NFS 2013:5

om upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2002:28) om avfallsförbränning

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

1

NFS 2013:5

Utkom från trycket

den 21 maj 2013

Förordning

om upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS

2002:28) om avfallsförbränning;

utfärdad den 8 maj 2013.

Regeringen föreskriver att Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2002:28) om

avfallsförbränning ska upphöra att gälla den 18 juni 2013.

1. Denna förordning ska kungöras i Naturvårdsverkets författningssamling

(NFS).

2. De upphävda föreskrifterna gäller dock till och med den 7 januari 2014

för förbränningsanläggningar som

a) före den 18 juni 2013 omfattades av ett tillstånd enligt föreskrifter med-

delade med stöd av 9 kap. 6 § miljöbalken eller motsvarande äldre bestäm-

melser eller omfattades av en fullgjord och fullständig ansökan om ett sådant

tillstånd, och

b) är tillståndspliktiga enligt 29 kap. 18, 19, 22, 23, 24 eller 25 § miljö-

prövningsförordningen (2013:251).

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon

Abresparr

(Miljödepartementet)