NFS 2017:7

om upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:1) om kartläggning och analys av ytvatten enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

1

Förordning

om upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS

2006:1) om kartläggning och analys av ytvatten enligt

förordningen ( 2004:660 ) om förvaltning av kvaliteten på

vattenmiljön;

utfärdad den 16 november 2017.

Regeringen föreskriver att Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:1) om

kartläggning och analys av ytvatten enligt förordningen (2004:660) om förvalt-

ning av kvaliteten på vattenmiljön ska upphöra att gälla den 1 januari 2018.

Denna förordning ska kungöras i Naturvårdsverkets författningssamling

(NFS).

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon

Abresparr

(Miljö-

och

energidepartementet)

NFS 2017:7

Utkom från trycket

den 30 november 2017