Skyddsförordning (2010:523)

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
2010-06-03
Ändring införd
SFS 2010:523 i lydelse enligt SFS 2018:666
Ikraft
2010-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Inledande bestämmelse

1 §  Denna förordning innehåller föreskrifter som ansluter till skyddslagen (2010:305).

Beslut om skyddsobjekt

2 §  Försvarsmakten får besluta enligt 18 § skyddslagen (2010:305) i frågor om skyddsobjekt som gäller

 1. sådana byggnader, andra anläggningar och områden som anges i 5 § 1 skyddslagen och som disponeras huvudsakligen av Försvarsmakten, Försvarets materielverk eller Försvarets radioanstalt,
 2. militära fartyg och luftfartyg som anges i 5 § 1 skyddslagen,
 3. områden som avses i 5 § 2 och 3 skyddslagen om beslutet inte avser längre tid än tre dygn,
 4. områden som avses i 5 § 4–6 skyddslagen, och
 5. objekt som avses i 6 § andra stycket skyddslagen. Förordning (2016:671).

3 §  I andra fall än de som framgår av 2 §, beslutar länsstyrelsen i det län där byggnaden, anläggningen eller området finns om skyddsobjekt. Detta gäller dock inte riksdagens eller regeringens byggnader, anläggningar eller områden.

4 §  När byggnader, andra anläggningar och områden nyttjas både av myndigheter som bedriver militär verksamhet och av myndigheter som bedriver civil verksamhet, ska samråd ske med Försvarsmakten.

[S2]I andra fall ska ett beslut om skyddsobjekt föregås av samråd med berörda statliga myndigheter om det finns behov av det.

5 §  Den myndighet som beslutat om ett skyddsobjekt ska vid behov underrätta berörda statliga och kommunala myndigheter om beslutet.

[S2]Länsstyrelsen ska underrätta Försvarsmakten om de beslut enligt 7 § andra eller tredje stycket skyddslagen (2010:305) som avser skyddsobjektets utsida och lämna upplysningar om vilka uppgifter om skyddsobjektet som har legat till grund för beslutet. Förordning (2016:322).

Godkännande av skyddsvakt

6 §  Den som utses till skyddsvakt ska vara godkänd av länsstyrelsen i det län där han eller hon är bosatt.

[S2]Den som inom Försvarsmakten utses till skyddsvakt och som tillhör myndighetens personal ska dock i stället vara godkänd av Försvarsmakten.

/Upphör att gälla U: 2019-04-01/

7 §  Vid länsstyrelsens och Försvarsmaktens prövning av en persons laglydnad och medborgerliga pålitlighet ska uppgifter som avses i 21 § 2 säkerhetsskyddslagen (1996:627) inhämtas.

[S2]Vid prövningen ska 19, 2426 och 28 §§säkerhetsskyddslagen och 29, 3133 och 43 §§säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) tillämpas.

[S3]Andra stycket gäller inte när länsstyrelsen inhämtar uppgifter ur belastningsregistret och misstankeregistret genom direktåtkomst enligt 20 § förordningen (1999:1134) om belastningsregister eller 7 § förordningen (1999:1135) om misstankeregister.

/Träder i kraft I: 2019-04-01/

7 §  Vid länsstyrelsens och Försvarsmaktens prövning av en persons laglydnad och medborgerliga pålitlighet ska uppgifter som avses i 3 kap. 14 § tredje stycket säkerhetsskyddslagen (2018:585) inhämtas.

Vid prövningen ska 3 kap.1821 §§säkerhetsskyddslagen och 5 kap.15, 20 och 21 §§ samt 7 kap. 4 § första stycket 2säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) tillämpas.

Andra stycket gäller inte när länsstyrelsen inhämtar uppgifter ur belastningsregistret och misstankeregistret genom direktåtkomst enligt 20 § förordningen (1999:1134) om belastningsregister eller 7 § förordningen (1999:1135) om misstankeregister. Förordning (2018:666).

/Upphör att gälla U: 2019-04-01/

8 §  Om en persons laglydnad och medborgerliga pålitlighet redan har prövats enligt lagen (1974:191) om bevakningsföretag eller säkerhetsskyddslagen (1996:627), får länsstyrelsen eller Försvarsmakten vid godkännandeprövningen låta bli att inhämta de uppgifter som anges i 7 §, om det står klart att någon ytterligare kontroll inte behövs.

/Träder i kraft I: 2019-04-01/

8 §  Om en persons laglydnad och medborgerliga pålitlighet redan har prövats enligt lagen (1974:191) om bevakningsföretag eller säkerhetsskyddslagen (2018:585), får länsstyrelsen eller Försvarsmakten vid godkännandeprövningen låta bli att inhämta de uppgifter som anges i 7 §, om det står klart att någon ytterligare kontroll inte behövs. Förordning (2018:666).

9 §  Länsstyrelsen ska ta ut avgift för prövning av ansökan om godkännande av skyddsvakt.

[S2]I fråga om ansökningsavgiftens storlek och förfarandet när avgifter tas ut gäller 914 §§avgiftsförordningen (1992:191), och avgiftsklass 2 tillämpas.

Återkallelse av godkännande som skyddsvakt

10 §  Återkallas ett godkännande som skyddsvakt, ska beviset om godkännandet omedelbart överlämnas till den myndighet som utfärdat detta. Detsamma gäller om ett godkännande återkallas i avvaktan på ett slutligt avgörande.

Övriga bestämmelser i fråga om skyddsvakt

11 §  En skyddsvakt ska bära klädsel eller tjänstetecken som gör att det klart framgår att personen tjänstgör som skyddsvakt. En skyddsvakt ska under tjänstgöring medföra bevis om godkännande.

12 §  En skyddsvakt är skyldig att lyda en polismans order i fråga om åtgärder som anges i 17 § skyddslagen (2010:305).

Utmärkning av vattenområden

13 §  Vattenområden som anges i 5 § 6 skyddslagen (2010:305) och som har beslutats vara skyddsobjekt ska utmärkas på allmänna kartor och på sjökort av lämplig skala. Försvarsmakten ska verka för att uppgifter om sådana områden, i nödvändig omfattning, förs in även på andra kartor och sjökort.

[S2]Försvarsmakten ska underrätta Lantmäteriet och Sjöfartsverket när ett vattenområde har beslutats vara skyddsobjekt med stöd av skyddslagen. Förordning (2016:671).

Rätt att meddela föreskrifter

14 §  Försvarsmakten får meddela föreskrifter om verkställigheten av skyddslagen (2010:305) i fråga om

 1. utbildning och utrustning av skyddsvakter samt utformning av bevis om godkännande beträffande Försvarsmaktens personal,
 2. bevakningen av skyddsobjekt som disponeras huvudsakligen av Försvarsmakten, Försvarets materielverk eller Försvarets radioanstalt, skyddsobjekt som är militära fartyg och luftfartyg samt skyddsobjekt enligt 5 § 2–6 skyddslagen, och
 3. utformningen av skyltar.

[S2]Innan Försvarsmakten meddelar föreskrifter enligt första stycket 3 ska Polismyndigheten och Säkerhetspolisen höras. Förordning (2016:671).

15 §  Polismyndigheten får, efter att ha hört Säkerhetspolisen, meddela föreskrifter om verkställigheten av skyddslagen (2010:305) i fråga om

 1. utbildning och utrustning av skyddsvakter samt utformning av bevis om godkännande beträffande skyddsvakter som inte tillhör Försvarsmaktens personal, och
 2. bevakningen av andra skyddsobjekt än sådana som anges i 14 § första stycket 2.Förordning (2014:1228).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Skyddsförordning (2010:523)

Tryckt format (PDF)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.
 2. Genom förordningen upphävs förordningen (1990:1334) om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m. Den upphävda förordningens föreskrifter i frågor om militära skyddsområden i 916 §§, 18 § och i bilagan till den upphävda förordningen gäller dock till och med den 31 december 2011.
Ikraftträder
2010-07-01

Förordning (2014:1228) om ändring i skyddsförordningen (2010:523)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 14, 15 §§
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2016:322) om ändring i skyddsförordningen (2010:523)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2016-05-01

Förordning (2016:671) om ändring i skyddsförordningen (2010:523)

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2, 13, 14 §§
Ikraftträder
2016-07-01

Förordning (2018:666) om ändring i skyddsförordningen (2010:523)

Officiell autentisk version

Omfattning
ändr. 7, 8 §§
Ikraftträder
2019-04-01