NFS 2013:14

Föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2002:18) om jakt och statens vilt

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

1

Föreskrifter om

ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd

(NFS 2002:18) om jakt och statens vilt;

beslutade den 19 december 2013.

Med stöd av 12 § jaktförordningen (1987:905) föreskriver Naturvårdsverket

dels att 31 § med tillhörande allmänt råd ska upphöra att gälla,

dels att 30 § ska ha följande lydelse,

dels att det i föreskrifterna, närmast före rubriken ”Användning av hund för

skydd av tamdjur”, ska införas en ny paragraf, 31 a §, av följande lydelse.

30 § För användning av fångstredskap som dödar vilt och som inte erfordrar

tillstånd enligt 24 § gäller följande.

1. ---

2. Om redskapet placeras lägre än 1,5 m ovan mark och avståndet mellan

ingångshål och utlösningsanordning är mindre än 30 cm, skall det vara försett

med en minst 30 cm lång, högst 10 cm bred och 12 cm hög ingångstunnel,

fast angjord framför redskapets ingångshål.

3. Fångstredskap försett med trampgiller får inte betas på trampplattan.

4. Fångstredskap försett med betesgiller får endast betas på gillret.

5. Stockfälla för mård skall alltid placeras minst 1,5 m ovan mark.

Fångstredskap avsedda för fångst av råttor, möss, sorkar och mullvadar samt

stockfälla för mård omfattas inte av bestämmelsen enligt punkt 2.

31 a § Bestämmelser om typgodkännande av fångstredskap finns i Naturvårds-

verkets föreskrifter (NFS 2013:13) om typgodkännande av fångstredskap.

__________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 februari 2014.

Naturvårdsverket

MARIA ÅGREN

Rikard Janson

(Avdelningen

för

genomförande)

NFS 2013:14

Utkom från trycket

den 8 januari 2014