NFS 2012:11

Föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

1

NFS 2012:11

Utkom från trycket

den 7 december 2012

Föreskrifter om

ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om

miljörapport;

beslutade den 29 november 2012.

Med stöd av 26 kap. 20 § andra stycket miljöbalken och 47 a § förordningen

(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, föreskriver1 Naturvårds-

verket i fråga om Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport

dels att bilaga 1 ska utgå,

dels att bilaga 2, 3 och 4 ska betecknas 1, 2 och 3,

dels att 1−5 och 7−8 §§ samt bilaga 1 och 2 ska ha följande lydelse,

dels att övergångsbestämmelserna ska ha följande lydelse.

Inledande bestämmelser

1 §2 Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om

1. den miljörapport som en utövare av tillståndspliktig verksamhet eller

verksamhet som förelagts att ansöka om tillstånd enligt 9 kap. 6 § första

respektive andra stycket miljöbalken, ska lämna varje år till tillsynsmyn-

digheten enligt 26 kap. 20 § första stycket miljöbalken,

2. vilka uppgifter om produktionen av naturgrus, morän och berg som en

verksamhetsutövare, enligt 31 a § förordningen (1998:899) om miljöfarlig

verksamhet och hälsoskydd ska lämna i en miljörapport till länsstyrelsen

om länsstyrelsen begär det, och

3. skyldighet för utövare av verksamhet som inte är tillståndspliktig eller

förelagts att ansöka om tillstånd, men som omfattas av bilaga 1 till Europa-

parlamentets och rådets förordning (EG) nr 166/20063, att lämna miljörapport

och vad den ska innehålla.

1 a §4 Den som utövar miljöfarlig verksamhet som inte är tillståndspliktig eller

förelagts att ansöka om tillstånd, men som omfattas av bilaga 1 till Europa-

parlamentets och rådets förordning (EG) nr 166/20065, ska varje år lämna en

miljörapport till den tillsynsmyndighet som utövar tillsynen över verksamheten.

1 Jfr. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 166/2006 (EUT L 33, 4.2.2006, s.

1, Celex 32006R0166) samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24

november 2010 om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa

föroreningar) (EUT L 334, 17.12.2010, s. 17, Celex 32010L0075) (IED).

2 Senaste lydelse NFS 2010:16.

3 EUT L 33, 4.2.2006, s. 1 (Celex 32006R0166).

4 Senaste lydelse NFS 2009:2.

5 EUT L 33, 4.2.2006, s. 1 (Celex 32006R0166).

2

NFS 2012:11

2 §6 Miljörapporten ska avse kalenderår.

Miljörapporter som avser tillståndspliktig verksamhet eller verksamhet som

förelagts att ansöka om tillstånd ska bestå av en grunddel, en textdel och för

vissa verksamheter en emissionsdeklaration.

Miljörapporter som avses i 1 § 2 ska innehålla uppgifter om levererad mängd

per materialslag av naturgrus, berg och morän.

Miljörapporter som avser verksamhet som inte är tillståndspliktig eller

förelagts att ansöka om tillstånd, men som omfattas av bilaga 1 till Europapar-

lamentets och rådets förordning (EG) nr 166/20067, ska bestå av en grunddel

och en emissionsdeklaration.

Miljörapportens grunddel

3 §8 Av 31 § 1 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälso-

skydd följer att en miljörapport ska innehålla uppgift om verksamhetsutövarens

namn och organisationsnummer.

Dessutom ska följande ingå:

1. Uppgift om för vilket år miljörapporten gäller.

2. Uppgifter om verksamheten

a) länsstyrelsens nummer på anläggningen,

b) besöksadress,

c) kommun,

d) kontaktperson för anläggningen och uppgifter om hur denne kan nås,

e) vem som godkänner miljörapporten och uppgifter om hur denne kan

nås, och

f) de farliga ämnen som anges i avdelning 4, avsnitt 1 och 2 i bilagan till

förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd som

förekommer eller kan förekomma i sådana mängder som anges där.

Miljörapporter som innehåller en emissionsdeklaration ska även innehålla

uppgifter om koordinater för anläggningens mittpunkt.

Miljörapportens textdel

4 §9 Miljörapportens textdel ska innehålla följande:

1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning

av verksamhetens huvudsakliga påverkan på miljön och människors hälsa.

De förändringar som skett under året ska anges.

2. Datum och tillståndsgivande myndighet för gällande tillståndsbeslut enligt

9 kap. 6 § miljöbalken eller motsvarande i miljöskyddslagen samt en

kort beskrivning av vad beslutet eller besluten avser.

3. Datum och beslutande myndighet för eventuella andra beslut under året

med anledning av anmälningspliktiga ändringar enligt 21 § förordningen

(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt en kort

redovisning av vad beslutet eller besluten avser.

6Senaste lydelse NFS 2010:16.

7 EUT L 33, 4.2.2006, s. 1 (Celex 32006R0166).

8 Senaste lydelse NFS 2010:16. Ändringen innebär bl.a. att de två näst sista underpunkterna

upphävs.

9 Senaste lydelse NFS 2009:11.

3

NFS 2012:11

4. Datum och beslutande myndighet för eventuella andra gällande beslut

enligt miljöbalken samt en kort redovisning av vad beslutet eller besluten

avser.

5. Tillsynsmyndighet enligt miljöbalken.

6. Tillståndsgiven och faktisk produktion eller annat mått på verksamhetens

omfattning. Utövare av tillståndspliktig täkt ska lämna mer detaljerade

uppgifter om faktisk produktion enligt vad som anges i bilaga 3 till dessa

föreskrifter och redovisa dem i emissionsdelen av Svenska miljörapporte-

ringsportalen (SMP).

7. Redovisning av de villkor som gäller för verksamheten samt hur

vart och ett av dessa villkor har uppfyllts.

8. En kommenterad sammanfattning av de uppgifter som behövs för att kunna

bedöma efterlevnaden av Naturvårdsverkets föreskrifter SNFS 1990:1410,

SNFS 1994:211, NFS 2001:1112, NFS 2002:2613 och NFS 2002:2814. Där så

är möjligt ska uppgifter redovisas i SMP:s emissionsdel.

9. För förbränningsanläggning med en sammanlagd installerad tillförd

effekt på 100 MW och däröver, ska redovisas resultaten från årlig kontroll

av automatiska mätsystem.

10. En kommenterad sammanfattning av resultaten av mätningar, beräk-

ningar eller andra undersökningar som utförts under året för att bedöma

verksamhetens påverkan på miljön och människors hälsa. Där så är möjligt

ska värden till följd av villkor redovisas i SMP:s emissionsdel.

11. Redovisning av de betydande åtgärder som vidtagits under året för att

säkra drift och kontrollfunktioner samt för att förbättra skötsel och underhåll

av tekniska installationer.

12. Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts med anledning

av eventuella driftstörningar, avbrott, olyckor eller liknande händelser som

har inträffat under året och som medfört eller hade kunnat medföra olägen-

het för miljön eller människors hälsa.

13. Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts under året med

syfte att minska verksamhetens förbrukning av råvaror och energi.

14. De kemiska produkter och biotekniska organismer som kan befaras

medföra risker för miljön eller människors hälsa och som under året ersatts

med sådana som kan antas vara mindre farliga.

15. Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts under året i syfte

att minska volymen avfall från verksamheten och avfallets miljöfarlighet.

10 Kontroll av utsläpp till vatten- och markrecipient från anläggningar för behandling av

avloppsvatten från tätbebyggelse.

11 Skydd för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket.

12 Begränsningar av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användningen av

lösningsmedel i vissa verksamheter och anläggningar.

13 Utsläpp till luft av svaveldioxid, kväveoxider och stoft från förbränningsanläggningar med

en installerad tillförd effekt på 50 MW eller mer.

14 Avfallsförbränning.

4

NFS 2012:11

16. Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts under året med

syfte att minska sådana risker som kan ge upphov till olägenheter för miljön

eller människors hälsa.

17. En sammanfattning av resultaten av de undersökningar som genomförts

under året för att klarlägga miljöpåverkan vid användning och omhänder

tagande av de varor som verksamheten tillverkar samt vilka åtgärder detta

eventuellt har resulterat i.

18. För verksamheter som betecknats med 96/61 i bilagan till förordningen

(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (IPPC-verksamheter)

ska vad som anges i följande underpunkter uppfyllas (med IED-verksamhet

avses sådan verksamhet som omfattas av bilaga 1 till Europaparlamentets och

rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om industriutsläpp15):

a) För verksamhetsåret efter det att slutsatser om bästa tillgängliga tek-

nik för den huvudsakliga IED-verksamheten har offentliggjorts, ska för

varje slutsats som är tillämplig på verksamheten, redovisas en bedöm-

ning av i vilken mån verksamheten uppfyller den. Om slutsatserna har

offentliggjorts efter den 1 juli får redovisningen ske i miljörapporten för

nästkommande verksamhetsår.

b) Om verksamheten inte bedöms uppfylla en sådan enskild slutsats om

bästa tillgängliga teknik som åsyftas i a), ska även redovisas vilka åtgär-

der som planeras för att uppfylla den, samt en bedömning av huruvida

åtgärderna kommer att föranleda krav på prövning eller anmälan. Även

planerade dispensansökningar ska redovisas.

c) I den eller de därpå följande miljörapporterna ska redovisas hur arbetet

med att uppfylla kraven enligt slutsatserna fortskridit.

d) När fyra år har gått efter det att slutsatser om bästa tillgängliga teknik

för den huvudsakliga IED-verksamheten offentliggjordes, ska årligen

redovisas hur slutsatserna, satta i relation till eventuella meddelade dis-

penser, uppfylls. I den mån dispens avseende alternativvärde har beviljats

behöver endast visas att alternativvärdet uppfylls.

Miljörapportens emissionsdeklaration

5 §16Miljöfarliga verksamheter som bedriver en eller flera av de verksamheter

som omfattas av bilaga 1 till Europaparlamentets och rådets förordning (EG)

nr 166/200617, ska lämna in en emissionsdeklaration.

I emissionsdeklarationen ska redovisas årsvärden för utsläpp av de föro-

reningar som förtecknas i bilaga 2 till förordningen samt bilaga 1 till dessa

föreskrifter, om tröskelvärdet har överskridits. Om utsläppet sker till vatten ska

anges om utsläppet sker till en recipient eller ett externt reningsverk. Koordi-

naterna för utsläppspunkten ska anges. Om något utsläpp härstammar från

olyckshändelse ska detta anges.

15 EUT L 334, 17.12.2010, s. 17 (Celex 32010L0075).

16 Senaste lydelse NFS 2009:2.

17 EUT L 33, 4.2.2006, s. 1 (Celex 32006R0166).

5

NFS 2012:11

För avfall som forslas bort från anläggningen ska anges årliga mängder i

ton av farligt respektive icke farligt avfall om mängderna uppgår till mer än

2 respektive 2 000 ton per år. En uppdelning ska göras på sådant som forslas

iväg i avsikt att återvinnas respektive i avsikt att bortskaffas.

För allt farligt avfall som exporteras till annat land ska årlig mängd och be-

handlingssätt (återvinning eller bortskaffning) anges. Dessutom ska namn och

adress anges för såväl mottagaren av avfallet som anläggningen för återvinning

eller bortskaffning av avfallet.

Varje årsvärde i emissionsdeklarationen ska förses med en beskrivning av hur

värdet har tagits fram enligt någon av följande tre kategorier:

1. mätning (M)

2. beräkning (C)

3. uppskattning (E)

I de fall som värdena bygger på mätning eller beräkning ska analysmetod

och/eller beräkningsmetod rapporteras. Där så är möjligt ska i första hand

internationellt vedertagna metoder/standarder användas.

Anläggningar för förbränning med en installerad tillförd effekt av 50 MW

och däröver18 ska i emissionsdeklarationen förutom årsvärden enligt ovan även

rapportera värden för parametrarna i bilaga 2 till dessa föreskrifter.

Verksamhetsutövaren ska säkerställa den inrapporterade informationens

kvalitet. Den inrapporterade informationen och övriga uppgifter som ligger

till grund för innehållet i emissionsdeklarationen ska dokumenteras och sparas

i fem år.

Dispens

7 §19 Naturvårdsverket får medge dispens från bestämmelserna i dessa före-

skrifter om det finns särskilda skäl. Ansökan om dispens görs skriftligen hos

Naturvårdsverket.

Ansvar

8 §20 Bestämmelser om miljösanktionsavgift vid utebliven eller för sent inläm-

nad miljörapport finns i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter.

18 Gäller inte anläggningar (eller produktionsenheter) som förbränner bränslen som omfattas

av förordningen (2002:1060) om avfallsförbränning.

19 Senaste lydelse NFS 2006:9.

20 Senaste lydelse NFS 2006:9.

6

NFS 2012:11

Övergångsbestämmelser

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2013.

2. Den första miljörapporten enligt dessa föreskrifter ska lämnas in till till-

synsmyndigheten senast den 31 mars 2014.

3. Bestämmelsen i 4 § 9 ska tillämpas för stora förbränningsanläggningar

vilka den 1 januari 2013 omfattas av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS

2002:26) om utsläpp till luft av svaveldioxid, kväveoxider och stoft från

förbränningsanläggningar med en installerad tillförd effekt på 50 MW eller

mer.

Naturvårdsverket

EVA SMITH

Rikard Janson

(Avdelningen

för

genomförande)

7

NFS 2012:11

Bilaga 1

Avvikelser i förhållande till bilaga 2 till Europaparlamentets och rådets

förordning (EG) nr 166/2006 21

Tröskelvärde för

utsläpp

Nr 22

CAS-nr

Förorening

till luft

kg/år

till vatten

kg/år

3

124-38-9

Koldioxid (CO 2

)23

6

7664-41-7 Ammoniak (NH 3

)

1 000

7

Flyktiga organiska förening-

ar utom metan (NMVOC)

5 000

8

Kväveoxider (NO

x

/NO

2

)

10 000

12

Totalkväve

6 000

13

Totalfosfor

100

17

Arsenik och arsenikfören-

ingar (som As)

1

1

18

Kadmium och kadmiumför-

eningar (som Cd)

0,1

1

19

Krom och kromföreningar

(som Cr)

10

20

20

Koppar och kopparfören-

ingar (som Cu)

10

20

21

Kvicksilver och kvicksilver-

föreningar (som Hg)

0,1

0,1

22

Nickel och nickelföreningar

(som Ni)

10

20

23

Bly och blyföreningar (som

Pb)

5

5

24

Zink och zinkföreningar

(som Zn)

100

20

21 EUT L 33, 4.2.2006, s. 1 (Celex 32006R0166). Enligt förordningen har medlemsstaterna

rätt att behålla eller införa ett mera omfattande eller mera allmänt tillgängligt register över

utsläpp och överföringar av föroreningar än vad som krävs enligt protokollet. Senaste lydelse

NFS 2006:9. Ändringen innebär att de föroreningar för vilka samma kravnivå för rapportering

som anges i bilaga 2 till förordningen gäller, har tagits bort ur bilagan. Dessutom anges numera

samma numrering som i bilaga 2 till förordningen.

22 Nummer enligt bilaga 2 till ovan nämnd förordning.

23 CO

2

rapporteras som dels CO

2

-biogent och dels CO

2

-fossilt.

8

NFS 2012:11

Tröskelvärde för

utsläpp

Nr CAS-nr

Förorening

till luft

kg/år

till vatten

kg/år

31 85535-84-8 Klorerade alkaner C10-C13

1

34 107-06-2

1,2-dikloretan (EDC)

1

1

43 87-68-3

Hexaklorbutadien (HCBD)

1

47

PCDD+PCDF (dioxiner +

furaner) (som Teq)

0,000001

0,0001

52 127-18-4

Tetrakloretylen (PER)

1

1

54 12002-48-1 Triklorbensener (TCB) (alla

isomerer)

1

57 79-01-6

Trikloretylen

1

1

58 67-66-3

Triklormetan

1

1

62 71-43-2

Bensen

100

100 (som

BTEX)

63

Bromerade difenyletrar

(PBDE)

1

65 100-41-4

Etylbensen

100

100 (som

BTEX)

70 117-81-7

Di(2-etylhexyl)ftalat

(DEHP)

1

71 108-95-2

Fenol (som totalt C)

1

1

73 108-88-3

Toluol24

100

100 (som

BTEX)

75

Trifenyltenn och trifenyl-

tennföreningar

1

0,1

78 1330-20-7

Xylen

100

100 (som

BTEX)

87 1806-26-4

Oktylfenol och oktylfenole-

toxylat

1

24 Senaste lydelse NFS 2006:9 angav den svenska beteckningen Toluen.

9

NFS 2012:11

Bilaga 2

Parametrar för förbränningsanläggningar ≥ 50 MW

Rapporteringskraven gäller inte anläggningar (eller produktionsenheter)

som förbränner bränslen som den 1 januari 2013 omfattas av förordningen

(2002:1060) om avfallsförbränning.

Anläggningar för förbränning av bränslen som den 1 januari 2013 omfattas av

Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2002:26) om stora förbränningsanlägg-

ningar med en installerad tillförd effekt av 50 MW eller mer ska rapportera:

1. Installerad tillförd effekt (MW) för i anläggningen ingående produktions-

enheter (förbränning) och sammanlagt för anläggningen. Vid summering

av installerad tillförd effekt sammanlagt för anläggningen ska inte eventu-

ella produktionsenheter som den 1 januari 2013 omfattas av förordningen

(2002:1060) om avfallsförbränning ingå.

2. Bränsleförbrukning under året (GWh) uppdelat på produktionsenheter

(förbränning) och sammanlagt för bränsleslag tillhörande följande bränsle-

kategorier:

a) biomassa,

b) fasta bränslen som inte är biomassa (kol och torv),

c) flytande bränslen (ange vilka),

d) naturgas, och

e) övriga gaser (ange vilka).

3. Årliga utsläpp av kväveoxider (NO

x

), svaveldioxid (SO

2

) och stoft för

enskilda produktionsenheter (förbränning) och sammanlagt för anläggningen.

10

NFS 2012:11

Bilaga 3

Uppgifter om faktisk produktion för täkter

Råmaterial

Natur-

grus

över

grund-

vatten-

ytan,

ton/år

Natur-

grus

under

grund-

vatten-

ytan,

ton/år

Morän,

ton/år

Berg,

ton/år

Torv

(odlings-

torv),

kubik-

meter/år

Andra

jordar-

ter,

ton/år

Mängd utbrutet material

under året

Kvarvarande totalt till-

ståndsgiven mängd

Mängd

levererat

mate-

rial per

använd-

nings-

område

Väg

Fyllnadsarbeten

Betong

Blocksten

Annat

Totalt levererad mängd

Termerna i tabellen ovan har följande betydelse:

Naturgrus: avser naturligt sorterade jordarter som till övervägande del består

av fraktionerna sand, grus, sten och block.

Berg: avser krossberg och blocksten.

Andra jordarter: avser t.ex. matjord och lera.

Mängd utbrutet material: avser, för andra täkter än torvtäkter, antal ton

utbrutet material som t.ex. schaktats, grävts eller sprängts ut under året. Om

materialet inte vägs beräknas mängden först i kubikmeter genom uppmätning

av ytan multiplicerat med djupet som bryts ut. Kubikmeter omräknas sedan

till ton med hjälp av lämplig omräkningsfaktor för berg, morän, naturgrus eller

andra jordarter. För torvtäkter anges mängden i kubikmeter.

Mängd levererat material: avser material som under året levererats från

täktområdet. Material som sålts men ligger kvar i upplag vid årets slut ska inte

medräknas.

Användningsområde Väg: avser material såsom asfaltballast, förstärknings-

lager, bärlager och dränerande material till anläggning av väg.

Användningsområde Fyllnadsarbeten: avser fyllnadsmaterial som används

i samband med vägarbeten och andra anläggningsarbeten. Material som an-

vänds för utfyllnad utgörs ofta av lågkvalitativt material såsom morän och

viss sprängsten.

Användningsområde Blocksten: avser produkter ur blockstenstäkter.

Användningsområde Annat: avser uppgift om total mängd som levererats för

andra än de i tabellen angivna övriga användningsområdena som t.ex. mursand,

filtersand, sandlådesand, torrbruk, spackel och halkbekämpning.

Gråmarkerad och överstruken ruta: Uppgift ska inte lämnas.