Förordning (2017:1254) om statligt stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn för viltskador och förebyggande av viltskador

Departement
Näringsdepartementet RSL
Utfärdad
2017-11-23
Ändring införd
SFS 2017:1254 i lydelse enligt SFS 2020:982
Ikraft
2018-01-01
Tidsbegränsad
2028-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2020-11-24

1 §  Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Stödberättigande åtgärder

2 §  Stöd enligt denna förordning ges till företag som är verksamma inom primärproduktion av jordbruksprodukter för

  • åtgärder för att förebygga skada av vilt på annat än ren, fisk och fiskeredskap, och
  • ersättning för skada av vilt på annat än ren, fisk och fiskeredskap.

[S2]Stödet lämnas i mån av tillgång på medel.

3 §  Stöd enligt denna förordning ges inte för sådan åtgärd eller sådan skada för vilken bidrag eller ersättning lämnas enligt viltskadeförordningen (2001:724) eller föreskrifter meddelade med stöd av den förordningen.

Förutsättningar för stöd

4 §  Stöd enligt denna förordning ges i enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 1408/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn.

Beslut om stöd

5 §  Frågor om stöd enligt denna förordning prövas av länsstyrelsen efter ansökan.

[S2]Ansökan ska vara skriftlig och ges in till länsstyrelsen.

[S3]Ansökan ska innehålla en redogörelse för

  1. allt annat stöd av mindre betydelse som företaget har fått under de två föregående beskattningsåren och det innevarande beskattningsåret, och
  2. allt annat stöd som företaget ansökt om eller beviljats och som avser samma stödberättigande kostnader som ansökan omfattar.

6 §  Länsstyrelsen ska lämna de upplysningar till företaget som framgår av artikel 6.1 i kommissionens förordning (EU) nr 1408/2013.

Register

7 §  Länsstyrelsen ska föra det register som avses i artikel 6.4 i kommissionens förordning (EU) nr 1408/2013.

Bemyndigande

8 §  Naturvårdsverket får meddela ytterligare föreskrifter om stöd enligt denna förordning.

  • NFS 2018:5: Naturvårdsverkets föreskrifter om bidrag och ersättningar för viltskador
  • NFS 2019:4: Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i NFS 2019:4 Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2018:5) om bidrag och Utkom från trycket den 17 maj 2019 ersättningar för viltskador

Överklagandeförbud

9 §  Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (2017:1254) om statligt stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn för viltskador och förebyggande av viltskador

Ikraftträder
2018-01-01

Förordning (2020:982) om fortsatt giltighet av förordningen (2017:1254) om statligt stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn för viltskador och förebyggande av viltskador

Omfattning
forts. giltighet