NFS 2015:3

Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av vissa biocidprodukter

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

1

Naturvårdsverkets föreskrifter

om spridning av vissa biocidprodukter;

beslutade den 11 juni 2015

Med stöd av 3 kap. 20 § förordningen om bekämpningsmedel (2014:425)

föreskriver Naturvårdsverket följande.

1 kap. Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter gäller vid yrkesmässig spridning av biocidprodukter som

omfattas av produkttyp 81 och som används för att bekämpa angrepp av insekter

i trä, samt biocidprodukter som omfattas av produkttyp 142 eller 183, enligt

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj

2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter.

Dessa föreskrifter gäller inte biocidprodukter som innehåller nematoder,

insekter eller spindeldjur.

2 kap. Definitioner

1 § Om inte annat särskilt anges i dessa föreskrifter, har uttryck i föreskrifterna

samma betydelse som i 14 kap.miljöbalken, förordningen (2014:425) om

bekämpningsmedel och förordning (EU) nr 528/2012.

3 kap. Försiktighetsmått vid spridning

1 § Den som överväger att sprida en biocidprodukt ska, om flera biocidproduk-

ter eller metoder finns tillgängliga för samma användningsområde och syfte,

så långt det är möjligt välja den metod eller det medel som är minst skadligt

för människors hälsa och miljön.

2 § Den som sprider en biocidprodukt ska vidta de försiktighetsåtgärder som

med hänsyn till omständigheterna på platsen behövs för att skydda människors

hälsa och miljön.

1Träskyddsmedel.

2Rodenticider.

3Insekticider, akaricider och bekämpningsmedel mot andra leddjur.

NFS 2015:3

Utkom från trycket

den 25 juni 2015

2

NFS 2015:3

4 kap. Skyldighet att informera och underrätta

Information till allmänheten

1 § Den som sprider biocidprodukter på en plats som allmänheten har tillträde

till, ska senast i samband med att spridningen påbörjas informera om bekämp-

ningen. Informationen ska lämnas på väl synliga anslag av minst A5-format

av väderbeständigt material. Anslagen ska innehålla

1. uppgift om var spridningen sker,

2. kontaktuppgifter till den som utför spridningen av biocidprodukter,

3. syftet med bekämpningen,

4. biocidproduktens namn och registreringsnummer med upplysning om

verksamt ämne,

5. beskrivning av spridningsmetod,

6. beräknad tidpunkt eller tidsperiod för spridningen, och

7. hänvisning till Giftinformationscentralen samt i förekommande fall

information om motgift.

Anslagen ska sitta kvar till dess att risk för människors hälsa eller skada på

egendom inte längre föreligger, dock minst en vecka efter spridningen.

Underrättelse till den kommunala nämnden

2 § Den som sprider biocidprodukter på en plats som allmänheten har tillträde

till, ska senast i samband med spridningen eller omedelbart därefter skriftligen

underrätta den kommunala nämnden om bekämpningen.

3 § En underrättelse enligt 2 § ska innehålla

1. kontaktuppgifter till den som sprider biocidprodukter samt till den för

vars räkning spridningen sker,

2. syftet med bekämpningen,

3. biocidproduktens namn och registreringsnummer samt den mängd biocid-

produkter som använts eller beräknas att användas vid spridningen,

4. tidpunkt eller beräknad tidsperiod samt plats för spridningen, och

5. vilka försiktighetsåtgärder som har vidtagits eller kommer att vidtas för

att skydda människors hälsa och miljön.

Undantag

4 § Om det finns särskilda skäl får den kommunala nämnden i det enskilda

fallet medge undantag från bestämmelserna i 1-3 §§.

5 kap. Dokumentation

1 § Den som sprider biocidprodukter ska dokumentera de åtgärder som vidtas

för att uppnå syftet med bekämpningen. Av dokumentationen ska framgå

1. uppgift om för vems räkning spridningen har skett,

2. syftet med bekämpningen,

3. biocidproduktens namn och registreringsnummer samt den mängd biocid-

produkter som använts vid spridningen,

4. tidpunkt och plats för spridningen, och

5. vilka försiktighetsåtgärder som har vidtagits för att skydda människors

hälsa och miljön.

3

NFS 2015:3

Dokumentationen enligt första stycket ska sparas i tre år och ska vid begäran

redovisas för tillsynsmyndigheten.

__________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 november 2015.

Naturvårdsverket

EVA THÖRNELÖF

Rikard Janson

(Avdelningen

för

genomförande)