NFS 2014:15

Naturvårdsverkets föreskrifter om Haparanda skärgårds nationalpark

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

1

Naturvårdsverkets föreskrifter

om Haparanda skärgårds nationalpark;

beslutade den 12 juni 2014.

Med stöd av 4 § första stycket nationalparksförordningen (1987:938)

föreskriver Naturvårdsverket följande.

Om inskränkningar i rätten att använda mark och vatten inom

nationalparken

1 § Inom nationalparken är det förbjudet att

1. anordna upplag eller tippa,

2. dra fram rör eller ledning i mark, vatten eller luft,

3. anlägga stig eller väg,

4. uppföra eller utöka byggnad eller annan anläggning eller koja,

5. uppföra mast eller vindkraftverk,

6. uppföra stängsel eller annan hägnad,

7. anlägga brygga, förtöjningsboj eller fast förtöjningsplats för båt,

8. bedriva täktverksamhet eller bortföra torv, mineral eller annat geologiskt

material,

9. gräva, schakta, utfylla, borra, mejsla eller spränga eller vidta åtgärd som

skadar berg, mark, block, sten eller havsbotten,

10. muddra eller dumpa,

11. utföra vattenreglering, dämma, leda bort vatten eller på annat sätt påverka

hydrologin,

12. dika eller dikesrensa,

13. bedriva skogsbruk genom att avverka, ta bort döda träd eller utföra annan

skogsbruksåtgärd,

14. använda bekämpningsmedel eller tillföra växtnäringsämnen,

15. kalka mark eller vatten,

16. plantera in eller sätta ut växter, djur eller andra organismer,

17. jaga,

18. anlägga campingplats, lägerplats eller annan anläggning för friluftslivet, och

19. utfodra renar på land.

NFS 2014:15

Utkom från trycket

den 24 juni 2014

2

NFS 2014:15

2 § Utan tillstånd från länsstyrelsen är det inom nationalparken förbjudet att

utfodra vilt.

Om rätten att färdas och vistas och om ordningen i övrigt inom

nationalparken

3 § Inom nationalparken är det förbjudet att

1. gräva eller hacka,

2. skada, rista i eller måla på berg, mark, block eller sten,

3. bortföra sten eller flytta, bortföra eller skada vrakdelar eller labyrinter,

4. bryta kvistar eller fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar,

5. skada eller störa djurlivet, klättra i boträd eller uppehålla sig nära rovfågelbo,

lya eller gryt,

6. framföra motordrivet fordon,

7. framföra svävare på land,

8. framföra vattenskoter,

9. starta eller landa med luftfartyg,

10. tälta eller sätta upp vindskydd eller liknande anordning på Sandskär, förutom

på anvisad plats,

11. elda eller använda grill på Sandskär, förutom i anslutning till fritidshus eller

på anvisad plats. Användning av friluftskök är dock tillåtet,

12. medföra okopplad hund,

13. på ett störande sätt orsaka ljud,

14. under tiden 1 maj–31 juli beträda eller färdas inom 200 meter från öarna

Stora och Lilla Harrsten, Björn, Björns Sten, Korkea eller Islandet, enligt

karta i bilaga 1, och

15. bedriva militär eller polisiär övningsverksamhet.

4 § Utan tillstånd från länsstyrelsen är det inom nationalparken förbjudet att

1. genomföra idrottstävlingar eller idrottsarrangemang

2. placera ut skylt, tavla, affisch, orienteringskontroll, snitsel, markering eller

liknande,

3. utföra vetenskapliga undersökningar eller bedriva miljöövervakning som

innebär markering, insamling, fångst eller annan påverkan på naturmiljön,

4. samla grod- eller kräldjur,

5. samla insekter, spindlar, snäckor, sniglar eller andra ryggradslösa djur, och

6. plocka, samla eller gräva upp växter, inklusive mossor, eller lavar eller

vedlevande svampar.

3

NFS 2014:15

Generella undantag

5 § Utan hinder av inskränkningarna i 1─4 §§ är det inom nationalparken tillåtet

1. för förvaltaren eller av länsstyrelsen utsedd uppdragstagare att utföra åtgärder

enligt fastställd skötselplan, såsom att underhålla och förbättra vandrings-

leder, utföra gränsmarkering, uppföra anläggningar för friluftslivet, utföra

naturvårdande skötsel och genomföra informationsskyltning,

2. för förvaltaren eller av länsstyrelsen utsedd uppdragstagare att framföra

motordrivet fordon såsom snöskoter på snötäckt mark och motordriven

farkost och att landa eller starta med luftfartyg för att utföra åtgärder enligt

fastställd skötselplan eller i annat tjänstesyfte,

3. för förvaltaren eller av länsstyrelsen utsedd uppdragstagare att beträda eller

färdas inom område där tillträdesförbud gäller enligt 3 § 14 för att utföra

åtgärder enligt fastställd skötselplan eller i annat tjänstesyfte,

4. för personal inom polisen, tullen, kustbevakningen, sjukvården eller rädd-

ningstjänsten att vid insatser använda motordrivet fordon, motordriven

farkost, svävare, luftfartyg och hund samt beträda eller färdas inom område

där tillträdesförbud gäller enligt 3 § 14, och vid behov vidta andra åtgärder.

Anmälan ska om möjligt göras till länsstyrelsen i förväg, annars snarast efter

genomförandet,

5. för behörig person att eftersöka och avliva skadat vilt och i samband med

detta medföra hund som inte är kopplad,

6. för förvaltaren eller av länsstyrelsen utsedd uppdragstagare att bedriva

skyddsjakt enligt 26 § jaktförordningen (1987:905) med hänvisning till

bilaga 4, punkten 1, för att förebygga skador av vilt,

7. för behörig person att utföra av myndighet beslutad skyddsjakt enligt 23 b

och 29 §§ jaktförordningen (1987:905) och i samband med detta medföra

hund som inte är kopplad,

8. för person med nedsatt rörelseförmåga att framföra eldriven rullstol eller

permobil, förutom inom område där tillträdesförbud gäller enligt 3 § 14,

9. att plocka bär och matsvamp för eget bruk, förutom inom område där till-

trädesförbud gäller enligt 3 § 14,

10. att bedriva fågelstudier och fågelfångst enligt program som godkänts av

länsstyrelsen och i samband med detta använda fångstnät,

11. att underhålla befintliga hamnanläggningar. För grävning och muddring

krävs dock dispens från förbuden enligt 1 § 9 och 10,

12. att underhålla befintliga byggnader och att nyttja område som ligger i ome-

delbar anslutning till huvudbyggnad. Området ska dock vårdas och hållas

fritt från upplag och verksamheter som inte är i överensstämmelse med ett

traditionellt nyttjande,

13. för behörig person att underhålla och vid behov ändra sjömärken,

14. att köra snöskoter på havsisen samt inom bebyggelseområden kortaste

sträcka från strand till fritidshus, och

4

NFS 2014:15

15. för medlem i Liehittäjä sameby att i samband med renskötsel framföra

snöskoter på snötäckt mark samt medföra hund som inte är kopplad.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2015.

Genom föreskrifterna upphävs Statens naturvårdsverks föreskrifter

(SNFS 1995:4) för Haparanda skärgårds nationalpark.

Naturvårdsverket

KERSTIN CEDERLÖF

Lena Callermo

(Avdelningen

för

genomförande)

5

NFS 2014:15

Bilaga 1

Elanders Sverige AB, 2014