Upphävd författning

Förordning (2002:187) om ämnen som bryter ned ozonskiktet

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
2002-04-18
Ändring införd
SFS 2002:187 i lydelse enligt SFS 2005:213
Ikraft
2002-06-01
Upphäver
Förordning (1995:636) om ämnen som bryter ned ozonskiktet
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2037/2000 av den 29 juni 2000 om ämnen som bryter ned ozonskiktet.

[S2]I denna förordning avses med

 1. EG-förordningen: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2037/2000 av den 29 juni 2000 om ämnen som bryter ned ozonskiktet,
 2. ämnen: de ämnen som omfattas av artikel 1 EG-förordningen,
 3. CFC: de ämnen som i EG-förordningen betecknas klorfluorkarboner,
 4. övriga CFC: de ämnen som i EG-förordningen betecknas andra fullständigt halogenerade klorfluorkarboner,
 5. HBFC: de ämnen som i EG-förordningen betecknas bromfluorkolväten,
 6. HCFC: de ämnen som i EG-förordningen betecknas klorfluorkolväten,
 7. haloner, koltetraklorid, 1,1,1-trikloretan och metylbromid: de ämnen som betecknas på motsvarande sätt i EG-förordningen.

2 §  Bestämmelser om förbud i denna förordning gäller endast om motsvarande förbud inte redan följer av EG-förordningen. Bestämmelser om undantag från förbud enligt denna förordning får inte tillämpas i strid mot EG-förordningen.

Allmänt förbud mot ozonnedbrytande ämnen och beredningar

3 §  Yrkesmässig tillverkning, användning, överlåtelse och saluhållning av de ämnen som omfattas av EG-förordningen är förbjuden om inte annat sägs i denna förordning. Förbudet gäller också beredningar som innehåller sådana ämnen.

[S2]Förbudet i första stycket gäller inte metylbromid.

Särskilda bestämmelser om CFC, övriga CFC och HCFC

4 §  Trots förbudet i 3 § får

 1. CFC och övriga CFC användas som arbetsmedium i befintliga stationära kyl-, värme- och andra klimatanläggningar av typ enhetsaggregat med en köldmediemängd av 900 gram eller mindre till och med den 31 december 2004,
 2. HCFC användas som arbetsmedium i befintliga kyl-, värme- och andra klimatanläggningar tills vidare,
 3. Försvarsmakten och Försvarets materielverk använda HCFC för påfyllning av befintliga kyl-, värme- och andra klimatanläggningar, om inte HCFC kan ersättas med något annat ämne,
 4. CFC och övriga CFC överlåtas och saluhållas i den mån detta är tillåtet enligt EG-förordningen, och
 5. HCFC överlåtas och saluhållas.

[S2]En anläggning som avses i första stycket 1 och som är i bruk den 31 december 2004 får fortsätta att brukas efter den 31 december 2004, så länge anläggningen brukas på samma plats. Förordning (2004:1035).

5 §  Kemiska produkter eller varor som anges i bilaga 1 till denna förordning får inte yrkesmässigt överlåtas eller saluhållas, om produkten ingår i eller varan innehåller skumplast som har tillverkats med CFC eller HCFC.

[S2]Första stycket gäller inte

 1. om produkten eller varan har tillverkats i Sverige eller importerats till landet före den 1 juli 1995,
 2. varor av hård skumplast (XPS) som anges i bilaga 2 till denna förordning och som har tillverkats med HCFC, om varorna har tillverkats i Sverige eller importerats till landet före den 1 januari 1997, eller
 3. varor som anges i bilaga 3 till denna förordning och som har tillverkats med HCFC om varorna har tillverkats i Sverige eller importerats till landet före den 1 januari 1998.

6 §  Varor som innehåller CFC som köld- eller värmeöverföringsmedium får inte yrkesmässigt överlåtas eller saluhållas, om varorna har tillverkats i Sverige eller importerats till landet efter den 31 december 1994.

7 §  Aerosolförpackningar som innehåller CFC eller HCFC får inte yrkesmässigt överlåtas eller saluhållas.

Särskilda bestämmelser om haloner

8 §  Utöver vad som anges i 3 § är det förbjudet att

 1. yrkesmässigt tillverka, överlåta eller saluhålla handbrandsläckare som innehåller haloner,
 2. återfylla handbrandsläckare med haloner,
 3. använda haloner som brandsläckningsmedel vid installation av fasta brandsläckningsanordningar.

9 §  Trots förbudet i 3 § får haloner överlåtas och saluhållas om hanteringen inte är förbjuden enligt 8 §.

10 §  Trots förbuden i 3 och 8 §§ får haloner användas i eller vid installation av brandsläckningsanordningar

 1. som är placerade i Försvarsmaktens stridsfordon eller sådana stridsledningscentraler som är belägna i fartyg eller under jord, om halonerna inte kan ersättas med något annat ämne, ny teknik eller något annat, eller
 2. som är placerade i luftfartyg eller ubåtar, om halonerna inte kan ersättas med något annat ämne, ny teknik eller något annat.

11 §  Haloner i befintliga brandsläckningsanordningar får inte släppas ut vid fullskaleprov och i övrigt endast om syftet är att förebygga eller motverka skador på grund av brand.

Import och utförsel

12 §  Följande kemiska produkter eller varor får inte yrkesmässigt importeras från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen:

 1. kemiska produkter eller varor som anges i bilaga 1 till denna förordning om produkten ingår i eller varan innehåller skumplast som har tillverkats med CFC eller HCFC,
 2. varor som innehåller CFC som köld- eller värmeöverföringsmedium,
 3. aerosolförpackningar som innehåller CFC eller HCFC,
 4. handbrandsläckare som innehåller haloner.

13 §  Om ett förbrukat köldmedium till kyl-, värme- och andra klimatanläggningar innehåller något ämne som bryter ned ozonskiktet, får det föras ut ur Sverige endast efter tillstånd från Naturvårdsverket. Detsamma gäller halon för brandsläckningsändamål.

Avfall

14 §  Avfall som utgörs av kasserade kylskåp eller frysar skall hanteras på sådant sätt att ämnen som bryter ned ozonskiktet inte släpps ut. Förordning (2005:213).

15 §  Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om att den som innehar en eller flera brandsläckningsanordningar som sammanlagt rymmer mer än 20 kilogram haloner skall, när en sådan anordning tas bort, överlämna halonet för bortskaffande.

Behörig myndighet

16 §  Naturvårdsverket är den behöriga myndighet som avses i EG- förordningen.

Försiktighetsmått och kunskapskrav

17 §  Naturvårdsverket får meddela de föreskrifter om försiktighetsmått och andra åtgärder som behövs för att motverka utsläpp av ozonnedbrytande ämnen.

[S2]Naturvårdsverket får meddela de föreskrifter som behövs för att motverka utsläpp från anläggningar eller anordningar för destruktion eller annan bearbetning av kasserade produkter som innehåller ämnen som bryter ned ozonskiktet.

18 §  Naturvårdsverket får meddela de föreskrifter som behövs om kunskapskrav för att förhindra utsläpp av ämnen som bryter ned ozonskiktet. Föreskrifterna skall vara avsedda för den som yrkesmässigt hanterar eller installerar kyl-, värme- och andra klimatanläggningar och fasta brandsläckningsanordningar eller utför reparationer eller underhåll som påverkar arbetsmediekretsen i sådana anläggningar eller anordningar.

[S2]Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om att den som utför reparationerna eller underhållet skall vara ackrediterad enligt bestämmelserna i 1416 §§ lagen (1992:1119) om teknisk kontroll.

Ytterligare undantag eller dispenser

19 §  Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om undantag eller i det enskilda fallet ge dispens från bestämmelserna i denna förordning

 1. i fråga om CFC, 1,1,1-trikloretan och aerosolförpackningar som innehåller CFC eller HCFC om det finns synnerliga skäl, och
 2. i övrigt om det finns särskilda skäl.

[S2]Undantagen och dispenserna får gälla viss tid och får förenas med de villkor som behövs från hälso- och miljöskyddssynpunkt. Innan Naturvårdsverket fattar beslut om saluhållande och import av varor som innehåller eller behandlats med CFC och HCFC skall verket ge Kommerskollegium tillfälle att yttra sig.

 • NFS 2002:27: Naturvårdsverkets föreskrifter om upphävande av föreskrifterna (NFS 2000:2) om avsteg från 2 § förordningen (1995:636) om ämnen som bryter ned ozonskiktet
 • NFS 2003:5: Naturvårdsverkets föreskrifter om avsteg från 12 § förordningen (2002:187) om ämnen som bryter ned ozonskiktet

20 §  Naturvårdsverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

21 §  I fråga om haloner får Statens räddningsverk eller, om det är fråga om en anordning i ett fartyg, Sjöfartsverket meddela föreskrifter om undantag eller i det enskilda fallet ge dispens från bestämmelserna i 3, 8 och 12 §§. Sådana undantag och dispenser får Räddningsverket och Sjöfartsverket besluta endast om det är nödvändigt för att förebygga att människor skadas på grund av brand. Undantag och dispenser får gälla viss tid och får förenas med de villkor som behövs från hälso- och miljöskyddssynpunkt. Innan Räddningsverket eller Sjöfartsverket fattar beslut skall myndigheten ge Naturvårdsverket tillfälle att yttra sig.

22 §  I fråga om aerosolförpackningar som innehåller CFC eller HCFC och som är avsedda för medicinskt ändamål får Läkemedelsverket meddela föreskrifter om undantag eller i det enskilda fallet ge dispens från förbuden mot tillverkning, saluhållande och import i 3, 7 och 12 §§. Sådana föreskrifter och dispenser får beslutas endast om det finns synnerliga skäl. Innan Läkemedelsverket fattar beslut skall det ge Naturvårdsverket tillfälle att yttra sig.

Tillsyn och avgifter

23 §  I förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken och i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken finns bestämmelser om tillsyn och avgifter.

Straff

24 §  I 29 kap.miljöbalken finns bestämmelser om straff och förverkande.

Överklagande

25 §  I 19 kap. 1 § miljöbalken finns bestämmelser om överklagande.

Bilaga 1

Förteckning över kemiska produkter och varor som avses i 5 och 12 §§ förordningen (2002:187) om ämnen som bryter ned ozonskiktet3
Med KN-nummer avses de nummer som anges i bilaga 1 till kommissionens förordning (EG) nr 2031/2001 av den 6 augusti 2001 om ändring av bilaga 1 till rådets förordning (EEG) 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan.
KN-nummerVaruslag
ur 3903 eller ur 3909Polystyren och polyuretan, i obearbetad form
ur 3921Plattor, duk, film, folier och remsor av polystyren, polyvinylklorid, polyuretan, polyeten, polypropen och fenoplast
ur 3923, ur 3924 eller ur 3926Artiklar för transport eller förpackning av varor, engångsartiklar samt rörisolering av mjuk skumplast
ur 3925, ur 4418, ur 7308 eller ur 7610Paneler, väggelement, portar och dörrar
ur 6809 eller ur 6810Varor för byggnadsändamål
ur 7303, ur 7304, ur 7305 eller ur 7306Rör av järn eller stål
ur 7411Rör av koppar
ur 8418Kylskåp, frysar och annan kyl- eller frysutrustning, elektriska och andra; värmepumpar, andra än luftkonditioneringsapparater enligt nr 8415
ur 8419Maskiner och apparater, även med elektrisk uppvärmning (med undantag av ugnar och annan utrustning enligt 8415), för behandling av material genom förfaranden som inbegriper temperaturändring, såsom uppvärmning, kokning, rostning, destillering, rektifiering, sterilisering, pastörisering, ångbehandling, torkning, indunstning, förångning, kondensering eller avkylning, dock inte maskiner och apparater av sådant slag som används för hushållsbruk; genomströmnings- eller icke elektriskaförrådsvarmvattenberedare,
ur 8516Elektriska genomströmnings- eller förrådsvarmvattenberedare
ur 8603, ur 8605 eller ur 8606Järnvägs- och spårvägsvagnar
ur 8609Godsbehållare (containrar), inbegripet sådana för transport av vätskor, speciellt konstruerade och utrustade för befordran med ett eller flera slag av transportmedel
ur 8702, ur 8703 eller ur 8704Bilar och andra motorfordon konstruerade huvudsakligen för person- eller godsbefordran
ur 8707Karosserier (inbegripet förarhytter) till motorfordon enligt 8702-–8704
ur 8708Delar och tillbehör till motorfordon enligt 8702-–8704
ur 8716Släpfordon och påhängsvagnar; andra fordon, utan mekanisk framdrivningsanordning, delar till sådana fordon
ur 8901Tankfartyg, kyl- och frysfartyg med isolering av hård skumplast
ur 8902Fiskefartyg med isolering av hård skumplast
ur 8903Fritidsbåtar och andra fartyg för nöjes- eller sportbruk
ur 8907Andra flytande materiel (t.ex. flottar, tankar, kassuner, bryggor, bojar och sjömärken)
ur 9401 eller ur 9403Sitt- och liggmöbler samt delar till sådana möbler
ur 9404Madrasser, dynor och kuddar

Bilaga 2

Förteckning över varor som avses i 5 § andra stycket 2 förordningen (2002:187) om ämnen som bryter ned ozonskiktet
Med KN-nummer avses de nummer som anges i bilaga 1 till kommissionens förordning (EG) nr 2031/2001 av den 6 augusti 2001 om ändring av bilaga 1 till rådets förordning (EEG) 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan.
KN-nummerVaruslag
ur 3921 11Andra slag av plattor, duk, film, folier och remsor av plast: porösa produkter: av polymerer av styren
ur 3925 90Byggvaror av plast, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans: andra slag

Bilaga 3

Förteckning över varor som avses i 5 § andra stycket 3 förordningen (2002:187) om ämnen som bryter ned ozonskiktet
Med KN-nummer avses de nummer som anges i bilaga 1 till kommissionens förordning (EG) nr 2031/2001 av den 6 augusti 2001 om ändring av bilaga 1 till rådets förordning (EEG) 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan.
KN-nummerVaruslag
ur 8419Maskiner och apparater, även med elektrisk uppvärmning (med undantag av ugnar och annan utrustning enligt 8514), för behandling av material genom förfaranden som inbegriper temperaturändring, såsom uppvärmning, kokning, rostning, destillering, rektifiering, sterilisering, pastörisering, ångbehandling, torkning, indunstning, förångning, kondensering eller avkylning, dock inte maskiner och apparater av sådana slag som används för hushållsbruk; genomströmnings- eller förrådsvarmvattenberedare, icke elektriska
ur 8516Elektriska genomströmnings- eller förrådsvarmvattenberedare och doppvärmare; elektriska apparater för rumsuppvärmning eller uppvärmning av marken; elektriska värmeapparater för hårbehandling (t.ex. hårtorkar, hårspolar och hårtänger) eller för torkning av händerna; elektriska stryk- och pressjärn; andra elektriska värmeapparater av sådana slag som används för hushållsbruk; elektriska värmemotstånd, andra än sådana enligt 8548
ur 8901Kryssningsfartyg, utflyktsfartyg, färjor, lastfartyg, pråmar och liknande fartyg för person- eller godsbefordran
ur 8902Fiskefartyg; fabriksfartyg och andra fartyg för beredning eller konservering av fiskeriprodukter

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2002:187) om ämnen som bryter ned ozonskiktet

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2002, då förordningen (1995:636) om ämnen som bryter ned ozonskiktet upphör att gälla.
 2. Föreskrifter, meddelade med stöd av förordningen (1995:636) om ämnen som bryter ned ozonskiktet, skall anses meddelade med stöd av motsvarande bestämmelser i denna förordning.
 3. Dispenser, meddelade med stöd av förordningen (1995:636) om ämnen som bryter ned ozonskiktet, skall fortsätta att gälla.
CELEX-nr
32001R2031
Ikraftträder
2002-06-01

Förordning (2004:1035) om ändring i förordningen (2002:187) om ämnen som bryter ned ozonskiktet

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2005:213) om ändring i förordningen (2002:187) om ämnen som bryter ned ozonskiktet

Omfattning
ändr. 14 §
Ikraftträder
2005-08-13

Ändring, SFS 2007:846

Omfattning
upph.