NFS 2014:7

Naturvårdsverkets föreskrifter om Gotska Sandöns nationalpark

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

1

Naturvårdsverkets föreskrifter

om Gotska Sandöns nationalpark;

beslutade den 12 juni 2014.

Med stöd av 4 § första stycket nationalparksförordningen (1987:938)

föreskriver Naturvårdsverket följande.

Om inskränkningar i rätten att använda mark och vatten inom

nationalparken

1 § Inom nationalparken är det förbjudet att

1. anordna upplag eller tippa,

2. dra fram rör eller ledning i mark, vatten eller luft,

3. anlägga stig, väg eller parkeringsplats,

4. uppföra eller utöka byggnad eller annan anläggning eller koja,

5. uppföra mast eller vindkraftverk,

6. uppföra stängsel eller annan hägnad,

7. anlägga brygga, förtöjningsboj eller fast förtöjningsplats för båt,

8. bedriva täktverksamhet eller sandsugning eller bortföra torv, sand, mineral

eller annat geologiskt material,

9. gräva, schakta, utfylla, borra, mejsla eller spränga eller vidta åtgärd som

skadar berg, mark, block, sten eller havsbotten,

10. muddra eller dumpa,

11. utföra vattenreglering, dämma, leda bort vatten eller på annat sätt påverka

hydrologin,

12. dika eller dikesrensa,

13. bedriva skogsbruk genom att avverka, ta bort döda träd eller utföra annan

skogsbruksåtgärd,

14. använda bekämpningsmedel eller tillföra växtnäringsämnen,

15. kalka mark eller vatten,

16. plantera in eller sätta ut växter, djur eller andra organismer,

17. jaga,

18. fiska, och

19. anlägga campingplats, lägerplats eller annan anläggning för friluftslivet.

NFS 2014:7

Utkom från trycket

den 24 juni 2014

2

NFS 2014:7

2 § Utan tillstånd från länsstyrelsen är det inom nationalparken förbjudet att

utfodra vilt.

Om rätten att färdas och vistas och om ordningen i övrigt inom

nationalparken

3 § Inom nationalparken är det förbjudet att

1. gräva eller hacka,

2. skada, rista i eller måla på berg, mark, block eller sten,

3. bortföra sten,

4. bryta kvistar eller fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar,

5. skada eller störa djurlivet, klättra i boträd eller uppehålla sig nära rovfågelbo,

6. framföra motordrivet fordon,

7. framföra vattenskoter, förutom för transport till och från land kortast möjliga

sträcka från nationalparksgränsen,

8. tälta eller sätta upp vindskydd eller liknande anordning, förutom på anvisad

plats,

9. elda, inklusive att använda grill eller friluftskök, förutom efter anvisning av

tillsynsmannen,

10. beträda eller färdas inom sälskyddsområdet vid Säludden, enligt karta i

bilaga 1, förutom inom anvisat område för gömsle och spång,

11. medföra husdjur. Person med nedsatt syn får dock medföra ledarhund,

12. på ett störande sätt orsaka ljud,

13. cykla, förutom på befintliga stigar och vägar, och

14. fiska.

4 § Utan tillstånd från länsstyrelsen är det inom nationalparken förbjudet att

1. genomföra idrottstävlingar eller idrottsarrangemang,

2. placera ut skylt, tavla, affisch, orienteringskontroll, snitsel, markering eller

liknande,

3. bedriva passagerartrafik med fartyg till och från nationalparken,

4. utföra vetenskapliga undersökningar eller bedriva miljöövervakning som

innebär markering, insamling, fångst eller annan påverkan på naturmiljön,

5. samla grod- eller kräldjur,

6. samla insekter, spindlar, snäckor, sniglar eller andra ryggradslösa djur,

7. plocka, samla eller gräva upp växter, inklusive mossor, eller lavar eller

vedlevande svampar,

8. bedriva militär eller polisiär övningsverksamhet, och

9. starta eller landa med luftfartyg.

3

NFS 2014:7

Generella undantag

5 § Utan hinder av inskränkningarna i 1─4 §§ är det inom nationalparken tillåtet

1. för förvaltaren eller av länsstyrelsen utsedd uppdragstagare att utföra åtgärder

enligt fastställd skötselplan, såsom att underhålla och förbättra vandrings-

leder, utföra gränsmarkering, uppföra anläggningar för friluftslivet, utföra

naturvårdande skötsel och genomföra informationsskyltning,

2. för förvaltaren eller av länsstyrelsen utsedd uppdragstagare att framföra

motordrivet fordon och motordriven farkost och att starta och landa med

luftfarkost för att utföra åtgärder enligt fastställd skötselplan eller i annat

tjänstesyfte,

3. för förvaltaren eller av länsstyrelsen utsedd uppdragstagare att beträda eller

färdas inom område där tillträdesförbud gäller enligt 3 § 10 för att utföra

åtärder enligt fastställd skötselplan eller i annat tjänstesyfte,

4. för personal inom polisen, kustbevakningen, sjukvården eller räddningstjäns-

ten att vid insatser starta och landa med luftfartyg och använda motordrivet

fordon, motordriven farkost och hund samt beträda eller färdas inom område

där tillträdesförbud gäller enligt 3 § 10 och vid behov vidta andra åtgärder.

Anmälan ska om möjligt göras till länsstyrelsen i förväg, annars snarast

efter genomförandet,

5. för Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Sjöfartsverket, Sveriges meteoro-

logiska och hydrologiska institut och berörda teleoperatörer att underhålla

och ersätta befintliga byggnader eller andra anläggningar,

6. att nyttja tomt. Tomten ska dock vårdas och hållas fri från upplag och verk-

samheter som inte är i överensstämmelse med ett traditionellt nyttjande,

7. för behörig person att eftersöka och avliva skadat vilt och i samband med

detta medföra hund som inte är kopplad,

8. för förvaltaren eller av länsstyrelsen utsedd uppdragstagare att bedriva

skyddsjakt enligt 26 § jaktförordningen (1987:905) med hänvisning till

bilaga 4, punkten 1, för att förebygga skador av vilt,

9. för behörig person att utföra av myndighet beslutad skyddsjakt enligt 23 b

och 29 §§ jaktförordningen (1987:905) och i samband med detta medföra

hund som inte är kopplad,

10. för person med nedsatt rörelseförmåga att framföra eldriven rullstol eller

permobil, förutom inom område där tillträdesförbud gäller enligt 3 § 10,

och

11. att plocka bär och matsvamp för eget bruk, förutom inom område där till-

trädesförbud gäller enligt 3 § 10.

Upplysningar

6 § Av Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt

och Östersjön framgår att allt fiske är förbjudet under hela året i vattenområdet

kring Gotska Sandön ut till fyra nautiska mil från strandlinjen.

4

NFS 2014:7

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2015.

Genom föreskrifterna upphävs kungörelsen (SNFS 1987:19) med föreskrifter

om Gotska Sandöns nationalpark.

Naturvårdsverket

KERSTIN CEDERLÖF

Lena Callermo

(Avdelningen

för

genomförande)

5

NFS 2014:7

Bilaga 1

Elanders Sverige AB, 2014