NFS 2014:17

Naturvårdsverkets föreskrifter om Djurö nationalpark

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

1

Naturvårdsverkets föreskrifter

om Djurö nationalpark;

beslutade den 12 juni 2014.

Med stöd av 4 § första stycket nationalparksförordningen (1987:938)

föreskriver Naturvårdsverket följande.

Om inskränkningar i rätten att använda mark och vatten inom

nationalparken

1 § Inom nationalparken är det förbjudet att

1. anordna upplag eller tippa,

2. dra fram rör eller ledning i mark, vatten eller luft,

3. anlägga stig, väg eller parkeringsplats,

4. uppföra eller utöka byggnad eller annan anläggning eller koja,

5. uppföra mast eller vindkraftverk,

6. uppföra stängsel eller annan hägnad,

7. anlägga brygga, förtöjningsboj eller fast förtöjningsplats för båt,

8. bedriva täktverksamhet eller bortföra torv, mineral eller annat geologiskt

material,

9. gräva, schakta, utfylla, borra, mejsla eller spränga eller vidta åtgärd som

skadar berg, mark, block, sten eller botten,

10. muddra eller dumpa,

11. utföra vattenreglering, dämma, leda bort vatten eller på annat sätt påverka

hydrologin,

12. dika eller dikesrensa,

13. bedriva skogsbruk genom att avverka, ta bort döda träd eller utföra annan

skogsbruksåtgärd,

14. använda bekämpningsmedel eller tillföra växtnäringsämnen,

15. kalka mark eller vatten,

16. plantera in eller sätta ut växter, djur eller andra organismer,

17. jaga,

18. fiska, förutom med handredskap. Trollingfiske är förbjudet,

NFS 2014:17

Utkom från trycket

den 24 juni 2014

2

NFS 2014:17

19. anlägga fiskodling, och

20. anlägga campingplats, lägerplats eller annan anläggning för friluftslivet.

2 § Utan tillstånd från länsstyrelsen är det inom nationalparken förbjudet att

utfodra vilt.

Om rätten att färdas och vistas och om ordningen i övrigt inom

nationalparken

3 § Inom nationalparken är det förbjudet att

1. gräva eller hacka,

2. skada, rista i eller måla på berg, mark, block eller sten,

3. bortföra sten,

4. bryta kvistar eller fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar,

5. skada eller störa djurlivet, klättra i boträd eller uppehålla sig nära rovfågelbo,

lya eller gryt,

6. framföra motordrivet fordon,

7. framföra motorbåt eller annan motordriven farkost med högre hastighet än

7 knop närmare stranden än 100 meter,

8. framföra vattenskoter,

9. åka vattenskidor, wakeboard eller liknande efter motorbåt eller annan mo-

tordriven farkost,

10. förtöja båt längre tid än två dygn i följd vid samma plats,

11. starta eller landa med luftfartyg,

12. flyga över området på lägre höjd än 300 meter,

13. tälta eller sätta upp vindskydd eller liknande anordning

a. inom det område på gräsmarken mitt på Djurö som har markerats på

karta i bilaga 1, eller

b. i övrigt inom nationalparken fler än två nätter i följd på samma plats,

14. elda, förutom på anvisad plats. Användning av grill och friluftskök är dock

tillåten,

15. medföra okopplad hund eller annat husdjur som inte är kopplat,

16. på ett störande sätt orsaka ljud,

17. under tiden 1 april–31 juli beträda eller färdas inom de områden (fågel-

skyddsområden) som har markerats på karta i bilaga 1,

18. bedriva militär eller polisiär övningsverksamhet, och

19. fiska, förutom med handredskap. Trollingfiske är förbjudet.

4 § Utan tillstånd från länsstyrelsen är det inom nationalparken förbjudet att

1. genomföra idrottstävlingar eller idrottsarrangemang,

3

NFS 2014:17

2. placera ut skylt, tavla, affisch, orienteringskontroll, snitsel, markering eller

liknande,

3. utföra vetenskapliga undersökningar eller bedriva miljöövervakning som

innebär markering, insamling, fångst eller annan påverkan på naturmiljön,

4. samla grod- eller kräldjur,

5. samla insekter, spindlar, snäckor, sniglar eller andra ryggradslösa djur, och

6. plocka, samla eller gräva upp växter, inklusive mossor, eller lavar eller

vedlevande svampar.

Generella undantag

5 § Utan hinder av inskränkningarna i 1─4 §§ är det inom nationalparken tillåtet

1. för förvaltaren eller av länsstyrelsen utsedd uppdragstagare att utföra åtgärder

enligt fastställd skötselplan, såsom att underhålla och förbättra vandrings-

leder, utföra gränsmarkering, uppföra anläggningar för friluftslivet, utföra

naturvårdande skötsel och genomföra informationsskyltning,

2. för länsstyrelsen att vid behov muddra infarten till södra bryggan på Djurö,

3. för förvaltaren eller av länsstyrelsen utsedd uppdragstagare att beträda eller

färdas inom område där tillträdesförbud gäller enligt 3 § 17 för att utföra

åtgärder enligt fastställd skötselplan eller i annat tjänstesyfte,

4. för förvaltaren eller av länsstyrelsen utsedd uppdragstagare att framföra

motordrivet fordon och motordriven farkost för att utföra åtgärder enligt

fastställd skötselplan eller i annat tjänstesyfte,

5. för personal inom polisen, kustbevakningen, sjukvården eller räddnings-

tjänsten att vid insatser använda motordrivet fordon, motordriven farkost

och hund samt beträda eller färdas inom område där tillträdesförbud gäller

enligt 3 § 17, och vid behov vidta andra åtgärder. Anmälan ska om möjligt

göras till länsstyrelsen i förväg, annars snarast efter genomförandet,

6. att underhålla befintliga byggnader, vägar eller andra anläggningar. Innan

underhållsåtgärder påbörjas ska samråd ske med länsstyrelsen,

7. för behörig person att eftersöka och avliva skadat vilt och i samband med

detta medföra hund som inte är kopplad,

8. för förvaltaren eller av länsstyrelsen utsedd uppdragstagare att bedriva

skyddsjakt enligt 26 § jaktförordningen (1987:905) med hänvisning till

bilaga 4, punkten 1, för att förebygga skador av vilt,

9. för behörig person att utföra av myndighet beslutad skyddsjakt enligt 23 b

och 29 §§ jaktförordningen (1987:905) och i samband med detta medföra

hund som inte är kopplad,

10. för förvaltaren att förvalta områdets dovhjortspopulation genom att vid

behov jaga, göra stödutsättning eller utfodra,

11. för fiskare med yrkesfiskelicens att fiska siklöja, förutom inom område där

tillträdesförbud gäller enligt 3 § 17,

4

NFS 2014:17

12. för person med nedsatt rörelseförmåga att framföra eldriven rullstol eller

permobil, förutom inom område där tillträdesförbud gäller enligt 3 § 17,

och

13. att plocka bär och matsvamp för eget bruk, förutom inom område där till-

trädesförbud gäller enligt 3 § 17.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2015.

Genom föreskrifterna upphävs kungörelsen (SNFS 1991:8) med föreskrifter

om Djurö nationalpark.

Naturvårdsverket

KERSTIN CEDERLÖF

Lena Callermo

(Avdelningen

för

genomförande)

5

NFS 2014:17

Bilaga 1

Elanders Sverige AB, 2014