NFS 2015:11

om upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2007:4) om åtgärdsprogram för ytvatten den 23 december 2015 enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

1

Förordning

om upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter och

allmänna råd (NFS 2007:4) om åtgärdsprogram för ytvatten

enligt förordningen ( 2004:660 ) om förvaltning av kvaliteten

på vattenmiljön;

utfärdad den 17 december 2015.

Regeringen föreskriver att Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS

2007:4) om åtgärdsprogram för ytvatten enligt förordningen (2004:660) om för-

valtning av kvaliteten på vattenmiljön ska upphöra att gälla den 15 januari 2016.

Denna förordning ska kungöras i Naturvårdsverkets författningssamling (NFS).

På regeringens vägnar

ÅSA ROMSON

Egon

Abresparr

(Miljö-

och

energidepartementet)

NFS 2015:11

Utkom från trycket

den 23 december 2015