Prop. 1950:52

('angående Sveriges an\xad slutning till allmänna tull- och handelsavtalet (GATT), m. m.',)

Kungl. Maj:ts proposition nr 52.

1

Nr 52.

Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen angående Sveriges an­

slutning till allmänna tull- och handelsavtalet (GATT), m. m.; given Drottningholms slott den 27 januari 1950.

Kungl. Maj :t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­ rådsprotokollet över finansärenden för denna dag, föreslå riksdagen att bifalla de förslag, om vilkas avlåtande till riksdagen föredragande departe­ mentschefen hemställt.

GUSTAF.

Per Edvin Sköld.

1

Bihctng till riksdagens protokoll 1950. 1 sand. Nr 52.

2

Kungl. Maj.ts proposition nr 52.

Propositionens huvudsakliga innehåll.

I propositionen föreslås att riksdagen måtte för sin del godkänna Sveriges

anslutning till allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) enligt ett i Annecy

upprättat anslutningsprotokoll.

Allmänna tull- och handelsavtalet slöts i Geneve år 1947 såsom resultat av

omfattande tullförhandlingar, vilka genomfördes i samband med arbetet på

den sedermera i Havana definitivt utformade stadgan för en blivande inter­

nationell handelsorganisation (ITO). Avtalet är det instrument, varigenom

stadgans syfte att sänka tullmurarna avses skola förverkligas, men avtalet

är samtidigt en självständig överenskommelse, som i avvaktan på stadgans

ikraftträdande omedelbart bringar i tillämpning de viktigaste av de prin­

ciper, på vilka stadgan vilar. Avtalet innehåller dels vissa med stadgans be­

stämmelser analoga regler av allmänt handelspolitisk karaktär, dels och

framför allt listor över de tullmedgivanden (nedsättningar och bindningar)

som gjorts av de i förhandlingarna deltagande länderna. Man har beräknat

att de gjorda koncessionerna beröra i runt tal hälften av världshandeln.

På inbjudan av avtalets signatärmakter, bland vilka återfinnas flertalet

viktigare handelsnationer, ha år 1949 i Annecy hållits nya tullförhandlingar

i syfte att ytterligare ett antal stater, däribland Sverige, skulle vinna anslut­

ning till avtalet. Resultatet av förhandlingarna har sammanfattats i ett an­

slutningsprotokoll, angivande villkoren för de nytillträdande staternas an­

slutning till avtalet. Vid protokollet äro fogade listor över de tullkoncessio­

ner, som gjorts av de i Annecy-förhandlingarna deltagande länderna.

De svenska koncessionerna innebära mestadels bindning av gällande tull

eller tullfrihet och endast i mindre utsträckning nedsättning eller borttagan­

de av nu utgående tull. I fråga om specifika tullar, vilkas relativa höjd

minskat betydligt på grund av inträffad prisstegring, ha koncessionerna i

regel medgivits under förbehåll om rätt att övergå till en värdetullsats av

angiven höjd, vanligen liggande mellan förkrigs- och efterkrigsnivån. I

vad mån de möjligheter till höjning av tullen, som härigenom erbjuda sig,

böra utnyttjas, blir självfallet beroende på vad statsmakterna vid företagen

omprövning av tullskyddet finna påkallat.

Enligt gjorda beräkningar skulle de svenska koncessionerna avse 37 % av

importen. Tullnedsättningarna skulle efter 1948 års importsiffror räknat in­

nebära en minskning i tulluppbörden av 22 miljoner kronor, vartill kommer

4 miljoner kronor, motsvarande den accis å inom landet tillverkat konst-

silke, vilken förutsättes skola avskaffas i samband med att nu utgående till-

läggstull å samma material borttages.

I propositionen äskas under sjunde huvudtiteln till Bidrag till GATT-

organisationen dels å tilläggsstat II till riksstaten för budgetåret 1949/50

ett förslagsanslag av 50 000 kronor dels ock för budgetåret 1950/51 ett för­

slagsanslag av likaledes 50 000 kronor.

Kungl. Maj.ts proposition nr 52.

3

Utdrag au protokollet över finansärenden, hållet inför Hans

Maj.t Konungen i statsrådet å Drottningholms slott den 27 januari 1950.

Närvarande:

Statsministern

Erlander,

ministern för utrikes ärendena

Undén,

statsråden

Sköld, Quensel, Danielson, Vougt, Zetterberg, Nilsson, Sträng, Ericsson, Weijne, Andersson, Lingman.

Chefen för finansdepartementet, statsrådet Sköld, anför efter gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter.

Inledning.

Under de senaste åren har arbete pågått för att bilda en internationell handelsorganisation med främsta uppgift att verka för en fri och multilate­ ral handel. Som ett led i detta arbete hölls under tiden november 1947— mars 1948 en konferens i Havana, i vilken deltogo representanter för ett 50-tal nationer, däribland Sverige. Vid konferensen utarbetades en defi­ nitiv stadga, benämnd Havana-stadgan, för den planerade organisationen, vilken fått namnet International Trade Organization (ITO). Chefen för handelsdepartementet kommer senare denna dag att anmäla frågan om pro­ position angående Sveriges anslutning till denna organisation.

Havana-stadgan syftar bland annat till att undanröja handelshinder av olika slag och innehåller för detta ändamål detaljerade föreskrifter om villkoren för användning av olika handelspolitiska medel, såsom tullar och andra avgifter, kvantitativa restriktioner, subventioner, import- och export­ monopol m. in. I fråga om tullar och liknande avgifter föreskrives sålunda, att det skall åligga medlemsstaterna att inleda och genomföra förhandling­ ar, syftande till en väsentlig nedsättning av den allmänna avgiftsnivån.

Förhandlingar av i stadgan åsyftat slag genomfördes redan före Havana- konferensen i samband med utarbetande av förslag till stadga för orga­ nisationen. Deltagare i förhandlingarna voro Amerikas förenta stater, Australiska statsförbundet, Belgien och Luxemburg, Brasilien, Burma, Ca- nada, Ceylon, Chile, Cuba, Frankrike, Indien, Kina, Libanon, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Pakistan, Storbritannien och Nord-Irland, Sydafri­ kanska unionen, Syd-Ithodesia, Syrien och Tjeckoslovakien. Förhandling­ arna bedrevos sommaren och hösten 1947 jämsides med arbetet på stadge­ förslaget. De utmynnade i ett allmänt tull- och handelsavtal, kallat Ce-

4

neral Agreement on Tariffs and Trade (GATT), som undertecknades i Ge­

neve den 30 oktober 1947. Den viktigaste delen av detta avtal utgöres av

de listor över tullmedgivanden — nedsättningar och bindningar — som

gjorts av de olika deltagande länderna. Tullmedgivandena anses omfatta

i genomsnitt 2/„ av de anslutna ländernas import. Då dessa länder repre­

sentera ungefär V* av världshandeln, berör avtalet således ungefär hälften

av världshandeln. Förutom nämnda listor innefattar avtalet bl. a. vissa

allmänna handelspolitiska bestämmelser, ursprungligen hämtade ur det vid

avtalets tillkomst föreliggande stadgeförslaget. I den mån dessa delar av

förslaget blevo föremål för sakliga ändringar vid Havana-konferensen, vid-

togos enahanda ändringar i GATT-texten, så att denna numera i sak helt

överensstämmer med motsvarande bestämmelser i Havana-stadgan. Slut­

ligen innehåller avtalet vissa administrativa bestämmelser angående ikraft­

trädande, ändring och uppsägning in. in. Avtalet tillämpas för närvarande

av de 23 signatärmakterna enligt ett särskilt protokoll angående proviso­

risk tillämpning, innebärande att avtalets allmänna handelspolitiska be­

stämmelser tillämpas endast i den mån de icke äro oförenliga med förefint­

lig lagstiftning.

Vid ett möte i Geneve, som ägde rum på hösten 1948, heslöto de till av­

talet anslutna staterna — i syfte att vinna ökad anslutning till avtalet —

att inbjuda ytterligare ett antal länder, vilka kunde förväntas äga intresse

för saken, att deltaga i tullförhandlingar. De planerade tullförhandlingarna

skulle taga sin början den 11 april 1949. Till förhandlingsort utsågs seder­

mera staden Annecy i Frankrike. Bland de inbjudna länderna befann sig

Sverige, och svenska regeringen beslöt antaga den erhållna inbjudan. I öv­

rigt accepterades inbjudan av Colombia, Danmark, Dominikanska republi­

ken, Finland, Grekland, Haiti, Italien, Liberia, Nicaragua, Peru, Salvador

och Uruguay; Peru och Salvador drogo sig dock tillbaka innan förhand­

lingarna började.

Enligt den plan som fastställdes i samband med inbjudan till deltagande

i förhandlingarna skulle definitiva listor över önskade tullmedgivanden ut­

växlas mellan samtliga deltagande länder senast den 15 januari 1949. På

grundval av dessa listor skulle de olika länderna vara beredda att omedel­

bart vid förhandlingarnas början den 11 april 1949 tillkännagiva vilka

medgivanden de ansåge sig kunna lämna. Beträffande förhandlingarnas

omfattning hade likaledes i samband med inbjudan gjorts uttalande av inne­

börd, att krav på tullmedgivande beträffande visst varuslag borde fram­

ställas av det land, som vore eller sannolikt komme alt bli huvudleverantör

av detta varuslag till ifrågavarande importland (huvudleverantörsregeln).

Varor som redan vore upptagna i de vid allmänna tull- och handelsavtalet

fogade förteckningarna skulle i princip icke göras till föremål för nya för­

handlingar, en bestämmelse som dock icke skulle utgöra hinder för nytill-

trädande land att begära medgivanden i fråga om varor av särskilt intresse

för detta land.

För att utföra det förberedelsearbete, som erfordrades från svensk sida,

Kungl. Maj:ts proposition nr 52-

5

tillkallades ett antal sakkunniga, representerande bl. a. den statliga för­ valtningen och de centrala organisationerna på näringslivets område. De sakkunniga voro general tulldirektören V. Fahlander, tillika ordförande, di­ rektören G. Berg, direktören G. Bergenstråhle, direktören G. Frisell, kansli­ rådet K. von Horn, direktören A. Johansson, direktören E. Landberg, di­ rektören J. O. Leffler, hovrättsrådet B. Lindskog, konsuln T. Lundgren, byråchefen S. Nordqvist, fil. kand. G. Rehn, direktören K. Ronge, direk­ tören G. Settergren, direktören E. Sjögren samt handelsrådet T. Vinell. Till sekreterare åt de sakkunniga förordnades byråinspektören H. Hartler. De sakkunniga antogo benämningen 1948 års tullförhandlingskommitté.

Tullförhandlingskommittén hade i överensstämmelse med vad som i det föregående anförts till uppgift dels att utarbeta listor över svenska önske­ mål om tullmedgivanden i de främmande länderna, dels att taga ställning till av dessa länder framlagda krav på svenska tullmedgivanden.

För utarbetande av listor över önskade tullmedgivanden verkställdes inom kommitténs sekretariat erforderliga statistiska undersökningar. Vidare in­ hämtades önskemål från exportörhåll genom vederbörande organisationer eller enskilda företag. På grundval av de verkställda utredningarna och med beaktande av de förut anförda reglerna utarbetade kommittén listor över önskade tullmedgivanden beträffande samtliga ifrågakommande län­ der med undantag av Haiti, Liberia och Nicaragua, beträffande vilka kom­ mittén fann anledning saknas till framläggande av svenska önskemål. De av kommittén utarbetade listorna blevo genom utrikesdepartementets för­ sorg överlämnade till respektive motparter.

För att möjliggöra ett ställningstagande till de främmande makternas krav på svenska tullmedgivanden beredde kommittén dels Sveriges industri­ förbund jämte dess branschorganisationer eller enskilda medlemmar, dels ett flertal producentorganisationer på olika specialområden, dels ock han- delskamrarnas nämnd, Sveriges grossistförbund, Landsorganisationen i Sve­ rige och Kooperativa förbundet tillfälle att inkomma med yttranden. Kom­ mittén hade vidare direkta överläggningar med representanter för olika branscher inom näringslivet.

I en den 7 november 1949 avgiven sammanfattande rapport över sin verk­ samhet har kommittén redogjort för vissa under denna fas av arbetet ak­ tuella frågor. Kommittén har därvid framhållit bland annat, att från pro­ ducenthåll i många fall anförts farhågor för dumping från utlandet. Emel­ lertid medgåve GATT vissa möjligheter till ingripande mot sådant förfa­ rande. Med hänsyn härtill hade samförstånd kunnat vinnas om förordande av koncessioner i större omfattning än som torde ha blivit fallet, om berör­ da möjligheter icke funnits. Kommittén ansåge de allmänna bestämmelser, som kunna påkallas i anslutning till ifrågavarande regler i GATT, böra övervägas i detta sammanhang. — I en vid rapporten fogad promemoria har kommittén ifrågasatt ett bemyndigande för Kungl. Maj:t att förordna om uttagande av antidumping- och utjämningstullar i enlighet med avta­ lets bestämmelser.

Kungl. Maj.ts proposition nr 52.

6

Kungi. Maj.ts proposition nr 52.

Om vissa andra problem av allmän natur, som kommittén mötte under

denna fas av sitt arbete, har kommittén i nämnda rapport anfört föl­

jande.

Den svenska tulltaxan upptager till större delen specifika tullar, av vilka

de flesta kvarstå oförändrade sedan början av 1900-talet eller ännu tidi­

gare. Taxan var därför redan före det senaste världskriget i stort behov

av modernisering, ett behov som givetvis i hög grad stärkts genom de se­

nare årens tekniska och ekonomiska utveckling. Såvitt kommittén kan be­

döma är således en snar revision av taxan ofrånkomlig. Det kan icke bort­

ses från möjligheten att man därvid — såsom skett vid de senare årens

tulltaxerevisioner i flera andra länder — finner sig böra övergå till en hu­

vudsakligen på värdetullar grundad tulltaxa. För möjliggörande av en så­

dan tulltaxerevision framstod det såsom önskvärt, att koncessioner i fråga

om specifika tullar förbundes med möjlighet att övergå till lämplig värde-

tullsats. Även om man icke skulle stanna för en värdetulltaxa, kan en

sådan anordning vara lämplig, i det att den i viss mån ökar möjligheterna

för en omgruppering av varorna.

På grund av den efter krigsutbrottet inträdda prisstegringen, som med­

fört att importprisindex stigit från 124 år 1937 till 264 år 1947, har det

relativa tullskyddet minskat avsevärt, så att det nu i många fall ligger på

en mycket låg nivå. Erfarenhet saknas på det hela taget huruvida detta

tullskydd är tillfyllest i ett stabiliserat världshandelsläge, där handeln mel­

lan länderna icke såsom nu hämmas av kvantitativa restriktioner. Kom­

mittén har därför i många fall funnit det önskvärt att hålla vägen öppen

för ett återtagande helt eller delvis av förkrigstidens tullnivå. Då andra

länder i regel sökt kompensera penningvärdets fall genom tullhöjningar i

en eller annan form, har kommittén ansett det vara möjligt alt vid för­

handlingarna vinna gehör för den uppfattningen, att värdet av ett medgi­

vande bör bedömas med hänsyn till den nivå som rådde före kriget.

Vad nu anförts om önskvärdheten av att underlätta en tulltaxerevision

samt hålla vägen öppen för ett återtagande helt eller delvis av förkrigs­

tidens tullskydd har lett till att kommittén endast i begränsad omfattning

ansett sig kunna förorda en ovillkorlig nedsättning eller bindning av gäl­

lande specifika tullar. Kommittén har i stället i stor utsträckning funnit sig

böra föreslå, att koncessioner lämnas i form av nedsättning eller i regel

bindning vid nuvarande nivå med förbehåll om rätt att övergå till en värde-

tullsats av angiven höjd, vanligen liggande mellan förkrigs- och efterkrigs-

nivån.

Resultaten av kommitténs ställningstagande till de främmande ländernas

krav på svenska tullmedgivanden redovisades i särskilda listor, vilka tjäna­

de till ledning för den delegation, som från svensk sida skulle föra förhand­

lingarna i Annecy.

Till medlemmar i denna delegation utsåg Kungl. Maj :t den 18 mars 1949

envoyén R. Kumlin, tillika ordförande, generaltulldirektören V. Fahlander,

tillika vice ordförande, generalkonsuln N. Ihre, kanslirådet K. von Horn,

hovrättsrådet B. Lindskog, handelsrådet K. Belfrage, handelsrådet H. de

Besche, byråchefen S. Nordqvist och byråinspektören H. Hartler; i Belfrages

ställe inträdde under senare delen av förhandlingarna legationsrådet T.

Grönwall. I delegationen ingingo vidare ett antal sakkunniga, flertalet re­

presenterande olika organisationer på näringslivets område.

7

Konferensen i Annecy började planenligt den 11 april 1949. I densamma

deltogo de 23 redan anslutna länderna, av vilka dock Burma och Syd-Rho-

desia icke genomförde några förhandlingar, samt de 11 förut omnämnda

nytillträdande staterna. Själva förhandlingsarbetet bedrevs bilateralt på

grundval av de tidigare överlämnade listorna samt vid förhandlingarnas

början utväxlade svarslistor. Antalet bilaterala förhandlingar kunde teore­

tiskt uppgå till 275 men stannade vid 147, beroende på att handelsutbytet

mellan åtskilliga länder var av så ringa omfattning eller eljest av sådan

karaktär, att förutsättningar icke ansågos föreligga för upptagande av di­

rekta förhandlingar. Mot slutet av konferensen meddelades att Colombia

— som icke genomfört samtliga avsedda förhandlingar —• avstod från att

vinna anslutning till GATT i denna förhandlingsomgång. De koncessioner

som ett visst land gjort vid sina förhandlingar med olika motparter samla­

des till en gemensam koncessionslista för ifrågavarande land. På grund av

avtalets multilaterala karaktär är denna lista i sin helhet tillämplig gent­

emot samtliga motparter, oavsett med vilket land förhandlingar förts om

de enskilda varuslagen. De olika koncessionslistorna fogades såsom bilagor

till ett särskilt protokoll, angivande villkoren för de nytillträdande länder­

nas anslutning till avtalet. För de redan anslutna ländernas vidkommande

utgöra dessa koncessionslistor supplement till motsvarande listor i 1947 års

avtal.

Sverige genomförde för sin del i Annecy 22 bilaterala förhandlingar med

följande redan anslutna länder, nämligen Amerikas förenta stater, Austra­

liska statsförbundet, Belgien-Nederländerna-Luxemburg, Brasilien, Cana-

da, Chile, Ceylon, Frankrike, Indien, Kina, Norge, Nya Zeeland, Pakistan,

Storbritannien och Nord-Irland, Sydafrikanska unionen och Tjeckoslovakien,

samt följande nytillträdande länder, nämligen Danmark, Finland, Grek­

land, Italien och Uruguay ävensom Colombia, vilket sistnämnda land emel­

lertid enligt vad förut anförts icke kommer att i detta sammanhang ansluta

sig till GATT. I anslutning till förhandlingarna utväxlades med vissa län­

ders delegationer skrivelser i hithörande ämnen, exempelvis för klarläg­

gande av tullbehandlingspraxis eller om upptagande i en kommande för­

handlingsomgång av frågor, beträffande vilka uppgörelse icke kunnat nås

vid de nu genomförda förhandlingarna. Enighet förelåg mellan berörda de­

legationer om att anstalter borde vidtagas för upphävande av handelsav­

talet mellan Sverige och Storbritannien av år 1933 samt handelsavtalet mel­

lan Sverige och Amerikas förenta stater av år 1935 i samband med att

GATT träder i kraft mellan Sverige och de båda andra länderna.

Beträffande de redan anslutna länderna Burma, Cuba, Syd-Rhodesia och

Syrien-Libanon samt de nytillträdande staterna Dominikanska republiken,

Haiti, Liberia och Nicaragua konstaterades att handelsförbindelserna icke

för närvarande utgjorde någon lämplig bas för utbyte av ömsesidiga kon­

cessioner. Med vissa av dessa länder utväxlades emellertid skrivelser om

ömsesidig mest-gynnad-nationsbchandling. Sådan behandling är i princip

obligatorisk för de till GATT anslutna länderna, men om förhandlingar icke

Kungl. Maj.ts proposition nr 52.

inletts mellan tva anslutna stater, skall GATT på begäran av endera eller

båda icke tillämpas dem emellan. Nyssnämnda skriftväxling innebär ett av­

stående från att begagna den möjlighet till diskriminering, som enligt GATT

sålunda föreligger gentemot land med vilket förhandlingar icke blivit in­

ledda. Någon avsikt att begagna sig av möjligheten till dylik diskriminering

uttrycktes endast av Guba, som sedermera avgivit uttrycklig förklaring av

denna innebörd. Samförstånd rådde med detta lands delegation om att ett

särskilt avtal borde träffas utom ramen för GATT, varigenom båda parter

på vissa villkor skulle tillerkänna varandra mest-gynnad-nationsbehand-

ling på samma sätt som enligt GATT.

a

Kunr/l. Maj.ts proposition nr 52.

Allmänna avtalsbestämmelser.

Texten på engelska språket till allmänna tull- och handelsavtalet samt det

i Annecy upprättade anslutningsprotokollet jämte svensk Översättning torde

ta bilaggas statsrådsprotokollet (bilagor 1 och 2). De vid överenskommel­

serna fogade koncessionslistorna kunna — med undantag för den svenska

listan vilken ingår i bilaga 2 — på grund av sin omfattning (sammanlagt

ca 1 700 sidor) icke här återgivas men komma att hållas för riksdagens leda­

möter tillgängliga.

Beträffande innehållet i avtalet, vilket är uppdelat i tre olika delar, må här

anföras följande.

Avtalets del I omfattar artiklarna I och II. — I artikel I föreskrives mest-

gynnad-nationsbehandling de avtalsslutande parterna emellan i avseende

å tullar och avgifter av varje slag samt alla regler och formaliteter i sam­

band med import och export. Vissa i kraft varande preferenser, angivna i ett

antal vid avtalet fogade bilagor, få bibehållas, men ökning av preferensmar-

ginalen tillätes icke. Artikeln är utformad efter mönster av artikel 16 i Ha-

vana-stadgan. — Artikel II innehåller de stadganden, som få anses såsom

avtalets centrala bestämmelser, nämligen föreskrifterna om tullkoncessioner.

Har föreskrives att varuslag, upptagna i de vid avtalet fogade listorna, icke

ta belaggas med vanliga tullar utöver de belopp, som angivas i nämnda listor.

De skola vidare vara befriade från andra tullar och avgifter av vad slag det

vai a må utöver dem, som äro i kraft a dagen för avtalet eller vilkas åsättan-

de direkt och ovillkorligt påfordras av nämnda dag gällande lagstiftning.

Dessa bestämmelser skola dock icke utgöra hinder för uttagande av (a) av­

gift motsvarande en inre skatt som överensstämmer med föreskrifterna i ar-

Jikel (b) antidumping- eller utjämningstull som överensstämmer med

oreskrilterna i artikel VI, eller (c) avgifter motsvarande kostnaderna för

lamnade tjänster. Vidare föreskrives bland annat, att om importmonopol

införes beträffande vara, som är upptagen i listorna, detta icke får innebära

ökning av det sleydd, som avsetts i listorna. Föreskrifter lämnas även om

konsultationsförfarande i händelse av vissa tvister. Slutligen lämnas möjlig­

het till jämkning av ett lands koncessioner i fråga om specifika tullar, därest

parivardet å landets valuta minskas i överensstämmelse med stadgan för In­

ternationella valutafonden eller särskilt valutaavtal. Denna artikel saknar

motsvarighet i Havana-stadgan, vilken ej innefattar konkreta tullkoncessio­

ner, men anknyter till stadgans artikel 17, avseende förhandlingar om ned­

sättning av tullar m. m.

Kungl. Mcij.ts proposition nr 52.

9

Den till omfattningen största delen av avtalet är del II, innefattande ar­

tiklarna III—XXIII, vilken innehåller allmänna handelspolitiska bestämmel­

ser. Samtliga artiklar i denna del ha, såsom förut antytts, motsvarighet i

Havana-stadgan, och de avvikelser, som förekomma, äro i regel av rent for­

mell natur. På grund härav torde redogörelsen beträffande denna del kunna

begränsas till att i korthet angiva artiklarnas huvudsakliga innehåll. För

närmare kommentarer torde få hänvisas till det av handelspolitiska bered­

ningen och 1947 års kommitterade för utrikeshandelsfrågor avgivna yttran­

de över Havana-stadgan, vilket är avsett att såsom bihang fogas till den in­

ledningsvis omnämnda propositionen angående Sveriges anslutning till In­

ternationella handelsorganisationen. — Artikel III (motsvarande artikel 18 i

Havana-stadgan) förbjuder användning av inre avgifter och regleringar till

skydd för inhemsk produktion. Undantag medgivas dock för vissa redan fö­

refintliga kvantitativa regleringar, för anskaffning genom statliga organ av

varor för icke-kommersiella ändamål samt för utbetalning av subventioner

enbart till inhemska producenter. — I artikel IV (motsvarande Havana-stad-

gans artikel 19) upptagas särskilda bestämmelser angående kinematografiska

filmer. — Artikel V (motsvarande artikel 33 i Havana-stadgan) föreskriver

transiteringsfrihet samt icke-diskriminering och mest-gynnad-nationsbehand-

ling i fråga om transitotrafik. — Artikel VI (motsvarande artikel 34 i Ha­

vana-stadgan) reglerar användningen av antidumping- och utjämningstullar.

Dylika tullar få uttagas för att uppväga dumping och subventionering från

exportlandets sida, men de få icke utgå med högre belopp än som motsvarar

dumpingmarginalen eller subventionen. Såsom förut anförts tillåter artikel II

påläggande av dylika tullar utan hinder av att tullsatsen bundits genom av­

talet. — I artikel VII (motsvarande artikel 35 i Havana-stadgan) lämnas reg­

ler för bestämmande av varors tullvärde. — Artikel VIII (motsvarande arti­

kel 36 i Havana-stadgan) fastslår önskvärdheten av att reducera subsidiära

avgifter och formaliteter av olika slag i samband med import och export. —

I artikel IX (motsvarande Havana-stadgans artikel 37) finnas bestämmelser

om ursprungsbeteckningar, syftande dels till att i möjligaste mån reducera

de svårigheter och olägenheter, som äro förenade med krav på angivande

av ursprungsbeteckning på en vara, dels till att hindra användande av oriktig

eller vilseledande beteckning. —• Artikel X (motsvarande artikel 38 i Havana-

stadgan) föreskriver skyldighet för de avtalsslutande parterna att före

ikraftträdandet publicera lagar och förordningar, domstolsbeslut och admi­

nistrativa avgöranden med allmän tillämplighet, avseende tullförhållanden

eller eljest berörande handeln, samt överenskommelser med främmande

makter rörande den internationella handelspolitiken. — Artikel XI (motsva­

rande artikel 20 i Havana-stadgan) innehåller en viktig bestämmelse, näm­

ligen ett principiellt förbud mot att å import eller export tillämpa kvanti­

tativa restriktioner, d. v. s. restriktioner av annat slag än tullar eller andra

avgifter. Såsom undantag från den allmänna regeln medgivas dock export­

restriktioner vid kritisk brist på livsmedel eller andra nödvändighetsproduk-

ter, import- eller exportrestriktioner för tillämpning av normer eller före­

skrifter angående klassificering, kvalitetskontroll eller saluhållande av va­

ror i den internationella handeln samt importrestriktioner å jordbruks- eller

fiskeriprodukter, om restriktionerna äro nödvändiga för genomförande av

vissa statliga åtgärder på ifrågavarande område. — En betydelsefull undan­

tagsbestämmelse från det i artikel XI meddelade förbudet mot kvantita­

tiva restriktioner lämnas i artikel XII (motsvarande artikel 21 i Havana-

stadgan). Enligt denna artikel medgives nämligen part rätt att till skydd

för sin yttre finansiella ställning och sin betalningsbalans tillämpa kvanti­

tativa importrestriktioner. Detta får emellertid ske endast i den mån så är

nödvändigt för att förekomma eller hejda en allvarlig nedgång i valutare­

10

Kungl. Maj:ts proposition nr 52.

serverna eller för att uppnå en rimlig ökning av mycket små sådana reser­

ver. — Artikel XIII (motsvarande artikel 22 i Havana-stadgan) reglerar till-

lämpningen av de kvantitativa restriktioner, som trots det principiella för­

budet mot dylika restriktioner äro tillåtna enligt avtalet. Principen är att

man skall eftersträva en fördelning av handeln, vilken så nära som möjligt

motsvarar de andelar, som de olika länderna kunde väntas uppnå i från­

varo av restriktionerna. — Från den i artikel XIII fastslagna regeln om icke­

diskriminerande tillämpning av kvantitativa restriktioner medgivas enligt

artikel XIV (motsvarande artikel 23 i Havana-stadgan) vissa undantag så­

vitt angår restriktioner till skydd för betalningsbalansen. Viktigast av dessa

torde för vårt vidkommande vara en bestämmelse om att land, som den 1

mars 1948 tillämpade importrestriktioner på ett diskriminerande sätt, under

övergångsperioden efter kriget äger fortsätta med denna diskriminering och

anpassa densamma efter ändrade förhållanden. — Artikel XV (motsvaran­

de artikel 24 i Havana-stadgan) behandlar anordningar på valutaområdet.

Här föreskrives bland annat att part i avtalet skall vara medlem av Inter­

nationella valutafonden eller ingå särskilt valutaavtal med De Avtalsslu­

tande Parterna.1 — I artikel XVI (motsvarande artikel 25 i Havana-stad­

gan) föreskrives skyldighet att lämna underrättelse om subventioner, som

direkt eller indirekt ha till verkan att öka exporten eller minska impor­

ten, samt att på begäran av annan avtalsslutande part dryfta möjligheter­

na av subventionernas begränsning. Framhållas må att Havana-stadgan

innehåller ytterligare ett antal artiklar, som närmare reglera användning­

en av subventioner, men att dessa sakna motsvarighet i GATT-texten. —

Artikel XVII (motsvarande artikel 29 i Havana-stadgan) behandlar frågan

om statlig handel, d. v. s. handel som bedrives av ett statligt företag eller

ett företag som av staten beviljats uteslutande eller särskilda privilegier, och

föreskriver beträffande sådan handel, att den skall bedrivas i överensstäm­

melse med avtalets allmänna grundsatser om icke diskriminerande behand­

ling. Även på detta område innehåller Havana-stadgan ett antal artiklar, till

vilka motsvarighet icke finnes i avtalet. — I artikel XVIII (motsvarande

artiklarna 13 och 14 i Havana-stadgan) lämnas vissa möjligheter att till

främjande av ekonomisk utveckling vidtaga skyddsåtgärder i strid med av­

talets övriga bestämmelser. Rätten att vidtaga dylika åtgärder är emellertid

inskränkt genom detaljerade regler, vilka kräva förhandlingar med berörda

parter eller förhandsgodkännande av De Avtalsslutande Parterna. — Ar­

tikel XIX (motsvarande artikel 40 i Havana-stadgan) är av stort intres­

se, då den berör möjligheten att frigöra sig från i avtalet gjorda tull­

bindningar. Enligt artikelns bestämmelser äger avtalsslutande part rätt att

helt eller delvis suspendera en avtalsenlig förpliktelse, däri inbegripet gjort

tullmedgivande, därest förpliktelsen eller medgivandet i förening med en

oförutsedd utveckling resulterat i en ökad import, vilken förorsakat eller

hotar att förorsaka allvarlig skada för producenter inom landet. Samråd skall

i dylikt fall ske med De Avtalsslutande Parterna samt med väsentligt in­

tresserade parter. Kan överenskommelse icke träffas vid detta samråd, är

importlandet likväl oförhindrat att vidtaga den tillämnade åtgärden, men

motparterna ha då rätt att för sin del suspendera likvärdiga förpliktelser el­

ler medgivanden. — I artikel XX (motsvarande artikel 45 i Havana-stadgan)

medgivas allmänna undantag från avtalets bestämmelser för att tillgodose

vissa särskilda intressen, och i artikel XXI (motsvarande artikel 99 i Havana-

stadgan) vissa undantag av säkerhetsskäl. Dessa artiklar förete i smärre

1 Uttrycket De Avtalsslutande Parterna betecknar här de avtalsslutande parterna hand­

lande samfällt på sätt föreskrives i artikel XXV.

Kungl. Maj:ts proposition nr 52.

11

punkter avvikelser från motsvarande bestämmelser i Havana-stadgan, vilka

avvikelser emellertid icke ansetts vara av den betydelse att de påkallat änd­

ring av den på stadgeförslaget byggda GATT-texten. — Artikel XXII (mot­

svarande artikel 41 i Havana-stadgan) innehåller en allmän föreskrift om

samråd mellan avtalsslutande parter i frågor angående avtalets tillämpning.

— Artikel XXIII behandlar det förfaringssätt, som skall tillämpas, om avtals­

slutande part anser, att en avtalsenlig förmån upphäves eller minskas. I

första hand skola dylika frågor lösas genom samråd mellan berörda parter.

Kan frågan icke lösas på detta sätt, skall den hänskjutas till De Avtals­

slutande Parterna. Bestämmelserna i fråga överensstämma med de princi­

per, som ligga bakom föreskrifterna om lösning av tvister i Havana-stad-

gans kapitel VIII, ehuru de icke äro lika utvecklade i systematiskt avseende.

Bland annat saknas motsvarighet till Havana-stadgans bestämmelser om

rättsfrågors hänskjutande till Internationella domstolen.

Avtalets del III innehåller bestämmelser av huvudsakligen administrativ

karaktär angående avtalets tillämpning in. m. — I artikel XXIV lämnas bland

annat bestämmelser om avtalets tillämpning i det fall att inom en parts om­

råde finnes mer än ett tullområde samt om rätt att bevilja angränsande län­

der förmåner i syfte att underlätta gränstrafiken. Vidare behandlas frågor

om bildande av tullunioner och frihandelsområden. Bestämmelserna överens­

stämma i allt väsentligt med motsvarande bestämmelser i Havana-stadgan.

Därutöver finnes i avtalet en föreskrift om förfarandet i det fall att man vid

bildandet av en tullunion eller ett frihandelsområde finner sig böra öka en

tullsats, som enligt avtalet bundits i något av de i unionen eller området

ingående länderna. 1 detta avseende skall förfaras på samma sätt som när

fråga eljest uppkommer om frigörelse från en avtalsenlig bindning, d. v. s.

förhandlingar och samråd skola ske med intresserade parter på sätt närmare

angives i artikel XXVIII. Vid dessa förhandlingar skall hänsyn tagas även

till de tullsänkningar, som bildandet av tullunionen och frihandelsområdet

kan medföra i de övriga däri deltagande länderna. — I artikel XXV före-

skrives att parterna i avtalet skola sammanträda tid efter annan för att

genomföra sådana bestämmelser i avtalet, som kräva samfällt handlande, och

i allmänhet för att underlätta tillämpandet av avtalet och främja dess syften.

De avtalsslutande parterna handlande samfällt på detta sätt betecknas i

avtalet »DE AVTALSSLUTANDE PARTERNA». Varje avtalsslutande part

bär vid dessa möten en röst, och ärendena avgöras om icke annat föreskri-

ves med enkel majoritet. Enligt bestämmelse i denna artikel kunna De Av­

talsslutande Parterna giva part i avtalet rätt att undanhålla annan part

gjorda koncessioner, om den sistnämnda parten utan tillräcklig anled­

ning underlåtit att genomföra tullförhandlingar med den förstnämnda

parten. — Artikel XXVI innehåller bestämmelser bland annat om avtalets

ikraftträdande. Enligt dessa bestämmelser träder avtalet i kraft trettio

dagar efter det att detsamma godtagits av signatärmakter, som tillsam­

mans svara för 85 % av samtliga signatärmakters sammanlagda utrikes­

handel enligt en fastställd tabell. Såsom i annat sammanhang anförts bär

avtalet ännu icke trätt i kraft enligt denna bestämmelse utan tillämpas pro­

visoriskt enligt ett särskilt protokoll. — Artikel XXVII ger part rätt att hålla

tillbaka avtalsenlig koncession, om det land, med vilket förhandlingar ur­

sprungligen bedrivits om ifrågavarande koncession, ännu icke blivit eller ock

upphört att vara part i avtalet (detta begrepp definieras i artikel XXXII).

- I artikel XXVIII lämnas föreskrifter om ändring av gjorda medgivanden.

Enligt dessa bestämmelser äger part från och med den 1 januari 1951 — efter

förhandlingar och överenskommelse med det land, med vilket förhandlingar

ursprungligen bedrivits om eu viss koncession, samt efter samråd med andra

12

Kungl. Maj. ts proposition nr 52.

länder, som De Avtalsslutande Parterna finna ha väsentligt intresse av

saken — ändra eller upphöra att tillämpa den avtalsenliga behandling­

en av ifrågavarande produkt. Kan överenskommelse icke uppnås vid för­

handlingarna, är den part, som önskar ändra eller upphäva koncessionen,

likväl oförhindrad att göra detta, men motparterna äga i dylikt fall rätt att

vidtaga likvärdiga motåtgärder. — Artikel XXIX behandlar sambandet mellan

GATT och Havana-stadgan. Enligt artikelns bestämmelser åtaga sig de avtals­

slutande parterna att i avvaktan på Havana-stadgans godtagande iakttaga

stadgans allmänna principer i hela den utsträckning deras exekutiva befo­

genhet medgiver. Del II av GATT, vilken enligt vad förut anförts innehåller

med Havana-stadgan analoga bestämmelser, skall suspenderas den dag, då

stadgan träder i kraft. Efter stadgans ikraftträdande blir alltså avtalets upp­

gift uteslutande att tjäna som ram för gjorda tullmedgivanden. — I artikel

XXX behandlas formerna för vidtagande av ändringar i GATT. — Enligt

artikel XXXI äger part från och med den 1 januari 1951 med sex månaders

uppsägningstid frånträda avtalet. —■ Artikel XXXII definierar begreppet »av­

talsslutande part»: härmed förstås såväl regeringar, vilka definitivt god­

tagit eller anslutit sig till avtalet, som regeringar, vilka tillämpa detsamma

enligt protokollet om provisorisk tillämpning. — I artikel XXXIII föreskri-

ves, att ytterligare länder kunna ansluta sig till avtalet på villkor, som

överenskommas med De Avtalsslutande Parterna. — Genom artikel XXXIV

göras vid avtalet fogade bilagor till en integrerande del av avtalet. — I artikel

XXXV slutligen stadgas, att avtalet eller eventuellt artikel II av avtalet

(d. v. s. de genom avtalet gjorda tullkoncessionerna) icke skall äga till-

lämpning mellan två parter i avtalet, som ej inlett tullförhandlingar med

varandra, därest någon av dem vid den tidpunkt, då endera blir part i av­

talet, icke samtycker till avtalets tillämpning dem emellan.

Anslutningsprotokollet är en överenskommelse mellan de redan anslutna

länderna och de nytillträdande staterna om villkoren för de sistnämndas an­

slutning till GATT. Vid detsamma äro fogade listor över de tullkoncessioner,

som de olika länderna inom båda kategorierna gjort vid Annecy-förhandling-

arna. Protokollet hade den 30 november 1949 undertecknats av samtliga

redan anslutna länder med undantag av Cuba och innefattar därmed sam­

tidigt beslut enligt artikel XXXIII i GATT om de nytillträdande ländernas

anslutning. Protokollet träder därefter i kraft med avseende å visst nytill­

trädande land å trettionde dagen efter det att landet självt undertecknat

detsamma. Sådant undertecknande skall ske senast den 30 april 1950.

Genom protokollets ikraftträdande med avseende å visst nytillträdande

land blir detta land enligt protokollets moment 1 förpliktat att provisoriskt

tillämpa dels avdelningarna I och III av GATT, dels avdelning II av GATT

i hela den utsträckning detta icke är oförenligt med å protokollets datum

förefintlig lagstiftning, d. v. s. att tillämpa GATT på enahanda sätt som

föreskrives i det protokoll angående provisorisk tillämpning av GATT som

för närvarande är gällande de ursprungliga deltagarna emellan; landets vid

anslutningsprotokollet fogade koncessionslista skall härvid betraktas som

koncessionslista enligt GATT. Bestämmelserna i fråga innebära skyldighet

att efter protokollets ikraftträdande tillämpa de gjorda tullkoncessionerna

utan villkor, de allmänna handelspolitiska reglerna däremot endast i den

mån detta icke kräver vidtagande av författningsändringar.

13

I och med protokollets ikraftträdande med avseende å visst nytillträdande

land blir detta emellertid enligt moment 2 avtalsslutande part i GATT enligt

definitionen i artikel XXXII. Detta innebär att övriga till avtalet anslutna

länder äro skyldiga att med avseende å det nytillträdande landet tillämpa

de i Geneve gjorda tullkoncessionerna utan villkor samt de allmänna han­

delspolitiska reglerna i den mån detta icke kräver vidtagande av författ­

ningsändringar i respektive länder. De av förut anslutna länder i Annecy

gjorda tullkoncessionerna träda däremot, enligt en i moment 3 meddelad

undantagsbestämmelse, icke i kraft förrän trettio dagar efter det anmälan

om avsikt att tillämpa koncessionerna gjorts till Förenta Nationernas gene­

ralsekreterare; sådan anmälan skall göras senast den 30 april 1950.

Enligt moment 4 äger såväl förut anslutet som nytillträdande land hålla

tillbaka koncessioner, om vilka förhandlingar ursprungligen förts med ny­

tillträdande land, som icke undertecknat protokollet, eller med förut anslutet

land, som icke gjort i moment 3 föreskriven anmälan, d. v. s. överhuvud

taget koncessioner om vilka förhandlingar förts med land, som icke självt

satt i kraft sina motsvarande koncessioner.

Moment 5 innehåller bestämmelser om att vissa i GATT förekommande

tidsangivelser skola, såvitt angår de nytillträdande staterna, ersättas med

andra data, och moment 6 föreskriver, att de nytillträdande staterna skola

godtaga de ändringar i GATT, som vidtagits eller beslutats före protokollets

undertecknande. Nytillträdande land äger enligt moment 7 upphäva den

provisoriska tillämpningen av GATT med sextio dagars uppsägningstid;

enligt moment 8 kan nytillträdande land ansluta sig definitivt till GATT i

samband med att avtalet träder i kraft definitivt enligt artikel XXVI. Mo­

ment 9 innehåller bestämmelser om avtalets giltighet i fråga om sådana

områden, för vilkas internationella förbindelser avtalsslutande part har an­

svarighet. 1 momenten 10, 11 och 12 återfinnas de tidigare berörda före­

skrifterna om avtalets undertecknande, om fattande av beslut angående an­

slutningen samt om avtalets ikraftträdande.

Svenska tullmedgivanden.

Den vid anslutningsprotokollet fogade listan över de svenska tullkonces­

sionerna har nummerbeteckningen XXX och återgives i sin helhet i bilaga 2.

De tullsatser som Sverige i enlighet med artikel II i GATT förbundit sig att

icke överskrida äro angivna i listans kolumn A. I de fall denna tullsats ut-

göres av en specifik tull har Sverige emellertid, på sätt tullförhandlingskom­

mittén föreslagit, i stor utsträckning förbehållit sig rätt att när som helst i

stället sätta i kraft en tullsats, icke överstigande den i kolumn B angivna

värdetullsatsen. Sistnämnda tullsats ligger i regel mellan förkrigstidens och

efterkrigstidens nivå.

I avseende å de svenska koncessioner, som innebära nedsättning av gäl­

lande tull (inklusive tilläggstull) eller eljest kräva ändring av tulltaxan eller

andra författningar, må följande framhållas:

Kungl. Maj:ts proposition nr 52.

14

Kungl. Maj:ts proposition nr 52.

Kött av vildfågel (ur tulltaxenr 8; statistiskt nr 13). Kött av fågel drager

för närvarande en tull av 20 kronor för 100 kg. Enligt avtalet borttages den­

na tull, såvitt angår kött av vildfågel.

Kött av ren (ur tulltaxenr 9; ur statistiska nr 21 och 22). Enligt gällande

tulltaxa är kött av andra djur än fågel belagt med en tull av 7 kronor för

100 kg. Avtalet innebär borttagande av tullen å kött av ren. Medgivandet har

gjorts vid förhandlingar med Finland, som torde vara den praktiskt taget

enda leverantören. Härvid förklarades från svensk sida, att medgivandet

kunde lämnas endast under förutsättning av att införseln skedde på sätt som

svenska myndigheter i samråd med ifrågakommande jordbruksorganisatio­

ner kunde komma att bestämma, vilket förbehåll godtogs å finsk sida.

K ris ka blommor av mimosa och ljung (ur tulltaxenr 36: 1; statistiskt nr

89: 1). Till prydnad användbara blommor av mimosa och ljung draga en

tull av 500 kronor för 100 kg, vartill i fråga om friska blommor kommer en

tbläggstull enligt förordningen den 31 januari 1932 (nr 15) av likaledes 500

kronor för 100 kg. Genom avtalet skulle tiiläggstullen bortfalla. Det kan

nämnas att enligt de handelsavtal med Frankrike, som voro i kraft under

tiden 15 mars 1933—31 januari 1940, tiiläggstullen varit borttagen och

grundtullen nedsatt till 200 kronor för 100 kg.

Andra friska blommor (ur tulltaxenr 36: 2; statistiskt nr 89: 2). Dylika

blommor beläggas för närvarande med tull och tilläggstull efter enahanda

grunder som blommor av mimosa och ljung. Enligt avtalet skulle tiiläggs­

tullen bortfalla under månaderna december—februari. Enligt nyss nämnda

handelsavtal med Frankrike var tiiläggstullen helt borttagen, medan grund-

tullen utgick med oförändrat belopp.

lomat pur e (ur tulltaxenr 52 Val statistiskt nr 108: 2). Tomatpuré drager

enligt tulltaxan en tull av 15 kronor för 100 kg, vartill kommer en tillägcss-

tull enligt förordningen den 31 januari 1932 (nr 15) om 35 kronor för"l00

kg, vilken senare tull dock endast utgår under tiden 1 maj—30 november.

Avtalet innebär åtagande att under sistnämnda tid icke tillämpa högre tull

än 25 kronor lör 100 kg, d. v. s. i praktiken nedsättning av tiiläggstullen till

10 kronor för 100 kg.

öb

Lök (tulltaxenr 53: 1; statistiskt nr 109: 1). Tullen å färsk lök utgår med

5 kronor för 100 leg under tiden 1 januari—31 maj och 20 kronor för 100 kg

under resten av året. Enligt avtalet skulle tullen helt borttagas under tiden 1

mars—31 maj.

Kapris (tulltaxenr 59; statistiskt nr 119). Denna vara är för närvarande

belagd med en tull av 100 kronor för 100 kg, vilken enligt avtalet skulle ned­

sattas till 75 kronor för 100 kg.

Champinjoner (ur tulltaxenr 60; ur statistiskt nr 120). Ätbara svampar

draga tor narvarande eu tull av 50 kronor för 100 kg, vartill kommer till-

laggstull enligt förordningen den 31 januari 1932 (n^ 15) med samma be-

“PP; Enl?gt avtalet få champinjoner icke draga högre tull än 75 kronor för

100 kg, vilket kräver nedsättning av tiiläggstullen för denna vara till 25 kro­

nor för 100 kg.

Humle (tulltaxenr 61; statistiskt nr 121). Enligt gällande tulltaxa drager

denna vara en tull av 100 kronor för 100 kg, vilken genom avtalet skulle sän­

kas till 65 kronor för 100 kg.

Bananer (ur tulltaxenr 63; statistiskt nr 125). Bananer äro icke belagda

med tull enligt tulltaxan men draga enligt förordningen den 31 januari 1932

(nr 15) med tillägg till gällande tulltaxa en tull av 10 kronor för 100 kg En­

ligt avtalet skulle tullen nedsättas till 5 kronor för 100 kg. Detta medgivande

har tillkommit såsom resultat av förhandlingarna med Colombia, vilket land

såsom förut anförts icke i detta sammanhang kommer att ansluta sig till

Kungl. Maj:ts proposition nr 52.

15

GATT. I enlighet med en rekommendation av konferenssekretariatet tilläts

medgivandet det oaktat kvarstå i den redan färdigställda koncessionslistan,

varvid förutsattes, att tillämpningen av detsamma skulle med stöd av anslut-

ningsprotokollets moment 4 hållas tillbaka i avvaktan på senare anslutning

av Colombia.

Citroner (ur tulltaxenr 63; statistiskt nr 126). Citroner draga för närva­

rande tull enligt samma grunder som bananer. Genom avtalet skulle tullen

sänkas från 10 kronor till 5 kronor för 100 kg.

Vindruvor (tulltaxenr 64:1; statistiskt nr 127:1). För närvarande äro

vindruvor tullfria under första halvåret men belagda med en tull av 35 kro­

nor för 100 kg under andra halvåret. Avtalet innebär nedsättning av sist­

nämnda tullsats till 25 kronor för 100 kg.

Jordgubbar (tulltaxenr 66; statistiskt nr 129). Enligt gällande bestämmel­

ser draga jordgubbar en tull av 25 kronor för 100 kg under tiden 1 septem­

ber—31 december och 100 kronor för 100 kg under tiden 1 januari—31

augusti. Sistnämnda tullsats sänkes enligt avtalet under tiden 1 januari—30

april till 25 kronor för 100 kg, vilket innebär att tiden för tillämpning av den

högre tullen begränsas till månaderna maj—augusti. Åtagandet att sänka

tullen gäller icke djupfrysta jordgubbar.

Körsbär (tulltaxenr 67: 4; statistiskt nr 129: 4). Körsbär draga en tull av

35 kronor för 100 kg under tiden 1 juni—31 juli och 10 kronor för 100 kg

under resten av året. Sistnämnda tullsats sänkes genom avtalet till 5 kronor

för 100 kg. Liksom i fråga om jordgubbar gäller åtagandet icke djupfrys­

ta bär.

Äpplen (ur tulltaxenr 67: 5; statistiskt nr 130). För äpplen utgår tull en­

ligt tulltaxan med 10 kronor för 100 kg. Härtill kommer tilläggstull enligt

förordningen den 31 januari 1932 (nr 15) med likaledes 10 kronor för 100

kg under månaderna juli—december. Tullsatserna äro bundna i 1935 års

handelsavtal med Amerikas förenta stater, vilket dock medgiver uttagande av

tilläggstull även under maj och juni månader. Det nu träffade avtalet inne­

bär borttagande av tullen under månaderna februari—juni (i övrigt fortsatt

bindning av nu gällande tullsatser).

Päron (ur tulltaxenr 67:5; statistiskt nr 131). Päron draga tull och till-

läggstull efter samma grunder som äpplen med den skillnaden att tilläggs-

tullen utgår endast under månaderna juli—november. Liksom i fråga om

äpplen äro tullsatserna genom 1935 års avtal med Amerikas förenta stater

bundna vid nuvarande belopp utom för maj och juni månader då tilläggstull

skulle kunna uttagas utan hinder av avtalet. Genom den nu träffade överens­

kommelsen borttages tullen under månaderna januari—juni, medan hinder

icke längre möter att uttaga tilläggstull under december månad (i övrigt

fortsatt bindning av nu gällande tullsatser).

Mandariner (ur tulltaxenr 67: 5; ur statistiskt nr 132). I tulltaxan ej sär­

skilt nämnda frukter med undantag av pomeranser draga enligt taxan en

tull av 10 kronor för 100 kg samt enligt förordningen den 31 januari 1932

(nr 15) en tilläggstull av likaledes 10 kronor för 100 kg under tiden 1 maj—

31 januari. Bestämmelserna i fråga gälla bland annat för mandariner. En­

ligt avtalet skulle dessa, liksom fallet redan är med apelsiner, helt befrias

från tull.

Hjortron (ur tulltaxenr 67: 5; ur statistiskt nr 134). Hjortron äro liksom

andra i tulltaxan ej särskilt nämnda bär belagda med en tull av 10 kronor

för 100 kg men skulle enligt avtalet bli fria från tull.

Mandel (tulltaxenr 71: 1 och ur tulltaxenr 71:2; statistiska nr 147 och

148). För mandel utgår enligt tulltaxan en tull av 35 kronor för 100 kg, vil­

ket enligt senaste importstatistik motsvarade, för krakmandel 21 % av vär­

det (1947) och för annan mandel 10 % av värdet (1948). Genom avtalet ned-

Iiungl. Maj:ts proposition nr 52.

sättes tullen till 20 kronor för 100 kg med förbehåll för övergång till en tull av högst 15 % av värdet. Nämnas kan att enligt förut berörda avtal med Frankrike tullen såvitt angår krakmandel under tiden 15 mars 1933—31 januari 1940 varit nedsatt till 25 kronor för 100 kg.

Aprikos-, persiko- och plommonkärnor (ur tulltaxenr 71: 2; ur statistiskt nr 149). Liksom för mandel utgår tullen för dessa varuslag med 35 kronor för 100 kg, enligt 1948 års importstatistik motsvarande ca 16 % av värdet (beräknat efter genomsnittsvärdet för kärnor och s. k. arachidmandel). En­ ligt avtalet skulle tullen även här nedsättas till 20 kronor för 100 kg, liksom i fråga om mandel med förbehåll för övergång till en tull av högst 15 % av värdet.

Dadlar (ur tulltaxenr 72: 1; statistiskt nr 151). Enligt tulltaxan äro dadlar belagda med en tull av 50 kronor för 100 kg, vilken tullsats år 1948 motsva­ rade i runt tal 10 % av värdet. Genom avtalet nedsättes denna tull till 30 kronor för 100 kg, med förbehåll för övergång till en tull av högst 15 % av värdet. Enligt avtal med Frankrike har tullen varit nedsatt från och med den 15 mars 1933 till 25 kronor samt från och med den 1 april 1935 till 10 kronor för 100 kg men vid avtalens upphörande den 1 februari 1940 återgått till sitt ursprungliga belopp.

Vissa nötkärnor (ur tulltaxenr 72:2; ur statistiskt nr 150). Nötkärnor aro belagda med en tull av 50 kronor för 100 leg, vilket efter 1948 års import raknat motsvarade i genomsnitt 14 % av värdet. Enligt avtalet skulle tullen för vissa slag av nötkärnor nedsättas, nämligen för hasselnötskärnor till 40 kronor samt för cashewnötskärnor och kokosrasp (sönderdelade kokosnöts- kärnor) till 30 kronor för 100 kg. Förbehåll har gjorts för en tullsats icke överstigande för hasselnötskärnor 20 % och för de båda övriga varuslagen 15 % av värdet.

Te (tulltaxenr 75: 2; statistiskt nr 155: 2). Tullen å te (annat än mate), vilken för närvarande utgör 150 kronor för 100 kg, har i avtalet nedsatts till 100 kronor för 100 kg.

Kardemumma, muskot och muskotblomma (tulltaxenr 83; statistiska nr 166 och 167). Dessa varuslag äro för närvarande belagda med en finanstull av 300 kronor för 100 kg. För kardemumma motsvarar denna tull ca 30 %, för muskot och muskotblomma ca 60 % av värdet, allt räknat efter 1948 äis impoi(statistik. Genom avtalet skulle tullen sänkas till 200 kronor för 100 kg med förbehåll för övergång beträffande alla tre varuslagen till en tull av högst 25 % av värdet.

Vanillin samt ersättningsmedel för vanilj och vanillin (tulltaxenr 85:2; statistiskt nr 169: 2). Tullen för dessa varuslag utgör för närvarande 2 500 kronor för 100 kg — motsvarande ca 40 % av värdet enligt 1948 års import­ siffror — men skulle enligt avtalet nedsättas till 2 000 kronor för 100 kg utan förbehåll.

Soja och såser (ur tulltaxenr 117; statistiskt nr 279). För soja och såser utgår tull med 50 kronor för 100 kg, för såser därjämte tilläggstull enligt förordningen den 31 januari 1932 (nr 15) med 10 kronor för 100 kg. Tull- satserna äro bundna i 1933 års svensk-brittiska handelsavtal. Det nya avta­ let föreskriver, att tull icke må utgå med högre belopp än sammanlagt 40 kronor för soja och 50 kronor för såser, allt per 100 kg räknat.

Koncentrerad hönsbuljong (ur tulltaxenr 117 och 143: 2; ur statistiska nr 280 och 321). Koncentrerad hönsbuljong hänföres i tullavseende, om den inkommer på smärre hermetiskt slutna kärl till tulltaxenr 143: 2, om den inkommer på annat sätt till tulltaxenr 117. I båda fallen utgår tull med 50 kronor för 100 kg; vid tulltaxenr 117 utgår därjämte tilläggstull enligt för­ ordningen den 31 januari 1932 (nr 15) med 25 kronor för i00 kg. Tullen vid

Kungl. Maj:ts proposition nr 52.

17

tulltaxenr 143: 2 är bunden i svensk-amerikanska handelsavtalet av år 1935. Genom det nu träffade avtalet har tullen för den till nr 117 hänförliga varan helt borttagits och för den till nr 143: 2 hänförliga varan nedsatts till 40 kro­ nor för 100 kg.

Gåslever pastej (tulltaxenr 118; statistiskt nr 282). För gåsleverpastej ut­ går tull enligt tulltaxan med 500 kronor för 100 kg samt tilläggstull enligt förordningen den 31 januari 1932 (nr 15) med 300 kronor för 100 kg. Den sammanlagda tullbelastningen motsvarade år 1948 ca 25 % av värdet. Av­ talet innebär borttagande av tilläggstullen med förbehållen rätt att ersätta den kvarstående grundtullen med en tull av högst 20 % av värdet. Genom avtal med Frankrike har tilläggstullen tidigare varit borttagen under tiden 15 mars 1933—31 januari 1940, grundtullen därjämte nedsatt till 400 kro­ nor för 100 kg under tiden 1 april 1935—31 januari 1940.

Konserver (ur tulltaxenr 143: 2; statistiska nr 317—321). För konserver i allmänhet utgår tull enligt gällande tulltaxa med 50 kronor för 100 kg. Ge­ nom förordningen den 31 januari 1932 (nr 15) infördes tilläggstull om 25 kronor för 100 kg å alla dessa konserver med undantag av ansjovis; seder­ mera har genom handelsavtalen med Storbritannien och Förenta staterna från tilläggstullen undantagits jämväl aprikoser, persikor, päron, blandad frukt, pomerans-, apelsin- och citronmarmelader, pickles ävensom soppor samt inläggningar av bönor med fläsk. De i avtalet överenskomna änd­ ringarna härutinnan äro följande. För aprikoser, persikor, päron och blan­ dad frukt (härunder ej inbegripna sylter och marmelader av dessa fruk­ ter) sänkes tullen från 50 kronor till 35 kronor för 100 kg. Sylter och marmelader av grapefrukt, ananas, aprikoser, krusbär, persikor och plom­ mon, vilka för närvarande draga tull och tilläggstull av sammanlagt 75 kro­ nor för 100 kg, skola i likhet med vad som redan nu gäller för marmelader av pomerans, apelsin och citron beläggas med tull av allenast 50 kronor för 100 kg (i samband därmed har denna tullsats angivits även för sylter av sistnämnda frukter, vilket emellertid i praktiken icke innebär någon för­ ändring). För frukter i sockerlag (andra än förut nämnda) samt puré och mos av kastanjer sänkes tullen från 75 kronor till 60 kronor för 100 kg, för sparris och tomater från 75 kronor till 50 kronor för 100 kg. Tullen å hit hänförlig koncentrerad hönsbuljong nedsättes, såsom redan förut an­ förts, från 50 kronor till 40 kronor för 100 kg.

Frukt- och bärsafter (tulltaxenr 147 och 148; statistiska nr 325 och 326)

For dessa varor utgår tull med 34 kronor för 100 kg om de inkomma på fat och med 69 kronor för 100 liter om de inkomma på andra kärl. Genom av­ talet ha dessa tullsatser nedsatts för de vanligast förekommande slagen av saft, nämligen dels saft av citrusfrukter, dels saft av äpplen, körsbär, svarta och röda vinbär, krusbär, päron, hallon, jordgubbar och blåbär. För osockrad citrussaft ha sålunda fastställts tullsatser av 15 kronor eller 25 kronor för 100 kg alltefter kärlens bruttovikt, för sockrad citrussaft en tullsats av 34 kronor för 100 kg (i fråga om fat beräknad å nettovikten, i fråga om andra kärl beräknad å nettovikten med tillägg av visst emballage). Beträf­ fande övriga uppräknade frukt- och bärsorter äro motsvarande tullsatser för osockrad saft 20 kronor och 30 kronor samt för sockrad saft 34 kronor (fat) och 40 kronor (andra kärl). Det kan nämnas att tullen å viss saft av apel­ siner, citroner eller grapefrukt under tiden 1 september 1935__31 december 1936 varit nedsatt till 25 kronor för 100 kg (fat) respektive 50 kronor för 100 liter (andra kärl).

Isolcringsmassa (tulltaxenr 167; statistiskt nr 404). Isolcringsmassa mot värme, köld eller ljud, helt eller delvis av mineraliska ämnen, drager för när­ varande en tull av 2 kronor för 100 kg. Tullen skall enligt avtalet borttagas.

'2

Bihang till riksdagens protokoll 1950. t samt. Nr 52.

18

Kungl. Maj:ts proposition nr 52.

Ädelgaser (ur tulltaxenr 178: 2; ur statistiskt nr 455: 3). Förtätade gaser,

andra än etylenoxid, äro belagda med en tull av 5 kronor för 100 kg. Genom

avtalet skulle denna tull avskaffas i fråga om ädelgaser (helium, neon m. fl.).

Ättika (ur tulltaxenr 185; ur statistiskt nr 467). Enligt gällande tulltaxa

är ättika på andra kärl än fat belagd med en tull av 100 kronor för 100 kg,

vilket efter 1948 års importstatistik räknat motsvarade i medeltal ca 20 %

av värdet. Denna tull skulle enligt avtalet sänkas till 50 kronor för 100 kg,

eller samma belopp som utgick under tiden 15 mars 1933—31 januari 1940 på

grund av handelsavtal med Frankrike; förbehåll har gjorts för övergång till

en tull av högst 15 % av värdet.

Aceton och acetonolja samt metyletijlketon (ur tulltaxenr 211; statistiskt

nr 527). Tullen för dessa varor är för närvarande 20 kronor för 100 kg, mot­

svarande enligt 1948 års importstatistik i genomsnitt 23 % av värdet. Enligt

avtalet nedsättes tullen till 15 kronor för 100 kg med förbehåll för övergång

till en tull av högst 20 % av värdet.

Butylacetat (ur tulltaxenr 215; statistiskt nr 531: 1). Butylacetat drager

enligt gällande taxa en tull av 30 kronor för 100 kg, vilket år 1948 motsvarade

i genomsnitt ca 13 % av värdet. Genom avtalet har Sverige förbundit sig att

icke tillämpa högre tull än 15 % av värdet.

A-vitaminkoncentrat; s. k. syraväckare (ur tulltaxenr 223; ur statistiskt

nr 540: 2). Dessa preparat falla under tulltaxans rubrik för ej särskilt nämn­

da kemiska preparat med tull av 15 % av värdet. Enligt avtalet borttages

tullen för de förstnämnda produkterna samt nedsättes till 10 % av värdet för

den sistnämnda.

Fotbollar (ur tulltaxenr 305; ur statistiskt nr 674). Tullen å fotbollar ut­

går för närvarande med 120 kronor för 100 kg men nedsättes genom avtalet

till 100 kronor för 100 kg; förbehåll har gjorts för övergång till en tull av

högst 8 % av värdet. Då varan icke redovisas särskilt i importstatistiken,

kan vikttullens storlek i förhållande till värdet icke därur beräknas.

Aut om obildelar av kautschuk (ur tulltaxenr 336: 3; ur statistiskt nr 710).

För ej särskilt nämnda automobildelar av kautschuk utgår tull med 120 kro­

nor för 100 kg, vilket år 1948 motsvarade ca 26 % av värdet (beräknat å

genomsnittsvärde för automobildelar och vissa närstående artiklar). Tullen

är bunden i 1933 års handelsavtal med Storbritannien. Genom den nu träffa­

de överenskommelsen nedsättes tullen till 100 kronor för 100 kg, eller samma

belopp som redan gäller för yttergummi till bland annat automobiler; för­

behåll har gjorts för övergång till en tull av högst 20 % av värdet.

Klisterremsor av papper (ur tulltaxenr 385—387; ur statistiska nr 873,

874 och 877). Klisterremsor av papper för annan än yrkesmässig förbruk­

ning tulltaxeras nu såsom ej särskilt nämnda arbeten av papper och beläg­

gas alltefter bearbetningen med en tull av 150 kronor, 75 kronor eller 50

kronor för 100 kg. Avtalet innebär, att den lägre tullen blir tillämplig å

alla slag av dylika klisterremsor, oavsett bearbetningen. Flertalet importe­

rade klisterremsor torde vara av sådan beskaffenhet, att tullen även enligt

nu gällande bestämmelser utgår med detta belopp. Förbehåll har gjorts för

övergång till en tull av högst 10 % av värdet.

Konstgjort silke (ur tulltaxenr 399; statistiska nr 921 och 922). Konstgjort

silke i andra än för detaljhandeln lämpade uppläggningar drager enligt tull­

taxan en tull av 200 kronor för 100 kg. Härtill kommer enligt förordningen

den 31 januari 1932 (nr 15) en tilläggstull av 300 kronor för 100 kg. Tilläggs-

tullen motsvaras av en accis å inhemsk tillverkning enligt förordningen den

31 januari 1932 (nr 17) om likaledes 300 kronor för 100 kilogram. För otvin­

nat silke (statistiskt nr 921) är tullen bunden i svensk-brittiska avtalet av

år 1933. Det nya avtalet innebär att tilläggstullen avskaffas för såväl tvinnat

som otvinnat silke, varvid förutsatts att jämväl accisen borttages. Beträffande

Kungl. Maj.ts proposition nr 52.

19

tullen har förbehåll gjorts för övergång till högst 30 % värdetull med vissa

efter silkets finlek m. in. differentierade minimitullsatser. Den kvarstående

grundtullen 200 kronor för 100 kg motsvarade år 1948 för otvinnat silke ca

18 % och för tvinnat silke ca 12 % av värdet.

Vävnader av konstsilke (ur tulltaxenr 477: 1—2 och 480: 2—3; statistiska

nr 1013:1—2 och 1017:2—3). För helsidenvävnader av konstgjort silke

utgår för närvarande en tull av 900 kronor eller 1 300 kronor för 100 kg,

beroende på vävnadens vikt per kvadratmeter, medan halvsidenvävnader av

konstgjort silke äro belagda med en tull av 600 eller 900 kronor för 100 kg,

likaledes beroende av vikten per kvadratmeter. Räknat efter 1948 års import­

värden motsvarade de anförda vikttullsatserna respektive 22 %, 41 %, 23 %

och 42 % av värdet. Genom avtalet nedsättas dessa tullsatser till respektive

750, 1 000, 500 och 750 kronor för 100 kg; rätt föreligger dock att tillämpa

minimitullar om 32 % av värdet för helsidenvävnaderna och 30 % av värdet

för halvsidenvävnaderna. Nedsättningarna motsvara i stort sett borttagandet

av tilläggstullen å konstsilke.

Bomullsvävnader innehållande kortfibrigt konstsilke. Enligt gällande be­

stämmelser skola vävnader, innehållande kortfibrigt konstsilke, oavsett

mängden sådant silke tulltaxeras såsom vävnader av ull. Genom avtalet har

Sverige förbundit sig att icke belägga bomullsvävnader, innehållande högst

10 % kortfibrigt konstsilke, med högre tull än motsvarande vävnader helt

av bomull.

Nylonstrumpor (ur tulltaxenr 552:2; ur statistiskt nr 1094:1). Strum­

por av konstgjort silke, vartill räknas nylon, äro enligt gällande tulltaxa be­

lagda med en tull av 2 000 kronor för 100 kg. Genomsnittligt för alla slag

av konstsilkestrumpor motsvarade detta enligt 1948 års siffror ca 22 % av

värdet, för enbart nylonstrumpor torde siffran på grund av dessas högre

värde ligga avsevärt lägre. Enligt avtalet sänkes tullen å nylonstrumpor till

1 700 kronor för 100 kg med rätt att tillämpa en minimitull av 25 % av

värdet. Nedsättningen kan anses motsvara borttagandet av tilläggstullen å

nylongarn.

Damhattar monterade med blommor eller plymer (tulltaxenr 626; statis­

tiskt nr 1190). Tullen för dylika hattar utgår för närvarande med 10 kronor

per stycke, motsvarande år 1948 ca 10 % av värdet, men nedsättes genom

avtalet till 5 kronor per stycke; rätt förbehålles att övergå till en tull icke

överstigande 10 % av värdet.

Konstgjorda blommor m. m. (tulltaxenr 640 och 641; statistiska nr 1212

och 1213). Konstgjorda blommor, frukter och växter samt efterbildningar

av fjärilar, skalbaggar, prydnadsfjädrar o. d. beläggas för närvarande, om

de äro avsedda för eller användbara såsom besättnings- eller monterings-

artiklar, med tull av 2 500 kronor och tilläggstull enligt förordningen den

31 januari 1932 (nr 15) av likaledes 2 500 kronor för 100 kg. Äro artiklarna

icke avsedda eller användbara för nämnda ändamål, utgår tull med 500

kronor och tilläggstull med 1 500 kronor för 100 kg. Enligt avtalet få tull

och tilläggstull icke utgå med högre belopp än sammanlagt 4 000 kronor för

den förstnämnda och 1 000 kronor för den sistnämnda kategorien, inne­

bärande en nedsättning av tilläggstullen till respektive 1 500 kronor och

500 kronor, allt per 100 kg räknat.

Strutsfjädrar, oarbetade (ur tulltaxenr 642; ur statistiskt nr 1214). Oar­

betade prydnadsfjädrar draga enligt tulltaxan en tull av 3 000 kronor för

100 kg, vilken tull nu såvitt angår strutsfjädrar nedsatts till 2 000 kronor

för 100 kg; rätt har förbehållits alt övergå till en tull av högst 20 % av

värdet.

Saniletsartiklar av lergods (tulltaxenr 689; statistiskt nr 1278). Badkar,

tvättställ, disklådor, ldosetter och andra dylika artiklar av lergods, annat än fajans eller porslin, äro lör närvarande belagda med en till 1 av 5 kronor för 100 kg, vilken är bunden i 1933 års avtal med Storbritannien. Enligt den nu träffade överenskommelsen nedsättes tullen till 3 kronor för 100 kg.

Mjölktransportkärl (ur tulltaxenr 881; ur statistiskt nr 1552:2). Av för- tent plåt tillverkade mjölktransportkärl hänföras i tullavseende till ej sär­ skilt nämnda plåtvaror och beläggas med en tull av 15 kronor för 100 kg.

Räknat efter 1948 års genomsnittsvärde för alla plåtvaror inom ifrågava­ rande viktgrupp motsvarade detta ca 10 % av värdet. Tullen sänkes enligt avtalet till 10 kronor för 100 kg, varvid förbehåll gjorts för övergång till en tull av högst 12 c7c av värdet.

Dieselmotorer (ur tulltaxenr 952; statistiskt nr 1679). Förbränningsmo­ torer med en vikt mellan 5 000 och 25 000 kg draga enligt tulltaxan en tull av 9 kronor för 100 kg. Tullen må dock icke utgå med lägre belopp än 600 kronor per stycke. Enligt tulltaxan skall tullen motsvara minst 5 % av- värdet, vilken bestämmelse dock genom förordningen den 21 mars 1933 (nr 88) med ytterligare tillägg till gällande tulltaxa ändrats därhän, att tullen i stället skall motsvara minst 15 % av värdet. Vid rådande prisnivå (genom­ snittsvärdet för dieselmotorer år 1948 var omkring 450 kronor för 100 kg) kommer tullen praktiskt taget alltid att utgå efter sistnämnda grund. Genom avtalet har nu denna minimitullsats sänkts till 10 % av värdet.

Vissa lantbruksmaskiner (ur tulltaxenr 977; statistiska nr 1739—1741, 1743, 1744). I tulltaxenr 977 äro upptagna åtskilliga lantbruksmaskiner med tull av 6 kronor för 100 kg. Enligt tulltaxan skall tullen motsvara minst 5 % av värdet, vilket emellertid enligt förut berörda förordning den 21 mars 1933 ändrats till att avse 15 % av värdet. De sålunda ändrade beräkningsgrun­ derna äro bundna i 1935 års svensk-amerikanska handelsavtal. Även be­ träffande här ifrågavarande maskiner kommer tullen vid nuvarande pris­ läge praktiskt taget alltid att utgå efter 15 % av värdet. För plogar, årder och alvluckrare, harvar och harvliknande åkerbruksredskap, skördemaski­ ner, hästräfsor och hövändare ävensom ogräsrensare, hästhackor och andra för sådd eller skörd avsedda, ej särskilt nämnda apparater har denna mi- nimitull genom avtalet sänkts till 10 % av värdet.

Vissa gjutmaskiner samt slaggranuleringsmaskiner (ur tulltaxenr 996; ur statistiskt nr 1804). För dessa slag av maskiner, vilka falla under maskin­ gruppens samlingsrubrik med tull av 10 % av värdet, har tullfrihet med­ givits i avtalet.

Viss järnvägs- och spårvägsmateriel (ur tulltaxenr 1055; statistiska nr 1903, 1904 och 1906). För bearbetade axlar, hjul och hjulsatser till järn­ vägs- eller spårvagnar ävensom skarv- och syllbultar för järnvägs- och spår- vägsskenor har den nuvarande tullen, 6 kronor för 100 kg, motsvarande omkring 8 % av värdet, enligt avtalet nedsatts till 5 kronor för 100 kg, med förbehåll för övergång till en tull av högst 8 % av värdet.

Personautomobiler och underreden därtill (ur tulltaxenr 1056; statistiskt nr 1907: 3, ur statistiskt nr 1911). Automobiler och delar därtill draga enligt tulltaxan en tull av 15 % av värdet. Genom förordningen den 31 januari 1932 (nr 15) infördes en tilläggstull av 5 % av värdet för personautomobiler samt hjul, karosserier och underreden till dylika automobiler. För personau­ tomobiler med en cylindervolym understigande 1,6 liter borttogs tilläggstullen följande år i anledning av handelsavtalet med Storbritannien, under det att 1935 års handelsavtal med Förenta staterna endast innebar bindning av tullen å såväl personautomobiler som underreden vid 20 % av värdet. Genom det nu träffade avtalet har tilläggstullen borttagits även för större person­ automobiler samt för underreden till personautomobiler.

Kungl. Maj.ts proposition nr 52.

Kungl. Maj:ts proposition nr 52.

21

Motorcyklar av minst 250 cms cylindervolym (ur tulltaxenr 1056; ur sta­ tistiskt nr 1913). Tullen å motorcyklar, som för närvarande utgör 15 % av värdet och är bunden i 1933 års svensk-brittiska handelsavtal, har, såvitt angår motorcyklar med en cylindervolym av minst 250 cm3, nedsatts till 10 % av värdet.

Sidvagnar till motorcyklar (ur tulltaxenr 1056; statistiskt nr 1914). För sidvagnar till motorcyklar har tullen liksom för de större motorcyklarna ned­ satts från i svensk-brittiska handelsavtalet föreskrivna 15 % till 10 % av värdet.

För tillverkning av aulomobiler avsedda delar och tillbehör (tulltaxenr 1057; statistiska nr 1916:1—2). För tillverkning av automobiler avsedda

delar och tillbehör med undantag av underreden och karosserier äro enligt tulltaxan belagda med en tull av 12 % av värdet. Då man år 1932 införde förut berörda tilläggstull om 5 % av värdet å personautomobiler, åsattes hit­ hörande delar och tillbehör, oavsett huruvida de voro avsedda för tillverk­ ning av person- eller lastautomobiler, en tilläggstull av 2 % av värdet, vilket belopp fastställts med hänsyn till proportionen mellan person- och lastau­ tomobiler. Den sammanlagda tullen av 14 % av värdet är bunden i 1935 års svensk-amerikanska handelsavtal. Då genom det nu träffade avtalet till- läggstullen å personautomobiler helt avskaffats, har även tilläggstullen å delar och tillbehör för automobiltillverkning borttagits.

Grammofonskivor för språkundervisning (ur tulltaxenr 1095; ur statistiskt nr 1992: 2). Grammofonskivor draga enligt tulltaxan en tull av 50 kronor för 100 kg, vilken tullsats är bunden i 1933 års handelsavtal med Storbritannien.

Beträffande grammofonskivor för språkundervisning, uteslutande med tal, har nu denna tull borttagits. Det förtjänar erinras att dylika skivor enligt gällande bestämmelser redan äro fritagna från den för andra grammofon­ skivor utgående försäljningsskatten.

Bollar av kautschuk (ur tulltaxenr 1128; statistiskt nr 2057). Bollar av kautschuk, andra än tennisbollar, äro för närvarande belagda med tull av 120 kronor för 100 kg, ävensom tilläggstull enligt förordningen den 31 ja­ nuari 1932 (nr 15) med 80 kronor för 100 kg, vilket tillsammans motsva­ rade 33 % av värdet enligt 1948 års importstatistik. Enligt avtalet skulle tilläggstullen bortfalla, varigenom dessa bollar, i likhet med tennisbollar, skulle bli belagda med endast grundtull. Förbehåll har gjorts för övergång till 15 % värdetull.

Fiskkrokar (ur tulltaxenr 1142; ur statistiskt nr 2074). För fiskredskap, andra än nät, utgår tull med 10 % av värdet. Denna tull har i avtalet, såvitt angår fiskkrokar, nedsatts till 5 % av värdet.

Huvuden till tobakspipor (ur tulltaxenr 1147: 1; ur statistiskt nr 2080: 1).

Icke färdigarbetade huvuden och skaft till tobakspipor, andra än av sjöskum eller bärnsten, draga en tull av 100 kronor för 100 kg, vilket år 1948 mot­ svarade 5 å 6 % av värdet (beräknat å genomsnittsvärde för huvuden och skaft). För icke färdigarbetade huvuden har nu tullen sänkts till 75 kronor för 100 kg; förbehåll har gjorts för övergång till en tull av högst 15 % av värdet.

Mekaniska stiftpennor (ur tulltaxenr 1148:2; ur statistiskt nr 2081:2).

Dylika artiklar hänföras till rubriken för pennskaft samt rit- och skrivstift, vid vilken tull utgår med 100 kronor för 100 kg, motsvarande år 1948 i genom­ snitt endast ca 1 % av värdet. Sverige har i avtalet åtagit sig att icke tillämpa högre tull än 10 % av värdet; framhållas kan alt för den närstående artikeln reservoarpennor utgår eu tilläggstull av denna storlek.

Plattor av träflis, impregnerade med konstharts (ur tulltaxenr 1153; ur statistiskt nr 2088). Denna relativt nya artikel har ansetts hänförlig till

22

Kungl. Maj:ts proposition nr 52.

rubriken för varor, som icke kunna hänföras under någon av de i tulltaxan

upptagna bestämmelser, vid vilken rubrik tullen utgår med 15 % av värdet.

Varan i fråga torde vara en större export- än importartikel. För densamma

har i Danmark utverkats tullnedsättning från 10 till 5 danska kronor per

100 kg. Den svenska tullen har av reciprocitetshänsyn bestämts till samma

nominella belopp i svenska kronor; förbehåll har å ömse sidor gjorts för

övergång till högst 5 % värdetull.

Roquefortkulturer (ur tulltaxenr 1153; ur statistiskt nr 2088). För roque-

fortkulturer har tullen, som för närvarande utgör 15 % av värdet, i avtalet

nedsatts till T/* % av värdet.

Kolpackningar (ur tulltaxenr 1153; ur statistiskt nr 2088). Tullen å kol­

packningar, som i likhet med de närmast föregående varorna för närvarande

hänföras till tulltaxans slutrubrik med tull av 15 % av värdet, nedsättes

genom avtalet till 10 % av värdet.

Beträffande i det föregående icke berörda svenska tullkoncessioner —

vilka innebära bindning av gällande tull (i förekommande fall inklusive

tilläggstull) eller av gällande tullfrihet med eller utan förbehåll om rätt att

övergå till en tull icke överstigande angiven värdeprocent — torde få hän­

visas direkt till den i bilaga 2 intagna förteckningen (s. 138 o. ff.).

De gjorda koncessionernas fördelning på olika kategorier, efter antalet

berörda statistiska positioner och efter storleken av importvärdet år 1948,

belyses av två sammanställningar, vilka torde få bifogas statsrådsproto­

kollet (bilaga 3). Av sammanställningarna framgår att koncessionerna be­

röra sammanlagt 571 av statistiska varuförteckningens 2 321 positioner.

Räknat efter 1948 års siffror avse koncessionerna ett importvärde av 1 827

miljoner kronor eller 37 % av den sammanlagda införseln. Större delen

härav eller 1 595 miljoner kronor avser bindningar, därav för tullfria varor

582 miljoner kronor (25 % av den tullfria importen) och för tullpliktiga

varor 1 013 miljoner kronor (38 % av den tullpliktiga importen). Nedsätt-

ningar ha skett endast för ett importvärde av 232 miljoner kronor (9 %

av den tullpliktiga importen). I den mån bindningar och nedsättningar

avse specifika tullar äro de till övervägande del försedda med förbehåll

om rätt att övergå till värdetullar av angiven höjd.

För att ytterligare belysa avtalets innebörd ha verkställts beräkningar

rörande inträdda förändringar i den genomsnittliga tullnivån för av avtalet

berörda varor. Resultaten ha sammanställts i en tablå, vilken ävenledes torde

få bifogas statsrådsprotokollet (bilaga b). Beräkningar av detta slag äro gi­

vetvis behäftade med viss osäkerhet och de erhållna genomsnittssiffrorna

äro icke alltid fullt representativa. Tablån torde emellertid likväl ge en god

bild av innebörden av de gjorda tullkoncessionerna. Av densamma framgår

exempelvis att de varor, för vilka specifika tullar bundits under förbehåll

om rätt till övergång till värdetullar av angiven höjd — den utan jämförelse

viktigaste kategorien, omfattande efter värdet räknat mer än hälften av

koncessionerna i fråga om tullpliktiga varor — före kriget hade en genom­

snittlig tullnivå av 15,5 %, vilken på grund av den ändrade prisnivån

sjunkit till 7,5 %. Den verkställda bindningen medför icke i och för sig

23

någon ändring av denna nivå, men ett utnyttjande av förbehållen skulle

åter höja tullnivån till 12,8 %. För samtliga av avtalet berörda tullpliktiga

varor med undantag av vissa produkter, beträffande vilka särskilda förhål­

landen äro rådande, har den genomsnittliga tullnivån, som före kriget låg

vid 15,8 % men genom prisnivåns förskjutning nedgått till 10,o %, genom

avtalet ytterligare sänkts till 9,5 %, vilken siffra emellertid vid ett fullstän­

digt utnyttjande av förbehållen skulle stiga till 12,7 %. I stort sett kan

alltså sägas att tullskyddet för de av avtalet berörda varorna till följd av

prisstegringen för närvarande genomsnittligt sett är avsevärt lägre än före

kriget, att de omedelbara koncessionerna innebära en relativt obetydlig yt­

terligare sänkning av tullnivån samt att ett utnyttjande av de gjorda för­

behållen skulle återföra tullskyddet till ett läge ungefär mitt emellan för­

krigs- och efterkrigstidens nivå.

Utländska tullmedgivanden.

De främmande ländernas koncessioner utgöras dels av medgivanden, som

dessa länder gjort vid förhandlingar med Sverige (direkta koncessioner),

dels av medgivanden, som härröra ur de främmande ländernas inbördes för­

handlingar (indirekta koncessioner). På grund av avtalets konstruktion

komma de sistnämnda oss till del med samma rätt som de förstnämnda —

alltså icke endast som följd av mest-gynnad-nationsklausulen— och det spe­

lar därför ur avtalssynpunkt icke någon större roll om koncessionerna äro

direkta eller indirekta. Då fråga uppkommer om ändring av en koncession

enligt avtalets artikel XXVIII föreligger däremot den skillnaden, att förhand­

lingar skola föras med land som mottagit koncessionen direkt, medan endast

samråd är erforderligt med övriga länder som ha »väsentligt intresse» (sub-

stantial interest) av saken. Den i avtalet medgivna rätten att vidtaga motåt­

gärder för den händelse ändringen kommer till stånd utan att uppgörelse kun­

nat träffas, är emellertid knuten till begreppet »väsentligt intresse», obero­

ende av om koncessionen är direkt eller indirekt. Skillnaden mellan direkta

och indirekta koncessioner är sålunda av underordnad betydelse. På grund

av den vid förhandlingarna tillämpade huvudleverantörsregeln är dock den

omständigheten, att ett medgivande är av indirekt karaktär, i regel tecken

på att koncessionen är av större intresse för ett annat land än för Sverige.

Detta hindrar givetvis icke att ett sådant indirekt medgivande i fråga om

någon av våra viktigare exportartiklar kan vara av mångdubbelt större in­

tresse för oss än ett direkt medgivande i fråga om en exportvara av mera

underordnad betydelse.

Vid bedömande av avtalets värde för vår export är det således nödvändigt

att ta hänsyn till såväl direkta som indirekta medgivanden. De direkta med­

givandena äro preciserade i utväxlade listor och komma i det följande att

redovisas land för land. Att ge en samlad bild av de indirekta koncessioner­

na möter däremot betydande svårigheter. Koncessionslistorna från Geneve

och Annecy upptaga tillsammans icke mindre än omkring 1 700 maskin­

Kungl. Maj:ts proposition nr 52.

24

skrivna sidor, och varje post där någon export från Sverige förekommer eller

kan förekomma innebär en koncession även åt vårt land. Att i detta sam­

manhang lämna någon tillnärmelsevis fullständig redogörelse för de indi­

rekta koncessionerna är därför icke möjligt. Då varje land har sin särskilda

nomenklatur för varornas klassificering och handelsstatistiken ofta är brist­

fällig eller ofullständig, möter det för övrigt även svårigheter att efter något

så när enhetliga grunder göra ett representativt urval ur de olika konces-

sionslistorna. Beträffande indirekta koncessioner kommer därför endast att

lämnas exempel, avseende varuslag av särskilt intresse för vår export på

ifrågavarande land. För att belysa koncessionernas betydelse kommer att för

varje land angivas hur stor del av den svenska exporten till detta land som

beröres av de direkta koncessionerna. I den mån det statistiska materialet

så medgivit, lämnas motsvarande uppgifter jämväl i fråga om de indirekta

koncessionerna (i vissa fall för direkta och indirekta koncessioner samman­

tagna).

Amerikas förenta stater.

Direkta koncessioner. På det kemiska området ha erhållits tullnedsätt-

ningar för cesiumklorid, zinkarsenat, vissa träimpregneringsmedel samt

ammoniumkromalun

(25

%—

121/,

%), xylokain

(7

cents per lb +

45

%

av värdet —

3y2

cents per lb -f-

22y2

% av värdet), cellulosasvampar

(60

%

—-45%) och andra varor av cellulosaderivat

(60

% —

30

%), vulkanfiber

(20 % — 10 %), kaliumhydroxid (1—-1/, cent per lb), natriumhydroxid

C/i

—'A

cent per lb), metallisk arsenik

(6—3

cents per lb), tändstickor (i

allmänhet

17y2—15

cents per gross askar) och tallolja

(20

%—

10

%), var­

jämte tullen bundits för kaliumkromalun (nedsatt vid Genéve-förhandlingarna

från

25

till

12y2

%). I fråga om järn och stål samt järn- och annan metall­

manufaktur ha nedsättningar erhållits för följande varuslag, nämligen järn­

svamp ($ 1:

25

0: 625

per ton), kr om järn

(25

% —

12ya

%), smältstyc­

ken, räskenor, göt, ämnen, stänger, valstråd m. fl. halvfabrikat (mestadels

reducering med hälften eller närmare hälften till 71/, å 15 % av värdet eller

vikttullar av motsvarande storlek; i samband härmed jämväl nedsättning av

vissa tilläggstullar för olika legeringsämnen eller särskilda bearbetnings-

metoder), fourdrinierviror och vissa andra viror för pappersmaskiner

(75

%

— 50 %),

vissa andra viror och metalltrådsduk

(50 % — 35 %),

smidda

ämnen

(25

%

— 12y2 %),

kul- och rullager

(8

cents per lb +

35 %

av

värdet — 4 cents per lb

-f- 17 y2 %

av värdet), kulor och rullar för dylika la­

ger (4 cents per lb -f-

25 %

— 4 cents per lb -f-

12 y, %),

vissa smidesstäd

(2

1

cent per lb), kullagerrör

(25

% -—-

17y2

%), vissa andra rör

(25

%

— 121/2 % ), emaljerade plåtvaror (5 cents per lb + 15 % — 2'/2 cents per

lb -f- 7y2 %), band-, kran-, släp- och ramsågar (12 % — 10 %), bågfil­

blad (15 å 20 % — 10 %), andra sågar (20 eller 15 % — 10 resp. 71/, %),

finare pennknivar (17y2 cents per stycke + 27x/2 % — 10 cents per

stycke —j— 25 %), vissa saxar (31/. eller 15 cents per stycke -f- 45 % av

värdet — l3/, eller 71/* cents per stycke + 22‘/2 % av värdet), rak­

knivar (30 å 45 cents per stycke -f- 30 % — 30 cents per stycke -f- 30 %),

kirurgiska instrument (55 % — 45 %), glidledstänger (40 % — 20 %),

andra tänger m. fl. verktyg (60 cents per dussin + 60 % av värdet eller

80 cents per dussin + 40 % av värdet — hälften av föregående tullsatser),

större filar (45 — 22’/2 cents per dussin), liar, skäror och andra liknande

redskap (20 % —- 10 %), borrar, hyvlar m. fl. dyl. verktyg (45 % —

Kungl. Maj.ts proposition nr 52.

25

221/»

%). Därjämte ha bindningar uppnåtts för vissa delar till cellulosa- och

pappersmaskiner

(20

%) samt fotogenkök (nedsatt vid Genéve-förhandlingar-

na från

25

% till

22XA

%). För följande maskiner har tullen nedsatts, näm­

ligen industricentrifuger

(25

% —

12'A

%), maskiner för choklad- och

konfityrindustrien ävensom köttkvarnar (andra än för hushållsbruk) och

emballeringsmaskiner (samtliga

271/,

%

15

%) samt cellulosa- och pap­

persmaskiner

(20

%—

15

%); för separatorer med ett värde under

50

dol­

lar har gällande tullfrihet bundits (upprepning av Genéve-koncession). På

trävaru- och pappersområdena har tullen nedsatts för plywood av furu

(40

%

—-20

%) och al

(50

% —

25

%), tvättklämmor utan fjäder

(25

%

15

%) — för tvättklämmor med fjäder har tullen bundits vid nuvarande

belopp

(10

cents per gross) med viss möjlighet att frångå bindningen —

■wallboard samt vissa slag av papp

(10

% —

5

%), greaseproof och imite­

rat pergamentpapper (3 cents per lb

-j- 15

% —-

1XA

cent per lb -f-

7XA %),

sulfitomslagspapper

(25

% —•

20

%) samt ej särskilt nämnda arbeten av

papper (35 % —

171/,

%); för oblekt kemisk pappersmassa har gällande

tullfrihet bundits (upprepning av Genéve-koncession). I fråga om övriga

varuslag har nedsättning medgivits för dyrbarare glasvaror

(30

% —

15 %),

fyrlinser (i regel

25

% •—

12XA

%) samt oarbetad granit

(12y2

10

cents

per kubikfot), medan gällande tullfrihet bundits för järnmalm (upprepning

av Genéve-koncession) och knäckebröd.

Exempel på indirekta koncessioner. Genom förhandlingarna i Genéve ha

erhållits bland annat följande koncessioner av intresse för Sverige, näm­

ligen nedsättning av tullen å tackjärn

(1: 125

0: 75

dollar per ton),

volframjärn

(60

cents per lb volfram -f-

25

% av värdet —

42

cents +

121/,

% av värdet), åtskilliga halvfabrikat av järn och stål (nedsättning

med hälften eller närmare hälften till omkring

10

% av värdet), verktygs­

maskiner

(30

%

15

%), mjölkseparatorer med ett värde av

50

100

dollar

(12'A

% —

61/,

%), maskiner i allmänhet

(27y2

% —

-15

%), stolar

(40

% —

20

%), andra möbler

(25

% —-

12ya

%) och cellull

(25

% —

20 %), samt bindning av tullfriheten å oberedda pälsskinn med undantag

av bland annat silver- och svarträv, alla slag av pappersmassa samt tid­

ningspapper. Som resultat av Annecy-förhandlingarna ha tullarna nedsatts

ä bland annat trämanufaktur i allmänhet, exempelvis byggnadssnickerier

(33XA

% — nedsatt i Genéve till

25

% — i Annecy till

162A

%), vissa slag av

papp

(10

% —

7’A

%) samt sulfatomslagspapper

(20

% —

10

%).

Enligt beräkningar grundade på

1948

års statistik skulle de amerikanska

direkta och indirekta koncessionerna omfatta tillsammans

96

% av den tull­

bara och i det närmaste

100

% av den tullfria eller i genomsnitt ungefär

99

%

av den nämnda år till 297 miljoner kronor uppgående svenska exporten till

Förenta staterna.

A ustraliska statsförbundet.

Direkta koncessioner. Tullen har nedsatts för träskruvar (45 %—40 %),

fyrbelysningar för acetylcngas (45 %—12'A %)» gångjärn av järn (55 % —

50 %) samt rullgardinskäppar (55 %—47'A %)• För arseniktrioxid har den

impericländerna tillkommande preferensmarginalen minskats från £ 3 till

£ 2 per ton, vilket vid bibehållen tullfrihet för impericländerna innebär mot­

svarande nedsättning av tullen för övriga länders vidkommande. Bindning av

tullen har skett för visst bandstål (10 %), mjölkseparatorer och mjölkrenare

(12'A

%), gångjärn av mässing (50 %), hyvlade trävaror (specifik tull mot­

svarande ungefär 35 % av värdet) samt möbler av trä (42‘A %)• En med

5 eller 10 % av värdet utgående tilläggstull har vidare avskaffats för samt­

liga här uppräknade varor med undantag av mjölkseparatorer och mjölk-

Kungl. Maj:ts proposition nr 52.

26

Kungl. Maj:ts proposition nr 52.

renare samt hyvlade trävaror, vilka redan tidigare varit befriade från denna

avgift, ävensom för kul- och rullager (grundtull

12'A

%), glödljuslampor

(grundtull

45

%), fotogenkök och lödlampor (grundtull

27'A

%), trätjära

och trätjärbeck (grundtull

37'A

%), vissa slag av papp (grundtull mot­

svarande i genomsnitt omkring

18

% av värdet) samt molybdenjärn (tull­

fritt).

Exempel på indirekta koncessioner. Genom förhandlingarna i Geneve ned-

sattes tullen för bl. a. oarbetad granit

(20

%

10

%), bandjärn (£

3.10.0

per ton +

22%

%

— £

3.10.0

per ton +

10

%), vissa handverktyg

(55

%

40

%), sågade trävaror (nedsättning av specifika tullar motsvarande för

de vanligaste slagen en sänkning från

30

till

26

% av värdet), hyvlade lådbrä-

der (nedsättning motsvarande sänkning från

23

till

21

% av värdet) samt vissa

glasvaror

(40

å

67%

%

— 35

å

50

%). Bindning medgavs för bl. a. fältspat

(i regel fri), skrivmaskiner

(20

%), räknemaskiner och kassakontrollappa-

rater

(10

%). För här uppräknade varor ävensom för bl. a. vissa pappers-

sorter borttogs vidare förut berörda tilläggsavgift av

5

eller

10

% av värdet.

(Till följd av omläggning av reglerna för tullvärdeberäkningen har viss

jämkning nedåt sedermera vidtagits i åtskilliga av de i det föregående an­

givna tullsatserna.) Av de vid förhandlingarna i Annecy gjorda indirekta

koncessionerna kan nämnas bindning av tullen å flera slag av mejerimaski­

ner

(35

%) samt vissa läderberedningsmaskiner

(121

A %).

Det må nämnas att åtskilliga av koncessionerna berörda varor enligt sär­

skilda förordningar fått och få införas mot lägre tull än som stadgas i tull­

taxan.

Enligt verkställda beräkningar, grundade på

1947

års handelsstatistik,

skulle de direkta koncessionerna beröra

12

% av vår export till Australien,

vilken uppgick till

37

miljoner kronor.

Benelux.

Belgien, Nederländerna och Luxemburg bilda som bekant en tullunion, be­

nämnd Benelux, och av dessa länder gjorda koncessioner gälla för hela tull­

unionen.

Direkta koncessioner. För s. k. spinnpapper (papper för tillverkning av

pappersgarn) har tullen sänkts från 15 % till

6

% av värdet. I övrigt inne­

bära koncessionerna bindning av tullfrihet för visst garvämnesextrakt samt

bindning av gällande tullsatser för lamellparkett (18 %), gatsten (3 %),

kantsten m. in.

(6

%), vissa järnrör

(3

%), hästskosöm

(8

%), träskruvar

(12 %), hårdmetallplattor (6 %), fotogenkök (15 %), glödljuslampor (18 %),

vissa svetselektroder (10 å 15 %), kul- och rullager

(6

%) samt radio­

logiska apparater (12 %).

Exempel på indirekta koncessioner. Som resultat av Geneve-förhandlingar-

na erhöllos bl. a. följande indirekta koncessioner, nämligen nedsättning av

tullen å filar och raspar (10 % —

8

%), alkaliska ackumulatorer (20 %

10 %), skriv- och räknemaskiner samt kassakontrollapparater (10 % •—

8

%), ävensom bindning av gällande tull eller tullfrihet å fisk (fri), härdade

fettämnen (10 %), oarbetad granit (fri), bly- och zinkmalm (fria), stenkols-

tjära (fri), läkemedel (i regel

12

%), oberedda pälsskinn (fria), syllar

(3

%), hyvlade trävaror

(10

%), plywood

(6

%), pappersmassa (fri), vul­

kanfiber

(6

%), vissa glasvaror

(18

å

24

%), olika slag av sågar

(5

å

10

%),

rakblad

(15

%), skörde- och slåttermaskiner

(6

%), kylskåp

(6

å

12

%),

maskiner för tillverkning av papper eller pappersmassa

(6

%), tryckpressar

(6

%), vissa verktygsmaskiner

(6

%), elektriska motorer och generatorer

(8

å

12

%), radioapparater

(20

%) samt automobiler och automobilunder-

reden

(24

%). Bland de genom Annecy-förhandlingarna erhållna indirekta

27

koncessionerna kunna nämnas bindning av tullen å material av trä för mon­ teringsfär diga hus (10 %) samt byggnadssnickerier (10 %).

Räknat efter 1948 års exportsiffror skulle de direkta koncessionerna beröra 4 % och de indirekta 32 % av vår till 490 miljoner kronor uppgående ex­ port till Beneluxländerna. Indonesien.

Nederländerna har lämnat följande direkta koncessioner i fråga om im­ porten till Indonesien, nämligen bindning av tullsatserna å papper för tek­ niskt bruk (9 %) samt skriv- och tryckpapper, kuvert in. in. (18 %). Av indirekta koncessioner i Indonesien kan nämnas bindning av tullen å om­ slagspapper (18 %) samt förbindelse att icke uttaga accis å tändstickor (tull 9 %).

Brasilien.

Direkta koncessioner. Tullen har nedsatts för hästskosöm (cruzeiros 3:64 — 3: 00 per kg), arsenikhaltiga träimpregneringsmedel (25 % av värdet — cruzeiros 0: 60 per kg), zinkarsenat (25 % av värdet — cruzeiros 0: 28 per kg) samt vissa smidesstäd (cruzeiros 1:20 — 1:00 per kg). Vissa venti­ ler och kranar, för vilka gällande tullsatser (cruzeiros 1: 82 eller 2: 24 per kg) bundits, ha undantagits från en 50 % förhöjning, som hittills gällt i sådana fall, då koppar ingått i varan. För följande varor har tullen bundits, nämligen maskiner för papperstillverkning (cruzeiros 0:444 å 2: 28 per

Kg), mjölkseparatorer (cruzeiros 0: 96 å 1: 92 per kg), centrifuger (cruzeiros 0: 96 å 2: 28 per kg), dammsugare (cruzeiros 6: 84 per kg) samt hyveljärn m. fl. verktyg (cruzeiros 2: 52 per kg). Härjämte ha bestämmelserna om perforering av pappersmassa såsom villkor för införsel mot den för pappers­ massa bestämda tullen ändrats till huvudsaklig överenstämmelse med vad som gäller i flertalet andra länder där sådan perforering kräves.

Exempel på indirekta koncessioner. Tullsatserna ha vid Genéve-förhand- lingarna bundits för åtskilliga varor av intresse för den svenska exporten, såsom pappersmassa (cruzeiros 119: 70 per ton, motsvarande år 1948 omkring 5 % av värdet; f. n. uttages icke hela denna tull), tidningspapper (fritt), automobilunderreden (cruzeiros 1: 77 per kg), telefon- och telegrafapparater

(cruzeiros 17:78 per kg), skrivmaskiner (cruzeiros 11: 14 per kg), räkne­

maskiner (cruzeiros 6:93 å 8:96 per kg), generatorer och transformatorer

(specifika tullsatser motsvarande 5 å 15 % av värdet), förbränningsmotorer (specifika tullsatser motsvarande 5 å 10 % av värdet), cyklar (cruzeiros 5: 88 per kg) och symaskiner (specifik tullsats motsvarande i genomsnitt cirka 5 % av värdet). De genom Annecy-förhandlingarna erhållna indirekta konces­ sionerna avse i allmänhet varor av mindre intresse ur svensk synpunkt; nämnas kan dock en nedsättning av tullen å trådrullar (cruzeiros 2: 24 — 2:10 per kg).

Enligt gjorda beräkningar skulle de direkta koncessionerna beröra om­ kring 4 % och de indirekta omkring 59 % av den år 1947 till 101 miljoner kronor uppgående svenska exporten till Brasilien.

Canada.

Direkta koncessioner. Nedsättningar ha erhållits för följande varor, näm­ ligen vissa preparat för lysämneslampor (20 % — 10 %), cellulosasvampar

(25 % — 22 y2 %), granilarbeten

(35

% — 25 %), elektriskt motståndsma-

terial (12l/2 % å 20 % — fritt), plåt och band, härdade eller slipade, för sågtillverkning (10 % — 7'/2 %), handsågar (25 % — 22'A %) samt rull- gardinskäppar

(25

% 22’A % ). Vidare har gällande tull eller tullfrihet bun­

dits för vissa färg- och garvämnen (fria), kaliuinpermanganat

(15

%), oar­

Kungl. Maj.ts proposition nr 52.

Kungl. Maj:ts proposition nr 52.

betad granit och annan byggnadssten (12'A %), sågad granit och annan kyggnadsten (15 %), gatsten (15 %), bords- och belysningsartiklar av glas (221/, %), järnmalm (fri), volframjärn (5 %), järnsvamp (fri), visst kall­ valsat bandjärn (20 %), plåt och band, icke härdade eller slipade, för såg- tillverkning (fria), mjölkseparatorer (fria), bergborrnings- och vissa andra maskiner för gruvindustrien (15 %), additionsmaskiner och delar därtill (17Vj % resp. 15 %), kul- och rullager (171/* %), gångjärn och dörrhakar (75 cents per 100 lb -f- 20 %), yxor (15 %), filar och raspar (25 %) samt oberedda pälsskinn (fria).

Exempel på indirekta koncessioner. Vissa av förut angivna koncessioner utgöra upprepningar av i Geneve lämnade medgivanden, vilka eljest skulle ha kommit Sverige till godo såsom indirekta koncessioner. Bland övriga

Geneve-koncessioner kunna nämnas nedsättning av tullen å åtskilliga verk­ tyg såsom vissa sågar, borrar, skruvmejsar, hyvlar, huggjärn och hammare (samtliga 35 % — 25 %), omslagspapper (30*% — 221/. %), skidor (30 °/c — 22l/2 %), möbler (37y2 % — 27V2 %) samt trävaror i allmänhet (22V2 % — 20 %). De indirekta Annecy-koncessionerna synas i allmänhet vara av mindre intresse för Sverige.

Enligt beräkningar på grundval av 1947 års statistik skulle de direkta och indirekta koncessionerna tillsammans beröra omkring 95 % av vår till 12 miljoner kronor uppgående export till Canada.

Ceylon.

Direkta koncessioner. Tullen har nedsatts för golv- och takbräder (37‘/2 %

%), gångjärn

(40

% — 22*/2 %) och träskruvar (221/, —- 17*/, %);

för samtliga dessa varor har därjämte den imperieländerna tillkommande preferensmarginalen minskats

(10

% —

5

%). Vidare har tullen nedsatts

för glödljuslampor

(45

% —

35

%) och pappersmassa

(45

% —

17y2

%).

För omslagspapper har den nuvarande tullen bundits (271/. %) samtidigt som preferensmarginalen minskats

(10

%

5

%) genom höjning av preferens-

tullsatsen. Slutligen har tullen bundits för skrivböcker

(15

%) och lådämnen

(51/, %).

Exempel på indirekta koncessioner. Bland varuslag som beröras av indi­ rekta koncessioner kunna nämnas wallboard (27y2 %) och silkespapper

d6y2 %).

På grundval av ceylonesisk statistik ha de direkta koncessionerna beräk­ nats omfatta ett exportvärde av något över 1 miljon kronor eller ungefär 50 % av vår export till Ceylon (räknat efter 1947 års siffror).

Chile.

Tullsatserna i den chilenska tulltaxan äro angivna i guldpesos, vilka om­ räknas till pappcrspesos genom ett tillägg, som för närvarande beträffande flertalet varor utgör 790 % (uppgifterna i det följande avse tullarnas stor­ lek i guldpesos).

Direkta koncessioner. Bindning av tullen har medgivits i fråga om foto­ genkök och glödljuslampor (pesos 2:20 per kg). Vidare ha såsom direkta koncessioner mot Sverige upptagits följande vid Genéve-förhandlingarna gjorda tullbindningar, nämligen för kul- och rullager samt andra "lager (0:75 pesos per kg), skruv, bult, underläggsbrickor m. in. (0: 90 pesos per kg), blad till handsågar (0: 025 pesos per kg), maskinsågblad (0: 125 pesos per kg), förbränningsmotorer och större elektriska motorer (0: 18 pesos per kg), telefon- och telegrafapparater (0:25 pesos per kg), el. generato­ rer, omformare in. in. (0: 18 pesos per kg), elektriska mätinstrument (1: 10

29

pesos per kg), vissa ackumulatorer (0: 25 pesos per kg), automobilunderre- den (0:075 pesos per kg), delar till automobiler och andra fordon (0:40 pesos per kg), räknemaskiner (3: 00 pesos per kg) och skrivmaskiner (1: 50 pesos per kg). I särskild skrivelse har Chile därjämte åtagit sig att binda tullen å pappersmassa (5: 00 pesos per 100 kg; f. n. uttages icke hela denna tull) samt gällande tullfrihet för tidningspapper ävensom att borttaga en särskild lyxskatt (20 %) å dammsugare och golvbonare.

Genom upprepningen gentemot Sverige av koncessioner, som tidigare gi­ vits vid förhandlingar med andra länder, täcker den föregående uppräk­ ningen jämväl de viktigaste varuslag, beträffande vilka eljest skulle ha er­ hållits indirekta koncessioner.

De chilenska koncessionerna ha beräknats täcka 81 % av den år 1947 till 22 miljoner kronor uppgående svenska exporten till Chile.

Danmark.

Direkta koncessioner. Tullen har nedsatts för hummer (d. kr. 1: 00 — 0: 50 per kg), färsk lax (d. kr. 0: 80 — 0: 40 per kg), traktorer med elekt­ risk utrustning (tullen har hittills varit 71/, % av värdet för hela varan men denna tull skall nu utgå endast för den elektriska utrustningen me­ dan varan i övrigt skall beläggas med en tull av allenast 5 % av värdet), hård wallboard (d kr. 0: 08 — 0: 05 per kg), enfärgad papp (d. kr. 0: 24 — 0:20 per kg), flerfärgad papp m. m. (d. kr. 0:30 — 0: 25 per kg), plat­ tor av hyvelspån och harts (d. kr. 0: 10 — 0: 05 per kg med rätt att över­ gå till 5 % av värdet) och karboxymetylcellulosa (7ys % av värdet — d. kr. 0: 15 per kg). För följande varor har tullen bundits, nämligen papper i förening med asfalt, tjära in. m. (d. kr. 0: 02 per kg med rätt att övergå till 5 % av värdet) samt hyvlade trävaror (d. kr. 3:50 per m3). Dessutom ha vissa spörsmål i fråga om tulltaxeringen av järnvaror reglerats i enlig­ het med svenska önskemål.

Exempel på indirekta koncessioner. Bland indirekta koncessioner kunna nämnas bottagande av tullen å tidningspapper (f. n. d. kr. 0: 015 per kg), nedsättning av tullen å personautomobiler med över 3 000 cm3 volym (d. kr. 0:55 per kg + 15 % av värdet — 15 % av värdet), bindning av gäl­ lande tullfrihet för pappersmassa samt skörde- och slåttermaskiner även­ som bindning av tullsatserna å vanlig papp och porös wallboard (d. kr. 0: 02 per kg med rätt att övergå till 5 % av värdet), skriv- och räknema­ skiner samt kassakontrollapparater (elektriska 7l/2 %, icke elektriska 5 %) ävensom automobiler med högst 3 000 cm3 cylindervolym (d. kr. 0:35 eller 0: 55 per kg med rätt att övergå till 15 % av värdet).

Efter 1947 års siffror räknat beröra de direkta danska koncessionerna 3 å 4 % av den till 135 miljoner kronor uppgående svenska exporten till Danmark; de indirekta äro av betydligt större omfattning.

Finland.

Direkta koncessioner. Tullnedsättning har medgivits för rödklöverfrö (fmk 13:50 per kg — fritt), alsikeklöverfrö (fmk 9:— per kg —- fritt), sojabön- och jordnötsolja samt härdade fetter och oljor (fmk 45:—, 13: 50 eller 4: 50 per kg beroende på användningen — fmk 4: 50 per kg oberoen­ de av användningen), kokosnötolja (fmk 27:—, 13:50 eller 4:50 per kg beroende på användningen -— fmk 4: 50 per kg oberoende av användning­ en), konstgjort läder (fmk 45:------- 30: — per kg), skodon av gummi (fmk 90;— _ 80:— per kg), skodon av spånadsvara med sula av gummi (fmk 225: — — 150: — per kg), plattor av lättbetong (fmk 0: 90 per kg — fria), andra arbeten av lättbetong (fmk 0: 45 per kg — fria), visst eldfast tegel (fmk

Kungl. Maj.ts proposition nr 52.

30

0: 81 — 0: 50 per kg), vissa väggplattor av lervara (fmk 27:------- 18: — per

kg), verktygsstål och annat smitt stål i stänger samt smitt eller valsat snabb-

svarvstål (fmk 13: 50 — 9: — per kg), glödljuslampor (fmk 72:-------- 54: —

per kg), vissa elektriska generatorer och motorer m. m. (fmk 54:— eller

72:--------40:— eller 65:— per kg, hälften om ej föremål för tillverkning

i Finland) samt delar till telegraf- och telefonapparater (fmk 90:— —

60: — per kg). Bindning av gällande tullsatser har erhållits beträffande låg-

tryckspannor av järnplåt (fmk 10: 80 per kg), symaskiner (fmk 9:— per

kg), elektriska värmeplattor och spisar (fmk 90:— per kg) samt telegraf-

och telefonapparater (fmk 90:— per kg).

Exempel på indirekta koncessioner. Bland indirekta koncessioner av stör­

re intresse för Sverige kunna nämnas nedsättning av tullen å traktorer (spe­

cifika tullsatser motsvarande 14 % av värdet — 8 % av värdet) ävensom

bindning av tullen å vissa förbränningsmotorer (12 %) samt automobiler

och automobilunderreden (14 %).

Räknat efter 1947 års handelsstatistik skulle de direkta finska koncessio­

nerna beröra 7 å 8 % av vår export till Finland, vilken nämnda år uppgick

till 57 miljoner kronor.

Frankrike.

Direkta koncessioner. På det kemiska området har erhållits tullnedsätt-

ning för överklorsyra (30 % — 25 %), kaliumklorat (15 % — 12 %), am-

moniakalun (25 % — 15 %), kromalun (25 % — 20 %), trätjära (15 %

— 13 %), sulfatterpentin (20 % — 15 %) och tallolja (25 % — 10 %),

ävensom bindning av tullen å natriumklorat (15 %). I fråga om trävaror

och närstående produkter har tullen nedsatts för sågade trävaror (14 å

20 % — 7 %), hyvlade trävaror (18 % — 12 %), wallboard (20 % —

18 %) och plywood (25 % — 20 %) samt bundits för lådbräder (15 %)

och vulkanfiber (18 %). Inom järn- och stålområdet ha erhållits nedsätt-

ningar för vissa slag av tråd, plåt, stänger och band, fallande under ett flertal

olika positioner i franska tulltaxan (reduktion med 1 till 7 enheter i tullar

av storleksordningen 20 %) samt rör av legerat stål (25 % — 24 %),

ävensom bindningar för smältstycken och ämnen av specialstål (8 %),

samt vissa slag av träd, plåt, stänger och band, hänförliga till ett flertal

olika positioner i franska tulltaxan (16 å 19 %). Tullen har vidare ned­

satts för följande järn- och metallmanufaktur artiklar, nämligen nitar, skru­

var, bultar m. in. av rostfritt stål (22 % — 20 %), lödlampor (22 %

20 %), köttkvarnar (25 % — 18 %), rakbladsämnen (20 % — 15 %),

säkerhetsnålar (25 % — 22 %), cirkelsågblad för träbearbetning, andra än

med lösa tänder (25 % — 20 %) samt hårdmetall i form av plattor o. d.

(25 % — 20 %); bindning har erhållits för fruktpressar (18 %), hårdme-

tallbestyckade verktyg av skilda slag (20 %), cirkelsågblad med lösa tän­

der (15 %) samt blad till bandsågar och andra sågar för träbearbetning

(15 %). För följande maskiner har tullen nedsatts, nämligen centrifugal-

pumpar av rostfritt stål (15 % — 12 %), centrifuger över 250 kg vikt

(18 % — 15 %) samt vissa mejerimaskiner (22 % — 15 %), medan bind­

ningar uppnåtts för följande varuslag, nämligen centrifuger under 250 kg

vikt samt centrifugdelar (15 %), mjölkningsmaskiner, mjölkseparatorer,

pastorer och kärnor samt delar till dessa maskiner (15 %).

Exempel på indirekta koncessioner. Förhandlingarna i Geneve resulte­

rade i koncessioner för bland andra följande varuslag (då förhandlingarna

fördes på grundval av ett tulltaxeförslag angives här endast den vid för­

handlingarna överenskomna tullsatsen), nämligen torrmjölk och konden­

serad mjölk (10 å 15 %), möbler (15 å 20 %), pappersmassa (22 å 24 %),

Kunyl. Maj ds proposition nr 52.

31

gatsten (3 %), vissa explosionsmotorer

(15

å

18

%), metallbearbetnings-

maskiner

(6

å

18

%), räknemaskiner (9 %) och kassakontrollapparater

(10

%). Bland de genom Annecy-förhandlingarna erhållna indirekta kon­

cessionerna må nämnas nedsättning av tullen å byggnadssnickerier (20 %

— 18

%), trådrullar (6 % — 4 %) samt greaseproofpapper (25 % —

20 %).

Det må nämnas att de franska tullarna, som icke voro i kraft under kri­ get, fortfarande i viss utsträckning äro suspenderade.

Räknat efter 1947 års statistik beröra de direkta koncessionerna omkring 17 % av den svenska exporten till Frankrike, vilken nämnda år uppgick till 184 miljoner kronor.

Franska besittningar.

Genom förhandlingar med Frankrike ha erhållits följande direkta kon­ cessioner i vissa franska besittningar.

Franska Ekvatorialafrika: nedsättning av tullarna å lödlampor (12 % — 10 %) samt kokapparater och glödljuslampor (15 % — 10 %); bindning av tullen å papper i allmänhet (6 %).

Franska Västafrika: nedsättning av tullen å kraftpapper (12 % -— 5 %); bindning av tullen å lödlampor, kokapparater och glödljuslampor (7 %).

Madagaskar: nedsättning av tullen å hyvlade trävaror (18 % — 5 %) och lådbräder (15 % — fria); bindning av tullfrihet för sågade trävaror.

Tunisien: bindning av tullsatserna å sågade och hyvlade trävaror (5 % resp. 10,%).

Grekland.

För bestämmande av tullens storlek skola de specifika, i metalldrakmer uttryckta tullsatserna multipliceras dels med en för varje varuslag angiven speciell koefficient, dels med en för alla varuslag gemensam allmän koeffici­ ent. Den speciella koefficienten avser att helt eller delvis kompensera drak- mans devalvering före år 1940; den varierar för olika av koncessionerna be­ rörda varuslag från 5 till 40 (den senare siffran innebär full kompensation). Den allmänna koefficienten avser att kompensera drakmans därefter in­ trädda devalvering; för närvarande användes koefficienten 100, men full kompensation skulle vid tiden för förhandlingarna fordra en koefficient av 228. Den genom tillämpning av de båda koefficienterna framräknade tullen förhöjes med 75 %. Koncessionerna innefatta bindning av den speciella koefficienten vid angiven siffra, fixering av regler för den allmänna koeffi­ cienten så att denna icke får överstiga vad som fordras för full kompensa­ tion samt bindning av tillägget vid nyssnämnda 75 %.

Direkta koncessioner. Tullen har nedsatts för plywood (48—40 drakmer per in3), hästskosöm (25 — 20 drakmer per 100 kg), träskruv (40, 30, 25 — 37, 27, 23 drakmer per 100 kg), bandsågklingor (25 — 20 drak­ mer per 100 kg), pappersmassa (1:50 — 1:00 drakmer per 100 kg), wallboard (10 — 5 drakmer per 100 kg), omslagspapper (30 ä 35 — 20 å 22 drakmer per 100 kg) samt tryck- och skrivpapper (30 å 45 — 20 å 30 drakmer per 100 kg). Bindning av tullen har skett för bultar och muttrar

(25 ä 35 drakmer per 100 kg) samt underläggsbrickor (15 drakmer per 100 kg); för tidningspapper har gällande tullfrihet likaledes bundits.

Exempel på indirekta koncessioner. Nedsättning har erhållits för bl. a. lådbräder (10 — 7: 50 drakmer per 100 kg), bindning för exempelvis maskin­ delar, varunder falla bl. a. kul- och rullager (25 drakmer per 100 kg).

Det har beräknats att de direkta koncessionerna beröra omkring 45 % av den till 19 miljoner kronor uppgående svenska exporten till Grekland (1947 års siffror).

Kungl. Maj.ts proposition nr 52.

Kungl. Mcij:ts proposition nr 52.

Indien.

Direkta koncessioner. Tullnedsättning har uppnåtts för kaliumklorat (30 % — 25 %), sågade och hyvlade trävaror (30 % — 25 %), pappersmassa (18 % — 15 %) och monteringsfärdiga trähus (30 % —25 %), tullbindning för viskossvampar (371/. %), wallboard (25 %), fotogenkök (20 %) samt vissa kul- och rullager (10 %); koncessionerna beträffande wallboard och fotogenkök ha gjorts redan vid Genéve-förhandlingarna men upprepats så­ som direkta medgivanden även till Sverige.

Exempel på indirekta koncessioner. Förutom de i Geneve gjorda konces­ sioner, som enligt vad nyss sagts upprepats mot Sverige, kan som exempel på indirekta koncessioner nämnas bindning av tullsatserna å kylskåp (för hushållsbruk vid 30 %, för annat ändamål vid 10 %).

Då handelsstatistiken hittills redovisat hela förutvarande Brittiska Indien, omfattande de nuvarande dominierna Ceylon, Indien och Pakistan, såsom helhet, har det icke varit möjligt att beräkna, hur stor del av exporten till Indien som beröres av koncessionerna.

Italien.

Den italienska tulltaxans specifika tullsatser ha på grund av lirans fall förlorat praktiskt taget all betydelse; för närvarande uttages emellertid jämte tullen en särskild licensavgift om 10 % av värdet. Förslag till ny tulltaxa fö­ religger, innebärande jämväl övergång till värdetullar. Förhandlingarna bedrevos på grundval av detta taxeförslag — med vederbörlig hänsyn till tullarnas höjd före kriget — och följande uppgifter avse koncessioner i för­ hållande till tulltaxeförslaget.

Direkta koncessioner. Tullen har nedsatts för träinipregneringssalt (50 % — 35 %), xylokain (30 % — 25 %), cellulosaderivat och polyvinylklorid (35 % — 25 %), wallboard (35 — 18 % å 22 %), kraftpapper och vissa andra slag av papper (25 % å 28 % — 20 %), maskinfilt av ull (25 % — 18 %), träkols­ tackjärn (15 % —fritt beträffande viss kvantitet), vissa ferrolegeringar (12 å 15 % — 10 å 12 %, i vissa fall 5 %), vissa slag av stänger, tråd, band, plåt och rör hänförliga till 55 olika positioner i den på detta område starkt spe­ cialiserade italienska tulltaxan (35 % — 15 % å 22 %, 30 % — 22 %, 22 % — 15 å 20 %, 18 % — 16 %), skruvar och bultar av rostfritt stål (35 % — 22 %), spisar för fast bränsle (30 % — 25 %), stålull (35 % — 22 %), fotogenkök, biåslampor och glödljuslampor (30 å 35 % — 20 %), hårdmetallbestyckade verktyg (30 % — 20 %), utombordsmotorer (80 % — 35 %), kylskåp (80 % — 25 %, såsom indirekt koncession 22 %), mjölkseparatorer (40 % — 15 %), kärnor och vissa andra mejerimaskiner (30 % — 20 %), tappmaskiner (35 % — 20 %), sköljmaskiner (40 % — 20 %), räknemaskiner (45 % — 25 %, så­ som indirekt koncession 20 %), industricentrifuger (35 % — 20 %), kul- och rullager samt delar därtill (40 å 45 % — 25 å 28 %), elektriska motorer (45 å 50 % — 28 å 33 %), delar till dammsugare och golvbonare (80 % — 45 %), elektrokardiografer (30 % — 20 %), vissa delar till telefonapparater (30 % — 20 %) samt narkosapparater (35 % — 20 %). Bindning har skett av tullsatserna för saltade tarmar (5 %), vissa oberedda pälsskinn (10 %), pappersmassa (6 %), tidningspapper (10 %), volframjärn (10 %) samt hård­ metallplattor (20 %).

Exempel på indirekta koncessioner. Då direkta koncessioner erhållits för de flesta exportvaror av större betydelse, äro de indirekta koncessionerna i fråga om Italien av relativt begränsad omfattning; nämnas må dock ned­ sättning av tullen å färsk fisk, härunder inbegripet fiskfiléer (30 % — 20 %),

samt torkad och saltad fisk (15 % — 8 %) samt bindning av tullen å oarbe­

tad koppar (3,5 %).

De direkta koncessionerna skulle enligt 1947 års exportsiffror omfatta

83 % av den till 92 miljoner kronor uppgående svenska exporten till Italien.

Kina.

Direkta koncessioner. De kinesiska direkta koncessionerna utgöras av

bindning av tullsatserna för visst silkespapper (45 %) och mekanisk pap­

persmassa (10 %).

Exempel på indirekta koncessioner. Genom förhandlingarna i Geneve ned-

sattes tullen å bland annat kemisk pappersmassa (10 % — 5 %), tryck- och

skrivpapper (45 % — 25 %), verktygsstål (20 % — 12’A %), kaliumklorat

(20 % — 5 %) samt vissa elektriska generatorer och motorer (15 % —

12 Va %), medan bindning av tullen skedde för bland annat flertalet maski­

ner och maskindelar, däribland kul- och rullager (10 %). De genom Annecy-

förhandlingarna erhållna indirekta koncessionerna äro av mindre intresse.

De direkta koncessionerna skulle enligt 1947 års statistik motsvara 2 å

3 % av den till 23 miljoner kronor uppgående svenska exporten till Kina

(de indirekta koncessionerna äro av betydligt större omfattning).

Norge.

Direkta koncessioner. Nedsättning har medgivits av tullen för vissa såg­

blad, hyvlar med inbyggd motor, vissa borr-, fräs-, och tappskärningsmaski-

ner, gängmaskiner, elektriska punkt- och sömsvetsmaskiner, mjölksepara­

torer och industricentrifuger, bergborrmaskiner samt olika slag av preci-

sionsmätverktyg (samtliga från 20 % till 10 %), tapeter (n. kr. 0: 60 — 0: 54

per kg) och viskossvampar (30 % — 20 %). För följande varor har gällande

tull eller tullfrihet bundits, nämligen stänger av koppar (fria), stänger av

mässing samt plattor och skenor av koppar och mässing (n. kr. 0:06 per

kg), trälådor (n. kr. 0: 06 per kg) och pappersmassa (fri).

Exempel på indirekta koncessioner. Av de genom Genéve-förhandlingarna

erhållna indirekta koncessionerna kunna nämnas nedsättning av tullen å

radioapparater (40 % — 30 %), skriv- och räknemaskiner samt kassakon-

trollapparater (20 % — 10 %), personautomobiler (50 % —• 30 %) samt last-

automobiler och underreden därtill (24 % — 20 %), ävensom bindning av

tullen å kylskåp (10 %), glasvaror (n. kr. 0: 80 å 1: 60 per kg), flertalet red­

skap och verktyg (20 %) samt järnrör (n. kr. 0:01 per kg). Genom för­

handlingarna i Annecy har bl. a. erhållits bindning av tullen å vissa elekt­

riska motorer (10 %) samt av gällande tullfrihet å järnplåt.

De direkta koncessionerna beröra omkring 7 % av den svenska exporten

till Norge, vilken år 1947 uppgick till sammanlagt cirka 245 miljoner kronor.

Nya Zeeland.

Direkta koncessioner. Tullen har nedsatts för industricentrifuger (20 % —

15 %), rullgardinskäppar (50 % — 40 %) och monteringsfärdiga trähus

(50 % — 40 %). För sågade såväl som hyvlade trävaror har den imperie-

länderna tillkommande preferensen bundits vid samma marginal, som till-

lämpas för vissa konkurrerande träslag, vilket i praktiken torde komma

att innebära nedsättning av tullen med 5 å 10 % av förutvarande belopp.

Slutligen har bindning erhållits av gällande tullfrihet (bortsett från en sär­

skild avgift om 3 % av värdet) för greaseproof och fruktomslagspapper samt

mjölkseparatorer.

Exempel på indirekta koncessioner. Vid förhandlingarna i Geneve ned-

sattes tullen för bland annat sågar och åtskilliga andra verktyg (30 “A % —

!{

IIilning till riksdagens protokoll 1950. 1 samt. Nr 52.

Kungl. Maj.ts proposition nr 52.

33

34

Kungl. Maj.ts proposition nr 52.

lT/2 %) samt räknemaskiner (305/s % — fria, bortsett från särskild avgift

av 3 %), varjämte vid förhandlingarna i Annecy tullen nedsattes för bland

annat trädörrar (9 shilling per stycke, minimum 65 % av värdet — 8 shil­

ling, minimium 50 %).

Det har beräknats att de direkta koncessionerna skulle beröra 8 å 9 % av

den år 1947 till 18 miljoner kronor uppgående svenska exporten till Nya

Zeeland.

Pakistan.

Direkta koncessioner. Tullen har nedsatts för kaliumklorat, kaliumper-

klorat och överklorsyra (30 % — 24 %), pappersmassa (18 % — 12 %) och

monteringsfärdiga trähus (30 % — 15 %) samt bundits för vissa kul- och

rullager (5 %), vegetabiliska garvextrakt (30 %) samt filar (30 %).

Exempel på indirekta koncessioner. Bland Genéve-koncessionerna kunna

nämnas nedsättning av tullen å fotogenkök (30 % — 20 %), kylskåp (för

hushållsbruk 36 % — 30 %; för annat ändamål bindning vid 10 %) och wall-

board (30 — 25 %); bland Annecy-koncessionerna kan nämnas visst med­

givande i fråga om tidningspapper och annat tryckpapper, innehållande me­

kanisk massa (gällande 30 % tull begränsad genom införande av specifika

maximitullsatser).

Beträffande omfattningen av koncessionerna hänvisas till vad som anförts

rörande Indien.

Storbritannien och Nord-Irland.

Direkta koncessioner. För vissa kemiska produkter har erhållits tullned-

sättning, nämligen abietinsyra (10 % -— fri) och natriumhydroxid (33VS %

—■ 10 %), varjämte bindning uppnåtts för kalium- och natriumklorat

(10 %), dicyandiamid (10 %), flytande harts (10 %), arseniktrioxid (fri)

och vissa cellulosaestrar (33y3 %). På trävaruområdet har tullen nedsatts

för hyvlade trävaror (10 %— T/2 %), laxspåntade lådbräder (20 %

15 %), monteringsfärdiga trähus (20 % — 15 %), vissa trädörrar (minimi-

tullen sänkt från 20 % till 15 %), rullgardinskäppar (15 shilling per gross

dock minst 20 % av värdet — 10 % av värdet), varjämte gällande tull eller

tullfrihet bundits för byggnadssnickerier (15 %), compoboard (15 %), låd­

bräder, icke laxspåntade (10 %), syllar (10 %) och gruvstolpar (fria).

För sågade trävaror har tidigare bindning upprepats (specifik tullsats f. n.

motsvarande omkring 1 % av värdet), i samband varmed en tidigare före­

fintlig möjlighet att under vissa omständigheter höja tullen borttagits.

För pappersmassa av alla slag har gällande tullfrihet likaledes bundits. Vad

pappersområdet beträffar har tullen nedsatts för imiterat pergamentpapper

och pergamynpapper (25 % ■—-20 %), medan bindning av tull eller tullfri­

het erhållits för tidningspapper (fritt), kraftpapper in. fl. slag av papper

(löy3 %), kraftpapp (15 %) samt annan papp, därunder inbegripet wall-

board (20 %). I fråga om järn och stål samt järn- och annan metallmanu­

faktur ha tullnedsättningar erhållits för vissa stänger (25 % — 20 %),

transportband (15 % ■—-10 %), elektriskt motståndsmaterial (33ys %

20 %), ämnen till rakblad (20 % + 1 shilling per gross — 10 % + 1 shil­

ling per gross), vissa sågbladsämnen (20 % — 15 %), köttkvarnar och

fruktpressar (20 % ■—-15 %), vissa sandblästringsmunstycken (20 %

15 %), rullager (33ys % — 20 %) och taxametrar (331/, % — 20 %). Bind­

ning av tull eller tullfrihet har emåtts för träkolstackjärn, göt av dylikt

tackjärn samt smältstycken, ämnen, stänger och valstråd av välljärn, till­

verkat genom puddling med träkol av dylikt tackjärn (fria), bandsågstål

35

Kungl. Maj.ts proposition nr 52.

(10 %), kromjärn (fritt), molybden-, vanadin- och volframjärn (33'A %),

visst bandjarn (20 %), skruvkrokar (20 %), gångjärn m. fl. beslag (20 %),

traskruv av jarn (21/, pence per gross, dock minst 3Va pence per lb), trä-

skruv av koppar eller kopparlegeringar (6 ä 9 pence per lb, i vissa fall minst

Pence Per §ross)> viror för pappersmaskiner (20 %), biåslampor och

glodljuslampor (20 %), skridskor (20 %) ävensom kullager samt boxlager

med kul- eller rullager (20 %). För vanliga sömlösa stålrör har tullen ned­

satts från 20 % till 15 % för en globalkontingent av 5 000 ton per år, me-

dan tullen för överskjutande kvantitet bundits vid den högre nivån 25 %.

Beträffande kullagerrör har en liknande uppgörelse erhållits. På maskin­

området har tullen nedsatts för större mjölkseparatorer (15 %—10 %),

medan gällande tullsats bundits för mindre mjölkseparatorer (15 %), in-

dustiicentrifuger (20 %), vissa elektriska motorer (20 %), motor- och ge­

neratorkåpor in. in. (15 %), slåttermaskiner (15 %) och mjölkningsma­

skiner (15 %). Vidare har tullfrihet garanterats beträffande viss materiel

tor byggnad, reparation eller utrustning av fartyg. Beträffande övriga varu­

slag har nedsättning erhållits för vissa fyrlinser (50 % — 33'A %), var­

jämte bindning erhållits för pepparrot (10 %), knäckebröd (10 %), hö och

halm (fria), oarbetad granit (10 %) samt fältspat (fri).

Exempel på indirekta koncessioner. Bland viktigare Genéve-koncessioner

Kunna nämnas nedsättning av tullsatserna för vissa dyrare tarmar (10 %__

fria), vulkanfiber (16V3 % — 15 %), gat- och kantsten (15 % — 10 %) sta-

tionara förbränningsmotorer (20 % —171/, %) samt pneumatiska verktyg

(20 % — 15 %) ävensom bindning av tull eller tullfrihet för oberedda päls-

skmn dna), beredda pälsskinn (15 %), plywood (10 %), tunnbinderistav

(10 %), verktygsskaft (15 %), vissa sågar (9 pence per stycke, minimum

15 % av värdet), fotogenkök (20 %), gängverktyg (15 %), verktygsmaski­

ner (20 %), emballeringsmaskiner (20 %) samt räknemaskiner och andra

kontorsmaskiner (15 %). Annecy-förhandlingarna ha resulterat i nedsätt-

ningår för bland annat trådrullar (15 % —5 %) samt icke stationära för­

bränningsmotorer, andra än för motorfordon (20 % — 17'A %) ävensom

bindningar för exempelvis färsk och saltad fisk (10 %), vissa fiskkonserver

(10 %), smör (15 shilling per cwt) och ägg (1 å 13A shilling per 120

stycken).

° 1

Enligt beräkningar på grundval av 1948 års statistik skulle de direkta

koncessionerna beröra 58 % av vår nämnda år till 678 miljoner kronor upp­

gående export till Storbritannien.

Sydafrikanska Unionen.

Direkta koncessioner. De direkta koncessionerna innefatta borttagande av

tu len a reservdelar till fartygsmotorer (f. n. 20 %), nedsättning av tullen

3 t?t?ÄCn,k0xkx- 20 T° ~ 10 %.) och toalettpapper (15 % — 7’A %), bindning

av tulltrihet för träull och trämjöl samt bindning av tullen å träskruv (3 %)

dammsugare och golvbonare (5 %) samt glodljuslampor (5 %).

Exempel på indirekta koncessioner. Vid förhandlingarna i Geneve ned-

sattes tullen å bl. a. plywood (£ 0.4.0 per kubikfot dock minst 25 % av vär­

det — £ 0 3.0 per kubikfot dock minst 25 % av värdet) samt sågade trä­

varor (nedsättning av specifik tull motsvarande en sänkning från 1 2 till

0,6 % av värdet), under det att gällande tull eller tullfrihet bänds för bl •,

mjolkseparatorer (fria), kaliumklorat (fritt) samt vissa verktyg (3 %)'

Annecy-torhandlingarna ha icke medfört några indirekta koncessioner av

slorre intresse för Sverige.

.•nJe™,irCkta koncessionerna beröra enligt 1947 års statistik 5 % av den

Unione m J°ner kl’°n0r uPP8åcnde svenska exporten till Sydafrikanska

36

Kungl. Maj:ts proposition nr 52.

Tjeckoslovakien.

Direkta koncessioner. Tullnedsättningar ha erhållits för följande varu­

slag, nämligen kondenserad mjölk (kc 550 — kc 500 per 100 kg), tyngre

härdmetallbestyckade bergborrar (kc 3 000 — kc 2 500 per 100 kg) samt

fjäderstål (kö 600 eller 1 400 — kc 400 resp. 800 per 100 kg). Gällande tull­

satser ha bundits för vissa sågar och sågblad (kö 2 000 per 100 kg), åtskilliga

verktyg (kö 4 000 å 13 000 per 100 kg beroende på styckevikten), lättare

härdmetallbestyckade bergborrar (kö 3 000 per 100 kg), vissa mjölksepara­

torer (kö 1 200 per 100 kg) samt kylskåp (kc 1 250 per 100 kg). För kul-

och rullager, som f. n. draga en tull av kö 360 per 100 kg, har tullen bundits

vid något högre belopp, nämligen kc 450 per 100 kg, motsvarande 1 å 2 %

av värdet.

Exempel på indirekta koncessioner. Genom förhandlingarna i Geneve har

crnåtts nedsättning av tullen å bland annat saltad sill (kö 20 — kc 14 per

100 kg) och wallboard (kc 170 — kc 100 per 100 kg), bindning av tullen å

exempelvis färsk fisk (kc 10 per 100 kg), sardiner (kc 600 per 100 kg) och

rakbladsämnen i längder (kö 2 100 per 100 kg) samt bindning av tullfri­

het för oberedda pälsverk, terpentinolja, vissa ferrolegeringar m. in. De in­

direkta Annecy-koncessionerna äro i allmänhet av mindre intresse; näm­

nas må dock nedsättning av tullen å tallolja (kc 120 — kc 15 eller 30 per

100 kg).

De tjeckoslovakiska direkta koncessionerna ha beräknats omfatta 8 %

av den svenska exporten till Tjeckoslovakien, vilken år 1947 uppgick till

sammanlagt 93 miljoner kronor.

Uruguay.

Tullsatserna i den uruguayska tulltaxan äro vanligen angivna i procent

av värdet. Det värde efter vilket tullen beräknas är i regel ett för varje

varuslag fixerat s. k. aforo-värde, vilket av skilda orsaker oftast är betyd­

ligt lägre än det verkliga värdet. De gjorda koncessionerna innefatta jämväl

bindning av af oro-värdena vid angivna belopp. I det följande angivas vid

varje varuslag såväl den i avtalet föreskrivna tullsatsen jämte tillhörande

aforo-värde som den härigenom bestämda tullens ungefärliga storlek i pro­

cent av det verkliga värdet (genomsnittsvärde för svensk export 1947).

Direkta koncessioner. Tullen har bundits i fråga om pappersmassa föl­

tillverkning av papper (4 % av pesos 5: 20 per 100 kg = 0.6 å l,i % av verk­

liga värdet), pappersmassa för tillverkning av textilfibrer (78 % av pesos

5: 20 per

100

kg = 11 % av verkliga värdet), duplex- och triplexpapp (78 %

av pesos 0: 1235 per kg = 18 % av verkliga värdet), natur- eller massafär-

gat omslagspapper (pesos 0: 105 per kg + 3iy2 % av pesos 0: 208 per kg =

sammanlagt

30

ä 40 % av verkliga värdet), vissa kvaliteter vitt eller gulak­

tigt papper (78 % av pesos 0: 182 per kg = 20 % av verkliga värdet; om av­

sett för tryckning 12 % av samma aforo-värde = 3 % av verkliga värdet),

hästskosöm

(1031/.

% av pesos 0: 455 per kg = 57 % av verkliga värdet),

brännare till fotogenkök samt vissa delar till sådana brännare

(103y2

%

resp. 78 % av pesos 1: 95 per kg = 25 % av verkliga värdet), mjölksepara­

torer (78 % av pesos 0: 65 per kg = 9 % av verkliga värdet; under vissa för­

utsättningar 6 % av samma aforo-värde = 1 % av verkliga värdet) samt

dammsugare och golvbonare (78 % av pesos

1:

56 per kg =

13

% av verk­

liga värdet).

Exempel på indirekta koncessioner. Bland indirekta koncessioner av in­

tresse för Sverige kan nämnas nedsättning av tullen å skrivmaskiner (18 %

— 9,2 % av i regel pesos 3: 90 per kg = 6 % —3 % av verkliga värdet),

räknemaskiner (18 %—9,3 % av pesos 13:—■ per kg = 8 %—4 % av

37

verkliga värdet), kassakontrollapparater (78 % -—40 % av pesos 1: 625 per

kg = 8 % — 4 % av verkliga värdet) ävensom bindning av gällande tull

respektive tullfrihet för symaskiner (6 % av pesos 32: 50 per stycke = 3 %

av verkliga värdet) och traktorer (fria).

Enligt 1947 års handelsstatistik skulle de direkta koncessionerna beröra

39 % av vår till 14 miljoner kronor uppgående export till Uruguay.

På grundval av förut angivna siffror för direkta koncessioner ävensom

indirekta koncessioner i fall, då dessa kunnat beräknas, samt försiktiga upp­

skattningar av indirekta koncessioner i övriga fall har gjorts ett försök att

utröna, hur stor del av den svenska exporten som kan anses berörd av de

utländska koncessionerna. De gjorda beräkningarna ha givit till resultat,

att koncessioner erhållits för i runt tal 40 % av exporten. Siffran är givetvis

endast approximativ men får anses ge vid handen, att avtalet berör unge­

fär lika stor del av vår export som av vår import. Att verkställa en mera om­

fattande analys av de samlade utländska koncessionerna torde vara av föga

värde, eftersom förhållandena äro alltför olika i skilda länder och siffer­

materialet alltför osäkert för att medgiva några mera bestämda slutsatser.

Yttranden.

över den i Annecy träffade överenskommelsen ha yttranden avgivits av

kommerskollegium, generaltullstyrelsen och lantbruksstyrelsen; vid kom-

merskollegii utlåtande ha fogats yttranden av Stockholms handelskammare,

handelskammaren i Göteborg, Skånes handelskammare, Kooperativa förbun­

det, Sveriges allmänna exportförening, Sveriges grossistförbund, Sveriges

industriförbund och Sveriges lantbruksförbund.

Stockholms handelskammare har som sin mening uttalat, att den träffade

överenskommelsen som helhet vore till fördel för vårt land, varför handels­

kammaren tillstyrkte, att anslutningsprotokollet ratificerades av Sverige.

Handelskammaren ansåge det emellertid angeläget med ett klargörande av

att de alternativa värdetullsatser, om vilka förbehåll på många punkter

gjorts i den svenska koncessionslistan, vore att anse som maximital och icke

innefattade något ställningstagande beträffande tullens höjd vid en eventuell

övergång till värdefull.

Handelskammaren i Göteborg har förklarat sig icke ha något att erinra

mot en anslutning till avtalet.

Skånes handelskammare har anfört, att den träffade överenskommelsen

som sådan torde vara till gagn för vårt land, varför handelskammaren icke

ville motsätta sig ratificering av anslutningsprotokollet.

Kooperativa förbundet har anfört, att varje åtgärd, som kunde leda till en

friare världshandel, ur konsumentsynpunkt måste betraktas såsom synner­

ligen angelägen. Förbundet förordade därför livligt det steg, som tagits för

anslutning till avtalet. Generellt sett ansåge förbundet sig icke ha anledning

till erinringar mot överenskommelsen. Förbundet ville dock framföra vissa

anmärkningar mot den användning av tullkontingcnter, som i vissa fall

Kungl. Maj.ts proposition nr 52,

38

skett i främmande länders koncessionslistor. Vad de svenska medgivandena

beträffade ville förbundet uttala sin tillfredsställelse över de gjorda ned-

sättningarna. Förbundet ville däremot uttala betänkligheter mot den steg­

ring av tullskyddet, som ett genomförande av de i vissa fall föreslagna alter­

nativa värdetullarna skulle innebära.

Sveriges allmänna exportförening hälsar med tillfredsställelse, att tullför­

handlingarna för svenskt vidkommande lett till positivt resultat. Förening­

en tillstyrkte livligt att Sverige anslöte sig till Annecy-protokollet samt hem­

ställde att anslutningen ägde rum vid snarast möjliga tidpunkt.

Sveriges grossistförbund säger sig vara angeläget att principiellt stödja

varje åtgärd, som hade till syfte att genom nedsättning av tullarna söka nå

fram till en friare och mer omfattande internationell handel. Även om resul­

tatet av förhandlingarna enligt förbundets uppfattning icke innefattade me­

ra vittgående medgivanden, hade förbundet med tillfredsställelse konstate­

rat, att åtskilliga utländska tullsatser för svenska exportvaror bundits eller

reducerats i rätt avsevärd grad. Vad de svenska tullkoncessionerna beträffa­

de ansåge förbundet, att de alternativa värdetullsatserna i stor utsträckning

vore onödigt höga. Frånsett denna reservation ville förbundet icke motsätta

sig ett genomförande av överenskommelsen.

Sveriges industriförbund framhåller i huvudsak, att industrien varit i

tillfälle att på olika stadier medverka vid avtalets utformning och att rimlig

hänsyn i allmänhet måste anses ha tagits till industriens önskemål, varför

förbundet icke hade några erinringar att framföra mot avtalet.

Sveriges lantbruks förbund erinrar likaledes om att förbundet varit repre­

senterat i tullförhandlingskommittén och förhandlingsdelegationen samt för­

klarar sig utöver vad därvid framförts icke ha någon erinran att göra mot

överenskommelsen.

Kommerskollegium har för egen del, utan att gå in på en detaljgranskning

av de särskilda tullpositionerna, förklarat sig särskilt med hänsyn till de

ökade möjligheter till svensk export, som överenskommelsen kunde förvän­

tas medföra, tillstyrka att Sverige anslöte sig till densamma.

Generaltullstyrelsen har förklarat sig anse, att ur de synpunkter, slyrelsen

hade att företräda, intet syntes vara att erinra mot anslutning till avtalet.

Lantbruksstyrelsen konstaterar i sitt yttrande, att de egentliga jordbruks­

produkterna icke berördes av avtalet. I den män jordbruksartiklar av mindre

storleksordning eller betydelse varit föremål för behandling, funne styrelsen

icke anledning till någon erinran mot förslaget. I fråga om trädgårdspro-

dukter ville styrelsen emellertid framföra följande erinringar.

Andra friska blommor än mimosa och ljung (ur tulltaxenr 36: 2; statis­

tiskt nr 89: 2). Även om de importerade blommorna under den tid, för vilken

tullnedsättning föreslagits, icke skulle konkurrera med svenska blommor av

samma slag, är det dock odisputabelt att de konkurrera med andra under

samma tid med betydande kostnader för växthus och bränsle m. m. salu­

förda svenskodlade blommor. Då importen därjämte avser en lyxvara kan

styrelsen icke utan tvingande handelspolitiska skäl förorda det föreslagna

tullmedgivandet.

Kungi. Maj-.ts proposition nr 52.

Kungl. Maj:ts proposition nr 52.

39

Lök (tulltaxenr 53: 1; statistiskt nr 109: 1). Förslaget om tullfrihet under

tiden 1 mars—31 maj får anses för svensk lökodling mycket oförmånligt,

då det under senare år visat sig att matlölc kan produceras inom landet i

sådan utsträckning att vinterbehovet säkerställes. Blott under förutsättning

att sådana reglerande åtgärder vidtagas att lök icke importeras så länge till­

räckligt med svensk lök finnes i marknaden kan styrelsen tillstyrka bifall

till förslaget.

Champinjoner (ur tulltaxenr 60; ur statistiskt nr 120). Även om styrelsen

icke anser sig böra avstyrka den föreslagna nedsättningen från 100 till 75

kronor för 100 kg, vill styrelsen likväl framhålla, att champinjoner odlas i

svenska driverier i stor utsträckning och att det icke finnes anledning att

särskilt underlätta importen.

Humle (tulltaxenr 61; statistiskt nr 121). Då man genom växtförädling

söker alltmer förbättra de inom landet odlade humlesorterna och dessutom

söker uppmuntra till odling av humle, kan styrelsen icke förorda bifall till

den föreslagna nedsättningen från 100 till 65 kronor för 100 kg.

Bananer (ur tulltaxenr 63; statistiskt nr 125). Den föreslagna tullen är

enligt styrelsens mening alldeles för låg, helst som detta fruktslag icke har

något egentligt värde som skyddsfödoämne. Då bananer dessutom konkur­

rera med svensk frukt, är detta ytterligare ett skäl för att dess införsel

icke uppmuntras.

Vindruvor (tulltaxenr 64:1; statistiskt nr 127:1). Lantbruksstyrelsen

anser sig icke utan vidare kunna biträda förslaget, innebärande nedsättning

av tullen under andra halvåret från 35 till 25 kronor för 100 kg, därest detta

icke är av handelspolitiska skäl alldeles ofrånkomligt. Den särskilt före,

senaste världskriget förekommande massimporten av druvor under hösten

hade en högst menlig inverkan på den svenska fruktens avsättning. Ur den

svenska fruktodlingens synpunkt är snarare en höjning av tullen till 50

kronor för 100 kg erforderlig.

Äpplen (ur tulltaxenr 67: 5; statistiskt nr 130). Styrelsen vill framhålla att

fruktodlingen utvecklats högst avsevärt inom vissa distrikt och numera utgör

en av jordbrukets viktigaste grödor. Till belysande härav anföres bland

annat att antalet yrkesmässigt bedrivna fruktodlingar beräknats överstiga

2 000 och att under de senaste tio åren minst en miljon fruktträd årligen

torde ha planterats. De stora nyplanteringarna i södra Sverige röra sig vä­

sentligen om senmognande, högkvalitativa sorter; dessa planteringar kom­

ma inom de närmaste åren att tillföra marknaden stora mängder frukt,

varför ett effektivt tullskydd fram till i mars månad kan komma att visa

sig nödvändigt. Från odlarhåll har påyrkats tullskydd för äpplen med 40 öre

per kg under tiden 1 juli—15 mars samt tullfri införsel under övrig tid av

året (för närvarande är tullen 20 kr. för 100 kg under tiden 1 juli—31 de­

cember och 10 kr. för 100 kg under resten av året; enligt Annecy-avtalet

skulle tullen borttagas under tiden 1 februari—30 juni). Styrelsen vill fram­

föra dessa synpunkter såsom ett mycket viktigt önskemål men är medveten

om att handelspolitiska skäl kunna bli avgörande för ett godtagande av för­

slaget.

Päron (ur tulltaxenr 67: 5; statistiskt nr 131). Vad som anförts om äpplen

gäller i viss utsträckning även päron, även om denna produkt icke spelar

samma roll som äpplen.

Konserver och saft (ur tulltaxenr 143:2; statistiska nr 317—321; tull­

taxenr 147 och 148; statistiska nr 325 och 326). Lantbruksstyrelsen anser

det vara angeläget alt nuvarande tullsatser å dessa varor förbli oförändrade.

Ett ur folkhälsosynpunkt och av nationalekonomiska skäl viktigt önskemål

är att den inhemska produktionen inriktas på sådant sätt att trädgårdspro-

dukter bli till skäligt pris tillgängliga under största delen av året. Detta är

icke möjligt utan någon form av konservering, och det är en synnerligen

viktig angelägenhet, att ifrågavarande produktion får stöd av ett väl avvägt

tullsystem.

°

^

Kungl. Maj:ts proposition nr 52.

Departementschefen.

Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) är det instrument, varigenom

Havana-stadgans syfte att sänka tullmurarna avses skola förverkligas. En-

ligt stadgans bestämmelser är ett biträdande av avtalet en förutsättning för

åtnjutande av ovillkorlig mest-gynnad-nationsbehandling. Vid en anslutning

till Internationella handelsorganisationen (ITO) — varom chefen för han­

delsdepartementet senare denna dag framlägger förslag —- är därför en

anslutning jämväl till GATT naturlig. GATT är emellertid samtidigt ett

fristående avtal, som i avvaktan på stadgans ikraftträdande omedelbart

bringar i tillämpning de viktigaste principer, vilka legat till grund för ut­

formningen av ITO:s uppgifter. De länder med vilka Sverige har mera ut­

vecklade handelsförbindelser äro i stor utsträckning anslutna till avtalet,

och ytterligare anslutningar äro att förutse såsom resultat av Annecy-för-

handlingarna. Handeln med de redan anslutna staterna omfattade sålunda

år 1948 68 % av vår införsel och 66 % av vår utförsel, medan handeln med

de i Annecy nytillkommande staterna samma år representerade 8 % av

var införsel och 9 % av vår utförsel. En anslutning till GATT framstår där­

för såsom en naturlig åtgärd i svensk handelspolitik.

En sådan anslutning kommer emellertid att inverka på vår handlingsfri­

het såväl i allmänna handelspolitiska frågor som beträffande tull- och andra

införselavgifter på särskilda varuslag.

Vad de allmänna handelspolitiska spörsmålen beträffar äro avtalets reg­

ler såsom tidigare framhållits analoga med motsvarande bestämmelser i

Havana-stadgan. Handelspolitiska beredningen och 1947 års kommitterade

för utrikeshandelsfrågor, som i sitt yttrande över istadgan underkastat des­

sa bestämmelser en ingående detalj granskning, ha icke i något fall funnit

bestämmelserna vara sådana, att de icke skulle kunna godtagas för Sveriges

del. I yttrandet har som ett sammanfattande omdöme uttalats, att bestäm­

melserna i stort sett erhållit en även ur våra speciella synpunkter tillfreds­

ställande utformning. Vad sålunda anförts äger givetvis tillämpning även i

den mån bestämmelserna återfinnas i GATT och dessa bestämmelser ha

icke heller föranlett några erinringar av de nu hörda remissinstanserna.

Det bör framhållas, att vissa av de spörsmål som chefen för handelsde­

partementet kommer att beröra d förutnämnda propositionsärende — bland

annat frågan om möjligheten att inom den internationella organisationens

ram genomföra den framtida svenska jordbrukspolitiken sådan den god­

känts av 1947 års riksdag — ha i huvudsak samima aktualitet i nu före4-

varande sammanhang. Lika litet som här åsyftade förhållanden synas be­

Kungi. Maj.ts proposition nr 52.

41

höva hindra vår anslutning till ITO, lika litet torde de kunna anses lägga

hinder i vägen för vår anslutning till GATT.

Såsom framgår av den lämnade redogörelsen för artikel XV i GATT skall

part i avtalet antingen vara ansluten till Internationella valutafonden eller

träffa särskilt valutaavtal med de avtalsslutande parterna. I skrivelse den

8 december 1949 ha fullmäktige i riksbanken föreslagit, att Sverige skall

ansluta sig till fonden. Det är min avsikt att senare framlägga förslag an­

gående den ordning, i vilken ifrågavarande förutsättning för anslutning till

avtalet bör från svensk sida uppfyllas.

Jag torde härefter få övergå till att behandla de ömsesidiga tullkonces­

sionerna.

Vad först beträffar de utländska tullkoncessioner, som äro av intresse för

Sverige, äro dessa av mycket olika omfattning i skilda länder. Sammantagna

spänna de emellertid över ett så vidsträckt fält, att praktiskt taget varje

svensk exportartikel i åtminstone något land beröres av gjorda koncessioner.

Värdet av de enskilda koncessionerna är givetvis ganska växlande. En kon­

cession kan innebära väsentlig nedsättning av tullen, vilket kan väntas med­

föra en avsevärd ökning av exporten, en annan koncession innebär endast

garanti för bibehållande av en tullsats, som i och för sig utgör ett betydande

hinder för exporten. Även en koncession av sistnämnda slag kan emeller­

tid ha betydelse i ett ändrat konkurrensläge och soin utgångspunkt för nya

förhandlingar. Att de utländska koncessionerna som helhet betraktade inne­

bära väsentliga fördelar för den svenska exporten är i varje fall uppenbart.

De svenska koncessionerna beröra en betydande del av vår tulltaxa. De

innebära mestadels bindning av gällande tull eller tullfrihet och endast i

mindre utsträckning nedsättning eller borttagande av nu utgående tull. Gi­

vet är att de fördelar på längre sikt, som avses skola åstadkommas genom

sänkning av tullmurarna mellan länderna, icke kunna ernås utan ömsesi­

diga eftergifter. I saknad av tillräckliga hållpunkter för ett allmänt bedö­

mande av det nuvarande tullskyddets verkningar vid fri utrikeshandel är

det icke möjligt att avgiva ett direkt omdöme om den näringspolitiska inne­

börden av de olika svenska koncessionerna. Dessa ha emellertid förberetts i

nära kontakt med näringslivets intressenter och torde på det hela taget ha

blivit avvägda under skäligt beaktande av föreliggande skyddsintressen. Vad

särskilt beträffar de av lantbruksstyrelsen berörda trädgårdsprodukterna så

äro koncessionerna på detta område liksom övriga koncessioner självfallet

betingade av önskemålet att få eu uppgörelse till stånd och hade svårligen

kunnat undvikas utan äventyrande av ett tillfredsställande resultat av för­

handlingarna. På flera av ifrågavarande produkter ta de nuvarande tullarna

anses vara anmärkningsvärt höga, och de gjorda koncessionerna avse till

stor del av statsfinansiella skäl införda tilläggstullar. De av lantbrukssty­

relsen framförda erinringarna torde därför icke få tillmätas avgörande be­

tydelse vid ställningstagande till överenskommelsen — vilken icke på detta

stadium kan göras till föremål för några ändringar — och böra enligt min

uppfattning icke få stå hindrande i vägen för eu anslutning till avtalet med

därav följande förmåner för våra exportnäringar.

42

De svenska koncessionerna medgiva ett icke obetydligt mått av rörelse­

frihet även beträffande flera i avtalet bundna varuslag. Genom de förbehåll,

som i regel knutits till koncessioner i fråga om specifika tullsatser, har

vägen hållits öppen för en återgång, helt eller delvis, till förkrigstidens tull­

skydd. Denna anordning medgiver även övergång till en mera allmän till-

lämpning av värdetullar, därest detta vid en framtida revision av tulltaxan

skulle befinnas önskvärt. Jag vill emellertid i detta sammanhang under­

stryka vad som av flera remissinstanser framhållits, nämligen att ifråga­

varande alternativa tullsatser endast utgöra den gräns, inom vilken man vid

en eventuell revision av taxan har att hålla sig. I vad mån de möjligheter till

höjning av tullen, som härigenom erbjuda sig, böra utnyttjas, blir självfallet

beroende på vad statsmakterna vid företagen omprövning av tullskyddet

finna påkallat.

I statsfinansiellt hänseende skulle koncessionerna enligt beräkningar på

grundval av 1948 års import innebära en minskning av tulluppbörden med

omkring 22 miljoner kronor, varav större delen eller 14 miljoner kronor

faller på borttagandet av tilläggstullen å konstsilke och den däremot sva­

rande nedsättningen av tullen å konstsilkevaror. Till dessa 22 miljoner kro­

nor böra läggas 4 miljoner kronor, motsvarande den accis å inom landet

tillverkat konstsilke, vilken förutsättes skola avskaffas i samband med

borttagandet av tilläggstullen å samma material. Därest de i det föregående

omförmälda förbehållen i sin helhet utnyttjades, skulle i stället inträda en

ökning av tulluppbörden med omkring 20 miljoner kronor, varvid dock av­

går det mot konstsilkeaccisens bortfall svarande beloppet 4 miljoner kronor.

En direkt jämförelse mellan de svenska och de utländska koncessionerna

erbjuder stora vanskligheter. Enligt förut återgivna beräkningar skulle

emellertid koncessionerna omfatta ungefär lika stor del av vår export som

av vår import. Vad beträffar koncessionernas kvalitativa innebörd är det

givetvis omöjligt att siffermässigt belysa denna, men en allmän överblick

torde icke ge intryck av någon bristande balans mellan prestationer och

motprestationer. Som helhet betraktat torde avtalet därför — i full över­

ensstämmelse med förhandlingarnas syfte — kunna karakteriseras som ett

ömsesidigt fördelaktigt avtal.

Med stöd av det anförda vill jag förorda Sveriges anslutning till GATT i

enlighet med det i Annecy upprättade anslutningsprotokollet.

Enligt artikel XXVIII i GATT utlöper den ovillkorliga giltighetstiden för

de i Geneve och Annecy gjorda tullkoncessionerna med december månad

1950, i det att koncessionerna från och med den 1 januari 1951 kunna un­

derkastas revision med iakttagande av vissa i nämnda artikel angivna reg­

ler. I samband med nya tullförhandlingar, vilka avses skola taga sin början

i september månad 1950, torde fråga uppkomma om förlängning av nämnda

tid, så att den sammanfaller med den ovillkorliga giltighetstid, som kan

komma att gälla för de vid de nya förhandlingarna överenskomna konces­

sionerna. Sverige torde icke böra undandraga sig att medverka till en dylik

förlängning, vilken sannolikt kommer att åvägabringas genom ändring av

Kungl. Maj:ts proposition nr 52.

Kungl. Maj:ts proposition nr 52.

43

nyssnämnda artikel XXVIII. Bemyndigande för Kungl. Maj :t att för Sve­

riges del godkänna dylik ändring torde därför böra utverkas. Då enligt vad

erfarenheten givit vid handen smärre ändringar tid efter annan kunna be­

finnas påkallade i avtalstexten eller koncessionslistorna, synes det vara

lämpligt, att bemyndigandet utsträckes till att avse jämväl andra änd­

ringar i avtalet, som icke kräva författningsändringar av beskaffenhet att

påkalla riksdagens medverkan.

Såsom framgår av redogörelsen för anslutningsprotokollets moment 1 av­

ser protokollet en provisorisk tillämpning av GATT, vilken skiljer sig från

en definitiv tillämpning därigenom, att de allmänna handelspolitiska reg­

lerna icke behöva tillämpas i den mån de skulle kräva ändring av gällande

lagstiftning. Avtalet tillämpas på detta sätt även mellan de ursprungligen av­

talsslutande parterna, men kan enligt vissa regler sättas definitivt i kraft

genom att avtalet ratificeras av nyssnämnda stater. I samband därmed kun­

na de genom Annecy-protokollet nytillträdda staterna enligt protokollets

moment 8 definitivt ansluta sig till avtalet. Då en sådan definitiv anslut­

ning icke torde påkalla författningsändringar av beskaffenhet att kräva

riksdagens medverkan, synes det lämpligt att Kungl. Maj :t redan i detta

sammanhang erhåller bemyndigande att, då förutsättningar härför inträtt,

vidtaga åtgärder för Sveriges definitiva anslutning till avtalet.

Avtalet innehåller icke några direkta föreskrifter om finansiella bidrag

från de anslutna staterna, men kostnaderna för tullförhandlingar och andra

möten med de avtalsslutande parterna ävensom sekretariat in. in. uttaxe­

ras enligt beslut av de avtalsslutande parterna efter en särskild bidragsskala.

För år 1950 har Sveriges andel bestämts till 10 601: 72 dollar, vilket belopp

avses skola inbetalas redan innevarande budgetår. Huru stort bidrag som

kan erfordras i fortsättningen blir beroende bl. a. på när Internationella

handelsorganisationen kan komma att träda i funktion, eftersom åtskilliga

av de uppgifter som hittills handhafts av de avtalsslutande parterna då torde

komma att övertagas av denna organisation. För bestridande av de med

anslutningen till GATT förenade kostnaderna torde lämpligen över ett för­

slagsanslag böra anvisas ett belopp av 50 000 kronor för vartdera av inne­

varande och nästkommande budgetår. Anslaget torde böra benämnas Bi­

drag till GATT-organisationen.

Förslag till ändringar i tulltaxa och andra författningar, som föranledas

av anslutningen till GATT, har jag för avsikt att senare i dag anmäla för

Kungl. Maj:t. Till den av tullförhandlingskommittén väckta frågan om

skydd mot dumping, vilken fråga fortfarande är under utredning, torde

jag dock få återkomma vid senare tillfälle.

Under åberopande av det anförda får jag hemställa, att Kungl. Maj :t

måtte föreslå riksdagen att

dels för sin del godkänna Sveriges anslutning till allmän­

na tull- och handelsavtalet enligt det i Annecy upprättade

anslutningsprotokollet,

44

dels bemyndiga Kungl. Maj :t att för Sveriges del godkän­

na sådana ändringar i avtalet, som framdeles kunna kom­

ma att beslutas av de avtalsslutande parterna, i den mån

dessa ändringar icke kräva författningsändringar av beskaf­

fenhet att påkalla riksdagens medverkan,

dels bemyndiga Kungl. Maj :t att, då förutsättningar här­

för inträtt, vidtaga åtgärder för Sveriges definitiva anslut­

ning till berörda avtal,

dels till Bidrag till GATT-organisationen å tilläggsstat II

till riksstaten för budgetåret 1949/50 under sjunde huvud­

titeln anvisa ett förslagsanslag av 50 000 kronor,

dels ock till Bidrag till GATT-organisationen för budget­

året 1950/51 under sjunde huvudtiteln anvisa ett förslags­

anslag av 50 000 kronor.

Med bifall till denna av statsrådets övriga ledamöter

biträdda hemställan förordnar Hans Maj :t Konungen,

att till riksdagen skall avlåtas proposition av den lydelse

bilaga till detta protokoll utvisar.

Ur protokollet:

Olof Cederstrand.

Kungl. Maj.ts proposition nr 52.

Kungi. Maj:ts proposition nr 52.

45

General Agreement

on Tariffs and Trade.

The Governments of the Common-

wealth of Australia, the Kingdom of

Belgium, the United States of Brazil,

Burma, Canada, Ceylon, the Republic

of Chile, the Republic of China, the

Republic of Cuba, the Czechoslovak

Republic, the French Republic, In­

dia, Lebanon, the Grand Duchy of

Luxemburg, the Kingdom of the Ne-

therlands, New Zealand, the King­

dom of Norway, Pakistan, Southern

Rhodesia, Syria, the Union of South

Africa, the United Kingdom of Great

Britain and Northern Ireland, and the

United States of America:

Recognizing that their relations in

the field of trade and economic en-

deavour should be conducted with a

view to raising standards of living,

ensuring full employment and a large

and steadily growing volume of real

income and effective demand, devel-

oping the full use of the resources

of the world and expanding the pro-

duction and exchange of goods,

Being desirous of contributing to

these objectives by entering into re-

ciprocal and mutually advantageous

arrangements directed to the sub-

stantial reduction of tariffs and otlier

harriers to trade and to the elimi-

nation of discriminatory treatment

in international commerce,

Have through their Represent­

atives agreed follows:

PART I.

Article I.

General Most-Favoured-Nalion

Treatment.

1. With respect to customs duties

and charges of any kind imposed on

or in connection with importation or

Bilaga 1.

(Översättning.)

Allmänt tull-

och handelsavtal.

Regeringarna i Australiska stats­

förbundet, konungariket Belgien, Bra­

siliens förenta stater, Burma, Canada,

Ceylon, republiken Chile, republiken

Kina, republiken Cuba, Tjeckoslova­

kiska republiken, Franska republi­

ken, Indien, Libanon, storhertigdö-

met Luxemburg, konungariket Neder­

länderna, Nya Zeeland, konungari­

ket Norge, Pakistan, Syd-Rhodesia,

Syrien, Sydafrikanska unionen, Det

Förenade Konungariket Storbritan­

nien och Nord-Irland samt Amerikas

förenta stater,

vilka erkänna, att deras förbindel­

ser på det kommersiella och ekono­

miska området böra inriktas på att

höja levnadsstandarden, säkerställa

full sysselsättning samt stor och sta­

digt växande volym av realinkomst

och effektiv efterfrågan, åstadkom­

ma ett fullständigt utnyttjande av

världens tillgångar samt öka produk­

tionen och utbytet av varor,

vilka önska bidraga till förverkli­

gandet av dessa syften genom träf­

fande av ömsesidiga och för alla par­

ter fördelaktiga överenskommelser,

syftande till väsentlig nedsättning av

tullar och andra hinder för handeln

samt till avskaffande av diskrimine­

rande behandling i den internatio­

nella handeln,

hava genom sina ombud överens­

kommit som följer:

DEL I.

Artikel

I.

Allmän mest gynnad nations

behandling.

1. I fråga om tullar och avgifter av

varje slag, utgående å eller i sam­

band med import eller export eller

46

Kungi. Maj:ts proposition nr 52.

exportation or imposed on the Inter­

national transfer of payments for

imports or exports, and with respect

to the method of levying such duties

and charges, and with respect to all

rules and formalities in connection

with importation and exportation,

and with respect to all matters refer-

red to in paragraphs 2 and 4 of Ar­

tide III, any advantage, favour, pri-

vilege or immunity granted by any

contracting party to any product or-

iginating in or destined for any other

country shall be accorded immedi-

ately and unconditionally to the like

product originating in or destined for

the territories of all other contract­

ing parties.

2. The provisions of paragraph 1

of this Artide shall not require the

elimination of any preferences in re­

spect of import duties or charges

wrhich do not exceed the levels pro­

vided for in parapragh 4 of this Ar­

tide and which fall within the fol-

lowing descriptions:

(a) preferences in force exclusiv-

ely between tw'0 or more of the ter­

ritories listed in Annex A, subject to

the conditions set forth therein;

(b) preferences in force exclusively

between two or more territories

which on July 1, 1939, were connected

by coinmon sovereignty or relations

of protection or suzerainty and which

are listed in Annexcs IT C and D,

subject to the conditions set forth

therein;

(c) preferences in force exclusiv­

ely between the United States of

America and the Republic of Cuba;

(d) preferences in force exclusiv­

ely between neighbouring countries

listed in Annexes E and F.

3. The provisions of paragraph 1

shall not apply to preferences be­

tween the countries formerly a part

of the Ottoman Empire and detached

from it on July 24, 1923, provided

such preferences are approved under

sub-paragraph 5 (a) of Artide XXV

which shall be applied in this respect

å internationell överföring av betal­

ningar för import eller export, i fråga

om sättet för upptagande av sådana

tullar och avgifter, i fråga om alla

regler och formaliteter i san^band

med import eller export samt i fråga

om alla förhållanden, som avses i

momenten 2 och 4 av artikel III, skall

varje fördel, förmån, frihet eller rät­

tighet, som av någon avtalsslutande

part medgives för någon vara, här­

rörande från eller destinerad till nå­

got annat land, omedelbart och ovill­

korligt medgivas för vara av samma

slag, härrörande från eller destinerad

till alla andra avtalsslutande parters

områden.

2. Bestämmelserna i moment 1 av

denna artikel skola icke innebära

krav på avskaffande av preferenser

i fråga om tullar eller andra avgif­

ter på importen, vilka icke överskri­

da de nivåer, som bestämmas i mo­

ment 4 av denna artikel, och vilka

falla inom följande kategorier:

a) preferenser i kraft uteslutande

mellan två eller flera av de områ­

den, som angivas i bilaga A, med

iakttagande av de i bilagan föreskriv­

na villkoren;

b) preferenser i kraft uteslutande

mellan två eller flera områden, be­

träffande vilka den 1 juli 1939 råd­

de ett gemensamt suveränitetsförhål-

lande eller protektorats- eller över-

höghetsförhållande och vilka angi­

vas i bilagorna B, C och D, med iakt­

tagande av däri angivna villkor;

c) preferenser i kraft uteslutande

mellan Amerikas förenta stater och

republiken Cuba;

d) preferenser i kraft uteslutande

mellan grannländer, upptagna i bila­

gorna E och F.

3. Bestämmelserna i moment 1 sko­

la icke äga tillämpning å preferenser

mellan de länder, som tidigare ut­

gjorde delar av Ottomanska riket och

avskildes därur den 24 juli 1923, för­

utsatt att dessa preferenser godkänts

enligt moment 5 a) av artikel XXV,

som i detta avseende skall tillämpas

Kungi. Maj:ts proposition nr 52.

47

in the light of paragraph 1 of Ar­

tide XXIX.

4. The margin of preference on

any product in respect of which a

preference is permitted under para­

graph 2 of this Article but is not

specifically set forth as a maximum

margin of preference in the appro-

priate Schedule annexed to this Ag-

reement shall not exceed

(a) in respect of duties or charges

on any product described in such

Schedule, the difference between the

most-favoured-nation and prefer-

ential rates provided for therein; if

no preferential rate is provided for,

the preferential rate shall för the

purposes of this paragraph be taken

to be that in force on April 10, 1947,

and, if no most-favoured-nation rate

is provided for, the margin shall not

exceed the difference between the

most-favoured-nation and preferential

rates existing on April 10, 1947;

(b) in respect of duties or charges

on any product not described in the

appropriate Schedule, the difference

between the most-favoured-nation

and preferential rates existing on

April 10, 1947.

In the case of the contracting par-

ties named in Annex G, the date of

April 10, 1947, referred to in sub-

paragraphs (a) and (b) of this para­

graph shall be replaced by the respec-

tive dates set forth in that Annex.

Article

II.

Schedules of Concessions.

1. (a) Each contracting party shall

accord to the commerce of the other

contracting parties treatment no less

favourable than that provided for in

the appropriate Part of the appro­

priate Schedule annexed to this

Agreement.

(b) The products described in Part

I of the Schedule relating to any

contracting party, which are the pro­

ducts of territories of other contract­

ing parties, shall, on their importa-

med beaktande av moment 1 av ar­

tikel XXIX.

4. Preferensmarginalen för en va­

ra, beträffande vilken preferens är

tillåten enligt moment 2 av denna ar­

tikel men där någon högsta preferens­

marginal icke är särskilt angiven i

vederbörlig vid detta avtal fogad lis­

ta, må icke överstiga:

a) i fråga om tullar eller avgifter

å varor, som äro upptagna i dylik

lista, skillnaden mellan den mest gyn­

nad nationstullsats och den pre-

ferenstullsats som äro föreskrivna i

listan; om ingen preferenstullsats är

föreskriven i listan, skall vid tillämp­

ning av detta moment räknas med

den preferenstullsats som gällde den

10 april 1947, och om ingen mest

gynnad nationstullsats är föreskri­

ven, må marginalen icke överstiga

den skillnad mellan mest gynnad na-

tionstullsatsen och preferenstullsat-

sen som förefanns den 10 april 1947;

b) i fråga om tullar eller avgifter

å varor, som icke äro upptagna i ve­

derbörande lista, den skillnad mellan

mest gynnad nationstullsatsen och

preferenstullsatsen som förefanns

den 10 april 1947.

I fråga om de avtalsslutande par­

ter, som äro upptagna i bilaga G,

skall dagen den 10 april 1947, som

avses under a) och b) av detta mo­

ment, ersättas med de i nämnda bi­

laga för de olika parterna angivna

dagarna.

Artikel

II.

Listor över medgivanden.

1. a) Varje avtalsslutande part

skall bevilja de andra avtalsslutande

parternas handel en behandling, som

icke är mindre gynnsam än som fö-

reskrives i vederbörlig del av veder­

börlig vid detta avtal fogad lista.

b) Varor, upptagna i del I av lis­

tan för en avtalsslutande part och

härrörande från andra avtalsslutan­

de parters områden, skola, med iakt­

tagande av i listan angivna villkor

48

Kungl. Maj.ts proposition nr 52.

tion into the territory to which the

Schedule relätes, and subject to the

terms, conditions or qualifications set

forth in that Schedule, be exempt

from ordinary customs duties in ex­

cess of those set forth and provided

for therein. Such products shall also

be exempt from all other duties or

charges of any kind imposed on or in

conncction with importation in ex­

cess of those imposed on the date of

this Agreement or those directly and

mandatorily required to be imposed

thereafter by legislation in force in

the importing territory on that date.

(c) The products described in Part

II of the Schedule relating to any

contracting party, which are the pro­

ducts of territories entitled under

Artide I to receive preferential treat-

ment upon importation into the ter­

ritory to which the Schedule relätes,

shall, on their importation into such

territory, and subject to the terms,

conditions or qualifications set forth

in that Schedule, be exempt from or­

dinary customs duties in excess of

those set forth and provided for in

Part II of that Schedule. Such pro­

ducts shall also be exempt from all

other duties or charges of any kind

imposed on or in eonnection with

importation in excess of those impo­

sed on the date of this Agreement or

those directly and mandatorily re­

quired to be imposed thereafter by

legislation in force in the importing

territory on that date. Nothing in this

Article shall prevent any contracting

party from maintaining its require-

ments existing on the date of this

Agreement as to the eligibility of

goods for entry åt preferential rates

of duty.

2. Nothing in this Article shall pre­

vent any contracting party from im-

posing åt any time on the importa­

tion of any produet

(a) a charge equivalent to an in­

ternal tax imposed consistently with

the provisions of paragraph 2 of Ar­

ticle III in respect of the like domes-

tic produet or in respect of an article

och närmare föreskrifter, vid inför­

sel till det område listan avser va­

ra befriade från vanliga tullar utöver

i listan angivna belopp. Dylika va­

ror skola även vara befriade från al­

la andra tullar och avgifter av vilket

slag det vara må, utgående å eller i

samband med importen, utöver dem

som äro åsatta å dagen för detta av­

tal eller vilkas senare åsättande di­

rekt och ovillkorligt påfordras ge­

nom lagstiftning som nämnda dag

var gällande i det importerande om­

rådet.

c) Varor, upptagna i del II av lis­

tan för en avtalsslutande part och

härrörande från områden som enligt

artikel I äro berättigade att åtnjuta

preferensbehandling vid införsel till

det område listan avser, skola, med

iakttagande av i listan angivna vill­

kor och närmare föreskrifter, vid in­

försel till sådant område vara befria­

de från vanliga tullar utöver i del II av

listan angivna belopp. Dylika varor

skola även vara befriade från alla and­

ra tullar och avgifter av vilket slag

det vara må, utgående å eller i sam­

band med importen, utöver dem som

äro åsatta å dagen för detta avtal el­

ler vilkas senare åsättande direkt och

ovillkorligt påfordras genom lagstift­

ning som nämnda dag var gällande

i det importerande området. Ingen

bestämmelse i denna artikel skall

hindra avtalsslutande part att bibe­

hålla de å dagen för detta avtal gäl­

lande bestämmelserna om villkor för

införsel mot preferenstullsats.

2. Ingen bestämmelse i denna ar­

tikel skall utgöra hinder för avtals­

slutande part att när som helst be­

lägga importen av vilken vara som

helst med:

a) avgift likvärdig med en inre

skatt, som i överensstämmelse med

föreskrifterna i moment 2 av artikel

III uttages för inhemsk vara av sam­

ma slag eller för produkt, av vilken

49

Kungl. Mcij.ts proposition nr 52.

from which the imported product lias

been manufactured or produced in

whole or in part;

(b) any anti-dumping or counter-

vailing duty applied consistenUy with

the provisions of Article VI;

(c) fees or other charges connnen-

surate with the cost of services ren-

dered.

3. No contracting party shall alter

its method of determining dutiable

value or of converting currencies so

as to impair the value of any of the

concessions provided for in the ap-

propriate Schedule annexed to this

Agreement.

4. If any contracting party estab-

lishes, maintains or auihorizes, for-

mally or in effect, a monopoly of the

importation of any product described

in the appropriate Schedule annexed

to this Agreement, such monopoly

shall not, except as provided for in

that Schedule or as otherwise agreed

between the parties which initially

negotiated the concession, operate so

as to afford protection on the average

in excess of the amount of protection

provided for in that Schedule. The

provisions of this paragraph shall

not limit the use by contracting par­

ties of any form of assistance to do-

mestic producers permitted by other

provisions of this Agreement.

5. If any contracting party consid-

ers that a product is not receiving

from another contracting party the

treatment which the first contracting

party believes to have been contem-

plated by a concession provided för in

the appropriate Schedule annexed to

this Agreement, it shall bring the

matter directly to the attention of

the other contracting party. If the

latter agrees that the treatment con-

templated was that claimed by the

first contracting party, bil t declares

that such treatment cannot be accor-

ded because a court or other proper

authority has ruled to the effect

that the product involvcd cannot be

classified under the tariff laws of

such contracting party so as to per-

den importerade varan helt eller del­

vis framställts eller tillverkats;

b) antidumping- eller utjämnings-

tull i överensstämmelse med före­

skrifterna i artikel VI;

c) avgifter motsvarande kostnaden

för lämnade tjänster.

3. Ingen avtalsslutande part må

ändra sin metod för bestämmande av

lullpliktigt värde eller omräkning av

valutor så att det minskar värdet av

något medgivande som föreskrivits i

vederbörlig vid detta avtal fogad lista.

4. Om avtalsslutande part inrättar,

bibehåller eller auktoriserar, formellt

eller reellt, monopol å införsel av nå­

gon vara, upptagen i vederbörlig vid

detta avtal fogad lista, skall detta mo­

nopol icke, annorledes än som före­

skrivits i listan eller eljest överens-

kommits mellan de parter som ur­

sprungligen förhandlat om ifrågava­

rande medgivande, tillämpas så att

därigenom åstadkommes ett skydd,

som genomsnittligt överstiger det i

listan avsedda. Bestämmelserna i

detta moment skola icke begränsa de

avtalsslutande parternas rätt att an­

vända varje form av bistånd åt in­

hemska producenter, som är tillåten

enligt andra bestämmelser i detta av­

tal.

5. Om en avtalsslutande part an­

ser, att en vara icke erhåller den be­

handling av en annan avtalsslutande

part, vilken förstnämnda part anser

vara avsedd genom ett medgivande

som upptagits i vederbörlig vid detta

avtal fogad lista, skall den direkt på­

kalla den andra partens uppmärk­

samhet å förhållandet. Om sistnämn­

da part medgiver, att den avsedda be­

handlingen var den som kräves av

förstnämnda part, men förklarar, att

dylik behandling icke kan medgivas,

emedan domstol eller annan behörig

myndighet fattat beslut av innebörd

alt varan i fråga icke kan enligt ifrå­

gavarande avtalsslutande parts tull­

lagstiftning klassificeras på sätt som

tillåter den i detla avtal avsedda be-

4

Bihtuuj till riksdagens protokoll 1950. I samt. Nr 52.

50

Kungl. Maj:ts proposition nr 52.

mit the treatment contemplated in

this Agreement, the two contracting

parties, together with any other con­

tracting parties substantially interes-

ted, shall enter promptly into further

negotiations with a view to a com-

pensatory adjustment of the matter.

6. (a) The specific duties and char-

ges included in the Schedules relating

to contracting parties members of

the International Monetary Fund,

and margins of preference in specific

duties and charges maintained by

such contracting parties, are expres­

sed in the appropriate currency åt

the par value accepted or provision-

ally recognized by the Fund åt the

date of this Agreement. Accordingly,

in case this par value is reduced con-

sistently wiith the Artides of Agree­

ment of the International Monetary

Fund by more than twenty per cent-

um, such specific duties and char­

ges and margins of preference may

be adjusted to take account of such

reduction;

Provided that the CONTRACTING

PARTIES (i.e. the contracting par­

ties acting jointly as provided för in

Article XXV) concur that such adjust-

ments will not impair the value of

the concessions provided for in the

appropriate Schedule or elsewhere in

this Agreement, due account being

taken of all factors which may in-

fluence the need for, or urgency of,

such adjustments.

(b) Similar provisions shall apply

to any contracting party not a mem-

ber of the Fund, as from the date on

which such contracting party be-

comes a mernber of the Fund or

enters into a special exchange agree­

ment in pursuance of Article XV.

7. The Schedules annexed to this

Agreement are hereby made an inte­

gral part of Part I of this Agreement.

handlingen, skola de båda avtalsslu­

tande parterna, jämte varje annan

väsentligt intresserad avtalsslutande

part, skyndsamt inleda vidare för­

handlingar med syfte att på basis av

lämplig kompensation ernå uppgö­

relse i saken.

6. a) De specifika tullar och avgif­

ter, vilka äro upptagna i listorna för

avtalsslutande parter som äro med­

lemmar av Internationella valutafon­

den, ävensom de preferensmarginaler

i fråga om specifika tullar och avgif­

ter, vilka tillämpas av sådana avtals­

slutande parter, äro uttryckta i ve­

derbörande parts valuta vid det pari­

värde, som godkänts eller provisoriskt

erkänts av fonden å dagen för detta

avtal. Till följd härav må sådana tul­

lar, avgifter och preferensmarginaler,

därest parivärdet i överensstämmel­

se med stadgan för Internationella

valutafonden skulle minskas med

mer än tjugo procent, jämkas med

hänsyn till denna minskning,

förutsatt att DE AVTALSSLU­

TANDE PARTERNA (d. v. s. de av­

talsslutande parterna handlande

samfällt på sätt föreskrives i artikel

XXV) samtycka till att sådan jämk­

ning icke kommer att minska värdet

av de i vederbörlig lista eller annor­

städes i avtalet gjorda medgivande­

na, varvid vederbörlig hänsyn skall

tagas till alla faktorer som kunna

påverka behovet eller angelägenhe­

ten av dylika jämkningar;

b) enahanda bestämmelser skola

tillämpas i fråga om avtalsslutande

part, som icke är medlem av fon­

den, från den dag parten blir medlem

av fonden eller ingår särskilt valu­

taavtal i enlighet med artikel XV.

7. De vid detta avtal fogade listor­

na utgöra en integrerande del av Del

I av detta avtal.

Kungl. Alaj:ts proposition nr 52.

51

PART II.

Article

III.

National Treatment on Internal

Taxation and Regnlation.

1. The contracting parties recog-

nize that internal taxes and other in­

ternal charges, and laws, regulations

and requirements affecting the in­

ternal sale, offering for sale, pur-

chase, transportation, distribution or

use of products, and internal quan-

titative regulations requiring the mix-

ture, processing or use of products in

specified amounts or proportions,

should not be applied to imported or

domestic products so as to afford pro-

tection to domestic production.

2. The products of the territory

of any contracting party imported

into the territory of any other con­

tracting party shall not be subject,

directly or indirectly, to internal taxes

or other internal charges of any kind

in excess of those applied, directly or

indirectly, to like domestic products.

Moreover, no contracting party shall

otherwise apply internal taxes or

other internal charges to imported or

domestic products in a manner con-

trary to the principles set forth in

paragraph 1.

3. With respect to any existing in­

ternal tax which is inconsistent with

the provisions of paragraph 2 hut

which is specifically authorized under

a trade agreement, in force on April

10, 1947, in which the import duty

on the taxed product is bound against

increase, the contracting party im-

posing the tax shall be free to post-

pone the application of the provisions

of paragraph 2 to such tax until such

time as it can obtain release from the

obligations of such trade agreement

in order lo pennit the increase of

such duty to the extcnt nccessary to

compensate for the elimination of the

protective element of the tax.

DEL II.

Artikel

III.

Nationell behandling i fråga om inre

beskattning och regleringar.

1. De avtalsslutande parterna er­

känna, att inre skatter och andra in­

re avgifter samt lagar, förordningar

och bestämmelser, som röra försälj­

ning, salubjudande, köp, transport,

distribution eller användning av va­

ror inom landet, ävensom inre kvan­

titativa regleringar, som kräva bland­

ning, bearbetning eller användning

av varor i bestämda kvantiteter eller

proportioner, icke böra tillämpas på

importerade eller inhemska varor på

sådant sätt att skydd beredes in­

hemsk produktion.

2. Produkter från en avtalsslutan­

de parts område, som införts till en

annan avtalsslutande parts område,

skola icke, vare sig direkt eller indi­

rekt, vara underkastade något slag

av inre skatter eller andra inre av­

gifter utöver dem, som direkt eller

indirekt tillämpas på samma slags

produkter av inhemskt ursprung. Av­

talsslutande part skall icke heller an-

norledes belägga importerade eller

inhemska produkter med inre skat­

ter eller andra inre avgifter på ett

sätt som strider mot de i moment 1

angivna grundsatserna.

3. Med avseende å redan utgående

inre skatt, som är oförenlig med be­

stämmelserna i moment 2 men som

är uttryckligen godkänd i handelsav­

tal, gällande den 10 april 1947, i vil­

ket importtullen å den beskattade

varan är bunden mot ökning, skall

den avtalsslutande part som uttager

skatten vara oförhindrad att uppskju­

ta tillämpningen av bestämmelserna

i moment 2 å ifrågavarande skatt till

dess medlemmen kan ernå befrielse

från sina förpliktelser enligt handels­

avtalet så att lullen kan höjas i den

utsträckning som erfordras för att

kompensera avskaffandet av det

skyddande elementet i skatten.

Kungl. ]\Iaj:ts proposition nr 52.

4. The products of the territory of any contracting party imported into the territory of any other contracting party shall be accorded treatment no less favourable than that accorded to like products of national origin in respect of all laws, regulations and requirements affecting their internal sale, offering for salc, purchase, transportation, distribution or use. The provisions of this paragraph shall not prevent the application of differ­ ential internal transportation char- ges which are based exclusively on the economic operation of the means of transport and not on the national- ity of the product.

5. No contracting party shall establish or maintain any internal quantitative regulation relating to the mixture, processing or use of pro­ ducts in specified amounts or propor­ tions which requires, directly or in- directly, that any specified amount or proportion of any product -which is the subject of the regulation must be supplied from domestic sources. Moreover, no contracting party shall othei-wise apply internal quantitative regulations in a manner contrary to the principles set forth in para­ graph 1.

6. The provisions of paragraph 5 shall not apply to any internal quan­ titative regulation in force in the ter­ ritory of any contracting party on July l, 1939, April 10, 1947, or March 24, 1948, åt the option of that con­ tracting party; Provided that any such regulation which is contrary to the provisions of paragraph 5 shall not be modified to the detriment of imports and shall be treated as a customs duty for the purpose of nego- tiation.

7. No internal quantitative regula­ tion relating to the mixture, Process­ ing or use of products in specified amounts or proportions shall be app- lied in such a manner as to allocate any such amount or proportion among external sources of supply.

4. Produkter från en avtalsslutande parts område, som införts till en an­ nan avtalsslutande parts område, skola med avseende å alla lagar, för­ ordningar och bestämmelser, som rö­ ra deras försäljning, salubjudande, köp, transport, distribution eller an­ vändning inom landet, medgivas be­ handling, som icke är mindre gynn­ sam än den, som medgives samma slags produkter av inhemskt ur­ sprung. Bestämmelserna i detta mo­ ment skola icke utgöra hinder för tillämpningen av differentierade in­ re transportavgifter, vilka äro grun­ dade uteslutande på transportmedlens ekonomiska användning och icke på varans nationalitet.

5. Avtalsslutande part skall icke införa eller bibehålla någon inre kvantitativ reglering med avseende å blandning, bearbetning eller använd­ ning av varor i bestämda kvantiteter eller proportioner, vilken direkt eller indirekt kräver att en bestämd kvan­ titet eller proportion av någon vara som är underkastad regleringen skall vara av inhemskt ursprung. Avtals­ slutande part skall icke heller annor- ledes tillämpa inre kvantitativa reg­ leringar på ett sätt som strider mot de i moment 1 angivna grundsatser­ na.

6. Bestämmelserna i moment 5 skola icke äga tillämpning å någon inre kvantitativ reglering, som var i kraft i en avtalsslutande parts om­ råde den 1 juli 1939, den 10 april 1947 eller den 24 mars 1948, efter den avtalsslutande partens eget val; dock att en sådan reglering, som står i strid med bestämmelserna i mo­ ment 5, icke må ändras till nackdel för importen samt skall i förhand- lingsavseende behandlas som en tull.

7. Inre kvantitativa regleringar rö­ rande blandning, bearbetning eller användning av varor i bestämda kvantiteter eller proportioner skola icke tillämpas så att någon sådan kvantitet eller proportionell andel fördelas mellan utländska leverans­ källor.

53

Kungl. Maj.ts proposition nr 52.

8. (a) The provisions of this Ar­ tide shall not apply to laws, regula- tions or requirements governing the procurement by governmental agen- cies of products purchased for gov­ ernmental purposes and not with a view to commercial resale or with a view to use in the production of goods for commercial sale.

(b) The provisions of this Artide shall not prevent the payment of sub- sidies exclusively to domestic pro- ducers, including payments to domes­ tic producers derived from the pro- ceeds of internal taxes or charges applied consistently with the provi­ sions of this Artide and subsidies effected through governmental pur- chases of domestic products.

9. The contracting parties recog- nize that internal maximum price control measures, even though con- forming to the other provisions of this Artide, can have effects prejudi- cial to the interests of contracting parties supplying imported products. Accordingly, contracting parties app- lying such measures shall take ac- count of the interests of exporting contracting parties with a view to avoiding to the fullest practicable ex- tent such prejudicial effects. 10. The provisions of this Artide shall not prevent any contracting party from establishing or maintain- ing internal quantitative regulations relating to exposed cincmatograph films and meeting the requirements of Artide IV.

Akticle

IV.

Special Provisions relating to Cine-

matograpli Films.

If any contracting party establishes or maintains internal quantitative regulations relating to exposed cinc­ matograph films, such regulations shall take the form of sereen quotas which shall conform to the following requirements:

(a) sereen quotas may require the exhibition of cinematograph films of national origin during a specified

8. a) Bestämmelserna i denna ar­ tikel skola icke äga tillämpning å lagar, förordningar och bestämmelser rörande anskaffning genom statliga organ av varor, som inköpas för stat­ liga ändamål och icke för kommer­ siell återför sälj ning eller användning vid tillverkning av varor för kom­ mersiell försäljning.

b) Bestämmelserna i denna arti­ kel skola icke utgöra hinder för ut­ betalning av subventioner enbart till inhemska producenter, inbegripet subventioner, som härröra från in­ komsterna av inre skatter eller av­ gifter, uttagna i överensstämmelse med bestämmelserna i denna artikel, samt subventioner i form av statliga köp av inhemska produkter.

9. De avtalsslutande parterna er­ känna, att inre åtgärder för maximi- priskontroll, även om de uppfylla öv­ riga bestämmelser i denna artikel, kunna hava menliga verkningar å de avtalsslutande parters intressen, som leverera de importerade varorna. I överensstämmelse härmed skola av­ talsslutande parter, som tillämpa dy­ lika åtgärder, taga hänsyn till de ex­ porterande avtalsslutande parternas intressen i syfte att så vitt möjligt undvika sådana menliga verkningar. 10. Bestämmelserna i denna arti­ kel skola icke utgöra hinder för av­ talsslutande part att införa eller bi­ behålla inre kvantitativa regleringar beträffande exponerade kinemato- grafiska filmer, i överensstämmelse med föreskrifterna i artikel IV.

Artikel

IV.

Särskilda bestämmelser angående

kinematografiska filmer.

Om avtalsslutande part inför eller bibehåller inre kvantitativa reglering­ ar beträffande exponerade kinemato­ grafiska filmer, skola dessa regle­ ringar taga formen av kontingente- ring av speltiden i enlighet med föl­ jande bestämmelser:

a) Kontingentering av speltiden må ske genom krav på förevisning av kinematografiska filmer av inhemsk

54

Kungl. Maj:ts proposition nr 52.

minimum proportion of the total

screen time actually utilized, over a

specified period of not less than one

year, in the commercial exhibition of

all films of whatever origin, and shall

be computed on the basis of screen

time per theatre per year or the equi-

valent thereof;

(b) with the exception of screen

time reserved for films of national

origin under a screen quota, screen

time including that released by admi­

nistrative action from screen time re­

served for films of national origin,

shall not be allocated formally or in

effect among sources of supply;

(c) notwithstanding the provisions

of sub-paragraph (b) of this Article,

any contracting party may maintain

screen quotas conforming to the re-

quirements of sub-paragraph (a) of

this Article which reserve a minimum

proportion of screen time for films

of a specified origin other than that

of the contracting party imposing

such screen quotas; Provided that no

such minimum proportion of screen

time shall be increased above the

level in effect on April 10, 1947;

(d) screen quotas shall be subject

to negotiation for their limitation,

liberalization or elimination.

Article

V.

Freedom of Transit.

1. Goods (including baggage), and

also vessels and other means of trans­

port, shall be deemed to be in transit

across the territory of a contracting

party when the passage across such

territory, with or without trans-ship-

ment, warehousing, breaking bulk, or

change in the mode of transport, is

only a portion of a complete journey

beginning and terminating beyond

the frontier of the contracting party

across whose territory the traffic pas-

ses. Traffic of this nature is termed

in this Article “traffic in transit”.

produktion under viss minimiandel

av den totala speltid, som under en

angiven period av minst ett år fak­

tiskt utnyttjas för kommersiell före­

visning av filmer av vilket ursprung

som helst, och skall beräknas på

grundval av speltiden för teater och

år eller motsvarigheten därtill.

b) Med undantag av den speltid,

som i enlighet med kontingente-

ring förbehållits filmer av inhemsk

produktion, må ingen speltid, inbe­

gripet speltid som genom admini­

strativ åtgärd frigjorts från den för

filmer av inhemsk produktion förbe­

hållna tiden, formellt eller i prakti­

ken fördelas mellan produktionskäl­

lor.

c) Utan hinder av bestämmelserna

i moment b) av denna artikel må av­

talsslutande part bibehålla sådan

kontingentering av speltiden i enlig­

het med bestämmelserna i moment

a) av denna artikel, som förbehåller

en minimiandel av speltiden åt fil­

mer, härrörande från visst annat land

än det som tillämpar kontingente-

ringen; dock att sådan minimiandel

av speltiden icke må ökas i förhål­

lande till vad som gällde den 10 april

1947.

d)

Kontingentering av speltiden

skall kunna göras till föremål för för­

handlingar i syfte att begränsa, upp­

mjuka eller avskaffa densamma.

Artikel

V.

Transiteringsfrihet.

1. Varor (inbegripet resgods) även­

som fartyg och andra transportmedel

skola anses transitera en avtalsslu­

tande parts område, då färden över

detta område med eller utan omlast­

ning, uppläggning, lossning eller upp­

delning av lasten eller förändring av

transportsättet endast är en del av

en hel resa, vilken börjar och slutar

utanför den avtalsslutande parts

gränser, över vars område trafiken

passerar. Trafik av detta slag benäm­

nes i denna artikel »transitotrafik».

55

Kungl. Maj:ts proposition nr 52.

2. There shall be freedom of trans-

it through the territory of each con­

tracting party, via the routes niost

convenient for international transit,

for traffic in transit to or from the

territory of other contracting parties.

No distinction shall be made which

is based on the flag of vessels, the

place of origin, departure, entry, exit

or destination, or on any circum-

stances relating to the ownership of

goods, of vessels or of other means

of transport.

3. Any contracting party may re-

quire that traffic in transit through

its territory be entered åt the proper

custoin house, but, except in cases of

failure to comply \vith applicable

customs laws and regulations, such

traffic coming from or going to the

territory of other contracting parties

shall not he subject to any unnecess-

ary delays or restrictions and shall

he exempt from customs duties and

from all transit duties or other char-

ges imposed in respect of transit, ex­

cept charges for transportation or

those commensurate with admi­

nistrative expenses entailed by trans­

it or with the cost of services ren-

dered.

4. All charges and regulations im­

posed by contracting parties on traf­

fic in transit to or from the terri-

tories of other contracting parties

shall be reasonable, having regard to

the conditions of the traffic.

5. With respect to all charges, regu­

lations and formalities in connec-

tion with transit, each contracting

party shall accord to traffic in trans­

it to or from the territory of any

other contracting party treatment no

less favourable Uran the treatment

accorded to traffic in transit to or

from any third country.

6. Each contracting party sliall ac­

cord to products which have been in

transit through the territory of any

other contracting party treatment no

less favourable than that which

would have been accorded to such

products had tlicy been transported

2. Transiteringsfrihet skall råda ge­

nom avtalsslutande parts område för

transitotrafilc till eller från andra av­

talsslutande parters område över de

för internationell transitering mest

lämpade vägarna. Ingen skillnad

skall göras på grund av fartygs flag­

ga, på grund av ursprungs-, avsänd­

nings-, införsel-, utförsel- eller be­

stämmelseort eller på grund av om­

ständigheter som hänföra sig till

äganderätten till varor, fartyg eller

andra transportmedel.

3. Avtalsslutande part må kräva,

att transitotrafilc genom dess område

anmäles vid vederbörlig tullplats;

utom i fall av underlåtenhet att stäl­

la sig till efterrättelse gällande lagar

och förordningar i tullhänseende

skall emellertid såda.n trafik, som

kommer från eller går till andra av­

talsslutande parters område, icke va­

ra underkastad onödiga förseningar

eller restriktioner, och den skall va­

ra undantagen från tullavgifter och

från alla transiteringsavgifter eller

andra avgifter i anledning av tran-

siteringen med undantag av tran­

sportavgifter och avgifter, motsva­

rande de av transitotrafiken förorsa­

kade administrativa kostnaderna el­

ler kostnaderna för lämnade tjänster.

4. Alla avgifter och föreskrifter,

som av avtalsslutande parter tilläm­

pas å transitotrafilc till eller från

andra avtalsslutande parters områ­

den, skola vara skäliga med hänsyn

till trafikens art.

5. Med avseende å alla avgifter, fö­

reskrifter och formaliteter i samband

med transitering skall varje avtals­

slutande part i fråga om transitotra-

fik till eller från annan avtalsslutan-

de parts område medgiva behandling,

vilken icke är mindre gynnsam än

den som medgives i fråga om transi-

totrafilc till eller från tredje land.

6. Varje avtalsslutande part skall i

fråga om varor som transiterats ge­

nom annan avtalsslutande parts om­

råde medgiva behandling, vilken icke

är mindre gynnsam än den som skul­

le hava medgivits i fråga om sådana

varor, om de transporterats från sin

56

Kungl. Maj.ts proposition nr 52

from their place of origin to their

destination without going through the

territory of such other contracting

party. Any contracting party shall,

however, be free to maintain its re-

quirements of direct consignment

existing on the date of this Agree-

m ent, in respect of any goods in re-

gard to which such direct consign­

ment is a requisite condition of eligi-

bility for entry of the goods åt pre-

ferential rates of duty or has relation

to the contracting party’s prescribed

method of valuation for duty pur­

poses.

7. The provisions of this Article

shall not apply to the operation of

aircraft in transit, but shall apply to

air transit of goods (including bag­

gage).

Article

VI.

Anti-Dumping and Countervailing

Duties.

1. The contracting parties recog-

nize that dumping, by which pro-

ducts of one country are introduced

into the commerce of another country

åt less than the normal value of the

products, is to be condemned if it

causes or threatens material injury

to an established industry in the ter­

ritory of a contracting party or ma-

terially retards the establishment of

a domestic industry. For the purposes

of this Article, a product is to be

considered as being introduced into

the commerce of an importing coun­

try åt less than its normal value, if

the price of the product exported from

one country to another

(a) is less than the comparable

price, in the ordinary course of trade,

for the like product when destined

for consumption in the exporting

country, or,

(b) in the absence of such domes­

tic price, is less than either

(i) the highest comparable

price for the like product for

export to any third country in

the ordinary course of trade, or

ursprungsort till sin bestämmelseort

utan att hava passerat genom den

andra avtalsslutande partens område.

Avtalsslutande part skall dock vara

oförhindrad att bibehålla de krav på

direkt försändning, som gälla å da­

gen för detta avtal, beträffande alla

varor i fråga om vilka sådan direkt

försändning är ett nödvändigt vill­

kor för varornas införsel mot prefe­

renstull eller sammanhänger med av

den avtalsslutande parten föreskri­

ven metod för bestämmande av tull­

värde.

7. Bestämmelserna i denna artikel

skola icke äga tillämpning på transi-

tering av luftfartyg men skola till-

lämpas på transitering av varor (in­

begripet resgods) med luftfartyg.

Artikel

VI.

Antidumping- och utjämnings-

tullar.

1. De avtalsslutande parterna er­

känna att dumping, varigenom ett

lands produkter införas på markna­

den i ett annat land till lägre pris

än varornas normala värde, bör för­

dömas, om den förorsakar eller hotar

att förorsaka väsentlig skada å en i

en avtalsslutande parts område be­

fintlig industri eller avsevärt förse­

nar upprättandet av en inhemsk in­

dustri. Vid tillämpningen av denna

artikel skall en vara anses införd på

marknaden i ett importland till lägre

pris än dess normala värde, om pri­

set på den vara som exporteras från

ett land till ett annat:

a) är mindre än det jämförbara

pris, som vara av samma slag i den

normala handeln betingar, då den är

avsedd för konsumtion i exportlan­

det, eller

b) i frånvaro av dylikt hemma­

marknadspris, är mindre än anting­

en

i) högsta jämförbara pris för

vara av samma slag vid export

till tredje land i normal handel,

eller

Kungi. Maj:ts proposition nr 52.

57

(ii) the cost of production of

the product in Ihe country of

origin, plus a reasonable addi­

tion for selling cost and profit.

Due allowance shall be made in each

case for differences in conditions and

terms of sale, for differences in taxa-

tion, and for other differences affeet-

ing price comparability.

2. In order to offset or prevent

dumping, a contracting party may

levy on any dumped product an anti-

dumping duty not greater in amount

than the margin of dumping in re-

spect of such product. For the pur­

poses of this Artide, the margin of

dumping is the price difference de-

termined in accordance with the pro­

visions of paragraph 1.

3. No countervailing duty shall be

levied on any product of the territory

of any contracting party imported

into the territory of another con­

tracting party in excess of an amount

equal to the estimated bounty or

subsidv determined to have been

granted, directly or indirectly, on the

manufaeture, production or export of

such product in the country of origin

or exportation, ineluding any special

subsidy to the transportation of a

partieular product. The term “coun­

tervailing duty” shall be understood

to mean a special duty levied for the

purpose of offsetting any bounty or

subsidy bestowed, directly or indi­

rectly, upon the manufaeture, pro­

duction or export of any merchan-

dise.

4. No product of the territory of

any contracting party imported into

the territory of any other contract­

ing party shall be subject to anti-

dumping or countervailing duty by

reason of the exemption of such pro­

duct from duties or taxes home hy

the like product when destined for

consumption in the country of origin

or exportation, or by reason of the

refund of such duties or taxes.

5. No product of the territory of

any contracting party imported into

the territory of any other contracting

party shall he subject to both anti-

ii) varans produktionskostnad

i ursprungslandet med skäligt

tillägg för försäljningskostnader

och vinst.

Vederbörlig hänsyn skall i varje

fall tagas till olikheter i försäljnings­

villkor, olikheter i beskattning samt

andra olikheter som påverka priser­

nas jämförbarhet.

2. För att uppväga eller hindra

dumping äger avtalsslutande part på­

lägga varje dumpad vara en anti-

dumpingtull, som icke uppgår till

högre belopp än dumpingmarginalen

å varan i fråga. Vid tillämpningen av

denna artikel utgör dumpingmargi­

nalen den prisskillnad, som beräknats

i enlighet med bestämmelserna i mo­

ment 1.

3. Utjämningstull skall icke påläg­

gas en produkt från en avtalsslutan­

de parts område, vilken införes till

annan avtalsslutande parts område,

utöver ett belopp som är lika med

den uppskattade premie eller sub­

vention, som befunnits utgå i ur­

sprungs- eller exportlandet, direkt el­

ler indirekt, för tillverkning, produk­

tion eller export av dylik vara, inbe­

gripet särskild subvention för trans­

port av en viss produkt. Uttrycket

»utjämningstull» skall förstås såsom

avseende en särskild tull, pålagd i

syfte att uppväga premie eller sub­

vention, som direkt eller indirekt be­

viljats för tillverkning, produktion

eller export av någon vara.

4. En produkt från en avtalsslu­

tande parts område, vilken införes

till annan avtalsslutande parts områ­

de, skall icke vara underkastad anti-

dumping- eller utjämningstull på

grund av att den undantages från

tullar eller skatter, som åvila sam­

ma produkt då den är ämnad för

konsumtion i ursprungs- eller export­

landet, eller på grund av återbäring

av sådana tullar eller skatter.

5. En produkt från eu avtalsslu­

tande parts område, vilken införes till

annan avtalsslutande parts område,

skall icke vara underkastad både an-

58

Kungl. Maj:ts proposition nr 52.

dumping and countervailing duties

to compensate för the same situation

of. dumping or export subsidization.

6. No contracting party shall levy

any anti-dumping or countervailing

duty on the importation of any pro-

duct of the territory of another con­

tracting party unlcss it determines

that the cffect of the dumping or

subsidization, as the case may be,

is such as to cause or threaten ma­

terial injury to an established domes-

tic industry, or is such as to retard

materially the establishment of a do-

mestic industry. The CONTRACTING

PARTIES may waive the require-

ments of this paragraph so as to

pennit a contracting party to levy an

anti-dumping or countervailing duty

on the importation of any product for

the purpose of offsetting dumping

or subsidization which causes or

threatens material injury to an in­

dustry in the territory of another

contracting party exporting the pro­

duct concerned to the territory of the

importing contracting party.

7. A system for the stabilization

of the domestic price or of the return

to domestic producers of a primary

commoditv, independently of the

movements of export prices, which

results åt times in the sale of the com-

modity for export åt a price lower

than the comparable price charged

for the like commoditv to buyers in

the domestic märket, shall be pre-

sumed not to result in material in­

jury within the meaning of para­

graph 6 if it is determined by con-

sultation among the contracting par-

ties substantially interested in the

commodity concerned that:

(a) the system has also resulted in

the sale of the commodity for export

åt a price higher than the compar­

able price charged for the like com­

modity to buyers in the domestic

märket, and

(b) the system is so operated, ei-

ther because of the effeetive regula-

tion of produetion, or otherwise, as

tidumping- och utjämningstull för

att möta ett och samma läge, som

uppkommit genom dumping eller

exportsubventionering.

6. Avtalsslutande part skall icke

pålägga importen av en produkt från

annan avtalsslutande parts område

antidumping- eller utjämningstull

med mindre den finner, att dumping­

en eller subventioneringen, vilketdera

som är fallet, förorsakar eller hotar

att förorsaka väsentlig skada å en be­

fintlig inhemsk industri eller avse­

värt försenar upprättandet av en in­

hemsk industri. DE AVTALSSLU­

TANDE PARTERNA må medgiva

undantag från bestämmelserna i det­

ta moment för att tillåta en avtals­

slutande part att pålägga importen

av en vara antidumping- eller ut­

jämningstull i syfte att motverka

dumping eller subventionering, som

förorsakar eller hotar att förorsaka

väsentlig skada å en industri i an­

nan avtalsslutande parts område som

exporterar ifrågavarande produkt

till den importerande avtalsslutande

partens område.

7. Ett system för stabilisering av det

inhemska priset å eller de inhemska

producenternas inkomst av en råva­

ra, oberoende av exportprisets väx­

lingar, vilket stundom har till följd

att varan försäljes för export till läg­

re pris än det jämförbara pris som

begäres för samma vara vid försälj­

ning till köpare på den inhemska

marknaden, skall förutsättas icke

medföra väsentlig skada i den me­

ning som avses i moment 6, om det

genom samråd mellan de avtalsslu­

tande parter som hava väsentligt in­

tresse av ifrågavarande produkt fast­

slagits:

a) att systemet även haft till följd

att varan försålts för export till ett

högre pris än det jämförbara pris

som begäres för samma vara vid för­

säljning till köpare på den inhemska

marknaden, och

b) att systemet antingen genom ef­

fektiv reglering av produktionen eller

på annat sätt tillämpas så att det icke

59

Kungl. Maj:ts proposition nr 52.

not to stimulate exports unduly or

otherwise seriously prejudice the in­

terests of other contracting parties.

Article

VII.

Valuation for Customs Purposes.

1. The contracting parties recog-

nize the validity of the general prin-

ciples of valuation set forth in the

following paragraphs of this Article,

and they undertake to give effect to

such principles, in respect of all pro-

ducts subject to duties or other char-

ges or restrictions on importation and

exportation based upon or regulated

in any manner by value, åt the ear-

liest practicable date. Moreover, they

shall, upon a request by another con­

tracting party review the operation

of any of their laws or regulations

relating to value för customs purposes

in the light of these principles. The

CONTRACTING PARTIES may re­

quest from contracting parties reports

on steps taken by them in pursuance

of the provisions of this Article.

2. (a) The value for customs pur­

poses of imported merchandise should

be based on the actual value of the

imported merchandise on which duty

is assessed, or of like merchandise,

and should not be based on the value

of merchandise of national origin or

on arbitrary or fictitious values.

(b) “Actual value” should be the

price åt which, åt a time and place

determined by the legislation of the

country of importation, and in the

ordinary course of trade, such or like

merchandise is sold or offered for

sale under fully competitive condi-

tions. To the extent to which the price

of such or like merchandise is gov-

erned by the quantity in a partic-

ular transaction, the price to be

considered should uniformly be re-

lated to either (i) comparable quan-

tities, or (ii) quantities not less fa-

vourable to importers than thosc in

otillbörligt stimulerar exporten eller

annorledes allvarligt skadar andra av­

talsslutande parters intressen.

Artikel

VII.

Bestämmande av tullvärde.

1. De avtalsslutande parterna er­

känna giltigheten av de allmänna

grundsatser för bestämmande av tull­

värde, som angivas i följande moment

av denna artikel, och förbinda sig att

så snart som möjligt bringa dessa

grundsatser i tillämpning beträffan­

de alla varor, som äro underkastade

tullar eller andra avgifter eller re­

striktioner i fråga om importen eller

exporten grundade på eller på något

sätt reglerade av värdet. Vidare skola

de på begäran av annan avtalsslutan­

de part som direkt beröres granska

tillämpningen av sina lagar eller för­

ordningar angående bestämmande av

tullvärde med beaktande av dessa

grundsatser. DE AVTALSSLUTAN­

DE PARTERNA må infordra redogö­

relser från avtalsslutande parter an­

gående de åtgärder, som av dem vid­

tagits i enlighet med bestämmelserna

i denna artikel.

2. a) Tullvärdet å importerade va­

ror bör grundas på det verkliga vär­

det av de importerade varor, för vilka

tull skall utgå, eller av varor av sam­

ma slag och bör icke grundas på vär­

det av varor av inhemskt ursprung

eller på godtyckliga eller fingerade

värden.

b) »Verkliga värdet» bör vara det

pris, till vilket dessa varor eller varor

av samma slag å tid och plats, som

bestämmas av importlandets lagstift­

ning, säljas eller salubjudas i den

normala handeln under fullt konkur­

rensmässiga villkor. I den mån priset

å dessa varor eller å varor av samma

slag är beroende av kvantiteten i var­

je särskild transaktion, bör det pris

som lägges till grund för bestäm­

mande av tullvärdet genomgående

hänföras till antingen i) jämförbara

kvantiteter eller ii) kvantiteter som

icke äro mindre gynnsamma för im-

60

Kungi. Maj:ts proposition nr 52.

which the greatcr volume of the mer-

chandise is sold in the trade between

the countries of exportation and im-

portation.

(c) When the actual value is not

ascertainable in accordance with sub-

paragraph (b) of this paragraph, the

value for customs purposes should be

based on the nearest ascertainable

equivalent of such value.

3. The value för customs purposes

of any imported product should not

include the amount of any internal

tax, applicable within the country

of origin or export, from which the

imported product has been exemp-

ted or has been or will be relieved by

means of refund.

4. (a) Except as otherwise provi­

ded for in this paragraph, where it is

necessary for the purposes of para­

graph 2 of this Article for a contrac­

ting party to convert into its own

currency a price expressed in the

currency of another country, the con-

version rate of exchange to be used

shall be based on the par values of

the currencies involved as established

pursuant to the Artides of Agreement

of the International Monetary Fund

or by special exchange agreement s

entered into pursuant to Article XV

of this Agreement.

(b) Where no such par value has

been established, the conversion rate

shall reflect effectively the current

value of such currency in commer-

cial transactions.

(c) The CONTRACTING PARTIES,

in agreement with the International

Monetary Fund, shall formulate ru-

les governing the conversion by con-

tracting parties of any foreign cur­

rency in respect of which multiple

rates of exchange are maintained

consistently with the Artides of

Agreement of the International Mo­

netary Fund. Any contracting party

may apply such rules in respect of

such foreign currencies for the pur-

poses of paragraph 2 of this Article

as an alternative to the use of par

values. Until such rules are adopted

by the CONTRACTING PARTIES,

portörerna än de kvantiteter, i vilka

större delen av varorna säljes i han­

deln mellan ifrågavarande export-

och importländer.

c) Då det verkliga värdet icke kan

fastställas i enlighet med bestämmel­

serna i punkt b) av detta moment,

bör tullvärdet grundas på närmaste

fastställbara motsvarighet till detta

värde.

3. Tullvärdet å en importerad vara

bör icke inbegripa beloppet av någon

i ursprungs- eller exportlandet tilläm­

pad inre skatt, från vilken den im­

porterade varan undantagits eller

blivit eller kommer att bliva befriad

genom återbäring.

4. a) Då det för tillämpningen av

moment 2 av denna artikel är nöd­

vändigt för avtalsslutande part att till

sitt eget myntslag omräkna ett pris

uttryckt i ett annat lands myntslag,

skall, utom då annorlunda föreskri-

ves i detta moment, omräkningskur-

sen grundas på de ifrågavarande va­

lutornas parivärden, sådana de fast­

ställts i enlighet med stadgan för In­

ternationella valutafonden eller ge­

nom särskilda valutaöverenskommel­

ser enligt artikel XV i detta avtal.

b) Om sådant parivärde icke fast­

ställts, skall omräkningskursen fak­

tiskt motsvara valutans värde vid

kommersiella transaktioner.

c) DE AVTALSSLUTANDE PAR­

TERNA skola i samförstånd med In­

ternationella valutafonden utarbeta

regler för de avtalsslutande parternas

omräkning av sådana främmande va­

lutor, i fråga om vilka manipulerade

växelkurser upprätthållas i enlighet

med stadgan för Internationella valu­

tafonden. Vid tillämpningen av mo­

ment 2 av denna artikel må avtalsslu­

tande part tillämpa nämnda regler be­

träffande sådana utländska valutor

såsom ett alternativ till användningen

av parivärden. Innan dylika regler

antagits av DE AVTALSSLUTANDE

PARTERNA, må avtalsslutande part

Kungl. Maj:ts proposition nr 52.

61

a ny contracting party may employ,

in respect of any such foreign cur-

rency, rules of conversion för the

purposes of paragraph 2 of this Ar­

tide whicli are designed to reflect ef-

fectively the value of sucli foreign

currency in commercial transactions.

(d) Nothing in this paragraph shall

he construed to require any contrac­

ting party to alter the rnethod of con-

verting currencies for customs pur­

poses which is applicable in its ter-

ritory on the date of this Agreement,

if such aiteration would have the

effect of increasing generally the

amounts of duty payable.

5. The bases and methods for de-

termining the value of products sub-

ject to duties or other charges or

restrictions based upon or regulated

in any manner by value should be

stable and should be given sufficient

publicity to enable traders to estimate,

with a reasonable degree of certainty,

the value for customs purposes.

A

rticle

VIII.

Formalities connected with Importa-

tion and Exportation.

1. The contracting parties recog-

nize that fees and charges, other than

duties, imposed by governmental

authorities on or in connection with

importation or exportation, should

be limited in amount to the approxi-

mate cost of services rendercd and

should not represent an indirect pro-

tection to domestic products or a

taxation of imports or exports for

fiscal purposes. The contracting par­

ties also recognize the need for redu-

cing the number and diversi ty of

such fees and charges, for minimi-

zing the incidence and complexity of

import and export formalities, and

for decreasing and simplifying im­

port and export documentation rc-

quirements.

2. The contracting parties shall

take action in accordance with the

principles and objectives of para-

graph 1 of this Article åt the earliest

vid tillämpningen av moment 2 av

denna artikel i fråga om varje sådan

utländsk valuta tillämpa omräknings-

regler, som äro ämnade att faktiskt

motsvara värdet av den främmande

valutan vid kommersiella transaktio­

ner.

d) Bestämmelserna i detta moment

skola icke tolkas såsom innebärande

krav på någon avtalsslutande part att

ändra den metod för omräkning av

valutor för tulländamål, som är till­

lämplig inom partens område å da­

gen för detta avtal, om sådan änd­

ring skulle hava till följd en allmän

ökning av utgående tullbelopp.

5. Grunderna och metoderna för

bestämmande av värdet å varor, som

äro underkastade tullar eller andra

avgifter eller restriktioner grundade

på eller på något sätt reglerade av

värdet, böra vara stabila och givas

tillräcklig publicitet för att sätta af­

färsmän i stånd att beräkna tullvär­

det med ett rimligt mått av säkerhet.

A

rtikel

VIII.

Formaliteter i samband med import

och export.

1. De avtalsslutande parterna er­

känna, att alla avgifter, andra än tul­

lar, som av statliga myndigheter ut­

tagas å eller i samband med import

eller export, böra till sitt belopp be­

gränsas till den ungefärliga kostna­

den för lämnade tjänster och icke in­

nebära ett indirekt skydd för inhem­

ska produkter eller en beskattning av

import- eller exportvaror i statsfinan-

siellt syfte. De avtalsslutande parter­

na erkänna även behovet av att min­

ska antalet och variationen av sådana

avgifter, att begränsa omfattningen

och den invecklade beskaffenheten

av import- och exportformaliteter

samt att minska och förenkla kraven

på handlingar i samband med import

och export.

2. De avtalsslutande parterna skola

så snart som möjligt vidtaga åtgärder

i enlighet med de grundsatser och

syften som angivas i moment 1 av

62

Kungl. Maj.ts proposition nr 52.

practicable date. Moreover, they shall,

upon request by another contracting

party, review the operation of any

of their laws and regulations in the

light of these principles.

3. No contracting party shall im-

pose substantial penalties for minor

breaches of customs regulations or

procedural requirements. In particu-

lar, no penalty in respect of any

emission or mistake in customs do-

cumentation which is easily rectifi-

able and obyiously made without

fraudulent intent or gross negligence

shall be greater than necessary to

serve merely as a warning.

4. The provisions of this Article

shall extend to fees, charges, formal-

ities and requirements imposed by

governmental authorities in connec-

tion with importation and exporta-

tion, ineluding those relating to:

(a) consular transaetion, such as

consular invoices and certificates;

(b) quantitative restrictions;

(c) licensing;

(d) exchange control;

(e) statistical services;

(f) documents, documentation and

certification;

(g) analysis and inspection; and

(h) quarantine, sanitation and fu-

migation.

Article

IX.

Marks of Origin.

1. Each contracting party shall ac-

cord to the produets of the territories

of other contracting parties treat-

ment with regard to marking require­

ments no less favourable than the

treatment accorded to like produets

of any third country.

2. Whenever it is administratively

practicable to do so, contracting par­

ties should permit required marks of

origin to be affixed åt the time of

importation.

3. The laws and regulations of

contracting parties relating to the

denna artikel. Vidare skola de på be­

gäran av annan avtalsslutande part

granska tillämpningen av sina lagar

och förordningar med beaktande av

dessa grundsatser.

3. Avtalsslutande part skall icke

ådöma stränga straff för smärre över­

trädelser av bestämmelser och forma­

liteter i tullhänseende. I synnerhet

skola straff för sådana försummelser

eller misstag i fråga om handlingar

för tulländamål som lätt kunna rät­

tas och uppenbarligen gjorts utan be­

dräglig avsikt eller grov vårdslöshet,

icke vara strängare än som är nöd­

vändigt för att tjäna endast som var­

ning.

4. Bestämmelserna i denna artikel

skola äga tillämpning å avgifter, for­

maliteter och villkor, som av statliga

myndigheter påläggas i samband med

import eller export, inbegripet sådana

som avse:

a) konsulära formaliteter såsom

formaliteter avseende konsulatsfaktu­

ror och intyg;

b) kvantitativa restriktioner;

c) licensgivning;

d) valutakontroll;

e) statistik;

f) handlingar, dokumentation och

legalisering;

g) analys och inspektion; samt

h) karantän, hälsovård och desin­

fektion.

Artikel

IX.

Ursprungsbeteckningar.

1. Med avseende å krav på ur­

sprungsbeteckning skall varje avtals­

slutande part i fråga om produkter

från andra avtalsslutande parters om­

råden medgiva behandling, vilken

icke är mindre gynnsam än den som

medgives i fråga om produkter av

samma slag från tredje land.

2. Då så är möjligt ur administra­

tiv synpunkt, böra de avtalsslutande

parterna tillåta att föreskrivna ur­

sprungsbeteckningar anbringas vid ti­

den för införseln.

3. De avtalsslutande parternas la­

gar och förordningar angående an-

63

Ku ny!. Maj:ts proposition nr 52.

marking of imported products shall be such as to permit compliance without seriously damaging the pro­ ducts, or materially reducing their value, or unreasonably increasing their cost.

4. As a general rule no special duty or penalty should be imposed by any contracting party for failure to comply with marking require- ments prior to importation unless corrective marking is unreasonably delayed or deceptive marks have been affixed or the required marking bas been intentionally omitted.

5. The contracting parties shall co-operate with each other with a view to preventing the use of trade names in such manner as to misre- present the true origin of a product, to the detriment of such distinctive regional or geographical names of products of the territory of a contract­ ing party as are protected by its leg- islation. Each contracting party shall accord full and sympathetic con- sideration to such requests or re­ presentations as may be made by any other contracting party regarding the application of the undertaking set forth in the preceding sentence to names of products which have been communicated to it by the other con­ tracting party.

Article

X.

Publication and Administration of

Trade Regulations.

1. Laws, regulations, judicial de- cisions and administrative rulings of general application, made effective by any contracting party, pertaining to the classification or the valuation of products for customs purposes, or to rates of duty, taxes or other ehar- ges, or to requirements, restrictions or prohibitions on imports or exports or on the transfer of payments tliere- fore, or affecting their sale, distribu­ tion, transportation, insurance, ware- housing, inspection, exhibition, pro-

bringande av ursprungsbeteckningar å importerade varor skola vara så­ dana, att de kunna efterföljas utan att varorna allvarligt skadas eller deras värde avsevärt minskas eller deras pris otillbörligt ökas.

4. Som allmän regel bör avtalsslu­ tande part icke pålägga särskild tull eller straffavgift för underlåtenhet att före införseln ställa sig till efterrät­ telse gällande krav på ursprungsbe­ teckning, för så vitt icke anbringan­ det av riktig beteckning otillbörligt fördröjes eller oriktig beteckning an­ bringats eller föreskriven beteckning avsiktligt utelämnats.

5. De avtalsslutande parterna sko­ la samarbeta med varandra i syfte att förhindra användningen av kommer­ siella beteckningar, varigenom miss­ uppfattning kan uppstå om en varas verkliga ursprung till förfång för de särskiljande regionala och geogra­ fiska beteckningar på varor från en avtalsslutande parts område, vilka äro skyddade av lagstiftningen i detta land. Varje avtalsslutande part skall skänka fullt och välvilligt beaktande åt de önskemål eller föreställningar, som må göras av annan avtalsslutan­ de part beträffande tillämpningen av åtagandet i föregående mening röran­ de varubeteckningar, om vilka den erhållit underrättelse av den andra avtalsslutande parten.

Aktikel

X.

Publicering och tillämpning av be­

stämmelser angående handeln.

1. Lagar och förordningar samt domstolsbeslut och administrativa av­ göranden med allmän tillämplighet, vilka genomföras av avtalsslutande part och avse klassificering eller vär­ dering av varor för tulländamål, stor­ leken av tullar, skatter eller andra av­ gifter, krav, restriktioner eller förhud i fråga om import- eller exportvaror eller överföring av betalning för så­ dana varor, eller saluhållande, distri­ bution, transport, försäkring, magasi­ nering, undersökning, utställning,

Kungl. Maj.ts proposition nr 52.

cessing, mixing or othcr use, shall be published promptly in such a man- ner as to enable governments and traders to becoine acquainted with them. Agreements affecting interna- tional trade policy which are in force between the government or a govern- mental agency of any contracting party and the government or govern- mental agency of any other contrac­ ting party shall also be published. The provisions of this paragraph shall not require any contracting party to disclose confidential infor­ mation which would impede law en- forcement or otherwise be contrary to the public interest or would preju- dice the legitimate commercial inter­ ests of particular enterprises, public or private.

2. No measure of general applica- tion taken by any contracting party effecting an advance in a rate of duty or other charge on imports under an established and uniform practice, or imposing a new or more burdensome requirement, restriction or prohibi- tion on imports, or on the transfer of payments therefor, shall be enfor- ced before such measure has been of- ficially published.

3. (a) Each contracting party shall administer in a uniform, impartial and reasonable manner all its laws, regulations, decisions and rulings of the kind described in paragraph 1 of this Article.

(b) Each contracting party shall maintain, or institute as soon as practicable, judicial, arbitral or ad­ ministrative tribunals or procedures for the purpose, inter alia, of the prompt review and correction of ad­ ministrative action relating to cus- toms matters. Such tribunals or pro­ cedures shall be independent of the agencies entrusted with administra­ tive enforcement and their decisions shall be implemented by, and shall govern the practice of, such agencies unless an appeal is lodged with a court or tribunal of superi or jurisdic- tion within the time prescribed for

förädling, blandning eller annan an­ vändning av sådana varor, skola skyndsamt offentliggöras på ett sätt som möjliggör för regeringarna och affärsmännen att erhålla kännedom om dem. Överenskommelser beröran­ de internationell handelspolitik, vilka äro i kraft mellan regeringen eller ett statligt organ i en avtalsslutande parts land och regeringen eller ett statligt organ i annan avtalsslutande parts land, skola ävenledes offentlig­ göras. Bestämmelserna i detta mo­ ment skola icke ålägga avtalsslutän­ de part att yppa förtroliga uppgifter, vilka skulle lägga hinder i vägen för lagarnas verkställighet eller eljest strida mot det allmännas intresse el­ ler skulle skada särskilda allmänna eller enskilda företags legitima kom­ mersiella intressen.

2. Av avtalsslutande part beslutad åtgärd med allmän tillämplighet, som medför ökning av en tull eller annan avgift å importvaror, vilken utgår en­ ligt fastställd och enhetlig praxis, el­ ler som föreskriver nya eller mera be­ tungande villkor, restriktioner eller förbud i fråga om importvaror eller i fråga om överföring av betalning för importvaror, skall icke genomföras innan den officiellt tillkännagivits.

3. a) Varje avtalsslutande part skall på ett enhetligt, opartiskt och rimligt sätt tillämpa lagar, förord­ ningar, beslut och avgöranden av det slag som avses i moment 1 av denna artikel.

b) Varje avtalsslutande part skall upprätthålla eller så snart som möj­ ligt inrätta judiciella eller administra­ tiva domstolar, skiljedomstolar eller förfaranden med uppgift, bland an­ nat, att skyndsamt verkställa gransk­ ning och rättelse av administrativa åt­ gärder rörande tullförhållanden. Des­ sa domstolar eller förfaranden skola vara oberoende av de organ, åt vilka det administrativa genomförandet an- förtrotts, och deras beslut skola verk­ ställas av dessa organ och vara be­ stämmande för deras praxis, för så vitt icke ändring sökes hos en rätt eller domstol i högre instans inom

Kungl. Maj:ts proposition nr 52.

65

appeals to be lodged by importers;

Provided that the central administra­

tion of such agency mav take steps to

obtain a review of the matter in

another proceeding if there is good

cause to believe that the decision is

inconsistent with established prin-

ciples of law or the actual facts.

(c) The provisions of sub-para-

graph (b) of this paragraph shall

not require the elimination or substi-

tution of procedures in force in the

territory of a contracting party on the

date of this Agreement which in fact

provide for an objective and impar-

tial review of administrative action

even though such procedures are not

fully or formally independent of the

agencies entrusted with administra­

tive enforcement. Any contracting

party employing such procedures

shall, upon request, furnish the CON­

TRACTING PARTIES with full in­

formation thereon in order that they

may determine whether such pro­

cedures conform to the requirements

of this sub-paragraph.

den tid som föreskrives för sökande

av ändring från importörernas sida;

dock att sådant organs centrala för­

valtning må vidtaga åtgärder för om­

prövning av saken i ett annat mål, om

det finnes goda skäl antaga att beslu­

tet är oförenligt med erkända rätts­

grundsatser eller med verkliga sak­

förhållandet.

c) Bestämmelserna i punkt b) av

detta moment skola icke kräva av­

skaffande eller ersättande av förfa­

randen, som äro i kraft i en avtalsslu­

tande parts område å dagen för detta

avtal och som faktiskt säkerställa

en saklig och opartisk granskning av

administrativa åtgärder, även om des­

sa förfaranden icke äro helt eller for­

mellt oberoende av de organ, åt vilka

det administrativa genomförandet an-

lörtrotts. Avtalsslutande part som till-

lämpar dylika förfaranden skall på

begäran tillställa DE AVTALSSLU­

TANDE PARTERNA fullständiga

upplysningar därom, i syfte att dessa

må avgöra, huruvida nämnda förfa­

randen uppfylla de i denna punkt an­

givna villkoren.

Article

XI.

General Elimination of Quantitative

Restrictions.

1. No prohibitions or restrictions

other than duties, taxes or other

charges, whether made effective

through quotas, import or export li-

censes or other measures, shall be in­

stituted or maintained by any con­

tracting party on the importation of

any product of the territory of any

other contracting party or on the ex-

portation or sale for export of any

product destined for the territory of

any other contracting party.

2. The provisions of paragraph 1

of this Article shall not extend to the

following:

(a) export prohibitions or restric­

tions temporarily applied to prevent

or relieve critical shortages of food-

stuffs or other products essential to

the exporling contracting party;

Artikel

XI.

Allmänt avskaffande av kvantitativa

restriktioner.

1. Förbud eller restriktioner av an­

nat slag än tullar, skatter eller andra

avgifter må icke, vare sig genom lcon-

tingentering, import- eller exportli­

censer eller andra åtgärder, införas

eller bibehållas av någon avtalsslutan­

de part i fråga om import av varor,

härrörande från annan parts områ­

de, eller i fråga om export eller för­

säljning för export av varor, destine­

rade till annan parts område.

2. Bestämmelserna i moment 1 av

denna artikel skola icke äga tillämp­

ning å följande åtgärder:

a) förbud eller restriktioner med

avseende å exporten, tillämpade till­

fälligt för att förebygga eller av­

hjälpa kritisk brist på livsmedel el­

ler andra för den exporterande av-

■r> Mining lill riksdagens protokoll 19[>0. 1 sand. Nr 52.

66

Kungl. Maj:ts proposition nr 52.

(b) import and export prohibitions

or restrictions necessary to the appli-

cation of standards or regulations for

the classification, grading or market-

ing of commodities in international

trade;

(c) import restrictions on any

agricultural or fisheries product, im­

ported in any form, necessary to the

enforcement of governmental meas-

ures which operate:

(i) to restrict the quantities

of the like domestic product

permitted to be marketed or

produced, or, if there is no sub-

stantial domestic production of

the like product, of a domestic

product for which the imported

product can be directly substi­

tuted; or

(ii) to remove a temporary

surplus of the like domestic prod­

uct, or, if there is no substan-

tial domestic production of the

like product, of a domestic prod­

uct for which the imported

product can be directly substitu­

ted, by making the surplus avail-

able to certain groups of domes­

tic consumers free of charge or

åt prices below the current mär­

ket level; or

(iii) to restrict the quantities

permitted to be produced of any

animal product the production

of which is directly dependent,

wholly or mainly, on the impor­

ted commodity, if the domestic

production of that commodity is

relatively negligible.

Any contracting party applying

restrictions on the importation of any

product pursuant to sub-paragraph

(c) of this paragraph shall give pub­

lic notice of the total quantity or

value of the product permitted to be

imported during a specified future

period and of any change in such

talsslutande parten nödvändiga pro­

dukter;

b) förbud eller restriktioner med

avseende å importen eller exporten,

vilka äro nödvändiga för tillämpning

av normer eller föreskrifter angåen­

de klassificering, kvalitetskontroll el­

ler saluhållande av varor i den inter­

nationella handeln;

c) restriktioner med avseende å

importen av jordbruks- eller fiskeri­

produkter, i vilken form de än im­

porteras, vilka äro nödvändiga för ge­

nomförandet av statliga åtgärder som

ha till resultat:

i) att begränsa de kvantiteter,

som få saluhållas eller produce­

ras av samma inhemska produkt

eller, om någon väsentlig in­

hemsk produktion av samma

vara icke förekommer, av en in­

hemsk produkt, som kan direkt

ersättas av den importerade pro­

dukten; eller

ii) att avveckla ett tillfälligt

överskott av samma inhemska

produkt eller, om någon väsent­

lig inhemsk produktion av sam­

ma vara icke förekommer, av en

inhemsk produkt, som kan di­

rekt ersättas av den importerade

produkten, genom att göra över­

skottet tillgängligt för vissa grup­

per av inhemska konsumenter

utan betalning eller till priser

under gällande marknadspris; el­

ler

iii) att begränsa de kvantite­

ter, som få produceras av en ani-

malisk produkt, vars framställ­

ning helt eller till huvudsaklig

del är direkt beroende av den im­

porterade varan, under förutsätt­

ning att den inhemska produktio­

nen av sistnämnda vara är rela­

tivt obetydlig.

Avtalsslutande part, som tillämpar

restriktioner i fråga om importen av

någon vara enligt bestämmelserna i

punkt c) av detta moment skall of­

fentligen tillkännagiva den samman­

lagda kvantitet eller det sammanlag­

da värde av varan, som får importe­

ras under en bestämd kommande pe-

Kungl. Maj.ts proposition nr 52.

67

quantity or value. Moreover, any re-

strictions applied under (i) above

shall not be such as will reduce the

total of imports relative to the total

of domestic production, as compared

with the proportion which might rea-

sonably be expected to rule between

the two in the absence of restrictions.

In determining this proportion, the

contracting party shall pay due re-

gard to the proportion prevailing dur-

ing a previous representative period

and to any special factors which may

have affected or may be affecting

the trade in the product concerned.

3. Throughout Articles XI, XII,

XIII and XIV the terms “import re­

strictions” or “export restrictions”

include restrictions made effective

through state-trading operations.

Article

XII.

Restrictions to Safeguard the Bnlance

of Payments.

1. Notwithstanding the provisions

of paragraph 1 of Article XI, any

contracting party, in order to safe­

guard its external financial position

and balance of payments, may re-

strict the quantity or value of mer-

chandise permitted to be imported,

subject to the provisions of the fol-

lowing paragraphs of this Article.

2. (a) No contracting party shall

institute, maintain or intensify im­

port restrictions under this Article

except to the extent necessary

(i) to föreställ the imminent

threat of, or to stop, a serious

dccline in its inonetary reserves,

or

(ii) in the case of a contrac-

ting party with very low mone-

tary reserves, to achicve a rea-

sonable rate of increase in its re­

serves.

riod, ävensom varje förändring i den­

na kvantitet eller detta värde. Vidare

få restriktioner enligt punkt i) ovan

icke vara så beskaffade, att de mins­

ka proportionen mellan den samman­

lagda importen och den sammanlagda

inhemska produktionen i jämförelse

med den proportion, som rimligtvis

kunde väntas råda mellan dem i från­

varo av restriktioner. Vid fastställan­

det av denna proportion skall parten

taga vederbörlig hänsyn till den pro­

portion, som rådde under en tidigare

representativ period, samt till alla

särskilda omständigheter, som ha

kunnat eller kunna påverka handeln

med ifrågavarande produkt.

3. I artiklarna XI, XII, XIII och

XIV inbegripa uttrycken »restriktio­

ner med avseende å importen» och

»restriktioner med avseende å expor­

ten» sådana restriktioner, som ge­

nomföras medelst åtgärder vilka äro

att hänföra till statlig handel.

Artikel

XII.

Restriktioner till skydd för betalnings­

balansen.

1. Utan hinder av bestämmelserna

i moment 1 av artikel XI, må avtals­

slutande part, i syfte att skydda sin

yttre finansiella ställning och sin be­

talningsbalans, begränsa kvantiteten

eller värdet av de varor som få im­

porteras, dock med förbehåll för be­

stämmelserna i följande moment av

denna artikel.

2. a) Avtalsslutande part må icke

införa, bibehålla eller skärpa restrik­

tioner med avseende å importen en­

ligt denna artikel utom i den mån så

är nödvändigt:

i) för att förekomma ett över­

hängande hot om en allvarlig

nedgång i dess valutareserver el­

ler för att hejda en sådan ned­

gång, eller

ii) för att uppnå en rimlig ök­

ning av dess valutareserver, för

den händelse dessa äro mycket

små.

Kungl. Maj.ts proposition nr -52.

Due regard shall be paid in either case to any special factors which may be affecting the contracting party’s reserves or need for reserves, inclu- ding, where special external credits or other resources are available to it, the need to provide for the appro- priate use of such credits or re­ sources.

(b) Contracting parties applying restrictions under sub-paragraph (a) of this paragraph shall progressively relax them as such conditions im- prove, maintaining them only to the extent that the conditions specified in that sub-paragraph still justify their application. They shall elimi- nate the restrictions when conditions would no longer justify their insti­ tution or maintenance under that sub-paragraph.

3. (a) The contracting parties re- cognize that during the next few years all of them will be confronted in varying degrees with problems of economic adjustment resulting from the war. During this period the CONTRACTING ' PARTIES shall, when required to take decisions un­ der this Artide or under Article XIV, take full account of the difficulties of post-war adjustment and of the need which a contracting party may have to use import restrictions as a step towards the restoration of equi- librium in its balance of payments on a sound and lasting basis.

(b) The contracting parties re- cognize that, as a result of domestic policies directed toward the achieve- ment and maintenance of full and productive employment and large and steadily growing demand or to­ ward the reconstruction or develop- ment of industrial and other econom­ ic resources and the raising of standards of productivity, such a con­ tracting party may experience a high level of demand för imports. Accord- ingly,

(i) notwithstanding the provi­ sions of paragraph 2 of this Ar-

I båda fallen skall vederbörlig hän­ syn tagas till de särskilda omstän­ digheter, som kunna påverka partens valutareserver eller behov av valuta­ reserver, inbegripet, i fall då parten förfogar över särskilda utlandskre- diter eller andra tillgångar, behovet att sörja för den lämpliga använd­ ningen av sådana krediter eller till­ gångar.

b) Avtalsslutande part, som tilläm­ par restriktioner enligt punkt a) av detta moment, skall successivt lätta dem, efterhand som förhållandena förbättras, och endast bibehålla dem, i den mån de i nämnda punkt angiv­ na förhållandena alltjämt berättiga deras tillämpning. Part skall avskaf­ fa restriktionerna, när förhållandena icke längre berättiga deras införande eller bibehållande enligt nämnda punkt.

3. a) De avtalsslutande parterna äro medvetna om att de alla under de närmaste åren komma att i väx­ lande grad ställas inför ekonomiska anpassningsproblem, som föranletts av kriget. Under denna period skola DE AVTALSSLUTANDE PARTER­ NA, då deras beslut påkallas enligt denna artikel eller enligt artikel XIV, taga full hänsyn till svårigheterna av en anpassning under efterkrigstiden och till de behov, som kunna förelig­ ga för en avtalsslutande part att an­ vända importrestriktioner i syfte att återställa jämvikten i dess betalnings­ balans på en sund och varaktig grund­ val.

b) De avtalsslutande parterna äro medvetna om att part, som följd av sin inre politik i syfte att uppnå och bibehålla full och produktiv syssel­ sättning samt stor och stadigt väx­ ande efterfrågan eller att återupp­ bygga eller utveckla industriella och andra ekonomiska tillgångar samt höja produktivitetsstandarden, kan erfara stor efterfrågan på importva­ ror. I överensstämmelse härmed sko­ la följande bestämmelser gälla:

i) oavsett bestämmelserna i moment 2 av denna artikel skall

Kungi. Maj.ts proposition nr 52.

69

ticle, no contracting party shall

be required to withdraw or mod-

ify restrictions on the ground

that a change in the policies re-

ferred to above would render

unnecessary, the restrictions

which it is applying under this

Article;

(ii) any contracting party ap­

plying import restrictions under

this Article may determine the

incidence of the restrictions on

imports of different products or

classes of products in such a way

as to give priority to the im-

portation of those products

which are more essential in the

light of such policies.

(c) Contracting parties undertake,

in carrying out their domestic poli­

cies:

(i) to pay due regard to the

need for restoring equilibrium in

their balance of payments on a

sound and lasting basis and to

the desirability of assuring an

economic employment of pro-

ductive resources;

(ii) not to apply restrictions so

as to prevent unreasonably the

importation of any description

of goods in minimum commer-

cial quantities, the exclusion of

which would impair regular

channels of trade, or restrictions

which would prevent the impor­

tation of commercial samples, or

prevent compliance with patent,

trademark, Copyright, or similar

procedures; and

(iii) to apply restrictions un­

der this Article in such a way

as to avoid unnecessary damage

to the commercial or economic

interests of any other contract­

ing party.

4.

(a) Any contracting party

which is not applying restrictions

under this Article, but is considering

the nccd to do so, shall, bcfore insti-

tuting such restrictions (or, in cir-

part icke vara skyldig att upp­

häva eller ändra restriktioner av

den anledningen att en föränd­

ring i nyssnämnda politik skulle

onödiggöra de restriktioner, som

rparten tillämpar enligt denna

artikel;

’1

ii) part, som enligt denna ar­

tikel tillämpar restriktioner med

avseende å importen, må bestäm­

ma, att restriktionerna skola

drabba importen av olika varor

eller varugrupper på sådant sätt,

att företräde lämnas importen av

varor, som äro mera nödvändiga

med hänsyn till nämnda politik.

c) De avtalsslutande parterna åta­

ga sig i fråga om genomförandet av

sin inre politik:

i) att taga vederbörlig hänsyn

till behovet av att återställa jäm­

vikt i sin betalningsbalans på en

sund och varaktig grundval och

till önskvärdheten av att trygga

ett ekonomiskt utnyttjande av de

produktiva tillgångarna;

ii) att icke tillämpa restrik­

tioner, som skulle oskäligt hind­

ra importen av varor av vilket

slag som helst i små kommersi­

ella kvantiteter, vilkas utestäng­

ande skulle skada reguljära han-

delskanaler, eller restriktioner,

som skulle hindra införseln av

kommersiella varuprover eller

hindra iakttagande av bestäm­

melser om patent, varumärken,

litterär och konstnärlig ägande­

rätt eller liknande bestämmel­

ser; samt

iii) att tillämpa restriktioner

enligt denna artikel på sådant

sätt, att onödig skada undvikes

å andra parters kommersiella el­

ler ekonomiska intressen.

4. a) Avtalsslutande part, som icke

tillämpar restriktioner enligt denna

artikel men överväger behovet av att

införa sådana, skall före införandet

av dylika restriktioner (eller under

Kungl. Maj:ts proposition nr 52.

cumstances in which prior consulta-

tion is impracticable, immediatelv af ter doing so), consult with the CONTRACTING PARTIES as to the nature of its balance-of-payments dif- ficulties, alternative corrective meas- ures which may be available, and the possible effect of such measures on the economies of other contracting parties. No contracting party shall be required in the course of consulta- tions under this sub-paragraph to indicate in advance the choice or tim- ing of any particular measures which it may ultimately determine to adopt.

(b) The CONTRACTING PARTIES may åt any time invite any contract­ ing party which is applying import restrictions under this Article to enter into such consultations with them, and shall invite any contracting party

substantially intensifying such re­ strictions to consult witliin thirty days. A contracting party thus invited shall participate in such discussions. The CONTRACTING PARTIES may invite any other contracting party to take part in these discussions. Not later than January 1, 1951, the CON­ TRACTING PARTIES shall revicw all restrictions existing on that day and still applied under this Article åt the time of the review.

(c) Any contracting party may consult with the CONTRACTING PARTIES with a view to obtaining their prior approval for restrictions which the contracting party proposes, under this Article, to maintain, in- tensify or institute, or for the main- tenance, intensification or institution of restrictions under specified future conditions. As a result of such con­ sultations, the CONTRACTING PAR­ TIES may approve in advance the maintenance, intensification or insti­ tution of restrictions by the contract­ ing party in question insofar as the genera! extent, degree of intensity and duration of the restrictions are con- cerned. To the extent to which such approval has been given, the require- ments of sub-paragraph ta) of this paragraph shall be deemed to have

omständigheter, då föregående sam­ råd är omöjligt, omedelbart efter in­ förandet) samråda med DE AVTALS­ SLUTANDE PARTERNA beträffande arten av sina betalningsbalanssvårig­ heter, andra tillrättaläggande åtgär­ der, som kunna komma i fråga, samt den verkan sådana åtgärder kunna få på andra parters ekonomi. Part skall icke vara skyldig att vid samråd en­ ligt detta moment i förväg angiva va­ let av eller tidpunkten för någon sär­ skild åtgärd, som parten slutligen kan bestämma sig för att vidtaga.

b) DE AVTALSSLUT ANDE PAR­ TERNA må när som helst inbjuda part, som tillämpar importrestriktio­ ner enligt denna artikel, att samråda med dem och skola inbjuda varje part, som väsentligt skärper sådana restriktioner, till samråd inom trettio dagar. En sålunda inbjuden part skall deltaga i överläggningarna. DE AV­ TALSSLUT ANDE PARTERNA må in­ bjuda vilken annan part som helst att deltaga i överläggningarna. Se­ nast den 1 januari 1951 skola DE AVTALSSLUTANDE PARTERNA granska alla restriktioner, som före­ finnas nämnda dag och som med stöd av denna artikel fortfarande tilläm­ pas vid tiden för granskningen.

c) Part må samråda med DE AV­ TALSSLUTANDE PARTERNA i syf­ te att erhålla deras förhandsgodkän- nande av restriktioner, som parten av­ ser att enligt denna artikel bibehålla, skärpa eller införa, eller av restrik­ tioner, som parten avser att enligt denna artikel bibehålla, skärpa eller införa under närmare angivna fram­ tida betingelser. Efter dylikt samråd må DE AVTALSSLUTANDE PAR­ TERNA i förväg godkänna bibehål­ lande, skärpning eller införande av restriktioner av parten i fråga, såvitt angår restriktionernas allmänna om­ fattning, styrkegrad och varaktighet. I den mån sådant godkännande läm­ nats, skola de i punkt a) av detta mo­ ment angivna villkoren anses uppfyll­ da, och partens åtgärd att tillämpa restriktionerna skall icke kunna på-

Kungl. Maj:ts proposition nr 52.

71

been fulfillcd, and the action of the

contracting party applying the restric-

tions shall not be open to challenge

under sub-paragraph (d) of this par-

agrapli on the ground that such ac­

tion is inconsistent with the provi­

sions of paragraph 2 of this Article.

(d) Any contracting party which

considers that another contracting

party is applying restrictions under

this Article inconsistently with the

provisions of paragraphs 2 or 3 of

this Article or with those of Article

XIII (subject to the provisions of

Article XIV) may bring the matter

for discussion to the CONTRACTING

PARTIES; and the contracting party

applying the restrictions shall partic-

ipate in the discussion. The CON­

TRACTING PARTIES, if they are

satisfied that there is a prima facie

case that the trade of the contracting

party initiating the procedure is ad-

versely affected, shall submit their

views to the parties with the aim of

achieving a settlement of the matter

in question which is satisfactory to

the parties and to the CONTRACTING

PARTIES. If no such settlement is

reached and if the CONTRACTING

PARTIES determine that the restric­

tions are being applied inconsistently

with the provisions of paragraphs 2

or 3 of this Article or with those of

Article XIII (subject to the provisions

of Article XIV), they shall recom-

mend the withdrawal or modification

of the restrictions. If the restrictions

are not withdrawn or modified in ac-

cordance with the recommendation of

the CONTRACTING PARTIES within

sixty davs, they may release any con­

tracting party from specified obliga­

tions under this Agreement towards

the contracting party applying the

restrictions.

(c) It is recognized that premature

disclosure of the prospeetive applica-

tion, withdrawal or modification of

any rcstriction under this Article

might stimulatc speculative trade and

financial movements which would

tend lo defeat the purposes of this

Article. Accordingly, the CONTRACT-

talas enligt bestämmelserna i punkt

d) av detta moment på den grund att

dylik åtgärd skulle vara oförenlig med

bestämmelserna i moment 2 av denna

artikel.

d) Avtalsslutande part, som anser

att annan part tillämpar restriktio­

ner enligt denna artikel på ett sätt,

som är oförenligt med bestämmelser­

na i momenten 2 eller 3 av denna ar­

tikel eller i artikel XIII (med förbe­

håll för bestämmelserna i artikel

XIV), må hänskjuta frågan till DE

AVTALSSLUT ANDE PARTERNA för

överläggning; den part, som tillämpar

restriktionerna, skall deltaga i den­

na överläggning. Om DE AVTALS-

SLUTANDÉ PARTERNA finna, att

det är sannolikt, att skada vållats å

den parts handel, som påkallat över­

läggningen, skola de delgiva parterna

sin uppfattning i syfte att uppnå en

för parterna och DE AVTALSSLU­

TANDE PARTERNA tillfredsställan­

de lösning av frågan. Om sådan lös­

ning icke uppnås och om DE AV­

TALSSLUTANDE PARTERNA finna,

att restriktionerna tillämpas på ett

sätt, som är oförenligt med bestäm­

melserna i momenten 2 eller 3 av den­

na artikel eller i artikel XIII (med

förbehåll för bestämmelserna i arti­

kel XIV), skola de föreslå, att re­

striktionerna upphävas eller jämkas.

Om restriktionerna icke inom sextio

dagar upphävas eller jämkas i över­

ensstämmelse med DE AVTALSSLU­

TANDE PARTERNAS förslag, må

dessa fritaga part från bestämda för­

pliktelser enligt bestämmelserna i

detta avtal gentemot den part, som

tillämpar restriktionerna.

e) Det erkännes, att ett för tidigt

yppande av en avsikt att i enlighet

med denna artikel införa, upphäva

eller ändra någon restriktion skulle

kunna gynna spekulation i fråga om

handel och kapitalrörelser, som skul­

le kunna motverka denna artikels syf­

ten. Följaktligep skola DE AVTALS-

72

Kungl. Maj:ts proposition nr 52.

ING PARTIES shall make provision

for the observance of the utmost

secrecy in the conduct of any con-

sultation.

5. If there is a persistent and wide-

spread application of import restric-

tions under this Article, indicating the

existence of a general disequilibrium

which is restricting international

trade, the CONTRACTING PARTIES

shall initiate discussions to consider

whether other measures might be

taken, either by those contracting

parties whose balances of payments

are under pressure or by those whose

balances of payments are tending to

be exceptionally favourable, or by any

appropriate inter-governmental orga-

nization, to remove the underlying

causes of the disequilibrium. On the

invitation of the CONTRACTING

PARTIES, contracting parties shall

participate in such discussions.

Article

XIII.

Non-discriminatory Administration

of Quantitative Restrictions.

1. No prohibition or restriction

shall be applied by any contracting

party on the importation of any prod-

uct of the territory of any other

contracting party or on the exporta-

tion of any product destined for the

territory of any other contracting

party, unless the importation of the

like product of all third countries or

the exportation of the like product to

all third countries is similarly prohib-

ited or restricted.

2. In applying import restrictions

to any product, contracting parties

shall aim åt a distribution of trade in

such product approaching as closely

as possible the shares which the var-

ious contracting parties might be

expected to obtain in the absence of

such restrictions, and to this end

shall observe the following provi­

sions :

(a) wherever practicable, quotas

representing the total amount of per-

SLUTANDE PARTERNA sörja för

iakttagande av strängaste förtrolighet

i fråga om varje samråd.

5. Förekommer varaktig och vid­

sträckt tillämpning av importrestrik­

tioner enligt denna artikel, utvisan­

de att en allmän brist på jämvikt fö­

religger, vilken inskränker den inter­

nationella handeln, skola DE AV­

TALSSLUTANDE PARTERNA taga

initiativ till överläggningar för att

överväga, huruvida andra åtgärder

skulle kunna vidtagas antingen av de

parter, vilkas betalningsbalans är ut­

satt för tryck, eller av dem, vilkas be­

talningsbalans tenderar att bliva sär­

skilt gynnsam, eller av någon behö­

rig mellanstatlig organisation för att

undanröja de underliggande orsaker­

na till bristen på jämvikt. På inbju­

dan av DE AVTALSSLUTANDE PAR­

TERNA skola parterna deltaga i så­

dana överläggningar.

Artikel

XIII.

Icke-diskriminerande tillämpning av

kvantitativa restriktioner.

1. Förbud eller restriktioner må

icke av avtalsslutande part tillämpas

å import av en vara, härrörande från

annan parts område, eller å export

av en vara, destinerad till sådant om­

råde, med mindre importen av samma

varuslag från alla övriga länder eller

exporten av samma varuslag till alla

övriga länder på liknande sätt förbju-

des eller begränsas.

2. Vid tillämpning av importrestrik­

tioner på en vara skola de avtalsslu­

tande parterna eftersträva en fördel­

ning av handeln med denna vara, vil­

ken så nära som möjligt motsvarar

de andelar, som de olika parterna

kunde väntas uppnå i frånvaro av

dessa restriktioner, och skola för det­

ta ändamål iakttaga följande bestäm­

melser:

a) då så är görligt, skola kontingen­

ter, representerande totala beloppet

73

Kungl. Maj.ts proposition nr 52.

initted imports (whether allocatcd

among supplying countries or not)

shall be fixed, and notice given of

their amount in accordance with par-

agraph 3 (b) of this Article;

(b) in cases in which quotas are

not practicable, the restrictions may

be applied by means of import li-

censes or permits without a quota;

(c) contracting parties shall not,

except for purposes of operating quo­

tas allocated in accordance with sub-

paragraph (d) of this paragraph, re-

quire that import licenses or permits

be utilized for the importation of

the product concerned from a par-

ticular country or source;

(d) in cases in which a quota is

allocated among supplying countries,

the contracting party applying the

restrictions may seek agreement

with respect to the allocation of

shares in the quota with all other

contracting parties having a sub-

stantial interest in supplying the

product concerned. In cases in which

this method is not reasonably prac­

ticable, the contracting party concern­

ed shall allot to contracting parties

having a substantial interest in sup­

plying the product shares based upon

the proportions, supplied by such

contracting parties during a previous

representative period, of the total

quantity or value of imports of the

product, due account being taken of

any special factors which may have

affected or may be affecting the trade

in the product. No conditions or for-

malities shall be imposed which

would prevent any contracting party

from utilizing fully the share of any

such total quantity or value which

has been allottcd to it, subject to

importation being made witliin any

prescribed period to which the quota

may reläte.

3. (a) In cases in which import

licenses are issued in conncction

with import restrictions, the contract­

ing party applying the restrictions

shall provide, upon the rcquest of

any contracting party having an

av den tillåtna importen, fastställas

(vare sig med fördelning bland leve­

rantörländer eller ej), och kontingen­

ternas storlek skall tillkännagivas en­

ligt moment 3 b) av denna artikel;

b) i fall då kontingenter icke kun­

na fastställas, må restriktionerna

tillämpas medelst importlicenser el­

ler importtillstånd utan kontingen-

tering;

c) avtalsslutande parter skola icke,

utom vid handhavande av kontingen­

ter fördelade i enlighet med bestäm­

melserna i punkt d) av detta mo­

ment, kräva, att importlicenser eller

importtillstånd skola utnyttjas för

import av varan i fråga från visst

land eller viss inköpskälla;

d) i fall då en kontingent fördelas

mellan leverantörländer, må den part,

som tillämpar restriktionerna, söka

nå överenskommelse beträffande för­

delningen av andelarna av konting­

enten med alla andra parter, som ha

ett väsentligt intresse av att leverera

varan i fråga. I fall där denna metod

icke rimligen kan tillämpas, skall

parten i fråga tilldela de parter, som

ha ett väsentligt intresse av att leve­

rera varan, andelar av sammanlagda

kvantiteten eller värdet av importen

av varan, grundade på de proportio­

ner, i vilka varan levererats av dessa

parter under en tidigare representa­

tiv period, med vederbörlig hänsyn

tagen till alla särskilda omständig­

heter, som ha kunnat eller kunna på­

verka handeln med varan i fråga.

Inga villkor eller formaliteter skola

uppställas, vilka skulle kunna hind­

ra en part från att till fullo utnyttja

den andel av en sammanlagd kvan­

titet eller ett sammanlagt värde, som

tilldelats parten, under förutsättning

att importen sker inom den tidspe­

riod, som föreskrivits för kontingen­

tens utnyttjande.

3. a) I fall då importlicenser utfär­

das i samband med importrestriktio­

ner, skall den part, som tillämpar re­

striktionerna, på begäran av part, som

har intresse av handeln med ifråga­

varande produkt, lämna alla erfor-

74

Kungl. Maj ds proposition nr 52.

interest in the trade in the product

concerned, all relevant information

concerning the administration of the

restrictions, the import licences

granted over a recent period and the

distribution of such licences among

supplying countries; Provided that

there shall be no obligation to supply

information as to the names of im-

porting or supplying enterprises.

(b) In the case of import restric­

tions involving the fixing of quotas,

the contracting party applying the

restrictions shall give public notice

of the total quantity or value of the

product or products which will be

permitted to be imported during a

specified future period and of any

cliange in such quantity or value.

Any supplies of the product in ques-

tion which were en route åt the time

åt which public notice was given

shall not be excluded from entry;

Provided that they may be counted

so far as practicable, against the

quantity permitted to be imported

in the period in question, and also,

wliere necessary, against the quan-

tities permitted to be imported in the

next following period or periods; and

Provided further that if any con­

tracting party customarily exempts

from such restrictions products en-

tered for consumption or withdrawn

trom warehouse for consumption

during a period of thirty days after

the day of such public notice, such

practice shall be considered full

compliance with this sub-paragraph.

(c) In the case of quotas allocated

among supplying countries, the con­

tracting party applying the restric­

tions shall promptly inform all other

contracting parties having an interest

in supplying the product concerned

of the shares in the quotas currentiy

allocated, by quantity or value, to the

various supplying countries and shall

give public notice thereof.

4.

With regard to restrictions ap-

plied in accordance with paragraph

2(d) of this Artide or under para­

graph 2(c) of Artide XI, the selec-

derliga upplysningar angående re­

striktionernas handhavande, angåen­

de de under en nyligen förfluten

tidsperiod utfärdade importlicenser­

na samt angående fördelningen av

dessa licenser bland leverantörlän­

der; dock att skyldighet icke skall

föreligga att lämna uppgift om nam­

nen å importerande eller levererande

företag.

b) I fråga om importrestriktioner,

vilka innefatta fastställande av kon­

tingenter, skall den part, som tilläm­

par restriktionerna, offentligen till­

kännagiva sammanlagda kvantiteten

eller värdet av den eller de varor, vil­

kas införsel kommer att medgivas

under en viss kommande tidsperiod,

samt varje ändring i denna kvantitet

eller detta värde. Leveranser av va­

ran i fråga, vilka voro på väg vid den

tidpunkt, då det offentliga tillkänna­

givandet gjordes, må icke vägras in­

försel; dock må de, i den mån så är

möjligt, avräknas å den kvantitet,

som tillåtes till införsel under ifråga­

varande period, ävensom, om så är

nödvändigt, å de kvantiteter, som

tillåtas till införsel under närmast

följande period eller perioder; vidare

skall, om part från dylika restriktio­

ner sedvanligen undantager varor,

som förtullas direkt eller från tull­

nederlag under en period av trettio

dagar efter dagen för ett sådant of­

fentligt tillkännagivande, dylikt för­

farande anses vara helt i överens­

stämmelse med föreskrifterna i det­

ta moment.

c) I fråga om kontingenter, som

fördelats mellan leverantörländer,

skall den part, som tillämpar re­

striktionerna, utan dröjsmål under­

rätta övriga parter, som ha intresse

av att leverera den berörda varan, om

de andelar av kontingenten, efter

kvantitet eller värde räknat, som för

ifrågavarande period tilldelats de oli­

ka leverantörländerna, samt offent­

ligen tillkännagiva detta.

4. Med avseende å restriktioner,

som tillämpas i enlighet med bestäm­

melserna i moment 2 d) av denna ar­

tikel eller i moment 2 c) av artikel

Kungl. Maj:ts proposition nr 52.

10

tion of a representative period for

a ny product and the appraisal of any

special factors affecting the trade in

the product shall be made initially by

the contracting party applying the re-

striction; Provided that such con­

tracting party shall upon the request

of any other contracting party having

a substantial interest in supplying

that product or upon the request of

the CONTRACTING PARTIES, con-

sult promptly with the other contract­

ing party or the CONTRACTING

PARTIES regarding the need for an

adjustment of the proportion deter-

mined or of the base period selected,

or for the reappraisal of the special

factors involved, or for the elimina-

tion of conditions, formalities or any

other provisions established unilater-

ally relating to the allocation of an

adequate quota or its unrestricted

utilization.

5. The provisions of this Article

shall apply to any tariff quota insti­

tuted or maintained by any contract­

ing party, and, insofar as applicable,

the principles of this Article shall

also extend to export restrictions.

Article

XIV.

Exceptions to the Rule of Non-

discrimination.

1. (a) The contracting parties re-

cognize that the aftermath of the war

has brought difficult problems of

economic adjustment which do not

permit the immediate full achieve-

ment of non-discriminatory admini­

stration of quantitative restrictions

and therefore require the exceptional

transitional period arrangements set

forth in this paragraph.

(b) A contracting party which

applies restrictions under Article XII

may, in the use of such restrictions,

deviate from the provisions of Ar-

licle XIII in a manner having cquiv-

alent effcct to restrictions on pay-

XI, skall utväljandet av en represen­

tativ period för varje varuslag samt

bedömandet av alla särskilda om­

ständigheter, som påverka handeln

med ifrågavarande varuslag, i första

hand ankomma på den part, som till-

lämpar restriktionerna; dock skall

denna part på begäran av annan part,

som har ett väsentligt intresse av

att leverera varan, eller på begäran

av DE AVTALSSLUTANDE PAR­

TERNA, utan dröjsmål samråda

med den andra parten eller med

DE AVTALSSLUTANDE PARTER­

NA angående behovet av en jämk­

ning av den fastställda fördelningen

eller valda basperioden eller av en

omprövning av de på frågan inver­

kande särskilda omständigheterna

eller av ett upphävande av villkor,

formaliteter eller andra bestämmel­

ser, som ensidigt fastställts i fråga

om tilldelningen av en skälig kontin­

gent eller dess obehindrade utnytt­

jande.

5. Bestämmelserna i denna artikel

skola äga tillämpning på tullkon­

tingenter, som införas eller bibehål­

las av avtalsslutande part, och grund­

satserna i denna artikel skola även

i tillämpliga delar gälla beträffande

exportrestriktioner.

Artikel

XIV.

Undantag från regeln om icke­

diskriminering.

1. a) De avtalsslutande parterna

äro medvetna om att krigets efter­

verkningar medfört svåra ekonomiska

anpassningsproblem, vilka icke göra

det möjligt att omedelbart i full ut­

sträckning genomföra icke-diskrimi-

nerande tillämpning av kvantitativa

restriktioner och vilka därför påkal­

la de undantagsanordningar för över­

gångstiden, som angivas i detta mo­

ment.

b) Part, som tillämpar restriktio­

ner enligt artikel XII, må vid tilI-

lämpningen av dessa restriktioner

avvika från bestämmelserna i artikel

XIII på sätt, som har likvärdig ver­

kan med sådana restriktioner å be-

7G

Kungl. Maj.ts proposition nr i~.

ments and transfers for current Inter­ national transactions which that con- tracting party inay åt that tiine apply under Article XIV of the Articles of Agreement of the International Mon- etary Fund, or under an analogous provision of a special exchange agree­ ment entered into pursuant to para- graph 6 of Article XV.

(c) A contracting party which is applying restrictions under Article XII and which on March 1, 1948 was applying import restrictions to safe- guard its balance of payments in a manner which deviated from the rules of non-discrimination set forth in Article XIII may, to the extent that such deviation would not have been authorized on that date by sub- paragraph (b), continue so to deviate, and may adapt such deviation to changing circumstances.

(d) Anv contracting party which before July 1, 1948 has signed the Protocol of Provisional Application agreed upon åt Geneva on October 80, 1947 and which hy such signature has provisionally accepted the prin- ciples of paragraph 1 of Article 23 of the Draft Charter submitted to the United Nations Conference on Trade and Employment by the Preparatory Committee, may elect, hy written no- lice to the CONTRACTING PARTIES before January 1, 1949, to be gov- erned by the provisions of Annex J of this Agreement, which embodies such principles, in lieu of the provisions of sub-paragraphs (b) and (c) of this paragraph. The provisions of sub-paragraphs (b) and (c) shall not be applicable to contracting parties which have so elected to be governed by the provisions of Annex J; and conversely, the provisions of Annex ,1 shall not be applicable to contrac­ ting parties which have not so elected.

(e) The policies applied in the use of import restrictions under sub-par­ agraphs (b) and (c) or under Annex .1 in the post-war transitional period shall be designed to promote the maximum development of multilate­ ral trade possible during that period

talningar och överföringar för löpan­ de internationella transaktioner, som parten vid ifrågavarande tidpunkt äger tillämpa enligt artikel XIV av stadgan för Internationella valuta­ fonden eller enligt motsvarande be­ stämmelse i ett enligt moment 6 av artikeln XV ingånget särskilt valuta­ avtal.

c) Part, som tillämpar restriktio­ ner enligt artikel XII och som den 1 mars 1948 tillämpade importrestrik­ tioner till skydd för sin betalnings­ balans på sätt, som avvek från de i artikel XIII angivna reglerna om icke-diskriminering, må, i den ut­ sträckning dylik avvikelse vid ifråga­ varande tidpunkt icke skulle ha va­ rit medgiven enligt moment b), fort­ sätta med avvikelsen samt anpassa densamma efter växlande förhållan­ den.

d) Part, som före den 1 juli 1948 undertecknat protokollet om proviso­ risk tillämpning, antaget i Geneve den 30 oktober 1947, och som genom undertecknandet provisoriskt god­ tagit principerna i momemt 1 av artikel 23 i det stadgeförslag, som av förberedande kommittén förelagts Förenta Nationernas konferens rö­ rande handel och sysselsättning, må genom skriftligt meddelande till DE AVTALSSLUTANDE PARTERNA före den 1 januari 1949 välja att föl­ ja bestämmelserna i bilaga ,1 till det­ ta avtal, vilken innehåller dessa prin­ ciper, i stället för bestämmelserna i punkterna b) och c) av detta mo­ ment. Restämmelserna i punkterna

b) och c) skola icke äga tillämpning, å parter, som sålunda valt att följa bestämmelserna i bilaga J, och om­ vänt skola bestämmelserna i bilaga J icke äga tillämpning å parter, som, icke valt på detta sätt.

e) Den politik, som under över­ gångstiden efter kriget tillämpas i fråga om importrestriktioner enligt punkterna b) och c) eller enligt bi­ laga J, skall vara ämnad att främja den största utveckling av multilateral handel, som är möjlig under denna

77

Kungl. Maj.ts proposition nr 52.

•and to expedite the attainment of a

balance-of-payments position which

will no longer require resort to the

provisions of Article XII or to transi-

tional exchange arrangements.

(f) A contracting party may devi-

ate from the provisions of Article

XIII, pursuant to sub-paragraphs (b)

or (c) of this paragraph or pursuant

to Annex J, only so long as it is

availing itself of the post-war tran-

sitional period arrangements under

Article XIV of the Artides of Agree-

ment of the International Monetary

Fund, or of an analogous provision

of a special exchange agreement en-

tered into under paragraph 6 of Ar­

ticle XV.

(g) Not later than March 1, 1950

(three years after the date on which

the International Monetary Fund

began operations) and in each year

thereafter, the CONTRACTING PAR-

TIES shall report on any action still

being taken by contracting parties

under sub-paragraphs (b) and (c)

of this paragraph or under Annex J.

In March 1952, and in each year there­

after, any contracting party still

entitled to take action under the pro­

visions of sub-paragraph (c) or of

Annex J shall consult the CONTRAC­

TING PARTIES as to any deviations

from Article XIII still in force pur­

suant to such provisions and as to its

continued resort to such provisions.

After March 1, 1952 any action under

Annex J going beyond the mainte-

nance in force of deviations on which

such consultation has taken place

and which the CONTRACTING PAR-

TIES ha ve not found unjustifiable,

or their adaptation to changing cir-

cumstances, shall be subject to any

limitations of a general character

which the CONTRACTING PARTIES

may prescribe in the light of the con-

iracting party’s cireumstances.

(h) The CONTRACTING PARTIES

may, if they deem such action neces-

tid, och att påskynda uppnåendet av

ett läge i fråga om betalningsbalan­

sen, som icke längre fordrar anlitan­

de av bestämmelserna i artikel XII

eller av övergångsanordningar på va­

lutaområdet.

f) Part må avvika från bestämmel­

serna i artikel XIII enligt punkterna

b) eller c) av detta moment eller en­

ligt bilaga J endast så länge den be­

gagnar sig av de anordningar för

övergångstiden efter kriget, som av­

ses i artikel XIV av stadgan för In­

ternationella valutafonden eller mot­

svarande bestämmelse i ett enligt

moment 6 av artikel XV ingånget

särskilt valutaavtal.

g) Senast den 1 mars 1950 (tre år

efter den dag, då Internationella va­

lutafonden började sin verksamhet)

och varje år därefter skola DE AV­

TALSSLUTANDE PARTERNA avgi­

va redogörelse för alla åtgärder, som

fortfarande tillämpas av parter enligt

punkterna b) och c) av detta mo­

ment eller enligt bilaga J. I mars

1952 och varje år därefter skall part,

som fortfarande är berättigad att

vidtaga åtgärder enligt bestämmel­

serna i punkt c) eller i bilaga J, sam­

råda med DE AVTALSSLUTANDE

PARTERNA beträffande de avvikel­

ser från artikel XIII, som fortfaran­

de äro i kraft med stöd av nämnda

bestämmelser, och beträffande sitt

fortsatta anlitande av bestämmelser­

na i fråga. Efter den 1 mars 1952

skall varje åtgärd enligt bilaga J,

som sträcker sig utöver bibehållande

av avvikelser, beträffande vilka dy­

likt samråd ägt rum och vilka DE

AVTALSSLUTANDE PARTERNA

icke funnit oberättigade, eller anpass­

ning av dessa avvikelser efter ändra­

de förhållanden, vara underkastad de

begränsningar av allmän karaktär,

som DE AVTALSSLUTANDE PAR­

TERNA med hänsyn till partens om­

ständigheter må föreskriva.

h) DE AVTALSSLUT ANDE PAR­

TERNA må, om de i undantagsfall an-

78

Kungl. Maj.-ts proposition nr 52.

sary in exceptional circumstances,

make representations to any contrac-

ting party entitled to take action un­

der the provisions of sub-paragraph

(c) that conditions are favourable for

the termination of any particular de-

viation from the provisions of Ar­

tide XIII, or for the general aban-

donment of deviations, under the pro­

visions of that sub-paragraph. After

March 1, 1952, the CONTRACTING

PARTIES may make such represen­

tations, in exceptional circumstances,

to any contracting party entitled to

take action under Annex J. The con­

tracting party shall be given a suit-

able time to reply to such represen­

tations. If the CONTRACTING PAR­

TIES find that the contracting party

persists in unjustifiable deviation

from the provisions of Artide XIII,

the contracting party shall, within

sixty days, limit or terminate such

deviations as the CONTRACTING

PARTIES may specify.

2. Whether or not its transitional

period arrangements have terminated

pursuant to paragragh 1 (f), a con­

tracting party which is applying im­

port restrictions under Artide XII

may, with the consent of the CON­

TRACTING PARTIES, temporarily

deviate from the provisions of Ar­

tide XIII in respect of a small part

of its external trade where the bene-

fits to the contracting party or con­

tracting parties concerned substan-

tially outweigh any injury which

may result to the trade of other con­

tracting parties.

3. The provisions of Artide XIII

shall not preclude restrictions in ac-

cordance with the provisions of Ar­

tide XII which either

(a) are applied against imports

from other countries, but not as

among themselves, by a group of ter-

ritories having a comrnon quota in

the International Monetary Fund, on

condition that such restrictions are

in all other respects consistent with

the provisions of Artide XIII, or

(b) assist, in the period until De­

cember 31, 1951, by measures not in­

se dylik åtgärd nödvändig, rikta före­

ställningar till part, som är berättigad

att vidtaga åtgärder enligt bestäm­

melserna i punkt c), av innebörd att

förhållandena äro gynnsamma för

upphävande av viss enligt föreskrif­

terna i nämnda punkt gjord av­

vikelse från bestämmelserna i arti­

kel XIII eller för allmänt avskaffan­

de av dylika avvikelser. Efter den 1

mars 1952 må DE AVTALSSLU­

TANDE PARTERNA i undantagsfall

rikta dylika föreställningar till part,

som är berättigad att vidtaga åtgär­

der enligt bilaga J. Parten skall läm­

nas skälig tid att besvara dylika fö­

reställningar. Om DE AVTÅLSSLU-

TANDE PARTERNA finna, att par­

ten fortfar med oberättigad avvikelse

från bestämmelserna i artikel XIII.

skall parten inom sextio dagar be­

gränsa eller upphäva de avvikelser

DE AVTALSSLUTANDE PARTER­

NA må föreskriva.

2. Avtalsslutande part, som till-

lämpar importrestriktioner enligt ar­

tikel XII, må, vare sig dess anord­

ningar för övergångstiden i enlighet

med moment 1 f) upphört eller ej,

med DE AVTALSSLUTANDE PAR­

TERNAS medgivande tillfälligt avvi­

ka från bestämmelserna i artikel

XIII beträffande en liten del av sin

utrikeshandel, om fördelarna härav

för den eller de berörda parterna i

väsentlig mån uppväga den skada,

som kan åsamkas andra parters han­

del.

3. Bestämmelserna i artikel XIII

skola icke utesluta restriktioner i

överensstämmelse med bestämmel­

serna i artikel XII, vilka antingen

a) tillämpas av en grupp områden,

som ha gemensam kvot i Internatio­

nella valutafonden, på import från

andra länder men icke på deras in­

bördes handel, på villkor att restrik­

tionerna i alla andra avseenden äro

förenliga med bestämmelserna i arti­

kel XIII, eller

b) avse att genom åtgärder, som

icke innefatta något väsentligt av-

Kungl. Maj.ts proposition nr 52.

79

volving substantial departure from the provisions of Article XIII, an- other country whose economy has been disrupted by war.

4. A contracting party applying import restrictions under Article XII shall not be precluded by Artides XI to XV, inclusive, of this Agreement from applying measures to direct its exports in such a manner as to in- crease its earnings of currencies which it can use without deviation from the provisions of Article XIII.

5. A contracting party shall not be precluded by Artides XI to XV, in­ clusive, of this Agreement from ap­ plying quantitative restrictions (a) having equivalent effect to ex- ehange restrictions authorized under Section 3 (b) of Article VII of the Artides of Agreement of the Inter­ national Monetary Fund; or (b) under the preferential arrange- ments provided for in Annex A of this Agreement, pending the outcome of the negotiations referred to therein.

Article

XV.

Exchange Arrangements.

1. The CONTRACTING PARTIES shall seek co-operation with the In­ ternational Monetary Fund to the end that the CONTRACTING PAR­ TIES and the Fund may pursue a co-ordinated policy with regard to exchange questions within the juris- diction of the Fund and questions of quantitative restrictions and other trade measures within the jurisdic- tion of the CONTRACTING PAR­ TIES.

2. In all cases in wliich the CON­ TRACTING PARTIES are called upon to consider or deal with problems concerning monetary reserves, bal- ances of payments or foreign ex­ change arrangements, thcy shall con- sult fully with the International Mon­ etary Fund. In such consultations, the CONTRACTING PARTIES shall accept all findings of statistical and other facts presented hy the Fund

steg från bestämmelserna i artikel XIII, under tiden till den 31 decem­ ber 1951 bistå ett annat land, vars ekonomi förstörts genom kriget.

4. Avtalsslutande part, som tilläm­ par importrestriktioner enligt artikel XII, skall icke av bestämmelserna i artiklarna XI—XV i detta avtal hind­ ras från att tillämpa åtgärder i syfte att inrikta sin export på sådant sätt, att ökning uppstår av dess inkoms­ ter i valutor, som den kan använda utan avvikelse från bestämmelserna i artikel XIII.

5. Avtalsslutande part skall icke av bestämmelserna i artiklarna XI— XV hindras från att tillämpa:

a) kvantitativa restriktioner med motsvarande verkan som valuta­ restriktioner, tillåtna enligt sektion 3 b) av artikel VII i stadgan för In­ ternationella valutafonden; eller

b) kvantitativa restriktioner enligt de preferensanordningar, som angi­ vas i bilaga A till detta avtal, i av­ vaktan på resultatet av de i bilagan omförmälda förhandlingarna.

Artikel

XV.

Anordningar på valutaområdet.

1. DE AVTALSSLUTANDE PAR­ TERNA skola söka samarbeta med Internationella valutafonden i syfte att DE AVTALSSLUTANDE PAR­ TERNA och fonden må fullfölja en samordnad politik med avseende å valutafrågor inom fondens kompe­ tensområde samt frågor angående kvantitativa restriktioner eller andra handelsåtgärder inom DE AVTALS­ SLUTANDE PARTERNAS kompe­ tensområde.

2. I fall då hänvändelse göres till DE AVTALSSLUTANDE PARTER­ NA att överväga eller behandla frå­ gor angående valutareserver, betal­ ningsbalans eller anordningar i fråga om utländska valutor skola de ingå­ ende samråda med Internationella va­ lutafonden. Vid dylikt samråd skola DE AVTALSSLUTANDE PARTER­ NA godtaga alla fondens uppgifter om statistiska och andra fakta i fråga

Kungl. Maj:ts proposition nr 52.

relating lo foreign exchange, mone- tary reserves and balances of pay- ments, and shall accept the determi- nation of the Fund as to whether ac- tion by a contracting party in ex­ change matters is in accordance with the Artides of Agreement of the In­ ternational Monetary Fund, or with the terms of a special exchange agree­ ment between that contracting party and the CONTRACTING PARTIES. The CONTRACTING PARTIES, in reaching their final decision in cases involving the criteria set forth in paragraph 2 (a) of Article XII, shall accept the determination of the Fund as to what constitutes a serious de- cline in the contracting party’s mon­ etary reserves, a very low level of its monetary reserves or a reason- able ratc of increase in its monetary reserves and as to the financial as-

pects of other matters covered in

consultation in such cases.

3. The CONTRACTING PARTIES shall seek agreement with the Fund regarding procedures för consultation under paragraph 2 of this Article.

4. Contracting parties shall not, by exchange action, frustrate the in- tent of the provisions of this Agree­ ment, nor, by trade action, the in- tent of the provisions of the Artides of Agreement of the International Monetary Fund.

5. If the CONTRACTING PARTIES consider, åt any time, that exchange restrictions on payments and trans­ fers in connection with imports are being applied by a contracting party in a manner inconsistent with the exceptions provided for in this Agree­ ment for quantitative restrictions, they shall report thereon to the Fund.

6. Any contracting party which is not a member of the Fund shall, with- in a time to be determined by the CONTRACTING PARTIES after con­ sultation with the Fund, become a member of the Fund, or, failing that, enter into a special exchange agree­ ment with the CONTRACTING PAR­ TIES. A contracting party which ceases to be a member of the Fund

om utländska valutor, valutareserver och betalningsbalans samt godtaga fondens avgöranden, huruvida av en part vidtagna åtgärder med avseende å valutafrågor överensstämma med stadgan för Internationella valutafon­ den eller med bestämmelserna i ett mellan parten och DE AVTALSSLU­ TANDE PARTERNA ingånget sär­ skilt valutaavtal. Vid fattande av slut­ ligt beslut i ärenden, vilka beröras av de i moment 2 a) av artikel XII an­ givna kriterierna, skola DE AVTALS­ SLUTANDE PARTERNA godtaga fondens avgöranden beträffande vad som skall förstås med allvarlig ned­ gång i partens valutareserver eller mycket små valutareserver eller rim­ lig ökning av dessa reserver samt be­ träffande den finansiella sidan av andra frågor, som äro föremål för samråd i dylika fall.

3. DE AVTALSSLUTANDE PAR­ TERNA skola söka nå överenskom­ melse med fonden angående förfa­ ringssättet vid samråd enligt moment 2 av denna artikel.

4. Avtalsslutande parter skola icke genom valutaåtgärder äventyra syftet med bestämmelserna i detta avtal el­ ler genom handelsåtgärder äventyra syftet med bestämmelserna i stadgan för Internationella valutafonden.

5. Om DE AVTALSSLUTANDE PARTERNA vid något tillfälle anse, att part tillämpar valutarestriktioner å betalningar och överföringar i sam­ band med import på sätt, som är oför­ enligt med de undantag i fråga om kvantitativa restriktioner som med­ givas i detta avtal, skola de inberätta därom till fonden.

6. Varje avtalsslutande part, som icke är medlem av fonden, skall inom tid som bestämmes av DE AVTALS­ SLUTANDE PARTERNA efter sam­ råd med fonden, bli medlem av fon­ den eller, om den underlåter detta, ingå ett särskilt valutaavtal med DE AVTALSSLUTANDE PARTERNA. Part, som upphör att vara medlem av fonden, skall utan dröjsmål ingå ett

Kungl. Maj:ts proposition nr 52.

81

shall forthwith enter into a special exchange agreement with the CON- TRACTING PARTIKS. Any special exchange agreement entered into by a contracting party under this par- agraph shall thereupon become part of its obligations under this Agree­ ment.

7. (a) A special exchange agree­ ment between a contracting party and the CONTRACTING PARTIKS under paragraph 6 of this Acticle shall provide to the satisfaction of the CONTRACTING PARTIKS that the objectives of this Agreement will not be frustrated as a result of action in exchange matters by the contracting party in question.

(b) The terms of any such agree­ ment shall not impose obligations on the contracting party in exchange matters generally more restrictive than those imposed by the Artides of Agreement of the International Monetary Pund on members of the Kund.

8. A contracting party which is not a inember of the Pund shall furnish such information within the general scope of Section 5 of Article VIII of the Artides of Agreement of the International Monetary Kund as the CONTRACTING PARTIKS may require in order to carry out their functions under this Agreement.

9. Nolhing in this Agreement shall preclude: (a) the use by a contracting par­ ty of exchange Controls or exchange restrictions in accordance with the Artides of Agreement of the Inter­ national Monetary Kund or with that contracting party’s special exchange agreement with the CONTRACTING PARTIKS, or (b) the use by a contracting party of restrictions or Controls on imports or exports, the sole effect of which, additional to the effects permitted under Artides XI, XII, XIII and XIV, is to make effective such exchange Controls or exchange restrictions.

särskilt valutaavtal med DK AV- TALSSLUTANDK PARTKRNA. Var­ je särskilt valutaavtal, som ingås av part enligt detta moment, skall där­ efter betraktas som en del av dess för­ pliktelser enligt detta avtal.

7. a) Särskilt valutaavtal mellan en part och DK AVTALSSLUTANDK PARTKRNA enligt moment 6 av den­ na artikel skall innehålla för DK AV­ TALSSLUTANDK PARTKRNA till­ fredsställande bestämmelser om att detta avtals syften icke skola äventy­ ras genom valutaåtgärder från ifrå­ gavarande parts sida.

b) Bestämmelserna i dylika avtal skola icke ålägga parten förpliktelser i valutafrågor, vilka som helhet be­ traktade äro mera restriktiva än de, som stadgan för Internationella valu­ tafonden ålägger medlemmarna i fon­ den.

8. Avtalsslutande part, som icke är medlem av fonden, skall lämna såda­ na upplysningar inom den allmänna ramen för sektion 5 av artikel VIII i stadgan för Internationella valutafon­ den, som DK AVTALSSLUTANDK PARTKRNA må begära i syfte att fullgöra sina uppgifter enligt detta avtal.

9. Bestämmelserna i detta avtal skola icke hindra: a ) att part använder valutakontroll eller valutarestriktioner i överens­ stämmelse med stadgan för Interna­ tionella valutafonden eller med sitt särskilda valutaavtal med DK AV­ TALSSLUTANDK PARTKRNA, eller

b) att part använder restriktioner eller kontrollåtgärder beträffande im­ port eller export, vilkas enda verkan, utöver de verkningar, som äro tillåt­ na enligt artiklarna XI, XII, XIII och XIV, är att göra valutakontroll eller valutarestriktioner enligt punkt a) i detta moment effektiva.

(>

Iiihang till riksdagens protokoll 1950. 1 samt. Nr 52.

Kungi. Maj:ts proposition nr 52.

Article

XVI.

Subsidies.

If any contracting party grants or maintains any subsidy, including any form of income or price support, which operates directly or indirectly to increase exports of any product from, or to reduce imports of any product into, its territory, it shall notify the CONTRACTING PARTIKS in writing of the extent and nature of the subsidization, of the estimated effect of the subsidization on the quantity of the affected product or products imported into or exported from its territory and of the circum- stances making the subsidization necessary. In any case in which it is determined that serious prejudice to the interests of any other contract­ ing party is caused or threatened by any such subsidization, the contract­ ing party granting the subsidy shall, upon request, discuss with the other contracting party or parties con- cerned, or with the CONTRACTING PARTIES, the possibility of limiting the subsidization.

Article

XVII.

Non-discriminatory Treatment on the

part of State-Trading Enterprises.

1. (a) Each contracting party un- dertakes that if it establishes or maintains a state enterprise, wher- ever located, or grants to any en- terprice, formally or in effect, exclusive or special privileges, such enterprise shall, in its purchases or sales involving either imports or ex­ ports, act in a manner consistent with the general principles of non- discriminatory treatment prescribed in this Agreement for governmental measures affecting imports or ex­ ports by private traders.

(b) The provisions of sub-para- graph (a) of this paragraph shall be understood to require that such enterprises shall, having due regard

Artikel

XVI.

Subventioner.

Om avtalsslutande part inför eller bibehåller någon subvention, inbegri­ pet varje form av inkomst- eller pris­ stöd, som direkt eller indirekt har till verkan att öka exporten av en vara från eller att minska importen av en vara till dess område, skall parten skriftligen underrätta DE AVTALS­ SLUTANDE PARTERNA om subven- tioneringens art och omfattning, om dess beräknade inverkan på den mängd av varan eller varorna, som importeras till eller exporteras från partens område, samt om de för­ hållanden, som nödvändiggöra sub- ventioneringen. I de fall det konstate­ ras, att en sådan subventionering för­ orsakar eller hotar att förorsaka all­ varlig skada på annan parts intres­ sen, skall den part, som beviljar sub­ ventionen, på begäran dryfta möjlig­ heterna att begränsa subventionering- en med den eller de andra berörda parterna eller med DE AVTALSSLU­ TANDE PARTERNA.

Artikel

XVII.

Icke-diskriminerande behandling i

fråga om statlig handel.

1. a) Varje avtalsslutande part, som inrättar eller bibehåller ett statligt fö­ retag, var detta än är beläget, eller beviljar något företag, formellt eller reellt, uteslutande eller särskilda pri­ vilegier, förbinder sig, att detta före­ tag, vid köp eller försäljning som in­ nefattar import eller export, skall handla på ett sätt, som överensstäm­ mer med de allmänna grundsatser om icke-diskriminerande behandling, vil­ ka i detta avtal föreskrivas beträffan­ de statliga åtgärder i fråga om import eller export genom enskilda företag.

b) Bestämmelserna i punkt a) av detta moment skola anses kräva, att ifrågavarande företag, med vederbör­ ligt beaktande av övriga bestämmel-

Kungl. Maj.ts proposition nr 52.

83

to the other provisions of tliis Agree- ment, make any such purchases or sales solely in accordance with com- mercial considerations, including price, quality, availability, market- ability, transportation and other con- ditions of purchase or sale, and shall afford the enterprises of the other contracting parties adequate oppor- tunity, in accordance with customary business practice, to compete for par- ticipation in such purchases or sales.

(c) No contracting party shall pre- vent any enterprise (whether or not an enterprise described in sub-para- graph (a) of this paragraph) under its jurisdiction from acting in accord­ ance with the principles of sub-para- graphs (a) and (b) of this paragraph.

2. The provisions of paragraph 1 of this Artide shall not apply to im­ ports of products for immediate or ultimate consumption in governmen- tal use and not otherwise for re- sale or use in the production of goods for sale. With respect to such im­ ports, each contracting party shall accord to the trade of the other con­ tracting parties fair and equitable treatment.

Article

XVIII.

Governmental Assistance to Economic

Development and Reconstruction.

1. The contracting parties recognize that special governmental assistance may be required to promote the establishment, development or recon­ struction of particular industries or branches of agricullure, and that in appropriate circumstances the grant of such assistance in the form of pro- tective measures is justified. Åt the same tiine they recognize that an un- wise use of such measures would hn- pose undue burdens on their own economies and unwarranted restric- tions on international trade, and might inerease unnecessarily the diffieulties of adjustment for the economies of other countries.

ser i detta avtal, skola verkställa alla dylika köp eller försäljningar uteslu­ tande i överensstämmelse med kom­ mersiella hänsyn, inbegripet pris, kvalitet, tillgång, lämplighet för marknaden, transport samt andra kö- pe- eller försäljningsvillkor, ävensom bereda övriga parters företag till­ fredsställande möjligheter att i över­ ensstämmelse med sedvanligt han­ delsbruk konkurrera om deltagande i dylika köp och försäljningar.

c) Part skall icke hindra företag ( vare sig det är sådant, som avses i punkt a) av detta moment, eller ej) under dess jurisdiktion från att hand­ la i överensstämmelse med grundsat­ serna i punkterna a) och b) av detta moment;

2. Bestämmelserna i moment 1 av denna artikel skola icke äga tillämp­ ning på import av varor, avsedda för omedelbar eller slutlig förbrukning för statligt ändamål och icke för åter- försäljning eller användning vid till­ verkning av varor för försäljning. Be­ träffande sådan import skall varje part medgiva övriga parters handel rättvis och skälig behandling.

Artikel

XVIII.

Statlig hjälp för ekonomisk utveck­

ling och återuppbgggnad.

1. De avtalsslutande parterna er­ känna, att särskild statlig hjälp kan vara erforderlig för att främja upp­ rättandet, utvecklingen eller återupp­ byggnaden av särskilda industrier el­ ler jordbruksgrenar och att det under vissa omständigheter är berättigat att lämna sådan hjälp i form av skydds­ åtgärder. Samtidigt erkänna de, att en oklok användning av dylika åtgär­ der skulle medföra orimliga bördor för deras egen ekonomi och oförsvar­ liga restriktioner för den internatio­ nella handeln samt kunde onödigt öka svårigheterna för anpassning av andra länders ekonomi.

84

Kungl. Maj:ts proposition nr 52.

2. The CONTRACTING PARTIES

and the contracting parties concerned

shall preserve Ihe utmost seerecy in

respect of matters arising under this

Article.

— A —

3. If a contracting party, in the

interest of its economic development

or reconstruction, or for the purpose

of increasing a most-favoured-nation

rate of duty in connection with the

establishment of a new preferential

agreement in accordance with the

provisions of paragraph 3 of Article

I, considers it desirable to adopt any

non-discriminatory measure affect-

ing imports which would conflict

with an obligation which the con­

tracting party has assumed under Ar­

ticle II of this Agreement, but which

would not conflict with other provi­

sions of this Agreement, such con­

tracting party

(a) shall enter into direct negotia-

tions with all the other contracting

parties. The appropriate Schedules to

this Agreement shall be amended in

accordance with any agreement re-

sulting from such negotiations; or

(b) shall initially or may, in the

event of failure to reach agreement

under sub-paragraph (a), apply to

the CONTRACTING PARTIES. The

CONTRACTING PARTIES shall de-

termine the contracting party or par­

ties materially affected by the pro-

posed measure and shall sponsor

negotiatons between such contracting

party or parties and the applicant

contracting party with a view to

obtaining expeditious and substan-

tial agreement. The CONTRACTING

PARTIES shall establish and com-

municate to the contracting parties

concerned a time schedule for such

negotiations, following as far as

practicable any time schedule which

may have been proposed by the ap­

plicant contracting party. The con­

tracting party shall commence and

proceed continuosly with such nego­

tiations in accordance with the time

schedule established by the CON-

2. DE AVTALSSLUTANDE PAR­

TERNA och berörda avtalsslutande

parter skola iakttaga strängaste för­

trolighet i frågor, som hänföra sig

till denna artikel.

— A —

3. Om en part till främjande av sin

ekonomiska utveckling eller återupp­

byggnad eller i syfte att öka en mest

gynnad nationstullsats i samband

med ingåendet av ett nytt preferens­

avtal enligt bestämmelserna i moment

3 av artikel I anser det önskvärt att

vidtaga någon icke-diskriminerande

åtgärd berörande importen, vilken

skulle strida mot någon förpliktelse,

som parten påtagit sig i överensstäm­

melse med artikel II av detta avtal

men vilken icke skulle stå i strid med

övriga bestämmelser i detta avtal,

skall parten

a) träda i direkta förhandlingar

med alla övriga parter. Vederbörliga

listor till detta avtal skola ändras i

enlighet med överenskommelse, som

uppnåtts vid sådana förhandlingar;

eller

b) hänvända sig till DE AVTALS­

SLUTANDE PARTERNA. Sådan hän­

vändelse må ske även i det fall, att

överenskommelse enligt punkt a)

ovan icke kunnat uppnås. DE AV­

TALSSLUTANDE PARTERNA skola

fastställa, vilken eller vilka parter

som väsentligt beröras av den före­

slagna åtgärden, och skola söka få till

stånd förhandlingar mellan denna el­

ler dessa parter och den sökande par­

ten i syfte att ernå en snabb överens­

kommelse i väsentliga punkter. DE

AVTALSSLUTANDE PARTERNA

skola uppgöra och tillställa de berör­

da parterna ett tidsschema för dylika

förhandlingar, varvid det förslag, som

må ha framlagts av den sökande par­

ten, så långt möjligt bör följas. Par­

ten skall inleda och utan avbrott be­

driva dessa förhandlingar i enlighet

med det av DE AVTALSSLUT ANDE

PARTERNA fastställda tidsschemat.

På begäran av part må DE AVTALS-

85

Kunyl. Maj:ts proposition nr 52.

TRACTING PARTIES. Åt the request

of a contracting party, the CON-

TRACTING PARTIES may, where

they concur in principle with the

proposed measure, assist in the nego-

tiations. Upon substantial agreement

being reached, the applicant contract­

ing party may be released by the CON­

TRACTING PARTIES from the obli­

gation referred to in this paragraph,

subject to such limitations as may

have been agreed upon in the nego-

tiations between the contracting par-

ties concerned.

4. (a) If as a result of action initi-

ated under paragraph 3 there should

be an increase in imports of any prod-

uct concerned, including products

which can be directly substituted

therefor, which if continued would

be so great as to jeopardize the estab-

lishment, development or reconstruc-

tion of the industry or branch of

agriculture concerned, and if no pre-

ventive measures consistent with the

provisions of this Agreement can be

found which seem likely to prove effec-

tive, the applicant contracting party

may, after infonming, and when prac-

ticable Consulting with, the CON­

TRACTING PARTIES, adopt such

other measures as the situation may

require, provided that such measures

do not restrict imports more than

necessary to offset the increase in

imports referred to in this sub-para-

graph; except in unusual circum-

stances, such measures shall not re-

duce imports below the level obtain-

ing in the most recent representative

period preceding the date on which

the contracting party initiated action

under paragraph 3.

(b) The CONTRACTING PARTIES

shall determine, as soon as practi-

cable, whether any such measure

should be continued, discontinued or

modified. It shall in any case he tcr-

minatcd as soon as the CONTRACT­

ING PARTIES determine that the

negotiations are completcd or discon­

tinued.

(c) It is recognized that the rcla-

tionships between contracting parties

SLUTANDE PARTERNA, om de i

princip samtycka till den föreslagna

åtgärden, lämna sitt bistånd vid för­

handlingarna. Då överenskommelse

uppnåtts i väsentliga punkter, må DE

AVTALSSLUTANDE PARTERNA

fritaga den sökande parten från den

i detta moment avsedda förpliktelsen,

dock med förbehåll för de begräns­

ningar, som må ha överenskommits

vid förhandlingarna mellan de berör­

da parterna.

4. a) Om såsom resultat av förfa­

rande, som inletts enligt moment 3,

en ökning skulle uppstå i importen av

någon berörd vara, inbegripet varor,

som kunna direkt ersätta densamma,

vilken ökning, om den fortsatte, skul­

le bli så stor, att den äventyrade upp­

rättandet, utvecklingen eller återupp­

byggnaden av ifrågavarande industri

eller jordbruksgren, och om ingen

med bestämmelserna i detta avtal för­

enlig förebyggande åtgärd kan vid­

tagas, som sannolikt skulle visa sig

effektiv, äger den sökande parten ef­

ter meddelande till och om möjligt

samråd med DE AVTALSSLUT ANDE

PARTERNA vidtaga sådana andra åt­

gärder, som läget må påkalla, förut­

satt att dessa åtgärder icke begränsa

importen mer än som är nödvändigt

för att uppväga den ökning av impor­

ten, som avses i denna punkt; utom

under ovanliga omständigheter skola

dessa åtgärder icke minska impor­

ten under den nivå, som uppnåddes

under den senaste representativa pe­

rioden före den dag, då parten in­

ledde förfarande enligt moment 3.

b) DE AVTALSSLUTANDE PAR­

TERNA skola så snart som möjligt

bestämma, huruvida sådan åtgärd

skall fortsättas, avbrytas eller jäm­

kas. Den skall i varje fall avslutas, så

snart DE AVTALSSLUTANDE PAR­

TERNA förklara förhandlingarna

slutförda eller avbrutna.

c) Del erkännes, att förhållandena

mellan avtalsslutande parter enligt

86

Kungl. Maj:ts proposition nr 52.

under Artide II of this Agreement

involve reciprocal advantages, and

therefore any contracting party whose

trade is materially affected by the

action may suspend the application

to the trade of the applicant con­

tracting party of substantially equi-

valent obligations or concessions

under this Agreement provided that

the contracting party concerned has

consulted the CONTRACTING PAR-

TIES before taking such action and

the CONTRACTING PARTIES do not

disapprove.

— B —

5. In the case of any non-discrimina-

tory measure affecting imports which

would apply to any product in respect

of which the contracting party has

assumed an obligation under Article

II of this Agreement and which would

conflict with any other provision of

this Agreement, the provisions of

sub-paragraph (b) of paragraph 3

shall apply; Provided that before

granting a release the CONTRACT­

ING PARTIES shall afford adequate

opportunity for all contracting par-

ties which they determine to be ma­

terially affected to express their

views. The provisions of paragraph

4 shall also be applicable in this

case.

— C —

6. If a contracting party in the

interest of its economic development

or reconstruction considers it desir-

able to adopt any non-discrimina-

tory measure affecting imports which

would conflict with the provisions

of this Agreement other than Article

II, hut which would not apply to any

product in respect of which the con­

tracting party has assumed an obliga­

tion under Årticle II, such contract­

ing party shall notify the CON­

TRACTING PARTIES and shall

transmit to the CONTRACTING

PARTIES a written statement of the

considerations in support of the

adoption, for a specified period, of

the proposed measure.

7. (a) On application by such con­

tracting party the CONTRACTING

artikel II av detta avtal medföra öm­

sesidiga förmåner och att därför var­

je part, vars handel väsentligt berö-

res av åtgärden, må tills vidare upp­

häva tillämpningen på den sökande

partens handel av i huvudsak likvär­

diga förpliktelser eller medgivanden

i enlighet med detta avtal, förutsatt

att parten i fråga samråder med DE

AVTALSSLUTANDE PARTERNA,

innan dylik åtgärd vidtages, och att

DE AVTALSSLUTANDE PARTER­

NA icke ogilla densamma.

— B —

5. Då fråga är om en icke-diskri-

minerande åtgärd berörande impor­

ten, som skulle avse en vara, beträf­

fande vilken den avtalsslutande par­

ten åtagit sig en förpliktelse enligt ar­

tikel II av detta avtal, och som skulle

strida mot annan bestämmelse i det­

ta avtal, skola bestämmelserna i mo­

ment 3 b) äga tillämpning; dock sko­

la DE AVTALSSLUTANDE PAR­

TERNA, innan de fritaga från ifråga­

varande förpliktelse, bereda alla par­

ter, som de finna väsentligt berörda,

tillfälle att framföra sina synpunkter.

Bestämmelserna i moment 4 skola

även vara tillämpliga i detta fall.

— C —

6. Om en avtalsslutande part till

främjande av sin ekonomiska utveck­

ling eller återuppbyggnad anser det

önskvärt att vidtaga någon icke-dis-

kriminerande åtgärd berörande im­

porten, vilken skulle strida mot and­

ra bestämmelser i detta avtal än ar­

tikel II men som icke skulle avse nå­

gon vara, beträffande vilken parten

åtagit sig en förpliktelse enligt artikel

II, skall parten underrätta DE AV­

TALSSLUTANDE PARTERNA och

tillställa desamma en skriftlig för­

klaring rörande de skäl, som åbero­

pas till stöd för vidtagande av åtgär­

den under en angiven tid.

7. a) På framställning av sådan

part skola DE AVTALSSLUTANDE

Kungl. Maj.ts proposition nr 52.

87

PARTIES shall concur in the propo- PARTERNA samtycka till den före­ sed measure and grant the necessary slagna åtgärden och medgiva den er- release for a specified period it', forderliga befrielsen under en angiven liaving particular regard to the ap- tid, om det med särskild hänsyn till plicant contracting party’s need den sökande partens behov av ekono- for economic development or recon- misk utveckling eller återuppbyggnad struction, it is established that the är ådagalagt att åtgärden measure

(i) is designed to protect a particular industry established between Januari 1, 1939 and March 24, 1948, which was pro- tected during that period of its development by abnormal condi- tions arising out of the war; or

(ii) is designed to promote the establishment or development of a particular industry for the Pro­ cessing of an indigenous primary commodity, when the external sales of such commodity have been materially reduced as a result of new or increased re-

strictions imposed abroad; or

(iii) is necessary in view of the possibilities and resources of the applicant contracting party to promote the establishment or development of a particular in­ dustry for the processing of an indigenous primary com­ modity, or för the processing of a by-product of such industry, which would otherwise be wast- ed, in order to achicve a fuller and more economic use of the applicant contracting party’s nat­ ural resources and manpower and, in the long run, to raisc the standard of living within the ter- ritory of the applicant contract­ ing party, and is unlikely to have a harmful effect, in the long run, on international trade; or

(iv) is unlikely to be more re- slrictive of international trade than any othcr practicable and reasonablc measure permitted under lliis Agrcemcnt, which could bo imposed without undue difficulty, and is the one most suitable for the purpose liaving regard to the ceonomics of the industry or brand! of agriculture

i) är ämnad att skydda en viss industri, upprättad mellan den 1 januari 1939 och den 24 mars 1948, vilken under denna period av sin utveckling skyddades av onormala, av kriget förorsakade förhållanden; eller

ii) är ämnad att främja upp­ rättandet eller utvecklingen av en viss industri för bearbetning av en inhemsk råvara, då försälj­ ningen av denna vara till utlan­ det avsevärt minskats till följd av nya eller ökade restriktioner utomlands; eller

iii) är nödvändig, med hänsyn till den sökande partens möjlig­ heter och tillgångar, för att främ­ ja upprättandet eller utveckling­ en av en viss industri för bear­ betning av en inhemsk råvara el­ ler för bearbetning av en bipro­ dukt från en sådan industri, vil­ ken eljest skulle ha gått till spillo, i syfte att uppnå en fullständiga­ re och mera ekonomisk använd­ ning av den sökande partens na­ turtillgångar och arbetskraft och, på längre sikt, all öka lev­ nadsstandarden inom den sökan­ de partens område, samt i läng­ den sannolikt icke får skadlig verkan på den internationella handeln; eller

iv) sannolikt icke kommer att begränsa den internationella han­ deln mera än annan möjlig och rimlig åtgärd, som är tillåten en­ ligt detta avtal och som skulle kunna vidtagas utan alltför sto­ ra svårigheter, samt är den mest lämpliga för ändamålet med hän­ syn till den berörda industriens eller jordbruksgrenens ekono-

Kungl. Maj:ts proposition nr 52.

concerned and to the applicant contracting party’s need for eco- nomic development or recon- struction. The foregoing provisions of this sub-paragraph are subject the fol- lowing conditions:

(1) any proposal by the applicant contracting party to apply any such measurc, with or without modifica- tion, after the end of the initial pe­ riod, shall not be subject to the provi­ sions of this paragraph; and

(2) the CONTRACTING PARTIES shall not concur in any measure under the provisions of (i), (ii) or (iii) above which is likely to cause serious prejudice to exports of a primary commodity on which the economy of the territory of another contracting party is largely de- pendent.

(b) The applicant contracting party shall apply any measure per- mitted under sub-paragraph (a) in such a way as to avoid unnecessary damage to the commercial or eco- nomic interests of any other contract­ ing party.

8. If the proposed measure does not fall within the provisions of paragraph 7, the contracting party

(a) may enter into direct consulta- tions with the contracting party or parties which, in its judgment, would be materially affected by the meas­ ure. Åt the same time, the contracting party shall inform the CONTRACT­ ING PARTIES of such consultations in order to afford them an opportun- ity to determine whether all material­ ly affected contracting parties are in- cluded within the consultations. Upon complete or substantial agreement being reached, the contracting party interested in taking the measure shall apply to the CONTRACTING PAR­ TIES. The CONTRACTING PARTIES shall promptly examine the applica- tion to ascertain whether the inte­ rests of all the materially affected contracting parties have been duly taken into account. If the CONTRAC-

miska villkor och den sökande partens behov av ekonomisk ut­ veckling eller återuppbyggnad.

Föregående bestämmelser i denna punkt äro underkastade följande vill­ kor:

1) Förslag av den sökande parten att med eller utan ändring tillämpa ifrågavarande åtgärd efter utgången av den första perioden skall icke vara underkastat bestämmelserna i detta moment; samt

2) DE AVTALSSLUTANDE PAR­ TERNA skola icke samtycka till nå­ gon åtgärd enligt bestämmelserna un­ der i), ii) eller iii) här ovan, vilken sannolikt kommer att allvarligt ska­ da exporten av en råvara, av vilken ekonomien inom annan parts område är till stor del beroende.

b) Den sökande parten skall till- lämpa varje åtgärd, som medgivits enligt punkt a), på sådant sätt, att onödig skada undvikes på annan parts kommersiella eller ekonomiska intressen.

8. Om den föreslagna åtgärden icke faller under bestämmelserna i moment 7, äger den avtalsslutande parten

a) inleda direkt samråd med den eller de parter, som enligt dess bedö­ mande skulle väsentligt beröras av åt­ gärden. Samtidigt skall parten under­ rätta DE AVTALSSLUTANDE PAR­ TERNA om samrådet i syfte att giva desamma tillfälle att avgöra, huruvi­ da alla väsentligt berörda parter del­ taga i samrådet. Då enighet till fullo eller i huvudsak uppnåtts, skall den part, som önskar vidtaga åtgärden, hänvända sig till DE AVTALSSLU­ TANDE PARTERNA. Dessa skola ofördröj ligen pröva hänvändelsen för att utröna, huruvida vederbörlig hän­ syn tagits till alla väsentligt berörda parters intressen. Om DE AVTALS­ SLUTANDE PARTERNA med eller utan ytterligare samråd mellan de berörda parterna finna, att så är för­ hållandet, skola de fritaga den so-

89

Kungl. Maj:ts proposition nr 52.

TING PARTIES reach this conclu-

sion, with or without further con-

sultations between the contracting

parties concerned, they shall release

the applicant contracting party from

its obligations under the relevant

provision of this Agreement, subject

to such limitations as the CONTRAC­

TING PARTIES may impose, or

(b) may initially, or in the event

of failure to reach complete or sub-

stantial agreement under sub-para-

graph (a), apply to the CONTRACT­

ING PARTIES. The CONTRACTING

PARTIES shall promptly transmit

the statement submitted under para-

graph 6 to the contracting party or

parties which are determined by the

CONTRACTING PARTIES to be ma-

terially affected by the proposed

measure. Such contracting party or

parties shall, within the time limits

prescribed by the CONTRACTING

PARTIES, inform them whether, in

the light of the anticipated effects of

the proposed measure on the economy

of the territory of such contracting

party or parties, there is any objec-

tion to the proposed measure. The

CONTRACTING PARTIES shall,

(i) if there is no objection to

the proposed measure on the part

of the affected contracting party

or parties, immediately release

the applicant contracting party

from its obligations under the

relevant provision of this Agree­

ment; or

(ii)

if there is objection,

promptly examine the proposed

measure, having regard to the

provisions of this Agreement, to

the considerations presented by

the applicant contracting party

and its need for economic devcl-

opment or rcconstruction, to the

views of the contracting party or

parties determined to be matc-

rially affected, and to the effect

which the proposed measure,

with or without modification, is

likely to havc, immediately and

in the long run, on international

trade, and in the long run, on the

kande parten från dess förpliktelser

enligt vederbörande bestämmelse i

detta avtal, med iakttagande av de

begränsningar, som DE AVTALS­

SLUTANDE PARTERNA må före­

skriva; eller

b) hänvända sig till de DE AV­

TALSSLUTANDE PARTERNA. Så­

dan hänvändelse må ske även i det

fall att fullständig eller huvudsaklig

enighet enligt punkt a) icke kunnat

uppnås. DE AVTALSSLUTANDE

PARTERNA skola ofördröj ligen del­

giva den eller de parter, som de fin­

na väsentligt berörda av den före­

slagna åtgärden, den förklaring, som

tillställts DE AVTALSSLUTANDE

PARTERNA enligt moment 6. Par­

ten eller parterna i fråga skola inom

tid, som bestämts av DE AVTALS­

SLUTANDE PARTERNA, underrät­

ta desamma, huruvida invändning

reses mot den föreslagna åtgärden

med hänsyn till dess förutsedda verk­

ningar på ekonomien inom partens

eller parternas område. DE AV­

TALSSLUTANDE PARTERNA skola,

i) om invändning icke reses

mot den föreslagna åtgärden från

den eller de berörda parternas

sida, omedelbart fritaga den sö­

kande parten från dess förplik­

telser enligt vederbörande be­

stämmelse i detta avtal; eller

ii) om invändning reses, oför­

dröj ligen pröva den föreslagna

åtgärden med beaktande av be­

stämmelserna i detta avtal, av

de skäl, som anförts av den sö­

kande parten, samt partens be­

hov av ekonomisk utveckling el­

ler återuppbyggnad, av den eller

de parters synpunkter, som be­

funnits väsentligt berörda, samt

av den verkan, som den före­

slagna åtgärden med eller utan

jämkning sannolikt kommer att

få omedelbart och på längre sikt

å den internationella handeln

samt på längre sikt å levnads­

90

Kurtgl. Maj.ts proposition nr 52.

standard of living within the ter-

ritory of the applicant contract-

ing party. It', as a result of such

examination, the CONTRACTING

PARTIES concur in the proposed

measure, with or without modi-

fication, they shall release the

applicant contracting party from

its obligations under the relevant

provision of this Agreement, sub-

ject to such limitations as they

may impose.

9. If, in anticipation of the con-

currence of the CONTRACTING PAR­

TIES in the adoption of a measure

referred to in paragraph 6, there

should be an increase or threatened

increase in the imports of any prod-

uct concerned, including products

which can be directly substituted

therefor, so substantial as to jeop-

ardize the establishment, development

or reconstruction of the industry or

branch of agriculture concerned, and

if no preventive measures consistent

with this Agreement can be found

which seem likely to prove effective,

the applicant contracting party may,

ai ter informing, and when practicable

Consulting with, the CONTRACTING

PARTIES, adopt such other measures

as the situation may require, pending

a decision by the CONTRACTING

PARTIES on the contracting party’s

application, Provided that such meas­

ures do not reduce imports below the

level obtaining in the most recent re­

presentative period preceding the

date on which notification was given

under paragraph 6.

10. The CONTRACTING PARTIES

shall, åt the earliest opportunity but

ordinarilv within fifteen days after

receipt of an application under the

provisions of paragraph 7 or sub-

paragraphs (a) or (b) of paragraph

8, advise the applicant contracting

party of the date by which it will be

notified whether or not it is released

from the relevant obligation. This

shall be the earliest practicable date

and not later than ninety days after

receipt of such application; Provided

standarden inom den sökande

partens område. Om DE AV­

TALSSLUTANDE PARTERNA

som resultat av denna prövning

samtycka till den föreslagna åt­

gärden, med eller utan jämk­

ningar, skola de fritaga den sö­

kande parten från dess förplik­

telser enligt vederbörande be­

stämmelser i detta avtal, med

iakttagande av de begränsningar,

som DE AVTALSSLUTANDE

PARTERNA må föreskriva.

9. Om i avvaktan på DE AVTALS­

SLUTANDE PARTERNAS samtycke

till vidtagande av åtgärd, som avses

i moment 6, en ökning skulle upp­

stå eller hota att uppstå i importen

av någon berörd vara, inbegripet va­

ror, som kunna direkt ersätta den­

samma, vilken ökning är så stor, att

den äventyrar upprättandet, utveck­

lingen eller återuppbyggnaden av

ifrågavarande industri eller jord-

bruksgren, och om ingen med detta

avtal förenlig förebyggande åtgärd

kan vidtagas, som sannolikt skulle

visa sig effektiv, äger den sökande

parten efter meddelande till och om

möjligt samråd med DE AVTALS­

SLUTANDE PARTERNA, i avvaktan

på dessas beslut i anledning av den

gjorda framställningen, vidtaga så­

dana andra åtgärder, som läget må

påkalla; förutsatt att dessa åtgärder

icke minska importen under den

nivå, som uppnåddes under den se­

naste representativa perioden före

den dag, då underrättelse lämnades

enligt moment 6.

10. DE AVTALSSLUT ANDE PAR­

TERNA skola så snart som möjligt

och regelmässigt inom femton dagar

efter mottagandet av hänvändelse en­

ligt bestämmelserna i moment 7 eller

punkterna a) eller b) av moment 8

underrätta den sökande parten om

den dag, då tillkännagivande kom­

mer att lämnas parten, huruvida den

fritages från ifrågavarande förplik­

telser eller ej. Detta skall vara tidi­

gast möjliga dag och icke senare än

nittio dagar efter mottagandet av

91

Kungl. Maj:ts proposition nr 52.

that, if unforeseen difficulties arise

before the date set, the period may be

extended after consultation with the

applicant contracting party. It the

applicant contracting party is not

so notified by the date set, it may,

after informing the CONTRACTING

PARTIES, institute the proposed

measure.

It. Any contracting party may

maintain any non-discriminatory

protective measure affecting imports

in force on September 1, 1947 which

has been imposed for the establish-

ment, development or reconstruction

of a particular industry or branch of

agriculture and which is not other-

wise permitted by this Agreement;

Provided that notification has been

given to the other contracting parties

not later than October 10, 1947 of

such measure and of each product

on which it is to be maintained and

of its nature and purpose.

12. Any contracting party main-

taining any such measure shall

within sixty days of becoming' a con­

tracting party submit to the CON­

TRACTING PARTIES a statement of

the considerations in support of the

maintenance of the measure and the

period for which it wishes to main­

tain it. The CONTRACTING PAR­

TIES shall, as soon as possible, but in

any c a se within twelve months from

the date on which such contracting

party becomes a contracting party,

examine and give a decision concern-

ing the measure as if it had been

submitted to the CONTRACTING

PARTIES for their concurrence un­

der paragraphs 1 to It) inclusive of

this Article.

13. The provisions of paragraphs

1 1 and 12 of this Article shall not

apply to any measure rclating to a

product in respect of which the con­

tracting party has assumed an obli­

gation under Article II of this Agree­

ment.

14.

In cases where the CON­

TRACTING PARTIES dccide that a

measure should bo modified or with-

nyssnämnda hänvändelse; dock att

denna tid, om oförutsedda svårighe­

ter uppstå före den bestämda dagen,

må utsträckas efter samråd med den

sökande parten. Om denna icke till

den bestämda dagen fått meddelan­

de härom, äger parten efter att ha

underrättat DE AVTALSSLUTANDE

PARTERNA vidtaga den föreslagna

åtgärden.

11. Avtalsslutande part må bi­

behålla varje icke-diskrimerande

skyddsåtgärd berörande importen,

som var i kraft den 1 september 1947

och vidtagits för upprättandet, ut­

vecklingen eller återuppbyggnaden

av en viss industri eller jordbruks-

gren och som eljest icke är tillåten

enligt detta avtal, under förutsätt­

ning att underrättelse om åtgärden

och varje varuslag den avser även­

som dess art och syfte lämnats de

övriga avtalsslutande parterna senast

den 10 oktober 1947.

12. Avtalsslutande part, som bibe­

håller en åtgärd av detta slag, skall

inom sextio dagar efter det parten

blivit avtalsslutande part tillställa DE

AVTALSSLUTANDE PARTERNA en

förklaring angående skälen för åtgär­

dens bibehållande och den tid, under

vilken den önskar bibehålla åtgär­

den. DE AVTALSSLUTANDE PAR­

TERNA skola så snart som möjligt

och i varje fall inom tolv månader ef­

ter det sådan part blivit avtalsslu­

tande part pröva och besluta angå­

ende åtgärden som om den hade un­

derställts DE AVTALSSLUTANDE

PARTERNA för godkännande enligt

momenten 1—10 av denna artikel.

13. Bestämmelserna i momenten

It och 12 av denna artikel skola icke

äga tillämpning å någon åtgärd be­

träffande vara, med avseende å vil­

ken avtalsslutande part påtagit sig

någon förpliktelse i enlighet med ar­

tikel II av detta avtal.

14. Då DE AVTALSSLUTANDE

PARTERNA besluta, att eu åtgärd

skall ändras eller upphävas inom

Kungl. Maj:ts proposition nr 52.

drawn by a specified date, they shall have regard to the possible need of a contracting party for a period of time in which to make such modifi- cation or withdrawal.

Article

XIX.

Emergency Action on Imports of

Particular Products.

1. (a) If, as a result of unforeseen developments and of the effect of the obligations incurred by a con­ tracting party under this Agreement, including tariff concessions, any pro- duct is being imported into the ter- ritory of that contracting party in such increased quantities and under such conditions as to cause or threat- en serious injury to domestic pro- ducers in that territory of like or directly coinpetitive products, the contracting party shall be free, in respect of such product, and to the extent and for such time as may be necessary to prevent or remedy such injury, to suspend the obligation in whole or in part or to withdraw or modify the concession.

(b) If any product, which is the subject of a concession with respect to a preference, is being imported into the territory of a contracting party in the circumstances set forth in sub-paragraph (a) of this para- graph, so as to cause or threaten se­ rious injury to domestic producers of like or directly coinpetitive pro­ ducts in the territory of a contracting party which receives or received such preference, the importing contracting party shall be free, if that other con­ tracting party so requests, to suspend the relevant obligation in whole or in part or to withdraw or modify the concession in respect of the product, to the extent ant! for such time as may be necessary to prevent or rem­ edy such injury.

2. Before any contracting party shall take action pursuant to the pro-

viss tid, skola de taga hänsyn till att parten kan behöva viss frist för änd­ ring eller upphävande av åtgärden.

Artikel

XIX.

Nödfallsåtgärder beträffande import

av särskilda varor.

1. a) Om till följd av en oförut­ sedd utveckling samt verkan av de förpliktelser, som en avtalsslutande part åtagit sig i enlighet med be­ stämmelserna i detta avtal, inbegri­ pet tullmedgivanden, en vara impor­ teras till denna parts område i så ökade kvantiteter och under sådana förhållanden, att därigenom förorsa­ kas eller hotar att förorsakas all­ varlig skada för inhemska producen­ ter av varor av samma slag eller di­ rekt konkurrerande varor, skall par­ ten vara oförhindrad att i den ut­ sträckning och under den tid, som må erfordras för att förebygga eller avhjälpa dylik skada, helt eller del­ vis upphäva förpliktelsen eller åter­ kalla eller ändra medgivandet med avseende å denna vara.

b) Om en vara, beträffande vil­ ken medgivande gjorts i preferens­ hänseende, importeras till en parts område under sådana omständighe­ ter, som angivas i punkt a) av det­ ta moment, så att därigenom föror­ sakas eller hotar att förorsakas all­ varlig skada för inhemska producen­ ter av varor av samma slag eller di­ rekt konkurrerande varor inom en parts område, vilken åtnjuter eller åtnjutit ifrågavarande preferens, skall den importerande parten vara oför­ hindrad att, om den andra parten så begär, helt eller delvis upphäva för­ pliktelsen eller återkalla eller ändra medgivandet med avseende å berör­ da vara i den utsträckning och under den tid, som må erfordras för att förebygga eller avhjälpa dylik skada.

2. Innan avtalsslutande part vidta­ ger åtgärd enligt bestämmelserna i

93

K

uuq

I. Maj:ts proposition nr 52.

visions of paragraph 1 of Ihis Ar­

tide, it shall give notice in writing

to the CONTRACTING PARTIES as

far in advance as may be practicable

and shall afford the CONTRACTING

PARTIES and those contrading par-

ties having a substantial interest as

exporters of the product concerned

an opportunity to consult with it in

respect of the proposed action. When

such notice is given in relation to a

concession with respect to a prefer-

ence, the notice shall name the con-

tracting party which has requested

the action. In critical circumstances,

where delay would cause damage

which it would be difficult to repair,

action under paragraph 1 of this Ar­

tide may be taken provisionally

without prior consultation, on the

condition that consultation shall be

effected immediately after taking

such action.

3.

(a) If agreement among the

interested contracting parties with

respect to the action is not reached,

the contracting party which proposes

to take or continue the action shall,

nevertheless, be free to do so, and it'

such action is taken or continued, the

affected contracting parties shall then

be free, not later than ninety days

after such action is taken, to sus-

pend, upon the expiration of thirty

days from the day on which written

notice of such suspension is received

hy the CONTRACTING PARTIES, the

application to the trade of the con­

tracting party taking such action, or

in the case envisaged in paragraph 1

(b) of this Artide, to the trade of

the contracting party requesting such

action, of such substantially equiva-

lent obligations or concessions under

this Agreement the suspension of

which the CONTRACTING PARTIES

do not disapprove.

(b) Notwithstanding the provisions

of sub-paragraph (a) of this para­

graph, where action is taken under

paragraph 2 of this Artide without

prior consultation and causes or

moment 1 av denna artikel, skall

den så långt i förväg som möjligt

skriftligen underrätta DE AVTALS­

SLUTANDE PARTERNA samt bere­

da dem och de parter, som ha ett

väsentligt intresse som exportörer av

ifrågavarande produkt, tillfälle att

samråda med densamma beträffan­

de den tillämnade åtgärden. Då så­

dan underrättelse lämnas beträffan­

de ett medgivande i preferenshänse­

ende, skall i underrättelsen angivas

vilken part som begärt åtgärden. Un­

der kritiska omständigheter, då

dröjsmål skulle förorsaka skada, som

är svår att avhjälpa, må åtgärd en­

ligt moment 1 av denna artikel till­

fälligt vidtagas utan föregående sam­

råd, på villkor att samråd sker ome­

delbart efter åtgärdens vidtagande.

3. a) Om överenskommelse angå­

ende åtgärden icke uppnås mellan

de intresserade avtalsslutande par­

terna, skall den part, som ämnar vid­

taga eller fortsättningsvis tillämpa

åtgärden, icke desto mindre vara

oförhindrad att göra detta. Därest

åtgärden vidtages eller fortsättnings­

vis tillämpas, skola de drabbade par­

terna vara oförhindrade att inom

nittio dagar efter det att åtgärden

vidtagits upphäva — efter utgången

av trettio dagar från det att DE AV­

TALSSLUTANDE PARTERNA mot­

tagit skriftlig underrättelse om upp­

hävandet — tillämpningen av väsent­

ligen likvärdiga förpliktelser eller

medgivanden enligt detta avtal på

den parts handel, som vidtagit åtgär­

den, eller i det fall, som avses i mo­

ment 1 b) av denna artikel, på den

parts handel, som begärt åtgärden,

under förutsättning att detta upphä­

vande icke ogillas av DE AVTALS­

SLUTANDE PARTERNA.

b) Då enligt moment 2 av denna

artikel åtgärd vidtages utan föregå­

ende samråd och förorsakar eller ho­

tar att förorsaka allvarlig skada in­

om en parts område för de inhemska

Kungl. Maj.ts proposition nr 52.

threatens serious injury in the ter- ritory of a contracting party to the domestic producers of products af- fected by the action, that contracting party shall, where delay would cause damage difficult to repair, be free to suspend upon the taking of the action and throughout the period of consul- tation, such obligations or concessions as may be neccessary to prevent or remedy the injury.

Article

XX.

General Exceptions.

Subject to the requirement that such measures are not applied in a manner which would constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination between countries where the same conditions prevail, or a disguised restriction on inter- national trade, nothing in this Agree- ment shall be construed to prevent the adoption or enforcement by any contracting party of measures:

I. (a) necessary to protect public morals;

(b) necessary to protect human, animal or plant life or health;

(c) relating to the importation or exportation of gold or silver;

(d) necessary to secure compliance with laws or regulations which are not inconsistent with the provisions of this Agreement, including those relating to customs enforcement, the enforcement of inonopolies operated under paragraph 4 of Article II and Article XVII, the protection of pa­ tents, trade marks and copyrights, and the prevention of deceptive prac- tices;

(e) relating to the products of prison labour;

(f) imposed for the protection of national treasures of artistic, historic or archaeological value;

(g) relating to the conservation of exhaustible natural resourees if such measures are made effective in con-

tillverkarna av varor, som drabbas av åtgärden, skall denna part, därest dröjsmål skulle förorsaka skada, som är svår att avhjälpa, utan hinder av bestämmelserna i punkt a) vara be­ rättigad att, sedan åtgärden vidta­ gits och under tiden för samrådet, upphäva de förpliktelser eller med­ givanden, som må erfordras för att förebygga eller avhjälpa skadan.

Artikel

XX.

Allmänna undantag.

Med förbehåll för att dylika åtgär­ der icke tillämpas på ett sätt, som skulle innebära ett medel för god­ tycklig och oberättigad diskrimine­ ring mellan länder, där samma för­ hållanden råda, eller en förtäckt re­ striktion på den internationella han­ deln, skall ingen bestämmelse i det­ ta avtal tolkas såsom utgörande hin­ der för avtalsslutande part att an­ taga eller genomföra åtgärder:

I. a) nödvändiga för att skydda den allmänna moralen;

b) nödvändiga för att skydda män­ niskors, djurs eller växters liv eller hälsa;

c) avseende import eller export av guld eller silver;

d) nödvändiga för att säkerställa åtlydnaden av lagar och förordning­ ar, som icke äro oförenliga med be­ stämmelserna i detta avtal, inbegri­ pet dem som avse tillämpning av tull­ bestämmelser, utövande av monopol som drivas i enlighet med moment 4 av artikel II och artikel XVII, skyd­ dande av patent, varumärken samt litterär och konstnärlig äganderätt ävensom förhindrande av bedrägliga förfaranden;

e) avseende av fångar framställda varor;

f) vidtagna till skydd för national- skatter av konstnärligt, historiskt el­ ler arkeologiskt värde;

g) avseende att bevara uttömliga naturtillgångar, om sådana åtgärder genomföras i samband med begräns-

95

Kungl. Maj.ts proposition nr 52.

junction with restrictions on domes- tic production or consumption;

(h) undertaken in pursuance of obligations under intergovernmental commodity agreements, conforming to the principles approved by the Economic and Social Council of the United Nations in its Resolution of March 2S, 1947, establishing an In­ terim Co-ordinating Committee for International Commodity Arrange- ments; or

(i) involving restrictions on ex­ ports of domestic materials necessary to assure essential quantities of sucb materials to a domestic processing industry during periods when the domestic price of such materials is held below the world price as part of a governmental stabilization plan;

Provided that such restrictions shall not operate to increase the exports of or the protection afforded to such do­ mestic industry, and shall not depart from the provisions of this Agree- ment relating to non-discrimination;

II. (a) essential to the acquisition or distribution of products in gene­ ral or local short supply; Provided that any such measures shall be con- sistent with any multilateral ar- rangements direeted to an equitable international distribution of such products or, in the absence of such arrangements, with the principle that all contracting parties are entitled to an equitable share of the internatio­ nal supply of such products;

(b) essential to the control of pri- ces hy a contracting party undergoing shortages subsequent to the w7ar; or

(c) essential to the orderly liqui- dation of temporary surpluses of stocks owned or controlled hy the government of any contracting party or of industries dcveloped in the ter- ritory of any contracting party owing to the exigencies of the war whieh it would be uneconomic to maintain in normal conditions; Provided that such measures shall not be instituted by any contracting party except åt ter

ningar av inhemsk produktion eller konsumtion;

h) vidtagna i enlighet med förplik­ telser jämlikt mellanstatliga råvaru- överenskommelser, överensstämman- mande med de grundsatser, som god­ känts av Förenta Nationernas ekono­ miska och sociala råd i dess resolu­ tion den 28 mars 1947 rörande upp­ rättandet av eu interimskommitté för internationella råvaruöverenskom- melser; eller

i) innebärande begränsningar av exporten av inhemska råvaror, som äro nödvändiga för att säkerställa erforderliga kvantiteter av sådana varor för en inhemsk förädlingsin­ dustri under tider, då det inhemska priset på dessa råvaror som led i en statlig stabiliseringsplan hålles un­ der världsmarknadspriset; dock att dylika begränsningar icke må med­ föra en ökning av exporten från eller skyddet för en sådan inhemsk in­ dustri och icke må avvika från be­ stämmelserna om icke-diskrimine- ring i detta avtal;

II. a) nödvändiga för förvärv el­ ler fördelning av varor, på vilka all­ män eller lokal brist råder; dock att sådana åtgärder skola vara förenliga med multilaterala överenskommelser, som syfta till en rättvis internatio­ nell fördelning av dylika varor, eller, i avsaknad av dylika överenskom­ melser, med grundsatsen att alla par­ ter äro berättigade till en skälig an­ del av den internationella tillgången på sådana varor;

b) nödvändiga för priskontroll in­ om parts område, som lider av varu­ brist till följd av kriget; eller

c) nödvändiga för planmässig av­ veckling av tillfälliga lageröverskott, som ägas eller kontrolleras av parts regering, eller av industrier, som ut­ vecklats i någon parts område på grund av krigets behov och som det skulle vara oekonomiskt att bibe­ hålla under normala förhållanden; dock att sådana åtgärder icke må vid­ tagas av part förrän efter överlägg­ ning med andra intresserade parter

Kungl. Maj-.ts proposition nr 52.

consultation with other interested contracting parties with a view to appropriate international action.

Measures instituted or maintained under Part It of this Article which are inconsistent with the other pro­ visions of this Agreement shall be removed as soon as the conditions giving rise to them have ceased, and in any event not later than January 1, 1951; Provided that this period mav, with the concurrence of the CONTRACTING PARTIES, beextend- ed in respect of the application of any particular measure to any par- ticular product by any particular contracting party for such further periods as the CONTRACTING PAR­ TIES may specify.

Article

XXI.

Security Exceptions.

Nothing in this Agreement shall be construed

(a) to require any contracting party to furnish any information the dis- closure of which it considers con- trary to its essential security inter­ ests; or

(b) to prevent any contracting party from taking any action which it considers necessary for the protee- tion of its essential security interests

(i) relating to fissionable ma­ terials or the materials from which they are derived;

(ii) relating to the traffic in arms, ammunition and irnple- xnents of war and to such traffic in other goods and materials as is carried on directly or indi- rectly for the purpose of sup- plying a military establishment;

(iii) taken in time of wrar or other emergency in international relations; or

(c) to prevent any contracting party from taking any action in pur- suance of its obligations under the United Nations Charter for the main- tenance of international peace and security.

syftande till lämpliga internationella åtgärder.

Enligt del II av denna artikel vid­ tagna eller bibehållna åtgärder, som äro oförenliga med övriga bestämmel­ ser i detta avtal, skola avskaffas, så snart de omständigheter, som givit anledning till dem, upphört, och i varje fall senast den 1 januari 1951; dock att denna period med DE AV­ TALSSLUTANDE PARTERNAS god­ kännande må utsträckas i fråga om tillämpning av parts särskilda åtgär­ der med avseende å bestämda varor för de ytterligare perioder, som må föreskrivas av DE AVTALSSLUTAN­ DE PARTERNA.

Artikel

XXI.

Undantag i säkerhetssyfte.

1. Ingen bestämmelse i detta av­ tal skall tolkas såsom innebärande: a) skyldighet för avtalsslutande part att lämna upplysningar, vilkas yppande den anser stå i strid med sina väsentliga säkerhetsintressen; eller

b) hinder för part att vidtaga åt­ gärder, som den anser nödvändiga för att skydda sina väsentliga säkerhets­ intressen, där sådana åtgärder

i) avse ämnen för utvinnande av atomenergi eller material, varur sådana ämnen kunna framställas, eller

ii) avse handel med vapen, ammunition eller krigsmateriel ävensom sådan handel med and­ ra varor och material, som di­ rekt eller indirekt äger rum i syfte att tillgodose militära be­ hov, eller

iii) vidtagas i krigstid eller vid andra kritiska lägen i de in­ ternationella förbindelserna; el­ ler

c) hinder för part att vidtaga åt­ gärder i överensstämmelse med dess förpliktelser enligt Förenta Nationer­ nas stadga i syfte att upprätthålla internationell fred och säkerhet.

Kungi. Maj ds proposition nr 52.

97

Article

XXII.

Consultation.

Each contracting party shall ac- cord sympathetic consideration to, and shall afford adequate opportu- nity for consultation regarding, such representations as may be made by any other contracting party with respect to the operation of customs regulations and formalities, anti- dumping and countervailing duties, quantitative and exchange regula­ tions, subsidies, state-trading opera­ tions, sanitary laws and regulations, for the protection of human, animal or plant life or health, and generally all matters affecting the operation of this Agreement.

Article

XXIII.

Nullification or Impairment.

1. If any contracting party should consider that any benefit accruing to it directly or indirectly under this Agreement is being nullified or im- paired or that the attainment of any objective of the Agreement is being impeded as the result of (a) the fail- ure of another contracting party to carry out its obligations under this Agreement, or (b) the applica- tion by another contracting party of any measure, whether or not it con- flicts with the provisions of this Agreement, or (c) the existence of any other situation, the contracting party may, with a view to the satis- factory adjustment of the matter, make written representations or pro- posals to the other contracting party or parties which it considers to be concerned. Any contracting party thus approached shall give sympa­ thetic consideration to the represen­ tations or proposals made to it.

2. If no satisfactory adjustment is effected between the contracting par- lies concerned within a reasonable time, or if the difficulty is of the type described in paragraph 1 (c) of this Article, the matter may be refer-

Artikel

XXII.

Samråd.

Avtalsslutande part skall skänka välvilligt beaktande åt samt bereda tillfälle till samråd angående sådana föreställningar, som må göras av nå­ gon annan part beträffande tillämp­ ningen av regler och formaliteter i tullhänseende, antidumping- och ut- jämningstullar, kvantitativa regle­ ringar och valutakontroll, subventio­ ner, statlig handel, sanitära föreskrif­ ter samt bestämmelser till skydd för människors, djurs eller växters liv eller hälsa ävensom i allmänhet be­ träffande alla frågor, som angå till- lämpningen av detta avtal.

Artikel

XXIII.

Upphävande eller minskning av för­

måner.

1. Om avtalsslutande part anser, att förmån, som direkt eller indirekt tillkommer parten enligt detta avtal, upphäves eller minskas eller att upp­ nåendet av något av detta avtals syf­ ten hindras på grund av a) under­ låtenhet från annan parts sida att fullgöra dess förpliktelser enligt av­ talet eller b) tillämpandet av annan part av någon åtgärd, vare sig den strider mot bestämmelserna i detta avtal eller ej, eller c) förefintlighe­ ten av någon annan omständighet, må parten, i syfte att nå en tillfreds­ ställande lösning av frågan, till den eller de andra parterna, som den anser saken angå, göra skriftliga fö­ reställningar eller förslag. Part, som mottagit sådana föreställningar eller förslag, skall skänka välvilligt beak­ tande åt desamma.

2. Om eu tillfredsställande lösning av frågan icke åstadkommes mellan de berörda parterna inom skälig tid eller om svårigheten är av den art, som angives i moment 1 c) av denna artikel, må frågan hänskjutas till

Bihang till riksdagens

protokoll

1950. 1

samt.

Nr 52.

Kungi. Maj:ts proposition nr 52.

red to the CONTRACTING PARTIES. The CONTRACTING PARTIES shall promptly investigate any matter so referred to them and shall make appropriate recommendations to the contracting parties which they con- sider to be^concerned, or give a ruling on the matter, as appropriate. The CONTRACTING PARTIES may con- sult with contracting parties, with the Economic and Social Council of the United Nations and with any appropriate inter-governmental or- ganization in cases where they con- sider such consultation necessary. If the CONTRACTING PARTIES con- sider that the circumstances are se- rious enough to justify such action, they may authorize a contracting party or parties to suspend the ap- plication to any other contracting party or parties of such obliga­ tions or concessions under this Agreement as they determine to be appro­ priate in the circumstances. If the application to any contracting party of any obligation or concession is in fact suspended, that contracting party shall then be free, not later than sixty days after such action is taken, to advise the Secretary-Gener- al of the United Nations in writing of its intention to withdraw from this Agreement and such withdrawral shall take effect upon the expiration of sixty days from the day on which written notice of such withdrawal is received by him.

PART III.

Article

XXIV.

Territorial ApplicationFrontier

TrafficCustoms Unions.

1. The provisions of this Agree­ ment shall apply to the metropolitan customs territories of the contracting parties and to any other customs ter­ ritories in respect of which this Agree­ ment has been accepted under Ar­ ticle XXVI or is being applied under Article XXXIII or pursuant to the

DE AVTALSSLUTANDE PARTER­ NA. Dessa skola genast undersöka den till dem hänskjutna frågan samt allt efter omständigheterna framläg­ ga lämpliga förslag till de parter, de anse saken angå, eller besluta i frå­ gan. DE AVTALSSLUTANDE PAR­ TERNA må samråda med parter, med Förenta Nationernas ekonomiska och sociala råd samt med vederbörande mellanstatliga organisation i fall de anse dylikt samråd nödvändigt. Om de anse, att omständigheterna äro tillräckligt allvarliga för att motive­ ra en dylik åtgärd, må de medgiva part eller parter att upphäva tillämp­ ningen i förhållande till en eller flera andra parter av sådana förpliktelser eller medgivanden enligt detta avtal, som de under föreliggande förhållan­ den anse lämpliga. Om tillämpning­ en gentemot avtalsslutande part av förpliktelse eller medgivande reellt upphäves, skall denna part vara oför­ hindrad att senast sextio dagar efter det sådan åtgärd vidtagits, skriftligen underrätta Förenta Nationernas ge­ neralsekreterare om sin avsikt att frånträda detta avtal. Dylikt frånträ- dande skall äga verkan efter utgång­ en av sextio dagar från den dag, då denne mottagit skriftlig underrättel­ se därom.

DEL III.

Artikel

XXIV.

Territoriell tillämpninggränstra­

fiktullunioner.

1. Restämmelserna i detta avtal sko­ la äga tillämpning å avtalsslutande parters till moderlandet hörande tull­ områden samt alla andra tullområ­ den, beträffande vilka detta avtal god­ tagits i enlighet med artikel XXVI el­ ler tillämpas enligt artikel XXXIII el­ ler i enlighet med bestämmelserna i

Kungl. Maj:ts proposition nr ö2.

99

Protocol of Provisional Application.

Each such customs territory shall,

exclusively for the purposes of the

territorial application of this Agree-

ment, be treated as though it were

a contracting party; Provided that

the provisions of this paragraph shall

not be construed to create any rights

or obligations as between two or more

customs territories in respect of

which this Agreement has been ac-

cepted under Article XXVI or is being

applied under Article XXXIII or pur-

suant to the Protocol of Provisional

Application by a single contracting

party.

2. For the purposes of this Agree­

ment a customs territory shall be

understood to mean any territory

with respect to which separate tariffs

or other regulations of commerce are

maintained for a substantial part of

the trade of such territory with other

territories.

3. The provisions of this Agree­

ment shall not be construed to pre-

vent:

(a) advantages accorded by any

contracting party to adjacent coun-

tries in order to facilitate frontier

traffic;

(b) advantages accorded to the

trade with the Free Territory of

Trieste by countries contiguous to

that territory, provided that such ad­

vantages are not in conflict with the

Treaties of Peace arising out of the

Second World War.

4. The contracting parties recog-

nize the desirability of increasing

freedom of trade by the development,

through voluntary agreements, of

closer integration between the econo-

mies of the countries parties to such

agreements. They also recognize that

the purpose of a customs union or of

a free-trade area should be to facili­

tate trade between the parties and not

to raise harriers to the trade of other

contracting parties with such parties.

5. Accordingly, the provisions of

this Agreement shall not prevent, as

between the territories of contracting

parties, the formation of a customs

protokollet om provisorisk tillämp­

ning. Varje sådant tullområde skall,

uteslutande i fråga om den territo­

riella tillämpningen av detta avtal, be­

handlas som om det vore en avtals­

slutande part; dock att bestämmel­

serna i detta moment icke skola tol­

kas såsom skapande några rättigheter

eller skyldigheter mellan två eller fle­

ra tullområden, beträffande vilka det­

ta avtal godtagits i enlighet med ar­

tikel XXVI eller tillämpas enligt ar­

tikel XXXIII eller i enlighet med be­

stämmelserna i protokollet om provi­

sorisk tillämpning av en och samma

part.

2. Vid tillämpningen av detta avtal

skall med tullområde förstås varje

område, beträffande vilket särskilda

tulltariffer eller andra handelsregle­

ringar upprätthållas för en väsentlig

del av områdets handel med andra

områden.

3. Bestämmelserna i detta avtal

skola icke tolkas såsom utgörande

hinder för:

a) förmåner, som av part beviljas

angränsande länder i syfte att under­

lätta gränstrafiken;

b) förmåner, som beviljas handeln

med det fria området Trieste av län­

der, som gränsa till detta område, för­

utsatt att dessa förmåner icke strida

mot fredsfördragen efter det andra

världskriget.

4. De avtalsslutande parterna er­

känna önskvärdheten av att öka han­

delns frihet genom att medelst frivilli­

ga överenskommelser åvägabringa en

närmare gemenskap i ekonomiskt

hänseende mellan de länder, som del­

taga i dylika överenskommelser. De

erkänna även, att syftet med en tull­

union eller ett frihandelsområde bör

vara att underlätta handeln mellan

ifrågavarande parter och icke att resa

hinder för andra avtalsslutande par­

ters handel med dessa parter.

5. Följaktligen skola bestämmelser­

na i detta avtal icke utgöra hinder,

avtalsslutande parters områden emel-

Kungl. Maj:ts proposition nr 52.

union or of a free-trade area or the adoption of an interim agreement nec- essary för the formation of a custoins union or of a free-trade area;

Provided that:

(a) with respecl to a customs union, or an interim agreement lead- ing to the formation of a customs union, the duties and other regula- tions of commerce imposed åt the in­ stitution of any such union or interim agreement in respect of trade with contracting parties not parties to such union or agreement shall not on the whole be higher or more restrictive than the general incidence of the du­ ties and regulations of commerce ap- plicable in the constituent territories prior to the formation of such union or the adoption of such interim agree- ment, as the case may be;

(b) with respect to a free-trade area, or an interim agreement leading to the formation of a free-trade area, the duties and other regulations of commerce maintained in each of the constituent territories and applicable åt the formation of such free-trade area or the adoption of such interim agreement to the trade of contracting parties not included in such area or not parties to such agreement shall not be higher or more restrictive than the corresponding duties and other regulations of commerce existing in the same constituent territories prior to the formation of the free-trade area, or interim agreement, as the case may be; and

(c) any interim agreement referred to in sub-paragraphs (a) and (b) shall include a plan and schedule for the formation of such a customs union or of such a free-trade area within a reasonable length of time.

6. If in fulfilling the requirements of sub-paragraph 5 (a), a contracting party proposes to increase any rate of duty inconsistently with the provi­ sions of Article II, the procedure set forth in Article XXVIII shall apply. In providing for compensatory ad-

lan, för bildande av eu tullunion eller ett frihandelsområde eller för ingå­ ende av en interimsöverenskommelse, som erfordras för bildande av en tull­ union eller ett frihandelsområde, un­ der förutsättning:

a) beträffande en tullunion eller en interimsöverenskommelse för bildan­ de av en tullunion, att de tullar och andra handelsregleringar, som vid bildandet av unionen eller ingåendet av interimsöverenskommelsen påläg­ gas handeln med avtalsslutande par­ ter, vilka icke äro parter i unionen el­ ler överenskommelsen, icke skola som helhet betraktade vara högre el­ ler strängare än den allmänna belast­ ningen av de tullar och handelsregle­ ringar, som tillämpades i de deltagan­ de områdena före bildandet av unio­ nen respektive ingåendet av interims­ överenskommelsen ;

b) beträffande ett frihandelsområ­ de eller en interimsöverenskommelse för bildande av ett frihandelsområde, att de tullar och andra handelsregle­ ringar, som upprätthållas i vart och ett av de deltagande områdena och vid bildandet av frihandelsområdet eller ingåendet av interimsöverens­ kommelsen tillämpas å handeln med avtalsslutande parter, vilka icke äro inbegripna i nämnda område eller parter i nämnda överenskommelse, icke skola vara högre eller strängare än de motsvarande tullar och andra handelsregleringar, som tillämpades i samma deltagande områden före bil­ dandet av frihandelsområdet respek­ tive ingåendet av interimsöverens- överenskommelsen; och

c) att i punkterna a) och b) av­ sedd interimsöverenskommelse skall innefatta en plan och ett tidsschema för bildandet av en dylik tullunion eller ett dylikt frihandelsområde in­ om rimlig tid.

6. Om avtalsslutande part med iakttagande av bestämmelserna i mo­ ment 5 a) avser att vidtaga en med bestämmelserna i artikel II ofören­ lig höjning av tullsats, skall i artikel XXVIII angivet förfarande tillämpas. Vid bestämmande av kompensation

101

Kungl. Maj:ts proposition nr 52.

justment, due account shall be taken

of the compensation already afforded

by the reductions brought about in

the corresponding duty of the other

constituents of the union.

7. (a) Any contracting party de-

ciding to enter into a customs union

or free-trade area, or an interim

agreement leading to the formation of

such a union or area, shall prompt-

ly notify the CONTRACTING PAR­

TIES and shall make available to

them such information regarding the

proposed union or area as will enable

them to make such reports and re-

commendations to contracting parties

as they may deem appropriate.

(b) If, after having studied the

plan and schedule provided for in an

interim agreement referred to in pa-

ragraph 5 in consultation with the

parties to that agreement and taking

due account of the information made

available in accordance with the pro­

visions of sub-paragraph (a), the

CONTRACTING PARTIES find that

such agreement is not likely to result

in the formation of a customs union

or of a free-trade area within the pe­

riod contemplated by the parties to

the agreement or that such period is

not a reasonable one, the CONTRAC­

TING PARTIES shall make recom-

mendations to the parties to the agree­

ment. The parties shall not maintain

or put into force, as the case may be,

such agreement if they are not pre-

pared to modify it in accordance with

these recommendations.

(c) Any substantial change in the

plan or schedule referred to in para-

graph 5 (c) shall be communicated

to the CONTRACTING PARTIES,

which may request the contracting

parties concerned to consult with

them if the change seems likely to

jeopardize or delay unduly the forma­

tion of the customs union or of the

free-trade area.

8. For the purposes of lliis Agree­

ment :

(a) A customs union shall be un­

skall vederbörlig hänsyn tagas till

den kompensation, som redan erhål­

lits genom sänkning av motsvarande

tullsats i andra i unionen deltagan­

de områden.

7. a) Avtalsslutande part, som be­

slutar att deltaga i en tullunion eller

ett frihandelsområde eller att biträda

en interimsöverenskommelse för bil­

dande av en sådan union eller ett så­

dant område, skall skyndsamt under­

rätta DE AVTALSSLUTANDE PAR­

TERNA samt tillhandahålla dessa er­

forderliga upplysningar beträffande

den föreslagna unionen eller det före­

slagna området för att sätta dem i

stånd att för avtalsslutande parter

framlägga de redogörelser och för­

slag, som de må finna lämpliga.

b) Om DE AVTALSSLUT ANDE

PARTERNA, efter granskning i sam­

råd med parterna i överenskommel­

sen av planen och tidsschemat för en

i moment 5 avsedd interimsöverens­

kommelse och med vederbörligt be­

aktande av de enligt bestämmelserna

i punkt a) tillhandahållna upplys­

ningarna, finna, att överenskommel­

sen sannolikt icke leder till bildandet

av en tullunion eller ett frihandels­

område inom den tid, som åsyftats av

parterna i överenskommelsen, eller

att denna tid icke kan anses rimlig,

skola de framlägga förslag i frågan

för parterna i överenskommelsen.

Parterna skola icke bibehålla respek­

tive icke sätta i kraft en sådan över­

enskommelse, om de icke äro beredda

att ändra densamma i överensstäm­

melse med dessa förslag.

c) Varje väsentlig ändring av den

plan eller det tidsschema, som avses

i moment 5 c), skall delgivas DE AV­

TALSSLUTANDE PARTERNA, vilka

må anmoda berörda avtalsslutande

parter att samråda med dem, om det

synes sannolikt, att förändringen

äventyrar eller otillbörligt fördröjer

bildandet av tullunionen eller frihan-

delsområdet.

8. Vid tillämpning av detta avtal

skall:

a) med tullunion förstås ersättan-

102

Kungl Maj:ts proposition, nr 62.

derstood to mean the substitution of

a single customs territory för two or

more customs territories, so that

(i) duties and other restrictive

regulations of commerce (except,

where necessary, those permitted

under Artides XI, XII, XIII, XIV,

XV and XX) are eliminated with

respect to substantially all the

trade between the constituent ter­

ritories of the union or åt least

with respect to substantially all

the trade in products originating

in such territories, and,

(ii) subject to the provisions of

paragraph 9, substantially the

same duties and other regulations

of commerce are applied by each

of the members of the union to

the trade of territories not in-

cluded in the union;

(b) A free-trade area shall be un-

derstood to mean a group of two or

more customs territories in which the

duties and other restrictive regula­

tions of commerce (except, where nec­

essary, those permitted under Artides

XI, XII, XIII, XIV, XV and XX) are

eliminated on substantially all the

trade between the constituent territo­

ries in products originating in such

territories.

9. The preferences referred to in

paragraph 2 of Artide I shall not be

affected by the formation of a cus­

toms union or of a free-trade area

but may be eliminated or adjusted by

means of negotiations with contract-

ing parties affected. This procedure

of negotiations with affected con-

tracting parties shall, in particular,

apply to the elimination of preferen­

ces required to conjform with the

provisions of paragraph 8 (a) (i) and

paragraph 8 (b).

10. The CONTRACTING PARTIES

may by a two-thirds majority ap-

prove proposals which do not' fully

comply with the requirements of par-

agraphs 5 to 9 inclusive, provided

that such proposals lead to the forma­

tion of a customs union or a free-

trade area in the sense of this Artide.

det av två eller flera tullområden med

ett enda tullområde på sådant sätt:

i) att tullar och andra restrik­

tiva handelsregleringar (med un­

dantag, då så är nödvändigt, av

sådana, som äro tillåtna enligt ar­

tiklarna XI, XII, XIII, XIV, XV

och XX) avskaffas beträffande i

stort sett all handel mellan de i

unionen deltagande områdena

eller åtminstone beträffande i

stort sett all handel med varor,

som härröra från dessa områ­

den, och

ii) att, med förbehåll för be­

stämmelserna i moment 9, i stort

sett samma tullar och andra han­

delsregleringar tillämpas av var­

je medlem av unionen på han­

deln med områden, som icke till­

höra unionen;

b) med frihandelsområde förstås

en grupp av två eller flera tullområ­

den, i vilka tullar och andra restrik­

tiva handelsregleringar (med undan­

tag, då så är nödvändigt, av sådana

som äro tillåtna enligt artiklarna XI,

XII, XIII, XIV, XV och XX) mellan

områdena äro avskaffade beträffande

i stort sett all handel med varor, som

härröra från ifrågavarande områden.

9. De i moment 2 av artikel I av­

sedda preferenserna skola icke berö­

ras av bildandet av en tullunion eller

ett frihandelsområde men kunna av­

skaffas eller jämkas genom förhand­

lingar med berörda avtalsslutande

parter. Förfarandet med förhandling­

ar med berörda avtalsslutande parter

skall särskilt tillämpas i fråga om

det avskaffande av preferenser, som

erfordras för iakttagande av bestäm­

melserna i moment 8 a) i) och mo­

ment 8 b).

10. DE AVTALSSLUTANDE PAR­

TERNA äga med två tredjedelars ma­

joritet godkänna förslag, som icke

helt överensstämma med fordringar­

na i momenten 5—9, under förutsätt­

ning att dessa förslag leda till bildan­

det av en tullunion eller ett frihan­

delsområde i den mening, som avses

i denna artikel.

103

Kungl. Maj:ts proposition nr o2.

11. Taking into account the ex-

ceptional circumstances arising out of

the establishment of India and Pa­

kistan as independent states and re-

cognizing the fact that they have

long constituted an economic unit,

the contracting parties agree that the

provisions of this Agreement shall

not prevent the two countries from

entering into special arrangements

with respect to the trade between

them, pending the establishment of

their mutual trade relations on a de-

finitive basis.

12. Each contracting party shall

take such reasonable measures as

may be available to it to ensure ob-

servance of the provisions of this

Agreement by the regional and local

governments and authorities within

its territory.

Article

XXV.

Joint Action by the Contracting

Parties.

1. Representatives of the contract­

ing parties shall meet from time to

time for the purpose of giving effect

to those provisions of this Agreement

which involve joint action and, gener-

ally, with a view to facilitating the

operation and furthering the objec-

tives of this Agreement. Wherever

reference is made in this Agreement

to the contracting parties acting

jointly they are designated as the

CONTRACTING PARTIES.

2. The Secretary-General of the

United Nations is requested to con-

vene the first meeting of the CON­

TRACTING PARTIES which shall

take place not later than March 1,

1948.

3. Each contracting party shall be

entitled to have one vote åt all ineet-

ings of the CONTRACTING PAR­

TIES.

4. Except as otherwise provided

for in this Agreement, decisions of

the CONTRACTING PARTIES shall

be taken by a majoritv of the votes

cast.

11. Med beaktande av de extraordi­

nära förhållanden, som uppkommit

genom att Indien och Pakistan upp­

rättats som självständiga stater och

i insikt om att dessa stater länge ut­

gjort en ekonomisk enhet, äro de av­

talsslutande parterna ense, att be­

stämmelserna i detta avtal icke skola

utgöra hinder för de båda länderna

att ingå särskilda arrangemang avse­

ende handeln dem emellan, i avvak­

tan å att deras ömsesidiga handels­

förbindelser slutgiltigt regleras.

12. Varje avtalsslutande part skall

vidtaga de rimliga åtgärder, som stå

den till buds för att säkerställa, att

bestämmelserna i detta avtal iaktta­

gas av regionala och lokala regering­

ar och myndigheter inom dess om­

råde.

Artikel

XXV.

Samfällda åtgärder av de avtalsslu-

tande parterna.

1. Representanter för de avtalsslu­

tande parterna skola tid efter annan

sammanträda i syfte att genomföra

de bestämmelser i detta avtal, som in­

nebära samfällda åtgärder, och i all­

mänhet för att underlätta tillämp­

ningen av avtalet och främja dess syf­

ten. Varhelst i detta avtal hänvisning

göres till de avtalsslutande parterna

såsom vidtagande samfällda åtgärder

betecknas de DE AVTALSSLUTAN­

DE PARTERNA.

2. Förenta Nationernas generalsek­

reterare anmodas sammankalla det

första sammanträdet med DE AV­

TALSSLUTANDE PARTERNA, vil­

ket icke skall äga rum senare än den

1 mars 1948.

3. Varje avtalsslutande part skall

vara berättigad till en röst vid alla

sammanträden med DE AVTALS­

SLUTANDE PARTERNA.

4. Såvitt ej annat bestämmes i detta

avtal, skola DE AVTALSSLUTANDE

PARTERNAS beslut fattas med fler­

talet av avgivna röster.

104

Kungl. Maj:ts proposition nr 52.

5. (a) In exceptional circumstan-

ces not elsewhere provided for in this

Agreement, the CONTRACTING PAR­

TIKS may waive an obligation im-

posed upon a contracting party by

this Agreement; Provided that any

such decision shall be approved by a

two-thirds majority of the votes cast

and that such majority shall comprise

more than half of the contracting

parties. The CONTRACTING PAR­

TIKS may also by such a vote

(i) define certain categories of

exceptional circumstances to

which other voting requirements

shall apply for the waiver of

obligations, and

(ii) prescribe such criteria as

may be necessary for the applica-

tion of this sub-paragraph.

(b) If any contracting party has

failed without sufficient justification

to carry out with another contracting

party negotiations of the kind de-

scribed in paragraph 1 of Article 17

of the Havana Charter, the CON­

TRACTING PARTIKS may, upon

complaint and after investigation,

authorize the complaining contract­

ing party to withhold from the other

the concessions incorporated in the

relevant Schedule to this Agreement.

In any judgment as to whether a con­

tracting party has so failed, the CON­

TRACTING PARTIKS shall have re-

gard to all relevant circumstances,

including the developmental, recon-

struction and other needs and the

general fiscal structures of the con­

tracting parties concerned and to the

provisions of the Havana Charter as

a whole. If in fact the concessions

referred to are withheld, so as to re-

sult in the application to the trade of

the other contracting party of tariffs

higher than would otherwise have

been applicable, such other contract­

ing party shall then be free, within

sixty days after such action becomes

effective, to give written notice of

withdrawal from the Agreement. The

vdthdrawal shall take effect upon the

5. a) I undantagsfall, för vilka be­

stämmelser icke finnas annorstädes i

detta avtal, må DK AVTALSSLU-

TANDK PARTKRNA befria part från

en förpliktelse, som enligt avtalet

åligger parten; förutsatt att beslut

därom fattas med en majoritet av

två tredjedelar av de avgivna röster­

na och att denna majoritet omfattar

mer än hälften av parterna. DK AV-

TALSSLUTANDK PARTKRNA må

även genom på detta sätt fattat be­

slut

i) fastställa vissa slag av un­

dantagsfall, beträffande vilka

andra omröstningsregler skola

tillämpas för befrielse från för­

pliktelser, och

ii) föreskriva sådana kriterier,

som må vara nödvändiga för till-

lämpningen av denna punkt.

b) Om avtalsslutande part utan

tillräckliga skäl underlåtit att i för­

hållande till annan part genomföra

förhandlingar av i moment 1 av ar­

tikel 17 av Havana-stadgan angiven

art, må DK A VT ALSSLUT ANDK

PARTKRNA, sedan klagomål fram­

förts och utredning verkställts, berät­

tiga den klagande parten att undan­

hålla den andra parten i tillämplig

lista till detta avtal upptagna medgi­

vanden. Vid bedömande av fråga, hu­

ruvida part gjort sig skyldig till dylik

underlåtenhet, skola DK AVTALS-

SLUTANDK PARTKRNA taga hänsyn

till alla vederbörliga omständigheter,

inbegripet parternas behov av ekono­

misk utveckling och återuppbyggnad

ävensom andra behov, deras allmän­

na fiskala struktur samt bestämmel­

serna i Havana-stadgan i dess helhet.

Om de berörda medgivandena fak­

tiskt undanhållas och detta har till

följd att på den andra partens han­

del tillämpas högre avgifter än som

eljest skulle ha tillämpats, skall den­

na andra part vara oförhindrad att

inom sextio dagar, efter det en dylik

åtgärd trätt i kraft, skriftligen an­

mäla sitt frånträdande av avtalet.

Krånträdandet skall gälla efter ut­

gången av sextio dagar från den dag,

105

Kungl. Maj:ts proposition nr 52.

expiration of sixty days from the day

on which such notice is received by

the CONTRACTING PARTIES.

(c) The provisions of sub-para-

graph (b) shall not apply as between

any two contracting parties the Sche-

dules of which contain concessions

initially negotiated between such con­

tracting parties.

(d) The provisions of sub-para-

graphs (b) and (c) shall not apply

until January 1, 1949.

Article

XXVI.

Acceptance, Entry into Force and

Registration.

1. The present Agreement shall

bear the date of the signature of the

Final Act adopted åt the conclusion

of the Second Session of the Prepa-

ratory Committee of the United Na­

tions Conference on Trade and Em-

ployment and shall be open to accep­

tance by any government signatory

to the Final Act.

2. This Agreement, done in a single

English original and in a single

French original, both texts authentic,

shall be deposited with the Secretary-

General of the United Nations, who

shall furnish certified copies thereof

to all interested governments.

3. Each government accepting this

Agreement shall deposit an instru­

ment of acceptance with the Secre-

tary-General of the United Nations,

who will inform all interested govern­

ments of the date of deposit of each

instrument of acceptance and of the

day on which this Agreement enters

into force under paragraph 5 of this

Article.

4. Each government accepting this

Agreement does so in respect of its

metropolitan territory and of the

other territories for which it has in-

ternational responsibility; Provided

that it may åt the time of acceptance

declare that any separate customs

då dylik anmälan mottogs av DE

AVTALSSLUTANDE PARTERNA.

c) Bestämmelserna i punkt b) ovan

skola icke äga tillämpning mellan två

avtalsslutande parter, vilkas listor

innehålla medgivanden, om vilka ur­

sprungligen förhandlats mellan des­

sa parter.

d) Bestämmelserna i punkterna b)

och c) ovan skola icke äga tillämp­

ning förrän den 1 januari 1949.

Artikel

XXVI.

Godtagande, ikraftträdande och

registrering.

1. Dagen för förevarande avtal

skall vara dagen för undertecknandet

av den slutakt, som antagits vid av­

slutandet av det andra mötet med för­

beredande kommittén för Förenta Na­

tionernas konferens rörande handel

och sysselsättning, och avtalet skall

stå öppet för godtagande av alla re­

geringar, som undertecknat denna

slutakt.

2. Detta avtal, som upprättats i en

enda engelsk och en enda fransk ori­

ginaltext med lika vitsord för båda

itexterna, skall deponeras hos För­

enta Nationernas generalsekreterare,

vilken skall tillställa alla intresserade

regeringar bestyrkta avskrifter av

texterna.

3. Varje regering, som godtager det­

ta avtal, skall deponera en urkund rö­

rande godtagandet hos Förenta Na­

tionernas generalsekreterare, vilken

skall underrätta alla intresserade re­

geringar om dagen för depositionen

av varje dylik urkund samt om da­

gen för avtalets ikraftträdande enligt

bestämmelserna i moment 5 av den­

na artikel.

4. Varje regering, som godtager

detta avtal, gör detta med avseende å

moderlandet och de övriga områden,

för vilka den har internationell an­

svarighet; dock att regering vid tid­

punkten för godtagandet må förkla­

ra, att särskilt tullområde, för vilket

106

Kungl. Maj ds proposition nr 52.

territory för which it has Internatio­

nal responsibility possesses full auton-

omy in the conduct of its external

commercial relations and of the other

matters provided for in this Agree-

ment, and that its acceptance does

not reläte to such territory; and Pro­

vided further that if any of the cus-

toms territories on behalf of which a

contracting party has accepted this

Agreement possesses or acquires full

autonomy in the conduct of its exter­

nal commercial relations and of the

other matters provided for in this

Agreement, such territory shall, upon

sponsorship through a declaration by

the responsible contracting party

establishing the above-mentioned

fact, be deemed to be a contracting

party.1

5. This Agreement shall enter into

force, as among the governments

which have accepted it, on the thir-

tieth day following the day on which

instruments of acceptance have been

den har internationell ansvarighet,

äger full självstyrelse i fråga om

handhavandet av utrikeshandelsför-

bindelser och andra i detta avtal be­

handlade förhållanden samt att dess

godtagande icke inbegriper dylikt om­

råde; vidare förutsatt att, om något

tullområde, beträffande vilket en av­

talsslutande part godtagit detta avtal,

äger eller förvärvar full självstyrelse

i fråga om handhavandet av utrikes-

handelsförbindelser och andra i det­

ta avtal behandlade förhållanden, dy­

likt område, med stöd av en förkla­

ring av ansvarig avtalsslutande part,

som fastslår nämnda förhållande,

skall anses vara avtalsslutande part.1

5. Detta avtal skall träda i kraft i

förhållande till de regeringar, som

godtagit detsamma, å trettionde dagen

efter den dag, då urkunder rörande

godtagandet deponerats hos Förenta

1 DE AVTALSSLUTANDE PARTERNA beslöto vid möte i Annecy år 1949, att detta

moment skall erhålla nedan angivna ändrade lydelse. Ändringen träder i kraft enligt' bestäm­

melserna i artikel XXX; nytillträdande land är enligt moment 6 av anslutningsprotokollet

skyldigt godtaga ändringen.

4. (a) Each government accepting this

Agreement does so in respect of its metro-

politan territory and of the other ter­

ritories for which it has international re­

sponsibility, except such separate customs

territories as it shall notify to the Secre-

tary-General of the United Nations åt the

time of its own acceptance.

(b) Any government, which has so no-

tified the Secretary-General under the ex-

ceptions in sub-paragraph (a) of this para-

graph, may åt any time give notice to the

Secretary-General that its acceptance shall

be effective in respect of any separate cus­

toms territory or territories so excepted

and such notice shall take effect on the

thirtieth day following the day on which

it is received by the Secretary-General.

(c) If any of the customs territories,

in respect of which a contracting party has

accepted this Agreement, possesses or ac­

quires full autonomy in the conduct of its

external commercial relations and of the

other matters provided for in this Agree­

ment, such territory shall, upon sponsor­

ship through a declaration by the respon­

sible contracting party establishing the

above-mentioned fact, be deemed to be a

contracting party.

4. a) Varje regering, som godtager det­

ta avtal, gör detta med avseende å mo­

derlandet och de övriga områden, för vil­

ka den har internationell ansvarighet, med

undantag av de särskilda tullområden om

vilka den underrättar Förenta Nationernas

generalsekreterare vid sitt eget godtagande

av avtalet.

b) Regering, som underrättat general­

sekreteraren enligt undantagsbestämmelser­

na i punkt a) av detta moment, må när

som helst meddela generalsekreteraren, att

dess godtagande skall gälla särskilt tullom­

råde eller särskilda tullområden, som så­

lunda undantagits. Dylikt meddelande skall

gälla från trettionde dagen efter den dag,

då det mottagits av generalsekreteraren.

c) Om tullområde, beträffande vilket

avtalsslutande part godtagit detta avtal, äger

eller förvärvar full självstyrelse i fråga om

handhavandet av utrikeshandelsförbindel-

ser och andra i detta avtal behandlade för­

hållanden, skall dylikt område, med stöd av

en förklaring av ansvarig avtalsslutande

part som fastslår nämnda förhållande, anses

vara avtalsslutande part.

Kungl. Maj.ts proposition nr 52.

107

deposited with the Secretary-General

of the United Nations on behalf of

governments signatory to the Final

Act the territories of which account

för eighty-five per centum of the to­

tal external trade of the territories of

the signatories to the Final Act adop-

ted åt the conclusion of the Second

Session of the Preparatory Commit-

tee of the United Nations Conference

on Trade and Employment. Such per-

centage shall be determined in accor-

dance with the table set forth in An­

nex H. The instrument of acceptance

of each other government signatory

to the Final Act shall take effect on

the thirtieth day following the day

on which such instrument is depos­

ited.

6. The United Nations is author-

ized to effect registration of this

Agreement as soon as it enters into

force.

Article

XXVII.

Withholding or Withdrawal of

Concessions.

Any contracting party shall åt any

time be free to withhold or to with-

draw in whole or in part any conces-

sion, provided för in the appropriate

Schedule annexed to this Agreement,

in respect of which such contracting

party determines that it was initially

negotiated with a government which

has not become, or has ceased to be

a contracting party. The contracting

party taking such action shall give

notice to all other contracting par-

ties and, upon request, consult with

the contracting parties which have a

substantial interest in the product

concerned. Article

XXVIII.

Modification of Schedules.

1. On or after January 1, 1951,

any contracting party may, by nego-

tiation and agreement with any other

contracting party with which such

Nationernas generalsekreterare för re­

geringar, vilka undertecknat slutak­

ten och vilkas områden svara för åt­

tiofem procent av de länders totala

utrikeshandel, vilka undertecknat den

vid avslutandet av det andra mötet

med förberedande kommittén för För­

enta Nationernas konferens rörande

handel och sysselsättning antagna

slutakten. Detta procenttal skall be­

stämmas i enlighet med i bilaga H in­

tagen tabell. Urkunden rörande god­

tagandet skall i fråga om varje annan

regering, som undertecknat slutakten,

träda i kraft å trettionde dagen efter

den dag, då urkunden deponerats.

6. Förenta Nationerna bemyndigas

att verkställa registrering av detta

avtal, så snart det trätt i kraft.

Artikel

XXVII.

Innehållande eller frånträdande av

medgivanden.

Avtalsslutande part skall vara be­

rättigad att när som helst helt eller

delvis innehålla eller frånträda med­

givande, som upptagits i vederbörlig,

vid detta avtal fogald lista, beträf­

fande vilket parten konstaterar att

förhandling ursprungligen genomför­

des med regering, som icke blivit el­

ler upphört att vara avtalsslutande

part. Part, som vidtager dylik åtgärd,

skall underrätta övriga avtalsslutan­

de parter samt på begäran samråda

med de parter, som ha ett väsentligt

intresse av varan i fråga.

Artikel

XXVIII.

Ändring i listor.

1. Den 1 januari 1951 eller där­

efter må avtalsslutande part genom

förhandling och överenskommelse

med annan avtalsslutande part, med

108

Kungl. Maj.ts proposition rir 52.

treatment was initially negotiated,

and subject to consultation with such

other contracting parties as the

CONTRACTING PARTIES determine

to have a substantial interest in such

treatment, modify, or cease to apply,

the treatment which it has agreed to

accord under Artide II to any pro-

duct described in the appropriate

Schedule annexed to this Agreement.

In such negotiations and agreement,

which may include provision for

compensatory adjustment with re-

spect to other products, the contrac­

ting parties concerned shall endeav-

our to maintain a general level of

reciprocal and mutually advantage-

ous concessions not less favourable to

trade than that provided for in the

present Agreement.

2. (a) If agreement between the

contracting parties primarily con­

cerned cannot be reached, the con­

tracting party which proposes to mod­

ify or cease to apply such treatment

shall, nevertheless, be free to do so,

and if such action is taken the con­

tracting party with which such treat­

ment was initially negotiated, and the

other contracting parties determined

under paragraph 1 of this Article to

have a substantial interest, shall then

be free, not later than six months

after such action is taken, to with-

draw, upon the expiration of thirty

days from the day on which written

notice of such withdrawal is received

by the CONTRACTING PARTIES,

substantially equivalent concessions

initially negotiated with the contract­

ing party taking such action.

(b) If agreement between the con­

tracting parties primarily concerned

is reached but any other contracting

party determined under paragraph 1

of this Article to have a substantial

interest is not satisfied, such other

contracting party shall be free, not

later than six months after action un­

der such agreement is taken, to with-

draw, upon the expiration of thirty

days from the day on which written

notice of sucb withdrawal is received

by the CONTRACTING PARTIES,

vilken förhandling därom ursprung­

ligen genomfördes, och i samråd

med andra avtalsslutande parter, vil­

ka DE AVTALSSLUTANDE PAR­

TERNA bedöma ha ett väsentligt in­

tresse i saken, ändra eller upphöra

att tillämpa enligt artikel II överens­

kommen behandling i fråga om va­

ra, som upptagits i vederbörlig, till

detta avtal fogad lista. I fråga om

dylika förhandlingar och överens­

kommelser, som må innefatta be­

stämmelse om kompensation i avse­

ende å andra varor, skola de ifråga­

varande parterna eftersträva att bi­

behålla en allmän nivå av reciproka

och ömsesidigt fördelaktiga medgi­

vanden, som icke är mindre gynn­

sam för handeln än vad som be-

stämfs i förevarande avtal.

2. a) Om överenskommelse icke

kan nås mellan de parter, som i

första hand beröras, skall den part,

som avser att ändra eller att upphöra

att tillämpa dylik behandling, det

oaktat vara berättigad därtill. Om dy­

lik åtgärd vidtages, skall part, med

vilken om behandlingen ursprungli­

gen förhandlades, ävensom andra

parter, som enligt moment 1 av den­

na artikel bedömts ha ett väsentligt

intresse, vara berättigade att senast

sex månader efter det åtgärden vid­

tagits frånträda — vid utgången av

trettio dagar efter den dag, då DE

AVTALSSLUTANDE PARTERNA

mottagit skriftlig underrättelse där­

om — väsentligen likvärdiga medgi­

vanden, om vilka ursprungligen för­

handlats med den part, som vidtager

den ifrågavarande åtgärden.

b) Om överenskommelse nås mel­

lan de parter, som i första hand be­

röras, men annan part, som enligt

moment 1 av denna artikel bedömts

ha ett väsentligt intresse, icke är till­

fredsställd, skall dylik part vara be­

rättigad att senast sex månader ef­

ter det åtgärd enligt sådan överens­

kommelse vidtagits frånträda — efter

utgången av trettio dagar från den

dag, då skriftlig underrättelse därom

mottagits av DE AVTALSSLUTANDE

PARTERNA — väsentligt likvärdiga

109

Kungl. Maj:ts proposition nr 52.

substantially equivalent concessions

initially negotiated with a contract-

ing party taking action under such

agreement.

Article

XXIX.

The Relation of Hus Agreement to

the Havana Charter.

1. The contracting parties under-

take to observe to the fullest extent

of their executive authority the gen­

eral principles of Chapters I to VI in-

clusive and of Chapter IX of the Ha­

vana Charter pending their accept-

ance of it in accordance with their

constitutional procedures.

2. Part II of this Agreement shall

be suspended on the day on which

the Havana Charter enters into

force.

3. If by September 30, 1949, the

Havana Charter has not entered into

force, the contracting parties shall

meet before December 31, 1949, to

agree whether this Agreement shall

be amended, supplemented or main-

tained.

4. If åt any time the Havana Char­

ter should cease to be in force, the

contracting parties shall meet as soon

as practicable thereafter to agree

whether this Agreement shall be sup­

plemented, amended or maintained.

Pending such agreement, Part II

of this Agreement shall again enter

into force; Provided that the pro­

visions of Part II other than Article

XXIII shall be replaced, mutatis mu­

tandis, in the form in which they

then appeared in the Havana Charter;

and Provided further that no con­

tracting party shall be bound by any

provision which did not bind it åt

the time when the Havana Charter

ceased to be in force.

5. If any contracting party has not

accepted the Havana Charter by the

date upon which it enters into force,

the contracting parties shall confer

to agree whether, and if so in what

way, this Agreement insofar as it

affects relations between such cnn-

medgivanden, om vilka ursprungli­

gen förhandlats med part, som vidta­

ger åtgärd enligit sådan överenskom­

melse.

Artikel

XXIX.

Förhållandet mellan detta avtal och

Havana-stadgan.

1. De avtalsslutande parterna åta­

ga sig att i all den utsträckning, som

är förenlig med parternas exekutiva

befogenhet, iakttaga de allmänna

grundsatserna i Havana-stadgans ka­

pitel I—VI och kapitel IX i avvaktan

å parternas godtagande av stadgan i

enlighet med deras konstitutionella

regler.

2. Del II av detta avtal skall upp­

höra att gälla, då Havana-stadgan trä­

der i kraft.

3. Om Havana-stadgan icke trätt i

kraft den 30 september 1949, skola

de avtalsslutande parterna samman­

träda före den 31 december 1949

för att överenskomma, huruvida det­

ta avtal skall ändras, kompletteras

eller bibehållas.

4. Om Havana-stadgan vid någon

tidpunkt skulle upphöra att gälla,

skola de avtalsslutande parterna

sammanträda så snart som möjligt

därefter för att överenskomma, huru­

vida detta avtal skall kompletteras,

ändras eller bibehållas. I avvaktan på

en dylik överenskommelse skall Del

II av detta avtal åter träda i kraft;

dock att andra bestämmelser i Del

II än artikel XXIII skola ersättas,

mutatis mutandis, med de bestäm­

melser, som då finnas i Havana-stad­

gan; vidare förutsatt att avtalsslu­

tande part icke skall vara bunden

av någon bestämmelse, som icke

hand parten vid tidpunkt, då Ha­

vana-stadgan upphörde att gälla.

5. Om avtalsslutande part icke

godtagit Havana-stadgan den dag, då

stadgan träder i kraft, skola de av­

talsslutande parterna överlägga för

att överenskomma, huruvida, och i

så fall på vad sätt, detta avtal skall,

i vad detsamma berör förhållandena

no

Kungl. Maj:ts proposition nr 52.

tracting party and other contracting

parties, shall be supplemented or

amended. Pending such agreement

the provisions of Part II of this

Agreement shall, notwithstanding the

provisions of paragraph 2 of this Ar­

tide, continue to apply as between

such contracting party and other con­

tracting parties.

6. Contracting parties which are

Members of the International Trade

Organization shall not invoke the

provisions of this Agreement so as

to prevent the operation of any pro­

vision of the Havana Charter. The

application of the principle under-

lying this paragraph to any contract­

ing party which is not a Member of

the International Trade Organization

shall be the subject of an agreement

pursuant to paragraph 5 of this Ar­

tide.

Article

XXX.

Amendments.

1. Except where provision for mod-

ification is made elsewhere in this

Agreement, amendments to the pro­

visions of Part I of this Agreement

or to the provisions of Article XXIX

or of this Artide shall become ef-

fective upon acceptance by all the

contracting parties, and other amend­

ments to this Agreement shall be­

come effective, in respect of those

contracting parties which accept

them, upon acceptance by two-thirds

of the contracting parties and there-

after for each other contracting party

upon acceptance by it.

2. Any contracting party accepting

an amendment to this Agreement

shall deposit an instrument of ac­

ceptance with the Secretary-General

of the United Nations within such

period as the CONTRACTING PAR­

TIES may specify. The CONTRACT­

ING PARTIES may decide that any

amendment made effective under

this Article is of such a nature that

any contracting party which has not

accepted it within a period specified

mellan dylik part och andra parter,

kompletteras eller ändras. I avvak­

tan på dylik överenskommelse skola

bestämmelserna i Del II av detta av­

tal, utan hinder av bestämmelserna

i moment 2 av denna artikel, fort­

fara att tillämpas i förhållandet mel­

lan dylik part och andra parter.

6. Avtalsslutande parter, vilka äro

medlemmar av Internationella han-

delsorganisationen, må icke åberopa

bestämmelserna i detta avtal för att

hindra tillämpningen av någon be­

stämmelse i Havana-stadgan. Till-

lämpningen av den grundsats, på vil­

ken detta moment vilar, på avtals­

slutande part, som icke är medlem

av Internationella handelsorganisa-

tionen, skall regleras genom en över­

enskommelse enligt bestämmelserna i

moment 5 av denna artikel.

Artikel

XXX.

Ändringar.

1. Med undantag av de fall då be­

stämmelse rörande ändring meddelas

annorstädes i detta avtal, skola änd­

ringar av bestämmelserna i Del I av

avtalet eller av bestämmelserna i ar­

tikel XXIX eller i denna artikel trä­

da i kraft, så snart desamma god­

känts av alla avtalsslutande parter,

och andra ändringar i avtalet träda i

kraft i förhållande till de parter, som

godtagit desamma, efter godkännan­

de av två tredjedelar av de avtalsslu­

tande parterna och därefter för var­

je annan part vid dess godkännande

av ändringarna.

2. Avtalsslutande part, som god­

känner en ändring i detta avtal, skall

deponera en urkund rörande godkän­

nandet hos Förenta Nationernas ge­

neralsekreterare inom tid, som DE

AVTALSSLUT ANDE PARTERNA må

föreskriva. Dessa må besluta, att änd­

ring, som trätt i kraft enligt bestäm­

melserna i denna artikel, är sådan,

att part, som icke godkänt densam­

ma inom av dem föreskriven tid,

skall vara berättigad att frånträda av­

Kungl. Maj:ts proposition nr 52.

111

by the CONTRACTING PARTIES

shall be free to withdraw from this

Agreement, or to remain a contract-

ing party with the consent of the

CONTRACTING PARTIES.

Article

XXXI.

Withdrawal.

Without prejudice to the provisions

of Article XXIII or of paragraph 2

of Article XXX, any contracting

party may, on or af ter January 1,

1951, withdraw from this Agreement,

or may separately withdraw on be-

half of any of the separate customs

territories för which it has inter-

national responsibility and which åt

the time possesses full autonomy in

the conduct of its external commer-

cial relations and of the other mat­

ters provided for in this Agreement.

The withdrawal shall take effect on

or af ter January 1, 1951, upon the

expiration of six months from the

day on which written notice of with­

drawal is received by the Secretary-

General of the United Nations.

Article

XXXII.

Contracting Parties.

1. The contracting parties to this

Agreement shall be understood to

mean those governments which are

applying the provisions of this Agree­

ment under Article XXVI or XXXIII

or pursuant to the Protocol of Pro­

visional Application.

2. Åt any time after the entry

into force of this Agreement pur­

suant to paragraph 5 of Article XXVI,

those contracting parties which have

accepted this Agreement pursuant to

paragraph 3 of Article XXVI may

decide that any contracting party

which has not so accepted it shall

cease to be a contracting party.

Article

XXXIII.

Accession.

A government not party to this

Agreement, or a government acting

on behalf of a separate customs ter-

ritory possessing full autonomy in

talet eller kvarstå som part med de­

ras samtycke.

Artikel

XXXI.

Frånträdande.

Utan intrång i bestämmelserna i

artikel XXIII eller moment 2 av ar­

tikel XXX må avtalsslutande part den

1 januari 1951 eller därefter från-

träda detta avtal för egen del eller för

ett särskilt tullområdes räkning, för

vilket parten har internationell an­

svarighet och som vid tidpunkten

i fråga äger full självstyrelse i fråga

om handhavandet av utrikeshandels-

förbindelser och andra i detta avtal

behandlade förhållanden. Frånträ-

dandet skall äga verkan från den 1

januari 1951 eller därefter, efter ut­

gången av sex månader från den dag,

då skriftlig underrättelse därom mot­

tagits av Förenta Nationernas general­

sekreterare.

Artikel

XXXII.

Avtalsslutande parter.

1. Med avtalsslutande parter i det­

ta avtal skola förstås de regeringar,

som tillämpa bestämmelserna i avta­

let enligt artiklarna XXVI eller

XXXIII eller i enlighet med bestäm­

melserna i protokollet om proviso­

risk tillämpning.

2. När som helst efter ikraftträ­

dandet av detta avtal i enlighet med

moment 5 av artikel XXVI må de av­

talsslutande parter, som godtagit av­

talet i enlighet med moment 3 av

artikel XXVI, besluta, att part, som

icke sålunda godtagit detsamma,

skall upphöra att vara avtalsslutande

part.

Artikel XXXIII.

Anslutning.

Regering, som icke är part i detta

avtal, eller regering, som handlar på

ett särskilt tullområdes vägnar, vil­

ket äger full självstyrelse i fråga om

Kungl. Maj:ts proposition nr 52.

the conduct of its external commer- cial relations and of the other mat­ ters provided for in this Agreement, may accede to this Agreement, on its own behalf or on behalf of that territory, on terms to be agreed be- tween such government and the CON- TRACTING PARTIES. Decisions of the CONTRACTING PARTIES under this paragraph shall be taken by a two-thirds majori ty.

Article

XXXIV.

Annexes.

The annexes to this Agreement are hereby made an integral part of this Agreement.

Article

XXXV.

1. Without prejudice to the pro­ visions of paragraph 5 (b) of Article XXV or to the obligations of a con- tracting party pursuant to paragraph 1 of Article XXIX, this Agreement, or alternatively Article II of this Agreement, shall not apply as be- tween any contracting party and any other contracting party if: (a) the two contracting parties have not entered into tariff negotia- tions with each other, and (b) either of the contracting par­ tier, åt the time either becomes a contracting party, does not consent to such application.

2. The CONTRACTING PARTIES may, åt any time before the Havana Charter enters into force, review the operation of this Article in particular cases åt the request of any con­ tracting party and make appropriate recommendations.

ANNEX A.

List of Territories referred to in Par­

agraph 2 (a) of Article I.

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Dependent territories of the Uni­ ted Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

handhavandet av utrikeshandelsför- bindelser och andra i detta avtal be­ handlade förhållanden, må ansluta sig till avtalet för egen del eller å dylikt områdes vägnar på villkor, som må överenskommas mellan regeringen och DE AVTALSSLUTANDE PÅR- TERNA. Beslut av DE AVTALSSLU­ TANDE PARTERNA enligt detta mo­ ment skall fattas med två tredjede­ lars majoritet.

Artikel

XXXIV.

Bilagor.

Bilagorna till detta avtal förklaras härmed utgöra en integrerande del därav.

Artikel

XXXV.

1. Utan intrång i bestämmelserna i moment 5 b) av artikel XXV eller i en avtalsslutande parts förpliktelser en­ ligt moment 1 av artikel XXIX, skall detta avtal, eller alternativt artikel II av avtalet, icke äga tillämpning i förhållandet mellan en avtalsslutande part och annan avtalsslutande part i fall:

a) de båda parterna icke inlett lullförhandlingar med varandra, och

b) någon av parterna, vid den tid­ punkt då endera blir avtalsslutande part, icke samtycker till dylik till- lämpning.

2. DE AVTALSSLUTANDE PAR­ TERNA må, när som helst före Ha- vana-stadgans ikraftträdande, grans­ ka tillämpningen av denna artikel i särskilda fall på begäran av avtals­ slutande part och framlägga lämp­ liga förslag.

BILAGA A.

Förteckning över områden, som avses

i moment 2 a) av artikel I.

Det Förenade Konungariket Stor­ britannien och Nord-Irland

Lydområden under det Förenade Konungariket Storbritannien och Nord-Irland

113

Kungl. Maj:ts proposition nr 52.

Canada

Commonwealth of Australia

Dependent territories of the Com­

monwealth of Australia

New Zealand

Dependent teri-itories of New Zea­

land

Union of South Africa including

South West Africa

Ireland

India (as on April 10, 1947)

Newfoundland

Southern Rhodesia

Burma

Ceylon

Certain of the territories listed

above have two or more preferential

rates in force for certain products.

Any such territory may, by agree-

ment with the other contracting par-

ties which are principal suppliers of

such products åt the most-favoured-

nation rate, substitute for such pre­

ferential rates a single preferential

rate which shall not on the whole

be less favourable to suppliers åt the

most-favoured-nation rate than the

preferences in force prior to such

substitution.

The imposition of an equivalent

margin of tariff preference to replace

a margin of preference in an internal

tax existing on April 10, 1947, ex-

clusively between two or more of the

territories listed in this Annex or to

replace the preferential quantitative

arrangements described in the fol-

lowing paragraph, shall not be

deemed to constitute an increase in

a margin of tariff preference.

The preferential arrangements re-

ferred to in paragraph 5 (b) of Ar­

tide XIV are tliose existing in the

United Kingdom on April 10, 1947,

under contractual agreements with

the Governments of Canada, Austra­

lia and New Zealand, in respect of

chilled and frozen beef and veal,

frozen mutton and land), chilled and

frozen pork, and bacon. It is the in­

tention, without prcjudice to any ac-

Canada

Australiska statsförbundet

Lydområden under Australiska

statsförbundet

Nya Zeeland

Lydområden under Nya Zeeland

Sydafrikanska unionen, inbegripet

Sydvästafrika

Irland

Indien (enligt förhållandena den

10 april 1947)

Newfoundland

Syd-Rhodesia

Burma

Ceylon

Vissa av ovan uppräknade områ­

den ha två eller flera preferenstull-

satser i kraft för vissa produkter.

Sådant område må efter överens­

kommelse med de övriga avtalsslu­

tande parter, som äro huvudleveran­

törer av ifrågavarande produkter en­

ligt mest gynnad nationstullsatsen,

utbyta nämnda preferenstullsatser

mot en enda preferenstullsats, vil­

ken såsom helhet icke skall vara

mindre gynnsam för leverantörer en­

ligt mest gynnad nationstullsatsen än

de preferenstullsatser, som voro i

kraft före utbytet.

Införandet av en likvärdig prefe­

rensmarginal i tullhänseende, avsedd

att ersätta en preferensmarginal i

fråga om inre beskattning, som den

10 april 1947 var i kraft uteslutande

mellan två eller flera av de i denna

bilaga angivna områdena, eller att

ersätta de kvantitativa preferensan­

ordningar, som angivas i följande

moment, skall icke anses innebära

en ökning av en preferensmarginal i

tullhänseende.

De i moment 5 b) av artikel XIV

avsedda preferensanordningarna äro

de, som funnos i Det Förenade Ko­

nungariket den 10 april 1947 enligt

avtal med Canadas, Australiens och

Nya Zeelands regeringar i fråga om

fruset nöt- och kalvkött, fruset får-

och lammkött, fruset fläsk ävensom

sidfläsk. Med förbehåll för åtgärder

enligt del I h) av artikel XX avses att

avskaffa dessa anordningar eller cr-

8

Iiihang till riksdagens protokoll 1950. 1 samt. Nr 52.

114

Kungi. Maj:ts proposition nr 52.

tion taken under part I (h) of Ar-

ticle XX, that these arrangements

shall be eliminated or replaced by

tariff preferences, and that negotia-

tions to this end shall take place as

soon as pradicable among the coun-

tries substantially concerned or in-

volved.

The film hire tax in force in New

Zealand on April 10, 1947, shall, for

the purposes of this Agreement, be

treated as a customs duty under Ar-

ticle I. The renters’ film quota in

force in New Zealand on April 10,

1947, shall, for the purposes of this

Agreement, be treated as a screen

quota under Article IV.

The Dominions of India and Pa­

kistan have not been mentioned sep-

arately in the above list since they

had not come into existence as such

on the base date of April 10, 1947.

ANNEX B.

List of Territories of the French

Union referred to in Paragraph 2 (b)

of Article I.

France

French Equatorial Africa (Treaty

Basin of the Congo* and other ter­

ritories)

French West Africa

Camerons under French Mandate*

French Somali Coast and Depen-

dencies

French Establishments in India*

French Establishments in Oceania

French Establishments in the Con-

dominium of the New Hebrides*

Guadeloupe and Dependencies

French Guiana

Indo-China

Madagascar and Dependencies

Morocco (French zone) *

Martinique

* För imports into Metropolitan France and

Territories of tte French Union.

sätta dem med tullpreferenser. För­

handlingar i detta syfte avses äga rum

så snart som möjligt mellan väsent­

ligen intresserade eller berörda län­

der.

Den skatt å filmuthyrning, som var

i kraft i Nya Zeeland den 10 april

1947, skall vid tillämpningen av det­

ta avtal behandlas som en tull, fal­

lande under artikel I. Den kontingen-

tering i fråga om uthyrning av fil­

mer, som var i kraft i Nya Zeeland

den 10 april 1947, skall vid tillämp­

ningen av detta avtal behandlas som

en kontingentering av speltiden en­

ligt artikel IV.

Dominierna Indien och Pakistan ha

icke nämnts var för sig i ovanståen­

de förteckning, eftersom de icke

existerade såsom sådana den 10 april

1947.

BILAGA B.

Förteckning över de områden tillhö­

rande Franska unionen, som avses i

moment 2 b) av artikel I.

Frankrike

Franska Ekvatorialafrika (Kongos

fördragsreglerade flodområde* och

andra områden)

Franska Västafrika

Franska mandatområdet Kamerun*

Franska Somalikusten med lydom­

råden

Franska besittningar i Indien*

Franska besittningar i Oceanien

Franska besittningar i condomi-

nium Nya Hebriderna*

Guadeloupe med lydområden

Franska Guayana

Indokina

Madagaskar med lydområden

Marocko (franska zonen)*

Martinique

* Vid införsel till franska moderlandet och

områden inom Franska unionen.

Kungl. Maj.ts proposition nr 52.

115

New Caledonia and Dependencies

Réunion

Saint-Pierre and Miquelon

Togo under French Mandate*

Tunisia

ANNEX C.

List of Territories of tlie Customs

Union of Belgium, Luxemburg and

the Netherlands referred to in Para-

graph 2 (b) of Article I.

The Economic Union of Belgium

and Luxemburg

Belgian Congo

Ruanda Urundi

Netherlands

Indonesia

Surinam

Netherlands Antilles

For imports into the metropolitan

territories constituting the Customs

Union.

ANNEX D.

List of Territories referred to in Par-

agraph 2 (b) of Article I as respects

the United States of America.

United States of America (customs

territory)

Dependent territories of the United

States of America

Republic of the Philippines

The imposition of an equivalent

margin of tariff preference to replace

a margin of preference in an internal

tax existing on April 10, 1947, exclu-

sively between two or more of the

territories listed in this Annex shall

not be deemed to constitute an in-

crease in a margin of tariff prefer­

ence.

Nya Kaledonien med lydområden

Réunion

Saint-Pierre och Miquelon

Franska mandatområdet Togo*

Tunisien

BILAGA C.

Förteckning över de områden tillhö­

rande tullunionen mellan Belgien,

Luxemburg och Nederländerna, som

avses i moment 2 b) av artikel I.

Belgisk-luxemburgiska ekonomiska

unionen

Belgiska Kongo

Ruanda Urundi

Nederländerna

Indonesien

Surinam

Nederländska Antillerna

Vid införsel till de i tullunionen in­

gående moderländerna.

BILAGA D.

Förteckning över de områden, som

avses i moment 2 b) av artikel I, i

vad angår Amerikas förenta stater.

Amerikas förenta stater (tullom­

råde)

Lydområden under Amerikas för­

enta stater

Republiken Filippinerna

Införandet av en likvärdig prefe­

rensmarginal i tullhänseende, avsedd

att ersätta en preferensmarginal i

fråga om inre beskattning, som den

10 april 1947 var i kraft uteslutan­

de mellan två eller flera av de i den­

na bilaga angivna områdena, skall ic­

ke anses innebära en ökning av pre­

ferensmarginalen i tullhänseende.

Note, see page 114.

Not se sid. 114.

116

Kungi. Maj-.ts proposition nr 52.

ANNEX E.

List of Territories covered by Prefer-

ential Arrangements between Chile

and Neighbouring Countries referred

to in Paragraph 2 (d) of Artide I.

Preferences in force exdusively be­

tween Chile on the one hand, and

1. Argentina

2. Bolivia

3. Peru

on the other hand.

ANNEX F.

List of Territories covered by Prefer-

ential Arrangements between Leba-

non and Syria and Neighbouring

Countries referred to in Paragraph

2 (d) of Article I.

Preferences in force exdusively be­

tween the Lebano-Syrian Customs

Union, on the one hand, and

1. Palestine

2. Transjordan

on the other hand.

ANNEX G.

Dates establishing Maximum Margins

of Preference referred to in Paragraph

4 of Article I.

Australia................... October 15, 1946

Canada...................... July 1,1939

France ...................... January1,1939

Lebano-Syrian

Customs Union.. November30,1939

Union of South

Africa................... July 1, 1938

Southern Rhodesia May 1, 1941

BILAGA E.

Förteckning över de i moment 2 d) av

artikel I avsedda områden, som berö­

ras av preferensanordningar mellan

Chile och angränsande länder.

Preferenser i kraft uteslutande mel­

lan å ena sidan

Chile

och å andra sidan respektive

1. Argentina

2. Bolivia

3. Peru

BILAGA F.

Förteckning över de i moment 2 d) av

artikel I avsedda områden, som berö­

ras av preferensanordningar mellan

Libanon och Syrien och angränsande

länder.

Preferenser i kraft uteslutande

mellan å ena sidan

Syrisk-libanesiska tullunionen

och å andra sidan respektive

1. Palestina

2. Transjordanien.

BILAGA G.

Dagar för bestämmande av de

maximala preferensmarginaler, vilka

åsyftas i moment 4 av artikel I.

Australien................. 15 oktober 1946

Canada..................... 1 juli 1939

Frankrike................. 1 januari 1939

Syrisk-libanesiska

tullunionen........... 30 november 1939

Sydafrikanska unio­

nen ....................... 1 juli 1938

Syd-Rhodesia...........

1 maj 1941

Kungl. Maj.ts proposition nr 52.

117

ANNEX H.

BILAGA H.

Percentage Shares of total External

Trade to be used for the Purpose of

making the Determination referred

to in Article XXVI.

(based on the average of 1938 and

the latest twelve months for which

figures are available)

Per­

centage

Australia ...................................

Belgium-Luxembur g-N ether-

lands ...................................

Brazil .......................................

Burma .......................................

Canada .......................................

Ceylon .......................................

Chile ...........................................

China .......................................

Cuba .......................................

Czechoslovakia .......................

French Union ...........................

India .......................................

Pakistan ...................................

New Zealand ...........................

Norway ...................................

Southern Rhodesia...................

Lebano-Syrian Customs Union

Union of South Africa ..........

United Kingdom of Great Brit-

ain and Northern Ireland

3.2

10,9

2,8

0,7

7.2

0,6

0,6

2,7

0,9

1.4

9.4

3,3*

1.2

1.5

0,3

0,1

2,3

25,7

United States of America ....

25,2

100,o

Procentuella andelar av den totala ut­

rikeshandeln att användas i syfte att

göra den bestämning, som åsyftas i

artikel XXVI.

(baserade på genomsnittet för 1938

och den senaste tolvmånaders peri­

od, för vilken sifferuppgifter äro till­

gängliga)

Procent­

sats

Australien .................................. 3,2

Belgien-Luxemburg-Nederlän-

derna ....................................... 10,9

Brasilien ..................................... 2,8

Burma ......................................... 0,7

Canada ....................................... 7,2

Ceylon............................................ 0,6

Chile ........................................... 0,6

Kina .............................................. 2,7

Cuba ........................................... 0,9

Tjeckoslovakien ....................... 1,4

Franska unionen ..................... 9,4

Indien ........................................... 1 „ ,

Pakistan .....................................J ’3

Nya Zeeland .............................. 1,2

Norge ........................................... 1,5

Syd-Rhodesia .............................. 0,3

Syrisk-libanesiska tullunionen 0,t

Sydafrikanska unionen..........

2,3

Det Förenade Konungariket

Storbritannien och Nord-Ir-

land ........................................... 25,7

Amerikas förenta stater .... 25,2

100,o

Note:

These percentages have been deter-

mined taking into account the trade of all terri-

tories for which countries mentioned above have

International responsibility and which are not

self-governing in matters dealt with in the

General Agreement on Tariffs and Trade.

Anm.:

Dessa procentsatser ha bestämts med

hänsyn tagen till alla områdens handel, för

vilka ovannämnda länder ha internationell an­

svarighet och som icke äro självstyrande i fråga

om angelägenheter, som beröras av det allmänna

tull- och handelsavtalet.

* The allocation of this percentage will be

made by agreement between the governments

of India and Pakistan and will be commu-

nicated as soon as possible to the Secretary-

General of the United Nations.

* Fördelning av denna procentsats kommer

att ske genom överenskommelse mellan rege­

ringarna i Indien och Pakistan och kommer

att så snart som möjligt delgivas Förenta Natio­

nernas generalsekreterare.

118

Kungl. Maj.ts proposition nr 52.

ANNEX I.

BILAGA I.

Interpretative notes

Förklarande anmärkningar

ad Article I.

Paragraph 1.

The obligations incorporated in

paragraph 1 of Article I by reference

to paragraphs 2 and 4 of Article III

and those incorporated in paragraph

2 (b) of Article II by reference to

Article VI shall be considered as fal-

ling within Part II for the purposes

of the Protocol of Provisional Ap­

plication.

The cross references, in the para­

graph immediately above and in par­

agraph 1 of Article I, to paragraphs

2 and 4 of Article III shall only ap-

ply after Article III has been modi-

fied by the entry into force of the

amendment provided for in the Pro­

tocol Modifying Part II and Article

XXVI of the General Agreement on

Tariffs and Trade, dated September

14, 1948.

Paragraph 4.

The term “margin of preference”

means the absolute difference be-

tween the most-favoured-nation rate

of duty and the preferential rate of

duty for the like product, and not

the proportionate relation between

those rates. As examples:

1) If the most-favoured-nation rate

were 36 per cent ad valorem and the

preferential rate were 24 per cent ad

valorem, the margin of preference

would be 12 per cent ad valorem and

not one-third of the most-favoured-

nation rate;

2) If the most-favoured-nation rate

were 36 per cent ad valorem and the

preferential rate were expressed as

two-thirds of the most-favoured-na­

tion rate, the margin of preference

would be 12 cent ad valorem;

3)

If the most-favoured-nation rate

were 2 francs per kilogram and the

preferential rate were i,so francs per

kilogram, the margin of preference

would be 0,50 francs per kilogram.

till artikel I.

Moment 1.

Förpliktelser, vilka innefattas i

moment 1 av artikel I genom hänvis­

ning till momenten 2 och 4 av arti­

kel III, och förpliktelser, som innefat­

tas i moment 2 h) av artikel II ge­

nom hänvisning till artikel VI, skola

anses falla under Del II vid tillämp­

ningen av protokollet om proviso­

risk tillämpning.

Hänvisningarna i ovanstående mo­

ment och i moment 1 av artikel I

till momenten 2 och 4 av artikel III

skola äga tillämpning först sedan

artikel III ändrats genom ikraftträ­

dandet av den ändring, som bestämts

i det den 14 september 1948 dagteck-

nade protokollet rörande ändring av

Del II och artikel XXVI av det all­

männa tull- och handelsavtalet.

Moment 4.

Uttrycket »preferensmarginal» av­

ser den absoluta skillnaden mellan

mest gynnad nationstullsatsen och

preferenstullsatsen för samma varu­

slag och icke det proportionella för­

hållandet mellan dessa tullsatser.

Exempel:

1. Om mest gynnad nationstullsat­

sen är 36 procent av värdet och pre­

ferenstullsatsen 24 procent av vär­

det, är preferensmarginalen 12 pro­

cent av värdet och icke en tredjedel

av mest gynnad nationstullsatsen.

2. Om mest gynnad nationstullsat­

sen är 36 procent av värdet och pre­

ferenstullsatsen är uttryckt såsom

två tredjedelar av mest gynnad na­

tionstullsatsen, är preferensmargina­

len 12 procent av värdet.

3. Om mest gynnad nationstull­

satsen är 2 francs per kilogram och

preferenstullsatsen är 1: 50 francs

per kilogram, är preferensmargina­

len 0:50 francs per kilogram.

119

Kungl. Maj:ts proposition nr 52.

The following kinds of customs ac-

tion, taken in accordance with estab-

lished uniform procedures, would not

be contrary to a general binding of

margins of preference:

(i) the re-application to an

imported product of a tariff clas-

sification or rate of duty, prop-

erly applicable to such product,

in cases in which the applica-

tion of such classification or rate

to such product was temporarily

suspended or inoperative on

April 10, 1947; and

(ii) the classification of a par-

ticular product under a tariff

item other than that under which

importations of that product

were classified on April 10, 1947,

in cases in which the tariff law

clearly contemplates that such

product may be classified under

more than one tariff item.

ad Artide II.

Paragraph 2 (a).

The cross reference, in paragraph

2 (a) of Article II, to paragraph 2 of

Artide III shall only apply after Ar­

ticle III has been modified by the en-

try into force of the amendment pro­

vided for in the Protocol Modifying

Part II and Article XXVI of the Gen­

eral Agreement on Tariffs and Trade,

dated September 14, 1948.

Paragraph 2 (b).

See the note relating to paragraph

1 of Article I.

Paragraph 4.

Except where otherwise specifical-

ly agreed between the contracting

parties which initially negotiated the

concession, the provisions of this par­

agraph will be applied in the light of

the provisions of Article 31 of the

Havana Charter.

ad Article III.

Any internal tax or other internal

charge, or any law, regulation or re-

quircment of the kind rcferred to in

Följande slag av tullåtgärder, vid­

tagna i överensstämmelse med fast­

ställda enhetliga regler, skola icke

anses stå i strid med en allmän bind­

ning av preferensmarginaler:

i)

återinförande beträffande en

importerad vara av en tullrubrice­

ring eller tullsats, som normalt är

tillämplig på denna vara, i fall då

ifrågavarande rubricering eller tull­

sats beträffande dylik vara den 10

april 1947 tillfälligt var satt ur kraft

eller eljest icke tillämpades; och

ii) tillämpning på en viss vara av

en annan tulltaxeposition än den,

som tillämpades vid import av den­

na vara den 10 april 1947, i fall då

tullagstiftningen klart avser, att dy­

lik vara kan klassificieras under mer

än en tulltaxeposition.

till artikel 11.

Moment 2 a).

Hänvisningen i moment 2 a) av

artikel II till moment 2 av artikel

III skall äga tillämpning först se­

dan artikel III ändrats genom ikraft­

trädandet av den ändring, som be­

stämts i det den 14 september 1948

dagtecknade protokollet rörande

ändring av Del II och artikel XXVI

av det allmänna tull- och handels­

avtalet.

Moment 2 b).

Se anmärkning till moment 1 av ar­

tikel I.

Moment 4.

För så vitt icke annat uttryckligen

överenskommes mellan de avtalsslu­

tande parter, som ursprungligen för­

handlat om det ifrågavarande med­

givandet, skola bestämmelserna i

detta moment tillämpas med beak­

tande av bestämmelserna i artikel 31

av Havana-stadgan.

till artikel III.

Varje inre skatt och annan inre

avgift samt varje lag, förordning och

bestämmelse av i moment 1 avsett

120

Kungl. Maj:ts proposition nr 52.

paragraph 1 which applies to an im­

ported product and to the like do-

mestic product and is collected or

enforced in the case of the imported

product åt the time or point of im-

portation, is nevertheless to be re-

garded as an internal tax or other

internal charge, or a law, regulation

or requirement of the kind referred to

in paragraph 1, and is accordingly

subject to the provisions of Article

III.

Paragraph 1.

The application of paragraph 1 to

internal taxes imposed by local gov-

ernments and authorities within the

territory of a contracting party is

subject to the provisions of the final

paragraph of Article XXIV. The term

“reasonable measures” in the last-

mentioned paragraph would not re-

quire, for example, the repeal of

existing national legislation authori-

zing local governments to impose in­

ternal taxes which, although techni-

cally inconsistent with the letter of

Article III are not in fact inconsistent

with its spirit, if sucli repeal wrould

result in a serious financial hardship

for the local governments or author­

ities concerned. With regard to taxa-

tion by local governments or author­

ities 'which is inconsistent with both

the letter and spirit of Article III, the

term “reasonable measures” would

permit a contracting party to elimi-

nate the inconsistent taxation grad-

ually over a transition period, if

abrupt action would create serious

administrative and financial diffi-

culties.

Paragraph 2.

A tax conforming to the require-

ments of the first sentence of para­

graph 2 would be considered to be

inconsistent with the provisions of

the second sentence only in cases

where competition was involved be-

tween, on the one hand, the taxed

product and on the other hand, a di-

rectly competitive or substitutable

product 'which wras not similarly

taxed.

slag, som tillämpas på importerad

vara och motsvarande inhemska va­

ra och som beträffande den importe­

rade varan uppbäres eller tillämpas

vid tiden eller å platsen för inför­

seln, skall icke desto mindre anses

som inre skatt eller annan inre av­

gift eller som lag, förordning eller

bestämmelse av i moment 1 avsett

slag och skall följaktligen vara un­

derkastad bestämmelserna i artikel

III.

Moment t.

Tillämpningen av moment 1 å inre

skatter, som påläggas av lokala rege­

ringar och myndigheter inom en av­

talsslutande parts område, är under­

kastad bestämmelserna i sista mo­

mentet av artikel XXIV. Uttryeket

»rimliga åtgärder» i sistnämnda mo­

ment får icke anses kräva exempel­

vis upphävande av gällande inhemsk

lagstiftning, som bemyndigar loka­

la regeringar att pålägga inre skat­

ter, vilka ehuru tekniskt oförenliga

med ordalydelsen av artikel III i

själva verket icke äro oförenliga

med dess andemening, om upphä­

vandet skulle medföra allvarliga fi­

nansiella svårigheter för de berörda

lokala regeringarna och myndighe­

terna. Vad beträffar sådan beskatt­

ning genom lokala regeringar eller

myndigheter, som är oförenlig med

såväl ordalydelsen som andemening­

en i artikel III, får uttrycket »rim­

liga åtgärder» anses tillåta part att

avskaffa denna beskattning gradvis

under en övergångstid, om ett plöts­

ligt avskaffande skulle skapa allvar­

liga administrativa och finansiella

svårigheter.

Moment 2.

En skatt, som uppfyller villkoren

i första meningen av moment 2, får

anses oförenlig med bestämmelserna

i andra meningen endast i fall, då

konkurrens föreligger mellan, å ena

sidan, den beskattade varan och, å

andra sidan, en direkt konkurreran­

de vara eller ersättningsvara, som

icke på liknande sätt beskattas.

Kungl. Maj:ts proposition nr 52.

121

Paragraph 5.

Regulations consistent with the pro­

visions of the first sentence of para­

graph 5 shall not be considered to be

contrary to the provisions of the sec-

ond sentence in any case in which

all of the products subject to the reg­

ulations are produced domestically

in substantial quantities. A regula-

tion cannot be justified as being

consistent with the provisions of

the second sentence on the ground

that the proportion or amount allo-

cated to each of the products which

are the subject of the regulation con-

stitutes an equitable relationship be-

tween imported and domestic prod­

ucts.

ad Article V.

Paragraph 5.

With regard to transportation

charges, the principle laid down in

paragraph 5 refers to like products

being transported on the same route

under like conditions.

ad Article VI.

Paragraph 1.

Hidden dumping by associated

houses (that is, the sale by an im­

porter åt a price below that corre-

sponding to the price invoiced by an

exporter with whom the importer is

associated, and also below the price

in the exporting country) constitutes

a form of price dumping with respect

to which the margin of dumping may

be calculated on the basis of the

price åt which the goods are resold by

the importer.

Paragraphs 2 and 3.

Note 1.

As in many other cases in customs

administration, a contracting party

may require reasonable security

(bond or cash deposit) for the pay-

ment of anti-dumping or counter-

vailing duty pending final dctcrmi-

nation of the facts in any case of

suspected dumping or subsidization.

Moment 5.

Regleringar, som äro förenliga

med bestämmelserna i första mening­

en av moment 5, skola icke anses stri­

da mot bestämmelserna i andra me­

ningen i något fall, då alla regle­

ringarna underkastade varor produ­

ceras inom landet i väsentliga kvan­

titeter. En reglering kan icke anses

berättigad såsom förenlig med be­

stämmelserna i andra meningen på

den grund, att den proportion eller

kvantitet, som avses för var och en

av de regleringen underkastade va­

rorna, innebär ett rättvist förhållan­

de mellan importerade och inhemska

produkter.

till artikel V.

Moment 5.

I fråga om transportavgifter avser

den i moment 5 fastslagna grund­

satsen varor av samma slag, som

transporteras samma väg på lika vill­

kor.

till artikel VI.

Moment I.

Förtäckt dumping genom samver­

kande företag (d. v. s. försäljning

genom en importör till lägre pris än

som motsvarar det pris, som fakture­

rats av en med importören samver­

kande exportör, och jämväl under

priset i exportlandet) innebär en

form av prisdumping, med avseen­

de å vilken dumpingmarginalen må

beräknas på grundval av det pris, till

vilket varorna återförsäljas av im­

portören.

Momenten 2 och 3.

Anmärkning 1.

Liksom i många andra fall i tull­

praxis må avtalsslutande part kräva

skälig säkerhet (garantiförbindelse

eller kontant deposition) för betal­

ning av antidumping- eller utjäm-

ningstull i avvaktan på det slu,tliga

fastställandet av omständigheterna i

fall av misstänkt dumping eller sub-

ventionering.

122

Kungl. Maj:ts proposition nr 52.

Note 2.

Multiple currency practices can in

certain circumstances constitute a

subsidy to exports which may be met

by countervailing duties under para-

graph 3 or can constitute a form of

dumping by means of a partial de-

preciation of a country’s currency

which may be met by action under

paragraph 2. By “multiple currency

practices” is meant practices by gov-

ernments or sanctioned by govern-

ments.

ad Article VII.

Paragraph 1.

Consideration was given to the

desirability of replacing the words

“åt the earliest practicable date” by

a definite date or, alternatively, by

a provision for a specified limited

period to be fixed later. It was ap-

preciated that it would not be pos-

sible för all contracting parties to

give effect to these principles by a

fixed time, but it was nevertheless

understood that a majority of the

contracting parties would give effect

to them åt the time the Agreement

enters into force.

Paragraph 2.

It would be in conformity with Ar­

ticle VII to presume that “actual

value” may be represented by the

invoice price, plus any non-included

charges for legitimate costs which

are proper elements of “actual value”

and plus any abnormal discount or

other reduction from the ordinary

competitive price.

It would be in conformity with Ar­

ticle VII, paragraph 2 (b), for a con­

tracting party to construe the phrase

"in the ordinary course of trade”,

read in conjunction with “under fully

competitive conditions”, as excluding

any transaction wherein the buyer

and seller are not independent of

each other and price is not the sole

consideration.

The prescribed standard of “fully

Anmärkning 2.

Förfaranden med manipulerade

växelkurser kunna under vissa om­

ständigheter innebära en subventio-

nering av exporten, vilken kan mö­

tas genom utjämningstullar enligt

moment 3, eller en form av dumping

genom partiell depreciering av ett

lands valuta, vilken kan mötas ge­

nom åtgärd enligt moment 2. Med

»förfaranden med manipulerade

växelkurser» avses av regeringar

tillämpade eller sanktionerade förfa­

randen.

till artikel VII.

Moment 1.

Önskvärdheten övervägdes att er­

sätta orden »så snart som möjligt»

med en bestämd dag eller, alterna­

tivt, med en bestämmelse om viss

begränsad period att fastställas se­

nare. Det ansågs, att det icke vore

möjligt för alla avtalsslutande parter

att sätta i kraft ifrågavarande grund­

satser till en bestämd tidpunkt, men

förutsattes likväl att ett flertal av de

avtalsslutande parterna skulle sätta

desamma i kraft, när avtalet träder i

kraft.

Moment 2.

Det får anses stå i överensstäm­

melse med artikel VII att förutsätta,

att »verkliga värdet» kan represen­

teras av fakturapriset med tillägg av

alla däri icke inbegripna avgifter för

legitima kostnader, som äro naturli­

ga element i »verkliga värdet», och

med tillägg av varje onormal rabatt

eller onormalt avdrag från det nor­

mala konkurrensmässiga priset.

Det får anses stå i överensstäm­

melse med artikel VII, moment 2 b),

att avtalsslutande part tolkar uttryc­

ket »i den normala handeln», i för­

bindelse med orden »under fullt kon­

kurrensmässiga villkor» såsom ute­

slutande varje transaktion, i vilken

köpare och säljare icke äro oberoen­

de av varandra och hänsyn icke ta-

ges uteslutande till priset.

Den föreskrivna normen »fullt

123

Kungl. Maj:ts proposition nr 52.

competitive conditions” permits con-

tracting parties to exclude from con-

sideration distributörs’ prices which

involve special discounts limited to

exclusive agents.

The wording of sub-paragraphs (a)

and (b) permits a contracting party

to assess duty uniformly either (1)

on the basis of a particular exporter’s

prices of the imported merchandise,

or (2) on the basis of the general

price level of like merchandise.

ad Article VIII.

While Article VIII does not cover

the use of multiple rates of exchange

as such, paragraphs 1 and 4 condemn

the use of exchange taxes or fees as

a device for implementing multiple

currency practices; if, however, a

contracting party is using multiple

currency exchange fees for balance-

of-payments reasons with the ap-

proval of the International Monetary

Fund, the provisions of paragraph 2

fully safeguard its position since that

paragraph merely requires that the

fees be eliminated åt the earliest

practicable date.

ad Artide XI.

Paragraph 2 (c).

The term “in any form” in this

paragraph covers the same products

when in an early stage of processing

and still perishable, which compete

directly with the fresh product and

if freely imported would tend to

make the restriction on the fresh pro­

duct ineffective.

Paragraph 2, last sub-paragraph.

The term “special factors” includes

changes in relative productive effi-

ciency as between domeslic and for-

eign producers, or as between dif-

ferent foreign producers, but not

changes artificially brought about by

means not permitted under the Agree-

ment.

konkurrensmässiga villkor» tillåter

avtalsslutande parter att icke taga

hänsyn till distributörspriser, som

innebära särskilda, till ensamförsäl­

jare begränsade rabatter.

Ordalydelsen av punkterna a) och

b) tillåter avtalsslutande part att ge­

nomgående bestämma värdet anting­

en 1) på grundval av en viss expor­

törs priser å de importerade varorna

eller 2) på grundval av den allmän­

na prisnivån å varor av ifrågavaran­

de slag.

till artikel VIII. «

Ehuru artikel VIII icke avser an­

vändningen av manipulerade växel­

kurser i och för sig, fördöma momen­

ten 1 och 4 användningen av valuta­

skatter eller valutaavgifter som ett

medel att genomföra manipulerade

växelkurser; om emellertid en avtals­

slutande part av skäl, som samman­

hänga med betalningsbalansen, an­

vänder avgifter i samband med mani­

pulerade växelkurser med Internatio­

nella valutafondens godkännande,

skyddas dess position till fullo av be­

stämmelserna i moment 2, eftersom

detta moment endast fordrar, att av­

gifterna skola avskaffas så snart som

möjligt.

till artikel XI.

Moment 2 c).

Uttrycket »i vilken form de än im­

porteras» i detta moment inbegriper

samma produkter i något förädlad

och ännu lättfördärvlig form, i den

mån produkterna direkt konkurrera

med den färska varan och, om de

fritt importerades, skulle vara ägna­

de att göra restriktionen i fråga om

den färska varan verkningslös.

Moment 2, sista punkten.

Uttrycket »särskilda oanständighe­

ter» inbegriper förändringar i den

relativa produktionsförmågan mellan

inhemska och utländska producen­

ter eller mellan olika utländska pro­

ducenter men icke förändringar, som

på konstlad väg åstadkommits genom

åtgärder, vilka icke äro tillåtna en­

ligt detta avtal.

124

Kungi Maj.ts proposition nr 52.

ad Article XII.

Paragraph 3 (b) (i).

The phrase “notwithstanding the

provisions of paragraph 2 of this Ar­

ticle” has been included in the text

to make it quite clear that a contract-

ing party’s import restrictions other-

wise “necessary” within the meaning

of paragraph 2 (a) shall not be con-

sidered unnecessary on the ground

that a change in domestic policies as

referred to in the text could improve

a contracting party’s monetary re-

serve' position. The phrase is not

intended to suggest that the provi­

sions of paragraph 2 are effected in

any other way.

Consideration was given to the

special problems that might be crea-

ted for contracting parties which, as

a result of their programmes of full

employment, maintenance of high

and rising levels of demand and

economic development, find them-

selves faced with a high level of

demand for imports, and in conse-

quence maintain quantitative regula-

tion of their foreign trade. It was con-

sidered that the present text of Ar­

ticle XII together with the provision

for export Controls in certain parts

of the Agreement, e. g. in Article XX,

fully meet the position of these eco-

nomies.

ad Article XIII.

Paragraph 2 (d).

No mention was made of “commer-

cial considerations” as a rule for the

allocation of quotas, because it was

considered that its application by gov-

ernmental authorities might not al-

ways be practicable. Moreover, in

cases where it is practicable, a con­

tracting party could apply these con­

siderations in the process of seeking

agreement, consistently with the gen­

eral rule laid down in the opening

sentence of paragraph 2.

Paragraph 4.

See note relating to “special fac-

tors” in connection with the last sub-

paragraph of paragraph 2 of Article

XI.

till artikel XII.

Moment 3 b) i).

Uttrycket »oavsett bestämmelserna

i moment 2 av denna artikel» har in­

tagits i texten för att till fullo klar­

göra, att av en avtalsslutande part in­

förda importrestriktioner, vilka el­

jest äro »nödvändiga» i den mening,

som avses i moment 2 a), icke skola

anses onödiga av den anledningen,

att en ändring i den inhemska poli­

tik, som åsyftas i texten, skulle kun­

na förbättra partens valutaställning.

Uttrycket är icke avsett att innebära

någon antydan, att bestämmelserna

i moment 2 på något annat sätt på­

verkas.

De särskilda problem övervägdes,

som kunde uppkomma för avtalsslu­

tande parter, vilka till följd av sina

program för full sysselsättning, bibe­

hållande av hög och stegrad efterfrå­

gan samt ekonomisk utveckling fin­

na sig ställda inför stor efterfrågan

å importvaror och därför upprätthål­

la en kvantitativ reglering av sin ut­

rikeshandel. Det ansågs, att den nu­

varande ordalydelsen av artikel XII

jämte bestämmelsen om exportkon­

troll i vissa delar av avtalet, t. ex. i

artikel XX, till fullo täcka detta eko­

nomiska läge.

till artikel XIII.

Moment 2 d).

»Kommersiella hänsyn» nämndes

icke som regel för fördelning av kon­

tingenter, då det ansågs, att tillämp­

ningen därav från statliga myndighe­

ters sida icke alltid vore praktiskt

möjlig. Därjämte kunde avtalsslu­

tande part i de fall, det är praktiskt

möjligt, beakta dylika hänsyn vid in­

gåendet av överenskommelse, i över­

ensstämmelse med den allmänna re­

geln i första meningen av moment 2.

Moment 4.

Se anmärkning rörande »särskilda

omständigheter» i anslutning till den

sista punkten av moment 2 av arti­

kel XI.

125

Kungl. Maj:ts proposition nr 52.

ad Article XIV.

till artikel XIV.

Paragraph 1 (g).

The provisions of paragraph 1 (g)

shall not authorize the CONTRACT-

ING PARTIES to require that the

procedure of consultation be followed

for individual transactions unless the

transaction is of so large a scope as

to constitute an act of general policy.

In that event, the CONTRACTING

PARTIES shall, if the contracting

party so requests, consider the trans­

action, not individually, but in rela­

tion to the contracting party’s policy

regarding imports of the product in

question taken as a whole.

Paragraph 2.

One of the situations contemplated

in paragraph 2 is that of a contract­

ing party holding balances acquired

as a result of current transactions

which it finds itself unable to use

without a measure of discrimination.

ad Artide XV.

Paragraph 4.

The word “frustrate” is intended

to indicate, for example, that infringe-

ments of the letter of any Article of

this Agreement by exchange action

shall not be regarded as a violation

of that Article if, in practice, there is

no appreciable departure from the

intent of the Article. Thus, a con­

tracting party which, as part of its

exchange control operated in accord-

ance with the Artides of Agreement

of the International Monetary Fund,

requires payment to be received for

its exports in its own currency or

in the currency of one or more mem-

bers of the International Monetary

Fund will not thereby be deemed to

contravene Article XI or Article XIII.

Another example would be that of

a contracting party which specifies

on an import licence the country

from which the goods may be im-

ported, for the purpose not of in-

troducing any additional element of

discrimination in its import licensing

system but of enforcing permissible

exchange Controls.

Moment I g).

Bestämmelserna i moment 1 g) gi­

va icke DE AVTALSSLUT ANDE

PARTERNA rätt att fordra, att sam-

rådlsförfarandet skall tillämpas be­

träffande individuella transaktioner,

för så vitt icke transaktionen är av så

stor omfattning, att den har karaktär

av allmän handelspolitik. I dylikt fall

skola DE AVTALSSLUTANDE PAR­

TERNA, därest den avtalsslutande

parten så begär, bedöma transaktio­

nen, icke individuellt utan i förhål­

lande till partens allmänna import-

politik beträffande ifrågavarande

produkt.

Moment 2.

Ett av de i moment 2 åsyftade fal­

len är att avtalsslutande part har ett

såsom resultat av löpande transak­

tioner uppkommet tillgodohavande,

vilket den finner sig ur stånd att an­

vända utan ett visst mått av diskri­

minering.

till artikel XV.

Moment 4.

Ordet »äventyra» avser att angiva,

t. ex., att valutaåtgärder, som stå i

strid med den bokstavliga lydelsen

av någon artikel i avtalet, icke skola

anses strida mot artikeln, om de i

praktiken icke innebära märkbart av­

steg från artikelns avsikt. Sålunda

skall avtalsslutande part, vilken så­

som led i sin enligt stadgan för Inter­

nationella valutafonden tillämpade

valutakontroll begär betalning för sin

export i sin egen valuta eller i en eller

flera medlemmars av fonden valuta,

icke anses därigenom överträda be­

stämmelserna i artiklarna XI eller

XIII. Ett annat exempel är, att av­

talsslutande part i en importlicens

angiver det land, från vilket varan

skall importeras, men icke gör detta

i syfte att införa något ytterligare

diskriminerande element i sitt im-

portlicenssystem utan endast för att

genomföra tillåten valutakontroll.

126

Kungl Maj.ts proposition nr 52.

ad artide XVII.

Paragraph t.

The operations of Marketing Boards,

which are established by contracting

parties and are engaged in pur-

chasing or selling, are subject to the

provisions of sub-paragraphs (a)

and (b).

The activities of Marketing Boards

which are established by contracting

parties and which do not purchase

or sell but lay down regulations cov-

ering private trade are governed by

the relevant Articles of this Agree-

ment.

The charging by a state enterprise

of different prices for its sales of

a product in different markets is not

precluded by the provsions of this

Article, provided that such different

prices are charged for commercial

reasons, to meet conditions of supply

and demand in export markets.

Paragraph 1 (a).

Governmental measures imposed

to ensure standards of quality and

efficiency in the operation of exter­

nal trade, or privileges granted for

the exploitation of national natural

resources but which do not empower

the government to exercise control

over the trading activities of the

enterprise in question, do not con-

stitute “exclusive or special privi­

leges”.

Paragraph 1 (b).

A country receiving a “tied loan”

is free to take this loan into account

as a “commercial consideration”

when purchasing requirements a-

broad.

Paragraph 2.

The term “goods” is limited to pro-

ducts as understood in commercial

practice, and is not intended to in-

clude the purchase or sale of services.

ad Artide XVIII.

Paragraph 3.

The clause referring to the increas-

ing of a most-favoured-nation rate

till artikel XVII.

Moment I.

Transaktioner av handelsorganisa-

tioner, som upprättats av avtalsslu­

tande parter och syssla med köp eller

försäljning, äro underkastade bestäm­

melserna i punkterna a) och b).

Den verksamhet, som bedrives av

handelsorganisationer, vilka upprät­

tats av avtalsslutande parter och icke

syssla med köp eller försäljning men

reglera den privata handeln, omfat­

tas av tillämpliga artiklar i detta av­

tal.

Att ett statligt företag tillämpar

olika priser vid sina försäljningar av

en vara på olika marknader, möter

intet hinder genom bestämmelserna

i denna artikel, förutsatt att de olika

priserna tillämpas av kommersiella

skäl, med hänsyn till rådande till­

gång och efterfrågan på exportmark­

naderna.

Moment 1 a).

Statliga åtgärder, som vidtagas för

att säkerställa vissa kvalitetsnormer

ävensom ett effektivt handhavande

av utrikeshandeln, eller privilegier,

som beviljats för utnyttjande av in­

hemska naturtillgångar men icke gi­

va regeringarna makt att utöva kon­

troll över ifrågavarande företags han-

delsverksamhet, innebära icke »ute­

slutande eller särskilda privilegier».

Moment I b).

Ett land, som mottager ett »bun­

det lån», är berättigat att taga detta

lån med i räkningen som »kommer­

siella hänsyn», då det inköper varor

i utlandet.

Moment 2.

Uttrycket »varor» är begränsat till

varor i den mening, som avses i kom­

mersiell praxis, och är icke ämnat

att inbegripa köp eller försäljning av

tjänster.

till artikel XVIII.

Moment 3.

Satsen rörande ökning av en mest

gynnad nationstullsats i samband

127

Kungl. Maj:ts proposition nr 52.

in connection with a new preferen-

tial agreement will only apply after

the insertion in Artide I of the new

paragraph 3 by the entry into force

of the amendment provided för in

the Protocol Modifying Part I and

Artide XXIX of the General Agree­

ment on Tariffs and Trade, dated

September 14, 1948.

Paragraph 7 (a) (ii) and (iii).

The word “processing”, as used in

these sub-paragraphs, means the

transformation of a primary com-

modity or of a by-product of such

transformation into semi-finished or

finished goods but does not refer to

highly developed industrial processes.

ad Article XXIV.

Paragraph 9.

It is understood that the provisions

of Artide I would require that, when

a product which has been imported

into the territory of a member of

a customs union or free-trade area

åt a preferential rate of duty is re-

exported to the territory of another

member of such union or area, the

latter member should collect a duty

equal to the difference between the

duty already paid and any higher

duty that would be payable if the

product were being imported directly

into its territory.

Paragraph II.

Measures adopted by India and

Pakistan in order to carry out def-

initive trade arrangements between

them, once they have been agreed

upon, might depart from particular

provisions of this Agreement, but

these measures would in general be

consistent with the objectives of the

Agreement.

ad Artide XXVI.

Territories for which the contrac-

ting parties have international re-

sponsibility do not include areas un­

der military occupation.

ad Artide XXIX.

Paragraph 1.

Chapters VII and VIII of the Ha­

vana Charter have been excluded

med ingåendet av ett nytt preferens-

avtal skall äga tillämpning först se­

dan i artikel I infogats ett nytt mo­

ment 3 genom ikraftträdandet av den

ändring, som bestämts i det den 14

september 1948 dagtecknade proto­

kollet rörande ändring i Del I och ar­

tikel XXIX av det allmänna tull- och

handelsavtalet.

Moment 7 a) ii) och iii).

Ordet »bearbetning» i dessa punk­

ter betecknar förvandling av en rå­

vara eller en vid sådan förvandling

erhållen biprodukt till halv- eller hel­

fabrikat men avser icke högt utveck­

lade industriella processer.

till artikel XXIV.

Moment 9.

Beträffande vara, som importerats

till ett land, som är medlem av tull­

union eller frihandelsområde, mot

preferenstull och därifrån återutförts

till ett annat land, som är medlem

av unionen eller området, kräva tyd­

ligen bestämmelserna i artikel I, att

den senare medlemmen bör pålägga

en tull av samma storlek som skill­

naden mellan den redan erlagda tul­

len och den högre tull som skulle ha

erlagts om varan införts direkt till

sistnämnda land.

Moment 11.

Åtgärder, som vidtagits av Indien

och Pakistan i syfte att genomföra

slutgiltiga handelsanordningar dem

emellan, må, sedan överenskommelse

om dessa anordningar träffats, av­

vika från särskilda bestämmelser i

detta avtal men skola allmänt sett

vara förenliga med avtalets syften.

till artikel XXVI.

Områden, för vilka avtalsslutan­

de parter ha internationell ansvarig­

het, inbegripa icke militärt besatta

områden.

till artikel XXIX.

Moment 1.

Havana-stadgans kapitel VII och

VIII ha utelämnats i moment 1, eme-

128

Kungi. Maj.ts proposition nr 52.

from paragraph 1 because they gen-

erally deal with the organization,

functions and procedures of the In­

ternational Trade Organization.

Final Note.

The applicability of the General

Agreement on Tariffs and Trade to

the trade of contracting parties with

the areas under inilitary occupation

has not been dealt with and is re­

served for further study åt an early

date. Meanwhile, nothing in this

Agreement shall be taken to prejudge

the issues involved. This, of course,

does not affect the applicability of

the provisions of Articles XXII and

XXIII to matters arising from such

trade.

ANNEX J.

Exceptions to the Rule of Non-

Discrimination.

(Applicable to contracting parties

who so elect, in accordance with par­

agraph 1 (d) of Article XIV, in lieu

of paragraphs 1 (b) and 1 (c) of Ar­

ticle XIV.)

1. (a) A contracting party apply-

ing import restrictions under Article

XII may relax such restrictions in

a manner which departs from the

provisions of Article XIII to the ex-

tent necessary to obtain additional

imports above the maximum total of

imports which it could afford in the

light of the requirements of para­

graphs 3 (a) and 3 (b) of Article

XII if its restrictions were fully con-

sistent with the provisions of Article

XIII; Provided that

(i) levels of delivered prices

for products so imported are not

established substantially higher

than those ruling for comparable

goods regularly available from

other contracting parties, and

that any excess of such price

levels for products so imported

is progressively reduced over a

reasonable period;

dan dessa kapitel allmänt behandla

Internationella handelsorganisatio-

nens organisation, uppgifter och för­

faranden.

Slutanmärkning.

Frågan om tillämpligheten av det

allmänna tull- och handelsavtalet på

avtalsslutande parters handel med mi­

litärt besatta områden har icke be­

handlats utan avses att ytterligare

undersökas inom en snar framtid. I

avvaktan härå må inga bestämmelser

i detta avtal anses föregripa frågans

lösning. Förevarande bestämmelse

berör självfallet icke tillämpligheten

av bestämmelserna i artiklarna XXII

och XXIII på spörsmål, som upp­

komma vid dylik handel.

BILAGA J.

Undantag från regeln om icke­

diskriminering.

(Tillämplig, i stället för momenten

1 b) och 1 c) av artikel XIV, beträf­

fande avtalsslutande parter, som i en­

lighet med moment 1 d) av artikel

XIV välja att följa bestämmelserna i

bilagan.)

1. a) Avtalsslutande part, som till-

lämpar importrestriktioner enligt ar­

tikel XII, må uppmjuka dessa re­

striktioner på ett sätt, som avviker

från bestämmelserna i artikel XIII,

i den omfattning som erfordras för

att ernå tilläggsimport utöver den

maximiimport, som den med hänsyn

till föreskrifterna i momenten 3 a)

och 3 b) av artikel XII skulle kunna

erhålla, om restriktionerna voro helt

i överensstämmelse med artikel XIII,

under förutsättning,

i) att leveransprisnivån för på

detta sätt importerade varor ic­

ke sättes väsentligt högre än

som gäller för jämförbara va­

ror, som regelmässigt kunna er­

hållas från andra avtalsslutan­

de parter, och att den högre

prisnivån för på detta sätt im­

porterade varor under en rim­

lig period successivt minskas;

Kungl. Maj.ts proposition nr 52.

129

(ii) the contracting party tak-

ing such action does not do so as

part of any arrangement by

which the gold or convertible

currency which the contracting

party currently receives directly

or indirectly from its exports to

other contracting parties not

party to the arrangement is ap-

preciably reduced below the level

it could otherwise have been

reasonably expected to attain;

(iii)

such action does not

cause unnecessary damage to the

commercial or economic interests

of any other contracting party;

(b) Any contracting party taking

action under this paragraph shall ob-

serve the principles of sub-paragraph

(a). A contracting party shall desist

from transactions which prove to be

inconsistent with that sub-paragraph

but the contracting party shall not be

required to satisfy itself, when it is

not practicable to do so, that the re-

quirements of that sub-paragraph

are fulfilled in respect of individual

transactions.

2. Any contracting party taking

action under paragraph 1 of this

Annex shall keep the CONTRACTING

PARTIES regularly informed regard-

ing such action and shall provide

such available relevant information as

the CONTRACTING PARTIES may

request.

3. If åt any time the CONTRACT­

ING PARTIES find that import re-

strictions are being applicd by a con­

tracting party in a discriminatory

manner inconsistent with the excep-

tions provided for under paragraph 1

of this Annex, the contracting party

shall, within sixty days, remove the

discrimination or modify it as spe-

cified by the CONTRACTING PAR­

TIES; Provided that any action under

paragraph 1 of this Annex, to the

extent that it has been approved by

the CONTRACTING PARTIES åt the

request of a contracting party under

a procedure analogous to that of par­

agraph 4 (c) of Artide XII, sliall not

be open lo challenge under this par-

0

Ililnmg till riksdagens protokoll 1950. 1

ii) att part, som vidtager så­

dan åtgärd, icke gör detta inom

ramen för en överenskommelse,

varigenom de löpande inkomster

i guld eller konvertibla valutor,

som parten direkt eller indirekt

erhåller av sin export till andra

avtalsslutande parter, vilka icke

äro parter i överenskommelsen,

märkbart minskas under den ni­

vå som eljest rimligen kunde

väntas ha uppnåtts;

iii) att dylik åtgärd icke onö­

digt skadar annan avtalsslutan­

de parts kommersiella eller eko­

nomiska intressen;

b) Avtalsslutande part, som vidta­

ger åtgärd enligt detta moment, skall

iakttaga de i punkt a) angivna

grundsatserna. Part skall avstå från

transaktioner, som visa sig vara oför­

enliga med nämnda punkt, men par­

ten skall icke vara skyldig att, då

detta icke är praktiskt möjligt, själv

övertyga sig om att de i sagda punkt

angivna villkoren äro uppfyllda be­

träffande individuella transaktioner.

2. Avtalsslutande part, som vid­

tager åtgärd enligt moment 1 av den­

na bilaga, skall hålla DE AVTALS­

SLUTANDE PARTERNA regelbun­

det underrättade om sådan åtgärd

och lämna de tillgängliga upplys­

ningar i saken, som dessa må begära.

3. Om DE AVTALSSLUTANDE

PARTERNA vid något tillfälle finna,

att importrestriktioner tillämpas av

part på ett diskriminerande sätt,

som är oförenligt med de i moment

1 av denna bilaga medgivna undan­

tagen, skall parten inom sextio da­

gar avskaffa diskrimineringen eller

ändra densamma på sätt DE AV­

TALSSLUTANDE PARTERNA fö­

reskriva; dock skall åtgärd enligt

moment 1 av denna bilaga, i den ut­

sträckning den på parts begäran

godkänts av DE AVTALSSLUTAN­

DE PARTERNA enligt ett förfaran­

de, motsvarande det som föreskrives

i moment 4 c) av artikel XII, icke

kunna påtalas enligt detta moment

so ml. Nr 52.

130

Kungl. Maj.ts proposition nr 52.

agraph ox- under paragraph 4 (d) of

Article XII on the ground that it is

inconsistent with the provisions of

Article XIII.

Interpretative Note to Annex J.

It is understood that the fact that

a contracting party is operating under

the provisions of Part II (a) of Ar­

ticle XX does not preclude that con­

tracting party from operation under

this Annex, but that the provisions of

Article XIV (including this Annex)

do not in any way limit the rights of

contracting parties under Part II(a)

of Article XX.

eller enligt moment 4 d) av artikel

XII på den grund, att den skulle va­

ra oförenlig med bestämmelserna i

artikel XIII.

Förklarande anmärkning till

bilaga J.

Det förhållandet, att avtalsslutan­

de part vidtager åtgärd enligt be­

stämmelserna i del II a) av artikel

XX, skall icke anses utestänga par­

ten från att vidtaga åtgärder enligt

denna bilaga; bestämmelserna i arti­

kel XIV (inbegripet denna bilaga)

skola å andra sidan icke anses på

något sätt begränsa parternas rät­

tigheter enligt del II a) av artikel

XX.

Kiingl. Maj.ts proposition nr 52.

131

The Annecy Protocol

of Terms of Accession to the

General Agreement on

Tariffs and Trade.

The Governments of the Common-

wealth of Australia, the Kingdom of

Belgium, the United States of Brazil,

Burma, Canada, Ceylon, the Republic

of Chile, the Republic of China, the

Republic of Cuba, the Czechoslovak

Republic, the French Republic, India,

Lebanon, the Grand-Duchy of Luxem-

bourg, the Kingdom of the Nether-

lands, New Zealand, the Kingdom of

Norway, Pakistan, Southern Rhode­

sia, Syria, the Union of South Africa,

the United Kingdom of Great Britain

and Northern Ireland, and the United

States of America, which are the pres­

ent contracting parties to the Gen­

eral Agreement on Tariffs and Trade

(hereinafter called “the present con­

tracting Parties” and “the General

Agreement” respectively), and the

Governments of the Kingdom of Den-

mark, the Dominican Republic, the

Republic of Finland, the Kingdom of

Greece, the Republic of Haiti, the Re­

public of Italy, the Republic of Libe­

ria, the Republic of Nicaragua, the

Kingdom of Sweden, and the Orien­

tal Republic of Uruguay (hereinafter

called “the acceding governments”),

Having regard to the results of the

negotiations directed towards the ac­

cession of the acceding governments

to the General Agreement,

In accordance with the provisions

of Article XXXIII of the General

Agreement: —

Hereby agree upon the terms on

which the acceding governments may

so accede, which terms are embodied

in tliis Protocol,

and the present contracting parties

decide hy decisions of two-thirds ma-

jorities, taken in the manner provided

Bilaga 2.

(Översättning.)

Annecy-protokollet

om villkor för anslutning till

allmänna tull- och

handelsavtalet.

Regeringarna i Australiska stats­

förbundet, konungariket Belgien, Bra­

siliens förenta stater, Burma, Canada,

Ceylon, republiken Chile, republiken

Kina, republiken Cuba, Tjeckoslova­

kiska republiken, Franska republi­

ken, Indien, Libanon, storhertigdö-

met Luxemburg, konungariket Ne­

derländerna, Nya Zeeland, konunga­

riket Norge, Pakistan, Syd-Rhodesia,

Syrien, Sydafrikanska unionen, Det

Förenade Konungariket Storbritanni­

en och Nord-Irland samt Amerikas

förenta stater, vilka utgöra nuvaran­

de parter i det allmänna tull- och han­

delsavtalet (härnedan betecknade »de

nuvarande avtalsslutande parterna»

respektive »det allmänna avtalet»),

samt regeringarna i konungariket

Danmark, Dominikanska republiken,

republiken Finland, konungariket

Grekland, republiken Haiti, republi­

ken Italien, republiken Liberia, re­

publiken Nicaragua, konungariket

Sverige och republiken Uruguay

(härnedan betecknade »de tillträdan­

de regeringarna»),

vilka beakta resultaten av de för­

handlingar, som förts i syfte att de

tillträdande regeringarna skola anslu­

ta sig till det allmänna avtalet,

i överensstämmelse med bestäm­

melserna i det allmänna avtalets ar­

tikel XXXIII:

överenskomma härmed om de vill­

kor, på vilka de tillträdande rege­

ringarna må anslutas, vilka villkor

innefattas i detta protokoll,

varjämte de nuvarande avtalsslu­

tande parterna genom beslut med två

tredjedelars majoritet på sätt, som

Kungl. Maj:ts proposition nr 52.

in paragraph 11 of this Protocol, npon the accession to the General Agreement of the acceding govern- nients.

1. (a) Subject to the provisions of this Protocol, each of the acceding governments shall, upon the entry into force of this Protocol with re- spect to it, apply provisionally:

(i) Parts I and III of the Gen­ eral Agreement, and

(ii) Part II of the General Agreement to the fullest extent not inconsistent with its legisla- tion existing on the date of this Protocol.

(b) The obligations incorporated in paragraph 1 of Artide I of the Gen­ eral Agreement by reference to Ar­ tide III thereof and those incorpor­ ated in paragraph 2 (b) of Artide II by reference to Artide VI shall be considered as falling within Part II of the General Agreement för the pur­ pose of this paragraph.

(c) For the purposes of the Gen­ eral Agreement, the Schedules con- tained in Annex B to this Protocol shall be regarded as Schedules to the General Agreement relating to acced­ ing governments.

(d) Notwithstanding the provisions of paragraph 1 of Artide I of the General Agreement, signature of this Protocol by an acceding government shall not require the elimination of any preferences in respect of import duties or charges which do not exceed the levels provided for in paragraph 4 of Artide I of the General Agreement as modified and which are in force exclusively between Uruguay and Paraguay.

2. Upon the entry into force of this Protocol with respect to each ac­ ceding government, that government shall become a contracting party as defined in Artide XXXII of the Gen­ eral Agreement.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 12, the concessions pro­ vided for in the Schedule relating to each present contracting party and contained in Annex A to this Protocol

bestämmes i moment 11 av detta pro­ tokoll, besluta om de tillträdande re­ geringarnas anslutning till det all­ männa avtalet.

1. a) Med förbehåll för bestämmel­ serna i detta protokoll skall tillträ­ dande regering vid ikraftträdandet av protokollet i förhållande till densam­ ma provisoriskt tillämpa:

i) Delarna I och III av det all­ männa avtalet, och

ii) Del II av det allmänna av­ talet i all den utsträckning detta icke är oförenligt med den i lan­ det i fråga förefintliga lagstift­ ningen å dagen för detta proto­ koll.

b) Förpliktelser, som innefattas i moment 1 av artikel I av det allmän­ na avtalet genom hänvisning till ar­ tikel III i samma avtal, ävensom för­ pliktelser, vilka innefattas i moment 2 b) av artikel II genom hänvisning till artikel VI, skola vid tillämpningen av förevarande moment anses falla under Del II av det allmänna avtalet.

c) Vid tillämpning av det allmän­ na avtalet skola de i bilaga B till detta protokoll intagna listorna an­ ses utgöra listor till det allmänna av­ talet avseende tillträdande regeringar.

d) Oavsett bestämmelserna i mo­ ment 1 av artikel I av det allmänna avtalet, skall undertecknandet av det­ ta protokoll av en tillträdande rege­ ring icke kräva avskaffandet av pre­ ferenser i fråga om importtullar el­ ler importavgifter, vilka icke översti­ ga den nivå, som angivits i moment 4 av artikel I av det allmänna avta­ let i dess ändrade lydelse, och vilka äro i kraft uteslutande mellan Uru­ guay och Paraguay.

2. Vid ikraftträdandet av detta pro­ tokoll i förhållande till tillträdande regering skall denna regering bli av­ talsslutande part i den mening som angives i artikel XXXII av det allmän­ na avtalet.

3. Oavsett bestämmelserna i mo­ ment 12 skola de medgivanden, som upptagits i den i bilaga A till detta protokoll intagna listan för viss nu­ varande avtalsslutande part, icke trä­

133

Kungl. Maj:ts proposition nr 52.

shall not enter into force för that

contracting party unless notification

of the intention to apply these con-

cessions has first been received by the

Secretary-General of the United Na­

tions from that contracting party.

Such concessions shall thereafter

enter into force for that contracting

party either on the date on which this

Protocol first enters into force pur-

suant to paragraph 12 or on the

thirtieth day following the day upon

which such notification is received by

the Secretary-General, whichever is

the later. Such notification shall only

be effective if received by the Secre­

tary-General not later than April 30,

1950. Upon the entry into force of

such concessions the appropriate

Schedule shall be regarded as a

Schedule to the General Agreement

relating to that contracting party.

4. Any present contracting party

which has given the notification re-

1'erred to in paragraph 3 or any ac-

ceding government which has signed

this Protocol shall be free åt any

time to withhold or to withdraw in

whole or in part any concession, pro­

vided for in the appropriate Schedule

contained in Annex A or B to this

Protocol, in respect of which such

contracting party or government de-

termines that it was initially negoti-

ated with an acceding government

which has not signed this Protocol or

a present contracting party wrhich has

not given such notification; Provided

that the present contracting party or

acceding government withholding or

withdrawing in whole or in part any

such concession shall give notice to

all other present contracting parties

and acceding governments within

thirty days after the date of such

withholding or withdrawal and, upon

recjuest, shall consult with the con­

tracting parties which liave a sub-

stantial interest in the product con-

cerned; and Provided further that,

without prejudicc to the provisions of

Artide XXXV of the General Agree­

ment, any concession so withheld or

withdrawn shall be applied from the

da i kraft för denna part, med mind­

re underrättelse från den avtalsslu­

tande parten om avsikt att tillämpa

medgivandena först mottagits av För­

enta Nationernas generalsekreterare.

Medgivandena skola därefter träda i

kraft i förhållande till den avtalsslu­

tande parten antingen å den dag, då

detta protokoll först träder i kraft en­

ligt moment 12, eller å trettionde da­

gen efter den dag, då underrättelsen

mottagits av generalsekreteraren, vil­

kendera som må vara den senaste.

Dylik underrättelse skall endast gäl­

la, om den mottagits av generalsek­

reteraren senast (ten 30 april 1950.

Vid ikraftträdandet av dylika medgi­

vanden skall vederbörlig lista anses

utgöra lista till det allmänna avtalet

avseende ifrågavarande avtalsslutan­

de part.

4. Nuvarande avtalsslutande part,

vilken lämnat i moment 3 avsedd un­

derrättelse, eller tillträdande regering,

som undertecknat detta protokoll,

skall vara berättigad att när som

helst helt eller delvis innehålla eller

frånträda medgivande, som upptagits

i vederbörlig, i bilaga A eller B till

detta protokoll intagen lista och be­

träffande vilket den avtalsslutande

parten eller regeringen konstaterar,

att därom ursprungligen förhandlats

med tillträdande regering, som icke

undertecknat detta protokoll, eller

med nuvarande avtalsslutande part,

som icke lämnat avsedd underrättel­

se; dock att nuvarande avtalsslutan­

de part eller tillträdande regering,

som helt eller delvis innehåller eller

frånträder dylikt medgivande, skall

underrätta alla övriga nuvarande av­

talsslutande parter och tillträdande

regeringar inom trettio dagar efter

dagen för innehållandet eller frånträ-

dandet samt på begäran samråda med

de avtalsslutande parter, vilka ha ett

väsentligt intresse av varan i fråga;

vidare förutsatt alt, utan intrång i be­

stämmelserna i artikel XXXV av det

allmänna avtalet, medgivande, som

sålunda innchålles eller frånträdes,

skall tillämpas från trettionde dagen

134

Kungl. Mnj.ts proposition nr 52.

thirtietli day following the day upon

which the acceding government or

present contracting party with which

it was initially negotiated signs this

Protocol or gives the notification re-

ferred to in paragraph 3.

5. (a) In each case in which Artide

II of the General Agreement refers

to the date of that Agreement, the

applicable date in respect of the

Schedules annexed to this Protocol

shall be the date of this Protocol.

(b) In each case in which par­

agraph 6 of Article V, sub-paragraph

4 (d) of Article VII and sub-par­

agraph 3 (c) of Article X of the Ge­

neral Agreement refers to the date of

that Agreement, the applicable date

in respect of each acceding govern­

ment shall be March 24, 1948.

(c) In the case of the references in

paragraph It of Article XVIII of the

General Agreement to September 1,

1947 and October 10, 1947, the ap­

plicable dates in respect of each ac­

ceding government shall be May 14,

1949 and July 30, 1949, respectively.

6. The provisions of the General

Agreement to be applied by an acced­

ing government shall be those con-

tained in the text annexed to the

Final Act of the Second Session of

the Preparatory Committee of the

United Nations Conference on Trade

and Employment as rectified, amend-

ed, or otherwise modified on the day

on which this Protocol is signed by

such acceding government. Signature

of this Protocol by an acceding gov­

ernment, to be effective, shall be ac-

companied by appropriate action ac-

cepting any rectification, amendment,

or other modification which has been

drawn up by the CONTRACTING

PARTIES for submission to govern-

ments for acceptance hut which has

not become effective by the date of

signature of this Protocol by that ac­

ceding government.

7. Any acceding government which

has signed this Protocol shall be free

to withdraw its provisional applica-

tion of the General Agreement and

such withdrawal shall take effect on

efter den dag, då tillträdande rege­

ring eller nuvarande avtalsslutande

part, med vilken ursprungligen för­

handlades om medgivandet, under­

tecknar detta protokoll eller lämnar i

moment 3 avsedd underrättelse.

5. a) När i artikel II av det allmän­

na avtalet hänvisning sker till dagen

för avtalet, skall i fråga om de till

detta protokoll fogade listorna till­

lämplig dag vara dagen för detta pro­

tokoll.

b) När i moment 6 av artikel V,

momenten 4 d) av artikel VII och

3 c) av artikel X av det allmänna av­

talet hänvisning sker till dagen för

avtalet, skall i fråga om tillträdande

regering tillämplig dag vara den 24

mars 1948.

c) Beträffande hänvisningar i mo­

ment It av artikel XVIII av det all­

männa avtalet till den 1 september

1947 och 10 oktober 1947 skola i frå­

ga om tillträdande regering tillämp­

liga dagar vara respektive den 14

maj 1949 och 30 juli 1949.

6. De bestämmelser i det allmänna

avtalet, vilka skola tillämpas av till­

trädande regering, skola vara bestäm­

melserna i den text, som fogats vid

slutakten till det andra mötet med

förberedande kommittén för Förenta

Nationernas konferens rörande han­

del och sysselsättning, i dess justera­

de, ändrade eller eljest jämkade ly­

delse å dagen för den tillträdande re­

geringens undertecknande av detta

protokoll. Tillträdande regerings un­

dertecknande av detta protokoll skall

för att gälla åtföljas av erforderliga

åtgärder för godtagande av justering,

ändring eller annan jämkning av tex­

ten, vilken vidtagits av DE AVTALS­

SLUTANDE PARTERNA och under­

ställts respektive regeringar för god­

tagande men icke trätt i kraft å da­

gen för den tillträdande regeringens

undertecknande av detta protokoll.

7. Tillträdande regering, som un­

dertecknat detta protokoll, skall vara

oförhindrad att frånträda den provi­

soriska tillämpningen av det allmän­

na avtalet, vilket frånträdande skall

135

Kunyl. Maj.ts proposition nr 52.

the sixtieth day following the day on

which written notice of such with-

drawal is received by the Secretary-

General of the United Nations.

8. (a) Any acceding government

which has signed this Protocol and

has not given notice of withdrawal

under paragraph 7, may, on or after

the date on which the General Agree-

ment enters into force pursuant to

Article XXVI thereof, accede to that

Agreement upon the terms of this

Protocol by deposit of an instrument

of accession with the Secretary-Gen-

eral of the United Nations. Such ac­

cession shall take effect on the day

on which the General Agreement

enters into force pursuant to Article

XXVI, or on the thirtieth day fol­

lowing the day of the deposit of the

instrument of accession, whichever

shall be the later.

(b) Accession to the General Agree­

ment pursuant to paragraph 8 (a) of

this Protocol shall, for the purpose of

paragraph 2 of Article XXXII of that

Agreement, be regarded as acceptance

of the Agreement pursuant to par­

agraph 3 of Article XXVI thereof.

9. (a) Each acceding government

signing this Protocol, or depositing an

instrument of accession under par­

agraph 8 (a), and each present con-

tracting party giving the notification

referred to in paragraph 3, does so in

respect of its metropolitan territory

and of the other territories for which

it has international responsibility, ex-

cept such separate customs territories

as it shall notify to the Secretary-

General of the United Nations åt the

time of such signature, deposit, or

notification under paragraph 3.

(b) Any acceding government or

present contracting party which has

notified the Secretary-Gencral, under

the exception in sub-paragraph (a) of

this paragraph, may åt any time give

notice to the Secretary-Gencral that

such signature, accession, or notifica­

tion under paragraph 3 shall be effee-

live in respect of any separate cus­

toms territory or territories so ox-

erhålla verkan å sextionde dagen från

den dag, då skriftligt meddelande

därom mottagits av Förenta Natio­

nernas generalsekreterare.

8. a) Tillträdande regering, som un­

dertecknat detta protokoll och icke

lämnat meddelande om frånträdande

enligt moment 7, må å dagen för det

allmänna avtalets ikraftträdande en­

ligt artikel XXVI av avtalet eller där­

efter ansluta sig till avtalet på i detta

protokoll angivna villkor genom att

deponera en urkund rörande anslut­

ningen hos Förenta Nationernas ge­

neralsekreterare. Anslutningen skall

gälla från dagen för det allmänna av­

talets ikraftträdande enligt artikel

XXVI eller å trettionde dagen efter

den dag, då urkund rörande anslut­

ningen deponerats, vilkendera som

må vara den senaste.

b) Anslutning till det allmänna av­

talet enligt moment 8 a) av detta pro­

tokoll skall vid tillämpning av mo­

ment 2 av artikel XXXII av avtalet

anses utgöra godtagande av avtalet

enligt moment 3 av avtalets artikel

XXVI.

9. a) Varje tillträdande regering,

som undertecknar detta protokoll el­

ler deponerar urkund rörande anslut­

ning enligt moment 8 a), och nuva­

rande avtalsslutande part, som läm­

nar i moment 3 avsedd underrättelse,

gör detta med avseende å moderlan­

det samt de övriga områden, för vil­

ka den bär internationell ansvarig­

het, med undantag för de särskilda

tullområden, om vilka den underrät­

tar Förenta Nationernas generalsek­

reterare vid tidpunkten för under­

tecknandet, deposition eller underrät­

telse enligt moment 3.

b) Tillträdande regering eller nu­

varande avtalsslutande part, vilken

underrättat generalsekreteraren en­

ligt undantagsbestämmelsen i punkt

a) av delta moment, må när som

helst meddela generalsekreteraren att

undertecknandet, anslutningen eller

underrättelsen enligt moment 3 skall

gälla särskilt tullområde eller sär­

skilda tullområden, vilka sålunda un-

136

Kungl. Maj:ts proposition nr 52.

cepted and such notice shall take

effect on the thirtieth day following

the day on which it is received by the

Secretary-General.

(c) It any of the customs territor-

ies, in respect of which an acceding

government has made the General

Agreement effective, possesses or ac-

quires full autonomy in the conduct

of its external commercial relations

and of the other matters provided for

in the General Agreement, such terri-

tory shall, upon sponsorship through

a declaration by the responsible ac­

ceding government establishing the

above-mentioned fact, be deemed to

be a contracting party.

10. (a) The original text of this

Protocol shall be deposited with the

Secretary-General of the United Na­

tions and shall be open for signature

åt the Headquarters of the United

Nations by present contracting parties

from October 10, 1949 until Novem­

ber 30, 1949 and by acceding govern-

ments from October 10, 1949 until

April 30, 1950.

(b) The Secretary-General of the

United Nations shall promptly fur-

nish a certified copy of this Protocol,

and a notification of each signature

thereto, of each deposit of an instru­

ment of accession under paragraph 8

(a), and of each notification or notice

under paragraph 3, 7, 9 (a) or 9 (b),

to each Member of the United Nations

and to each other government which

participated in the United Nations

Conference on Trade and Employ-

ment.

(c) The Secretary-General is au-

thorized to register this Protocol in

accordance with Article 102 of the

Charter of the United Nations.

11. Upon signature of this Protocol

in respect of an acceding government

by two-thirds of the present contract­

ing parties, it shall constitute a de-

cision taken under Article XXXIII of

the General Agreement agreeing to

the accession of that government.

12. Subject to the provisions of

paragraph 3, this Protocol shall, for

each acceding government in respect

dantagits. Dylikt meddelande skall

gälla från trettionde dagen efter den

dag, meddelandet mottagits av gene­

ralsekreteraren.

c) Om tullområde, beträffande

vilket tillträdande regering satt det

allmänna avtalet i kraft, äger eller

förvärvar självstyrelse i fråga om

handhavandet av utrikeshandelsför-

bindelser och andra i det allmänna

avtalet behandlade förhållanden,

skall dylikt område, med stöd av en

förklaring av den ansvariga tillträ­

dande regeringen som fastslår nämn­

da förhållande, anses vara avtalsslu­

tande part.

10. a) Originaltexten till detta pro­

tokoll skall deponeras hos Förenta

Nationernas generalsekreterare och

stå Öppet för undertecknande vid

Förenta Nationernas högkvarter av

nuvarande avtalsslutande parter un­

der tiden 10 oktober 1949—30 no­

vember 1949 och av tillträdande re­

geringar under tiden den 10 oktober

1949—30 april 1950.

b) Förenta Nationernas general­

sekreterare skall skyndsamt tillhan­

dahålla bestyrkt avskrift av detta pro­

tokoll ävensom underrättelse om

varje undertecknande därav, om var­

je urkund rörande anslutning enligt

moment 8 a) samt om varje under­

rättelse eller meddelande enligt mo­

menten 3, 7, 9 a) eller 9 b) åt varje

medlem av Förenta Nationerna och

varje annan regering, som deltagit i

Förenta Nationernas konferens rö­

rande handel och sysselsättning.

c) Generalsekreteraren bemyndigas

att registrera detta protokoll i över­

ensstämmelse med artikel 102 av För­

enta Nationernas stadga.

11. Sedan detta protokoll i avse­

ende å tillträdande regering under­

tecknats av två tredjedelar av de nu­

varande avtalsslutande parterna skall

detsamma innebära beslut om denna

regerings anslutning fattat enligt ar­

tikel XXXIII av det allmänna avtalet.

12. Med förbehåll för bestämmel­

serna i moment 3 skall detta proto­

koll beträffande tillträdande regering,

137

Iiungl. Maj:ts proposition nr 52.

of which it has been signed by

November 30, 1949 by two-thirds of

the present contracting parties, enter

into force:

(a) if it has been signed by that

acceding government by November

30, 1949, on January 1, 1950, or

(b) if it has not been signed by

that acceding government by Novem­

ber 30, 1949, on the thirtieth day fol-

lowing the day upon which it shall

have been signed by such acceding

government.

13. The date of this Protocol shall

be October 10, 1949.

Done åt Annecy, in a single copy,

in the English and French languages,

both texts authentic except as other-

wise specified with respect to Sched-

ules annexed hereto.

i förhållande till vilken det underteck­

nats senast den 30 november 1949 av

två tredjedelar av nuvarande avtals­

slutande parter, träda i kraft:

a) om det undertecknats av den

tillträdande regeringen senast den 30

november 1949, den 1 januari 1950

eller

b) om det icke undertecknats av

den tillträdande regeringen senast den

30 november 1949, å trettionde da­

gen efter den dag, då det underteck­

nats av den tillträdande regeringen.

13. Dagen för detta protokoll skall

vara den 10 oktober 1949.

Som skedde i Annecy i ett exemplar

på engelska och franska språken, med

lika vitsord för båda texterna utom

i de fall annorlunda angivits i avse­

ende å till protokollet fogade listor.

ANNEX A.

BILAGA A.

SCHEDULES OF CONTRACTING LISTOR FÖR AVTALSSLUTANDE

PARTIES

PARTER

ANNEX B.

BILAGA B.

SCHEDULES OF ACCEDING

GOVERNMENTS

LISTOR FÖR TILLTRÄDANDE

REGERINGAR

138

Kungl. Maj:ts proposition nr 52.

ANNEX B.

SCHEDULE XXX — SWEDEN.

This Schedule is authentic only in the English language.

Part I.

Most-Favoured-Nation Tariff.

Swedish

Tariff Hem

number

Description of Products

Rate of Duty (1)

A

B

Kr. per

100 Kg (2)

Ad

valorem

I. Llve animals and animal substances

A. Live animals, other than fish, crustaceans

and shellfish

Horses:

ex 2

Other kinds:

Mares, warmblooded, för breeding pur-

poses................................................................ Each

150.—

B. Meat

Meat, including edible portions of animals, n. s. m.:

Of birds:

7

Goose liver................................................................

400.—

20 %

ex 8

Other kinds:

Game......................................................................

Free

ex 9

Other:

Reindeer meat, fresh, smoked or salted...........

Free

C. Fish, crustaceans and shellfish

Fish:

ex 14

Other kinds:

Salted salmon and salmon trout......................

Free

ex 19

Crustaceans, shellfish n. s. m.:

Crayfish..........................................................................

Free

E. Bone, horn, horsehair, feathers, etc.

ex 27

Sponges..............................................................................

Free

Kungl. May.ts proposition nr 52.

139

(Översättning*.)

BILAGA B.

LISTA XXX—SVERIGE.

Denna lista äger vitsord endast på engelska språket.

D

el

I.

Mest-gynnad-nationstariff.

Tullsats (1)

Tulltaxe-

Statistiskt

Varuslag

A

B

nr

nr

Kr. per

100 kg (2)

Ad

valorem

ur 2

ur 3

I. Levande djur och animaliska ämnen

A. Levande djur, andra än fisk, kräftdjur och

musslor

Hästar:

andra slag:

ston, varmblodiga, för avelsändamål ... 1 sb

150: —

7

ur 8

ur 9

12

13

ur 21

B. Kött och fläsk

Kött, ätbara djurdelar, ej särskilt nämnda, här­

under inbegripna:

av fågel:

gåslever......................................................................

annat:

vilt...........................................................................

andra slag:

av ren:

färskt ......................................................................

400: —

fritt

fritt

j

20 %

ur 9

ur 22

rökt eller saltat...................................................

fritt

ur 14

ur 19

ur 27

46

62

75

C.

Fisk, kräftdjur och musslor

Fisk:

andra slag:

saltad lax och laxöring........................................

Kräftdjur; ävensom musslor, ej särskilt nämnda:

kräftor .............................................................................

E. Ben, horn, tagel, fjäder m. m.

Tvättsvamp......................................................................

fria

fria

fri

*

I översättningen hava även angivits varuslagens nummer enligt gällande statistiska varuförteck-

ning, vilket i vissa fall påkallat smärre formella jämkningar i listans uppställning; i kol. A angiven

koncession, som innebär nedsättning

av gällande tull (inkl. tilläggstull), har utmärkts med kursiv

stil, 1 övrigt innebära koncessionerna i denna kolumn, där ej annat angivits, bindning

av tullsatsen

vid nuvarande belopp.

140

Kungl. Maj:ts proposition nr 52.

Rate of Duty (1)

Tariff item

Description of Products

A

B

number

Kr. per

100 Kg (2)

Ad

valorem

31

Feathers n. s. m.:

Other kinds:

Down, including artificial down........................

75.—

Free

10 %

ex 33

Intestines:

Beef, hog, goat, sheep and lamb casings...............

II. Vegetable products

ex 34

A. Liv ing plants, flowers, etc.

Gladioli tubers..................................................

Free

50.—

35

Flower bulbs; rhizomes and tubers of floder plants

of the onion description, n. s. m.................................

Flowers and parts of flowers, natural, cut, n. s. m.:

36: l

For decorative purposes, even prepared:

Mimosa and heather.............................................

500.—

1000.—

500

ex 36: 2

Other:

Fresh:

From March 1 to November 30...............

Åt other periods.............................................

38

Plants n. s. m.:

Living:

Rhododendrons, azaleas, camelias, ericas and

lilacs......................................................

20.—

20.—

20.—

40: 2

Other:

In pots, tubs or baskets with earth.............

Other .........................................................

Note.

Decorative plants, when imported with buds

or flowers, but without earth, pay duty as natural

cut flowers for decorative purposes, Tariff Nos.

36: l—2.

ex 521/,

B.

Edible roots; kitchen-garden plants, etc.

Tomato purée not covered by another number:

From May 1 to November 30...............................

25.—

Åt other periods.......................................................

15.—

Note.

The duty does not apply to tomato purée

exclusively intended for preserves of fish or shell-

fish, or för feeding fur animals.

ex 53: 1

56

59

ex 60

61

Kitchen-garden plants n. s. m.:

Fresh or only boiled:

Onions, fresh:

From March 1 to May 31..............................

Asparagus.........................................................

Capers..................................................................

Edible mushrooms:

Champignons..............................................................

Hops..............................................................

Free

150.—

75.—

75.—

65.—

Kungl. Maj.ts proposition nr 52.

141

Tullsats (1)

Tulltaxe-

Statistiskt

Varuslag

A

B

nr

nr

Kr. per

100 kg (2)

Ad

valorem

31

ur 33

35

36: 1

ur 36: 2

38

ur 40: 2

ur 40:2

ur 52Vi

81

ur 83: 1

34 ur 87

88

89: l

89: 2

92

94

95

108: 2

Fjäder, ej särskilt nämnd:

annan:

dun, konstdun härunder inbegripet.................

Tarmar:

av nötkreatur, svin, get, fär och lamm.............

II. Vegetabiliska ämnen

A. Levande växter, blommor m. m.

Rotknölar av gladiolus.................................................

Blomsterlökar; ävensom lökliknande stam- och rot­

knölar, ej särskilt nämnda, av blomsterväxter ....

Blommor och blomdelar, naturliga, avskurna, ej

särskilt nämnda:

till prydnad användbara, även preparerade:

mimosa och ljung...................................................

andra:

friska:

under tiden 1 mars—30 november...........

under annan tid.............................................

Växter, ej särskilt nämnda:

levande:

rhododendron, azaleor, kamelior, erika och

syren...........................................................................

andra:

i kruka, balja eller korg med jord...............

andra.......................................................................

Anm.

Växter, till prydnad användbara, som in­

komma med knoppar eller blommor, men utan jord,

tulltaxeras såsom blommor, naturliga, avskurna,

till prydnad användbara, tulltaxenr 36: 1—2

(statistiska nr 89: l—90).

B. Rötter, ätbara; köksväxter m. m.

Tomatpuré, ej hänförlig till annat nummer:

under tiden 1 maj—30 november.........................

under annan tid..........................................................

Anm.

För tomatpuré, uteslutande avsedd att an­

vändas till inläggning av fisk- eller skaldjurskon-

server eller till uppfödning av pälsdjur, skall tull

icke utgå.

Köksväxter, ej särskilt nämnda:

färska eller enbart kokade:

75: —

fria

fria

50: —

500:

1000

: •

500= ■

20

: —

10

%

20

:

20

:

ur 53: t

56

ur 109: 1

113

119

ur 120

lök, färsk:

under tiden 1 mars—31 maj........................

sparris.....................................................................

ur 60

Svampar, ätbara:

61

121

champinjoner.............................................................

llumle.............................................................................

25: ■

16:-

fri

150:-

75: -

75:-

05: -

142

Kungl. Maj:ts proposition nr 52.

Swedish

Rate of Duty (1)

Tariff item

Description of Products

A

B

Kr. per

100 Kg (2)

Ad

valorem

ex 63

C.

Edible fruits and berries

Edible fruits and berries:

Fresh:

Oranges, common.............

ex 63

Bananas......................

ex 63

Lemons..........................

ex 63

Grapefruit.........................

ex 64: 1

Grapes:

From July 1 to December 31 ...

25.—

ex 64: 2

Åt other periods...........

ex 66

Strawberries:

Other, not preserved by freezing:

From January 1 to April 30 ...

25.—

100.—

From May 1 to August 31___

ex 67: 2

Plums:

Åt other periods.............

ex 67: 3

Cherries, even if sulphurized, but not preserved

by freezing:

From June 1 to July 31 ...

35.—

ex 67: 4

Åt other periods...............

ex 67: 5

Apples:

From July 1 to December 31 ..

20.—

10.—

Free

From January 1 to January 31 ..

From February 1 to June 30; also äpples,

merely cooked, from April 1 to June 30 ..

ex 67: 5

Pears:

From July 1 to December 31........

20.—

Free

From January 1 to June 30 ...

ex 67:

5

Other n. s. m.:

Fruits:

Mandarins.........................

Other:

From February 1 to April 30___

Åt other periods........

10.—

90

Berries:

Red whortleberries .

10.—

Cloudberries.................

ex 68: l

Dried or salted:

Apricots and peaches, dried .

Free

ex 68: l

Bananas, dried.................

ex 68: 1

Cedrates, salted.....................

ex 68: x

ex 68: 1

ex 68: 1

ex 68: 1

Plums, “quetshes” and damsons (“prunellos”),

dried................................

Pears, dried......................

Apples, dried...................

Mixed fruits, composed of dried fruits, classified

under Tariff No. 68: 1 .

F'ree

Free

Free

Free

Kungl. Maj.ts proposition nr 52.

143

Tullsats (1)

Tulltaxe-

Statistiskt

Varuslag

A

B

nr

nr

Kr. per

100 kg (2)|

Ad

valorem

ur 63

ur 124

C. Frukter och bär, ätbara

Frukter och bär, ätbara:

färska:

apelsiner....................................................................

fria

ur 63

ur 63

ur 63

125

126

ur 126: l

bananer......................................................................

citroner.......................................................................

grapefrukter..............................................................

5: —

5: —

fria

ur 64: 1

ur 127: 1

vindruvor:

under tiden 1 juli—31 december.................

25: —

ur 64: 2

ur 127:

2

under annan tid.................................................

fria

ur 66

ur 67: 2

ur 129

ur 129: 2

jordgubbar:

andra, med undantag av djupfrysta:

under tiden 1 januari—30 april...............

under tiden 1 maj—31 augusti.................

plommon:

under annan tid.................................................

25: —

100: —

fria

ur 67: 3

ur 129: 3

körsbär, även behandlade med svavelsyrlighet,

med undantag av djupfrysta:

under tiden 1 juni—31 juli............................

35: —

ur 67: 4

ur 129: 4

under annan tid.................................................

5: —

ur 67: 5

ur 67: 5

ur 67: 5

ur 67: 5

ur 130

ur 131

ur 132

ur 133

äpplen:

under tiden 1 juli—31 december.................

under tiden 1 januari—31 januari...............

under tiden 1 februari—30 juni; ävensom

äpplen, enbart kokade, under tiden 1 april

—30 juni...............................................................

päron:

under tiden 1 juli—31 december.................

under tiden 1 januari—30 juni.....................

andra, ej särskilt nämnda:

frukter:

mandariner........................................................

andra:

under tiden 1 februari—30 april...........

under annan tid.........................................

bär:

lingon.................................................................

20: —

10: —

fria

*20: —

fria

fria

10: —

20: —

10: —

ur 67: 5

ur 134

hjortron.............................................................

fria

ur 68: 1

ur 135

torkade eller saltade:

aprikoser och persikor, torkade.........................

fria

ur 68: 1

ur 136

bananer, torkade.....................................................

fria

ur 68: l

ur 136: 1

cedratfrukt, saltad.................................................

fri

ur 68: 1

ur 137

plommon, sviskon och bruneller, torkade ....

fria

ur 68: 1

ur 138

päron, torkade.........................................................

fria

ur 68: 1

ur 139

äpplen, torkade........................................................

fria

ur 68: 1

ur 140

s. k. blandad frukt av frukter, torkade, hänför­

liga till tulltaxenr 68: 1 (statistiska nr 135—139)

fri

1 Enligt gällande bestämmelser utgör tullen under december månad 10 kr. för 100 kg.

144

Kungl. Maj:ts proposition nr 52.

Swedish

Tariff item

Rate of Duty (1)

Description of Products

A

B

number

Kr. per

100 Kg (2)

Ad

valorem

ex 69: 1

Raisins........................................................................

Free

ex 69: 1

Currants.....................................................................

Free

ex 69: 2

Figs.............................................................................

Nuts:

15.—

15 %

70: l

Walnuts, including pecans..............................

30.—

20 %

ex 70: 2

Hazelnuts; also chestnuts................................

Almonds:

30.—

20 %

71: 1

Almonds in the shell........................................

20.—

15 %

ex 71: 2

Other......................................................................

20.—

15 %

ex 71: 2

Apricot, peach and plum kernels......................

20.—

15 %

72: 1

ex 72: 2

Dates...........................................................................

Nut kernels:

30.—

15 %

Hazelnut kernels.................................................

40.—

20 %

Cashew kernels and dessicated coconut-----

D. Colonial produce and spices

Coffee:

30.—

15 %

73

Green.................................................,...........................

plus special lax

Tea:

45.—1

35.—J

75: 2

Other...............................................................................

100.—

ex 76

Aniseed, star anise and fennel...................................

Mustard:

25.—

25 %

78

Ground...........................................................................

Pepper, ginger, cloves and clove stems:

60.—

20 %

79

Unground......................................................................

50.—

25 %

ex 83

Cardamoms........................................................................

200.—

25 %

ex 83

Nutmegs and mace........................................................

200.—

25 %

85: 1

Vanilla................................................................................

800.—

25 %

85: 2

Vanilline, also substitutes for vanilla and vanilline.

F. Cereals, ground; malt, starch etc.

2000.—

90

Milled rice.........................................................................

2.—

ex 94

ex 100

Baking powder................................................................

G.

Seeds and non-edible oleaginous fruits

Seed not classified under any other heading:

White clover seed.......................................................

Alfalfa.............................................................................

Garden seed: floder seed.........................................

vegetable seed..................................

Other (not including alsike clover, cocksfoot,

30.—

Free

Free

Free

Free

15 %

Kungl. Maj:ts proposition nr 52.

145

Tulltaxe-

nr

Statistiskt

nr

Varuslag

Tullsats (1)

A

B

Kr. per

100 kg (2)

Ad

valorem

ur 69:1

142: 1

russin........................................ ............ .....................

fria

ur 69: 1

142: 2

korinter.............................. .............................. , • • •

fria

ur 69: 2

143

fikon............................................................................

15: —

15 %

nötter:

70: l

145

valnötter, härunder inbegripna pekannötter

30: —

20 %

ur 70:2

ur 146

hasselnötter; ävensom kastanjer....................

30: —

20 %

mandel:

71: 1

147

krakmandel...........................................................

20:

15 %

ur 71: 2

148

annan......................................................................

20:

15 %

ur 71: 2

ur 149

aprikos-, persiko- och plommonkärnor............

20:

15 %

72:1

151

dadlar.............................. .................................... ••

30:

15 %

ur 72: 2

ur 150

nötkärnor:

hasselnötskämor..................................................

40:

20 %

cashewnötskämor och kokosrasp...................

30:

15 %

I

D. Kolonialvaror och kryddor

Kaffe:

73

153

orostat .............................................................................

45:

I

plus särskild skatt

35:

-1

Te:

75: 2

155: 2

annat...............................................................................

100:

ur 76

ur 156

Anis, stjärnanis och fänkål.........................................

25: —

25 %

j

Senap:

78

158

malen...............................................................................

60 —

20 %

Peppar, ingefära, nejlikor och nejlikstjälkar:

omalna:

peppar:

i ur 79

159

krydd-.....................................................................

50 —

25 %

! ur 79

160

annan .....................................................................

50 —

25 %

ur 79

161

ingefära .......................................................................

50 —

25 %

ur 79

162

nejlikor och nejlikstjälkar...................................

50 —

25 %

ur 83

166

200

25 %

ur 83

167

Muskot och muskotblomma.........................................

200

25 %

85: 1

169: l

Vanilj...................................................................................

800 —

25 %

85: 2

169: 2

Vanillin samt ersättningsmedel för vanilj och

2000:

F. Spannmål, malen; malt, stärkelse m. m.

90

188

Risgryn............. .............................................. .......... ........

2 —

ur 94

ur 202

Bakpulver...........................................................................

30

15 %

i

G. Fri) samt icke ätbara olfehaltiga frukter

Frö, ej hänförligt till annat nummer:

1 ur 100

214

fritt

1 ur 100

215

fritt

1 ur 100

223

trädgårds-, blomsterfrö.............................................

fritt

1 ur 100

224

köksväxtfrö.............................................

fritt

)ur 100

225

annat (härunder ej inbegripet alsikeklöver-, hund-

10

Bihang till riksdagens protokoll 1950. 1 samt. Nr 52.

146

Kungl. Maj:ts proposition nr 52.

Swedish

Tariff item

Rate of Duty (1)

Description of Products

A

B

number

Kr. per

100 Kg (2)

Ad

valorem

meadow fescue, ryegrass, field bromgrass, tumip,

swede, beet and carrot seeds)................................

Free

H. Dyestuffs and tanning materials; also resins

ex 101

102

ex 103

Vegetable tanning materials, n. s. m.:

Wattle bark (Mimosa)...............................................

Gum, natural, n. s. m., including gamboge and

other gum-resins..............................................................

Resin, even hardened, ester resin and sulphate resin,

distilled or not:

Gum rosin and wood rosin.....................................

Free

Free

Free

Kauri gum....................................................................

Free

Shellac............................................................................

Free

Mastic.............................................................................

Free

7. Materials for wickerwork and brushmakers’

tväres; upholslery materials, etc.

ex 104

ex 104

ex 105

Boughs, twigs and reeds, even if peeled, split or

smoothed:

Rattan........................................................................

Bamboo......................................................................

Vegetable substances for plaiting or similar use,

or for brushmaking:

Fibre:

Piassava.....................................................................

Other ...............................................................................

Curled fibre and other horsehair substitutes.........

Free

Free

Free

Free

7.—

15 %

III. Fats, oils and waxes of animal or

vegetable origin

ex 113

Vegetable fatty oils, also vegetable fats and other

vegetable fatty substances, not classified under

any other heading:

Other kinds:

In other vessels:

Castor oil..............................................................

Free

IV. Products of the foodstulfs industry;

beverages; tobacco; fodder

A. Products of the foodsluffs industry

ex 117

ex 117

ex 117

Sauces .................................................................................

Meat extracts and concentrated soups:

Concentrated chicken broth....................................

40.—

50.—

Free

75.—

118

Påté de foie gras: Of goose or duck........................

500.—

20 %

Kungl. Maj:ts proposition nr 52.

147

Tullsats (1)

Tulltaxe-

nr

Statistiskt

nr

Varuslag

A

B

Kr. per 100 kg (2)

Ad valorem

ur 101

102

ur 103 ur 103 ur 103 ur 103

ur 104 ur 104

ur 104 ur 104 ur 105

ur 113

ur 117 ur 117 ur 117

118

ur 230

231

232 ur 233

234 ur 235

237 ur 238

239 241 ur 243

268: 1

ur 279 ur 279 ur 280

282

äxing-, ängsvingel-, rajgräs-, renlosta-, rov-, kål­ rot-, bet- och morotfrö)...........................................

H. Färgnings- och garvningsämnen samt hartser

Vegetabiliska garvningsämnen, ej särskilt nämnda:

mimosa (wattle).......................................................... Gummi, nativt, ej särskilt nämnt, gummigutta och andra gummihartser härunder inbegripna.............. Harts, även härdat, esterharts samt sulfatharts, även destillerat:

kolofonium.................................................................... kaurikopal..................................................................... schellack......................................................................... mastix.............................................................................

I. Ämnen till korgmakar- och borstbindararbeten,

stoppningsmaterial m. m.

Grenar, kvistar och vegetabiliska rör, även skalade, kluvna och hyvlade:

rotting............................................................................. bamburör....................................................................... För flätning och dylik bearbetning eller till borst­ bindararbeten avsedda vegetabiliska ämnen:

fiber:

piassava..................................................................... andra ............................................................................... Krusad fiber och annat tagelsurrogat......................

III. Fett, oljor och vax av animallskt eller

vegetabiliskt ursprung

Vegetabiliska, feta oljor samt växtfett och andra vegetabiliska fettämnen, ej hänförliga till annat nummer:

andra slag:

på andra kärl:

ricinolja..................................................................

IV. Produkter av livsmedelsindustri;

drycker; tobak; fodermedel

A. Produkter av livsmedelsindustri

Soja...................................................................................... Såser.................................................................................... Köttextrakt och kondenserade soppor:

koncentrerad hönsbuljong........................................ torkade soppor............................................................ Gåsleverpastej ..................................................................

fritt

fritt

fria

fri fri fri fri

fri

40:-50:-

fri 75:- 500: -

fri

fria

fri

fria

7: —

20

Kungl. Maj.ts proposition nr 52.

Rate of Duty (1)

Swedish

Description of Products

A

B

Tariff item

number

Kr. per Ad 100 Kg (2) valorem

Confectionery n. s. m.:

ex 130: 2 Other:

Caramels.................................................................... 50.— 25 .% Other (not including biscuits and pastils) .... 50.— 20 %

Note.

If one and the same package contains con­

fectionery subject to different rates of duty, the whole of the contents will be charged with the highest duty payable.

1317»

Com flakes and similar products of cereals or other vegetable substances, obtained by a swelling or toasting process, not classified under another

15.—

10 %

Bread:

ex 132

Dessert biscuits, not classified under confectionery Kitchen-garden plants n. s. m.; also edible fruits and berries, preserved in alcohol, vinegar, oil, or in sugar:

30.—

15 %

Fruits:

ex 137: 2

Other:

Orange and lemon marmalade.......................

40.—

139 140

80.—

Coffee substitutes without addition of coffee......... Preserves of meat or of other parts of animals, of fruits, berries, kitchen-garden plants, mushrooms and roots:

20.— 5 %

ex 143: 1

Pineapples in light or heavy syrup, and grape- fruit................................................................................. 30.—

ex 143:

Other kinds:

75.—

Jams and marmalades of orange, lemon, grapefruit, pineapple, apricot, gooseberry, peach and plum...................................................... Apricots, peaches, pears and mixed fruits for

50.—

salad, not including jams and marmalades.. 35.—

Fruits in syrup; purée and mould of chestnuts

60.—

Asparagus..................................................................

50.— 50.—

Concentrated chicken broth................................

40.—

Other soups: beans and pork..............................

50.—

75.—

15 %

B. Beverages

ex 147)

Juices of fruits and berries, containing not more

ex 148( than

» % of alcohol by volume:

1

Kungl. Maj:ts proposition nr 52.

149

Tullsats (1)

Varuslag

A

B

Kr. per

100 kg (2)

Ad

valorem

Konfityrer, ej särskilt nämnda:

andra:

karameller

....................................................................................................................................

50: —

25 %

andra (härunder icke inbegripna käx och pas-

50: —

20 %

10 %

Anm.

Därest en och samma förpackning innehåller

konfityrer, underkastade olika tullsatser, tillämpas

den högsta tullsatsen för hela innehållet.

Majsflingor och liknande genom svällning eller

röstning erhållna produkter av spannmål eller

andra vegetabilier, ej hänförliga till annat nummer

15:

Bröd:

dessertkäx, ej hänförliga till konfityrer

.............................

30: —

15 %

Köksväxter, ej särskilt nämnda, samt frukter och

bär, ätbara, inlagda i sprit, ättika eller olja eller

syltade:

frukter:

andra slag:

apelsin-, pomerans- och citronmarmelader

.

40: —

Senap i degform..............................................................

80:

Kaffesurrogat utan tillsats av kaffe

..................................................

20: —

5 %

Konserver av djurs kött och andra djurdelar eller

av frukter, bär, köksväxter, svampar och rötter:

ananas i svag eller stark sockerlag samt grapefrukt

30: —

andra slag:

hummer och lax

............................................................................................................

75:-

sylter och marmelader av apelsin, pomerans,

citron, grapefrukt, ananas, aprikoser, krusbär,

persikor och plommon

................................................................ ....

50:

aprikoser, persikor, päron och blandad frukt,

härunder ej inbegripna sylter och marmelader

av dessa frukter

............................................................................................................

35:

frukter i sockerlag samt puré och mos av

kastanjer

........................................................................................................................................

60:

i

sparris

..................................................................................................................................................

SO:

tomater

..............................................................................................................................................

SO:

koncentrerad hönsbuljong

.........................................................................

40: —

andra soppor samt inläggningar av bönor med

fläsk

..........................................................................................................................................................

50: —

75:

15 %

B. Drycker

j Saft, bär- och frukt-, innehållande högst 2*/« volym-

1 procent alkohol:

Tulltaxe-

nr

Statistiskt

nr

ur 130: 2

ur 130: 2

299: 2

302

131*/,

ur 132

ur 137: 2

139

140

303: l

304

ur 310: 2

312

313

ur 143: 1 ur 315: 1

ur 143:

2

ur 143: 2

ur 317

ur 318

i

ur 143: 2

ur 143: 2

ur 143: 2

ur 147 j

ur 148

|

319

ur 320

ur 321

ur 325

ur 326

150

Kungl. Maj:ts proposition nr 52.

Swedish

Tariff item

Rate of Duty (1)

Description of Products

A

B

number

Kr. per

100 Kg (2)

Ad

valorem

Of citrus fruits:

Unsweetened:

In vessels weighing gross more than 3 Kg. ..

In vessels weighing gross 3 Kg. or less ....

Sweetened:

In casks ................................................................

*15.—

**25.—

*34.—

**34.—

*20.—

**30.—

*34.—

*»40

In other vessels...................................................

Of äpples, cherries, black and red currants, goose-

berries, pears, raspberries, strawberries or whort-

leberries:

Unsweetened:

In vessels weighing gross more than 3 Kg. .

In vessels weighing gross 3 Kg. or less.........

Sweetened:

In casks ................................................................

In other vessels..................................................

* The duty to be calculated on thelegal net weight.

** The duty to be calculated on the actual net

weight including the weight of certain packages.

ex 150

Wines and other spirituous beverages containing

over

2l/t %

but not over 25 % of alcohol by volume,

not being classified under malt liquors:

In casks, containing in alcohol:

Over 14 % but not over 25 % by volume:

Marsala..................................................................

100.—

135.—

200.—

ex 153

ex 158: 2

In other vessels:

Non-sparkling, containing in alcohol:

Over 14 % but not over 25 % by volume:

Vermouth...................................... 100 litres

Spirituous beverages, containing over 25 % of

alcohol by volume:

Other:

In other receptacles:

Other:

Whisky and gin.......................... 100 litres

D. Fodder

ex 161

Fodder n. s. m., including bone precipitate and

other calcium biphosphates:

Whale meal and fish meal......................................

Free

Bone precipitate.........................................................

Free

V.

Mineral and fossil products

ex 162

A. Sto nes and earll.s, ores etc.

Mica.....................................................................................

ex 162

Crude phosphates............................................................

Free

Kungl. Maj:ts proposition nr 52.

151

Tulltaxe-

nr

Statistiskt

nr

Varuslag

Tullsats (1)

A

B

Kr. per

100 kg (2)

Ad

valorem

ur 1B0

ur 153

ur 158: 2

ur 158: 2

ur 161

ur 161

ur 161

ur 162

ur 162

ur 333

338

349

ur 351

366: X

366: 2

ur 371

ur 378

387

med

av citrusfrukter:

osockrad:

på kärl, vägande brutto över 3 kg.............

på kärl, vägande brutto 3 kg eller därunder

sockrad:

på fat.................................................................

på andra kärl...................................................

av äpplen, körsbär, svarta och röda vinbär,

krusbär, päron, hallon, jordgubbar eller blåbär:

osockrad:

på kärl, vägande brutto över 3 kg.............

på kärl, vägande brutto 3 kg eller därunder

sockrad:

på fat.....................................................................

på andra kärl...................................................

* Tullen beräknas å legala nettovikten.

** Tullen beräknas å verkliga nettovikten

tillägg av visst emballage.

Vin och andra alkoholhaltiga drycker, innehål­

lande mer än 21/* men ej mer än 25 volymprocent

alkohol, ej hänförliga till maltdrycker:

på fat, med en alkoholhalt av:

mer än 14 men ej mer än 25 volymprocent:

marsala...............................................................

på andra kärl:

icke musserande, med en alkoholhalt av:

mer än 14 men ej mer än 25 volymprocent:

vermut.............................................

100

liter

Spritdrycker, innehållande mer än 25 volymprocent

alkohol:

andra slag:

på andra kärl:

andra:

visky................................................

100

liter

gin....................................................

100

liter

D. Fodermedel

Kreatursfoder, ej särskilt nämnt, s. k. benprecipitat

och annat dikalciumfosfat härunder inbegripet:

valmjöl.......................................................................

fiskmjöl.......................................................................

s.

k. benprecipitat...................................................

V. Mineraliska och fossila ämnen

A. Sten- och jordarter, malm m. m.

Glimmer.....................................................................

Råfosfat.....................................................................

*15: -

**25:■

*34:

**34:

*

20

: -

**30:-

*34:-

**40:■

100

:

135:-

200

:

200

:

fritt

fritt

fritt

fritt

fritt

152

Kungt. Maj:ts proposition nr 52.

Rate of Duty (1)

Swedish

Description of Products

A

B

Tariff item

number

Kr. per

Ad

100 Kg (2)

valöre m

ex 162

Antimony (crude)....................................................... ....

Free

ex 162

Heavy spar.......................................................................

Free

ex 162

Gravel and sand, n. s. m...............................................

Free

ex 163

Emery.................................................................................

Free

167

Insulating material for protection against heat, cold

or noice, wholly or partly consisting of mineral sub-

stances................................................................................

Free

ex 168

Ores, even if in brick form:

i

Tungsten ore................................................................

Free

I

B. Coal and other fuel; crude bituminous materials

,'f

mineral oils, etc.

ex 170

Graphite.............................................................................

Mineral oils:

Free

ex 175

Other kinds:

Lubricating oils.......................................................

Free

ex 175

Paraffine......................................................... ...................

Free

ex 176

Petrolatum.........................................................................

2.—

VI. Chemical and pharmaceutlcal products;

colours and varnishes; scents; soaps, candles

and other articles manufactured wlth oil,

fat or wax; glues and gelatlne; explosives;

fertilizers;

A. Chemical bodies, simple and combinations thereof,

also other Chemical products, n. s. m.; pharmactutical

-<■.

» $

products

ex 177

Sulphur...............................................................................

Free

ex 177

Iodine.................................................................................

Free

Compressed gases:

ex 178: 2

Other:

Inert (rare) gases ...................................................

Free

Note.

When compressed gases are imported in

iron cylinders, which have not been manufactured

in Sweden or have not previously paid duty, the

cylinders shall be dutiable separately according

to the regulations in force on the subject.

180

Nitric acid........................................................................

Vinegar:

2.20

10 %

In casks:

ex 183

Containing not more than 10 % of acidity ...

10.—

15 %

ex 185

In other vessels, without reference to the strength

of acid............................................................................

50.—

15 %

ex 188: 2

Sodium hydrate (caustic soda) in solid form...........

2.50

10 %

Kungl. Maj:ts proposition nr 52.

153

Tullsats (1)

Tulltaxe-

Statistiskt

Varuslag

A

B

nr

nr

Kr. per

100 kg (2)

Ad

valorem

ur 162

388

Spetsglans..........................................................................

fri

ur 162

ur 389

Tungspat............................................................................

fri

ur 162

394

Grus och sand, ej särskilt nämnd............................

fria

ur 163

396

Smärgel...............................................................................

fri

167

ur 168

404

414: 2

Isoleringsmassa mot värme, köld eller ljud, helt

eller delvis av mineraliska ämnen............................

Malm, även briketterad:

volframmalm................................................................

fri

fri

ur 170

430

B. Stenkol samt andra brännmaterialier och

bituminösa råämnen, mineraloljor m. m.

Grafit...................................................................................

fri

ur 175

ur 443

Mineraloljor:

andra slag:

smörjoljor:

ljusa.........................................................................

fria

ur 175

444

fria

ur 175

446

fri

ur 176

ur 448

Vaselin, naturlig..............................................................

2: —

ur 177

449

VI. Kemiska produkter och apoteksvaror;

färger och fernissor; välluktande ämnen;

tv&l, ljus och andra produkter av oljor, tett

eller vax; lim, klister och gelatin; spräng­

ämnen; gödselmedel

A. Kemiska grundämnen och deras föreningar

samt andra kemiska produkter, ej annorstädes

upptagna; apoteksvaror

Svavel.................................................................................

fritt

ur 177

ur 451: 2

Jod.......................................................................................

fri

ur 178: 2

ur 455: 3

Förtätade gaser:

andra:

ädelgaser....................................................................

fria

180

459

Anm.

Därest varan inkommer i järncylindrar, som

icke inom landet tillverkats eller förut införtullats,

utgår särskild tull för järncylindrama enligt vad

för dem är stadgat.

Salpetersyra.......................................................................

2:

20

10 %

ur 183

ur 465

Ättika:

på fat:

av till och med 10 % syrahalt.........................

10: —

15 %

ur 185

ur 467

på andra kärl, utan avseende på syrahalten ...

50:

15 %

ur 188: 2

474: 1

Natriumhydrat (kaustikt natron, kaustik soda)

i fast form.........................................................................

2:60

10 %

154

Kungl. Maj:ts proposition nr 52.

Swedish

Tariff item

Rate of Duty (1)

Description of Products

A

B

number

Kr. per

100 Kg (2)

Ad

valorem

ex 188: 2

Xanthogenates of potassium and sodium...............

2.50

190

Carbonate, inclusive bicarbonate, of ammorna

(hartshorn salts)..............................................................

7.—

15 %

ex 192

Water (soluble) glass (silicate of sodium)...............

1.—

5 %

194

Sulphate of copper (blue vitriol)...............................

5.—

10 %

ex 202

Calcium Carbide...............................................................

2.50

10 %

ex 203

Silicon Carbide (carborundum).....................

ad val.

5 %

ex 203

Common salt (sodium chloride).................................

Free

ex 203

Chloride of calcium.........................................

ad val.

3 %

ex 203

Sodium bicarbonate........................................................

Free

ex 203

Borax..................................................................................

Free

ex 203

ex 203

Chromates of metals or of ammonium, not classi-

fied under any other heading....................................

Compounds of arsenic with sodium, calcium or lead

Free

Free

ex 203

Carbonate of mrgnesium..............................................

Free

ex 204

Chloride of lime..............................................................

Free

ex 208

Wood tar..........................................................................

Free

209

Resin size..........................................................................

2.—

5 %

210

Turpentine oil..................................................................

5.—

5 %

ex 211

Acetone and acetone oil; also methylethylketone ..

15.—

20 %

ex 215

218

Acetates from octyl alcohol and lower monovalent

aliphatic alcohol:

Butyl acetate................................................

ad val.

Rennet................................................................................

15 %

12.—

5 %

ex 223

226

Chemical products n. s. m.:

Butyl alcohol.................................................

ad val.

Vitamin A concentrates...........................................

Acidification agents.....................................

ad val.

Other................................................................

ad val.

Note 1.

Chemical preparations n. s. m. other than

hexamethylenetetramine, mercaptobenzothiazole

and diphenylguanidine, exclusively intended for

use as accelerators or antioxidants in the rubber

goods industry, are not liable to duty.

Note 2.

Concentrated nicotine, without addition

of other material, is not liable to duty.

B. Chemicals, etc., för photography

Sensitive paper for photography...............................

15 %

Free

10 %

15 %

30.—

5 %

226

Dry plates för photography........................................

30.—

5 %

ex 227

Films of all kinds, för photography:

Developed:

Motion-picture..........................................................

Other kinds:

Motion-picture..........................................................

1580.—

80.—

5 %

1

Other..........................................................................

150 —

5 %

Kunyl. Maj.ts proposition nr 52.

155

Tulltaxe-

nr

Statistiskt

nr

Varuslag

Tullsa

A

ts (1)

B

Kr. per

100 kg (2)

Ad

val orem

ur 188: 2

475

Kalium- och natriumxantogenat................................

2: 50

190

477

Ammoniumkarbonat, ammoniumbikarbonat här-

under inbegripet (hjorthomssalt)...............................

7: —

15 %

ur 192

ur 480

Vattenglas (natriumsilikat)...........................................

1: —

5 %

194

482

Kopparsulfat (kopparvitriol).......................................

5: —

10 %

ur 202

ur 492

Kalciumkarbid..................................................................

2: 50

10 %

ur 203

ur 493

Kiselkarbid (karborundum)...........................

ad val.

>5 %

ur 203

495

Koksalt (natriumklorid)................................................

fritt

ur 203

498: 2

Kalciumklorid....................................................

ad val.

*3 %

ur 203

511: 3

Natriumbikarbonat..........................................................

fritt

ur 203

512

Borax..................................................................................

fri

ur 203

513

Kromater av metaller eller ammonium, ej hän-

förliga till annat nummer............................................

fria

ur 203

ur 515

Föreningar av arsenik med natrium, kalcium eller

bly........................................................................................

fria

ur 203

ur 516

Magnesiumkarbonat........................................................

fritt

ur 204

517

Klorkalk.............................................................................

fri

ur 208

ur 522

Trät j ära..............................................................................

fri

209

523

Hartstvål eller s. k. hartslim......................................

2: —

5 %

210

524

Terpentinolja....................................................................

5:-

5 %

ur 211

527

Aceton och acetonolja samt metyletylketon...........

15: —

20 %

Acetater av oktylalkohol och lägre envärdiga ali-

fatiska alkoholer:

ur 215

531: 1

butylacetat.....................................................

ad val.

*15 %

218

535

Ostlöpe...............................................................................

12: —

5 %

Kemiska preparat, ej särskilt nämnda:

ur 223

540: 1

butylalkohol...................................................

ad val.

15 %

ur 223

ur 540:

2

andra slag:

A-vitaminkoncentrat..............................................

fria

syraväckare................................................

ad val.

10 %

andra............................................................

ad val.

15 %

Anm. 1.

För kemiska preparat, ej särskilt nämnda,

andra än hexametylentetramin, merkaptobenso-

tiazol och difenylguanidin, vilka äro avsedda ute-

slutande för användning såsom acceleratorer eller

antioxidationsmedel inom gummivaruindustrien,

skall tull icke utgå.

Anm. 2.

För koncentrerat nikotin utan inblandning

av annat ämne skall tull icke utgå.

B. Kemikalier m. m. för fotografiskt ändamål

225

542

Ljuskänsligt fotografiskt papper................................

30: —

5 %

226

643

Fotografiska torrplåtar.................................................

30: —

5 %

Fotografisk film, alla slag:

framkallad:

ur 227

544:

i

kinematografisk film.............................................

1580: —

annan:

ur 227

545

kinematografisk film.............................................

80: —

5 %

ur 227

546

annan .........................................................................

150: —

5 %

1

Enligt gällande bestämmelser är varan fri från tull.

* Enligt gällande bestämmelser är varan belagd med vikttull.

156

Kungi. Maj:ts proposition nr 52.

Swedish

Tariff item

Rate of Duty (1)

Description of Products

A

B

number

Kr. per

100 Kg (2)

Ad

valorem

ex 228

C. Tanning extracts; colours, varnishes, etc.

Tanning extracts:

-

230

Wattle extract (Mimosa)..........................................

Lampblack and similar black colouring substances

Free

5.—

5 %

Lacquers and lac colours, solid or liquid; also var-

ex 254: 2

nish not classified under Tariff No. 252:

Other kinds:

Other:

Cellulose lacquers...............................................

30.—

15 %

257

D. Essenlial vegelable oils, essences and other sweet

smelling substances, cosmetics, etc.

Essential vegetable oils, compound ethers (esters);

also essences and other odoriferous substances used

in the perfume industry or in the manufacture of

confectionery, pastry, beverages and the like, not

classified under any other heading, natural or arti-

ficial:

Other kinds, in receptacles or packages weighing

gross:

1 kg. or more..........................................................

400.—

1

-

*10 %

258

Less than 1 kg.........................................................

500.—

*10 %

ex 261

*Maximum rate

................ Kr. 1000. per 100 kg.

Minimum rate

for products, containing

alcohol.................................. Kr. 400.— per 100 kg.

Tooth powder and paste..............................................

100.—

15 %

ex 261

Rice powder, rouge and beauty creams....................

500.—

20 %

262

Sweet smelling or toilet waters, perfumes and cos­

metics, solid or liquid, not classified under any other

heading...............................................................................

500.—

**20 %

264: 1

**Minimum rate

för products, containing

alcohol.................................. Kr. 400.— per 100 kg.

E. Soaps, candles and other articles manafaclured

with fat, oil or wax, etc.

Soap and soap substitutes:

Shaving cream; shaving soap..................................

50.—

(

15 %

ex 268

Washing, scouring, polishing, smöothing, cleaning,

disinfecting and dressing substances, n. s. m., con­

taining fat, oil, resin, wax, soap or soft soap, but

without admixture of dextrine or starch; softening

products:

Not liquid:

Detergents, also synthetic, other than washing-

powder........................................................................

10.—

10 %

Kungl. Maj.ts proposition nr 52.

157

I

Tullsats (1)

1 Tulltaxe-

Statistiskt

Varuslag

A

B

nr

nr

Kr. per

Ad

1

100 kg (2)

valorem

; ur 228

I 230

ur 254: 2

257

258

ur 261

ur 261

262

ur 549: 2

552: 1—2

583

587

588

591

ur 592

593

264: l

ur 268

595

ur 601

C. Garvämnesextrakter, färger och fernissor m. m.

Garvämnesextrakter:

mimosaextrakt (wattle).............................................

Kimrök och likartade svarta färgämnen, ej särskilt

nämnda...............................................................................

Lacker och lackfärger, fasta eller flytande, samt

fernissor, ej hänförliga till tulltaxenr 252 (statistiskt

nr 581: 1):

andra slag:

andra:

cellulosalacker......................................................

D. Flyktiga vegetabiliska oljor, essenser och andra

välluktande ämnen, kosmetiska medel m. m.

Flyktiga vegetabiliska oljor, sammansatta eter-

arter (estrar) samt inom parfymindustrien eller vid

tillverkningen av konfityrer, bakverk, drycker

o. dyl. använda essenser och andra välluktande

ämnen, ej hänförliga till annat nummer, naturliga

eller konstgjorda:

andra slag, i kärl eller förpackning vägande

brutto:

1 kg eller däröver ..................................................

mindre än 1 kg.......................................................

*Maximitullsats

................ Kr. 1000:— per 100 kg

Minimitullsats

för varor, innehållande

alkohol.................................. Kr. 400: — per 100 kg

Tandpulver och tandpasta.................................... ..

Puder, smink och hudkräm....................................

Lukt- eller toalettvatten, parfymer och kosmetiska

medel, fasta eller flytande, ej hänförliga till annat

nummer..........................................................................

**Minimitullsats

för varor, innehållande

alkohol.................................. Kr. 400: — per 100 kg

E. Tvål, ljus och andra produkter av fett, oljor

eller vax m. m.

Tvål; ävensom tvålsurrogat:

rakkräm; ävensom raktvål.......................................

Tvätt-, skur-, poler-, slip-, puts-, desinfektions-

och appreturmedel, ej särskilt nämnda, innehållande

fett, olja, harts, vax, tvål eller såpa men utan

inblandning av dextrin eller stärkelse; ävensom

uppblötningsmedel:

icke flytande:

rengöringsmedel, även syntetiska, andra än

tvättpulver................................................................

fritt

5: —

5 %

30:— | 15 %

400:

500:

100

:

500:

500:

50:

no %

i no %

15 %

20

%

15 %

10

:

10

%

158

Kunffl. Maj:ts proposition nr 52.

Swedish

Tariff item

number

Description of Products

Kate of Duty (1)

A

B

Kr. per

100 Kg (2)

Ad

valorem

Liquid, in receptacles weighing gross:

ex 269

More than Va kg.:

Detergents, also synthetic...............................

10.—

10 %

ex 270

'/« kg. or less:

!

Fatty alcoholic suiphonates............................

15.—

10 %

ex 272

Engine and cart grease................................................

2.—

ex 272

Lubricating oil, consisting of a mixture of fatty oil

and mineral oil, provided the latter be the chief

component......................................................................

2.—

ex 272

Other lubricants n. s. m., containing oil or fat ....

2.—

F.

Glues, gelatine, etc.

ex 278

Carpenters' glue, casein glue and other glues n. s. m.,

not liquid:

Carpenters* glue..........................................................

20.—

10 %

Gelatine glue................................................................

20.—

10 %

Casein glue....................................................................

20.—

10 %

Other (not including synthetic resin glue)...........

20.—

10 %

Glues and other binding substances, liquid, not clas-

sified under any other heading:

279

In receptacles weighing gross 1 kg. or more:

Synthetic resin glue...............................................

20.—

15 %

Other..................................................................

2Q.

10 %

282

Gelatine, in sheets of an average weight not exceed-

ing 8 grammes per 100 sq. cm.; manufactures of

gelatine not classified under any other heading ...

170.—

15 %

H. Fertilizers

ex 292

Chili saltpetre (sodium nitrate):

Natural........................................................................

Free

Other............................................................................

Free

ex 292

Calcium saltpetre (calcium nitrate), even with an

ammonium nitrate content of 10 % maximum ..

Free

ex 292

Nitrogenous Carbide (calcic cyanamide)..................

Free

ex 292

Thomas' phosphates and unground Thomas' slag,

also Rhineland phosphates and other like inorganic

fertilizers containing phosphoric acid, n. s. m..........

Free

VII. Hides, skins and fur skins; also

manufactures thereof

A. Hides and skins

Hides and skins which cannot be classified as fur

skins:

ex 293

Not dressed, including those salted, limed, dried

or pickled:

Of goat, dried.........................................................

Free

Of sheep ....................................................................

Free

Kungl. Maj:ts proposition nr 52.

159

Tulltaxe-

nr

Statistiskt

nr

Varuslag

Tullsats (1)

A

B

Kr. per Ad 100 kg (2) valöre m

10: — 10 %

15: —

10 %

2: —

2: —

2: —

20: —

10 %

20: — 10 % 20: — 10 % 20: —

10 %

20: —

15 %

20: —

10 %

170: —

15 %

fri fri

fri fritt

fria

fria fria

ur 269

ur 270

ur 272 ur 272

ur 272

ur 278 ur 278 ur 278 ur 278

ur 279 ur 279

282

ur 292 ur 292 ur 292

ur 292 ur 292

ur 293 ur 293

ur 602

ur 603

605 606

607

613 614 615 616: 2

618: 1 618: 2 621

636: 1 636:

2

637

638 643

644 ur 645

flytande, i kärl vägande brutto:

över V, kg:

rengöringsmedel, även syntetiska................. Va kg eller därunder:

fettalkoholsulfonater..........................................

Maskin- och vagnssmörja............................................. Smörjoljor, utgörande en blandning av fet olja och mineralolja, för så vitt den senare är huvudbe­ ståndsdelen ........................................................................ Andra smörjmedel, ej särskilt nämnda, i vilka olja eller fett ingår........................................................

F. Lim, klister, gelatin m. m.

Draglim, kaseinlim och andra, ej särskilt nämnda slag av lim, icke flytande:

draglim........................................................................... gelatinlim...................................................................... kaseinlim........................................................................ annat (härunder ej inbegripet konsthartslim) .. Lim och andra bindemedel, flytande, ej hänförliga till annat nummer:

i kärl, vägande brutto 1 kg eller däröver:

konsthartslim............................................................ annat...........................................................................

Gelatin i folier med en medelvikt av högst 8 g för 100 cm*, ävensom arbeten av gelatin, ej hänförliga till annat nummer..........................................................

H. Gödselmedel

Chilesalpeter (natriumnitrat):

naturlig........................................................................... annan ............................................................................... Kalksalpeter (kalciumnitrat), även med en halt av högst 10 % ammoniumnitrat.............................. Kalkkväve (karbidkväve)............................................. Tomasfosfat och omalen tomasslagg samt rhenania- fosfat och andra liknande oorganiska fosforsyre- gödselmedel, ej särskilt nämnda.................................

VII. Hudar, skinn och pälsverk samt

arbeten därav

A. Hudar och skinn

Hudar och skinn, ej hänförliga till pälsverk:

oberedda, härunder inbegripna saltade, kalk­ strukna, torkade eller picklade:

av get eller får:

torkade .................................................................. andra: av får.......................................................

160

Kungl. Maj:ts proposition nr 52.

Swedish

Tariff item

Rate of Duty (1)

Description of Products

A

B

number

Kr. per

100 Kg (2)

Ad

valorem

ex 296

Of cattle of bovine species:

Dried......................................................................

Other (not including limed or drysalted) ...

Of reindeer, dried...................................................

Dressed, including semi-dressed:

Other kinds:

In pieces weighing not less than 1 kg.:

Lacquered.........................................................

Free

Free

Free

150.—

7 %

ex 297

In pieces of a less weight:

Lacquered.........................................................

200.—

7 %

i

ex 305

B. Manufactures of leather and skin

Manufactures of leather and skin:

Other manufactures n. s. m.:

Footballs....................................................................

100.—

8 %

ex 306

Animal gut strings for sports goods...................

C.

Far skins

Fur skins:

Not dressed:

Of sheep .....................................................................

120.—

Free

ex 308

Note.

Fur skins of Astrakhan, Persian lamb,

Half-Persian lamb and Tibet lamb, or lamb skins

called “Salzfelle", are not regarded as sheep fur

skins.

Other:

Of muskrat, opossum, racoon and skunk .

150.—

5 %

Of rabbit..............................................................

150.—

10 %

ex 323

VIII. Rubber, gutta-percha and balata; also

manufactures of such materials

Rubber, synthetic or not, gutta-percha and balata:

Not manufactured......................................................

Free

ex 323

Ebonite powder...........................................................

Free

ex 327

Manufactures of rubber, synthetic or not, of gutta-

percha and balata; also of faktis and other similar

rubber substitutes:

Sheets or plates not classified under Tariff Nos.

323 or 325; engine packing (even in lengths), con-

taining no asbestos:

Combined with textile materials, metal or other

materials, but not including sheets, plates or

packings of rubber substitutes (plastic

materials)..................................................................

25.—

10 %

Kungl. Maj:ts proposition nr 52.

161

Tullsats (1)

Tulltaxe-

Statistiskt

Varuslag

A

B

nr

nr

Kr. per Ad 100 kg (2) valorem

av nötkreatur:

ur 293 648

torkade ................................................................... fria

ur 293 650

andra (härunder ej inbegripna kalkstrukna eller torrsaltade)................................................. fria av ren:

ur 293 ur 651

fria

beredda, halvberedda härunder inbegripna:

andra slag:

i stycken, vägande minst 1 kg:

ur 296 661

150: —

7 %

i stycken av mindre vikt:

ur 297 664

lackerade........................................................... 200: —

7 %

B. Arbeten av läder och skinn

Arbeten av läder och skinn:

ur 305 ur 674

andra arbeten, ej särskilt nämnda:

fotbollar......................................................................

100:

— 8 %

strängar för sportartiklar..................................... 120: —

C. Pälsverk

Pälsverk:

oberedda:

ur 306

ur 675

av får......................................................................... fria

Anm.

Såsom pälsverk av får anses icke astrakan,

persian, s. k. halvpersian och tibet, ej heller s. k. Salzfelle.

ur 308

ur 677

andra slag:

av bisam, opossum, sjubb och skunk......... 150: —

5 %

av kanin................................................................ 150: —

10 %

VIII. Kautschuk, guttaperka och balata

samt arbeten därav

Kautschuk, även syntetisk, guttaperka och balata:

ur 323 ur 323

ur 692 ur 693

fritt

Arbeten av kautschuk, även syntetisk, guttaperka och balata samt av faktis och andra dylika ersätt­ ningsmedel för kautschuk:

plattor, ej hänförliga till tulltaxenr 323 eller 325 (statistiskt nr 692 eller 695); ävensom packningar och tätningar (även i längder), ej innehållande asbest:

ur 327

ur 697

i förening med spånadsämne, metall eller andra ämnen, härunder ej inbegripna plattor, pack­ ningar och tätningar av ersättningsmedel för kautschuk (plastmaterial).....................................

1 25: —

10 %

Bihang till riksdagens protokoll 1960. 1 samt. Nr 62.

11

162

Kungl. Maj:ts proposition nr 52.

Swedish

Tariff item

Rate of Duty (1)

Description of Products

A

B

number

Kr. per

100 Kg (2)

Ad

valorem

ex 328

Rubber heels and rubber soles for footwear.........

50.—

15.%

ex 331

Hose and pipes, not classified under any other

heading, even cut to size:

Other:

Inner tubes for automobiles, motorcycles and

cycles, unfitted, not joined, without valve

caps or valves.....................................................

50.—

15

; %

Other, not including hose and pipes of rubber

substitutes (plastic materials)........................

50.—

10 %

333

Transmission and conveying belts, containing

rubber, gutta-percha or balata, but not including

transmission and conveying belts of rubber sub­

stitutes (plastic materials).......................................

35.—

10 %

335

Parts of cycles not classified under Tariff No.

. 331, including rubber parts of pedals and brakes,

in lengths.......................................................................

120.—

25 %

336: 1

Substitutes for stuffing or springs of motorcar

seats, backs or arm rests, or of seats, mattresses

or the like —- consisting of porous rubber in the

mass.................................................

80

15 %