NFS 2013:4

om upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2002:26) om utsläpp till luft av svaveldioxid, kväveoxider och stoft från förbränningsanläggningar med en installerad tillförd effekt på 50 MW eller mer

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

1

NFS 2013:4

Utkom från trycket

den 21 maj 2013

Förordning

om upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter

(NFS 2002:26) om utsläpp till luft av svaveldioxid,

kväveoxider och stoft från

förbränningsanläggningar med en installerad

tillförd effekt på 50 MW eller mer;

utfärdad den 8 maj 2013.

Regeringen föreskriver att Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2002:26)

om utsläpp till luft av svaveldioxid, kväveoxider och stoft från förbrännings-

anläggningar med en installerad tillförd effekt på 50 MW eller mer ska upphöra

att gälla den 18 juni 2013.

1. Denna förordning ska kungöras i Naturvårdsverkets författningssamling

(NFS).

2. De upphävda föreskrifterna gäller dock till och med den 31 december 2015

för förbränningsanläggningar som

a) före den 18 juni 2013 omfattades av ett tillstånd enligt föreskrifter med-

delade med stöd av 9 kap. 6 § miljöbalken eller motsvarande äldre bestäm-

melser eller omfattades av en fullgjord och fullständig ansökan om ett sådant

tillstånd, och

b) tagits i drift före den 7 januari 2014.

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon

Abresparr

(Miljödepartementet)