Prop. 1919:243

Kung!. Maj:ts preposition Nr 243.

1

Nr 243.

Kung!. Maj.ts proposition till riksdagen med förslag till

ändrad lydelse av 2 § 4:o och 3 § tryckfrihetsförordnin­ gen: given Stockholms slott den 14 mars 1919.

Under åberopande av bifogade i statsrådet förda protokoll vill

Kungl. Maj:t härmed till riksdagens prövning i grundlagsenlig ordning framlägga följande

Förslag

ändrad lydelse av

2

2

§■

4:oj 1 grund — — — som helst. Vid föregående tillåtelse skola följande undantag ovägerligen

iakttagas:

Att protokoll — — — icke uppenbara. Att

ej

— — — — — — femtio riksdaler.

Att mobiliseringsplaner — — — skriften konfiskeras. Att, där — — — — — — skriften konfiskeras. Att, i vad — — — — — — — femtio riksdaler. Det skall------- — — sexton skillingar.

Bihang till riksdagens protokoll 1919. 1 samt. 214 höft. (Nr 243.)

1

2

Att protokoll — — — sexton skillingar.

Att ingen — — — — —- sexton skillingar.

Att läkares — — — sexton skillingar.

Att handlingar — — — sexton skillingar.

Att utdrag — — — — femtio riksdaler.

Att till — — — — — — — trehundra riksdaler.

Att uppgifter — — — — femtio riksdaler.

Att för — — — — — — trehundra riksdaler.

Att följande brev och handlingar, nämligen:

från bankinspektionen till bank avlåtna ämbetsbrev, de handlingar,

varå desamma grundas, och svarsskrivelser å sådana ämbetsbrev, samt­

liga i vad de röra enskildes förhållanden till bank,

från tillsynsmyndigheten över fondkommissionsrörelse och fond­

börsverksamhet till vederbörande yrkesutövare avlåtna ämbetsbrev, de

handlingar, varå desamma grundas, och svarsskrivelser å sådana ämbets­

brev, samtliga i vad de röra sa^da yrkesutövares enskilda affärer eller

andra personers ekonomiska förhållandeD,

icke må utlämnas, förrän femton år från brevets eller handlingens

datum förflutit. Den häremot bryter, så ock den, som i tryck offent­

liggör dylik handling, vilken obehörigen utlämnats, böte femtio riksdaler.

Att ansökning — — -— — femtio riksdaler.

Att i ärende — — — skriften konfiskeras.

Att sådant------- — själva huvudsaken.

1 övrigt — — — stadgat är.

3

§■

Kungl. 'Maj:ts proposition Nr 243.

14:o) Kungörande av kurslistor, i vilka å fondbörs här i riket

introducerade obligationer, aktier eller liknande värdepapper upptagits

till andra kurser än som blivit å sådan fondbörs noterade eller i vilka

beträffande å fondbörs här i riket noterad kurs icke angivits den börs,

där kursen noterats, samt den dag och, såvida å den ifrågavarande

börsen kursnotering sker vid mera än ett tillfälle å dagen, det noterings-

tillfälle kursen avser; kungörande av kurslistor, i vilka, oaktat veder­

börligt tillstånd därtill icke erhållits, upptagits kurser beträffande å fond­

börs här i riket icke introducerade värdepapper av ovan angivna slag;

meddelanden, vilka uppenbarligen hava till syfte att uppmuntra till

spekulation i obligationer, aktier eller liknande värdepapper. Den här­

emot bryter, straffes med böter från och med ett hundra till och med tio "tusen kronor, och skriften konfiskeras.

Kungl. Maj:ts proposition Nr 243.

GUSTAF.

Eliel Löfgren.

4

Kungl. Maj.ts proposition Nr 243.

Utdrag av protokollet över justitiedepartementsärenden, hållet inför

Hans Maj:t Konungen i statsrådet ä Stockholms slott

den 14 mars 1919.

Närvarande:

Hans excellens herr statsministern EN,

Hans excellens herr ministern för utrikes ärendena H

ellner

,

Statsråden:

Petersson,

Schotte,

P

étrén

,

Nilson,

Löfgren,

friherre Palmstierna.

Rydén,

U

ndén

,

Thorsson.

Efter gemensam beredning med chefen för finansdepartementet

anförde chefen för justitiedepartementet statsrådet Löfgren:

Det förslag till lag om fondkommissionsrörelse och fondbörsverk­

samhet, som av Eders Kungl. Maj:t den 21 nästlidne februari i

proposition nr 114 framlagts för riksdagen, innehåller bland annat

bestämmelser om att utövarne av fondkommissionsrörelse, varmed

förstås yrkesmässigt idkad verksamhet, som avser köp och för­

säljning i kommission av aktier, banklotter och andra delaktighets-

bevis i bolag samt obligationer, skola stå under uppsikt av en

statsmyndighet, som har att övervaka, att dessa yrkesutövare iakttaga

vad dem enligt den föreslagna lagen åligger, samt att i övrigt ägna

deras verksamhet den tillsyn, vartill de i lagen meddelade bestämmelser

föranleda. T sådant hänseende må nämnas, att lagen innehåller, att

5

fondkommissionsrörelse icke må utövas man särskilt tillstånd och att sådant tillstånd kan återkallas, om rörelsen utövas på olämpligt sätt eller prövas vara till skada för det allmänna eller, i vissa fall, om ett närmare samarbete etablerats med ett under nämuda myndighets uppsikt icke stående företag, som har till ändamål att för egen räkning köpa och sälja värdepapper av ovan angivet slag eller att utlåna penningar mot säkerhet av sådana värdepapper. För att sätta tillsynsmyndigheten i stånd att utöva sin kontrollerande verksamhet stadgas i lagen skyl­ dighet för kikare av fondkommissionsrörelse att, bland annat, meddela tillsynsmyndigheten alla de upplysningar rörande sin kommission srörelse och sin ekonomiska ställning, som av nämnda myndighet äskas.

Vidare stadgas i 42 § av den föreslagna lagen, att kurslista

beträffande fondpapper, vilka få göras till föremål för affärer å fondbörs här i riket, icke må offentliggöras eller bland ett flertal personer ut­ spridas, med mindre i listan upptagits allenast sådana kurser, som blivit å dylik fondbörs noterade, att beträffande varje i sådan lista upptagen kurs utav listan skall framgå, å vilken börs kursen noterats samt vilken dag och, såvida å den ifrågavarande börsen kursnotering sker vid mer än ett tillfälle å dagen, vilket noteringstillfälle kursen avser, samt att utan särskilt tillstånd av tillsynsmyndigheten kurslista, i vilken upp­ tagits kurser å fondpapper, som icke få göras till föremål för affärer å fondbörs här i riket, icke må offentliggöras eller bland ett flertal personer utspridas. Fondpapper utgör enligt lagen benämningen på aktier, banklotter och andra delaktighetsbevis i bolag samt obligationer.

Överträdelse av föreskrifterna i 42 § är belagd med straff enligt

bestämmelse i lagens 49 §, i vilket lagrum straff jämväl stadgas för bland annat den, som offentliggör eller bland ett flertal personer ut­ sprider meddelande, vilket uppenbarligen har till syfte att uppmuntra till spekulation i fondpapper.

De sakkunniga, som inom finansdepartementet biträtt vid uppgörandet

av omförmälda lagförslag, hava i sitt den 20 mars 1918 avgivna be­ tänkande jämväl föreslagit vissa ändringar i tryckfrihetsförordningen. 1 betänkandet yttras härom: Den tillsyn tillsynsmyndigheten enligt den föreslagna lagen om fondkommissionsrörelse och fond börs verksamhet hade att ägna fondkommissionärernas yrkesutövning, komme naturligtvis icke sällan att föranleda skriftväxling mellan nämnda myndighet och cn fond- kommissionär. Det torde vara lätt att inse, att eu sådan skriftväxling ofta kunde komma att beträffande fondkommissionärens eller andra per­ soners fondaffärer eller ekonomiska förhållanden i övrigt innehålla detaljer,

Kungl. Ma):ts proposition Nr 243.

De sak­ kunniga.

Departements-

chefen.

vilkas offentliggörande skulle kunna tillskynda dessa allvarligt men samt

även i andra avseenden medföra avsevärda olägenheter. En viss sekretess

med avseende å de från tillsynsmyndigheten utgående och till denna

inkommande skrivelser torde därför vara högeligen av behovet påkallad.

Efter mönster av vad som enligt 2 § 4:o tryckfrihetsförordningen gällde

rörande hemlighållande av vissa skrivelser och handlingar angående

bankinspektionens verksamhet, torde detta skydd böra omfatta ämbets-

brev, som av tillsynsmyndigheten avlätes till fondkommissionär, de hand­

lingar, varå dessa brev grundade sig, och de å breven inlupna svars-

skrivelser, samtliga i vad de rörde vederbörande k ommissionärers eller

andra personers affärsförhållanden, samt gälla för en tid av femton år.

Föreskrifterna torde på grund av sin nära överensstämmelse med de

föreskrifter, som enligt vad nyss nämnts i förevarande hänseende redan

gällde beträffande bankinspektionens handlingar, böra i ovannämnda lag­

rum sammanföras med dessa till ett stycke. I den föreslagna lagen

angående fondkommissionsrörelse och fondbörsverksamhet föresloges straff

dels för offentliggörande av kurslista av visst innehåll dels för offentlig­

görande av meddelande, vilket uppenbarligen hade till syfte att uppmuntra

till spekulation i fondpapper. Kurslistor bringades så gott som alltid

till all mänhetens kännedom genom tidningarna. Även meddelanden, som

innehölle uppmuntran till spekulation, spriddes i regel i sådan form, att

de vore att hänföra till tryckta skrifter. På det att förekomsten av dvlika

listor och meddelanden måtte kunna effektivt motverkas, torde det följ-

aktigen vara nödvändigt, att deras offentliggörande i tryck belädes med

straff i tryckfrihetsförordningen. Bestämmelser härom torde böra inflyta

som ett nytt mom. i 3 §.

Enligt de sakkunnigas förslag skulle i tryckfrihetsförordningen

stadgas, att offentliggörande i tryck av listor och meddelanden av ovan­

nämnda slag skulle straffas efter lagen om fondkommissionsrörelse och

fondbörsverksamhet.

De av de sakkunniga förordade ändringar i tryckfrihetsförordningen,

som avse att skydda vissa handlingar rörande privata affärsförhållanden

mot offentliggörande, anser jag vara av behovet påkallade. Vad an­

går förslaget i dess övriga del, innefattar detsamma ett fullständigande

av vissa i förslaget till lag om fondkommissionsrörelse och fondbörs­

verksamhet upptagna straffstadganden. Enligt nämnda lagförslag skall

straffpåföljd inträda bland annat på grund av offentliggörande av kurs­

lista, därest sådan kurslista antingen, såvitt angår å fondbörs introdu­

cerade fondpapper, är missvisande eller saknar vissa uppgifter, eller

6

Kungl. Maj:ts 'proposition AV 243.

7

ock, såvitt gäller icke introducerade fondpapper, offentliggjorts utan auktorisation av tillsynsmyndigheten. Genom förevarande förslag till ändring i tryckfrihetsförordningen skulle dylikt offentliggörande straffas även då det sker genom tryckt skrift. Ehuruväl den ifrågasatta änd­ ringens genomförande kommer att medföra en måhända ganska be­ tungande kontrollskyldighet för tidningspressen över meddelanden av denna art, finner jag mig dock kunna förorda att även i denna del de sakkunnigas förslag förelägges riksdagen.

För övrigt ha vissa redaktionella ändringar skett i förslaget. Föredraganden uppläste härefter förslag till ändrad tydelse av

2 § 4:o och 3 § tryckfrihetsförordningen och hemställde, att förslaget måtte föreläggas riksdagen till prövning i grundlagsenlig ordning.

Statsrådets övriga ledamöter instämde i vad före­

draganden sålunda anfört och hemställt;

och behagade Hans Maj:t Konungen, med bifall

till denna hemställan, förordna, att till riksdagens prövning i grundlagsenlig ordning skulle avlåtas pro­ position av den lydelse, bilaga vid detta protokoll utvisar.

Ur protokollet:

Ad il Wifvesson.

Kungl. Maj:ts proposition Nr 243.