Prop. 1951:32

('angående använd\xad ning av medel ur postverkets understödskassa för bidrag till viss semesterhemsverksamhet',)

Kungl. Maj:ts proposition nr 32.

1

Nr 32.

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående använd­

ning av medel ur postverkets understödskassa för bidrag till viss semesterhemsverksamhet; given Stock­ holms slott den 26 januari 1951.

Kungl. Maj :t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsråds­ protokollet över kommunikationsärenden för denna dag, lämna riksdagen tillfälle att avgiva yttrande i anledning av vad föredragande departements­ chefen anfört rörande användning av medel ur postverkets understödskassa för bidrag till viss semesterhemsverksamhet.

GUSTAF ADOLF

Torsten Nilsson.

Propositionens huvudsakliga innehåll.

I propositionen föreslås, att användningen av postverkets understöds­ kassa vidgas till att avse, förutom som för närvarande understöd till änkor och barn efter postverkets anställda, även understöd till semesterhemsverk­ samhet för verkets personal. I samband därmed föreslås, att ett engångs­ belopp av intill 750 000 kronor av kassans tillgångar får disponeras för nyan­ skaffning och utrustning av två eller tre semesterhem, men att i gengäld en viss skärpning av kassans fonderingsi'egler genomföres.

1—79 si

Bihang till riksdagens protokoll 1951. 1 saml. Nr 32.

2

Kungl. Maj:ts proposition nr 32.

Utdrag av protokollet över kommunikationsärenden

,

hållet

inför Hans Maj:t Konungen i statsrådet å Stock­

holms slott den 26 januari 1951.

Närvarande:

Statsministern

Erlander,

ministern för utrikes ärendena

Undén,

statsråden

Quensel, Vougt, Zetterberg, Nilsson, Sträng, Ericsson, Mossberg,

Weijne, Andersson, Linghan.

Efter gemensam beredning med chefen för finansdepartementet anmäler

chefen för kommunikationsdepartementet, statsrådet Nilsson, fråga om an­

vändning av medel ur postverkets understödskassa för bidrag till viss semes-

terhemsverksamhet samt anför därvid följande.

I skrivelse den 14 oktober 1949 har generalpoststyrelsen hemställt, att

styrelsen för stödjande av semesterhemsverksamheten bland postverkets per­

sonal måtte bemyndigas dels att av postverkets understödskassas tillgångar

taga i anspråk ett engångsbelopp av 750 000 kronor, avsett för anskaffning,

inredning och underhåll av två eller tre semesterhem, dels att i fortsättningen

årligen disponera vissa av nämnda kassas löpande inkomster till nedbrin­

gande av semesterhemmens driftskostnader och bestridande av resekostnads-

bidrag i samband med denna verksamhet. Av styrelsens framställning in­

hämtas följande.

Den semesterhemsverksamhet, som förekommer vid de affärsdrivande

verken, har ansetts vara av sådan betydelse, att den sedan länge erhållit

ekonomiskt stöd från statsmakternas sida. Av propositionen 1938: 53 framgår

sålunda, att riksdagen vid upprepade tillfällen bifallit av Kungl. Maj:t fram­

lagda förslag om bemyndigande för järnvägsstyrelsen att lämna dylikt stöd

till den förening, Svenska järnvägsmännens vilohemsförening u. p. a., som

omhänderhar semesterhemsverksamheten vid statens järnvägar. Även tele­

grafstyrelsen har av skäl, som närmare framgå av propositionen 1918: 386, be­

myndigats att genom årliga anslag stödja den inom telegrafverket arbetande

vilohemsrörelsen.

Inom postverket har Svenska postmannaförbundet sedan år 1919 drivit

ett semesterhem i Kungsör samt Sveriges poststationsföreståndareförening,

vilken förening fr. o. m. år 1948 uppgått i förenämnda. förbund, sedan år 1938

ett hem i Falsterbo. Övriga personalorganisationer inom postverket, Post-

tjänstemännens förening samt Postverkets kontors- och kanslibiträdeskårers

centralorganisation, ha däremot inga egna semesterhem. Genom särskilda över­

enskommelser med Svenska järnvägsmännens vilohemsförening resp. Reso ha

dock medlemmar tillhörande den förra organisationen sedan år 1938 fått

besöka järnvägsmännens semesterhem samt medlemmar tillhörande den

senare organisationen sedan år 1948 Resos anläggningar.

3

Postverket har understött semesterhemsverksamheten inom de olika orga­ nisationerna genom att efter Kungl. Maj:ts tillstånd utbetala resebidrag, vilka f. n. årligen utgå

för resor till Falsterbo och Kungsör med kronor 32 000,

» » » Järnvägsmännens vilohem » » 10 000, » » » Itesos anläggningar » » 8 000.

Det har emellertid visat sig att nuvarande förhållanden äro mindre till­ fredsställande. Svenska postmannaförbundet har sålunda under år 1948 måst avslå över 800 ansökningar från medlemmar, som sökt få komma till förbundets semesterhem. Även för Posttjänstemännens förenings medlemmar äro för­ hållandena på detta område mindre goda.

Styrelserna för de olika personalorganisationerna inom postverket ha vid flera tillfällen hänvänt sig till generalpoststyrelsen för att erhålla ett kraftigare stöd för semsterhemsverksamheten och därvid bl. a. föreslagit anskaffande av ett eller flera semesterhem gemensamma för all personal i postverket. Generalpoststyrelsen, som väl inser vikten av en semesterhemsverksamhet för verkets personal och som även finner det betydelsefullt för samarbetet och den goda andan inom verket, att funktionärer tillhörande olika personal­ grupper få möjlighet att tillbringa semestern å gemensamma semesterhem, har emellertid, med hänsyn särskilt till de stora belopp som skulle krävas för ett effektivt stöd av en dylik verksamhet, hittills icke ansett sig kunna tillmötesgå de gjorda framställningarna. Vid överläggningar med represen­ tanter för personalorganisationerna angående ifrågavarande spörsmål har emellertid numera framkommit ett förslag, enligt vilket ett effektivt stöd för semesterhemsverksamheten skulle kunna lämnas, utan att något anslag av egentliga statsmedel skulle behöva tagas i anspråk. Detta förslag innebär, att för ändamålet skulle få dels disponeras en del av de medel, som ingå i den under styrelsens förvaltning stående kassan för understöd åt änkor och barn efter personer, som varit anställda i postverket (postverkets understöds- kassa), dels ock för framtiden tagas i anspråk större delen av de kategorier av medel, som hittills successivt tillförts understödskassan.

Beträffande tillkomsten av understödskassan samt kassans utveckling in. m. anföres följande.

I Kungl. Maj:ts instruktion för generalpoststyrelsen den 5 december 1873, § 43, föreskrevs, att böter för förseelser vid försändelsers avlämnande till postbefordran samt vissa förfallna viten skulle till hälften fördelas mellan vederbörande angivare och en särskild kassa, avsedd att bereda understöd åt änkor och barn efter personer, som varit anställda i postverket. Enligt instruktionen för generalpoststyrelsen den 31 december 1902, § 69, tillför­ säkrades kassan även böter och viten, som av styrelsen ådömts tjänsteman, poststationsföreståndare eller »betjänte».

Sedermera har Kungl. Maj:t genom följande beslut tillfört kassan vissa ytterligare inkomstmedel, nämligen

Kungl. Maj-.ts proposition nr 32.

4

den 9 juni 1905 behållningen vid försäljning av postverket tillhörig maku-

latur och äldre handlingar jämte därå anbragta makulerade frimärken;

den 31 augusti 1914 behållen inkomst vid försäljning av värdeinnehållet

i obeställbara postförsändelser samt å postanstalt eller i postverkets brev­

lådor tillvaratagna föremål, som ej kunnat tillställas ägaren, ur obeställbar

försändelse, å postanstalt eller i postverket tillhörig brevlåda tillvarataget

gångbart mynt ävensom obeställbart postanvisningsbelopp;

den 28 april 1922 i postkassa uppkommet överskott, som icke kunnat till

rätt ägare återställas.

Enligt av Kungl. Maj:t den 28 maj 1886 och den 13 februari 1925 utfär­

dade bestämmelser äger generalpoststyrelsen att av understödskassans ränte­

inkomst årligen utdela understöd till behövande änkor och barn under 15 år

efter personer, som varit anställda vid postverket. Minst en femtedel av

ränteinkomsten skall dock årligen läggas till kassans kapital. Understöd får

utgå med högst 200 kronor till änka och 100 kronor till barn.

Understödskassans ställning vid utgången av budgetåret 1948/49 framgår

av följande sammanställning:

Kungl. Maj:ts proposition nr 32.

Debet.

Kronor

Behållning den 30 juni 1948. ... 3 201 224: 69

Influtna medel:

Räntemedel ............................... 110 775:18

Obeställbara postanvisnings-

medel samt medel och effek­

ter, funna i obeställbara

försändelser ........................... 49 818: 34

Försålda äldre handlingar,

pappersavfall m. m................ 102 122:15

Bötesmedel................................... 8 134: 75

Överskott, uppkomna i post­

kassor ....................................... 113 519:74

Övriga inkomster........................... 1 975: —•

Summa kronor 3 587 069: 85

Kredit.

Kronor

Under första halvåret 1949 ut­

betalda understöd .................. 71 955: —

Återbetalade postanvisnings-

medel ........................................... 266: 32

Bäntemedel ................................... 1 815: 83

Diverse utgifter ........................... 549:08

Behållning till budgetåret 1949/1950:

Obligationerånom. kr.3528500:-,

inköpta för.......... 3 475 429:68

I postsparbanken

innestående medel 37 053: 94 g 512

48g: 02

Summa kronor 3 587 069: 85

Av sammanställningen framgår bl. a., att generalpoststyrelsen under år

1949 utdelat understöd med tillhopa 71 955 kronor. Antalet understödstagare

uppgick till 396.

För att en semesterhemsverksamhet för postverkets personal skall kunna

fylla sitt ändamål, erfordras enligt generalpoststyrelsen två eller tre semester­

hem utöver de två som f. n. finnas. Enligt verkställd beräkning skulle för inköp,

inredning och underhåll av dessa ytterligare hem behöva avsättas ett belopp

av ca 750 000 kronor. Styrelsen ifrågasätter, huruvida icke dessa medel skulle

kunna erhållas från understödskassans tillgångar. Det kapital, som efter av­

drag av nyssberörda belopp skulle komma att återstå för understödskassan,

skulle nämligen utgöra ca 2 760 000 kronor. Avkastningen av detta belopp

anses fullt tillräcklig för att tillgodose det understödsbehov, som f. n. före­

ligger. Någon nämnvärd ökning av understödsbehovet torde — särskilt med

hänsyn till de sociala välfärdsanordningar, som under senare år vidtagits från

det allmännas sida — icke vara att förvänta.

5

För en^ semesterhemsverksamhet av nu avsett slag är det emellertid icke tillräckligt med inköp, inredning och underhåll av semesterhem. Även drif­ ten av hemmen kräver icke obetydliga tillskott för att inackorderingspriset skall kunna hållas så lågt, att besöksfrekvensen blir av önskvärd omfattning samt även funktionärer i mera blygsamma ekonomiska villkor och med stor familj skola kunna besöka hemmen. Yidare måste resebidrag kunna utbetalas.

Med ledning av erfarenheterna från järnvägsmännens samt postmannaför- bundets semesterhemsverksamhet ha de årliga omkostnader (inräknat rese­ bidrag) , som icke täckas av inflytande inackorderingsavgifter, beräknats uppgå till ca 260 000 kronor, varav resebidrag ca 150 000 kronor. För att semester- hemsverksamheten skall kunna bedrivas i den form som är tänkt är det alltså nödvändigt, att rörelsen årligen tillföres ett belopp av ungefär nu angiven storlek.

Av den förut återgivna sammanställningen framgår, att de medel, som ut­ över ränteinkomster under budgetåret 1948/49 tillfördes understödskassan, uppgingo till 275 069 kronor 98 öre.

Då såsom tidigare nämnts understödskassans kapital även efter avdrag av de medel, som eventuellt skulle tagas i anspråk för semesterhemsverksamhe- ten, måste anses fullt tillräckligt för att tillgodose understödsbehovet, skulle kassan för att även för framtiden kunna fylla sin nuvarande uppgift icke be­ höva utöver ränteinkomster tillföras några större belopp. Huvuddelen av de medel, som f. n. gå till understödskassan, skulle sålunda utan olägenhet kunna disponeras för annat ändamål. Det vill synas som om medlens användande för driften av de tilltänkta semesterhemmen vore en lämplig form för deras tillgodogörande.

För bedömandet av detta spörsmål har styrelsen ansett sig också böra något beröra ifrågavarande medels natur. Styrelsen anför härutinnan.

Samtliga dessa medel intaga en särställning i förhållande till de egentliga postmedlen. I synnerhet är så förhållandet beträffande obeställbara medel samt överskottsmedel i postkassor. Rätten till varje särskilt däri ingående belopp tillkommer i regel någon eller några av postverkets kunder. I all den mån rättsägaren icke kan anträffas måste medlen emellertid på något sätt omhändertagas av postverket. Inkomsten av försäljning av äldre handlingar samt frimärksmakulatur kan givetvis i högre grad än de nyss nämnda medlen anses härflyta ur poströrelsen såsom sådan. Även i detta fall är det dock fråga om inkomster av sådan natur, att deras användande för personalvår­ dande verksamhet måste anses såsom både önskvärt och naturligt. Nämnas må, att inkomsten av dylik försäljning även i vissa andra länder går till per­ sonalvårdande 'ändamål. Så till exempel finansieras semesterhemsverksam- heten bland postpersonalen i Norge till stor del med dylika inkomster.

Beträffande bötesmedlen torde det vara lämpligt, att de i överensstäm­ melse med den i nu gällande instruktion för generalpoststyrelsen § 42: 6 där­ om givna föreskriften alltjämt få tillfalla understödskassan.

Å postanstalt eller i postverkets brevlådor tillvaratagna föremål eller gång­ bart mynt, som ej kunnat tillställas ägaren, skola numera behandlas i enlig­ het med bestämmelserna i lagen den 22 april 1938 om hittegods.

Kungl. Maj:ts proposition nr 32.

6

Ett utnyttjande av understödskassans tillgångar på sätt här nämnts kräver

givetvis särskilda anordningar för att säkerställa medlens riktiga liand-

havande. \ id de förut omnämnda överläggningarna med representanter för

personalorganisationerna har även sagda spörsmål berörts. Därvid ha följande

riktlinjer för den blivande verksamheten uppdragits.

De medel, som kunna komma att avsättas för semesterhemsverksamhet,

skola alltjämt stå under generalpoststyrelsens förvaltning. För verksamhe­

tens handhavande skall däremot inrättas ett särskilt organ, nämligen en av

personalen bildad ekonomisk förening, i vilken de tre stora personalorganisa­

tionerna inom verket, Svenska postmannaförbundet, Posttjänstemännens

förening och Postverkets kontors- och kanslibiträdeskårers centralorganisa­

tion, skola ingå som medlemmar. Vid förvärv av fastighet skall generalpost­

styrelsen stå såsom köpare. Styrelsen skall därefter genom särskilt avtal

upplåta nyttjanderätten till fastigheten till föreningen.

Till bestridande av de löpande utgifterna skola i första hand tagas i an­

språk de årliga avgifter, som föreningsmedlemmarna skola erlägga till förenin­

gen, vilka avgifter enligt personalorganisationernas utfästelse skola komma

att uppgå till åtminstone 10 000 kronor. Vad som i övrigt erfordras för ut­

gifternas bestridande skall föreningen äga rekvirera från generalpoststyrelsen

av de under nästföregående budgetår för semesterhemsverksamheten avsatta

medlen. Medel, som icke tagits i anspråk under visst budgetår, skola för här

ifrågavarande ändamål överföras till följande budgetår.

Generalpoststyrelsen skall äga utse en ledamot av föreningens styrelse samt

utöva kontroll över föreningsstyrelsens förvaltning och föreningens räken­

skaper genom av generalpoststyrelsen utsedd revisor.

Ett genomförande av det nu framlagda förslaget skulle bl. a. innebära, att

det f. n. till personalorganisationerna av postverkets driftmedel utgående

anslaget å 50 000 kronor såsom bidrag till resor till och från semesterhem

in. m. icke vidare erfordras. Samtliga dylika kostnader skulle komma att utgå

av de för semesterhemsverksamheten avsatta medlen.

Enligt vad Svenska postmannaförbundet meddelat, är det förbundets avsikt

att t. v. driva semesterhemmen i Kungsör och Falsterbo på samma sätt som hit­

tills, varför dessa hem icke f. n. skulle inordnas i den verksamhet som nu

planeras.

Under åberopande av det sålunda anförda hemställer generalpoststyrelsen,

att styrelsen måtte bemyndigas att för stödjande av semesterhemsverksamheten

bland postverkets personal taga i anspråk av postverkets understödskassas till­

gångar ett engångsbelopp av 750 000 kronor samt därutöver årligen fr. o.m. bud­

getåret 1950/51 de belopp, som fr. o. m. budgetåret 1949/50 inflyta till postverket,

dels

såsom behållen inkomst vid försäljning av postverket tillhörig makula-

tur och äldre handlingar jämte därå anbragta makulerade frimärken samt

värdeinnehållet i obeställbara postförsändelser, dels

obeställbara postanvis-

ningsbelopp, dels och

i postkassa uppkommet överskott, som icke kunnat till

rätt ägare återställas, i de två sistnämnda fallen dock med rätt för general­

Kung!. Maj.ts proposition nr 32.

poststyrelsen att efter därom gjord ansökan till behörig rättsägare restituera i anspråk taget belopp.

Statskontoret, som avgivit yttrande ijver generalpoststyrelsens framställ­ ning, erinrar om att tidigare en restriktiv hållning intagits till framställningar om direkta statsbidrag till sådana ändamål som de här ifrågavarande men för­ klarar sig dock icke ha något i och för sig att invända mot att eu del av understödskassans medel tages i anspråk för främjande av semesterhems- verksamhet bland postverkets personal. Ämbetsverket motsätter sig sålunda icke att bidrag i skälig mån utgår till kostnader förbundna med anskaffande av semesterhem men avstyrker däremot bestämt bidrag till driften av före­ varande semesterhem i den omfattning, som föreslagits i generalpoststyrelsens framställning. Under hänvisning till att icke obetydliga resebidrag redan utgå av postverkets driftmedel till tjänstemännen och deras familjer, till vilket för­ hållande motsvarighet i allmänhet torde saknas beträffande statstjänstemän vid andra verk, avstyrkes förslaget jämväl i denna del av statskontoret, som emellertid uttalar, att hittillsvarande resebidrag i fortsättningen synas böra bestridas av understödskassan. Likaså bör enligt ämbetsverkets mening kas­ sans överskottsmedel tagas i anspråk för täckande av i postkassor uppkom­ men kassabrist i fall, då den ansvarige tjänstemannen erhållit befrielse från sin återbetalningsplikt.

Statskontoret fäster vidare uppmärksamheten vid att enligt förslaget de två semesterhem, som f. n. ägas och drivas av Svenska postmannaförbundet, och av vilka enligt under hand lämnad uppgift det ena är reserverat för förut­ varande medlemmar av den i postmannaförbundet numera uppgångna post- stationsföreståndareföreningen med deras familjer och det andra för för­ bundets övriga medlemmar, f. n. icke avses skola inordnas i den planerade verksamheten. Ämbetsverket finner, att både lämplighets- och ekonomiska skäl tala för en samordning av all för posttjänstemän bedriven semesterhems- verksamhet, och ifrågasätter därför, om icke för bidrag till anordnande av semesterhem bör uppställas det villkoret, att de nuvarande hemmen upplåtas för samtliga posttjänstemän.

Departementschefen.

Postverkets understödskassa är enligt gällande bestämmelser avsedd för understöd åt behövande änkor och barn efter personer som varit anställda vid postverket. Generalpoststyrelsen föreslår nu bl. a., att av understödskassans kapitalbehållning ett belopp av 750 000 kronor skulle tagas i anspråk för ny­ anskaffning och utrustning av två eller tre semesterhem för postverkets an­ ställda och deras familjer. Vidare föreslås att av kassans löpande inkomster en­ dast dess ränteinkomster och inkomster av vissa böter och viten i fortsättningen skulle komma kassan till godo. Kassans övriga inkomster — alltså medel influtna vid försäljning av makulatur och äldre handlingar jämte därå anbragtn frimärken, medel influtna vid försäljning av värdeinnehållet i obeställbara

Kungl. Maj:ts proposition nr 32.

7

8

postförsändelser ävensom obeställbara postanvisningsbelopp samt i postkassa

uppkomna överskott, som icke kunnat till rätt ägare återställas —• skulle i

fortsättningen direkt tillföras semesterhemsverksamheten och inom denna

användas för att nedbringa inackor^eringsavgifterna samt för utbetalning av

resebidrag till postverkets anställda och dessas familjer i samband med besök *

vid semesterhemmen.

I likhet med statskontoret har jag i princip icke något att erinra mot att

medel från postverkets understödskassa få disponeras för främjande av

semesterhemsverksamhet för postverkets personal. Semesterförhållandena för

denna personal måste betecknas som ogynnsamma. Till skillnad från flertalet

andra verk har postverket icke möjlighet att koncentrera semestrarna för sina

anställda till sommarmånaderna. Enligt uppgift nödgas verket sålunda nor­

malt sprida de anställdas semestrar så, att semesterperiodema börja redan

i januari och fortgå till i början av december. Därtill kommer, att tjänst­

göringsförhållandena för i varje fall en del av verkets personal på grund av

förekomsten av nattarbete och eljest obekväm arbetstid äro mindre fördel­

aktiga. Till dessa särskilda omständigheter finnes enligt min mening anled­

ning att taga hänsyn vid bedömningen av den föreliggande framställningen.

Då därtill kommer att ett tillmötesgående av framställningen i fråga icke

ställer anspråk på egentliga statsmedel eller medför, att annan verksamhet,

för vilken ifrågavarande medel avsetts, behöver sättas å sido, anser jag mig

i sak kunna biträda generalpoststyrelsens förslag.

Jag övergår härefter till frågan om omfattningen av det statliga bidraget

till semesterhemsverksamheten och därmed sammanhängande spörsmål.

Generalpoststyrelsen framhåller, att trots den föreslagna kapital- och in­

komstminskningen för understödskassan denna alltjämt skulle kunna finan

siera en understödsverksamhet av ungefär nuvarande omfattning och vidare

att någon nämnvärd ökning av det understödsbehov, som därmed tillgodoses,

med hänsyn till nu förefintliga allmänna sociala välfärdsanordningar icke för

framtiden är att förvänta. Ehuru jag i stort sett kan dela styrelsens uppfatt­

ning på sistnämnda punkt, har jag vid min prövning av förslaget likväl icke

funnit det lämpligt att på sätt, som förslaget förutsätter, definitivt frånhända

understödskassan och därmed dess hittillsvarande ändamål de betydande in­

komstposter, varom här är fråga. Jag vill i stället förorda en sådan ändring av

bestämmelserna rörande understödskassan, att kassans ändamål vidgas till att

omfatta även understöd till semesterhemsverksamhet vid postverket. Med hän­

syn å ena sidan till de engångsutgifter, som krävas i samband med förvärv och

och utrustning av de erforderliga nya semesterhemmen, och å andra sidan till

understödskassans nuvarande ansenliga kapitalbehållning anser jag mig böra

tillstyrka, att ett engångsbelopp av intill 750 000 kronor av kassans kapital får

tagas i anspråk för anskaffning och utrustning av två eller tre semesterhem för

verksamheten. I samband med en sådan engångsåderlåtning av kassans kapital

bör emellertid enligt min mening en viss jämkning ske av den fonderingsregel,

som nu gäller för kassan och enligt vilken årligen minst en femtedel av kassans

Kungl. Maj:ts proposition nr 32.

Kunyl. Maj:ts proposition nr 82.

9

ränteinkomster skall läggas till kapitalet. För att, även därest kassans inkoms­ ter i övrigt sknlle komma att helt tagas i anspråk för tillgodoseende av dess av mig förordade, utvidgade ändamål, trygga en viss återuppbyggnad av dess kapital, förordar jag sålunda, att nämnda fonderingsregel ändras så, att i fortsättningen årligen minst en tiondel av kassans samtliga inkomster skall läggas till kapitalet.

Med nyss sagda begränsning bör enligt min mening kassans löpande in­ komster få tagas i anspråk för tillgodoseende av kassans såväl gamla som nya uppgifter. Jag förutsätter härvid att kassans utdelning av understöd till behövande änkor och barn icke skall bliva lidande av den nu förordade ut­ vidgningen av kassans verksamhet, utan att den även i fortsättningen skall fortgå efter i stort samma grunder för bedömningen av understödsbehoven som hittills. Yad gäller kassans nya uppgifter, understödjandet av semester- hemsverksamheten, finner jag det lämpligt och riktigt, att inom den givna ramen för medelstillgången bidrag skola kunna lämnas såväl till semester- hemmens drift som till resekostnader, eftersom eu lämplig avvägning mellan dessa båda bidragsformer gör det möjligt att uppnå en önskvärd utjämning av semesterhemsbesökarnas på grund av reseavstånden varierande kostnader för semestern. Jag förutsätter emellertid härvid, att nu utgående belopp för resebidrag av verkets driftmedel icke längre skola anvisas.

Understödskassan bör liksom hittills förvaltas av generalpoststyrelsen. Även med de av mig förordade formerna för semesterhemsverksamhetens ord­ nande synes det emellertid ändamålsenligt, att på sätt generalpoststyrelsen före­ slagit en särskild ekonomisk förening, i vilken de tre stora personalorganisa­ tionerna inom postverket —- Svenska postmannaförbundet, Posttjänstemän­ nens förening och Postverkets kontors- och kanslibiträdeskårers centralorgani­ sation — ingå som medlemmar, bildas för handhavande av semesterhemmens förvaltning och drift. Liksom generalpoststyrelsen förutsätter jag, att styrelsen står som ägare till de nya semesterhemmen, vilka endast med nyttjanderätt upplåtas till den sålunda bildade föreningen.

Ehuru såsom statskontoret framhållit skäl kunna tala för eu samordning av all för postverkets anställda bedriven semesterhemsverksamhet och även för att de båda redan befintliga semesterhem, som ägas och drivas av Svenska postmannaförbundet, helt överföras till den föreslagna nya verksam­ heten och övertagas av postverket för upplåtelse till den ifrågasatta förval­ tande föreningen, anser jag mig med hänsyn till de betydande belopp post­ mannaförbundet nedlagt i de båda semesterhemmen och de anspråk på veder­ lag härför, som en sådan fullständig samordning av verksamheten skullo aktualisera, likväl icke nu böra påyrka en sådan. Den omständigheten, att postmannaförbundet i varje fall tills vidare behåller äganderätten till sina båda semesterhem, synes mig varken behöva utgöra något hinder för att dessa båda hem såsom i övrigt jämställda med de nya semesterhem, som komma att anskaffas, utnyttjas i verksamheten och understödjas av understöds­ kassan eller eljest utesluta en viss, önskvärd samordning av hela semester- 2—7» si Bihanfi till riksdagens protokoll 1H51. 1 sand, Nr 82.

10

hemsverksamheten för verkets personal. Det synes mig t. ex. vara riktigt —

ehuru uttryckliga villkor knappast torde behöva meddelas därom — att samt­

liga semesterhem komma att stå öppna för verkets alla anställda med familje­

medlemmar oavsett tjänstekategori och organisationstillhörighet.

Även om de bidrag till semesterhemsverksamhet, som kumra komma att

bestridas av medel från understödskassans löpande inkomster, i första hand

böra vara avsedda för sådan verksamhet i anknytning till nuvarande och i

fortsättningen anskaffade semesterhem, synes det icke böra vara uteslutet,

att vid sidan därav och framför allt under tiden, intill dess att planerade för­

värv av nya semesterhem hunnit genomföras, motsvarande bidrag lämnas till

för verkets personal avsedd och organiserad semesterverksamhet i andra

former. Såsom från personalens sida ifrågasatts, bör detta vara möjligt t. ex.

i samband med avtal om utnyttjande av annan organisations anläggningar

eller i samband med de särskilda vintersemesteranläggningar, som ordnats av

postverkets idrottsförbund.

I sitt yttrande över generalpoststyrelsens framställning har statskontoret

föreslagit, att postverkets understödskassa, vilken som framgått av det före­

gående tillföres inkomstmedel bl. a. genom i postkassor uppkomna överskott,

som icke kunnat återställas till rätt ägare, jämväl får tagas i anspråk för

täckande av i postkassor uppkammen kassabrist i sådana fall, då den ansvarige

tjänstemannen erhållit befrielse från sin återbetalningsskyldighet. Jag biträ­

der denna mening.

Det torde få ankomma på Kungl. Maj :t att utfärda de ändrade bestämmelser

rörande understödskassan, som i det föregående förordats, ävensom att efter

förslag av generalpoststyrelsen fastställa de närmare riktlinjer för understöd

till semesterhemsverksamheten, som kunna vara erforderliga.

Med hänsyn till den ekonomiska räckvidden av de förändringar, som här

förordats i fråga om användningen av postverkets understödskassa, torde

lämpligen riksdagens yttrande böra inhämtas i ärendet.

Jag får sålunda hemställa, att Kungl. Maj:t måtte genom proposition lämna

riksdagen tillfälle att avgiva yttrande över vad jag i det föregående anfört.

Till denna av statsrådets övriga ledamöter biträdda hem­

ställan behagar Hans Maj:t Konungen lämna bifall samt

förordnar, att proposition av den lydelse bilaga till detta

protokoll utvisar skall avlåtas till riksdagen.

Ur protokollet:

Dagmar Bruno.

Kungl. Maj:ts proposition nr Sk

).

Stockholm 1951. K. L. Beckmans Boktryckeri.