NFS 2018:6

Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2018:3) om användande av fångstredskap

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

1

Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i

Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS

2018:3) om användande av fångstredskap;

beslutade den 21 augusti 2018

Med stöd av 12 § jaktförordningen (1987:905) föreskriver Naturvårdsverket att

29 och 33 §§ ska ha följande lydelse.

29 § Länsstyrelsen får ge tillstånd enligt 28 § punkten 1 under förutsättning att

1. tillståndet i första hand syftar till att förebygga eller förhindra skada

orsakad av bäver, och

2. användandet sker selektivt och att risken för bifångst av t.ex. utter därmed

minimeras.

Vidare får länsstyrelsen medge tillstånd att använda fångstredskap för bäver om

det är motiverat enligt jaktförordningens (1987:905) bestämmelse om avlivning

av djurskyddsskäl. I sådana fall krävs inte att förutsättningarna enligt första

stycket 1 är uppfyllda.

33 § För användande av dödande fångstredskap som inte behöver tillstånd

enligt 28 § gäller följande.

1. Om fångstredskapet placeras lägre än 1,5 m ovan mark och avståndet

mellan ingångshål och utlösningsanordning är mindre än 30 cm, ska det

vara försett med en minst 30 cm lång, högst 10 cm bred och 12 cm hög

ingångstunnel, fast angjord framför fångstredskapets ingångshål.

2. Fångstredskap försett med trampgiller får inte betas på trampplattan.

3. Fångstredskap försett med betesgiller får endast betas på gillret.

4. Stockfälla för mård ska alltid placeras minst 1,5 meter ovan mark och

fritt i förhållande till större sten eller sluttning i terräng.

5. Fångstredskap försett med betesgiller ska placeras lutande eller hängande

i 45 graders vinkel.

Fångstredskap avsedda för fångst av råttor, möss, sorkar och mullvadar samt

stockfälla för mård omfattas inte av bestämmelserna enligt punkterna 1 och 5.

__________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 september 2018.

NFS 2018:6

Utkom från trycket

den 28 augusti 2018

2

NFS 2018:6

Naturvårdsverket

BJÖRN RISINGER

Gunilla Ewing Skotnicka

(Naturavdelningen)