NFS 2018:11

Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2018:11) om yrkesmässig lagring och behandling av elavfall som omfattas av producentansvar

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

1

Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2018:11) om

yrkesmässig lagring och behandling av elavfall som

omfattas av producentansvar;

beslutade den 1 november 2018

Med stöd av 27 och 29 §§avfallsförordningen (2011:927) och 47 § förord-

ningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd föreskriver1

Naturvårdsverket följande.

Definitioner

1 § Termer och begrepp som används i dessa föreskrifter har samma betydelse

som i 15 kap.miljöbalken och avfallsförordningen (2011:927).

2 § I dessa föreskrifter avses med

elavfall: elutrustning som omfattas av förordningen (2014:1075) om produ-

centansvar för elutrustning och som har blivit avfall, och

sortera: att som en del av behandling dela upp elavfall i olika fraktioner

utan att något ingrepp görs beträffande de elektriska eller elektroniska delarna.

3 § Med avlägsna avses i dessa föreskrifter att manuellt, mekaniskt, kemiskt

eller metallurgiskt behandla elavfall på ett sätt som resulterar i att farliga äm-

nen, blandningar eller komponenter begränsas till ett identifierbart flöde eller

till en identifierbar del i behandlingsprocessen. Ett ämne, en blandning eller

en komponent ska anses identifierbar om det eller den kan kontrolleras för att

fastställa om behandlingen har skett på ett miljövänligt sätt.

Tillämpningsområde

4 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om yrkesmässig lagring och

behandling av elavfall.

Bestämmelser om farligt avfall och batterier finns i avfallsförordningen

(2011:927) och i förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier.

5 § Bestämmelserna i 8–12 §§ gäller inte för sortering innan något ingrepp har

gjorts beträffande de elektriska eller elektroniska delarna.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/19/EU av den 12 juli 2012 om avfall som

utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) (EUT L 197, 24.7.2012

s. 38-71, Celex 32012L0019)

.

NFS 2018:11

Utkom från trycket

den 4 december 2018

2

NFS 2018:11

6 § Om det vid tillståndsprövning enligt miljöbalken eller äldre föreskrifter

har meddelats villkor om skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått som är

strängare än vad som följer av dessa föreskrifter, ska de strängare kraven gälla.

Certifiering och kunskapskrav

7 § Certifiering enligt 28 § avfallsförordningen (2011:927) krävs inte för

1. ny verksamhet under de första två verksamhetsåren,

2. sortering innan något ingrepp har gjorts beträffande de elektriska eller

elektroniska delarna, och

3. behandling av elavfallet efter att vätskor, ämnen, beredningar och kom-

ponenter avlägsnats enligt 9 §.

8 § Personer som behandlar elavfall enligt 9 § eller som demonterar eller på

annat sätt behandlar elavfall innan ytterligare behandling ska ha för verksam-

heten anpassade kunskaper om

1. hur elavfallet bäst behandlas,

2. elavfallets innehåll av hälso- och miljöfarliga ämnen samt

3. skyddsåtgärder för att minska risker vid behandling av elavfallet.

För varje sådan person som avses i första stycket ska relevant utbildning och

erfarenhet dokumenteras samt en plan för vidareutbildning utarbetas.

Krav på behandling

9 § Alla vätskor och de ämnen, beredningar och komponenter som nämns i

bilagan till dessa föreskrifter ska avlägsnas från elavfallet innan behandling

som förhindrar eller försvårar sådant förfarande.

Även ämnen, beredningar och komponenter som inte omfattas av första

stycket men i utsorterad fraktion klassificeras som farligt avfall enligt avfalls-

förordningen (2011:927) ska avlägsnas från elavfallet om det inte är uppenbart

oskäligt.

10 § Avlägsnande enligt 9 § ska ske på ett miljömässigt godtagbart sätt så att

förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av komponenter eller

hela apparater gynnas, i enlighet med avfallshierarkin i 15 kap. 10 § miljöbalken.

11 § Ämnen, beredningar och komponenter som avlägsnats enligt 9 § ska

bortskaffas eller återvinnas i enlighet med tillämpliga bestämmelser om avfalls-

hantering i miljöbalken, föreskrifter som meddelats med stöd av miljöbalken

och EU-förordningar.

Dokumentation

12 § I verksamhet där elavfall behandlas enligt 9 § samt i verksamhet där

elavfall på annat sätt demonteras eller behandlas innan ytterligare behandling

ska anteckningar föras om:

1. den typ av behandling som förekommer i verksamheten avseende olika

kategorier av elavfall som anges i 21 § förordningen (2014:1075) om

producentansvar för elutrustning

2. i verksamheten uppkomna mängder, angivna i vikt, avfall av fraktionerna:

- metall,

3

NFS 2018:11

- glas förutom katodstrålerör,

- plast som inte innehåller bromerade flamskyddsmedel samt

- ämnen, beredningar och komponenter enligt punkt A i bilaga 2, och

3. mängd, angivet i vikt, av lagrat icke behandlat elavfall, behandlat avfall

samt farligt avfall vid kalenderårets slut.

För varje uppräknad fraktion i punkt 2 ska mängderna delas upp i avfall avsett

för materialåtervinning, energiåtervinning respektive bortskaffande.

Anteckningarna ska för varje kalenderår sammanställas senast den 31 mars

påföljande år och sparas i tre år. På begäran ska dessa lämnas till tillsynsmyn-

digheten.

Bestämmelser om anteckningsskyldighet för den som behandlar elavfall finns

även i avfallsförordningen (2011:927).

Försiktighetsmått

13 § I insamlings- och behandlingsverksamhet ska elavfall lagras

- skyddat mot nederbörd,

- på en plats som är försedd med tät ytbeläggning,

- så att spill och förorenat dagvatten samlas upp och kan kontrolleras, och

- på en plats som är försedd med anordning för omhändertagande av

oljespill genom oljeavskiljning.

14 § Behandling av elavfall ska ske

- skyddat mot nederbörd,

- på en plats som är försedd med tät ytbeläggning,

- så att spill och förorenat dagvatten samlas upp och kan kontrolleras, och

- på en plats som är försedd med anordning för omhändertagande av

oljespill genom oljeavskiljning.

I verksamhet där elavfall behandlas ska det finnas

- vågar för att väga det behandlade elavfallet,

- lämpliga utrymmen för lagring av nedmonterade, lösa delar, och

- lämpliga behållare för lagring av batterier, kondensatorer som innehåller

polyklorerade bifenyler (PCB) eller polyklorerade terfenyler (PCT), ra-

dioaktivt avfall och annat farligt avfall som förekommer i verksamheten.

15 § Elavfall får lagras och behandlas på annat sätt än enligt 13 och 14 §§ om

det kan ske utan risk för skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Ikraftträdandebestämmelser

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 februari 2019.

2. Genom dessa föreskrifter upphävs Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS

2005:10) om yrkesmässig lagring, förbehandling och återvinning av

avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter.

Naturvårdsverket

KERSTIN CEDERLÖF

Lena Callermo

(Samhällsavdelningen)

4

NFS 2018:11

Bilaga

A. Ämnen, beredningar och komponenter som ska avlägsnas

1. Kondensatorer som är PCB-varor i enlighet med förordningen (2007:19)

om PCB m.m.

2. Komponenter som innehåller kvicksilver.

3. Batterier.

4. Kretskort i mobiltelefoner, oavsett storlek, samt i andra produkter om

kretskortets yta är större än 10 kvadratcentimeter.

5. Färg(toner)kassetter för färg i flytande form, kräm och pulver.

6. Plast som innehåller bromerade flamskyddsmedel.

7. Asbestavfall och komponenter som innehåller asbest.

8. Katodstrålerör.

9. Freoner (CFC), halogenerade kolväten (HCFC), vätefluorkolföreningar

(HFC) och kolväten (HC).

10. Gasurladdningslampor.

11. Bildskärmar med flytande kristaller (om lämpligt tillsammans med höljet)

som är större än 100 kvadratcentimeter och alla sådana bildskärmar som

belyses bakifrån med gasurladdningslampor.

12. Utvändiga elektriska kablar.

13. Komponenter som innehåller eldfasta keramiska fibrer enligt beskriv-

ningen i bilaga VI, tabell 3.1 i Europaparlamentets och rådets förordning

(EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning

och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av

direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG)

nr 1907/2006.

14. Komponenter som innehåller radioaktiva ämnen och som inte omfattas av

undantag från strålskyddslagen (2018:396).

15. Elektrolytiska kondensatorer som innehåller potentiellt skadliga ämnen

(höjd > 25 mm, diameter > 25 mm eller ungefär samma volym).

B. Utöver vad som anges under A ska följande åtgärder vidtas

1. Den fluorescerande ytbeläggningen ska avlägsnas från katodstrålerör.

2. Gaser som bryter ned ozon eller har en global uppvärmningspotential

(GWP) som överstiger 15 ska avlägsnas från t.ex. skum och kylslingor.

3. Kvicksilvret ska avlägsnas från gasurladdningslampor.