Prop. 1952:107

('angående lönegrads pla\xad ceringen för vissa tjänster m. m.',)

Kungl. Maj.ts proposition nr 107.

1

Nr 107.

Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen angående lönegrads pla­

ceringen för vissa tjänster m. m.; given Stockholms slott den 14 mars 1952.

Kungl. Maj :t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­ rådsprotokollet över civilärenden för denna dag, föreslå riksdagen att bi­ falla de förslag, om vilkas avlåtande till riksdagen föredragande departe­ mentschefen hemställt.

GUSTAF ADOLF.

John Lingman.

Propositionens huvudsakliga innehåll.

I propositionen underställes riksdagens prövning en av 1949 års tjänsteförteckningskommitté den 6 mars 1952 med Statstjänarkartellen, Statstjänstemännens riksförbund och Tjänstemännens centralorganisation träffad överenskommelse angående lönegradsplaceringen för vissa tjänster in. m. Överenskommelsen utgör resultatet av den första etappen av kommitténs arbete, varunder drygt 135 000 tjänster har varit under bedömning.

Förslaget omfattar bl. a. tjänster inom olika lönegrader och karriärstegar vid de affärsdrivande verken samt inom byråorganisationen vid ett antal verk inom den allmänna civilförvaltningen. Vidare har behandlats tjänster inom tullverket och fyrväsendet samt vid fångvården och sinnessjukvården. Av lärarpersonal avser förslaget rektorer samt ämnes- och övningsskollärare vid folk- och småskoleseminarierna ävensom småskollärarinnor. En omlägg­ ning av det militära lönegradssystemet föreslås.

Den årliga kostnadsökning för löner, som föranledes av förslaget, han beräknats till 62 miljoner kronor. 1

1 Bihang till riksdagens protokoll 1952. i samt. Nr 107.

2

Kungl. Maj:ts proposition nr 107.

Utdrag au protokollet över civilårenden, hållet inför Hans Maj.t

Konungen i statsrådet å Stockholms slott den It mars

1952.

N ärvarande:

Statsministern

Erlander,

ministern för utrikes ärendena

Undén,

statsråden

Sköld, Zetterberg, Torsten Nilsson, Sträng, Ericsson, Andersson,

Lingman, Hammarskjöld, Norup, Hedlund, Persson, Hjalmar Nilson,

Lindell.

Efter gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter anmäler che­

fen för civildepartementet, statsrådet Lingman, en av 1949 års tjänsteför-

teckningskommitté träffad överenskommelse angående lönegradsplaceringen

för vissa tjänster m. m. samt anför därvid följande.

Enligt Kungl. Maj :ts bemyndigande den 13 maj 1949 har tillkallats sär­

skilda sakkunniga med uppdrag att verkställa utredning rörande lönegrads-

placering för statstjänstemän och vissa icke-statliga befattningshavare in. m.

(1949 års tjänsteförteckningskommitté1). Kommittén — som enligt sina di­

rektiv har ställning inte bara såsom utredningskommitté i vanlig mening

utan också som delegation för förhandlingar med tjänstemännens huvud­

organisationer — har med skrivelse den 6 mars 1952 framlagt en överens­

kommelse, som kommittén under förutsättning av Kungl. Maj :ts och riks­

dagens godkännande har träffat med Statstjänarkartellen, Statstjänstemän-

nens riksförbund och Tjänstemännens centralorganisation, överenskommel­

sen, som innefattar dels förslag till lönegradsplacering för olika tjänster eller

grupper av tjänster och till reglering av vissa biförmåner utöver lön, dels sär­

skilda uttalanden och rekommendationer i samband därmed, torde med

därvid fogade handlingar få fogas såsom bilaga A till statsrådsprotokollet i

detta ärende.

Kommittén har framhållit, att till grund för dess arbete legat det material,

som har förebragts av vederbörande verkschefer i deras på föranledande av

kommittén gjorda framställningar till kommittén, samt de av personalorga­

nisationerna hos kommittén framförda önskemålen ävensom de ytterligare

framställningar, som av Kungl. Maj :t eller vederbörande departementsche- 1

1 Generaltulldirektören V. J. N. Fahlander, tillika ordförande, ledamoten av riksdagens första

kammare T. E. Andrée, ledamoten av riksdagens andra kammare N. G. Hansson, Skegrie, ord­

föranden i statens lönenämnd, statskommissarien B. E. Johnsson, kanslirådet N. M. af Malmborg,

överdirektören H. E. Oredsson och krigsrådet E. T. H. Ström.

3

fer har överlämnats. Vidare har kommittén uttalat, att den, då förhandiingsproceduren enligt sakens natur utesluter mera ingående officiella kontakter med verksledningarna, vid utarbetandet av sina förslag har måst inskränka sig till underhandskontakter med verken på sätt som i olika fall har före­ fallit mest praktiskt, företrädesvis i frågor som är speciella för visst verk.

Beträffande vissa speciella spörsmål har kommittén framhållit följande.

1. Vissa tjänster, vilka undantagits vid fjolårets chefslönereglering (jfr prop. 1951: 114, s. 71 73 samt 1952 års statsverksprop., bil. 2, s. 3—4) och vilka förutsatts skola behandlas av kommittén, redovisas sålunda:

a) Beträffande lönegradsplacering för 3 länsjägmästare-, 1 förste taxeringsintendents-, 1 telefondirektörs- och 2 telegrafdirektörstjänster hänvisas till överenskommelsen.

b) Vad angår löneställningen för de till »högsts-lönegrad hänförda fabriksingenjörstjänsterna vid försvarets fabriksverk har kommittén ej fun­ nit anledning nu ifrågasätta ändring.

c) I fråga om följande tjänster har förhandlingsuppgörelse ännu ej träf­ fats, nämligen advokatfiskalstjänsten i försvarets civilförvaltning, studierektorstjänsten vid arméstaben, 1 arbetsnämndsdirektörs- och 2 länsarbetsdirektörstjänster samt räntmästartjänsten vid Uppsala universitet.

2. I samband med kommitténs förslag angående reglerad befordringsgång för amanuenser förutsättes en allmän översyn skola ske i syfte att ned­ bringa antalet amanuenser till vad som kan anses erforderligt för en normal rekrytering. Härvid bör iakttagas, att behovet av permanenta arbetsuppgif­ ter i första hand tillgodoses genom inrättande av ordinarie tjänster, med beaktande tillika av föreliggande möjligheter att för förekommande arbetsuPPgifter ta8a i anspråk personal med lägre formell kompetens än som kräves för amanuenser.

3. Kommittén har, bortsett från de affärsdrivande verken, icke i detta sammanhang ingått på omprövning av den nuvarande anställningsformen. Ej heller har kommittén här i allmänhet upptagit tjänstebenämningsfrågor till behandling.

Departementschefen. 1949 års tjänsteförteckningskommitté har med den nu framlagda överenskommelsen redovisat resultatet av den första etappen av sitt arbete. Av det totala antalet lönegradsplacerade tjänster, 220 000, har i förevarande sammanhang drygt 135 000 kommit under bedömning.

Det föreliggande förslaget omfattar bl. a. tjänster inom olika lönegrader och karriärstegar vid de affärsdrivande verken samt inom byråorganisa­ tionen vid ett antal verk inom den allmänna civilförvaltningen. Personal inom bevakning och verkstadsdrift vid fångvården samt tullverkets och fyr­ väsendets personal i olika grader har också behandlats. I fråga om lärar­ personal avser förslaget rektorer samt ämnes- och övningsskollärarc vid folk- och småskoleseminarier ävensom småskollärarinnor. Ett antal speci­ ella tjänster eller grupper av tjänster inom olika områden beröres också av förslaget. Slutligen föreslås en omläggning av det militära lönegradssystemct.

Huvuddragen av förslaget är följande. Ordinarie bottengrad för de stora rekryteringsgrupperna inom affärsver­ ken (exempelvis stationskarlar, brevbärare) föreslås vara 10 i stället för 9

Kungi. Maj.ts proposition nr 107.

4

lönegraden; härav föranledes jämkningar i olika hänseenden både inom

dessa verk och inom andra förvaltningsområden. Karriärstegarna uppbyg­

ges i allmänhet på varannangradsserier, med udda eller jämna lönegrads-

nummer alltefter omständigheterna. Sålunda skall enligt förslaget exempel­

vis för manlig personal i bevakning och verkstadsdrift vid fångvården till-

lämpas lönegraderna 12, 14, 16 och 18, medan personal vid tullverket i lägre

grader och mellangrader skall placeras i 10, 11, 13, 15, 17 och 19 lönegra­

derna.

Begynnelsegrad inom den s. k. studentkarriären inom affärsverken in. fl.

föreslås liksom f. n. skola vara 19 lönegraden; vid tillämpning härav för

tullverkets vidkommande uppdelas kammarskrivargraden (20 lönegraden)

på 19 och 21 lönegraderna.

För amanuenspersonal inom verken skall enligt överenskommelsen till-

lämpas en reglerad befordringsgång enligt lönegraderna 19, 21, 23 och 25,

till följd varav den nuvarande ordinarie normalgraden inom byråorganisa­

tionen, den 24 :e, skall uppflyttas ett steg. Inom byråorganisationen avses

i övrigt under byråchefsgraden skola tillämpas lönegraderna 27, 29, 31

och 33. 34 lönegraden skall utnyttjas för ett mindre antal tjänster av spe­

ciell karaktär (exempelvis tulldirektörs- och folkskolinspektörstjänster).

35 och 36 lönegraderna har i detta sammanhang inte tagits i anspråk. I 37

lönegraden — byråchefs- och rådsgraden — skall placeras bl. a. taxerings-

intendenter och landsfogdar.

De 96 tjänsterna som teknisk ledamot i patent- och registreringsverket,

som nu är fördelade på lönegraderna 25, 27, 29 och 31, med största antalet

tjänster i 25 lönegraden, upptages i förslaget med lika antal tjänster i envar

av lönegraderna 27, 29, 31 och 33.

Vissa ordinarie lärartjänster vid folk- och småskoleseminarier inplaceras

i anslutning till normalserierna inom byråorganisationen på följande sätt:

övningsskollärare 25, adjunkt vid småskoleseminarium 29 och lektor vid

folkskoleseminarium (med nuvarande kompetensfordringar) 33.

Det nuvarande lönegradssystemet för militära beställningshavare föreslås

omlagt så att den för civila tjänstemän gällande normalskalan genomgående

kan tillämpas. De militära beställningshavarna skall enligt förslaget place­

ras i följande lönegrader, nämligen furir i 10 och 11, överfurir i 14, sergeant

och fänrik i 16, fanjunkare i 19, förvaltare i 21 och 23, löjtnant i 19 i sex år

och därefter i 23, kapten i 27, major i 30 samt överstelöjtnant i 33. Lägsta

överstegraden skall vara 37 lönegraden med, liksom för närvarande, lön

efter 40 löneklassen.

I fråga om biförmåner utöver lön innebär förslaget indragning i vissa

fall av avlöningsförstärkning eller arvode i samband med lönegradsuppflytt-

ning, medan i andra fall lönen skall ökas med avlöningsförstärkning eller

nuvarande särskilda arvode skall höjas. För flygvapnets personal har över-

enskommits ändrade grunder för flygtillägg, varjämte nuvarande belopp

föreslås höjda. Beträffande fyrstaten föreslås höjningar av enslighets- och

fyrskeppstillägg men indragning av mistsignaleringsersättning.

Kungl. Maj.ts proposition nr 107.

Kungl. Maj. ts proposition nr 107.

5

Beträffande detaljerna i övrigt i överenskommelsen torde jag få hänvisa till de vid densamma f«gade bilagorna.

Vad sålunda redovisats av tjänsteförteckningskommitténs arbete utgör resultatet av de förhandlingar, som har förts i ämnet, och bör bedömas som sådant. Givetvis kan olika detaljer i överenskommelsen diskuteras och be­ tänkligheter kan anföras mot vissa delar därav. Då emellertid det framlagda förslaget utgör en förhandlingsöverenskommelse, vill jag tillstyrka att det­ samma nu godkännes och underställes riksdagens prövning. Erforderliga närmare redogörelser för de förhållanden, som har föranlett kommitténs ställningstaganden, torde få lämnas riksdagens vederbörande utskott.

Kommitténs förslag påkallar åtskilliga beslut av statsmakterna. Sålunda föranledes därav ändringar i gällande personalförteckningar. På min hem­ ställan har Kungl. Maj :t i årets statsverksproposition föreslagit riksda­ gen besluta, att de personalförteckningar, som riksdagen fastställer innan riksdagen har meddelat beslut i anledning av bl. a. tjänsteförteckningskom­ mitténs förslag, skall gälla endast i den mån annat inte följer av vad riks­ dagen beslutar i samband med behandlingen av nämnda förslag. I skrivelse den 5 mars 1952 (nr 44) har riksdagen meddelat, att riksdagen har fattat beslut av angivna innebörd. Hinder föreligger därför inte att från och med den 1 juli 1952 genomföra de avsedda ändringarna i personalförteckning­ arna. Riksdagens bemyndigande för Kungl. Maj :t att vidtaga dessa änd­ ringar torde böra inhämtas.

Vidare bör för Kungl. Maj :t utverkas bemyndigande att medge de över­ skridanden under budgetåret 1952/53 av maximerade anslag och anslags­ poster, som föranledes av kommitténs förslag.

I vissa fall innebär den träffade överenskommelsen att samtliga tjänster av samma slag inom viss lönegrad skall utbytas mot tjänster i högre löne­ grad; i andra fall skall av tjänster av samma slag inom viss lönegrad en­ dast någon eller några utbytas mot tjänster i högre lönegrad. Vad angår förstnämnda fall bör ledigförklarande av de olika tjänsterna inte äga rum. Däremot torde det vara erforderligt att, då endast vissa tjänster inom en grupp uppflyttas i lönegrad, desamma ledigförklaras och tillsättas i sed­ vanlig ordning. Det bör emellertid få ankomma på Kungl. Maj :t att besluta härom och därvid medge de undantag, som av förhållandena kan anses på­ kallade.

Också åtskilliga andra övergångsanordningar erfordras vid förslagens ge­ nomförande. Jag torde i detta sammanhang få inskränka mig till att nämna följande spörsmål, nämligen löneklassplaceringen, förande på övergångsstat av ordinarie tjänster, som i samband med tillsättning av lönegradsuppflyttade tjänster kan bli övertaliga, och bibehållande övergångsvis av dylika extra ordinäre tjänster. Det bör, liksom eljest vid genomförandet av löne­ regleringar eller lönerevisioner, få ankomma på Kungl. Maj :t att besluta i dessa och övriga övergångsfrågor.

Tjänsteförteckningskommitténs förslag föranleder också eif flertal änd­

6

Kungl. Maj:ts proposition nr 107.

ringar i gällande avlöningsreglementen. I den mån fråga är om ändringar

av formell art eller eljest ändringar, som med hänsyn till av riksdagen i

ämnet fattade beslut är att betrakta som redaktionella, ankommer det enligt

beslut av riksdagen på Kungl. Maj :t att vidtaga ändringarna. De ändringar i

dessa reglementen, som i övrigt erfordras, därest kommitténs förslag ge­

nomföres, torde jag senare få anmäla liksom också de ändringar i gällande

pensionsreglementen, som påkallas av förslaget.

I förhandlingsöverenslcommelsen har intagits vissa särskilda uttalanden

och rekommendationer, som förutsätter ytterligare utredning. Dessa spörs­

mål torde senare få upptagas till prövning.

Vad angår den i kommitténs skrivelse berörda frågan om en översyn av

behovet av amanuenspersonal, vill jag erinra, att Kungl. Maj:t den 7 mars

1952 bemyndigat mig tillkalla en utredningsman för utredning rörande gäl­

lande kompetensfordringar och därmed sammanhängande frågor.

Förhandlingsöverenskommelsen har av kommittén beräknats medföra en

kostnadsökning för löner av ungefär 62 miljoner kronor för år. Härtill kom­

mer ökade kostnader för pensioner, övertidsersättning m. in. Av nyssnämnda

belopp belöper 24 miljoner kronor på de af färsdrivande verken och 38 mil­

joner kronor på statsförvaltningen i övrigt och statsunderstödd verksamhet.

Då de ökade lönekostnaderna bör komma till uttryck i budgeten i den mån

de belasta riksstaten, torde å riksstaten för nästa budgetår under tolfte hu­

vudtiteln böra anvisas ett särskilt anslag å sist angivna belopp. Anslaget

bör lämpligen anvisas i form av ett förslagsanslag och benämnas Täckning

av beräknade kostnader för ändrad lönegradsplacering m. m. Liksom i fråga

om de anslag, vilka riksdagen den 12 mars 1952 har anvisat till Täckning

av beräknat överskridande av anslagsmedlen för vissa löne- och pensions­

förmåner, bör förevarande anslag endast undantagsvis tagas i anspråk för

bestridande av kostnadsökningarna.

Tjänsteförteckningskommitténs arbete fortsätter och kan beräknas re­

sultera i ytterligare förslag under loppet av hösten 1952. Hinder torde inte

böra föreligga att dessa förslag underställes riksdagens prövning under dess

höstsession.

Under åberopande av det anförda hemställer jag, att Kungl. Maj :t måtte

föreslå riksdagen att

1) godkänna härvid fogade överenskommelse angående

ändrad lönegradsplacering för vissa tjänster m. in.;

2) bemyndiga Kungl. Maj :t att i huvudsaklig överensstäm­

melse med det anförda vidtaga erforderliga åtgärder för

överenskommelsens genomförande från och med den 1 juli

1952;

3) till Täckning av beräknade kostnader för ändrad löne­

gradsplacering m. m. å riksstaten för budgetåret 1952/53

under tolfte huvudtiteln anvisa ett förslagsanslag av

38 000 000 kronor.

Kungl. Maj.ts proposition nr 107.

7

Med bifall till denna av statsrådets övriga ledamöter biträdda hemställan förordnar Hans Maj :t Konungen, att proposition av den lydelse, bilaga till detta protokoll utvisar, skall avlåtas till riksdagen.

Ur protokollet:

Gösta af Sandeberg.

8

Kungl. Maj.ts proposition nr 107.

Bilaga A.

Överenskommelse

Under förutsättning av Kungl. Maj :ts och riksdagens godkännande ha

1949 års tjänsteförteckningskommitté, å ena sidan, samt Statstjänarkartellen,

Statstjänstemännens riksförbund och Tjänstemännens centralorganisation,

envar organisation i vad dess verksamhetsområde angår, å andra sidan, enats

om de förslag som innefattas i härvid fogade bilagor 1—72.

Stockholm den 6 mars 1952.

För 1949 års tjänsteförteckningskommitté

Vidar Fahlander

För Statstjänarkartellen

H. Blomgren

Sture H. Henriksson

För Statstjänstemännens

riksförbund

För Tjänstemännens

centralorganisation

Sven Wadenius

Sven Styrud

S. Ulfeld

M. Gustafson

Kungl. Maj.ts proposition nr 107.

9

POSTVERKET.

A. Förslag till ändring av postverkets personalförteckning avseende ordina­

rie tjänster i 15 och högre lönegrader (byråchefs- och högre tjänster ävensom tjänster i brevbärar- och kontorsbiträdeskarriärerna undan­ tagna).

Bil. 1.

Löne­

grad

i

Tjänstebenämning

Antal tjänster

Löne­

grad

Tjänstebenämning

Antal tjänster

enl.

nuv. ord. stat

enl. för­ slag

enl.

nuv. ord. stat

enl. förslag

i Ga 33 Byrådirektör.................

_

5 Ca 24 Aktuarie.........................

3

Byrådirektör och om-

Byråsekreterare...........

16

budsman.................... — 1

Revisor...........................

9

32 Postmästare.................. — 4 23

Kontrollör......................

226 249

31

Byrådirektör.................

6 8 Postmästare..................

91 63

Byrådirektör och om-

21 Förste postassistent...

261 319

budsman ....................

1 — Överpostexpeditör .... —

15

Postmästare.................. 4 9 19

Postassistent................. 303 202

30 Förste byråingenjör... 1 —

Överpostexpeditör .... 122 127

Förste intendent......... 1

17

Förste postexpeditör .. 121 119

29 Arkitekt.......................... — 1 15

Postexpeditör............... 800 799

Förste aktuarie............ 1 1

Summa

2 217

Förste byråsekreterare. 11

14

Förste revisor............... 1

3

Av Kungl. Maj:t resp.

Intendent.......................

1 1

verksstyrelsen enl. 4 §

Postinspektör...............

7

7

Saar inrättade Ce-

Postmästare.................. 30 27

tjänster (motsv.), vil-

27 Förste byråsekreterare.

11

16

ka medräknats i den

Förste revisor............... 2 3

föreslagna personal-

Ingenjör .......................... 1 1

förteckningen........... +90

Intendent .......................

3

5

Till indragning föreslag-

Postmästare.................. 51 54

na ordinarie »botten-

Överkontrollör............. 12 22

tjänster»..................... — 70

25 Byråsekreterare...........

24

I verkets personalstat-

Förste kontrollör......... 61

53

förslag (fr. 1/7 52) till

Ingenjör .......................... 1 1

nyinrättande föreslag-

Postmästare..................

59 78

na tjänster................ + 3 + 23

Revisor...........................

-

9

Summa 2 240 2 240

Anmärkningar:

1. Den avvägning av antalet tjänster i 21 och högre lönegrader inom postassistentkarriären, som framgår av personalförteckningen ovan, medför att befordran till 21 lönegraden kan be­ räknas komma att ske 8 —9 år efter vederbörandes inträde i verket (utbildningstiden inräknad).

2. Vissa frågor rörande avvägningen mellan befordrade och obefordrade tjänster inom post- expeditörskarriären äro beroende av resultatet av en inom verket pågående utredning om kassatjänsten och med denna sammanhängande förhållanden.

3. De nuvarande lönegraderna 16, 18 och 20 för stationsmästare ersättas

i

princip med löne­

graderna 17 och 20. Tillämpningen av sistnämnda lönegrader beror på översyn inom verket av klassificeringsgrunderna (jfr avd. B).

10

Kungl. Maj.ts proposition nr i07.

B. Förslag rörande postverkets tjänsteförteckning avseende befattningar i

kontorsbiträdes- och brevbärarkarriärerna samt stationsmästarbefattning-

ar in. m.

Befattning

Nuvarande

lönegrad

Föreslagen

lönegrad

Anm.

Brevbärare.................................................

9

10

Se anm. 1

Expeditionsvakt.......................................

9

10

Postiljon.....................................................

10

11

Se anm. 1

Brevbärarförman.....................................

11

12

Förrådsförman..........................................

11

13

Kanslibiträde.............................................

11

oförändrad

Postiljon.....................................................

11

12

Reparatör...................................................

11

Se anm. 2

Stationsmästare........................................

11

Se anm. 4

Förste postiljon.......................................

12

13, 14

Se anm. 3

Förste postiljon.......................................

13

14

Se anm. 3

Kontorist....................................................

13

oförändrad

Stationsmästare........................................

13

Se anm. 4

Överpostiljon.............................................

14

15

Se anm. 5

Expeditionsförman..................................

15

15, 17, 19

Se anm. 5

Kupémästare.............................................

15

15, 17, 19

Se anm. 6

Transportförman......................................

15

15, 17

Se anm. 7

Förrådsmästare.........................................

16

17

Förste expeditionsförman.....................

16

Se anm. 5

Förste kupémästare................................

16

Se anm. 6

Förste transportförman.........................

16

Se anm. 7

Stationsmästare........................................

16

Se anm. 4

Stationsmästare........................................

18

Se anm. 4

Förste expeditionsförman.....................

19

Se anm. 5

(Tjänstebenämning:

Förste transportmästare........................

19

oförändrad

| transportmästare

Stationsmästare........................................

20

Se anm. 4

Anmärkningar:

1. Efter närmare förslag från generalpoststyrelsen uppflyttas omkring 900 brevbärartjänster till

postiljonstjänster i 11 lönegraden. Uppflyttningen förutsattes dels avse en man i vart och

ett av omkring 500 brevbärarlag, dels följa av vissa jämkningar i principerna för lönegrads-

placering av brevbärar- och postiljonspersonal vid postanstalterna.

2. I vilken mån 11 eller 13 lönegraden bör tillämpas å reparatörer skall bero av undersökning

inom verket, varvid de vid telegrafverket och statens järnvägar tillämpade normerna böra

beaktas.

3. Ifråga om nuvarande förste postiljoner i 12 lönegraden är den föreslagna 13 lönegraden av­

sedd uteslutande för försorterare vid postkontoren Göteborg 1, Malmö 1, Stockholm 1 och

Stockholms bangårdspostkontor. Ehuru skäl kunna anföras för att dessa försorterares arbete

i lönehänseende icke värdesättes högre än de göromål — främst sortering —, som utföras av

postiljoner föreslagna att placeras i 12 lönegraden, har ett bibehållande av den nuvarande

skillnaden av en lönegrad ansetts kunna godtagas vid förhandlingarna.

För placering av förste postiljonstjänst i 12 resp. 13 lönegraden såsom överpostiljonstjänst i

14 lönegraden förutsättes att med tjänsten äro förenade göromål av sådan art och omfatt­

ning att av tjänstinnehavaren måste erfordras genomgången överpostiljons- (f. n. förste

postiljons-) eller mekanikerkurs.

Titeln förste postiljon slopas i 12 lönegraden; dock bör innehavare av förste postiljonstjänst

i Ca 12, som icke uppflyttas till 14 lönegraden, bibehålla titeln förste postiljon.

Kungl. Maj.ts proposition nr 107.

11

4. Den nuvarande lönegradsserien för stationsmästare — lönegraderna 11, 13, 16, 18 och 20 — föreslås ersatt med serien 11, 13, 15, 17 och 20. Tillämpningen av de föreslagna lönegraderna beror på översyn inom verket av klassificeringsgrundema. Med stöd av preliminära upp­ gifter har beräknats att omkring 270 tjänster i 11 lönegraden komma att uppflyttas till 13 lönegraden.

5. Titeln expeditionsförman föreslås skola begagnas jämväl för till uppflyttning från 14 till 15 lönegraden föreslagna överpostiljoner. För närvarande äro expeditionsförmän placerade i 15 lönegraden, vissa förste expeditionsförmän i 16 lönegraden och övriga förste expeditionsför­ män i 19 lönegraden. Nämnda 16 lönegrad föreslås ersatt med 17 lönegraden. Beteckningen »förste» framför titeln slopas. Inplacering — med i förekommande fall ändrad titel — i löne­ gradsserien 15, 17 och 19 av nuvarande expeditionsförmän och förste expeditionsförmän göres beroende på översyn inom verket.

6. Föreståndarna för de större postkupéerna äro för närvarande placerade i lönegraderna Ca 15, Ce 17 och Ce 19 med titeln kupémästare. Förste kupémästartjänsterna i Ca 16 utnyttjas en­ dast såsom ordinarie tjänster för kupémästarna i Ce 17 och Ce 19. De nuvarande kupémästar­ tjänsterna i Ce 17 och Ce 19 överföras på ordinarie stat.

7. Nuvarande förste transportförmän i 16 lönegraden föreslås ersatta med transportförmän i 17 lönegraden.

Kungl. Maj.ts proposition nr 107.

Bil. 2.

TELEGRAFVERKET.

A. Förslag till ändring av telegrafverkets personalförteckning avseende or­

dinarie tjänster i 15 och högre lönegrader (byråchefs- och högre tjänster samt tjänster i ingenjörs-, telefonist-, kontorsbiträdes- m. fl. karriärer undantagna).

| Löne­

grad

Tjänstebenämning

Antal tjänster

Anm.

enl. nuv. ord. stat

enl. förslag

: Cp 10 Trafikdirektör...................................

1

*

* Uppflyttning till Cp 13

Ca 33 Byrådirektör.....................................

1

föreslagen (jmf 1952

Telefondirektör.................................

1

1

års statsverksproposi-

Telegraf direktör................................

2

2

tion).

Trafikinspektör................................

6

Byrådirektör.....................................

2

5

Telegrafkommissarie.......................

3

3

Trafikinspektör................................

5

2

30 Förste byråsekreterare...................

1

29 Förste byråsekreterare..................

7

16

Förste revisor...................................

1

1

Kameralintendent............................

1

1

Telegrafkommissarie....................... 22

22

|

Trafikinspektör................................

8

5

27 Förrådskamrer..................................

1

1

Förste byråsekreterare...................

17

18

Inköpschef.........................................

1

1

Telegrafkommissarie.......................

22

25

Överkontrollör..................................

16

17

25 Byråsekreterare................................ —

5

Förste kontrollör.............................

28

50

Huvudkassör.....................................

1

Radiokommissarie............................

2

3

Revisor...............................................

5

Telegrafkommissarie....................... 30

29

24 Aktuarie.............................................

2

Byråsekreterare................................

9

Huvudkassör.....................................

1

Revisor...............................................

5

23 Förste bokhållare............................

13

Kontrollör..........................................

97

86

Telegrafkommissarie........................ 27

25

22 Förste bokhållare............................

13

Radiokommissarie............................

5

4

Bokhållare......................................... 19

29

Förste telegraf assistent................. 67

60

Telegrafkommissarie....................... 14

14

Övertelegrafexpeditör..................... —

2

20 Radiokommissarie............................

4

4

Kungl. Maj.ts proposition nr 107.

13

Löne­

grad

Tj änstebenämning

Antal tjänster

Anm.

enl. nuv.

ord. stat

enl.

förslag

Ca 19

Kontorsskrivare................................

75

77

Telegraf assistent..............................

31

35

Övertelegrafexpeditör.....................

8

18

Förste radiotelegrafist...................

33

33

17

Förste telegrafexpeditör................

64

16

Förste telegrafexpeditör................

62

Radiotelegrafist................................

67

70

15

Telegrafexpeditör.............................

629

632

Summa

1331

Av Kungl. Maj:t resp. verkssty-

relsen enligt 4 § Saar inrättade

Ce-tjänster (motsv.), vilka med-

räknats i den föreslagna perso-

nalförteckningen.......................... +155

Till indragning föreslagna ordina-

rie »bottentjänster»..................... — 109

+ 46

Summa

1377

1377

Anmärkning:

Frågan om uppflyttning av vissa telegrafkommissarietjänster i 29 lönegraden kan upptagas

till förnyat övervägande vid ett senare förhandlingstillfälle.

B. Förslag rörande telegrafverkets tjänsteförteckning avseende vissa befatt­

ningar i 9—22 lönegraderna.

Befattning

Nuvarande

lönegrad

Föreslagen

lönegrad

Anm.

Expeditionsvakt.......................................

9

10

Stationsbiträde.........................................

9

10

Förste stationsbiträde............................

10

11

Se anm. 2

Förrådsförman..........................................

11

13

Kanslibiträde.............................................

11

oförändrad

Montör........................................................

11

oförändrad

Reparatör...................................................

11, 12

Se anm. 3

Kontorist....................................................

12, 13

Se anm. 4

Stationsförman.........................................

12

oförändrad

Förste reparatör.......................................

14

15

Kansliskrivare...........................................

15

oförändrad

Kopist..........................................................

15

oförändrad

Förrådsmästare.........................................

16

17

Förste kansliskrivare..............................

16

17

Se anm. 4

Linjeförman...............................................

16

17

Överreparatör...........................................

17

Se anm. 5

Stationsmästare........................................

18

19

Kontorsskrivare.......................................

19

oförändrad

Linjemästare.............................................

20

oförändrad

Linjemästare.............................................

22

oförändrad

Kungl. Maj:ts proposition nr 107.

Anmärkningar:

1. Lönegradsplaceringen för »automatstationsbiträden» (Ce 6) och telefonister skall bero på fort­ satta förhandlingar.

2. Förste stationsbiträden uppflyttas från 10 till 11 lönegraden. Ytterligare översyn av tjänster­ nas lönegradsplacering är avsedd att äga rum i anslutning till den som skall verkställas be­ träffande förste expeditionsvakter.

3. Reparatörer föreslås skola upptagas i 13 lönegraden. Denna lönegrad är avsedd för:

a) Reparatörstjänster, vilkas innehavare äro utbildade och användas för reparatörsarbete,

varmed förstås det dagliga arbetet med tillsyn, felavhjälpning och reparationer av sta­ tioner, ledningar och abonnentanläggningar. Kvalifikationsvillkoret för dessa reparatörstjänster skall vara godkänd reparatörskurs eller motsvarande kompetens.

b) Reparatörstjänster, vilkas innehavare äro utbildade att användas för förplaneringsarbete,

varmed förstås undersökningar och förberedelser ute på arbetsplatserna i avsikt att fast­ ställa, hur arbetena med hänsyn till tekniska och ekonomiska synpunkter skola utföras. Kvalifikationsvillkoret för dessa reparatörstjänster skall vara godkänd förplanerarkurs eller motsvarande kompetens. Inom verket bör göras en översyn för fastställande av antalet reparatörstjänster i 13 löne­ graden. Titeln reparatör bör i princip icke användas i lägre lönegrad än 13. För de nuvarande re­ paratörstjänster, vilka äro avsedda för löneplansanställda lagbasar i linjelagen eller som eljest vid översynen kunna befinnas icke vara hänförliga till 13 lönegraden, bör titeln re­ paratör i 11 resp. 12 lönegraden endast övergångsvis upptagas i tjänsteförteckningen, i av­ vaktan på eventuellt överförande på övergångsstat resp. ändring av tjänsternas benämning med ledning av vad som framkommer vid översynen.

4. Den nuvarande lönegraden 12 för kontorister skall utgå ur tjänsteförteckningen. För förste kansliskrivare upptages 17 lönegraden i stället för nuvarande 16 lönegraden. Ifrågavarande, nu befintliga tjänster i 12 och 16 lönegraderna böra inplaceras i följande serie i den reviderade tjänsteförteckningen:

kanslibiträde........................................................................... 11 lönegraden kontorist................................................................................... 13 » kansliskrivare.......................................................................... 15 » förste kansliskrivare............................................................. 17 »

5. Den nya 17 lönegraden med titeln överreparatör är avsedd för mera kvalificerade underhålls­ arbeten på telefon- och överdragsstationer, utan att förmanskap förutsättes höra till tjänsten. Antalet överreparatörer fastställes efter undersökning inom verket.

Kungl. Maj.ts proposition nr 107.

15

Bil. 3.

STATENS JÄRNVÄGAR.

A. Förslag till ändring av statens järnvägars personalförteckning avseende

tjänster i 16 och högre lönegrader (byråchefs- och högre tjänster samt tjänster i stationskaris- m. fl. karriärer undantagna).

S = Styrelsen, D = Distrikten, F = Förrådsavdelningen, H — Huvudverkstäderna.

Löne­

grad

Tjänstebenämning

Antal tjänster

Antal tjänster

enl. nuv. ord. stat

enl. förslag

S D F H

S:a S D F H

S:a

Cs 12 Byrådirektör.....................

_

_

_

1

1

2

Cp 10

Byrådirektör..................... — —

16

— —

16

Verkstadsöveringenjör ..

2

2

Överinspektör................... — —

— —

4

— — —

4

Cp 9 Byrådirektör..................... —

— —

1

1

Verkstadsöveringenjör... — —

2 2

4 4

Ca 33 Baningenjör......................

— — —

— —

41

41

Byrådirektör..................... — — — — —

7

— — —

7

Distriktssekreterare.........

— —

5

— —

5

Elektroingenjör................ — — — — — —

8

— _

8

Förrådsintendent.............

— — — — — — —

1

1

Maskiningenjör................. — — —

— —

26

26

Signalingenjör...................

— —

— —

— —

7

— —

7

Telegrafingenjör............... — — — —

7

7

Trafikinspektör................. — —

— —

39

_

39

32

Stationsinspektor............. —

— —

— —

4

— —

4

31 Arkitekt.............................. 1

— —

1

— — — — —

Byrådirektör..................... 26

— —

26 46

— —

46

Förrådsintendent.............

— — — — — — —

5

_

5

Lantmätare.......................

1

— — —

1

— — _ _ _

Stationsinspektor............. —

4

— —

4

8

— —

8

Trafikinspektör.................

— — — — —

5

— —

5

Tågfärjebefälhavare........

— — — — — —

4

— —

4

Verkstadsingenjör........... —

— — — — — —

2 2

Överinspektör...................

4 — —

4

— — —

Ce 31 Byrådirektör..................... — — — — —

1

— — —

1

Ca 30

Distriktssekreterare.........

5

— —

5 '

— — —

Förrådsintendent.............

4

4

— — — _ —

Förste baningenjör.........

29

— 29 — —

— — —

Förste byråingenjör .... 5 —

5

— —

— —

Förste byråsekreterare . . 6 — —

6

— — — —

Förste maskiningenjör . . — 21 — —

21

— — —

Förste trafikinspektör. . .

1 32

— —

33

— — — — —

Förste verkstadsingenjör. —

— 5 5 — —

— —

29 Baningenjör......................

— 13 — — 13

-

— —

Befälhavare å tågfärja. . .

4

— —

4

-

_

Byråingenjör.....................

31 — — — 31 31

31

Elektroingenjör................ —

5 — —

5 !

3

3

16

Kungl. Mcij.ts proposition nr 107.

! Löne­

grad

Tjänstebenämning

Antal tjänster

Antal tjänster

enl. nuv. ord. stat

enl. förslag

S

D

F

H

S:a

S

D

F

H

S:a

Ga 29

Förrådsintendent.............

- !

_

2

_

2

_

_

_

_

_ j

Förste aktuarie................

1 !

1

_ 1

Förste byråsekreterare . .

7

-

-

7

17

-

-

17

Förste revisor...................

1

1

1

1

Intendent ...........................

1

1

Kamrer...............................

1

1

1

1

Lantmätare........................

1

1

Maskiningenjör.................

-

3

3

-

4

4

Signalingenjör...................

6

6

Stationsinspektor.............

22

22

30

30

Telegrafingenjör...............

6

-

6

Trafikinspektör.................

8

8

Tågfärjebefälhavare........

1

1

Verkstadsingenjör............

3

3

10

10

27

Byråassistent....................

35

2

1

38

Expeditionsföreståndare .

-

1

1

1

18

19

Förrådskontrollör.............

1

1

1

1

Förste aktuarie................

2

2

3

3

Förste byråsekreterare ..

21

-

-

21

32

32 |

Huvudkassör.....................

1

1

Ingenjör ..............................

19

11

-

9

39

32

53

11

96

Stationsinspektor.............

41

41

35

-

35

Underinspektör.................

10

10

Överkontrollör.................

4

4

2

2 |

Övermaskinist..................

4

-

4 i

26

Förste styrman av klass 1

-

3

3

25

Aktuarie.............................

4

4

Byråassistent....................

-

-

15

5

2

22

Byråsekreterare................

38

__

38

Expeditionsföreståndare .

8

8

2

42

44 j

Ingenjör ..............................

31

33

11

75

36

30

12

78

Kontrollör..........................

16

16

Revisor...............................

7

7

|

Stationsinspektor.............

42

42

54

-

54

Underinspektör.................

10

10

övermaskinist..................

1

1

24

Aktuarie.............................

5

5

Byråassistent....................

-

47

-

1

48

-

Byråsekreterare...............

39

39

Expeditionsföreståndare .

3

28

-

31

Förste styrman av klass 1

4

4

Förste styrman av klass 2

4

4

Huvudkassör.....................

1

1

Kontrollör..........................

18

18

Revisor...............................

7

7

övermaskinist..................

4

4

23

Byråassistent....................

21

2

9

2

34

72

159

9

4

244

Förste maskinist.............

-

3

3

Kungl. Maj:ts proposition nr 107.

17

Löne-

grad

Tjänstebenämning

Antal tjänster

Antal tjänster

enl. nuv. ord. stat

enl. förslag

S D

F H

S:a S D

F H

S:a

Ca 23

Förste styrman av klass 2

4

4

Ingenjör ..............................

64 68 —

24 156

46 56

_

13

115

Stationsinspektor............. —

133 — —

133

in

_

_

in

Underinspektör................. —

34

— —

34

_

32

_

32

22

Förste bokhållare............

21

9 3 4

37

_

_

21 Andre maskinist..............

— — —

— —

10

_ _

10

Andre styrman.................

— — —

_

5

_

_

5

Bokhållare..........................

150 59 16

8 233 121

28

16 8 173

Förste maskinist å tåg-

färja................................. —

4

4

— _ _

-

Förste stationsskrivare ..

2 377

379 1

343

_

344

Ingenjör..............................

60 29 —

3

92 59 35

_

3

97

20

Andre maskinist å tåg-

färja................................. —

10

— _

10

_

_

_

j

Andre styrman.................

5

— —

5

_ _ _

_|

19

Kontorsskrivare............... 152

58 27 11

248 137 44

23 11

215,

Ritare..................................

53

56

5

114 53

37

_

5 95

Stationsskrivare............... —

418

418

310

_ _

310

Tredje maskinist............. —

— — _ _

7

7

Tredje styrman................ — — — — _ _

4

_

4

16

Tredje maskinist å tåg-

färja................................. —

7

— —

7

_ _ _

_

Tredje styrman................

-

4

— — 4

— i

_

1

Summa 760

1654 61

i

88 2 563

791 ! 1691 61

88 2 631

i Av Kungl. Maj:t resp. verkstyrelsen enl. 4 § Saar

inrättade Cs- och Ce-tjänster (motsv.), vilka medräknats i den föreslagna personalförteckningen. + 284 Till indragning föreslagna ordinarie »bottentjänster» — 216 + 68

Summa 2 631

Anmärkningar:

1. Den avvägning av antalet tjänster i 21 och högre lönegrader inom stationsskrivarkarriären, som framgår av personalförteckningen ovan, medför att befordran till 21 lönegraden kan be­ räknas komma att ske 8 —9 år efter vederbörandes inträde i verket (utbildningstiden inräknad).

2. Frågan om lokmästarnas lönegradsplacering upptages till prövning, först sedan en f. n. på­ gående lokstationsklassificering avslutats.

3. Seglingspenningar till tågfärjebefäl skola icke vidare utgå. Till var och en av befälhavarna å tågfärja G. O. H. Ericson, E. E. Knutsson och E. B. Jungner skall utgå personligt löne­ tillägg med 300 kr. för år räknat.

2

liihang (ill riksdagens protokoll 1952. 1 samt. Nr 107.

B. Förslag rörande statens järnvägars tjänsteförteckning avseende vissa be­

fattningar i 5—22 lönegraderna.

Kungl. Maj:ts proposition nr 107.

Personalgrupp 1.

Befattning

Nuvarande

lönegrad

Föreslagen

lönegrad

A n m.

Ef fekt vårdare................................

5

6

Städerska å tågfärja..................|

5

6

Tågstäderska.................................j

°

0

j Vagnstäderska ...............................j

5

0

Banvakt......................................... !

9

10

1 Eldare å tågfärja........................;

9

10

Expeditionsvakt..........................

9

10

1 Förrådsvakt...................................

9

10

j Matros.............................................

9

10

Stationskarl...................................

9

10

;

Banbiträde.....................................

10

11

Maskinbiträde...............................

10

11

Se personalgrupp 2 och anm. 2 |

Maskin vak t å tågfärja...............

10

11

Motorman å tågfärja.................

10

11

Portvakt.........................................

10 oförändrad

}

Trafikbiträde.................................

10

11

Se personalgrupp 2 och anm. 2 ]

Rorgängare....................................

10

11

Timmerman å tågfärja.............

10

12

Vagnskötare...................................

10

11

Tjänstebenämning: Maskinbiträde1

Båtsman.........................................

11

12

I

Förrådsförman..............................

11

13

j Förste motorman å tågfärja . . . 11

12

Kanslibiträde................................

11 oförändrad

Lokeldare.......................................

11

Se personalgrupp 2

Reparatör.......................................

11

13

Se anm. 3

Rälsbussförare..............................

11

Se personalgrupp 2

1 Banförman.....................................

12

13

Se anm. 5

! Förste portvakt...........................

12

oförändrad

j Konduktör.....................................

12

13

Kontorist.......................................

12

Se anm. 4

Maskinskötare å tågfärja.........

12

13

Motorvagnsförare.........................

12

,

Se personalgrupp 2

[ Rälsbussförare.............................. 12 Se personalgrupp 2

Stallförman....................................

12

13

Stationsförman.............................

12

13

Vagnförman...................................

12

13

1 Trädgårdsmästare........................

12

14

Kontorist.......................................

13

oförändrad 1

! Bangårdsmästare..........................

14

15

! Banmästare...................................

14 j Se anm. 5

Förste kontorist...........................

14

! Se anm. 4

1 Förste reparatör..........................

14

15

1

! Tågmästare....................................

14

15

Lokförare.......................................

14

Se personalgrupp 2

Förste kontorist...........................

15

oförändrad

j Kansliskrivare..............................

15

1 oförändrad

Kungl. Maj:ts proposition nr 107.

19

Befattning

Nuvarande

j lönegrad

Föreslagen

lönegrad

A n in.

| Kopist.............................................

15

oförändrad

| Förste banmästare......................

16

Se anm. 5

! Förste kansliskrivare.................

16

Se anm. 4

Ledningsförman............................

16

17

Lokförare.......................................

16

Se personalgrupp 2

Stationsmästare............................

16

Se anm. 6

Vagnmästare.................................

16

17

Verkstadsförman..........................

16

17

Förste bangårdsmästare............

17

Se anm. 7

Förrådsmästare............................

16

17

Förste trädgårdsmästare...........

16

18

1

Forste banmästare......................

18

Se anm. 5

i Stationsmästare............................

18

Se anm. 6

! Ledningsmästare..........................

19

oförändrad

1 Vagnmästare.................................

19

oförändrad

1 Verkstadsmästare........................

19

oförändrad

Ledningsmästare..........................

20

21

Lokmästare...................................

20

oförändrad

Stationsmästare............................

20

oförändrad

Se anm. 6

Verkstadsmästare........................

20

21

Överbanmästare..........................

20

oförändrad

Lokmästare...................................

22

oförändrad

Överbanmästare...........................

22

oförändrad

Personalgrupp 2 (åkande maskinpersonal).

Nuvarande

Föreslagen

Löne­

grad

Tjänstebenämning

Med tjänstgöring såsom

Löne­

grad

Tjänstebenämning

10

Maskinbiträde

Biträde å elektrolok

12

Lokbiträde

10

Maskinbiträde

Eldare å ånglok1

12

Lokbiträde

10

Trafikbiträde

Förare av lokomotor

12

Lokomotorförare

11

Lokeldare

Eldare å ånglok2

12

Lokbiträde

11

Lokeldare

Reservförare å tvåbemannat lok i

tåg- eller växlingstjänst och en-

bemannat lok i växlingstjänst2

15

Lokförare3

11

Lokeldare

Reservförare å enbemannat lok i

tågljänst2

15

Lokförare3

11

Rälsbussförare

Förare av tvåbemannat fordon1

13

Rälsbussförare

11

Rälsbussförare

Förare av enbemannat fordon1

13

Rälsbussförare

12

Motorvagnsförare

Förare av små motorvagnar (f. n.

vikariat i Ca 14)

15

Motorvagnsförare

12

Rälsbussförare

Förare av tvåbemannat fordon2

13

Rälsbussförare

12

Rälsbussförare

Förare av enbemannat fordon2

13

Rälsbussförare

A trafiksvaga smalspårlinjer.

Å normalspårlinjer och trafikstarka smalspärlinjcr.

Vikariatsersättning i Ca 17 utgår cj.

Kungl. Maj.ts proposition nr 101.

Föreslagen

Nuvarande

Löne­

grad

Tjänstebenämning

Med tjänstgöring såsom

Löne­

grad

Tjänstebenämning

Lokförare

Förare av tvåbemannat lok i tåg

eller växlingstjänst och enbe- mannat lok i växlingstjänst1

17

Lokförare

14 Lokförare

Förare av stora motorvagnar och

multipelkopplade rälsbussar

15

Motorvagnsförare

1 16

Lokförare

Förare å tvåbemannat lok i tåg-

eller växlingstjänst och enbe- mannat lok i växlingstjänst2

17 Lokförare

Lokförare

Förare å enbemannat lok i tåg­

tjänst2

17

Lokförare

1 Å trafiksvaga smalspårlinjer. 2 Å normalspårlinjer och trafikstarka smalspårlinjer.

Anmärkningar:

1. De föreslagna placeringarna i 6 lönegraden kunna framdeles tagas under omprövning, om det skulle finnas påkallat med hänsyn till resultatet vid den fortsatta tjänsteförteckningsrevi- sionen i vad den kommer att avse lägre lönegrader för kvinnlig personal.

2. Efter närmare förslag från järnvägsstyrelsen förutsättas omkring 1 700 stationskarlstjänster å maskinavdelningen och 3 600 stationskarlstjänster å trafikavdelningen skola uppflyttas till maskin- resp. trafikbiträdestjänster. Härvid åsyftas huvudsakligen tjänster med följande arbetsuppgifter: å maskinavdelningen: tjänstgöring såsom vagnsynare, bromsprovare, kvalificerade biträ­ den till reparatörer, föreståndare för verktygs- eller mindre förråd; å trafikavdelningen: växlingstjänst på stora tågbildningsstationer; kvalificerad expeditions- tjänst på stinsexpeditioner, tågexpeditioner, resebyråer, biljettexpeditioner, godsexpeditioner å stationer av klass 23 och högre; tågklarerare, kursutbildad konduktörsreserv, kursutbildad rälsbussförarreserv; gaffeltruckförare.

3. Den för reparatörer föreslagna lönegraden 13 är avsedd för tjänstemän, vilka äro utbildade och användas för egentlig reparationstjänst. Skulle vid översyn inom verket befinnas, att något antal nuvarande reparatörstjänster i 11 lönegraden icke äro hänförliga till 13 löne­ graden, böra dessa ändras till maskinbiträdestjänster (motsvarande).

4. De nuvarande lönegraderna 12 och 14 för kontorister resp. förste kontorister utgå ur tjänste- förteckningen. För förste kansliskrivare upptages 17 lönegraden i stället för nuvarande 16 lönegraden. Ifrågavarande nu befintliga tjänster i 12, 14 och 16 lönegraderna fördelas på följande serie tjänster i den reviderade tjänsteförteckningen:

kanslibiträde......................................................................... 11 lönegraden kontorist................................................................................. 13 » kansliskrivare, förste kontorist....................................... 15 » förste kansliskrivare........................................................... 17 »

Det särskilda formella kompetenskrav, som nu gäller för kansliskrivare och förste kansliskri­ vare, bör icke generellt bibehållas. Det bör ankomma på järnvägsstyrelsen att överväga om kompetenskravet bör inskränkas till en del av ifrågavarande befattningar eller helt bort­ tagas. I sistnämnda fall förutsättes såsom självfallet, att de krav på reell kompetens i visst hänseende (t. ex. språkkunskap), som med hänsyn till arbetsuppgifterna måste ställas på vissa befattningar, beaktas vid tillsättningen av dessa befattningar.

Kungl. Maj. ts proposition nr 107.

21

5. Nuvarande tjänster som banmästare i 14 lönegraden, förste banmästare i 16 och 18 löne­ graderna samt överbanmästare i 20 och 22 lönegraderna fördelas, efter översyn inom verket av gällande klassificeringsgrunder, på följande serie i den nya tjänsteförteckningen:

banförman.............................................................................. 13 lönegraden banmästare............................................................................ 17 » överbanmästare..................................................................... 20 » överbanmästare................................... 22 »

6. Nuvarande tjänster som stationsmästare i 16, 18 och 20 lönegraderna böra, efter översyn inom verket av gällande klassificeringsgrunder, fördelas på lönegraderna 17 och 20 i den nya tjänsteförteckningen.

7. frågan om antalet förste bangårdsmästare i 17 lönegraden bör bero av undersökning inom

verket.

8. Angående loktjänstpenningar föreslås, att Kungl. Maj:ts brev den 30 juni 1948 ändras på i huvudsak följande sätt:

1. Loktjänstpenningar tillkomma

a) tjänsteman, vilken tjänstgör såsom förare å ånglok, elektrolok, motorlok eller enbe-

mannad rälsbuss, samt

b) tjänsteman, vilken tjänstgör såsom eldare å ånglok. Loktjänstpenningar tillkomma dock icke tjänsteman, tjänstgörande å i tåg inkopplat overksamt lok.

2. Loktjänstpenningar utgå, med det undantag som i 6 punkten här nedan sägs, efter ett belopp per fullgjord lokkilometer av:

a) 1 öre för tjänsteman, tjänstgörande såsom förare å ånglok, elektrolok eller motorlok,

vilket belopp dock enligt järnvägsstyrelsens beprövande kan höjas till 1 3/4 öre för tjänsteman, tjänstgörande i tågtjänst å enbemannat lok samt

b) 1/2 öre för tjänsteman, tjänstgörande såsom eldare å ånglok eller såsom förare å en-

bemannad rälsbuss.

6. Vid tjänstgöring å lok i snöröjningståg, — — — — — till lokförare och av 40 öre till lokbiträde. Del av timme, — — — — — — — — — bortfaller.

Kungl. Maj.ts proposition nr 107.

Bil.

//.

STATENS VATTENFALLSVERK.

A. Förslag till ändring av statens vattenfallsverks personalförteckning för

administrativa och kamerala tjänster i 19 och högre lönegrader (byrå­ chef stjänster undantagna).

Löne­

grad

Tjänstebenämning

Antal t

enl. nuv. ord. stat

änster

enl. förslag

Anm.

Ca 33

Byrådirektör.....................................

— '

2

Byrådirektör.....................................

-- I

4

Förste byråsekreterare...................

Förste byråsekreterare...................

4

4

Förste revisor.......................... ..

1

Kamrer...............................................

Förrådsintendent..............................

1

Förste byråsekreterare...................

3

9

!

Förste revisor...................................

1

i

Kamrer...............................................

2

2

Byråassistent.....................................

Byråsekreterare................................

14

Förrådsförvaltare.............................

2

Förste kontrollör.............................

2

1

Huvudkassör.....................................

1

I

:

Kamrer...............................................

5

Kanalinspektor................................

1

1

Revisor................................................

1

Byråsekreterare................................

5

~~

!

1 Huvudkassör.....................................

1

:

Kontrollör..........................................

G

11

1 Placeras på över-

1 Revisor................................................

1

gångsstat

23 j Byråassistent.....................................

5

9*

| Förrådsförvaltare.............................

i

Förste bokhållare............................

n

Kontrollör..........................................

2

2

Förste bokhållare............................

4

Bokhållare.........................................

32

32

Kontorsskrivarc................................

38

66

i

Summa

no 173

Av verksstyrelsen enligt 4 § Saar

inrättade Ce-tjänster (motsv.),

1

vilka medräknats i den föreslag-

i

I

na personalförteckningen.......... + 107 Till indragning föreslagna ordina-

rie »bottentjänster»..................... — 44

+ 63

j

Summa

173 173

i

23

Kungl. Maj.ts proposition nr 107.

B. Förslag rörande statens vattenfallsverks tjänsteförteckning avseende vissa

befattningar i 9—20 lönegraderna.

Befattning

Nuvarande

lönegrad

Föreslagen

lönegrad

Anm.

Expeditionsvakt.......................................

9

10

Vakt............................................................

9

10

Förrådsbiträde (Ce)................................

10

11

Maskinbiträde...........................................

10

11

Trafikbiträde.............................................

10

11

Förrådsförman..........................................

11

13

Kanalförman.............................................

11

12

Reparatör...................................................

11, 12

13

Se anm. 2

Kontorist....................................................

12

13

Se anm. 3

Maskinist....................................................

12

oförändrad

Montör........................................................

13

oförändrad

Fyrmästare................................................

14

15

Förste kontorist.......................................

14

15

Se anm. 3

Förste reparatör.......................................

14

15

Maskinist....................................................

14

oförändrad

Slussmästare..............................................

14

oförändrad

Befälhavare å bogserbåt.......................

16

oförändrad

Förrådsmästare.........................................

16

17

Förste kansliskrivare..............................

16

17

Se anm. 3

Förste maskinist......................................

16

oförändrad

Förste montör..........................................

16

oförändrad

Trädgårdsmästare....................................

16

oförändrad

Förste maskinist......................................

18

oförändrad

Linjemästare.............................................

19

oförändrad

Maskinmästare.....................................

19

oförändrad

Mätaretekniker.........................................

19

oförändrad

Stationsmästare...................... .................

19, 20

oförändrad j

Övermontör...........................................

19

oförändrad

*

i

Anmärkningar:

1. För närvarande äro maskinister vid kraftverken placerade i bl. a. 12 lönegraden. Angivna

lönegrad och tjänstebenämning förutsattes även skola användas för ett antal tjänster, till

vilka befordran skall kunna ske från kanalvakt- och trafikbiträdesgruppen. Antalet dylika

maskinister bör bero på undersökning inom verket.

2. En översyn i fråga om användningen av 13 lönegraden för reparatörer göres på motsvarande

sätt som föreslagits för bl. a. telegrafverket. I den mån 11 lönegraden fortfarande kommer till

användning för några av de tjänstemän, som nu betecknas reparatörer, ändras tjänstebenäm-

ningen till maskinbiträde.

3. Nu befintliga kontorist-, förste kontorist- och förste kansliskrivartjänster i 12, 14 och 10 löne­

graderna fördelas på följande serie i den reviderade tjänsteförteckningen:

kanslibiträde......................................................................... 11 lönegraden

kontorist................................................................................. 13

»

kansliskrivare, förste kontorist........................................ 15

»

förste kansliskrivare........................................................... 17

»

Kungl. Maj:ts proposition nr 107.

Bil. 5.

DOMÄNVERKET.

Förslag till ändring av domänverkets personalförteckning avseende tjäns­

ter i 23 och högre lönegrader (byråchefs- och högre tjänster undantagna).

Löne­ grad

Tj än stebenämning

Antal tjänster

Löne­

grad

Tjänstebenämning

Antal tjänster

enl. nuv. ord.

stat

enl. för­ slag

enl. nuv. ord. stat

enl. för­ slag

Ca 37 Förste domänfiskal ...

1

Ce 29 Försöksledare...............

2

Överjägmästare........... -

10

Ombudsman.................. —

1

33 Byrådirektör................. -

1

Ca 27 Biträdande jägmästare.

33

32 Jägmästare, förvaltare : Dikningsledare.............

2

av revir...................... —

101

Förste byråsekreterare.

2 4

Skogsskoleföreståndare —

4

Förste revisor............... ' —

2

Överjägmästare........... 10

-Skogsmatematiker .... — 1

31 Byrådirektör................. 3 2

Skogstaxator................. 3 1

Förste domänfiskal ... 1 — Ce 27 Försöksledare............... —

1 i

29 Arkitekt..........................

-

1 Ca 25 Biträdande jägmästare.

51 40

Byråagronom...............

1

Byråsekreterare........... — 3

Dikningsledare.............

1 Ingenjör..........................

— 2

Domänfiskal..................

1 1

24 Byråsekreterare............ 1 —

Domänintendent..........

— 5

Revisor............................ 2

Domänkamrerare......... 1 1

23 Biträdande jägmästare. 30

Domänstatistiker......... 1

1

Byråassistent.................. 2 —

Föreståndare (f. skogs-Ingenjör .......................... 2 1

kurs)............................

-

2

Summa

223

Förste byråsekreterare. 1

4

Ingenjör..........................

— 1

Av verksstyrelsen enligt

Intendent ....................... 1

1

4 § Saar inrättade Ce-

Jägmästare, förvaltare

tjänster (motsv.), vil-

av revir...................... 101

_

ka medräknats i den

Jägmästare, ej förval-

föreslagna personal-

tare av revir............ 3 4

förteckningen........... +37

Skogsskoleföreståndare 4

Till indragning föreslag-

Skogstaxator.................

2

na ordinarie »botten-

Överkontrollör............. 1 1

tjänster»..................... — 23

+ 14

Ce 29 Arbetstekniker.............

-

1

Summa

237 237

Anmärkning:

Avlöningsförstärkning skall icke utgå till jägmästare, förvaltare av revir.

Kungl. Maj.ts proposition nr 107.

25

Bil. 6.

LUFTFARTSVERKET.

(Flygplatsorganisationen).

Befattning

Nuvarande

lönegrad

Föreslagen

lönegrad

A n m.

Flygplatsman.............

9

10

Tjänstebenämning: flygplatsman

j

11

»

: tillsynsman ise anm.

12

»

: hantverkare J

Hantverkare...............

10

12

Tillsynsman.................

11

oförändrad

Fältförman..................

12

13

Garageförman.............

12

13

Montör..........................

14

15

Förste montör...........

16

17

Anmärkning:

Frågan om fördelningen av de nuvarande flygplatsmännen i 9 lönegraden på lönegraderna 10,

11 och 12 bör bli beroende på särskild översyn.

SÖDERTÄLJE KANALVERK.

Bil. 7.

Befattning

Nuvarande

lönegrad

Föreslagen

lönegrad

A n m.

Vakt................................................

9

10

Trafikbiträde.................................

10

11

Reparatör.......................................

11

12

Tjänstebenämning: hantverkare

Kontorist.......................................

12

13

Maskinist........................................

12

13

Reparatör.......................................

12

-

Andras till maskinisttjänst i 13

14

15

lönegraden

Förste reparatör..........................

14

15

Slussmästare..................................

14

16

Anmärkning:

En vakt (f. n. Ce 9) med kombinerat förråds- och trafikbiträdesarbete beredes anställning såsom

trafikbiträde, tills vidare i Ce 11.

Kungl. Maj.ts proposition nr 107.

FÅNGVÅRDSSTYRELSEN.

Bil. 8.

Löne­

grad

T j änsteben amning

Antal tjänster

Nuv. stat

Förslag

Ca 31 Byrådirektör.............................................

,

1

Förste byråinspektör..............................

_

1

Förste byråsekreterare..........................

1

2

27 Förste aktuarie........................................ —

1

Förste byråinspektör..............................

1

Förste byråsekreterare..........................

2

2

Kamrerare.................................................

1

1

25 Aktuarie.....................................................

1

Byråsekreterare........................................ —

1

24 Aktuarie......................................................

2

Byråsekreterare........................................

2

Ce 29

Förste byråingenjör................................

1

1

Förste byråsekreterare..........................

2

2

Summa

13 13

Nuv. antal amanuenser .........................................

6

-

Kiingl. Maj.ts proposition nr 107.

2

'

i

Bil. 9.

FÅNGVÅRDSANSTALTERNA.

Befattning

Antal

Lönegrad

f. n.

enligt förslag

Personal i bevakning och verkstadsdrift

Uppsyningsman............................................j

I

8

Ca 17

Ca 18

1 5

Ca 17

Ca 18

Yrkesmästare................................................1

1

Ce 17

Ce 18

Uppsyningsman...........................................

9

’ Ca 15

Ca 16

1 9

Ca 15

Ca 16

Yrkesmästare................................................

j

l

5

1

Ce 15

Ce 16

|

Uppsyningsman............................................

Ca 13

Ca 14

I

32

Ca 13

Ca 14

Yrkesmästare................................................j

14

Ce 13

Ce 14

Arbetsterapeut.............................................

6

Ce 13

Ce 14

1 66

Ca 13

Ca 14

Överkonstapel...............................................

{ 24

Ce 13

Ce 14

2

Ca 11

Ca 13

! Första vaktfru.............................................

{

Ce 11

Ce 13

357

156

Ca 11

Ca 12

Vaktkonstapel...............................................

Ce 11

Ce 12

29

1 Ca 8

Ca 10

Vaktfru...........................................................

{

io

Ce 8

Ce 10

Ekonomipersonal

Köksföreståndare.........................................

1

Ca 12

Ca 14

( 2

Ca 11

Ca 12

Reparatör....................................................... 1

Ce 11

Ce 12

(

3

Ca 10

Ca 11

Bilförare..........................................................

1

Ce 10

Ce 11

Köksföreståndare.........................................

1

7

Ca 10

Ca 12

Biträdande köksföreståndare...................

1

Ca 9

Ca 12

Eldare ..............................................................

6

Ce 10

Ce 11

1 I 1952 års statsverksprop. föreslås, att antalet uppsyniugsmän i Ca 15 minskas från 9

till 7 och antalet vaktfruar i Ca 8 från 29 till 28.

Kungl. Maj:ts proposition nr 107.

Bil. 10.

SOCIALSTYRELSEN.

Löne­

grad

Tjänstebenämning

Antal tjänster

Anm.

Nuv. stat Förslag

Ca 31 Byrådirektör.....................

_

1

29 Förste aktuarie............... 2

2

Förste byråinspektör.. .. —

1

Förste byråsekreterare .. 3

4

1 tj. föreslagen uppfl. i statsv.-

prop. (f. n. Ca 27)

27 Byråinspektör................... 1

Förste aktuarie............... 2

3

Enl. statsv.prop. överföres 1 tj. i

1/7 1952 till överg.stat

Förste byråsekreterare .. 2

1

Aktuarie.............................

2

Byråsekreterare...............

4

Aktuarie............................. 4

Byråsekreterare............... 5

Ce 29

Förste aktuarie............... i

2

1 tj. föreslagen uppfl. i statsv.- j

prop. (f. n. Ca 27)

Byråinspektör................... i

2

Daghemskonsulent.......... —

i

Förste byråsekreterare . . i

2 1 tj. nyinrättas 1/7 1952 enl.

statsv.prop.

Hemhjälpskonsulent .... i

1

Byråinspektör................... 1

2

Ettervårdskonsulent ....

-

5 1 tj. nyinrättas 1/7 1952 enl.

statsv.prop.

Kamrerare..........................

1

24 Byråinspektör...................

2

Daghemskonsulent.......... 1

Ettervårdskonsulent .... 4

23 Kamrerare.........................

1

Cg 29

Förste byråsekreterare .. 1

1

Förste byråsekreterare .. —

1

Byråsekreterare............... 1

Summa 35

37

Nuv. antal amanuenser............... 32

-

Kungl. Maj.ts proposition nr 107.

29

Bil. 11.

STATENS SKOLOR TILLHÖRANDE BARNA- OCH UNGDOMSVÅRDEN.

Befattning

Antal

Lönegrad

f. n.

enligt förslag

Hantverkare..............................

10

Ca 11

Ca 12

Vårdare.......................................

28

Ca 11

Ca 12

Bil. 12.

BOSTADSSTYRELSEN.

Löne­

grad

Tj änstebenämning

Antal tjänster

A n m.

Nuv. stat

Förslag

Ca 29

Förste aktuarie................

2

Förste byråsekreterare ..

1

1

27

Förste aktuarie................

2

Förste byråsekreterare . .

1

1

25

Aktuarie.............................

1

Byråsekreterare...............

2

24

Aktuarie.............................

1

Byråsekreterare...............

2

-

Ce 33

Byrådirektör.....................

2

31

Byrådirektör.....................

4

3

1 tj. föreslagen uppfl. i statsv.-

prop. (f. n. t. f. Ce 29)

29

Arkitekt..............................

2

2

Förste aktuarie................

1

1

Förste byråingenjör ....

1 6

10

1 Varav 1 f. n. vikariatslön

Förste byråsekreterare . .

1 2

3

Kamrerare.........................

i

1

27

Förste byråingenjör ....

10

7

1 tj. föreslagen indragen i statsv.-

prop.

Förste byråsekreterare . .

2 4

2 5

2 Varav 1 f. n. vikariatslön

3 2 tj. f. n. amanuenstj.

25

Byråingenjör.....................

-

10

1 tj. föreslagen inrättad i statsv.-

prop.

24

Byråingenjör.....................

10

Cg 30

Arkitekt..............................

3

3

29

Forste byråingenjör ....

2

-

Båda tj. föreslagna placerade i Ce

29 i statsv.prop.

Lantmätare........................

2

2

27

1

1

25

Byråingenjör.....................

1

24

Byråingenjör.....................

1

-

Summa

56

58

Nuv. antal amanuenser.................

15

-

30

Kangl. Maj.ts proposition nr 107.

Bil. 13.

RIKSFÖRSÄKRINGSANSTALTEN.

Löne­

grad

Tjänstebenämning

Antal tjänster

A n m.

Nuv. stat

Förslag

Ca 31

Byrådirektör.....................

1

29

Förste aktuarie................

2

3

Förste byråingenjör ....

1

Förste byråsekreterare . .

3

4

27

Förste aktuarie................

4

7

Förste byråingenjör ....

1

1

Förste byråsekreterare . .

4

17

Kamrerare..........................

1

1

25

Aktuarie.............................

4

Byråingenjör.....................

3

Byråsekreterare...............

10

24

Aktuarie.............................

9

Byråingenjör.....................

3

Byråsekreterare...............

24

Ce 33

Byrådirektör.....................

1

31

Byrådirektör.....................

1 9

8

1 Varav 1 f. n. t. t.

Byrådirektör och ombuds-

man.................................

1

1

29

Förste aktuarie................

1

Förste bvråsekreterare . .

2

8

1 tj. I. n. amanuenstjänst, men i

statsv.prop. föresl. uppfl. till Ce

27

27

Förste aktuarie................

1

Förste byråingenjör ....

1

1

Förste byråsekreterare . .

2 7

2

2 Varav 2 f. n. t. f.

23

Byråingenjör.....................

i

Bvråsekreterare...............

i

24

Byråingenjör.....................

1

Byråsekreterare...............

1

Summa

75

7ft

Nuv. antal amanuenser.................

46

-

Kungl. Maj:ts proposition nr 107.

31

Bil. U.

ARBETARSKYDDSSTYRELSEN.

Löne­

grad

Tjänstebenämning

Antal tjänster

A n m.

Nuv. stat

Förslag

Ca 33

Byrådirektör......................

_

4

Byrådirektör, tillika

skogsyrkesinspektör. . .

1

31

Byrådirektör.....................

5

1

Byrådirektör, tillika

skogsyrkesinspektör. ..

i

29

Förste byråingenjör ....

2

2

Förste byråinspektör. . . .

1

Förste byråsekreterare ..

1

2

27

Förste bvråingenjör.........

2

3

l;'örste byråinspektör. . . .

1

Förste byråsekreterare ..

1

25

Byråingenjör.....................

1

24

Byråingenjör.....................

2

Byråsekreterare...............

2

Ce 37

Byråchef............................

1

33

Byrådirektör.....................

1

31

Byrådirektör......................

2

27

Förste byråingenjör ....

1

2

25

Byråingenjör.....................

1

Byråinspektör...................

1

24

Byråingenjör.....................

2

Byråinspektör...................

1

23

Ingenjör..............................

1

Är f. n. ritare i Cg 20 (jfr nedan)

20

Skogsunderinspektör ....

1

18

Skogsunderinspektör ....

1

Cg 25

Byråingenjör.....................

1

24

Byråingenjör.....................

1

20

Konsulent..........................

1

Ritare..................................

1

I statsverksprop. föreslagen Ce 20

18

Konsulent..........................

1

Summa

eu

26

J

Nuv. antal amanuenser.................

4

-

32

Kungl. Maj.ts proposition nr 107.

Bil. 15.

YRKESINSPEKTIONEN.

Löne-

Tjänstebenämning

Antal tjänster

Anm.

grad

Nuv. stat

Förslag

Ca 33

Yrkesinspektör..............................

_

11

31

Skogsyrkesinspektör...................

l

Yrkesinspektör.............................

H

-

29

Förste distriktsingenjör.............

11

Skogsyrkesinspektör...................

1

-

27

Förste distriktsingenjör.............

11

11

25

Distriktsingenjör..........................

7

Socialinspektör..............................

3

3

24

Distriktsingenjör..........................

18

23

Yrkesunderinspektör...................

22

21

Yrkesunderinspektör...................

32

10

20

Skogsunderinspektör...................

-

1

18

Skogsunderinspektör...................

1

Ce 29

Förste distriktsingenjör.............

5

27

Förste distriktsingenjör.............

5

G

25

Distriktsingenjör..........................

G

Socialinspektör.............................

8

8

24

Distriktsingenjör..........................

12

21

Yrkesunderinspektör...................

7

7

20

Skogsunderinspektör...................

i

18

Skogsunderinspektör...................

i

-

Cg 25

Assistent.........................................

i

23

Assistent.........................................

i

20

Konsulent.......................................

i

18

Konsulent.......................................

i

-

Summa

112

112

Kungl. Maj:ts proposition nr 107.

33

Bil. 16.

PENSIONSSTYRELSEN. 3

Löne­

grad

Tj änstebenämning

Antal tjänster

Anm.

Nuv. stat

Förslag

Ca 31

Byrådirektör.................................

6

6

29

Förste aktuarie............................

2

3

Förste byråsekreterare...............

14

18

Förste byråsekreterare och om-

budsman ...................................

1

1

27

Förste aktuarie............................

1

3

Förste byråsekreterare...............

10

8

Kamrerare...............................

1

1

25

Aktuarie.....................................

_

1

Byråsekreterare............................

_

6

24

Aktuarie...................................

4

Byråsekreterare............................

8

_

Ce 33

Byrådirektör.............................

_

1

31

Byrådirektör.................................

2

1

29

Förste byråsekreterare...............

1

1

27

Förste byråsekreterare...............

5

5

Förste revisor........................

__

1

24

Revisor..........................

1

1

Summa

56

56

Nuv. antal amanuenser...............

18

3 Ilihang till riksdagens protokoll 1952. 1 samt. Nr 107.

34

Kungl. Maj:ts proposition nr 107.

Bil. 17.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSSTYRELSEN.

Löne­

grad

Tjänstebenämning

Antal tjänster

Anm.

Nuv. stat

Förslag

Cp 10

Byrådirektör.....................

_

1

Överinspektör...................

3

3

9

Byrådirektör.....................

2

1

Ca 33

Byrådirektör.....................

4

Gatuinspektör...................

1

Väginspektör.....................

1

Vägtrafikinspektör...........

1

32

Gatuinspektör...................

1

Väginspektör.....................

1

Vägtrafikinspektör..........

1

31

Byrådirektör.....................

5

12

1 tj. föreslagen placerad i Ca 31

i statsv.prop. F. n. plac. i Ca 29

Järnvägsinspektör...........

1

1

Verkstadsinspektör.........

1

29

Förste byråingenjör ....

13

10

Förste byråingenjör/

Förste byråsekreterare.

1

1

Förste byråsekreterare ..

3

4

1 tj. föreslagen inplacerad i Ca 27

i statsv.prop. F. n. plac. i Ca 24

Förste byråsekreterare

och ombudsman...........

1

Kamrerare..........................

1

1

Revisionskommissarie ...

1

_

Tj. föreslås indragen i statsv.prop.

Verkstadsinspektör.........

1

27

Byråingenjör.....................

8

6

Förste byråsekreterare ..

3

3

1 tj. föreslagen inplacerad i Ca 27

i statsv.prop. F. n. plac. i Ca 24

Förste revisor...................

1

25

Assistent.............................

1

F. n. byråsekr. Tj. skall enl. stats-

v.prop. benämnas assistent

Byråingenjör.....................

-

6

Revisor...............................

2

24

Byråingenjör.....................

8

Byråsekreterare................

5

Revisor...............................

6

3 tj. föreslås indragna i statsv.prop.

Ce 31

Byrådirektör......................

5

29

Förste aktuarie................

1

Förste byråingenjör ....

7

5

Förste byråingenjör/

Förste byråsekreterare.

1

3

2 tj. tillkomma enl. förslag i stats-

v.prop.

27

Biträdande kamrerare...

1

1

Byråingenjör.....................

20

25

Förste aktuarie................

1

1

Kungl. Maj:ts proposition nr 107.

36

Löne­

grad

Tjänstebenämning

Antal tjänster

Anm.

Nuv. stat

Förslag

Ce 27

Förste byråsekreterare ..

1

Se anm. vid motsvarande tjänst i

Cg 27

25

Byråingenjör.....................

25

24

Byråingenjör.....................

32

_

Cg 29

Ingenjör..............................

1

_

27

Förste byråsekreterare ..

1

Tj. föreslagen placerad i Ce 27 i:

statsv.prop. (Jfr ovan)

Ingenjör..............................

3

3

25

Ingenjör..............................

5

24

Ingenjör..............................

5

Summa

187

135

Nuv. antal amanuenser .............

16

-

36

Kungl. Maj:ts proposition nr 107.

Bil. 18.

VÄGFÖRVALTNINGARNA.

Löne­

grad

Tj änstebenämning

Antal tjänster

Anm.

Nuv. stat

Förslag

Cp 13

Vägdirektör.......................

22

24

9

Arbetschef..........................

5

10

Vägdirektör........................

2

Ca 31

Vägingenjör.......................

49

29

Ingenjör ..............................

3

Vägingenjör.......................

54

27

Ingenjör ..............................

3

10

Vägkamrerare...................

24

25

Ingenjör..............................

16

Vägkamrerare...................

24

24

Ingenjör..............................

26

Ce 31

Distriktsingenjör..............

12

Vägingenjör.......................

8

29

Distriktsingenjör.............

12

Ingenjör..............................

10

1

Vägingenjör.......................

8

27

Ingenjör..............................

26

21

25

Ingenjör ..............................

8

24

Ingenjör..............................

13

Cg 31

Distriktsingenjör.............

1

Tj. föreslagen nyinrättad i Cg 29

enl. statsv.prop.

Summa

195

196

Kungl. Maj:ts proposition nr 107.

37

Bil. 19.

SVERIGES METEOROLOGISKA OCH HYDROLOGISKA INSTITUT.

I. Verksamheten i allmänhet.

a) Avlöningar.

Löne­

grad

Tj änstebenämning

Antal tjänster

Anm.

Nuv. stat

Förslag

Ca 31

Förste statshydrolog___

_

3

Förste statsmeteorolog ..

4

29

Förste statshydrolog ....

3

Förste statsmeteorolog ..

4

27

Statshydrolog....................

2

Statsmeteorolog...............

6

26

Statshydrolog....................

2

Statsmeteorolog...............

6

Ce 33

Byrådirektör......................

1

31

Byrådirektör......................

1

29

Förste byråingenjör ....

1

1

27

Kamrerare..........................

-

1

Tj. föreslagen uppflyttad i statsv.-

prop.

Statshydrolog....................

1

Statsmeteorolog...............

1

26

Statshydrolog....................

1

Statsmeteorolog...............

1

25

Kamrerare..........................

1

-

Summa

20

20

Nuv. antal amanuenser.................

1

i

b) Undersökningar inom hydrologiska byrån.

Löne-

Tj änstebenämning

Antal tjänster

Anm.

grad

Nuv. stat

Förslag

Ce 31

Cg 29

Förste statshydrolog ....

Förste statshydrolog ....

1

1

iTj. föreslagen placerad i Ce 29 enl.

( statsv.prop.

Summa

1

1

38

Kungl. Maj:ts proposition nr 107.

II. Särskilda undersökningar.

Väderlekstjänst för luftfarten.

Löne­

grad

Tj änstebenämning

Antal tjänster

Anm.

Nuv. stat

Förslag

Ce 29

Statsmeteorolog...............

2

27

Statsmeteorolog...............

2

’ 26

Statsmeteorolog...............

4

Summa

4

4

Kungl. Maj:ts proposition nr 107.

39

Bil. 20.

STATSKONTORET.

Löne­

grad

Tj änstebenämning

Antal tjänster

Anm.

Nuv. stat

Förslag

Ca 31

Byrådirektör......................

1

1

29

Förste byråsekreterare ..

5

5

Kamrerare..........................

1

1

Tryckeriintendent............

1

1

27

Bitr. ombudsman............

1

-

Tj. indrages 1/7 1952 enl. statsv.-

prop.

Förste byråsekreterare ..

3

Förste revisor...................

1

2

1 tj. föreslagen uppflyttad enl.

statsv.prop. Denna tj. är f. n.

plac. i Ca 24

Kamrerare..........................

1

1

25

Byråsekreterare...............

2

Revisor...............................

5

Räntmästare......................

1

24

Byråsekreterare................

5

Revisor...............................

6

Räntmästare......................

1

-

Summa

28

22

Nuv. antal amanuenser.................

9

-

40

Kungi. Maj:ts proposition nr 107.

Bil. 21.

STATISTISKA CENTRALBYRÅN.

Löne­

grad

Tjänstebenämning

Antal tjänster

Anm.

Nuv. stat

Förslag

Ca 33

Byrådirektör.....................

_

1

31

Byrådirektör.....................

1

29

Bibliotekarie......................

1

Förste aktuarie................

3

2

Förste byråsekreterare ..

2

3

27

Bibliotekarie......................

1

Förste aktuarie................

1

4

Förste byråsekreterare ..

2

1

25

Aktuarie.............................

2

24

Aktuarie.............................

6

Cg 27

Extra tjänsteman...........

1

1

Summa

16

16

Nuv. antal amanuenser.................

14

Bil. 22.

RIKSRÄKENSKAPSVERKET.

Löne­

grad

Tj änstebenämning

Antal tjänster

Anm.

Nuv. stat

Förslag

Ca 31

Byrådirektör.....................

2

2

29

Revisionskommissarie ...

6

6

27

Förste revisor...................

7

15

25

Revisor...............................

18

Från väg- och vattenb.styr. över-

föras två tj. enl. statsv.prop.

24

Revisor...............................

24

Ce 29

Förste aktuarie................

1

Tj. nyinrättas enl. statsv.prop.

Summa

39

42

Nuv. antal amanuenser.................

21

-

Kungl. Maj:ts proposition nr 107.

41

Bil. 23.

TULLVERKET.

A. Förslag till ändring av tullverkets personalförteckning avseende tjänster

i 19 och högre lönegrader (byråchefs- och högre tjänster samt förste tull­

kontorist-, materialförvaltar-, tullmästar- och tulluppbördsmanstjänster

undantagna).

Antal

enl. gällande

stat

enl. förslag’

Löne­

grad

Nytillkomna eller redan

inrättade Ce-tjänster

Tjänstebenämning

O

»

B

H

£

in

c

O

n

B

H

£

in

c

CA

3

i

5T

3

»5

3

P

r*

3

Cfl

r+

B

r+

s

Cp 10

Kustbevakningschef ....

_

_

_

1

1

9

Kustbevakningschef ....

1

1

Ca 34

Tulldirektör......................

3

3

33

Byrådirektör och om-

budsman.......................

~

1

1

32

3

3

_

, ______

Övertullförvaltare..........

_

1

1

31

Byrådirektör....................

1

1

‘3

‘3 1 Därav 1 ny på tullbehand-

Byrådirektör och om­

budsman ......................

1

_

1

_

lingsbyrån (jfr statsverkspro­

positionen).

Tullöverinspektör............

9

9

Övertullförvaltare..........

3

3

30

Tullöverinspektör............

3

3

Övertullförvaltare..........

1

1

29

Byråingenjör....................

1

1

1

1

Förste aktuarie..............

1

1

Förste byråsekreterare ..

3

3

s4

84 2 Därav 1 på kanslibyrån (f. n.

Förste revisor..................

1

1

Ce 27).

Gränsbevakningschef ...

1

1

Tullförvaltare..................

5

5

11

11

Tullöverkontrollör..........

— 8 13 313 8 Därav 1 för tullavdelningen i

6

6

_

_

_

Lund by hamnen i Göteborg (i

statsverkspropositionen föreslå-

gen i Ca 27).

Ce 29

Kustdistriktchef..............

4 4

4 4 4 Samtliga f. n. i Ce 27.

Ca 27

Byråinspektör...................

6

6

67

6 7 6 Därav 1 på huvudlaboratoriet

Förste revisor..................

2

2

2

2

(jfr statsverkspropositionen).

Gränsbevakningschef....

1

1

Kamrerare.........................

1

1

1

1

Tullförvaltare..................

12

12

12

12

25

25

8 38 6 38 8 Därav 1 för tullavdelningen i

Lundbyhamnen i Göteborg och

25

3

3

Byråsekreterare ..............

3

3

1 vid tullavdelningen Stads­

gården III i Stockholm (i stats-

Revisor...............................

10

10

verkspropositionen föreslagna i

Tullförvaltare..................

28

28

23

23

Ca 25).

42

Kungl. Maj.ts proposition nr 107.

Löne­

grad

Tjänstebenämning

A

enl. gällande

stat

11 a 1

enl. förslag

Nytillkomna eller redan

inrättade Ce-tjänster

G

en

.-t

u

lls

t.

T

u

lls

ta

te

n

S

u

m

m

a

G

en

.-

tu

lls

t.

T

u

lls

ta

te

n

S

u

m

m

a

Ca 25

Tullkontrollör..................

21

21

76 7119 7125 7 Därav 2 för tullavdelningen i

24

Aktuarie.............................

3

3

_

Lundbyhamncn i Göteborg, 1

Byråsekreterare..............

3

3

vid sjötullavdelningen och 1

vid personalkontoret där samt

2 med placering enligt GTSnts

Tullkontrollör..................

5 140

145

bestämmande (samtliga tjäns-

23

Tullförvaltare..................

10

10

_

6

6

ter i statsverkspropositionen

föreslagna i Ca 24) ävensom

1 på personalbyrån.

Förste kammarskrivare .

8 50 8 50 8 Därav 4 nya (jfr statsverks-

21

Kammarskrivare ............

12

209

221

propositionen).

20

Kammarskrivare............

12 305

317

19

Kammarskrivare............

»2

75

77 8 På kameralbyrån (tjänsterna i

statsverkspropositionen före-

slagna i Ca 20).

Summa

51 500 611 57 577 634

Summa redan inrättade Ce-tjänster samt

till

nyinrättande föreslagna tjänster

(jfr anmärkningskolumnen) ..

+ 23

Summa

634

Anmärkning:

Den avvägning av antalet tjänster i 21 och högre lönegrader inom kammarskrivarkarrlären,

som framgår av personalförteckningen, medför att befordran till 21 lönegraden kan beräknas

komma att ske 8—9 år efter vederbörandes inträde i verket (utbildningstiden inberäknad).

Kungl. Maj:ts proposition nr 107.

43

B. Förslag till ändring av tullverkets personalförteckning för ordinarie tjäns­

ter i Ca 19 och lägre lönegrader vid lokaltullförvaltningen samt kust- och

gränsbevakningen (kammarskrivar-, kansliskrivar-, kontorist- och biträ-

destjänster undantagna).

Löne­

grad

Tjänstebenämning

enl. nuv. ord.

A n

stat

t a 1

enl. förslag

Anm.

lo

k

.-

rv

.

k

u

st

-

b

ev

.

g

n

s-

b

ev

.

su

m

­

m

a

lo

k

.-

rv

.

k

u

st

-

be

v

.

g

n

s-

b

ev

.

su

m

­

m

a

Ca 19

Förste tullkontorist..............

40

__

__

40

99

_

_

99

Tulluppbördsman ................

29

29

Tullmästare.............................

26

26

51

51

Kusttullmästare.....................

26

26

Gränstullmästare..................

16

16

Kustöveruppsynlngsman ...

4

4

17

Tullkontorist..........................

147

147

Tullöveruppsyningsman ....

128

128

Kustöveruppsyningsman ...

52

52

Gränsöveruppsyningsman ..

37

37

16

Tullkontorist..........................

177

177

Tullöveruppsyningsman....

147

147

Kustöveruppsyningsman ...

25

25

Gränsöveruppsyningsman ..

20

20

15

Förste tulluppsyningsman..

230

230

Förste kustuppsyningsman .

48

48

Se anm. 2

Förste gränsuppsyningsman

49

49

13

Tulluppsyningsman...............

— 1300

— 1300

Kustuppsyningsman............

— 190

190

Se anm. 2

Gränsuppsyningsman..........

— 192

192

Se anm. 3

12

Tulluppsyningsman..............

1 206

— 1 206

Kustuppsyningsman............

147 —

147

Gränsuppsyningsman..........

— 209

209

Se anm. 3

11

Tullvakt...................................

350

350

Kustvakt.................................

55

55

Se anm. 2

10

Tullvakt..................................

100

100

Kustvakt.................................

— 117

117

20

20

Se anm. 2

9

Tullvakt...................................

484

484

Kustvakt................................

55

55

Summa

2109 348 229 2686 2 405 391 294 3 090

Anmärkningar:

1. Det förutsättes att kust- och gränsbevakningspersonalen kommer att i huvudsak handhava

de arbetsuppgifter, som angivits i kust- och gränsbevakningsutredningens betänkande.

2. Det förutsättes att lönekommitténs för kust- och gränsbevakningen förslag angående molor-

skötartillägg genomföres med den jämkningen, att tillägget föreslås skola utgå med 3 kronor

för dag.

3. Det förutsättes, att för extra ordinarie gränsuppsyningsman anlitas dels 12 dels 13 lönegraden.

44

Kungl. Maj:ts proposition nr 107.

Bil. 24.

KONTROLLSTYRELSEN.

a) Avlöningar.

Löne­

grad

Tj änstebenämning

Antal tjänster

A n m.

Nuv. stat

Förslag

Ca 31

Byrådirektör.....................

1

3

1 tj., f. n. Ce 31, föreslagen ord. i

statsv.prop.

29

Förste aktuarie...............

1

1

Förste byråinspektör....

1

2

Förste byråsekreterare ..

2

1 tj., f. n. Ce 27, föreslagen ord. i

statsv.prop.

27

Förste byråinspektör....

3

1

Förste byråsekreterare ..

1

Kamrerare.........................

1

25

Byråinspektör...................

2

3

1 tj., f. n. Ce 25, föreslagen ord. i

statsv.prop.

Byråsekreterare...............

1

Kamrerare.........................

1

24

Byråsekreterare...............

1

Ce 31

Byrådirektör.....................

1

1

Tj. f. n. Ce 29, föreslagen uppfl. i

statsv.prop.

29

Förste byråingenjör ....

1

Förste byråinspektör....

1

27

Förste byråingenjör.........

1

Förste byråinspektör___

1

1

Förste byråsekreterare ..

2

1

25

Byråinspektör...................

5

4

Cg 29

Förste byråinspektör___

1

1

27

Förste byråinspektör___

3

3

25

Byråinspektör...................

1

3

2 tj. tillkomna enl. statsv.prop.

Summa

27

29

Nuv. antal amanuenser.................

6

Kungl. Maj:ts proposition nr 107.

45

b) Lokala skattekontrollen.

Löne­

grad

Tj änstebenämning

Antal tjänster

Anm.

Nuv. stat

Förslag

Ce 31

Distriktsöverkontrollör ..

_

1

29

Distriktsöverkontrollör ..

4

3

Överkontrollör.................

*

-----

1

27

Överkontrollör.................

4

3

25

Kontrollör..........................

5

24

Kontrollör..........................

5

Summa

18

13

c) Systembolagsrevisionen.

Löne-

Tj änstebenämning

Antal tjänster

Anm.

grad

Nuv. stat

Förslag

Ce 27

Förste revisor...................

4

4

Summa

4

4

46

Kungl. Maj:ts proposition nr 107.

Bil. 25.

MYNT- OCH JUSTERINGSVERKET.

Löne­

grad

Tjänstebenämning

Antal tjänster

Anm.

Nuv. stat

Förslag

Ca 31

Byrådirektör.....................

_

1

30

Förste ingenjör................

1

29

Förste byråsekreterare ..

1

Förste ingenjör................

1

1

27

Föreståndare för juste-

ringsverkstaden............

-

1

I statsv.prop. föreslagen plac. i Ca

26

Förste byråsekreterare ..

1

Förste ingenjör................

1

3

25

Ingenjör ..............................

1

Kamrerare.........................

1

1

24

Föreståndare för juste-

ringsverkstaden...........

1

Ingenjör..............................

1

Ce 25

Ingenjör..............................

1

24

Ingenjör..............................

1

Summa

9

9

Nuv. antal amanuenser ............

1

Kungl. Maj:ts proposition nr 107.

47

Bil. 26.

BANK- OCH FONDINSPEKTIONEN.

Löne­

grad

Tjänstebenämning

Antal tjänster

Anm.

Nuv. stat

Förslag

Cr 13

Förste byråinspektör för bankärenden

1

Förste byråinspektör för fondärenden

1

Förste byråinspektör för jordbruks-

kasseärenden.........................................

1

9

Förste byråinspektör för bankärenden

1

Förste byråinspektör för fondärenden

1

Förste byråinspektör för jordbruks-

kasseärenden.........................................

1

Ca 37

Byråchef.....................................................

1

1

31

Byråinspektör för bankärenden.........

2

2

Byråinspektör för fondärenden...........

1

1

Byråinspektör för jordbrukskasseären-

den...........................................................

1

1

Summa

8

8

Bil. 27.

STIFTSNÄMNDERNA.

Förslag till ändring av personalförteckningen beträffande

den skogliga personalen hos stiftsnämnderna.

Löne­

grad

Tjänstebenämning

Antal tjänster

enl. nuv. stat

enl. förslag

Ca 33

Stiftsjägmästare.....................................

12

30

Stiftsjägmästare.....................................

12

27

Stiftsjägmästarassistent.......................

5

25

Stiftsjägmästarassistent.......................

5

Ce 27

Stiftsjägmästarassistent.......................

1

25

Stiftsjägmästarassistent.......................

1

Summa

18

18

48

Kungl. Maj:ts proposition nr 107.

Bil. 28.

FOLKSKOLESEMINARIERNA.

Befattning

Nuvarande

lönegrad

Föreslagen

lönegrad

Rektor........................................................

Cb 13

Cb 14

Lektor.........................................................

Ca 30

Ca 33

Extra ordinarie lektor...........................

Ce 30

Ce 30, Ce 33

Extra ordinarie adjunkt.......................

Ce 24

Ce 24, Ce 27

Övningsskollärare....................................

Ca 23

Ca 25

Extra ordinarie övningsskollärare....

Ce 22

Ce 24

Anmärkningar:

1. Om nuvarande kompetenskrav för lektorstjänst skulle ändras, skall lönegradsplaceringen

bliva föremål för nya förhandlingar. Placering av extra ordinarie lektor i Ce 33 avses allenast

för den som enligt nuvarande bestämmelser innehar behörighet till lektorstjänst vid folkskole-

seminarium.

2. Antalet extra ordinarie adjunktstjänster i Ce 27 skall bestämmas på grundval av särskild

utredning.

3. Rektor åtnjuter utöver lön avlöningsförstärkning med 1 008 kr för år.

4. Rektor, lektor, extra ordinarie lektor och extra ordinarie adjunkt i Ce 27 åtnjuta utöver lön

arvode motsvarande ersättningen för 2 veckotimmar enligt fastställd timtaxa.

5. Undervisningsskyldigheten i medeltal för ämneslärare vid folkskoleseminarium med praktisk

lärarkurs förutsättes ej vara högre än den som tillämpas vid allmänt läroverk med dylik kurs.

6. Föreståndare för praktisk lärarkurs åtnjuter i denna egenskap arvode med 2 100 kr för år.

7. För handledning av lärarkandidater vid seminarium med praktisk lärarkurs utgår arvode be­

räknat efter 900 kr för enterminskandidat och 540 kr för termin för tvåterminskandidat.

8. Timarvode enligt 5 § 1 mom. första stycket kungörelsen 1950: 495 (jfr 1951: 547) utgår högst

efter 30 löneklassen.

9. Det förutsättes att pensionsunderlaget för rektorstjänst regleras med hänsyn till den ändrade

löneställningen.

Kungl. Maj.ts proposition nr 107.

49

Bil. 29.

SMÅSKOLESEMINARIERNA.

Befattning

Nuvarande

lönegrader

Föreslagna

lönegrader

Anm.

Rektor.................................................

Cb 8, 9, 10

Cb 11, 12, 13

Adjunkt..............................................

Ca 26

Ca 29

Tjänstebenämning:

Seminarieadj unkt

Extra ordinarie adjunkt...............

Ce 24

Ce 24, Ce 27

övningsskollärare............................

Ca 23

Ca 25

Extra ordinarie övningsskollärare

Ce 22

Ce 24

1

Anmärkningar:

1. Antalet extra ordinarie adjunktstjänster i Ce 27 skall bestämmas på grundval av särskild

utredning.

2. Rektor, seminarieadjunkt och extra ordinarie adjunkt i Ce 27 åtnjuta utöver lön arvode mot­

svarande ersättningen för X veckotimme enligt fastställd timtaxa.

3. Undervisningsskyldigheten för seminarieadjunkt och extra ordinarie adjunkt skall utgöra

22—26 i stället för 22 — 28 veckotimmar, varvid förutsättes att denna ändring ej innebär

nedsättning av den nuvarande faktiska medeltjänstgöringen.

4. Timarvode enligt 5 § 1 mom. första stycket kungörelsen 1950: 495 (jfr 1951: 547) utgår högst

efter 30 löneklassen.

5. Det förutsättes att pensionsunderlaget för rektorstjänst regleras med hänsyn till den ändrade

löneställningen.

Bil. 30.

SMÅSKOLLÄRARE, LÄRARE VID MINDRE FOLKSKOLA,

BITRÄDANDE LÄRARE.

Nuvarande

Föreslagen

lönegrad

lönegrad

Ordinarie............................

Ca 13

Ca 15

Extra ordinarie...............

Ce 11

Ce 13

Extra..................................

Cg 9

Cg 11

4 ISihang till riksdagens protokoll 1952. I samt. Nr 107.

50

Kungl. Maj.ts proposition nr 107.

Bil. 31.

LÄROANSTALTERNA FÖR BLINDA.

Befattning

Antal

Lönegrad

f. n.

enligt förslag

Vaktmästare..........................

1

Ca 11

Ca 12

Vaktmästare..........................

2

Ca 9

Ca 10

Vårdarinna............................

11

Ce 7

Ce 9

Bil. 32.

VÅRDANSTALTEN I LUND FÖR BLINDA

MED KOMPLICERAT LYTE.

Befattning

Antal

Lönegrad

f. n.

enligt förslag

Vaktmästare..........................

2

Ca 10

Ca 11

Sköterska...................... ..

23

Ce 8

Ce 10

Ekonomibiträde....................

1

Ce 7

Ce 9

Bil. 33.

DÖVSTUMSKOLORNA.

Lönegrad

I förekommande fall

ny tjänstebenämning

Befattning

Antal

f. n.

enligt

förslag

[ Ladugårdsförman....................

2

Ce 12

Ce 13

Reparatör..................................

1

Ce 11

Ce 12

Slöjdare och smed..................

1

Ce 11

Ce 12

Hantverkare

Värmeskötare............................

1

Ce 11

oförändrad

Vaktmästare..............................

6

Ca 10

Ca 11

I

Traktorskötare ..........................

1

Ce 10

oförändrad

Värmeledningsskötare............

1

Ce 10

Ce 11

Värmeskötare

Körkarl.......................................

2

Ce 9

Ce 10

Ekonomibiträde

Ekonomibiträde........................

8

Ce 9

Ce 10

Vårdarinna................................

42

Ce 7

Ce 9

Kungl. Maj. ts proposition nr 107.

51

Bil. U.

ÖVERSTYRELSEN FÖR YRKESUTBILDNING.

| Löne-

j grad

Tj änstebenämning

Antal tjänster

Anm.

Nuv. stat

Förslag

Ca 31

Byrådirektör.....................

_

1

29

Byrådirektör.....................

2

Förste byråingenjör ....

1

1

Förste byråsekreterare ..

-

1

Tj., f. n. i Ca 27, föreslagen uppfl.

i statsv.prop.

Förste konsulent.............

1

Nuvarande tjänstebenämning: by-

rådirektör.

TI

Förste byråingenjör ....

1

1

Förste byråsekreterare ..

1

3

Konsulent..........................

2

26

Konsulent..........................

2

25

Byråsekreterare...............

1

24

Byråsekreterare...............

4

Ce 31

Byrådirektör......................

1

29

Sektionschef......................

1

27

Förste byråingenjör ....

1

2

1 tj., f. n. i Ce 24, föreslagen uppfl.

i statsv.prop.

25

Teknisk assistent.............

1

24

Byråingenjör.....................

1

Teknisk assistent.............

1

-

Summa

16

15

Nuv. antal amanuenser.................

8

Bil. 35.

STATENS HINGSTDEPÅER OCH STUTERI.

1

Befattning och placering

Antal

Nuvarande

lönegrad

Föreslagen

lönegrad

j Nattvakt.............................................

2

10

oförändrad

Stallbetjänt.......................................

51

10

12

j Körmästare: Flyinge......................

1

13

14

Strömsholm..............

1

12

13

Fodermarsk: Flyinge......................

2

14

15

Strömsholm..............

1

13

14

52

Kungl. Maj.ts proposition nr 107.

Bil. 36.

VETERINÄRHÖGSKOLAN.

Befattning

Antal

Lönegrad

I förekommande

fall ny tjänste- |

f. n.

enligt förslag

benämning

Verkmästare..................................

1

Ca 14

oförändrad

Sjukvårdarförman........................

2

Ca 12

oförändrad

1

Fodermarsk...................................

1

Ca 11

Ca 12

Ladugårdsförman........................

1

Ca 11

Ca 13

Reparatör.......................................

1

Ca 11

Ca 12

Sjukvårdarförman........................

Vaktmästare, tillika automobil-

2

Ca 11

Ca 12

förare ...........................................

1

Ca 11

Ca 12

Vaktmästare

Hovslagare.....................................

2

Ca 10

Ca 12

Automobilförare...........................

1

Ca 9

Ca 10

Bilförare

Djursjukvårdare..........................

3

Ca 9

[Ca 12 1 befattning

jca

10 2 befattningar

jstallförman

Gårdskarl.......................................

1

Ca 9

Ca 11

Vaktmästare

Port- och telefonvakt................

1

Ca 9

Ca 10

Djurskötare...................................

11

Ce 9

Ce 10

Nattvakt.........................................

2

Ce 9

Ce 10

Bil. 37.

VETERINÄRINRÄTTNINGEN I SKARA.

Befattning

Antal

Lönegrad

f. n.

enligt förslag

Djursjukvårdare, tillika vaktmästare.

1

Ce 11

oförändrad j

Fodermarsk...............................................

1

Ce 11

oförändrad

Hovslagare.................................................

1

Ce 11

oförändrad

Ladugårdsförman.....................................

1

Ce 11

Ce 12

Djursjukvårdare.......................................

1

Ce 9

Ce 11

Kungl. Maj:ts proposition nr 107.

53

Bil. 38.

STATENS VETERINÄRMEDICINSKA ANSTALT.

Befattning

Antal

'

Lönegrad

f. n.

enligt förslag

Vaktmästare (för förrådshållningen) . .

11

Ca 11

_

Vaktmästare..............................................

i

Ca 10

Ca 11

Vaktmästare (bilförare).........................

i

Ca 9

Ca 10

f i

Ca 9

Vaktmästare (djurskötare)....................

i 4

Ce 9

Ca el. Ce 10

Reparatör...................................................

i

Ca 11

Ca 12

Stallförman................................................

i

Ca 11

Ca 12

| 3

Ca 9

Ca 10

Hästskötare................................................

\ 3

Ce 9

Ce 10

( 1

Ca 9

Ca 10

(

....................................................

l 1

Ce 9

Ce 10

Gårdskarl....................................................

1

Ca 9

Ca 10

Tvättföreståndare....................................

1

Ca 8

oförändrad

1 Föreslagen uppflyttad till Ca 14 såsom materialförvaltare i 1952 års statsverksproposition.

Bil. 39.

STATENS LANTBRUK SKEMISKA KONTROLLANSTALT.

Löne-

Tjänstebenämning

Antal tjänster

Anm.

grad

Nuv. stat

Förslag

Ca 29

Förste kemist...................

2

Tj. föreslagna till uppfl. i

27

Förste kemist...................

2

statsv.-prop.

25

Botanist..............................

1

22

Botanist..............................

1

Ce 25

Förste assistent...............

2

24

Förste assistent...............

2

-

Summa

5

5

54

Kungl. Maj.ts proposition nr 107.

Bil. 40.

SKOGSVÅRDSSTYRELSERNA.

(Jägmästarpersonalen).

Sammanfattande förslag till ändring av skogsvårdsstyrelsernas personalför­

teckningar avseende jägmästarpersonalen.

Löne­

grad

Antal tjänster

Tj änstebenämning

enl. nuv.

ord. stat

enl.

förslag

Anm.

Ca 37

Länsjägmästare............................

_

5

34

Länsjägmästare............................

6

33

Länsjägmästare............................

3

14

32

Länsjägmästare............................

8

31

Biträdande länsjägmästare ....

11

30

Distriktsjägmästare.....................

21

Länsjägmästare............................

14

29

Biträdande länsjägmästare ....

11

Distriktsjägmästare.....................

21

27

Förste assistent............................

15

Skogsteknisk ledare....................

6

6

Studierektor..................................

1

25

Assistent.........................................

25

Förste assistent...........................

24

23

Assistent.........................................

15

Summa

103

103

Anmärkning:

Angående ovanstående personals placering vid skogsvårdsstyrelser i olika landstingsområden se

bil. 41.

Kungl. Maj.ts proposition nr 107

55

Bil. il.

Förslag till personalförteckningar för skogsvårdsstyrelserna (jägmästarper-

sonalen).

1

Skogsvårdsstyrelsen i

nedannämnda

landstingsområden

L

än

sj

äg

m

äs

ta

re

L

än

sj

äg

m

äs

ta

re

|L

än

sj

äg

m

äs

ta

re

B

itr.

n

s

­

g

m

äs

ta

re

D

is

tr

ik

ts

-

g

m

äs

ta

re

F

ö

rsteas

si

st

en

t

S

k

o

g

st

ek

n

is

k

le

d

ar

e

A

ss

is

te

n

t

Anm.

Ca

37

Ca

34

Ca

33

Ca

31

Ca

30

Ca

27

Ca

27

Ca

25

Stockholms

läns.........

1

1

Uppsala

» ........

1

1

Södermanlands

» ........

1

1

Östergötlands

» .........

1

1

1

Jönköpings

» .........

1

1

1

2

Kronobergs

» .........

1

1

1

1

Kalmar läns norra.........

1

_

1

Kalmar läns södra.........

1

___

1

: Gotlands

läns.........

1

1

| Blekinge

» ........

1

1

Kristianstads

» .........

1

1

j Malmöhus

» ........

1

Hallands

» ........

1

1

Göteborgs och

Bohus

» .........

1

1

j Älvsborgs

» .........

1

1

1

2

; Skaraborgs

» .........

1

1

Värmlands

» .........

1

_

1

1

2

Örebro

» .........

1

1

Västmanlands

» .........

1

1

Kopparbergs

» .........

1

2

1

2

Gävleborgs

» .........

1

1

1

1 1

1

2

1 F. n. studierektor

V ästemorrlands » .........

1

1

2

_

1

2

Jämtlands

» .........

1

1

3

1

2

Västerbottens

» .........

1

1

5

1

1

6

Norrbottens

» .........

1

1

4

1

3

Summa

5

G

14

11

21

15

6

25

56

Kungl. Maj. ts proposition nr 107.

Bil.

42

.

LOTSSTYRELSEN.

Löne­

grad

Tj änstebenämning

Antal tjänster

Anm.

Nuv. stat

Förslag

Ca 31

Förste fyringenjör...........

_

3

30

Förste fyringenjör...........

3

29

Förste byråsekreterare . .

1

1

27

Fyringenjör........................

2

2

Förste byråsekreterare ..

1

Kamrerare..........................

1

1

25

Aktuarie.............................

1

24

Aktuarie.............................

1

Byråsekreterare...............

1

Ce 25

Ingenjör ..............................

1

24

Ingenjör ..............................

1

-

Summa

10

10

Nuv. antal amanuenser .............

5

_

Iiungl. Maj:ts proposition nr 107.

57

Bil. 43.

FYRSTATEN M. M.

Nuvarande

lönegrad

Föreslagen

lönegrad

Anm.

Fyrskepp med eget framdrivnings-

maskineri,

fyr med radiofyranläggning eller

större teknisk anläggning i öv­

rigt:

Fyrvaktare...................................

9, 10

12

Förste fyrvaktare......................

12

15

Fyrmästare..................................

16

19

Fyrskepp utan eget framdrivnings-

maskineri,

fyr med mistsignalanläggning eller

eljest mera krävande tjänst­

göring:

Fyrvaktare..................................

9, 10, 11

11

Förste fyrvaktare......................

14

Fyrmästare..................................

12, 14, 16

17

Övriga fyrar

Fyrvaktare..................................

9, 10

11

Förste fyrvaktare......................

14

Fyrmästare..................................

12

15

Erholmens gasstation

Fyrvaktare..................................

9, 11

12

Förste fyrvaktare......................

15

Fyrmästare..................................

16

19

Kockstewart å fyrskepp..................

9

13

Lönetillägget indrages

Extra ordinarie fyrvaktare.............

+ lönetillägg

1 kr per dag

9, 10

11

Distriktsfyrmästare...........................

16

20

[ Nuvarande rätt till fyr-

< skeppstillägg skall upp-

Personal på tjänstefartyg

Styrman.......................................

11

15

| höra

Maskinist: motorfartyg...........

15

19

ångfartyg................

14

17

Kockstewart................................

9

13

Förste motorman, förste eldare

6

11

Matros...........................................

6

10

Andre motorman, andre eldare

4

10

Motorjakten Sefyr

Befälhavare.................................

14

19

Förste motorskötare.................

11

13

Matros...........................................

6

10

Lotskuttrar

Förste motorskötare.................

11

13

Andre motorskötare.................

10

12

58

Kungl. Maj.ts proposition nr 107.

Nuvarande

lönegrad

Föreslagen

lönegrad

Anm.

| Lotsplatser

Båtman.........................................

9

11

Gemensam tjänstebenäm-

Andre motorskötare.................

10

11

ning: båtman

Båtstyrare...................................

11

oförändrad

Enslighetstillägg (per år):

Klass

i

240

»

ii

360

in

480

»

IV

600

v

720

Klass I skall, efter närmare utredning av lotsstyrelsen, omfatta ett 10-tal fyrplatser, där enslig­

hetstillägg f. n. icke utgår. Klasserna II—V motsvara de nuvarande klasserna I—IV.

Fyrskeppstillägg (per dag):

Fyrvaktare

Förste fyrvaktare

Fyrmästare

Grupp A

2: -

3: -

5: -

»

B

3: -

4: -

6: -

* C

4: -

5: -

7: -

Ovanstående belopp skola ersätta de normalbelopp för fyrskeppstillägg som angivas i den i 35 §

2 mom. Saar intagna tabellen.

Ersättning för mistsignalering å fyr eller fyrskepp skall ej längre utgå.

Kungi. Maj:ts proposition nr 107.

59

Bil. U.

PATENT- OCH REGISTRERINGSVERKET.

Löne­

grad

Tj änstebcnämning

Antal tjänster

A n m.

Nuv. stat

Förslag

Ca 33

Byrådirektör.....................

-

26

(24 tjänster avsedda för tekniska j

ledamöter)

31

Byrådirektör.....................

31

32

(24 tjänster avsedda för tekniska

ledamöter)

29

Bibliotekarie......................

1

1

Förste byråingenjör ....

21

14

Förste byråsekreterare ..

1

Tjänsten, f. n. placerad i Ca 27,

föreslås uppflyttad i statsverks-

propositionen

27

Förste byråingenjör ....

20

Förste byråsekreterare ..

2

3

25

Byråsekreterare...............

6

Kamrerare.........................

1

1

24

Byråsekreterare...............

8

Ce 29

Förste byråingenjör ....

10

Förste byråsekreterare ..

2

4

27

Förste byråingenjör ....

24

Förste byråsekreterare ..

2

25

Teknisk ledamot.............

34

-

Summa

122

122

Nuv. antal amanuenser.................

24

60

Kungl. Maj.ts proposition nr 107.

Bil.

45

.

MEDICINALSTYRELSEN.

Löne­

grad

Tj änstebenämning

Antal tjänster

1

Anm.

Nuv. stat

Förslag

Ca 33

Byrådirektör.....................

_

1

31

Byrådirektör.....................

3

2

29

Byråapotekare.................

1

i

|

Förste aktuarie................

1

i

Förste byråsekreterare ..

1

4

1 tj., f. n. Ca 27, uppfl. enl. statsv.

prop.

Kamrerare.........................

1

1

27

Bitr. kamrerare...............

1

1

Byråinspektör...................

1

1

Förste byråsekreterare . .

4

3

Förste revisor...................

1

1

25

Aktuarie.............................

-

1

Byråsekreterare...............

2

Revisor...............................

2

Ca 24

Aktuarie.............................

1

Byråsekreterare...............

4

Revisor...............................

2

Ce 32

Föredragande i rätts- och

socialpsykiatriska ären-

den..................................

1

1

31

Byrådirektör.....................

1

1

29

Byggnadsinspektör.........

1

Byråtandläkare................

2

2

27

Bitr. byggnadsinspektör .

1

Byggnadsinspektör.........

1

Byråassistent....................

1

1

Förste byråsekreterare ..

1

Tj. tillkommer enl. statsv. prop.

25

Revisor...............................

1

Ce 24

Bitr. byggnadsinspektör .

1

Revisor...............................

1

-

Summa

29

30

Nuv. antal amanuenser.................

16

Kungl. Maj.ts proposition nr 107.

61

Bil. k6.

STATENS BAKTERIOLOGISKA LABORATORIUM.

Befattning

Antal

Lönegrad

f. n.

enl. förslag

Förrådsförman..................................

1

Ga 11

Ca 12

Reparatör...........................................

1

Ga 11

Ca 12

Stallförman........................................

1

Ca 11

Ca 12

Stallbiträde.......................................

{;

Ga 9

Ce 9

Ca el. Ce 10

Hantverkare......................................

i

Ce 10

Ce 12

Vaktmästare, tillika chaufför___

i

Ga 10

oförändrad

Vaktmästare.....................................

i 1

\

i

Ca 9

Ce 9

Ca 10

Ce 10

Bilförare.............................................

i

Ce 9

Ce 10

Nattvakt.............................................

i

Ce 9

Ce 10

62

Kungl. Maj:ts proposition nr 107.

Bil. tf.

STATENS SINNESSJUKHUS.

Befattning

Antal

Lönegrad

I förekommande

fall ny tjänste-

benämning

f. n.

enligt förslag

SJUKVÅRDSPERSONAL

Överskötare.......................................

174

Ca 13

Ca 14

Förste skötare..................................

196

Ca 12

Ca 13

i 1 389

Ca 11

Ca 12

\

624

Ce 11

Ce 12

Översköterska...................................

458

Ca 12

Ca 14

Första sköterska..............................

385

Ca 10

Ca 12

f 1 574

Ca 8

Ca 10

Sköterska...........................................

{ 1 304

Ce 8

Ce 10

EKONOMIPERSONAL

Eldarpersonal

Eldare..................................................

1 21

Ca 10

Ca 12

Reparatör

Eldare..................................................

8 3

Ca el. Ce 9

Ca el. Ce 12

Reparatör

Ca el. Ce 11

Eldare..................................................

8 133

Ca el. Ce 9

se bil. 71;

Ekonomibiträde (med eldargöro-

Övriga

mål).................................................

8 10

Ca el. Ce 9

befattningar

Eldare

Ca el. Ce 10

Personal i verkstäder och arbetssalar

Hantverksföreståndare...................

1 62

Ca 14

Ca 15

1 1

Ce 14

Ce 16

1

54

Ca 12

Ca 13

HantverksföreståndareI * *

4 * * *

.................

I 1

Ce 12

Ce 13

\

104

Ca 10

Ca 12

Hantverkare...................................... i 8

Ce 10

Ce 12

Hantverkare......................................

8 11

Ca 10

Ca 12

Reparatör

Hantverkare......................................

8 1

Ce 10

Ce 12

Reparatör

(

25

Ca 12

Ca 14

Slöjdföreståndare.............................

Ce 12

Ce 14

Sömmerska eller väverska...........

50

Ca 7

Ca 9

Personal i kök, bageri och tvätt

Tvättföreståndare............................

17

Ca 11

Ca 12

Tvättföreståndare............................

5

Ca 8

Ca 10

I Fr o. m. den 1 juni 1951 vikariatslön såsom reparatör i Ca 11.

s Fr. o. m. den 1 juli 1951 vikariatslön såsom reparatör i Ca el. Ce 11 (placerade vid sekundär­

avdelningarna i Ribbingelund, Rosöga och Ololsfors).

II Fr. o. m. den 1 juli 1951 vikariatslön såsom eldare i 10 lönegraden.

4 Hantverksföreståndare i Ca 12 (elektriker, reparatörer, smeder och plåtslagare vid maskin­

avdelningar) med vikariatslön såsom reparatör i Ca 13 ej medtagna.

‘ Fr. o. m. den 1 juli 1951 vikariatslön såsom reparatör i Ca 11 (elektriker, reparatörer, smeder

och plåtslagare).

4 Fr. o. m. den 1 juli 1951 vikariatslön såsom reparatör i Ce 11 (placerad vid Pärlby sjukhus).

Kungl. Maj.ts proposition nr 107.

63

Befattning

Antal

Lönegrad

I förekommande

fall ny tjänste-

benämning

f. n.

enligt förslag

Biträdande tvättföreståndare ....

17

Ca 7

Ca 8

Bageriföreståndare..........................

11

Ca 10

oförändrad

Biträdande bageriföreståndare ...

7

Ca 7

oförändrad

Personal i trädgård och jordbruk

Befallningsman.................................

{ 6

Ca 14

Ca 15

l 1

Ce 14

Ce 15

Befallningsman.................................

6

Ca 12

Ca 13

Trädgårdsmästare............................

1

Ca 14

Ca 15

1 6

Ca 12

Ca 13

9

Ca 10

Ca 11

Föreståndare för djurstall............

i

(7 befattningar)

1 7

Ca 9

Ca 10

(

(9 befattningar)

övrig ekonomipersonal

Förrådsförman..................................

17

Ca 11

Ca 13

Vaktmästare......................................

8

Ca 10

Ca 11

Yttre nattvakt.................................

22

Ca 10

oförändrad

Nattvakt.............................................

1 2

Ce 10

oförändrad

1 Ca el. Ce 10

Ekonomibiträde................................

264

Ca el. Ce 9

1 (239 befattningar)

| Ca el. Ce 11

1

|(25* befattningar)

1 En av tjänsterna skall enligt Kungl. Maj:ts beslut utbytas mot tjänst såsom ekonomibiträde

i Ce 9 och en tjänst mot eldare i Ce 9.

Härav 18 befattningar avsedda för trädgårdsmästarens närmaste biträde och 7 för förestån­

dare vid förråd, där förrådsförman ej finnes.

64

Kungl. Maj:ts proposition nr 107.

Bil. 48.

STATENS SKOL- OCH YRKESHEM PÅ SALBOHED.

Lönegrad

Befattning

Antal

f. n.

enligt

förslag

Vårdare..............................

2

Ca 12

oförändrad

Vårdarinna........................

1

Ce 8

Ce 10

Nattvakt............................

1

Ce 9

Ce 10

STATENS SKOL- OCH YRKESHEM I VÄNERSBORG.

Lönegrad

I förekommande

Befattning

Antal

fall ny tjänste-

f. n.

enligt förslag

benämning

Vårdarinna........................

3

Ce 7

Ce 10

Nattvakt............................

1

Ce 5

Ce 10

Vårdarinna

Bil. 50.

STATENS ANSTALT FÖR FALLANDESJUKA.

Befattning

Antal

Lönegrad

I förekommande fall

i

f. n.

enligt förslag

ny tjänstebenämning j

S / ukvärdspersonal

Förste skötare..........................

1

Ca 12

Ca 13

Skötare.......................................

J 2

l 2

Ca 11

Ce 11

Ca 12

Ce 12

Översköterska..........................

7

Ca 12

Ca 14

I

Första sköterska......................

5

Ca 10

Ca 12

Sköterska...................................

| 15

1 I»

Ca 8

Ce 8

Ca 10

Ce 10

Ekonomipersonal

Trädgårdsmästare...................

1

Ca 14

Ca 15

Befallningsman........................

1

Ca 12

Ca 15

Hantverkare..............................

1

Ca 10

Ca 13

Hantverksföreståndare

Eldare.........................................

1 2

Ca 9

Ca 10

Ekonomibiträde (med eldar-

göromål).................................

1 1

Ca el. Ce 9

Ca el. Ce 10

Eldare

Ekonomibiträde........................

7

Ca el. Ce 9

Ca el. Ce 10

;

Tvättföreståndare...................

1

Ca 8

Ca 10

i

| Sömmerska eller väverska...

4

Ca 7

Ca 9

|

1 Fr. o. m. den 1 juli 1951 vikariatslöneförordnande att bestrida göromål, som ankomma

på innehavare av tjänster som eldare i Ca resp. Ce 10.

Kungl. Maj.ts proposition nr 107.

65

Bil. 51.

KAROLINSKA SJUKHUSET.

Befattning

Antal ■

1

3

i

Tvättföreståndare

j

Slöjdföreståndare

[ Arbetsinstruktör .

Reparatör........................................

I Reparatör .....................................

Reparatör.......................................

j

Förste vaktmästare....................

J

Reparatör.......................................

Hantverkare3................................

Ambulansförare............................

Vaktmästare..................................

Eldare.............................................

Maskintvättare.............................

Biträdande tvättföreståndare .. 1 2 3 4 * 6

4

1

3 1

2

1

4

1

1

19

16

4 4

5 3

1

1

1

Lönegrad

I förekommande

fall ny tjänste-

benämning

f. n.

enligt förslag

Ca 13

Ca 15

Ca 12

Ca 16

Förste arbetsbi-

struktör

Ce 12

Ce 14

Ce 12

| Ce 15 1 befattning1

| oförändrad 3 befatt-

1 Hantverksföre-

| ståndare

Hantverkare

ningar

Ce 12

oförändrad

Hantverkare

Ca 12

Ca 15

Förste reparatör

( Ca 14 1 befattning

Uppsyningsman

Ca 11

■J oförändrad 1 befatt-

1

ning

Ce 11

oförändrad

Ca 10

Ce 10

Ca 12

Ce 12

| Reparatör

Ce 10

Ce 11

Ca 9

I

Ca el. Ce 11

1

17 befattningar

Ce 9

Ca el. Ce 10

18 befattningar

Ca 9

Ce 9

Ca el. Ce 11 se bil. 71

Övriga befattningar

Ca el. Ce 10

Ca 9

Ca 10

Ce 9

Ce 10

Ce 8

Ce 10

1 Föreslagen uppflyttad till Ce 14 i 1952 års statsverksproposition.

2 Fr. o. m. den 1 juli 1951 vikariatslöneförordnande såsom reparatör i Ca 13 (röntgen­

reparatör).

3 Fr. o. m. den 1 juli 1951 vikariatslöneförordnande såsom reparatör i Ca el. Ce 11. I 1952

års statsverksproposition föreslås, att 4 hantverkare i Ca 10 och 1 i Ce 10 uppflyttas till

reparatörer i Ca resp. Ce 11.

4 Fr. o. m. den 1 juli 1951 vikariatslöneförordnande såsom eldare i Ca 10. I 1952 års stats­

verksproposition föreslagna uppflyttade till Ca 10.

3 Innehavaren av en av befattningarna har fr. o. m. den 1 juli 1951 erhållit vikariatslöneför­

ordnande såsom reparatör i Ce 11. Övriga två befattningar skola fr. o. m. nämnda dag t. v. ej

uppehållas. I stället skall förordnas 1 eldare i Cg 11 och 1 eldare i Cg 10. I 1952 års stats­

verksproposition föreslås, att 3 eldare i Ce 9 skola uppflyttas till Ce 10.

6 Bihang till riksdagens protokoll 1952. 1 saml. Nr 107.

66

Kungl. Maj.ts proposition nr 107.

Bil. 52.

SERAFIMERLASARETTET. i

Befattning

Antal

Lönegrad

I förekommande

fall ny tjänste-

benämning

f. n.

enligt förslag

Hantverksföreståndare...............

1

Ca 12

Ca 13

Reparatör .....................................

1

Ce 12

oförändrad

Hantverkare

Trädgårdsmästare........................

1

Ca 12

oförändrad

Förste vaktmästare....................

1

Ca 11

Ca 13

Uppsyningsman

Tvättföreståndare........................

1

Ca 11

Ca 12

Hantverkare..................................

1 3

Ca 10

Ca 12

Reparatör

( Ca el. Ce 11 se bil. 71

Eldare.............................................

1 lo

Ca 9 •! Övriga befattningar

l 3 2

Ce 9

Ca el. Ce 10

11

Ca 9

Ca el. Ce 11

10 befattningar

Vaktmästare..................................

5

Ce 9

Ca el. Ce 10

6 befattningar

Maskintvättare.............................

1

Ce 9

Ce 10

Centrifugskötare..........................

1

Ce 9

Ce 10

Maskintvättare

Badföreståndare...........................

* 1

Ce 7

Ce 10

Biträdande tvättföreståndare ..

1

Ce 7

Ce 8

1 Fr. o. m. den 1 juli 1951 vikariatslöneförordnande såsom reparatör i Ca 11. I 1952 års

statsverksproposition föreslås, att 3 reparatörer uppflyttas från Ca 10 (hantverkare) till Ca 11.

8 Innehavarna av dessa befattningar inneha vikariatslöneförordnanden, en såsom reparatör

i Ca 11 och tre såsom eidare i Ca 10. I 1952 års statsverksproposition föreslås, att 4 eldare

uppflyttas från Ca 9 till Ca 10.

8 Fr. o. m. den 1 juli 1951 vikariatslöneförordnande såsom eldare i Ce 10. I 1952 års stats­

verksproposition föreslås, att 2 eldare uppflyttas från Ce 9 till Ce 10.

Föreslagen uppflyttad till 9 lönegraden i 1952 års statsverksproposition.

Kungl. Maj.ts proposition nr 107.

67

Bil. 53.

CENTRALA SJUKVÅRDSBEREDNINGEN.

a) Avlöningar.

Löne­

grad

Tj änstebenämning

Antal tjänster

Anm.

Nuv. stat

Förslag

Ce 31

Byrådirektör.........................

1

2

29

Byrådirektör.........................

1

27

Byråarkitekt..........................

1

1

Byråingenjör.........................

-

1

Tj. tillkommer enl. statsv. prop.

Summa

3

4

b) Arbetsstudieavdelning.

Löne-

Tjänsteben amning

Antal tjänster

Anm.

grad

Nuv. stat

Förslag

i

Ce 27

Byråingenjör.........................

1

1

1

Summa

1

1

Bil. 54.

STATENS TVÅNGSARBETSANSTALT Å SVARTSJÖ OCH STATENS

ALKOHOLISTANSTALT DÄRSTÄDES.

Befattning

Antal

Lönegrad

f. n.

enligt förslag

Uppsyningsman........................

2

Ca 15

Ca 16

Förste förman..........................

5

Ca 13

Ca 14

Yrkesmästare............................

2

Ca 13

Ca 14

Förman.......................................

32

Ca 11

Ca 12

Köksföreståndare.....................

1

Ce 10

Ce 12

Kungl. Maj:ts proposition nr 107.

STATENS INOM FÅNGVÅRDSORG ANISATIONEN ANORDNADE

TVÅNGSARBETS- OCH ALKOHOLISTANSTALT.

Bil. 55.

Befattning

Antal

Lönegrad

f. n.

enligt förslag

Första valctfru.........................

1

Ga 11

Ca 13

Vaktfru.......................................

2

Ca 8

Ca 10

Bil. 56.

STATENS INOM SINNESSJUK VÅRDSORG ANISATIONEN

ANORDNADE ALKOHOLISTANSTALT.

Befattning

| Antal

Lönegrad

f. n.

enligt förslag

Överskötare.............................. 1

Ca 13

Ca 14

Förste skötare.......................... 1

Ca 12

Ca 13

f 9

Ca 11

Ca 12 j

Skötare....................................... <

^

Ce 11

Ce 12

Bil. 57.

STATENS ALKOHOLISTANSTALT Å VENNGARN.

Befattning

Antal

Lönegrad

f. n.

enligt förslag

1

Ca 15

Ca 16

Ca 13

Ca 14

Förste förman..........................

4

Trädgårdsmästare...................

1

Ca 13

Ca 14

3

Ce 13

Ce 14

8

Ca 11

Ca 12

Chaufför.....................................

1

Ce 10

Ce 11

Kungl. Maj:ts proposition nr 107.

69

Bil. 58.

STATENS ALKOHOLISTANSTALT Å HAKNÄS.

Befattning

Antal

Lönegrad

Arbetsledare

Sköterska . .

1

2

f. n.

enligt förslag

Ca It

Ca 13

Ce 8

Ce 10

Bil. 59.

CIVILFÖRSVARSSTYRELSEN.

Löne­

grad

Tjänstebenämning

Antal tjänster

f. n.

enligt

förslag

Ca 33

Byrådirektör.........................................

1

31

Byrådirektör.........................................

1

1

29

Byråintendent.......................................

1

Förste byråingenjör............................

1

1

Förste byråinspektör..........................

2

2

Förste byråsekreterare......................

1

1

27

Byråintendent.......................................

1

Förste byråingenjör............................

1

1

Förste byråsekreterare......................

1

2

24

Byråsekreterare....................................

2

_

Ce 31

Byrådirektör.........................................

1

1

29

Förste byråingenjör............................

1

1

Förste byråinspektör..........................

1

1

Förste byråsekreterare......................

1

1

Kamrer...................................................

1

27

Förste byråingenjör............................

1

Förste byråsekreterare......................

1

1

Kamrer....................................................

1

_

25

Byråassistent.........................................

4

Byråingenjör.........................................

2

Byråinspektör.......................................

2

2

24

Byråassistent.........................................

4

Byråingenjör.........................................

3

Summa

25

25

Nuvarande antal amanuenser............................

3

70

Kungi. Maj:ts proposition nr 10

7

.

Bil. 60.

STATENS PENSIONS ANSTALT.

Löne­

grad

Tj änstebenämning

Antal tjänster

Anm.

Nuv. stat

Förslag

Ca 29

Förste aktuarie............................

1

1

1

Se nedan

Förste byråsekreterare...............

1

1

Se nedan

Kamrerare.....................................

1

1

25

Aktuarie.........................................

2

Byråsekreterare............................

2

24

Aktuarie.........................................

2

Byråsekreterare............................

1

Se nedan

Kassör.............................................

1

Summa

7

7

Nuv. antal amanuenser..............................

6

Anmärkning:

Enligt Kungl. Maj:ts beslut den 2/3 1951 ha åt innehavarna av vissa tjänster i statens pensions-

anstalt uppdragits att mot vikariatslön bestrida göromål, som ankomma på tjänsteman i högre

lönegrad, nämligen förste aktuarien och förste byråsekreteraren enligt 31 samt två amanuen­

ser enligt 27 lönegraden. Därjämte har byråsekreteraren förordnats att mot vikariatslön uppe­

hålla tjänsten som förste byråsekreterare.

Kungl. Maj.ts proposition nr 107.

71

Bil. 61.

VISSA SPECIELLA TJÄNSTER.

Befattning

Antal

Nuvarande

lönegrad

Föreslagen

lönegrad

Anm.

Statens justerare .....................

f 4

26

27

Se anm. 1

l I’

24

25

Se anm. 1

Folkskolinspektör....................

52

29

34

Nqmadskolinspektör...............

1

29 + 1 500 kr

34

Avlöningsförstärkningen

Lotsdirektör..............................

6

30

31

indrages

Lotsinspektör............................

6

24

27

Förste taxeringsintendent vid

överståthållarämbetet ....

1

35

Co 14

Taxeringsintendent vid över-

ståthållarämbetet................

6

32

37

Revisionsintendent vid Över-

ståthållarämbetet................

1

32

37

Taxeringsintendent vid läns-

styrelse...................................

24

32

37

Landsfogde................................

24

32

37

1 6

29

31

Landsfiskal................................

1

3

29

oförändrad

Se anm. 2

j 25

27

29

Se anm. 2

| 320

27

oförändrad

Stadsfiskal i Boden................

1

26 + 2 700 kr

31

Tjänsten förutsättes änd-

rad till landsfiskals-

tjänst. Arvodet indrages

Anmärkningar:

1. Statens justerare. För säkerställande av rekryteringen har ansetts erforderligt att tjänster för

biträdande justerare i Ce 21 såsom påbyggnad på befordringsgången kunna inrättas vid behov

genom beslut av Kungl. Maj:t.

2. Landsfiskalerna. Förslaget angående antalet tjänster i 29 lönegraden har f. n. måst grundas

på tillgänglig statistik för år 1949. Ett förnyat övervägande angående nämnda antal bör

komma till stånd när ett på den nya landsfiskalsorganisationen grundat statistiskt material

föreligger.

72

Kungl. Maj.ts proposition nr 107.

Bil. 62.

CIVILFÖRVALTNINGEN I ALLMÄNHET.

(Förslag rörande lönegradsplacering av befattningar, vilka icke upptagits i

specialbilaga).

Befattning

Nuvarande

lönegrad

Föreslagen

lönegrad

Anm.

' Expeditionsvakt........................

9

10

| Expeditionsvakt, tillika port-

vakt...........................................

9

11

Vid gymnastiska centralinstitutet

Gårdskarl.....................................

9

10

Museivakt....................................

9

10

Portvakt.......................................

9

10

: Portvakt, tillika eldare...........

9

10

} Port- och planteringsvakt----

9

10

1 Vaktmästare................................

9

10

I Expeditionsvakt........................

10

11

Hantverkare................................

10

12

Förste museivakt......................

11

Se anm. 1

Institutionsvaktmästare..........

11

12

Se anm. 2

Museibiträde................................

11

12

Vid statens etnografiska museum

Snickare.......................................

11

12

Vid tekniska högskolan i Stock-

holm. Tjänstebenämning: hant-

1 verkare

Maskinist.....................................

12

15

Vid statens biografbyrå

Mekaniker....................................

12

13)

(Vid statens provningsanstalt

Provberedare..............................

12

13 j

jse anm. 3

Institutionsvaktmästare..........

13

Se anm. 2

Preparator...................................

13

14

Uppsyningsman..........................

13

oförändrad

Arkivbiträde...............................

14

15

Hos lantmäteristyrelsen

Instrumentmakare....................

14

Se anm. 2

Koppartryckare..........................

14

oförändrad

Livrustmästare...........................

14

oförändrad

Maskinist.....................................

14

15

Vid statens biografbyrå

Materialförvaltare.....................

14

oförändrad

Preparator...................................

14

17

Hos riksarkivet. Tjänstebenäm-

ning: konservator

oförändrad

Vid övriga verk

Uppsyningsman..........................

14

13

Vid naturhistoriska riksmuseet

Verkmästare................................

14

oförändrad

1 Åldfru...........................................

14

oförändrad

Materialförvaltare.....................

16

17

Hos riksförsäkringsanstalten

Verkmästare................................

16

oförändrad

Förste instrumentmakare ....

18

;Se änm. 2

! Instrumentmakare....................

18

J

Kungl. Maj:ts proposition nr 107.

7 »

Anmärkningar:

1. Lönegradsplaceringen av förste museivakter är avsedd att omprövas i samband med över­

synen av förste expeditionsvakternas lönegradsplacering.

2. För institutionsvaktmästare böra nuvarande 11 och 13 lönegraderna ersättas med 12 och 14

lönegraderna. Uppflyttning från 13 till 14 lönegraden bör dock ske först efter en tillämnad

närmare undersökning 1 fråga om tjänsternas fördelning mellan 12 och 14 lönegraderna.

I samband med denna översyn är även instrumentmakares (förste instrumentmakares) löne­

gradsplacering avsedd att omprövas.

3. Den föreslagna lönegradsplaceringen för mekaniker och provberedare vid statens provnings-

anstalt är icke att betrakta såsom normerande för icke-ordinarie personal med samma tjänste-

benämning vid anstalten.

74

Kungl. Maj:ts proposition nr 107.

Bil. 63.

OMLÄGGNING AV LÖNEGRADER OCH LÖNEKLASSER

FÖR MILITÄRA BESTÄLLNINGSHAVARE.

F. n.

Förslag

lönegrad

löneklasser

lönegrad

löneklasser

Me 1...........................

9-12

Me 101.........................

10-13

Me 2...........................

10-13

Me ll1.........................

11-14

Ma 3...........................

12-15

Ma 14.........................

14-17

Ma 4...........................

14, 15, 16, 18

Ma 16.........................

16-19

Ma 5...........................

15, 16, 18, 20

Ma 19.........................

19-22

Ma 6...........................

18, 20, 22

Ma 21.........................

21-24

Ma 8...........................

22-25

Ma 23*.........................

23-26

Me 4...........................

14, 15, 16, 18

Me 161 2

3 4 5

.........................

16-19

Ma 7...........................

18, 20, 22, 24

1 Ma (Me) 19...............

\ Ma 23*.........................

19-22

23-26

Ma 9...........................

24, 26, 28, 29

Ma 27.........................

27-30

Ma 10.........................

29, 31, 32

Ma 30.........................

30-33

Ma 11.........................

32-34

Ma 33.........................

33-36

Ma 12.........................

40

Ma 37».........................

37-40

1 Beträffande lönegradsplaceringen skola de regler tillämpas som f. n. gälla i fråga om pla­

cering i Me 1 och Me 2.

2 Beträffande placering i denna lönegrad hänvisas till särskilt förslag angående militära för­

valtares lönegradsplacering.

3 Tjänstetiden i Me 16 är 2 år, där ej i visst fall längre prövotid anses erforderlig. Om vid

befordran till löjtnant ordinarie beställning ej finnes disponibel, placeras beställningshavaren i

avvaktan härå i lönegrad Me 19.

4 Uppflyttning till Ma 23 sker fr. o. m. det kvartal, som följer närmast efter det 6 års tjänst

i lönegrad Ma (Me) 19 fullgjorts. Härvid förutsättes, att antalet beställningar för löjtnant i

personalförteckningarna upptages alternativt i lönegraderna Ma 19 och Ma 23.

5 Lönen utgår omedelbart efter 40 löneklassen.

Anmärkning.

Det förutsättes, att arvode till pensionerad personal i arvodesbefattning omregleras i anslutning

till de föreslagna ändrade löneställnin garna för militär personal.

Kungl. Maj:ts proposition nr t07.

75

Bil. 6'r.

FLYGTILLÄGG.

A. Gällande bestämmelser om flygtillägg föreslås ändrade på i huvudsak föl­

jande sätt. 2 3 4 5 6

1. Beställningshavare, som har att fullgöra flygtjänstgöring i någon av nedannämnda befatt­

ningar, äger under de närmare villkor och förutsättningar, som i detta reglemente angivas,

uppbära flyglillägg med följande belopp för månad räknat:

Flygtillägg i befattning såsom

Beställningshavare till-

flyg-

förare

kr.

fiyg-

spanare

kr.

prov-

kontrollflygare

fiyg-

färd­

meka­

niker

kr.

meteo-

rolog

hörande lönegrad

flygare

kr.

fiyg-

förare

kr.

Övriga

kr.

list

kr.

Mha 1 och 2,

Mg 10, Me 10 och 11, Ma 14

270

480

270

240

_

Me 16, Ma 16, Ma 19 (fan­

junkare) ..................................

330

330

480

330

300

Md, Me eller Ma 19 (löjtnant),

Md eller Ma 23...................

390

390

480

_

Ma 27 37 .................................

450

390

480

-

Mo eller Mp 13 22 ...............

480

390

-

Ca, Ce eller Cg 10 och 12 ..

240

Ca, Ce eller Cg 15 — 22.........

-

-

180

300

180

Ca, Ce eller Cg 23-37, Cp 15

och 16 .....................................

480

390

240

240

2. Flygtjänstgöring skall för att berättiga till flygtillägg fullgöras minst i den omfattning,

som bestämmes av Kungl. Maj:t eller, efter Kungl. Maj:ts bemyndigande, av chefen för

flygvapnet.

3. Flygförare, som tillika är flyglärare vid grundläggande flygutbildning, äger utöver flygtillägg

åtnjuta flyglärartillägg med 60 kronor för månad räknat.

4. Elevtillägg utgår med 120 kronor för månad räknat till beställningshavare, som är kommen­

derad såsom elev i grundläggande flygutbildning, samt med 180 kronor för månad räknat

till beställningshavare, som tillhör armén eller marinen och som vid flygvapnet undergår

grundläggande flygutbildning till flygspanare.

5. Flygtillägg, flyglärartillägg och elevtillägg må åtnjutas jämväl under semester ävensom un­

der tjänstledighet med oavkortad lön, i senare fallet, dock högst under 2 år. Under tjänst­

ledighet, som medför löneavdrag jämlikt 28 § Saar, minskas tilläggen, för dag räknat, vid

A-avdrag med 1/120 och vid B-avdrag med 1/60. Vid C-avdrag utgår intet tillägg.

6. Har beställningshavare skadats till följd av olycksfall vid flygning eller ådragit sig sjuk­

dom, till vilken flygtjänstgöring kan arises hava väsentligen bidragit, och har han av sådan

anledning blivit oförmögen till dylik tjänstgöring utan att fördenskull åtnjuta tjänstledig­

het, äger han bibehålla 3/4 av flygtillägget under sammanlagt högst ett år från tjänstgö-

ringshindrets början, inberäknat av skadan eller sjukdomen föranledd tjänstledighet, samt

halvt flygtillägg under ytterligare högst ett år.

Beställningshavare, som på grund av sjukdom eller nedsatt arbetsförmåga i andra fall än i

föregående stycke sägs avstänges från flygtjänstgöring, äger på motsvarande sätt bibehålla

halvt flygtillägg under sammanlagt högst ett år från tjänstgöringshindrets början samt 1/4

av flygtillägget under ytterligare högst ett år, tiden beräknad på sätt i nästföregående stycke

sägs.

76

Kungl. Maj.ts proposition nr 107.

7. Därest beställningshavare i andra fall än som i punkterna 5 och 6 avses på egen begäran

befrias från flygtjänstgöring eller övergår till befattning, med vilken dylik tjänstgöring icke

är förenad, upphör rätten till flygtillägg. Vad sålunda stadgas gäller även för det fall att be­

ställningshavare av annan anledning än sjukdom eller nedsatt arbetsförmåga av chefen för

flygvapnet förklaras olämplig till fortsatt flygtjänstgöring.

8. Beställningshavare, vilken fullgjort föreskriven flygtjänstgöring under sammanlagt minst

12 år, äger, därest han av anledning som i punkt 6 sägs eller av organisatoriska skäl går för-

lustig rätten till flygtillägg, för tiden därefter, så länge han kvarstår i flygvapnets tjänst,

uppbära lön enligt löneklass, vars nummer med två enheter överstiger numret för den löne-

klass han enligt detta reglemente eljest skolat tillhöra, dock att för beställningshavare med

lön enligt 39 eller 40 löneklassen löneplan 1 eller enligt löneplan 2 Kungl. Maj:t äger fast­

ställa storleken av löneförhöjningen.

9. Beställningshavare, som icke är berättigad till flygtillägg eller elevtillägg, samt civil tjänste­

man vid försvaret äger för dag, varunder han beordras deltaga i flygning enligt av Kungl.

Maj:t eller, efter Kungl. Maj:ts bemyndigande, av försvarets civilförvaltning meddelade

föreskrifter uppbära flygtraktamenle med följande belopp:

Beställningshavare (tjänsteman) tillhörande lönegrad

Dagbelopp

kronor

1. Mha 1 och 2, Mg 10, Me 10 och 11, Ma 14, Ca, Ce eller Cg 1-15 ..

9

2. Me 16, Ma 16, Md, Me, Md 19, Ca, Ce eller Cg 16-19........................

11

3. Övriga....................................................................................................................

13

Därest militär eller civilmilitär beställningshavare, som avses i föregående stycke, under

deltagande i flygning drabbas av olycksfall, varav föranledes sjukdom eller förlust av arbets­

förmågan, äger han under tjänstledighet till följd av olycksfallet åtnjuta flygtillägg, beställ­

ningshavare tillhörande grupp 1 i tabellen här ovan med 150 kronor för månad räknat och

annan beställningshavare med 210 kronor för månad räknat skolande beträffande dylika

flygtillägg gälla vad i punkt 5 stadgas.

10. Personal kommenderas till flygtjänstgöring av chefen för flygvapnet, som för varje personal­

kategori fastställer arten och den närmare omfattningen av sådan tjänstgöring.

11. För rätt att komma i åtnjutande av flygtillägg skall beställningshavare, där ej annat följer

av föreskrifterna i punkterna 5 och 6 ovan, fullgöra flygtjänstgöring minst tre dagar för

månad.

Då omständigheterna därtill föranleda, må enligt chefens för flygvapnet beprövande an­

talet flygdagar kunna tillfälligt minskas eller ock resterande flygtjänstgöring fullgöras under

närmast följande tre månader.

12. Vederbörande chef skall månadsvis å tid, som försvarets civilförvaltning bestämmer, till­

ställa den kassaförvaltning, som har att utbetala flygtillägg, erforderliga tjänstgöringsupp-

gifter för flygtilläggets beräknande.

13. Närmare föreskrifter för kontroll å fullgörandet av stadgad flygtjänstgöring utfärdas av

chefen för flygvapnet.

14. De ytterligare föreskrifter, som må erfordras för tillämpningen av de beträffande flygtillägg

meddelade bestämmelserna, utfärdas av försvarets civilförvaltning.

övergångsbestämmelse.

1. Beställningshavare i lönegraden Mha 2, som nu uppbär mekanikertillägg, äger så länge han

kvarstår i innehavande beställning bibehålla tillägget.

2. I anledning av att mekanikertillägg i övrigt enligt ovan avgivna bestämmelser icke längre

skall utgå skall beställningshavare, som genom tilläggets upphörande kommer att lida

minskning i omedelbart dessförinnan utgående sammanlagda belopp av lön och mekaniker­

tillägg, äga åtnjuta personlig lönefyllnad med belopp motsvarande skillnaden.

Kungl. Maj.ts proposition nr 107.

77

B. Under avd. A punkt 8 ovan avsedd beställningshavare så ock annan be-

beställningshavare, vilken intill pensionsåldern fullgjort flygtjänstgöring

i där angiven omfattning, har ansetts böra erhålla förhöjd pension be­

räknad för beställningshavare tillhörande löneplan 1 löneklasserna till

och med 38 motsvarande ett med två löneklasser förhöjt pensionsunder-

lag och för övriga med däremot svarande belopp.

78

Kungl. Maj.ts proposition nr 107.

Bil. 65.

SJÖKARTEVERKET.

Löne­

grad

Tjänstebenämning

Antal tjänster

Anm.

Nuv. stat

Förslag

Ca 33

Byrådirektör.............................................

_

2

31

Byrådirektör.............................................

2

27

Militärhydrograf.......................................

1

Redaktör....................................................

1

26

Militärhydrograf.......................................

1

-

25

Ingenjör ......................................................

1

1

Kamrerare..................................................

1

Kontrollstationsföreståndare................

2

Redaktör....................................................

1

24

Kontrollstationsföreståndare................

2

23

Kamrerare..................................................

1

Ce 25

Byråassistent.............................................

-

1

Kontrollstationsföreståndare................

1

24

Byråassistent.............................................

1

-

Kontrollstationsföreståndare................

1

Summa

10

10

Nuv. antal amanuenser...........................................

1

Kungl. Maj:ts proposition nr 107

7

»

Bil. 66.

FÖRSVARETS SOCIALBYRÅ.

Löne­

grad

Tj änstebenämning

Antal tjänster

Anm.

Nuv. stat

Förslag

Ce 29

Förste byråsekreterare...................

1

2

27

Förste byråsekreterare...................

1

-

Summa

2

2

Nuv. antal amanuenser...................................

3

Bil. 67.

GARNISONSSJUKHUSEN.

Befattning

Antal

Lönegrad

I förekommande

fall ny tj änste­

benämning

f. n.

enligt förslag

Sysselsättningsterapeut..................

1 2

Ce 12

Ce 14

Arbetsinstruktör

Trädgårdsmästare............................

1

Ce 12

Ce 13

Snickare..............................................

1

Ce 9

Ce 12

Hantverkare

Vaktmästare......................................

3

Ce 9

Ce 10

1 Därav 1 befattning vid Karolinska sjukhusets garnisonsavdelning.

80

Kungl. Maj.ts proposition nr 107.

Bil. 68.

VISSA CIVILA OCH CIVILMILITÄRA TJÄNSTER VID FÖRSVARET.

Befattning

Nuvarande

lönegrad

Föreslagen

lönegrad

Anm.

Badmästare.......................

9

10

Expeditionsvakt...............

9

10

Förrådsman.......................

9

11

Se anm. 2

Hantverkare......................

9

12

Hundgårdsföreståndare. .

9

12

Tj änstebenämning: hundgårdsförman

(För omkring 45 tjänster vid remont-

Hästskötare.......................

9

12

\ depåer. Tj änstebenämning: remont-

| dressör

10

För övriga tjänster

Museivakt..........................

9

10

Vaktmästare.....................

9

10

Se anm. 3

Bilförare.............................

10

oförändrad

Fodermarsk.......................

10

12

Hantverkare......................

10

12

Hovslagare........................

10

12

Vaktmästare......................

10

oförändrad

Se anm. 3

Förman..............................

11

12

Tj änstebenämning: hantverkare

|Se bil. 70. En tjänst vid arméstaben

| Förste expeditionsvakt. .

11

] uppflyttas till 14 lönegraden med

j tjänstebenämningen materialförval­

tare

Förste vaktmästare........

11

oförändrad

Se anm. 3

Montör................................

11

13

Remontdressör.................

11

12

Remontryttare.................

11

12

Sjukvårdsförmån.............

11

14

Snickare..............................

11

12

Tjänstebenämning: hantverkare

[Se anm. 4. Två tjänster, en vid AIOS

(Förråds)förman...............

12

13

1 och en vid MUOS uppflyttas till 14

( lönegraden

Armétekniker...................

12

14

Flygtekniker......................

12

15

Förrådsvaktmästare ....

12

13

Se anm. 4

ITre tjänster, en vid arméstaben, en vid

Garageförman...................

12

13

j AUS och en vid flygstaben, uppflyt-

] tas till 13 lönegraden; en tjänst vid

! FCS uppflyttas till 15 lönegraden

Tjänstebenämning för befattning i 12

lönegraden: trädgårdsförman. Av nu­

varande fyra tjänster bibehållas tre

Trädgårdsmästare...........

12

— övergångsvis med benämningen

trädgårdsmästare — i 12 lönegraden.

En tjänst (trädgårdsmästare), av­

sedd för GS Boden, uppflyttas till

13 lönegraden. (Jfr bil. 67)

Knngl. Maj.ts proposition nr 107.

81

Befattning

Nuvarande

lönegrad

Föreslagen

lönegrad

Anm.

Stallföreståndare.............

13

14

Garageförman...................

14

15

Rustmästare.......................

17

14

Vid armémuseum

Tygförvaltare...................

19

23

jGäller i avvaktan på prövning ej vid

Förste tygförvaltare ....

22

23

j RRV tjänstgörande

Anmärkningar:

1. Gottgörelse för övertidstjänstgöring, som jämlikt 32 § Saar och 19 § Tb Saar må tillkomma

lörrådsman, skall icke utgå vid sådan tjänstgöring med trupp, varom förmäles i 11 §

Kungl. Maj:ts brev den 30 juni 1948, angående ersättning vid resa, lör resa och resekostnads-

ersättning i samband med semester, tjänstgöringstraktamente m. m. för personal vid för­

svaret (TLA 127, TSA 129, Ekof C 69); vederbörande befälhavare bör likväl kunna bevilja

tjänstemannen permission, enligt vad därom stadgas i TjRK, i motsvarande omfattning

som för tjänstgöring i fråga kan komma att beredas militär och civilmilitär personal.

2. Genom försvarets civilförvaltnings försorg skall undersökas i vad mån något mindre antal

tjänster för förrådsmän, exempelvis vid ensligt belägna förråd eller vid förråd med mera öm­

tålig materiel, böra omvandlas till tjänster för förrådsvaktmästare.

3. Beträffande de med tjänstebenämning vaktmästare och förste vaktmästare upptagna tjäns­

terna skall undersökas i vad mån viss tjänst eller vissa tjänster böra med ändrad tjänste­

benämning uppföras i annan löneställning än den här upptagna.

4. Då lönegradsplaceringen för förrådsvaktmästare ansetts liksom hittills böra vara densamma

som för förrådsförman, har uttalats att även arbetstidsförhållanden och tjänstebenämning böra

ansluta sig till vad nu gäller för förrådsförman.

C Bihang till riksdagens protokoll 1952. 1 samt. Nr 107.

82

Kungl. Maj.ts proposition nr 107.

Bil. 60.

HUVUDGRUNDER BETRÄFFANDE REGLERAD BEFORDRINGSGÅNG

FÖR AMANUENSER M. FL.

1. Befordringsgången för amanuenspersonal utformas enligt följande schema:

Cf 19 - Ce 21 - Ce 23 - Ce 25.

1 1/2 år 2 år 2 år

2. a) Tingstjänstgöring skall tillgodoräknas inom befordringsgången.

b) Inom befordringsgången skall en tid av 2 år tillgodoräknas tjänsteman, som antingen av­

lagt filosofie licentiatexamen inom ämnesområde som är av särskild betydelse för hans arbete

vid verket eller avlagt mer än en lägre akademisk eller motsvarande examen, därest den ifråga­

varande examenskombinationen prövas särskilt önskvärd med hänsyn till verkets speciella

behov.

Befordringsgången blir sålunda:

Cf 21 - Ce 23 - Ce 25

1 1/2 år 2 år

c) Den som erhållit diplom från socialinstitut må kunna antagas till amanuens i befordrings­

gången under förutsättning att han utövat minst 3 års praktisk verksamhet, som befinnes

vara av väsentlig betydelse för tjänstgöringen vid verket.

3. Vid ikraftträdandet av den i punkt 1 angivna befordringsgången skola ordinarie tjänster

i Ca 24, som rekryteras genom hittills tillämpad befordringsgång till Ce 24, uppflyttas till

Ca 25.

4. Den nya befordringsgången förutsättes i princip skola tillämpas på vid ikraftträdandet an­

ställda amanuenser inom nuvarande befordringsgång, som om den varit gällande under vars

och ens hela anställningstid.

5. Vad i punkterna 2 b) och 3 ovan stadgas skall äga motsvarande tillämpning beträffande per­

sonal med civilingenjörs- eller jägmästarutbildning och för sådan personal avsedda tjänster.

Kungl. Maj.ts proposition nr 107.

83

Bil. 70.

LÖNF.GRADSPLACERING FÖR EXPEDITIONSVAKTS-

OCH VAKTMÄSTARPERSONAL.

1. Expeditionsvakter (förste expeditionsvakter) m. fl.

Expeditionsvakter i 9 och 10 lönegraderna föreslås uppflyttade en grad till 10 resp. 11 löne­

graden.

Lönegradsplaceringen av förste expeditionsvakter är avsedd att underkastas särskild om­

prövning. Såsom utgångspunkt för denna har antagits principen att de som äro förmän för

två eller flera stadigvarande heltidsanställda expeditionsvakter (ordinarie eller icke-ordinarie)

böra uppflyttas till 12 lönegraden. Beträffande dem som äro förmän för annan personal än

expeditionsvakter — tillsyn å städning i allmänhet ej inbegripen — prövas i varje särskilt

fall om förmanskapet kan anses jämförligt med förmanskap över expeditionsvakter. Där

mer än en förste expeditionsvakt finnes, bör i allmänhet 12 lönegraden tillämpas endast för

en av dem.

Undersökningen är avsedd att omfatta även förste stationsbiträden vid telegrafverket och

förste museivakter.

2. Vaktmästare (förste vaktmästare).

A. Allmänna läroverken, folkskoleseminarierna, småskoleseminarierna, högre tekniska läroverken,

konstfackskolan, sjöbefälsskolorna.

Vaktmästare i 9 lönegraden föreslås uppflyttad till 10 lönegraden.

Vaktmästare i 10 lönegraden — häri inbegripen en vaktmästare vid sjöbefälsskolorna vilken

i årets statsverksproposition föreslagits uppflyttad till nämnda lönegrad — föreslås skola

uppflyttas till 11 lönegraden.

Vaktmästare (förste vaktmästare) i 11 lönegraden föreslås uppflyttad till 12 lönegraden.

B. Armémuseum, naturhistoriska riksmuseet, akademien för de fria konsterna med konsthögskolan,

universitetskanslersämbetet, Uppsala universitet, statens centrala frökonlrollanslalt.

Vaktmästare i 9 lönegraden föreslås uppflyttad till 10 lönegraden.

C. Alnarps lantbruks-, mejeri- och trädgårdsinstitut.

Vaktmästare i 9 lönegraden och förste vaktmästare i 11 lönegraden föreslås uppflyttade en

grad till 10 resp. 12 lönegraden.

D. Statens lantbrukskemislca kontrollanstalt.

Vaktmästare i 11 lönegraden föreslås uppflyttad till 12 lönegraden.

E. Fiskeristyrelsen med statens fiskeriförsök.

En vaktmästartjänst i 9 lönegraden ändras till expeditionsvakttjänst i 11 lönegraden.

F. Statens institut för folkhälsan.

En vaktmästartjänst i 9 lönegraden ändras till förste expeditionsvakttjänst i 11 lönegraden.

84

Kungl. Maj.ts proposition nr 107.

Bil. 71.

PERSONAL VID FASTA MASKINANLÄGGNINGAR.

1. Inrättande av eldartjänster ill lönegraden.

Eldartjänster i 11 lönegraden inrättas för eldare i 10 lönegraden (eller med vikariatslöneför-

ordnande i denna lönegrad) till ett antal, motsvarande en för varje vid anläggning tillhörande

någon av anläggningsgruppema 4—8 placerad reparatör i Ca, Ce eller Cg 11 (eller med vika-

riatslöneförordnande i denna lönegrad), som uppflyttas till 12 lönegraden; antalet dock i

fråga om anläggningar i grupperna 4 — 6 beräknat högst efter tre dylika reparatörer per an­

läggning.

Antalet anläggningar, nuvarande antalet reparatörstjänster i 11 lönegraden (motsvarande),

nuvarande antalet eldartjänster i 10 lönegraden (motsvarande) samt ungefärliga antalet

eldartjänster, som skola uppflyttas till 11 lönegraden, framgår av följande uppställning (siff­

rorna med viss reservation på grund av oklara fall o. d.).

Förvaltningsområde

Anläggningar

grupp 4—8

Nuv. antal

reparatörer

11 (motsv.)

Nuv. antal

eldare 10

(motsv.)

Eldare 11

Försvaret.......................................

100

148

506

148

Undervisningssjukhusen.............

3

9

13

9

Sinnessjukhusen...........................

25

31

136

31

Civilförvaltningen i övrigt ....

14

13

28

13

Kommunikationsverken.............

2

10

14

6

Summa

144

212

697

208

Anm. Fördelningen av eldartjänsterna i 11 lönegraden fastställes efter detalj genomgång av

anläggningarna inom resp. förvaltningsområden. Därvid böra inom ramen för det beräknade to­

talantalet tjänster även andra anläggningar än grupp 4 — 8 kunna komma ifråga.

2. Förslag beträffande övrig personal.

Reparatörstjänst i 11 lönegraden samt sådan eldar- och hantverkartjänst i 10 lönegraden,

som innehaves av befattningshavare med vikariatslöneförordnande såsom reparatör i 11 löne­

graden, hänföres till 12 lönegraden.

I övrigt skall lönegradsplaceringen för personalen vid de fasta maskinanläggningarna vara

oförändrad i avvaktan på prövning av arbetsledargruppernas löneställning.

Kangl. Maj:ts proposition nr 107.

85

Bil. 72.

VISSA UTTALANDEN RÖRANDE REKRYTERINGSPERSONAL

TILL 10 LÖNEGRADEN, HANTVERKARES KOMPETENS

SAMT ARBETSLEDARPERSONAL.

1. I samband med föreslagen höjning av bottennivån för stora grupper av tjänstemän från 9

till 10 lönegraden har förutsatts, att i icke-ordinarie tjänst intill utgången av det kalender­

kvartal, varunder 21 års ålder uppnåtts, tillämpas den löneställning som skulle ha gällt, om

rekryteringen alltjämt avsett tjänst i 9 lönegraden. Därvid bör den som uppnått 18 års ålder

kunna anställas som extra tjänsteman i 9 lönegraden, när sedvanlig aspiranttid förflutit eller

då det finnes påkallat med hänsyn till levnadsålder, utbildning och föregående praktisk verk­

samhet. Å andra sidan bör i fråga om nyanställd tjänsteman med högre levnadsålder än 21 år

anställning såsom extra tjänsteman i 10 lönegraden kunna ske, där med hänsyn till levnads­

ålder, utbildning och föregående praktisk verksamhet högre löneställning än enligt den nor­

mala aspirantgraden anses böra ifrågakomma.

2. De föreslagna hantverkartjänsterna i 12 lönegraden ha ansetts motiverade med hänsyn till

att med ifrågavarande tjänster är förenat kvalificerat yrkesarbete som förutsätter full yrkes­

kompetens.

3. Det förutsättes, att resultatet av pågående särskilda utredning angående arbetsledare kan

komma att föranleda förnyad prövning av lönegraden för vissa tjänstemannagrupper med

arbetsledande uppgifter.

86

Kungl. Maj.ts proposition nr 107.

Innehållsförteckning.

Utdrag ur statsrådsprotokollet.................................................................................. 2

Förhandlingsöverenskommelsen.............................................................................. 8

Vid överenskommelsen fogade bilagor..................................................................... 9

Postverket................................................................................................................ 9

Telegrafverket.............................................................................................. 12

Statens järnvägar................................................................................................... 15

Statens vattenfallsverk........................................................................................ 22

Domänverket........................................................................................................ 24

Luftfartsverket....................................................................................................... 25

Södertälje kanalverk............................................................................................ 25

Fångvårdsstyrelsen............................................................................................... 26

Fångvårdsanstalterna.......................................................................................... 27

Socialstyrelsen....................................................................................................... 28

Statens skolor tillhörande barna- och ungdomsvården.................................. 29

Bostadsstyrelsen................................................................................................... 29

Riksförsäkringsanstalten...................................................................................... 30

Arbetarskyddsstyrelsen.......................................................................................... 31

Yrkesinspektionen.................................................................................................. 32

Pensionsstyrelsen.................................................................................................... 33

Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen....................................................................... 34

Vägförvaltningarna................................................................................................ 36

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut............................................ 37

Statskontoret........................................................................................................ 39

Statistiska centralbyrån...................................................................................... 40

Riksräkenskapsverket.......................................................................................... 40

Tullverket................................................................................................................ 41

Kontrollstyrelsen.................................................................................................... 44

Mynt- och justeringsverket.................................................................................. 46

Bank- och fondinspektionen................................................................................. 47

Stiftsnämnderna...................................................................................................... 47

Folkskoleseminarierna............................................................................................ 48

Småskoleseminarierna............................................................................................ 49

Småskollärare, lärare vid mindre folkskola, biträdande lärare....................... 49

Läroanstalterna för blinda.................................................................................... 50

Vårdanstalten i Lund för blinda med komplicerat lyte................................. 50

Dövstumskolorna.................................................................................................... 50

Överstyrelsen för yrkesutbildning....................................................................... 51

Statens hingstdepåer och stuteri......................................................................... 51

Veterinärhögskolan................................................................................................. 52

Veterinärinrättningen i Skara............................................................................... 52

Statens veterinärmedicinska anstalt................................................................. 53

Statens lantbrukskemiska kontrollanstalt......................................................... 53

Skogsvårdsstyrelserna.......................................................................................... 54

Lotsstyrelsen........................................................................................................ 56

Fyrstaten m. ........................................................................................................ 57

Patent- och registreringsverket............................................................................ 59

Medicinalstyrelsen.......................................................................................................... 60

Statens bakteriologiska laboratorium...................................................................... 61

Statens sinnessjukhus................................................................................................... 62

Statens skol- och yrkeshem på Salbohed............................................................... 64

Statens skol- och yrkeshem i Vänersborg............................................................. 64

Statens anstalt för fallandesjuka.............................................................................. 64

Karolinska sjukhuset..................................................................................................... 65

Serafimerlasarettet.......................................................................................................... 66

Cenrala sjukvårdsberedningen.................................................................................... 67

Statens tvångsarbetsanstalt å Svartsjö och statens alkoholistanstalt därstädes 67

Statens inom fångvårdsorganisationen anordnade tvångsarbets- och alko­

holistanstalt ................................................................................................................. 68

Statens inom sinnessjukvårdsorganisationen anordnade alkoholistanstalt ...

68

Statens alkoholistanstalt å Venngarn...................................................................... 68

Statens alkoholistanstalt å Haknäs.......................................................................... 69

Civilförsvarsstyrelsen..................................................................................................... 69

Statens pensionsanstalt................................................................................................. 70

Vissa speciella tjänster................................................................................................. 71

Tjänster inom civilförvaltningen i allmänhet....................................................... 72

Omläggning av lönegrader och löneklasser för militära beställningshavare .

74

Flygtillägg........................................................................................................................ 75

Sjökarteverket ................................................................................................................ 78

Försvarets socialbyrå.................................................................................................... 79

Garnisonssjukhusen ....................................................................................................... 79

Vissa civila och civilmilitära tjänster vid försvaret............................................ 80

Huvudgrunder beträffande reglerad befordringsgång för amanuenser m. fl. 82

Lönegradsplacering för expeditionsvakts- och vaktmästarpersonal............... 83

Personal vid fasta maskinanläggningar................................................................... 84

Vissa uttalanden rörande rekryteringspersonal till 10 lönegraden, hantver­

kares kompetens samt arbetsledarpersonal........................................................ 85

Kungl. Maj.ts proposition nr 107.

87