NFS 2017:5

Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2017:5 om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av Utkom från trycket den 5 december 2017 brandfarliga vätskor och spilloljor

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

1

Naturvårdsverkets föreskrifter

om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av

brandfarliga vätskor och spilloljor;

beslutade den 12 oktober 2017.

Med stöd av 28 § förordningen (1998:941) om kemiska produkter och biotek-

niska organismer föreskriver1 Naturvårdsverket följande.

1 kap. Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter gäller vid hantering av brandfarliga vätskor eller spillolja i

cisterner ovan och i mark som rymmer mer än 1 m3 vätska samt rörledningar och

slangledningar som är anslutna till sådana cisterner. Inom vattenskyddsområde

gäller föreskrifterna för hantering av mer än 250 liter brandfarliga vätskor eller

spillolja.

Dessa föreskrifter gäller inte hantering som är tillståndspliktig enligt miljö-

prövningsförordningen (2013:251) eller som prövas inom ramen för en annan

tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken.

2 § Föreskrifterna innehåller krav på information till tillsynsmyndigheten och

krav på sekundärt skydd.

3 § Vid hantering av brandfarliga vätskor som dessa föreskrifter gäller finns

det även krav i föreskrifter meddelade av Myndigheten för Samhällsskydd och

Beredskap.

2 kap. Definitioner

1 § I dessa föreskrifter har följande ord och uttryck nedan angiven betydelse:

brandfarlig vätska: vätska som har en flampunkt som inte överstiger 100O C

cistern: behållare, med tillhörande utrustning för vätska där trycket ovanför

vätskeytan är högst 0,5 bar eller inte understiger atmosfärtrycket med mer än

0,0065 bar.

cistern i mark: cistern helt eller delvis under markytan.

cistern ovan mark: cistern helt ovanför markytan

1 Se Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om

ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande

föreskrifter för informationssamhällets tjänster.

NFS 2017:5

Utkom från trycket

den 5 december 2017

2

NFS 2017:5

dubbelmantlade rör- eller slangledningar: en ledning tillverkad av två lager stål

eller annat material som är beständigt mot brandfarliga vätskor eller spilloljor

och som skyddar mot läckage samt larmar vid läckage

flampunkt: den lägsta temperaturen vid vilken en brandfarlig vätska kan an-

tändas.

hantering: uttrycket har samma betydelse som enligt 14 kap. i miljöbalken

invallning: en yta under tak, eller motsvarande som förhindrar regnvatten från

att ansamlas, som är ogenomsläpplig och fångar in den förvarade vätskan och

saknar anslutning till avlopp och som förhindrar spill och läckage från att

spridas vidare till omgivningen

sekundärt skydd: skydd mot läckage och överfyllnad

Anm för rörledningar och slangledningar är dubbelmantling en typ av sekundärt

skydd

rörledningar i mark: rörledning helt eller delvis under markytan

rörledningar ovan mark: rörledning helt ovanför markytan

spillolja: samma definition som i avfallsförordningen (2011:927)

tillsynsmyndighet: den kommunala nämnd som fullgör uppgifter inom miljö-och

hälsoskyddsområdet, Försvarsinspektören för hälsa och miljö eller länsstyrelsen

vattenskyddsområde: mark- eller vattenområde som med stöd av miljöbalken

fastställts till skydd för en grund- eller ytvattentillgång eller områden för vilka

myndighetsföreskrifter har meddelats, samt områden som fastställts med stöd

av motsvarande äldre bestämmelser.

3 kap. Information till tillsynsmyndigheten

1 § Den som avser att installera en cistern enligt 1 kap. 1 § ska senast fyra veckor

innan installationen påbörjas eller hanteringen inleds skriftligen informera

tillsynsmyndigheten om detta.

Kopia på utförda kontroller, även periodiska kontroller, som utförts enligt

föreskrifter meddelade av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, ska

ges in till tillsynsmyndigheten.

4 kap. Krav inom vattenskyddsområde

1 § Cisterner i och ovan mark enligt 1 kap. 1 § i dessa föreskrifter samt rörled-

ningar och slangledningar ska ha ett sekundärt skydd inom vattenskyddsområde.

Cisterner ovan mark ska ha sekundärt skydd i form av invallning. Rörledning-

ar och slangledningar ska vara dubbelmantlade eller ha annat sekundärt skydd.

Undantag från kravet gäller dock för cisterner med tillhörande ledningar i

pannrum eller motsvarande i bostadshus och som är under regelbunden uppsikt,

om inte tillsynsmyndigheten anger annat.

Rörledning i byggnad får inte dras i eller under golv, utan ska förläggas väl

synlig.

2 § Det är förbjudet att hantera mer än 250 liter brandfarliga vätskor eller spillol-

jor inom de delar av ett vattenskyddsområde som betecknas som vattentäktzon,

primär (inre) skyddszon och sekundär (yttre) skyddszon utan sekundärt skydd

enligt 4 kap. 1 §.

3

NFS 2017:5

Om ett vattenskyddsområde inte har indelats i zoner gäller förbudet mot

hantering utan sekundärt skydd inom hela vattenskyddsområdet.

Invallningen ska rymma cisternens innehåll. För flera cisterner i en invall-

ning ska invallningen rymma den största cisternens volym + 10 % av övriga

cisterners totala volym.

4 § Det sekundära skyddet ska vara tätt och hållbart och det ska vara utformat

så att kontroll är möjlig.

5 § Vid påfyllningsrör för cistern inom vattenskyddsområde ska skylt med

texten ”VATTENSKYDDSOMRÅDE” vara uppsatt. Skylten ska vara väl synlig

och av varaktig beskaffenhet.

Skylten ska även innehålla följande information:

- Fastighetsbeteckning

- Adress

- Volym

- Högsta fyllningsflöde

- Innehåll

6 § Om vattenskyddsområdets skyddsföreskrifter innehåller strängare krav än

dessa föreskrifter gäller de kraven.

5 kap. Ansvar

1 § Bestämmelser om ansvar vid överträdelse av dessa föreskrifter finns i 29

kap. miljöbalken. Bestämmelser om miljösanktionsavgifter finns i förordningen

(2012:259) om miljösanktionsavgifter.

2 § Då det finns anledning att misstänka att mark- eller vattenområde blivit

förorenat ska tillsynsmyndigheten omedelbart underrättas. Ansvarig för att

underrättelse sker är den som hanterar brandfarliga vätskor eller spillolja enligt

1 kap. 1 § i dessa föreskrifter.

6 kap. Cisterner och rörledningar som tas ur bruk

Cistern och rörledning som tas ur bruk ska tömmas och rengöras. Verk-

samhetsutövaren ska informera tillsynsmyndigheten om cistern som tagits ur

bruk så att tillsynsmyndigheten kan bestämma hur cisternen bör omhändertas.

7 kap. Undantag i enskilda fall

Tillsynsmyndigheten får i enskilda fall och om det finns synnerliga skäl

medge undantag från kraven i dessa föreskrifter.

__________

Övergångsbestämmelser

1. Dessa föreskrifter träder ikraft den 1 juli 2018, då Naturvårdsverkets före-

skrifter NFS 2003:24 om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring

av brandfarliga vätskor upphör att gälla.

4

NFS 2017:5

2. Kraven på information till tillsynsmyndigheten gäller inte för de cisterner

och rörledningar som har installerats före ikraftträdandet och som inte omfat-

tades av krav på information till tillsynsmyndigheten innan installation enligt

tidigare bestämmelser.

3. För cisterner och rörledningar som har installerats före ikraftträdandet, som

inte omfattades av krav på sekundärt skydd enligt tidigare bestämmelser och

om krav på sekundärt skydd införs eller ändras genom dessa föreskrifter, ska

verksamhetsutövaren senast den 1 januari 2022 ha installerat sekundärt skydd.

Meddelade undantag som avser sekundärt skydd gäller till den i respektive

beslut angivna tidpunkten för upphörande och i annat fall längst till och med

den 1 januari 2022.

4. Cisterner och rörledningar som genomgått kontroll enligt Naturvårdsverkets

föreskrifter NFS 2003:24 ska fortsättningsvis följa Myndigheten för Samhälls-

skydd och Beredskaps föreskrifter om cisterner och rörledningar för brandfarliga

vätskor med början då den sista kontrollterminen enligt de upphävda föreskrif-

terna NFS 2003:24 har löpt ut.

Naturvårdsverket

KERSTIN CEDERLÖF

Rikard Janson

(Klimatavdelningen)