NFS 2017:8

Föreskrifter om upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 1999:5) om avgifter för tillsyn av täkter

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

1

Föreskrifter om

upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS

1999:5) om avgifter för tillsyn av täkter;

beslutade den 14 december 2017.

Med stöd av 7 kap. 14 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och

tillsyn enligt miljöbalken föreskriver Naturvårdsverket följande.

1 § Vid ikraftträdandet av dessa föreskrifter ska Naturvårdsverkets föreskrifter

(NFS 1999:5) om avgifter för tillsyn av täkter upphöra att gälla.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 mars 2018.

Naturvårdsverket

BJÖRN RISINGER

Lena Callermo

(Samhällsavdelningen)

NFS 2017:8

Utkom från trycket

den 22 december 2017