NFS 2015:2

Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

1

Naturvårdsverkets föreskrifter

om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel;

beslutade den 11 juni 2015

Med stöd av 2 kap.36, 43, 46 och 59 §§ förordningen (2014:425) om bekämp-

ningsmedel föreskriver1 Naturvårdsverket följande.

1 kap. Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter gäller vid spridning och viss övrig hantering av växt-

skyddsmedel. Föreskrifterna innehåller bestämmelser om den närmare tillämp-

ningen av förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel.

Dessa föreskrifter gäller inte växtskyddsmedel som innehåller nematoder,

insekter eller spindeldjur.

2 kap. Definitioner m.m.

1 § Om inte annat särskilt anges i dessa föreskrifter, har uttryck i föreskrifterna

samma betydelse som i 14 kap.miljöbalken, förordningen (2014:425) om

bekämpningsmedel och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr

1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på

marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG.

2 § I dessa föreskrifter avses med

biobädd: plats som är särskilt anpassad för utspädning, blandning och påfyll-

ning av växtskyddsmedel eller utvändig rengöring av utrustning som används

för spridning av växtskyddsmedel, och som regelbundet underhålls så att den

mikrobiologiska aktiviteten är så hög att spill och rester av växtskyddsmedel

effektivt bryts ned,

invallad behållare: behållare som är utformad så att läckage eller spill inte

kan spridas till omgivningen,

invallat utrymme: utrymme under tak där golvet är tätt och saknar anslutning

till avlopp, samt där anslutningen mellan golv och vägg är så tät att läckage

eller spill inte kan spridas vidare till omgivningen,

punktbehandling: behandling av växter med en metod som medför att växt-

skyddsmedlet inte sprids utanför det avsedda objektet,

1Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG av den 21 oktober 2009 om upprät-

tande av en ram för gemenskapens åtgärder för att uppnå en hållbar användning av bekämp-

ningsmedel, i den ursprungliga lydelsen (EUT L 309, 24.11.2009, s. 71-86, Celex 32009L0128).

NFS 2015:2

Utkom från trycket

den 25 juni 2015

2

NFS 2015:2

vattendrag: vattendrag som ständigt eller under en stor del av året är

vattenförande såsom bäckar, åar, floder, älvar och kanaler samt småvatten

eller våtmarker som ständigt eller under en stor del av året håller ytvatten

eller en fuktig markyta såsom kärr, gölar, vätar, översilningsmarker, kallkällor,

märgelgravar och dammar, och

öppna diken: diken för dränering som är vattenförande under någon del av

året och som inte är täckta.

3 § Vid tillämpning av 2 kap. 42 § förordningen (2014:425) om bekämpnings-

medel gäller, i fråga om annan användning av växtskyddsmedel än användning

på skogsmark, definitionen av punktbehandling i 2 §.

3 kap. Spridning av växtskyddsmedel

Fasta skyddsavstånd

1 § Den som sprider växtskyddsmedel utomhus ska hålla följande minsta

skyddsavstånd.

1. 2 meter till öppna diken samt till dagvattenbrunnar och dräneringsbrunnar,

2. 6 meter till sjöar och vattendrag räknat från strandlinje för högvattenyta

eller strandbrinkens överkant, och

3. 12 meter till dricksvattenbrunnar.

Anpassade skyddsavstånd

2 § Utöver vad som följer av 1 § ska den som yrkesmässigt sprider växtskydds-

medel utomhus alltid bestämma och hålla skyddsavstånd till vattentäkter, sjöar

och vattendrag och omgivande mark. Skyddsavstånden ska anpassas efter

omständigheterna på platsen för spridningen, varvid särskild hänsyn ska tas till

1. på platsen för spridning rådande temperatur, vindförhållanden och övriga

väderförhållanden,

2. det avsedda spridningsområdets utbredning i vindriktningen,

3. växtskyddsmedlets egenskaper,

4. omgivningens känslighet för medlet, samt

5. den använda spridningsmetodens precision.

3 § För att bestämma anpassade skyddsavstånd enligt 2 §, ska den som avser

att sprida växtskyddsmedel med bogserad eller maskinburen spruta ha utrust-

ning för att bestämma temperatur, vindriktning och vindhastighet på platsen

för spridning.

Vindhastigheten ska kunna bestämmas med en noggrannhet av ± 0,5 m/s.

Undantag

4 § Bestämmelserna i 1-3 §§ gäller inte vid användning som har karaktär av

punktbehandling och som har en sådan begränsad omfattning att människors

hälsa och miljön inte riskerar att skadas.

4 kap. Utspädning, blandning och påfyllning m.m.

1 § Utspädning, blandning och påfyllning av växtskyddsmedel samt utvändig

rengöring av utrustning som används för spridning av växtskyddsmedel, ska

3

NFS 2015:2

ske på en plats som är lämplig för ändamålet. Sådan hantering får inte ske

1. på vägområden, samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor,

eller

2. på ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material på vilka det

inte finns möjlighet till uppsamling av växtskyddsmedlet.

Fasta skyddsavstånd

2 § Vid utspädning, blandning och påfyllning av växtskyddsmedel utomhus

samt utvändig rengöring utomhus av utrustning som används för spridning av

växtskyddsmedel, ska följande minsta skyddsavstånd hållas.

1. 30 meter till öppna diken samt till dagvattenbrunnar och dränerings-

brunnar,

2. 30 meter till sjöar och vattendrag räknat från strandlinje för högvattenyta

eller strandbrinkens överkant, och

3. 30 meter till dricksvattenbrunnar.

3 § De skyddsavstånd som anges i 2 § gäller inte vid sådan hantering som sker

på yta där det finns möjlighet till uppsamling av växtskyddsmedel, på biobädd

eller på annan plats med motsvarande funktion. I de fallen ska i stället följande

minsta skyddsavstånd gälla.

1. 15 meter till öppna diken samt till dagvattenbrunnar och dränerings-

brunnar,

2. 15 meter till sjöar och vattendrag räknat från strandlinje för högvattenyta

eller strandbrinkens överkant, och

3. 15 meter till dricksvattenbrunnar.

5 kap. Förvaring av växtskyddsmedel

1 § Växtskyddsmedel som används i yrkesmässig spridning ska lagras i ett

invallat utrymme eller invallad behållare, med möjlighet till uppsamling av

läckage eller spill.

6 kap. Tillstånd för användning i vattenskyddsområde

1 § Det är förbjudet att utan särskilt tillstånd av den kommunala nämnden

yrkesmässigt använda växtskyddsmedel utomhus inom de delar av ett vatten-

skyddsområde som betecknas som vattentäktzon, primär (inre) skyddszon och

sekundär (yttre) skyddszon.

Om ett vattenskyddsområde inte har indelats i zoner gäller förbudet mot

användning utan tillstånd enligt första stycket inom hela vattenskyddsområdet.

2 § Bestämmelsen i 1 § gäller inte vid användning som har karaktär av punkt-

behandling och som har en sådan begränsad omfattning att människors hälsa

och miljön inte riskerar att skadas.

Bestämmelsen i 1 § gäller inte vattenskyddsområden som har inrättats efter

den 1 januari 2018 eller vattenskyddsområden för vilka föreskrifter till skydd

för området har ändrats efter den 1 januari 2018.

Enligt 2 kap. 36 § andra stycket förordningen (2014:425) om bekämpnings-

medel gäller bestämmelsen i 1 § inte för ett vattenskyddsområde eller de delar

av ett vattenskyddsområde som omfattas av föreskrifter meddelade med stöd av

4

NFS 2015:2

7 kap. 22 § miljöbalken med förbud mot användning av växtskyddsmedel.

7 kap. Tillstånd och anmälan

1 § En ansökan om tillstånd att använda växtskyddsmedel enligt 2 kap. 40 §

förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel eller en anmälan avseende

annan användning av växtskyddsmedel än användning på skogsmark enligt

2 kap. 41 § förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel, ska innehålla

1. karta eller annan beskrivning av spridningsområdets läge och areal,

2. kontaktuppgifter till den som ska sprida växtskyddsmedel samt i förekom-

mande fall till den för vars räkning spridningen ska ske,

3. syftet med spridningen,

4. växtskyddsmedlets namn och registreringsnummer med upplysning om

verksamt ämne,

5. beskrivning av spridningsmetod,

6. dos som ska användas, och

7. beräknad tidpunkt eller tidsperiod för spridningen.

8 kap. Information till allmänheten

1 § Den som avser att sprida växtskyddsmedel enligt 2 kap. 45 § förordningen

(2014:425) om bekämpningsmedel ska senast en vecka före spridningen

informera om den på väl synliga anslag. Informationen ska lämnas på anslag

av minst A5-format av väderbeständigt material. Anslagen ska innehålla

1. karta eller annan beskrivning av spridningsområdets läge och areal,

2. kontaktuppgifter till den som ska sprida växtskyddsmedel samt i förekom-

mande fall till den för vars räkning spridningen ska ske,

3. syftet med spridningen,

4. växtskyddsmedlets namn och registreringsnummer med upplysning om

verksamt ämne,

5. beskrivning av spridningsmetod, och

6. beräknad tidpunkt eller tidsperiod för spridningen.

Anslagen ska sitta kvar minst en månad efter spridningen.

9 kap. Skyldighet att underrätta vid förorening

1 § Vid olyckor då en större mängd växtskyddsmedel läckt ut eller kan befaras

läcka ut, ska räddningstjänsten och den kommunala nämnden omedelbart

underrättas.

2 § Om det finns anledning att misstänka att ett markområde blivit förorenat

av växtskyddsmedel i sådan omfattning att egendomsskada kan befaras, ska

områdets ägare eller nyttjanderättshavare snarast underrättas.

3 § Om vattentäkt, grundvatten eller en sjö eller ett vattendrag befaras bli

förorenat av växtskyddsmedel, ska områdets ägare eller nyttjanderättshavare

och den kommunala nämnden snarast underrättas.

4 § Ansvarig för att underrättelse sker enligt 1-3 §§ är den som har hanterat

5

NFS 2015:2

växtskyddsmedlet.

__________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 november 2015.

Naturvårdsverket

EVA THÖRNELÖF

Rikard Janson

(Avdelningen

för

genomförande)