NFS 2017:3

Naturvårdsverkets föreskrifter om Tivedens nationalpark

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

1

Naturvårdsverkets föreskrifter

om Tivedens nationalpark;

beslutade den 20 april 2017.

Med stöd av 4 § första stycket nationalparksförordningen (1987:938) föreskriver

Naturvårdsverket följande.

Om inskränkningar i rätten att använda mark och vatten inom

nationalparken

1 § Inom nationalparken är det förbjudet att

1. anordna upplag eller tippa,

2. dra fram rör eller ledning i mark, vatten eller luft,

3. anlägga stig, väg eller parkeringsplats,

4. uppföra eller utöka byggnad, annan anläggning eller koja,

5. uppföra mast eller vindkraftverk,

6. uppföra stängsel eller annan hägnad,

7. anlägga brygga, förtöjningsboj eller fast förtöjningsplats för båt,

8. bedriva täktverksamhet eller bortföra torv, mineral eller annat geologiskt

material,

9. gräva, schakta, utfylla, borra, mejsla eller spränga eller vidta åtgärd som

skadar berg, mark, block, sten eller sjöbotten,

10. muddra eller dumpa,

11. utföra vattenreglering, dämma, leda bort vatten eller på annat sätt påverka

hydrologin,

12. dika eller dikesrensa,

13. avverka eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar, upp-

arbeta vindfällen, ta frö, så, plantera eller vidta någon skogsbruks- eller

skogsvårdsåtgärd,

14. använda bekämpningsmedel eller tillföra växtnäringsämnen,

15. kalka mark,

16. plantera in eller sätta ut växter, djur eller andra organismer,

17. jaga, eller

NFS 2017:3

Utkom från trycket

den 27 april 2017

2

NFS 2017:3

18. fiska eller anlägga fiskodling.

2 § Utan tillstånd från länsstyrelsen är det inom nationalparken förbjudet att

1. kalka vatten, eller

2. utfodra vilt.

Om rätten att färdas och vistas och om ordningen i övrigt inom

nationalparken

3 § Inom nationalparken är det förbjudet att

1. gräva eller hacka,

2. skada, rista i eller måla på berg, mark, block eller sten,

3. bortföra sten,

4. bryta kvistar eller fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar,

5. skada eller störa djurlivet, klättra i boträd eller uppehålla sig nära rovfå-

gelbo, lya eller gryt,

6. framföra eller parkera el- eller motordrivet fordon utanför anvisade vä-

gar eller parkeringsplatser. På de anvisade parkeringsplatserna får inte

parkering och uppställning av husvagn, husbil eller liknande ske mellan

kl. 00.00 och 06.00,

7. framföra motorbåt, vattenskoter eller annan motordriven farkost,

8. starta eller landa med luftfartyg, drönare eller liknande. Förbudet gäller

både bemannade och obemannade luftfartyg,

9. tälta eller sätta upp vindskydd eller liknande anordning förutom på anvisad

plats och då högst en natt mellan kl. 18.00 och 10.00,

10. uppföra koja, gömsle eller liknande anordning,

11. elda eller använda grill utanför anvisad plats,

12. medföra okopplad hund eller annat husdjur som inte är kopplat,

13. på ett störande sätt orsaka ljud,

14. bedriva militär eller polisiär övningsverksamhet,

15. rida utanför vägar och anvisade ridleder,

16. cykla utanför vägar och för cykling anvisade leder, eller

17. fiska.

4 § Utan tillstånd från länsstyrelsen är det inom nationalparken förbjudet att

1. genomföra idrottstävlingar och andra idrottsarrangemang,

2. placera ut skylt, tavla, orienteringskontroll, snitsel, markering eller lik-

nande,

3. samla grod- eller kräldjur,

3

NFS 2017:3

4. samla insekter, spindlar, snäckor, sniglar eller andra ryggradslösa djur, eller

5. plocka, samla eller gräva upp växter, inklusive mossor, lavar eller vedle-

vande svampar.

Undantag för vetenskapliga undersökningar och

miljöövervakning

5 § Trots bestämmelserna i 1 och 3 §§ är det efter tillstånd från länsstyrelsen

tillåtet att utföra vetenskapliga undersökningar eller bedriva miljöövervakning

som innebär markering, insamling, fångst eller andra åtgärder som kan innebära

påverkan på naturmiljön.

Generella undantag

6 § Utan hinder av inskränkningarna enligt 1–5 §§ är det inom nationalparken

tillåtet

1. för förvaltaren eller av länsstyrelsen utsedd uppdragstagare att utföra

åtgärder enligt fastställd skötselplan, såsom att underhålla och förbättra

leder, utföra gränsmarkering, uppföra anläggningar för friluftslivet, utföra

naturvårdande skötsel och genomföra informationsskyltning,

2. för förvaltaren eller av länsstyrelsen utsedd uppdragstagare att framföra

fordon, farkost eller luftfartyg för att utföra åtgärder enligt fastställd sköt-

selplan eller i annat tjänstesyfte,

3. för personal inom polisen, sjukvården eller räddningstjänsten att vid in-

satser använda fordon, farkost, luftfartyg eller hund och vid behov vidta

andra åtgärder. Anmälan om sådana åtgärder ska om möjligt göras till

länsstyrelsen i förväg, annars snarast efter genomförandet,

4. för rättighetshavare att nyttja och utföra normalt underhåll av befintlig

bilväg med tillhörande anläggningar i direkt anslutning till vägområdet.

Innan underhållsåtgärder påbörjas ska samråd ske med länsstyrelsen,

5. för rättighetshavare att utföra normalt underhåll av befintlig luftledning i

enlighet med ledningsrätt. Innan underhållsåtgärder påbörjas ska samråd

ske med länsstyrelsen,

6. för behörig person att eftersöka och avliva skadat vilt och i samband med

detta medföra hund som inte är kopplad,

7. för förvaltaren eller av länsstyrelsen utsedd uppdragstagare att bedriva

vildsvinsjakt under den allmänna jakttiden enligt 2 § jaktförordningen

(1987:905) med hänvisning till bilaga 1, punkt 7,

8. för förvaltaren eller av länsstyrelsen utsedd uppdragstagare att bedriva

skyddsjakt enligt 26 § jaktförordningen med hänvisning till bilaga 4, punkt

1, för att förebygga skador av vilt,

9. för behörig person att utföra av myndighet beslutad skyddsjakt enligt 23

b och 29 §§ jaktförordningen och i samband med detta medföra hund som

inte är kopplad,

4

NFS 2017:3

10. för länsstyrelsen eller Naturvårdsverket eller någon av dem utsedd upp-

dragstagare att plantera in eller sätta ut inhemska växter eller djur i artbe-

varande syfte,

11. för person med nedsatt rörelseförmåga att framföra eldriven rullstol, per-

mobil eller därmed jämförligt hjälpmedel,

12. att plocka bär och matsvamp,

13. för delägare i fiskesamfälligheten Ösjö FS:6 att fiska, eller

14. att jaga enligt gällande arrende till och med den 30 juni 2017.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 19 maj 2017.

Genom föreskrifterna upphävs kungörelsen (SNFS 1983:2) om Tivedens

nationalpark.

Naturvårdsverket

BJÖRN RISINGER

Gunilla Ewing Skotnicka

(Naturavdelningen)