NFS 2014:16

Naturvårdsverkets föreskrifter om Färnebofjärdens nationalpark

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

1

Naturvårdsverkets föreskrifter

om Färnebofjärdens nationalpark;

beslutade den 12 juni 2014.

Med stöd av 4 § första stycket nationalparksförordningen (1987:938)

föreskriver Naturvårdsverket följande.

Om inskränkningar i rätten att använda mark och vatten inom

nationalparken

1 § Inom nationalparken är det förbjudet att

1. anordna upplag eller tippa,

2. dra fram rör eller ledning i mark, vatten eller luft,

3. anlägga stig, väg eller parkeringsplats,

4. uppföra eller utöka byggnad eller annan anläggning eller koja,

5. uppföra mast eller vindkraftverk,

6. uppföra stängsel eller annan hägnad,

7. anlägga brygga, förtöjningsboj eller fast förtöjningsplats för båt,

8. bedriva täktverksamhet eller bortföra torv, mineral eller annat geologiskt

material,

9. gräva, schakta, utfylla, borra, mejsla eller spränga eller vidta åtgärd som

skadar berg, mark, block, sten eller botten,

10. muddra eller dumpa,

11. utföra vattenreglering, dämma, leda bort vatten eller på annat sätt påverka

hydrologin,

12. dika eller dikesrensa,

13. bedriva skogsbruk genom att avverka, ta bort döda träd eller utföra annan

skogsbruksåtgärd,

14. använda bekämpningsmedel eller tillföra växtnäringsämnen,

15. kalka mark eller vatten,

16. plantera in eller sätta ut växter, djur eller andra organismer,

17. bedriva jakt, förutom efter älg, rådjur, bäver eller vildsvin. Jakten får dock

inte bedrivas under perioden 1 januari–15 augusti,

NFS 2014:16

Utkom från trycket

den 24 juni 2014

2

NFS 2014:16

18. fiska i Tiån, Tisjön, Östasjön, Kölforsån eller Lillån, och

19. anlägga campingplats, lägerplats eller annan anläggning för friluftslivet.

2 § Utan tillstånd från länsstyrelsen är det inom nationalparken förbjudet att

utfodra vilt.

Om rätten att färdas och vistas och om ordningen i övrigt inom

nationalparken

3 § Inom nationalparken är det förbjudet att

1. gräva eller hacka,

2. skada, rista i eller måla på berg, mark, block eller sten,

3. bortföra sten,

4. bryta kvistar eller fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar,

5. skada eller störa djurlivet, klättra i boträd eller uppehålla sig nära rovfågelbo,

lya eller gryt,

6. framföra motordrivet fordon eller parkera förutom på vägar avsedda för

motortrafik eller parkeringsplatser. Förbudet gäller även på is. Undantag

gäller för älgdragare eller liknande som behövs för transport av större vilt

ut från nationalparken vid den jakt som är tillåten. Transporten ska ske på

sådant sätt att skador på mark och vegetation minimeras,

7. framföra motorbåt eller annan motordriven farkost med högre hastighet än

7 knop, förutom inom ett område som är 50 meter brett och som har mar-

kerats på karta i bilaga 1, där högsta tillåtna hastighet är 12 eller 20 knop,

8. framföra vattenskoter,

9. framföra motorbåt eller annan motordriven farkost i Tiån, Tisjön, Östasjön,

Kölforsån eller Lillån,

10. åka vattenskidor, wakeboard eller liknande efter motorbåt eller annan mo-

tordriven farkost,

11. starta eller landa med luftfartyg,

12. flyga närmare marken än 300 meter,

13. medföra okopplad hund eller annat husdjur som inte är kopplat. Undantag

gäller för hund vid den jakt som får bedrivas i nationalparken,

14. på ett störande sätt orsaka ljud,

15. locka fåglar eller däggdjur med ljud- eller musikanläggning,

16. under perioden 1 januari–31 juli beträda eller färdas inom områden som

markerats med skylt om tillträdesförbud. Om det är fråga om öar gäller

förbudet även inom 100 meter från dessa,

17. bedriva militär eller polisiär övningsverksamhet,

18. fiska för allmänheten i området mellan Sjöforsen och Långlådingen,

3

NFS 2014:16

19. rida, förutom på bilväg och parkeringsplats, och

20. cykla, förutom på bilväg och parkeringsplats.

4 § Utan tillstånd från länsstyrelsen är det inom nationalparken förbjudet att

1. placera ut skylt, tavla, affisch, orienteringskontroll, snitsel, markering eller

liknande,

2. utföra vetenskapliga undersökningar eller bedriva miljöövervakning som

innebär markering, insamling, fångst eller annan påverkan på naturmiljön,

3. samla grod- eller kräldjur,

4. samla insekter, spindlar, snäckor, sniglar eller andra ryggradslösa djur,

5. plocka, samla eller gräva upp växter, inklusive mossor, eller lavar eller

vedlevande svampar,

6. tälta eller sätta upp vindskydd eller liknande anordning förutom på anvisad

plats, och

7. elda, förutom på anvisad plats. Användning av friluftskök och grill är dock

tillåten.

Generella undantag

5 § Utan hinder av inskränkningarna i 1─4 §§ är det inom nationalparken tillåtet

1. för förvaltaren eller av förvaltaren utsedd uppdragstagare att utföra åtgärder

enligt fastställd skötselplan, såsom att underhålla och förbättra vandrings-

leder, utföra gränsmarkering, uppföra anläggningar för friluftslivet, utföra

naturvårdande skötsel och genomföra informationsskyltning,

2. för förvaltaren eller av förvaltaren utsedd uppdragstagare att framföra

motordrivet fordon och motordriven farkost för att utföra åtgärder enligt

fastställd skötselplan eller i annat tjänstesyfte,

3. för förvaltaren eller av förvaltaren utsedd uppdragstagare att beträda eller

färdas inom område där tillträdesförbud gäller enligt 3 § 16 för att utfärda

åtgärder enligt fastställd skötselplan eller i annat tjänstesyfte,

4. för personal inom polisen, sjukvården eller räddningstjänsten att vid insatser

använda motordrivet fordon, motordriven farkost och hund samt beträda

eller färdas inom område där tillträdesförbud gäller enligt 3 § 16, och vid

behov vidta andra åtgärder. Anmälan ska om möjligt göras till länsstyrelsen

i förväg, annars snarast efter genomförandet,

5. att underhålla befintliga byggnader, vägar eller andra anläggningar. Innan

underhållsåtgärder påbörjas ska samråd ske med länsstyrelsen,

6. för behörig person att eftersöka och avliva skadat vilt och i samband med

detta medföra hund som inte är kopplad,

7. för förvaltaren eller av förvaltaren utsedd uppdragstagare att bedriva jakt

efter vildsvin under den allmänna jakttiden enligt 2 § jaktförordningen

(1987:905) med hänvisning till bilaga 1, punkten 7,

4

NFS 2014:16

8. för förvaltaren eller av förvaltaren utsedd uppdragstagare att bedriva skydds-

jakt enligt 26 § jaktförordningen (1987:905) med hänvisning till bilaga 4,

punkten 1, för att förebygga skador av vilt,

9. för förvaltaren eller av förvaltaren utsedd uppdragstagare att bedriva jakt efter

bäver under den allmänna jakttiden enligt 2 § jaktförordningen (1987:905)

med hänvisning till bilaga 1, punkten 2,

10. för behörig person att utföra av myndighet beslutad skyddsjakt enligt 23 b

och 29 §§ jaktförordningen (1987:905) och i samband med detta medföra

hund som inte är kopplad,

11. för jaktlag med jakträtt att efter medgivande från förvaltaren underhålla

skjutgator,

12. för länsstyrelsen eller Naturvårdsverket eller av någon av dessa utsedd

uppdragstagare att plantera in eller sätta ut växter eller djur i bevarandesyfte,

13. för person med nedsatt rörelseförmåga att framföra eldriven rullstol eller

permobil, förutom inom område där tillträdesförbud gäller enligt 3 § 16,

14. att plocka bär och matsvamp för eget bruk, förutom inom område där till-

trädesförbud gäller enligt 3 § 16,

15. att sätta ut fisk i kompensationssyfte i enlighet med gällande domar, och

16. att efter samråd med förvaltaren underhålla befintliga diken som anges på

karta i bilaga 2.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2015.

Genom föreskrifterna upphävs Statens naturvårdsverks föreskrifter

(SNFS 1998:6) för Färnebofjärdens nationalpark.

Naturvårdsverket

KERSTIN CEDERLÖF

Lena Callermo

(Avdelningen

för

genomförande)

5

NFS 2014:16

Bilaga 1

6

NFS 2014:16

Bilaga 2

Befintliga diken som efter samråd med förvaltaren får

underhållas.

Elanders Sverige AB, 2014