NFS 2020:3

Föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2004:4) om hantering av brännbart avfall och organiskt avfall

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234 Beställningsnummer 15820-03

1

Föreskrifter

om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna

råd (NFS 2004:4) om hantering av brännbart avfall och

organiskt avfall;

beslutade den 11 juni 2020.

Naturvårdsverket föreskriver1 med stöd av 15 § avfallsförordningen (2011:927)

i fråga om Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2004:4) om

hantering av brännbart avfall och organiskt avfall

dels att 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 och 11 §§ ska upphöra att gälla,

dels att rubrikerna närmast före 6 och 11 §§ ska utgå,

dels att 1 och 5 §§ ska ha följande lydelse.

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om

1. undantag från förbuden mot deponering av utsorterat brännbart avfall och

organiskt avfall, och

2. dispens för deponering av utsorterat brännbart avfall och organiskt avfall.

Definitioner

5 § Termer och begrepp som används i dessa föreskrifter har samma betydelse

som i 15 kap.miljöbalken, avfallsförordningen (2011:927) och förordningen

(2001:512) om deponering av avfall.

I dessa föreskrifter avses med TOC total mängd organiskt kol.

1Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall

och om upphävande av vissa direktiv, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv

(EU) 2018/851.

NFS 2020:3

Utkom från trycket

den 25 juni 2020

2

NFS 2020:3

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 augusti 2020.

Naturvårdsverket

KERSTIN CEDERLÖF

Maria Ohlman

(Samhällsavdelningen)