NFS 2013:12

Föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

1

Föreskrifter om

ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om

miljörapport;

beslutade den 29 november 2013.

Med stöd av 26 kap. 20 § andra stycket miljöbalken och 47 a § förordningen

(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, föreskriver1 Naturvårds-

verket i fråga om Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport,

dels att Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2006:12 och 2009:2 om ändring

i föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport ska upphöra att gälla,

dels att 3-5 §§ samt bilaga 2 ska ha följande lydelse,

dels att det i föreskrifterna ska införas en ny paragraf, 4 a §, och två nya

bilagor, 2 a och 4, av följande lydelse.

Miljörapportens grunddel

3 §2 Av 31 § 1 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälso-

skydd följer att en miljörapport ska innehålla uppgift om verksamhetsutövarens

namn och organisationsnummer.

Dessutom ska följande ingå:

1. Uppgift om för vilket år miljörapporten gäller.

2. Uppgifter om verksamheten

a) länsstyrelsens nummer på anläggningen,

b) besöksadress,

c) kommun,

d) kontaktperson för anläggningen och uppgifter om hur denne kan nås,

e) vem som godkänner miljörapporten och uppgifter om hur denne kan nås,

f) verksamhetskoder enligt 2-32 kap.miljöprövningsförordningen (2013:251)

om verksamheten omfattas av sådana koder. I fråga om verksamheter som

enligt 1 kap. 2 § andra stycket industriutsläppsförordningen (2013:250) är

industriutsläppsverksamheter; verksamhetskod för huvudverksamhet och sido-

verksamheter enligt den betydelse begreppen har enligt 1 kap. 2 § tredje och

fjärde styckena industriutsläppsförordningen, samt även uppgift om vilka BAT-

referensdokument, beslutade under industriutsläppsdirektivet3, verksamheten

1 Jfr. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 166/2006 (EUT L 33, 4.2.2006, s.

1, Celex 32006R0166) samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24

november 2010 om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa

föroreningar) (EUT L 334, 17.12.2010, s. 17, Celex 32010L0075).

2 Senaste lydelse NFS 2012:11.

3 Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om indu-

striutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar) (EUT L 334,

17.12.2010, s. 17, Celex 32010L0075).

NFS 2013:12

Utkom från trycket

den 9 december 2013

2

NFS 2013:12

omfattas av (avseende huvudverksamheten, sidoverksamheter och horisontella

referensdokument), och

g) de farliga ämnen som anges i avdelning 4, avsnitt 1 och 2 i bilagan till förord-

ningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd som förekommer

eller kan förekomma i sådana mängder som anges där.

Miljörapporter som innehåller en emissionsdeklaration ska även innehålla

uppgifter om koordinater för anläggningens mittpunkt.

Miljörapportens textdel

4 §4 Miljörapportens textdel ska innehålla följande:

1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning av

verksamhetens huvudsakliga påverkan på miljön och människors hälsa. De

förändringar som skett under året ska anges.

2. Datum och tillståndsgivande myndighet för gällande tillståndsbeslut enligt

9 kap. 6 § miljöbalken eller motsvarande i miljöskyddslagen samt en kort

beskrivning av vad beslutet eller besluten avser.

3. Datum och beslutande myndighet för eventuella andra beslut under året med

anledning av anmälningspliktiga ändringar enligt 1 kap. 10-11 §§ miljöpröv-

ningsförordningen (2013:251) samt en kort redovisning av vad beslutet eller

besluten avser.

4. Datum och beslutande myndighet för eventuella andra gällande beslut enligt

miljöbalken samt en kort redovisning av vad beslutet eller besluten avser. I

fråga om verksamheter som enligt 1 kap. 2 § andra stycket industriutsläpps-

förordningen (2013:250) är industriutsläppsverksamheter redovisas beslut om

alternativvärde, dispens och statusrapport enligt 4 a §.

5. Tillsynsmyndighet enligt miljöbalken.

6. Tillståndsgiven och faktisk produktion eller annat mått på verksamhetens

omfattning.

7. Utövare av tillståndspliktig täkt ska lämna mer detaljerade uppgifter om

faktisk produktion enligt vad som anges i bilaga 3 till dessa föreskrifter och

redovisa dem i emissionsdelen av Svenska miljörapporteringsportalen (SMP).

8. Anläggningar som omfattas av tillståndsplikt enligt 29 kap. miljöprövnings-

förordningen (2013:251) och som har tagit emot bygg- och rivningsavfall, ska,

utöver vad som i övrigt gäller enligt dessa föreskrifter, lämna mer detaljerade

uppgifter om mängderna av dessa avfall enligt vad som anges i bilaga 4 till

dessa föreskrifter. Uppgifterna ska redovisas i SMP:s emissionsdel.

9. Redovisning av de villkor som gäller för verksamheten samt hur vart och ett

av dessa villkor har uppfyllts.

10. En kommenterad sammanfattning av resultaten av mätningar, beräkningar

eller andra undersökningar som utförts under året för att bedöma verksamhetens

påverkan på miljön och människors hälsa. Där så är möjligt ska värden till följd

av villkor redovisas i SMP:s emissionsdel.

11. En kommenterad sammanfattning av de uppgifter som behövs för att kunna

bedöma efterlevnaden av Naturvårdsverkets föreskrifter SNFS 1990:145 och

SNFS 1994:26. Där så är möjligt ska uppgifterna redovisas i SMP:s emissionsdel.

4 Senaste lydelse NFS 2012:11.

5 Kontroll av utsläpp till vatten- och markrecipient från anläggningar för behandling av

avloppsvatten från tätbebyggelse.

6 Skydd för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket.

3

NFS 2013:12

12. En kommenterad sammanfattning av de uppgifter som behövs för att kunna

bedöma efterlevnaden av Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2002:267 och NFS

2002:288 samt förordningen (2013:252) om stora förbränningsanläggningar,

förordningen (2013:253) om förbränning av avfall och förordningen (2013:254)

om användning av organiska lösningsmedel.

13. För förbränningsanläggningar som omfattas av förordningen (2013:252)

om stora förbränningsanläggningar ska anges värden för parametrarna i bilaga

2 del II till dessa föreskrifter. Där så är möjligt ska uppgifterna redovisas i

SMP:s emissionsdel.

14. För förbränningsanläggningar som omfattas av förordningen (2013:253) om

förbränning av avfall ska anges värden för parametrarna i bilaga 2 a till dessa

föreskrifter. Där så är möjligt ska uppgifterna redovisas i SMP:s emissionsdel.

15. För förbränningsanläggning som omfattas av förordningen (2013:252)

om stora förbränningsanläggningar, och som enligt 21 § nämnda förordning

omfattas av krav på kontinuerlig mätning av föroreningshalter i rökgaser, ska

redovisas resultaten från sådan årlig kontroll av automatiska mätsystem som

anges i 27 § samma förordning.

16. Redovisning av de betydande åtgärder som vidtagits under året för att

säkra drift och kontrollfunktioner samt för att förbättra skötsel och underhåll

av tekniska installationer.

17. Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts med anledning av

eventuella driftstörningar, avbrott, olyckor eller liknande händelser som har

inträffat under året och som medfört eller hade kunnat medföra olägenhet för

miljön eller människors hälsa.

18. Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts under året med syfte

att minska verksamhetens förbrukning av råvaror och energi.

19. De kemiska produkter och biotekniska organismer som kan befaras medföra

risker för miljön eller människors hälsa och som under året ersatts med sådana

som kan antas vara mindre farliga.

20. Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts under året i syfte att

minska volymen avfall från verksamheten och avfallets miljöfarlighet.

21. Redovisning av de betydande åtgärder som genomförts under året med

syfte att minska sådana risker som kan ge upphov till olägenheter för miljön

eller människors hälsa.

22. En sammanfattning av resultaten av de undersökningar som genomförts

under året för att klarlägga miljöpåverkan vid användning och omhändertagande

av de varor som verksamheten tillverkar samt vilka åtgärder detta eventuellt

har resulterat i.

4 a § För verksamheter som enligt 1 kap. 2 § andra stycket industriutsläppsför-

ordningen (2013:250) är industriutsläppsverksamheter gäller, utöver vad som

anges i 4 §, att textdelen ska innehålla följande (ord och uttryck i denna paragraf

har samma betydelse som i industriutsläppsförordningen):

Om alternativvärde eller dispens från begränsningsvärde har beviljats, ska

uppgift om beslutets innehåll redovisas. Om statusrapport har getts in ska dess-

utom anges tidpunkt för inlämnandet och till vilken myndighet detta har gjorts.

7 Utsläpp till luft av svaveldioxid, kväveoxider och stoft från förbränningsanläggningar med

en installerad tillförd effekt på 50 MW eller mer.

8 Avfallsförbränning.

4

NFS 2013:12

Dessutom ska vad som anges i följande underpunkter uppfyllas.

a) För verksamhetsåret9 efter det att slutsatser om bästa tillgängliga teknik för

huvudverksamheten har offentliggjorts, ska för varje slutsats som är tillämplig

på verksamheten, redovisas en bedömning av hur verksamheten uppfyller den.

b) Om verksamheten inte bedöms uppfylla en sådan enskild slutsats om bästa

tillgängliga teknik som åsyftas i a), ska även redovisas vilka åtgärder som pla-

neras för att uppfylla den, samt en bedömning av om åtgärderna antas medföra

krav på tillståndsprövning eller anmälan. Även planerade ansökningar om

alternativvärden respektive dispenser från begränsningsvärden ska redovisas.

c) I de två därpå följande miljörapporterna ska redovisas hur arbetet med att

uppfylla kraven enligt slutsatserna har fortskridit.

d) Från och med det fjärde verksamhetsåret efter det att slutsatser om bästa

tillgängliga teknik för huvudverksamheten offentliggjordes, ska årligen redo-

visas hur slutsatserna, satta i relation till eventuella meddelade alternativvärden

respektive dispenser från begränsningsvärden, uppfylls. I fråga om mätmetod,

mätfrekvens och utvärderingsmetod ska tillämpas vad som anges i 5 § femte och

sjätte styckena. I slutsatserna om bästa tillgängliga teknik kan finnas bestämmel-

ser som har betydelse för hur kontrollen ska utföras. I den mån alternativvärde

har beviljats behöver endast visas att alternativvärdet uppfylls.

Miljörapportens emissionsdeklaration

5 §10 Miljöfarliga verksamheter som bedriver en eller flera av de verksamheter

som omfattas av bilaga 1 till Europaparlamentets och rådets förordning (EG)

nr 166/200611, ska lämna in en emissionsdeklaration.

I emissionsdeklarationen ska redovisas årsvärden för utsläpp av de föro-

reningar som förtecknas i bilaga 2 till förordningen samt bilaga 1 till dessa

föreskrifter, om tröskelvärdet har överskridits. Om utsläppet sker till vatten

ska anges om utsläppet sker till en recipient eller ett externt reningsverk.

Koordinaterna för utsläppspunkten ska anges. Om något utsläpp härstammar

från olyckshändelse ska detta anges.

För avfall som forslas bort från anläggningen ska anges årliga mängder i

ton av farligt respektive icke farligt avfall om mängderna uppgår till mer än

2 respektive 2 000 ton per år. En uppdelning ska göras på sådant som forslas

iväg i avsikt att återvinnas respektive i avsikt att bortskaffas.

För allt farligt avfall som exporteras till annat land ska årlig mängd och

behandlingssätt (återvinning eller bortskaffning) anges. Dessutom ska namn och

adress anges för såväl mottagaren av avfallet som anläggningen för återvinning

eller bortskaffning av avfallet.

Varje årsvärde i emissionsdeklarationen ska förses med en beskrivning av

hur värdet har tagits fram enligt någon av följande tre kategorier:

1. mätning (M)

2. beräkning (C)

3. uppskattning (E)

I de fall som värdena bygger på mätning eller beräkning ska analysmetod

och/eller beräkningsmetod rapporteras. Där så är möjligt ska i första hand

internationellt vedertagna metoder/standarder användas.

9 Med verksamhetsår avses kalenderåret före det år rapporteringen sker.

10 Senaste lydelse NFS 2012:11.

11 EUT L 33, 4.2.2006, s. 1 (Celex 32006R0166).

5

NFS 2013:12

För förbränningsanläggningar som omfattas av förordningen (2013:252)

om stora förbränningsanläggningar ska i emissionsdeklarationen, förutom

årsvärden enligt ovan, även rapporteras värden för parametrarna i bilaga 2 del

I till dessa föreskrifter.

Verksamhetsutövaren ska säkerställa den inrapporterade informationens

kvalitet. Den inrapporterade informationen och övriga uppgifter som ligger

till grund för innehållet i emissionsdeklarationen ska dokumenteras och sparas

i fem år.

Övergångsbestämmelser

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2014.

2. Den första miljörapporten enligt dessa föreskrifter ska ges in till tillsyns-

myndigheten senast den 31 mars 2015.

3. Uppgifter enligt 4 § 8 om bygg- och rivningsavfall ska lämnas från och med

den miljörapport som ska ges in till tillsynsmyndigheten senast den 31 mars

2016.

4. Uppgifter enligt 4 § 12 om efterlevnaden av Naturvårdsverkets föreskrifter

NFS 2002:26 och NFS 2002:28 behöver endast lämnas för anläggningar som

omfattas av övergångsbestämmelserna i NFS 2013:412 respektive NFS 2013:513.

5. Uppgifter enligt 4 § 12 behöver för anläggningar som omfattas av övergångs-

bestämmelserna i NFS 2013:4, i fråga om de miljörapporter som ska ges in till

tillsynsmyndigheten senast den 31 mars 2015 respektive den 31 mars 2016,

inte omfatta uppgifter om efterlevnaden av förordningen (2013:252) om stora

förbränningsanläggningar.

6. Uppgifter enligt 4 § 13 om stora förbränningsanläggningar ska lämnas från

och med den miljörapport som ska ges in till tillsynsmyndigheten senast den

31 mars 2017.

7. Uppgifter avseende förbränningsanläggningar enligt 5 § sjunde stycket ska

rapporteras fram till och med den miljörapport som ska ges in till tillsynsmyn-

digheten senast den 31 mars 2016.

Naturvårdsverket

KERSTIN CEDERLÖF

Rikard Janson

(Avdelningen

för

genomförande)

12 Förordningen om upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2002:26) om utsläpp

till luft av svaveldioxid, kväveoxider och stoft från förbränningsanläggningar med en instal-

lerad tillförd effekt på 50 MW eller mer.

13 Förordningen om upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2002:28) om av-

fallsförbränning.

6

NFS 2013:12

Bilaga 2

Parametrar för förbränningsanläggningar som omfattas av

förordningen ( 2013:252 ) om stora förbränningsanläggningar

Del I

Förbränningsanläggning som omfattas av förordningen (2013:252) om stora

förbränningsanläggningar ska fram till och med miljörapporteringen i mars

2016, för verksamhetsåret 2015, rapportera följande:

1. Installerad tillförd effekt (MW) för i anläggningen ingående produktions-

enheter (förbränning) och sammanlagt för anläggningen. Vid summering av

installerad tillförd effekt sammanlagt för anläggningen ska inte eventuella

produktionsenheter för avfallsförbränning eller samförbränning som omfat-

tas av förordningen (2013:253) om förbränning av avfall ingå.

2. Bränsleförbrukning under året (GWh) uppdelat på produktionsenheter

(förbränning) och sammanlagt för bränsleslag tillhörande följande bräns-

lekategorier:

a) biomassa,

b) fasta bränslen som inte är biomassa (kol och torv),

c) flytande bränslen (ange vilka),

d) naturgas, och

e) övriga gaser (ange vilka).

3. Årliga utsläpp (kg per år) av kväveoxider (NO

X

), svaveldioxid (SO

2

) och

stoft för enskilda produktionsenheter (förbränning) och sammanlagt för

anläggningen. Dessa utsläpp ska redovisas utan avdrag för validering enligt

30 § förordningen om stora förbränningsanläggningar.

Del II

Förbränningsanläggning som omfattas av förordningen (2013:252) om stora

förbränningsanläggningar ska från och med miljörapporteringen i mars 2017

för verksamhetsåret 2016 rapportera följande.

Följande uppgifter ska anges för varje enskild förbränningsanläggning inklusive

sådana enskilda förbränningsanläggningar som inte ingått i beräkningen enligt

36 § förordningen:

1. Benämning på den enskilda förbränningsanläggningen.

2. Att förordningen om stora förbränningsanläggningar är tillämplig.

3. Typ av enskild förbränningsanläggning angivet med kategorierna: panna,

gasturbin, gasmotor, dieselmotor, eller annan förbränningsanläggning.

4. Datum för idrifttagande. För en enskild förbränningsanläggning som tagits i

drift under 1986 eller tidigare, och för vilken exakt datum för idrifttagandet

är osäker, räcker det med att ange året för idrifttagande.

Följande uppgifter ska anges för varje enskild förbränningsanläggning som

avses i 48, 59 eller 61 §§ förordningen om stora förbränningsanläggningar:

o Antal drifttimmar under året, då utsläpp skett. I detta ska inte inkluderas tid

för start och stopp.

7

NFS 2013:12

Följande uppgifter ska anges för varje enskild förbränningsanläggning. I de fall

36 § i förordningen om stora förbränningsanläggningar tillämpas på de sam-

manlagda utsläppen från flera förbränningsanläggningar ska följande uppgifter

anges endast för sådana sammanlagda förbränningsanläggningar som avses i

38 § samma förordning. I den sammanlagda förbränningsanläggningen ska

ingå de enskilda förbränningsanläggningar som inte ingått i beräkningen enligt

36 § förordningen.

1. I förekommande fall, benämning på de i den sammanlagda förbrännings-

anläggningen ingående enskilda förbränningsanläggningarna.

2. Installerad tillförd effekt, angivet med enheten MW.

3. Årliga utsläpp av svaveldioxid, kväveoxider och stoft, angivet med enheten

kg/år. Dessa utsläpp ska redovisas utan avdrag för validering enligt 30 §

förordningen om stora förbränningsanläggningar.

4. Bränsleförbrukning uttryckt som energitillförsel beräknad utgående från

effektivt värmevärde angivet med enheten GWh och uppdelat för bränsleslag

tillhörande följande bränslekategorier:

a) fast biomassa,

b) torv,

c) stenkol,

d) brunkol,

e) andra fasta bränslen,

f) flytande bränslen,

g) naturgas, och

h) övriga gaser.

För bränslekategorierna e), f) och h) ska typ av bränsle anges.

5. Antal drifttimmar under året, då utsläpp skett. I detta ska inte inkluderas tid

för start och stopp.

För varje enskild förbränningsanläggning som omfattas av dispensbeslut rörande

kort återstående livstid enligt 84 § förordningen om stora förbränningsanlägg-

ningar ska anges sammanlagt antal drifttimmar sedan den 1 januari 2016.

För varje enskild förbränningsanläggning som omfattas av dispensbeslut rörande

liten fjärrvärmeproduktion enligt 89 § förordningen om stora förbränningsan-

läggningar ska anges den andel av anläggningens produktion av användbar

värme som under året levererats i form av ånga eller varmvatten till ett öppet

fjärrvärmenät som inte är begränsat till en eller ett fåtal användare.

8

NFS 2013:12

Bilaga 2 a

Parametrar för förbränningsanläggningar som omfattas av

förordningen ( 2013:253 ) om förbränning av avfall

Förbränningsanläggningar som omfattas av förordningen (2013:253) om för-

bränning av avfall ska rapportera följande:

För varje enskild förbränningsanläggning med förbränningskapacitet 2 ton avfall

per timme eller mer ska följande anges. I bedömningen av förbränningskapacitet

i ton avfall per timme ska inte ingå sådant avfall som anges i 17 § förordningen

om förbränning av avfall.

1. Benämning på den enskilda förbränningsanläggningen.

2. Att förordningen om förbränning av avfall är tillämplig på den.

3. Antal överträdelser under året av de krav för utsläpp till luft som anges i

56-99 §§ förordningen om förbränning av avfall avseende stoft, totalt orga-

niskt kol, väteklorid, vätefluorid, svaveldioxid, kväveoxider, kolmonoxid,

kvicksilver, sammanlagt utsläpp av kadmium och tallium, sammanlagt

utsläpp av antimon, arsenik, bly, krom, kobolt, koppar, mangan, nickel och

vanadin samt sammanlagt utsläpp av dioxiner och furaner.

4. Antal överträdelser under året av de krav för utsläpp till vatten som anges i

100-102 §§ förordningen om förbränning av avfall avseende totalt suspen-

derat material, kvicksilver, kadmium, tallium, arsenik, bly, krom, koppar,

nickel och zink samt sammanlagt utsläpp av dioxiner och furaner.

För varje enskild förbränningsanläggning med förbränningskapacitet högst 2

ton per timme ska anges förbränningskapacitet i ton per timme. I bedömningen

av förbränningskapacitet i ton avfall per timme ska inte ingå sådant avfall som

anges i 17 § förordningen om förbränning av avfall.

För varje enskild förbränningsanläggning som omfattas av dispensbeslut enligt

105 § punkterna 2, 3 eller 4 förordningen om förbränning av avfall, eller omfat-

tas av tillståndsvillkor eller föreläggandevillkor som avses i 28, 32 eller 33 §§

samma förordning, ska anges:

1. Antal överträdelser under året av de villkor som angetts i sådana dispens-

beslut, tillståndsvillkor eller föreläggandevillkor.

9

NFS 2013:12

Bilaga 4

Uppgifter om in- och utgående mängder av bygg- och

rivningsavfall

Den här beskrivna utökade datarapporteringen berör alla anläggningar som är

tillståndspliktiga enligt 29 kap.miljöprövningsförordningen (2013:251) och

tar emot bygg- och rivningsavfall.

Följande uppgifter ska lämnas:

Termerna i tabellen ovan har följande betydelse (presenteras i bokstavsordning):

Avfallskod: den sexsiffriga kod (i formuläret inledd med 17 eller 19) som an-

vänds för att beteckna var och en av de olika avfallstyper som listas och kodas

i bilaga 4 till avfallsförordningen (2011:927).

Hanteringskod: en kod som börjar med R som beteckning för återvinning

eller D som beteckning för bortskaffande, följt av ett ordningstal, som med

utgångspunkt i bilaga 2 och 3 till avfallsförordningen ytterligare specificerar

aktuell hanteringstyp.

Interna (internt uppkomna) avfallstyper: avser avfallstyper som enligt bilaga 4

Mottagna avfallstyper

- Avfallskod

- Intern benämning

- Mängd (förutvarande referensår; förifylld)

- Mängd (aktuellt referensår)

- Enhet (förifylld som vikt i ton)

Hantering

- Hanteringskod

- Intern benämning (för hantering)

- Intern avfallstyp (specificeras under Internt uppkomna avfallstyper)

Internt uppkomna avfallstyper

- Avfallskod

- Intern benämning

- Mängd (förutvarande referensår; förifylld)

- Mängd (aktuellt referensår)

- Enhet (förifylld som vikt i ton)

Transportör

- Företagsnamn

Mottagare

- Anläggning

- Organisationsnummer

- Ort

Behandling hos mottagaren

- Hanteringskod

- Intern benämning (för hantering)

10

NFS 2013:12

till avfallsförordningen härrör från bygg- och rivningssektorn med avfallskoder

som börjar med 19 och utgör s.k. sekundärt avfall (avfall från avfall), som efter

behandling transporteras vidare från anläggningen till annan mottagare.

Mottagare: avser den anläggning som mottagit största andelen av den totala

årsmängden för en viss internt uppkommen avfallstyp från den rapporterande

anläggningen.

Mottagna avfallstyper: avser de avfallstyper som enligt bilaga 4 till avfallsför-

ordningen härrör från bygg- och rivningssektorn med avfallskoder som börjar

med 17 och utgör s.k. primärt avfall (ursprungligt avfall) vilket behandlas/

sorteras inom den rapporterande anläggningen. Mottagna avfallstyper som

redan behandlats och klassificerats med 19-koder på annan anläggning ska inte

redovisas även om detta avfall har sitt ursprung i bygg- och rivningssektorn.

Mängd ”förutvarande referensår”: avser på anläggningen invägd, av avsändaren

invägd eller med stöd av schablonisering uppskattad total årsmängd av aktuell

avfallstyp avseende referensåret före aktuellt referensår (även som delmängd

av blandade avfall).

Mängd ”aktuellt referensår”: avser på anläggningen invägd, av avsändaren

invägd eller med stöd av schablonisering uppskattad total årsmängd av aktuell

avfallstyp för aktuellt referensår (även som delmängd av blandade avfall).

Referensår: det år under vilket den angivna mängden uppkommit (till skillnad

från rapporteringsår som är det år som följer på ett referensår).

Schablonisering: avser användandet av schabloner framtagna med hjälp av stan-

dardiserade och kvalitetssäkrade plockanalyser för att uppskatta mängdandelar

för olika ingående avfallstyper i blandade relevanta avfall.

Transportör: avser huvudtransportör (fler behöver inte nämnas om det finns

flera) vid vidaretransport av en viss internt uppkommen avfallstyp.