NFS 2015:7

om upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:11) om övervakning av ytvatten enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

1

Förordning

om upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS

2006:11) om övervakning av ytvatten enligt förordningen

( 2004:660 ) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön;

utfärdad den 8 oktober 2015.

Regeringen föreskriver att Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:11) om

övervakning av ytvatten enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av

kvaliteten på vattenmiljön ska upphöra att gälla den 1 november 2015.

Denna förordning ska kungöras i Naturvårdsverkets författningssamling (NFS).

På regeringens vägnar

ÅSA ROMSON

Egon

Abresparr

(Miljö-

och

energidepartementet)

NFS 2015:7

Utkom från trycket

den 16 oktober 2015