NFS 2014:2

om upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:6) om avgifter vid dispenser från förordningen (2002:187) om ämnen som bryter ned ozonskiktet

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

1

Förordning

om upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS

2003:6) om avgifter vid dispenser från förordningen

( 2002:187 ) om ämnen som bryter ned ozonskiktet;

utfärdad den 16 januari 2014.

Regeringen föreskriver att Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:6) om

avgifter vid dispenser från förordningen (2002:187) om ämnen som bryter ned

ozonskiktet ska upphöra att gälla vid utgången av februari 2014.

Denna förordning ska kungöras i Naturvårdsverkets författningssamling (NFS).

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon

Abresparr

(Miljödepartementet)

NFS 2014:2

Utkom från trycket

den 14 februari 2014

Elanders Sverige AB, 2014