Förordning (2009:1263) om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
2009-11-19
Ändring införd
SFS 2009:1263 i lydelse enligt SFS 2013:1096
Ikraft
2009-12-15
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Syfte

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn (stora rovdjur). Förvaltningen syftar till att djur av dessa arter ska finnas i så stort antal att arterna långsiktigt finns kvar i den svenska faunan och att djuren kan sprida sig till sina naturliga utbredningsområden. Detta syfte ska uppnås i en sådan takt som främjar samexistensen mellan människor och dessa arter samtidigt som skador och olägenheter förebyggs och begränsas.

Förvaltningsområden

2 §  För förvaltningen av stora rovdjur ska det finnas rovdjursförvaltningsområden enligt följande.

  1. Norra rovdjursförvaltningsområdet omfattar Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län.
  2. Mellersta rovdjursförvaltningsområdet omfattar Stockholms, Uppsala, Västra Götalands, Värmlands, Örebro, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län.
  3. Södra rovdjursförvaltningsområdet omfattar Södermanlands, Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Gotlands, Blekinge, Skåne och Hallands län.

Samverkansråd

3 §  För varje rovdjursförvaltningsområde ska det finnas ett samverkansråd för samverkan mellan länsstyrelserna inom området i frågor om förvaltning av de stora rovdjuren. I samverkansråden för Norra och Mellersta rovdjursförvaltningsområdena ska företrädare för Sametinget ingå.

Fastställande av nivåer för förekomsten av stora rovdjur

4 §  Länsstyrelsen ska till samverkansrådet lämna förslag till det minsta antal föryngringar per år som förvaltningen ska syfta till att upprätthålla (miniminivå) för förekomsten av björn, varg, järv och lo i länet.

[S2]Samverkansrådet ska med utgångspunkt i länsstyrelsernas förslag enligt första stycket till Naturvårdsverket lämna förslag till miniminivåer för förekomsten av björn, varg, järv och lo i rovdjursförvaltningsområdet och i vart och ett av de län som ingår i området. Förordning (2013:1096).

5 §  Efter förslag av samverkansråden ska Naturvårdsverket fastställa miniminivåer för förekomsten av björn, varg, järv och lo i vart och ett av rovdjursförvaltningsområdena och länen.

[S2]Naturvårdsverket ska fastställa miniminivåerna enligt första stycket inom ramen för de nationella målen för respektive art och med beaktande av arternas naturliga utbredningsområden. Förordning (2013:1096).

Översyn av nivåer

6 §  Naturvårdsverket ska minst en gång vart femte år se över fördelningen av miniminivåerna enligt 4 § andra stycket. Förordning (2013:1096).

Förvaltningsplaner och riktlinjer

7 §  Länsstyrelsen ska upprätta en rovdjursförvaltningsplan för länet.

[S2]Samverkansråden ska med beaktande av rovdjursförvaltningsplanerna och de fastställda miniminivåerna utforma långsiktiga övergripande riktlinjer för rovdjursförvaltningen i rovdjursförvaltningsområdet. Förordning (2013:1096).

Rovdjursinventering

8 §  Länsstyrelsen ska varje år undersöka hur många föryngringar av varg, järv, lo och kungsörn som förekommer i länet (rovdjursinventering).

[S2]Inom renskötselområdet ska länsstyrelsen dessutom varje år efter samråd med berörda samebyar undersöka hur många föryngringar av varg, järv och lo som förekommer inom samebyns svenska betesområde och om arterna förekommer regelbundet eller tillfälligt inom samebyn. Länsstyrelsen ska även efter samråd med berörda samebyar undersöka om björn eller kungsörn förekommer inom samebyns svenska betesområde.

[S3]Resultaten av rovdjursinventeringarna ska lämnas till Naturvårdsverket.

9 §  Naturvårdsverket ska årligen granska och fastställa inventeringsresultat för varg, järv, lo och kungsörn. Om vädret gjort det omöjligt att inventera en art, ska Naturvårdsverket i stället göra en uppskattning av beståndet.

[S2]Naturvårdsverket ska minst en gång vart femte år göra en uppskattning av beståndet av björn.

Bemyndiganden

10 §  Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

[S2]Om rennäringen berörs, ska Naturvårdsverket höra Sametinget innan föreskrifterna meddelas.

  • NFS 2010:1: Naturvårdsverkets föreskrifter om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn
  • NFS 2012:12: Föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2007:10) om inventering av björn, varg, järv, lodjur och kungsörn
  • NFS 2014:23: Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2007:10) om inventering av björn, varg, järv, lodjur och kungsörn
  • NFS 2014:22: Föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2010:1) om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn

Ändringar

Förordning (2009:1263) om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn

Ikraftträder
2009-12-15

Förordning (2013:1096) om ändring i förordningen (2009:1263) om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn

Omfattning
ändr. 4, 5, 6, 7 §§, rubr. närmast före 4, 6 §§
Ikraftträder
2014-01-01