NFS 2019:4

Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i NFS 2019:4 Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2018:5) om bidrag och Utkom från trycket den 17 maj 2019 ersättningar för viltskador

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

1

Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i

Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2018:5) om bidrag och

ersättningar för viltskador;

beslutade den 9 maj 2019

Med stöd av 8 § förordningen (2017:1254) om statligt stöd av mindre betydelse

inom jordbrukssektorn för viltskador och förebyggande av viltskador föreskriver

Naturvårdsverket att 13 och 34 §§ ska ha följande lydelse.

13 § Stöd enligt 2 § förordningen (2017:1254) om statligt stöd av mindre be-

tydelse inom jordbrukssektorn för viltskador och förebyggande av viltskador

får utöver vad som anges i 11 § ges till företag verksamma inom primär jord-

bruksproduktion för följande.

1. Underhåll av rovdjursavvisande stängsel.

2. Kostnader, inbegripet arbetstid, för förebyggande åtgärder i samband med

rovdjursangrepp för

a) att flytta djur till mindre skadeutsatta beten,

b) att stalla in djur vid en tidigare tidpunkt än som planerats,

c) extrafoder med anledning av flytt av djur,

d) bevakning av djur, och

e) uppsamling av kadaver.

34 § Stöd enligt 2 § förordningen (2017:1254) om statligt stöd av mindre

betydelse inom jordbrukssektorn för viltskador och förebyggande av viltskador

får, utöver vad som anges i 31 §, lämnas till företag verksamma inom primär

jordbruksproduktion för kostnader i samband med viltskada, inbegripet arbets-

tid, för följande.

1. Hemtagning av djur efter angrepp.

2. Egenvård av skadade djur.

3. Värdeminskning på skadade djur.

4. Avlivning av djur med anledning av angreppet.

5. Extrakostnader för inköp av foder med anledning av viltskador.

6. Transport av kadaver till destruktionsanläggning och destruktion.

7. Merarbete för sortering av skadad gröda.

8. Omsådd av skadad gröda.

__________

Övergångsbestämmelser

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 juni 2019.

NFS 2019:4

Utkom från trycket

den 17 maj 2019

2

NFS 2019:4

2. Stöd enligt 34 § 6 får lämnas för kostnader som uppkommit efter den

1 januari 2018.

Naturvårdsverket

BJÖRN RISINGER

Gunilla Ewing Skotnicka

(Naturavdelningen)