NFS 2020:2

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

1

Förordning

om upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter

(NFS 2003:5) om avsteg från 12 § förordningen ( 2002:187 )

om ämnen som bryter ner ozonskiktet

Utfärdad den 19 mars 2020

Regeringen föreskriver att Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:5) om

avsteg från 12 § förordningen (2002:187) om ämnen som bryter ner ozonskiktet

ska upphöra att gälla den 1 maj 2020.

Denna förordning ska kungöras i Naturvårdsverkets författningssamling (NFS).

På regeringens vägnar

ISABELLA LÖVIN

Susanne

Gerland

(Miljödepartementet)

NFS 2020:2

Utkom från trycket

den 21 april 2020