NFS 2014:10

Naturvårdsverkets föreskrifter om Ängsö nationalpark

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

1

Naturvårdsverkets föreskrifter

om Ängsö nationalpark;

beslutade den 12 juni 2014.

Med stöd av 4 § första stycket nationalparksförordningen (1987:938)

föreskriver Naturvårdsverket följande.

Om inskränkningar i rätten att använda mark och vatten inom

nationalparken

1 § Inom nationalparken är det förbjudet att

1. anordna upplag eller tippa,

2. dra fram rör eller ledning i mark, vatten eller luft,

3. anlägga stig eller väg,

4. uppföra eller utöka byggnad eller annan anläggning eller koja,

5. uppföra mast eller vindkraftverk,

6. uppföra stängsel eller annan hägnad,

7. anlägga brygga, förtöjningsboj eller fast förtöjningsplats för båt,

8. bedriva täktverksamhet eller bortföra torv, mineral eller annat geologiskt

material,

9. gräva, schakta, utfylla, borra, mejsla eller spränga eller vidta åtgärd som

skadar berg, mark, block, sten eller havsbotten,

10. muddra eller dumpa,

11. utföra vattenreglering, dämma, leda bort vatten eller på annat sätt påverka

hydrologin,

12. dika eller dikesrensa,

13. bedriva skogsbruk genom att avverka, ta bort döda träd eller utföra annan

skogsbruksåtgärd,

14. använda bekämpningsmedel eller tillföra växtnäringsämnen,

15. kalka mark eller vatten,

16. plantera in eller sätta ut växter, djur eller andra organismer,

17. jaga,

18. fiska förutom med handredskap,

NFS 2014:10

Utkom från trycket

den 24 juni 2014

2

NFS 2014:10

19. bedriva fruktodling, åkerbruk eller annan liknande verksamhet, och

20. anlägga campingplats, lägerplats eller annan anläggning för friluftslivet.

2 § Utan tillstånd från länsstyrelsen är det inom nationalparken förbjudet att

utfodra vilt.

Om rätten att färdas och vistas och om ordningen i övrigt inom

nationalparken

3 § Inom nationalparken är det förbjudet att

1. gräva eller hacka,

2. skada, rista i eller måla på berg, mark, block eller sten,

3. bortföra sten,

4. bryta kvistar eller fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar,

5. skada eller störa djurlivet, klättra i boträd eller uppehålla sig nära rovfågelbo,

lya eller gryt,

6. framföra motordrivet fordon,

7. framföra svävare på land,

8. framföra vattenskoter,

9. förtöja båt längre tid än två dygn i följd vid samma plats,

10. starta eller landa med luftfartyg,

11. elda, inklusive att använda grill, förutom på anvisad plats. Användning av

friluftskök är dock tillåten,

12. medföra okopplad hund eller annat husdjur som inte är kopplat,

13. på ett störande sätt orsaka ljud,

14. under tiden 1 februari–15 augusti beträda eller färdas inom det område

(fågelskyddsområde) som har markerats på karta i bilaga 1,

15. beträda äng innan slåtter genomförts,

16. bedriva militär eller polisiär övningsverksamhet, och

17. fiska, förutom med handredskap.

4 § Utan tillstånd från länsstyrelsen är det inom nationalparken förbjudet att

1. genomföra idrottstävlingar eller idrottsarrangemang,

2. placera ut skylt, tavla, affisch, orienteringskontroll, snitsel, markering eller

liknande,

3. utföra vetenskapliga undersökningar eller bedriva miljöövervakning som

innebär markering, insamling, fångst eller annan påverkan på naturmiljön,

4. samla grod- eller kräldjur,

5. samla insekter, spindlar, snäckor, sniglar eller andra ryggradslösa djur, och

3

NFS 2014:10

6. plocka, samla eller gräva upp växter, inklusive mossor, eller lavar eller

vedlevande svampar.

5 § Inom nationalparken är det förbjudet att tälta eller sätta upp vindskydd eller

liknande anordning, förutom på anvisad plats.

Samråd krävs med länsstyrelsen för att tälta eller liknande

1. i sällskap med fler än tio personer, eller

2. fler än två nätter i följd.

Generella undantag

6 § Utan hinder av inskränkningarna i 1─5 §§ är det inom nationalparken tillåtet

1. för förvaltaren eller av länsstyrelsen utsedd uppdragstagare att utföra åtgärder

enligt fastställd skötselplan, såsom att underhålla och förbättra vandringsle-

der, utföra gränsmarkering, uppföra anläggningar för friluftslivet, uppföra

hägnader, utföra naturvårdande skötsel och genomföra informationsskylt-

ning,

2. för förvaltaren eller av länsstyrelsen utsedd uppdragstagare att anlägga

angöringsramp för båt med rullstolsburna besökare samt tillgänglighetsan-

passad rastplats med eldstad vid Hemudden, utföra omdragning av körväg

vid torpet för att tillgänglighetsanpassa, anlägga tältplats och rastplats med

eldstad vid Norrudden och anlägga stigslinga runt Stormaren,

3. för förvaltaren eller av länsstyrelsen utsedd uppdragstagare att framföra

motordrivet fordon och motordriven farkost för att utföra åtgärder enligt

fastställd skötselplan eller i annat tjänstesyfte,

4. för förvaltaren eller av länsstyrelsen utsedd uppdragstagare att beträda eller

färdas inom område där tillträdesförbud gäller enligt 3 § 14 och 15 för att

utföra åtgärder enligt fastställd skötselplan eller i annat tjänstesyfte,

5. för personal inom polisen, kustbevakningen, sjukvården eller räddnings-

tjänsten att vid insatser använda motordrivet fordon, motordriven farkost

och hund samt beträda eller färdas inom område där tillträdesförbud gäller

enligt 3 § 14 och 15 och vid behov vidta andra åtgärder. Anmälan ska om

möjligt göras till länsstyrelsen i förväg, annars snarast efter genomförandet,

6. för bofasta på ön att starta och landa med luftfartyg, förutom inom område

där tillträdesförbud gäller enligt 3 § 14 och 15,

7. för behörig trafik att i syfte att ta sig till och från brygga tillhörande tomtplats

färdas inom den del av fågelskyddsområdet som är markerat på bilaga 1,

8. för behörig person att eftersöka och avliva skadat vilt och i samband med

detta medföra hund som inte är kopplad,

9. för förvaltaren eller av länsstyrelsen utsedd uppdragstagare att bedriva jakt

efter vildsvin under den allmänna jakttiden enligt 2 § jaktförordningen

(1987:905) med hänvisning till bilaga 1, punkten 7,

10. för förvaltaren eller av länsstyrelsen utsedd uppdragstagare att bedriva

skyddsjakt enligt 26 § jaktförordningen (1987:905) med hänvisning till

bilaga 4, punkten 1, för att förebygga skador av vilt,

4

NFS 2014:10

11. för behörig person att utföra av myndighet beslutad skyddsjakt enligt 23 b

och 29 §§ jaktförordningen (1987:905) och i samband med detta medföra

hund som inte är kopplad,

12. för person med nedsatt rörelseförmåga att framföra eldriven rullstol eller

permobil på anvisade leder och stigar,

13. att plocka bär och matsvamp för eget bruk, förutom inom område där till-

trädesförbud gäller enligt 3 § 14 och 15,

14. att nyttja tomt- och gårdsplats i enlighet med avgränsning på bilaga 1.

Tomt- och gårdsplatsen ska dock vårdas och hållas fri från upplag eller

verksamheter som inte är i överensstämmelse med ett traditionellt nyttjande,

och

15. att underhålla befintliga byggnader, ledningar eller andra anläggningar. Innan

underhållsåtgärder påbörjas ska samråd ske med länsstyrelsen.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2015.

Genom föreskrifterna upphävs kungörelsen (SNFS 1987:17) med föreskrifter

om Ängsö nationalpark.

Naturvårdsverket

KERSTIN CEDERLÖF

Lena Callermo

(Avdelningen

för

genomförande)

5

NFS 2014:10

Bilaga 1

Elanders Sverige AB, 2014