NFS 2016:12

Naturvårdsverkets föreskrifter om Tyresta nationalpark

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

1

Naturvårdsverkets föreskrifter

om Tyresta nationalpark

beslutade den 22 december 2016

Med stöd av 4 § första stycket nationalparksförordningen (1987:938) föreskriver

Naturvårdsverket följande.

Om inskränkningar i rätten att använda mark och vatten inom national-

parken

1 § Inom nationalparken är det förbjudet att

1. anordna upplag eller tippa,

2. dra fram rör eller ledning i mark, vatten eller luft,

3. anlägga väg eller parkeringsplats,

4. uppföra byggnad eller annan anläggning eller koja eller vindskydd,

5. uppföra mast eller vindkraftverk,

6. uppföra stängsel eller annan hägnad,

7. anlägga brygga eller förtöjningsboj,

8. bedriva täktverksamhet eller bortföra torv, mineral eller annat geologiskt

material,

9. gräva, schakta, utfylla, borra, mejsla eller spränga eller vidta åtgärd som

skadar berg, mark, block, sten eller sjöbotten,

10. muddra eller dumpa,

11. utföra vattenreglering, dämma, leda bort vatten eller på annat sätt påverka

hydrologin,

12. dika eller dikesrensa,

13. bedriva skogsbruk genom att avverka, ta bort döda träd eller utföra annan

skogsbruksåtgärd,

14. använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel eller tillföra växtnä-

ringsämnen,

15. kalka mark,

16. plantera in, så eller sätta ut växter, djur eller andra organismer,

17. jaga eller utfodra vilt,

NFS 2016:12

Utkom från trycket

den 18 januari 2017

2

NFS 2016:12

18. fiska,

19. bedriva åkerbruk eller annan liknande verksamhet, och

20. anlägga campingplats, lägerplats eller annan anläggning.

2 § Utan tillstånd från länsstyrelsen är det inom nationalparken förbjudet att

1. anlägga stig,

2. bygga till befintlig byggnad, och

3. kalka sjöar och vattendrag.

Om rätten att färdas och vistas och om ordningen i övrigt inom

nationalparken

3 § Inom nationalparken är det förbjudet att

1. gräva eller hacka,

2. skada, rista i eller måla på berg, mark, block eller sten,

3. bortföra sten,

4. bryta kvistar eller fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar,

5. skada eller störa djurlivet, klättra i boträd eller uppehålla sig nära rovfågelbo,

lya eller gryt,

6. framföra el- eller motordrivet fordon,

7. använda båt, kanot eller liknande i sjöar och vattendrag,

8. rida eller köra med häst och vagn,

9. starta eller landa med luftfartyg, drönare eller liknande. Förbudet gäller

både bemannade och obemannade luftfartyg,

10. framföra luftfartyg, drönare eller liknande på lägre höjd än 300 meter över

marken. Förbudet gäller både bemannade och obemannade luftfartyg,

11. cykla annat än på anvisade vägar och leder,

12. elda, inklusive att använda grill, förutom på anvisad plats. Användning av

friluftskök är dock tillåten,

13. medföra okopplad hund eller annat husdjur som inte är kopplat,

14. tälta eller sätta upp vindskydd eller liknande anordning förutom

a. - på lägerplatsen i Stensjödal och då högst tre nätter i följd

b. - på annan anvisad plats och då högst en natt mellan kl. 18.00 och 10.00,

15. bedriva lägerverksamhet eller annan organiserad campingverksamhet,

förutom på lägerplatsen i Stensjödal. Lägerverksamhet eller annan organi-

serad campingverksamhet i Stensjödal får dock ske först efter samråd med

förvaltaren,

16. använda befintliga vindskydd för övernattning mer än en natt i följd,

17. genomföra idrottstävlingar eller idrottsarrangemang,

3

NFS 2016:12

18. på ett störande sätt orsaka ljud, och

19. bedriva militär eller polisiär övningsverksamhet.

4 § Utan tillstånd från länsstyrelsen är det inom nationalparken förbjudet att

1. placera ut skylt, tavla, affisch, snitsel, markering, eller liknande,

2. utföra undersökningar eller bedriva miljöövervakning som innebär

markering, insamling, fångst eller annan påverkan på naturmiljön,

3. samla grod- eller kräldjur,

4. samla insekter, spindlar, snäckor, sniglar eller andra ryggradslösa djur och

5. plocka, samla eller gräva upp växter, inklusive mossor, eller lavar eller

vedlevande svampar.

5 § Utan samråd med förvaltaren är det förbjudet att

1. genomföra organiserade arrangemang med fler än 10 deltagare. Samråds-

skyldigheten gäller inte förskolor, skolor och universitet med högst 50

deltagare.

Undantag för vetenskapliga undersökningar och miljöövervakning

6 § Trots bestämmelserna i 1-3 §§ är det efter tillstånd från länsstyrelsen tillåtet

att utföra vetenskapliga undersökningar eller bedriva miljöövervakning som

innebär markering, insamling, fångst eller andra åtgärder som kan innebära

påverkan på naturmiljön.

Generella undantag

7 § Utan hinder av inskränkningarna i 1─6 §§ är det inom nationalparken tillåtet

1. för förvaltaren eller av förvaltaren utsedd uppdragstagare att utföra åtgärder

enligt fastställd skötselplan, såsom att underhålla och förbättra vandringsle-

der, utföra gränsmarkering, uppföra anläggningar för friluftslivet, anordna

vedupplag vid eldplatser, uppföra hägnader, utföra naturvårdande skötsel

och genomföra informationsskyltning,

2. för förvaltaren eller av förvaltaren utsedd uppdragstagare att utföra åtgärder

enligt fastställd skötselplan som innebär vattenreglering, dämning, bortled-

ning av vatten eller som påverkar hydrologin på annat sätt,

3. för förvaltaren eller av förvaltaren utsedd uppdragstagare att framföra,

motordrivet fordon, motordriven farkost, båt och häst för att utföra åtgärder

enligt fastställd skötselplan eller i annat tjänstesyfte,

4. för personal inom polisen, kustbevakningen, sjukvården eller räddnings-

tjänsten att vid insatser använda motordrivet fordon, motordriven farkost,

luftfarkost och hund. Anmälan ska om möjligt göras till förvaltaren i förväg,

annars snarast efter genomförandet,

5. för behörig person att eftersöka och avliva skadat vilt och i samband med

detta medföra hund som inte är kopplad,

4

NFS 2016:12

6. för förvaltaren eller av förvaltaren utsedd uppdragstagare att bedriva jakt

efter vildsvin under den allmänna jakttiden enligt 2 § jaktförordningen

(1987:905) med hänvisning till bilaga 1 punkten 7,

7. för förvaltaren eller av förvaltaren utsedd uppdragstagare att bedriva

skyddsjakt enligt 26 § jaktförordningen (1987:905) med hänvisning till

bilaga 4, punkten 1 och 2, för att förebygga skador av vilt inom Tyresta

nationalpark och Tyresta naturreservat,

8. för behörig person att utföra av myndighet beslutad skyddsjakt enligt 23 b

och 29 §§ jaktförordningen (1987:905) och i samband med detta medföra

hund som inte är kopplad,

9. att underhålla ledningar, ledningsgator eller andra anläggningar. Innan

underhållsåtgärder påbörjas ska samråd ske med förvaltaren,

10. för person med nedsatt rörelseförmåga att framföra eldriven rullstol eller

permobil, eller därmed jämförligt hjälpmedel, och

11. att plocka bär och matsvamp.

_______

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 mars 2017.

Genom föreskrifterna upphävs kungörelsen (SNFS 1993:4) med föreskrifter

om Tyresta nationalpark.

Naturvårdsverket

BJÖRN RISINGER

Anna Helena Lindahl

(Avdelningen

för

genomförande)