NFS 2017:9

Kustbevakningens föreskrifter NFS 2017:9 om rapportering av olyckor vid olje- och gasverksamhet till Utkom från trycket den 28 december 2017 havs utanför Europeiska unionen

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

1

Kustbevakningens föreskrifter

om rapportering av olyckor vid olje- och gasverksamhet till

havs utanför Europeiska unionen;

beslutade den 20 december 2017

Med stöd av 3 § förordningen (2015:305) om rapportering av olyckor vid

olje- och gasverksamhet till havs utanför Europeiska unionen föreskriver1

Kustbevakningen följande.

Ett aktiebolag, ett handelsbolag, ett kommanditbolag, en ekonomisk för-

ening och en enskild näringsidkare ska rapportera om omständigheterna kring

en allvarlig olycka som företaget varit inblandat i vid olje- och gasverksamhet

till havs utanför Europeiska unionen.

Skyldigheten för företag att rapportera omfattar även olyckor som ett dot-

terföretag varit inblandat i oavsett om detta är registrerat i Sverige.

Allvarlig olycka respektive olje- och gasverksamhet till havs definieras

enligt artikel 2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/30/EU av den

12 juni 2013 om säkerhet för olje- och gasverksamhet till havs och om ändring

av direktiv 2004/35/EG.

Rapporten ska vara skriftlig och innehålla en beskrivning av omständig-

heterna kring olyckan. Rapporten ska innehålla uppgifter om när, var och hur

olyckan inträffade, skador på materiel, människor och miljö och åtgärder som

vidtagits i samband med olyckan. Kustbevakningen kan komma att begära in

ytterligare uppgifter beroende på olyckans karaktär och omfattning.

Rapporten skickas till Kustbevakningen per epost till registrator@kustbe-

vakningen.se eller per post till Kustbevakningen, Box 536, 371 23 Karlskrona

senast 30 dagar efter det att olyckan inträffade.

__________

Dessa föreskrifter träder i kraft fyra veckor efter att de utkom från tryck.

Kustbevakningen

LENA JÖNSSON

Susanna Hedenmark

(Rättsenheten)

1Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/30/EU av den 12 juni 2013 om säkerhet för

olje- och gasverksamhet till havs och om ändring av direktiv 2004/35/EG

NFS 2017:9

Utkom från trycket

den 28 december 2017