NFS 2018:1

Naturvårdsverkets föreskrifter om Åsnens nationalpark

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

1

Naturvårdsverkets föreskrifter

om Åsnens nationalpark;

beslutade den 15 maj 2018

Med stöd av 4 § första stycket nationalparksförordningen (1987:938) föreskriver

Naturvårdsverket följande.

Om inskränkningar i rätten att använda mark och vatten inom

nationalparken

1 § Inom nationalparken är det förbjudet att

1. anordna upplag eller tippa,

2. dra fram rör eller ledning i mark, vatten eller luft,

3. anlägga led, väg eller parkeringsplats,

4. uppföra eller utöka byggnad eller annan anläggning,

5. uppföra mast eller vindkraftverk,

6. uppföra stängsel eller annan hägnad,

7. anlägga brygga, förtöjningsboj eller fast förtöjningsplats för båt,

8. bedriva täktverksamhet eller bortföra torv, mineral eller annat geologisk

material,

9. gräva, schakta, utfylla, borra, mejsla eller spränga eller vidta åtgärd som

skadar berg, mark, block, sten eller sjöbotten,

10. muddra eller dumpa,

11. utföra vattenreglering, dämma, leda bort vatten eller på annat sätt påverka

hydrologin,

12. dika eller dikesrensa,

13. avverka eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar, upp-

arbeta vindfällen, ta frö, så, plantera eller vidta någon skogsbruks- eller

skogsvårdsåtgärd,

14. använda bekämpningsmedel eller tillföra växtnäringsämnen,

15. kalka mark eller vatten,

16. plantera in eller sätta ut växter, djur eller andra organismer,

NFS 2018:1

Utkom från trycket

den 21 maj 2018

2

NFS 2018:1

17. jaga, eller

18. anlägga fiskodling.

2 § Trots bestämmelserna i 1 § är det efter tillstånd från länsstyrelsen tillåtet

att utfodra vilt och sätta ut fisk.

Om rätten att färdas och vistas och om ordningen i övrigt inom

nationalparken

3 § Inom nationalparken är det förbjudet att

1. gräva eller hacka,

2. skada, rista i eller måla på berg, mark, block eller sten,

3. bortföra sten,

4. bryta kvistar, fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar,

5. skada eller störa djurlivet, klättra i boträd eller uppehålla sig nära rovfågelbo,

lya eller gryt,

6. framföra eller parkera med el- eller motordrivet fordon utanför anvisade

vägar eller parkeringsplatser. På de anvisade parkeringsplatserna får vidare

inte parkering eller uppställning av husvagn, husbil eller liknande ske mellan

kl. 00.00 och 05.00,

7. framföra vattenskoter, hydrokopter, svävare eller annan liknande el- eller

motordriven farkost,

8. framföra motorbåt eller annan vattenburen farkost som inte omfattas av

punkt 7 med högre hastighet än 5 knop utanför farled som har markerats

på karta i bilaga 1. I sådan farled är högsta tillåtna hastighet 20 knop,

9. ankra eller förtöja husbåt,

10. starta eller landa med luftfartyg, drönare eller liknande. Förbudet gäller

både bemannade och obemannade luftfartyg,

11. tälta eller sätta upp vindskydd eller liknande anordning utanför anvisad

plats. På de anvisade platserna får tältning eller uppsättning av vindskydd

eller liknande anordning ske högst en natt mellan kl. 18.00 och 10.00,

12. elda eller använda grill utanför anvisad plats,

13. medföra okopplad hund eller annat husdjur som inte är kopplat,

14. på ett störande sätt orsaka ljud,

15. bedriva militär eller polisiär övningsverksamhet,

16. rida utanför vägar,

17. beträda eller färdas inom områden med tillträdesförbud som markerats på

karta i bilaga 2. Förbudet gäller under perioden 1 april–31 juli, eller

18. plocka, samla eller gräva upp växter, inklusive mossor, lavar eller svampar,

inom området Bjurkärr som markerats på karta i bilaga 3.

3

NFS 2018:1

4 § Utan tillstånd från länsstyrelsen är det inom nationalparken förbjudet att

1. placera ut skylt, tavla, orienteringskontroll, snitsel, markering eller liknande,

2. genomföra fisketävlingar, idrottstävlingar eller andra idrottsarrangemang,

3. plocka, samla eller gräva upp växter, inklusive mossor, lavar eller vedlevande

svampar, utanför området Bjurkärr som markerats på karta i bilaga 3. För

området Bjurkärr gäller 3 § 18,

4. samla grod- eller kräldjur, eller

5. samla insekter, spindlar, snäckor, sniglar eller andra ryggradslösa djur.

Undantag för vetenskapliga undersökningar och

miljöövervakning

5 § Trots bestämmelserna i 1–4 §§ är det efter tillstånd från länsstyrelsen tillåtet

att utföra vetenskapliga undersökningar som innebär markering, insamling,

fångst eller andra åtgärder som kan innebära påverkan på naturmiljön.

Generella undantag

6 § Utan hinder av inskränkningarna i 1–5 §§ är det inom nationalparken tillåtet

1. för förvaltaren eller av länsstyrelsen utsedd uppdragstagare att utföra åtgärder

enligt fastställd skötselplan såsom att underhålla och förbättra leder, utföra

gränsmarkering, uppföra anläggningar för friluftslivet, utföra naturvårdande

skötsel, uppföra hägnader och genomföra informationsskyltning,

2. för förvaltaren eller av länsstyrelsen utsedd uppdragstagare att framföra

motordrivet fordon, farkost eller luftfartyg för att utföra åtgärder enligt

fastställd skötselplan eller i annat tjänstesyfte,

3. för förvaltaren eller av länsstyrelsen utsedd uppdragstagare att beträda el-

ler färdas inom områden med tillträdesförbud enligt 3 § 17 för att utföra

åtgärder enligt fastställd skötselplan eller i annat tjänstesyfte,

4. för personal inom polisen, sjukvården eller räddningstjänsten att vid insatser:

a) använda motordrivet fordon, motordriven farkost, luftfartyg och hund,

b) beträda eller färdas inom områden med tillträdesförbud enligt 3 § 17, eller

c) vid behov vidta andra åtgärder.

Anmälan om sådana åtgärder ska om möjligt göras till länsstyrelsen i förväg,

annars snarast efter genomförandet,

5. för rättighetshavare att nyttja och utföra ordinarie drift- och underhållsåt-

gärder på bilvägar och cykelleder med tillhörande anläggningar i direkt

anslutning till vägområdet. Innan åtgärder som riskerar att medföra påverkan

utanför vägområdet påbörjas ska samråd ske med länsstyrelsen,

4

NFS 2018:1

6. för rättighetshavare att utföra normalt underhåll av ledningar i enlighet med

ledningsrätt. Innan underhållsåtgärder påbörjas ska samråd ske med läns-

styrelsen,

7. för behörig person att eftersöka och avliva skadat vilt och i samband med

detta medföra hund som inte är kopplad,

8. för förvaltaren eller av länsstyrelsen utsedd uppdragstagare att bedriva vilds-

vinsjakt under den allmänna jakttiden enligt 2 § jaktförordningen (1987:905)

med hänvisning till förordningens bilaga 1, punkt 7, och i samband med

detta medföra hund som inte är kopplad,

9. för förvaltaren eller av länsstyrelsen utsedd uppdragstagare att bedriva

skyddsjakt enligt 26 § jaktförordningen (1987:905) med hänvisning till

förordningens bilaga 4, punkt 1, för att förebygga skador av vilt,

10. för behörig person att utföra av myndighet beslutad skyddsjakt enligt 23 b

och 29 §§ jaktförordningen (1987:905) och i samband med detta medföra

hund som inte är kopplad,

11. för fiskerättsinnehavare att, utan hinder av förbudet mot att samla ryggrads-

lösa djur i 4 § 5, fiska signalkräftor,

12. för jakträttsinnehavare att jaga älg, rådjur, kronhjort, dovhjort, vildsvin eller

mink inom den yttre zonen som markerats på karta i bilaga 4. Vid sådan jakt

får hund som inte är kopplad medföras. Undantaget gäller under perioden

1 september–31 januari,

13. att framföra älgdragare, fyrhjuling eller liknande fordon utanför anvisade

vägar vid transport av större vilt vid sådan jakt som är tillåten i nationalpar-

ken. Transporten ska ske på sådant sätt att skador på mark och vegetation

undviks,

14. för förvaltaren eller av länsstyrelsen utsedd uppdragstagare att plantera in

eller sätta ut inhemska växter eller djur i artbevarande syfte,

15. för person med nedsatt rörelseförmåga att framföra eldriven rullstol, permo-

bil eller därmed jämförligt hjälpmedel utanför områden med tillträdesförbud

enligt 3 § 17,

16. att plocka bär utanför områden med tillträdesförbud enligt 3 § 17,

17. att plocka matsvamp utanför områden med tillträdesförbud enligt 3 § 17

och området Bjurkärr som markerats på karta i bilaga 3,

18. för Alvesta kommun att bibehålla och nyttja utrymme i den före detta ban-

vallen för vatten, avlopp, elektricitet och elektroniska kommunikationer i

den mån det följer av överenskommelse mellan kommunen och Naturvårds-

verket,

19. för fiskerättsinnehavare att fiska, beträda eller färdas inom områden med

tillträdesförbud enligt 3 § 17, i den mån det följer av avtal eller särskild

överenskommelse mellan fiskerättsinnehavarna och Naturvårdsverket,

20. för nyttjanderättshavare att röja vass, sly, buskar eller träd i den mån det

följer av avtal mellan nyttjanderättshavaren och Naturvårdsverket, eller

5

NFS 2018:1

21. för ägare till fastigheterna Ulvön 1:12, 1:13, 1:15, 1:18, 1:20, 1:25, 1:26 och

1:27 att slå vass utmed fastighetsgränsen i strandkanten, ersätta befintliga

bryggor med bryggor av samma typ och storlek samt underhålla befintliga

båtrännor. För underhåll av båtrännor eller transport av byggmaterial till

och från den egna fastigheten får traktor eller liknande fordon användas.

Fastighetsägaren ska samråda med länsstyrelsen innan sådana fordon an-

vänds.

7 § Länsstyrelsen får ge tillstånd till sådana åtgärder som anges i 2, 4 och

5 §§ endast om åtgärderna är förenliga med nationalparkens syfte och övriga

bestämmelser i föreskrifterna.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 17 juni 2018.

Naturvårdsverket

BJÖRN RISINGER

Claes

Svedlindh

(Naturavdelningen)

6

NFS 2018:1

7

NFS 2018:1

8

NFS 2018:1

9

NFS 2018:1