NFS 2015:8

Naturvårdsverkets föreskrifter för Store Mosse nationalpark

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

1

Naturvårdsverkets föreskrifter

för Store Mosse nationalpark;

beslutade den 8 oktober 2015

Med stöd av 4 § första stycket nationalparksförordningen (1987:938) föreskriver

Naturvårdsverket följande.

Om inskränkningar i rätten att använda mark och vatten inom

nationalparken

1 § Inom nationalparken är det förbjudet att

1. anordna upplag eller tippa,

2. dra fram rör eller ledning i mark, vatten eller luft,

3. anlägga stig, väg eller parkeringsplats,

4. uppföra eller utöka byggnad eller annan anläggning eller koja,

5. uppföra mast eller vindkraftverk,

6. uppföra stängsel eller annan hägnad,

7. anlägga brygga, förtöjningsboj eller fast förtöjningsplats för båt,

8. bedriva täktverksamhet eller bortföra torv, mineral eller annat geologiskt

material,

9. gräva, schakta, utfylla, borra, mejsla eller spränga eller vidta åtgärd som

skadar berg, mark, block, sten eller botten,

10. muddra eller dumpa,

11. utföra vattenreglering, dämma, leda bort vatten eller på annat sätt påverka

hydrologin,

12. dika eller dikesrensa,

13. bedriva skogsbruk genom att avverka, ta bort döda träd eller utföra annan

skogsbruksåtgärd,

14. använda bekämpningsmedel eller tillföra växtnäringsämnen,

15. kalka mark eller vatten,

16. plantera in eller sätta ut växter, djur eller andra organismer,

17. jaga,

18. fiska,

NFS 2015:8

Utkom från trycket

den 30 oktober 2015

2

NFS 2015:8

19. bedriva fruktodling, åkerbruk eller annan liknande verksamhet, och

20. anlägga campingplats, lägerplats eller annan anläggning för friluftslivet.

2 § Utan tillstånd från länsstyrelsen är det inom nationalparken förbjudet att

utfodra vilt.

Om rätten att färdas och vistas och om ordningen i övrigt inom

nationalparken

3 § Inom nationalparken är det förbjudet att

1. gräva eller hacka,

2. skada, rista i eller måla på berg, mark, block eller sten,

3. bortföra sten,

4. bryta kvistar eller fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar,

5. skada eller störa djurlivet, klättra i boträd eller uppehålla sig nära rovfågelbo,

lya eller gryt,

6. framföra el- och motordrivet fordon eller parkera utanför anvisade vägar

och parkeringsplatser,

7. framföra båt, kanot, vattenskoter eller annan farkost,

8. starta eller landa med luftfartyg,

9. tälta eller sätta upp vindskydd eller liknande anordning, förutom på anvisad

plats och då högst tre nätter i följd,

10. elda, inklusive att använda grill, förutom på anvisad plats,

11. medföra okopplad hund eller annat husdjur som inte är kopplat,

12. på ett störande sätt orsaka ljud,

13. bedriva militär eller polisiär övningsverksamhet,

14. rida, förutom på bilväg och parkeringsplats,

15. cykla, förutom på bilväg, parkeringsplats och markerade leder,

16. fiska,

17. parkera eller ställa upp husvagn, husbil, släpvagn eller liknande mellan

klockan 00.00 – 06.00, förutom på anvisade platser, och

18. under perioden 1 mars – 15 augusti färdas eller uppehålla sig inom det

område i och vid Kävsjön som har markerats på karta i bilaga 1.

4 § Utan tillstånd från länsstyrelsen är det inom nationalparken förbjudet att

1. placera ut skylt, tavla, affisch, orienteringskontroll, snitsel, markering eller

liknande,

2. utföra vetenskapliga undersökningar eller bedriva miljöövervakning, som

innebär markering, insamling, fångst eller annan påverkan på naturmiljön,

3

NFS 2015:8

3. genomföra idrottstävlingar eller idrottsarrangemang,

4. samla grod- och kräldjur,

5. samla insekter, spindlar, snäckor, sniglar eller andra ryggladslösa djur, och

6. plocka, samla eller gräva upp växter, inklusive mossor, eller lavar eller

vedlevande svampar.

Generella undantag

5 § Utan hinder av inskränkningarna i 1-4 §§ är det inom nationalparken tillåtet

1. för förvaltaren eller av länsstyrelsen utsedd uppdragstagare att utföra åtgärder

enligt fastställd skötselplan, såsom att underhålla och förbättra leder, utföra

gränsmarkering, uppföra anläggningar för friluftslivet, utföra naturvårdande

skötsel, uppföra hägnader och genomföra informationsskyltning,

2. för förvaltaren eller av länsstyrelsen utsedd uppdragstagare att framföra

fordon eller farkost för att utföra åtgärder enligt fastställd skötselplan eller

i annat tjänstesyfte,

3. för förvaltaren eller av länsstyrelsen utsedd uppdragstagare att beträda eller

färdas inom område där tillträdesförbud gäller enligt 3 § 18 för att utföra

åtgärder enligt fastställd skötselplan eller i annat tjänstesyfte,

4. för personal inom polisen, sjukvården och räddningstjänsten att vid insatser

starta och landa med luftfartyg och använda motordrivet fordon, motordriven

farkost, båt och hund samt beträda eller färdas inom område där tillträdesför-

bud gäller enligt 3 § 18, och vid behov vidta andra åtgärder. Anmälan ska om

möjligt göras till länsstyrelsen i förväg, annars snarast efter genomförandet,

5. att underhålla befintliga byggnader, vägar och andra anläggningar. Innan

underhållsåtgärder påbörjas ska samråd ske med länsstyrelsen. Vid behov

av akuta underhållsåtgärder på vägar, järnvägar och elnät ska samråd med

länsstyrelsen om möjligt ske i förväg, annars snarast efter genomförandet,

6. för behörig person att eftersöka och avliva skadat vilt och i samband med

detta medföra hund som inte är kopplad,

7. för förvaltaren eller av länsstyrelsen utsedd uppdragstagare att bedriva jakt

efter vildsvin under den allmänna jakttiden enligt 2 § jaktförordningen

(1987:905) med hänvisning till bilaga 1, punkten 7,

8. för förvaltaren eller av länsstyrelsen utsedd uppdragstagare att bedriva

skyddsjakt enligt 26 § jaktförordningen (1987:905) med hänvisning till

bilaga 4, punkten 1, för att förebygga skador av vilt,

9. för behörig person att utföra av myndighet beslutad skyddsjakt enligt 23 b

och 29 §§ jaktförordningen (1987:905) och i samband med detta medföra

hund som inte är kopplad,

10. för person med nedsatt rörelseförmåga att framföra eldriven rullstol eller

permobil, förutom inom område där tillträdesförbud gäller enligt 3 § 18,

11. att plocka bär och matsvamp för eget bruk, förutom inom område där till-

trädesförbud gäller enligt 3 § 18, och

4

NFS 2015:8

12. att bedriva vinterfiske i Kävsjön enligt nyttjanderättsavtal under perioden

1 oktober – 28 februari.

__________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 december 2015.

Genom föreskrifterna upphävs kungörelsen (SNFS 1982:2) med föreskrifter

om Store Mosse nationalpark.

Naturvårdsverket

BJÖRN RISINGER

Anna Helena Lindahl

(Avdelningen

för

genomförande)

5

NFS 2015:8

±

S t o r e m o s s e n a t i o n a l p a r k

S t o r e m o s s e n a t i o n a l p a r k

Koordinat system: SWEREF99

Projektion: Transverse Mercator

Skala: 1:20 000 i A4 format

K a r t o g r a f i s k i n f o r m a t i o n

K a r t o g r a f i s k i n f o r m a t i o n

D a t a k ä l l o r

D a t a k ä l l o r

Topografisk karta:

Gräns för nationalpark:

©Lantmäteriet

dnr:109-2011/3027

©Naturvårdsverket

0

0,2

0,4

0,6

0,8

km

Nationalparksgräns

Tillträdesförbud under perioden

1 mars - 15 augusti

Vandringsled

Kävsjön

152