Prop. 1906:21

Kungl. Maj ds Nåd. Proposition No 21.

1

N:o 21.

Kungl. Maj:ts nådiga proposition till Biksdagen angående förslag

till lag om ändrad lydelse af vissa §§ i lagen den 18 september 1903 angående solidariska bankbolag m. m. / gifven Stockholms slott den 13 januari 1906.

Under åberopande af bifogade i statsrådet och högsta domstolen

förda protokoll, vill Kungl. Maj:t härmed, jämlikt § 87 regeringsformen, föreslå Riksdagen att antaga härvid fogade förslag till

1) lag om ändrad lydelse af vissa §§ i lagen den 18 september

1903 angående solidariska bankbolag, och

2) lag om ändrad lydelse af vissa §§ i lagen den 18 september

1903 angående bankaktiebolag.

De till ärendet hörande handlingar skola Riksdagens vederbörande

utskott tillhandahållas; och Kungl. Maj:t förblifver Riksdagen med all kungl. nåd och ynnest städse välbevågen.

OSCAR.

Klöf Biesért.

Bih. till Riksd. Prof. 1906. 1 Sami. 1 Åfd. 9 Käft. (N:is 21, 22.)

1

2

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 21.

Förslag

till

Lag

om änclrad lydelse af vissa §§ i lagen den 18 september 1903 angående

solidariska bankbolag.

Härigenom förordnas, att nedannämnda §§ i lagen den 18 sep­

tember 1903 angående solidariska bankbolag skola erhålla följande ändrade

lydelse:

77 §.

Tillsyn öfver bankbolag utöfvas, på sätt i denna lag sägs, dels

af Konungens befallningshafvande och dels af en för hela riket gemensam

bankinspektion.

Ledamot af bankinspektionen må ej deltaga i styrelsen af eller

vara anställd vid bankinrättning, öfver hvilken bankinspektionen har

att utöfva tillsyn.

Närmare bestämmelser om bankinspektionens organisation och

verksamhet meddelas af Konungen.

78 §.

Förrän bankbolag öppnar sin rörelse, skall inför Konungens

befallningshafvande styrkas:

att kungörelse i öfverensstämmelse med 71 § i lagen om aktie­

bolag skett angående bolagets registrering;

att å lotterna blifvit inbetalda minst tjugu procent af grundfonden

samt förbindelse med pant, som Konungens befallningshafvande pröfvar

fullgod, atlämnad för inbetalning af återstoden; samt

att enhvar af hufvudlottägarne till förvaring hos bolaget öfver-

lämnat sådan handling, hvarom i 19 § förmäles.

3

Genom kungörelse i allmänna tidningarna skall tillkännagifvas,

när bankbolag börjar sin rörelse, så ock när bankbolag upplöses af annan anledning än konkurs; och skall underrättelse om dagen, då sådant sker, till bankinspektionen insändas.

79 §.

Bankinspektionen äge sammankalla bankstyrelse, där sådant pröfvas

nödigt. Har styrelsen icke efterkommit af bankinspektionen framställd begäran om utfärdande af kallelse till extra bolagsstämma, må sådan stämma ock af bankinspektionen sammankallas.

Vid bolagsstämma eller af bankinspektionen utlyst styrelsesamman­

träde må å bankinspektionens vägnar närvara och i öfverläggningarna deltaga den ledamot af bankinspektionen, hvilken enligt de af Konun­ gen meddelade bestämmelser därtill har befogenhet.

80 §.

Styrelsen åligge: att när som helst hålla bolagets räkenskaper och handlingar till­

gängliga för Konungens befallningshafvande, för det allmänna ombud, som Konungens befallningshafvande förordnar, för den ledamot af bank­ inspektionen, hvilken enligt de af Konungen meddelade bestämmelser bär att i sådant afseende företräda bankinspektionen, samt för den sär­ skilda undersökning, Konungen kan finna för godt att låta anställa;

att genast efter hvarje månads slut enligt formulär, som af bank­

inspektionen meddelas, upprätta och till bankinspektionen insända en öfversikt, utvisande bolagets tillgångar och skulder, jämte uppgift, om räntesatserna för bolagets in- och utlåning samt diskonto, som under den tid, öfversikten omfattar, varit hos bolaget gällande;

att jämväl i öfrigt meddela Konungens befallningshafvande, bank­

inspektionen och allmänna ombudet alla de upplysningar rörande bolaget, som af dem äskas;

att, så snart ske kan, dels till bankinspektionen insända styrelsens

förvaltningsberättelse jämte balansräkningen äfvensom, efter verkställd revision, den däröfver afgifna berättelsen tillika med annan handling angående bolagets förvaltning eller räkenskaper, hvilken revisorerna må hafva aflämnat till styrelsen, dels ock låta införa revisionsberättelsen i allmänna tidningarna; samt

att, där bankinspektionen finner anledning till antagande, att

bolaget gjort sådana förluster, att reservfonden och tio procent af

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 21.

4

grundfonden förlorats, på bankinspektionens anmodan ofördröjligen låta

upprätta bokslut och kalla revisorerna att granska detsamma.

81 §.

Det i 80 § omförmälda allmänna ombud åligge att minst en gång-

under hvarje kvartal inventera kassan vid bolagets hufvudkontor samt

undersöka, om den öfversikt, bolaget jämlikt föreskriften i sagda §

senast upprättat, öfverensstämmer med räkenskaperna och är i behörig-

ordning uppställd; åliggande det ombudet att ofördröjligen delgifva

bankinspektionen anmärkning, som härvid må hafva förekommit, äfven­

som att i öfrigt meddela bankinspektionen alla de upplysningar angående

bolaget, som af bankinspektionen äskas.

82 §.

I den granskning af styrelsens förvaltning och bolagets räken­

skaper, hvarom i 46 § förmäles, skall jämväl deltaga det af Konungens

befallningshafvande enligt 80 § förordnade allmänna ombud.

83 §.

Har styrelse eller bolagsstämma fattat beslut, hvithet står i strid

med lag eller den för bolaget fastställda ordning, må Konungens befall­

ningshafvande kunna förbjuda verkställighet af beslutet. Konungens

befallningshafvande må ock kunna förelägga styrelse att, i händelse

beslut af nyss omförmälda beskaffenhet gått i verkställighet, göra rät­

telse, där så kan ske, så ock att fullgöra hvad styrelsen enligt lag och

bolagsordning åligger. Sådant föreläggande må dock icke af Konun­

gens befallningshafvande meddelas i fråga om i lag gifna föreskrifter,

hvilkas öfverträdande är med straff belagdt; och må i frågor, som

angå bankbolags förvaltning och bokföring, förbud eller föreläggande,

hvarom nu är sagdt, icke af Konungens befallningshafvande meddelas,

med mindre bankinspektionen därom gjort framställning.

Sker svårare afvikelse från denna lag eller från bolagets ordning,

ankomme på Konungen att förklara bolaget hafva förverkat oktrojen.

86 §-

Öfver beslut, som af Konungens befallningshafvande på grund af

denna lag eller af bankinspektionen jämlikt 79 § eller sista punkten af

Eungl. Maj;ts Nåd. Proposition No 21.

88 § meddelas, må klagan föras hos Konungen, men beslutet går än­ dock i verkställighet, där icke Konungen annorlunda förordnar.

Ändring i bankinspektionens beslut sökes inom den tid, som för

Överklagande af förvaltande myndigheters och ämbetsverks beslut är stadgad.

Kitngl. Maj.is Nåd. Proposition No 21.

5

87 §.

Upplöses bankbolag af annan anledning, än i 59 § sägs, skall

bankinspektionen förordna ombud, som bär att närvara vid likvida- torernas sammanträden med rätt att yttra sig till protokollet samt att i öfrigt öfvervaka likvidationen.

88

§.

Till bestridande af kostnaden för bankinspektionens organisation

och verksamhet skall bankbolag årligen erlägga bidrag enligt bestäm­ melser, som af Konungen meddelas. Detta bidrag utgår efter visst, för samtliga bankinrättningar, öfver hvilka bankinspektionen har att utöfva tillsyn, lika förhållande till sammanlagda beloppet af bank­ inrättnings egna fonder vid utgången af nästföregående kalenderår, men må icke öfverstiga eu hundradedels procent af detta belopp.

Bankbolag åligge jämväl att ersätta ombud, som utses enligt 80

och 87 §§. På den, som utsett nämnda ombud, ankomme att bestämma ersättningsbeloppet.

Denna lag skall träda i kraft den 1 januari 1907.

6

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition No 21.

Förslag

till

Lag

om ändrad lydelse af vissa §§ i lagen den 18 september 1903 angående

bankaktiebolag.

Härigenom förordnas, att nedannämnda §§ i lagen den 18 septem­

ber 1903 angående bankaktiebolag skola erhålla följande ändrade

lydelse:

70 §.

Tillsyn öfver bankaktiebolag utöfvas, på sätt i denna lag sägs,

dels af Konungens befallningshafvande och dels af bankinspektionen.

71

§•

Förrän bankaktiebolag öppnar sin rörelse, skall inför Konungens

befallningshafvande styrkas:

att kungörelse i öfverensstämmelse med 71 § i lagen om aktie­

bolag skett angående bolagets registrering; samt

att å aktierna blifvit inbetalda minst tjugu procent af grundfonden

samt förbindelse med pant, som Konungens befallningshafvande pröfvar

fullgod, aflämnad för inbetalning af återstoden.

Genom kungörelse i allmänna tidningarna skall tillkännagifvas,

när bankaktiebolag börjar sin rörelse, så ock när bankaktiebolag upp­

löses af annan anledning än konkurs; och skall underrättelse om dagen,

då sådant sker, till bankinspektionen insändas.

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 21.

7

72 §.

Bankinspektionen äge sammankalla bankstyrelse, där sådant pröfvas

nödigt. Har styrelsen icke efterkommit af bankinspektionen framställd begäran om utfärdande af kallelse till extra bolagsstämma, må sådan stämma ock af bankinspektionen sammankallas.

Vid bolagsstämma eller af bankinspektionen utlyst styrelsesamman­

träde må å bankinspektionens vägnar närvara och i öfverläggningarna deltaga den ledamot af bankinspektionen, hvilken enligt de af Konungen meddelade bestämmelser därtill bar befogenhet.

73 §.

Styrelsen åligge: att när som helst hålla bolagets räkenskaper och handlingar till­

gängliga för Konungens befallningshafvande, för det allmänna ombud, som Konungens befallningshafvande förordnar, för den ledamot af bank­ inspektionen, hvilken enligt de af Konungen meddelade bestämmelser har att i sådant afseende företräda bankinspektionen, samt för den sär­ skilda undersökning, Konungen kan finna för godt att låta anställa;

att genast efter hvarje månads slut enligt formulär, som af bank­

inspektionen meddelas, upprätta och till bankinspektionen insända en öfversikt, utvisande bolagets tillgångar och skulder, jämte uppgift om räntesatserna för bolagets in- och utlåning samt diskonto, som under den tid, öfversikten omfattar, varit hos bolaget gällande;

att jämväl i öfrigt meddela Konungens befallningshafvande, bank­

inspektionen och allmänna ombudet alla de upplysningar rörande bolaget, som af dem äskas;

att, så snart ske kan, dels till bankinspektionen insända styrelsens

förvaltningsberättelse jämte balansräkningen äfvensom, efter verkställd revision, den däröfver afgifna berättelsen tillika med annan handling angående bolagets förvaltning eller räkenskaper, hvilken revisorerna må hafva aflämnat till styrelsen, dels ock låta införa sistnämnda be­ rättelse i allmänna tidningarna; samt

att, där bankinspektionen finner anledning till antagande, att

bolaget gjort sådana förluster, att reservfonden och tio procent af grund­ fonden förlorats, på bankinspektionens anmodan ofördröjligen låta upp­ rätta bokslut och kalla revisorerna att granska detsamma.

8

74 §.

Det i 73 § omförmälda allmänna ombud åligga att minst en gång

under hvarje kvartal inventera kassan vid bolagets hufvudkontor samt

undersöka, om den öfversikt, bolaget jämlikt föreskriften i sagda §

senast upprättat, öfverensstämmer med räkenskaperna och är i behörig-

ordning uppställd; åliggande det ombudet att ofördröjligen delgifva

bankinspektionen anmärkning, som härvid må hafva förekommit, äfven­

som att i öfrigt meddela bankinspektionen alla de upplysningar angående

bolaget, som af bankinspektionen äskas.

75 §.

I den granskning af styrelsens förvaltning och bolagets räken­

skaper, hvarom i 43 § förmäles, skall jämväl deltaga det af Konungens

befallningshafvande enligt 73 § förordnade allmänna ombud.

76 §.

Har styrelse eller bolagsstämma fattat beslut, hvithet står i strid

med lag eller den för bolaget fastställda ordning, må Konungens be­

fallningshafvande kunna förbjuda verkställighet af beslutet. Konungens

befallningshafvande må ock kunna förelägga styrelse att, i händelse

beslut af nyss omförmälda beskaffenhet gått i verkställighet, göra

rättelse, där så kan ske, så ock att fullgöra hvad styrelsen enligt lag

och bolagsordning åligger. Sådant föreläggande må dock icke af

Konungens befallningshafvande meddelas i fråga om i lag gifna före­

skrifter, hvilkas öfverträdande är med straff belagdt; och må i frågor,

som angå bankaktiebolags förvaltning och bokföring, förbud eller före­

läggande, hvarom nu är sagdt, icke af Konungens befallningshafvande

meddelas, med mindre bankinspektionen därom gjort framställning.

Sker svårare afvikelse från denna lag eller från bolagets ordning,

ankomme på Konungen att förklara bolaget hafva förverkat oktrojen,

78 §.

Öfver beslut, som af Konungens befallningshafvande på grund af

denna lag eller af bankinspektionen jämlikt 72 § eller sista punkten af

80 § meddelas, må klagan föras hos Konungen, men beslutet går ändock

i verkställighet, där icke Konungen annorlunda förordnar.

Kungl. Maj ds Nåd. Proposition N:o 21.

9

Ändring i bankinspektionens beslut sökes inom den tid, som för

öfverklagande af förvaltande myndigheters och ämbetsverks beslut är stadgad.

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition No 21.

79 §.

Upplöses bankaktiebolag af annan anledning än i 56 § sägs, skall

bankinspektionen förordna ombud, som har att närvara vid likvidato- rernas sammanträden, med rätt att yttra sig till protokollet samt att i öfrigt öfvervaka likvidationen.

80 §.

Till bestridande af kostnaden för bankinspektionens organisation

och verksamhet, skall bankaktiebolag årligen erlägga bidrag enligt be­ stämmelser, som af Konungen meddelas. Detta bidrag utgår efter visst, för samtliga bankinrättningar, öfver hvilka bankinspektionen har att utöfva tillsyn, lika förhållande till sammanlagda beloppet af bankinrätt­ nings egna fonder vid utgången af nästföregående kalenderår, men må icke öfverstiga en hundradedel procent af detta belopp.

Bankaktiebolag åligge jämväl att ersätta ombud, som utses enligt

73 och 79 §§. På den, som utsett nämnda ombud, ankomme att be­ stämma ersättningsbeloppet.

Denna lag skall träda i kraft den 1 januari 1907.

Bih. till Riksd. Prof. 1906. 1 Smil. 1 Afd. 9 Höft.

2

10

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 21.

Utdrag af protokollet öfver finansärenden, hållet inför Hans

Maj:t Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 2

december 1905.

Närvarande:

Hans excellens herr statsministern

Staaff,

Hans excellens herr ministern för utrikes ärendena

TROLLE,

Statsråden: T

imsten

,

Biesért,

friherre Marks von Wurtemberg,

Tamm,

Sidner,

Hellner,

SCHOTTE,

Berg,

Bergström.

Efter gemensam beredning med chefen för justitiedepartementet

anmälde chefen för finansdepartementet, statsrådet Bicsert i under­

dånighet,

att, sedan, vid föredragning den SO juni innevarande år af Riks­

dagens skrifvelse den 21 där förutgångna mars, däri Riksdagen anhållit,

att Kungl. Magt täcktes låta utreda frågan om förändrad organisation

af den utaf staten öfver bankverksamheten utöfvade kontrollen samt

förelägga Riksdagen de förslag, hvartill utredningen kunde gifva an­

ledning, Kungl. Maj:t bemyndigat chefen för finansdepartementet att

tillkalla högst tre sakkunniga personer att inom departementet biträda

11

med utredning- och afgifvande af förslag- i det i Riksdagens förberörda skrifvelse angifna syfte, samt chefen för samma departement i anled­ ning häraf tillkallat verkställande direktören vid Sveriges allmänna hy- poteksbank Henry Theodor Frölander, kamreraren Victor Ludvig Moll och bankdirektören, vice häradshöfdingen Pehr Reinhold Rabe att jämte bankinspektören kanslirådet Robert Herman Benckert deltaga i utarbe­ tandet af ifrågavarande förslag, bemälde kommitterade till chefen för finansdepartementet öfver lämnat:

1) förslag- till ändringar i lagen angående solidariska bankbolag

den 18 september 1903,

2) förslag till ändringar i lagen angående bankaktiebolag den

18 september 1903 och

3) förslag till ändring i lagen angående solidariskt bankbolags,

bankaktiebolags och sparbanks konkurs den 18 september 1903.

Efter redogörelse för innehållet i de två förstnämnda förslagen

anförde föredragande departementschefen:

»Enligt föreliggande förslag skulle den befogenhet med afseende

å bankkontrollen, som enligt gällande banklagar tillkommer chefen för finansdepartementet och bankinspektören, öfverflyttas å en ny, därför särskildt anordnad myndighet, benämnd bankinspektionen. Och skulle, såsom i hvartdera förslaget angifves, öfver de beslut, som af samma myndighet på grund af de ifrågasatta förändrade lagstadgandena med­ delas, klagan kunna föras hos Konungen. Då emellertid allenast de bankinspektionens beslut, som grundas på bestämmelserna i 79 § åt lagen angående solidariska bankbolag och 72 § af lagen angående bankaktiebolag, torde blifva af den beskaffenhet, att klagan öfver de­ samma lämpligen kan ifrågakomma, synes i förslagen böra uttryckligen framhållas, att rätt till klagan öfver bankinspektionens beslut är medgifven i de fall, som afses i nämnda båda lagrum.»

Föredragande departementschefen uppläste därefter de i enlighet

härmed jämkade lagförslagen, af den tydelse bilagorna litt. A och B vid detta protokoll utvisa, nämligen:

1) förslag till lag om ändrad lydelse af vissa §§ i lagen angående

solidariska bankbolag den 18 september 1903 och

2) förslag till lag om ändrad lydelse af vissa §§ i lagen angående

bankaktiebolag den 18 september 1903.

Härefter hemställde föredragande departementschefen,

dels att öfver samma lagförslag högsta domstolens yttrande skulle

för det ändamål, § 87 regeringsformen omförmäler, genom note ur protokollet inhämtas,

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 21.

12

dels ock att förenämnda förslag till ändring i lagen angående

solidariskt bankbolags, bankaktiebolags och sparbanks konkurs den 18

september 1903 skulle öfverlämnas till justitiedepartementet för den

åtgärd, som kunde på sistnämnda departement ankomma.

Häruti instämde statsrådets öfriga ledamöter.

Hvad statsrådet sålunda tillstyrkt behagade Hans

Maj:t Konungen gilla och bifalla.

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition No 21.

Ex protocollo:

A. W. Cygnceus.

11

med utredning och afgifvande af förslag i det i Riksdagens förberörda skrifvelse angifna syfte, samt chefen för samma departement i anled­ ning häraf tillkallat verkställande direktören vid Sveriges allmänna hy- poteksbank Henry Theodor Frö land er, kamreraren Victor Ludvig Moll och bankdirektören, vice häradshöfdingen Pehr Reinhold Rabe att jämte bankinspektören kanslirådet Robert Herman Benckert deltaga i utarbe­ tandet af ifrågavarande förslag, bemäkle kommitterade till chefen för finansdepartementet öfverlämnat:

1) förslag till ändringar i lagen angående solidariska bankbolag

den 18 september 1903,

2) förslag till ändringar i lagen angående bankaktiebolag den

18 september 1903 och

3) förslag till ändring i lagen angående solidariskt bankbolags,

bankaktiebolags och sparbanks konkurs den 18 september 1903.

Efter redogörelse för innehållet i de två förstnämnda förslagen

anförde föredragande departementschefen:

»Enligt föreliggande förslag skulle den befogenhet med afseende

å bankkontrollen, som enligt gällande banklagar tillkommer chefen för finansdepartementet och bankinspektören, öfverflyttas å en ny, därför särskildt anordnad myndighet, benämnd bankinspektionen. Och skulle, såsom i hvartdera förslaget angifves, öfver de beslut, som af samma myndighet på grund af de ifrågasatta förändrade lagstadgandena med­ delas, klagan kunna föras hos Konungen. Då emellertid allenast de bankinspektionens beslut, som grundas på bestämmelserna i 79 § åt lagen angående solidariska bankbolag och 72 § af lagen angående bankaktiebolag, torde blifva af den beskaffenhet, att klagan öfver de­ samma lämpligen kan ifrågakomma, synes i förslagen böra uttryckligen framhållas, att rätt till klagan öfver bankinspektionens beslut är medgifven i de fall, som afses i nämnda båda lagrum.»

Föredragande departementschefen uppläste därefter de i enlighet

härmed jämkade lagförslagen, af den lydelse bilagorna litt. A och B vid detta protokoll utvisa, nämligen:

1) förslag till lag om ändrad lydelse af vissa §§ i lagen angående

solidariska bankbolag den 18 september 1903 och

2) förslag till lag om ändrad lydelse af vissa §§ i lagen angående

bankaktiebolag den 18 september 1903.

Härefter hemställde föredragande departementschefen,

dels att öfver samma lagförslag högsta domstolens yttrande skulle

för det ändamål, § 87 regeringsformen omförmäler, genom note ur protokollet inhämtas,

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 21.

12

dels och att förenämnda förslag till ändring i lagen angående

solidariskt bankbolags, bankaktiebolags och sparbanks konkurs den 18

september 1903 skulle öfverlämnas till justitiedepartementet för den

åtgärd, som kunde på sistnämnda departement ankomma.

Häruti instämde statsrådets öfriga ledamöter.

Hvad statsrådet sålunda tillstyrkt behagade Hans

Maj:t Konungen gilla och bifalla.

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition No 21.

Ex protocollo:

A. TF. Cygnoeus.

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 21.

IB

Bilaga A.

Förslag

till

Lag

om ändrad lydelse af vissa §§ i lagen angående solidariska bankbolag

den 18 september 1903.

Härigenom förordnas, att nedannämnda §§ i lagen angående soli­

dariska bankbolag den 18 september 1903 skola erhålla följande ändrade

lydelse:

77 §.

Tillsyn öfver bankbolag utöfvas, på sätt i denna lag sägs, dels

af Konungens befallningshafvande och dels af en för hela riket gemensam,

inom finansdepartementet anordnad bankinspektion.

Ledamot af bankinspektionen må ej deltaga i styrelsen af eller

vara anställd vid bankinrättning, öfver hvilken bankinspektionen har

att utöfva tillsyn.

Närmare bestämmelser om bankinspektionens organisation och

verksamhet meddelas af Konungen.

78 §.

Förrän bankbolag öppnar sin rörelse, skall inför Konungens

befallningshafvande styrkas:

att kungörelse i öfverensstämmelse med 71 § i lagen om aktie­

bolag skett angående bolagets registrering;

att å lotterna blifvit inbetalda minst tjugu procent af grundfonden

samt förbindelse med pant, som Konungens befallningshafvande pröfvar

fullgod, aflämnad för inbetalning af återstoden; samt

att enhvar af hufvudlottägarne till förvaring hos bolaget öfver-

lämnat sådan handling, hvarom i 19 § förmäles.

14

Genom kungörelse i allmänna tidningarna skall tillkännagifvas,

när bankbolag börjar sin rörelse, så ock när bankbolag upplöses af

annan anledning än konkurs; och skall underrättelse om dagen, då

sådant sker, till bankinspektionen insändas.

79 §.

Bankinspektionen äge sammankalla bankstyrelse äfvensom extra

bolagsstämma, där styrelsen icke efterkommit af bankinspektionen fram­

ställd begäran om utfärdande af kallelse till sådan stämma.

Den af Konungen förordnade bankinspektören eller den, som af

bankinspektionen utses att honom företräda, må närvara vid bolags­

stämma och vid af bankinspektionen utlyst styrelsesammanträde samt i

öfverläggningarna deltaga.

80

§.

Styrelsen åligge:

att när som helst hålla bolagets räkenskaper och handlingar till­

gängliga för Konungens befallningshafvande, för det allmänna ombud,

som Konungens befallningshafvande förordnar, för bankinspektören eller

den, som af bankinspektionen för visst fall förordnas, samt för deu

särskilda undersökning, Konungen kan finna för godt att låta anställa;

att genast efter hvarje månads slut enligt formulär, som af bank-

insjtektionen meddelas, upprätta och till bankinspektionen insända en

öfversikt, utvisande bolagets tillgångar och skulder, jämte uppgift om

räntesatserna för bolagets in- och utlåning samt diskonto, som under

den tid, öfversikten omfattar, varit hos bolaget gällande;

att jämväl i öfrigt meddela Konungens belällningshafvande, bank­

inspektionen och allmänna ombudet alla de upplysningar rörande bolaget,

som af dem äskas;

att, så snart ske kan, dels till bankinspektionen insända styrelsens

förvaltningsberättelse jämte balansräkningen äfvensom, efter verkställd

revision, den däröfver afgifna berättelsen tillika med annan handling

angående bolagets förvaltning eller räkenskaper, hvilken revisorerna

må hafva aflämnat till styrelsen, dels ock låta införa revisionsberättelsen

i allmänna tidningarna; samt

att, där bankinspektionen finner anledning till antagande, att

bolaget gjort sådana förluster, att reservfonden och tio procent af

grundfonden förlorats, på bankinspektionens anmodan ofördröjligen låta

upprätta bokslut och kalla revisorerna att granska detsamma.

Kungl. Maj.is Nåd. Proposition N:o 21.

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition No 21.

15

81 §.

Det i 80 § omförmälda allmänna ombud åligge att minst en

gång under hvarje kvartal inventera kassan vid bolagets hufvudkontor

samt undersöka, om den öfversikt, bolaget jämlikt föreskriften i sagda

§ senast upprättat, öfverensstämmer med räkenskaperna och är i behörig-

ordning uppställd; åliggande det ombudet att ofördröjligen delgifva

bankinspektionen anmärkning, som härvid må hafva förekommit, äfven­

som att i öfrigt meddela bankinspektionen alla de upplysningar angående

bolaget, som af bankinspektionen äskas.

82 §.

I den granskning af styrelsens förvaltning och bolagets räken­

skaper, hvarom i 46 § förmäles, skall jämväl deltaga det af Konungens

befallningshafvande enligt 80 § förordnade allmänna ombud.

83 §.

klar styrelse eller bolagsstämma fattat beslut, hvilket står i strid

med lag eller den för bolaget fastställda ordning, må Konungens befall­

ningshafvande kunna förbjuda verkställighet af beslutet. Konungens

befallningshafvande må ock kunna förelägga styrelse att, i händelse

beslut af nyss omförmälda beskaffenhet gått i verkställighet, göra

rättelse, där så kan ske, så ock att fullgöra hvad styrelsen enligt lag

och bolagsordning åligger. Sådant föreläggande må dock icke af

Konungens befallningshafvande meddelas i fråga om i lag gifna före­

skrifter, hvilkas öfverträdande är med straff belagdt; och må i frågor,

som angå bankbolags förvaltning och bokföring, förbud eller föreläg­

gande, hvarom nu är sagdt, icke af Konungens befallningshafvande

meddelas, med mindre bankinspektionen därom gjort framställning.

Sker svårare afvikelse från denna lag eller från bolagets ordning,

ankomme på Konungen att förklara bolaget hafva förverkat oktrojen.

86 §.

Öfver beslut, som af Konungens befallningshafvande på grund af

denna lag eller af bankinspektionen jämlikt 79 § meddelas, må klagan

16

foras hos Konungen, men beslutet går ändock i verkställighet, där icke

Konungen annorlunda förordnar.

Ändring i bankinspektionens beslut sökes inom den tid, som för

öfverklagande af förvaltande myndigheters och ämbetsverks beslut är

stadgad.

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 21.

87 §.

Upplöses bankbolag af annan anledning, än i 59 § sägs, skall

bankinspektionen förordna ombud, som har att närvara vid likvida-

torernas sammanträden med rätt att yttra sig till protokollet samt att

i öfrigt öfvervaka likvidationen.

88

§.

Till bestridande af kostnaden för bankinspektionens organisation

och verksamhet skall bankbolag årligen erlägga bidrag enligt bestäm­

melser, som af Konungen meddelas. Detta bidrag utgår efter visst,

för samtliga bankinrättningar, öfver hvilka bankinspektionen har att

utöfva tillsyn, lika förhållande till sammanlagda beloppet af bank-

inrättnings egna fonder vid utgången af nästföregående kalenderår,

men må icke öfverstiga en hundradedels procent af detta belopp.

Bankbolag åligge jämväl att ersätta ombud, som utses enligt 80

och 87 §§. På den, som utsett nämnda ombud, ankomme att bestämma

ersättningsbeloppet.

Denna lag skall träda i kraft den 1 januari 1907.

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition No 21.

17

Bilaga B.

Förslag

till

Lag

om ändrad lydelse af vissa §§ i lagen angående bankaktiebolag den 18

september 1903.

Härigenom förordnas, att nedannämnda §§ i lagen angående bank­

aktiebolag den 18 september 1903 skola erhålla följande ändrade lydelse:

70 §.

Tillsyn öfver bankaktiebolag utöfvas, på sätt i denna lag sägs,

dels af Konungens befallningshafvande och dels af den inom finans­

departementet anordnade bankinspektionen.

71

§•

Förrän bankaktiebolag öppnar sin rörelse, skall inför Konungens

befallningshafvande styrkas:

att kungörelse i öfverensstämmelse med 71 § i lagen om aktie­

bolag skett angående bolagets registrering; samt

att å aktierna blifvit inbetalda minst tjugu procent af grundfonden

samt förbindelse med pant, som Konungens befallningshafvande pröfvar

fullgod, aflämnad för inbetalning af återstoden.

Genom kungörelse i allmänna tidningarna skall tillkännagifvas,

när bankaktiebolag börjar sin rörelse, så ock när bankaktiebolag upp-

löses0 af annan anledning än konkurs; och skall underrättelse om dagen,

då sådant sker, till bankinspektionen insändas.

Bill. till Rilcsd. Prof. 1906. 1 Sami. 1 Afd. 9 Höft.

3

18

Kung!. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 21.

72 §.

Bankinspektionen äge sammankalla bankstyrelse äfvensom extra

bolagsstämma, där styrelsen icke efterkommit af bankinspektionen fram­

ställd begäran om utfärdande af kallelse till sådan stämma.

Den af Konungen förordnade bankinspektören eller den, som af

bankinspektionen utses att honom företräda, må närvara vid bolags­

stämma och vid af bankinspektionen utlyst styrelsesammanträde samt i

öfverläggningarna deltaga.

73 §.

Styrelsen åligge:

att när som helst hålla bolagets räkenskaper och handlingar till­

gängliga för Konungens befallningshafvande, för det allmänna ombud,

som Konungens befallningshafvande förordnar, för bankinspektören

eller den, som af bankinspektionen för visst fall förordnas, samt för

den särskilda undersökning, Konungen kan finna för godt att låta anställa;

att genast efter hvarje månads slut enligt formulär, som af bank­

inspektionen meddelas, upprätta och till bankinspektionen insända en

öfversikt, utvisande bolagets tillgångar och skulder, jämte uppgift om

räntesatserna för bolagets in- och utlåning samt diskonto, som under

den tid, öfversikten omfattar, varit hos bolaget gällande;

att jämväl i öfrigt meddela Konungens befallningshafvande, bank­

inspektionen och allmänna ombudet alla de upplysningar rörande bo­

laget, som af dem äskas;

att, så snart ske kan, dels till bankinspektionen insända styrelsens

förvaltningsberättelse jämte balansräkningen äfvensom, efter verkställd

revision, den däröfver afgifna berättelsen tillika med annan handling

angående bolagets förvaltning eller räkenskaper, hvilken revisorerna

må hafva aflämnat till styrelsen, dels ock låta införa sistnämnda

berättelse i allmänna tidningarna; samt

att, där bankinspektionen finner anledning till antagande, att bolaget

gjort sådana förluster, att reservfonden och tio procent af grundfonden

förlorats, på bankinspektionens anmodan ofördröjligen låta upprätta bok­

slut och kalla revisorerna att granska detsamma.

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 21.

19

74 §.

Det i 73 § omförmälda allmänna ombud åligge att minst en gång-

under hvarje kvartal inventera kassan vid bolagets hufvudkontor samt

undersöka, om den öfversikt, bolaget jämlikt föreskriften i sagda §

senast upprättat, öfverensstämmer med räkenskaperna och är i behörig

ordning uppställd; åliggande det ombudet att ofördröjligen delgifva bank­

inspektionen anmärkning, som härvid må hafva förekommit, äfvensom

att i öfrigt meddela bankinspektionen alla de upplysningar angående

bolaget, som af bankinspektionen äskas.

75 §.

I den granskning af styrelsens förvaltning och bolagets räken­

skaper, hvarom i 43 § förmäles, skall jämväl deltaga det af Konungens

befallningshafvande enligt 73 § förordnade allmänna ombud.

76 §.

Har styrelse eller bolagsstämma fattat beslut, hvithet står i strid

med lag eller den för bolaget fastställda ordning, må Konungens be­

fallningshafvande kunna förbjuda verkställighet af beslutet. Konungens

befallningshafvande må ock kunna förelägga styrelse att, i händelse

beslut af nyss omförmälda beskaffenhet gått i verkställighet, göra rättelse,

där så kan ske, så ock att fullgöra hvad styrelsen enligt lag och bolags­

ordning åligger. Sådant föreläggande må dock icke af Konungens be­

fallningshafvande meddelas i fråga om i lag gifna föreskrifter, hvilkas

öfverträdande är med straff belagdt; och må i frågor, som angå bank­

aktiebolags förvaltning och bokföring, förbud eller föreläggande, hvarom

nu är sagdt, icke af Konungens befallningshafvande meddelas, med

mindre bankinspektionen därom gjort framställning.

Sker svårare afvikelse från denna lag eller från bolagets ordning,

ankomme på Konungen att förklara bolaget hafva förverkat oktrojen.

78 §.

Öfver beslut, som af Konungens befallningshafvande på grund af

denna lag eller af bankinspektionen jämlikt 72 § meddelas, må klagan

föras hos Konungen, men beslutet går ändock i verkställighet, där icke

Konungen annorlunda förordnar.

Ändring i bankinspektionens beslut sökes inom den tid, som för

Överklagande af förvaltande myndigheters och ämbetsverks beslut är

stadgad.

20

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 21.

79 §.

Upplöses bankaktiebolag af annan anledning än i 56 § sägs, skall

bankinspektionen förordna ombud, som har att närvara vid likvidatorernas

sammanträden, med rätt att yttra sig till protokollet samt att i öfrigt

öfvervaka likvidationen.

80

§.

Till bestridande af kostnaden för bankinspektionens organisation

och verksamhet, skall bankaktiebolag årligen erlägga bidrag enligt be­

stämmelser, som af Konungen meddelas. Detta bidrag utgår efter

visst, för samtliga bankinrättningar, öfver hvilka bankinspektionen bär

att utöfva tillsyn, lika förhållande till sammanlagda beloppet af bank­

inrättnings egna fonder vid utgången af nästföregående kalenderår,

men må icke öfverstiga en hundradedels procent af detta belopp.

Bankaktiebolag åligge jämväl att ersätta ombud, som utses enligt

73 och 79 §§. På den, som utsett nämnda ombud, ankomme att be­

stämma ersättningsbeloppet.

Denna lag skall träda i kraft den 1 januari 1907.

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 21.

21

Utdrag af protokollet öfver lagärenden, hållet uti Kungl. Maj:ts

Högsta domstol tisdagen den 12 december 1905.

Andra rummet:

Närvarande:

Jnstitieråden Buss,

Carlson,

Lindbäck,

Bohman,

Westring,

Cassel,

Trygger.

Anmäldes och lästes en af chefen för justitiedepartementet, hans

excellens herr statsministern den 2 innevarande december aflåten skrif­

velse, hvarigenom meddelats, att sedan Kungl. Maj:t samma dag i nåder

förordnat, att högsta domstolens utlåtande skulle inhämtas öfver upp­

rättade förslag till lag om ändrad lydelse af vissa §§ i lagen angående

solidariska bankbolag den 18 september 1903, till lag om ändrad lydelse

af vissa §§ i lagen angående bankaktiebolag den 18 september 1903

samt till lag om ändrad lydelse af 1 § i lagen angående solidariskt

bankbolags, bankaktiebolags och sparbanks konkurs den 18 september

1903, Kungl. Maj:t tillika meddelat amanuensen i finansdepartementet

Conrad Carleson nådigt förordnande att såsom revisionssekreterare före­

draga nämnda lagförslag i högsta domstolen.

22

Amanuensen Carleson föredrog härefter

dels utdrag af protokollet öfver finansärenden, hållet inför Hans

Maj:t Konungen i statsrådet den 2 december 1905, utvisande, att Kungl.

Maj:t i nåder förordnat, att högsta domstolens yttrande skulle för det

ändamål, § 87 regeringsformen omförmäler, inhämtas öfver af särskilda

kommitterade uppgjorda och inom finansdepartementet jämkade förslag

till lag om ändrad lydelse af vissa §§ i lagen angående solidariska

bankbolag den 18 september 1903 och till lag om ändrad lydelse af

vissa §§ i lagen angående bankaktiebolag den 18 september 1903, dels

och note ur protokollet öfver justitiedepartementsärenden, hållet inför

Hans Maj:t Konungen i statsrådet den 2 december 1905, utvisande att

Kungl. Maj: t förordnat, att högsta domstolens utlåtande skulle, för det

ändamål § 87 regeringsformen omförmäler, inhämtas öfver förslag till

lag om ändrad lydelse af 1 § i lagen angående solidariskt bankbolags,

bankaktiebolags och sparbanks konkurs den 18 september 1903.

Förslagen föredrogos; varande desamma bilagda detta protokoll.

Förslagen föranledde följande anmärkningar:

l:o) förslag till lag om ändrad lydelse af vissa §§ i lagen angående

solidariska bankbolag den 18 september 1903.

77 §.

Högsta domstolen ansåg föreskriften, att den för hela riket gemen­

samma bankinspektionen skulle vara »inom finansdepartementet anordnad»,

böra ur förslaget utgå, enär det syntes olämpligt att genom lag binda

ifrågavarande inspektion vid ett visst departement och dessutom en

dylik lagbestämmelse icke stode i god öfverensstämmelse med den

Konungen enligt § 6 regeringsformen tillkommande rätt att genom

. särskild stadga bestämma fördelningen af ärendena mellan departementen.

Justitierådet Trygger hemställde om det tillägg till 77 § andra

stycket, att ledamot af bankinspektionen ej finge vara hufvudlottägare

i solidariskt bankbolag.

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 21.

79 §.

Högsta domstolens ledamöter förenade sig om följande yttrande:

»Enligt 79 § är viss befogenhet tillagd den af Konungen förord­

nade bankinspektören eller den, som af bankinspektionen utses att honom

företräda. Ehuru sådant icke af lagens affattning framgår, lärer kunna

antagas, att med bankinspektören afses chefen för det ämbetsverk,

23

bankinspektionen, som enligt förevarande lagar skall hafva tillsyn öfver

bankinrättningarna i riket. Det synes emellertid icke erforderligt eller

lämpligt att i lagen bestämmes, hvem som har att å bankinspektionens

vägnar vid särskilda tillfällen träda i förbindelse med bankerna; det är

tillräckligt, om af lagen framgår, att befogenheten i fråga tillkommer

den, som enligt de för bankinspektionens verksamhet gifna särskilda

föreskrifter har att uti förevarande afseende representera inspektionen.

Vid fastställande af instruktion för bankinspektionen finge då meddelas

sådana särskilda föreskrifter. Det hemställes alltså, att stadgandet jämkas

till öfverensstämmelse med nu uttalade åsikt.»

80 §.

Högsta domstolen erinrade att, därest den jämkning i lydelsen af

79 §, hvarom här ofvan hemställts, blefve vidtagen, en motsvarande

jämkning borde vidtagas i 80 § första stycket.

Vidare fann Högsta domstolen att det föreslagna stadgandet i §:n

om skyldighet för bankstyrelsen att till bankinspektionen insända, för­

utom den af revisorerna afgifna berättelsen, jämväl »annan handling

angående bolagets förvaltning eller räkenskaper, hvilken revisorerna

må hafva aflämnat till styrelsen», visserligen vore ägnadt att underlätta

bankinspektionens verksamhet, men då ett dylikt stadgande kunde fram­

kalla den missuppfattning, att revisorer hädanefter ägde lagligt stöd

för sitt förfarande att utesluta verkliga anmärkningar mot bolagets

förvaltning ur den för bolagsmännen afsedda revisionsberättelsen samt

intaga dem i en hemlig, till styrelsen ställd skrifvelse, ansåg Högsta

domstolen ifrågavarande stadgande böra ur §:n utgå.

86 §.

Högsta domstolen ansåg klagan hos Konungen öfver bankinspek­

tionens beslut böra medgifvas jämväl i fråga om beloppet af den er­

sättning, som bankinspektionen jämlikt 88 § bestämt skola utgå till

ombud, som utsetts enligt 87 §.

2:6) förslag till lag om ändrad lydelse af vissa §§ i lagen angående

bankaktiebolag den 18 september 1903.

Högsta domstolen framställde i afseende å 70, 72, 73 och 78 §§

enahanda anmärkningar, som emot 77, 79, 80 och 86 §§ i ofvan om-

förmälda förslag till lag om ändrad lydelse af vissa §§ angående soli­

dariska bankbolag den 18 september 1903.

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition No 21.

24

3:o) förslag till lag om ändrad lydelse af 1 § i lagen angående

solidariskt bankbolags, bankaktiebolags och sparbanks konkurs den 18 sep­

tember 1903.

Högsta domstolen lämnade förslaget utan anmärkning.

Ur protokollet

Erik Öländer.

Kung!.. Maj:ts Nåd. Proposition No 21.

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition No 21.

25

Utdrag af protokollet öfver finansärenden, hållet inför Hans

Maj:t Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 13

januari 1906.

Närvarande:

Hans excellens herr statsministern

Staaff,

Hans excellens herr ministern för utrikes ärendena

Trolle,

Statsråden:

Tingsten,

Biesért,

friherre Marks von Wurtemberg,

Tamm,

S

idner

,

H

ellner

,

ScHOTTE,

Berg,

Bergström.

Justitieråden: Huss,

Silverstolpe.

Efter gemensam beredning med chefen för justitiedepartementet

anförde chefen för finansdepartementet statsrådet Biesért därefter:

1 anledning af en vid 1905 års riksdag väckt motion angående

förändrad organisation af den kontroll, som af staten utöfvas öfver

bankverksamheten, anförde Riksdagen i skrifvelse den 21 mars 1905,

att för vinnande af det med bankinspektionen afsedda ändamålet att

tillse, det bankerna förvaltades efter sådana grunder, att allmänhetens

förtroende till desamma ej rubbades, det vore nödvändigt, att bank-

Bih. till Riksd. Prof. 1906. 1 Samt. 1 Åfd. 9 Häft.

4

26

inspektionen i afseende å organisation och. arbetskrafter vore så ordnad,

att den utöfvade kontrollen blefve fullt effektiv och utvecklades i samma

mån, som bankverksamheten både till innehåll och omfattning utvidgades.

Med hänsyn till det svenska bankväsendets synnerligen kraftiga ut­

veckling under de senaste årtiondena syntes det därför uppenbart, att,

då samtidigt bankinspektionen kvarstått hufvudsakligen oförändrad, det

för denna måste möta allt större svårigheter att tillfredsställande fylla

sitt mål. En omorganisation af bankinspektionen vore därför, såsom

äfven erfarenheten sjmtes hafva visat, i hög grad påkallad, hvarför

Riksdagen, med anslutning till motionärens förslag, anhöll, att Eders

Kungl. Maj:t täcktes låta utreda frågan om förändrad organisation af

den utaf staten öfver bankverksamheten utöfvade kontrollen och före­

lägga Riksdagen de förslag, hvartill utredningen kunde gifva anledning.

Vid underdånig föredragning den 30 juni 1905 af Riksdagens

berörda skrifvelse bemyndigade Eders Kungl. Maj:t chefen för finans­

departementet att tillkalla högst tre sakkunniga personer att inom

departementet biträda med utredning och afgifvande af förslag i det i

Riksdagens skrifvelse angifna syfte. I anledning häraf tillkallade då­

varande chefen för samma departement verkställande direktören vid

Sveriges allmänna hypoteksbank H. T. Frölander, kamreraren V. L.

Moll och bankdirektören, vice häradshöfdingen P. R. Rabe att, jämte

bankinspektören, kanslirådet R. H. Benckert, deltaga i utarbetandet af

ifrågavarande förslag.

Efter tillgjordt uppdrag afgåfvo kommitterade den 15 november

1905 betänkande jämte förslag bland annat till ändringar i 77, 78, 79,

80, 81, 82, 83, 86, 87 och 88 §§ af lagen angående solidariska bank­

bolag den 18 september 1903 samt i 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78,

79 och 80 §§ af lagen angående bankaktiebolag af samma dag.

Sedan förslagen inom departementet blifvit öfversedda och därvid

ett par smärre jämkningar vidtagits, förordnade Eders Kungl. Maj:t den

2 december 1905, att öfver d_e sålunda jämkade lagförslagen högsta

domstolens yttrande skulle inhämtas för det ändamål, § 87 i regerings­

formen omförmäler; och då detta yttrande numera till finansdeparte­

mentet inkommit, får jag ånyo i underdånighet anmäla ärendet inför

Eders Kungl. Maj:t.

På sätt kommitterade erinrat, utöfvas, enligt gällande banklagar,

den centrala tillsynen öfver bankverksamhet af chefen för finans­

departementet och bankinspektören, hvilken som bekant tillika är chef

för den till nämnda departement hörande bankbyrån, medan den lokala

Kungi. Maj ds Nåd. Proposition N:o 21.

27

kontrollen tillkommer Eders Kungl. Maj:ts befallningshafvande, omedel­

bart eller genom därtill förordnade personer.

Enligt kommitterades mening påkallar bankverksamhetens synner­

ligen kraftiga utveckling i afseende å såväl rörelsens omfattning som

dess beskaffenhet en omorganisation af den centrala tillsynen, eller hvad

man i allmänhet plägar beteckna med uttrycket »bankinspektionen».

Utom det att den nuvarande personalen inom bankinspektionen be­

bo fde utvidgas, för att krafter icke måtte saknas till verkställande af

erforderliga bankundersökningar, framställde sig mot bankinspektionen

i dess nuvarande form den anmärkningen, att bankinspektören, som i

verkligheten kunde anses ensam representera bankinspektionen, saknade

vid sin sida någon kollega såsom medbeslutande eller rådgifvande.

Ivommitterade ansåge det därför vara ändamålsenligt och betryggande,

att den centrala tillsynen öfver bankerna anförtroddes åt en af flera

personer bestående myndighet, som lämpligen kunde benämnas bank­

inspektionen. A denna myndighet, som skulle utöfva den centrala bank­

kontrollen, borde öfverflyttas all den befogenhet, som för närvarande

tillkomme chefen för finansdepartementet och bankinspektören.

Kommitterade hafva vidare framhållit, att det icke syntes vara

obilligt och väl också vore af Riksdagen förutsatt, att, liksom försäkrings-

inrättningarna bekostade försäkringsinspektionen, bankerna skulle bära

kostnaden för bankinspektionen, som väl finge antagas lända bankerna

till gagn genom ökad kredit hos allmänheten och äfven delägarne till

trygghet genom kontroll å förvaltningen.

Äfven jag anser, att tiden för en omorganisation af bankinspek­

tionen är inne. Med den utveckling, bankväsendet hos oss uppnått,

kan bankkontrollen, sådan den nu är ordnad, svårligen erhålla önsk­

värd effektivitet. I anseende till den stora mångfald af göromål, som

åligger chefen för finansdepartementet i hans egenskap af departe­

mentschef, är det nämligen icke för honom möjligt att personligen

ägna den uppmärksamhet åt alla hithörande frågor, som en verksam

bankinspektion fordrar. Följden häraf har blifvit — och något annat

torde väl egentligen knappast heller vara af den nuvarande lagstift­

ningen åsyftadt — att bankinspektionen i regel kommer att utöfvas

ensamt af bankinspektören. Att detta emellertid i vissa afseenden

innebär en svaghet i bankinspektionens organisation synas mig kommit­

terade med tydlighet hafva uppvisat. Och då det starka uppsving af

bankrörelsen inom landet, som på senaste åren gjort sig gällande,

icke visar tecken till aftagande, växa naturligtvis alltjämt svårigheterna

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition No 21.

28

att under bankkontrollens nuvarande organisation fullt vinna de med

densamma afsedda ändamål.

Jämte det jag sålunda anser mig kunna till fullo vitsorda behofvet

af en omorganisation af bankinspektionen, finner jag mig tillika kunna

i hufvudsak biträda kommitterades i ämnet uppgjorda förslag, med

vissa jämkningar, hvarom jag senare får tillfälle att närmare yttra mig.

Af skäl, som jag strax skall angifva, skulle bankinspektionen

icke organiseras såsom ett helt och hållet fristående ämbetsverk, utan

anordnas i nära anslutning till och delvis bestå af samma personal som

den inom finansdepartementet befintliga bankbyrån. Då bankinspektionen

dock, enligt förslaget, i sin verksamhet skulle intaga en fullt själfständig

ställning, skulle emellertid en naturlig följd af den nya anordningen

blifva, att alla de handlingar beträffande kontrollen, som enligt nu

gällande stadganden insändas till finansdepartementet, komme att öfver-

lämnas direkt till bankinspektionen. Denna myndighet, hvars chef skulle

benämnas bankinspektör, komme i de fall, där, såsom i 79 och 80 §§ af

lagen angående solidariska bankbolag samt i 72 och 73 §§ af bank­

aktiebolagslagen, personlig närvaro af representant för samma myndighet

förutsättes, nämligen vid bolagsstämma och bankstyrelsesammanträde

äfvensom vid undersökning i bank, att företrädas af bankinspektören eller

den, som inspektionen i sådant afseende förordnade.

De af kommitterade föreslagna lagändringar med afseende å

den centrala tillsynen afse att vinna ej blott större effektivitet hos

bankkontrollen utan äfven ett intimare samband mellan den centrala

och lokala tillsynen än nu äger rum. I förstnämnda afseende må sär­

skilt framhållas de af kommitterade i 80 § i lagen angående solida­

riska bankbolag och 73 § i bankaktiebolagslagen intagna bestämmelser,

att styrelse skall till bankinspektionen insända, jämte revisionsberättelsen,

äfven annan handling, som beträffande bankens förvaltning och räken­

skaper må vara af revisorerna aflämnad.

Hvad angår den lokala kontrollen, hafva kommitterade, som ansett,

att någon förändring i bestämmelserna rörande den af Eders Kungi.

Maj:ts befallningshafvande omedelbart utöfvade kontrollen för närvarande

icke borde ifrågasättas, föreslagit meddelande af vissa förändrade före­

skrifter med afseende å den af nämnda myndighet medelbart utöfvade

tillsynen . Det af Eders Kungl. Maj ds befallningshafvande förordnade

allmänna ombudets befattning med månadsöfversikterna jämte åtföljande

kassainventering vid hvarje månads slut vore ur kontrollens synpunkt

af ringa gagn. Mera ändamålsenligt vore, om det allmänna ombudets

undersökningar skedde på obestämda tider och blefve något mera in­

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition No 21.

29

gående. Det måste därjämte ur flera synpunkter anses särdeles lämpligt,

att uppdragen att vara allmänt ombud och af Eders Kungl. Maj:ts be­

fallningshafvande utsedd revisor i samma bank lämnades åt en person,

en anordning, som redan 1901 års bankkommitté framhållit som önsk­

värd. I sammanhang med de i enlighet med dessa af kommitterade

uttalade åsikter föreslagna förändrade bestämmelser har tillika i de upp­

gjorda förslagen införts stadgande därom, att anmärkning, som vid dylik

undersökning må hafva förekommit, skall af ombudet omedelbart del-

gifvas bankinspektionen.

Hvad kommitterade sålunda föreslagit finner jag i alla afseenden

ändamålsenligt.

Såsom jag redan anmärkt, böra vid den förändrade organisationen af

bankinspektionen bankernas månadsöfversikter, hvilka enligt nu gällande

stadganden skola insändas till finansdepartementet för deras offentlig­

görande genom departementets försorg, öfverlämnas direkt till bank­

inspektionen, hvarest de skola undergå vederbörlig granskning. Då

emellertid deras offentliggörande, som utgör ett led i det officiella sta­

tistiska trycket och verkställes till allmänhetens upplysning och gagn,

icke lärer böra åläggas bankinspektionen utan fortfarande tillkomma

finansdepartementet, håller jag i likhet med kommitterade före, att be­

stämmelserna rörande månadsöfversikternas offentliggörande lämpligen

kunna ur de ifrågavarande lagarna utgå och i stället intagas i instruk­

tionen för bankbyrån.

Innan jag härefter går att yttra mig öfver det af kommitterade

utarbetade förslag till instruktion för bankinspektionen och finans­

departementets bankbyrå, anser jag mig böra redogöra för de ärenden,

hvilka för närvarande tillhöra nämnda byrå. För sådant ändamål får jag

hänvisa till innehållet i den för bankbyråchefen nu gällande instruktion.

Enligt Eders Kungl. Maj:ts den 5 november 1897 meddelade beslut i

fråga om fördelningen mellan de särskilda tjänstemännen å finans­

departementets bankbyrå af de till nämnda byrå hörande ärenden ålig­

ger sålunda byråchefen:

att till underdånig föredragning bereda ärenden angående dels

lagstiftningen rörande banker och hypotek sinrättningar och dels fast­

ställande af ny eller förändring af gällande bolagsordning för enskild

bank, aktiebank, hypoteksförening och annan låneanstalt, äfvensom de

öfriga frågor rörande bank- och andra låneinrättningar, som kunna

förekomma;

att i afseende på de uppgifter och revisionsberättelser, som från

ifrågavarande kreditanstalter enligt gällande föreskrifter skola till finans­

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition No 21.

30

departementet insändas, tillse, att desamma behörigen inkomma och äro

upprättade i ändamålsenlig ordning;

att utarbeta och låta offentliggöra en öfversikt af de enskilda

bankinrättningarnes ställning efter hvarje års bokslut äfvensom en sam­

manfattning af årliga uppgifter om allmänna liypoteksbanken och hypo-

teksföreningarne;

att föranstalta om utgifvande af ett månatligt sammandrag af de

enskilda bankinrättningarnes till finansdepartementet ingifna uppgifter;

att med ledning af de uppgifter, som af de enskilda bankinrätt-

ningarne ingifvas till finansdepartementet eller från bankbyrån infordras,

tillse, att gällande författningar och fastställda bolagsordningar behöri­

gen iakttagas, samt, där så ej sker, anmäla förhållandet till chefen för

finansdepartementet;

att skriftligen eller muntligen meddela vederbörande banker svar

å begärda upplysningar i fråga om deras verksamhet;

att verkställa de bankundersökningar, hvarom chefen för finans­

departementet förordnar;

att hos chefen för finansdepartementet anmäla de vid bankunder­

sökningar utrönta förhållanden, som äro af beskaffenhet att böra bringas

till departementschefens kännedom;

samt att i öfrigt uti alla till bankbyrån hörande frågor lämna

chefen för finansdepartementet det biträde, som af honom äskas.

Äfven efter eu förändrad organisation af bankinspektionen, hvari­

genom bankbyrån befrias från de göromål, som afse kontrollen å de solida­

riska bankbolagen och bankaktiebolagen, återstår emellertid, såsom af sist

nämnda instruktion framgår, ett icke obetydligt antal ärenden att fort­

farande handläggas å bankbyrån. De efter assistentens öfverflyttande till

bankinspektionen kvarstående tjänstemännen å bankbyrån, byråchefen och

amanuensen, kunna därför icke undvaras. Och då, såsom kommitterade

framhållit, bankbyråchefens och bankinspektörens göromål hafva nära

gemenskap med hvarandra och på vissa punkter sammanfalla, synes

äfven mig nödigt, att nämnda befattningar fortfarande bestridas af samma

person, äfvensom att amanuensen å bankbyrån ingår såsom sekreterare

i bankinspektionen.

_ Enligt kommitterades förslag skulle bankinspektionen bestå af en

bankinspektör och chef samt fyra ledamöter, af hvilka två tillika skulle

vara assistenter, en sekreterare och en biträdande ledamot.

Bankinspektören och den biträdande ledamoten jämte suppleant

för denne skulle tillsättas af Eders Kungl. Maj:t medelst förordnande,

medan assistenterna och sekreteraren skulle förordnas af chefen för

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 21.

Bl

finansdepartementet efter förslag- af bankinspektionen. Bankinspektören

och sekreteraren skulle vara juridiskt bildade personer, medan till assi­

stenter skulle förordnas i bankväsendet förfarne män.

Alla ärenden af vikt skulle afgöras kollegialt af, förutom bank­

inspektören, biträdande ledamoten samt antingen en assistent eller

sekreteraren, beroende på ärendets beskaffenhet.

Jämte det jag får framhålla, att jag mot det upprättade förslaget,

i hvad detsamma afser bankbyrån, så mycket mindre funnit något att

erinra, som i instruktionen för densamma blifvit, efter frånskiljande af

ärenden angående bankkontrollen, intagna enahanda bestämmelser, som

återfinnas i nu gällande instruktion, vill jag tillika uttala den mening,

att nyss angifna likasom öfriga af kommitterade föreslagna stadganden

rörande bankinspektionen synas mig i hufvudsak ändamålsenliga och

lämpliga att läggas till grund för bankinspektionens blifvande organisation

och verksamhet.

Samtliga ledamöterna i bankinspektionen böra naturligen tillsvidare

tillsättas medelst förordnanden, enär det icke lärer kunna ifrågasättas,

att bankinspektionen redan från början uppföres på ordinarie stat.

I fråga om aflöningen till de tjänstemän, hvilka samtidigt skola

förvalta tjänster i bankinspektionen och å bankbyrån, hafva kommitte­

rade beräknat 10,000 kronor till bankinspektören och byråchefen, samt

3,600 kronor till sekreteraren och amanuensen. Emot dessa aflönings-

belopp har jag icke något att erinra och anser mig vidkommande aflö­

ningen till bankinspektören böra, i likhet med kommitterade, framhålla

vikten däraf, att innehafvaren af nämnda post erhåller en så god aflö­

ning, att densamma kan i någon mån utgöra en borgen för, att be­

fattningen äfven i framtiden kan blifva besatt på ett fullt tillfreds­

ställande sätt.

Ehuru, såsom af kommitterade jämväl framhållits, den uppdelning

af aflöningen till bankinspektören och bankbyråchefen, som, för be­

stämmande af de särskilda bidragen från bankinrättningarna och stats­

verket, bör äga rum, måste blifva i viss mån godtycklig, anser jag

dock att, med hänsyn till arbetets omfång och beskaffenhet, aflöningen

till chefen för bankbyrån icke bör sättas lägre än till 4,000 kronor.

6,000 kronor skulle alltså anvisas såsom aflöning till bankinspektören

i denna hans egenskap.

Om vidare, såsom lämpligt synes vara, amanuensens arfvode bibe­

hålies vid sitt nuvarande belopp, 1,200 kronor, skulle dennes aflöning

såsom sekreterare hos bankinspektionen bestämmas till 2,400 kronor.

Kungi. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 21.

32

Emot öfriga föreslagna aflöningar i bankinspektionens stat, näm­

ligen 3,000 kronor till biträdande ledamoten och 5,000 kronor till

assistent, med två ålderstillägg, nämligen 500 kronor efter fem års

och ytterligare 500 kronor efter 10 års tjänstgöring, synes mig icke

någon skälig anmärkning kunna göras; och lärer, såsom kommitterade

hemställt, den nuvarande assistenten, som tjänstgjort å bankbyrån allt

sedan början af år 1900, vid tillämpning af den nya staten för bank­

inspektionen få, om han till assistent därstädes utses, räkna sig till

godo sin tjänstgöring å bankbyrån.

Likaledes anser jag mig kunna biträda kommitterades förslag till

uppdelning i lön och tjänstgöringspenningar af aflöningarna till bank­

inspektören, sekreteraren och assistent.

Beträffande öfriga i den af kommitterade upprättade staten för

bankinspektionen upptagna poster, däri jämväl ingår andel i lokalhyra,

vill j ag nämna, det jag tänkt mig möjligheten häraf, att för bankbyrån,

hvilken efter den föreslagna omorganisationen icke lämpligen kan inrymmas

i den redan nu mycket trånga och otjänliga lokal inom den för Eders

Kungl. Maj:ts kansli afsedda byggnad, som nu af nämnda byrå disponeras,

skulle kunna i gamla riksdagshuset beredas lokal, tillräcklig att inrymma

äfven bankinspektionen. Då det emellertid kan inträffa, att den af mig

åsyftade lokalen i sistnämnda byggnad behöfver tagas i anspråk för

annat ändamål, anser jag kostnad för beredande af lokal för bank­

inspektionen vid uppgörande af staten för densamma böra tagas i be­

räkning. I anledning häraf och då jag mot kommitterades beräkningar

i öfrigt beträffande nämnda poster icke har något att erinra, finner jag

mig böra föreslå, att i staten upptages 7,000 kronor till rese- och trakta-

mentsersättning samt 4,600 kronor till extra biträden, vaktbetjäning,

lokalhyra, uppvärmning, belysning och andra expenser m. m.

Staten för bankinspektionen skulle alltså blifva följande:

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition No 21.

Bankinspektören..................

Lön

..... 4,000

Tjänst-

görings-

penningar

2,000

Biträdande ledamoten......... ..... 3,000

Sekreteraren ....................... ..... 1,600

800

En assistent ....................... ..... 3,500

1,500

En assistent ...................... ..... 3,500

1,500

Rese- och traktamentsersättning...........................

Extra biträden, vaktbetjäning, lokalhyra, upp­

värmning, belysning och andra expenser m. m.

summa

Summa

6,000

3.000

2,400

5,000}

tv* ålders-

k nnn tllläSS a 500

5,000] kronor.

7.000

4,600____

33,000 kronor.

33

Såsom det från finansdepartementet utgifna sammandrag af ban­

kernas månadsrapporter för sistlidne november månad ntvisar, uppgingo

bankernas egna fonder den 30 i berörda månad till i rundt tal 380,000,000

kronor, och komma de, efter hvad kändt är, att under detta år betydligt

ökas. För täckande af de beräknade kostnaderna för bankinspektionen,

eller 33,000 kronor, torde alltså det föreslagna maximibeloppet af ban­

kernas sammanlagda bidrag, V10o procent af fondernas sammanlagda

belopp, icke på långt när behöfva anlitas.

Då en del af de kostnader för bankinspektionen, som sålunda

komma att drabba bankinrättningarna, för närvarande bestridas af stats­

verket från anslag under sjunde hufvudtiteln, torde jag slutligen böra

angifva, i hvad mån samma anslag, vid tillämpning af de föreslagna

nya bestämmelserna, skulle röna inverkan.

Såsom redan angifvits, skulle aflöningen till chefen för finans­

departementets bankbyrå, hvilken aflöning för närvarande utgör 5,500

kronor och utgår från det bland ordinarie anslagen uppförda förslags­

anslaget, högst 8,000 kronor, för kontrollen vid enskilda banker och

kreditanstalter, nedsättas till 4,000 kronor.

Tillika skulle det extra anslaget å 4,500 kronor till arfvode åt

en byråassistent å finansdepartementets bankbyrå helt ur riksstaten

utgå, hvarjämte den till bankinspektören och byråassistenten nu ut­

gående rese- och traktamentsersättning, omkring 3,000 kronor årligen,

skulle statsverket besparas, en besparing, som i själfva verket torde

kunna beräknas till minst dubbelt nämnda belopp. Utom det att, på

sätt kommitterade föreslagit, dagtraktamentet, hvilket enligt bestäm­

melserna för tredje klassen i gällande resereglemente nu utgår med 10

kronor för dag, lämpligen bör höjas till 15 kronor för dag, torde

nämligen under alla förhållanden en utvidgning af inspektionskrafterna

och förty eu ökning i ersättningsbeloppet för rese- och dagtraktamenten

icke kunna undvikas.

Sedan jag sålunda redogjort för det af kommitterade afgifna be­

tänkande jämte förslag, torde jag få öfvergå till de anmärkningar, som

af högsta domstolen blifvit framställda mot de till dess granskning

öfverlämnade lagförslagen.

Med afseende å den föreskrift, som enligt förslaget skulle intagas i

77 § af lagen angående solidariska bankbolag och 70 § af lagen angående

bankaktiebolag, att bankinspektionen skulle vara anordnad inom finans­

departementet, erinrar högsta domstolen, att det syntes olämpligt att

genom lag binda inspektionen vid ett visst departement; och då riktigheten

Bill. till Itilcsd. Prof. 1906. 1 Samt. 1 Afd. 9 Haft.

5

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 21.

34

af denna anmärkning icke torde kunna bestridas, lärer berörda föreskrift

böra ur nämnda §§ utgå.

I fråga om den befogenhet, som enligt 79 § i lagen angående

solidariska bankbolag och 72 § i lagen angående bankaktiebolag

blifvit tillagd den af Konungen förordnade bankinspektören eller den,

som af bankinspektionen utsåges att honom företräda, har högsta dom­

stolen vidare anmärkt, att det icke syntes erforderligt eller lämpligt

att i lagen bestämdes, hvem som hade att å bankinspektionens vägnar

vid särskilda tillfällen träda i förbindelse med bankerna, utan att det

vore tillräckligt, om af lagen framginge, att befogenheten i fråga till-

komme den, som, enligt de för bankinspektionens verksamhet gifna

särskilda föreskrifter, hade att uti förevarande afseende representera

inspektionen; och lära ifrågavarande stadganden böra jämkas till öfver­

ensstämmelse med den sålunda uttalade åsikt, som af mig delas. Mot­

svarande jämkning torde, såsom högsta domstolen ock påpekat, böra

ske i 80 § i lagen angående solidariska bankbolag och 73 § i lagen

angående bankaktiebolag.

Vid anmälan den 2 december 1905 af kommitterades förevarande

förslag företogos, såsom redan angifvits, vissa jämkningar af 86 § i

lagen angående solidariska bankbolag och af 78 § i lagen angående

bankaktiebolag. Enligt dessa förslag skulle nämligen öfver hvarje beslut,

som af bankinspektionen på grund af de ifrågasatta förändrade lag-

stadgandena meddelades, klagan kunna föras hos Konungen. Då emellertid

allenast de bankinspektionens beslut, som grundades på bestämmelserna

i 79 § af förstnämnda lag och 72 § af bankaktiebolagslagen, ansåges

blifva af den beskaffenhet, att klagan öfver desamma lämpligen kunde

ifrågakomma, syntes i förslagen böra uttryckligen framhållas, att rätt

till klagan öfver bankinspektionens beslut vore medgifven endast i de

fall, som afsåges i nämnda båda lagrum. Högsta domstolen har emellertid

uttalat den mening, att klagan öfver bankinspektionens beslut borde

medgifvas jämväl i fråga om beloppet af den ersättning, bankinspek­

tionen kunde hafva bestämt skola utgå till af inspektionen förordnadt

ombud vid bankbolags likvidation. Då denna anmärkning synes mig

äga fullt fog, torde i 86 § af lagen angående solidariska bankbolag

och 78 § af bankaktiebolagslagen böra intagas bestämmelser i det af

högsta domstolen angifna syfte.

Den af högsta domstolen framställda anmärkning mot de i 80 § af

lagen angående solidariska bankbolag och 73 § af bankaktiebolagslagen

föreslagna stadgandena om skyldighet för bankstyrelse att till bank­

inspektionen insända, förutom den af revisorerna afgifna berättelsen,

jämväl annan, af revisorerna till styrelsen aflämnad handling angående

ICungl. Maj ds Nåd. Proposition No 21.

35

bolagets förvaltning eller räkenskaper, anser jag mig icke kunna biträda.

Såsom af kommitterade framhållits, måste hänsyn till gällande stadgan-

den därom, att enskildes förhållande till bankbolag ej må för allmän­

heten yppas, allt som oftast hindra, att vissa anmärkningar, som eljest

skolat för bolagsmännen framläggas, intagas i revisionsberättelse, hvil­

ken ju enligt samma lagrum skall införas i allmänna tidningarna.

Sådana anmärkningar delgifvas därför vederbörande bankstyrelse i sär­

skild skrifvelse. Emellertid kan det tydligen vara väl så viktigt, att

bankinspektionen i tid får del af on sådan handling som af sjkifva

revisionsberättelsen; och högsta domstolen medgifver också, att sådant

vore ägnadt att underlätta bankinspektionens verksamhet. Med afse­

ende härå och då efter mitt förmenande en föreskrift om skyldighet för

bankstyrelse att till inspektionen insända dylik handling icke gärna kan,

såsom högsta domstolen befarat, åberopas såsom stöd för uteslutande af

anmärkningar ur den för bolagsmännen afsedda revisionsberättelsen i

annat fall än då lagligt hinder möter för de anmärkta förhållandenas

offentliggörande, har jag, af praktiska skäl, icke ansett lämpligt att ur

förslagen utesluta det anmärkta stadgandet.

Efter anmälan tillika att en mindre redaktionell ändring vidtagits

med afseende å den föreslagna lydelsen af 79 § 1 mom. i lagen angående

solidariska bankbolag och 72 § 1 mom. i bankaktiebolagslagen, uppläste de­

partementschefen i enlighet med det afgifna yttrandet affattade förslag till

1) lag om ändrad lydelse af vissa §§ i lagen den 18 september

1903 angående solidariska bankbolag och

2) lag om ändrad lydelse af vissa §§ i lagen den 18 september

1903 angående bankaktiebolag;

och hemställde departementschefen, att förslagen måtte, jämlikt

§ 87 regeringsformen, Riksdagen till antagande föreläggas.

Justitierådet Huss åberopade för sin del hvad vid ärendets behand­

ling högsta domstolen anfört i de delar, där ej genom numera vidtagna

ändringar i förslagen de af högsta domstolen framställda anmärkningar

blifvit iakttagna.

Föredragande departementschefens hemställan biträddes af stats­

rådets öfriga ledamöter.

Med bifall till denna hemställan täcktes Hans Magt

Konungen förordna, att till Riksdagen skulle aflåtas

nådig proposition i ämnet af den lydelse, bilagan litt. —

vid detta protokoll utvisar.

Ex protocoilo:

Ålgot Wahlin.

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition No 21.