NFS 2019:5

Naturvårdsverkets föreskrifter om vilt som tillfaller staten

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

1

Naturvårdsverkets föreskrifter

om vilt som tillfaller staten;

beslutade den 10 oktober 2019.

Med stöd av 38 § jaktförordningen (1987:905) föreskriver Naturvårdsverket

följande.

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om hur djur som omhändertagits

enligt 38 § jaktförordningen (1987:905) ska hanteras.

Upplysningar

2 § Av 10 § jaktlagen (1987:259) framgår att den som har jakträtten får till-

godogöra sig vilt som omhändertas, påträffas dött eller dödas i något annat

sammanhang än vid jakt. I 25 § jaktlagen anges att regeringen får föreskriva

att vissa arter i stället ska tillfalla staten. Av 33 § jaktförordningen (1987:905)

framgår under vilka förutsättningar som vissa arter av vilt tillfaller staten.

3 § Av 36 § jaktförordningen (1987:905) framgår under vilka omständigheter

den som påträffat, omhändertagit eller dödat ett djur ska göra en anmälan till

Polismyndigheten. Av 38 § jaktförordningen framgår att Polismyndigheten, efter

att ha fått en sådan anmälan, ska se till att djuret tas om hand. Av 38 § jaktför-

ordningen framgår även att länsstyrelsen, när den har tagit emot en anmälan

enligt 28 d § jaktförordningen, ska se till att djuret tas omhand.

4 § Bestämmelser om hållande av vilt finns i Naturvårdsverket föreskrifter och

allmänna råd (NFS 2002:20) om vilthägn och inhägnader för handelsträdgårdar

m.m. för att förebygga skador av hare.

Definitioner

5 § Termer och uttryck som används i dessa föreskrifter har samma betydelse

som i jaktlagen (1987:259) och jaktförordningen (1987:905). I dessa föreskrifter

avses med vilt även delar av vilt.

6 § Med preparerat vilt avses i dessa föreskrifter vilt som behandlats i syfte att

bevara detsamma, t.ex. genom konservering eller garvning.

NFS 2019:5

Utkom från trycket

den 18 oktober 2019

2

NFS 2019:5

Hantering av dött vilt

Älg och hjort

7 § Om dött vilt av älg eller hjort tillfallit staten med stöd av 33 § andra stycket

jaktförordningen (1987:905) får Polismyndigheten, om inte viltet behövs i

utredning om eventuellt brott eller misstanke om sjukdom, besluta att viltet

får överlåtas utan ersättning till jakträttshavaren, säljas eller destrueras. Medel

som återstår sedan kostnader för omhändertagande och försäljning betalats,

ska tillföras viltvårdsfonden.

Om dött vilt av älg eller hjort tillfallit jakträttshavaren enligt 10 § jaktlagen

(1987:259) eller 34 § jaktförordningen ska Polismyndigheten snarast meddela

berörd jakträttshavare.

Björn, varg, järv och lo

8 § Om dött vilt av arterna björn, varg, järv eller lo tillfallit staten med stöd

av 33 § första stycket jaktförordningen (1987:905) ska Polismyndigheten

snarast överlämna viltet till Statens veterinärmedicinska anstalt, om inte viltet

är preparerat.

Om länsstyrelsen efter en anmälan enligt 28 d § jaktförordningen har tagit

hand om dött vilt av arterna björn, varg, järv eller lo enligt 38 § samma förord-

ning ska länsstyrelsen snarast överlämna viltet till Statens veterinärmedicinska

anstalt.

Övriga arter

9 § Om annat dött vilt än björn, varg, järv eller lo tillfallit staten med stöd av

33 § första stycket jaktförordningen (1987:905) ska Polismyndigheten snarast

överlämna viltet till Naturhistoriska riksmuseet, om inte viltet är preparerat eller

behövs i utredning om eventuellt brott eller misstanke om sjukdom.

Preparerat vilt

10 § Om preparerat vilt tillfallit staten med stöd av 33 § jaktförordningen

(1987:905) ska Polismyndigheten antingen överlämna viltet till Naturhistoriska

riksmuseet eller i samråd med Naturhistoriska riksmuseet låta förvara viltet så

att det inte förstörs.

Misstanke om brott eller sjukdom

11 § Om vilt som tillfallit staten med stöd av 33 § jaktförordningen (1987:905)

behövs för utredning om eventuellt brott eller misstanke om sjukdom ska Polis-

myndigheten snarast överlämna viltet till Statens veterinärmedicinska anstalt.

Beslut om att låna ut, överlåta eller destruera vilt

12 § Statens veterinärmedicinska anstalt och Naturhistoriska riksmuseet får

besluta om att låna ut eller överlåta vilt som tillfallit staten med stöd av 33 §

jaktförordningen (1987:905) och som de förfogar över när ändamålet är veten-

skap, undervisning eller träning av hund för skyddsjakt och eftersök.

3

NFS 2019:5

Naturhistoriska riksmuseet får besluta om att låna ut eller överlåta preparerat

vilt som museet förfogar över.

Naturvårdsverket beslutar om utlåning eller överlåtelse i andra fall än de

som anges i första stycket.

13 § Statens veterinärmedicinska anstalt och Naturhistoriska riksmuseet får

besluta om destruktion av vilt som tillfallit staten med stöd av 33 § jaktförord-

ningen (1987:905) och som de förfogar över. Sådana beslut får även fattas av

Polismyndigheten i samråd med Statens veterinärmedicinska anstalt eller Na-

turhistoriska riksmuseet när det gäller vilt som Polismyndigheten förfogar över.

Naturhistoriska riksmuseet får besluta om destruktion av preparerat vilt som

tillfallit staten som museet förfogar över.

Hantering av levande vilt

14 § Om levande vilt som tillfallit staten med stöd av 33 § första stycket jakt-

förordningen (1987:905) inte omedelbart kan återges friheten ska Polismyn-

digheten se till att viltet antingen avlivas eller lämnas in till anläggning med

tillstånd att vårda och rehabilitera den aktuella arten.

Om vilt avlivas enligt första stycket ska 7–9 och 11–13 §§ i dessa föreskrifter

tillämpas efter avlivningen.

15 § Om en tillståndshavare för en anläggning som avses i 14 § bedömer att

vilt som har tagits emot inte kommer att kunna återges friheten efter vård och

rehabilitering, ska viltet avlivas.

Om vilt avlivas enligt första stycket ska 7–9 och 11–13 §§ i dessa föreskrifter

tillämpas efter avlivningen.

16 § Har Polismyndigheten tagit emot en anmälan om omhändertagen levande

älg eller hjort som tillfaller jakträttshavaren enligt 10 § jaktlagen (1987:259)

eller 34 § jaktförordningen (1987:905) ska Polismyndigheten snarast meddela

berörd jakträttshavare.

Undantag

17 § Naturvårdsverket kan i enskilda fall meddela undantag från dessa före-

skrifter.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 december 2019.

BJÖRN RISINGER

Gunilla Ewing Skotnicka

(Naturavdelningen)