PMFS 2020:19

Polismyndighetens föreskrifter om utbildning av skyddsvakter med anledning av sjukdomen covid-19

Polismyndighetens författningssamling

ISSN 2002-0139 Utgivare: Gunilla Hedwall

1

PMFS 2020:19 FAP 694-2

Utkom från trycket den29 december 2020

Polismyndighetens föreskrifter om utbildning av skyddsvakter med anledning av sjukdomen covid-19;

beslutade den 11 december 2020.

Polismyndigheten föreskriver, efter samråd med Säkerhetspolisen, följande med stöd av 15 § 1 skyddsförordningen (2010:523) .

Tillämpningsområde

1 § 1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om utbildning av skyddsvakter. Bestämmelserna ska med anledning av sjukdomen covid-19 under viss tid komplettera Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd (PMFS 2017:9), FAP 694-1 om skyddsvakter.

Grundutbildning

2 § 2 § Under perioden den 20 april 2020–den 31 mars 2021 får även den som Polismyndigheten har förordnat till luftfartsskyddskontrollant enligt 2 § lagen ( 2004:1100 ) om luftfartsskydd godkännas som skyddsvakt enligt de förutsättningar som anges i 2 kap. 2 § Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd (PMFS 2017:9), FAP 694-1 om skyddsvakter.

Under perioden den 1 januari 2021–den 31 december 2021 får även den som genomgått väktargrundutbildning del 1 enligt bilaga 1 i Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd (PMFS 2017:10), FAP 573-1 om bevakningsföretag och bevakningspersonal med godkänt resultat godkännas som skyddsvakt enligt de förutsättningar som anges i 2 kap. 2 § Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd (PMFS 2017:9), FAP 694-1 om skyddsvakter.

Fortbildning

3 § 3 § Utan hinder av 2 kap. 5 § andra stycket Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd (PMFS 2017:9), FAP 694-1 om skyddsvakter ska följande gälla. En skyddsvakt som ska ha genomfört fortbildning senast ett datum som infaller under perioden den 6 april 2020–den 31 december 2021 ska i stället ha genomgått fortbildningen med godkänt resultat senast motsvarande datum 2022.

Utan hinder av vad som anges i 2 kap. 5 § tredje stycket Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om skyddsvakter, får ett nytt godkännande beslutas trots att fortbildning inte genomförts, om den skulle genomförts under perioden den 6 april 2020–den 31 december 2021. Ett godkännande ska villkoras med att fortbildning ska ha genomförts senast ett år efter godkännandet för att vara fortsatt giltigt efter det datumet.

Polismyndighetens författningssamling

ISSN 2002-0139 Utgivare: Gunilla Hedwall

1

PMFS 2020:19 FAP 694-2

Utkom från trycket den29 december 2020

Polismyndighetens föreskrifter om utbildning av skyddsvakter med anledning av sjukdomen covid-19;

beslutade den 11 december 2020.

Polismyndigheten föreskriver, efter samråd med Säkerhetspolisen, följande med stöd av 15 § 1 skyddsförordningen (2010:523) .

Tillämpningsområde

1 § 1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om utbildning av skyddsvakter. Bestämmelserna ska med anledning av sjukdomen covid-19 under viss tid komplettera Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd (PMFS 2017:9), FAP 694-1 om skyddsvakter.

Grundutbildning

2 § 2 § Under perioden den 20 april 2020–den 31 mars 2021 får även den som Polismyndigheten har förordnat till luftfartsskyddskontrollant enligt 2 § lagen ( 2004:1100 ) om luftfartsskydd godkännas som skyddsvakt enligt de förutsättningar som anges i 2 kap. 2 § Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd (PMFS 2017:9), FAP 694-1 om skyddsvakter.

Under perioden den 1 januari 2021–den 31 december 2021 får även den som genomgått väktargrundutbildning del 1 enligt bilaga 1 i Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd (PMFS 2017:10), FAP 573-1 om bevakningsföretag och bevakningspersonal med godkänt resultat godkännas som skyddsvakt enligt de förutsättningar som anges i 2 kap. 2 § Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd (PMFS 2017:9), FAP 694-1 om skyddsvakter.

Fortbildning

3 § 3 § Utan hinder av 2 kap. 5 § andra stycket Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd (PMFS 2017:9), FAP 694-1 om skyddsvakter ska följande gälla. En skyddsvakt som ska ha genomfört fortbildning senast ett datum som infaller under perioden den 6 april 2020–den 31 december 2021 ska i stället ha genomgått fortbildningen med godkänt resultat senast motsvarande datum 2022.

Utan hinder av vad som anges i 2 kap. 5 § tredje stycket Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om skyddsvakter, får ett nytt godkännande beslutas trots att fortbildning inte genomförts, om den skulle genomförts under perioden den 6 april 2020–den 31 december 2021. Ett godkännande ska villkoras med att fortbildning ska ha genomförts senast ett år efter godkännandet för att vara fortsatt giltigt efter det datumet.

2

PMFS 2020:19

Elanders Sverige AB, 2020

Utbildning i ämnet akutsjukvård

4 § 4 § Utan hinder av vad som anges i bilaga 1 till Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd (PMFS 2017:9), FAP 694-1 om skyddsvakter får, under perioden den 6 april 2020–den 31 december 2021, utbildning i ämnet akutsjukvård ledas av en person som har genomgått Svenska rådet för Hjärt/ Lungräddnings instruktörsutbildning.

Undantag från vissa praktiska moment

5 § 5 § Om hälsoläget inte tillåter får praktiska moment i ämnena Brand och Akutsjukvård enligt bilaga 1 i Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd (PMFS 2017:9), FAP 694-1 om skyddsvakter under perioden den 1 januari 2021–den 31 december 2021 genomföras på annat ändamålsenligt sätt för att deltagaren ska uppnå målen.

Vad gäller föreskrivna krav om skriftligt prov i bilagorna 1–2 i Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd (PMFS 2017:9), FAP 694-1 om skyddsvakter får examinationen under perioden den 1 januari 2021–den 31 december 2021 ske i annan ändamålsenlig form om hälsoläget inte tillåter fysisk närvaro vid det skriftliga provet och det inte heller går att genomföra det skriftliga provet på distans på ett säkert sätt.

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2021 och upphör att gälla den 31 december 2027.

2. Genom föreskrifterna upphävs Polismyndighetens föreskrifter (PMFS 2020:6), FAP 694-2 om utbildning av skyddsvakter med anledning av sjukdomen covid-19.

På Polismyndighetens vägnar

ANDERS THORNBERG

Linda Alén (Rättsavdelningen)

2

PMFS 2020:19

Elanders Sverige AB, 2020

Utbildning i ämnet akutsjukvård

4 § 4 § Utan hinder av vad som anges i bilaga 1 till Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd (PMFS 2017:9), FAP 694-1 om skyddsvakter får, under perioden den 6 april 2020–den 31 december 2021, utbildning i ämnet akutsjukvård ledas av en person som har genomgått Svenska rådet för Hjärt/ Lungräddnings instruktörsutbildning.

Undantag från vissa praktiska moment

5 § 5 § Om hälsoläget inte tillåter får praktiska moment i ämnena Brand och Akutsjukvård enligt bilaga 1 i Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd (PMFS 2017:9), FAP 694-1 om skyddsvakter under perioden den 1 januari 2021–den 31 december 2021 genomföras på annat ändamålsenligt sätt för att deltagaren ska uppnå målen.

Vad gäller föreskrivna krav om skriftligt prov i bilagorna 1–2 i Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd (PMFS 2017:9), FAP 694-1 om skyddsvakter får examinationen under perioden den 1 januari 2021–den 31 december 2021 ske i annan ändamålsenlig form om hälsoläget inte tillåter fysisk närvaro vid det skriftliga provet och det inte heller går att genomföra det skriftliga provet på distans på ett säkert sätt.

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2021 och upphör att gälla den 31 december 2027.

2. Genom föreskrifterna upphävs Polismyndighetens föreskrifter (PMFS 2020:6), FAP 694-2 om utbildning av skyddsvakter med anledning av sjukdomen covid-19.

På Polismyndighetens vägnar

ANDERS THORNBERG

Linda Alén (Rättsavdelningen)