Prop. 1933:225

('angående anslag till be\xad stridande av kostnader för krig sdomstolarnas verksam\xad het, m. m.',)

Kungl. Maj:ts proposition nr 225.

5

Nr 225.

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående anslag till be­

stridande av kostnader för krig sdomstolarnas verksam­ het, m. m.; given Stockholms slott den 17 mars 1933.

Kungl. Majit vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­ rådsprotokollet över justitiedepartementsärenden för denna dag, föreslå riks­ dagen att bifalla de förslag om vars avlåtande till riksdagen föredragande departementschefen hemställt.

Under Hans Maj :ts

Min allernådigste Konungs och Herres frånvaro:

GUSTAF ADOLF.

K. Schlyter.

Utdrag av protokollet över justitiedepartementsärenden, hållet in­

för Hans Kungl. Höghet Kronprinsen-Reg euten i statsrådet å Stockholms slott den 17 mars 1933.

Närvarande:

Statsministern

Hansson , ministern för utrikes ärendena Sandler , statsråden

U

ndén

, S

chlyter

, W

igforss

, M

öller

, V

ennerström

, L

eo

, E

ngberg

, E

kman

,

Sköld.

Chefen för justitiedepartementet, statsrådet Schlyter, anför efter gemen­ sam beredning med cheferna för försvars-, social- och finansdepartementen:

6

Kungl. Maj:ts proposition nr 886.

Vid anmälan den 3 januari innevarande år inför Kungl. Maj :t av frågan om

reglering av utgifterna under riksstatens andra huvudtitel anmärkte jag vid

punkt [9.] rörande anslag till Svea hovrätt, att jag hade för avsikt föreslå

Kungl. Maj :t att avlåta proposition till 1933 års riksdag med förslag örn upp­

hävande av vissa krigsdomstolar. Vid punkt [25.] rörande anslag till civil

personal vid regements- och stationskrigsrätterna förklarade jag det vara min

avsikt att ånyo anmäla frågan sedan ett inom departementet utarbetat ut­

kast till lag örn upphävande av vissa krigsdomstolar, över vilket utkast ytt­

randen infordrats från domstolar och myndigheter, undergått den överarbet-

ning som kunde befinnas erforderlig samt underställts lagrådets granskning.

Då någon förändring med avseende å krigsdomstolarnas verksamhet icke be­

räknades kunna ske förrän från och med den 1 januari 1934, beslöt Kungl.

Maj:t på min hemställan föreslå riksdagen att, i avbidan på särskild propo­

sition i ämnet, för budgetåret 1933/1934 för avlönande av civil personal vid

regements- och stationskrigsrätterna beräkna ett extra anslag av 54,000 kro­

nor ävensom beräkna ordinarie förslagsanslaget till civil personal vid sär­

skilda krigsrätter m. m. till halva beloppet eller 5,000 kronor. Därjämte

beslöt Kungl. Majit likaledes på min hemställan att, i avbidan på samma pro­

position, för bestridande av ersättning till vissa ledamöter i rådhusrätt för

befattning med disciplinmål m. m. för budgetåret 1933/1934 beräkna ett extra

anslag av 14,000 kronor.

Över det förut omnämnda lagutkastet, vilket funnits bifogat en i ämnet ut­

arbetad promemoria (se prop. 1933 nr 223 bilaga A) ävensom en för frågans

bedömande ur ekonomisk synpunkt inom departementet upprättad ytterligare

promemoria hava stadsfullmäktige i Stockholm, Vaxholm, Uppsala, Eskils­

tuna, Strängnäs, Visby, Karlstad, örebro, Västerås, Falun, Gävle, Härnösand,

Östersund, Umeå, Linköping, Jönköping, Eksjö, Växjö, Halmstad, Göteborg,

Uddevalla, Borås, Skövde, Karlskrona, Kristianstad, Hälsingborg och Ystad

beretts tillfälle att yttra sig. Sist omförmälda promemoria har jämväl för

kännedom översänts till, bland andra, militieombudsmannen, de allmänna hov­

rätterna, krigshovrätten, domhavandena i Stockholms läns västra, Södra Ros­

lags, Livgedingets, Västmanlands västra, Ångermanlands södra, Ångerman­

lands mellersta, Jämtlands västra, Luleå, Linköpings, Norra och Södra Vedbo

härads, Gudhems och Kåkinds härads, Västra Göinge och Norra Åsbo härads

domsagor, häradsrätterna i Stockholms läns västra och Södra Roslags dom­

sagor, Åkers och Selebo härads tingslag, Snevringe härads tingslag, Ånger­

manlands södra domsaga, Sollefteå tingslag, Överluleå tingslag, Linköpings

domsaga, Vadsbo södra tingslag och Norra Åsbo härads domsaga, rådhus­

rätterna i de uppräknade städerna samt arméförvaltningen och marinförvalt­

ningen ävensom styrelsen för Svenska stadsförbundet. Yttrande har dess­

utom inkommit från styrelsen för föreningen Sveriges stadsdomare.

Sedan utredningen i ämnet numera slutförts, har Kungl. Majit förut den­

na dag beslutat avlåta proposition (nr 223) till riksdagen med förslag till lag

Kungl. Maj:ts proposition nr 225.

7

med vissa bestämmelser örn krigsdomstolar och rättegången därstädes. Enligt detta lagförslag skola regements- och stationskrigsrätterna vid krigsmakten upphöra och i deras ställe skall allmän underrätt vara första krigsdomstol. Särskild krigsrätt skall hädanefter finnas allenast vid kustflotta och utgöras av en ordförande och ytterligare två ledamöter, vilka jämte erforderligt antal ersättare av Konungen förordnas för viss tid bland dem som förvaltat domar- ämbete och däri ådagalagt insikt och erfarenhet. Militärt mål, varmed för­ stås mål eller ärende som tillkommer allmän domstol på grund av nyss åter­ givna stadgande eller ock särskild krigsrätt, skall — därest det tillhör under­ domstol — upptagas av allmän underrätt i den ordinarie förläggningsorten för den avdelning av krigsmakten till vilken tilltalad hör eller som målet närmast angår. Tillhör tilltalad eller angår målet närmast kustflotta, vid vilken särskild krigsrätt inrättats, skall målet upptagas av den särskilda krigs­ rätten. Konungen kan dock, där ett ändamålsenligt ordnande av rättsskip­ ningen det kräver, beträffande viss avdelning eller personal förordna att be­ hörig krigsdomstol skall vara annan allmän underrätt än nu sagts eller särskild krigsrätt. Vidare skall för fullgörande av de åligganden, som enligt straff­ lagen för krigsmakten ankomma på auditör, Konungen förordna lagfaren be­ fattningshavare vid allmän domstol. Slutligen skola de åligganden som hit­ tills tillkommit krigsfiskal fullgöras i mål vid särskild krigsrätt av den Ko­ nungen där förordnat till åklagare men eljest av allmän åklagare vid den underrätt som har att upptaga målet. Nu nämnd åklagare skall även utföra den talan vid underrätt, som hittills ankommit å överkrigsfiskal.

Den nya organisationen är, såsom redan antytts, avsedd att träda i tillämp­ ning den 1 januari 1984.

Enligt de förut omnämnda promemoriorna skulle vid överflyttning av den militära rättsskipningen å de allmänna domstolarna huvudsakligen rådhus­ rätter komma i fråga. Endast i ett relativt fåtal fall skulle häradsrätt tagas i anspråk såsom forum i militära mål. Den ökning i arbetsbördan, som för rådhusrätternas vidkommande bleve en följd av reformen, beräknades i kost- nadspromemorian i allmänhet bliva oväsentlig. I fråga örn Stockholms råd­ husrätt och rådhusrätten i Karlskrona ansågos dock förhållandena vara något annorlunda, men den ökade belastningen syntes böra medföra en viss ut­ ökning av personalen endast i den förstnämnda rådhusrätten. Den av de mi­ litära målen föranledda ökningen i de av reformen berörda domsagornas arbets­ börda förklarades i kostnadspromemorian kunna lättas genom att i dessa dom­ sagor anställdes sekreterare.

Till kostnadspromemorian hade såsom bilaga fogats en översikt över den beräknade årliga besparingen för statsverket genom krigsdomstolarnas av­ skaffande. I denna översikt hade upptagits följande poster och belopp:

8

Kungl. Maj:ts proposition nr 225.

Nuvarande

Kostnader efter

kostnader

reformen

Personalen vid regements- och stationskrigsrätter, arvoden

och expensbidrag .....................................................

108,000

A äldre stat kvarstående auditör, lön och tiänsterörines-

penningar .........................................................

4,000

4,000

Personalen vid särskilda krigsrätterna, ersättning beräknad

efter krigsrättssammanträde samt tre auditörsarvoden å

tillhopa 1,300 kr.........................................

16,000

Dyrtidstillägg å ovanstående1................

30.000

1,000

Vikariat sersättning........................

1,000

Rese- och traktamentsersättning ....

4,000

4,000

Krigshovrätten....................................

34,000

10,000

Ersättning till befattningshavare vid rådhusrätter för del­

tagande i handläggning av disciplinmål m. m...................

18,000

Ersättning för juridiskt rådgivarskap i övrigt ....

10,000

Summa kronor

197,000

47.000

Besparing således

150,000

Innan jag går in på de särskilda anslagsposterna skall jag i korthet åter­

giva de allmänna synpunkter, vilka några av de hörda myndigheterna anlagt

å kostnadsfrågan.

Svea hovrätt yttrade bland annat: Förklaringen till den oväntat gynnsam­

ma besparingssiffran syntes hovrätten ligga däri att vid beräkning av de

framtida kostnaderna dels den militära rättsvården icke påförts skälig andel

i kostnaderna för vederbörande domstolars verksamhet utan allenast den mer­

kostnad, som i och med införandet av det nya systemet omedelbart skulle

uppstå^ dels denna merkostnad beräknats alldeles för lågt. Såsom exempel

härpå ^åberopade hovrätten, att bland kostnaderna efter reformen icke redovi­

sats något som helst belopp för de militära målens behandling vid häradsrätt.

Aven örn det omedelbara anställandet av sekreterare i viss domsaga betinga­

des av de militära målens överflyttning, borde enligt kostnadspromemorian

sekreterarens avlöning ändock räknas såsom en utgift uteslutande för den ci­

vila rättsvården på den grund att enligt annat på prövning beroende förslag

sekreterare skulle successivt anställas i domsagorna. Av kalkylerna ville det

rent av synas hovrätten, som örn en häradshövding, vilken finge militära mål

på sig överflyttade, icke blott skulle vidkännas den därav föranledda ökning

av expenserna utan även nödgas med avsevärt belopp bidraga till avlöningen

av en sekreterare, som blivit behövlig på grund av de nämnda målens över­

flyttning. För åklagarväsendet i militära hål hade ej beräknats någon som

helst kostnad för framtiden, oaktat arbetsuppgifterna bleve desamma som

förut och åtminstone på ett eller annat håll uppgifternas överflyttande torde

föranleda omedelbart behov av ökad arbetskraft. Ett annat exempel erbjöde

beräkningen av kostnaderna för de militära målens handläggning i andra in­

stans, vilka kostnader för framtiden upptagits med för lågt belopp. Alltför

lågt beräknade voro också posterna ersättning till befattningshavare vid råd­

husrätten för deltagande i handläggning av disciplinmål m. m. och ersättning

1 Dyrtidstillägg utgår ej å ersättning beräknad efter krigsrättssammanträde eller å expens-

bidrag.

Kungl. Majlis proposition nr 225.

9

för juridiskt rådgivarskap i övrigt. Vid beräkning av statsverkets utgifter

efter reformens genomförande hade icke upptagits någon ersättning till stä­

derna, motsvarande den som utginge för rådhusrätternas befattning med tull­

mål. Hovrätten hade sig icke bekant, huruvida anspråk på sådan ersätt­

ning komme att framställas, och ansåge det vara utan större betydelse i detta

sammanhang, huruvida ersättning skulle utgå eller ej. Vid en jämförelse

mellan kostnaderna för den nuvarande och den föreslagna ordningen borde

man nämligen räkna med de totala kostnaderna för det allmänna och bortse

från den omständigheten, huruvida viss kostnad i sista hand drabbade staten

eller kommunerna. Av vikt vore däremot, såsom en från kommunalt håll fö-

rebragt utredning syntes visa, att de militära målens överflyttning till råd­

husrätterna i vissa fall torde föranleda avsevärt större kostnader än i kost-

nadspromemorian beräknats. Det kunde slutligen tilläggas, att i denna pro­

memoria icke beaktats möjligheten att med bibehållande i princip av den gäl­

lande organisationen nedbringa kostnaderna för densamma, exempelvis genom

organisatoriska förenklingar eller genom att i större utsträckning än nu låta

ersättningen bestämmas efter antalet mål eller eljest efter arbetsbördan. På

nu anförda grunder ansåge hovrätten förhoppningarna att genom reformen

vinna nämnvärd besparing av allmänna medel så tvivelaktiga, att denna syn­

punkt borde lämnas åsido vid lösningen av frågan örn krigsdomstolarnas av­

skaffande. Denna borde för övrigt från både principiell och praktisk syn­

punkt vara av så stor vikt att den i varje fall mycket obetydliga merkost­

nad, som vid en närmare granskning kunde befinnas vara förenad med den

ena eller den andra lösningen, icke borde få fälla utslaget.

Hovrätten över Skåne och Blekinge yttrade, att även örn de kostnader, som

bleve förknippade med reformen, huvudsakligen i fråga örn ytterligare arbets­

krafter för vissa rådhusrätter, skulle visa sig större än som antagits, vore

hovrätten likväl av den uppfattningen att, sedan rimliga anspråk i detta av­

seende tillfredsställts, besparingen bleve så betydande, att den i rådande stats-

finansiella betryck borde vara i hög grad eftersträvansvärd.

Krig shovrätten ansåge en eventuell besparing vara av ringa betydelse, då

det gällde ett ståndpunktstagande till frågan om den militära rättsskipnin­

gens ändamålsenliga organisation. Det för auditörernas ersättare beräknade

anslaget måste anses alldeles för lågt. Posten å 10,000 kronor kunde nog be­

räknas komma i verkligheten uppgå till mångdubbelt högre belopp, särskilt

om advokater i större utsträckning anlitades. Anslaget till rese- och trakta-

mentsersättning borde säkerligen heräknas högre än som skett, då ökade ut­

gifter kunde emotses för domstolarnas inställelser. Ersättning till sakkun­

niga borde beräknas — det kunde knappast förutsättas att en militär skulle,

då det gällde en rent civil domstol, vara skyldig att i motsats till andra yr­

kesmän kostnadsfritt tillhandahålla sin sakkunskap. Därest militär rätts­

skipning, som ju måste anses såsom en statens angelägenhet, över huvud

kunde överflyttas å stadsdomstolar, syntes vederbörande städer kunna med

fog framställa anspråk på att av staten erhålla full ersättning för ökade kost­

nader. Örn denna ersättning, såsom borde ske, toges i beräkning till sitt fulla

belopp, talade all sannolikhet för att den nya ordningen blev för staten lika

kostbar som den nuvarande. I alla händelser borde man väl räkna med kost­

naderna för det allmänna i dess helhet, och resultatet bleve då detsamma.

Vidare har militieombudsmannen ansett det kunna antagas att kostnaderna

för den militära rättsskipningen bleve något större efter reformens genomfö­

rande än för närvarande av det skäl, att de militära rättegångsmålen hädan­

efter skulle i första instans handläggas av tre civila domare mot nu endast

två. En ej obetydlig del av kostnaderna för sekreterare vore direkt att hän­

10

Kungl. Maj:ts proposition nr 225.

Departe­

ments­

chefen.

föra till de militära målens överflyttning. Vidare torde örn advokat anlita­

des för biträde åt befälhavare, kostnaden bliva jämförelsevis betydande. Väl

skulle statsverket genom en överflyttning å rådhusrätter av ifrågavarande

uppgifter kunna överföra vissa utgifter å kommunerna, men ett dylikt över­

förande syntes icke, allra minst under nu rådande svårigheter för kommu­

nerna, vara lämpligt.

Slutligen har styrelsen för föreningen Sveriges stadsdomare ansett ur be-

sparingssynpunkt något skäl icke kunna hämtas för att avskaffa krigsdom-

stolarna, varemot marinförvaltningen icke funnit anledning till erinran mot

de gjorda beräkningarna av kostnaderna för den militära jurisdiktionen under

fredstid sådan densamma utformats enligt det remitterade förslaget.

De invändningar av mera allmän natur, vilka sålunda anförts emot de un­

der det förberedande utredningsarbetet verkställda kostnadsberäkningarna, sy­

nas lämpligen böra komma under bedömande i det följande i samband med

behandlingen av de särskilda anslagsposterna. Jag vill emellertid redan nu

erinra därom att dessa beräkningar — såsom i kostnadspromemorian jämväl

angivits — kommit till uttryck i avrundade tal och sålunda varit avsedda att

undergå justering uppåt eller nedåt, ävensom att avvikelser i organisatoriskt

hänseende från det ursprungliga förslaget medfört ändrade anslagsbehov.

De allmänna underrätter, vilka enligt förslaget ifrågakomma såsom krigs-

domstolar, återfinnas å den i prop. 1933 nr 223 bilaga C intagna tablån. Av

denna framgår att de militära målen torde komma att handläggas, förutom

vid rådhusrätterna i det övervägande antalet nuvarande militära förläggnings­

orter, jämväl vid några enstaka häradsrätter. I fråga örn de principer

vilka varit vägledande vid denna uppdelning får jag hänvisa till vad jag

yttrat i samma proposition s. 61.

Det har i det föregående anmärkts, att den av de militära målen föran­

ledda ökningen i de av reformen berörda domsagornas arbetsbörda skulle

kunna lättas genom anställande av sekreterare i dessa domsagor. I en

till 1933 års riksdag avlåten proposition nr 180 med begäran örn anslag till

bidrag till domsagornas förvaltning har föreslagits bland annat, att sekrete­

rare skall uppbära avlöning enligt löre och sedermera, efter ett och ett halvt

års tjänstgöring, enligt 21 :a löneklassen i allmänna avlöningsreglementet

ävensom att vederbörande häradshövding skall bidraga till denna avlöning

med ett belopp av 800 kronor örn året.

Av den tidigare lämnade redogörelsen för de allmänna synpunkter, vilka

några av de hörda myndigheterna anlagt å kostnadsfrågan, framgår att Svea

hovrätt hyser betänkligheter mot att häradshövding, som får militära mål

överflyttade till häradsrätt i av honom omhänderhavd domsaga, skall vidkän­

nas den därav föranledda ökningen i expenser ävensom nödgas bidraga till

avlöningen av en sekreterare, som blir erforderlig på grund av nämnda måls

överflyttning. I samma riktning gå övriga uttalanden i denna del. Göta

hovrätt yttrar sålunda -—• i samband med att hovrätten förordar Södra Vedbo

häradsrätt såsom forum för mål som härröra från de i Eksjö förlagda trup­

Kungl. Maj:ts proposition nr ZZ5.

11

perna — att, om anställande av sekreterare i Norra ock Södra Vedbo härads

domsaga kräves endast på grund av de militära målens överflyttande till

nämnda häradsrätt och för att dylik befattningshavare skall kunna övertaga

de uppgifter med avseende å disciplinmålen, som för närvarande ankomma på

auditören, det icke kan anses vara med rättvisa och billighet överensstäm­

mande, att häradshövdingen skall erlägga avsett bidrag till avlönande av

ifrågavarande befattningshavare.

Domhavanden i Luleå domsaga finner någon skälig anledning icke kunna

utletas därtill att häradshövdingen icke skulle åtnjuta gottgörelse för mer­

kostnader, som skulle drabba honom i form av avlöning åt skrivbiträden, samt

utgifter för papper och skrivmateriel. I detta sammanhang anhålles om en

lönefyllnad åt häradshövdingen med åtminstone 800 kronor, motsvarande nu­

varande auditörens vid Norrbottens regementes krigsrätt expensbidrag. Dom­

havanden i Södra Roslags domsaga anser sig icke kunna underlåta att an­

märka på att kostnaderna för dombok, diarier m. m. syntes skola bestridas av

häradshövdingen. Sollefteå tingslags häradsrätt beräknar omkring 15 extra

sammanträden årligen för militära mål, vilket innebär en kostnad för stats­

verket å 750 kronor. Under förutsättning att den nuvarande tingsordningen

i domsagan blir gällande, föreligger ej något behov av sekreterare. Härads­

rätten förutsätter slutligen att hela sekreterarearvodet, beräknat till 6,800 kro­

nor, skall gäldas av allmänna medel. Då de nuvarande kostnaderna för Vä­

sternorrlands regementes krigsrätt belöpa sig till omkring 4,800 kronor, kom­

mer reformen att medföra en merkostnad å 2,750 kronor. Domhavanden i Norra

och Södra Vedbo härads domsaga åberopar, att reformen kommer att medföra

att ytterligare biträden måste anställas vilket i sin tur innebär, att de nuva­

rande kanslilokalerna bliva otillräckliga. För häradshövdingen kommer,

bland annat genom anställandet av sekreterare, reformen att resultera _ i en ej

oväsentlig ekonomisk uppoffring. Det synes domhavanden egendomligt, örn

detta skulle kunna anses överensstämmande med rättvisa. Domhavanden i

Gudhems och Kåkinds härads domsaga beräknar jämväl att utgifterna för

renskrift skola bliva betydliga, särskilt i undersökningsmål rörande mera om­

fattande materiella skador. Att märka är, att häradshövdingen i dylika mål

icke kan beräkna någon expeditionslösen.

Enligt den senast omnämnda tablån skola för handläggning av militära

mål ifrågakomma allenast sex häradsrätter. Den ökning i dessa domstolars

arbetsbörda, som reformen medför, synes kunna beräknas med ledning av de

rättsstatistiska uppgifterna från de krigsrätter, vilkas verksamhet ifråga­

varande häradsrätter skola övertaga. Av följande tablå framgår förhållan­

det mellan årsmedeltalet under treårsperioden 1929—1931 av genom slutligt

utslag avgjorda civila och kriminella mål i de domsagor, inom vilka ifråga­

varande häradsrätter äro belägna, å ena, samt årsmedeltalet under samma

tidsperiod av slutligt handlagda ärenden och genom slutligt utslag avgjorda

mål vid de krigsrätter vilka i detta sammanhang komma ifråga, å andra

sidan.

Departe­

ments­

chefen.

Kungl. Maj:ts proposition nr 2S5.

Årsmedeltalet av dom­

sagans arbetsbörda

åren 1929—1931

Årsmedeltalet av de krigsrätters arbetsbörda åren 1929—1931 vilkas verksamhet skall över­ tagas av häradsrätt i domsagan

Domsaga

Genom slutligt ut­

slag avgjorda

civila mål

Genom slutligt utslag

Slutligt

hand­ lagda ärenden

Genom slutligt utslag avgjorda

mål

Tredskovis

avdöuida

eller ome­

delbart medgivna

Övriga

avgjorda

krimi­

nella

mål

däri talan

om an­ svar ej

förts

dari talan

om an­

svar förts

Livgedingets domsaga (Väster- och

Österrekarne tglgs hrtt och Åkers och Selebo tglgs hrtt) .

53 68

158 12

5

Ångermanlands mellersta domsaga

(Boteå tglgs hrtt och Sollefteå tglgs hrtt).................................

125 82 334

1 ii 42

Lnleå domsaga (Överluleå tglgs

hrtt, Nederluleå tglgs hrtt och Jokkmokks lappmarks tglgs hrtt)

94 81

445 22 63 40

Norra och Södra Vedbo härads

domsaga (Norra Vedbo hrit och Södra Vedbo hrtt)....................

109 56 338 2

1 11

Gudhems och Kåkinds härads dom­

saga (Gudhems hrtt och Kåkinds hrtt).............................................

19 33

103 14

35

Västra Göinge domsaga................

152 99

289

— —

Av denna uppställning framgår att den arbetsökning som i och med över­ flyttningen av de militära målen torde vara att förvänta i de domsagor, i vilka Åkers och Selebo tingslag och Södra Vedbo härad ingå, samt i Västra Göinge domsaga måste betecknas såsom ringa. I dessa domsagor torde ifrågavarande arbetsökning icke kunna beräknas medföra någon nämnvärd höjning i veder­ börande häradshövdingars expenser. Beträffande övriga domsagor torde kom­ pensation för den ökning i förvaltningskostnader, som den föreslagna refor­ men kan väntas medföra, böra beredas vederbörande häradshövdingar genom lönefyllnad med anlitande av anslaget till partiell löneförbättring för härads­ hövdingarna.

För fullgörande av auditörs g öromål torde anställande av sekreterare på­ kallas i följande av de i tabellen upptagna domsagor, nämligen Livge- dingets, Norra och Södra Vedbo härads, Ångermanlands mellersta, Luleå samt Gudhems och Kåkinds härads domsagor. Någon ändring beträf­ fande den föreslagna bidragsskyldigheten från häradshövdingens sida till sekreterarens avlönande finner jag icke böra ifrågakomma i domsaga där häradsrätt tjänstgör såsom krigsdomstol. Örn med hänsyn till krigs- domstolsreformen sekreterare anställes i domsaga, där detta ej är påkallat på grund av redan befintlig arbetsbörda, torde nämligen i stället andre notarie­ tjänsten i sådan domsaga kunna undvaras. Då enligt framlagt förslag häradshövdingens bidragsskyldighet till nämnda båda befattningshavares av­ löningar är densamma, är det ur denna synpunkt likgiltigt huruvida sekre­

Kungl. Maj:ts proposition nr 225.

13

terare eller andre notarie finnes anställd i domsagan. Oell ur arbetssynpunkt

måste det anses fördelaktigare för häradshövdingen att ha till sitt förfogande

den mera kvalificerade arbetskraft som sekreteraren representerar. Då det

vidare är ett önskemål att sekreterare så småningom anställas i allt flera

domsagor, synes det lämpligt att början göres med bland annat de domsagor

som beröras av krigsdomstolsreformen.

Såsom av vad tidigare anförts framgår har i samband med förslaget örn

den militära rättsskipningens överflyttande å vissa rådhusrätter fråga

uppkommit om skyldighet för statsverket att ersätta de kostnader, som kunna

föranledas av en dylik åtgärd. I de förut omförmälda promemoriorna hade

icke ifrågasatts någon ersättning till rådhusrätterna för domstolsbehand­

lingen av de militära målen. Enligt det ursprungliga förslaget hade — så­

som av den i kostnadspromemorian intagna översikten framgick — ersätt­

ning allenast beräknats till sådana befattningshavare vid rådhusrätterna, vil­

ka avsågos skola övertaga de nuvarande auditörernas befattning med disciplin­

mål och rådgivande verksamhet m. m. Innan jag lämnar en redogörelse för

myndigheternas yttranden i denna del, vill jag i korthet återgiva vad som

tidigare förekommit i detta ämne.

I ett förslag i krigslagstiftningsfrågan, som av Kungl. Maj:t framlades

vid 1914 års senare riksdag, hade systemet med särskilda krigsdomstolar bi­

behållits. Emellertid väcktes i anledning av propositionen motion i andra

kammaren av herrar Lindhagen och Persson i Norrköping om krigsrättsmå-

lens överflyttande till de allmänna domstolarna. I kostnadsfrågan anförde

motionärerna bland annat:

Det hade visats, att tillskottet i arbetsbörda för de allmänna domstolarna

genom militärmålens övertagande i allmänhet vore ytterst ringa. I fråga örn

de endast av staten avlönade underrätterna på landet spelade överflyttningen

i kostnadsavseende ingen annan roll, än att viss reseersättning kunde komma

att utgå, i händelse det kunde komma i fråga att hålla urtima ting å vissa

lägerplatser. Beträffande rådhusrätterna, vilkas direkta avlöning utginge av

kommunala medel, kunde naturligtvis en ändring i lagstiftningen om forum

ej medföra några anspråk från kommunernas sida på lönetillskott från stats­

verket. De enda rådhusrätter, som i nämnvärd mån skulle komma att beröras

av överflyttningen, vore för övrigt rådhusrätterna i Karlskrona och Stock­

holm.

Sedan vid 1920 års riksdag motioner väckts i första kammaren av herr

Lindhagen och i andra kammaren av herr Vennerström m. fl. avseende krigs-

domstolarnas avskaffande, yttrade första lagutskottet i kostnadsfrågan bl. a.,

att staten —- i den mån rådhusrätterna komme att övertaga även den mili­

tära rättsskipningen — icke torde kunna undgå att till städerna utgiva er­

sättning för den kostnad detta övertagande givetvis måste förorsaka stä­

derna.

1920 års krigslagstiftningskommitté anförde i frågan örn ersättningen till

rådhusrätterna:

Det torde vara självfallet, såsom ock av första lagutskottet vid 1920 års

riksdag framhållits, att, i händelse de militära brottmålen överflyttades från

Kungl. Maj:ts proposition nr 225.

krigsrätterna till de allmänna domstolarna, staten icke kunde undgå att tili stadsdomarna lämna viss ersättning för behandlingen av de militära brott­ målen. I detta avseende erinrades, att enligt kungl, cirkuläret den 21 april 1841 i fråga om tullmai den regeln gällde, att vederbörande rådhusrätt vore skyldig utan ersättning handlägga de sex första under året förekommande tullmålen, varefter statsverket erlade en summa av femton kronor för varje mål, som därutöver förekomma. Vid bestämmande av den ersättning, som lämpligen borde utgå till de allmänna domstolarna för behandlingen av mili­ tära brottmål, syntes det belopp, som erlades för tullmai, vara alltför lågt med hänsyn dels till tullmålens relativt enklare beskaffenhet och likformig­ het, dels ock till den avsevärda förändring av penningvärdet, som sedan 1841 ägt rum. Vid beräkningen av kostnaderna för ifrågavarande reform hade kommittén förslagsvis räknat med ett ersättningsbelopp av 30 kronor för varje mål, vilket syntes i stort sett vara fullt tillräckligt för täckande av veder­ börande domstolars ökade kostnader. Ehuruväl dessa kostnader endast vore approximativt beräknade, hade kommittén icke ansett sig böra i sakens nu­ varande läge göra några mera detaljerade kalkyler genom infordrande av när­ mare utredning från vederbörande underrätter, då betänkandet, om det bleve föremål för vidare åtgärder, torde komma att remitteras till ifrågavarande domstolar, vilka därvid icke torde underlåta att förebringa eventuellt erfor­ derlig utredning i detta hänseende. I händelse fog härför ansåges föreligga, kunde ju särskilda grunder för ersättningsbeloppens bestämmande i ett eller annat fall fastställas.

I flertalet av de i nu förevarande ärende avgivna yttrandena hava de eko­ nomiska konsekvenserna av de militära målens överflyttning å rådhusrätterna upptagits till behandling. Från städernas sida har i stort sett enighet rått därom att staten, därest den föreslagna reformen komme att genomföras, icke kunde undgå att ersätta städerna deras i anledning härav orsakade kostnader för domstols- och åklagarpersonal, renskrivning m. m. Denna uppfattning har kommit till uttryck på olika sätt.

Stadsfullmäktige i Örebro anföra sålunda bland annat: Metoden att på stä­ dernas bekostnad i besparings- och andra syften genomföra reformer på ett rent statligt område, torde av städerna icke kunna stillatigande godtagas.

Statens besparingssträvanden hade redan förut visat tendens att gå ut över kommunerna. Det föreliggande förslaget vore ägnat att ingiva städerna de allvarligaste farhågor gentemot en fortsatt utveckling av statligt besparings- nit efter dylika linjer. I fråga örn flera städer, bl. a. örebro, torde det kunna ifrågasättas örn reformen kunde genomföras utan omedelbara och direkta kostnader för staden. Men ersättning borde givetvis utgå, även där dylik omedelbar och särskild kostnad icke kunde påvisas. Även örn i någon stad, såsom naturligt vore, då en domstols organisation icke kunde helt anpassas efter behoven för ögonblicket, den nuvarande domstolsorganisationen erbjöde sådan marginal mellan arbetsbördan och gränsen för organisationens arbets­ möjligheter, att ett övertagande av ifrågavarande angelägenheter skulle kunna ske utan omedelbara särskilda kostnader av praktisk betydelse, vore denna marginal givetvis av staden åstadkommen i syfte att möta den så att säga normala utvecklingens krav.

Det vore endast en tidsfråga, på många håll troligen på mycket klut sikt, när utvecklingen och det ordinarie domstolsarbetets ökning krävde större or­ ganisation. Den merkostnad, som i sålunda förutsatta fall föranleddes av den militära rättsskipningens övertagande, vore givetvis icke borteliminerad, ehuru densamma icke omedelbart gjorde sig gällande.

Kungl. Maj:ts proposition nr 225.

15

Det^syntes icke föreligga någon som helst anledning, att staten skulle för nu ifrågavarande ändamål utan ersättning taga i anspråk den marginal mel­ lan arbetsbörda och prestationsmöjlighet, som på något håll kunde vara till­ finnandes, och därigenom framflytta tidpunkten för en nödig utökning av or­ ganisationen.

Stockholms rådhusrätt anför i anslutning till vad som återgivits i prop. 1933 nr 223 s. 30 o. f. av dess yttrande i ämnet:

Även örn man av 1920 års kommittés uttalande rörande städernas skyl­ dighet att ställa sig till efterrättelse vad statsmakterna besluta i fråga örn det sätt och inom vilka områden rättsskipningen skall utövas kunde draga den slutsatsen, att städerna icke kunde motsätta sig krigsrättsmålens läg­ gande på städernas domstolar, vore därmed dock icke sagt, att detta skulle kunna ske utan att medföra några anspråk från kommunernas sida på bidrag från statsverket, i den mån ökade kostnader uppkomme. 1920 års kommitté hade ock utgått från att statsverket icke kunde undgå att lämna vederlag för den arbetsbörda, som staten i och med krigsrättsmålen överlämnade till stads- domstolarna. Föreliggande förslag utginge från en motsatt ståndpunkt. Rådhusrätten kunde ej finna annat än att kommitténs ståndpunkt vore den riktigare, allenast med den modifikation, att eventuella ersättningsanspråk torde böra begränsas till de fall, då någon merkostnad verkligen kunde på­ visas, och att den av kommittén föreslagna ersättningsformen alltså måhända vore mindre lyckligt vald. Det förhölle sig tvivelsutan så, att städerna icke kunde undgå att bära kostnaderna för en ändring i lagstiftningen, som med­ förde helt nya bördor för deras domstolar. Men förhållandet syntes ligga något annorlunda till då det, såsom enligt föreliggande förslag, vore fråga örn att upphäva en bestående, av staten bekostad anordning och överflytta dess arbetsuppgifter å stadsdomstolarna. Det rättsläge, vari städerna befunne sig med avseende å sitt domstolsväsen, torde bygga på den naturliga förutsätt­ ningen, att bestående arbetsfördelning mellan statens och stadens organ icke ensidigt rubbades genom dylika åtgöranden från statens sida, med mindre än att skäligt vederlag lämnades. Ett motsatt förfaringssätt måste enligt rådhusrättens mening karakteriseras såsom ett maktmissbruk från statens sida gentemot städerna.

Styrelsen för Svenska stadsförbundet har framhållit, att några historiskt betingade skäl för att städerna skulle vara skyldiga att svara även för den militära rättsskipningen tydligen ej stått tillbuds. I verkligheten syntes valet av plats för en regementsförläggning knappast heller utgöra en skä­ lig grund för att åsamka staden utgifter för den med förläggningen följande militära rättsskipningen och ombesörjandet av åklagaregöromålen i samband därmed.

Rådhusrätten i Gävle påpekar att en ekonomisk uppgörelse mellan städerna och staten förutsatts skola äga rum vid statens övertagande av städernas dom­ stolsväsen. Nu ginge man tvärt emot de principer som varit bestämmande för den stora processutredningen. Redan detta vore anmärkningsvärt. Men när förslaget framfördes utan tanke på ekonomisk kompensation, funne rådhusrät­ ten den konstitutionella grunden för förfarandet kunna starkt ifrågasättas. Rådhusrätten i Örebro anser att örn rådhusrätten genom ett statens maktbud skulle åläggas att avdöma specialmål, föranledda av en utanför staden belägen militär inrättning — Livregementets grenadjärers kaserner äro belägna i

Längbro socken — framstår en underlåtenhet från statens sida att härför läm­ na skälig ersättning som än mindre försvarlig än i andra fall.

I några fall hava städernas inställning till hela reformen gjorts beroende av frågan om ersättning för vederbörande rådhusrätters övertagande av de

16

Kungl. Maj:ts proposition nr 225.

nya arbetsuppgifterna. Sålunda hava stadsfullmäktige i Gävle, Halmstad,

Visby, Strängnäs, Karlstad och Umeå förklarat sig förutsätta att kommunerna

varken nu eller framdeles genom reformen tillskyndades några kostnader. Stads­

fullmäktige i Borås ha enär i det föreliggande lagförslaget ej förutsatts, att

staden nöjaktigt skulle kompenseras för de arbetsuppgifter och kostnader, som

genom omorganisationen skulle överflyttas från statsverket till staden, för­

klarat sig avstyrka omorganisationsförslaget intill dess sådan kompensation

upptoges.

Beträffande omfattningen av den av reformen föranledda ökningen i rådhus­

rätternas arbetsbörda m. m. samt därav förorsakade kostnader hava allenast

en del städer förebragt utredning.

Stockholms rådhusrätt har i detta hänseende i huvudsak anfört:

Den undersökning rådhusrätten verkställt hade givit till resultat, att, därest

icke den militära rättsvården skulle genom reformen undergå en betydande

försämring, tillskottet i arbetskrafter måste göras ganska stort. Till belysan­

de av personalbehovet för de militära målen hade ansetts kunna tjäna antalet

dagar, under vilka de fyra krigsdomare, vilkas mål i huvudsak enligt försla­

get skulle tillhöra Stockholms rådhusrätt, under år 1931 varit upptagna av

krigsrättssammanträden. Detta antal hade befunnits utgöra omkring 162,

alltså i genomsnitt mer än varannan helgfri dag.

Vid beräkningen av personalbehovet torde man icke kunna taga egentlig

hänsyn till förhoppningar örn en ytterligare nedgång av de militära målen.

Fluktuationer kunde förekomma bland annat med hänsyn till den militära

rekryteringens olika utfall under olika år. Rådhusrättens nuvarande perso­

nalbestånd lämnade icke utrymme för ett så väsentligt tillskott i arbete, som

förslaget syntes medföra. Det vore visserligen sant, att åtskilliga ledamöter

av rådhusrätten vid sidan av sin tjänst därstädes innehade andra uppdrag och

enkannerligen sådana i egenskap av krigsdomare eller auditörer. Förmågan

att bära den större arbetsbörda, som följde av en dylik ställning, vore emel­

lertid i hög grad individuell. Bland de vid Stockholms rådhusrätt anställda

militärjuristerna inträffade det för övrigt ej alltför sällan, att de av sin tjänst­

göring i rådhusrätten vore hindrade att förrätta sina göromål vid krigsdom-

stolen och förty nödgades uppdraga dessa åt en vice befattningshavare. Re­

dan med nuvarande arbetsmängd försloge icke rådhusrättens för vanliga fall

tillmätta arbetskrafter vid mera avsevärda tillfälliga ökningar, utan ej sällan

måste förstärkning med extra ledamöter ske. Den minskning i arbetet som

skulle vara att motse genom den med 1933 ikraftträdande inskrivningsrefor-

men vore i huvudsak endast skenbar. För de ledamöter, som i framtiden kom-

me att tjänstgöra såsom inskrivningsdomare, innebure den nya ordningen icke

någon lättnad utan tvärtom ökat arbete och ökat ansvar. För de två ledamö­

ter, borgmästaren och andre rådmannen å första avdelningen, som genom re­

formen helt eller till största delen befriades från ledamotskapet i inskrivnings-

ärendena, funnes andra trängande uppgifter i beredskap, vilka komme att

mer än uppväga den vunna lättnaden. Det kunde med fog ifrågasättas att

för handläggningen av de militära målen inrätta en helt ny avdelning. Emel­

lertid mötte mot en sådan åtgärd svårigheter redan med hänsyn till lokalför­

hållandena. Det torde då endast återstå att söka inpassa dessa mål å någon

av de befintliga avdelningarna. På utav rådhusrätten åberopade skäl syntes

därvid i främsta rummet den sist tillkomna avdelningen, den åttonde, böra

ifrågakomma.

Efter att hava närmare redogjort för åttonde avdelningens nuvarande orga­

nisation och arbetsförhållanden, beräknade rådhusrätten — med utgångspunkt

från att resor utom Stockholm icke skulle ifrågakomma — personalbehovet

Kungl. Maj:ts proposition nr 225.

17

sålunda. För krigsrättsmålens handläggning krävdes enligt rådhusrättens uppfattning ovillkorligen en särskild ordförande. För protokollsföringen kräv­ des vidare en assessor, vilken nied hänsyn till svårighetsgraden av många av de förekommande målen syntes böra erhålla förste assessors grad. Slutligen erfordrades en rådman såsom bisittare, då ju besättningen i dessa mål givet­ vis icke finge göras mindre kvalificerad än i övriga mål.

Det nu sagda hade endast avseende å de egentliga krigsrättsmålen, d. v. s. de, som enligt nuvarande lagstiftning under alla förhållanden skulle gå till fulltalig krigsrätt. Härtill komme de s. k. persedelmålen, vilka enligt 12 § i förslaget skulle handläggas av en enda lagfaren ledamot av rådhusrätten »i rättens ställe». I vissa fall kunde även dylika mål vara av sådan betydenhet, att de borde i fortsättningen handläggas av rådhusrätten själv, såsom ock i lagpromemorian förutsatts. Vilka ledamöter av rätten, som eljest borde an­ litas för handläggning av dylika mål, torde för närvarande vara svårt att be­ döma. Närmast till hands läge att därtill utse den ledamot, som icke förde ordet och ej heller förde protokollet. Emellertid torde det icke vara möjligt att begränsa denna tjänstgöring till endast de tre ledamöter, som enligt vad förut nämnts skulle tillhöra rådhusrätten, då den handlade militära mål, bland an­ nat enär det skulle kunna inträffa att, då en av dem vore upptagen av perse­ delmål, rätten i dess helhet icke skulle kunna sammanträda, vilket dock mån­ gen gång torde bliva nödvändigt. Det torde därför vara nödigt att därtill anlita även andra ledamöter av rådhusrätten. I den mån så bleve fallet, torde detta kanske icke låta sig göra utan att bereda dem särskild ersättning för denna tjänstgöring, vilken skulle komma att innebära ett tillägg till de mot­ svarande tjänstemän eljest åliggande tjänsteplikter.

De sannolika kostnaderna för krigsrättsgöromålens övertagande av rådhus­ rätten skulle kunna beräknas sålunda: En rådman, tillika rättens ordförande, begynnelseavlöning........... kr. 12,000 En rådman såsom bisittare, d:o ............................................................ » 12,000 En förste assessor, d:o ............................................................................. » 9,300 Ett skrivbiträde, d:o ................................................................................. » 1,920 En stadstjänare, d:o ................................................................................. » 2,400 Löneförhöjningar (ålderstillägg) ........................................................ » 6,510 Rörligt lönetillägg, f. n. cirka ................................................................ » 7,000 Skrivkostnader, andel i vikariatsarvoden; pensioner, tillfälliga för­

stärkningar och övrig extra personal m. m., förslagsvis beräk­ nat till .......................................................................................... » 8,870

Summa cirka kr. 60,000.

Att beräkningen i vad anginge sistnämnda post vore helt och hållet unge­ färlig, ansåge rådhusrätten icke behöva särskilt framhållas.

Rådhusrätten ansåge vidare att för utförande av åtal i militära mål erford­ rades en särskild åklagare, vilket skulle draga en årlig kostnad örn cirka 13,000 kronor.

Stadsfullmäktige i Stockholm, som tagit del av rådhusrättens utredning i ämnet, hava förklarat att, i händelse det föreliggande förslaget komme till ge­ nomförande. statsverket borde bestrida de merkostnader för staden, som därav föranleddes.

Stads/ullmäktige i Uppsala hava jämväl lämnat en redogörelse för huru överflyttningen av de militära målen kunde beräknas inverka på därvarande rådhusrätts organisation och arbetsförhållanden samt därvid anfört:

Då de militära målen huvudsakligen vore av brottmåls natur, vore det själv­ fallet att förandet av domboken över sådana mål skulle komma att åvila brott - målsrådmannen. Likaså komme givetvis de i 6 § i lagutkastet angivna ålig-

Kungl. Majlis proposition nr 2Z5.

gandena att ingå i sistnämnda befattningshavares göromål. Då brottmålsråd- manstjänsten redan nu vore synnerligen arbetstyngd, syntes en jämkning i ar­ betsordningen böra ske därhän, att notarii publicigöromålen överfördes å ma- gistratsrådmanstjänsten. Uppdragen såsom sekreterare och ombudsman hos fattigvårdsstyrelsen samt barnavårdsnämnden hade intill utgången av år 1932 varit förenade med avlöningar örn tillhopa i runt tal 3,400 kronor. Genom ti­ digare träffad överenskommelse hade uppdragen emellertid överförts från hit­ tillsvarande befattningshavaren till magistratsrådmannen, genom vilken åt­ gärd staden gjort en besparing av omkring 2,900 kronor. Efter en återgång till den förutvarande organisationen av dessa uppdrags fullgörande, skulle allt­ så nämnda besparing bortfalla. Då rådhusrättens nuvarande ledamöter icke enligt gällande arbetsordning torde kunna anses vara skyldiga att åtaga sig den föreslagna rådgivande verksamheten vid handläggning av disciplinmål, syntes det icke kunna undgås att den befattningshavare vid rådhusrätten, som åtoge sig denna verksamhet, bereddes skälig ersättning. Enligt promemorian angående kostnaderna för den militära jurisdiktionen hade det föreslagna er­ sättningsbeloppet till ifrågavarande befattningshavare vid rådhusrätten i Upp­ sala beräknats till 600 kronor, till vilket belopp ersättningen alltså lägst torde komma att uppgå. Enligt av magistraten gjord beräkning av merkostnaden för skrivmateriel och extra skrivhjälp för de militära målen inom rådhusrät­ ten uppginge densamma till 200 å 300 kronor. Sammanlagda kostnaderna för förslagets genomförande belöpte sig alltså för Uppsala stads vidkommande till omkring 3,800 kronor för år, för vilken ökade utgift staden i händelse av för­ slagets genomförande ansåge sig vara berättigad att erhålla full ersättning av statsmedel.

Stadsfullmäktige i Karlskrona hava erinrat örn att förslag vore å bane att omorganisera magistraten och rådhusrätten därstädes. Den föreslagna orga­ nisationen bleve enligt stadsfullmäktige ej tillräcklig, därest åliggandena kom- me att utökas så väsentligt som ett överflyttande av krigsrättsmålen måste nödvändiggöra, lika litet som den nuvarande organisationen utan tillskott av arbetskraft kunde mottaga den avsedda ökningen i arbetsbördan. Att bestämt angiva de kostnader, som genom överflyttningen komme att åsamkas staden, vore nu ej möjligt, men stadsfullmäktige saknade anledning antaga, att de ej komme att uppgå till ett av rådhusrätten beräknat belopp, 19.933 kronor, vartill borde läggas vissa expenskostnader m. m., av stadsfullmäktige upp­ skattade till c:a 2,000 kronor. Ett bestämt villkor för att krigsrättsmålen för i Karlskrona förlagda truppförband skulle handläggas vid rådhusrätten i

Karlskrona borde vara, att staden tillförsäkrades ett vederlag av minst 22,000 kronor för år eller däremot svarande kapitalbelopp. — Rådhusrättens beräk­ ningar ställde sig sålunda:

Arvode åt en ordförande å en andra avdelning ......................... kronor 1,000 Avlöning till en rådman, inkl. ålders- och dyrortstillägg........... » 12^850 Avlöning till ett skrivbiträde inkl. ålders- och dyrortstillägg . . » 2*189 Avlöningsförhöjning till stadsfiskalen ............................................. » 1*744 Semesterarvoden ................................................................................... » 750 Pensionskostnader ........................................................................... » \

jqo

Skrivmateriel m. m.................................................................................. » '390

Summa kronor 19,933.

Stads fullmäktig e i Göteborg anse att de militära målen böra handläggas vid rådhusrättens brottmålsavdelning, som är femte avdelningen Denna av­ delning vore emellertid redan nu så arbetstyngd, att en ytterligare ökning av

Kungl. May.ts proposition nr 225.

19

göromålen kunde befaras nödvändiggöra ökning av antalet befattningshavare å avdelningen. Om domstolen i regel komme att sammanträda å den militära förläggningsorten, komme detta att inverka särskilt förryckande på avdelnin­ gens arbete. Att för närvarande beräkna storleken av kostnaderna för råd­ husrättens övertagande av de militära målen vore förenat med vissa svårighe­ ter. De nuvarande arvodena till befattningshavarna vid Göta artillerirege­ mentes krigsrätt (krigsdomare, auditör och krigsfiskal) tillhopa 2,600 kronor jämte 80 kronor per sammanträde för nämnda tre personer gemensamt, då krigsrätten handlade mål rörande militärpersoner som icke tillhörde Göta ar­ tilleriregemente, vore emellertid otillräckliga efter reformens genomförande. Enär det nuvarande antalet civila domstolsledamöter för handläggning av militära mål enligt förslaget skulle utökas från 2 till 3, erfordrades alltså arvode till ytterligare en ledamot. Detta arvode borde beräknas lägst efter de grunder som gällde för arvodena till först angivna tre personer. Omstän­ digheterna kunde jämväl föranleda anställandet av ytterligare arbetskrafter vid rådhusrätten. Till de angivna kostnaderna finge även läggas andel i ut­ gifter för skrivbiträde och vaktmästare samt vikariatsarvoden, pensioner saint lokaler med värme, belysning och städning. Slutligen borde för den händelse rådhusrättens sessioner förlädes till annan plats inom eller utom staden än rådhuset, viss tilläggsersättning utgå med hänsyn till den tidsspillan som däri­ genom uppstode för domstolens ledamöter.

Stadsfullmäktige i Hälsingborg, som bestritt varje skyldighet för staden att utan skälig ersättning låta rådhusrätten övertaga den militära rättsskipningen och därmed sammanhängande bestyr, ha åberopat en av magistraten verk­ ställd utredning i ämnet däri den årliga ersättningen till staden beräknats till 2.267 kronor.

Vidare hava stadsfullmäktige i Östersund samt rådhusrätten i Umeå ifråga­ satt ersättning efter samma grunder som de efter vilka den nuvarande krigsrättspersonalen avlönades, under det att stadsfullmäktige i Växjö ansett reformen för sitt vidkommande allenast föranleda en obetydlig ökning i utgifterna för skrivmaterialier och andra expenser. Slutligen hava stads­ fullmäktige i Västerås ifrågasatt ersättning — förutom för eventuell påvisbar kostnadsökning — jämväl för en skälig andel i stadens kostnader för rådhus­ rätten över huvud i den mån denna genom reformen belastades med rådhus­ rätten eljest ovidkommande göromål och ekonomisk lättnad samtidigt bered­ des statsverket. Rådhusrätten har däremot å sin sida yttrat, att i de fall, då överflyttningen endast innebure, att domstolen komme att få handlägga såda­ na militära mål som, i avsaknad av specialbestämmelser rörande dem, enligt allmänna forumregler skolat tillhöra domstolens avgörande, torde något be­ rättigat anspråk på ersättning icke kunna göras. Men örn till en domstol över­ fördes mål, som enligt vanliga regler icke hade något samband med domstolens verksamhet, krävde rättvisan, att skälig ersättning av statsmedel utginge till stadsdomstolens befattningshavare.

I åtskilliga av de avgivna yttrandena har framhållits, att i de fall där er­ sättning ansåges skola utgå, denna borde av statsverket utbetalas direkt till vederbörande stad och icke till viss eller vissa befattningshavare i den av sta­ den bekostade rådhusrätten.

Styrelsen för Svenska stadsförbundet har i sitt yttrande, vilket åberopats av flera städer, härutinnan anfört, att stadsdomstolarnas ledamöter och tjänste­ män vore avlönade av städerna, som därför med ali rätt torde kunna förbehålla sig att få ett ord med i laget, när det gällde dessas arbetsområden. Att stä­ derna skulle kunna helt avkopplas från inflytande på ersättningsfrågan syntes

Departe-

ments-

ohefen.

uteslutet; denna fråga måste bliva en angelägenhet staten och städerna emel­

lan.

Skyldigheten att bekosta för rättsskipningen erforderliga organ får anses

tillkomma i första hand staten. Denna skyldighet åvilar emellertid, såvitt

angår första instansen i det svenska domstolssystemet, i flertalet städer på

grund av historiska förhållanden kommunerna. De med kommunala medel

bekostade stadsdomstolarnas organisation och verksamhet hava dock genom

tiderna varit föremål för statlig reglering såväl i lagstiftningsväg som i ad­

ministrativ ordning. Enighet torde i stort sett råda därom att städerna äro

skyldiga ställa sig till efterrättelse vad statsmakterna besluta ej endast i

fråga örn det sätt varpå rådhusrätterna skola utöva sin dömande myndighet

utan även beträffande rådhusrätternas domsområden. Att under vissa råd­

husrätters prövning lägga mål och ärenden, vilka tidigare handlagts av andra,

statliga domstolar, kan sålunda icke i och för sig anses stridande mot städer­

nas rätt till egen rättsskipning. Jag får i sådant hänseende hänvisa till vad

jag i annat sammanhang yttrat (se prop. 1933 nr 223 s. 53 o. f.).

I anslutning härtill har jag vidare anfört (s. 55), att i och för sig ett från

allmänna processuella synpunkter å rådhusrätterna överfört tillskott av mål

icke lärer kunna anses utgöra någon giltig grund för ett ersättningskrav. Jag

anser nämligen, att då rådhusrätterna äro inordnade i det allmänna domstolssy­

stemet, innebär detta en skyldighet för städerna att svara för de kostnader,

som må bliva en följd av att rådhusrätterna, i likhet med övriga allmänna

domstolar, måste organisatoriskt anpassas efter nya processuella lagbestäm­

melser. Vidare får väl den förmån, som rätten till egen domstol i första instans

kan anses innebära för städerna, uppväga de olägenheter i ekonomiskt hän­

seende, vilka kunna bli en följd av att på grund av ändringar i lagstiftningen

rådhusrätternas arbetsbörda i ett eller annat avseende ökas. En ändring i

gällande forumbestämmelser måste sålunda kunna vidtagas utan att därav

följer någon som helst skyldighet för staten att ersätta städerna för de kost­

nader som en dylik åtgärd tilläventyrs må hava till följd. Ej heller synas bä­

rande skäl kunna åberopas för den av Stockholms rådhusrätt åberopade modi­

fierade ståndpunkten att städerna väl skulle vara skyldiga att bära kostnaderna

för en sådan ändring i lagstiftningen, som medförde helt nya bördor för råd­

husrätterna, men icke kostnader föranledda av upphävandet av en bestående, av

staten bekostad anordning.

I detta sammanhang vill jag tillbakavisa det av flera myndigheter fram­

förda påståendet att den föreslagna reformen vore ett led i en statsmakternas

strävan att å kommunerna överflytta ekonomiska bördor av statlig natur. Att

något sådant icke varit avsett torde med ali önskvärd tydlighet framgå av

vad som från olika håll anförts — ej minst inom riksdagen — under de år

utredningsarbetet i detta ämne pågått. I processreformen ingår också en strä­

van att i allt större utsträckning från städerna till staten överflytta kostna­

derna just för rättsvården. De skäl som föranlett framläggande av ifråga­

varande förslag till de nuvarande krigsdomstolarnas avskaffande ligga på ett

helt annat område än det ekonomiska. Jag hänvisar härutinnan till motiveringen

20

Kungl. Maj:ts proposition nr ££5.

Kungl. Maj:ts proposition nr 225.

21

i prop. 1933 nr 223. Visserligen medför den föreslagna reformen en icke ovä­ sentlig årlig besparing för statsverket. Men denna besparing motsvaras inga­ lunda av kostnadsökning för kommunerna. De av städerna beräknade arbets- och kostnadsökningarna till följd av de militära målens övertagande äro näm­ ligen i hög grad överdrivna. I nästan samtliga fall representerar antalet av de militära mål, som för framtiden komma att handläggas vid de olika rådhus­ rätterna, en arbetsbörda vilken utan någon som helst svårighet kan av dem bäras med deras nuvarande organisation. Jag hänvisar i sådant hänseende till en särskild tablå1, vilken uppgjorts efter samma grunder som den tidigare av mig i samband med behandlingen av vissa häradsrätter (s. 8) åberopade.

Av denna tablå framgår att den beräknade ökningen av antalet mål och ärenden vid flertalet rådhusrätter torde bliva relativt obetydlig och ingalunda i och för sig kunna motivera anställandet av ytterligare domstols- eller åkla- garpersonal. I ett par av de i ämnet avgivna yttrandena har givits uttryck åt den uppfattningen att den ifrågasatta reformen skulle innebära en icke ovä­ sentlig ökning av en viss rådhusrättsavdelnings eller en viss ledamots arbets­ börda. Gentemot detta vill jag endast framhålla att vid bedömandet av den inverkan, som en förändring i forumreglerna kan komma att medföra för en domstols arbetsförhållanden, domstolen tydligen måste behandlas som en enhet. Tillkomsten av nya arbetsuppgifter för domstolen kunna sålunda komma att medföra förskjutningar i de för tillfället gällande bestämmelserna angående målens fördelning mellan olika avdelningar och rotlar.

Den enda rådhusrätt som erhåller ett tillskott i arbetsbörda av den betydelse, att det kan bliva tal örn behov av någon ringa ökning i domstolspersonalen, är Stockholms rådhusrätt. För staten föreligger emellertid så mycket mindre skäl att av billighetshänsyn bidraga till den oväsentliga kostnadsökning, vilken skulle bliva förbunden härmed, som genom den förlidet år genomförda lag­ stiftningen örn inskrivningsväsendet måste hava beretts samma rådhusrätt en lättnad i arbetsbörda jämförlig med det tillskott häri som övertagandet av de militära målen innebär. Rådhusrätten i Karlskrona, som därnäst emot- tager det största tillskottet av nya mål, är för närvarande försedd med så rikliga arbetskrafter i förhållande till rådhusrättens ringa arbetsbörda, att först tillkomsten av de militära målen synes göra den nuvarande organisatio­ nen försvarlig. Något tillskott av arbetskraft kan icke, såsom stadsfullmäk­ tige i Karlskrona antagit, bliva behövligt. Enligt min mening kan till och med en ifrågasatt indragning av en rådmanstjänst och dennas ersättande med en stadsnotariebefattning genomföras trots de militära målens överflyttande till rådhusrätten. Beträffande övriga rådhusrätter lärer av tablån framgå, att någon personalökning ej kan komma i fråga som följd av militärmålens över­ tagande.

Förklaringen till att så betydande besparingar kunna göras för statsverket utan att målens överflyttande på de allmänna domstolarna medför någon avse­ värd kostnadsökning för dessa ligger helt enkelt däruti, att den nuvarande krigsdomstolsorganisationen utgjort en onödig överbyggnad på det allmänna

1 Införd å nästa sida.

22

Kungl. Maj:ts proposition nr £25.

Rådhusrätt

och antal jurister i

rådhusrätten

Årsmedeltalet av rådhus­

rättens arbetsbörda

åren 1929—1931

Årsmedeltalet av de krigsrätters

arbetsbörda åren 1929—1931

vilkas verksamhet skall över­

tagas av rådhusrätten

Genom slutligt ut­

slag avgjorda

civila mål

Genom

slutligt

utslag

avgjorda

krimi­

nella

mål

Slutligt

hand­

lagda

ärenden

Genom slutligt

utslag avgjorda

mål

Tredskovis

avdömda

eller ome­

delbart

medgivna

Övriga

däri talan

om an­

svar ej

förts

dari talan

om an­

svar

forts

Stockholms rådhusrätt

*59.

3,455

2,669

5,166

2 48

2 48

2 115

Rådhusrätten i Uppsala

4.

191

68

676

25

8

>

> Visby

2.

191

42

363

4

6

>

> Karlstad

4.

297

52

972

2

4

>

> Örebro

5.

287

106

819 )

> 6

___

16

>

> Västerås

5.

144

62

626

1

»

> Falun

3.

168

30

268

1

8 1

13

>

» Gävle

6.

228

62

1,496

4

8

8

>

> Härnösand

3.

170

54

506

>

» Östersund

5.

474

84

. 350

39

1

30

>

> Umeå

2.

273

63

629

3

12

41

>

• Linköping

5.

151

86

444

9

1

15

>

> Jönköping

4.

184

70

626

15

11

6

>

> Växjö

2.

169

50

225

2

5

>

> Halmstad

3.

94

41

602

5

31

4

>

» Göteborg

22.

1,105

603

1,876

10

14

12

>

> Uddevalla

3.

110

33

469

3

15

>

> Borås

4.

189

109

699

8 1

5

>

> Karlskrona

5.

540

60

70

4i7

*11

*91

>

> Kristianstad

4.

223

44

432

22

2

5

>

> Ystad

3.

162

29

260

8 1

6

>

> Hälsingborg

8.

306

213

252

5

12

domstolsväsendet och att dess arbetsuppgifter kunna överflyttas på de all­

männa domstolarna utan att i de flesta fall medföra någon kännbar över­

belastning av dessa. Förslaget innebär sålunda, utan att ursprungligen hava

avsetts såsom ett led i besparingsarbetet, en i nuvarande statsfinansiella läge

särskilt välkommen möjlighet att nedbringa det allmännas utgifter för rätts­

vården. Jag återkommer till en beräkning av dessa besparingar. 1 2

1 Därav 1 extra förste assessor pä 3:e avdelningen. Personalen tillhörande förmyndarekammaren

ej medräknad.

2 Särskilda krigsrättens vid kustflottans Stockholmsavdelning samt Vaxholms kustartillerirege­

mentes krigsrätts arbetsbörda ej inräknad.

8 Mindre än 1.

*

Särskilda krigsrättens vid kustflottans Karlskronaavdelning arbetsbörda ej inräknad.

Kungl. Maj:ts proposition nr 225.

23

De åligganden som enligt nuvarande organisation ankomma på auditör äro av olika slag: 1) göromål som äga samband med auditörs ledamotskap i krigsrätt, 2) deltagande i handläggning av disciplinmål, 3) biträde åt militär befälhavare vid sammanläggning, förvandling och verkställighet av straff, 4) juridiskt rådgivarskap i övrigt samt 5) ombudsmannaskap å kronans vägnar i rättegångar.

Av de militära målens överflyttande å de allmänna domstolarna och den i samband därmed föreslagna ändringen i den särskilda krigsrättens samman­ sättning följer att de nuvarande auditörerna såsom bisittare i domstol för­ svinna. Därmed skulle, såsom jag i annat sammanhang påpekat (se prop. 1933 nr 223 s. 67), en av auditöremas huvudsakligaste uppgifter komma att fråntagas dem. Vad de återstående auditörsgöromålen angår utgick det remitterade lagutkastet från att det skulle ankomma på befattningshavare vid allmän domstol — vid häradsrätt sekreterare eller biträdande domare och vid rådhusrätt lagfaren ledamot i rätten -—- att fullgöra de åligganden i av­ seende å dels handläggning av disciplinmål dels ock sammanläggning, för­ vandling samt verkställighet av straff, som nu åvila auditör. Dessa ålig­ ganden ansågos äga sådant samband med domarverksamheten att de utan vidare kunde åläggas befattningshavare vid såväl häradsrätt som rådhusrätt. I lagutkastet hade däremot icke upptagits någon föreskrift därom, att de befatt­ ningshavare vilka avsågos skola träda i de nuvarande auditörernas ställe skulle utöva den konsulterande verksamhet i övrigt, som enligt gällande instruktion åvilar auditör. Ej heller fanns i utkastet någon motsvarighet till bestämmel­ sen om skyldighet för auditör att föra kronans talan i rättegång. Därvid hade man emellertid ej förbisett önskvärdheten av att de militära myndigheterna vid truppförbanden och däremot svarande enheter ägde tillgång till juridiskt biträde även i frågor som ej ha samband med befälhavares bestraffningsrätt. I årets statsverksproposition (andra huvudtiteln s. 72) har sålunda framhål­ lits, att för tillgodoseende av sist omförmälda intresse borde sörjas på det sätt att till vederbörande befälhavares förfogande ställdes ett visst belopp till be­ stridande av kostnaderna för sådant juridiskt biträde varom nu är fråga.

Enligt lagförslaget skola de åligganden som enligt strafflagen för krigs­ makten ankomma på auditör, d. v. s. handläggning av disciplinmål, i likhet med vad som föreslagits i lagutkastet tillkomma befattningshavare vid allmän domstol, dock icke såsom en skyldighet utan efter eget åtagande. På sätt i prop. 1933 nr 223 s. 68 anförts bör vidare av lämplighetsskäl liksom hittills hela den rådgivande verksamheten anförtros åt ifrågavarande befattningsha­ vare, här fortfarande benämnda auditörer. Därav följer, att med förord­ nande att fullgöra samtliga nu ifrågavarande åligganden bör förenas rätt lill viss ersättning av statsmedel, vare sig fråga är örn befattningshavare i rådhusrätt eller annan allmän domstol. Något ombudsmannaskap å kronans vägnar i rättegångar torde för de nya auditörernas vidkommande icke böra ifrågakomma. Dylika uppgifter synas lämpligen böra helt anförtros åt de centrala förvaltningsorganen inom respektive armén, marinen och flygvapnet.

Såsom jag i annat sammanhang framhållit (se prop. 1933 nr 223 s. 69)

Kungl. Maj:ts proposition nr 225.

torde det kunna förutsättas att i regel till förordnande att vara auditör skall kunna erhållas befattningshavare vid den domstol som upptager mål från den avdelning av krigsmakten som uppdraget avser.

Den ersättning som enligt vad förut sagts skall tillkomma auditör bör utgå allenast i form av arvode och icke, på sätt nu sker, uppdelas i mot lön sva­ rande ersättning, tjänstgöringspenningar och expensbidrag. Bestämmande för arvodets storlek blir omfattningen av de arbetsuppgifter, vilka beräknas kom­ ma att avila vederbörande auditör. Att märka är, såsom av det nyss anförda framgår, att de föreslagna auditörernas arbetsuppgifter undergått en väsentlig reducering i förhållande till de nuvarande auditörernas. Beträffande omfatt­ ningen under åren 1929—1931 av auditörernas medverkan vid meddelandet av disciplinbestraffningar samt av deras rådgivande verksamhet hänvisas till en under utredningsarbetet upprättad tablå (Bil. A) i vilken jämväl upptagits ursprungligen ifrågasatta ersättningsbelopp till befattningshavare vid rådhus­ rätterna för biträde vid handläggning av disciplinmål. Vid föredragningen i lagrådet av det lagförslag, som ligger till grund för ifrågavarande reform, fram­ höll lagrådet angelägenheten av att den rättsbildade rådgivaren i disciplinmål, som ställdes till militär befälhavares förfogande, både hade erforderliga kva­ lifikationer och kunde förväntas nedlägga tillräckligt av tid och intresse på sin uppgift. En nödvändig förutsättning härför vore enligt lagrådets mening, att löneförmånerna icke tillmättes med alltför stor njugghet. Med beaktande av vad lagrådet sålunda anfört föreslås nu såsom lägsta arvode 600 kronor, vilket belopp skall utgå i distrikt inom vilket finnes förlagt endast ett regemente. Det arvode som i varje särskilt fall synes böra komma i fråga framgår av en i anledning härav upprättad ny tablå (Bil. B). Sammanlagda avlöningsbelop- pet till auditörerna skulle enligt denna tablå utgöra 25,600 kronor. Å nämnda belopp böra utgå dyrtidstillägg. Vid förslagets upprättande har det förutsatts, att den nuvarande, å äldre stat kvarstående auditören vid flottans station i Karlskrona fortfarande och intill dess han efter uppnådd pensionsålder er­ håller avsked fran tjänsten, skall bibehållas vid sin befattning med uppgift att fullgöra de i det föregående närmare angivna, begränsade auditörsgöro- niålen.

Då auditör är förhindrad förrätta sin tjänst, bör han vara skyldig att till vederbörligen förordnad vikarie avstå så stor del av arvodet som belöper å den tid förordnandet avser. Frågan huruvida någon ytterligare ersättning bör utgå till vikarie för auditör synes böra anstå till dess större erfarenhet vun­ nits av den nya organisationen.

För det fall att sekreterare i domsaga tjänstgör såsom auditör, bör han vara skyldig vidkännas skäligt avdrag å honom i hans förstnämnda egen­ skap tillkommande löneförmåner. En dylik åtgärd, vilken får anses mo­ tiverad av att auditörsgöromålen komma att taga tid i anspråk, som sekrete­ raren eljest skolat ägna åt arbete i domsagan, kommer att medföra någon besparing å det under andra huvudtiteln upptagna anslaget till bidrag till domsagornas förvaltning. Jämväl för det fall att till auditör skulle förord­ nas statlig befattningshavare, vilken uppbär avlöning å övergångsstat utan

Kungl. Maj:ts proposition nr 225.

25

att fullgöra någon annan statstjänst, torde Kungl. Majit böra besluta om den jämkning i eljest utgående arvoden, vartill omständigheterna skäligen kunna anses föranleda.

På sätt i prop. 1933 nr 223 s. 55 samt s. 61 o. f. anförts är det avsett att kustflottan samt militärförläggningarna i Vaxholm och Oscar-Fredriksborg skola läggas under särskild krigsrätt. Såsom förut (s. 3) anmärkts skall enligt lagförslaget den särskilda krigsrätten utgöras av tre civila leda­ möter med domarutbildning, varjämte för dessa ledamöter skola finnas erfor­ derligt antal ersättare. Med hänsyn såväl till att kustflottan då den är sam­ mandragen som sommareskader ofta har sina övningar förlagda till norra Östersjön (Hårsfjärden, farvatten omkring Gotland) som till militärför­ läggningarna i Vaxholm och Oscar-Fredriksborg, synes de ordinarie ledamöter­ nas i den särskilda krigsrätten stationeringsort böra vara Stockholm. Ersättare för nämnda ledamöter torde alltid böra vara förordnade i Stockholm ävensom i Karlskrona, varest kustflottan ständigt är sammandragen såsom vintereskader under tiden oktober—april. Därjämte synas med tanke på att kustflottans som­ marövningar understundom äro förlagda till västkusten ersättare för särskilda krigsrättens ledamöter böra finnas förordnade i Göteborg.

Åklagare vid den särskilda krigsrätten skall såsom tidigare omtalats (s. 3) vara av Konungen särskilt förordnad person. Av skäl som nyss anförts be­ träffande ledamöterna i den särskilda krigsrätten böra jämväl ersättare för åklagaren ständigt vara förordnade i Stockholm, Karlskrona och Göteborg.

I likhet med vad som gäller beträffande avlöningen till den civila personalen vid särskilda krigsrätter enligt nuvarande organisation synas jämväl arvodena till befattningshavarna vid den särskilda krigsrätt varom här är fråga böra beräknas efter sammanträde. Nämnda arvoden torde böra bestämmas så­ lunda: till ordföranden 30 kronor, till annan ledamot 25 kronor jämte ytterligare 10 kronor till den ledamot som uppsätter protokollet samt till åklagaren 20 kro­ nor, allt för sammanträdesdag. Vikarie för befattningshavare vid särskilda krigsrätten bör äga uppbära ersättning efter samma grunder som ordinarie befattningshavare. Å ifrågavarande arvoden böra dyrtidstillägg ej utgå. Vad förut sagts örn jämkning i arvode, som skall tillkomma statlig befattnings­ havare å övergångsstat, vilken tjänstgör såsom auditör, bör jämväl gälla då sådan befattningshavare tjänstgör vid särskild krigsrätt. För bestridande av renskrivning och övriga därmed jämförliga expeditionskostnader skall till ordförandens förfogande ställas erforderligt belopp, här förslagsvis beräknat till 800 kronor för år.

Sammanlagda kostnaderna för den särskilda krigsrätten låta sig icke på för­ hand beräkna innan närmare erfarenhet vunnits rörande omfattningen av krigs­ rättens verksamhet. Antagas kan dock att ett belopp av omkring 10,000 kro­ nor skall vara tillfyllest för ändamålet; häri dock ej inräknade rese- och trakta- mentsersättningar. Anslaget bör givas förlagsanslags natur.

Till befattningshavare vid krigsdomstol ävensom till auditör bör i förekom mande fall av statsmedel utgå reseersättning enligt allmänna rese- reglementet.

26

Kungl. Maj:ts proposition nr S25.

Då häradsrätt är nödsakad att hålla extra sammanträde för handläggning av

militära mål som ej röra häktad, böra häradshövding, rättsbildat biträde samt

nämndeman vara berättigade till reseersättning i likhet med vad nu gäller be­

träffande nämnda befattningshavares tjänstgöring vid rannsakning med häk­

tad person å urtima ting eller extra rättegångsdag under lagtima ting. Lands­

fiskal, vilken tjänstgör såsom åklagare i militärt mål varom här är fråga,

torde för tjänsteresa i anledning av uppvaktning i sådant mål redan enligt gäl­

lande bestämmelser vara berättigad till resekostnadsersättning. Jämväl be­

fattningshavare vid rådhusrätt torde, då rätten sammanträder utom stadens

område för handläggning av militära mål, böra vara berättigade till reseer­

sättning. Reseersättning bör jämväl utgå till befattningshavarna vid den sär­

skilda krigsrätten.

Därest mitt förslag att den nya krigsdomstols- och auditörsorganisationen

skall träda i kraft den 1 januari 1934 varder av riksdagen bifallet, erfordras

för budgetåret 1933/1934 dels anslag till avlönande av civil personal vid rege­

ments- och stationskrigsrätter samt nuvarande särskilda krigsrätter under tiden

den 1 juli—den 31 december 1933, dels ock för bestridande av kostnaderna för

den blivande särskilda krigsrättens och de nya auditörernas verksamhet under

tiden den 1 januari—den 30 juni 1934. Ifrågavarande anslag böra, i vad angår

kostnaderna för den nuvarande organisationen, sättas till de i årets statsverks-

proposition beräknade beloppen, tillhopa 59,000 kronor, samt beträffande den

nya organisationen, såsom av det föregående framgår, till hälften av vad för

helt budgetår skulle i sådant hänseende erfordras, eller till sammanlagt 17,800

kronor. Sistnämnda belopp bör fördelas på två anslag, nämligen till bestri­

dande av kostnaderna för den särskilda krigsrätten under tiden den 1 januari

—den 30 juni 1934 ett extra förslagsanslag å 5,000 kronor samt till avlö­

nande av auditörer under tiden den 1 januari—den 30 juni 1934 ett extra an­

slag å 12,800 kronor. Med det för den särskilda krigsrätten för tiden efter

den 1 januari 1934 beräknade beloppet böra bestridas såväl de föreslagna ar­

vodena som renskrivningskostnaderna.

De av krigsdomstolarnas verksamhet föranledda reseersättningarna böra

med visst undantag, vartill jag återkommer, utgå från i riksstatens andra hu­

vudtitel upptagna, för dylika ändamål avsedda anslag. Sålunda böra för

nämndemännens vidkommande ifrågavarande ersättning utgå från anslaget

»reseersättning till nämndemän», under det att den för övriga befattningsha­

vare utom landsfiskal bör gäldas med medel från anslaget »rese- och trakta-

mentspenningar». Vad landsfiskal beträffar torde honom tillkommande rese­

kostnadsersättning böra utgå från det i riksstatens femte huvudtitel upptag­

na anslaget »vissa ersättningar åt befattningshavare vid polis- och åklagar­

väsendet».

Såsom jag inledningsvis i denna proposition omnämnt, har i statsverkspropo­

sitionen för nästkommande budgetår beräknats ett belopp av 14,000 kronor för

bestridande av ersättning till vissa ledamöter i rådhusrätt för befattning med

disciplinmål m. m. De avvikelser från det ursprungliga förslaget till örn-

Kungl. Maj:ts proposition nr 225.

27

organisation av den militära rättsvården, vilka under det fortsatta utred­ ningsarbetet visat sig påkallade, ha medfört att anslag för nyssnämnda ända­ mål ej erfordras. Utöver det på grund härav tillgängliga beloppet åtgå emel­ lertid för de båda anslag, som jag i stället angivit vara erforderliga, ett be­ lopp av ytterligare 3,800 kronor. Härför ha sålunda medel icke beräknats i riksstaten. Enligt vad jag inhämtat av chefen för finansdepartementet, kun­ na emellertid dessa medel beredas inom ramen för den riksstat som förelagts riksdagen.

Beträffande de besparingar för statsverket som uppnås genom det nu fram­ lagda förslaget hänvisas till en tablå, vilken torde såsom Bil. C få fogas till statsrådsprotokollet. Enligt denna tablå beräknas statsverkets årliga bespa­ ringar till omkring 123,000 kronor.

Under åberopande av vad jag sålunda anfört, får jag hemställa, att Kungl. Hemställan. Majit måtte föreslå riksdagen att

dels till avlönande av civil personal vid regements- och stationskrigsrät- terna under tiden den 1 juli—den 31 december 1933 anvisa ett extra anslag å ........................................................................................................... kronor 54,000;

dels minska det ordinarie förslagsanslaget till civil personal vid särskilda krigsrätter m. m., nu.......................................................................... kronor 10,000, till halva beloppet eller.......................................................................... kronor 5,000;

dels till bestridande av kostnaderna för den särskilda krigsrätten för kust­ flottan m. m. under tiden den 1 januari—den 30 juni 1934 anvisa ett extra för­ slagsanslag å........................................................................................ kronor 5,000;

dels ock till avlönande av auditörer under tiden den 1 januari—den 30 juni 1934 anvisa ett extra anslag å .................................... kronor 12,800.

Till denna av statsrådets övriga ledamöter biträdda hemstäl­ lan lämnar Hans Kungl. Höghet Kronprinsen-Kegenten bi­ fall samt förordnar, att proposition i ämnet av den lydelse bilaga vid detta protokoll utvisar skall avlåtas till riksdagen.

Ur. protokollet:

H. Stefenson.

Kungl. Maj:ts proposition nr 225.

Sammanfattning av auditörernas verksamhet enligt till justitiedeparte­ mentet inkomna uppgifter, auditörernas avlöning samt ifrågasatt ersätt­ ning till befattningshavare vid vissa rådhusrätter för deltagande i hand­

läggning av disciplinmål.

Bilaga A.

Antal av

Ifrågasatt

Domstolar Truppförband m. m.1

befäl­

havare ålagda

discipli­ nära be-

Omfattningen av auditörer­ nas rådgivan­

de verksam-

Nuvarande auditörera

ersättning till befatt­ ningshava­ re vid råd­

husrätter

straffnin- gar; me­

deltal för

åren 1929

lande till deltagandet i disciplinmål)8

arvode

expensbidrag

för biträde

vid hand­

läggning av disci-

—19312 *

plinmål

Stockholms

Svea livgarde................

140

rådhusrätt Göta livgarde (utom fäststor omfatt- 4 2,500 4 150

ningsbat.).................... 43 ning Livregementet till häst . Svea artilleriregemente . Svea ingenjörkår (utom

66 56

28

50

%

2,600 200

kusting.-komp.) .... Fälttelegrafkåren .... 29 Flottans station ....

263

Sjökrigsskolan................ Andra flygkåren .... Garnisonssjukhuset . . . Artilleri och ingenjörhög-

5 25

6

8

obetydlig tid 3,000 300

> 4,300

skolan............................ Krigsskolan....................

49 övervägande 6 600

Infanterist utskolan . . 5

disciplinmål

Första intendenturkomp. . 17 Annan personal................ 10 Kustflottan........................ 6 140 övervägande

disciplinmål

6 500

Vaxholms kustartillerireg. Svea ing.-kårs kusting.-

\

46

en gång i 1,600 100

komp................................

1

veckan

Göta livgardes fästn.bat.. 109

7

7 7

Tillsammans

1,046

Uppsala

Upplands regemente . . .

87

1

1,400 100

600

rådhusrätt

Underofficersskolan . . .

12

I

Tillsammans

99

Strängnäs >

Södermanlands regemente

66

25

%

1,400 100

500

Visby >

Gotlands infanterikår . .

> artillerikår . .

28 24

| 25

%

1,600 100

500

Tillsammans

52

1 Förband och anstalter, vilka icke särskilt angivits i de från auditörerna inkomna uppgifterna, äro här ej medtagna. —• 4 Siffrorna i denna kol. äro delvis ungefärliga och avse i några fall disciplinmål, vilka föranlett annan åtgärd än disciplinär bestraffning. —• 8 Procenttalen äro unge­ färliga samt i allm. avgivna med reservation för felbedömning; i vissa fall har uppgift i detta avseende ej kunnat lämnas. — 4 Auditören tjänstgör även vid fästn.bat. — 5 Fast arvode såsom ersättning för arbete utöver tjänstgöringen vid krigsrättssammanträden; för sistnämnda tjänst­ göring utgår ersättning med 40 kr. för varje sammanträde. — 6 Ungefärliga antalet av samtliga vid kustflottan av befälhavare ådömda bestraffningar; vid en del av dessa har vice auditör i Karls­ krona biträtt. — 7 Jfr ovan vid Göta livgarde.

Kungl. Maj:ts proposition nr 225.

29

Domstolar Truppförband m. m.

Antal av

befäl­

havare ålagda discipli­ nära be­ straffnin­ gar; me­ deltal för åren 1929

-1931

Omfattningen av auditörer- nas rådgivan­

de verksam-

Nuvarande auditörers

Ifrågasatt ersättning

till befatt­

ningshava­

re vid råd­

husrätter

för biträde vid hand­

läggning av disci­

plinmål

het (i förhål­

lande till del­

tagandet i disciplinmål)

arvode

expens-

bidrag

Karlstads rådhusr. Värmlands regemente . . 69

50 * 1,400 100

500

Örebro »

Livregement. grenadjärer. 47

25

%

*1,400 1 100

500

Västerås >

Första flygkåren .... 5

‘200

Falu >

Dalregementet................

57

66

%

1,400

100 500

Gävle >

Hälsinge regemente . . .

97

66

%

1,400 100 500

Östersunds >

Jämtlands fältjägarreg. . Norrlands artillerireg. . . Fjärde flygkåren ....

Tillsammans

40 62 11 113

| 5 %

2,200 175 800

Umeå >

Västerbottens regemente . Norrlands dragonreg. . .

| 145

66

%

2,200 175 800

Överluleå tings­

lags häradsrätt

Norrbottens regemente . .

> artillerikår .

Bodens artilleriregemente

> ingenjörkår . . .

Tillsammans

209

40 73 52 374

| 5-10

%

5,000 800

Sollefteå tings­

lags häradsrätt

Västernorrlands reg. . . . Norrlands trängkår . . .

Tillsammans

87 14 101

J. 10—20

%

2,200 175

Linköpings

rådhusrätt

Livgrenadjärregementet . Svea trängkår................ Tredje flygkåren ....

Tillsammans

49 15 12 76

| 10 %

1,800

150

600

Jönköpings >

Smålands arméartillerireg. Skjutskolan å Skillingaryd

Tillsammans

51

3 54

} 1,400

100 500

SödraVedho tings­

lags häradsrätt

Jönköpings-Kalmar reg. . Göta ingenjörkår ....

Tillsammans

54 29 83

| 25

%

1,800 150

Växjö rådhusrätt Kronobergs reg. (utom de­

tachement i Karlskrona) 63

25

%

1,400 100 500

Halmstads >

Hallands regemente . . . 60

15—20 % 1,400 100 500

Göteborgs >

Göta artilleriregemente . Skeppsgossekåren i Mar­

strand ............................

| 60

omkr. 100 fall

örn året

1,400 100

500

Uddevalla >

Bohusläns regemente . . 172

10

%

1,400 100 500

Borås »

Älvsborgs > . . 102

10

%

1,400 100 500

Skövde » Skaraborgs > . .

Livregementets husarer . Göta trängkår................ Karlsborgs artillerireg. . Personal lydande under

67 88

7 30

| 33 %

j 50 *

2,300

1,400

175

100

900

Kungl. Maj:ts proposition nr 825.

Antal av Ifrågasatt

Domstolar

Truppförband m. m.

befäl­ havare ålagda

discipli­ nära be­

straffnin­ gar; me­ deltal för åren 1929

Omfattningen av auditörer- nas rådgivan­ de verksam-

Nuvarande auditörers

ersättning till befatt­ ningshava­

re vid råd­

husrätter för biträde

vid hand­

läggning

av disci-

het (i förhål­

lande till deltagandet i disciplinmål)

arvode

ex­ pert*

bidrag

—1931

plinmål

Karlskrona

flottans station .... 221

I

rådhusrätt

Andra flygkårens detache-[•göromål av >4,000 300

ment.............................

'

3

| detta slag

åvilar ej auditören; advokatfis­ kal är an­ ställd vid stationen

  • 2,000

Karlskrona kustartillerireg. Kronobergs regementes de-

71

|

s2,000 3 150

tachement....................

44

1

Kustflottan........................ 3140

Tillsammans 479

Kristianstads

Norra Skånska inf.-reg. . 70

l 2F. «

42,600

4200 600

rådhusrätt Vendes artillerireg. . . .

28

Tillsammans

98

Hälsingborgs

Skånska kavallerireg. . . j. 66

ganska avse­

värd grad,

1,200 75

500

rådhusrätt

Flygkåren å Ljungbyhed

särskilt viel flygkåren

500

Ystads > Södra Skånska inf.-reg. .

62

mycket ringa

1,400 100

del

Västra Göinge

Skånska trängkåren . . .

5

5

5

6

häradsrätt 1 Lön å äldre stat. — s Ersättningen avser även Göta ing.kårs kusting.komp. — 3 Ungefärliga antalet av samtliga vid flottan ådömda bestraffningar; jfr not 6 sid. 5. — 4 Ersättningen avser jämväl Skånska trängkåren. — 6 Jfr not 4.

Kungl. Maj:ts proposition nr 225.

31

Bilaga B.

Förteckning över föreslagna auditörsbefattningar jämte därmed förenade

arvoden.

Befattning

Stationeringsort

Truppförband m. m.

Arvode

1 auditör Stockholm Personal vid verk, expeditioner, staber, skolor,

militära anläggningar, förråd och verkstäder i Stockholm och Vaxholm Generalstabens huvudstation Svea livgarde Göta livgarde Svea artilleriregemente Svea ingenjörkår Fälttelegrafkåren Första intendenturkompaniet Garnisonssjukhuset Stockholms örlogsstation utom Skeppsgossekåren i

Marstrand samt Göteborgs och Gnstavsviks ör- logsdepåer Krigsskolan Vaxholms kustartilleriregemente utom detaehemen-

tet i Hemsö fästning Andra flygkåren utom detachementet i Karlskrona

4,000

(event, uppdelat

på flera befatt­

ningshavare)

1 d:o

Uppsala Upplands regemente Arméns underofficersskola Infanteriskj utskolan

800

1 d:o Eskilstuna

Södermanlands regemente Karl Gustaf stads gevärsfaktori Åkers krutbruk

600

1 d:o

Visby Personal vid militära anläggningar, expeditioner,

staber och verkstäder å Gotland Gotlands infanterikår Gotlands artillerikår

700

1 d:o

Karlstad Värmlands regemente

600

1 d:o

Örebro Livregementets grenadjärer

600

1 d:o

Västerås Första flygkåren Centrala flygverkstaden Ridskolan

600

1 d:o

Falun Dalregementet

600

1 d:o

Gävle

Hälsinge regemente Ur flera truppförband sammandragen skola å Marma

skjutfält

600

1 d:o

Sollefteå

Västernorrlands regemente Norrlands trängkår Kommendant med stab i Hemsö fästning Vaxholms kustartilleriregementes detachement i

Hemsö fästning Gnstavsviks örlogsdepå

800

32

Kungl. Maj:ts proposition nr 225.

Befattning

Statio-

neringsort

Truppförband m. m.

Arvode

1 auditör

1 d:o

1 d:o

1 d:o

1 d:o

1 d:o

1 d:o

1 d:o

1 d:o

1 d:o

1 d:o

1 d:o

Östersund

Umeå

Boden

Linköping

Jönköping

Eksjö

Växjö

Halmstad

Göteborg

! Uddevalla

Borås

Skövde

Norra arméfördelningens stab

Jämtlands fältjägarregemente

Norrlands artilleriregemente

Fjärde flygkåren

Tygverkstaden

Västerbottens regemente

Norrlands dragonregemente utom detachementet i

Boden

Personal vid militära anläggningar, expeditioner,

staber, skolor, förråd och verkstäder i Bodens

fästning

Norrbottens regemente

Norrlands dragonregementes detachement i Boden

Norrbottens artillerikår

Bodens artilleriregemente

Bodens ingenjörkår

Tredje intendentnrkompnniet

Garnisonssj ukhuset

Östra brigadens stab

Livgrenadj ärregementet

Svea trängkår

Tredje flygkåren

Centrala flygverkstaden

Smålands arméartilleriregemente

Tygverkstaden

Ur flera truppförband sammandragen skola å Skil-

lingaryds skjutfält

Jönköpings-Kalmar regemente

Göta ingenjörkår utom kustingenjörkompaniet

Fortifikationsförrådet

Kronobergs regemente utom detachementet i Karls­

krona

Hallands regemente

Göta artiUeriregemente

Tygverkstaden

Göteborgs örlogsdepå

Skeppsgossekåren i Marstrand

Kommendant med stab i Älvsborgs fästning

Karlskrona kustartilleriregementes detachement i

Älvsborgs fästning

Flygvapnets etablissement

Bohusläns regemente

Älvsborgs regemente

Västra arméfördelningens stab

Skaraborgs regemente

Livregementets husarer

Göta trängkår

Personal vid militära anläggningar, expeditioner,

staber, skolor, förråd, fabriker och verkstäder i

Karlsborg

Karlsborgs artilleriregemente

Andra intendenturkompaniet

Flygvapnets etablissement

Garnisonssj ukhuset

Remontdepån

1,000

800

2,000

900

600

800

600

600

900

600

600

1,500

Kungl. Maj:ts proposition nr 225.

33

Befattning

Stationeringsort

Truppförband m. m.

Arvode

1 auditör Karlskrona Personal — icke tillhörande flottans station — vid

militära anläggningar, expeditioner, staber, sko­ lor, förråd och verkstäder i Karlskrona fästning Kronobergs regementes detachement Göta ingenjörkårs knstingenjörkompani Karlskrona kustartilleriregemente utom detache-

mentet i Älvsborgs fästning Andra flygkårens detachement i Karlskrona

900

1 d:o Kristianstad

Norra skånska infanteriregementet Vendes artilleriregemente Tygverkstaden Ur flera truppförband sammandragen skola å Rinka­

by skjntfält Skånska trängkåren

1,000

1 d:o Ystad

Södra skånska infanteriregementet

600

1 d:o Hälsingborg Södra arméfördelningens stab Skånska kavalleriregementet Flygskolkåren Remontdepån

800

1 d:o Stockholm Knstflottan

1,500

(event, nppdelat

på tre befatt­ ningshavare i Stockholm, Karls­ krona o. Göteborg)

Bihang till riksdagens protokoll 1933.

3

Kungl. Maj:ts proposition nr 225.

Bilaga C.

Sammanställning:

av kostnaderna för den militära rättsvården före och efter genomförandet

av krigsdomstolsreformen.

Nuvarande kostnader

Kostnader efter reformen

Personal vid regements- och stationskrigsrätter .... 108,000

2 A äldre stat kvarstående auditör inkl. ålderstillägg och tillfällig löneförbättring.................................................

5,900

5,900

De nva auditörerna.............................................................

25,600

i

Personal vid särskilda krigsrätter....................................

16,000

10,000

5 Krigshovrätten .....................................................................

34,000

1 20,000

6 Dyrtidstillägg.........................................................................

30,000

210,500

7 Vikariatsersättningar............................................................

1,000

Rese- och traktamentsersättningar....................................

4.000

4.000

Summa kronor

198,900

76,000

Besparing således kronor

122,900

1 Avlöningar till befattningshavare å övergångsstat (jfr prop. nr 224). Beloppet bortfaller vid deras avgång. Den lägre siffran 10,000 kronor i tablån å s. 4 byggde på antagandet att krigshov- rättsrådet skulle komma att tjänstgöra som hovrättsråd och sålanda avlönas på hovrättens ordi­ narie stat. En väsentlig besparing å posterna råd 3 och 4 skulle kunna göras örn krigshovrätts- rådet och överkrigstiskalen kunde användas inom någon av dessa personalgrupper. 2 Av detta belopp belöpa omkring 1,700 kronor på avlöningarna å övergångsstat (rad 5) och bortfalla alltså med dessa.

Stockholm 1933. Kungl. Boktryckeriet, P. A. Norstedt & Söner.

330794