NFS 2017:4

Naturvårdsverkets föreskrifter om Björnlandets nationalpark

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

1

Naturvårdsverkets föreskrifter

om Björnlandets nationalpark;

beslutade den 20 april 2017.

Med stöd av 4 § första stycket nationalparksförordningen (1987:938) föreskriver

Naturvårdsverket följande.

Om inskränkningar i rätten att använda mark och vatten inom

nationalparken

1 § Inom nationalparken är det förbjudet att

1. anordna upplag eller tippa,

2. dra fram rör eller ledning i mark, vatten eller luft,

3. anlägga stig, väg eller parkeringsplats,

4. uppföra eller utöka byggnad, annan anläggning eller koja,

5. uppföra mast eller vindkraftverk,

6. uppföra stängsel eller annan hägnad,

7. anlägga brygga, förtöjningsboj eller fast förtöjningsplats för båt,

8. bedriva täktverksamhet eller bortföra torv, mineral eller annat geologiskt

material,

9. gräva, schakta, utfylla, borra, mejsla eller spränga eller vidta åtgärd som

skadar berg, mark, sten eller sjöbotten,

10. muddra eller dumpa,

11. utföra vattenreglering, dämma, leda bort vatten eller på annat sätt påverka

hydrologin,

12. dika eller dikesrensa,

13. avverka eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar, upp-

arbeta vindfällen, ta frö, så, plantera eller vidta någon skogsbruks- eller

skogsvårdsåtgärd,

14. använda bekämpningsmedel eller tillföra växtnäringsämnen,

15. kalka mark eller vatten,

16. plantera in eller sätta ut växter, djur eller andra organismer,

17. jaga inom det område som har markerats som zon 1 på karta i bilaga 1,

NFS 2017:4

Utkom från trycket

den 4 maj 2017

2

NFS 2017:4

18. jaga annat än älg inom det område som har markerats som zon 2 på karta

i bilaga 1, eller

19. fiska.

Om rätten att färdas och vistas och om ordningen i övrigt inom

nationalparken

2 § Inom nationalparken är det förbjudet att

1. gräva eller hacka,

2. skada, rista i eller måla på berg, mark, block eller sten,

3. bortföra sten,

4. bryta kvistar eller fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar,

5. skada eller störa djurlivet, klättra i boträd eller uppehålla sig nära rovfå-

gelbo, lya eller gryt,

6. framföra eller parkera el- eller motordrivet fordon utanför anvisade vägar

och parkeringsplatser,

7. framföra motorbåt, vattenskoter eller annan motordriven farkost,

8. starta eller landa med luftfartyg, drönare eller liknande. Förbudet gäller

både bemannade och obemannade luftfartyg,

9. tälta eller sätta upp vindskydd eller liknande anordning

a) inom det område som har markerats som zon 1 på karta i bilaga 1, och

b) inom 100 meter från led, målpunkt, utsiktsplats, rastplats eller koja i

det område som har markerats som zon 2 på karta i bilaga 1. Förbuden i

punkt a och b gäller inte för anvisad plats,

10. elda

a) inom det område som har markerats som zon 1 på karta i bilaga 1, och

b) inom 100 meter från led, målpunkt, utsiktsplats, rastplats eller koja i

det område som har markerats som zon 2 på karta i bilaga 1. Förbuden

i punkt a och b gäller inte för anvisad plats. Det är endast tillåtet att elda

med tillhandahållen eller medhavd ved,

11. medföra okopplad hund eller annat husdjur som inte är kopplat,

12. på ett störande sätt orsaka ljud,

13. bedriva militär eller polisiär övningsverksamhet, eller

14. fiska.

3 § Utan tillstånd från länsstyrelsen är det inom nationalparken förbjudet att

1. genomföra idrottstävlingar eller andra idrottsarrangemang,

2. placera ut skylt, tavla, orienteringskontroll, snitsel, markering eller lik-

nande,

3

NFS 2017:4

3. samla grod- eller kräldjur,

4. samla insekter, spindlar, snäckor, sniglar eller andra ryggradslösa djur,

eller

5. plocka, samla eller gräva upp växter, inklusive mossor, lavar eller vedle-

vande svampar.

Undantag för vetenskapliga undersökningar och miljöövervakning

4 § Trots bestämmelserna i 1–2§§ är det efter tillstånd från länsstyrelsen tillåtet

att utföra vetenskapliga undersökningar eller bedriva miljöövervakning som

innebär markering, insamling, fångst eller andra åtgärder som kan innebära

påverkan på naturmiljön.

Generella undantag

5 § Utan hinder av inskränkningarna i 1–4 §§ är det inom nationalparken tillåtet

1. för förvaltaren eller av länsstyrelsen utsedd uppdragstagare att utföra

åtgärder enligt fastställd skötselplan, såsom att underhålla och förbättra

vandringsleder, utföra gränsmarkering, uppföra anläggningar för frilufts-

livet, utföra naturvårdande skötsel och genomföra informationsskyltning,

2. för förvaltaren eller av länsstyrelsen utsedd uppdragstagare att framföra

fordon, farkost eller luftfartyg för att utföra åtgärder enligt fastställd

skötselplan eller i annat tjänstesyfte,

3. för personal inom polisen, sjukvården eller räddningstjänsten att vid in-

satser använda fordon, farkost, luftfartyg eller hund och vid behov vidta

andra åtgärder. Anmälan om sådana åtgärder ska om möjligt göras till

länsstyrelsen i förväg, annars snarast efter genomförandet,

4. för behörig person att eftersöka och avliva skadat vilt och i samband med

detta medföra hund som inte är kopplad,

5. för förvaltaren eller av länsstyrelsen utsedd uppdragstagare att bedriva

skyddsjakt enligt 26 § jaktförordningen (1987:905) med hänvisning till

bilaga 4, punkt 1, för att förebygga skador av vilt, och i samband med

detta medföra hund som inte är kopplad,

6. för behörig person att utföra av myndighet beslutad skyddsjakt enligt 23

b och 29 §§ jaktförordningen och i samband med detta medföra hund som

inte är kopplad,

7. att i övrigt medföra hund som inte är kopplad vid sådan jakt som är tillåten

i nationalparken,

8. att framföra älgdragare utanför anvisade vägar vid transport av större vilt

vid sådan jakt som är tillåten i nationalparken. Transporten ska ske på

sådant sätt att skador på mark och vegetation undviks,

9. för medlem i berörd sameby att bedriva renskötsel i enlighet med ren-

näringslagen (1971:437), använda motordrivna fordon enligt 1 § andra

stycket 4 terrängkörningsförordningen (1978:594) eller i övrigt utöva

renskötselrätten,

4

NFS 2017:4

10. för person med nedsatt rörelseförmåga att framföra eldriven rullstol,

permobil eller därmed jämförligt hjälpmedel,

11. att plocka bär och matsvamp, eller

12. att bedriva fiske med stöd av enskild fiskerätt.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 19 maj 2017.

Genom föreskrifterna upphävs kungörelsen (SNFS 1991:7) med föreskrifter

om Björnlandets nationalpark.

Naturvårdsverket

BJÖRN RISINGER

Gunilla Ewing Skotnicka

(Naturavdelningen)

5

NFS 2017:4