NFS 2014:19

Naturvårdsverkets föreskrifter om Stenshuvuds nationalpark

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

1

Naturvårdsverkets föreskrifter

om Stenshuvuds nationalpark;

beslutade den 12 juni 2014.

Med stöd av 4 § första stycket nationalparksförordningen (1987:938) föreskriver

Naturvårdsverket följande.

Om inskränkningar i rätten att använda mark och vatten inom

nationalparken

1 § Inom nationalparken är det förbjudet att

1. anordna upplag eller tippa,

2. dra fram rör eller ledning i mark, vatten eller luft,

3. anlägga stig, väg eller parkeringsplats,

4. uppföra eller utöka byggnad eller annan anläggning eller koja,

5. uppföra mast eller vindkraftverk,

6. uppföra stängsel eller annan hägnad,

7. anlägga brygga, förtöjningsboj eller fast förtöjningsplats för båt,

8. bedriva täktverksamhet eller bortföra torv, mineral eller annat geologiskt

material,

9. gräva, schakta, utfylla, borra, mejsla eller spränga eller vidta åtgärd som

skadar berg, mark, block, sten eller havsbotten,

10. muddra eller dumpa,

11. utföra vattenreglering, dämma, leda bort vatten eller på annat sätt påverka

hydrologin,

12. dika eller dikesrensa,

13. bedriva skogsbruk genom att avverka, ta bort döda träd eller utföra annan

skogsbruksåtgärd,

14. använda bekämpningsmedel eller tillföra växtnäringsämnen,

15. kalka mark eller vatten,

16. plantera in eller sätta ut växter, djur eller andra organismer,

17. jaga,

18. fiska eller anlägga fiskodling, och

19. bedriva fruktodling, åkerbruk eller annan liknande verksamhet.

NFS 2014:19

Utkom från trycket

den 24 juni 2014

2

NFS 2014:19

2 § Utan tillstånd från länsstyrelsen är det inom nationalparken förbjudet att

utfodra vilt.

Om rätten att färdas och vistas och om ordningen i övrigt inom

nationalparken

3 § Inom nationalparken är det förbjudet att

1. gräva eller hacka,

2. skada, rista i eller måla på berg, mark, block eller sten,

3. bortföra sten,

4. bryta kvistar eller fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar,

5. skada eller störa djurlivet, klättra i boträd eller uppehålla sig nära rovfågelbo,

lya eller gryt,

6. framföra motordrivet fordon eller parkera utanför anvisade vägar och par-

keringsplatser,

7. parkera eller ställa upp husvagn, husbil eller liknande klockan 00.00─06.00.

8. framföra motorbåt, vattenskoter eller annan motordriven farkost med högre

hastighet än fem (5) knop,

9. starta eller landa med luftfartyg,

10. tälta eller sätta upp vindskydd eller liknande anordning förutom på anvisad

plats,

11. elda, inklusive att använda grill eller friluftskök, förutom på anvisad plats,

12. medföra okopplad hund eller annat husdjur som inte är kopplat,

13. på ett störande sätt orsaka ljud,

14. bedriva militär eller polisiär övningsverksamhet,

15. rida,

16. cykla, och

17. fiska, med undantag för fiske med handredskap i havet.

4 § Utan tillstånd från länsstyrelsen är det inom nationalparken förbjudet att

1. genomföra idrottstävlingar eller idrottsarrangemang,

2. placera ut skylt, tavla, affisch, orienteringskontroll, snitsel, markering eller

liknande,

3. utföra vetenskapliga undersökningar eller bedriva miljöövervakning som

innebär markering, insamling, fångst eller annan påverkan på naturmiljön,

4. samla grod- eller kräldjur,

5. samla insekter, spindlar, snäckor, sniglar eller andra ryggradslösa djur, och

6. plocka, samla eller gräva upp växter, inklusive mossor, eller lavar eller

vedlevande svampar.

3

NFS 2014:19

Generella undantag

5 § Utan hinder av inskränkningarna i 1–4 §§ är det inom nationalparken tillåtet

1. för förvaltaren eller av länsstyrelsen utsedd uppdragstagare att utföra åtgärder

enligt fastställd skötselplan, såsom att underhålla och förbättra vandrings-

leder, utföra gränsmarkering, uppföra anläggningar för friluftslivet, utföra

naturvårdande skötsel och genomföra informationsskyltning,

2. för länsstyrelsen att uppföra informationsanläggning i anslutning till natio-

nalparkens entréer,

3. för förvaltaren eller av länsstyrelsen utsedd uppdragstagare att tillfälligt

uppföra stängsel eller hägnad om det behövs för att skydda växt- eller

djurlivet,

4. för förvaltaren eller av länsstyrelsen utsedd uppdragstagare att framföra

motordrivet fordon och motordriven farkost för att utföra åtgärder enligt

fastställd skötselplan eller i annat tjänstesyfte,

5. för personal inom polisen, kustbevakningen, sjukvården eller räddnings-

tjänsten att vid insatser använda motordrivet fordon, motordriven farkost

och hund och vid behov vidta andra åtgärder. Anmälan ska om möjligt göras

till länsstyrelsen i förväg, annars snarast efter genomförandet,

6. för behörig person att eftersöka och avliva skadat vilt och i samband med

detta medföra hund som inte är kopplad,

7. för förvaltaren eller av länsstyrelsen utsedd uppdragstagare att bedriva jakt

efter vildsvin under den allmänna jakttiden enligt 2 § jaktförordningen

(1987:905) med hänvisning till bilaga 1, punkten 7,

8. för förvaltaren eller av länsstyrelsen utsedd uppdragstagare att bedriva

skyddsjakt enligt 26 § jaktförordningen (1987:905) med hänvisning till

bilaga 4, punkten 1, för att förebygga skador av vilt,

9. för behörig person att utföra av myndighet beslutad skyddsjakt enligt 23 b

och 29 §§ jaktförordningen (1987:905) och i samband med detta medföra

hund som inte är kopplad,

10. för person med nedsatt rörelseförmåga att framföra eldriven rullstol eller

permobil på anvisade leder och stigar,

11. att plocka bär och matsvamp för eget bruk,

12. för innehavare av ledningsrätt att efter samråd med länsstyrelsen vidta åtgärd

för underhåll av befintlig ledning eller ledningsgata, och

13. för förvaltaren eller av länsstyrelsen utsedd uppdragstagare att utföra mudd-

ring av Hälleviks kås samt angöringsplats vid Krivareboden.

Upplysningar

6 § Av Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt

och Östersjön framgår att det inom fiskeskyddsområdet vid Rörums norra å

råder fiskeförbud under delar av året.

4

NFS 2014:19

7 § Av de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Simrishamns kommun

beslutade den 27 september 2010 framgår att det är förbjudet att medföra hund

eller annat sällskapsdjur på badstranden under delar av året.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2015.

Genom föreskrifterna upphävs kungörelsen (SNFS 1986:3) med föreskrifter

om Stenshuvuds nationalpark.

Naturvårdsverket

KERSTIN CEDERLÖF

Lena Callermo

(Avdelningen

för

genomförande)