NFS 2019:7

Föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2016:8) om miljörapport

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

1

Föreskrifter om

ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2016:8) om

miljörapport;

beslutade den 7 november 2019.

Naturvårdsverket föreskriver med stöd av 26 kap. 20, 20 a och 20 b §§ miljö-

balken samt 47 a § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och

hälsoskydd att bilaga 2, 3 och 6 till Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2016:8)

om miljörapport ska ha följande lydelse.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2020.

2. Bestämmelserna i dessa föreskrifter ska tillämpas för första gången på den

miljörapport som ska ges in till tillsynsmyndigheten senast den 31 mars 2021.

Naturvårdsverket

BJÖRN RISINGER

Stefan Nyström

(Klimatavdelningen)

1 Jfr rådets direktiv 91/271/EEG av den 21 maj 1991 om rening av avloppsvatten från tätbe-

byggelse, i lydelsen enligt rådets direktiv 2013/64/EU samt Europaparlamentets och rådets

direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om industriutsläpp (samordnade åtgärder för

att förebygga och begränsa föroreningar).

NFS 2019:7

Utkom från trycket

den 20 november 2019

2

NFS 2019:7

Bilaga 2

2

Uppgifter för förbränningsanläggningar som omfattas av

förordningen ( 2013:252 ) om stora förbränningsanläggningar

För förbränningsanläggningar som omfattas av förordningen (2013:252) om

stora förbränningsanläggningar ska följande rapporteras.

Följande uppgifter ska anges för varje enskild förbränningsanläggning inklusive

sådana enskilda förbränningsanläggningar som inte ingått i beräkningen enligt

36 § förordningen:

1. Benämning på den enskilda förbränningsanläggningen.

2. Typ av förbränningsanläggning angivet med kategorierna: panna, gasturbin,

gasmotor, dieselmotor, eller annan förbränningsanläggning.

3. Datum för idrifttagande. För en enskild förbränningsanläggning som tagits i

drift under 1986 eller tidigare, och för vilken exakt datum för idrifttagandet

är osäker, räcker det med att ange året för idrifttagande.

4. Installerad tillförd effekt, angivet med enheten MW.

5. Årliga utsläpp av svaveldioxid, kväveoxider och stoft, angivet med enheten

kg/år. Dessa utsläpp ska redovisas utan avdrag för validering enligt 30 §

förordningen om stora förbränningsanläggningar. Om utsläppen från flera

enskilda förbränningsanläggningar mäts i en gemensam skorsten ska i stället

de sammanlagda utsläppen anges.

6. Bränsleförbrukning uttryckt som energitillförsel beräknad utgående från ef-

fektivt värmevärde angivet med enheten GWh och uppdelat för bränsleslag

tillhörande följande bränslekategorier:

a) fast biomassa,

b) torv,

c) stenkol,

d) brunkol,

e) andra fasta bränslen,

f) flytande bränslen,

g) naturgas, och

h) övriga gaser.

För bränslekategorierna e), f) och h) ska typ av bränsle anges.

För varje enskild förbränningsanläggning som avses i 48, 59 eller 61 §§ förord-

ningen om stora förbränningsanläggningar ska anges antal drifttimmar under

året, då utsläpp skett. I detta ska inte inkluderas tid för start och stopp.

Följande uppgifter ska anges för varje enskild förbränningsanläggning. I de

fall 36 § förordningen om stora förbränningsanläggningar tillämpas på de sam-

manlagda utsläppen från flera enskilda förbränningsanläggningar ska följande

uppgifter anges endast för sådana sammanlagda förbränningsanläggningar som

avses i 38 § samma förordning. I den sammanlagda förbränningsanläggningen

ska ingå de enskilda förbränningsanläggningar som inte ingått i beräkningen

enligt 36 § förordningen.

2 Senaste lydelse 2016:8. Ändringarna innebär att andra stycket 2 och sjätte stycket tas bort.

3

NFS 2019:7

1. I förekommande fall, benämning på de i den sammanlagda förbrännings-

anläggningen ingående enskilda förbränningsanläggningarna.

2. Antal drifttimmar under året, då utsläpp skett. I detta ska inte inkluderas tid

för start och stopp.

För varje enskild förbränningsanläggning som omfattas av dispensbeslut rörande

kort återstående livstid enligt 84 § förordningen om stora förbränningsanlägg-

ningar ska anges sammanlagt antal drifttimmar sedan den 1 januari 2016.

4

NFS 2019:7

Bilaga 3

3

Uppgifter om förbränningsanläggningar som omfattas av

förordningen ( 2013:253 ) om förbränning av avfall

För förbränningsanläggningar som omfattas av förordningen (2013:253) om

förbränning av avfall ska följande rapporteras.

För varje enskild förbränningsanläggning ska följande anges:

1. Benämning på den enskilda förbränningsanläggningen.

2. Typ av enskild förbränningsanläggning. Med samtliga begrepp avses det-

samma som i 6–8 §§ förordningen om förbränning av avfall.

a) Om den enskilda förbränningsanläggningen utgör en avfallsförbrännings-

anläggning eller en samförbränningsanläggning,

b) för en samförbränningsanläggning ska även anges om den utgör en cement-

ugn, energianläggning eller industrianläggning.

3. Datum för idrifttagande.

4. Nominell kapacitet, angivet med enheten ton per timme. Med nominell

kapacitet avses den sammanlagda förbränningskapaciteten hos de ugnar

som avfallsförbrännings- eller samförbränningsanläggningen består av,

enligt specifikation av konstruktören och bekräftelse från verksamhetsutö-

varen, med vederbörlig hänsyn tagen till värmevärdet hos avfallet, uttryckt

i kvantiteten avfall som förbränns per timme.

5. Mängd farligt avfall som förbränts under året, angivet med enheten ton per

år.

6. Mängd icke farligt avfall som förbränts under året, angivet med enheten ton

per år.

7. Uppgift om den enskilda förbränningsanläggningen omfattas av dispens-

beslut enligt 105 § 2, 3 eller 4 förordningen om förbränning av avfall, eller

omfattas av tillståndsvillkor eller föreläggandevillkor som avses i 28, 32

eller 33 §§ samma förordning.

För varje enskild förbränningsanläggning med en nominell kapacitet 2 ton avfall

per timme eller mer ska följande anges.

1. Tillståndsgiven mängd farligt avfall som får förbrännas per år, angivet

med enheten ton per år. Om den tillståndsgivna mängden avfall avser flera

enskilda förbränningsanläggningar ska den sammantagna mängden anges.

2. Tillståndsgiven mängd icke farligt avfall som får förbrännas per år, angivet

med enheten ton per år. Om den tillståndsgivna mängden avfall avser flera

enskilda förbränningsanläggningar ska den sammantagna mängden anges.

3. Uppgift om mer än 40 % av totalt producerad värmeenergi under året har

kommit från farligt avfall.

4. Uppgift om annat hushållsavfall, än avfall som enligt bilaga 4 till avfallsför-

ordningen (2011:927) omfattas av någon av avfallstyperna i underkapitel 20

01 och är källsorterat eller omfattas av någon av avfallstyperna i underkapitel

20 02 i samma förordning, har förbränts under året.

3 Senaste lydelse 2016:8. Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket 4–7 samt fjärde och femte

stycket tas bort.

5

NFS 2019:7

Bilaga

6

Uppgifter om tillståndspliktiga avloppsreningsanläggningar

som omfattas av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2016:6)

om rening och kontroll av utsläpp av avloppsvatten från

tätbebyggelse samt ledningsnät som är allmänna enligt lagen

( 2006:412 ) om allmänna vattentjänster och som är anslutna till

en tillståndspliktig avloppsreningsanläggning som omfattas av

NFS 2016:6

För tillståndspliktiga avloppsreningsanläggningar som omfattas av Natur-

vårdsverkets föreskrifter (NFS 2016:6) om rening och kontroll av utsläpp av

avloppsvatten från tätbebyggelse ska följande rapporteras:

Anslutning

- Tillståndsgiven anslutning (pe)

- Dimensionerande kapacitet (pe)

Belastning

- Maximal genomsnittlig veckobelastning

från tätbebyggelsen (pe)*

- Inkommande maximal genomsnittlig

veckobelastning för året (pe)*

- Inkommande belastning beräknat som

årsmedelvärde (pe)

Inkommande till avloppsrenings-

anläggning

- COD Cr

, BOD

7

, totalfosfor och totalkväve

i mängd och halt (kg, mg/l)

- Flöde (1 000 m3)

Utgående från avloppsreningsan-

läggning

- COD

Cr

, BOD

7

, totalfosfor, totalkväve,

NH

4

-N, Hg, Cd, Pb, Cu, Zn, Cr och Ni i

mängd och halt (kg, mg/l) samt flöde (1 000

m3) för utgående renat avloppsvatten, bräd-

dat i eller vid avloppsreningsanläggningen,

och sammanvägd utgående mängd och halt

inklusive bräddning i eller vid avloppsre-

ningsanläggningen

Efterlevnad av begränsningsvär-

den i NFS 2016:6

- COD

Cr

(förvalda alternativ anges)**

- BOD

7

(förvalda alternativ anges)**

- Totalkväve (förvalda alternativ anges)***

* Även bedömningsunderlaget ska redovisas.

** Om efterlevnad sker genom högsta koncentration per mättillfälle eller minsta

procentuella reduktion per mättillfälle ska samtliga provtagningsdatum med

analysresultat redovisas.

*** Om efterlevnad sker genom procentuell reduktion ska beräkning redovi-

sas. Beräkningen ska utgå från reduktionen i avloppsreningsanläggningen och

naturlig kväveretention.

För ledningsnät som är allmänna enligt lagen (2006:412) om allmänna vatten-

tjänster och som är anslutna till en tillståndspliktig avloppsreningsanläggning

6

NFS 2019:7

som omfattas av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2016:6) om rening och

kontroll av utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse ska följande rapporteras:

Bräddat på ledningsnät

Antal bräddningar, plats och totalflöde (1 000 m3)

För all rapportering enligt denna bilaga gäller att om mätvärden saknas eller

har uteslutits, ska detta redovisas och motiveras.