NFS 2014:23

Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2007:10) om inventering av björn, varg, järv, lodjur och kungsörn

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

1

Naturvårdsverkets föreskrifter

om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna

råd (NFS 2007:10) om inventering av björn, varg, järv,

lodjur och kungsörn;

beslutade den 20 augusti 2014

Med stöd av 10 § förordningen (2009:1263) om förvaltning av björn, varg, järv,

lo och kungsörn föreskriver Naturvårdsverket

dels att de allmänna råden till 14 § ska upphöra att gälla,

dels att 1, 3, 5–7, 9–11 och 13–14 §§, rubrikerna närmast före 1, 10 och 13 §§,

bilaga 1 och de allmänna råden till 5, 10 och 13 §§ ska ha följande lydelse.

Tillämpningsområde och definitioner

1 §1 Dessa föreskrifter reglerar länsstyrelsens arbete med inventering av björn,

varg, järv, lodjur och kungsörn. Metodik för genomförande av inventering av

björn, varg, järv och lodjur finns beskriven i Naturvårdsverkets metodik för

inventering av stora rovdjur i Sverige. I bilaga 1 till dessa föreskrifter regleras

metodiken för inventering av kungsörn.

Nedanstående begrepp och termer har i dessa föreskrifter följande betydelse.

Familjegrupp lodjur

Spår av lodjurshona med unge/ungar som doku-

menterats under inventeringsperioden. Termen kan

användas synonymt med föryngring.

Familjegrupp varg

Minst tre vargar i sällskap i ett revir varav minst

en revirmarkerar regelbundet.

Fältpersonal

Person som förordnats av länsstyrelsen att utföra

inventeringsarbete i fält gällande rovdjur. Personen

kan även vara kontaktperson gentemot en eller

flera samebyar.

Föryngring

Björn, varg, järv och lodjur som har fött unge/

ungar eller kungsörn som har lagt ägg i bo i en

sameby eller i ett län under inventeringsperioden.

För kungsörn kan termen användas synonymt med

häckning.

1 Ändringen innebär att termerna och definitionerna av grupperad, kvalitetssäkrare, kvalitets-

säkring, Naturvårdsverkets vägledning för rapportering av förekomsten av stora rovdjur och

snoking upphävs.

NFS 2014:23

Utkom från trycket

den 29 augusti 2014

2

NFS 2014:23

Inventering

Definieras i 8 § förordningen (2009:1263) om

förvaltning av björn, varg, lo och kungsörn där det

framgår att länsstyrelsen varje år ska undersöka hur

många föryngringar av varg, järv, lo och kungsörn

som förekommer i länet (rovdjursinventering).

Inventeringsansvarig

Den tjänsteman på länsstyrelsen som förordnats att

ansvara för inventering av rovdjur i länet.

Inventeringsperiod

Den tid som är lämpligast för inventering med

hänsyn till arternas reproduktion, inventeringens

effektivitet och kostnad. Perioderna anges för

björn, varg, järv och lodjur i Naturvårdsverkets

metodik för inventering av stora rovdjur i Sverige

samt för kungsörn i bilaga 1.

Inventeringssamordnare Person i en sameby som i enlighet med 4 § Sam-

etingets föreskrifter (STFS 2007:9) om bidrag och

ersättning för rovdjursförekomst i samebyar som

förordnats av Sametinget att utföra inventering av

rovdjur. Personen är även kontaktperson gentemot

länsstyrelsen.

Person i en organisation som är ansvarig för att

samordna inventering av rovdjur. Personen är även

kontaktperson gentemot länsstyrelsen.

Inventeringsslinga

Färdväg till fots, på skidor eller med fordon för att

finna spår eller spårtecken, alternativt se eller höra

individer eller finna deras boplatser.

Kriterier

Kännetecken som används för att fastställa om

föryngring ägt rum och antal föryngringar. För

björn, varg, järv och lodjur anges kriterierna i Na-

turvårdsverkets metodik för inventering av stora

rovdjur i Sverige samt för kungsörn i bilaga 1.

Naturvårdsverkets me-

todik för inventering av

stora rovdjur i Sverige

Dokument som är knutet till rekvirering av medel

för inventering, innehållande metod för arbetet

med inventeringarna av björn, varg, järv och lodjur

och tillvägagångssätt för att dokumentera resultatet

från inventeringarna.

Naturvårdsverkets till-

handahållna databas

Databas eller databaser där inventeringar, invente-

ringsslingor, förekomst och föryngring av rovdjur

ska dokumenteras.

Regelbunden förekomst (När föryngring inte dokumenterats) spår eller

andra observationer av rovdjur har dokumenterats

i samebyn vid minst tre tillfällen under minst tre

månader under tidsperioden den 1 juli–30 juni.

Reproduktionscykel

En tolvmånadersperiod med början den månad då

ungar normalt föds eller ägg läggs.

Rovdjur

Björn, varg, järv, lodjur och kungsörn.

Sameby

Enligt definition i rennäringslagen (1971:437)

3

NFS 2014:23

Tillfällig förekomst

Art som normalt inte uppträder i samebyn men av

vilken spår eller andra observationer har dokumen-

terats i samebyn minst en gång under tidsperioden

den 1 juli–30 juni.

3 § Under inventeringsperioden för järv och lodjur ska årligen för varje län

och sameby fastställas:

1. om föryngring av arterna förekommer samt antal föryngringar,

2. om arterna uppträder regelbundet inom renskötselområdet (om föryngring

inte förekommer),

3. om arterna uppträder tillfälligt eller inga observationer har gjorts inom

renskötselområdet.

Under inventeringsperioden för varg ska antalet familjegrupper fastställas årli-

gen för varje län och sameby. I förekommande fall ska även antalet föryngringar,

revirmarkerande par och övriga stationära individer fastställas.

För varje sameby ska dessutom antalet vargindivider som förekommer i

samebyn under inventeringsperioden så långt möjligt fastställas.

För björn ska förekomst fastställas årligen för varje län och sameby.

För kungsörn ska antalet häckningar fastställas årligen i varje län och sameby.

5 § Länsstyrelsen ansvarar enligt 8 § förordningen (2009:1263) om förvaltning

av björn, varg, järv, lo och kungsörn för länets inventeringsverksamhet. Ansvaret

ska omfatta planering, genomförande, dokumentation (inklusive registrering

i Naturvårdsverkets tillhandahållna databas), sammanställning, utvärdering

och rapportering av inventeringsresultaten samt arkivering och information.

Länsstyrelsens inventeringsansvarige och fältpersonal samt samebyarnas

och organisationernas inventeringssamordnare ska inneha relevanta kunskaper.

Planering av inventeringsarbetet ska ske i samråd mellan länsstyrelsens in-

venteringsansvarige och fältpersonal samt samebyarnas och organisationernas

inventeringssamordnare.

Naturvårdsverket ansvarar för att tillhandahålla grundutbildning och vida-

reutbildning för länsstyrelsens inventeringsansvarige och fältpersonal samt

samebyarnas inventeringssamordnare.

Naturvårdsverket ansvarar för nationell utvärdering och sammanställning av

inventeringsresultaten. Enligt 9 § förordningen (2009:1263) om förvaltning av

björn, varg, järv, lo och kungsörn ansvarar Naturvårdsverket även för gransk-

ning och fastställande av inventeringsresultaten.

Naturvårdsverket tillser att utrustning tillhandahålls länsstyrelserna för in-

samling av prover samt ansvarar för prioritering, förvaring och förmedling av

insamlade prover av betydelse för förvaltningen.

Naturvårdsverket ansvarar för att DNA-analyser av spillning, blod etc. av

betydelse för förvaltningen utförs.

Naturvårdsverket ansvarar för utbildning, utveckling, drift och förvaltning

av Naturvårdsverkets tillhandahållna databas.

Länsstyrelsen ansvarar för redovisning av rovdjurens förekomst i överens-

stämmelse med 3 §, dessa föreskrifter.

4

NFS 2014:23

6 §

2

Länsstyrelsen ska förordna en inventeringsansvarig för länet samt därutö-

ver förordna de personer som ges behörighet att utföra inventeringsarbete i

fält och i enlighet med fastställda kriterier dokumentera inventeringsarbetet i

Naturvårdsverkets tillhandahållna databas.

Var och en av de organisationer som medverkar i inventeringsarbetet får utse

en inventeringssamordnare för sin organisation i länet.

Länsstyrelsen ansvarar för att informationsutbyte om mål, metoder, organisa-

tion, resultat och utvärdering sker med deltagande samebyar och organisationer

under inventeringsarbetets gång.

7 §3 Inventeringen av rovdjur ska utföras årligen i varje län och i de svenska

samebyarnas totala betesområden. Om snö- och väderförhållandena inte möjlig-

gör inventeringsarbete, ska de områden som inte inventerats redovisas.

9 § Den inventeringsmetod som anges i bilaga 1 ska användas vid inventering

av kungsörn. I Naturvårdsverkets metodik för inventering av stora rovdjur i

Sverige finns inventeringsmetoder för björn, varg, järv och lodjur.

Vid ändring av Naturvårdsverkets metodik för inventering av stora rovdjur

i Sverige ska Naturvårdsverket höra Sametinget.

Dokumentation och kriterier för fältarbete

10 §4 Länsstyrelsen ska ansvara för att dokumentera observationer av björn, varg,

järv, lodjur och kungsörn. Länsstyrelsens fältpersonal ska i fält dokumentera

observationer för att fastställa förekomst och i förekommande fall också antal

föryngringar/familjegrupper. Kriterier för dokumentation av observationer av

björn, varg, järv och lodjur finns beskrivna i Naturvårdsverkets metodik för

inventering av stora rovdjur i Sverige. Observationer av kungsörn i fält ska

dokumenteras i enlighet med bilaga 1 till dessa föreskrifter.

Observation som dokumenteras av en samebys eller en organisations in-

venteringssamordnare, men inte verifierats av länsstyrelsen, ska länsstyrelsen

särredovisa i Naturvårdsverkets tillhandahållna databas.

11 §5 Föryngring och andra förekomster av björn, varg, järv och lodjur samt

deras geografiska fördelning i länet ska dokumenteras i Naturvårdsverket

tillhandahållna databas. Kriterier för björn, varg, järv och lodjur definieras

i Naturvårdsverkets metodik för inventering av stora rovdjur i Sverige. För

kungsörn definieras kriterierna i bilaga 1.

Om föryngring av en art saknas i en sameby ska regelbunden eller tillfällig

förekomst anges.

För varje sameby ska därutöver antal föryngringar eller, om sådana saknas,

övriga förekomster fastställas.

2 Ändringen innebär att andra och femte styckena upphävs.

3 Ändringen innebär att andra stycket upphävs.

4 Ändringen innebär att tredje stycket upphävs.

5 Ändringen innebär att andra till femte styckena upphävs.

5

NFS 2014:23

Dokumentation i databas

13 §6 Dokumentation av rovdjursobservationer ska ske genom länsstyrelsernas

inventeringsansvariga och fältpersonal samt samebyarnas och organisationernas

inventeringssamordnare i Naturvårdsverkets tillhandahållna databas.

Länsstyrelsen ansvarar för att samtliga observationer av betydelse för in-

venteringsresultatet dokumenteras i Naturvårdsverkets tillhandahållna databas.

Inventeringens täckningsgrad ska utan dröjsmål redovisas via fältpersonalens

inventeringsslingor. Därutöver ska övriga delinventeringar och de geografiska

områden de täcker dokumenteras.

Insamlade prover för DNA-analyser ska registreras löpande och utan dröjsmål

i Naturvårdsverkets tillhandahållna databas.

Efter inventeringsperioden ska länsstyrelsen utvärdera det samlade invente-

ringsresultatet, varvid förekomster och antal föryngringar/familjegrupper ska

dokumenteras i Naturvårdsverkets tillhandahållna databas.

I renskötselområdet gäller därutöver att om samebyns inventeringssamordna-

re och länsstyrelsens fältpersonal inte varit överens i fält ska detta dokumenteras

i Naturvårdsverkets tillhandahållna databas. Samebyarna ska beredas möjlighet

att yttra sig över länsstyrelsens inventeringsresultat.

Döda rovdjur ska registreras i Naturvårdsverkets tillhandahållna databas.

14 §7 I Naturvårdsverkets tillhandahållna databas ska länsstyrelsen ha doku-

menterat inventeringsverksamheten på sådant sätt att erforderliga uttag och

redovisningar kan göras av länsstyrelsen själv, på nationell nivå av Naturvårds-

verket samt på samebynivå av Sametinget.

__________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 oktober 2014.

Naturvårdsverket

MARIA ÅGREN

Rikard Janson

(Avdelningen

för

genomförande)

6 Ändringen innebär att sjätte stycket upphävs.

7 Ändringen innebär att andra och tredje styckena upphävs.

6

NFS 2014:23

Bilaga 1 8

Metoder för inventering av kungsörn

Aktiva metoder

Häckning

• Tidigare kända revir/boplatser ska besökas årligen under perioden 1 ja-

nuari–15 september.

• Potentiella häckningsområden ska besökas under perioden 15 februari–30

april för att dokumentera spelflygande örnar eller andra observationer som

tyder på revirhävdande par och/eller häckning.

• Bebodda boplatser ska besökas efter den 1 juni för att dokumentera att ungar

fötts.

Andra observationer än häckning

I län eller delar av län där kungsörn normalt inte häckar ska även andra obser-

vationer än sådana som dokumenterar häckning registreras i Naturvårdsverkets

tillhandahållna databas. Detta gäller särskilt observationer under häckningstid

av vuxna örnar.

Inventeringsperiod

Riktade fältinsatser för att fastställa antalet häckande par får koncentreras till

perioden 1 juni–15 september.

Reproduktionscykel

• 1 januari–31 december (antal häckande par kan redovisas samma år häck-

ning skett),

• varje observation som tyder på häckning ska kopplas till det år då häckning

skett.

Kriterier för att fastställa en häckning

Påbörjad häckning av kungsörn får fastställas tidigast då ruvning påbörjats.

Häckning ska anges som: lyckad häckning, häckning med okänt resultat eller

misslyckad häckning.

Lyckad häckning av kungsörn ska bedömas om

• synobservation görs i boet tidigast den 1 juni av minst en unge

• synobservation görs före den 15 september av minst en flygg unge som

observeras i ett känt revir.

Häckning med okänt resultat ska bedömas om

• synobservation görs i bo av ägg och/eller av ruvande fågel

• synobservation görs i boet av minst en unge före den 1 juni, varefter inget

återbesök har gjorts.

8 Ändringen innebär att metoder för björn och varg upphävs.

7

NFS 2014:23

Misslyckad häckning föreligger om

• ingen unge, död unge, rötägg eller äggrester konstateras i bo före den 15

juli där tidigare under inventeringsperioden ruvande fågel, ägg eller unge

konstaterats.

8

NFS 2014:23

Allmänna råd

9

Till 5 §

Utbildningens organisation

För att förbättra samtliga aktörers kompetens krävs fortlöpande utbildning.

Länsstyrelsen bör bekosta utbildning av minst en inventeringssamordnare i

respektive sameby med fasta rovdjursstammar. Motsvarande bör gälla för de

organisationer som deltar aktivt i inventeringsarbetet. I övrigt bör samebyarna

och deltagande organisationer själva ansvara för att av dem utsedda personer

har relevanta kunskaper.

För att kvalitet och kontinuitet ska upprätthållas, samtidigt som kostnaderna

hålls på en rimlig nivå, bör samebyarna och organisationerna eftersträva att inte

byta inventeringssamordnare om det inte är nödvändigt.

Viltskadecenter vid Sveriges lantbruksuniversitet tillhandahåller på Natur-

vårdsverkets uppdrag grundutbildning för länsstyrelserna beträffande invente-

ringsverksamheten och ansvarar även för kunskapsproven.

Länsstyrelserna bör i egen regi ansvara för att den inventeringsansvarige,

fältpersonalen och övriga intressenter vidareutbildas.

Viltskadecenter tillhandahåller på Naturvårdsverkets uppdrag, i mån av

efterfrågan, även vidareutbildning.

Utbildningens innehåll

Grundutbildningen bör innehålla relevant information om:

• rovdjurspolitiken

• relevant lagstiftning med särskilt fokus på gällande föreskrifter och Natur-

vårdsverkets metodik för inventering av stora rovdjur i Sverige.

• deltagande aktörers roller och ansvar

• rennäringens förutsättningar

• spårkunskap och spårning inklusive felkällor

• hantering av och rutiner för provtagning för DNA-analys

• registrering och uttag i Naturvårdsverkets tillhandahållna databas

• information och kommunikation.

Vid vidareutbildningarna bör större vikt läggas vid svårigheter med fältbe-

stämningar och dokumentation i Naturvårdsverkets tillhandahållna databas.

Vidareutbildningen bör också innehålla praktiskt fältarbete.

Distansinläsning bör kunna ske inför utbildningarna.

Kunskapsprov

Kunskapsprovet bör styrka att person som genomgått utbildningen med godkänt

resultat inte bara besitter relevanta kunskaper om spår och spårtecken utan också

har god kännedom om rovdjurspolitikens mål och innehåll samt relevant lagstift-

ning. Särskild vikt bör läggas vid gällande regelverk avseende inventering och

vilka kriterier som ska vara uppfyllda vid olika förekomster av rovdjur. Personen

bör även vara väl förtrogen med Naturvårdsverkets tillhandahållna databas.

9 Ändringen innebär att de allmänna råden till 14 § upphävs.

9

NFS 2014:23

Viltskadecenter för en förteckning över personer som genomgått utbildningen

och vilka som avlagt skriftligt prov med godkänt resultat. Viltskadecenter

meddelar kursdeltagaren kursresultatet och utfärdar vid godkänt resultat ett

kursintyg. Viltskadecenter informerar berörd inventeringsansvarig om prov-

resultaten för samtliga personer knutna till länet samt informerar Sametinget

och samebyarnas inventeringssamordnare om provresultaten för personer som

genomgått utbildning på samebyns rekommendation.

Informationsutbyte

För utbyte av information om inventeringsarbetet samt bedömning av resultat

m.m. bör erforderliga möten hållas mellan länsstyrelsen, Sametinget, sameby-

arnas och organisationernas inventeringssamordnare.

Sådana avstämningsmöten bör alltid hållas inför stundande inventerings-

säsong samt under senare delen av inventeringsperioderna.

Stormöten med företrädare för samebyarna bör hållas återkommande, om

än inte årligen.

Förekomst av varg, järv och lodjur

Viltskadecenter utvärderar, på Naturvårdsverkets uppdrag, i samarbete med

länsstyrelserna förekomst av varg, järv och lodjur, samt samordnar invente-

ringsverksamheten beträffande dessa arter.

Utrustning och prover för DNA-analyser

Viltskadecenter tillhandahåller länsstyrelserna, på Naturvårdsverket uppdrag,

utrustning för insamling av prover samt prioriterar, förvarar och förmedlar in-

samlade prover av betydelse för förvaltningen till av Naturvårdsverket avtalat

laboratorium.

Naturvårdsverkets tillhandahållna databas

Viltskadecenter tillhandahåller länsstyrelserna, på Naturvårdsverkets uppdrag,

grundutbildning samt support och granskar och bedömer inkomna önskemål

till vidareutveckling från användarna.

Till 10 § 10

I renskötselområdet bör verifiering av observationer så långt möjligt göras ge-

mensamt av länsstyrelsens fältpersonal och samebyns inventeringssamordnare.

Till 13 §

11

Revir

Revir bör av länsstyrelsen ges unika namn eller beteckningar som används

kontinuerligt, dvs. även år då föryngring inte förekommer. Använda bon eller

lyor/lyehål inom reviret anges med exakt platsangivelse de år de används.

10 Ändringen innebär att första, andra samt fjärde till sjätte styckena upphävs.

11 Ändringen innebär att styckena Fotodokumentation och Fällt vilt upphävs.