Prop. 1952:213

('med förslag till lag om ändring i kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370), m. m.',)

Kungl. Maj:ts proposition nr 213.

1

Nr 213.

Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen med förslag till lag

om ändring i kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370), m. m.; given Stockholms slott den 31 mars 1952.

Kungl. Maj :i vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­ rådsprotokollet över finansärenden för denna dag, föreslå riksdagen att an­ taga härvid fogade förslag till

1) lag om ändring i kommunalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370);

2) förordning om ändring i förordningen den 26 juli 1947 (nr 576) om statlig inkomstskatt;

3) förordning om ändring i förordningen den 26 juli 1947 (nr 577) om statlig förmögenhetsskatt;

4) förordning om ändring i taxeringsförordningen den 28 september 1928 (nr 379);

5) förordning om ändring i uppbördsförordningen den 31 december 1945 (nr 896);

6) förordning med bestämmelser om begränsning av skatt i vissa fall; 7) förordning med bestämmelser om begränsning i vissa fall av preli­ minär skatt; samt

8) förordning om ändring i förordningen den 26 juli 1947 (nr 581) om kvarlåtenskapsslcatt.

GUSTAF ADOLF.

Per Edvin Sköld.

1---- 487 52

Bihang till riksdagens protokoll 1952. 1 sand. Nr 213.

Kungl. Maj:ts •proposition nr 213.

Propositionens huvudsakliga innehåll.

Propositionen grundar sig på 1949 års skatteutrednings betänkande an­

gående den statliga direkta beskattningen (SOU 1951:51) och avser en

omläggning i vissa avseenden av fysiska personers beskattning med verkan

från och med den 1 januari 1953. I vilken utsträckning önskemålet om en

allmän skattesänkning därvid kan förverkligas blir beträffande den statliga

inkomstskatten beroende av vilken uttagningsprocent som bestämmes för

skatten. Frågan härom lämnas emellertid i detta sammanhang öppen; den

kommer att upptagas till prövning i samband med framläggande av pro­

positionen angående komplettering av riksstatsförslaget för budgetåret

1952/53.

Med de ändringar i skatteutredningens förslag som förordas i proposi­

tionen kan inkomstbortfallet för staten vid en skattereform av förevarande

innehåll beräknas för helt år till omkring 630 miljoner kronor vid en ut-

lagning med 100 procent av den statliga inkomstskattens grundbelopp och

till omkring 360 miljoner kronor vid en uttagning med 110 procent av

samma grundbelopp.

I propositionen föreslås, att de statliga ortsavdragen för gifta skattskyl­

diga skola bestämmas till följande belopp: i ortsgrupp I 3 360 kronor, i

ortsgrupp It 3 520 kronor, i ortsgrupp III 3 680 kronor, i ortsgrupp IV

3 840 kronor och i ortsgrupp V 4 000 kronor.

Ogift skattskyldig (varmed jämställes änkling, änka eller frånskild),

som haft hemmavarande eller av den skattskyldige helt eller delvis under­

hållet barn, för vilket rätt till allmänt barnbidrag förelegat, föreslås skola

åtnjuta ortsavdrag med följande belopp: i ortsgrupp I 2 520 kronor, i orts­

grupp II 2 640 kronor, i ortsgrupp III 2 760 kronor, i ortsgrupp IV 2 880

kronor och i ortsgrupp V 3 000 kronor. Om barnet icke stått under den

skattskyldiges vårdnad skall nu nämnt ortsavdrag åtnjutas endast om den

skattskyldige icke levt tillsammans med den som har vårdnaden om barnet.

För ensamstående skattskyldig föreslås, att den nu förekommande redu­

ceringen av det statliga ortsavdraget vid stigande inkomst skall upphöra

att gälla. Ortsavdraget skall alltså enligt förslaget utgå med fast belopp

även för ensamstående, nämligen i ortsgrupp I 1 680 kronor, i ortsgrupp

II 1 760 kronor, i ortsgrupp III 1 840 kronor, i ortsgrupp IV 1 920 kronor

och i ortsgrupp V 2 000 kronor.

Beträffande fysiska personer, oskifta dödsbon och familjestiftelser före­

slås, att den statliga inkomstskattens grundbelopp skall beräknas enligt

två progressiva skiktskalor (s. 65), den ena avsedd för sådana skattskyl­

diga, vilkas ortsavdrag beräknas enligt de för gift skattskyldig gällande

grunderna, och den andra avsedd för övriga hithörande skattskyldiga.

Grundbeloppet skall enligt skalorna beräknas till 12 procent av den be­

skattningsbara inkomsten så länge denna icke överstiger i den förra skalan

8 000 kronor och i den senare skalan 4 000 kronor. Den högsta skattesatsen

är i båda skalorna 65 procent.

3

Den nuvarande sambeskattningen av äkta makar föreslås alltjämt skola bibehållas. För det beskattningsår, varunder makar ingått äktenskap, skola de dock kommunalt och statligt taxeras såsom av varandra oberoende skatt­ skyldiga. Vid beräkningen av kommunalt och statligt ortsavdrag föreslås makarna skola tillgodotoras hälften var av det gemensamma ortsavdraget. I den mån sådant avdrag icke kan utnyttjas av den ena maken skall det tillgodoräknas den andra maken. Vid taxeringen till statlig inkomstskatt skall därefter skatten fördelas mellan makarna efter förhållandet mellan deras beskattningsbara inkomster, icke såsom för närvarande i förhållande till deras taxerade inkomster.

Det s. k. förvärvsavdraget för gift kvinna med egen inkomst av rörelse eller av eget arbete föreslås vid taxering till statlig inkomstskatt skola, i den mån inkomsten därtill förslår, utgå med högst 300 kronor eller, om den gifta kvinnan haft hemmavarande barn för vilket rätt till allmänt barnbidrag förelegat, med 300 kronor jämte 10 procent av nämnda inkomst, sammanlagt dock högst med 1 000 kronor. Tillika föreslås att gift man, som haft inkomst av jordbruksfastighet eller av rörelse och vars hustru utfört arbete i förvärvskällan till ett värde av minst 300 kronor, skall, om och i den mån inkomsten i förvärvskällan därtill förslår, vid taxering till statlig inkomstskatt äga rätt till avdrag med 300 kronor. De nu nämnda avdragen må dock för makarna tillsammans icke överstiga 300 respektive 1 000 kronor. Någon ändring i bestämmelserna om gift kvinnas förvärvs- avdrag vid taxering till kommunalskatt föreslås icke.

I propositionen föreslås vidare viss sänkning av den statliga förmögen­ hetsskatten. I detta avseende förordas dels en höjning av gränsen för skatt­ skyldigheten från nuvarande 30 000 kronor till 50 000 kronor och dels vissa ändringar i skiktskalan för förmögenhetsskatten (s. 125).

Det föreslås vidare, att bestämmelserna om den s. k. 80-procentspärren, vilka för närvarande ha provisorisk karaktär, skola göras definitiva. I samband härmed föreslås även att den statliga förmögenhetsskatten i viss utsträckning skall kunna tagas i anspråk vid skattereduktionen.

De föreslagna ändringarna beträffande förmögenhetsbeskattningen ha föranlett även en justering av skattepliktsgränsen och skalan för kvar- låtenskapsskatten.

Förslaget om fördelning av ortsavdrag och skatt mellan makar, vilka båda ha inkomst, har givit anledning till vissa ändringar i uppbördsför- ordningen.

Kungl. Maj:ts proposition nr 213.

4

Kungl. May.ts proposition nr 213.

F ö r s 1 a g

till

lag om ändring i kommimaiskattelagen den 28 september 1928 (nr 370).

Härigenom förordnas, att 52 § 1 mom. och 65 § kommunalskattelagen den

28 september 1928 ävensom anvisningarna till 46 § punkt 3 och 48 § samma

lag1 skola erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives.

52 §.

1 mom. Äkta makar, som under beskattningsåret levt tillsammans, taxeras

en var för sin inkomst samt mannen därjämte för boets gemensamma in­

komst. Har vid dylik taxering avdrag, som i 46 § 1 och 2 mom. medgives,

helt eller delvis ej kunnat utnyttjas å den ena makens skattepliktiga inkomst,

må bristen avräknas å den andra makens inkomst i samma kommun. Un­

derskott å icke yrkesmässig avyttring av fast eller lös egendom, som upp­

kommit för endera maken, må avräknas från den andra makens inkomst i

samma kommun av förvärvskälla av samma slag. Ortsavdrag beräknas för

en var av makarna till hälften av det belopp, som i 48 § 2 mom. andra

stycket sägs, dock att, om sådan del av ortsavdraget helt eller delvis ej

kunnat utnyttjas å den ena makens taxerade inkomst, bristen må avräknas

å den andra makens taxerade inkomst. Avdrag, som i 50 § 2 mom. andra

eller tredje stycket sägs, beräknas för vardera maken för sig under iakt­

tagande av att avdraget för makarna tillsammans icke må överstiga det i

50 § 2 mom. andra stycket angivna högsta beloppet.

Skola makarna taxeras i kommuner, tillhörande olika ortsgrupper, be­

räknas ortsavdrag för dem efter den högre ortsgruppen.

65 §.

Frågan, huruvida —------- före taxeringsåret.

I fråga om skattskyldig, som ingått äktenskap under beskattningsåret,

skola de för gift skattskyldig gällande bestämmelserna äga tillämpning först

vid taxering för det därpå följande beskattningsåret.

Har eljest under beskattningsåret ändring inträtt i förhållande, som har

betydelse för tillämpning av bestämmelserna angående taxering av gift

skattskyldig, skall det förhållande, som rått under större delen av beskatt­

ningsåret, vara bestämmande för taxeringen.

Anvisningar

till 46 §.

3. Om en person varit gift eller om gift kvinna levt tillsammans med sin

man, bedömes med ledning av föreskrifterna i 65 §.

1 Senaste lydelse av 52 § 1 mom. se 1951:761, av 65 § se 1945:897 samt av anvis­

ningarna till 48 § se 1950:252.

5

Kungl. Maj-.ts proposition nr 213.

till 48 §.

Vad i denna paragraf stadgas om person, som varit här i riket bosatt, skall på grund av föreskriften i 68 § tillämpas även å person, som här i riket stadigvarande vistats. Frågan om en person varit gift eller om en gift person levt tillsammans med sin make, liksom ock frågan huruvida skattskyldig haft barn eller icke bedömes med ledning av föreskrifterna i 65 §. Rätt till allmänt barnbidrag anses föreligga från och med den dag barnet fötts eller rätten eljest inträtt till och med den dag barnet fyllt 16 år eller rätten eljest upphört. Med barn avses jämväl styvbarn ävensom adopterat barn. Avgö­ rande för frågan, huruvida skattskyldig haft husföreståndarinna, är det för­ hållande, som rått under större delen av beskattningsåret.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1953; dock att äldre bestämmelser fortfarande skola gälla i fråga om 1953 års taxering samt i fråga om efter- taxering för år 1953 eller tidigare år.

6

Kungl. Maj:ts proposition nr 213.

Förslag

till

förordning om ändring i förordningen den 26 juli 1947 (nr 576) om

statlig inkomstskatt.

Härigenom förordnas, att 4 § 2 mom., 8 § 1 inom., 9 §, 10 § 1 mom. och

11 § 1 mom. förordningen den 26 juli 1947 om statlig inkomstskatt1 skola

erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives.

4 §•

2 mom. Har gift kvinna, som levt tillsammans med sin man och som

under större delen av beskattningsåret varit här i riket bosatt, under året

haft inkomst av rörelse eller av eget arbete, må hon, om och i den mån sådan

hennes inkomst därtill förslår, åtnjuta avdrag med 300 kronor eller, om

hon haft hemmavarande barn för vilket rätt till allmänt barnbidrag före­

legat, med 300 kronor jämte 10 procent av nämnda inkomst, sammanlagt

dock högst med 1 000 kronor.

Har gift man, som levt tillsammans med sin hustru och som under större

delen av beskattningsåret varit här i riket bosatt, under året haft inkomst

av jordbruksfastighet eller rörelse och har den skattskyldiges hustru utfört

arbete i förvärvskällan till ett värde av minst 300 kronor, må mannen, om

och i den mån inkomsten i förvärvskällan därtill förslår, åtnjuta avdrag

med 300 kronor.

Avdrag enligt detta moment må icke för makarna tillsammans överstiga

300 kronor eller, om den gifta kvinnan haft hemmavarande barn för vilket

rätt till allmänt barnbidrag förelegat, 1 000 kronor.

8 §•

1 mom. Skattskyldig fysisk person, som varit här i riket bosatt under

hela beskattningsåret, äger att å den taxerade inkomsten åtnjuta statligt

ortsavdrag, vars storlek bestämmes med hänsyn till de ortsgrupper, som an­

givas i 48 § 1 mom. kommunalskattelagen.

Skattskyldig, som under beskattningsåret varit gift och levt tillsammans

med andra maken, åtnjuter statligt ortsavdrag med följande belopp, näm­

ligen i ortsgrupp I 3 360 kronor, i ortsgrupp II 3 520 kronor, i ortsgrupp III

3 680 kronor, i ortsgrupp IV 3 840 kronor och i ortsgrupp V 4 000 kronor.

Skattskyldig, som------------ stycke sägs.

Gift skattskyldig, som under beskattningsåret icke levt tillsammans med

andra maken, ävensom annan ogift skattskyldig än som avses i nästföregå­

ende stycke, äger, därest han haft hemmavarande eller av den skattskyldige

helt eller delvis underhållet barn, som stått under hans vårdnad och för vil­

1 Senaste lydelse av 9 § 2 och 3 mom. se 1951:423, av 9 § 5 mom. se 1951:329 samt

av 10 § 1 mom. se 1951: 180.

7

ket rätt till allmänt barnbidrag förelegat, åtnjuta statligt ortsavdrag med föl­

jande belopp, nämligen i ortsgrupp I 2 520 kronor, i ortsgrupp II 2 640 kro­

nor, i ortsgrupp III 2 760 kronor, i ortsgrupp IV 2 880 kronor och i orts­

grupp V 3 000 kronor. Har skattskyldig som nyss nämnts haft barn, för

vilket allmänt barnbidrag utgått men vilket icke stått under hans vårdnad,

äger han, därest han helt eller delvis underhållit barnet, likaledes åtnjuta

ortsavdrag efter vad i detta stycke sägs, dock endast om den skattskyldige

icke levt tillsammans med den som har vårdnaden om barnet.

Annan skattskyldig än i andra, tredje eller fjärde stycket sägs (ensam­

stående) äger åtnjuta statligt ortsavdrag med följande belopp, nämligen i

ortsgrupp I 1 680 kronor, i ortsgrupp II 1 760 kronor, i ortsgrupp III 1 840

kronor, i ortsgrupp IV 1 920 kronor och i ortsgrupp V 2 000 kronor.

Eungl. Maj:ts proposition nr 213.

9 §-

1 mom. Skattskyldigs beskattningsbara inkomst skall, med iakttagande

av vad nedan i 11 § stadgas, fastställas enligt de i 2 och 3 mom. angivna

grunder.

2 mom. För skattskyldig fysisk person, som varit här i riket bosatt under

hela eller någon del av beskattningsåret, utgöres den beskattningsbara in­

komsten av den taxerade inkomsten minskad med statligt ortsavdrag.

Finnes skattskyldigs------------ 3 000 kronor.

Vad härefter —------- beskattningsbar inkomst.

3 mom. För annan skattskyldig än som i 2 mom. avses utgör den taxerade

inkomsten tillika beskattningsbar inkomst.

4 mom. Skatteplikt till statlig inkomstskatt inträder

för fysisk person, som varit här i riket bosatt under hela eller någon del

av beskattningsåret: då den beräknade beskattningsbara inkomsten uppgår

till minst 20 kronor;

för annan skattskyldig: då den beräknade beskattningsbara inkomsten

uppgår till minst 100 kronor.

10 §.

1 mom. Statlig inkomstskatt utgår för fysiska personer, oskifta dödsbon

och familjestiftelser med viss i särskild ordning bestämd procent av nedan

angivna grundbelopp.

För skattskyldig, som åtnjuter ortsavdrag med belopp som beräknats en­

ligt 8 § 1 mom. andra stycket och som varit här i riket bosatt under hela

eller någon del av beskattningsåret, utgör grundbeloppet:

när den beskattningsbara inkomsten icke överstiger 8 000 kronor: 12 pro­

cent av den beskattningsbara inkomsten;

när den beskattningsbara inkomsten överstiger

8

Kungl. Maj:ts proposition nr 213.

8 000 men icke

10 000 kr.

960 kr. för

lOOuO

»

»

12 000

»

1280

»

»

12 000

»

»

16 000

»

lriBO

» »

16 000

»

n

20 000

»

2 680

» »

20 000

»

»

30 000

»

3 880

» »»

30 O00

K

»

40 000

»

7 380

)) »

40 0< i0

»)

»

60 000

»

11380

» ))

60 000

»

»

100 000

»

20 380

» »

100 000

»

»

150 000

»

40 380

» »

150 000

»

200 0U0

»

67 880

»

n

200 000 kr.

97 880

» »

8 000 kr. och 16

%

av återstoden;

10 0U0

»

»

20

%

» ))

12 000

»

»

25

%

» » ;

16 000

»

>,

30 %

» » ;

20 000

»

))

35 ®

» » ;

30 000

»

»

40 %

..

..

;

40 00O »

»

45

%

» » ;

60 000

»

»

50 %

»

»

100 0<J0

»

»

55

%

» » ;

150 0OO

»

60 %

» »

200 000 »

»

65

%

» »

För annan i detta moment avsedd skattskyldig än i föregående stycke sägs

utgör grundbeloppet:

när den beskattningsbara inkomsten icke överstiger 4 000 kronor: 12 pro­

cent av den beskattningsbara inkomsten;

när den beskattningsbara inkomsten överstiger

4 000 men icke

6 000 kr

6 000

»

))

8 000 »

8 000

»

»

10 000 »

10 000

»

»

12 000 »

12 000

»

»

16 000 »

16 000

»

»

20 000 »

20 000

»

»

30 000 »

30 000

»

»

40 000 »

40 000

»

»

60 000 »

60 000

»

»

100 000 »

100 OuO

»

»

150 000 »»

150 000

200 000

»

kr.

))

200 000 »

480 kr. för

4 000 kr. och 16

%

av återstoden;

800

»

»

6 000

»

»

20

%

»

» ;

1200

»

»

8 000

)) *)

24

%

)> )) ;

1680

»

»

10 000

» »

27

%

» » ;

2 220

))

))

12 000

» »

30

%

» » ;

3 420

»

16 000

»

)l

34

%

»» >, ;

4 780

»

»

20 000

»

n

38

%

» » ;

8 580

»

O

30 000

» »

42

%

»

»

j

12 780

»

O

40 000

n

»

46

%

»

a

;

21980

»

»

60 000

» »

50

%

» » ;

41980

»

»

100 000

» »

55

%

» » ;

69 480

u

150 000

j>

n

60

%

» )) ;

99 480

»

»

200 000

» »

65

%

» »

Ändå att statlig inkomstskatt skall uttagas med mer än 100 procent av

grundbeloppet, må likväl icke den å någon del av den beskattningsbara

inkomsten belöpande skatten uppgå till högre belopp än som motsvarar

65 procent av denna inkomstdel.

Med familjestiftelse------------ ekonomiska intressen.

11

§•

1 mom. Äkta makar, som under beskattningsåret levt tillsammans, taxe­

ras en var för sin inkomst samt mannen därjämte för boets gemensamma

inkomst. Har vid dylik taxering avdrag, varom i 4 § 1 mom. förmäles, helt

eller delvis ej kunnat utnyttjas å den ena makens inkomst, må bristen av­

räknas å den andra makens inkomst. Ortsavdrag beräknas för en var av

makarna till hälften av det belopp, som i 8 § 1 mom. andra stycket sägs,

dock att, om sådan del av ortsavdraget helt eller delvis ej kunnat ut­

nyttjas å den ena makens taxerade inkomst, bristen må avräknas å den

andra makens taxerade inkomst. Avdrag, som i 9 § 2 mom. andra stycket

sägs, beräknas för vardera maken för sig under iakttagande av att av­

9

draget för maltarna tillsammans icke må överstiga det i nämnda stycke angivna högsta beloppet. Skatten beräknas å det sammanlagda beloppet av makarnas beskattningsbara inkomster och fördelas å makarna efter förhållandet mellan deras beskattningsbara inkomster.

Skola makarna taxeras i kommuner, tillhörande olika ortsgrupper, be­ räknas ortsavdrag för dem efter den högre ortsgruppen.

Kungl. Maj:ls proposition nr 213.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1953; dock att äldre be­ stämmelser fortfarande skola gälla i fråga om 1953 års taxering samt i fråga om eftertaxering för år 1953 eller tidigare år.

10

Kungl. Maj.ts proposition nr 213

Förslag

till

förordning om ändring i förordningen den 26 juli 1947 (nr 577) om

statlig förmögenhetsskatt.

Härigenom förordnas, att 1 §, 8 §, 10 §, 11 § 1 mom. och 12 § förord­

ningen den 26 juli 1947 om statlig förmögenhetsskatt skola erhålla ändrad

lydelse på sätt nedan angives.

1 §•

Till staten------- - — givna bestämmelser.

Angående taxeringsmyndigheter — —- — i taxeringsförordningen.

Vid taxeringen till förmögenhetsskatt skola bestämmelserna i 3 §, 4 §

tredje stycket, 64 § 2 mom. och 65 § kommunalskattelagen äga motsvarande

tillämpning. I den mån bestämmelserna i kommunalskattelagen eller i denna

förordning meddelade, med stadganden i kommunalskattelagen likartade

bestämmelser äga tillämpning vid taxeringen till förmögenhetsskatt, skola

likaledes anvisningarna till kommunalskattelagen i motsvarande delar lända

till efterrättelse.

8

§•

Har skattskyldig hemmavarande barn, som icke fyllt 21 år, skall, därest

barnets till statlig inkomstskatt beräknade beskattningsbara inkomst icke

uppgår till minst 20 kronor, den skattskyldige taxeras jämväl för barnets

förmögenhet. I den skattskyldiges skattepliktiga förmögenhet inbegripes i

sådant fall jämväl barnets förmögenhet.

10 §.

Fysisk person, oskift dödsbo, utländskt bolag eller i 10 § 1 mom. förord­

ningen om statlig inkomstskatt omförmäld familjestiftelse skall icke utgöra

statlig förmögenhetsskatt, därest den beskattningsbara förmögenheten icke

överstiger 50 000 kronor.

Ej heller------- — 5 000 kronor.

11 §•

1 mom. Statlig förmögenhetsskatt skall för fysisk person, oskift dödsbo,

utländskt bolag samt i 10 § 1 mom. förordningen om statlig inkomstskatt

omförmäld familjestiftelse utgöra:

när den beskattningsbara förmögenheten icke överstiger 100 000 kronor:

fem promille av den del av den beskattningsbara förmögenheten, som över­

stiger 50 000 kronor, dock lägst en krona;

när den beskattningsbara förmögenheten överstiger

100 000 men icke

150 000 kr.:

250 kr. för

100 000 kr. ock 8 °/oo av återstoden;

150 000

»

»

200 000 » :

650 »

»

150 000 »

»

10 °/oo »

»

;

200 000

•>

»

400 000 » : 1150 »

»

200 000 »

»

13 °/oo »

->

;

400 000

»

»

1000 000 » : 3 750 »

»

400 000 »

»

16 °/oo »

»

;

1000 000 kr.

; 13 350 » » 1000 000 » » 18 °/oo »

»

11

12

§.

1 mom. För äkta makar, som under beskattningsåret levt tillsammans, beräknas den skattepliktiga förmögenheten för makarna var för sig, var­ vid boets gemensamma förmögenhet inräknas i mannens skattepliktiga för­ mögenhet. Har därvid skuld, som i 5 § avses, helt eller delvis ej kunnat ut­ nyttjas å den därtill närmast berättigade makens förmögenhet, må bristen avräknas å den andra makens förmögenhet. Den beskattningsbara förmö­ genheten beräknas för makarna gemensamt under hänsyntagande, vid till- lämpning av 9 § tredje och fjärde styckena, till makarnas sammanlagda nettoinkomst. Frågan om skatteplikt enligt 10 § bedömes med hänsyn till makarnas sålunda bestämda beskattningsbara förmögenhet. Skatt beräknas likaledes efter nämnda förmögenhet samt fördelas å makarna efter deras skattepliktiga förmögenheter.

2 mom. Äkta makar, som under beskattningsåret levt åtskilda, skola i fråga om taxering till statlig förmögenhetsskatt anses såsom av varandra oberoende skattskyldiga.

Kungl. Maj:ts proposition nr 213.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1953; dock att äldre be­ stämmelser fortfarande skola gälla i fråga om 1953 års taxering samt i fråga om eftertaxering för år 1953 eller tidigare år.

Förslag

till

förordning om ändring i taxeringsförordningen den 28 september

1928 (nr 379).

Härigenom förordnas, att 20 § 1 mom. och 86 § taxeringsförordningen den 28 september 19281 skola erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives.

20

§.

1 mom. Nedannämnda skattskyldiga--------— (självdeklaration), näm­ ligen:

1) aktiebolag och ekonomisk förening; 2) annan juridisk — — — 100 kronor; 3) fysisk person,------------ kronor; samt 4) fysisk eller juridisk person, vilkens tillgångar av den art, som i 3 § 1 inom. förordningen om statlig förmögenhetsskatt angives, vid beskattnings­ årets utgång haft ett värde överstigande 50 000 kronor eller, såvitt angår

1 Senaste lydelse av 26 § 1 inom. so 1051:330 samt av 86 § so 1952:

sådan juridisk person som avses i 6 § 1 mom. b) nämnda förordning, 5 000

kronor.

Vid bedömandet ------------ statlig förmögenhetsskatt.

I fråga om gift person skall för senare beskattningsår än det, varunder

äktenskapet ingåtts, vid bedömande av deklarationsskyldigheten hänsyn

tagas, förutom till hans egen inkomst och förmögenhet, även till boets och

den andra makens inkomst och förmögenhet, såvida makarna under större

delen av beskattningsåret levt tillsammans. Har skattskyldig barn, skall

hänsyn tagas jämväl till barnets förmögenhet, därest han enligt förord­

ningen om statlig förmögenhetsskatt skall taxeras därför.

Vid tillämpning------- -—- riket bosatta.

Avlider skattskyldig -------------den avlidne.

86

§.

För varje -— ------ -77 § 4 inom.

Hos särskild — --------egen uppbördsförvaltning.

De beslutade------ — skattskyldiges namn.

I inkomstlängden antecknas särskilt

dels i avseende å statlig inkomstskatt uppskattad inkomst av olika för­

värvskällor, medgivet avdrag för underskott å förvärvskälla, sammanräk­

nad nettoinkomst, medgivna allmänna avdrag som icke avse underskott å

förvärvskälla, taxerad inkomst, beloppet av medgivna ortsavdrag samt be­

skattningsbar inkomst med angivande tillika, där det ej framgår av läng­

dens uppställning, av den punkt i 10 § 2 mom. förordningen om statlig in­

komstskatt, enligt vilken skatten skall beräknas;

dels i — -------- beskattningsbar inkomst;

dels ock ■—------- här ovan.

Sådan anteckning — -------- 1 200 kronor.

I förmögenhetslängden -------- — beskattningsbara förmögenheten.

Närmare föreskrifter------- — Kungl. Maj :t.

Taxeringslängderna underskrivas —-------- och ledamöter.

12

Kungl. Maj ds proposition nr 213.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1954.

Kungl. Maj ds proposition nr 213.

13

Förslag

till

förordning om ändring i uppbördsförordningen den 31 december 1945

(nr 896).

Härigenom förordnas, att 4 § 2 inom., 5 §, 15 § och 53 § 1 mom. även­ som anvisningarna till 53 § uppbördsförordningen den 31 december 19451 skola erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives.

4 §•

2 mom. I skattetabellerna skola i särskilda kolumner upptagas skatte­ belopp för följande grupper av skattskyldiga, nämligen

1) gift, med makan sammanlevande manlig inkomsttagare, där makan har en sammanräknad nettoinkomst å minst tvåtusen kronor;

2) annan gift, med makan sammanlevande manlig inkomsttagare än under 1) sägs;

3) ogift inkomsttagare, som har hemmavarande eller av honom helt eller delvis underhållet barn, för vilket rätt till allmänt barnbidrag före­ ligger (ogift inkomsttagare med barn);

4) annan ogift inkomsttagare än under 3) sägs (ogift inkomsttagare utan barn).

Gift, med maken sammanlevande kvinna, vars make har inkomst,

skall

hänföras till under 3) upptagen grupp av skattskyldiga, därest hon har hemmavarande barn för vilket rätt till allmänt barnbidrag föreligger, samt eljest till under 4) upptagen grupp av skattskyldiga.

Gift, med maken sammanlevande kvinna, som har egen inkomst men vilkens make icke uppbär inkomst, skall likställas med gift manlig inkomst­ tagare.

Ogift skattskyldig —------- manlig inkomsttagare. Under 3) omnämnd inkomsttagare, som icke har vårdnaden om barnet men som sammanlever med den, under vars vårdnad barnet står, skall hän­ föras til! under 4) angiven grupp av skattskyldiga.

Med ogift------------ eller hemskild.

5 §•

Vid beräkning — — — högre utdebitering. Förhållandena den------------ femton år. Skall under inkomståret preliminär A-skatt enligt tabell börja utgå för skattskyldig, för vilken skatt icke tidigare sålunda beräknats, skall i fråga om skattskyldigs civilstånd det förhållande, som kan antagas komma att ligga till grund för taxering under året näst efter inkomståret, samt, vad an­

1 Senaste lydelse av här berörda författningsbestämmelser se 1951:421.

14

går frågan om den skattskyldige hav hemmavarande eller av honom helt eller

delvis underhållet barn för vilket rätt till allmänt barnbidrag föreligger, för­

hållandet vid den tidpunkt, då debetsedel jämlikt 42 § sista stycket över­

sändes till skattskyldig, vara avgörande för till vilken i 4 § 2 mom. avsedd

grupp av skattskyldiga vederbörande skall hänföras. Härvid skall iakttagas,

att i sistnämnda författningsrum med barn icke avses barn, som före den

1 november året näst före inkomståret fyllt femton år eller som fötts efter

den 1 november under inkomståret.

15 §.

Vid beräkning------------ femton år.

Vid preliminär taxering, som sker under inkomståret, skall hänsyn tagas

i fråga om skattskyldigs civilstånd till det förhållande, som kan antagas

komma att ligga till grund för taxering under året näst efter inkomståret,

samt, vad angår frågan om den skattskyldige har hemmavarande eller av

honom helt eller delvis underhållet barn för vilket rätt till allmänt barn­

bidrag föreligger, till förhållandet vid den tidpunkt, då taxeringen verkstäl­

les. Härvid skall iakttagas, att med barn icke avses barn, som före den 1

november året näst före inkomståret fyllt femton år eller som fötts efter

den 1 november under inkomståret.

Har skattskyldig------- — dylikt avdrag.

53 §.

1 mom. Jämkning av preliminär skatt skall av den lokala skattemyndig­

heten verkställas under inkomståret

1) därest skattskyldig-------- — efter inkomståret;

2) därest skattskyldig visar eller, såvitt hans ortsavdrag är beroende av

makes inkomst, gör sannolikt att ändring skett i förhållande, vartill hänsyn

skall tagas vid bestämmande av ortsavdrag för honom vid den taxering, som

skall verkställas under året näst efter inkomståret;

3) därest skattskyldig ------------ skatt; eller

4) därest skattskyldig------- - — preliminär A-skatt.

Jämkningen skall--------- — slutliga skatt.

Där icke------------ tjugufem kronor.

Erhåller lokal — -------- må erfordras.

Innan jämkning------------ är obehövligt.

Kungl. Maj.ts proposition nr 213.

Anvisningar

till 53 §.

Har skattskyldig----------- må betingas.

Lokal skattemyndighet —------- skatt uttages.

Den bevisning, som skattskyldig måste prestera för att erhålla jämkning,

är icke lika i de i 1 mom. under 2)—4) omnämnda fallen. Begäres jämk­

ning jämlikt 1 mom. 2) på grund av sådan ändring i makes inkomst, som

15

påverkar den skattskyldiges ortsavdrag, eller jämlikt 1 inom. 3), behöver vederbörande endast göra sannolikt, att de ifrågavarande förhållandena komma att vara för handen; mera kan han tydligen i dessa fall icke heller åstadkomma. I övriga fall har han däremot att styrka, att de berörda om­ ständigheterna verkligen föreligga.

Vid beslut------------ den skattskyldige.

Kungl. Maj:ts proposition nr 213.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1953; dock alt förordningen skall tillämpas redan dessförinnan såvitt fråga är om åtgärder, som erfordras för att uppbörd av preliminär skatt i enlighet med förordningens bestäm­ melser skall kunna äga rum från 1953 års ingång.

16

Kungl. Maj:ts proposition nr 213.

Förslag

till

förordning med bestämmelser om begränsning av skatt i vissa fall.

Härigenom förordnas som följer.

1 §•

Fysisk person, som varit här i riket bosatt under hela eller någon del av

beskattningsåret eller som här stadigvarande vistats, så ock oskift dödsbo

efter person, som vid dödsfallet var här bosatt eller här stadigvarande vista­

des, äger under de förutsättningar och i den omfattning nedan sägs åtnjuta

avkortning av påförd statlig inkomstskatt och förmögenhetsskatt eller resti­

tution av redan erlagd sådan skatt eller båda dessa förmåner i förening.

2 §•

1 mom. Avkortning av påförd skatt och restitution av erlagd skatt enligt

denna förordning skola avse det belopp, varmed den skattskyldige på grund

av taxering för visst taxeringsår påförd statlig inkomstskatt och förmögen­

hetsskatt samt allmän kommunalskatt, landstingsmedel och tingshusmedel

sammanlagt överstiga SO procent av den för honom samma år enligt förord­

ningen om statlig inkomstskatt taxerade inkomsten ökad med det belopp,

varmed avdrag för allmänna skatter jämlikt 4 § sistnämnda förordning må

hava vid taxeringen medgivits. Avkortningen och restitutionen må dock till­

hopa icke överstiga sammanlagda beloppet av den statliga inkomstskatten

och förmögenhetsskatten, därvid likväl den statliga förmögenhetsskatten

icke må nedbringas till lägre belopp än som motsvarar den skatt, som skulle

utgått å femtio procent av den skattepliktiga förmögenheten.

Vid fastställande av det belopp, för vilket avkortning eller restitution så­

lunda må åtnjutas, skall i förekommande fall med taxerad inkomst förstås

ett med motsvarande tillämpning av föreskrifterna i 9 § fjärde stycket för­

ordningen om statlig förmögenhetsskatt beräknat belopp.

2 mom. För äkta makar, vilka under hela beskattningsåret eller större

delen därav levt tillsammans, skall, såvitt angår senare beskattningsår än

det under vilket äktenskapet ingåtts, rätten att åtnjuta avkortning eller

restitution bedömas med hänsyn till båda makarnas sammanlagda in­

komst och skatter. Det belopp, som enligt föregående punkt må avkortas

eller restitueras, fördelas å makarna i förhållande till de belopp, varmed

vardera maken skulle ägt atnjuta avkortning eller restitution, därest hänsyn

tagits endast till den makens inkomst och skatter. 3

3 §.

Vid tillämpning av denna förordning skall, där avkortning kan ske, så­

dan i första hand äga rum. Kan avkortning icke ske eller kan sådan ske

17

allenast till viss del, skall det enligt 2 § bei'äknade beloppet, i den mån det

ej kunnat avkortas och det täckes av erlagt skattebelopp, återbetalas till den

skattskyldige. Å sålunda återbetalat belopp utgår icke ränta.

4 §.

Den som enligt denna förordning vill åtnjuta avkortning av påförd skatt

eller restitution av erlagd skatt eller båda dessa förmåner har att därom göra

ansökan hos länsstyrelsen i det län, inom vilket han taxerats till statlig in­

komstskatt för det taxeringsår varom fråga är, eller, därest han taxerats

till sådan skatt i Stockholms stad, till överståthållarämbetet.

Ansökan skall vara nämnda myndighet tillhanda före utgången av kalen­

deråret näst efter taxeringsåret, vid äventyr att avkortning eller restitution

enligt denna förordning icke må beviljas. Därest de i 2 § angivna förutsätt­

ningarna för åtnjutande av avkortning eller restitution föreligga först efter

det kammarrätten eller Kungl. Maj:t meddelat utslag angående sökandens

taxering för ifrågavarande taxeringsår, skall ansökningen vara myndigheten

tillhanda inom ett år efter det kammarrättens utslag vunnit laga kraft eller

Kungl. Maj :ts utslag meddelats.

Ansökan göres å blankett, vartill formulär fastställes av riksskatte­

nämnden.

5 §•

Finnes ansökning böra bifallas, skall länsstyrelsen eller överståthållar­

ämbetet antingen meddela förordnande om avkortning eller tillställa sökan­

den honom tillkommande restituerat belopp över postgiro eller ock vidtaga

båda dessa åtgärder.

G §.

Därest, efter det förordnande om avkortning eller restitution enligt denna

förordning meddelats, skattskyldigs taxering för ifrågavarande taxeringsår

så ändras, att avkortningen eller restitutionen bör beräknas till annat belopp

än som skett eller att avkortning eller restitution icke skall ifrågalcomma,

åligger det myndighet, som har att vidtaga debiteringsåtgärd i anledning av

den ändrade taxeringen, att vidtaga jämväl sådan ändring i debiteringen,

som föranledes av de ändrade grunderna för beräkning av avkortningen eller

restitutionen. Det åligger länsstyrelsen eller överståthållarämbetet att lämna

nyssnämnda myndighet härför erforderliga uppgifter.

7 §.

Beträffande besvär över beslut rörande tillämpning av denna förordning

skall gälla vad i uppbördsförordningen är stadgat angående klagan över de­

bitering av slutlig skatt.

8 §.

Kungl. Maj :t äger utfärda närmare bestämmelser för tillämpning av denna

förordning.

Kungl. Maj:ts proposition nr 213.

2—137 52

Bihang till riksdagens protokoll 1952.

1 sand. Nr 213.

18

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1954, då förordningen

den 26 juli 1947 (nr 584) med provisoriska bestämmelser om begräns­

ning av skatt i vissa fall skall upphöra att gälla; dock att sistnämnda för­

ordning alltjämt skall äga tillämpning i fråga om skatt, som påförts på

grund av taxering åren 1949—1953 eller på grund av eftertaxering för

nämnda år.

Kungl. Maj:ts proposition nr 21S.

Kungl. Maj:ts proposition nr 213.

19

Förslag

till

förordning med bestämmelser om begränsning i vissa fall av

preliminär skatt.

Härigenom förordnas som följer.

1 §•

Fysisk person, som är här i riket bosatt eller här stadigvarande vistas, så ock oskift dödsbo efter person, som vid dödsfallet var här bosatt eller här stadigvarande vistades, må beviljas nedsättning av preliminär B-skatt under de förutsättningar och i den omfattning nedan sägs.

2 §.

Vid debitering av preliminär B-skatt må skatten nedsättas med det be­ lopp, varmed avkortning eller restitution av motsvarande slutliga skatt kan beräknas bliva medgiven enligt 2 § förordningen den 1952 (nr

) med bestämmelser om begränsning av skatt i vissa fall.

Jämväl efter verkställd debitering må nedsättning av preliminär B-skatt ske med belopp som i föregående stycke angives. 3 4 5

3 §.

Skattskyldig, som vill erhålla nedsättning av preliminär B-skatt enligt denna förordning, skall göra ansökan därom hos den lokala skattemyndig­ het, som har att påföra den skattskyldige statlig inkomstskatt för inkomst­ året.

Ansökan skall i fall, som avses i 2 § första stycket, vara den lokala skatte­ myndigheten tillhanda senast den 1 december året näst före inkomståret. I annat fall skall ansökan göras senast före utgången av april månad året näst efter inkomståret.

4 §•

Ansökan, varom i 3 § förmäles, skall göras å blankett enligt formulär, som fastställes av riksskattenämnden.

Vid ansökan skall fogas preliminär självdeklaration, där den skattskyl- dige icke tidigare avgivit sådan deklaration för inkomståret. Ingives ansök­ ningen efter det den skattskyldige avlämnat allmän självdeklaration för in­ komståret, skall i stället avskrift av sistnämnda deklaration fogas vid an­ sökningen.

5 §•

Beslut över ansökan enligt 3 § meddelas av den lokala skattemyndigheten. Beslutet skall skyndsamt tillställas den skattskyldige ävensom vederbö­ rande länsstyrelse.

20

0 §•

Innebär beslut som avses i 5 § att preliminär B-skatt, som förfaller till

betalning efter det beslutet meddelats, skall utgöras med annat belopp än

det som tidigare utfärdad debetsedel utvisar, skall den lokala skattemyn­

digheten ofördröj ligen utfärda och till den skattskyldige översända ny de­

betsedel upptagande den ändrade skatten.

Det åligger länsstyrelsen att utan dröjsmål förordna om avkortning av

den skatt, som enligt beslutet icke skall erläggas.

7 §•

Innebär beslut som avses i 5 § att preliminär B-skatt icke vidare skall

utgå för inkomståret, åligger det länsstyrelsen att utan dröjsmål antingen

förordna om avkortning av den del av skatten, som överstiger vad den skatt­

skyldige enligt nämnda beslut har att erlägga i preliminär skatt, eller,

därest den skattskyldige redan inbetalt preliminär skatt med större belopp

än vad han enligt sagda beslut är skyldig att erlägga, till den skattskyldige

återbetala det överskjutande beloppet.

Å belopp, som återbetalas, utgår icke ränta.

8

§.

Den som icke åtnöjes med lokal skattemyndighets beslut enligt denna

förordning äger i beslutet söka ändring hos länsstyrelsen genom besvär, vil­

ka skola hava inkommit till länsstyrelsen inom en månad från den dag, då

klaganden erhöll del av beslutet.

Över länsstyrelsens beslut enligt denna förordning må klagan icke föras.

9 §•

De närmare föreskrifter, som erfordras för tillämpningen av denna för­

ordning, meddelas av Kungl. Maj :t.

Kungl. Maj:ts proposition nr 213.

Denna förordning träder i kraft dagen efter den, då förordningen enligt

därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

Genom denna förordning upphäves förordningen den 22 april 1949 (nr

175) med provisoriska bestämmelser om begränsning i vissa fall av preli­

minär skatt; dock att sistnämnda förordning alltjämt skall äga tillämpning

i fråga om preliminär skatt för år 1952 eller tidigare år.

Kungl. Majds proposition nr 213.

21

Förslag

till

förordning om ändring i förordningen den 26 juli 1947 (nr 581)

om kvariåtenskapsskatt.

Härigenom förordnas, att 9 §, 17 §,18 §, 20 §, 21 § och 28 § förordningen den 26 juli 1947 om kvariåtenskapsskatt skola erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives.

9 §•

Kvarlåtenskap är fri från skatt enligt denna förordning, därest värdet av kvarlåtenskapen icke överstiger 50 000 kronor.

I övrigt beräknas skatten enligt denna

Tariff.

Kvarlåtenskapsskatten utgör: när kvarlåtenskapen icke överstiger 70 000 kronor: 5 procent av det be­ lopp varmed kvarlåtenskapen överstiger 50 000 kronor; samt

när kvarlåtenskapen överstiger

70000 men icke 100 000 kr. 1 000 kr. för

70 000 kr. och 10

%

av äterstoden

100 000

n

>>

200 000

)>

4 000

» »

100 000 » » 15

%

» »

200 000

»

)>

300 000

»

19 000

» »

200 000 » » 20 %

» »

300 000

» »

500 000

»

39 000

» »

300 000 » » 25

%

» n

500 000

» »

1 000 000

»

89 000 » » 500 000 » » 30 %

» »

1000000

» »

2 000 000

»

239 000

)) »

1 000 000 » » 35

%

» »

2 000 000

» »

5 000 000

»

589 000 » » 2 000 000 » »

40

%

») »

5 000 000 kr.

1 789 000

>» »

5 000 000 » » 50

%

» »

Vid tillämpning — — — hundratal kronor.

17 §.

Gåva är fri från skatt enligt denna förordning, då gåvans värde icke över­ stiger 50 000 kronor. För annan gåva beräknas skatten på sätt nedan sägs.

För gåva till den, som vid tiden för gåvan är närmast till arv efter givaren, så ock för gåva till avkomling efter arvinge som nyss sagts, skall kvarlåten- skapsskatten beräknas enligt den i 9 § intagna tariffen och med hänsyn tagen till givarens förmögenhet, gåvans värde däri inräknat, vid tiden för gåvan. Skatten skall beräknas allenast å det belopp, varmed gåvans värde överstiger 50 000 kronor, och utgå efter den eller de procentsatser som skolat tillämpas, därest skatt skolat uttagas för hela förmögenheten och nyss­ nämnda belopp utgjort den högst beskattade delen därav. Därest givaren var gift, skall vad i detta stycke sägs om givarens förmögenhet i stället avse den del av makarnas förmögenhet, som enligt 15 § 1 mom. arvsskatteförord­ ningen beräknas vid bodelning eller boskifte tillfalla givaren, dock att giva­ rens förmögenhet icke må beräknas till lägre belopp än gåvan.

För annan------------efter givaren.

22

18 §.

Vid beräknande huruvida gåva, som avses i 17 § andra stycket, uppgår

till skattepliktigt belopp skall sammanläggning ske av den ifrågavarande

gåvan och alla av samme givare inom loppet av tio år dessförinnan bort­

givna, förut icke beskattade gåvor av det slag som i nyssnämnda författnings-

rum avses; och skall därvid, om under nämnda tid förekommit gåva eller

gåvor som förut beskattats, gåvan eller gåvorna till ett belopp av 50 000

kronor anses såsom en icke beskattad gåva. Skatten för gåvornas samman­

lagda belopp bestämmes såsom om fråga vore om en gåva och beräknas

med hänsyn till givarens på sätt i 17 § andra stycket sägs beräknade för­

mögenhet eller hans andel i makarnas förmögenhet vid tiden för den senaste

gåvan.

Vid beräknande------------ är fråga.

Vid sammanläggning------------ skall utgå.

20

§.

Har förmånstagare insatts till livförsäkring, som är så avtalad att premie­

betalningen skall vara fullgjord under en tid understigande tio år eller för

vilken under något år erlagts premie, som uppgår till mer än en femtedel

av sammanlagda beloppet av de premier, som skolat erläggas därest premie­

betalningen lika fördelats på tio år från avtalets slutande, och är försäk­

ringens ägare svensk medborgare eller här i riket bosatt utlänning, inträder

under dennes livstid skyldighet att erlägga kvarlåtenskapsskatt såsom för

gåva då på grund av försäkringsavtalet utbetalning sker till förmånstagaren,

dock endast om för försäkringen erlagts premier till ett sammanlagt belopp

överstigande 50 000 kronor.

I nu ■—■ -—• — motsvarande tillämpning.

21

§.

Efterlämnar svensk medborgare eller utlänning, som vid sin död var

bosatt här i riket, livförsäkring, till vilken förmånstagare insatts, och har

icke enligt 20 § för försäkringen erlagts kvarlåtenskapsskatt såsom för gåva,

inträder, om premiebetalningen påbörjats eller genom engångsbetalning full­

gjorts inom tio år före dödsfallet och för försäkringen erlagts premier till

sammanlagt belopp överstigande 50 000 kronor, vid dödsfallet skyldighet att

för försäkringen erlägga skatt såsom för kvarlåtenskap.

Efterlämnar den------------erlagda premierna.

Vid skattens bestämmande skall sammanlagda beloppet av de erlagda

premierna, i den män detsamma överstiger 50 000 kronor, läggas till den i

7 § angivna kvarlåtenslcapen samt skatten beräknas enligt den i 9 § intagna

tariffen å sammanlagda värdet av kvarlåtenslcapen och nämnda premiebe­

lopp; skolande därvid iakttagas, att det belopp, varmed kvarlåtenskapen

sålunda ökas, icke i något fall må överstiga värdet av vad som tillfallit för­

månstagaren.

Kungl. Maj:ts proposition nr 213.

23

Skall jämlikt 104 § andra stycket lagen om försäkringsavtal viss del av försäkringsbeloppet tillfalla efterlevande make och understiger den åter­ stående delen av försäkringsbeloppet summan av de erlagda premierna, före­ ligger icke skattskyldighet för större del av premiebeloppet än som motsvarar den återstående delen av försäkringsbeloppet minskad med 50 000 kronor.

Är efterlevande------------boets behållning.

28 §.

Där någon i enlighet med lagen om försäkringsavtal blivit insatt såsom förmånstagare, åligger det försäkringsgivaren att inom en månad efter er­ hållen vetskap om händelse, som enligt denna förordning medför skattskyl­ dighets inträde, lämna skriftlig uppgift härom till vederbörande beskatt- ningsmyndighet och därvid enligt de närmare föreskrifter, som meddelas av Konungen, jämväl uppgiva övriga förhållanden av betydelse för skattens be­ stämmande; dock skall nu stadgad skyldighet icke gälla, där summan av de för försäkringen eller, där fråga är om flera försäkringar, för desamma er­ lagda premierna ej överstiger 50 000 kronor.

Kungl. Maj.ts proposition nr 213.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1953. Äldre bestämmelser skola dock fortfarande gälla beträffande kvarlåten- skap efter den, som avlidit före den 1 januari 1953, samt beträffande gåva, därest före nämnda dag gåvan blivit fullbordad eller handling, innefattande giltig utfästelse om gåva av lös egendom, överlämnats till mottagaren. Lika­ ledes skola äldre bestämmelser gälla beträffande livförsäkring, på grund av vilken utbetalning till förmånstagaren skett före nämnda dag, eller beträf­ fande livförsäkring efter den som avlidit före samma dag.

24

Kungl. Maj:ts proposition nr 213.

Utdrag av protokollet över finansärenden, hållet inför Hans

Maj:t Konungen i statsrådet å Stockholms slott den SI

mars 1952.

Närvaran cl e:

Statsministern

Erlander , ministern för utrikes ärendena

Undén , statsråden

Sköld, Zetterberg, Torsten Nilsson, Sträng, Ericsson, Andersson,

Lingman, Hammarskjöld, Hedlund, Persson, Hjälmar Nilson, Lindell.

Chefen för finansdepartementet, statsrådet Sköld, anmäler efter gemen­

sam beredning med statsrådets övriga ledamöter fråga angående omläggning

av den statliga direkta beskattningen m. m. samt anför därvid följande.

I. INLEDNING.

Vid 1949 års riksdag väcktes ett antal motioner angående det gällande

skattesystemets verkningar i olika avseenden. Motionerna hänvisades till

bevillningsutskottet, som i sitt utlåtande nr 18 föreslog riksdagen att i skri­

velse till Kungl. Maj :t anhålla om en översyn av skatterna till staten och

dessas verkningar. Riksdagens båda kamrar beslöto i enlighet med utskottets

hemställan.

Med stöd av Kungl. Maj :ts bemyndiganden den 22 april och den 10 jnni

1949 tillkallade därefter dåvarande chefen för finansdepartementet, stats­

rådet Wigforss, särskilda sakkunniga med uppgift att verkställa en översyn

av statsskatterna och deras verkningar. De sakkunniga, som antagit benäm­

ningen 1949 års skatteutredning, ha varit ledamoten av riksdagens andra

kammare G. A. Olsson i Gävle, tillika ordförande, ledamoten av riksdagens

första kammare F. L. Franzon, ledamöterna av riksdagens andra kammare

E. R. Hagberg i Malmö, S. H. Henriksson, C. A. D. Jonsson i Skedsbygd och

E. H. Kärrlander, ledamoten av riksdagens första kammare B. E. F. Petrén,

sekreteraren i landsorganisationens utredningsavdelning L. G. Rehn, leda­

moten av riksdagens andra kammare O. E. Sandberg, bankdirektören G. Sö­

derlund samt ledamoten av riksdagens andra kammare E. O. Åkerström.*

I de för utredningen meddelade direktiven anfördes bland annat att det

för alla gemensamma syftet med utredningen tydligen vore att skapa större

klarhet om statsbeskattningens verkningar i olika avseenden. Detta gällde

såväl skatternas avvägning med hänsyn till vad som kallas skattebetalarnas

bärkraft som det samlade skattetryckets och enskilda skatteformers inverkan 1

1 Uppgifterna avse slcatteutredningens sammansättning vid tiden för uppdragets slutförande.

25

på näringslivet, på sparande, arbetsvilja och företagsamhet. Önskemålet att komma fram till en lättnad i skattebelastningen vore lika självklart som nöd­ vändigheten att väga detta önskemål mot vikten av de behov, som föranledde att skatterna nttoges.

I direktiven anknöts i detta avseende till vad bevillningsutskottet anfört i sitt nyssnämnda utlåtande. Vidare anfördes i direktiven bl. a.

En fråga som icke beröres i utskottsutlåtande och riksdagsskrivelse, men som utredningen måste ägna uppmärksamhet är det samband som råder mellan nu åsyftade översyn av den statliga beskattningen och den redan igångsatta undersökningen om höjning av ortsavdragen vid den kommu­ nala beskattningen. En lättnad i kommunalskatten för huvudmassan av mindre inkomsttagare har ansetts mera trängande än övriga skattefrågor. I direktiven för denna undersökning har förutsatts att behov kunde yppas av statliga bidrag till kommunerna för att i vissa fall underlätta en höjning av avdragen, varjämte en ökning av statsutgifterna för barnbidrag tagits i sikte såsom ersättning för barnavdragens slopande också vid den kommu­ nala beskattningen. Vid avvägningen av den statliga beskattningen är det sålunda nödvändigt att hänsyn tages till de förslag som kunna framläggas rörande kommunalskatten. Det torde emellertid visa sig att ytterligare an­ ledning till kontakt mellan de båda utredningarna kommer att föreligga. 1 direktiven för den kommunala skatteutredningen uttalas att arbetet om möjligt bör slutföras så snabbt att förslag i ärendet kan föreläggas för 1950 års riksdag. Då en önskvärd höjning av de kommunala ortsavdragen icke gärna kan bli möjlig utan att den kommunala utdebiteringen höjes, skulle detta medföra höjning av kommunalskatten för inkomsttagare över en viss inkomstnivå. Detta lär kunna undvikas endast genom statliga åtgärder. En utväg vore direkta bidrag av statsmedel. En annan utväg för att undvika höjning av den samlade skattebördan är att samtidigt med en höjning av de kommunala ortsavdragen genomföra en revision av den statliga inkomst­ skatteskalan som toge hänsyn till den höjda kommunalskatten. Detta för­ utsätter emellertid antingen att arbetet med översyn av det statliga skatte­ systemet skulle vara slutfört redan i början av nästa år eller också att frågan om provisoriska jämkningar i skalorna för den statliga inkomst­ skatten tages upp till särskild behandling för att eventuellt kunna före­ läggas 1950 års riksdag. Det torde få bli den nya utredningens sak att i .samarbete med kommittén för kommunalskatten överväga de nu nämnda frågorna.

De sakkunnigas uppdrag utvidgades sedermera till att gälla även frågan om principerna för beskattning av äkta makar. I detta avseende anförde jag till statsrådsprotokollet den 17 mars 1950 följande.

Med hänsyn till de krav på ändrade bestämmelser rörande beskattningen av äkta makar, som framkommit såväl inom riksdagen som i andra sam­ manhang, utverkade dåvarande chefen för finansdepartementet den 14 juni 1946 Kungl. Maj:ts bemyndigande att tillkalla särskilda sakkunniga med uppdrag att verkställa utredning av dithörande frågor. De med stöd av be­ myndigandet tillkallade sakkunniga (sambeskattningssakkunniga) ha den 2 september 1949 avgivit betänkande i ämnet. De sakkunnigas majoritet har därvid förordat bibehållandet av sambeskattningen av äkta makar efter i huvudsak samma grunder som de vilka för närvarande gälla. I flera punkter föreslås emellertid ändringar av de nuvarande bestämmelserna.

Kungl. Maj:ts proposition nr 213.

26

Vid betänkandet ha fogats särskilda yttranden av två av de sakkunniga.

I det ena av dessa yttranden förordas ett system med särbeskattning av äkta

makar, därvid tillika framhålles att en dylik reform givetvis förutsätter ytter­

ligare överväganden samt en överarbetning av gällande ortsavdragsregler. I

det andra yttrandet förordas ett bibehållande i princip av sambeskattningen,

därvid denna dock föreslås ordnad på annat sätt än vad för närvarande gäl­

ler. Sålunda föreslås, att skatten skall uträknas på grundval av ett belopp,

motsvarande hälften av makarnas sammanlagda inkomster, varefter skatte­

beloppet fördubblas och fördelas mellan makarna i förhållande till deras

taxerade inkomster.

Över sambeskattningssakkunnigas betänkande ha remissyttranden avgi­

vits av ett stort antal myndigheter och sammanslutningar. I de flesta yttran­

dena har betänkandet kritiserats i olika hänseenden och i många yttranden

har framställts yrkande om att frågan måtte göras till föremål för ytter­

ligare utredning. I flera yttranden har bland annat framhållits, att utform­

ningen av beskattningen av äkta makar måste påverka skattefördelningen

mellan olika inkomstgrupper och att frågan därför måste ses i ett större

sammanhang.

Med hänsyn till den sålunda framkomna kritiken bör sambeskattnings­

sakkunnigas betänkande enligt min mening icke nu läggas till grund för

proposition i ämnet. Då spörsmålet om beskattningen av äkta makar emel­

lertid alltjämt är eu av de mest aktuella skattefrågorna, bör en förnyad ut­

redning i ämnet utan dröjsmål igångsättas.

Av den redan verkställda utredningen framgår, huru begränsat valet

av tänkbara lösningar är, så länge problemet om äkta makars beskattning

behandlas isolerat från frågan om utformningen av ortsavdragen för äkta

makar respektive för ensamstående. Vid den förnyade utredningen bör där­

för sistnämnda fråga samtidigt göras till föremål för omprövning. Vid så­

dant förhållande kommer emellertid utredningen att delvis omfatta samma

frågor, som redan äro föremål för utredning genom de enligt Kungl. Maj :ts

bemyndigande den 22 april 1949 tillkallade sakkunniga med uppdrag att

verkställa en översyn av skatterna till staten och deras verkningar (1949 års

skatteutrcdning). Det är därför enligt min mening mest praktiskt, att den

fortsatta utredningen av frågan om äkta makars beskattning uppdrages

åt sistnämnda sakkunniga.

Vid den förnyade utredning i ämnet, som i enlighet härmed bär komma

till stånd, bör med utgångspunkt från den samlade skattesumma, som fin­

nes böra uttagas av de skattskyldiga, prövas olika möjligheter att lösa frå­

gan om äkta makars beskattning. Sålunda bör en närmare undersökning

komma till stånd bland annat angående möjligheterna att lösa frågan en­

ligt särbeskattningslinjen. Man synes därvid böra utgå från att samtliga

skattskyldiga skola tillerkännas ett lika stort ortsavdrag och att make skall

äga rätt att utnyttja avdrag, som andre maken på grund av bristande in­

komst icke kan utnyttja. Den skärpta beskattning av ensamstående, vilken

följer av att ortsavdraget för dessa skattskyldiga minskar allt eftersom in­

komsten ökar, kan vid ett så anordnat särbeskattningssystem icke bibe­

hållas.

Vid utredningen bör vidare prövas eu modifierad sambeskattningslinje,

innebärande att makarnas sammanlagda inkomst vid skattläggningen i

lämplig proportion uppdelas mellan makarna och skatt beräknas särskilt

å vardera delen av inkomsten. Emellertid synes en dylik överflyttning av

inkomst från den ena maken till den andre icke böra tillåtas i obegränsad

omfattning utan allenast intill visst angivet belopp.

Skatteutredningen bör givetvis vara oförhindrad att söka en lösning av

Kungl. Maj ds proposition nr 213.

27

sambeskattningsproblemet även efter andra linjer än de här angivna. Vil­ ket system som än förordas måste emellertid beaktas angelägenheten av att systemet låter sig väl förena med källskattens avdragsregler.

För att tagas i övervägande vid fullgörande av uppdraget ha till de

sakkunniga överlämnats bland annat 1946 års riksdags skrivelse nr 436 i anledning av väckta motioner om sambandet mellan socialpolitik och be­ skattning samt 1950 års riksdags skrivelse nr 360 angående enskilda in­ komsttagares ekonomiska förhållanden m. m.

De sakkunniga ha den 30 november 1951 avgivit betänkande angående den statliga direkta beskattningen (SOU 1951:51).

Vid betänkandet fogade, av de sakkunniga utarbetade författningsförslag torde få såsom Bihang 1 fogas vid statsrådsprotokollet för denna dag.

över betänkandet ha efter remiss yttranden avgivits av statskontoret (särskilt yttrande av statskommissarien Kull), kammarrätten, statistiska

centralbyrån, riksräkenskapsverket (särskilt yttrande av byråchefen Faxe- lius), riksskattenämnden (särskilt yttrande av herrar Sivert och Lysell), kommerskollegium, socialstyrelsen (särskilt yttrande av byråcheferna von Ilofsten och Twengström samt t. f. byråchefen Jansson), överståthållar- ämbetet, länsstyrelserna i Stockholms, Södermanlands, Östergötlands, Jön­ köpings, Kronobergs, Kalmar, Gotlands, Blekinge, Malmöhus, Göteborgs och Bohus, Älvsborgs, Skaraborgs, Värmlands, Örebro, Västmanlands, Koppar­ bergs, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norr­ bottens län, Sveriges häradsskrivarförening, föreningen Sveriges kronokam- rerare, taxeringsnämndsordförandenas riksförbund, landsorganisationen i Sverige, tjänstemännens centralorganisation, riksförbundet landsbygdens folk, Sveriges industriförbund, Sveriges lantbruksförbund, svenska bank­ föreningen, svenska sparbanksföreningen, Stockholms handelskammare, Sveriges köpmannaförbund, Sveriges grossistförbund, Sveriges redareför­ ening, Sveriges hantverks- och småindustriorganisation, kooperativa för­ bundet, yrkeskvinnors samarbetsförbund, Sveriges husmodersföreningars riksförbund och Fredrika-Bremer-förbundet.

Sveriges industriförbund, svenska bankföreningen och Stockholms han­ delskammare ha yttrat sig gemensamt och därvid åberopat ett av närings­ livets skattedelegation avgivet utlåtande.

Vid kommerskollegiets utlåtande ha fogats ett av handelskamrarna i Malmö och Jönköping avgivet gemensamt yttrande samt ett yttrande av handelskammaren i Göteborg.

Såsom av de ursprungliga direktiven för skatteulredningen framgått har ett nära samband förelegat mellan utredningens arbete och den vid 1950 års riksdag genomförda kommunala ortsavdragsreformen. Skatteutred- ningen har i sitt betänkande understrukit detta samband och ansett att den kommunala ortsavdragsreformen borde ses såsom ett första led i eu sänk­ ning av de direkta skatterna.

Kungl. Maj:ts proposition nr 213.

28

På grund härav kommer framställningen i det följande att även beröra

frågan om en justering av de nya kommunala ortsavdragen i anledning

av den penningvärdeförsämring, som ägt rum sedan dessa avdrag fastställ­

des på våren 1950. Härom har inom finansdepartementet upprättats en den

5 januari 1952 dagtecknad promemoria, vari ifrågasatts en höjning av de

kommunala ortsavdragen med 20 %.

Över denna promemoria ha efter remiss yttranden avgivits av kammar­

rätten, socialstyrelsen, överståthållarämbetet, länsstyrelserna i Stockholms,

Kalmar, Malmöhus, Göteborgs och Bohus, Västernorrlands och Väster­

bottens län, landsorganisationen i Sverige, tjänstemännens centralorganisa­

tion, svenska landskommunernas förbund samt svenska stadsförbundet.

Vid överståthållarämbetets utlåtande har fogats ett av stadskollegiet i

Stockholm avgivet yttrande.

Kungl. Maj.ts proposition nr 213.

IL ALLMÄNNA SYNPUNKTER PÅ FRÅGAN OM SÄNKNING

AV DE DIREKTA STATLIGA SKATTERNA.

Skattentredningen.

I betänkandet redovisas vissa undersökningar rörande skatternas verk­

ningar på arbetsvilja, företagsamhet, sparande, deklarationsmoral o. s. v.

Vidare behandlas frågorna om penningvärdeförsämringens inverkan på

skatterna, om sambandet mellan beskattningen och de sociala förmånerna

och om förhållandet mellan direkt och indirekt beskattning.

Beträffande skatternas verkningar konstaterar utredningen att man bär

rör sig på ett område som påverkas av psykologiska faktorer och där de

olika verkningarna svårligen låta sig fastställas eller värderas på något

objektivt sätt. I mycket är man hänvisad till uppgifter som icke låta sig

kontrolleras. Vid vilken gräns de marginella skattesatserna för exempelvis

arbetsinkomst högst kunna sättas för att icke verka nedsättande på arbets­

viljan eller eljest medföra skadliga verkningar måste alltid i sista hand

bli en omdömesfråga. Utredningen säger därför att den är medveten om

att dess uttalanden i dessa avseenden ytterst måste bii en värdering på

subjektiv grund.

För att få material för en undersökning har man emellertid sökt utnyttja

de olika källor för upplysning som lämpligen kunnat ifrågakomma. Så­

lunda ha överläggningar ägt rum med representanter för industriföretag

och banker, för arbetsmarknadens organisationer, för kooperativa förbun­

det och svenska lantbruksförbundet samt även för andra intressesamman­

slutningar och yrkesorganisationer. Vidare har man genom medverkan av

företagsnämnderna vid vissa större industriföretag fått del av de olika me­

ningar, som framförts inom företagsnämnderna vid diskussion av hithö­

29

rande spörsmål. Från vissa bankers notariatavdelningar ha upplysningar

lämnats om erfarenheter av allmän natur vid förvaltning av förmögenheter.

Utredningen har också låtit utföra en gallupundersökning i syfte att få en

uppfattning om allmänhetens faktiska kännedom rörande skatterna och

den allmänna inställningen till inkomstbeskattningens betydelse för villig­

heten att utföra extraarbete in. m. Vidare ha gjorts sammanställningar ur

amerikansk och fransk litteratur rörande skatternas psykologiska verk­

ningar. Överläggningar ha också ägt rum med representanter för taxerings­

myndigheterna och i betänkandet redovisas bland annat resultatet av en

rundfråga till samtliga taxeringsintendenter och taxeringsrevisorer i riket.

Man har även låtit utföra en undersökning rörande förhållandet mellan

bostadshyra och taxerad inkomst för de två kategorierna rörelseidkare och

löntagare i Stockholm i syfte att utröna om det existerar någon skillnad i

detta förhållande mellan de båda kategorierna av sådan betydenhet, att

den möjligen kan uppfattas som ett stöd för det ofta hörda påståendet att

rörelseidkarna skulle vara för lågt taxerade i jämförelse med löntagarna.

Utredningen har funnit att den livliga diskussionen kring skattefrågorna

under senare år medfört att skattebetalarna i allmänhet alltmera uppmärk­

sammat skatternas betydelse. Ingen torde sålunda vilja förneka att ett

skattetänkande växt fram, som i fråga om utbredning icke haft någon mot­

svarighet under åren före kriget. För den enskilde yttrar sig detta ofta i

spekulationer över hur stor del av inkomsten som han får behålla sedan

skatten betalats. Allt vanligare har emellertid blivit att intresset koncen­

trerats på hur stor del av en inkomstökning som går bort i skatt. Därmed

har i diskussionen införts begreppet marginalskatt såsom ett uttryck för

skattebelastningen på den översta delen av inkomsten.

Ett visst mått av »skattetänkande», alltså benägenhet att vidtaga dis­

positioner för att nedbringa de egna skatteutgifterna, följer uppenbarligen

med all beskattning, säger utredningen. Även om de direkta skatterna kunde

sänkas högst betydligt, skulle likväl detta så att säga normala »skattetän­

kande» kvarstå. Steget häremellan och de utbredda och delvis överdrivna

spekulationer kring skatterna, som på senare år kommit till synes, är dock

avsevärt. Särskild uppmärksamhet påkallar den företeelse, som skulle

kunna kallas »marginalskattetänkande» och som siktar på en frivillig be­

gränsning av inkomster och förmögenheter. Om en dylik inställning mera

allmänt eller inom vissa för produktionen betydelsefulla kretsar vinner in­

steg och blir bestående, ligger däri onekligen en fara för den allmänna väl­

färden.

Utredningen har emellertid funnit att problemet om »skattetänkandet»

är så sammanvävt med åtskilliga faktorer som ligga utanför skattetryckets

område, att man knappast kan komma till rätta med dessa företeelser en­

bart genom en sänkning av den statliga direkta beskattningen. En bety­

delsefull faktor har sålunda varit övergången till källskatteuppbörd, vilken

på grund av sin genomgripande natur och stora räckvidd kommit att ak­

Kungl. Maj:ts proposition nr 213.

30

tualisera skattespörsmålen och på ett påtagligt sätt göra skatternas verk­

liga storlek uppenbar för de enskilda. Vidare kan beskattningens tekniska

utformning ofta ge upphov till ett visst skattetänlcande. Det mest framträ­

dande exemplet härpå är sambeskattningen. Även det med skatternas ut­

tagande sammanhängande spörsmålet om tillämpning av ett skattefritt

existensminimum hör till de frågor, som gjort att skatterna blivit föremål

för mera allmän uppmärksamhet.

Den utförda gallupundersökningen anses visa att skattebetalarna i all­

mänhet ha en tämligen oklar uppfattning om skatternas verkliga storlek,

inte bara när det rör skatterna i allmänhet utan även när det gäller den

egna skatten. Tendensen synes vara att man uppskattar den egna marginal­

skatten för lågt.

Beträffande skatternas inverkan på arbetsviljan har man till en början

sökt något klarlägga den nedre gränsen för de eventuellt negativa verk­

ningarna. Undersökningarna ha avsett inkomstförhållandena under åren

närmast före 1951. Föreställningen om ett mera allmänt »skattetänkande»

i form av en frivillig inkomstbegränsning hos arbetare och tjänstemän i

industriföretag i då ordinära inkomstlägen har icke kunnat verifieras ge­

nom undersökningarna. I den mån en minskad arbetsinsats för dessa kate­

gorier kunnat iakttagas, torde den väsentligen få tillskrivas andra förhål­

landen än skattetrycket. Sålunda har kunnat konstateras att källskatten,

när den trädde i funktion år 1947, i många fall föranledde en omedelbar

reaktion från de anställdas sida. Härtill bidrogo åtskilliga omständigheter.

De skattelättnader för lägre inkomsttagare, som följde av 1947 års skatte­

reform, kommo sålunda icke till synes samtidigt med att källskatten inför­

des utan först ett år därefter. Vid den tidpunkt då omläggningen till käll­

skatt skedde voro inkomsterna i stigande. Denna inkomststegring medförde

att skatten på den löpande inkomsten blev mera kännbar än tidigare och

att utrymme kunde finnas för införsel på grund av äldre skatter samtidigt

med avdrag för källskatt. Till följd av källskattetabellernas konstruktion

kunde vidare inträffa att en mindre ökning av inkomsten, exempelvis ge­

nom övertidsarbete, helt eller i det närmaste konsumerades av ökad preli­

minär skatt.

Den reaktion, som härigenom vållades och som bland annat tog sig ut­

tryck i yttranden om att det inte lönade sig med övertidsarbete för skat­

ternas skull, var till stor del en följd av bristande kunskap om källskatte-

systemets rätta innebörd. I allmänhet såg man inte längre än till det ome­

delbara avdraget. Som en allmän iakttagelse har emellertid redan under år

1949 kunnat konstateras, att förstahandsverkningarna av källskattesyste-

met börjat övervinnas och att systemet alltmera vunnit förståelse bland

skattebetalarna.

Som en betydelsefull faktor när det gäller att bedöma arbetarnas och

industritjänstemännens villighet till ökade arbetsprestationer framhålles

vidare den förbättrade ekonomiska standarden. Genom den allmänna lyft­

Kungl. Maj:ts proposition nr 213.

31

ning av inkomstnivån, som ägt rum under senare år, har det för allt större

grupper av inkomsttagare blivit möjligt att utbyta inkomst mot fritid. Sär­

skilt bland ungdomen synas de förbättrade inkomstförhållandena ha lett

till att man funnit sig kunnat avstå från extraarbeten för att i stället ut­

nyttja fritiden.

Om sålunda något mera utbrett skattetänkande knappast kunnat kon­

stateras hos löntagare med årsinkomst motsvarande vad en industriarbe­

tare ordinärt uppbar under åren före 1951, så har beträffande högre in­

komstskikt bedömningen måst bli betydligt osäkrare. Av undersökningarna

har emellertid utredningen bibragts den uppfattningen, att de marginella

skattesatserna för inkomstskatten icke lämna tillräckligt utrymme för pre-

miering av arbetsinsatsen. Delvis är detta en följd av penningvärdets för­

sämring. Den menliga inverkan på arbetsviljan, som kan följa härav,

låter sig icke mätas men bör icke förringas, säger utredningen. På grund

härav finner utredningen det vara ett trängande önskemål att skatteskalan

för den statliga inkomstskatten omarbetas och att därvid vissa lättnader

av mera allmän räckvidd beredas.

I fråga om beskattningens inverkan på företagsamheten har utredningen

funnit kritiken lämna rum för åtskilliga invändningar. Att beskattningen

i mera allmän utsträckning skulle medföra ett minskat intresse att hålla

omkostnaderna nere inom företagen har icke bekräftats av de tillgängliga

uppgifterna. En sådan tendens torde väl tidigare ha gjort sig gällande,

närmast såsom en följd av krigskonjunkturskatten, men säges numera vara

i avtagande.

Utredningen finner att den rätt, som kan finnas för företagen att själva

bestämma underlaget för sin beskattning genom vissa reglerande åtgärder,

spelar eu mycket stor roll i detta sammanhang. De liberala avskrivnings-

regler, som gällt beträffande lagervärdering m. in., ha givit en mycket vid­

sträckt möjlighet till skattefri fondering inom företagen. Utvidgningar och

nyinvesteringar ha kunnat i stor utsträckning finansieras med obeskat­

tade vinstmedel. De skadliga verkningar, som en hög företagsbeskattning

eljest kunde befaras medföra, torde väsentligt ha dämpats genom den rela­

tiva frihet, som rått på detta område.

Utredningen finner det icke givet att den nuvarande beskattningen i

någon allmän omfattning verkat hämmande på företagandet. Produktions­

resultaten synas icke ge belägg för en sådan uppfattning. Den starka efter­

frågan på arbetskraft, som alltjämt gör sig gällande, tyder icke heller på

någon stagnation eller bristande lönsamhet inom företagsamheten i stort.

Även om menliga verkningar kunnat påvisas i enstaka fall, kan icke därav

dragas några mera allmänna slutsatser. Det »skattetänkande», som kan

förekomma inom näringslivet, är dessutom ofta i så hög grad betingat av

skattelagstiftningens tekniska utformning, att det icke kan entydigt åter­

föras på skattetrycket.

Beträffande nyföretagandet kan beskattningen bereda vissa svårigheter.

Kungl. Maj-.ts proposition nr 213.

32

Detta gäller dock knappast det nyföretagande, som försiggår inom storin­

dustriens ram. Icke heller vid verksamhet av mindre omfattning, hantverk

o. dyl., torde nyföretagandet nämnvärt ha påverkats av beskattningen. Pro­

blemet skulle snarare gälla enskilda personers möjligheter att på egen hand

starta ett företag och genom egen insats låta det utvecklas till en större

rörelse. Härvid bör dock icke förbises — säger utredningen — att nyföre­

tagandet på grund av utvecklingen numera ofta måste bli koncentrerat till

de stora företagen, vilka ensamma ha de tekniska och ekonomiska resur­

ser som krävas. Att beskattningen skulle vara den väsentliga faktor, som

hindrar nya företag att konsolidera sig och hävda sig i konkurrens med

äldre kan därför knappast göras gällande. Med större rätt torde kunna

påstås, alt den höga marginalbeskattningen av inkomst och förmögenhet

minskat tillgången till riskvilligt kapital på ett sätt som kan vara till men

för vissa typer av nyf öre tagande.

I fråga om sparandet torde det ligga till så, att det totala bruttosparan­

det i samhället i stort sett upprätthållits men att en allt större del därav

utgöres av sparande inom företagen, medan däremot det enskilda sparan­

det under år 1950 och början av år 1951 visat en tendens att gå tillbaka.

Beträffande företagssparandet finner utredningen att ett relativt högt

skattetryck icke behöver verka ensidigt minskande utan kan tvärtom i

många fall ha en stimulerande effekt. Detta sammanhänger med den skat-

tekredit, som kan påräknas för viss del av företagssparandet, nämligen

det som sker genom reservbildning i lager och inventarier. Ett högt skatte­

tryck ger skattefriheten ett större värde; det får därför antagas, att före­

tagen i största utsträckning sökt tillvarataga sina möjligheter i detta av­

seende.

Beträffande det enskilda sparandet måste däremot skattetrycket upp­

fattas som en enbart reducerande faktor. Det är ofrånkomligt, säger utred­

ningen, att en hög direkt beskattning måste ge mindre utrymme för en­

skilt sparande än en lägre beskattning, liksom att denna verkan inte en­

dast är knuten till förmögenhetsbeskattningen utan i hög grad även till

inkomstbeskattningen. Att de skattehöjningar, som genomfördes år 1947,

lett till minskad kapitalbildning i högre inkomstskikt och bland ägarna

till större förmögenheter lär icke kunna bestridas. En viss kapitalkonsum­

tion torde ha kunnat konstateras bland förmögenhetsägarna såsom en följd

av förmögenhetsbeskattningen.

Om man inom beskattningen vill bereda bättre utrymme för enskilt spa­

rande, är man — såvitt utredningen kunnat finna — främst hänvisad till

att ge lättnader av mera allmän natur. En sänkning av den nuvarande in­

komstskatten bör här kunna få en gynnsam effekt. Härutöver erfordras

emellertid enligt utredningens mening även vissa lättnader i förmögenhets­

beskattningen.

Undersökningen har också omfattat frågan om beskattningens inverkan

på deklarationsmoralen. Otvivelaktigt måste ett högt skattetryck alltid in-

Kungl. Maj:ts proposition nr 213.

33

nebära påfrestningar i detta avseende, säger utredningen. Härigenom be­

gränsas i verkligheten utrymmet för den direkta beskattningen: utöver

en viss höjd kan denna icke drivas utan att de väsentliga värden, som ligga

i en god deklarationsmoral, råka i fara.

En försämring av deklarationsmoralen innebär närmast, att de skatt­

skyldiga mer än tidigare tillgripa falskdeklaration. Ett högt skattetryck

kan emellertid mötas även av formellt legala åtgärder, vilka utjämna eller

mildra dess verkningar för de enskilda. Av särskild betydelse är härvid

skattesystemets utformning. Om systemet bygger på principen om skatte-

förmågau, torde däri ligga att det icke bör vara alltför schematiskt eller

fixerat. Möjlighet måste finnas att i en mängd skiftande fall beakta den

individuella skatteförmågan. Emellertid kan då svårligen undvikas att de

olika anpassningsvägar, som för sådant ändamål öppnas, kunna utnyttjas

på ett sätt som ehuru formellt oåtkomligt likväl faller utanför syftet med

bestämmelserna. Faran för att dessa anpassningsmöjligheter utnyttjas mer

eller mindre illojalt är måhända ringa så länge skattetrycket hålles rela­

tivt lågt. Systemet kan då fungera tämligen väl. Om däremot skattetrycket

stiger över en viss höjd, bli lätt påfrestningarna på systemet för stora och

risk uppkommer för dylikt missbruk.

Med sin utpräglade strävan att beakta de olika faktorer, som kunna in­

verka på skatteförmågan, erbjuder den svenska skattelagstiftningen onek­

ligen stora möjligheter till skatteflykt i formellt legal form. Utredningen

har funnit att dessa möjligheter numera utnyttjas på ett sätt som gör att

beskattningen drabbar högst ojämnt.

Bristerna kunna här icke avhjälpas endast genom ändringar i skatte­

lagstiftningen, säger utredningen. I viss mån är detta givetvis möjligt, men

det kan icke bortses från att kravet på likformighet och rättvisa i beskatt­

ningen redan nu drivit denna lagstiftning ut i så vidlyftiga detaljregle­

ringar, att en fortsatt utveckling i sådan riktning måste inge starka be­

tänkligheter.

För att råda bot på en försämring av deklarationsmoralen reses ofta

kravet på en förbättrad taxeringskontroll. Även här finnas dock gränser

för vad som är lämpligt och möjligt att genomföra. Bortsett från faran

i att driva taxeringskontrollen alltför långt anser utredningen att kontrol­

len icke är något osvikligt medel för alt komma till rätta med en vikande

deklarationsmoral. EU skattesystem som grundas på allmän självdeklara­

tion får alltid förutsätta eu viss lojalitet från medborgarnas sida. Om

.systemet i alltför hög grad skall behöva lita till taxeringskontrollen, torde

detta blotta en svaghet hos systemet.

Mot det allmännas intresse att åstadkomma en riktig taxering står den

enskildes intresse av rättssäkerhet. Även om utredningen icke vill för­

neka att taxeringskontrollen alltid måste utgöra ett nödvändigt komple­

ment till skattesystemet och att kravet på en effektiv kontroll måste ställas

högre i den mån skattetrycket växer, så anser utredningen likväl att det

3—137 as Hiha»g till riksdagens protokoll 1952. 1 sand. Nr 213.

Kungl. Maj:ts proposition nr 213.

endast i begränsad omfattning av tänkbart att genom ökad kontroll möta

en försämring av deklarationsmoralen. Ä andra sidan måste det vara av

den största betydelse att deklarationsmoralen i möjligaste mån upprätl-

hålles. En mera djupgående försämring därav kan icke uppfattas annat

än som eu allvarlig fara för skattesystemet.

Med stöd av sina undersökningar finner utredningen det antagligt, att

trycket av den direkta beskattningen numera nått den kritiska gränsen i

detta avseende. Den likformighet, som bör utgöra dess grund, riskerar

härigenom att bli mer eller mindre en fiktion. Förhållandet är enligt ut­

redningens mening av största betydelse icke blott för frågan om den di­

rekta beskattningens framtida utformning och höjd utan även för avväg­

ningen mellan direkt och indirekt beskattning.

Beträffande penningvärdeförsämringens betydelse för beskattningen

konstaterar utredningen, att de nuvarande statliga ortsavdragen liksom

skalan för den statliga inkomstskatten äro avvägda närmast efter förhål­

landena under år 1946. Levnadskostnadsindex i 1935 års serie — utan

skatter och sociala förmåner — har från år 1946 och till mitten av år

1951 stigit med 44 enheter eller 29 96. Den penningvärdeförsämring, som

återspeglas häri, har inneburit eu skatteskärpning. En försämring av pen­

ningvärdet måste nämligen — när grunderna för skatteberäkningen kvar-

ligga oförändrade — medföra skatteskärpning på två olika sätt: dels för­

lora ortsavdragen relativt i värde, dels pressas den nominellt högre men

reellt oförändrade inkomsten upp i högre progressionsskikt.

Av det materiel som utredningen framlägger framgår afl den av pen­

ningvärdeförsämringen förorsakade ökningen i skattetrycket är betydligt

kraftigare för de lägre inkomstskikten än för de högre. Detta beror på att

ortsavdragen betyda relativt mer för de lägre än för de högre skikten.

Förskjutningen i penningvärdet har ägt rum huvudsakligen under den

allra senaste tiden av utredningsarbetet, under första halvåret 1951. För­

utsättningarna för de skattesänkningar, som planerats under utredningen,

ha därigenom i viss mån rubbats, säger utredningen. Förskjutningen i

penningvärdet är så betydande, att även en ganska långt-gående sänkning

av skattesatserna icke innebär någon reell skattesänkning annat än i den

mån penningvärdet återställes. Utredningen framhåller att de förändringar

i penningvärdet, som inträffat under utredningsarbetets slutskede, ytter­

ligare inskärpa vikten av eu sådan omarbetning av skatteskalorna, att den

skattehöjning som i realiteten följer av penningvärdeförsämringen i möj­

ligaste mån undvikes. I

I diskussionen rörande

det

s.

k. iröskelproblemet Did de sociala förmå­

nerna

har även beskattningslrågan dragits in. Vissa riksdagsskrivelser som

rört dessa förhållanden ha hänvisats till utredningen. På grund härav ha

undersökningarna utsträckts även till att gälla frågan om sambandet mel-

34

Kungl. Maj:ts proposition nr 213.

,Kungl. Maj:ts proposition nr 213,

35

lan beskattningen och de sociala förmånerna. Emellertid finner utredningen dessa frågor till stor del vara av socialpolitisk natur. Delvis ha de hän- skjutits till andra kommittéer, överhuvudtaget äro de av den natur, att de böra ses ur andra synpunkter än enbart beskattningens. Utredningens resonemang i denna del har därför icke kunnat utmynna i några definitiva förslag utan har i stort sett avsett endast att belysa frågornas läge och omfattning samt möjligheterna att komma tillrätta med mindre lämpliga verkningar.

Utredningen gör här till en början eu kartläggning av de sociala för­ måner, som i sammanhanget äro av betydelse. Folkpensionsförmånerna ha härvid avskilts från resonemangen, eftersom frågan beträffande dessa förmåner prövades av 1950 års folkpensionsrevision. Diskussionen om »tröskelproblemet» har därefter ansetts kunna begränsas till de tre bi­ dragsformerna studiestipendier, bostadsrabatter och ferieresor. Samman­ fattningsvis säger utredningen följande.

Verkningarna av en inkomsttröskel vid sociala bidrag sammankopplas ofta med verkningarna av skatteprogressionen. Denna sammankoppling får i diskussionen ofta följande form: icke nog med att bidraget förloras genom att inkomstgränsen överskrides, dessutom träffas inkomstökningen av en marginalbeskattning, som ytterligare reducerar vinsten av inkomst­ ökningen. Uppenbarligen är det här icke fråga om någon särskild art av progressionsverkan; vad som kommer till synes är icke annat än den all­ männa verkan av skatteprogressionen. Icke heller lär det vara möjligt att ordna progressionen annorlunda för en bidragstagare än för andra skatt­ skyldiga. Progressionseffekten i detta fall är sålunda endast en del av ett större problem, nämligen frågan om den direkta beskattningens verkningar i allmänhet. Huruvida något skall kunna göras för att lindra den med »tröskelproblemet» sammankopplade verkan av skatteprogressionen blir alltså beroende av i vad mån det överhuvud belinnes möjligt att genomföra lättnader i beskattningen.

Ett samband mellan gränsdragningen för vissa sociala bidrag och be­ skattningen föreligger även på annat sätt: redan den formella omständig­ heten att inkomstgränsen för bidraget kan vara bestämd till en viss be­ skattningsbar inkomst bildar ett sådant samband. Skulle denna omständig­ het få den verkan att bidragstagaren strävar att hålla sin beskattnings­ bara inkomst nere och därför avstår från en inkomstökning, så är denna verkan tydligen eu följd av gränskonstruktionen. Frågan är då icke en be- skattningsfråga utan en fråga av socialpolitisk natur.

Här tillkommer emellertid ytterligare en faktor: om inkomstökningen får till följd att bidragstagaren går miste om förmånen, så kan detta vara eu förlust icke endast av förmånen utan även av skattefriheten för förmå­ nen. Till denna del är tröskelproblemet onekligen eu beskatlningsfråga.

Det kan då ifrågasättas att »tröskelproblemet» skulle kunna något re­ duceras genom en inskränkning av den nuvarande skattefriheten för vissa

36

tKungl. Maj:ts proposition nr 21S.

sociala förmåner. Denna fråga har utredningen diskuterat. Man har emel­

lertid därvid funnit sig icke kunna rekommendera någon inskränkning

i

den nuvarande skattefriheten. Emellertid har man funnit att frågan om be­

skattningen av vissa sociala bidrag för närvarande är oklar. Denna fråga

hör därför enligt utredningens mening upptagas till närmare undersök­

ning. Efter vilka riktlinjer en lösning här bör sökas synes ovisst. En tänk­

bar möjlighet har dock synts utredningen vara att förlägga alla av barn-

försörjningen beroende bidrag utanför beskattningen. Sedan numera barn-

försörj ningskostnader na i princip frikopplats från beskattningen, kunde

det synas konsekvent att alla sådana sociala bidrag, vilka äro avsedda att

komma barn till godo eller för vilkas åtnjutande barnförsörjningskostna-

derna äro bestämmande, undantagas från skatteplikt. Möjligen skulle

härigenom en säkrare grund kunna läggas för den skatterättsliga behand­

lingen av de sociala bidragen.

Lösningen av »tröskelproblemet» torde emellertid få sökas på annat

håll, säger utredningen; problemet kan icke angripas såsom eu beskatt-

ningsfråga utan är till sin natur eu social fråga om gränsdragningen för

förmånerna. I och med att en inkomstspärr måste upprätthållas torde

»tröskeln» icke lämpligen kunna utjämnas på annat sätt än genom att bi­

dragen utgå med gradvis minskade belopp vid högre inkomster. Beträffande

familjebostadsbidragen har frågan fallit under prövning av 1951 års bo-

stadsutredning. I samband med sina undersökningar har emellertid skatte-

utredningen framlagt visst material, som enligt utredningens uppfattning

torde kunna bidraga till att belysa olika möjligheter för inkomstgränsernas

läge och konstruktion. 1

1 fråga om avvägningen mellan direkt och indirekt beskattning påvisas

i betänkandet hur under den senaste tiden en förskjutning ägt rum, så att

de indirekta skatterna, som före kriget utgjorde 60 % och ännu året 1949/

50 omkring 50 % av skatterna, sjunkit så att de enligt det beräknade bud­

getutfallet för åren 1950/51 och 1951/52 utgöra respektive 47 och 42 %

av den samlade statliga skatteintäkten.

I betänkandet beröres frågan om förutsättningarna för en ökad indirekt

beskattning. I det svenska skattesystemet har en viss strävan kunnat för­

märkas — säger utredningen — att i största möjliga omfattning begagna

direkt beskattning. Den principiellt avvisande inställning till indirekt be­

skattning, som kunnat förmärkas, har otvivelaktigt grundats på uppfatt­

ningen att sådana skatter skulle i särskilt hög grad drabba skattskyldiga

med låg inkomst och stor försörjningsbörda. Denna uppfattning var högst

befogad så länge de direkta skatterna voro låga, mätta med nuvarande

mått, under det att de indirekta skatterna utgjordes av spannmålstullar

och andra liknande avgifter på nödvändighetsvaror, vilka i särskilt hög

proportion ingingo i de lägsta inkomsttagarnas och de största familjernas

förbrukning. Det är visserligen alltjämt klart, säger utredningen, att de

37

indirekta skatter, som för närvarande uttagas, taga en procentuellt större

andel av de lägre än av de högre inkomsterna, samtidigt som de direkta

skatterna på grund av sin progressivitet taga en större del av inkomsten

ju högre denna är. Men att utbyta en del av dessa indirekta skatter mot

direkta vore trots detta ingen fördel för de lägre inkomsttagarna, om dessa

även måste betala den erforderliga ökningen av de direkta skatterna. Frågan

om avvägningen mellan direkt och indirekt beskattning har därför kommit

i ett nytt läge i och med att den direkta och progressiva beskattningen

kommit upp till sin nuvarande höjd och socialpolitiken fått sin nuvarande

omfattning. Tidigare gällde frågan fördelningen av skatterna på stora eller

små inkomsttagare. Nu gäller den något annat, nämligen följande: efter­

som ett visst skatteuttag är nödvändigt även i lägre inkomstskikt, vilken

form bör då ges åt detta skatteuttag, den direkta eller den indirekta?

Utredningen framhåller vidare att man ingalunda kan sätta likhets­

tecken mellan en ökad indirekt beskattning och en ökad belastning på de

små inkomstlagarna. Allt beror på hur skatten användes. Om den använ­

des för en nedsättning av den direkta skatten i de lägre inkomstskikten och

eu förstärkning av de sociala förmånerna för de minsta inkomsttagarna

och för barnfamiljerna, innebär den påtagligen en omfördelning i inkomst-

utjämnande riktning. Eu övergång till indirekta skatter är sålunda väl

tänkbar utan att den behöver innebära någon omfördelning mellan in­

komstklasserna.

Vid valet mellan de två skatteformerna bör då bland annat beaktas,

att den indirekta skatten ur rättvisesynpunkt har den fördelen, att den

även träffar dem, som genom ofullständig taxering orättmätigt undgå eu

del av den direkta skatten, så att skattebelastningen kan bli i motsvarande

mån lägre på de lojala skattebetalarna. En annan fördel är att den indirekta

skatten gynnar sparandet medan den direkta starkare bidrager till »skat-

tetänkande». Av stor betydelse äro vidare de administrativa synpunkterna.

För närvarande kan med visst fog sägas, att administrationen är alltför

hårt ansträngd med direkt beskattning.

Utredningen finner alltså att förutsättningarna för avvägningen mellan

direkt och indirekt beskattning numera äro så väsentligt annorlunda än

i tidigare skeden, att en allvarlig prövning av denna fråga bör komma till

stånd. Främst bör upptagas till närmare utredning frågan huruvida prak­

tiska möjligheter finnas, att vid en utvidgad användning av den indirekta

skatteformen förebygga eller kompensera en icke önskvärd ökning av

skattetrycket på vissa mindre bemedlade folkgrupper och hur dessa åtgär­

der i sa fall böra utformas. Vidare böra olika direkta och indirekta skaltc-

foriners administrativa kostnader och olägenheter samt riskerna för ofull­

ständig skattebetalning i de olika fallen undersökas och jämföras. Sedan

dessa undersökningar utförts, torde det bli möjligt att bättre än nu be­

döma avvägningen mellan de olika skatteformerna. Utredningen föreslår

alt dessa undersökningar komma till utförande, för att möjliggöra ett slut­

Kungt. Maj:ts proposition nr 213.

38

ligt ställningstagande till frågan om en ökad användning av indirekta skat-

temetoder. Ett sådant ställningstagande måste anknytas till konkret ut­

formade förslag.1

Undersökningen om de direkta skatternas verkningar har givit utred­

ningen stöd för den uppfattningen, att en lättnad i den direkta beskatt­

ningen för närvarande är ett samhällsintresse av största betydelse. Främst

med hänsyn till arbetsvilja och deklarationsmoral anser utredningen det

angeläget, att det nuvarande trycket av den direkta beskattningen mildras.

I första hand bör ifrågakomma en lindring av den statliga inkomstskatten.

Vidare bör bland annat med hänsyn till sparandet en viss sänkning ske

även av den statliga förmögenhetsskatten.

Utredningen framhåller, att en förenkling i beskattningsförfarandet är

ett mycket starkt behov. En sådan förenkling är önskvärd inte bara ur

skattebetalarnas synpunkt utan även med hänsyn till det allmännas in­

tresse av att taxeringsapparaten skall kunna fungera tillfredsställande.

Emellertid lär det icke vara möjligt att uppnå några förenklingar av verk­

lig betydelse, så länge trycket av den direkta beskattningen ligger vid nu­

varande höga nivå. Det synes ofrånkomligt, att ett högt skattetryck måste

åtföljas av långt drivna krav på rättvisa och likformighet vid beskattningen.

Då dessa krav uppenbarligen äro svåra att förena med kravet på enkelhet

i beskattningen, är det även ur denna synpunkt angeläget att den direkta

beskattningens tryck nedbringas till eu lägre nivå.

Vid en sänkning av de direkta skatterna är man i hög grad bunden av

det faktiska läget, säger utredningen. Skattens nivå är för närvarande så

hög, att en rationell lösning ofta kan hindras därav: även en mindre höj­

ning som vid en förnyad avvägning framkommer för någon grupp, måste

inge betänkligheter. De många synpunkter och intressen som göra sig gäl­

lande vid avvägningen, icke minst av familj ebeskattningen, gripa in i var­

andra på ett sådant sätt, att man inte kan hoppas kunna komma fram till

en lösning som kan betecknas såsom den »riktiga». Det slutliga avgörandet

måste alltid bli en skälighetsawägning.

Med de förskjutningar, som ägt rum i penningvärdet, har det visat sig

omöjligt för utredningen att på ett mera konkret sätt sammanknyta för­

slaget om skattelättnader med en viss ram för de statliga utgifterna. Det

intäktsbortfall för staten, som beräknas uppkomma genom de föreslagna

skattesänkningarna, angives av utredningen i varje särskilt fall uträknat

på skatteunderlaget vid 1949 års taxering, d. v. s. på 1948 års inkomster

och förmögenheter. En omräkning på 1950 års taxering har icke ansetts

erforderlig med hänsyn till det stora arbete, som detta skulle ha inneburit

och med hänsyn till att skillnaden i skatteunderlag mellan dessa båda års

*) Beträffande utformningen av förevarande avsnitt i betänkandet bär ledamoten Åker­

ström i särskilt yttrande föreslagit en mera utförlig motivering i vissa delar (se betän­

kandet sid. 303—314).

Kungl. May.ts proposition nr 213.

taxeringar icke är av sådan storlek, att den i nämnvärd grad skulle på­ verka beräkningarna. De verkligt betydande skillnaderna framkomma först vid 1952 års taxering.

Betydelsen av de skattesänkningar, som föreslås, är givetvis svår att be­ döma, säger utredningen. I den mån den direkta beskattningen i sin nu­ varande form kan lia medfört skadliga verkningar, torde man få räkna med att dessa genom en skattesänkning kunna övervinnas först på längre sikt. Emellertid torde få antagas, att en skattesänkning även av ganska begränsad omfattning kan ha eu stimulerande effekt på arbetsvilja och företagsamhet, vilken i någon mån kan kompensera det omedelbara skatte­ bortfallet genom sänkningar. Utredningen har emellertid icke velat i någon högre grad bygga på ett sådant antagande. Kostnadsberäkningarna ha skett helt oberoende därav.

Kuns/l. Maj:in proposition nr 218.

39

Remissyttrandena.

Önskemålet om en sänkning av de direkta skatterna under- strykes i de flesta remissyttrandena.

Statskontoret anser det vara av största betydelse att åtgärder vidtagas i syfte att bereda lättnader av såväl den statliga inkomstskatten som för­ mögenhetsskatten och finner det föreliggande förslaget till reformering av det statliga beskattningssystemet vara i stort sett väl avvägt.

Övcrståthållarämbetet och länsstyrelserna instämma genomgående i skatteutredningens uttalande om att en lättnad i den direkta beskattningen för närvarande är ett samhällsintresse av största betydelse. Myndigheterna ritsorda allmänt riktigheten av vad betänkandet innehåller om de nuva­ rande direkta skatternas ogynnsamma verkningar på arbetsvilja, skatte- moral och intresse för sparande.

Som exempel på den inställning som rent allmänt präglar länsstyrelser­ nas yttranden kan återgivas vad länsstyrelsen i Gävleborgs lön anfört:

Länsstyrelsen delar uppfattningen, att den nuvarande direkta beskatt­ ningen verkar hämmande på sparande, arbetsamhet och initiativlust. De- klarationsmoralen synes undan för undan försämras, med bland annat ökad skatteövervältning olika befolkningsgrupper emellan som följd. De föx-eslagna lättnaderna i beskattningen äro enligt länsstyrelsens mening steg i rätt riktning för att åstadkomma en förbättring. De goda psykolo­ giska verkningarna av en påtaglig skattesänkning i nuvarande situation fä icke underskattas.

Länsstyrelsen i Norrbottens län anför:

Liksom utredningsmännen har länsstyrelsen funnit, att skattetrycket till följd av den genom penningvärdesförsämringen och skatteskalornas kon­ struktion stegrade progressionen medfört skadliga verkningar i form av minskad sparvil ja, minskade arbetsinsatser och försämrad deklarations- inoral. Skattetänkandet har utbrett sig mer och mer. Även små inkomst­ tagare, som reflektera över skattesystemets verkningar, föredraga i stor utsträckning att avböja extra arbete med hänvisning till all ersättningen härför, efter avdrag för marginalskatten, icke kan anses vara tillräcklig

40

kompensation för förlorad fritid. Beträffande de länsstyrelsens tjänstemän,

som åtnjuta ersättning för övertidsarbete, har länsstyrelsen den erfaren­

heten, att man i regel hellre vill ha arbetet ersatt genom kompensations-

ledighet än i pengar. Löneklassuppflyttningar och lönegradsändringar inom

reglerad befordringsgång giva efter skatteavdragen så litet netto, att, om

de tidigare fattats som en uppmuntran i arbetet, de numera i stället med­

föra missräkning. Att deklarationsmoralen avsevärt försämrats på de se­

nare åren har kunnat konstateras såväl i besvärsmål till prövningsnämn-

den som vid arbetet i taxeringsnämnderna. Som exempel kan anföras att

föräldrar söka överflytta en del av sina inkomster på barnen, inkomster,

å vilka kontrolluppgift förutsättes icke komma att lämnas, deklareras ej,

överenskommelser träffas mellan köpare och säljare av virke samt mellan

arbetsgivare och arbetare om avlämnande av kontrolluppgifter till lägre

belopp än de verkliga, som villkor för köp av brännved uppställes att köpa­

ren icke för taxeringsmyndigheterna får yppa säljarens namn, trakta-

mentsersättning utgår även i fall, där skäl för sådan ersättning icke före­

ligger. Allmänheten har mer och mer uppmärksammat progressionen vid

beskattningen och söker undgå de hårda verkningarna därav genom dekla-

rationsfusk eller andra transaktioner i samband med taxeringen.

Vad länsstyrelsen sålunda anfört och vad utredningsmännen konstaterat

vid sin undersökning om skattetryckets verkningar, föranleder länsstyrel­

sen att helt biträda utredningsmännens uttalande att trycket av den direkta

beskattningen antagligen numera nått den kritiska gränsen. En allmän

skattelindring är därför enligt länsstyrelsens åsikt nödvändig inom den

allra närmaste tiden, särskilt om penningvärdesförsämringen fortsätter.

Skall man kunna stimulera det för näringslivets behov och utveckling vik­

tiga sparandet, ingiva folket den uppfattningen, att det lönar sig att genom

arbete öka sina inkomster samt förbättra deklarationsmoralen torde, för­

utom åtgärder för stabilisering och helst förbättring av penningvärdet, en

skattesänkning även av ganska måttlig omfattning säkert komma att med­

föra goda verkningar.

Landsorganisationen framhåller att dess anslutning i huvudsak till för­

slaget inte får tolkas som ett principiellt förordande av en sänkning av den

totala beskattningen. Reformen som sådan syntes vara en angelägen upp­

gift, medan frågan om den totala beskattningen tills vidare borde stå öppen.

Landsorganisationen finner emellertid att utredningen gjort troligt att den

nuvarande direkta inkomstbeskattningen nått en sådan höjd att ogynn­

samma följder för skattemoralen och produktionen börjat framträda. En

sänkning av den direkta skatten för fysiska personer förefölle därför väl­

motiverad.

Kooperativa förbundets styrelse har gjort eu jämförelse mellan sitt ytt­

rande över 1945 års statsskatteberednings förslag och de slutsatser, som

1949 års skatteutredning kommit till. Styrelsen anför:

En sådan jämförelse ger otvivelaktigt vid handen att de farhågor om

vissa negativa verkningar av 1947 års statsskattesystem, som styrelsen på

sin tid gav uttryck åt, av utredningen konstaterats vara befogade. Redan

med hänsyn härtill är det naturligt att grundtanken i det nu föreliggande

skatteförslaget har styrelsens fulla stöd.

Frågan om de ekonomiska förutsättningarna för en sänk­

ning av den direkta beskattningen beröres i vissa remissyttranden.

Kungl. Maj:is proposition nr 213.

Kungl. Maj:ts proposition nr 213.

41

Landsorganisationen kan här ansluta sig till vad finansministern ut­ talat härom i ärets statsverksproposition: reformen kunde tänkas bli genomförd samtidigt som uttagningsprocenten höjdes; den finge härigenom mera formen av eu beskattningsomläggning än av en skattesänkning.

Landsorganisationen understryker emellertid starkt att skatteutred- ningens förslag inte får bedömas isolerat från målsättningen för den eko­ nomiska politiken som helhet. Härom anför landsorganisationen hland annat:

Utredningen bär underlåtit att ställa sina förslag i relation till denna målsättning och att pröva huruvida dessa över huvud taget äro förenliga med långtidsutredningens riktlinjer, som statsmakterna i huvudsak har godtagit. Det i och för sig rimliga förslaget att i realiteten återställa 1947 års beskattning av fysiska personer kompletteras inte med några förslag, som tillförsäkrar samhället bibehållna skatteintäkter. Utredningen synes inte fästa något avseende vid att sedan 1947 förskjutningar i den ekono­ miska utvecklingen och i målsättningen för den ekonomiska politiken in­ träffat, som motiverar eu skärpning av den totala beskattningen. Lands­ organisationen finner inte, att utredningen visat lämpligheten av att i nu­ varande läge sänka statens skatteintäkter. Detta konstaterande hindrar emellertid inte, att landsorganisationen tar ställning till utredningens för­ slag. Landsorganisationen anser det dock angeläget understryka, att dessa förslag utgör delproblem i ett långt större sammanhang och att ett för­ verkligande av dessa förslag bör åtföljas av överväganden om ianspråk- tagande av andra skattekällor, främst inom företagssektorn. Landsorga­ nisationen anser det mycket troligt, att eu allsidig prövning av hela frågan om statens skattebehov, sett mot bakgrunden av kraven på (ten ekonomiska politiken, kommer att leda till den slutsats, som finansministern antyder i årets statsverksproposition, nämligen att statskassan måste kompenseras för inkomstbortfallet genom en ökning av andra ordinarie inkomster än den

statliga inkomstskatten för fysiska personer.

Länsstyrelsen i Malmöhus län finner att en beskattningsomläggning i enlighet med förslaget borde vara önskvärd även om den beräknade skatte­ sänkningen på grund av statsfinansiella skäl icke kunde fullt ut genom­ föras. Länsstyrelsen yttrar:

Beskattningens höjd måste givetvis i hög grad bestämmas med utgångs­ punkt från storleken av de statsutgifter, som avses skola täckas genom skattemedel, ävensom från angelägenheten av att få till stånd en i största möjliga utsträckning överbalanserad budget. Det nu av kommittén fram­ lagda förslaget medför eu minskning av statens inkomster efter 1948 års pris- och inkomstläge med omkring 265 miljoner kronor. Det är natur­ ligtvis vanskligt att beräkna vad denna skattesänkning skulle innebära med hänsyn till 1952 års inkomster och priser, men approximativt har räknats med åtminstone 400 miljoner, det vill säga en ökning av inkomst­ bortfallet med omkring 51 %. Länsstyrelsen anser sig icke böra förutspå, huruvida utrymme ur rent ekonomiska synpunkter finnes för att i denna omfattning minska ramen för statens inkomster. Däremot finner länssty­ relsen, att den i betänkandet lämnade utredningen är tillräcklig för att visa, att oberoende av frågan om storleken av de skattebelopp, som skatte­ systemet avser alt vinna, tidpunkten är inne att företaga en omprövning av skattesystemet.

42

I många yttranden göres gällande att de föreslagna sänkningarna — vid

ett uttag med 100 % av inkomstskattens grundbelopp — icke äro tillräck­

liga för sitt syfte eller i varje fall med hänsyn till utvecklingen efter för­

slagets avgivande blivit otillräckliga. Sålunda anför exempelvis länsstyrelsen

i Västernorrlands lån:

Det är naturligt om den ytterligare skärpning som inflationen medfört

för de flesta skattebetalare nu framstår som olidlig. Länsstyrelsen instäm­

mer i utredningens förslag till sådan ändring av skatteskalorna, att den

av inflationen framtvingade skärpningen av inkomst- och förmögenhets­

skatten elimineras. Såsom förhållandena utvecklat sig under den korta

tid som förflutit sedan utredningen framlade sitt betänkande synes det nu­

mera tvivelaktigt, om de föreslagna skatteskalorna vid den tidpunkt då

de skola tagas i bruk eller tidigast år 1953 äro tillfyllest för åstadkommande

av denna eliininering. Deras konstruktion synes emellertid utan olägenhet

kunna tillåta en uttagningsprocent, avsevärt lägre än 100. Länsstyrelsen

vill därför förorda, att utredningens förslag till skatteskalor för inkomst-

och förmögenhetsskatt antages i oförändrat skick och att uttagningspro-

centen för inkomstskatten sä avpassas, att det samlade reella skattetrycket

äterföres till 1947 års nivå.

Frågan om beskattningen och de sociala förmånerna har i all­

mänhet icke berörts i remissyttrandena.

Länsstyrelsen i Stockholms län finner det önskvärt att eu närmare ut­

redning kommer till stånd för att skapa enhetliga skatterättsliga regler

beträffande de sociala förmånerna, varvid även det s. k. tröskelproblemet

skulle beaktas, liksom frågor angående uppbörd av källskatt. Uttages icke

källskatt av skattepliktiga förmåner uppkommer i regel kvarstående skatt

för den skattskyldige. LänsstyTelsen framhåller att sådan kvarstående skatt

på de små belopp varom här är fråga dels är kostsam för det allmänna att

uppbära och indriva och dels föranleder irritation hos den skattskyldige. I

I fråga om avvägningen mellan direkt och indirekt beskatt­

ning tillstyrka remissmyndigheterna allmänt att en utredning kommer till

stånd rörande förutsättningarna för en ökad användning av indirekta

skatter.

Statskontoret framhåller emellertid att den lättnad av den direkta be­

skattningen, som innefattas i förslaget, måste anses vara ett samhällsin­

tresse av sådan betydelse att förslagets genomförande icke bör få anstå

i avvaktan på den ifrågasatta utredningen.

Riksråkcnskapsverkct påpekar i detta sammanhang att de indirekta skat­

ternas andel av den samlade skatteintäkten, som i betänkandet uppskattats

till 42,2 % för budgetåret 1951/52, enligt numera föreliggande beräkningar

kommer att sjunka än mera, till knappa 40 % för såväl detta som nästa

budgetår.

Riksskattenämnden anför:

En sänkning av den direkta statsbeskattningen torde — då någon vä­

sentlig nedgång av det allmännas utgifter för närvarande icke lärer vara

Kungl. Maj:ta proposition nr 213.

4:;

möjlig — förutsätta ökad användning av indirekta skatter, vilka äro jäm­ förelsevis lätt administrerade. Även om vissa principiella erinringar kunna framställas mot de indirekta skatterna, torde dessa erinringar på grund av den ekonomiska och samhälleliga utvecklingen ha väsentligt förlorat i be­ tydelse. Genom den inträdda utjämningen av inkomsterna och de ökade möjligheterna att anordna den indirekta beskattningen så att den icke hu­ vudsakligen drabbar de minst bärkraftiga — i vilket sammanhang man torde böra beakta bland annat frågan om avvägningen av folkpensionernas och barnbidragens storlek -- lära de tidigare framförda invändningarna mot indirekt 'beskattning numera icke kunna tillmätas avgörande bety­ delse. Riksskattenämnden vill i detta sammanhang särskilt anmärka, att den ofta framförda invändningen mot indirekta skatter av mera generellt verkande natur, nämligen att de skulle sä till vida vara otjänliga att de genom kollektivavtalen vältrades över på arbetsgivarna, icke lärer vara av avgörande natur. Man bör nämligen beakta att — särskilt efter övergången till källskattesystemet och då löntagarna mera allmänt kalkylera med den å en viss inkomstökning belöpande s. k. marginalskatten —- det även i fråga om direkta skatter föreligger eu strävan hos arbetstagarna att lönevägen skaffa kompensation för skatteutgifterna. I denna del lärer skillnaden så­ lunda icke längre vara stor mellan direkta och indirekta skatter, något som torde ha framgått bland annat vid årets centrala löneförhandlingar.

Landsorganisationen yttrar:

Utredningen påvisar, att de indirekta skatterna svarar för en avsevärt mindre del av den totala beskattningen än under förkrigs- och krigsåren. De argument, som utredningen anför till förmån för en återgång till skärpt indirekt beskattning, förtjänar enligt landsorganisationens mening starkt beaktande. Att indirekta skatter i sig själva med nödvändighet skulle ut­ göra en mindre social beskattningsform, är en felsyn, som utredningen

— och i synnerhet herr Åkerström i sitt särskilda yttrande — på ett över­

tygande sätt tillbakavisar. Avkastningen av indirekta skatter kan använ­ das på ett sätt, som gynnar just de små inkomsttagarna. Eu ur löntagar- synpunkt synnerligen väsentlig fördel med indirekt skatt är dess egenskap att försvåra systematiskt skattefusk. Vissa av skatteutredningen verkställda undersökningar av skattemoralen ger en skrämmande bild av karaktären och omfattningen av skattefusket inom olika befolkningsgrupper, vilkas skatteförmåga oftast torde vara större än löntagarnas. Hög direkt beskatt­ ning verkar otvivelaktigt försämrande på skattemoralen. Inte minst av denna anledning finner landsorganisationen lämpligt, att frågan om en skärpning av den indirekta beskattningen på den direktas bekostnad prö­ vas närmare, varvid doek förutsattes, att samtidigt kompenserande sociala åtgärder för de lägsta inkomsttagarna genomföres.

Liknande synpunkter framhållas av tjänstemännens centralorganisation: TCO är av den principiella uppfattningen alt det nuvarande skatte­ trycket i vad gäller den direkta beskattningen av fysiska personer för när­ varande är alltför högt, och organisationen kan till denna del till fullo instämma i de synpunkter, som ha anförts av skatteutredningen. TCO vill vidare kraftigt understryka, att organisationen i fråga om avvägningen mellan indirekta och direkta skatter vill förorda en övergång till indirekta skatter i större utsträckning än för närvarande. Anledningen härtill är alt skattetrycket i fråga om den direkta beskattningen för närvarande synes vara alltför högt, icke minst mot bakgrunden av de menliga följder på deklarations- och skattemoral som härav följa. Organisationen är av den

Kungl. Maj:ts proposition nr 218.

44

uppfattningen att härigenom betydande skattebelopp undandragas det all­

männa. Skattesystemets utformning i förening med det höga skattetrycket

torde nämligen bland annat medföra, att vissa inkomsttagargrupper i prak­

tiken ha tekniska möjligheter att undandraga sig eu betydande del av den

skattebörda, som med hänsyn till de verkliga inkomstförhållandena rätte­

ligen borde åvila dem. Härigenom kommer skattebördan för andra grupper

— främst löntagarna — att bli i motsvarande grad större. De utredningar,

som 1949 års skatteuiredning har låtit utföra för belysande av denna fråga,

anser organisationen klart ge vid handen, att förhållandena för närvarande

äro till betydande nackdel för i första hand löntagarna.

De administrativa svårigheterna vid nuvarande beskatt­

ning samt möjligheterna att genomföra förenklingar i be skatt­

nings förfarandet beröras i åtskilliga remissvar.

Riksskattenämnden framhåller att den direkta beskattningen numera

ligger på en sådan nivå, att beskattningens administration kommit att ut­

göra ett allvarligt problem. Härom anför nämnden:

Ur de synpunkter, riksskattenämnden närmast har att företräda, är det

emellertid de administrativa svårigheterna, som närmast påkalla ett in­

gående övervägande av den i betänkandet avhandlade frågan om bibehål­

landet av den direkta beskattningen vid dess nuvarande nivå. Såsom fram­

går av betänkandet förekomma skatteflyktsåtgärder för närvarande i eu

sådan omfattning, att såväl kontrollmöjligheter som taxeringsorganisatio-

nen måste väsentligt utbyggas, om icke det allmänna årligen skall gå miste

om mycket avsevärda belopp och betänkliga skador av samhällsmoralisk

natur uppkomma. Behovet av åtgärder i nämnda avseende är väsentligt

beroende av det direkta skattetrycket. Visserligen lärer en utbyggnad av

kontrollapparaten ändock böra komma till stånd, men denna utbyggnad

torde kunna göras tämligen begränsad, om åtminstone någon sänkning

av de direkta skatterna kan genomföras. Utom till de kostnader, som en

mera betydande utbyggnad av beskattningsorganisationen skulle draga,

måste i förevarande hänseende stor vikt fästas vid de åligganden av kon­

trollteknisk natur, som därvid måste stadgas för de skattskyldiga, och det

allmänna missnöje, som därav kan orsakas. De psykologiska faktorerna

böra i förevarande sammanhang icke underskattas. — -------- Ytterligare ett

skäl mot bibehållandet av en hög direkt beskattning är, att en mera ge­

nomgripande förenkling av denna beskattning torde förutsätta en minsk­

ning av skattetrycket. Så länge detta är så högt som för närvarande, torde

de schabloniseringar, som förenklingsåtgärder i allmänhet innebära,

komma att väcka stark opposition och på den grund vara svåra att ge­

nomföra.

Länsstyrelsen i Siockholtns lån anför:

Länsstyrelsen vill icke underlåta peka på några områden, där enligt

länsstyrelsens mening enklare regler redan i nuvarande läge borde kunna

införas. Främst är här att märka de många, smärre avdrag som nu med­

givas från inkomst av tjänst (resor, verktyg, facklitteratur, expenser

m. m.), vilka av den skattskyldige skola specificeras och underkastas

minutiös kontroll av taxeringsmyndigheterna. Infördes i stället ett scha­

blonavdrag, jämförelsevis generöst tilltaget men maximerat i förhållande

till arbetsinkomsten, skulle åtskillig arbetskraft kunna frigöras för vikti­

gare kontrolluppgifter. Vidare borde tiden nu vara inne att avskaffa ut-

Kungl. Maj ds proposition nr 218.

45

skyldsavdraget under »Allmänna avdrag» för att i stället vid skatteska­ lornas reglerande taga hänsyn till det så bortfallna avdraget. Detta, som ursprungligen tillkom för att mellan skattskyldiga i kommuner med olika kommunalt skattetryck så långt möjligt jämnt fördela statsskattetrycket, har numera förlorat sin egentliga betydelse och vållar onödigt besvär för såväl skattskyldiga som myndigheter. Slutligen må erinras om strävan­ dena att förenkla inkomstberäkningen beträffande inkomst av enfamiljs­ hus. -------------Länsstyrelsen vill i detta sammanhang nämna, att kanske hälften av alla besvär till länets prövningsnämnd avse tvister antingen om inkomster och utgifter för annan fastighet eller om utgiftsposter i för­ värvskällan tjänst. Det synes icke rimligt, att det allmänna vidkännes av­ sevärda kostnader för skipande av exakt rättvisa i tvister, vilka i ett större sammanhang måste te sig bagatellartade och som uppenbarligen skulle kunna undgås genom schablonregler utan att därmed oskäliga bördor på­ lades någon.

Länsstyrelsen i Värmlands län understryker det starka behov av förenk­ ling i beskattningen, varom utredningen i detta sammanhang talar. Om uppgifter — såsom nu sker — undan för undan skola läggas på taxerings­ nämnderna och deras ordförande är tiden snart inne — säger länsstyrel­ sen — då det icke längre torde bli möjligt att få personer utanför lands- statstjänstemännens krets villiga att åtaga sig sådana uppdrag.

Departementschefen.

Det för olika politiska uppfattningar gemensamma syfte som låg bakom tillsättandet av 1949 års skatteutredning var att skapa större klarhet om statsbeskattningens verkningar i olika avseenden. Detta gällde såväl skatter­ nas avvägning med hänsyn till skattebetalarnas bärkraft som det samlade skattetryckets och enskilda skattereformers inverkan på näringslivet, på sparande, arbetsvilja och företagsamhet. I direktiven för utredningen ut­ talade dåvarande chefen för finansdepartementet, statsrådet Wigforss, bland annat, att önskemålet att komma fram till en lättnad i beskattningen vore lika självklart som nödvändigheten att väga delta önskemål mot vikten av de behov som föranledde att skatterna uttogos.

Av de undersökningar, som skatteutredningen utfört rörande de direkta skatternas verkningar, finner sig utredningen såsom i det föregående i korthet redovisats ha funnit stöd för uppfattningen att eu lättnad i den direkta beskattningen för närvarande är ett samhällsintresse av största be­ tydelse. Detta utredningens uttalande har allmänt understrukits i remiss­ yttrandena. Främst med hänsyn till arbetsvilja och deklarationsmoral anser utredningen det angeläget att det nuvarande trycket av den direkta be­ skattningen mildras. I första hand bör enligt utredningen ifrågakomma eu lindring av den statliga inkomstskatten. Vidare bör bland annat med hän­ syn till sparandet eu viss sänkning ske även av den statliga förmögenhets­ beskattningen.

Resultatet av utredningens undersökningar rörande den statliga beskatt­ ningens verkningar präglas med nödvändighet av osäkerhet. Svårigheterna

Kungl. Maj:ts proposition nr 21 o.

46

alt nå fram till eu objektiv bedömning på ifrågavarande område äro uppen­

bara. Även om det är tveksamt huruvida den nuvarande direkta inkomstbe­

skattningen nu nått en sådan höjd att ogynnsamma verkningar på skattemo-

ralen och produktionen börjat framträda, kan det dock icke bestridas att

denna beskattning känns betungande för stora grupper i samhället. En sänk­

ning av den direkta statsskatten för fysiska personer framstår därför som an­

gelägen. Jag underströk redan i finansplanen till årets statsverksproposition,

att ett genomförande vid 1052 års riksdag av en skattereform byggd på

utredningens förslag skulle vara i hög grad önskvärt. Förutom det värde

som en allmän skattesänkning innefattar för skattebetalarna skulle genom

skattereformen vinnas bland annat en bättre avvägning av skattebördan

mellan olika grupper skattskyldiga. Det i och för sig självklara önske­

målet om en sänkning av statsskatterna bör emellertid enligt min mening

få tillgodoses endast i den mån det framstår som förenligt med kraven på

sundhet i statsfinanserna och på en rationell utformning av skatte- och

finanspolitiken i enlighet med den allmänna målsättningen för den ekono­

miska politiken.

Med det nyss anförda kommer jag In på frågan om de ekonomiska för­

utsättningarna för en sänkning av statsskatterna i nuvarande läge. Jag

erinrar om att den minskade skatteintäkten för staten vid ett genomförande

av utredningens förslag har på skatteunderlaget vid 1049 års taxering

beräknats till omkring 2G5 miljoner kronor. Omräknat till del inkomst­

läge, som förutsetts vid budgetberäkningarna i statsverkspropositionen för

budgetåret 1952/53, kommer beloppet att uppgå till cirka 500 miljoner

kronor (varav cirka 480 miljoner kronor belöper på den statliga inkomst­

skatten). En justering av beräkningarna i enlighet med det skatteunderlag,

som -— efter vad jag inhämtat riksräkenskapsverket kommer att i

dagarna redovisa, väntas ge än högre belopp. Såsom jag i det följande

närmare motiverar, anser jag det nödvändigt att vidtaga vissa ändringar i

utredningens förslag, vilka komma att leda till ytterligare inkomstbortfall.

I statsverkspropositionen utvecklade jag närmare att kostnaderna för eu

skattereform rimligtvis måste ställas mot överskottet av ordinarie stats­

inkomster på driftbudgeten med bortseende från tillfälliga inkomster, sam­

manhängande med finanspolitiska åtgärder mot överkonjunkturen. I stats­

verkspropositionen angav jag överskottet på driftbudgeten av ordinarie

statsinkomster till 541 miljoner kronor. Sedan dess har en betydande ut­

giftspost tillkommit i budgeten, nämligen kostnaderna för höjda löner och

pensioner till statstjänstemännen. Till täckning av beräknat överskridande

av anslagsmedlen för vissa löne- och pensionsförmåner och av beräknade

kostnader för ändrad lönegradsplacering m. m. ha anvisats respektive

äskats tillhopa 268 miljoner kronor. I denna summa ha icke inräknats de

kostnadsstegringar, som uppkomma genom nyligen träffade kollektivav­

tal för vissa statsanställda arbetare. Härjämte kommer ett visst inkomst­

bortfall att uppstå inom affärsverken på grund av att lönestegringarna där

Kungl. Maj:ts proposition m 213.

47

icke i sin lielhet kunnat täckas genom taxeliöjningar. Vidare tillkomma vissa andra utgiftsökningar i förhållande till beräkningarna i statsverks­ propositionen. Anmärkas må härjämte, att av det i statsverkspropositionen redovisade budgetöverskottet hänföra sig mellan 200 och 300 miljoner kronor till kommunala skattemedel, vilka sålunda i själva verket represen­ tera eu fordran på statsverket från kommunernas sida. De höjda utgif­ terna motvägas givetvis av ökade skatteinkomster, som uppkomma däri­ genom att inkomststegringarna blivit större än vad som antogs vid bud­ getberäkningarna till årets statsverkspröposition. Budgetläget kan dock icke säkert överblickas förrän längre fram i vår i samband med fram­ läggandet av propositionen med slutligt förslag till statsreglering. Bort­ fallet av statsinkomster genom den av skatteutredningen föreslagna skatte­ reformen kommer, om reformen träder i kraft den 1 januari 1953, att under det första budgetåret, 1952/53, begränsas till eu tredjedel av vad inkomstminskningen motsvarar för helt år. Först under budgetåret 1953/54 komma de statsfinansiella konsekvenserna av skattesänkningen att göra sig gällande i sin helhet. Det är knappast möjligt att nu med någon säker­ het bedöma hur statsinkomster och statsutgifter då komma att gestalta sig. En betydelsefull faktor som påverkar statsinkomsterna i sänkande rikt­ ning pekade jag emellertid på redan i finansplanen, nämligen skatteut- betalningarna till kommunerna. Dessa komma att mellan budgetåren 1952/53 och 1953/54 stiga med omkring 600 miljoner kronor.

I ett ekonomiskt läge, där kravet på överbalansering av budgeten icke behövde hävdas med samma styrka som för närvarande, kunde det kanske vara möjligt att genomföra en skattesänkning helt i överensstämmelse med utredningens förslag. Med hänsyn till behovet att fortsätta en stram eko­ nomisk politik är det emellertid nödvändigt att upprätthålla ett icke allt­ för litet budgetöverskott. Det är dessutom inte möjligt att bortse från faran av statsfinansiella svårigheter under den närmaste framtiden. Vissa reserverade inkomstkällor måste finnas för att möta en dylik situation. En i år beslutad skattesänkning för fysiska personer får byggas på en så fast grund, att den icke redan påföljande år behöver tagas tillbaka. Den psykologiska verkan av ett dylikt handlande skulle säkerligen bli förödande. Det är därför nödvändigt att noga överväga både om en skattesänkning är möjlig och hur stor den kan bli, utan att den ekonomiska politiken för­ svagas och alltför stora risker för framtiden skapas.

Trots den tveksamhet som sålunda kan råda i fråga om genomförande av skattereformen, framstår dock önskemålet om cn skattesänkning med sädan styrka, att man enligt min mening bör överväga att redan nu genom­ föra skattereformen även om det icke skulle visa sig möjligt att göra detta annat än i begränsad omfattning. Jag vill därför förorda, att utredningens förslag i huvudsak lägges till grund för förslag till innevarande års riks­ dag. Ett dylikt förslag har synts mig vara av sådan vikt att det får anses uppfylla de grundlagsenliga förutsättningarna för att kunna framläggas

Kungl. Maj:ts proposition nr 213.

48

Kungl. Maj:ts proposition nr 21S.

efter utgången av den tid, inom vilken propositioner rörande nästkommande

budgetårs inkomster regelmässigt skola avlämnas.

1 utredningens förslag torde dock, såsom ovan antytts, modifikationer

böra vidtagas i vissa hänseenden. Härtill återkommer jag i det följande.

.Tåg vill emellertid redan här framhålla att det för närvarande — såsom

många remissmyndigheter understrukit — föreligger ett så starkt behov av

förenklingar vid beskattningen, att kraven härpå icke kunna skjutas åt

sidan. Vid en reform av detta slag måste därför tillses, att beskattnings-

förfarandet icke belastas med ytterligare detaljregleringar i vidare mån

än som befinnes oundvikligt. Det blir nödvändigt att inom vissa gränser

arbeta med schabloner.

Det statsfinansiella läget gör, att man måste räkna med möjligheten att

skattereformen, såsom nyss antytts, till en början endast kan genomföras

i begränsad omfattning. Som jag anförde i finansplanen kan man tänka

sig att visserligen genomföra skattereformen med verkan från och med

den 1 januari 1953 men samtidigt höja uttagningsprocenten för att tills

vidare begränsa inkomstbortfallet för staten. Frågan om vilken uttagnings-

procent som skall fastställas för 1953 kan emellertid ännu icke med säker­

het bedömas utan får prövas i samband med framläggandet av proposi­

tionen angående komplettering av riksstatsförslaget för budgetåret 1952/53,

då det statsfinansiella läget bättre kan överblickas. Jag tager alltså icke i

detta sammanhang ställning till frågan om uttagningsprocentens höjd.

De individuella verkningarna av en skatteomläggning i enlighet med de

förslag jag i det följande framlägger belysas i en vid denna proposition

fogad tabellbilaga, Bihang 2. Tabellerna ha räknats ut för en uttagning av

den statliga inkomstskatten dels med 100, dels med 110 procent. Till skill­

nad från de tabeller som framlades av skatteutredningen (bilaga 10 till

betänkandet) har jämförelse här skett mellan den statliga skatt som uttages

preliminärt under 1952 och den statliga skatt som skulle utgå enligt pro­

positionen.

Inkomstminskningen för staten vid en skatteomläggning enligt proposi­

tionen kan —- med ledning av de uppgifter som i dagarna under hand erhål­

lits från riksräkenskapsverket avseende skatteunderlaget för 1952/53 — för

helt år beräknas till omkring 630 miljoner kronor vid en uttagning med 100

procent av den statliga inkomstskattens grundbelopp och till omkring 360

miljoner kronor vid en uttagning med 110 procent av samma grundbelopp.

Nämnda belopp få icke uppfattas annat än som ungefärliga. Bland annat

kan icke med någon säkerhet bedömas vad de föreslagna ändringarna i för­

mögenhetsbeskattningen komma att betyda, då utfallet härutinnan väsent­

ligt blir beroende av de taxeringsvärden som fastställas år 1952.

Jag vill slutligen i detta sammanhang även något beröra frågan om av­

vägningen mellan direkta och indirekta skatter i den statliga beskattningen.

Skatteutredningen har för sin del erinrat om att man i det svenska skatte­

systemet kunnat förinärka en principiellt avvisande inställning till in-

49

direkt beskattning, en inställning som tidigare även varit högst befogad. En ökad användning av indirekta skatter är emellertid enligt utredningen nu väl tänkbar utan att den behöver innebära någon omfördelning mellan inkomstklasserna. Utredningen anför sammanfattningsvis, att förutsätt­ ningarna för avvägningen mellan direkt och indirekt beskattning numera äro så väsentligt annorlunda än i tidigare skeden att en allvarlig prövning av denna fråga bör komma till stånd. Utredningen föreslår därför, att under­ sökningar utföras i syfte att möjliggöra ett slutligt ställningstagande till frågan om en ökad användning av indirekta skattemetoder.

Som jag förutskickade i årets finansplan har jag för avsikt att inom den närmaste tiden föreslå Kungl. Maj :t igångsättande av en utredning rörande vägarna för att bereda statskassan kompensation för det inkomstbortfall som uppkommer vid ett genomförande av skattereformen. I samband där­ med torde även de av skatteutredningen anförda synpunkterna beträffande avvägningen mellan direkt och indirekt beskattning närmare få övervägas. Beträffande frågan om ökad användning av indirekta skattemetoder vill jag särskilt peka på behovet av nya statsinkomster för att trygga en fort­ satt social reformpolitik. På den ifrågavarande utredningen bör således an­ komma att pröva spörsmålet på vad sätt finansiella möjligheter för ett vidgat socialt reformarbete skola åvägabringas. Jag vill i sammanhanget erinra om att det rådande statsfinansiella läget, som tvingar till den yttersta återhållsamhet med nya statsutgifter, nödvändiggjort att även i och för sig behjärtansvärda förbättringar av sociala förmåner fått avvisas i budgetför­ slaget för budgetåret 1952/53. Med den inriktning nämnda utredning så­ lunda torde erhålla kommer dess resultat knappast att öva inverkan på möjligheterna för den här avhandlade skattesänkningen.

Kungl. Maj:ts proposition nr 213.

III. ÖVERSIKT AV SKATTEUTREDNINGENS ÄNDRINGS­

FÖRSLAG.

För närvarande är det statliga ortsavdraget för gift skattskyldig bestämt till fast belopp, oberoende av inkomstens storlek. För ensamstående skatt­ skyldig minskar däremot ortsavdraget med stigande inkomst för att slutligen helt bortfalla. Utredningen föreslår den ändringen, att systemet med reduce­ ring av ortsavdraget för ensamstående skall upphöra. Ändringen är av tek­ nisk natur. Meningen är att den avvägning mellan ensamståendes och giftas beskattning, som nu sker genom ortsavdragens reducering, i stället skall åstadkommas genom att två olika skatteskalor skola begagnas vid beräk­ ning av den statliga inkomstskatten, den ena avsedd för gift person och den andra avsedd för ensamstående.

Sedan avdrag för barn numera avskaffats vid beskattningen och ersatts med allmänna barnbidrag äro makar med barn och makar utan barn i prin-

4—437 ss Bihang till riksdagens protokoll 1952. 1 samt. Nr 213.

50

cip likställda vid taxeringen. Utredningen har diskuterat frågan, huruvida

denna likställighet bör bibehållas och funnit sig icke böra föreslå någon

ändring i detta avseende.

I fråga om äkta makars beskattning har utredningen prövat olika möjlig­

heter till en lösning. Sålunda redovisas i betänkandet dels ett särbeskalt-

ningssystcm och dels ett sambeskattningssystem grundat på en tudelning

av makars inkomst. Ingendera metoden har dock ansetts möjlig att lägga

till grund för lagstiftning, även om den sistnämnda metoden i modifierad

form ansetts kunna få betydelse för avvägningen av ensamståendes och

giftas skatt enligt de två skatteskalorna.

Undersökningarna ha övertygat utredningen om att sambeskattningen

bör bibehållas såsom metod för makars beskattning. Olika möjligheter ha

prövats att inom det nuvarande sambeskattningssystemet tillrättalägga eller

mildra de olägenheter som ansetts förenade därmed. Av de frågor, som

därvid kräva en lösning, visar sig den om s. k. förvärvsavdrag för gift

kvinna vara den mest svårlösta. Sådant förvärvsavdrag utgår för närvarande

med ett belopp motsvarande hälften av den gifta kvinnans inkomst av

rörelse eller eget arbete, dock högst med 1 000 kronor. Bestämmelsen är

provisorisk. Enligt utredningens mening kan förvärvsavdraget icke bibe­

hållas i skattesystemet — och än mindre höjas — utan att fråga måste

uppkomma om att samtidigt införa ett liknande avdrag för gifta kvinnor,

vilka deltaga i mannens jordbruk eller rörelse men vilka enligt gällande

bestämmelser icke självständigt taxeras för värdet av sitt däri nedlagda

arbete. En sådan utvidgning av förvärvsavdraget har emellertid av prak­

tiska skäl icke kunnat förordas. Det nuvarande förvärvsavdraget har,

främst på denna grund, ansetts vara behäftat med så stora olägen­

heter, att det bör avlägsnas ur skattesystemet eller åtminstone väsent­

ligt beskäras. Förutsättningar för en sådan reform ha ansetts föreligga, om

den genomföres i samband med den sänkning och omläggning av den stat­

liga inkomstbeskattningen, som utredningen i övrigt föreslår. För att möj­

liggöra en övergång visar det sig dock nödvändigt att behålla förvärvsav­

draget till någon mindre del. För att detta skall kunna ske utan att fog för

ett motsvarande avdrag för jordbrukar- och rörelseidkarhustrur skall upp­

komma och därigenom syftet med reformen förfelas, bör avdraget dock

icke bestämmas högre än till 300 kronor, fast belopp. Avdraget kommer här­

igenom att överensstämma med det förvärvsavdrag, som utgår vid den

kommunala beskattningen.

Beträffande makars beskattning i övrigt föreslås den tekniska ändringen,

att makar vid ortsavdragsberäkningen skola tillgodoföras hälften var av

ortsavdraget. I den mån sådant avdrag icke kan utnyttjas av ena maken,

skall det tillgodoräknas den andra. Vid den statliga taxeringen fördelas

därefter skatten mellan makarna i förhållande till deras beskattningsbara

inkomster, icke såsom nu i förhållande till deras taxerade inkomster. Vidare

föreslås, att makar för beskattningsår, varunder de ingått äktenskap, alltid

skola taxeras såsom av varandra oberoende skattskyldiga.

Kungl. Majds proposition nr

213.

Utredningens ställningstagande till sambeskattningen och förvärvsav- draget har emellertid grundats på den viktiga förutsättningen, att skatte­ satsen för den statliga inkomstskatten samtidigt bestämmes enhetligt till 12 % för makar upp till en taxerad inkomst av 12 000 kronor i högsta orts- grupp. I lägsta ortsgrupp går motsvarande gräns vid 11 360 kronor. Skatte- procenten föreslås sålunda bli proportionell inom hela detta inkomstskikt; först vid taxerade inkomster ovanför denna gräns skall den vara progressiv. För att denna även ur andra synpunkter önskvärda reform skall kunna genomföras vid beskattningen erfordras emellertid en höjning av makars ortsavdrag från nuvarande 3 000 kronor till 4 000 kronor i högsta ortsgrupp.

Utredningen föreslår alltså, att de statliga ortsavdragen för gift skatt­ skyldig, vilka för närvarande äro 2 500—3 000 kronor beroende på orts­ grupp, höjas till 3 360—4 000 kronor. För ensamstående skattskyldig före­ slås icke någon häremot svarande höjning av ortsavdraget; i lägre orts- grupper än den högsta skall dock enligt förslaget en viss mindre höjning ske även av de ensamståendes ortsavdrag.

För beräkningen av den statliga inkomstskatten föreslås följande två skiktskalor: I

Kungl. Maj-.ts proposition nr 213.

51

Skatt i

%

av vidstående del av

Beskattningsbar

beskattningsbar inkomst för

inkomst, kr.

gift skatt­

skyldig

ensamstående

skattskyldig

ej över 4 000

12

12

4 000— 6 000

12

16

6 000— 8 000

12

20

8 000— 10 000

16

24

10 000— 12 000

20

27

12 000— 16 000

25

30

16 000— 20 000

30

34

20 000— 30 000

35

38

30 000— 40 000

40

42

40 000— 60 000

45

46

60 000—100 000

50

50

100 000—150 000

55

55

150 000—200 000

60

60

över 200 000

65

65

I förening med den kommunala ortsavdragsreform, som trätt i kraft den 1 januari 1952, skulle utredningens förslag komma att medföra väsent­ liga sänkningar i total skatt för alla skattskyldiga. Skattesänkningarna äro procentuellt större för de lägre inkomstskikten än för de högre. Även om förslaget ses isolerat och sålunda hänsyn tages endast till den statliga in­ komstskatten, medför det sänkningar i praktiskt taget alla inkomstlägen. Att en mindre ökning i statsskatt för ensamstående uppkommer i vissa lägen, där minskningen i total skatt är betydande, bär ansetts uppvägas av

52

fördelen, att skattesatsen i botten kunnat bestämmas enhetligt till 12 %

även för de ensamstående.

I fråga om beskattningen av änklingar och änkor föreslår utredningen,

att dessa skola medgivas ortsavdrag såsom gifta vid taxering för det be­

skattningsår, under vilket andra maken avlidit, samt för det därpå följande

beskattningsåre t.

Utredningen föreslår även vissa lättnader i förmögenhetsbeskattningen.

I detta avseende förordas en höjning av gränsen för skattskyldigheten från

nuvarande 30 000 kronor till 40 000 kronor samt vidare vissa ändringar i

den gällande skatteskalan för förmögenhetsskatten. Förmögenhetsskattens

belopp vid olika beskattningsbara förmögenheter enligt gällande ordning

och enligt förslaget framgår av följande tabell. I

Kangl. Maj.ts proposition nr 213.

Förmögenhetsskatt i kronor

Besk. förm.

kr.

Enl. gällande

Enl. för­

ordning

slaget

40 000

60

0

50 000

120

50

70 000

240

150

100 000

420

300

150 000

920

800

200 000

1 520

1 300

250 000

2 270

1 950

300 000

3 020

2 600

400 000

4 820

3 900

500 000

6 620

5 500

750 000

11 120

9 500

1 000 000

15 620

13 500

2 000 000

33 620

31 500

5 000 000

87 620

85 500

I fråga om barns förmögenhetsbeskattning föreslås den ändringen i nu

gällande bestämmelser att förmögenhetsskatten skall beräknas gemensamt

för föräldrar och hemmavarande barn under 16 år. Sedan barnet fyllt 16 år

skall någon skattskyldighet för barnets förmögenhet icke åligga föräldrarna.

Det föreslås, att bestämmelserna om den s. k. 80 procent-spärren, vilka

för närvarande ha provisorisk karaktär, göras definitiva. Då det visat sig att

spärren i vissa fall icke medför den åsyftade begränsningen av skatterna

till 80 % av inkomsten föreslås den tekniska utvidgningen att även den stat­

liga förmögenhetsskatten skall kunna i viss utsträckning tagas i anspråk

vid skattereduktionen.

I fråga om kvarlåtenskapsskatten föreslår utredningen icke annan änd­

ring än att gränsen för skattskyldigheten — liksom vid förmögenhetsbe­

skattningen — liöjes från nuvarande 30 000 kronor till 40 000 kronor. En

mindre justering av det nedersta skiktet i skatteskalan har därvid måst

göras.

53

Beträffande juridiska personer liar utredningen icke funnit motiverat att bibehålla den nuvarande skillnaden mellan aktiebolag och ekonomiska föreningar vid den statliga inkomstbeskattningen. Skatten utgör för när­ varande för aktiebolagen 40 % och för de ekonomiska föreningarna 32 % av den beskattningsbara inkomsten. Utredningen föreslår, att skattesatsen även för de ekonomiska föreningarna — med undantag för jordbrukets kreditkassor — skall bestämmas till 40 %.

Den minskade skatteintäkten för staten vid genomförande av utred­ ningens förslag har på skatteunderlaget vid 1949 års taxering beräknats till omkring 265 milj. kronor.

Kungl. Maj.ts 'proposition nr 213.

Reservationer till utredningens förslag.

Utredningens förslag är inte i alla delar enhälligt. Det är enhälligt i fråga om skatteskalorna för inkomstskatten. De reservationer som anförts gälla i huvudsak frågorna om förvärvsavdrag för gift kvinna, förmögenhets­ skatten och kvarlåtenskapsskatten.

Herr Hagberg föreslår sålunda att yrkeskvinnor med barn under 14 år skola medgivas förvärvsavdrag -— utöver 300-kronorsavdraget — med 25 % av inkomsten, dock högst med 1 000 kronor. Herrar Sandberg och Petrén föreslå att avdraget — 300-kronorsavdraget inräknat — skall utgöra 10 % av inkomsten, högst 800 kronor, för yrkeskvinnor utan barn och 20 % av inkomsten, högst 1 600 kronor, för yrkeskvinnor med barn under 16 år. I de nu nämnda reservationerna föreslås dessutom att 300-kronorsavdraget skall tillkomma även hustrur som deltaga i mannens jordbruk eller rörelse.

Herrar Henriksson och Rehn vilja däremot icke utvidga avdraget till sistnämnda kategori men höja förvärvsavdraget för yrkeskvinnor till 10 % av inkomsten, högst 1 000 kronor, samt avväga ortsavdragen annorlunda än enligt förslaget.

Herr Jonsson vill icke höja förvärvsavdraget för yrkeskvinnor men ut­ vidga det föreslagna 300-kronorsavdraget till att gälla även för hustrur som deltaga i mannens jordbruk eller rörelse.

Annan utformning av förmögenhetsbeskattningen samt avskaffande av kvarlåtenskapsskatten påyrkas i olika reservationer av herrar Hagberg, Jonsson, Petrén, Sandberg och Söderlund.

Herrar Franzon, Hagberg och Söderlund föreslå uppflyttning även av sparbanker och övriga kreditinstitut i skattesats 40 %, medan herr Jonsson reserverar sig mot den föreslagna skattehöjningen för ekonomiska för­ eningar.

Remi ssy it randen a.

1 remissyttrandena har förslaget i allmänhet tillstyrkts i sina huvud­ drag. Även om erinringar gjorts i olika detaljer — och i vissa remissvar även mot de grundläggande bestämmelserna i förslaget — ha de hörda

54

myndigheterna och sammanslutningarna på ett i allmänhet tämligen posi­

tivt sätt anslutit sig till förslaget i stort och ansett att det bör läggas till

grund för lagstiftning.

Erinringarna röra i första hand frågan om särskilt avdrag för förvärvs­

arbetande gift kvinna, det s. k. förvärvsavdraget. Vidare ha olika meningar

gjort sig gällande beträffande förmögenhetsbeskattningens höjd och utform­

ning, beträffande bibehållandet av kvarlåtenskapsskatten samt i fråga om

den föreslagna höjningen av skattesatsen för ekonomiska föreningar.

Riksräkcnskapsverket konstaterar att utredningens förslag i skilda

skattetekniska hänseenden innebär framsteg i förhållande till vad som nu

gäller. Riksräkenskapsverket syftar här på sådana moment i förslaget som

att bottenskiktet i skatteskalan avsevärt breddats, att ortsavdraget för

makar fördelats med hälften på envar av makarna, att ortsavdragen gjorts

fasta också för ensamstående och att samtaxeringen för det första äkten­

skapsåret slopats.

Departementschefen.

I anslutning till denna översikt vill jag endast anföra att jag, såsom fram­

gått av mitt tidigare yttrande, finner förslaget i stort sett lämpat att läggas

till grund för lagstiftning. I det följande kommer jag att behandla de olika

ändringsförslagen var för sig.

Kungl. Maj:ts proposition nr 21o.

IV. FYSISKA PERSONERS INKOMSTBESKATTNING.

1. PRINCIPEN FÖR ÄKTA MAKARS BESKATTNING.

Enligt 20 § kommunalskattelagen må vid inkomstberäkningen avdrag icke

ske för värdet av arbete, som i den skattskyldiges förvärvsverksamhet utförts

av andre maken. Det sålunda meddelade förbudet mot avdrag för lön till

make medför, när fråga är om en av makarna gemensamt bedriven verk­

samhet, en gemensam beskattning av dem, s. k. faktisk sambeskattning.

Beskattningen av äkta makar, som leva tillsammans och som båda taxe­

ras för inkomst, bygger på principen om sambeskattning. Makarna taxeras

visserligen envar för sin inkomst och mannen därjämte för boets gemen­

samma inkomst, men ortsavdrag och beskattningsbar inkomst beräknas för

dem gemensamt. Likaså bedömes skatteplikten med hänsyn till makarnas

sammanlagda inkomst. Allmänna avdrag, som helt eller delvis icke kunna

utnyttjas på den därtill närmast berättigade makens skattepliktiga inkomst,

må avräknas från den andra makens inkomst. Denna ömsesidiga kvittnings-

rätt gäller sålunda bl. a. för underskott på förvärvskälla.

Vid taxeringen till kommunalskatt fördelas den beskattningsbara inkoms­

ten på makarna efter förhållandet mellan deras taxerade inkomster. Vid

taxering till statlig inkomstskatt sker däremot icke någon fördelning på

makarna av den gemensamma beskattningsbara inkomsten; i stället för­ delas den därå uträknade skatten på makarna efter förhållandet mellan deras taxerade inkomster.

Vid ändring av civilstånd är det förhållande, som rått under större delen av beskattningsåret, bestämmande för taxeringen. Regeln har tolkats så, att den 1 juli ansetts vara avgörande tidpunkt; ändring som skett den 1 juli eller senare under beskattningsåret har icke tillerkänts betydelse för taxeringen.

Sambeskattningen får sålunda betydelse för äkta makars inkomstbe­ skattning främst i följande avseenden: 1) skattepliktsgränsen är gemensam, 2) ortsavdrag beräknas gemensamt, 3) underskottsavdrag och allmänna avdrag, vilka ej kunna utnyttjas av ena maken, få överföras till andra maken samt 4) beskattningsbar inkomst beräknas för makarna gemensamt.

Ivungl. Maj:ts proposition nr 213.

55

Skatteutredningen.

I betänkandet redovisas till en början ett särbe skattnings alternativ (s. 163—181). Härvid borde man enligt direktiven utgå från att samtliga skatt­ skyldiga skola ha ett lika stort ortsavdrag och att make skall ha rätt att utnyttja avdrag, som andra maken på grund av bristande inkomst inte kan utnyttja. En gift man, vars hustru saknade inkomst, skulle alltså få ut­ nyttja hustruns hela ortsavdrag; om hon själv kunde utnyttja någon del därav skulle eu avräkning av ortsavdrag ske mellan makarna, så att mannen finge utnyttja vad hon icke kunde tillgodogöra sig. Detta i direktiven an­ givna sätt att ordna makarnas ortsavdrag i ett särbeskattningssystem har utredningen funnit vara den enda praktiskt möjliga lösningen. Redan där­ med har man emellertid i systemet infört ett moment av sambeskattning, säger utredningen. Genom denna avräkning av ortsavdrag mellan makar förloras väsentligt de praktiska fördelar vid taxering och källskatteberäk- ning, som man i allmänhet föreställer sig vara förenade med särbeskattning. Härigenom skapas också ett »tröskelproblem» för makarna: eftersom den första delen av hustruns inkomst motsvaras av en minskning av mannens ortsavdrag, blir marginalskatten på denna första del ofta betydligt högre än på den inkomst hon därutöver kan tjäna.

Vid den vidare uppläggningen av särbeskattningssys temet har utred­ ningen funnit sig efter hand nödgad att göra så många ytterligare efter­ gifter mot sambeskattningsprincipen, att resultatet -— enligt vad utred­ ningen finner — måste få ett tycke av halvmesyr. En allvarlig olägenhet med särbeskattningsformen är att den öppnar möjligheter för makar att vinna skattelättnader genom eu mer eller mindre konstlad uppdelning av inkomsten mellan makarna. Vid undersökning av denna fråga har utred­ ningen till en början funnit att det nuvarande förbudet mot avdrag för lön till make måste bibehållas även i särbeskattningssystemet. Trots en sä väsentlig inskränkning i särbeskattningsprincipen kvarstår likväl en så

56

stor risk för snedvridning av beskattningen genom inkomstöverflyttningar

mellan makar, att systemet enligt utredningens mening inte kan tänkas

förverkligat utan alt det förses med en spärr, enligt A-ilken särbeskatt-

ningen på visst sätt brytcs, när inkomsten för vardera maken överstiger

visst belopp.

Det har icke befunnits praktiskt möjligt att i särbeskattningssystemet

lösa frågan om den s. k. faktiska sambeskattningen, främst av gifta jord­

brukare och rörelseidkare. I och med att man behåller förbudet mot avdrag

för lön till make, kommer mannen i dessa fall att alltjämt bli beskattad

för hustruns arbete i den gemensamma verksamheten.

Såsom en betänklig följd av systemet har även framhållits, att ett sär-

beskattningssystem inom den kostnadsram, som man över huvud taget an­

sett sig kunna räkna med, i många fall skulle leda till skattehöjningar för

förvärvsarbetande hustrur i förhållande till nu utgående skatter. För att und­

vika dylika skattehöjningar, skulle även särbeskattningssystemet behöva

fördes med ett förvärvsavdrag. Därmed skulle emellertid ett av systemets

väsentliga syften ha gått förlorat, säger utredningen. Det hade nämligen

varit önskvärt att vid särbeskattningen kunna undvara det nuvarande för-

värvsavdraget, som utgör ett av sambeskattningens svåraste problem och

som rätteligen icke heller hör hemma i ett särbeskattningssystem, efter­

som jämvikten i skattebörda mellan ett gift par, där endast mannen har

inkomst, och ett gift par, där båda makarna ha inkomst, i särbeskattnings­

systemet tillgodoses genom att skatteprogressionen blir lindrigare för det

senare paret.

Vidare har undersökts en sambeskaltningslinje med skatteberäkningen

grundad på Utdelning av makarnas inkomst (s. 181—190). Utredningen

har emellertid funnit, att en sådan metod konsekvent genomförd skulle i

högre inkomstlägen gynna gifta inkomsttagare i förhållande till ogifta,

på ett sätt som icke motiveras av de faktiska förhållandena. Inkomstbort­

fallet för staten vid ett dylikt system — begränsat till inkomstbeskatt­

ningen, och utan något förvärvsavdrag för gift kvinna -— har på skatte­

underlaget vid 1949 års taxering beräknats till 158 milj. kronor. Då har

emellertid icke något gjorts för de ensamstående. Eftersom i detta system

förhållandet mellan gifta och ogifta är fixerat på ett visst sätt, kan en

skattelättnad icke beredas de ensamstående utan att även äkta makar få

en sänkning utöver den som ligger redan i tudelningsmetoden. Mot syste­

met har utredningen vidare invänt, att det vidgar klyftan mellan makar

och ensamstående på ett sätt som hårt drabbar änklingar och änkor.

Även olika möjligheter att modifiera tudelningsprincipen ha prövats.

Någon tillfredsställande lösning efter principiell linje har man emellertid

därvid icke kunnat finna.

Utredningen har vidare diskuterat möjligheterna att med bibehållande

av den nuvarande sambeskattningen vidtaga vissa reformer ägnade att till­

rättalägga och mildra de olägenheter, som nu anses förenade med sambe-

Kungl. May.ts proposition nr 213.

57

skattningen (s. 190—198). Tre frågor komma därvid i förgrunden: avväg­ ningen av skattebördan mellan ensamstående och äkta makar, storleken och utformningen av gift kvinnas förvärvsavdrag samt det tekniska förfa­ randet vid fördelning av skatt mellan makar.

Av dessa frågor har utredningen funnit den om gift kvinnas förvärvs­ avdrag vara den mest svårlösta. Inom utredningen ha undersökts flera möjligheter att utvidga det nuvarande förvärvsavdraget för att därigenom mildra sambeskattningseffekten för två var för sig förvärvsarbetande makar. En sådan utvidgning måste emellertid enligt utredningens mening ge an­ ledning till krav på ett motsvarande förvärvsavdrag till jordbrukarnas och rörelseidkarnas hustrur. Med hänsyn till svårigheterna att här finna en praktiskt möjlig lösning och då även vägande skäl kunna tala emot att för­ värvsavdraget på detta sätt utbygges och att en generell skattelättnad ges för en ny stor grupp, har utredningen slutligen sökt finna en lösning, som kunde ge möjlighet att helt eller till väsentlig del avskaffa det nuvarande förvärvsavdraget för gift kvinna (s. 199—202). Utredningen har därvid även velat beakta kraven på att beskattningen icke ytterligare kompliceras utan i stället i möjligaste mån förenklas.

Undersökningarna ha övertygat utredningen om att sambeskattningen bör bibehållas såsom metod för äkta makars beskattning. Det nuvarande förvärvsavdraget är emellertid enligt utredningens mening behäftat med så stora olägenheter, att det bör avlägsnas ur skattesystemet eller åtmins­ tone väsentligt beskäras. För att underlätta detta bör den statliga inkomst­ skatten för äkta makar beräknas efter en proportionell skattesats upp till en för makarna sammanlagd taxerad inkomst av omkring 12 000 kronor. En sådan ändring av statsskatteskalan, vilken utredningen funnit önsk­ värd även ur andra synpunkter, förutsätter emellertid, att de statliga orts- avdragen för äkta makar höjas. Ortsavdragen böra därvid bestämmas — i högsta ortsgrupp — till 4 000 kronor för två makar (—höjning med 1 000 kronor).

Remissyttrandena.

Utredningens åsikt att sambeskattningen bör bibehållas såsom metod för äkta makars beskattning accepteras eller lämnas utan erinran av så gott som alla de hörda myndigheterna eller sammanslutningarna. Under­ sökningen anses i allmänhet ha tillräckligt tydligt visat att särbeskattnings- linjen är behäftad med så stora olägenheter att den icke kan anses praktiskt framkomlig.

Socialstyrelsen ansluter sig till sambeskattningsprincipen och anser dess utformning enligt förslaget vara avgjort att föredraga framför det nuva­ rande systemet.

överståthållarumbeiet finner att förslaget måste anses utgöra cn så till­ fredsställande lösning av den segslitna och svårbemästrade frågan om äkta makars beskattning som för närvarande är möjlig att åstadkomma. De

Kungl. Maj:ts proposition nr 213.

58

förenklingar i taxeringsförfarandet, som ernås genom förslaget i denna del,

äro enligt ämbetets mening så betydande att ämbetet vill understryka ange­

lägenheten av att förslaget härutinnan snarast möjligt lagfästes.

Länsstyrelsen i Malmöhus län yttrar:

Vid avgivande av yttrande i januari 1950 över sambeskattningssakkun-

nigas förslag har länsstyrelsen uttalat sig till förmån för bibehållande av

sambeskattningsprincipen men samtidigt starkt understrukit, att problemet

enligt länsstyrelsens mening främst borde skärskådas ur synpunkten att

det gällde att finna en riktigare fördelning av skattebördan mellan gifta

och ensamstående. Utredningen synes ha valt den av länsstyrelsen förordade

utgångspunkten för sina överväganden. Då det nu klarare analyserats, huru

sambeskattningssystemet fungerar i jämförelse med de ensamståendes

skattetryck, kan länsstyrelsen i stort sett acceptera utredningens ställnings­

tagande, enär en lämplig avvägning synes ha uppnåtts.

Länsstyrelsen i Norrbottens län anser alt utredningsmännens redogörelse

för olika tänkbara principer för äkta makars beskattning samt konsekven­

serna av dessa olika principer i högsta grad bidragit att klarlägga dessa

svårlösta frågor. Liksom utredningsmännen har länsstyrelsen den uppfatt­

ningen, att sambeskattningen bör bibehållas som metod för äkta makars

beskattning.

Liknande uttalanden göras av andra länsstyrelser.

Länsstyrelsen i Stockholms län liksom även Sveriges liäradsskrivarföre-

ning anse dock att en särbeslcattning upp till en för makarna sammanlagd

taxerad inkomst av 12 000 kronor hade varit att föredraga, bl. a. ur käll-

skattesynpunkt. Länsstyrelsen anför:

Länsstyrelsen vill icke förneka, att mycket talar för den av utredningen

förordade lösningen, men det synes å andra sidan obestridligt, att samma

fördelar skulle kunna vinnas vid särbeskattning av inkomsttagare under

ovannämnda inkomstgräns, därest den statliga inkomstskatten för dessa

beräknas efter proportionell skattesats. Särskilt bör framhållas, att den

olägenhet med särbeskattningsformen, som ligger i möjligheter till konstlad

uppdelning av inkomsten mellan makar och som utredningen med viss

kraft understrukit, med denna konstruktion av särbeskattningen skulle

bortfalla.

Infördes särbeskattning för makar med inkomst under 12 000 kronor,

skulle detta icke nödvändigtvis medföra olägenheter för makar, av vilka

blott den ene har inkomst. En skälig avvägning skulle nämligen kunna

åstadkommas antingen genom att för sådant fall medgiva ett högre orts-

avdrag än för ensamstående eller också genom att frågan beaktades vid

konstruktionen av skatteskalorna. Slutligen må också påpekas, att skatte­

bördan även enligt detta system skulle kunna regleras på lämpligt sätt

genom ett s. k. förvärvsavdrag.

Särbeskattningslinjen skulle även vara till fördel för beräknandet av

källskatt (A-skatt) för äkta makar. Blott ett system, där den enskilda

makens skattebörda regleras utan hänsyn till andre makens inkomst,

lämpar sig för uppbörd av källskatt.

Av de kvinnosammanslutningar som yttrat sig över förslaget vidhåller

yrkeskvinnors samarbetsförbund sin i remissyttrande över sambeskatt-

Kungl. Majäs proposition nr 213.

59

ningssakkuimigas förslag uttalade mening att särbeskattningssystemet i princip måste anses vara det riktiga. Förbundet ifrågasätter om icke ut­ redningen, eventuellt med längre tid till sitt förfogande, skulle haft möjlig­ heter att draga upp riktlinjer för en framtida lösning enligt särbeskattnings- alternativet. Med hänsyn härtill bedömer förbundet utredningens förslag helt mot bakgrund av nu gällande skattesystem. Efter att ha gjort vissa erin­ ringar mot förslagets avvägning av skattebördan mellan äkta makar och ensamstående samt mot den föreslagna sänkningen av gift kvinnas förvärvs- avdrag fortsätter förbundet:

I betraktande av att utredningens förslag till fysiska personers inkomst­ beskattning som helhet erbjuder obestridliga fördelar i förhållande till nu gällande bestämmelser ansluter sig förbundet härtill, dock under bestämd förutsättning, att förvärvsavdraget utformas i enlighet med herrar Petréns och Sandbergs ovan angivna yrkanden samt under uttrycklig hänvisning till av oss gjorda uttalanden angående avvägningen av skattebördan mellan äkta makar och ensamstående.

Sveriges husmodersföreningars riksförbund, som i yttrande över sam- beskattningssakkunnigas förslag hemställde om en ny utredning på grund­ val av metoden sambeskattning enligt tudelningsprincip, föreslår i sitt nu avgivna remissyttrande en förnyad utredning med uppgift att utarbeta ett förslag på särbeskattningsgrund.

Fredrika-Bremer-förbundet anser att utredningen givit övertygande skäl för sambeskattningsmetoden och ansluter sig i princip till utredningens förslag om äkta makars beskattning.

Kungl. Maj:ts proposition nr 218.

Departementschefen.

Det kan konstateras att remissinstanserna på ett i stort sett otvetydigt sätt givit sin anslutning till skatteutredningens mening att sambeskatt- ningen bör bibehållas såsom metod för äkta makars beskattning. Då frågan härom länge utgjort ett tvisteämne anser jag det vara ett betydande fram­ steg att en så relativt stor enighet kunnat uppnås i denna punkt. Tydligen gäller här i särskilt hög grad att de principiella synpunkterna måste fogas efter vad som är praktiskt genomförbart. Så länge diskussionen förts på det principiella planet har det därför visat sig svårt att nå fram till positiva resultat. Av remissyttrandena att döma har emellertid skatteutredningens i betänkandet redovisade särbeskattningssystem ansetts tillräckligt tydligt visa att en lösning enligt denna linje icke låter sig förverkligas.

Även jag finner att utredningen på ett tillräckligt uttömmande sätt redo­ visat de undersökningar, som den haft i uppdrag att utföra, och att utred­ ningen därmed även givit övertygande skäl för sin uppfattning om att sam- beskattningen får anses tekniskt nödvändig. Då en av de hörda kvinno­ organisationerna nu föreslagit en förnyad utredning med uppgift att ut­ arbeta ett förslag på särbeskattningsgrund, är sålunda detta ett yrkande som jag icke kan biträda.

Kungl. Maj:ls proposition nr 218.

Länsstyrelsen i Stockholms län liksom även Sveriges häradsskrivarför-

ening har ifrågasatt om icke särbeskattning borde införas för makar med

inkomst under 12 000 kronor. Emellertid torde skillnaden mellan ett dylikt

system och det av skatteutredningen föreslagna bli ytterst ringa. En make

som utnyttjar sin hälft av makarnas ortsavdrag och som tillsammans med

andra maken har inkomst understigande 12 000 kronor, kommer enligt ut­

redningens förslag att åtnjuta samma statliga ortsavdrag som en ogift per­

son och även påföras statsskatt till samma belopp som en ogift person.

Skulle däremot maken icke kunna utnyttja sitt ortsavdrag helt, sker en

avräkning av ortsavdrag mellan makarna; den enas taxering blir då be­

roende av den andras, vilket måste försvåra källskatteberäkningen. Såsom

skatteutredningen funnit måste emellertid detta resultat uppkomma även

vid särbeskattning; man blir också där nödgad att i fråga om ortsavdrags-

beräkningen göra den ena makens taxering beroende av den andras. Det

lär nämligen icke vara möjligt — såsom länsstyrelsen antytt — att för en

make, som är ensam inkomsttagare, tillämpa ett visst högre ortsavdrag

eller en viss lägre skattesats än för en gift person, vars make också har

inkomst, eftersom man här har att göra med en hel serie mellanfall, där

den ena makens inkomst kan variera från något tiotal kronor upp till orts-

avdragets fulla på honom belöpande belopp. Skillnaden mellan särbeskatl-

ning under 12 000 kronor och sambeskattning enligt utredningens förslag

torde sålunda, såvitt jag kan finna, i praktiken mera vara en fråga om

rubricering än en fråga av saklig betydelse. Jag vill dock erinra om att

skatteutredningen även gjort undersökningar om möjligheterna att åstad­

komma en kombination mellan sambeskattning och särbeskattning men

funnit sig böra övergiva tanken därpå med hänsyn till de komplikationer,

som måste uppkomma vid övergången mellan de båda systemen.

Den med sambeskattningen förknippade frågan om gift kvinnas för-

värvsavdrag har jag för avsikt att upptaga i ett senare avsnitt av denna pro-

position.

2. ORTSAVDRAG OCH SKATTESKALOR.

Genom 1947 års skattelagstiftning frigjordes den statliga beskattningen

i princip från hänsyn till barnförsörjningskostnaden. De tidigare utgå­

ende familjeavdragen för barn avskaffades sålunda helt vid statsbeskatt-

ningen. I stället infördes genom en fristående författning skattefria all­

männa barnbidrag att utgå fr. o. m. år 1948. Barnbidragen bestämdes till

260 kronor årligen för varje barn. Reformen har sedermera, fr. o. m. år

1952, fullföljts även vid den kommunala beskattningen. I samband där­

med höjdes bidragsbeloppet till 290 kronor. Barnbidragen utgå fr. o. in.

kvartalet efter det, varunder barnet fötts eller rätt till barnbidrag eljest

uppkommit, t. o. in. det kvartal, varunder barnet fyllt 16 år.

Ortsavdrag vid den statliga beskattningen utgå för närvarande till gifta

skattskyldiga med fasta belopp, olika för de fem ortsgrupperna, varvid

spännvidden mellan högsta och lägsta ortsgrupp utgör omkring 16 %. Av­

60

draget beräknas för äkta makar gemensamt och utgör i ortsgrupperna I—V respektive 2 500, 2 825, 2 750, 2 875 och 3 000 kronor.

För ensamstående skattskyldig utgår det statliga ortsavdraget icke med fast belopp utan avdraget reduceras vid stigande inkomst för att slutligen helt bortfalla. Ortsavdragets belopp, innan reduktionen påbörjats, är i ortsgrupperna I—V respektive 1 600, 1 700, 1 800, 1 900 och 2 000 kronor. Spännvidden mellan högsta och lägsta ortsgrupp är här 20 %. Reduktio­ nen av ortsavdraget börjar, när det beskattningsbara beloppet överstiger 1 000 kronor. Detta innebär, att reduktionen inträder, när den taxerade inkomsten i de olika ortsgrupperna överstiger respektive 2 600, 2 700, 2 800, 2 900 och 3 000 kronor. Reduktionen sker sedan med 12,5 % av det ur­ sprungliga avdraget för varje 1 000 kronors ökning av den taxerade in­ komsten och är därigenom avslutad vid taxerade inkomster av respektive 10 600, 10 700, 10 800, 10 900 och 11 000 kronor. Vid en taxerad inkomst uppgående till dessa eller högre belopp åtnjuter alltså en ensamstående skattskyldig icke något ortsavdrag.

Den statliga inkomstskatten för fysiska personer är i sin helhet rörlig. Grundbeloppet bestämmes efter en progressiv skiktskala, där den högsta skattesatsen är 70 % och träffar den del av den beskattningsbara inkomsten som överstiger 200 000 kronor. Emellertid begränsas skattens rörlighet så till vida, att skatten — för den händelse uttagningsprocenten bestämmes högre än till 100 % av grundbeloppet — icke får i något skikt överstiga 70 % av den beskattningsbara inkomsten.

Skalan för grundbeloppet vid den statliga inkomstskatten bestämdes år 1947 på följande sätt.

Kungl. Maj:ts proposition nr 213.

61

Beskattningsbar Skatt på vidstående Skatt på över­

inkomst

beskattnings­ bara inkomst

skjutande belopp

inom skiktet

kr.

kr.

%

0

10

] 000

100

11

2 000

210

12

3 000

330

14

4 000

470

16

6 000

790

18

8 000

1 150

20

10 000

1 550

24

12 000

2 030

28

14 000

2 590

32

16 000

3 230

36

20 000

4 670

40

30 000

8 670

45

40 000

13 170

50

60 000

23 170

55

100 000

45 170

60

200 000

105 170

70

62

Uttagningsprocenten för den statliga inkomstskatten på grundval av ett

visst års taxering är efter övergången till källskatteuppbörd beroende av

vilket procenttal, som gällt för uttagande av motsvarande preliminära skatt.

På 1949—1951 års taxeringar har statlig inkomstskatt uttagits med 100 %

av grundbeloppet. Med hänsyn till de beslut, som fattats om procenttalet

för uttagande av preliminär skatt för budgetåren 1950/51 (SFS 274/1950)

och 1951/52 (SFS 392/1951), kommer skatten även på 1952 och 1953 års

taxeringar att utgå med 100 % av grundbeloppet.

Emellertid har i samband med den år 1950 beslutade höjningen av de

kommunala ortsavdragen viss jämkning gjorts i den statliga inkomstskatte­

skalan. Motiven härtill voro följande.

Då en höjning av de kommunala ortsavdragen måste medföra en krymp­

ning av det kommunala skatteunderlaget och såsom följd därav en höj­

ning av den kommunala utdebiteringen, har ortsavdragsreformen icke kun­

nat förverkligas utan statligt ekonomiskt stöd. Detta stöd har givits i två

former. Sålunda utgå direkta statsbidrag till kommunerna i den omfatt­

ning, att den sammanlagda utdebiteringen till kommun och landsting icke

på grund av reformen skall behöva höjas med mera än högst en krona.

För den härefter kvarstående utdebiteringshöj ningen — inom en krona —

kompenseras de skattskyldiga genom jämkning av den statliga inkomst­

skatteskalan.

Ifrågavarande jämkning i statsskatteskalan vidtogs genom förordning

den 20 april 1951, nr 180. Förordningen trädde i kraft den 1 januari 1952;

bestämmelserna tillämpas för uppbörd av preliminär skatt under år 1952

men vid taxering först år 1953.

Statsskatteskalans utseende före och efter den sålunda beslutade jämk­

ningen framgår av följande tabell.

Kungl. Maj:ts proposition nr 213.

Beskattningsbar

Skalan före

Skalan efter

inkomst, skiktet

mellan

jämkningen

jämkningen

(tusental kr.)

%

%

0

1

10

10

1

2

11

11

2—

3

12

12

3—

4

14

14

4

6

16

16

6—

8

18

17

8—

9

20

19

9

10

20

20

10— 12

24

23

12— 14

28

27

14— 16

32

32

16— 18

36

35

18— 20

36

36

20— 30

40

39

63

Kungl. Maj-.ts •proposition nr 213.

Beskattningsbar

Skalan före

Skalan efter

inkomst, skiktet

niplla n

jämkningen jämkningen

UIClKtU

(tusental kr.)

%

%

30— 40

45

45

40— 50

50

49

50— 60

50

50

60— 80

55

54

80—100

55

55

100—150

60

59

150—200

60

60

200—250

70

69

250—

70

70

Skatteutredningen.

Utredningen har diskuterat frågan om hänsynstagande till barnförsörj- ningskostnaden vid beskattningen (s. 155—159), närmast i samband med fördelningen av de skattskyldiga på de två av utredningen föreslagna skatteskalorna. Därvid har kunnat ifrågasättas att låta barnförsörjnings- kostnaderna bli avgörande för fördelningen. Till den mildare skalan skulle då hänföras endast skattskyldiga med barn under viss ålder medan den strängare skalan skulle begagnas för makar utan sådana barn, liksom för ensamstående utan barn. Genom en dylik differentiering, grundad på två olika skatteskalor, skulle emellertid någon hänsyn till antalet barn icke kunna tagas. Den relativa skatteskärpning, som skulle inträda för makar, vilka kunna ha kostnader för barn över den ålder, som fixerades, eller vilka tidigare haft kostnader och underkastat sig uppoffringar för sina numera vuxna barn, har också talat emot en differentiering av ifrågavarande slag. Utredningen har därför funnit sig icke böra frångå den år 1947 godtagna principen, enligt vilken någon skillnad vid beskattningen numera icke göres mellan makar med barn och makar utan barn.

Utredningen har icke funnit sig kunna föreslå någon begränsning i den nuvarande dyrortsgrupperingen vid beskattningen utan har i sitt förslag bibehållit ortsavdragens gradering i fem ortsgrupper.

I ett särskilt yttrande (s. 277, 278) har herr Jonsson föreslagit, att vid skattegrupperingen ortsgrupp I omedelbart avskaffas och sammanslås med nuvarande ortsgrupp II samt att med intervaller på ett år den kvarstå­ ende lägsta ortsgruppen sammanföres med den närmast högre, varigenom ortsgrupperingen skulle successivt avskaffas inom relativt kort tid. I

I enlighet med sitt förslag rörande utformningen av äkta makars be­ skattning förordar utredningen att de statliga ortsavdragen för makar höjas, till 4 000 kronor i högsta ortsgrupp. Spännvidden mellan högsta och lägsta ortsgrupp förulsättes alltjämt böra vara omkring 16 %.

64

Beträffande ensamstående skattskyldiga föreslår utredningen att den nu­

varande reduceringen av ortsavdragen vid stigande inkomst skall upphöra.

Avdragen föreslås skola bestämmas till belopp motsvarande hälften av

ortsavdraget för makar. Spännvidden mellan högsta och lägsta ortsgrupp,

som för närvarande är 20 %, skulle härigenom minskas till 16 %.

De av utredningen föreslagna ortsavdragen, jämförda med nu utgående

statliga ortsavdrag samt de kommunala ortsavdragen efter den år 1950 be­

slutade höjningen, redovisas i följande tabell.

Kungl. Maj:ts proposition nr 213.

Ortsgrupp

Nuvarande statliga orts­

avdrag, kronor

Av utredningen föreslagna

statliga ortsavdrag, kronor

Kommunala ortsavdrag, kronor

(efter höjning år 1950)

Ensamstående

(före redu­

cering)

Gift

Ensamstående

Gift

Ensamstående

Gift

i

1600

2 500

1680

3 360

1180

1680

ii

1700

2 625

1760

3 520

1230

1760

in

1800

2 750

1840

3 680

1290

1840

IV

1900

2 875

1920

3 840

1340

1920

V

2 000

3 000

2 000

4 000

1400

2 000

I särskilt yttrande (s. 271—275) förorda herrar Henriksson och Rehn

en något annan avvägning av ortsavdragen mellan ensamstående och ma­

kar än den av majoriteten föreslagna. För avvägningen föreslås två alter­

nativ. Alternativ 1 innebär följande: ortsavdraget för ensamstående höjes

med 80 kronor; ortsavdraget för makar sänkes med 140 kronor. Alter­

nativ 2, vilket framföres såsom huvudalternativ, innebär endast en höj­

ning av ensamståendes ortsavdrag med 150 kronor. (Härvid föreslås dock

såsom i praktiken lämpligast att ortsavdraget för ensamstående bestämmes

160 kronor högre än enligt majoritetsförslaget, så att det i mellersta orts­

grupp skulle bli 2 000 kronor; samtidigt skulle ortsavdraget för gifta av­

rundas uppåt med 20 kronor till 3 700 kronor, d. v. s. 4 000 kronor in­

klusive det generella förvärvsavdraget om 300 kronor. Förslaget äger sam­

band med frågan om gift kvinnas förvärvsavdrag och syftar till att två en­

samstående inkomsttagare skola bli jämställda med två inkomsttagare som

äro gifta med varandra.

För den vidare avvägningen av skattebördan mellan ensamstående och

äkta makar föreslår utredningen två skatteskalor. Skalorna ha avvägts så

att de vid beskattningsbara inkomster intill 10 000 kronor för äkta makar

och 5 000 kronor för ensamstående medföra en skatt, som för ensamstå­

ende är hälften av vad äkta makar ha att betala på en dubbelt så stor in­

komst. Detta innebär att tudelningsmetoden i praktiken genomförts upp

till en taxerad inkomst för makar -— i högsta ortsgrupp — av 14 000 kronor.

De föreslagna skalorna, jämförda med förhållandena före 1951 års jämk­

ning av skalan, redovisas i följande tablå.

Kungl. Maj:ts proposition nr 213.

65

Inkomstskatteskalorna.

Beskattnings­

bar inkomst

tusental kronor

SkatteskHla för gift Skatteskala för ensamstående

förutvarande

skala

%

Av utredningon

föreslagen

skala

%

Förutvarande skala om redu­

ceringen av

ortsavdragen

lägges in i

skalan

%

Av utredningen

föreslagen

skala

%

3

4

5

0-1 10

12

lo 0

12

i— 2 ii

12

13-6

12

2-3 12

12

15 7

12

— 4 14

12

18-4

12

4-

5 16

12

19-7

16

5-6 16

12

21 8

16

6-7 18

12

22'8

20

7— 8

12

24'4

20

8-

16

27-8

24

9— 10

16

24 0

24

It) - 12 24

20

27 6

27

12- 14

25

316

30

11— 16

25

35 6

30

16 — 18

30

36' o

34

18 — 20 36

30

39-6

34

20— 25

35

40 o

38

25— 30

4'»

35

418

38

30— 40

40

4o 9

42

40- 60

45

50 5

46

60- 100

50

55-2

50

100 150

6o

55

60 o

55

150 200 60

60

60 4

60

200—

65

700

65

I fråga om skalornas rörlighet ifrågasättes icke annan princip än den nu gällande. För den händelse uttagningsprocenten bestämmes högre än till 100 % av grundbeloppet föreslås, att skatten icke i något skikt skall överstiga den högsta skattesatsen i skalorna, d. v. s. 65 %.

Departementspromemorian angående ifrågasatt höjning av de kommunala

ortsavdragen.

Såsom inledningsvis omnämnts har inom finansdepartementets rättsav- delning under januari 1952 utarbetats en promemoria angående ifrågasatt höjning av de kommunala ortsavdragen.

I promemorian erinras till en början om att 1949 års skatteutredning understrukit det nära sambandet mellan sitt förslag och den vid 1950 års riksdag genomförda kommunala ortsavdragsreformen, vilken enligt utred­ ningens mening borde ses såsom ett första led i en sänkning av de direkta skatterna.

Vidare anföres i promemorian bl. a.

5—437 52

Biliang till riksdagens protokoll 1952. 1 sand. Nr 213.

66

Kungl. Maj:ts proposition nr 213.

Med hänsyn till den penningvärdeförsämring, soin ägt rum efter det

beslutet om höjning av de kommunala ortsavdragen fattades på våren 1950,

torde frågan om avvägningen av de kommunala ortsavdragen nu böra upp­

tagas till förnyat bedömande. Genom 1950 års riksdagsbeslut1 fastställdes

de kommunala ortsavdragen till följande belopp.

i

ii

in

iv

v

Äkta makar ................ 1 680

1 760

1 840

1 920

2 000

Ensamstående ........... 1 180

1 230

1 290

1 340

1 400

I jämförelse med de tidigare ortsavdragen hade i mellersta ortsgrupp en

höjning skett med ca 100 %. I lägsta ortsgrupp uppgick höjningen till ca

125 % och i högsta ortsgrupp till ca 90 %. Denna olikhet mellan ortsgrup-

perna berodde på att spännvidden mellan högsta och lägsta ortsgrupp sam­

tidigt minskats från 30 till 16 %.

De nya ortsavdragen skola tillämpas fr. o. m. den 1 januari 1952. Den

preliminära skatt, som erlägges under 1952, skall alltså bestämmas med

beaktande av de höjda ortsavdragen.

De tidigare ortsavdragen hade varit oförändrade alltsedan de fastställ­

des år 1928. Sålunda hade icke ens den försämring av penningvärdet, som

ägt rum sedan år 1928, beaktats med avseende å ortsavdragen. De redan

från början alltför små ortsavdragen hade härigenom blivit än mer otill­

fredsställande. Ur kommunernas synpunkt hade utvecklingen i själva ver­

ket medfört att uttaxeringen skedde på ett större skatteunderlag än som

rätteligen bort föreligga.

Genom att skillnaden mellan verkligt existensminimum och det existens­

minimum, som i form av ortsavdrag beaktades vid taxering, undan för

undan ökat ställdes statsmakterna inför särskilda problem, då det gällde

att på en gång genomföra den erforderliga höjningen av de kommunala

ortsavdragen. Å ena sidan krävdes en mycket betydande ökning av av­

dragen för att så långt möjligt närma dessa till ett mera verklighetsbetonat

existensminimum. Å andra sidan stod det klart att en mera väsentlig höj­

ning av avdragen icke vore möjlig att åstadkomma, utan att staten i en

eller annan form trädde emellan och lämnade kommunerna hjälp.

I första hand sökte man nå fram till kommunala ortsavdrag av samma

storlek som de statliga. Verkställda undersökningar gåvo emellertid vid

handen att minskningen av det kommunala skatteunderlaget skulle bli så

betydande att en sådan höjning för det dåvarande icke vore möjlig att

genomföra. De belopp, som slutligen fastställdes, motsvara ungefär 2U av

de statliga. Till grund för denna avvägning ligga sålunda inga principiella

överväganden utan endast kostnadssynpunkter.

Beträffande grunderna för de statsbidrag, som skola utgå till kommu­

nerna i anledning av ortsavdragsreformen, erinras i promemorian om att

1 Jfr ortsavdragskommittdns betänkande SOU 1950:5, propositionen 241/1950 och be­

villningsutskottets betänkande nr 57/1950.

67

bidragen i princip skola täcka av ortsavdragsreformen föranledda utdebi- teringshöjningar utöver en krona per skattekrona. Vid sitt ställnings­ tagande till ersättningsfrågan hade ortsavdragskommittén fäst särskilt av­ seende vid att kommunerna faktiskt utnyttjat ett större skatteunderlag än som rätteligen bort ifrågakomma, därest ortsavdragen undan för undan höjts med belopp motsvarande den under senare år inträdda penningvärde­ försämringen. För ett återställande av ortsavdragen till deras ursprungliga reella värde skulle, framhöll kommittén, i genomsnitt erfordras en utdebi- teringshöjning av 0: 80 kronor. För denna höjning skulle alltså i princip icke utgå särskild ersättning av staten.

Socialstyrelsens levnadskostnadsindex — utan skatter och sociala för­ måner — i 1935 års serie var år 1950 (i medeltal) 168. Under år 1951 skedde en ökning av indextalet, under första kvartalet till 188, under andra kvartalet till 195 och under tredje kvartalet till 200. Indexet har alltså efter det ortsavdragsreformen beslöts och fram till oktober 1951 stigit med 32 enheter eller med cirka 20 %.

Den penningvärdeförsämring, som återspeglas häri, har inneburit att ortsavdragen förlorat relativt i värde redan innan de börjat tillämpas. Den skattelättnad för de lägre inkomstskikten, som man avsett att lämna, har sålunda till en del uteblivit.

Även ur en annan synpunkt har penningvärdeförsämringen fått ogynn­ samma verkningar med avseende å ortsavdragens avvägning. Om man i ortsavdragen främst ser en metod att från beskattning undantaga sådana inkomststagare, vilka på grund av alltför låg inkomst sakna ekonomisk förmåga att erlägga skatt, är det uppenbart att de avdragsbelopp, som fast­ ställdes år 1950, icke tåla vid någon minskning. Redan från början stod det nämligen klart, att ortsavdragen även efter höjningen 1950 mycket ofullständigt skulle kunna fylla denna uppgift. En jämförelse mellan de kommunala ortsavdragen och de av centrala uppbördsnämnden fastställda normalbeloppen för existensminimum visar vilken betydande eftersläp­ ning som alltjämt föreligger.

På grund av det anförda föreslås i promemorian en höjning av de kom­ munala ortsavdragen till åtminstone deras reella värde 1950. Med utgångs- punkt från stegringen av levnadskostnadsindex ifrågasättes en höjning av avdragsbeloppen med 20 å 25 %. De höjda beloppen, vid en 20-procentig I

Kungl. Maj:ts proposition nr 213.

ökning, skulle bli följande.

I

ii

III

IV

v

Äkta makar ... ........... 2 020

2 120 2 200

2 300 2 400

Ensamstående ........... 1 420

1 480 1 550

1 610 1 680

I vilken utsträckning det kommunala skatteunderlaget kommer att på­ verkas av en sådan höjning anses i promemorian icke kunna närmare fast­ ställas utan en ingående statistisk undersökning av förhållandena i de olika kommunerna. Med hänsyn till att frågan om förändringarna i skatte-

68

underlaget vid höjningar av ortsavdragen redan blivit allsidigt belyst i sam­

band med ortsavdragsreformen, torde det emellertid icke vara erforderligt

att ånyo verkställa undersökningar i detta hänseende. Om man höjer orts­

avdragen med 20 ä 25 % så innebär ju detta endast att man återställer den

inbördes relation mellan inkomstnivå och avdragsnivå, som rådde vid tiden

för de nya ortsavdragens fastställande.

Ett problem som ägnades särskild uppmärksamhet vid ortsavdragsre-

formens genomförande var frågan huruvida höjningen av ortsavdragen

skulle medföra en övervältring av skattebördan från icke fastighetsägare

till fastighetsägare och från fysiska personer till juridiska personer. I detta

avseende framhöll ortsavdragskommittén bl. a. att då en utdebiterings-

stegring av en krona — vilket genom de föreslagna statsbidragen så att

säga utgjorde den maximala övervältringen — endast obetydligt översteg

den skattehöjning, som i genomsnitt skulle inträda, därest ortsavdragen

återställdes till sitt reella värde före kriget, kunde en övervältring av denna

omfattning enligt kommitténs mening knappast sägas innebära en orätt­

visa mot fastighetsägarna och de juridiska personerna. Genom att orts­

avdragen förblivit oförändrade trots penningvärdets fall hade nämligen i

själva verket en förskjutning av skattebördan ägt rum från fastighets-

skatteunderlaget och de juridiska personernas skatteunderlag över på de

fysiska personernas inkomstskatteunderlag.

I promemorian framhålles att penningvärdeförsämringen efter det orts­

avdragen fastställdes år 1950 på liknande sätt medfört en viss förskjut­

ning av skattebördan från det fasta skatteunderlaget över på inkomst­

skatteunderlaget. Ett återställande av ortsavdragens reella värde innebär

sålunda icke att inkomstskatteunderlaget minskas till nackdel för det öv­

riga skatteunderlaget. Det innebär i stället att skattebelastningen kommer

att fördelas på de olika slagen av skatteunderlag på ett riktigare sätt.

I detta sammanhang påpekas att de höjningar av ortsavdragen, som be-

slötos 1950, icke medfört så stora kommunala utdebiteringsstegringar som

man från början räknat med. Detta torde väsentligen ha berott på stor­

leken av den allmänna nominella ökningen av penninginkomsterna och på

den starka vinstökningen hos bolagen. Båda dessa omständigheter ha gjort

kommunernas skatteunderlag mindre känsliga för höjningar av de kom­

munala ortsavdragen än som vid förarbetena till ortsavdragsreformen kun­

nat beräknas.

En höjning av de kommunala ortsavdragen med 20 % motsvarande pen­

ningvärdeförsämringen under 1951 bör enligt promemorian genomföras

utan särskilda bidrag från staten till kommunerna. De speciella förhållan­

den, som kunde åberopas för statsbidrag vid ortsavdragsreformens genom­

förande, föreligga icke vid en höjning av avdragen, som endast avser att

återställa avdragens reella värde.

Kungl. Maj:ts proposition m 213.

Om den kommunala orisavdragsreformen såsom ett led i sänkningen av direkta skatterna anföres i promemorian vidare.

Skatteutredningen har — såsom tidigare nämnts — betraktat den kom­ munala ortsavdragsreformen såsom ett första led i en sänkning av de di­ rekta skatterna. Bl. a. ur denna synpunkt har utredningen vid alla jäm­ förelser med nuvarande ordning i fråga om sammanlagd kommunal och statlig inkomstskatt utgått från den kommunala inkomstbeskattning, som gällde t. o. in. år 1951. Vid jämförelsen har sålunda »nuvarande kommu­ nalskatt» genomgående beräknats med ledning av de gamla kommunala ortsavdragen, medan däremot »den nya kommunalskatten» beräknats på grundval av de nya ortsavdragen.

De nya kommunala ortsavdragen började tillämpas den 1 januari 1952. Redan innevarande år komma sålunda de skattskyldiga i åtnjutande av den skattelättnad, som de höjda avdragen medföra. 1949 års skatteutred- nings förslag kan tidigast genomföras från och med ingången av år 1953. Då de båda skattereformerna sålunda icke kunnat sättas i kraft samtidigt komma säkerligen de skattskyldiga vid bedömandet av verkningarna av statsskattereformen, därest en sådan genomföres fr. o. m. den 1 januari 1953, att bortse från den skattelindring, som de redan tidigare kommit i åtnjutande av.

En skattskyldig, som till äventyrs får högre statsskatt efter en stats- skattereform, torde knappast kunna övertygas om att han totalt fått en lägre skatt, därför att den skattelindring, som han tidigare erhållit i fråga om kommunalskatten, är större än höjningen av statsskatten.

Av tabell 6 i bilaga 10 till skatteutredningens betänkande framgår att vissa ökningar i statsskatten uppkomma för ensamstående skattskyldiga i de två lägsta inkomstskikten. Tabellen har uträknats vid en uttagnings- procent av 100. Vid en uttagningsprocent av 110 skärpes förhållandet givetvis ytterligare.

Om emellertid en höjning av de kommunala ortsavdragen med 20 % genomföres samtidigt med skatteutredningens förslag skulle nu ifrågava­ rande höjningar av statsskatten kompenseras genom en samtidig sänkning av kommunalskatten. Förhållandet belyses i vissa vid promemorian fogade tabeller. I tabellerna göres bl. a. en jämförelse mellan å ena sidan den totala skatt, som en ensamstående skattskyldig har att erlägga för år 1952 (d. v. s. med tillämpning av de nya kommunala ortsavdragen) och å andra sidan den totala skatt som den skattskyldige skulle ha att erlägga om dels de kommunala ortsavdragen höjdes med 20 % och dels skatteutredningens förslag genomfördes vid en uttagningsprocent av antingen 100 eller 110. Tabellerna visa i detta avseende följande.

Kungl. Maj:ts proposition nr 213.

69

70

Kungl. Maj:ts proposition nr 213.

Ensamstående, ortsgrupp III.

Års­

inkomst

kr.

Total skatt vid uttagningsprocent 100

Total skatt vid uttagningsprocent 110

År 1952

(uttag-

ningspro-

cent 100)

Efter skatte-

utredningens

förslag och

med 20

%

förhöjda

kommunala

ortsavdrag

Skillnac i skatt

År 1952

(uttag­

ningspro­

cent 100)

Efter skatte-

utredniugens

förslag och

med 20

%

förhöjda

kommunala

ortsavdrag

Skillnad i skatt

kr.

%

kr.

%

2 000

56

28

— 28

— 50o

56

28

— 28

50-o

9 000

249

236

13

5'2

249

246

3

1*2

4 0i i0

473

453

— 20

4 2

473

474

+ 1

+

0'2

5 000

712

670

42

-

5 9

712

701

— 11

1-6

6 000

976

887

89

9-1

976

929

— 47

4-8

8 000

1547

1371

— 176

— 11-4

1547

1440

— 107

6-9

10 ooo

2146

1 918

— 228

— 106

2 146

2 019

— 127

59

12 000

2 814

2 527

— 287

— 10-2

2 814

2 667

— 147

5 2

15 0110

3 820

3 543

— 277

7-3

3 820

3 752

— 68

1*8

18 000

4 970

4 659

— 311

6-8

4 970

4 946

— 24

0*5

20 000

5 812

5 413

— 999

6-9

5812

5 754

— 58

ro

25 000

8 028

7 490

538

6-7

8 028

7 983

45

0 6

30 000

10 313

9 731

582

5'6

10 313

10 393

+

80

+

0*8

40 000

15 218

14 364

855

5-6

15 218

15 379

+

161

+

it

50 000

20 501

19 307

1 194

5*8

20 501

20 707

+

206

+

lo

Remissyttrandena.

Frågan o in hänsynstagande till barnförsörjningskostna-

derna vid beskattningen beröres i allmänhet icke i remissyttran­

dena. Den av skatteutredningen här intagna ståndpunkten — att vid be­

skattningen bibehålla den formella likställigheten mellan familjer med barn

och familjer utan barn i enlighet med den år 1947 godtagna principen —

lämnas sålunda i stort sett utan erinran.

Kammarrätten anser dock att det bör övervägas att återinföra familj e-

avdrag för barn vid beskattningen och anför härom:

Ett obestridligt faktum torde vara, att de nuvarande barnbidragen en­

dast delvis kompensera skillnaden i skatteförmåga mellan barnfamiljer och

familjer utan barn. Härigenom intaga barnfamiljerna i förhållande till de

barnlösa familjerna en missgynnad ställning, som synes sakna varje rim­

lig grund. Sä länge barnbidragen icke utgå med belopp av sådan storleks­

ordning, att skillnaden i skatteförmåga mellan de båda familjetyperna ut­

jämnas, måste barnfamiljerna anses äga ett berättigat krav på att hän­

syn tages till berörda skillnad vid beskattningen. Enligt kammarrättens

mening bör därför den lättnad i den statliga inkomstbeskattningen, som

kan av statsmakterna medgivas, i första hand komma barnfamiljerna till

godo. Effektivt synes detta kunna ske genom återinförande av ett system

med familjeavdrag för barn. Kammarrätten förbiser härvid icke, att en

betydande del av de skattskyldiga icke kan tillgodogöra sig nämnda avdrag,

men förutsätter, att försörjningsbördan hos dessa skattskyldiga lättas

genom lämpligt avvägda barnbidrag, i vilket sammanhang kammarrätten

icke vill underlåta att påpeka det särskilt trängande behov, som föreligger beträffande ensamstående familjeförsörjare.

Liknande synpunkter anföras av läns styrelser na i Kronobergs och Norr­ bottens län.

Frågan beröres även i en vid socialstyrelsens yttrande fogad reserva­ tion, vari byråchefen von Hofsten, med instämmande av byråchefen Twengström och t. f. byråchefen Jansson, anför bl. a.:

Vid en jämförelse mellan familjer med olika barnantal framstår det ännu tydligare att förslaget icke alls är avvägt på ett sådant sätt, att samma skatteförmåga leder till samma skatt. Barnantalet har ju numera icke något inflytande på beskattningen utan barnbidraget anses i alla inkomst­ klasser svara mot barnkostnaderna. Icke desto mindre innebär emellertid ett stigande barnantal en sänkt levnadsstandard. Detta förhållande blir allt mera utpräglat ju högre inkomsten är. Till följd av de starkt ökade penninglönerna har betydelsen härav ökat starkt.

Kungl. Maj.ts proposition nr 213.

71

Resonemanget belyses av följande tablå, varav framgår vilken procen­ tuell ökning av den för konsumtion disponibla inkomsten, som barnbidra­ get i en fyrabarnsfamilj — 1 160 kronor — utgör efter genomförandet av utredningens förslag.

TavpraH

Total skatt Disponibel in­

Barnbidraget för

4 barn (1 160 kr.)

X it Ad au

i n knmst

enligt för­ komst (taxerad

innebär en ökning

in nuiuoLf

kr.

slaget, kr. inkomst minus av den disp. inkoms­

(ortsgr. Ill) skatt), kr. ten med nedan­

2 000

_

2 000

stående procent

58

3 000

106

2 894

40

4 000

216

3 784

31

5 000

421

4 579

25

6 000

638

5 362

22

8 000

1 071

6 929

17

10 000

1 505

8 495

14

12 000

1 938

10 062

12

15 000

2 656

12 344

9

18 000

3 526

14 474

8

20 000

4 191

15 809

7

25 000

5 983

19 017

6

30 000

8 020

21 980

5

40 000

12 332

27 668

4

50 000

17 034

32 966

4

Grovt kan man räkna med att den för konsumtion disponibla inkomsten skulle behöva öka till ungefär det dubbla, för att en fyrabarnsfamilj skall kunna uppehålla samma levnadsstandard som en familj bestående av ma­ kar utan barn. Antagandet innebär, att fyra barn förutsätts behöva äta lika mycket, slita lika mycket kläder, kräva lika mycket utrymme etc. som två vuxna personer. Procenttalen i tabellen är som synes mycket lägre än 100. Redan i de genomsnittliga inkomstlägena innebär barnbidragen ett jämförelsevis obetydligt tillskott till hushållsekonomien. Det är där­ för icke möjligt att säga, att exempelvis cn fyrabarnsfamilj med 8 000 kro­

72

nors inkomst har lika hög skatteförmåga som en barnlös familj med

samma inkomst. Den förras skatteförmåga måste anses vara väsentligt

mindre än den senares. Ju högre upp man kommer på inkomstskalan,

desto mera markant blir detta förhållande.

Det lärer icke vara möjligt att genom beskattningen eller genom en höj­

ning av barnbidragen genomföra en fullständig utjämning av barnkostna­

derna. Det bör emellertid icke fördöljas, att den utjämning av barnkost­

naderna, som sker för närvarande och som kommer att ske enligt det

framlagda förslaget, är väsentligt sämre än den som avsågs då barnbidrags-

reformen genomfördes år 1947. Därest icke barnbidragen kan höjas vä­

sentligt, framstår ett återinförande av hänsynen till barnantalet i beskatt­

ningen som en angelägen reform.

Länsstyrelsen i Gotlands län föreslår att dyrortsgrup per ingen i

förenklingssyfte avskaffas. Enligt en numera alltmera utbredd mening

vore dyrortsgrupperingen icke längre påkallad. En reform av detta slag

skulle särskilt för de lokala skattemyndigheterna medföra en stor lättnad

och borde lämpligen kunna genomföras i samband med de av utredningen

föreslagna ändringarna.

Länsstyrelsen i Kalmar län anför beträffande ledamoten Jonssons i

Skedsbygd reservation, att länsstyrelsen visserligen icke vore beredd att nu

taga ställning till frågan om ortsgrupperingens avskaffande men dock ville

understryka att det i flera fall visat sig vara mycket svårt att draga en gräns

mellan den lägsta och näst lägsta dyrortsgruppen. Prövningsnämnderna i

vissa län torde också ha funnit — säger länsstyrelsen — att i många fall

samma värden måst åsättas förmåner i åtminstone den första och andra

ortsgruppen. Skäl syntes sålunda finnas för en närmare undersökning här-

utinnan.

Sveriges lantbruksförbund biträder i princip reservanten Jonssons yr­

kande och förordar en avsevärd reducering av den nuvarande spännvidden

mellan ortsgrupperna.

Förslaget om att utbyta den nuvarande reduceringen av ensamstå­

endes ortsavdrag mot ett system med fasta ortsavdrag även för denna

grupp tillstyrkes eller lämnas utan erinran i remissyttrandena.

Att ortsavdraget för en ensamstående bestämmes till belopp motsva­

rande hälften av makars ortsavdrag har icke heller givit anledning till er­

inran. I vissa yttranden påpekas att denna avvägning äger ett direkt sam­

band med frågan om storleken av gift kvinnas förvärvsavdrag. Sålunda

anför tjänstemännens centralorganisation:

Mot bakgrunden av denna sin uppfattning hälsar organisationen med

tillfredsställelse 1949 års skatteutrednings förslag till utformning av orts-

avdragen för gifta i förhållande till icke gifta personer, där principen är

den att ortsavdraget för de förra sammanlagt är jämnt dubbelt så stort

som för den senare kategorien. I detta sammanhang vill TCO emellertid

fästa uppmärksamheten vid att i den mån som ett förvärvsavdrag tillåtes

ske för förvärvsarbetande hustru, komma äkta makar att i avdragshänse-

ende behandlas något gynnsammare än två ensamstående. En viss juste­

Kungl. Maj:ts proposition nr 213.

73

ring av ensamståendes ortsavdrag — exempelvis en höjning med halva det

föreslagna förvärvsavdraget 300 kronor — kan med hänsyn härtill ifråga­

sättas, såsom föreslagits i herrar Henrikssons och Rehns yttrande.

De föreslagna skatteskalorna ha ur teknisk synpunkt granskats

och lämnats utan erinran av statistiska centralbyrån. Mot systemet med

två olika skatteskalor ha föreningen Sveriges kr o nokamrer are liksom Sveri­

ges häradsskrivarförening erinrat att risken för feldebitering därigenom

måste öka. Vissa länsstyrelser ha berört samma förhållande men ansett

att fördelarna av förslaget i detta avseende uppväga olägenheterna.

Förslaget om en enhetlig skattesats av 12 % upp till en beskattningsbar

inkomst av 8 000 kronor för makar och 4 000 kronor för ensamstående har

genomgående tillstyrkts i remissyttrandena.

Sålunda anför länsstyrelsen i Malmöhus län:

Vid en bedömning av de föreslagna skatteskalorna ur skatteförmåge-

synpunkt kan länsstyrelsen icke finna annat än att nämnda skalor böra

kunna godtagas. Länsstyrelsen vill därjämte särskilt understryka bety­

delsen av att ett genomförande av förslaget om en proportionell i stället

för progressiv beskattning relativt högt upp i inkomstskikten kommer att

medföra att den s. k. marginalskattediskussionen i fråga om de breda folk­

lagrens biinkomster mister sin aktualitet, vilket är synnerligen önskvärt.

I vissa yttranden frainföres emellertid önskemål om en höjning av

gränsen för den enhetliga skattesatsen utöver vad utredningen föreslagit.

Härom yttrar riksskattenämnden:

Beträffande utformningen av skatteskalan för äkta makar vill riks­

skattenämnden emellertid ifrågasätta, om icke övre gränsen för det in-

komstskilct, inom vilket skatten utgår proportionellt —- enligt förslaget

8 000 kronors beskattningsbar inkomst — borde höjas något. Då makar

båda hava inkomster, varå löneavdrag för preliminär skatt sker enligt

tabell, komma dessa avdrag nämligen att motsvara den å inkomsten belö­

pande slutliga skatten endast inom det bottenskikt av (den sammanlagda)

inkomsten, där skatten utgår proportionellt. Det vore därför önskvärt,

om detta inkomstskikt sträckte sig så högt, att därinom fölle den sam­

manlagda inkomst, som de stora grupperna av var för sig förvärvsarbe­

tande makar pläga uppnå. Ur denna synpunkt torde den gräns, där progres-

siviteten enligt den föreslagna skatteskalan för makar inträder — vid taxe­

rade inkomster å sammanlagt It 360—12 000 kronor -— ligga alltför lågt

med hänsyn till den stegring i inkomsterna, som numera inträtt eller kan

beräknas inom kort inträda. Det torde nämligen icke vara ovanligt att

även inom de kroppsarbetande och därmed jämförliga grupperna makars

arbetsinkomst numera uppgår till sammanlagt 14 000 å 15 000 kronor. Den

av de sakkunniga föreslagna gränsen var sålunda att anse som låg redan

vid den tidpunkt, då de sakkunniga för sin del togo ställning Ull frågan,

och måste med hänsyn till den därefter inträdda förskjutningen i löne­

läget anses vara i behov av någon höjning. Riksskattenämnden vill där­

för föreslå, att möjligheterna att genomföra en dylik höjning närmare

undersökas. Därvid måste naturligen beaktas frågan om och i vad mån

en dylik jämkning av skiktgränsen av fiskala skäl kan kräva smärre jämk­

ningar av de föreslagna skatteprocenttalen.

Kungl. Maj-.ts proposition nr 213.

74

Även tjänstemännens centralorganisation invänder att den föreslagna

gränsen för den enhetliga skattesatsen med hänsyn till nuvarande inkomst­

förhållanden bestämts alltför lågt. Gränsen borde enligt organisationens

mening sättas vid lägst en beskattningsbar inkomst av 10 000—12 000 kro­

nor. I dessa inkomstlägen befunne sig just personer med viss yrkesutbild­

ning. Det kunde icke anses riktigt att skattesystemet utformades så att

det motverkade den stimulans till längre utbildning som möjligheterna till

högre inkomst innebure. Detta skulle i hög grad bli följden om övergången

från proportionalitet till progressivitet i skatteskalan skedde i det förhål­

landevis låga inkomstläge som utredningen föreslagit.

Att skatteskalorna avvägts på ett sådant sätt att skatten för två makar

med sammanlagd beskattningsbar inkomst upp till 10 000 kronor blir

dubbelt så stor som skatten för en ensamstående med hälften av makar­

nas inkomst (»sambeskattning enligt tudelningsprincip») har i stort sett

godtagits i remissyttrandena. Riksräkenskapsverket anför härom:

I sitt utlåtande över sambeskattningssakkunnigas betänkande ställde

sig riksräkenskapsverket positivt till en utformning av sambeskattningen

enligt tudelningsprincipen. För de inkomstskikt, där det stora flertalet

skattskyldiga höra hemma, bygger det föreliggande förslaget på denna

princip. Såtillvida finner riksräkenskapsverket följaktligen ingen anled­

ning till erinran. De skäl, som föranlett avsteg från principen i fråga för

de högre inkomstskiktens del, äro väl teoretiskt icke alldeles övertygande.

Riksräkenskapsverket anser sig dock icke ha tillräcklig anledning att mot­

sätta sig vad som härvidlag föreslås.

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län tillstyrker att tudelningsmeto-

den skall gälla upp till en viss inkomstgräns men ifrågasätter om icke grän­

sen borde sättas något högre än enligt förslaget, exempelvis vid en beskatt­

ningsbar inkomst för makar av 14 000 kronor. Eventuellt kunde härvid

sammanjämkning ske av skatteskalorna, exempelvis för makar till 18 %

vid en beskattningsbar inkomst av 10 000—12 000 kronor och till 22 % vid

en beskattningsbar inkomst av 12 000—14 000 kronor samt för ensamstå­

ende till 18% vid en beskattningsbar inkomst av 5 000—6 000 kronor och

till 22 % vid en beskattningsbar inkomst av 6 000—8 000 kronor. I

I fråga om avvägningen av den statliga inkomstskatten i öv­

rigt påtalas i vissa remissyttranden att förslaget icke medger full utjäm­

ning av den genom penningvärdeförsämringen inträffade skatteskärp-

ningen efter år 1946 samt att detta förhållande blir särskilt framträdande

för de ensamstående.

Landsorganisationen anför:

Utredningens målsättning har i stort sett kommit att bli att återföra den

genom den under senare år inträffade penningvärdeförsämringen skärpta

inkomstbeskattningen till den av 1947 års skattereform avsedda nivån.

Denna målsättning är givetvis tämligen godtycklig och bör enligt lands­

organisationens mening snarast uppfattas som ett provisorium. Penning-

Kungl. Maj:ts proposition nr 213.

Kungl. Maj:ts proposition nr 213.

7i

värdeförsämringen har på avgörande punkter omintetgjort effekten av 1947 års skattereform. Den reella skatteökning, som pris- och inkomststeg­ ringen medfört vid oförändrad realinkomst, har härvid blivit proportions­ vis starkast i de lägre inkomstskikten. Det synes därför riktigt att genom en omläggning av beskattningssystemet söka motverka denna effekt och som en första etapp återställa det av 1947 års reform åsyftade reella be- skattningsläget. 1949 års skatteutredning anser sig kunna vinna detta mål bäst genom en förändring av ortsavdragssystemet och en omläggning av skatteskalorna, varvid skattesatsen bestämmes enhetligt till 12 % upp till en statligt taxerad inkomst av 12 000 kronor för makar och 6 000 kronor för ensamstående. Utredningen påpekar visserligen själv, att inte heller en enhetlig skattesats ger full proportionalitet, så länge ortsavdragen ingår i skattesystemet. Fördelen är emellertid, att en konstant marginalskatt upp till de angivna beloppen vinnes, vilket inte minst ur sambeskattningssyn- punkt, men även ifrån andra utgångspunkter kan vara av betydelse. Lands­ organisationen har observerat, att det föreslagna systemet innebär, att gifta inkomsttagare med årsinkomster mellan 6 500 och 10 400 kronor — så­ lunda just de grupper, inom vilka den övervägande delen av landsorga­ nisationens medlemmar torde befinna sig — härigenom inte helt fått den reella skattebelastning återställd, som 1947 års skattereform syftade till. Detta är eu följd av att den enhetliga skattesatsen för inkomster upp till 12 000-kronorsgränsen har måst sättas högre än den som kunde ha till- lämpats vid en även i detta inkomstskikt progressiv skatteskala. Merbe- lastningen för dessa grupper stannar emellertid vid ett tiotal miljoner kro­ nor. Med hänsyn härtill och till de uppenbara fördelar, som en enhetlig skattesats innebär, vill landsorganisationen inte motsätta sig utredningens förslag.

En annan konsekvens av utredningens förslag är, att den reella skatte­ belastningen för ensamstående, i synnerhet för de lägsta inkomstgrupperna, blir inte oväsentligt högre än som åsyftades med 1947 års reform. För mycket låga inkomster (upp till 4 000 kronor) blir skattebelastningen t. o. m. något större än för närvarande (efter kommunalskattereformen). Landsorganisationen anser, att även för de ensamstående principiellt en sänkning av den reella skattebelastningen till den nivå som åsyftades i 1947 års beslut borde ha eftersträvats. Denna synpunkt på avvägningen mellan beskattningen för gifta och ensamstående får än större betydelse, om förvärvsavdraget för gifta kvinnor höjes utöver det av utredningen före­ slagna beloppet.

Länsstyrelsen i Västerbottens län anser att förslaget i vad det berör de lägsta inkomstskikten, framför allt ogifta, icke är tillfredsställande utan bör omarbetas. Härom anför länsstyrelsen:

Man kunde ha väntat att skatteutredningens egna beräkningar och slut­ satser bort föranleda till förslag i första hand om återställande av det läge i fråga om skattetrycket, som man med 1947 års skattesystem avsåg att erhålla, och med utgångspunkt härifrån till förslag i andra hand om den skattelindring och de övriga förbättringar som befinnas möjliga och lämpliga. En förhöjning av ortsavdragens belopp — med 30 % eller det procenttal, som härför befunnits riktigt — för bevarande eller återställande av dessa avdrags realvärde samt eu motsvarande omräkning av inkomstskikten i skatteskalan hade framstått som eu naturlig första åtgärd som utgångs­ punkt för den fortsatta utredningen.

Endast för skattskyldiga, som äro gifta eller med dem i beskattnings­

76

hänseende likställda, innebär utredningens förslag en höjning av ortsav-

dragen, som ungefär motsvarar ett återställande av deras realvärde, medan

förslaget för övriga kategorier i ortsavdragshänseende innebär ett bibehål­

lande i huvudsak av de nuvarande avdragen. I förening med ändrade

skatteskalor och andra ändringar i nuvarande bestämmelser innebär ut­

redningens förslag en fullständig omfördelning av skattebördan, medfö­

rande skattelindring för samtaxerade äkta makar och för ensamstående

utan försörjningsskyldighet (utom för de lägsta inkomsterna) men skatte-

skärpning för de ogifta med barn, en skärpning som i högre inkomstlagen

blir betydande.

Att någon nämnvärd förhöjning i ortsavdragen för ogifta icke föreslagits

synes bero på att utredningen funnit att denna kategori främst utgöres av

ungdom, som i allmänhet icke bör befrias från denna skattskyldighet. För

de övriga skattskyldiga, som kunna falla inom denna kategori inkomst­

tagare och som alltså drabbas av samma skatteskärpning, anser utred­

ningen att frågan om befrielse från eller lättnad i beskattningen bör ord­

nas på annat sätt, såsom genom sociala bidrag eller enligt reglerna om

befrielse vid existensminimum.

Även om man skulle med utredningens förslag kunna åstadkomma de

lättnader i beskattningen, som anses skäliga och möjliga, har resultatet av

förslaget i den utformning det givits, som ovan framhållits och såsom även

utredningen konstaterat, blivit en skatteskärpning i första hand för de

lägsta inkomsterna framför allt för ogifta personer och då främst för ogifta

med barn. Skatteutredningen försvarar detta med att höjningen av de

kommunala ortsavdragen för dessa inkomstskikt medfört så betydande

skattelättnader, att en skärpning av den statliga inkomstskatten kan här

vara försvarad, när en sådan skärpning icke kan undgås i det system, som

utredningen utarbetat. Såsom länsstyrelsen redan antytt, har emellertid

höjningen av de kommunala ortsavdragen — till följd av den fortgående

förskjutningen uppåt av inkomsterna i syfte att motverka penningvärde-

försämringen och även till följd av en höjd utdebitering — även för rela­

tivt låga inkomster icke lett till ett på debetsedlarna avläsbart resultat. Och

även om så skulle varit fallet, leder ett bibehållande i princip av de statliga

ortsavdragens belopp oförändrade till att personer, som tidigare undgått

statlig beskattning på grund av den låga inkomsten, enligt utredningens

förslag träffas av en statlig inkomstskatt, som till på köpet är högre än

den skatt, som de nu ha att erlägga. Skatt till staten träffar alltså enligt

förslaget personer med så låg inkomst, att denna, omräknad till 1947 års

realvärde, ansetts vara för låg för att drabbas av statlig inkomstskatt.

Slutligen kan nämnas att länsstyrelsen i Skaraborgs län låtit utföra en

provtaxering med tillämpning av de av utredningen föreslagna ortsavdra­

gen och skatteskalorna för ett sextiotal samtaxeringsfall i Mariestad för

taxeringsåret 1951. Det har därvid klarlagts — säger länsstyrelsen — att

som regel lindring i beskattningen uppkommer såväl för mannen som för

hustrun. En lämplig avvägning av skatten makarna emellan syntes även

bli en följd av de föreslagna bestämmelserna. Uppdelningen av ortsavdra-

get mellan makarna hade särskilt för hustrun med hennes i regel lägre

inkomst haft en gynnsam verkan för henne. Jämväl i fråga om ensam­

ståendes taxering hade länsstyrelsen för ett antal skattskyldiga verkställt

provtaxering för år 1951. Resultatet av denna undersökning hade icke givit

länsstyrelsen anledning till erinran mot förslaget i denna del.

Kurgl. Maj:ts proposition nr 213.

Kungl. Maj:ts proposition nr 213.

77

Mot clen i departementspromemorian ifrågasatta höjningen

med 20% av de kommunala ortsavdragen ha de över promemorian

hörda myndigheterna icke haft något att erinra. Myndigheterna ha där­

vid — i den mån de yttrat sig därom — varit av den uppfattningen att

en sådan höjning av ortsavdragen bör kunna genomföras utan statligt bi­

drag. De sammanslutningar, som företräda kommunernas intressen, ha

däremot motsatt sig att höjningen genomföres utan statlig kompensation

till kommunerna.

Kammarrätten finner det angeläget att den nuvarande betydande diffe­

rensen mellan normalbeloppen för existensminimum och de kommunala

ortsavdragen på föreslaget sätt åtminstone i någon mån minskas och an­

ser det principiellt riktigt att den föreslagna höjningen av ortsavdragen

genomföres utan särskilt bidrag från staten till kommunerna.

Överståthållarämbetet, liksom även länsstyrelsen i Västerbottens län,

ifrågasätter om den föreslagna höjningen med 20 % är tillräcklig med hän­

syn till att indextalet stigit även under fjärde kvartalet 1951 och måhända

kan komma att stiga ytterligare under 1952.

Av det vid överståthållarämbetets remissvar fogade yttrandet av Stock­

holms stadskollegium framgår att den föreslagna höjningen av de kom­

munala ortsavdragen beräknats för stadens del betyda en ökning av den

kommunala utdebiteringen med 20 å 25 öre per skattekrona.

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län anför:

Den inom departementet utarbetade promemorian om höjda kommu­

nala ortsavdrag äger nära sammanhang med statsskattereformen. De pro­

blem, som här aktualiseras, kunna ur viss synvinkel sägas innefatta en in­

tressetvist mellan stat och kommun. Länsstyrelsen anser för sin del, att

kommunerna själva måste taga konsekvensen av att de kommunala orts­

avdragen till följd av priskurvans fortsatta uppgång blivit otillräckliga.

Det torde för övrigt kunna förutsättas, att den förlust i skattekronor, som

uppstår genom den nya ortsavdragsförhöjningen, kompenseras av att den

taxerade inkomstsumman stiger med motsvarande belopp. Erhålles icke

sådan kompensation, nedgår visserligen skatteunderlaget, men anledning

torde saknas att för denna nedgång giva kommunerna annat statligt stöd

än det, som må kunna ifrågakomma enligt Kungl. förordningen den 18 maj

1951 angående skattelindring åt synnerligt skattetyngda kommuner.

Landsorganisationen anser att det vore riktigast om ortsavdragen höjdes

väsentligt mera än med 20 %, detta med tanke på att ortsavdragen borde

ange storleken av verkligt existensminimum. Olika skattetekniska skäl

omöjliggjorde emellertid — såsom senare års skatteutredningar påvisat —

en alltför stor höjning. Landsorganisationen ville dock förorda en höjning

med lägst 25 %.

Tjänstemännens centralorganisation anför:

En uppräkning av de kommunala ortsavdragen enligt föreliggande för­

slag synes TCO rimlig med hänsyn till den försämring i penningvärdet,

som ägt rum sedan riksdagen fattade sitt beslut. TCO förutsätter härvid

att reformen genomföres samtidigt med 1949 års skatteutrednings förslag.

78

Det kan visserligen göras gällande, att en sådan uppräkning av de kom­

munala ortsavdragen kan komma att innebära en omfördelning av den

totala skattebördan beroende på att en sådan reform kan i vissa fall nöd­

vändiggöra en viss högre kommunal utdebitering än vad som skulle bli

fallet om ortsavdragen inte uppräknades. Emellertid synes det TCO, som

om en sådan omfördelning av skattebördan blir av endast obetydlig om­

fattning, och vill organisationen med hänsyn härtill icke motsätta sig re­

formens genomförande.

Styrelsen för svenska landskommunernas förbund anför:

På grund av den knappa remisstiden har det inte varit möjligt för sty­

relsen att införskaffa och bearbeta det material, som skulle erfordrats för

att belysa verkningarna av den ifrågasatta förhöjningen av ortsavdragen.

Med ledning av uppgifter från ett par kommuner har emellertid kun­

nat konstateras, att skatteunderlagsbortfallet genom förhöjningen kom­

mer att bli mycket betydande, uppskattningsvis minst 50 % av det genom

ortsavdragsreformen föranledda skatteunderlagsbortfallet. Det är uppen­

bart att ett skatteunderlagsbortfall av denna storleksordning ur kommu-

nalekonomislc synpunkt blir mycket kännbart, och speciellt gäller detta

de kommuner, som ha ett svagt skatteunderlag. Dessa kommuner skulle

nämligen få en relativt sett betydligt större reducering av sitt skatteunder­

lag än vad fallet skulle bli för de bättre ställda kommunerna. Ett genom­

förande av förslaget kommer därför att leda till att de redan nu mycket

stora ojämnheterna i den kommunala beskattningen ytterligare förstoras.

Detta kan enligt styrelsens mening icke vara rimligt. Förhöjningen av orts­

avdragen synes därför under inga förhållanden kunna genomföras utan att

denna ojämnhet i verkningarna på något sätt utjämnas.

Även styrelsen för svenska stadsförbundet motsätter sig bestämt att den

föreslagna höjningen genomföres utan att den skatteförlust som kommer

att drabba kommunerna helt täckes av statsmedel. Styrelsen anser en så­

dan gottgörelse av statsmedel vara desto rimligare som statens utgifter för

1950 års ortsavdragsreform visat sig uppgå allenast till en mindre del av

vad som då beräknades.

Kungl. Maj:ts proposition nr 213.

Departementschefen.

Efter 1947 års statsskattereform är frågan om barnförsörjningskostna-

dernas beaktande icke längre någon beskattningsfråga utan en fråga av so­

cialpolitisk natur. Denna omläggning har nyligen fullföljts även vid den

kommunala beskattningen. Skatteutredningen har icke ansett sig böra före­

slå någon avvikelse från den sålunda godtagna principen i fråga om kostna­

derna för barn. Jag ansluter mig till detta ställningstagande och kan sålunda

icke dela den av några remissmyndigheter framförda meningen att man

borde överväga att på nytt införa barnavdrag i en eller annan form vid be­

skattningen.

Icke heller anser jag det möjligt att nu taga upp frågan om någon änd­

ring i princip av den gällande dyrortsgrupperingen vid beskattningen. Denna

fråga torde bli beroende av ytterligare undersökningar om variationerna i

dyrhetsgrad mellan olika orter. Resultatet av dessa undersökningar bör icke

lämpligen föregripas genom en minskning redan nu av antalet ortsgrupper

79

vid taxeringen eller av spännvidden mellan ortsgrupperna. Man kan emel­ lertid utgå från att hela frågan kommer att prövas vid nästa års riksdag.

.lag finner mig kunna biträda skatteutredningens förslag beträffande de statliga ortsavdragen. Sålunda anser jag det vara eu fördel, att den nuva­ rande reduceringen av ensamståendes ortsavdrag avlägsnas ur skattesystemet och att ortsavdragen även för denna grupp bestämmas till fasta belopp. Där­ med försvinner en splittring av systemet, som försvårat dess överskådlighet. Anordningen med två olika skatteskalor är enligt min mening att föredraga.

Icke heller har jag någon erinran mwt den av utredningen föreslagna in­ bördes avvägningen av ensamståendes och makars ortsavdrag. Att förhållan­ det mellan ortsavdragen nu ändras så att ensamståendes avdrag kommer att motsvara endast hälften av makars avdrag har av skatteutredningen satts i direkt samband även med den samtidigt föreslagna nedskärningen av gift kvinnas förvärvsavdrag till 300 kronor. Skulle frågan om förvärvsavdraget för gift kvinna icke kunna lösas i enlighet med utredningens förslag, kunde sålunda anledning finnas att taga också ortsavdragens avvägning under för­ nyad prövning. Om så skall behöva ske blir tydligen beroende av i vilken grad man finner sig böra avvika från förslaget rörande förvärvsavdraget. Om förvärvsavdraget utvidgas endast i den omfattning som jag i det följande föreslår, har jag icke ansett att förhållandet mellan ortsavdragen skall be­ höva påverkas därav. Det är enligt min mening av visst värde att detta för­ hållande bibehålies i enlighet med utredningens förslag. Mycket talar näm­ ligen för att makars ortsavdrag bör bestämmas till dubbelt så stort belopp som ortsavdraget för en ensamstående. Visserligen har en jämförelse med sociallagstiftningen liksom även med tillämpningen av existensminimum vid indrivning kunnat ge visst stöd för att ensamståendes ortsavdrag avpassas till belopp motsvarande omkring två tredjedelar av makars ortsavdrag. Jag är emellertid benägen att i detta avseende godtaga skatteutredningens me­ ning om att denna avvägning icke utan vidare kan överföras på beskatt­ ningen. Såsom skatteutredningen påvisat i sitt betänkande, ha de lägsta in­ komstskikten av ensamstående en mycket olikartad sammansättning och bestå till stor del av ungdomar, vilka ännu icke i egentlig mening trätt ut i förvärvslivet utan bo i sina föräldrahem, biträda föräldrarna i deras jord­ bruk o. s. v. Det synes under sådana förhållanden föga lämpligt att låta de mera ömmande fallen bland ensamstående med låga inkomster alltför starkt påverka ortsavdragens storlek. I stället torde dessa fall böra i princip till­ godoses genom sociala bidrag eller i enlighet med bestämmelserna om till- lämpning av särskilt avdrag för existensminimum vid taxeringen.

Även de av skatteutredningen föreslagna två skatteskalorna synas lämp­ ligt avvägda och föranleda icke någon erinran från min sida. Av stort värde anser jag vara alt en enhetlig skattesats bestämmes för ett första inkomst­ skikt av sådan bredd att det kommer alt omfatta den stora mängden av gifta och ensamstående skattskyldiga. De olägenheter, som ha kunnat vara förenade med den statliga inkomstskattens marginalskatteverkan, bli häri­

Kungl. Maj ds proposition nr 213.

80

genom väsentligt reducerade. I några remissyttranden har det gjorts gäl­

lande, att gränsen för den enhetliga skattesatsen bort sättas högre än enligt

utredningens förslag. Man har ansett att den av skatteutredningen valda

gränsen visserligen kunnat vara lämplig vid tiden för förslagets utarbetande,

men att den på grund av den aktuella inkomstutvecklingen numera vore

för låg. Skatteutredningen torde emellertid i detta avseende ha gått så långt

som det överhuvudtaget är möjligt att göra för närvarande. En höjning av

gränsen för den enhetliga skattesatsen förutsätter en omarbetning av båda

skatteskalorna och lär då icke kunna förverkligas utan att inkomstbortfallet

för staten vid övergången icke längre kan hållas inom en ram, som i detta

sammanhang kan anses realistisk.

De båda skatteskalorna ha avvägts på ett sådant sätt att skatten för två

makar med sammanlagd beskattningsbar inkomst upp till 10 000 kronor

blir dubbelt så stor som skatten för en ensamstående med hälften av makar­

nas inkomst. Inom denna gräns har sålunda i praktiken åstadkommits vad

utredningen benämnt sambeskattning enligt tudelningsprincip. I remiss­

yttrandena har man i något fall ansett, att den sålunda genomförda prin­

cipen bort sträcka sig något högre upp i inkomstskikten, förslagsvis till en

beskattningsbar inkomst av 14 000 kronor. Detta skulle innebära en oför­

månligare avvägning av skatten för ensamstående. Skillnaden i skatt för en

gift man och en ogift man, båda med samma inkomst, skulle avsevärt skär­

pas. En alltför stor »ungkarlsskatt» medför emellertid alltid olägenheter av

betänkligt slag. Hur mycket mera den ogifte bör betala i skatt än den gifte

blir tydligen alltid mer eller mindre en skälighetsfråga. Jag finner emeller­

tid icke tillräcklig anledning att i denna punkt frångå skatteutredningens

förslag.

En olägenhet med ortsavdragens och skatteskalornas avvägning är otvi­

velaktigt att denna medför vissa mindre höjningar i statlig inkomstskatt

för ensamstående skattskyldiga i vissa låga inkomstskikt. Sålunda höjes

statsskatten — såsom av Tabell 1 (Bihang 2) framgår — med 12 kronor vid

en årsinkomst av 3 000 kronor och med 5 kronor vid en årsinkomst av

4 000 kronor. Detta är en följd av att skattesatsen bestämts enhetligt till

12 % i bottenskikten. Skatteutredningen, som haft anledning utarbeta sina

förslag i direkt anslutning till den kommunala ortsavdragsreformen, har

ansett att resultatet i detta avseende liksom eljest bör ses gemensamt för

statlig och kommunal skatt. Eftersom utredningen betraktat den kommu­

nala ortsavdragsreformen såsom ett första led i en sänkning av de direkta

skatterna, har den vid alla jämförelser med nuvarande förhållanden i fråga

om sammanlagd kommunal och statlig inkomstskatt utgått från den kom­

munala inkomstbeskattning som gällde till och med år 1951 och som

ligger till grund även för 1952 års taxering, d. v. s. förhållandena före till-

lämpningen av de nya kommunala ortsavdragen. Nyssnämnda höjningar i

statsskatt för ensamstående skattskyldiga framkomma icke vid en sådan

jämförelse; i stället visar jämförelsen betydande minskningar i total skatt

Kungl. Maj:ts proposition nr 213.

Rungt. Majds proposition nr 218.

8l

även för ensamstående i dessa inkomstlägen. Vid sådant förhållande har skatteutredningen icke funnit utfallet av skatteskalorna på denna punkt höra hindra systemets genomförande.

Emellertid komma skattelättnaderna på grund av den kommunala orts- avdragsreformen att göra sig märkbara redan under år 1952, medan skatte- utredningens förslag kan genomföras tidigast från och med år 1953. Då de båda skattereformerna sålunda icke sättas i kraft samtidigt, kan ur de skattskyldigas synpunkt höjningen av statsskatten i vissa skikt framstå såsom en skatteskärpning.

Hur önskvärt det än hade varit att denna olägenhet av det föreslagna skattesystemet kunnat undvikas, är det enligt min mening icke möjligt att avhjälpa den genom åtgärder inom systemets ram. Det kan sålunda icke ifrågakomma att avhjälpa denna verkan genom en sänkning av procent­ satsen i botten av skatteskalan för ensamstående eller genom en höjning av de föreslagna statliga ortsavdragen för ensamstående. I båda fallen blir det fråga om ingrepp, varigenom man skulle offra väsentliga värden hos systemet och vilka skulle betänkligt rubba förutsättningarna för att över huvud taget kunna förverkliga systemet.

Däremot skulle en justering av de kommunala ortsavdragen innebära en lösning även av förevarande spörsmål därigenom att de ensamstående i de inkomstlägen, varom nu är fråga, då skulle få en viss sänkning i total skatt. En sådan justering är påkallad för att återställa de kommunala ortsavdragen till det reella värde, som åsyftades när de senast bestämdes år 1950. På grund härav har inom finansdepartementet utarbetats en pro­ memoria, vari man ifrågasatt en höjning av ortsavdragen med 20 %. För promemorians innehåll har tidigare redogjorts. De sammanslutningar, som företräda kommunernas intressen, ha i sina yttranden över promemorian icke ansett sig kunna acceptera en dylik höjning av ortsavdragen under annan förutsättning än att kommunerna beredas kompensation av staten för minskning i skatteunderlag. I detta avseende kan jag emellertid icke biträda annan mening än den, som tämligen allmänt företrätts av de hörda myndigheterna, nämligen att en höjning av ortsavdragen bör genomföras utan särskild statlig kompensation till kommunerna. Såsom en länsstyrelse anfört, bör det kunna förutsättas att den förlust i skattekronor, som upp­ står genom den ifrågasatta ortsavdragsförhöjningen, blir automatiskt kom­ penserad genom att den taxerade inkomstsumman på grund av inkomst- stegringen stiger med motsvarande belopp. Skulle sådan kompensation icke erhållas och skatteunderlaget sålunda nedgå, finnes i princip icke anled­ ning att för denna nedgång medgiva kommunen annat statligt stöd än det som må kunna ifrågakomma enligt förordningen den 18 maj 1951 an­ gående skattelindring åt synnerligt skattetyngda kommuner. Jag finner det sålunda uteslutet att för en höjning av ortsavdragen i den begränsade om­ fattning varom här är fråga tillgripa den omfattande apparat, som är för­ enad med särskilda bidrag från staten till kommunerna. Då det cmeller-

ti

Bihang till riksdagens protokoll 1952. 1 samt. Nr 213.

tid med hänsyn till kommunernas inställning icke synts möjligt att över­ brygga den intressemotsättning som här föreligger, har jag icke funnit mig kunna i detta sammanhang framlägga något förslag om en höjning av de kommunala ortsavdragen.

Under sådana förhållanden lär det icke kunna undvikas att den nu före­ slagna omläggningen av beskattningen kommer att medföra en viss höj­ ning i statsskatt för ensamstående i vissa låga inkomstlägen. Jag har emellertid icke ansett denna höjning vara av sådan storlek att den bör hindra förslagets genomförande. Härvid torde även höra beaktas att de mera ömmande fallen ofta falla inom tillämpningen för avdrag för existensmini­ mum vid taxeringen. 82

Kungl. Maj-.ts proposition nr 213.

3. SÄRSKILT AVDRAG FÖR FÖRVÄRVSARBETANDE HUSTRU.

Enligt gällande bestämmelser äger gift kvinna, som levt tillsammans med sin man och under större delen av beskattningsåret varit här i riket bosatt, om hon under året haft inkomst av rörelse eller av eget arbete åt­ njuta avdrag vid taxering till kommunalskatt med 300 kronor och vid taxering till statlig inkomstskatt med hälften av nämnda inkomst, dock högst med 1 000 kronor.

Detta s. k. förvärvsavdrag infördes år 1919 vid den statliga och år 1920 vid den kommunala beskattningen. Avdragets belopp bestämdes år 1928 till 200 kronor vid båda slagen av beskattning. År 1938 upphävdes av­ draget helt vid den statliga beskattningen. År 1947 återinfördes det vid den statliga beskattningen i sin nuvarande form. Samtidigt höjdes av­ draget vid den kommunala beskattningen från 200 till 300 kronor.

Att avdraget upphävdes vid den statliga beskattningen år 1938 hade sin grund i att familjeavdraget för hustru samtidigt höjdes, så att det kom att uppgå till ungefär samma belopp som grundavdraget för ensam­ stående. Ett av de skäl som åberopats för förvärvsavdraget — nämligen att en förvärvsarbetande hustru genom detta särskilda avdrag i förening med familj eavdraget skulle få ungefär samma avdrag som om hon varit ogift — förlorade därigenom sin giltighet.

Att avdraget återinfördes vid den statliga beskattningen år 1947 be­ rodde likaledes väsentligen på en förskjutning i förhållandet mellan en­ samståendes och giftas ortsavdrag. Under åren 1938—1947, då förvärvs­ avdrag saknades vid den statliga beskattningen, var ortsavdraget för två makar dubbelt så stort som ortsavdraget för en ensamstående (före re­ duktion). År 1947 ändrades denna avvägning så att ortsavdraget för en ensamstående bestämdes till omkring 2/s av ortsavdraget för två makar. Härav följde såsom ett i och för sig icke åsyftat resultat alt sambeskatl- ningens skattestegrande effekt skärptes, där bada makarna hade inkomst. I avvaktan på en definitiv lösning av denna fråga, som då var under be­

handling av sambeskattningssakkunniga, infördes år 1947 det nuvarande statliga förvärvsavdraget för att motverka nämnda skatteskärpande effekt. Dåvarande departementschefen underströk härvid att det återinförda för­ värvsavdraget under alla omständigheter endast vore ett provisorium, som icke finge verka prejudicerande på sambeskattningsfrågans definitiva lösning.

Om syftet med förvärvsavdraget ha rått delade meningar. När det in­ fördes år 1919, betecknades det av departementschefen såsom ett avdrag för omkostnader för intäkternas förvärvande. I allmänhet torde det också ha uppfattats såsom ett kostnadsavdrag. 1921 års kommunalskattekom- mitté ville emellertid i avdraget se ett medel att mildra sambeskattningens verkningar för äkta makar, vilka båda hade förvärvsarbete. I propositionen nr 212 till 1947 års riksdag angav dåvarande departementschefen två skäl för avdraget: »Motiven------------ äro dels att förvärvsarbetet måste förut­ sättas åsamka den gifta kvinnan och hennes familj åtskilliga merkostna­ der, dels att samhället behöver utnyttja den kvinnliga arbetskraften på arbetsmarknaden och vill uppmana därtill genom att göra beskattningen på det kvinnliga förvärvsarbetet mindre betungande.»

Enligt nu gällande ordning medgives avdraget från kvinnans »inkomst av rörelse eller av eget arbete». Häri ligger i första hand den inskränk- ningen, att en hustru, som biträtt sin man i dennes förvärvsverksamhet, icke får något avdrag. Regeln innebär vidare bl. a., att en gift kvinna, som själv driver jordbruk, icke erhåller något förvärvsavdrag, vare sig hon arbetat i jordbruket eller icke. Från kvinnans egen inkomst av rö­ relse medgives däremot avdrag, och så torde ske även om hennes arbets­ insats i rörelsen varit ringa. Även rörelse, som utövas i hemmet, medför rätt till avdrag (exempel: hemsömmerska).

Kungl. Maj:ts proposition nr 213.

83

Skatteutredningen.

Skatteutredningen har funnit att det nuvarande förvärvsavdraget för gift kvinna icke är odelat till fördel för en rättvis och likformig beskatt­ ning utan att det har åtskilliga avigsidor av såväl principiell som praktisk natur (s. 199). Utredningen konstaterar att dessa olägenheter växa i be­ tydelse ju högre avdraget bestämmes. Sedan avdraget år 1947 väsentligt höjts har också, enligt vad utredningen erfarit, en tendens kunnat för­ märkas hos de skattskyldiga att genom konstlade medel komma i åtnju­ tande av avdraget. Som exempel nämnes att en rörelse, som i realiteten bedrives av mannen eller vari båda makarna arbeta, formellt överföres på hustrun i syfte att tillföra henne förvärvsavdrag.

Den allvarligaste olägenheten med förvärvsavdraget i dess nuvarande skick har utredningen dock funnit vara att det måste medföra anspråk på ett motsvarande avdrag vid faktisk sambeskattning, främst i alla de fall, då en hustru deltager i mannens jordbruk eller rörelse.

84

Sambeskattningssakkunniga hade föreslagit en utvidgning av förvärvs-

avdraget även till fall av faktisk sambeskattning. Deras förslag till lös­

ning av denna fråga byggde på en individuell prövning och värdesättning

av den gifta kvinnans arbetsinsats. I denna del mötte emellertid deras

förslag vid remissbehandlingen en ingående kritik, vilken —- enligt vad

skatteutredningen funnit — fick särskild tyngd genom att de myndig­

heter, som ha ansvaret för taxeringarna, nästan enstämmigt ställde sig av­

visande till eller gjorde allvarliga erinringar mot förslaget. Skatteutred­

ningen har ansett denna kritik böra skänkas det största beaktande. I

själva verket bär den enligt utredningens mening på ett klart sätt visat

att en lösning av frågan enligt de av sambeskattningssakkunniga föreslagna

grunderna icke är praktiskt genomförbar.

Utredningen har då diskuterat möjligheterna att tillgodose ifrågava­

rande kategori av gifta kvinnor genom ett fast förvärvs avdrag till visst

lägre belopp att medgivas efter generella grunder. I sambeskattningssyste-

met skulle sålunda finnas två olika slag av avdrag, dels ett större av

samma typ som det nuvarande att utgå till hustru med eget förvärvsar­

bete och dels ett mindre, fast avdrag att utgå till hustru, som deltager i

mannens förvärvsarbete. Någon värdering av hustruns arbete i mannens

verksamhet skulle icke ske. Beskattningsnämnderna skulle endast ha

att taga ställning till frågan om hon överhuvud deltagit i verksamheten

eller icke.

Även mot en lösning i denna förenklade form har utredningen funnit

mycket vägande invändningar kunna göras. I ett system med två olika

slag av förvärvsavdrag uppkomma åtskilliga spörsmål, bl. a. om gräns­

dragningen mellan de olika avdragen (s. 194, 19a). På grund av sin gene­

rella natur skulle det lägre avdraget komma att tillämpas för en mycket

stor grupp av äkta makar. Utredningen har ifrågasatt om en sådan ut­

veckling är lycklig och om icke snarare skattelagstiftningen bör länkas

in mot en ordning med enklare linjer och färre individuella avdrag.

Mot bakgrunden av dessa betänkligheter har utredningen lagt fram sitt

förslag om höjning av ortsavdragen för äkta makar, annan avvägning av

ortsavdragen mellan äkta makar och ensamstående och en enhetlig skatte­

sats upp till en årsinkomst för makar av 12 000 å 13 000 kronor. Förslaget

har syftat till en lösning, som kunde göra det möjligt att undvara förvärvs-

avdraget. Förhållandet mellan äkta makars och ensamståendes ortsavdrag

har därför återförts till vad som gällde innan förvärvsavdraget infördes

år 1947.

Utredningen har emellertid funnit sig böra bibehålla ett fast förvärvs­

avdrag för de gifta yrkeskvinnorna av 300 kronor. Skälen för detta ställ­

ningstagande utvecklas i betänkandet (s. 200, 201). Utredningen har an­

sett att ett avdrag av denna storlek icke bör kunna grunda några rätt­

mätiga anspråk på ett motsvarande avdrag för jordbrukarnas och rörelse-

idkarnas hustrur, vilka dock mestadels utföra sitt arbete i hemmet. Icke

Kungl. Maj:ts proposition nr 213.

heller har ett dylikt avdrag synts vara av sådan storlek att det kunde i vidare omfattning locka till sådana åtgärder som att rörelser formellt över­ fördes på hustrur o. s. v.

I särskilt yttrande föreslår herr Hagberg (s. 270, 271) att rätten till ett avdrag å 300 kronor utsträckes till att gälla även jordbrukarhustrur och hustrur till rörelseidkare samt att förvärvsarbetande gifta kvinnor med barn under 14 år skola medgivas förvärvsavdrag med 25 % av inkomsten, dock minst med 300 kronor och högst med 1 000 kronor.

I särskilt yttrande av herrar Henriksson och Rehn (s. 271—275) före­ slås en utvidgning av det av majoriteten föreslagna förvärvsavdraget å 300 kronor, så att avdrag skall medgivas gifta yrkeskvinnor med 10 % av inkomsten (räknat från botten, vilket tillsammans med huvudförslagets 300 kronor innebär att 333 kronor alltid bli helt skattefria) och att av­ draget maximeras till 1 000 kronor, vilket belopp uppnås vid en hustru­ inkomst av 7 000 kronor.

I särskilt yttrande av herr Jonsson (s. 276, 277) förordas att förvärvs­ avdrag med 300 kronor skall medgivas såväl vid den kommunala som den statliga beskattningen jämväl i alla de fall då taxeringsnämnd konstaterat, att den gifta kvinnan deltagit i mannens förvärvsverksamhet och därigenom bidragit till makarnas inkomst.

I särskilt yttrande av herrar Petrén och Sandberg (s. 283, 284) ansluta sig dessa ledamöter till majoritetens uppfattning att ett fast förvärvsav­ drag å 300 kronor för förvärvsarbetande gift kvinna bör fastställas. Dess­ utom föreslås att förvärvsarbetande hustru med barn under 16 år får rätt att avdraga 20 % av sin inkomst upp till 8 000 kronor samt att annan för­ värvsarbetande hustru får rätt att avdraga 10 % av inkomsten upp till samma gräns. Maximiavdraget för förvärvsarbetande hustru med barn blir då 1 600 kronor och för annan förvärvsarbetande hustru 800 kronor. I dessa förvärvsavdrag skall det lägre fasta avdraget på 300 kronor vara in­ räknat. Vidare föreslås att 300-kronorsavdraget skall utgå till alla för­ värvsarbetande gifta kvinnor, alltså även till dem som deltaga i mannens jordbruk eller rörelse.

Kungl. Maj-.ts proposition nr 213.

85

Remissyttrandena.

Yttrandena beträffande gift kvinnas förvärvsavdrag kunna till en början särskiljas i två grupper: dels de yttranden, vari utredningens förslag till­ styrkts eller lämnats utan erinran eller vari man ansett att även det av utredningen föreslagna avdraget å 300 kronor borde avskaffas och dels de yttranden vari yrkats utvidgning av det föreslagna förvärvsavdraget an­ tingen så att det skulle utgå med högre belopp till alla yrkeskvinnor eller till endast yrkeskvinnor med barn eller så att det skulle omfatta även hustrur som deltaga i mannens verksamhet.

Av de hörda myndigheterna kunna till den första gruppen hänföras kam-

86

,

Kv.ngl. Maj ds proposition nr 218.

marrätten, statskontoret, koinmerskollegium, socialstyrelsens majoritet, riksskattenämnden, överståthållarämbetet och elva länsstyrelser.

Till förmån för en utvidgning av förvärvsavdraget ha uttalat sig riks- räkenskapsverket och tio länsstyrelser.

Av de sammanslutningar, som yttrat sig i förevarande fråga, har bl. a. näringslivets skattedelegation ansett sig kunna godtaga förslaget, medan de flesta — däribland landsorganisationen, tjänstemännens centralorga­ nisation och kvinnoförbunden — påyrkat en utvidgning av förvärvsav­ draget utöver förslaget.

Av de myndigheter, som tillstyrkt en lösning i överensstämmelse med förslaget, yttrar överståthållarämbetet:

överståthållarämbetet delar utredningens principiella uppfattning, att förvärvsavdrag för gift kvinna saknar berättigande i vårt skattesystem. Ut­ redningen har emellertid såsom en övergångsform förordat, att ett mot­ svarande avdrag till någon mindre del behålles och på grund härav före­ slagit att avdraget bestämmes till högst 300 kronor även vid den statliga beskattningen, överståthållarämbetet vill icke motsätta sig att man —- för att i vissa lägen förhindra skatteökning för gifta kvinnor -— vid över­ gången till de nya skatteskalorna tills vidare bibehåller ett sålunda be­ stämt avdrag. Detta får således icke karaktären av egentligt förvärvsav­ drag. För att förhindra missuppfattning hos de skattskyldiga om avdra­ gets karaktär bör berörda förhållande komma till uttryck i de blivande nya deklarationsformulären med tillhörande anvisningar.

Länsstyrelsen i Östergötlands län anför:

Vad angår s. k. förvärvsavdrag för gift kvinna kan länsstyrelsen helt instämma i de motiv som föranlett skatteutredningens ståndpunktstagande till detta spörsmål. Framför allt vill länsstyrelsen understryka skatteutred­ ningens uttalande att en utvidgning av förvärvsavdraget till att omfatta gifta kvinnoi*, vilka deltaga i mannens jordbruk eller rörelse, icke är prak­ tiskt genomförbar, huru önskvärd en dylik utvidgning än i och för sig kan te sig. Det kan emellertid ifrågasättas, huruvida icke det av skatteutred- ningen föreslagna förvärvsavdraget för gift kvinna med inkomst av egen rörelse eller eget arbete borde begränsas till sådana gifta kvinnor av ifråga­ varande kategori, som under beskattningsåret haft minderåriga barn.

Länsstyrelsen i Jönköpings län finner alt de sakkunniga grundligt vägt fördelar och olägenheter vid olika system för äkta makars beskattning och kommit till en godtagbar lösning. Med särskild tillfredsställelse finner läns­ styrelsen att de sakkunniga sökt undvika invecklade och svårtillämpliga regler. Den föreslagna nedsättningen av det s. k. förvärvsavdraget och dettas omkonstruering vid statsbeskattningen syntes av denna anledning väl motiverad.

Länsstyrelsen i Örebro län yttrar:

I likhet med skatteutredningen finner länsstyrelsen, att sambeskatt- ningen bör kunna bibehållas såsom metod för makars beskattning. Att träffa absolut rättvisa i förevarande spörsmål torde vara uteslutet. Genom

87

den föreslagna anordningen synes man emellertid kunna nå det eftersträ­

vade målet att komma till rätta med de mest påtagliga olägenheter, som

vidlåda de nuvarande reglerna för sambeskattning. Det hade emellertid

varit önskvärt, att utredningen kommit fram till en sådan lösning av frå­

gan som helt hade avskaffat förvärvsavdraget. För jordbrukares och före­

tagares hustrur, som icke deklarerat egen inkomst och som biträda man­

nen i dennes förvärvsverksamhet, kommer det alltid att framstå såsom

en orättvisa, att dydikt avdrag icke tillerkännes dem, detta så mycket mer

som ett stort antal gifta kvinnor, som deklarera egen arbetsinkomst, icke

torde ha längre arbetstid än de. Det bör även framhållas, att det icke alltid

är av behovet påkallat, att förvärvsavdrag tillerkännes gift kvinna, som

icke har anställd hemhjälp och som sålunda själv utför sitt arbete i hem­

met. Anställningen kan vara av kortvarig beskaffenhet eller s. k. halv­

tidstjänstgöring. Länsstyrelsen är emellertid av den uppfattningen, att

dessa olägenheter icke böra få verka hindrande på ett genomförande av

utredningens förslag på denna punkt.

Länsstyrelsen i Kopparbergs lån anför:

Länsstyrelsen biträder för sin del den av utredningen intagna stånd­

punkten, att det av olika skäl icke är möjligt att medgiva hustru, som del­

tager i mannens verksamhet, s. k. förvärvsavdrag. Därigenom bliva bl. a.

alla jordbrukarhustrur och alla hustrur till smärre yrkesutövare uteslutna

från förmånen av sådant avdrag, även om de utföra en fullvärdig arbets­

prestation inom mannens rörelse. Med hänsyn till de stora grupper i reali­

teten förvärvsarbetande kvinnor, som sålunda bliva uteslutna från möjlig­

heten att tillgodonjuta förvärvsavdrag, anser sig länsstyrelsen icke kunna

biträda det av vissa reservanter framförda yrkandet, att förvärvsavdraget

för gifta kvinnor skall sättas högre än vad utredningen föreslagit.

I samma riktning uttala sig länsstyrelserna i Kalmar, Älvsborgs. Skara­

borgs och Västernorrlands län.

Riksskattenämnden anför:

Riksskattenämnden delar de sakkunnigas uppfattning, att man i prin­

cip bör eftersträva en sådan utformning av äkta makars beskattning, att

anledning till medgivande av särskilt s. k. förvärvsavdrag bortfaller. Ett

avdrag av denna art är ägnat att komplicera beskattningen och dess verk­

ningar bliva synnerligen ojämna. Riksskattenämnden utgår från att det

begränsade förvärvsavdrag, som de sakkunniga föreslå skall bibehållas, hör

betraktas såsom ett provisorium.

Riksskattenämnden vill framhålla att, dä avdrag sålunda föreslås skola

tills vidare utgå för förvärvsarbetande hustru, ett dylikt avdrag ur rätt­

visesynpunkt rätteligen borde medges jämväl i fråga om hustru som ar­

betar i mannens jordbruk eller rörelse. Med hänsyn till de betydande till-

läinpningssvårigheterna ävensom till det föreslagna avdragets ringa belopp

och då riksskattenämnden, som nyss nämnts, utgår från att avdraget över­

huvud endast skall medgivas såsom ett provisorium, anser nämnden emel­

lertid att de sakkunnigas ståndpunkt i denna dol kan accepteras.

Länsstyrelsen i Gotlands län finner för åstadkommande av full rättvisa

riktigt att också sådan hustru som biträtt mannen i dennes jordbruk eller

rörelse medgives avdrag med 300 kronor vid såväl kommunal- som stats-

Kungl. Maj:ts proposition nr 213.

taxeringen eller, om detta icke låter sig göra, att förvärvsavdraget avskaffas för samtliga hustrur.

Näringslivets skcittedelegation anför bl. a.:

Vad härefter angår de svårbemästrade skattetekniska problem, som sammanhänga med avvägningen av skattebördan mellan äkta makar och ensamstående, förvärvsavdrag för gift kvinna m. in., har utredningen en­ ligt vår mening framlagt övertygande skäl för att någon bättre —- och sam­ tidigt praktikabel — lösning än den av utredningen förordade svårligen står att ernå inom ramen för gällande skattesystem.

I fråga om det s. k. förvärvsavdraget för gift kvinna synes det oss icke Vara praktiskt möjligt att uppdraga åt beskattningsmyndigheterna att i varje särskilt fall uppskatta värdet av det arbete, hustrun utför i mannens jordbruk eller rörelse. Och att icke medgiva jordbrukar hustrur och där­ med likställda men väl andra förvärvsarbetande gifta kvinnor ett så högt förvärvsavdrag, att det kan anses kompensera de merkostnader, vilka ofta — men ingalunda alltid — föranledas av hustruns förvärvsarbete utom hemmet, är ur principiella synpunkter betänkligt. Däremot kan det en­ ligt vår mening även ur dessa synpunkter anses godtagbart att medgiva allenast de gifta kvinnor, vilka bedriva egen rörelse eller inneha tjänste- anställning hos utomstående, ett relativt begränsat schablonavdrag. I det övervägande antalet fall är nämligen deras inkomstförvärv, särskilt då minderåriga barn finnas i familjen, förbundet med vissa såsom utgift i förvärvskällan icke avdragsgilla merkostnader, till vilka motsvarighet regelmässigt saknas, då fråga är om exempelvis sådant arbete, som hustrun utför i mannens jordbruk.

Av de myndigheter och sammanslutningar, som förordat eu utvidg­ ning av förvärvsavdraget ha åtskilliga inskränkt sig till att yrka en höjning av det föreslagna förvärvsavdraget endast för yrkeskvin­ nor med barn och då utan utvidgning till hustrur vilka deltaga i man­ nens verksamhet.

Länsstgrelsen i Kronobergs län ifrågasätter — med hänsyn till de skatte- lindringar som föreslås för äkta makar — om det föreslagna avdraget å 300 kronor kan anses erforderligt i de fall, där försörjningsplikt mot barn icke föreligger. För hustrur med barn syntes däremot det nu utgående avdraget böra bibehållas.

Länsstgrelsen i Malmöhus län hyser med hänsyn till arbetsmarknads- skälen sympati för att avdragsrätten gives en för den förvärvsarbetande hustrun mera påtaglig form än vad ändrade ortsavdragsregler kunna skänka och skulle därför gärna sett en lösning enligt det huvudalternativ som framförts av ledamöterna Henriksson och Rehn i deras reservation.

Emellertid borde förvärvsavdraget med hänsyn till sitt syfte i första hand fylla uppgiften att lätta skattetrycket för gift kvinna med barn. Avdraget borde vidare begränsas till inkomst av tjänst och där medgivas endast om den uppburna ersättningen motsvarades av en väsentlig arbetspresta­ tion. Från dessa utgångspunkter förordar länsstyrelsen att förvärvsavdrag för gift kvinna bibehålies endast såvitt gäller förvärvskällan inkomst av

88

Kungl. Maj:ts proposition nr 213.

89

tjänst och därvid begränsas till sådana fall då hemmavarande barn under viss ålder, förslagsvis 14 år, finnas och då inkomsten uppgår till lägst 500 kronor och motsvaras av en väsentlig egen arbetsinsats. Avdraget borde utgå med 20 % av inkomsten, dock högst med 1 000 kronor.

Kungl. Maj:ts proposition nr 213.

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län anför:

Utredningen har tydligen stått inför valet att antingen helt slopa av­ draget eller också att anordna ett schablonavdrag inom ganska snäva grän­ ser. Länsstyrelsen tror för sin del icke det är möjligt att giva en schablon sådan utformning att varje anledning till kritik uteslutes. Vill man tillåta högre avdrag än av utredningen förordade 300 kronor, torde det emeller­ tid vara ändamålsenligt att inskränka avdragsrätten till de mest ömmande fallen. Härvid komma familjer med barn i första hand i blickpunkten. Invändningen att barnkostnaderna beaktas genom barnbidragen torde kunna tillbakavisas med att det för gift kvinna med förvärvsarbete meren­ dels blir fråga om stora merkostnader, vilka barnbidragen icke kunna täcka. Länsstyrelsen anser i likhet med utredningen, att det av praktiska skäl bör vara uteslutet att giva förvärvsavdrag åt hustrun inom förvärvs­ källan jordbruk. I detta avseende synes därför någon utvidgad använd­ ning av förvärvsavdraget icke böra komma i fråga.

Arbetsmarknadspolitiska skäl tala dock för att de gifta kvinnorna genom viss skattelättnad uppmuntras att i ökad omfattning söka sig arbete utan­ för sina hem. Brist råder f. n. exempelvis på läroverkslärare och sköterskor.

I stark känsla av frågans vanskliga natur anser länsstyrelsen, att det vid förslagets fortsatta bearbetning borde övervägas, huruvida icke det be­ rörda 300-kronorsavdraget vid den statliga taxeringen må kunna utvidgas på så sätt, att gift kvinna med hemmavarande barn erhåller ett ytterligare förvärvsavdrag med högst 700 kronor, om och i den mån hennes inkomst av eget arbete eller av rörelse därtill förslår. Avdraget torde i så fall lämp­ ligen få sättas till viss bråkdel, exempelvis 10 96, av inkomsten på sätt herrar Henriksson och Rehn föreslagit i sin reservation till utredningens förslag.

Även länsstyrelsen i Västmanlands län föreslår ett högre förvärvsavdrag för gifta kvinnor med barn.

Landsorganisationen föreslår att förvärvsavdraget för gift kvinna, som bär inkomst av rörelse eller eget arbete och vårdnadsskyldigheten för minst ett barn under 14 år, bestämmes till 20 % av denna inkomst och med av­ draget maximerat till 1 500 kronor. Landsorganisationen anser, att mot­ svarande bör gälla även för ogift kvinna med barn. Vissa kostnader upp- komme givetvis också för gifta kvinnor med förvärvsverksamhet och utan vårdnadsskyldighet för barn. Dessa kostnader vore emellertid av natur­ liga skäl lägre. Landsorganisationen anser därför, att förvärvsavdraget för denna grupp bör kunna begränsas till det av utredningen föreslagna be­ loppet, d. v. s. 300 kronor. Landsorganisationen fortsätter:

Ett särskilt problem i detta sammanhang utgör den stora gruppen av- hustrur till jordbrukare och rörelseidkare. Samma motivering som för kvinnor med förvärvsarbete utanför hemmet torde knappast kunna åbe­ ropas av denna grupp. Kostnaderna uppstå just genom att arbetet är för­

90

lagt utanför hemmet, vilket i regel innebär, att skötseln av hem och barn

försvåras. Deltagande i makens verksamhet som jordbrukare eller rörelse-

idkare kan däremot i regel ske på ett sätt, som gör de här åsyftade olägen­

heterna mindre kännbara.

För eu höjning av det föreslagna förvärvsavdraget för alla

gifta yrkeskvinnor — alltså ej endast kvinnor med barn — uttalar

sig länsstyrelsen i Södermanlands län, som framhåller att det nuvarande

avdraget är en faktor att räkna med när det gäller tillgången på arbets­

kraft. Länsstyrelsen anser därför skäligt att åtminstone det nuvarande av­

draget blir bestående. Undantag borde göras endast för sådana fall, då

hustrun icke tagit någon som lielst del i den verksamhet, varom fråga vore.

Länsstyrelsen åsyftade därvid närmast uppdrag som styrelseledamot och

delägarskap i rörelse.

Kooperativa förbundets styrelse anför:

När det gäller den omstridda frågan, huruvida förvärvsavdrag skall

kunna medgivas också för gifta kvinnor, vilka deltaga i mannens jordbruk

eller rörelse men icke kunna taxeras för värdet av sitt däri nedlagda ar­

bete, har skatteutredningen stannat för att sådant avdrag icke bör med­

givas. Denna lösning torde av praktiska skäl få uppfattas som den riktiga.

Emellertid medför förslaget, bl. a. på grund av det låga förvärvsavdraget,

att skatteökning börjar inträda för makar så snart deras gemensamma in­

komst överstiger 12 000 kronor. Måhända borde därför, särskilt i betrak­

tande av den fortgående försämringen av penningvärdet, gränsen för den

proportionella skatten för makar kunna sättas högre än vid 12 000 kro­

nor. Eu annan utväg är att höja förvärvsavdraget för hustru med egen

taxerad inkomst upp till dess nuvarande nivå, som är hälften av inkomsten,

högst 1 000 kronor. Häremot talar visserligen att orättvisan ökas gentemot

de förvärvsarbetande hustrurna som icke taxeras. Men å andra sidan

skulle det säkerligen verka psykologiskt olyckligt på intresset hos de gifta

kvinnorna att åtaga sig förvärvsarbete, om man nu borttoge ett avdrag,

som allmänheten vant sig vid.

Länsstyrelsen i Gävleborgs län liksom även tjänstemännens central­

organisation föreslå förvärvsavdrag i huvudsaklig överensstämmelse med

ledamöterna Petréns och Sandbergs reservation, dock utan att upptaga den

i reservationen föreslagna utvidgningen av avdraget till hustrur, vilka del­

taga i mannens jordbruk eller rörelse. I samma riktning uttalar sig yrkes­

kvinnors samarbets förbund.

Länsstyrelsen i Norrbottens län vill differentiera avdraget med hänsyn

till om arbetet utförts inom eller utom hemmet. Länsstyrelsen anför:

Länsstyrelsen föreslår, att förvärvsarbetande gift kvinna med hemma­

varande barn under 14 år medgives förvärvsavdrag om arbetet utförts i

hemmet med 10 % av arbetsinkomsten och om arbetet utförts utom hem­

met med 20 % av samma inkomst samt att avdragen maximeras i första

fallet till 600 kronor och i senare fallet till 1 200 kronor. För ensamstå­

ende kvinna bör under nyssnämnda förutsättningar vid arbete utom hem­

met utgå förvärvsavdrag med den lägre procenten. Förvärvsavdraget bör

ifrågakomma allenast från inkomst av eget arbete och av rörelse. Liksom

Kungl. Maj:ts proposition nr 213.

91

enligt nuvarande bestämmelser bör förvärvsavdrag icke vara tillåtet då

hustrun biträder mannen i hans verksamhet. Ej heller bör avdrag kunna

medgivas då hustruinkomsten icke utgör ersättning för faktiskt utfört ar­

bete t. ex. då den utgår i form av sjuklön och dylikt.

Riksräkenskapsverket anser att avdraget för förvärvsarbetande hustrur

med barn bör bibehållas vid lägst nuvarande maximibelopp, 1 000 kronor,

men med sänkt kvotdel av inkomsten, varigenom avdragets verkningar

skulle sträcka sig högre upp i inkomstskikten. Beträffande avdragets ut­

vidgning till hustru, som biträder mannen i dennes förvärvsverksamhet, an­

ser riksräkenskapsverket den i betänkandet diskuterade lösningen med ett

fast avdrag om 300 kronor vara värd en noggrann prövning. Riksräken­

skapsverket framhåller bl. a.:

Åven från mera praktisk skattesänkningssynpunkt synes det vara till

men att beskära förvärvsavdraget så hårt som utredningen föreslagit. Ut­

redningen uttalar, att dess förslag, i förening med den kommunala orts-

avdragsreformen, komma att medföra väsentliga sänkningar i total skatt

för alla skattskyldiga. Som tabell 3 i bilaga 10 visar, komma sänkningarna

att bli minst väsentliga för sambeskattade äkta makar i vissa inkomstskikt.

För makar med en årsinkomst av 8 000 kronor och med helt utnyttjat för-

värvsavdrag stannar sålunda skattelättnaden vid 3,7 %. Och denna lättnad

hänför sig till kommunalskatten; i vissa lägen kommer statsskatten till

och med att stiga några kronor. Om uttagningsprocenten skulle bestäm­

mas till 110 i stället för 100, som det i den nämnda tabellen har räknats

med, skulle lättnaden i en del fall helt utebli. Det är i sammanhanget att

observera, att ett avsevärt antal sambeskattade makar torde befinna sig

just i de inkomstskikt, som det här är fråga om.

I det av byråchefen von Hofsten avgivna särskilda yttrandet framhålles

följande;

I själva verket innebär förslaget, att de förvärvsarbetande gifta kvin­

norna i skattehänseende komma i ett relativt sämre läge än för närva­

rande. Skattelättnaden blir nämligen för dem mindre än för övriga kate­

gorier. Detta framgår av följande resonemang.

För en gift kvinna med förvärvsarbete utgör skatten på hennes arbete

skillnaden mellan de båda makarnas sammanlagda skatt, om hon har för­

värvsarbete, och den skatt som utgår på mannens inkomst, om hon ej har

förvärvsarbete. Dessa belopp anges ej i betänkandet men kan för vissa in­

komstlägen uträknas. Detta har skett i följande tabell.

Kungl. Maj:ts proposition nr 218.

Skatt härpå om

Mannens

hustrun ej

För­

Hustruns

inkomst

Skatt härpa

För­

inkomst.

förvärvsarbetar

an dr.

För när­

Enligt för­

ande

kr.

För när­

Enligt för­

«

varande

slaget

%

varande

slaget

4 000

366

216

— 41

2 000

219

313

+ 43

4 000

633

746

+ 18

8 000

1 218

l 071

— 12

2 000

254

325

+ 28

10 000

1 709

1 505

— 12

5 000

1 083

l 024

5

10 000

2 724

2 519

— 8

15 000

3 098

2 656

— 14

15 000

5 616

5 152

-- 8

20 000

4 851

4 191

— 14

10 000

3 863

3 617

g

92

Kungl. Maj ds 'proposition nr 213.

Av tabellen framgår att åtminstone i dessa inkomstlagen skatteminsk-

ningen enligt förslaget blir mindre för förvärvsarbetande hustrur än för

familjer där blott mannen har förvärvsarbete.

På grund av dessa skäl finner jag utredningens förslag i vad gäller sam-

beskattningen oantagbart. Som ett minimikrav framstår det av herrar

Henriksson och Rehn i eu reservation framlagda förslaget.

Riksförbundet landsbygdens folk, Sveriges lantbruks förbund och Sveri­

ges köpmannaförbund yrka, att förvärvsavdrag skall medgivas även hustrur

som deltaga i mannens jordbruk eller rörelse.

Departementschefen.

I det nu gällande systemet mildras sambeskattningen för de gifta yrkes­

kvinnorna vid statsbeskattningen genom att de medgivas rätt till avdrag

med hälften av sin inkomst, dock högst med 1 000 kronor. Detta s. k. för­

värvsavdrag utgår inte till en hustru, som deltager i mannens verksamhet

t. ex. jordbruk eller rörelse, ehuru hon faktiskt sambeskattas med mannen.

Att hustrur, sorn arbeta i mannens jordbruk eller rörelse, inte ha rätt till

något förvärvsavdrag har länge varit en med det nuvarande förvärvsavdraget

förenad tvistefråga; man har gjort gällande att förvärvsavdraget av rättvise­

skäl borde utvidgas även till denna kategori av gifta kvinnor. En sådan ut­

vidgning föreslogs också i den tidigare utredningen av sambeskattningssak-

kunniga. Deras förslag byggde på eu individuell prövning och värdesättning

av den gifta kvinnans arbetsinsats. Förslaget mötte emellertid i denna del

en stark kritik. Eu stor del av remissmyndigheterna ansåg det icke praktiskt

möjligt att åstadkomma en dylik värdering inom taxeringens ram.

Skatteutredningen har icke heller ansett denna väg framkomlig. Även jag

finner det av praktiska skäl uteslutet att införa en ordning, enligt vilken be-

skattningsnämnderna i varje särskilt fall skulle behöva värdera en hustrus

arbetsinsats i jordbruk eller rörelse.

På grund av de svårigheter som här möta att på en gång skapa rättvisa

och bibehålla ett rationellt taxeringsförfarande har skatteutredningen sökt nå

fram till en lösning, vilken kunde göra det möjligt att avskaffa det nuvarande

förvärvsavdraget. Utredningen har emellertid icke ansett sig kunna helt

undvara avdraget utan föreslår att ett avdrag å 300 kronor skall bibehållas

för yrkeskvinnorna. Utredningen har ansett att ett avdrag av denna storlek

icke bör kunna grunda några rättmätiga anspråk på ett motsvarande avdrag

för jordbrukarnas och rörelseidkarnas hustrur, vilka dock mestadels utföra

sitt arbete i hemmet.

Skatteutredningens förslag i denna del är emellertid icke enhälligt. Fem

ledamöter av utredningen ha icke ansett det nuvarande förvärvsavdraget för

yrkeskvinnor kunna beskäras så hårt som till 300 kronor utan ha velat

giva avdrag till denna kategori med högre belopp. Därmed har också frågan

om ett förvärvsavdrag till hustrur som deltaga i jordbruk eller rörelse krävt

ett annat ställningstagande. Fyra ledamöter av utredningen ha ansett att så­

dant avdrag bör medgivas med 300 kronor efter generella grunder.

93

Dessa reservationer till utredningens förslag visa, att frågan om äkta

makars beskattning icke skulle kunna lösas i enighetens tecken om utred­

ningens förslag nu framlades ograverat. I det läge, vari frågan sålunda

kommit, förordar jag i det följande dels att förvärvsavdraget till yrkeskvin­

nor på visst sätt utvidgas utöver vad utredningen föreslagit och dels att för-

värvsavdrag efter vissa generella grunder införes även för hustrur vilka del­

taga i mannens jordbruk eller rörelse.

I flera remissyttranden har föreslagits, att en höjning av förvärvsav­

draget utöver 300 kronor skall medgivas för gifta yrkeskvinnor, vilka ha

hemmavarande barn under viss ålder. Jag finner mig kunna biträda en lös­

ning efter denna linje. Även om barnförsörjningskostnaderna numera i prin­

cip icke beaktas vid beskattningen utan tillgodoses genom bidrag av social

natur, är det tydligt att det kan finnas ett behov av att differentiera förvärvs­

avdraget med hänsyn till förekomsten av barn. I realiteten torde det vara

just för mödrar med hemmavarande barn som någon verklig kostnadsök­

ning uppkommer genom förvärvsarbetet. De ha i allmänhet särskilda ut­

gifter för barnens omhändertagande under moderns frånvaro från hemmet

o. s. v. Det är sålunda här icke fråga om barnförsörjningskostnader i egent­

lig mening utan närmast om särskilda kostnader för intäkternas förvär­

vande. En förhöjning av förvärvsavdraget för dessa kvinnor får därför en­

dast till uppgift att åstadkomma en viss jämvikt i skattebördan mellan dem

och andra förvärvsarbetande hustrur, vilka icke ha dylika särskilda utgifter.

Beträffande den åldersgräns för barn, som bör läggas till grund för för-

värvsavdragets bestämmande, har jag funnit 16-årsåldern böra vara avgö­

rande. Denna gräns kan visserligen synas tämligen hög och i remissyttran­

dena har också en lägre ålder nämnts, nämligen 14 år. Jag finner emellertid

icke tillräckliga skäl att avvika från den gräns beträffande barns ålder, som

sedan länge varit vedertagen vid beskattningen. Lagtekniskt visar det sig

här angeläget — bland annat med hänsyn till den i det följande behandlade

frågan om beskattningen av ogifta med barn -— att rätten till förhöjt för-

värvsavdrag samordnas med rätten till barnbidrag för barnet, vilket i prak­

tiken innebär att 16-årsåldern blir avgörande.

Jag ansluter mig sålunda till skatteutredningens mening att ett fast för-

värvsavdrag om högst 300 kronor skall beräknas för gifta kvinnor med in­

komst av rörelse eller eget arbete. Beträffande sådana gifta kvinnor med

barn, för vilket rätt till allmänt barnbidrag förelegat, förordar jag att för­

värvsavdraget, i den mån inkomsten därtill förslår, skall utgöra 300 kro­

nor jämte 10 % av inkomsten, sammanlagt dock högst 1 000 kronor.

Det 10-procentiga avdraget bör sålunda enligt min mening räknas från

botten av inkomsten, varigenom det börjar verka omedelbart när inkomsten

överstiger 300 kronor. Detta innebär att, i den mån inkomsten därtill förslår,

333 kronor alltid bli helt skattefria och att maximum för avdraget nås vid en

hustruinkomst av 7 000 kronor. Delta beräkningssätt överensstämmer i prin­

cip med vad som förordats i ledamöterna Henrikssons och Rehns särskilda

Kungl. May.ts proposition nr 212.

94

yttrande. Jag påpekar att ledamöterna Petrén och Sandberg i princip för­ ordat ett annat beräkningssätt, vid vilket det 10-procentiga avdraget börjar verka först vid en inkomst av 3 000 kronor och varigenom maximum i detta fall skulle nås först vid 10 000 kronor. Det bör emellertid enligt min mening vara till fördel att någon förhöjning av förvärvsavdraget inträder även vid inkomster mellan 300 och 3 000 kronor.

Frågan huruvida avdraget bör begränsas till fall, då inkomsten motsvaras av en väsentlig arbetsprestation, har berörts bland annat av länsstyrelsen i Malmöhus län. Länsstyrelsen har föreslagit att avdrag skall ifrågakomma endast då den gifta kvinnans inkomst uppgår till visst belopp och motsvaras av en väsentlig egen arbetsinsats. Då emellertid avdraget nu betydligt in- skränkes i förhållande till vad hittills gällt, torde icke finnas tillräckliga skäl att rubba dess hittillsvarande karaktär av schablonavdrag. Jag vill alltså icke förorda en ordning, som i många fall skulle kräva en prövning av ar­ betsinsatsens storlek. Avdraget torde liksom hittills böra medgivas från in­ komst av rörelse eller av eget arbete.

Icke heller finner jag möjligt att, såsom länsstyrelsen i Norrbottens län ifrågasatt, differentiera avdraget med hänsyn till om arbetet utförts inom eller utom hemmet. En dylik åtskillnad medför avsevärda komplikationer i praktiken. Även om verksamheten bedrives i hemmet kan den till viss del eller för viss tid förläggas utanför hemmet, en rörelse kan bedrivas i samma fastighet som bostaden o. s. v. över huvud taget finner jag det angeläget att förvärvsavdraget, när det nu betydligt nedskäres, icke skall behöva mer än nödvändigt kompliceras eller ge anledning till praktiska problem av helt ny art.

Såsom nyss nämnts är jag av den uppfattningen att förvärvsavdraget för en hustru, vilken deltager i mannens jordbruk eller rörelse, icke kan grun­ das på en värdering i varje särskilt fall av hustruns arbetsinsats. Däremot torde det vara tekniskt möjligt att konstruera avdraget såsom ett schablon­ avdrag att utgå efter vissa generella grunder. Om förvärvsavdraget -— såsom jag föreslår — bestämmes til] ett fast belopp av 300 kronor, bör någon vär­ dering i allmänhet icke behöva förekomma. I den mån hustrun över huvud taget deltager i mannens arbete torde man nämligen för det mesta kunna utgå från att hennes arbetsinsats motsvarar minst 300 kronors värde. Om hustruns arbetsinsats i något fall varit så ringa att den icke motsvarar ett värde av 300 kronor, bör hon icke anses ha deltagit i arbetet. Något av­ drag bör alltså i dessa fall icke ifrågakomma. Beskattningsnämnderna torde sålunda i praktiken vanligen endast ha att taga ställning till frågan, huru­ vida hustrun i nu angiven mening deltagit i mannens verksamhet eller icke.

Beträffande inkomst av jordbruksfastighet torde denna fråga i allmän­ het kunna avgöras av taxeringsnämnderna på ett tämligen enkelt sätt med ledning av deras kännedom om de lokala förhållandena. Om faktisk med­ verkan från hustruns sida verkligen förekommit, bör avdrag medgivas obe­ roende av om hustruns deltagande i arbetet varit betingat av ekonomiska

Kungl. Maj ds proposition nr 213.

95

orsaker, brist på annan arbetskraft eller annan omständighet. Även arbete i hem och hushåll bör kunna kvalificera hustrun till förvärvsavdrag under förutsättning att hland husliållsmedlemmarna ingått driftspersonal.

Beträffande inkomst av rörelse torde däremot taxeringsnämnderna icke alltid med ledning av sin lokalkännedom kunna avgöra om hustrun faktiskt deltagit i arbetet eller icke. Frågan om vilken utredning, som här kan er­ fordras, torde i mycket bli beroende av rörelsens natur.

Förvärvsavdrag för gift kvinna, som biträder mannen i dennes verksam­ het, bör medgivas endast efter yrkande. Då inkomsten i dessa fall deklareras av mannen följer därav att yrkande om avdrag skall göras i hans deklara­ tion och att avdraget skall medgivas vid hans taxering.

Då jag i fråga om kategorien gifta yrkeskvinnor icke föreslår någon ut­ vidgning av 300-kronorsavdraget annat än vid den statliga beskattningen, avser mitt förslag om ett förvärvsavdrag för hustru, vilken biträder mannen i jordbruk eller rörelse, likaledes endast den statliga beskattningen. Den nu­ varande bestämmelsen om gift kvinnas förvärvsavdrag vid taxering till kom­ munalskatt beröres sålunda icke av de nu föreslagna ändringarna.

Om två olika förvärvsavdrag nu införas, kan det givetvis inträffa att båda avdragen skulle kunna tillämpas samtidigt. Så blir fallet exempelvis om en hustru under beskattningsåret dels biträtt mannen i dennes jordbruk eller rörelse och dels haft egen inkomst av tjänst. Emellertid torde dubbelt av­ drag icke böra medgivas. Avdraget är ett schablonavdrag, som tillkommer den gifta kvinnan vare sig hon arbetat under hela beskattningsåret eller endast under någon del av året. Det finnes då icke anledning att medgiva dubbelt avdrag därför att detta arbete råkar fördela sig på två olika förvärvs­ källor. Jag föreslår sålunda den begränsningen, att förvärvsavdrag för gift kvinna icke må för makarna tillsammans överstiga 300 respektive 1 000 kronor. Beträffande kvinnor utan barn bör denna maximering icke föran­ leda någon tvekan: om mannen erhållit avdrag med 300 kronor på grund av hustruns medverkan i jordbruk eller rörelse, kan något avdrag därutöver icke ifrågakomma för hustruns del. Beträffande gifta kvinnor, som haft hemmavarande barn, för vilket rätt till allmänt barnbidrag förelegat, inne­ bär maximeringen att mannen kan medgivas avdrag med 300 kronor på grund av hustruns medverkan i jordbruk eller rörelse och att hustrun där­ utöver kan erhålla avdrag med 300 kronor jämte Bo procent av sin in­ komst av rörelse eller av eget arbete, sammanlagt dock högst med 700 kro­ nor. Maximum uppnås då när huslruns egen inkomst uppgår till 4 000 kronor.

I några remissyttranden bär uttalats den meningen att avdrag av före­ varande slag borde medgivas även ogift kvinna med barn, varmed också förstås änkor och frånskilda hustrur med barn. Då jag emellertid har för avsikt att i det följande föreslå visst förhöjt ortsavdrag för kategorien ogift skattskyldig med barn, har jag icke funnit skäl att utvidga förvärvsavdragets tillämpningsområde även till denna kategori.

Rungl. Majds proposition nr 213.

96

Inkomstbortfallet för staten i anledning av de utvidgningar av förvärvs-

avdraget, som ovan föreslagits, har beräknats till omkring 16 milj. kronor,

varav omkring 4 milj. kronor belöper på den tioprocentiga förhöjningen av

avdraget för gifta yrkeskvinnor med barn och omkring 12 milj. kronor på

det särskilda avdraget för hustru som biträder mannen i dennes jordbruk

eller rörelse.

Det kan icke förnekas att de nu föreslagna bestämmelserna om förvärvs-

avdrag innebära en komplicering av gällande bestämmelser och därmed också

en ytterligare belastning av deklarations- och taxeringsförfarandet. Anled­

ningen härtill är i första hand att avdraget nu utvidgas till sådana hustrur

som deltaga i mannens jordbruk eller rörelse, varigenom man tvingas att

laborera med två olika slag av avdrag vid taxeringen. Icke minst med hänsyn

till avdragets ringa ekonomiska betydelse i dessa fall — för jordbrukare och

rörelseidkare i allmänhet kommer det vid grundbeloppsnivå att motsvara

36 kronor i skatt — har ifrågavarande utvidgning av avdraget kunnat inge

starka betänkligheter. På grund av de starka intressemotsättningar, som

gjort sig gällande i denna fråga, synes det emellertid — om skatteutred-

ningens förslag över huvud taget skall kunna förverkligas — icke stå till

buds annan lösning av frågan än den jag nu föreslagit.

Då emellertid denna lösning, på grund av de uppenbara olägenheter som

äro därmed förenade, icke kan betraktas såsom slutgiltig, anser jag att be­

stämmelserna om gift kvinnas förvärvsavdrag vid den statliga beskattningen

alltjämt böra betraktas såsom provisoriska. 4

Kungl. Maj ds proposition nr 213.

4, SÄRSKILDA FRÅGOR RÖRANDE ÄKTA MAKARS BESKATTNING.

Skatteutredningen.

Beträffande den tekniska metoden för skattens fördelning mellan makar

föreslår utredningen den ändringen, att makar vid ortsavdragsberäkningen

skola tillgodoföras hälften var av ortsavdraget. I den mån sådant avdrag

icke kan utnyttjas av ena maken, skall det tillgodoräknas den andra. Vid

den statliga taxeringen fördelas därefter skatten mellan makarna i förhål­

lande till deras beskattningsbara inkomster, icke såsom nu i förhållande

till deras taxerade inkomster.

Beträffande skälen för omläggningen torde få hänvisas till betänkandet

(s. 196—198). Det föreslås att ändringen skall genomföras såväl vid den

kommunala som den statliga beskattningen. Skatteplikten för äkta makar

förutsättes därefter böra bedömas för vardera maken för sig efter dennes

beskattningsbara inkomst. Särskilt avdrag för nedsatt skatteförmåga avses

likaledes böra beräknas för varje make för sig, under iakttagande likväl

av att sådant avdrag för makarna tillsammans icke må överstiga maximi­

beloppet 3 000 kronor.

97

Utredningen föreslår vidare att makar för det beskattningsår, varunder de ingått äktenskap, alltid skola taxeras såsom av varandra oberoende skattskgldiga.

Förslaget har föranletts av praktiska skäl (se betänkandet s. 207). Om äkta makar skola samtaxeras i skilda ortsgrupper föreslår utred­ ningen (s. 206) att ortsavdrag för makarna skall beräknas efter den högre ortsgruppen.

Remissyttrandena.

Den föreslagna metoden för skattens fördelning mellan makar bär tillstyrkts eller lämnats utan erinran av remissmyndigheterna.

Länsstyrelsen i Kalmar län uttalar i detta sammanhang tillfredsställelse med den föreslagna bestämmelsen om att extra avdrag på grund av nedsatt skatteförmåga må tillerkännas makarna var för sig. Enligt den nu gällande lagstiftningen — säger länsstyrelsen — måste sådant avdrag medgivas makarna gemensamt, vilket många gånger haft till följd att den ena maken, som kanske varit i behov av den största skattenedsättningen, icke kunnat tillgodoföras så stort avdrag, som maken skäligen bort komma i åtnjutande av. Genom den föreslagna ändringen skulle sådana fall icke längre behöva uppkomma.

Länsstyrelsen i Gotlands län anser förslaget i denna del innebära förenk­ ling vid uträknande av beskattningsbara inkomster för makar samt dess­ utom medföra att hustrur i stor omfattning bli befriade från skatt. Läns­ styrelsen påpekar emellertid att arbetet med debetsedlar åt dessa hustrur icke alltid blir överflödigt, eftersom i vanliga fall pensionsavgift måste på­ föras båda makarna, om hustrun haft inkomst, önskligt vore därför att pensionsavgifterna kunde inarbetas i den statliga inkomstskatten eller, om detta icke läte sig göra, att debiteringen av pensionsavgifterna kunde grundas på beskattningsbar inkomst i stället för taxerad inkomst.

Beträffande verkningarna av den föreslagna fördelningsregeln vid be­ räkningen av preliminär skatt anför föreningen Sveriges kronokamrerare följande:

Med hänsyn till beräkningen av preliminär A-skatt för makar synes sam- beskattningsförslaget teoretiskt sett kunna minska men icke undanröja de nuvarande olägenheterna. Enär beskattningen göres proportionell upp till en sammanlagd inkomst, som i högsta ortsgruppen utgör 12 000 kronor, förefaller möjlighet finnas att erhålla en riktigare beräkning av A-skatten. Genom makes rätt att från sin taxerade inkomst avräkna den del av halva ortsavdraget, som andra maken icke kan utnyttja, begränsas emellertid det område, där tabellen slår rätt, till att gälla de fall, då båda makarna ha in­ komst, som överstiger halva ortsavdraget. Eu ytterligare begränsning av nämnda område uppkommer genom hustruns förvärvsavdrag; eftersom av­ draget skall avräknas före ortsavdraget, innebär detta, att hustruns inkomst måste överstiga halva ortsavdraget plus förvärvsavdraget för att mannens skatteuttag skall bli rätt. Skatteuttaget för makar i högsta ortsgruppen kan alltså riktigt angivas i A-skattctabellen för de fall, där sammanlagda in­ komsten understiger 12 000 kronor samt mannens inkomst överstiger 2 000

7 -137 82Bihang till riksdagens protokoll Jf)52. I sand.. AV 212.

Kungl. Maj-.ts proposition nr 218.

98

Kungl. Majds proposition nr 21H.

kronor och hustruns 2 300 kronor. Det sagda gäller dock endast under förutsättning att tabellen förses med en kolumn för gift man, där han till­ godoräknats halva ortsavdraget, och en kolumn för gift kvinna, där hon likaledes tillgodoräknats halva ortsavdraget och därjämte förvärvsavdraget. Ilar endast ena maken inkomst, och skall denne således tillgodoräknas hela ortsavdraget, är icke någon av nyssnämnda kolumner tillämplig, eftersom ju skatteuttaget blir för högt. Av denna anledning behövs således en sär­ skild kolumn för make, som ensam åtnjuter inkomst; i själva verket kan det ifrågasättas, om icke i angivna fall en särskild kolumn bör användas för gift man och en särskild kolumn för hustru, eftersom ju skatten med hänsyn till hustruns förvärvsavdrag blir olika.

Här måste emellertid påpekas att tillämplig kolumn i skattetabellen skall angivas vid debetsedelns utfärdande. För att nyssnämnda riktigare skatte­ beräkning skall bli möjlig fordras därför att den lokala skattemyndigheten i förväg skall bedöma, huruvida båda makarna eller endast én av dem kommer att under inkomståret uppbära inkomst av tjänst. Denna möjlig­ het saknas dock i stort sett; även om lokala skattemyndigheten för varje särskilt fall skulle rätta sig efter makarnas senaste taxering samt utfärda debetsedlar och angiva kolumn med hänsyn till om ena eller båda ma­ karna blivit taxerade för inkomst av tjänst, finnes ingen säkerhet för att samma förhållande kommer att råda under det aktuella inkomståret. En sådan detaljundersökning skulle för övrigt i hög grad komplicera och tynga arbetet. Då härtill kommer att i huvudsak samma felaktigheter som nu komma att vidlåda A-skatteberäkningen för makar dels i de fall, där sammanlagda inkomsten understiger den gräns, där progressionen sätter in, samtidigt som makens inkomst understiger halva ortsavdraget resp. halva ortsavdraget jämte förvärvsavdrag, dels i samtliga fall, där samman­ lagda inkomsten överstiger denna gräns, torde det av praktiska skäl bli nödvändigt att också efter ett genomförande av förslaget använda A-skatte­ tabeller av principiellt samma konstruktion som nu. Den proportionella skatten i de lägre inkomstskikten kommer således i praktiken icke att med­ föra nämnvärd förbättring av källskatteuttaget.

Utom den nu behandlade möjligheten att uppnå en bättre beräkning av A-skatten bör framhållas, att övergången från ett rörligt högre förvärvs­ avdrag för hustru till ett fast lägre dylikt avdrag något minskar felberäk­ ningen av A-skatten. Med bortseende från andra felkällor nedgår felmargi­ nalen för den inkomst, på vilken skatten beräknas, med maximalt 700 kronor (skillnaden mellan högst t 000 kronor och 300 kronor).

Även förslaget om att makar skola taxeras oberoende av var­ andra för det beskattningsår, under vilket de ingått äkten­ skap, tillstyrkes av remissmyndigheterna.

Länsstyrelsen i Jönköpings län anser dock att bestämmelserna om sär­ skilt avdrag för nedsatt skatteförmåga borde kunna tillämpas för nygift skattskyldig, om andra maken icke haft egen inkomst eller obetydlig sådan.

För det fall att hustrun icke haft någon inkomst under det första året av äktenskapet skulle ju eljest mannen icke erhålla något avdrag för henne.

Länsstyrelsen i Norrbottens län berör samma spörsmål och anför i denna del;

Genomförande av den föreslagna reformen härutinnan kommer att med­ föra en välkommen förenkling av taxeringsförfarandet, särskilt i de fall, då makarna skolat samtaxeras inom skilda taxeringsdi strikt.

Kungl. Maj ds proposition nr 218.

99

Därest äktenskapet bestått större delen av beskattningsåret och endast

en av makarna hatt inkomst, inträder emellertid, jämfört med nuvarande

bestämmelser, en försämring i skattehänseende därigenom att något orts-

avdrag för den andra maken icke skall utgå. Länsstyrelsen anser denna

konsekvens betänklig och stridande mot likformighetsprincipen vid taxe­

ringen. Om makarna t. ex. ingått äktenskap strax i början av beskattnings­

året och den ena maken salunda under så gott som hela beskattningsåret

försörjt den andra maken, torde det icke vara rätt att förstnämnda make

taxeras som ensamstående och alltså erhåller allenast hälften av det orts­

avdrag, som tillkommer gift senare år än det då äktenskapet ingåtts.

Länsstyrelsen ifrågasätter därför, huruvida icke makar, som varit gifta

större delen av beskattningsåret, böra efter särskilt yrkande, t. ex. i deklara­

tionen, taxeras såsom äkta makar även för det beskattningsår då äkten­

skapet ingåtts.

Taxeringsnämndsordförandenas riksförbund anför härom:

Förbundet skulle helst sett, alt sambeskattning ej skolat ske av makar,

som ingått äktenskap liden 1 november—31 december året före inkomst­

året. Upphäver man sambeskattningsregeln för dem som gift sig första

hälften av inkomståret, torde det ej innebära några större vådor att göra

det av eu för de båda manaderna november—december. Det oftast menings­

lösa underrättandet hit och dit vållar enbart onödigt besvär. Skälet att i

vissa fall skattelindrande ortsavdrag ej heller kan erhållas just då den ny­

bildade familjen har kapitalutgifter förefaller sakna relevans.

Förslaget rörande or t sa vdragets beräkning vid sam taxering

av makar i skilda orts grupper har icke berörts i remissyttrandena.

Departementschefen.

Vad skatteutredningen föreslagit rörande uppdelning av ortsavdrag och

fördelning av statlig inkomstskatt mellan makar föranleder icke någon

erinran från min sida. Ej heller har jag något all invända mot alt skatte­

plikten för äkta makar bedömes för vardera maken för sig eller alt avdrag

lör nedsatt skatteförmåga i förekommande fall beräknas för makar på sätt

utredningen föreslagit.

Såsom föreningen Sveriges kronokamrerare påpekat torde förslaget icke

i någon högre grad kunna undanröja de olägenheter vid källskatteberäk-

ningen, som äro förenade med den nuvarande sambeskattningen av makar.

Härutinnan torde man — eftersom en övergång till särbeskattning icke

befunnits genomförbar — få liksom hittills pröva de förbättringar som

kunna uppnås inom uppbördssystemets ram. Jag kan i detta sammanhang

erinra om alt källskattetabellerna från och med i år innehålla en s. k. sam-

beskattningstabell, som vid olika inkomstkombinationer för äkta makar

visar den slutliga skatten i procent av årsinkomsten och som alltså bör

underlätta för sambeskattade makar att hos arbetsgivaren begära det av­

drag för preliminär skatt som bäst motsvarar deras slutliga skall.

Även om sålunda den föreslagna metoden för skattens fördelning mellan

makarna icke kan bringa källskattelragan lör äkla makar i något princi-

100

piellt nytt läge, torde dock fördelningsmetoden — såsom skatteutredningen belyst i tabellbilagan till sitt betänkande — medföra en lämpligare fördel­ ning av skatten mellan makarna än vad nu är fallet.

Omläggningen nödvändiggör emellertid vissa ändringar i uppbördsför- ordningen, varom jag nu framlägger förslag. Man har här närmast att taga ställning till hur det praktiskt bör förfaras vid uttag av preliminär A-skatt för äkta makar, vilka båda ha inkomst.

Antalet kolumner i källskattetabellerna har med nu gällande beskatt­ ningsregler kunnat inskränkas till endast tre. Dessa avse 1) ogift person utan barn samt gift kvinna med egen inkomst, 2) gift man och 3) ogift person med barn. Verkställda undersökningar ha givit vid handen, att vid en omläggning av äkta makars beskattning i enlighet med vad som nu föreslås — och med de regler för gift kvinnas förvärvsavdrag som jag tidigare förordat — den preliminära skatten för gift kvinna med egen in­ komst bör alltjämt kunna beräknas efter samma kolumn som för ogift person utan barn. Om den gifta kvinnan har hemmavarande barn — och sålunda kan ha rätt till högre förvärvsavdrag än 300 kronor — synes dock lämpligare att man för henne tillämpar samma kolumn som för ogift person med barn.

För en gift man, vars hustru saknar inkomst eller har en relativt obe­ tydlig inkomst, kan skalten liksom för närvarande beräknas enligt kolumn 2 i skattetabellen. Om däremot även hustrun har inkomst till så stort be­ lopp att hon helt eller väsentligen kan utnyttja sin hälft av ortsavdraget, skulle preliminär skatt komma att uttagas med avsevärt för lågt belopp av mannen, såvida denne alltjämt hänfördes till kolumn 2. Skatten i kolumn 2 måste nämligen beräknas under antagande att mannen utnyttjar hela det gemensamma ortsavdraget. Om hustrun har inkomst över visst belopp, måste därför den preliminära skatten för mannen beräknas efter annan kolumn än kolumn 2. Det kunde ligga nära till hands att i sådant fall hänföra mannen till samma kolumn som ogift person utan barn, så­ lunda till kolumn 1. Enligt vad undersökningarna visa skulle detta utfalla tämligen väl i inkomstlägen under cirka 10 000 kronor för mannen men däremot medföra ett för stort skatteuttag om hans inkomst är högre. Det blir därför erforderligt att förse skattetabellerna med ytterligare en kolumn avseende gift man, vars hustru har högre årsinkomst än 2 000 kronor. Eu kolumnindelning efter dessa grunder ger — såvitt man kan bedöma av de nu gjorda undersökningarna — godtagbara resultat. Det ligger emeller­ tid i sakens natur att en skattetabell icke kan medföra ett tillfredsställande skatteuttag annat än för makar med sådana inkomstkombinationer som normalt förekomma. Vid mera ovanliga inkomstkombinationer — exem­ pelvis en mycket låg inkomst för mannen och en relativt hög inkomst för hustrun — eller vid relativt höga inkomster för båda makarna kommer iiksoin för närvarande att krävas viss medverkan av makarna vid skatte­

Kungl. Maj ds proposition nr 213

101

uttagets bestämmande för att detta skatt kunna bringas i god överensstäm­

melse med den slutliga skatten. För det fall att hustrun är ensam inkomst­

tagare bör liksom för närvarande gälla att hon i förevarande avseende skall

likställas med gift manlig inkomsttagare.

Ett särskilt spörsmål blir hur den tillämpliga kolumnen skall kunna

angivas vid debetsedelns utfärdande. Såsom föreningen Sveriges krono-

kamrerare påpekat måste det här uppstå vissa svårigheter att på förhand

bedöma makarnas inkomstförhållanden under ett visst inkomstår. Första

gången detta skall ske, sålunda på hösten 1952, lär annan möjlighet icke

stå till buds än att avgöra frågan med ledning av den inkomstlängd som

upprättats vid den senaste taxeringen, i detta fall 1952 års taxering. Denna

inkomstlängd avser inkomstförhållandena under år 1951. Någon säkerhet

finnes givetvis icke för att samma inkomstförhållanden som rått för två

makar under 1951 också skola råda under 1953. På debetsedeln kan så­

lunda komma att angivas eu kolumn, vilken på grund av ändringar i makar­

nas inkomstförhållanden lämpar sig mindre väl för användning under det

aktuella inkomståret. Skulle det preliminära skatteuttaget härigenom

komma att bli avsevärt felaktigt, har emellertid den skattskyldige möjlig­

het att efter hänvändelse till lokal skattemyndighet få annan kolumn till-

lämpad vid skatteuttaget. För senare inkomstår kan den lokala skatte­

myndigheten i allmänhet följa de anteckningar om tillämplig kolumn, som

gjorts på debetkorten, i den mån skattemyndigheten icke genom anmälan

från den skattskyldige eller på annat sätt får kännedom om att den skatt-

skyldiges inkomstförhållanden ändrats.

Den ur taxeringssynpunkt önskvärda ändringen att makar taxeras obero­

ende av varandra för det beskattningsår, under vilket de ingått äktenskap,

möter icke någon erinran från min sida. Jag kan icke tillstyrka att denna

regel — såsom två remissmyndigheter ifrågasatt — skall kunna uppmjukas

genom undantag i särskilda fall. Å andra sidan kan jag, med hänsyn till

de olägenheter som i enskilda fall onekligen kunna vara förenade med be­

stämmelsen, icke finna det lämpligt att dess verkningsområde utsträckcs

även till tiden 1 november—31 december året före inkomståret. Jag finner

sålunda icke skäl att frångå skatteutredningens förslag i denna punkt.

Ej heller har jag någon erinran mot utredningens förslag om beräkning

av ortsavdrag för makar vilka samtaxeras inom olika kommuner. 5

Kungl. Maj:ts proposition nr 213.

5. B E S K A T T NI N G E N AV OGIFT SKATTSKYLDIG MED BARN.

Före 1947 års skattereform var en ogift person med barn under 18 år för­

månligare ställd vid beskattningen än en ensamstående skattskyldig, dels

därigenom att hans grundavdrag icke reducerades vid stigande inkomst utan

utgick med fast belopp och dels genom att han hade rätt till familjeavdrag

för varje barn. Med ogift person jämställdes i detta avseende änkling, änka

102

Kungl. Maj:ts proposition nr 213.

eller frånskild. Rätten till oreducerat grundavdrag och till familjeavdrag (barnavdrag) gällde oberoende av om barnet vistades bos den skattskyldige eller om denne endast bidrog till barnets underhåll. Föräldrar, som under beskattningsåret icke varit gifta med varandra eller som levt åtskilda, fingo vardera endast halvt barnavdrag.

När barnavdragen år 1947 avskaffades för äkta makar vid den statliga beskattningen och ersattes med barnbidrag, uppkom fråga huruvida denna reform borde för ogifta personer med barn medföra icke blott att de ginge miste om barnavdragen utan även att deras rätt till oreducerat ortsavdrag upphörde eller inskränktes. Då reformen i princip innebar, att någon hän­ syn till barnförsörjningskostnaderna icke längre skulle tagas vid beskatt­ ningen, kunde konsekvensen kräva, att så icke heller skedde för de ogiftas del.

Frågan löstes så att rätten till oreducerat ortsavdrag bibehölls för ogifta med barn.

Enligt gällande bestämmelser åtnjuter sålunda en ogift person (änkling, änka eller frånskild) oreducerat ortsavdrag, om han haft barn, som han helt eller delvis underhållit och för vilket rätt till allmänt barnbidrag före­ legat. Denna förmån tillkommer honom, oavsett om barnet står under hans vårdnad eller icke. Om barnet icke står under hans vårdnad, är dock rätten till oreducerat ortsavdrag beroende av ett villkor: han erhåller icke denna förmån, om han levt tillsammans med den som har vårdnaden om barnet.

Vid den kommunala beskattningen göres — efter ortsavdragsreformen år 1950 — icke någon skillnad mellan ogifta med barn och ulan barn.

Avdrag för husföreståndarinna. Sedan länge har vid beskattningen sär­ skilt avdrag medgivits en ogift skattskyldig (änkling, änka eller frånskild) med minderåriga barn, som haft husföreståndarinna anställd för barnens vård. Avdraget infördes år 1919 vid den statliga beskattningen och år 1920 vid den kommunala. Det bestämdes till samma belopp som avdraget för hustru. Denna överensstämmelse har sedan obrutet bibehållits vid den kommunala beskattningen. Vid den statliga beskattningen frångicks den däremot genom författningsändringarna år 1938, genom vilka avdraget för husföreståndarinna bestämdes till hälften av familjeavdraget för hustru.

Sänkningen motiverades med att barnavdragen samtidigt blivit icke obe­ tydligt höjda samt att skäl icke förelåge, att skattskyldig skulle för hus­ föreståndarinna erhålla familjeavdrag med samma höga belopp som för hustru. År 1947 återställdes emellertid pariteten mellan husförestånda- rinneavdraget och hustruavdraget vid den statliga beskattningen. Till stöd härför anfördes bl. a., att då kostnaderna för husföreståndarinna mesta­ dels icke torde understiga kostnaderna för hustru, det ur skatteförmåge- synpunkt vore oriktigt att fastställa avdraget för husföreståndarinna lägre än familj eavdraget för hustru. Därvid framhölls särskilt, att en skattskyl­ dig, som vid hustruns frånfälle nödgades skaffa sig husföreståndarinna

103

för vård av barn, i regel komme i ett sämre ekonomiskt läge än under

hustruns livstid och att det för en sådan skattskyldig måste kännas särskilt

betungande att få en sänkning av ortsavdraget.

Enligt nu gällande regler äger sålunda en ogift skattskyldig (änkling,

änka eller frånskild) att åtnjuta statligt ortsavdrag enligt de för gift skatt-

skyldig gällande grunderna, om han haft husföreståndarinna hos sig an­

ställd och haft hemmavarande barn, för vilket rätt till allmänt barnbidrag

förelegat.

Skatteutredningen.

Utredningen har funnit att ifrågavarande bestämmelser i praktiken på

grund av sin schematiska karaktär emellanåt leda till mindre tillfreds­

ställande resultat och anför härom bl. a. följande. Den förmån, som erhålles

genom det oreducerade avdraget, kan ibland synas för hög. Sålunda kan

under vissa förhållanden en ogift barnafader, som betalar underhållsbidrag

till ett barn, genom det oreducerade ortsavdraget få en skattelättnad,

som överstiger vad han betalar för barnet. I annan riktning kunna

bestämmelserna verka för exempelvis en frånskild man, som under­

håller flera barn i ett tidigare äktenskap. Eftersom hänsyn icke tages

till antalet barn, får han vid beskattningen icke större skattelättnad

än en person, som utbetalar underhåll till endast ett barn. Om han

gifter om sig, bortfaller helt den hänsyn till barnförsörjningskostna-

den, som dessförinnan tagits, även om han alltjämt är underhålls-

skyldig mot barnen i det tidigare äktenskapet. I viss utsträckning kan

dock hans underhållsskyldighet bli beaktad vid taxeringen genom den

möjlighet som finnes att medgiva särskilt avdrag för nedsatt skatte-

förmåga åt person, som haft att underhålla andra närstående än barn,

för vilka han uppburit barnbidrag.

Beträffande den särskilda bestämmelsen att en ogift skattskyldig, som

helt eller delvis underhållit barn vilket icke stått under hans vårdnad,

har rätt till oreducerat ortsavdrag endast under det villkoret att han icke

levt tillsammans med den som har vårdnaden om barnet, har utredningen

funnit viss tvekan kunna råda om hur bestämmelsen skall uppfattas, när

den sammanställes med regeln om rätt till avdrag för husföreståndarinna.

Om en man och en kvinna leva tillsammans i »samvetsäktenskap» och

ha ett gemensamt barn, som står under kvinnans vårdnad, är det enligt

den gällande bestämmelsen tydligt, säger utredningen, att endast kvinnan —

vårdnadshavare!1. — har rätt till oreducerat ortsavdrag. Därmed torde dock

icke vara sagt, att mannen skall beskattas som ensamstående. Om kvinnan

betraktas som hans husföreståndarinna, kan för hans del ifrågakomma att

tillämpa avdrag för husföreståndarinna. Att de båda reglerna på detta

sätt kollidera har — enligt vad utredningen inhämtat — vållat viss

oklarhet i tillämpningen. Beskattningsnämnderna synas härutinnan för­

fara olika.

Kungl. Maj ris proposition nr 213.

104

I fråga om avdrag för husföreståndarinna föreslår utredningen i princip

icke någon ändring av de nu gällande bestämmelserna. Ogift skattskyldig

(änkling, änka eller frånskild) med hemmavarande minderåriga barn bör

sålunda enligt utredningens mening, om han haft husföreståndarinna an­

ställd, vid beskattningen likställas med gift skattskyldig. Han bör då icke

endast medgivas ortsavdrag med samma belopp som en gift person utan

även hänföras till den för gift person tillämpliga skatteskalan. Härvid bör

emellertid krävas, att beträffande husföreståndarinnan ett anställningsför­

hållande verkligen föreligger. Avdraget bör därför enligt utredningens

mening icke ifrågakomma i andra fall än då husföreståndarinnan beskattas

för lön från den skattskyldige, kontant eller i natura.

Sedan sålunda »husföreståndarinnefallen» avskilts från den grupp av

skattskyldiga, varom nu är fråga, finner utredningen den återstående delen

av dessa skattskyldiga bestå av två kategorier, dels vårdnadshavare d. v. s.

änklingar, änkor, frånskilda och ogifta, som ha barn under sin vårdnad,

och dels icke vårdnadshavare d. v. s. personer — vanligen ogifta eller från­

skilda — som betala underhållsbidrag Lill barn, vilka icke äro under deras

vårdnad. Den första av dessa kategorier uppbär barnbidrag, den andra icke.

Utredningen har icke funnit det möjligt att bereda dessa kategorier lätt­

nad vid beskattningen genom att för dem tillämpa skatteskalan för gift

person i stället för skatteskalan för ensamstående (s. 220, 221).

Beträffande den kategori som uppbär barnbidrag —- vårdnadshavare —

har det synts utredningen mest konsekvent att icke vid beskattningen med­

giva dem någon särställning endast på den grund att de ha barn. Lika litet

som någon skillnad numera göres vid beskattningen av makar med barn

och makar utan barn bör, säger utredningen, en ensamstående med barn,

för vilket han uppbär barnbidrag, behandlas annorlunda än en ensamstå­

ende utan barn. Att äkta makar enligt förslaget skola beskattas efter en

annan skatteskala än ensamstående beror icke på att makarna kunna ha

barn att försörja utan endast på att de äro gifta.

Beträffande den andra kategorien — icke vårdnadshavare — har utred­

ningen funnit vissa skäl tala för att de vid beskattningen skola beredas

en lättnad: de ha kostnader för barn men uppbära icke något barnbidrag.

Att för dem åstadkomma någon mera nyanserad avvägning av skattebörda n

lär dock icke vara möjligt, säger utredningen, så länge hänsyn icke tages

antingen till barnens antal eller till underhållets faktiska belopp. Ingen­

dera av dessa båda utvägar har utredningen dock velat förorda.

Såsom den lämpligaste lösningen av beskattningsfrågan för icke vård­

nadshavare synes utredningen under dessa förhållanden endast kvarstå

möjligheten att beakta det utgivna underhållsbidraget genom särskilt av­

drag för nedsatt skatteförmåga vid taxeringen. Sådan möjlighet har utred­

ningen ansett finnas redan enligt den nu gällande lagstiftningen.

Beträffande ogifta skattskyldiga med barn har utredningen sålunda

Kungl. Maj:ts proposition nr 213.

105

kommit till det resultatet, afl dylika skattskyldiga med anställd husföre­

ståndarinna böra liksom för närvarande beskattas på samma sätt som gifta

personer, afl skattskyldiga, som ha barn under sin vårdnad och sålunda

uppbära barnbidrag, icke böra på denna grund beskattas annorlunda än en­

samstående skattskyldiga i allmänhet samt att skattskyldiga, vilka bidraga

till barns underhåll utan att ha vårdnaden om barnen, böra med tillämpning

av nu gällande bestämmelser medgivas skäligt avdrag för nedsatt skatte-

förmåga vid taxeringen.

Kungl. Maj:ts proposition nr 213.

Remissyttrandena.

Skatteutredningens förslag om beskattning av ogift person (änkling,

änka eller frånskild) med barn har i de flesta remissyttrandena antingen

icke berörts eller lämnats utan erinran.

Länsstyrelsen i Malmöhus län ifrågasätter emellertid om det kan anses

lämpligt alt genom avdrag för nedsatt skatteförmåga taga hänsyn till barn-

försörj ningskostnaden beträffande sådan ogift skattskyldig, som icke har

barn i sin vårdnad. Principen att någon hänsyn till barn försörj ni ngskosl-

naden icke skall tagas vid beskattningen borde snarare konsekvent genom­

föras även i fråga om denna grupp. Länsstyrelsen anför härom:

Länsstyrelsen vill inte hävda, att hänsynen till förenklade taxerings­

regler bör vara helt utslagsgivande när det gäller att bedöma utredningens

ställningstagande i sistnämnda fråga. Länsstyrelsen kan emellertid icke

finna, att den förordade lösningen är nödvändig ens ur materiella syn­

punkter. Länsstyrelsen vill erinra om att lika starka skäl kunna åberopas

för en ökad differentiering i fråga om ogift skattskyldig, som har barnet

i sin vårdnad. En skattskyldig av nämnda kategori äger, om han haft

husföreståndarinna anställd, erhålla ortsavdrag enligt samma regler som

gift skattskyldig. Om den skattskyldige nödgas anlita utvägen att under

arbetstid lämna barnet till barnkrubba eller inackordera barnet i annans

hem, lärer nämnda regler ej kunna tillämpas, ej heller står utvägen att

medgiva avdrag för nedsatt skatteförmåga då till buds. Dessa verkningar

inträffa, oberoende av om den skattskyldige befinner sig i ett högre eller

lägre inkomstläge. Därest en lösning via avdraget för nedsatt skatteför­

måga tillgripes, uppnås däremot förr eller senare alltid den gräns, då be-

skattningsmyndigheten på grund av inkomstens storlek anser sig böra ur

skälighetssynpunkt vägra avdrag för nedsatt skatteförmåga. Vad särskilt

angår ogift, som ej har barnet i sin vårdnad, måste också framhållas de

svårigheter, som föreligga att införskaffa utredning till grund för avdragets

beviljande, särskilt i de många fall då underhållsbidraget uttages genom

införsel. Länsstyrelsen anser sig därför böra ifrågasätta huruvida icke

principen att någon hänsyn till barn försörj ningskostnaden icke skall tagas

vid beskattningen konsekvent tillämpas även såvitt angår ogifta skattskyl­

diga med barn. Därest så blir fallet, bör givetvis den nuvarande bestäm­

melsen angående extra avdrag för barn, för vilka barnbidrag ej åtnjutits,

helt ulgå, vilket får verkan jämväl beträffande gifta skattskyldiga med

barn i åldern 16 till 18 år eller med barn i tidigare äktenskap eller utom

äktenskap.

Länsstyrelsen i Västerbottens län påtalar att förslaget beträffande ogifta

med barn skulle leda till skärpning i beskattningen.

Kungl. Maj:ts proposition nr 213.

Härom anför länsstyrelsen:

För ogift skattskyldig med barn i sin vårdnad, för vilket uppbäres all­

mänt barnbidrag, innebär förslaget ingen förändring med avseende å orts-

avdragen men däremot att dessa skattskyldiga, om husföreståndarinna ej

finnes, beskattas efter samma skatteskala som ensamstående. Verkningarna

härav framgå av följande uppställning.

106

Ensamstående

T-

iy

Ortsgrupp 5

Ogift med barn

Knligt nuvarande

+

1 ct.\ .

inkomst

Beskattnings­

bar inkomst

Nuv.

skatt

Skatt enligt

förslaget

+

regler

besk. bar . .,

. .

. skatt

inkomst

skatt enl.

förslaget

3 GOD

1 000

100

120

+

20

1 000 100

120

+

20

4 0U0

2 000

210

240

30

2 250

240

240

+

0

5 GOG

3 000

330

360

+

30

3 500

400

360

40

6 00G

4 000

470

480

+

10

4 750

590

480

no

8 000

6 000

790

800

+

10

7 250 1 015

800

215

10 000

8 000

1 150

1 200

+

50

9 750 1 500

1 200

300

12 000

10 000

1 550

1 680

+ 130

12 000 2 030

1 680

350

(). S. V.

För ensamstående som har barn men icke i sin vårdnad avses att detta

skall beaktas genom ett avdrag för nedsatt skatteförmåga. Huruvida detta

kommer att likformigt beaktas i taxeringsnämnderna, kan betvivlas, men

uttalandet föranleder icke någon erinran från länsstyrelsens sida. För

jämförelsens skull må erinras att någon lättnad i beskattningen däremot

som regel icke medgives den, som har barn i sin vårdnad och uppbär all­

mänt barnbidrag, om icke denna försörjningsbörda vid många barn kan

anses vara så stor att beskattningen bör lindras.

Den förestående jämförelsen visar att, medan ensamstående skattskyl­

diga utan underhållsskyldighet nästan undantagslöst få en skattelättnad,

som i högre inkomstlagen blir relativt stor, innebär förslaget för ensamstå­

ende med barn i sin vårdnad en skatteskärpning emot vad nu gäller. Moti­

vet torde i viss mån vara att åstadkomma förenkling med hänsyn till käll-

skatteuppbörden, och utredningen har särskilt framhållit att det icke är

möjligt att med hjälp av de två skatteskalorna bereda särskilda skattelätt­

nader för ogifta skattskyldiga med barn (s. 221). Förhållandet blir det­

samma för änkling eller änka under senare år efter dödsfallet än det andra

och för frånskild med barn i sin vårdnad. Utredningen utgår ifrån att,

om man vill bereda dessa kategorier lättnad, detta måste ske på annat

sätt. Länsstyrelsen måste för sin del beklaga det resultat vartill utred­

ningen kommit för denna grupp, som dock till följd av sin försörjnings­

börda i de flesta fall måste anses ha minskad skattekraft. Det måste före­

falla i hög grad obilligt att för dessa skattskyldiga genomföra en skärp­

ning av beskattningen medan förslaget i övrigt avser att bereda en skattc-

lindring. Ehuru förslaget medför en förenkling vid uppbörden av preli­

minär skatt och Aid taxering, anser sig länsstyrelsen kunna biträda för­

slaget i denna del endast under den förutsättning att hänsyn till merkost­

nader för barn vid beskattningen tages förslagsvis på det sätt, som läns­

styrelsen här nedan kommer att närmare angiva.------------

Länsstyrelsen föreslår för vinnande av enhetligare och rättvisare behand­

ling i skattehänseende av fält, där hänsyn måste tagas till förekomsten av

hemmavarande barn i viss ålder, att särskild kostnad för tillsyn av barn

107

—- föranledd av att föräldrarna resp. ogift fader eller moder, som har barn

i sin vårdnad, av förvärvsarbete hindras att själva hava vårdnaden av bar­

net — bedömes såsom vid taxeringen i princip avdragsgill utgift för in­

komstens förvärvande, som alltså får avdragas i förvärvskällan. Krav på

att utgiftens belopp skall uppgivas i deklaration och kunna styrkas bör

uppställas. Avdraget bör dels bestämmas i förhållande till förvärvsin­

komstens storlek, dels maximeras. Om avdragsrätten begränsas förslagsvis

till 30 % av förvärvsinkomsten och till maximum 2 000 kronor, uppnås

maximiavdraget vid 6 000 kronors inkomst. Med en sådan bestämmelse

skulle för ogifta (frånskild, änkling, änka) med anställd husförestånda­

rinna den beskattningsbara inkomsten redan i de allra flesta fall bli den­

samma som enligt nu gällande regler och enligt utredningens förslag.

I fråga om avdrag för husföreståndarinna anser riksräken-

skcipsverket att detta avdrag eventuellt bör utmönstras i samband med eu

utvidgning av gift kvinnas förvärvsavdrag till att gälla även ogifta med

barn. Riksräkenskapsverket hade i sitt yttrande över sambeskattningssak-

kunnigas betänkande förordat att förvärvsavdrag icke skulle medges kvin­

nor utan barn, vilkas kostnader på grund av förvärvsarbetet kunde antagas

merendels vara rätt begränsade. I nämnda yttrande, som nu åberopas, hade

riksräkenskapsverket vidare anfört bl. a.:

Riksräkenskapsverket vill här ytterligare föreslå, att förvärvsavdragct

bygges ut till att gälla också ensamstående skattskyldiga med barn och

att i samband därmed det nuvarande husföreståndarinneavdraget slopas.

Motiveringen för husföreståndarinneavdraget, så som de sakkunniga återge

den, är i huvudsak densamma som för förvärvsavdraget: att förvärvsarbete

åsamkar den skattskyldige extrakostnader, som böra beaktas vid beskatt­

ningen. I praktiken synes emellertid husföreståndarinneavdraget stundom

ha annan effekt. Som det nu är kan en förmögen icke förvärvsarbetande

änka, som har minderåriga barn, få husföreståndarinneavdrag, om hon

av bekvämlighetsskäl anställer en husföreståndarinna, medan en förvärvs­

arbetande änka, som exempelvis anlitar daghem för barnen, icke kan få

det. Det vill synas, som om det materiellt skulle vara mer motiverat att

gc avdrag åt den senare än åt den förra — och vad som här föreslås inne­

bär just, att den senare men icke den förra skulle få avdrag.

Länsstyrelsen i Älvsborgs län anser att man — för att motverka tenden­

sen till sammanlevnad utan äktenskap — möjligen borde stadga lägre orts-

avdrag för husföreståndarinna än för hustru.

Länsstyrelsen i Västerbottens län anför om husföreståndarinneavdraget

följande:

I ett särskilt fall har utredningen trots sin häremot uttalade principi­

ella inställning dock föreslagit att hänsyn vid beskattningen tages till barn­

förekomst, nämligen för det fall att ogift, resp. änkling etc. med hemma­

varande barn i sin vårdnad haft husföreståndarinna hos sig anställd. För

detta fal! föreslås dels ett högre ortsavdrag, dels en i högre inkomstlägen

lindrigare skatteskala. Även om man ansluter sig till de skäl, som föranlelt

utredningen att för hithörande fall föreslå bibehållande av nuvarande be­

stämmelser, är man dock i den principiella behandlingen i förhållande till

andra skattskyldiga av samma kategori uppenbart inkonsekvent. En järn-

Kungl. Ma,j:ts proposition nr 213.

108

Kungl. Majds proposition nr 213.

förelse mellan beskattningen för en ogift med barn i del fali att husföre­

ståndarinna finnes anställd och det, då så icke är förhållandet, giver också

vid handen att resultatet icke kan anses lyckligt. En ogift med hemma­

varande barn och exempelvis 8 000 kronor taxerad inkomst får i ortsgrupp

5, då han har husföreståndarinna, en beskattningsbar inkomst av 4 000

kronor med 480 kronor i skatt, medan den beskattningsbara inkomsten,

om husföreståndarinna icke anställts, uppgår till 6 000 kronor med 800

kronor i skatt. Vid 14 000 kronor taxerad inkomst blir skillnaden i skatt

940 kronor och i högre inkomstlagen ännu mer betydande. Detta är icke

rimligt.

Viss erinran har gjorts mot skatteutredningens uttalande att husföre-

ståndarinneavdrag icke borde ifrågakomma i andra fall än då ett verkligt

anställningsförhållande förelåge och sålunda husföreståndarinnan beskat­

tades för lön från den skattskyldige. Länsstyrelsen i Norrbottens län kan

icke biträda detta uttalande. Länsstyrelsen skriver härom:

Om man följer utredningsmännens förslag uppkommer skatteskärpning

för ett mycket stort antal ogifta skattskyldiga män, vilka leva i s. k. sam­

vetsäktenskap och ha egna hemmavarande barn eller barn med den

kvinna, med vilken de sammanbo. Även i de fall, då ett husföreståndarinne-

skap i egentlig bemärkelse föreligger, inträder skatteskärpning om de eko­

nomiska villkoren för husföreståndarinnan äro sådana, att hon icke åsättes

taxering. Att så icke sker kan även ha sin orsak däri, att anställningsför­

hållandet icke förevarit hela beskattningsåret och inkomsten på den grund

är mindre än normal årsinkomst. Det är ock oklart om villkoret om hus­

föreståndarinnans beskattning skall vara uppfyllt såväl vid kommunal- som

statsbeskattningen. I detta sammanhang får länsstyrelsen påpeka, att man

icke av författningstexten kan utläsa villkoret om husföreståndarinnans

beskattning.

Då ogift skattskyldig med husföreståndarinna och hemmavarande min­

deråriga barn merendels torde ha eu försörjningsbörda fullt jämförlig med

barnfamiljernas, anser länsstyrelsen, att den skattskyldige, oberoende av

om något anställningsförhållande föreligger mellan denne och husförestån­

darinnan och oberoende av om hon åsättes taxering, bör medgivas ortsav-

drag som gift och beskattas enligt skatteskalan för gift.

I eidighet med den praxis, som åtminstone tillämpas inom detta län,

bör dock avdrag för husföreståndarinna få ske allenast i de fall, då den

uppgivna husföreståndarinnan så gott som uteslutande ägnat sig åt sköt­

seln av den skattskyldiges hem och barn.

Departementschefen.

Kategorien ogifta skattskyldiga med barn omfattar så många och olikar­

tade typfall att det uppenbarligen måste föreligga mycket stora svårigheter

att reglera deras beskattning på ett tillfredsställande sätt. I denna kategori

ingå även änklingar’, änkor och frånskilda med försörjningsplikt mot barn.

Denna försörjningsplikt kan gälla barn, som äro under vederbörandes egen

vårdnad, och den kan avse underhållsbidrag av varierande belopp till ett

eller flera barn, som stå under annans vårdnad. Inom kategorien falla

även de s. k. samvetsäktenskapen.

Kungl. Maj ds proposition nr 218.

109

Skatteutredningen har föreslagit en ordning som — om man till en

början bortser från husföreståndarinnefallen — kan sägas väl överens­

stämma med 1947 års principbeslut om avskaffande av barnavdragen vid

beskattningen. I de fall, då vederbörande uppbär barnbidrag för barnet,

skulle sålunda någon särställning på grund av barnförsörjningskostnaden

icke beredas honom råd beskattningen. I de fall åter, då han icke uppbär

barnbidrag för barnet, skulle hans på grund av försörjningsplikten ned­

satta skatteförmåga beaktas genom tillämpning av bestämmelserna om sär­

skilt avdrag för nedsatt skatteförmåga vid taxeringen. Denna ordning kan

också sägas överensstämma med vad som numera gäller vid den kommunala

beskattningen.

Emellertid skulle — såsom länsstyrelsen i Västerbottens län påpekat —

skattertredningens förslag leda till vissa höjningar i statsskatt för ogifta

med barn. Ser man reformen på det sätt utredningen gjort och sålunda

jämför total skatt före den kommunala ortsavdragsreforinen med total

skatt efter dels den kommunala ortsavdragsreforinen och dels en omlägg­

ning av statsbeskattningen enligt utredningens förslag, inträda visserligen

skattesänkningar även för kategorien ogifta med barn, utom i inkomst-

lägena mellan 10 000 och 30 000 kronor där även vid en sådan jämförelse

vissa skattehöjningar framkomma. Om emellertid statsskatten bedömes för

sig — vilket man kan ha viss anledning att göra eftersom den kommunala

och den statliga reformen icke sammanfalla i tiden -— kan det icke bortses

från att ogifta med barn komma att få en icke oväsentlig skatteskärpning.

Skulle uttagningsprocenten bestämmas högre än till 100 blir höjningen så

stor, att man enligt min mening icke kan taga denna konsekvens av utred­

ningsförslaget.

Jag finner det sålunda nödvändigt att frågan om beskattningen av ogifta

med barn löses på annat sätt än utredningen förordat. Vid övervägande

av de utvägar, som härvid stå till buds, bär jag funnit möjligheterna mycket

begränsade. Skatteutredningen liar påvisat att frågan icke kan lösas med

hjälp av de två skatteskalorna. Icke heller kan jag förorda ett system, en­

ligt vilket avdrag i viss utsträckning skulle medgivas för faktiska barn­

kostnader efter individuell prövning. Det blir här nödvändigt att liksom

hittills använda en schablon. Jag föreslår att frågan löses genom att ogifta

(varmed jämställas änklingar, änkor eller frånskilda) med barn tillerkän­

nas ortsavdrag med 50 procent högre belopp än ensamstående skattskyldiga.

Man skulle sålunda för denna kategori medgiva ett och ett halvt ortsavdrag,

vilket även kan synas skäligt ur den synpunkten att det här är fråga om

en grupp som slår familjerna nära.

Ortsavdraget för ogift skattskyldig med barn skulle i enlighet härmed

utgöra i ortsgrupp I 2 520 kronor, i orlsgrupp II 2 040 kronor, i ortsgrupp

in

2 700 kronor, i ortsgrupp IV 2 880 kronor och i ortsgrupp V 3 000 kronor.

Verkningarna av en sådan förhöjning av ortsavdragen för ogifta med

barn redovisas i Tabell Ga (Bihang 2). Förhöjningen torde för staten be­

tyda ett inkomstbortfall av 5 å 0 miljoner kronor.

no

Vid denna lösning av frågan har man enligt man mening icke tillräcklig

anledning att frångå den ordning som i övrigt nu gäller för ifrågavarande

skattskyldiga. Förhöjningen av ortsavdragen kommer att motsvara den för­

mån som för närvarande tillkommer dem i form av oreducerade ortsavdrag.

Förmånen bör sålunda alltjämt utgå såväl till de ogifta skattskyldiga vilka

ha barn under sin vårdnad som till dem vilka endast betala underhålls­

bidrag till barn, i sistnämnda fallet dock endast om den skattskyldige icke

levt tillsammans med den som har vårdnaden om barnet.

I fråga om avdrag för husföreståndarinna har riksräkenskapsverket an­

sett det böra övervägas att utmönstra avdraget. En länsstyrelse har ifråga­

satt om icke avdraget borde bestämmas lägre än för hustru, närmast med

tanke på att makar som leva i fri förbindelse icke borde alltför mycket

gynnas vid beskattningen.

Husföreståndarinneavdraget torde närmast vara avsett för en änkling

— eller änka — som har barn under sin vårdnad och som till följd av andra

makens död måst anställa en husföreståndarinna. Tydligen tala mycket

starka skäl för att man i detta läge icke försätter vederbörande i en sämre

situation vid beskattningen än om han vore gift. Med hänsyn till dessa

så att säga normalfall, där avdraget har ett verkligt behov att fylla, finner

jag icke anledning föreslå någon ändring i den nu gällande principen.

Emellertid kan — såsom skatteutredningen påpekat — husförestånda­

rinneavdraget i vissa fall råka i kollision med de bestämmelser som i övrigt

gälla för ogift skattskvldig med barn. Om så skall behöva ske beror huvud-

sakligen på vilken tolkning som gives åt begreppet husföreståndarinna.

Om den kvinna, varom fråga är, genom förvärvsarbete utom hemmet har

egen arbetsinkomst till så stort belopp att hon effektivt kan utnyttja hela

eller större delen av eget ortsavdrag torde hon icke böra betraktas som hus­

föreståndarinna: hon är ju då under en stor del av dagen hindrad att full­

göra en husföreståndarinnas uppgifter. Man har då att i stället tillämpa de

regler som eljest gälla för ogifta skattskyldiga med barn. Med en sådan

tillämpning torde de båda reglerna utan allvarligare komplikationer kunna

fungera vid sidan av varandra. Icke heller torde med en sådan tolkning

någon rubbning behöva ske i den praxis som, enligt vad som upplysts, i detta

avseende följes i Norrbottens län. 6

Hungl. Maj ds proposition nr 213.

6. BESKATTNINGEN AV ÄNKLINGAR OCH ÄNKOR.

Om skattskyldig avlider skall — jämlikt 53 § 3 inom. kommunalskatte­

lagen och 6 § 3 mom. förordningen om statlig inkomstskatt — för det be­

skattningsår, då dödsfallet inträffade, oskift dödsbo efter honom taxeras

såväl för inkomst, vilken den avlidne haft, som för inkomst, vilken ingått

till dödsboet efter dödsfallet. Därvid skall för dödsboet tillämpas vad som

enligt bestämmelserna i kommunalskattelagen och förordningen om statlig

inkomstskatt skolat gälla för den avlidne.

111

Jämlikt 65 § kommunalskattelagen bedömes frågan om en person varit

gift eller om en person levt tillsammans med sin make efter det förhållande

som rått under större delen av beskattningsåret. Bestämmelsen äger mot­

svarande tillämpning vid taxering till statlig inkomstskatt.

För eu person, som blivit änkling eller änka under beskattningsåret, blir

beskattningen enligt dessa regler beroende av huruvida andra makens döds­

fall inträffat under förra eller senare hälften av beskattningsåret. Har döds­

tallet inträffat under beskattningsårets förra hälft, torde sålunda i tillämp­

ningen den efterlevande erhålla ortsavdrag såsom ogift person och taxeras

oberoende av dödsboet. Har däremot dödsfallet inträffat under senare halv­

året medgives den efterlevande ortsavdrag såsom gift; i förekommande fall

samtaxeras han då med dödsboet.

Kungl. Maj:ts proposition nr 218.

Skatteutredningen.

Utredningen finner beträffande änklingar och änkor att dessa ofta träffas

av en skärpning i beskattningen genom andra makens död. Skärpningen

beror vanligen på att den skattskyldige förlorat sitt ortsavdrag såsom gift

och i stället fått ortsavdrag såsom ensamstående med ett i förhållande till

hans inkomst reducerat belopp. Då samtidigt hans ekonomiska situation

kan komma att försämras på grund av dödsfallet, genom ökade utgifter

för hemhjälp o. s. v., måste skatteskärpningen för den som drabbas därav

olta te sig högst orättfärdig. Enligt utredningens mening är denna fråga

av så stor betydelse, att den kräver en lösning i eu eller annan form. Här­

till kommer den omständigheten, att utredningen beträffande änklingar

och änkor med barn under sin vårdnad icke funnit sig i det föreslagna

systemet kunna bibehålla den i princip förmånligare ställning vid beskatt­

ningen som hittills tillkommit dem i jämförelse med övriga ensamstående.

Vill man bereda änklingar och änkor eu skattelättnad i samband med

andra makens död torde detta böra ske — säger utredningen — icke genom

eu omreglering av äkta makars beskattning, utan genom att låta dem be­

hålla sitt ortsavdrag såsom gifta under viss tid efter dödsfallet. Utredningen

föreslår i detta avseende, att änkling eller änka skall medgivas ortsavdrag

såsom gift skattskyldig vid taxering till kommunalskatt eller statlig in­

komstskatt för det beskattningsår, under vilket andra maken avlidit, samt

för det därpå följande beskattningsåret. Vid tillämpning av en sådan be­

stämmelse anser utredningen statsskatten böra beräknas enligt den för gift

skattskyldig avsedda skatteskalan. Om vederbörande av annan anledning

— omgifte eller rätt till husföreståndarinncavdrag — redan åtnjuter orts­

avdrag såsom gift skattskyldig, bör emellertid regeln icke medföra någon

ytterligare förmån.

Utredningen bar icke avsett all låta den nu föreslagna bestämmelsen på­

verka frågan om samtaxering mellan makar för det beskattningsår, under

vilket ena maken avlidit. Denna fråga anses sålunda alltjämt böra avgöras

112 i överensstämmelse med rådande praxis. Icke heller avser utredningen att genom den föreslagna bestämmelsen göra någon ändring i den rätt till orts- avdrag, som kan tillkomma ett dödsbo enligt stadgandena i 49 § och i 53 § 3 inom. kommunalskattelagen.

Rungt. Maj:ts proposition nr 213.

Remissyttrandena.

Utredningens förslag om beskattning av änklingar och änkor har icke mött någon erinran i remissyttrandena.

Länsstyrelsen i Jönköpings län ifrågasätter emellertid om icke bestäm­ melsen borde kompletteras med en bestämmelse om att makar alltid skola särbeskaltas för det år, under vilket äktenskap upplösts genom ena makens död.

Länsstyrelsen i Jämtlands län anför:

Mot bakgrunden av att utredningen även föreslår den ändrade bestäm­ melsen, att makar alltid skola taxeras såsom ensamstående för det beskatt­ ningsår, då äktenskapet ingås, synes emellertid — för erhållande av viss samstämmighet beträffande taxeringen vid äktenskapens början och deras upplösning genom dödsfall — den åsyftade skattelindringen för änklingar och änkor på kanske lämpligare sätt än utredningen föreslagit kunna ske så att dessa skattskyldiga medgivas ortsavdrag som gift för det beskatt­ ningsår, dödsfallet inträffat, och avdrag för nedsatt skatteförmåga för det följande året, därest och i den mån skattelindring bedömes erforderlig ytterligare ett år. Härigenom erhålles ock för det senare året möjlighet till ett efter förmågan att betala skatt bättre avpassat avdrag än ett stereotypt ortsavdrag. Vid en sådan anordning torde reglerna för särskilt avdrag vid väsentligt nedsatt skatteförmåga böra kompletteras med anvisningar i nämnda avseende.

Departementschefen.

Skatteutredningen har motiverat sitt förslag rörande änklingars och änkors beskattning delvis med att utredningen beträffande änklingar och änkor, som ha barn under sin vårdnad, icke funnit sig i det föreslagna systemet kunna bibehålla den i princip förmånligare ställning vid beskatt­ ningen som för närvarande tillkommer dem i jämförelse med ensamstående skattskyldiga.

Emellertid kommer denna fråga i annat läge sedan jag nu förordat att ogifta skattskyldiga med barn — och sålunda även änklingar och änkor med barn — skola tillgodoräknas ett och ett halvt ortsavdrag vid beskatt­ ningen.

Att härutöver vid ortsavdragsberäkningen införa en särbestämmelse för änklingar och änkor bör enligt min mening icke ifrågakomma. Det är av vikt att man vid ortsavdragens bestämmande och vid de skattskyldigas för­ delning på de två skatteskalorna begränsar sig till ett fåtal grupper, som kunna lätt åtskiljas utan särskilda undersökningar.

Det psykologiskt lämpliga i skatteutredningens förslag kan för övrigt ifrågasättas. En änkling eller änka som, sedan en tid av omkring två år förflutit efter andra makens död, far en skatteskärpning genom att hans ortsavdrag sänkes och genom att han överföres till den för ogift skattskyl-

gällande skatteskalan, torde ofta ha svårt att förstå en sådan föränd-

ring. Även av principiella skäl maste man hysa betänkligheter mot att i ortsavdragshänseende gynna denna kategori framför andra ensamstående skattskyldiga. Omständigheterna kunna vara högst växlande i de olika fallen och det är icke alltid så, att den efterlevandes skatteförmåga minskat genom dödsfallet. I de fall då ett verkligt behov av skattelindring före­ ligger bör det enligt min mening vara möjligt att tillgodose detta genom till- lämpning av gällande regler om särskilt avdrag för nedsatt skatteförmåga.

Av nu anförda skäl framlägger jag icke något förslag om särskilda be­ stämmelser rörande beskattningen av änklingar och änkor.

Kungl. Maj:ts proposition nr 213.

113

V. FYSISKA PERSONERS FÖRMÖGENHETSBESKATTNING.

1. DEN STATLIGA FÖRMÖGENHETSSKATTEN.

_ Skatt På förmögenhet infördes år 1910. Den uttogs till en början på det sätt, att Veo av den skattepliktiga förmögenheten inräknades i det till statlig inkomst- och förmögenhetsskatt taxerade beloppet. Till grund för denna an­ ordning låg resonemanget, att förmögenhetsavkastning borde bära en skatte­ börda, som var en tredjedel större än skattebördan för inkomst av arbete. På grund härav lades till den taxerade inkomsten eu tredjedel av förmögen­ hetens eftei 5 % beräknade avkastning eller alltså Vco av förmögenheten.

_ Vid sidan av denna kombinerade inkomst- och förmögenhetsskatt uttogs för åren 1934—1938 en särskild skatt å förmögenhet enligt för varje år ut­ färdade tillfälliga förordningar.

År 1938 omlades förmögenhetsbeskattningen. Den andel av förmögenhe­ ten, som inräknades i det taxerade beloppet, sänktes därvid från Voo till Vioo. Samtidigt infördes permanenta bestämmelser om en särskild skatt å för­ mögenhet. Denna skatt, som erlades av fysiska personer, oskifta dödsbon, familjestiftelser ocli utländska bolag, utgick i den mån förmögenheten över­ steg 20 000 kronor och beräknades efter en progressiv skiktskala. Den lägsta skattesatsen — för förmögenheter mellan 20 000 och 40 000 kronor__var 1 promille och den högsta skattesatsen -— för förmögenheter överstigande 1 miljon kronor —- 6 promille. Härtill knöts en reduktionsregel i syfte att mildra förmögenhetsbeskattningen vid ringa eller ingen inkomst.

År 1947 frigjordes förmögenhetsbeskattningen helt från inkomstbeskatt­ ningen. Förmögenhetsskatten utgår därefter — såsom i kapitel II omnämnts — enligt följande skiktskala:

8—vi~ 5a Bihang till riksdagens protokoll 1952. 1 sand. Nr 213.

114

Kungl. Maj:ts proposition nr 213.

Beskattningsbar förmögenhet

Skatt

kr.

°/oo

— 30 000

O

30 000—100 000

6

100 000—150 000

10

150 000—200 000

12

200 000—300 000

15

300 000—

18

Även den nuvarande förmögenhetsskatten reduceras vid låg inkomst.

Reduktionsregeln innebär, att den beskattningsbara förmögenheten icke be­

räknas högre än till 30 gånger den sammanräknade nettoinkomsten, dock

minst till 50 % av den skattepliktiga förmögenheten.

Enligt 8 § förordningen om statlig förmögenhetsskatt är fader eller moder

till hemmavarande omyndigt barn skattskyldig jämväl för barnets för­

mögenhet, om barnet icke självt taxeras till statlig inkomstskatt med en

beskattningsbar inkomst av minst 10 kronor.

Skatteutredn ingen.

Såsom framgått av skatteutredningens uttalanden om skatternas verk­

ningar hyser utredningen den uppfattningen, att vissa lättnader böra be­

redas icke blott vid inkomstbeskattningen utan även vid förmögenhetsbe­

skattningen. Enligt utredningens mening har förmögenhetsbeskattningen

i 1947 års utformning blivit i vissa lägen alltför hård till sina verk­

ningar. En revision av skatteberäkningen anses motiverad även av

penningvärdets fall och av det allmänna intresset att större utrymme beredes

åt sparandet.

För att genomföra lättnader av mera allmän art vid förmögenhetsbeskatt­

ningen anser utredningen att man kan överväga i huvudsak tre åtgärder:

dels en höjning av den gräns, vid vilken skatteplikten inträder, dels änd­

ringar i förmögenhetsskatteskalan och dels införande av en rätt att vid

inkomsttaxeringen göra avdrag för påförd förmögenhetsskatt.

Skatteplikt inträder för närvarande, när den beskattningsbara förmögen­

heten överstiger 30 000 kronor. En höjning av gränsen anser utredningen

motiverad av de förändringar i penningvärdet, som ägt rum sedan den be­

stämdes. För sparandet synes en sådan höjning ha reell och psykologisk

betydelse. Utredningen föreslår därför, att gränsen för skattepliktens inträde

höjes till 40 000 kronor.

Utredningen har därefter diskuterat möjligheten att genomföra ytter­

ligare lättnader i förmögenhetsbeskattningen genom en rätt att vid den

statliga inkomsttaxeringen göra avdrag för påförd förmögenhetsskatt (s. 237

—240). Utredningen finner att de skattelättnader som därigenom skulle

beredas väsentligen skulle komma de högre förmögenhetsskikten till godo,

eftersom fördelen av avdragsrätten måste växa med förmögenheterna och

inkomsterna. Oavsett vilken inställning man har till detta resultat, är det

tydligt — säger utredningen — att avdragsrätten, genomförd med oför­

ändrad förmögenhetsskatteskala, skulle väsentligt omfördela det skattetryck

på förmögenhetsägarna, som framgått ur 1947 års beslut.

Utredningen har även övervägt möjligheten att genomföra avdragsrätten i

kombination med en skärpt förmögenhetsskatteskala, varigenom skattelätt­

naderna skulle kunna fördelas på ett jämnare sätt.

Utredningen har emellertid icke funnit lämpligt att för ifrågavarande

syfte anlita metoden med avdragsrätt utan föreslår i stället en sänkning av

förmögenhetsbeskattningen genom ändringar i skatteskalan. I detta avse­

ende har utredningen stannat för följande förslag.

Kungl. Maj ds proposition nr 213.

U

5

Gällande skala

Besk.

förm.

°/oo

1 000-tal kr.

30—100

6

100—150

10

150—200

12

200—300

15

300—

18

Av utredningen föreslagen skala

Besk. förm.

1

000-tal kr.

Z00

40— 100

5

100

200

10

200— 400

13

400—1 000

16

1

000

18

I särskilt yttrande har herr Jonsson (s. 279, 280) beträffande gränsen för

skattepliktens inträde anslutit sig till utredningens förslag om en höjning till

40 000 kronor i vad det avser ensamstående personer men föreslagit att grän­

sen för äkta makar skall höjas till 60 000 kronor. Vidare har herr Jonsson i

stället för den av utredningen föreslagna förmögenhetsskatteskalan förordat

följande skala.

Beskattningsbar för­

mögenhet kr.

■±u uuu-

resp. 60 000

100 000

5

100 000— 150 000

6

150 000— 200 000

8

200 000— 300 000

10

300 000— 500 000

12

500 000—1 000 000

14

1

000

000

16

_ 1 särskilt yttrande av herrar Hagberg, Petrén och Sandberg (s. 289__297)

föreslås likaledes att skattepliktsgränsen för äkta makar bestämmes till

60 000 kronor. Vidare föreslås rätt att vid taxering till statlig in­

komstskatt göra avdrag för påförd förmögenhetsskatt. Reservanterna

anse emellertid att enbart införandet av en dylik avdragsrätt skulle i

vissa lägen, särskilt då en stor förmögenhet är förenad med en betydande

inkomst, leda till en skattelindring som relativt sett kan anses för stor. De

föreslå därför att avdragsrätten kombineras med följande skala för för­

mögenhetsskatten.

Beskattningsbar för­

mögenhet (1 000-tal kr.)

%0

40 (60)—100

5

100—150

10

150—200

14

200—300

18

över 300

22

116

Slutligen föreslår herr Söderlund (s. 298—300) i särskilt yttrande att

rätt till avdrag för påförd förmögenhetsskatt skall medgivas vid taxering till

statlig inkomstskatt, varvid skalan för förmögenhetsskatten föreslås tills

vidare böra bibehållas i enlighet med majoritetens förslag.

Beträffande föräldrars skattskyldighet för omyndiga barns förmögenhet

föreslår utredningen att skattskyldigheten göres beroende uteslutande av

barnens ålder (s. 242—247). Eftersom barnbidrag utgår intill 16 år och —

i motsats till de tidigare barnavdragen — oberoende av om barnet har egen

inkomst eller förmögenhet har det synts utredningen skäligt att alltid låta

hemmavarande barns förmögenhet beskattas tillsammans med föräldrarnas

intill denna åldersgräns för barnen men däremot efter fyllda 16 år alltid

behandla barnen som självständiga skattesubjekt. Beträffande formen för

den sambeskattning, varom här blir fråga, föreslår utredningen att barnets

förmögenhet taxeras hos föräldrarna och skatten påföres dem i sådana fall,

då barnet icke självt påföres statlig inkomstskatt. Beträffande de fall, då

barnet självt betalar statlig inkomstskatt, har utredningen däremot funnit

sig nödsakad föreslå en formell samtaxering innebärande att den beskatt­

ningsbara förmögenheten beräknas gemensamt för föräldrar och barn, var­

efter skatten fördelas efter vars och ens beskattningsbara förmögenhet.

Kungl. Maj:ts proposition nr 213.

Remissyttrandena.

Skatteutredningens uppfattning att vissa lättnader böra genomföras

även i förmögenhetsbeskattningen har icke mött någon invändning i remiss­

yttrandena.

De erinringar, som framkommit, syfta alla till större lättnader än de

föreslagna, antingen genom en ytterligare mildring av förmögenhetsskatte-

skalan eller genom en ytterligare höjning av skattepliktsgränsen eller

genom införande vid inkomsttaxeringen av en rätt till avdrag för påförd

förmögenhetsskatt.

Kammarrätten uttalar:

Av tabellerna 8 b och c å sidorna 397 och 398 i skatteutredningens betän­

kande framgår, att det alltjämt kan inträffa tall, da den totala marginal­

skatten uppgår till mer än 100 % av förmögenhetsavkastningen, även om

denna icke är onormalt låg. Att dylika lägen kunna uppkomma måste med

nödvändighet inverka hämmande på sparandet. Icke minst i det allmännas

intresse bör det vara angeläget, att sådana olägenheter undvikas.

Enligt kammarrättens mening bör varje förmögenhetsägare, oavsett i

vilket inkomst- och förmögenhetsläge han befinner sig, regelmässigt få be­

hålla någon del av avkastningen på en förmögenhetsökning, sedan den

totala marginalskatten avräknats. Undantag härifrån bör måhända ske i

sådana fall där avkastningen är onormalt låg.

Liknande uttalanden göras av socialstyrelsen, överståthållarämbetet, åt­

skilliga länsstyrelser och svenska sparbanksföreningen.

Beträffande gränsen för skatteplikten anser sparbanksföreningen att

skattefriheten bör sträcka sig väsentligt högre upp än till 40 000 kronor,

helst till åtminstone 60 000 kronor. Den nuvarande gränsen vid 30 000

kronor hade nämligen visat sig vara för låg från början och borde icke ha

understigit 40 000 kronor.

Riksskattenämnden anför:

De sakkunnigas förslag innebär en viss sänkning av förmögenhets­

skatten. Riksskattenämnden anser för sin del, att man kan diskutera om

icke ytterligare någon sänkning borde vidtagas. Riksskattenämnden hyser

nämligen den uppfattningen att, i den mån beskattningen avser en indrag­

ning till det allmänna av viss del av själva förmögenheten, det av flera

skäl är lämpligare att genomföra en dylik åtgärd genom arvsbeskattning

än genom årlig förmögenhetsbeskattning. Nämnden har vid sitt ställnings­

tagande även beaktat, att det är vanskligt att åstadkomma en rättvis för-

mögenhetsuppskattning. Såsom exempel kan anföras, att värderingen av

icke börsnoterade aktier näppeligen kan göras likformig, även om den

största omsorg nedlägges å värderingen, att vissa tillgångar, som ofta äga

betydande förmögenhetsvärde, exempelvis konstsamlingar och goodwill-

värden, icke äro föremål för förmögenhetsbeskattning och slutligen att vissa

skattskyldiga genom arrangemang av olika slag helt eller delvis kunna

undgå beskattningen. Möjligheterna att genom tekniska reformer bringa

förmögenhetsskatten att drabba jämnare torde vara begränsade. Med hän­

syn härtill synes önskvärt, att skattesatserna hållas relativt låga, varigenom

de ojämnheter, som icke kunna undvikas, bli mindre framträdande. För

övrigt må anmärkas, att förmögenhetsskatten ofta torde vara mest känn­

bar för ägarna av medelstora förmögenheter med låg avkastning, medan

däremot de mycket stora förmögenhetsägarna i viss utsträckning bereda

sig möjlighet att genom olika arrangemang minska skattens verkningar.

Länsstyrelsen i Gävleborgs län anser önskvärt att lindringen av för­

mögenhetsskatten blir något större än enligt utredningens förslag och an­

sluter sig till vad ledamoten Jonsson i Skedsbygd föreslagit därom i sitt

särskilda yttrande. I

I åtskilliga remissyttranden förordas att gränsen för skatteplikten

bestämmes högre för äkta makar än för ensamstående.

Härom anför riksskattenämnden:

De sakkunnigas förslag om gränsen för skattepliktens inträde synes icke

stå i god överensstämmelse med förslaget i övrigt. Om äkta makar skola

samtaxeras vid förmögenhetsbeskattningen, torde nämligen konsekvensen

kräva att skattepliktsgränsen för makar sättes högre än för en ensamstå­

ende. Riksskattenämnden förordar att så måtte ske. Anses detta — efter den

av de sakkunniga föreslagna höjningen av skattepliktsgränsen för ensam­

stående — medföra alltför stort inkomstbortfall, kan ifrågasättas, om ej

JO 000 kronor bör bibehållas såsom gräns för ensamstående och gränsen

för makar höjas till förslagsvis 50 000 kronor.

Länsstyrelsen i Jönköpings län finner all sarnbeskattningen för makar,

vilken av utredningen med övertygande skäl befunnits oundviklig, vid över­

gången från icke beskattningsbart (ill beskattningsbart belopp kan åstad-

Kungl. Maj:ts proposition nr 213.

117

118

komma mycket otillfredsställande resultat. En utväg att åtminstone minska

denna olägenhet vore att bestämma minimum för makar till väsentligt högre

belopp än för ensamstående.

Länsstyrelsen i Kalmar län finner likaledes att en enhetlig skatteplikts-

gräns alltid måste medföra ett tröskelproblem för äkta makar, som skola

samtaxeras, och anser att en bättre lösning skulle vinnas om gränsen för

äkta makar bestämdes till 60 000 kronor, vilket även borde innebära en

värdefull stimulans till ökat sparande i de lägre förmögenhetsskikten.

I samma riktning uttala sig statskontoret samt länsstyrelserna i Malmö­

hus, Värmlands, Örebro, Kopparbergs och Jämtlands län.

Den i vissa reservationer till betänkandet föreslagna metoden att mildra

förmögenhetsbeskattningens verkningar genom att medgiva rätt att vid

inkomsttaxeringen göra avdrag för påförd förmögenhet,s-

skatt har i allmänhet icke vunnit anslutning hos de hörda myndigheterna.

Riksräkenskapsverket anför:

I fråga om den årliga förmögenhetsbeskattningen föreslår utredningen

en viss justering nedåt av skatteskalan. Härigenom och genom justeringen

av inkomstskatteskalan inskränkes området för de inkomst- och förmögen-

hetskombinationer, vid vilka ökat sparande minskar den skattskyldiges be­

hållna inkomst. Bland annat i syfte att än ytterligare inskränka detta om­

råde föreslås i ett par reservationer, att skattskyldig vid taxeringen till stat­

lig inkomstskatt skall få åtnjuta avdrag för påförd förmögenhetsskatt. Här­

emot har utredningens majoritet anfört taxeringstekniska och andra skäl.

Riksräkenskapsverket vill därutöver peka på det mindre tillfredsställande

i att med en dylik avdragsrätt den reella skattebelastningen på en viss för­

mögenhet i princip blir större, ju mindre den skattskyldiges inkomst är,

något som utförligt exemplifieras i tabell 4 vid det särskilda yttrandet nr 5.

Ehuru det får anses önskvärt, att de angivna för sparviljan menliga konse­

kvenserna av förmögenhetsbeskattningen i möjligaste mån förebyggas,

böra sålunda enligt riksräkenskapsverkets mening andra former härför

sökas.

överståthållarämbetet anser att den ytterligare lindring av förmögen­

hetsskattens marginalskatteverkan, som vore erforderlig, lämpligast borde

åstadkommas genom en omarbetning av den föreslagna förmögenhetsslcatte-

skalan.

Länsstyrelsen i Stockholms län finner det mera angeläget att ytterligare

skattelättnader beredas personer med inkomst i inkomstklasserna över

gränsen för den föreslagna proportionella beskattningen än att förmögen-

hetsägama beredas lättnader utöver de föreslagna.

Endast en av de hörda myndigheterna, nämligen länsstyrelsen i Norr­

bottens län, har uttalat sig till förmån för en avdragsrätt av ifrågavarande

slag. Länsstyrelsen anför:

Enligt länsstyrelsens åsikt kommer förmögenhetsbeskattningen — även

om utredningsmännens ändringsförslag godkännes — att i förening med

den progressiva inkomstskatten leda till för hård beskattning. En lindring

Kungl. Maj:ts proposition nr 213.

härutinmm genom rätt till avdrag för förmögenhetsskatten vore därför be-

hovhg bland annat ur rättvisesynpunkt, och det merarbete, som en avdrags-

ratt skulle medföra for taxeringsmyndigheterna och vid källskatteberäk-

mngen, torde icke vara av någon större omfattning. Det får i varje fall icke

vara ett avgörande skäl för att bibehålla en för hård och orättvist verkande

förmögenhetsbeskattning.

Av utredningsmännen har herr Hagberg in. fl. ock reserverat sig mot

majoritetens uppfattning och på ett övertygande sätt klarlagt det berätti-

§a°e_ avdragsrutt for förmögenhetsskatt. Detta föranleder länsstyrelsen att

betratiande denna avdragsrätt och i samband därmed föreslagen skärpning

av skattesatsen för förmögenhetsskatter i de högre förmögenhetsskikten

ansluta sig till reservanternas förslag.

En omfattande argumentering till stöd för en avdragsrätt av förevarande

slag framföres i det av näringslivets skattedelegation avgivna yttrandet,

vilket åberopats av ett flertal sammanslutningar inom näringslivet. Skatte-

delegationen påtalar till en början att den progressiva förmögenhetsskatten

enligt utredningens förslag alltjämt skall staplas ovanpå den statliga in­

komstskatten. Denna kumulering av två progressiva skatter resulterade i

ytterst oregelbundna och höga marginalskattesatser, vilka vore oväsentligt

lägre än nu gällande motsvarande marginalskattesatser. Att medgiva det av

reservanter inom utredningen yrkade avdraget för förmögenhetsskatt och

därigenom uppbygga ett logiskt skattesystem med rimligare och mindre

oregelbundna marginalskattesatser borde icke vara ägnat att väcka några

som helst betänkligheter, eftersom det här vore fråga om att eliminera

beskattningseffekter, vilka även av bevillningsutskottets majoritet år 1947

betecknats som olägliga.

Delegationen utvecklar i det följande närmare sin uppfattning om den

teoretiska motiveringen för förmögenhetsskatten, om dess tekniska utform­

ning samt om dess skadliga verkningar i samhällsekonomiskt hänseende.

Enligt delegationens mening förelåge utomordentligt starka skäl för den

mening, varåt ledamoten av utredningen herr Söderlund givit uttryck i

sitt särskilda yttrande. Det vore, såsom nämnde ledamot anfört, icke ägnat

väcka förvåning att ett flertal stater, trots i allmänhet ansträngda stats­

finanser, avstått från alt uttaga någon årlig förmögenhetsskatt.

Om en sådan skatt likväl ansåges tills vidare böra bibehållas, borde den

dock icke rimligen staplas ovanpå den statliga inkomstskatten. Skatte­

systemets grundläggande konstruktion borde självfallet utbyggas under

hänsynstagande i främsta rummet till normalfallen. Man vore därför, så­

som i nyssnämnda särskilda yttrande framhållits, berättigad kräva, att

skattesystemet konsekvent utformades under beaktande av att denna skatt,

i anslutning till den ursprungliga motiveringen för densamma, i normal­

tallen förutsattes skola gäldas av avkastningen. För vinnande av detta

resultat borde, enligt vad i samma yttrande närmare utvecklats, förmögen­

hetsskatten avdragas vid taxering till statlig inkomstskatt.

Delegationen fogar vid sitt yttrande två tabeller utvisande den totala

skatt och den marginalskatt, som skulle uppkomma vid eu beskattning i

Kungl. Maj:ts proposition nr 213.

119

120

enlighet med herr Söderlunds av delegationen förordade reservation. Vid

tabellernas utarbetande hade använts samma beräkningsgrunder som i den

vid utredningens betänkande fogade tabellbilagan.

Tabellerna kommenteras av delegationen på följande sätt:

Av tabellerna framgår bland annat, att den största skattelindringen i för­

hållande till nuvarande ordning inträder vid en förmögenhet av 3 milj. kro­

nor och eu inkomst av 250 000 kronor. Den utgör 40 932 kronor i det att den

totala skattebördan nedbringas från nuvarande 197 192 kronor till 156 260

kronor. Det är på grund av ovannämnda och likartade resultat som herrar

Hagberg, Petrén och Sandberg i sitt särskilda yttrande anföra, att avdrags-

rätten i vissa lägen skulle leda till en skattelindring, som relativt sett kunde

anses för stor, och därför föreslå att avdragsrätten förbindes med en höj­

ning av skattesatsen för förmögenheter över 300 000 kronor. Vid bedömande

av denna invändning bör det till en början beaktas, att marginalskatte­

satsen enligt nuvarande ordning i det ovan angivna fallet utgör vid en för­

räntning av 2 % icke mindre än 163 %, vilken enligt utredningens förslag

nedbringas till allenast 159,5%>, men enligt herr Söderlunds reservation till

101 %. Vid en förräntning av 4 % äro motsvarande marginalskatter såsom

av tabellen framgår 118 %, 114,5 % och 80 %. En reform, varigenom mar­

ginalskattesatsen nedbringas från 163 % till 101 % resp. från 118 % till 80 %,

skulle således även enligt de ovannämnda tre reservanternas mening inne­

bära en för stor skattelindring. Exemplet visar emellertid, att avdragsrätten,

såsom herr Söderlund anfört, självfallet icke innebär annat än att de skatt­

skyldiga, som nu hårdast drabbas av oformligheterna i skattesystemet, få

största fördelen av att de avlägsnas.

Den enligt tabellerna högsta marginalskatten vid tillämpningen av herr

Söderlunds reservation uppgår till 101 %. Vid exempelvis den av oss tidi­

gare omnämnda inkomst- och förmögenhetskombinationen ■— förmögenhet

500 000 kronor och inkomst 80 000 kronor —- uppgår den vid en förränt­

ning av 2 % till 96 %, Aid en förräntning av 3 % till 83,s %, Aid en förränt­

ning av 3'/3 % till 79 % och vid en förräntning av 4 % till 76 %. Den skatte­

lindring, som enligt nämnda reservation inträder, innebär i realiteten intet

annat än att marginalskatterna vid någorlunda normal förräntning princi­

piellt icke tillåtas överstiga 100 %, samt att de icke på långt när förete

sådana oregelbundenheter som de uat utredningen förordade. Marginal­

skatter, ÖAerstigande den inkomst varå de belöpa, kunna dock icke rimligen

anses utgöra ett sådant resultat som man hör eftersträva vid utformningen

av skattesystemet. Man kan därför icke med fog påstå, att de aAT herr Söder­

lund och oss sålunda förordade, å bilagorna A och B redovisade marginal­

skatterna skulle understiga vad som kan anses skäligt och rimligt.

Delegationen fortsätter:

Samma tankegång som ligger till grund för den ovanberörda uppfatt­

ningen, att dessa skattesatser i vissa lägen skulle medföra för stor skatte­

lindring, kommer till uttryck i den av utredningens majoritet framställda

invändningen mot ifrågaAarande avdragsrätt, då det i betänkandet anföres,

att denna — genomförd med oförändrad förmögenhetsskatteskala — skulle

väsentligt omfördela det skattetryck på förmögenhetsägarna, som framgår

ur 1947 års beslut.

I anledning av denna invändning må erinras, att 1945 års skattebered-

ning, ATars betänkande ligger till grund för gällande skattesystem, såsom vi

Kungl. May.ts proposition nr 213.

121

i det på sin lid avgivna yttrandet över nämnda betänkande framhöllo, icke

aktat nödigt att förebringa någon som helst utredning för att belysa den

sammanlagda skattebörda, det av beredningen föreslagna skattesystemet

medförde i de individuella fallen. Beredningen framlade sitt förslag utan

att, såvitt av betänkandet framgår, ha undersökt, vilka marginalskatter,

som framkomme genom kumulationen av de progressiva skatter å inkomst

och förmögenhet, beredningen förordat. Det var således ett i hög grad brist­

fälligt material, som utgjorde grundvalen för den uppfattning i frågan om

omfördelningen av skattetrycket på förmögenhetsägarna, som dåvarande

finansministern och andra representanter för regeringspartiet läto komma

till uttryck i nämnda betänkande.

När skattereformen sedermera behandlades i bevillningsutskottet vid

1947 års riksdag, underströk utskottet, såsom vi förut framhållit, olägen­

heten av de höga marginalskattesatserna samt undersökte flera möjligheter

för åstadkommande av rättelse härutinnan. Utskottet anförde emellertid:

»Vid övervägande av dessa olika möjligheter till nedbringande av margi­

nalskatten har utskottet med hänsyn till de betydande intäktsbortfall, som

därigenom skulle uppkomma, icke ansett sig kunna förorda någon av

dessa». En av dessa möjligheter som utskottet undersökt var avdragsrätten

för förmögenhetsskatten vid inkomstberäkningen. Det intäktsbortfall, som

därigenom skulle uppkomma, hade, såsom i herr Söderlunds reservation

anföres, beräknats i de till 1947 års riksdag väckta motionerna I: 296 och

II: 436 till högst 30 milj. kronor på grundval av då tillgängligt skatteunder­

lag enligt inom bevillningsutskottet i anledning av dessa motioner verk­

ställda beräkningar till »rätteligen» omkring 56 milj. kronor samt enligt

de genom utredningens försorg numera verkställda beräkningarna på

grundval av 1949 års skatteunderlag till 35 å 36 milj. kronor. Om de av ut­

redningen föreslagna skatteskalorna läggas till grund för beräkningen,

blir intäktsbortfallet enligt utredningens beräkningar omkring 30 milj.

kronor eller föga mer än hälften av det på grundval av felaktiga beräk­

ningar angivna intäktsbortfall, utskottet i sitt ovan citerade yttrande

åsyftar.

»Det skattetryck på förmögenhetsägarna, som framgår ur 1947 års be­

slut», har således grundats på siffermaterial, vilket vid ärendets behandling

på kommittéstadiet varit i hög grad ofullständigt och vid den slutligen av­

görande behandlingen i riksdagen i hög grad felaktigt och vilseledande.

Under sådana förhållanden synes oss den av utredningen åberopade om­

ständigheten, att avdragsrätten skulle innebära en väsentlig omfördelning

av det skattetryck på förmögenhetsägarna, som kommer till uttryck i 1947

års ifrågavarande beslut, icke med fog kunna åberopas såsom skäl mot den

sakligt välgrundade reform, vi ovan förordat.------------

I samband med den av utredningen framställda invändningen, att

»varje ytterligare form av avdrag måste komplicera laxeringsförfarandet

och försvåra källskattcberäkningen» åberopar utredningen direktiven för

1950 års skattelagsakkunniga. Vad finansministern i dessa direktiv riktar

sig mot är emellertid bestämmelser, som »äro ägnade att försvåra beräk­

ningen av källskatten». Så kan emellertid icke anses vara fallet beträffande

det av oss förordade avdraget, vilket komme att medgivas omkring 200 000

skattskyldiga. Avdraget komme tvärtom att främja en bättre överensstäm­

melse mellan preliminär och slutlig skatt, såvitt angår det övervägande

antalet till förmögenhetsskatt skattskyldiga, vilka erlägga preliminär

A-skatt. För närvarande torde nämligen förmögenhetsskatten och även

inkomstskatten å förmögenhetens avkastning av dessa skattskyldiga i stor

Kungl. Maj:ts proposition nr 213.

122

Kungl. Maj:ts proposition nr 218

utsträckning erläggas i form av kvarstående skatt. Eftersom avdraget för

förmögenhetsskatten vid inkomstberäkningen skulle föranleda, att vid debi­

tering av den slutliga skatten den på löneinkomsten enligt skattetabellerna

uttagna preliminära inkomstskatten lämnar överskott, komme den kvar­

stående skatten att i motsvarande mån minskas. De ur källskattesynpunkt

anförda skälen mot den av oss förordade reformen sakna uppenbarlisen

allt fog.

Slutligen vilja vi beträffande den tekniska utformningen av ifråga­

varande avdragsrätt framhålla, att den skattskyldige icke lämpligen synes

böra tillgodoräkna sig avdraget för förmögenhetsskatten i sin allmänna

självdeklaration utan debiteringsförrättaren torde i samband med att orts-

avdraget tillgodoföres denne även böra verkställa avdrag från den taxerade

inkomsten för den i samma års förmögenhetsskattelängd påförda förmögen­

hetsskatten. På motsvarande sätt förfares vid debitering av preliminär skatt.

Om avdraget icke i sin helhet kan utnyttjas av den make, som är skatt­

skyldig för förmögenheten, bör återstående del tillgodoföras andre maken.

Förslaget rörande omyndiga barns förmögenhetsbeskattning

har i remissyttrandena givit anledning till åtskillig kritik. Denna avser

huvudsakligen dels den skatteskärpning som i jämförelse med nuvarande

förhållanden skulle inträda i sådana fall, då barnen äro under 16 år och

ha inkomster av sådan storlek att de själva beskattas för sin förmögenhet

och dels det relativt invecklade beskattningsförfarande som enligt förslaget

skulle erfordras när barnen ha egen skatteplikt till statlig inkomstskatt.

Förslaget avstyrkes av kammarrätten, länsstyrelserna i Kronobergs,

Kalmar, Skaraborgs och Norrbottens län samt vissa sammanslutningar.

Länsstyrelsen i Kalmar lån anför:

Mot detta förslag kan göras flera invändningar. Utredningen har icke

kunnat pavisa nagra bärande skäl för förslaget. Då det gäller sambeskatt­

ning av äkta makar, har man åtminstone försökt motivera denna beskatt-

ningsform med den rättsliga och faktiskt ekonomiska gemenskap, som

skulle vara rådande makar emellan. Beträffande förhållande emellan för­

äldrar och barn har icke ens påståtts, att sådan gemenskap skulle vara

rådande. Någon större skattekraft torde barnets förmögenhet icke äga en­

bart av den anledningen, att föräldrarna till äventyrs äga någon förmögen­

het. Om det resultat anses otillfredsställande, att barnet icke blir beskattat

för förmögenhet, då dess kapitalinkomst eller annan inkomst icke är så

stor, att densamma enligt vanliga regler uppgår till skattepliktigt belopp,

så gör man här åter en eftergift åt den oriktiga tanken, att förmögenheten

såsom sådan skulle ha någon skattekraft. Det upprättade förslaget medför

också den konsekvensen, att barnets förmögenhet blir skattefri under i

övrigt lika förhållanden endast av den anledning att barnet uppnår 16 års

ålder. Förmögenhetens skattekraft torde väl dock icke bli lägre enbart där­

för, att barnet uppnår högre levnadsålder. Det är också ur juridisk syn­

punkt en inadvertens att, då barnet civilrättsligt genom sin förmyndare

råder över förmögenheten, skatten på denna förmögenhet skulle bli bero­

ende av storleken av förmögenheten hos en annan person, med vilken

barnet civilrättsligt icke har någon förmögenhetsgemenskap. Enligt läns­

styrelsens mening ha icke några hållbara skäl företetts för ändringen i

barns förmögenhetsbeskattning, varför länsstyrelsen avstyrker förslaget i

denna del.

123

Beträffande det tekniska förfarandet i fall då barnet har egen skatte­

plikt till statsskatt anmärker länsstyrelsen i Östergötlands län att den före­

slagna formella samtaxeringen i sin praktiska tillämpning kommer att vålla

taxeringsmyndigheterna mycket besvär och tidsspillan. Med hänsyn härtill

ifrågasätter länsstyrelsen om icke förslaget kunde förenklas så att föräld­

rarna även i dessa fall påfördes hela förmögenhetsskatten.

Riksskattenämnden konstaterar beträffande beskattningsförfarandet att

detta i vissa fall innebär samtaxering icke av två personer — såsom vid sam-

taxering av äkta makar — utan av ett flertal skattskyldiga, något som ur

teknisk synpunkt icke vore önskvärt. Nämnden ifrågasätter därför om icke

regeln angående särskild taxering av barn under 16 år till förmögenhets­

skatt kunde begränsas till att avse allenast sådana fall, då yrkande därom

framställdes. Föräldrarna torde i de flesta fall icke ha något intresse av eu

uppdelning av skatten och det syntes innebära onödigt arbete att i samtliga

fall verkställa en dylik uppdelning.

Länsstyrelsen i Södermanlands lån kan icke dela utredningens mening att

de fall, då barn under 16 år ha egen skatteplikt till statlig inkomstskatt, äro

relativt fåtaliga. Skatteskärpningen torde därför komma att drabba åtskil­

ligt flera skattskyldiga än utredningen förutsatte. Någon anledning att be­

gränsa ifrågavarande skattskyldighet till barn under 16 år funnes icke

enligt länsstyrelsens mening. Skattskyldigheten borde avse alla barn.

Även länsstyrelsen i Jönköpings län anser att myndighetsåldern alltjämt

bör vara avgörande för skatteplikten och påpekar att skattskyldigheten för

föräldrarna bortfaller tidigare, om barnen upphöra att vara »hemma­

varande».

Kungl. May.ts proposition nr 213.

Departementschefen.

Skatteutredningen har ansett att förmögenhetsbeskattningen i 1947 års

utformning blivit i vissa lägen alltför hård till sina verkningar. Utredningen

har funnit en revision av skatteberäkningen vara motiverad också av pen­

ningvärdets fall och av det allmänna intresset att större utrymme beredes

åt sparandet. För egen del finner jag särskilt med hänsyn till penningvär­

dets fall en justering av förmögenhetsbeskattningen nu motiverad. Beträf­

fande de metoder, som därvid böra väljas, är jag ense med skatteutred­

ningen om att såväl en höjning av gränsen för skatteplikten som vissa änd­

ringar av förmögenhetsskatteskalan böra ifrågakomma.

I åtskilliga remissyttranden har förordats en högre gräns för skatte­

plikten än den av utredningen föreslagna, 40 000 kronor. Flera av remiss­

instanserna ha därvid —• i likhet med fyra ledamöter av utredningen —

velat bestämma gränsen högre för äkta makar än för ensamstående. En­

ligt min mening kunna vissa skäl tala för att ett högre belopp än 40 000

kronor fritages från beskattning. Däremot är jag icke benägen att frångå

den hittills gällande ordningen med en enhetlig skattepliktsgräns för alla

skattskyldiga.

124

Om gränsen sättes relativt högt och förmögenhetsskatten till en början

utgår med 5 promille, såsom utredningen föreslagit, kan något verkligt

behov av en högre skattepliktsgräns för äkta makar än för ensamstående

knappast föreligga. Det är visserligen riktigt att en gemensam skatteplikts­

gräns under särskilda förhållanden kan leda till att makar få erlägga för­

mögenhetsskatt, oaktat de före giftermålet var för sig icke haft sådan skatt­

skyldighet. Detta är dock en följd av sambeskattningen och såsom sådan

icke mera anmärkningsvärd än alt makar, vilka före äktenskapet var för

sig betalat förmögenhetsskatt, efter giftermålet kunna få betala en högre

sammanlagd förmögenhetsskatt än tidigare.

Icke heller torde det vara så vanligt att äkta makar ha förmögenhet av

skattepliktig storlek vid äktenskapets ingående. I allmänhet förvärvas för­

mögenheterna under äktenskapet genom arv eller annorledes. Om skatte-

pliktsgränsen bestämmes olika för makar och ensamstående, får detta till

följd att en relativ skärpning i förmögenhetsbeskattningen inträder i de tal­

rika fall, då skattepliktig förmögenhet föreligger när äktenskap upplöses

genom ena makens död. En sådan relativ skärpning i förmögenhetsbe­

skattningen för änklingar och änkor får emellertid betraktas såsom ett icke

önskvärt resultat.

I systematiskt hänseende är det otvivelaktigt en fördel att skatteplikts-

gränsen är enhetligt bestämd. En differentiering av gränsen medför en för­

skjutning av skattebeloppen i alla förmögenhetslägen. Skatteberäkningen

skulle alltså ske enligt två olika skattetariffer och skatten skulle icke utan

vidare kunna utläsas ur en och samma tabell.

Då jag sålunda av olika skäl icke kan biträda önskemålen om en annan

skattepliktsgräns för äkta makar än för ensamstående vid förmögenhets­

beskattningen, vill jag å andra sidan icke motsätta mig att den gemen­

samma gränsen bestämmes något högre än vad skatteutredningen före­

slagit. Den omständigheten att taxeringsvärdena vid årets fastighetstaxe­

ring genomsnittligt torde ha höjts mer än vad penningvärdeförsämringen

skulle föranlett kan också motivera en sådan höjning av det skattefria be­

loppet. Såsom lämplig gräns i detta avseende förordar jag 50 000 kronor.

För att uppnå en smidigare övergång från första till andra skiktet i

skatteskalan förordar jag tillika att det andra skiktet i den av skatteut­

redningen föreslagna skalan uppdelas och att skattesatsen bestämmes till

8 promille för den del av beskattningsbar förmögenhet som ligger mellan

100 000 och 150 000 kronor.

Med dessa modifikationer i skatteutredningens förslag skulle skalan för

förmögenhetsskatten få följande utseende.

Kungl. Maj:ts proposition nr 213.

125

Kungl. Maj:ts proposition nr 213.

Beskattningsbar för­

mögenhet, kr

50 000

Skatt

%

0

5

8

10

13

16

18

50 000— 100 000

100 000— 150 000

150 000— 200 000

200 000— 400 000

400 000—1 000 000

1

000

000

De av skatteutredningen föreslagna lättnaderna i förmögenhetsbeskatt­

ningen ha på skatteunderlaget vid 1949 års taxering beräknats medföra

ett inkomstbortfall för staten av 22,6 milj. kronor.1 Med de ytterligare lätt­

nader, som nu föreslås, kan inkomstbortfallet beräknas stiga med ytterligare

omkring 9 milj. kronor. Vilket verkligt inkomstbortfall dessa skattelätt­

nader komma att representera vid tiden för deras genomförande är i hög

grad beroende på utfallet av den nu pågående allmänna fastighetstaxe­

ringen och bar icke ansetts möjligt att här uppskattningsvis angiva.

I vissa reservationer till skatteutredningens förslag har föreslagits en

omläggning av förmögenhetsbeskattningen på det sätt att avdrag skulle med­

givas för påförd förmögenhetsskatt vid taxering till statlig inkomstskatt.

Då jag nu föreslagit vissa i förhållande till förmögenhetsskattens avkast­

ning mycket betydande sänkningar av skatten genom dels en höjning av

skattepliktsgränsen och dels en omarbetning av skatteskalan torde därav

framgå att jag icke ansett en avdragsrätt av detta slag böra ifrågakomma.

De yrkanden som framställts beträffande en dylik avdragsrätt gå olika

långt. En ledamot av skatteutredningen har sålunda ansett att, även om

avdragsrätten genomfördes, skalan för förmögenhetsskatten borde tills

vidare bibehållas i enlighet med det av utredningens majoritet framlagda

förslaget. En avdragsrätt av denna omfattning skulle otvivelaktigt innebära

en mycket väsentlig rubbning av grunderna för den år 1947 beslutade för­

mögenhetsskatten. Då jag icke har för avsikt att föreslå någon mera genom­

gripande omfördelning av skattetrycket mellan förmögenhetsägarna anser

jag mig icke behöva närmare ingå på detta särskilda förslag.

Enligt ett annat yrkande, som företrädes av tre ledamöter inom skatte­

utredningen, borde avdragsrätten genomföras i kombination med vissa höj­

ningar av skattesatserna i den nu gällande förmögenhetsskatteskalan. Man

skulle på detta sätt ha en möjlighet att förverkliga principen om avdrags­

rätt utan att i full utsträckning taga den konsekvens, som eljest är en

naturlig följd av avdragsrätten, nämligen att den bereder större fördel ju

högre upp i inkomst- och förmögenhetsskikten den tillämpas.

1 Den uträknade statliga förmögenhetsskatten för fysiska personer har varit på 1949

års taxering 114,3 milj. kronor, på 1950 års taxering 118,3 milj. kronor och på 1951 års

taxering 128,1 milj. kronor.

126

För min del kan jag emellertid icke heller biträda eu omläggning av

detta slag. När systemet med en kombinerad inkomst- och förmögenhets­

skatt övergavs år 1947 motiverades detta bl. a. med att tyngden av inkomst­

beskattningen och förmögenhetsbeskattningen kunde avvägas bättre var

för sig om de frigjordes från varandra. Om en avdragsrätt nu infördes

skulle detta innebära att inkomstskatten och förmögenhetsskatten ånyo

gjordes beroende av varandra. Avkastningen av förmögenhetsskatten skulle

icke längre vara ett uttryck för vad denna skatt i realiteten inbringade,

eftersom den samtidigt minskat den statliga inkomstskatten. Avdragsrätten

skulle sålunda otvivelaktigt innebära en systematisk komplicering.

Om en förmögenhetsskatt uttages och den i vissa avseenden befinnes

böra mildras har man, enligt min mening, att söka medlen härför inom

förmögenhetsbeskattningens egen ram. Att låta en viss del av skatten flyta

tillbaka i form av minskad inkomstskatt är en omväg, som torde böra und­

vikas. Botemedlen mot skattens eventuellt oförmånliga verkningar äro då

att söka i en mildring av skatteskalan. Med de ingalunda oväsentliga upp­

mjukningar av förmögenhetsbeskattningen som innefattas i skatteutred-

ningens förslag med de av mig nu föreslagna kompletteringarna anser jag

att man i detta avseende uppnått en rimlig avvägning av skatten.

Skatteutredningen har föreslagit att föräldrars skattskyldighet för hem­

mavarande barns förmögenhet skall göras beroende uteslutande av barnens

ålder och har i detta avseende ansett 16-årsgränsen böra vara avgörande.

Förslaget har framförts i syfte att åstadkomma en lämpligare ordning än

den nu gällande, enligt vilken skattskyldigheten åligger föräldrarna till

dess barnet fyllt 21 år, såvida icke barnet självt taxeras till statlig inkomst­

skatt med beskattningsbar inkomst. Den nuvarande regeln har ansetts med­

föra ojämna verkningar. Skatten för en mindre förmögenhet, som tillhör

ett barn, kan sålunda, om förmögenheten beskattas hos barnets föräldrar,

utgå efter en väsentligt högre skattesats än skatten för en större förmögen­

het, som till följd av avkastningens storlek eller andra omständigheter

beskattas hos barnet.

Skatteutredningens förslag skulle göra beskattningen av barnets för­

mögenhet oberoende av de mer eller mindre tillfälliga växlingarna i bar­

nets inkomst och därmed också undandraga de skattskyldiga möjligheten

att själva disponera över författningsbestämmelsen.

Skatteutredningen har i första hand prövat möjligheten att genomföra

regeln på det enkla sättet att barnets förmögenhet, så snart barnet icke

fyllt 16 år, skulle redovisas av föräldrarna och taxeras hos endera av dem

på samma sätt som nu sker när barnet icke självt påföres statlig inkomst­

skatt. Denna väg har icke befunnits framkomlig, eftersom — när det gäller

barn med större förmögenhet — det tydligen i vissa fall skulle vara obilligt

att påföra exempelvis barnets fader en skatt, för vilken han saknade laglig

möjlighet att erhålla täckning ur barnets förmögenhet eller inkomst. Utred­

ningen har därför funnit sig nödsakad att för alla de fall, då barnet har

Kungl. Maj:ts proposition nr 213.

127

egen skatteplikt till statsskatt, föreslå en formell samtaxering av förmögen­

het mellan föräldrar och barn, innebärande att den beskattningsbara för­

mögenheten beräknas för dem gemensamt och den därå uträknade skatten

sedermera fördelas mellan dem efter vars och ens förmögenhet (jäm­

för bihang 1, exemplet i anvisningarna till 8 § förordningen om statlig för­

mögenhetsskatt) .

Förfarandet skulle — såsom riksskattenämnden påpekat — innebära

samtaxering, icke av två personer, såsom vid samtaxering av äkta makar,

utan av ett flertal skattskyldiga, något som ur teknisk synpunkt icke är

önskvärt. Vissa remissmyndigheter ha på grund härav avstyrkt förslaget.

Även enligt min mening har den föreslagna regeln kommit att innebära en

komplikation som gör att den icke kan betecknas såsom någon rationell

lösning. Icke heller synes det lämpligt att — såsom riksskattenämnden

ifrågasatt — låta den formella samtaxeringen i dessa fall bli beroende på

framställning av någon av barnets föräldrar. Beskattningsresultatet blir

nämligen i vissa fall olika om den ena eller andra metoden användes och

de skattskyldiga skulle därigenom föranledas att verkställa förhandsberäk-

ningar av tämligen invecklat slag för att pröva vilken metod som skulle

ställa sig förmånligast.

På grund av de invändningar, som sålunda kunna riktas mot utred­

ningens förslag om barns förmögenhetsbeskattning, har jag icke funnit

lämpligt att framlägga förslaget.

Bestämmelsen i 8 § förordningen om statlig förmögenhetsskatt bör

emellertid numera anknyta till en beskattningsbar inkomst av minst 20

kronor för barnet. I samband med sådan justering av författningstexten

bör nu även den redaktionella ändringen vidtagas, att i 1 § tredje stycket

samma förordning hänvisning göres till 65 § kommunalskattelagen även

i vad sistnämnda paragraf berör frågor om barn. 2

Kungl. Maj:ts 'proposition nr 213.

2. DEN S. K. 80-PROCENTSPÄRREN.

I samband med 1947 års skattereform tillkom såsom ett provisorium en

spärregel, enligt vilken de totala direkta stats- och kommunalskatterna maxi­

merats till 80 % av inkomsten. En liknande spärregel gällde även tidigare

men avsåg då en begränsning endast av statliga skatter. Genom de nya be­

stämmelserna, givna i förordningen den 26 juli 1947 med provisoriska be­

stämmelser om begränsning av skatt i vissa fall, har spärrens verknings­

område betydligt utvidgats. Regeln äger tillämpning endast för fysisk person

och oskift dödsbo. Enligt bestämmelserna skall avkortning eller restitution

äga rum av det belopp, varmed skatterna för visst taxeringsår överstiga 80 %

av den för samma år till statlig inkomstskatt taxerade inkomsten ökad med

det vid taxeringen medgivna avdraget för utskylder. Till skatter hänföras

härvid statlig inkomstskatt och förmögenhetsskatt, allmän kommunalskatt,

landstingsmedel och tingshusmedel, således även fastighetsskatt.

128

Spärren är emellertid så till vida begränsad, att skattereduktion får ske

högst med ett belopp motsvarande den statliga inkomstskatten. Om det be­

lopp varmed skatten skall reduceras för att nedbringas till 80 % av inkomsten

icke täckes av statlig inkomstskatt, kunna sålunda skatterna likväl komma

att överstiga de 80 procenten.

Spärren tillämpas även vid beräkning av preliminär B-skatt (SFS 1949

nr 175).

Kungl. Maj:ls proposition nr 213.

Skatteutredningen.

Utredningen (s. 247—250) har inhämtat vissa uppgifter från länsstyrel­

serna om spärregelns tillämpning.

Uppgifterna visa att 80-procentspärren tillämpats i omkring 350 fall vid

1949 års taxering. Sammanlagt har på grund av ansökningarna avkortats

eller restituerats omkring 6 miljoner kronor. Den särskilda inskränkningen

av skattereduktionen till endast statlig inkomstskatt har fått betydelse i

omkring 40 av dessa fall. Det skattebelopp, som härigenom undantagits från

restitution eller avkortning, uppgår sammanlagt till omkring 300 000 kronor.

I några fall har det sålunda undantagna beloppet varit relativt stort i för­

hållande till det belopp som kunnat restitueras eller avkortas. Det torde då

särskilt vara fråga om fall, där den skattskyldige haft mycket stora till­

gångar i fastigheter men en i förhållande därtill låg inkomst.

Då uppgifterna från länsstyrelserna sålunda visa att 80-procentspärren

på grund av ifrågavarande inskränkning i vissa fall icke medger en begräns­

ning av skatterna till 80 % av inkomsten men detta varit avsikten med

spärren och denna avsikt utan större olägenheter synes kunna förverkligas

genom att skattereduktionen tillätes omfatta även förmögenhetsskatten,

finner utredningen en sådan utvidgning av spärrbestämmelserna vara

skälig. Vid utvidgningen vill utredningen dock fästa det villkoret, att för­

mögenhetsskatten icke därigenom må nedbringas till lägre belopp än som

motsvarar skatten på 50 % av den skattepliktiga förmögenheten. 80-procent-

spärren skulle nämligen eljest i vissa fall leda till en rubbning av grunderna

för den statliga förmögenhetsskatten.

Utredningen föreslår tillika att bestämmelserna om 80-procentspäi'ren,

vilka för närvarande äro provisoriska, göras definitiva.

Remissyttrandena.

Förslaget tillstyrkes eller lämnas utan erinran i remissvaren.

Bland de myndigheter, som särskilt berört denna fråga, ha läns styrelser na

i Södermanlands och Östergötlands län uttryckt sin tillfredsställelse med

den föreslagna ändringen. Förstnämnda länsstyrelse upplyser att, enligt vad

den funnit, förmögenhetsskatten i många fall varit av den omfattning att

spärren i sin nuvarande utformning icke medgivit den åsyftade begräns­

ningen av skatterna till 80 % av inkomsten.

129

Departementschefen.

Mot förslaget i denna del har jag intet att erinra.

I samband med att 1947 års förordning (nr 584) med provisoriska be­

stämmelser om begränsning av skatt i vissa fall nu ersättes med en för­

ordning utan provisorisk karaktär bör även den nu gällande förordningen

den 22 april 1949 (nr 175) med provisoriska bestämmelser om begräns­

ning i vissa fall av preliminär skatt ersättas med en ny författning, likale­

des av definitiv karaktär.

Kungl. Maj:ts proposition nr 213.

3. KVARLÅTENSKAPSSKATTEN.

I samband med ändringarna år 1947 på inkomst- och förmögenhetsbe­

skattningens område utbyggdes arvs- och gåvobeskattningen med en ny

skatteform, kvarlåtenskapsskatt. Sådan skatt beräknas på behållningen i

dödsbo efter avdrag för makes giftorättsandel. Skatten utgår på den del av

kvarlåtenskapens värde, som överstiger 30 000 kronor, enligt följande skikt­

skala.

Ivvarlåtenskap kr.

30 000

30 000—

50 000

50 000— 100 000

100

000200

000

200 000— 300 000

300 000— 500 000

500 000—1 000 000

1

000

000—2

000

000

2 000 000—5 000 000

5 000 000—

Kvarlåtenskapsskatt

%

0

5

10

15

20

25

30

35

40

50

Skattskyldigheten åligger dödsboet. Vid beräkning av den skattepliktiga

kvarlåtenskapen avräknas vad den avlidne genom arv, testamente eller gåva

erhållit inom fem år före dödsfallet. För att vinna erforderligt samband

mellan gåvobeskattningen och kvarlåtenskapsskatten har föreskrivits, att

kvarlåtenskapsskatt skall utgå även vid gåva. Skattskyldigheten åligger där­

vid givaren. Vid gåva till person, som är närmast till arv efter givaren eller till

sådan persons avkomling, tages vid skatteberäkningen hänsyn till givarens

förmögenhet, så att skatten på gåvan i dessa fall utgår efter den eller de

procentsatser, som skola tillämpas, om skatt uttagits för hela förmögenheten

och gåvans belopp utgjort den högst belastade delen av förmögenheten.

Skatteutredningen.

Utredningen konstaterar att kvarlåtenskapsskatten är en ny skatteform i

Sverige och att den tid, som förflutit sedan den började tillämpas, ännu är

för kort för att man skall kunna draga några säkrare slutsatser om dess

9

—437

62

Biliang till riksdagens protokoll 1952. 1 samt. Nr 213.

130

verkningar. Utredningen har därför icke heller ansett erforderligt att i be­

tänkandet redogöra för den diskussion om skatten, som förts såväl under

remiss- och riksdagsbehandlingen av förslaget som under tiden därefter.

Några ändringar i grunderna för kvarlåtenskapsskatten föreslås icke. Där­

emot har utredningen ansett den föreslagna höjningen av skattepliktsgrän-

sen vid förmögenhetsbeskattningen böra åtföljas av en motsvarande höj­

ning av gränsen för beräkning av kvarlåtenskapsskatt.

Då det första beskattade skiktet i skatteskalan för kvarlåtenskapsskatten

alltjämt torde böra omfatta 20 000 kronor, föreslår utredningen att skalan

ändras på följande sätt:

Kungl. Maj:ts proposition nr 213.

Gällande skala

Av utredningen föreslagen skala

Kvarlåtenskap

1 000-tal kr.

%

Kvarlåtenskap

1 000-tal kr.

%

30—

50

5

40—

60

5

50— 100

10

60— 100

10

100— 200

15

100— 200

15

200— 300

20

200— 300

20

300— 500

25

300— 500

25

500—1 000

30

500—1 000

30

1 000—2 000

35

1 000—2 000

35

2 000—5 000

40

2 000—5 000

40

5 000—

50

5 000—

50

I särskilda yttranden ha ledamöterna herrar Jonsson (s. 280—282),

Petrén och Sandberg (s. 284, 285) samt Hagberg och Söderlund (s. 300, 301)

yrkat att kvarlåtenskapsskatten skall avskaffas.

Remissyttrandena.

Den av skatteutredningen föreslagna höjningen av skattepliktsgränsen

och jämkningen av skalan för kvarlåtenskapsskatten har icke i och för sig

föranlett någon erinran i remissyttrandena.

Ett stort antal remissmyndigheter ha emellertid ansett att kvarlåtenskaps­

skatten borde helt avskaffas eller ersättas med annan skatteform, närmast

en skärpt arvslottsbeskattning. Detta föreslås av statskontoret, riksräken-

skapsverket, socialstgrelsen, överståthållarämbetet, elva länsstyrelser och

åtskilliga av näringslivets organisationer.

Departementschefen.

I likhet med skatteutredningens majoritet finner jag icke skäl föreslå

några ändringar i grunderna för kvarlåtenskapsskatten.

Den höjning av skattepliktsgränsen vid förmögenhetsbeskattningen till

50 000 kronor, som jag tidigare föreslagit, torde dock böra åtföljas av en

motsvarande höjning av gränsen för beräkning av kvarlåtenskapsskatt. Då

131

det första beskattade skiktet i skatteskalan för kvarlåtenskapsskatten allt­

jämt synes böra omfatta 20 000 kronor, föreslår jag att skalan ändras på

följande sätt.

Kungl. Maj ds proposition nr 213.

Kvarlåtenskap

Skatt

kr.

%

- 50 000

0

50 000—- 70 000

5

70 000—- 100 000

10

100 000—- 200 000

15

200 000—• 300 000

20

300 000—• 500 000

25

500 000— 1 000 000

30

1 000 000— 2 000 000

35

2 000 000— 5 000 000

40

5 000 000—

50

VI. JURIDISKA PERSONERS INKOMSTBESKATTNING.

Den statliga inkomstskatten är för juridiska personer i sin helhet en fast

skatt och utgör för närvarande

a) för svenska aktiebolag, svenska försäkringsanstalter i den mån de

icke driva livförsäkringsrörelse, samt sådana utländska juridiska personer,

som ej beskattas i likhet med fysiska personer,

40 % av den beskattningsbara inkomsten;

b) för svenska ekonomiska föreningar, sparbanker, sparbankernas sä­

kerhetskassa, Sveriges allmänna hypoteksbank, Konungariket Sveriges

stadshypotekskassa, hypoteksföreningar, svenska bostadskreditkassan och

bostadskreditföreningar,

32 % av den beskattningsbara inkomsten;

c) för försäkringsanstalter i den mån de driva livförsäkringsrörelse,

10 % av den beskattningsbara inkomsten; samt

d) för övriga juridiska personer,

15 % av den beskattningsbara inkomsten.

Beträffande de ekonomiska föreningarnas beskattning må här erinras

om följande.

För de ekonomiska föreningarna föreslog 1945 års statsskatteberedning

samma skattesats som för aktiebolagen, 40 %. Även i propositionen nr 212

år 1947 föreslogs samma skattesats för ekonomiska föreningar som för

aktiebolag. 1947 års bevillningsutskott förordade emellertid att skattesatsen

för de ekonomiska föreningarna skulle bibehållas vid vad den tidigare varit,

32 %. Härom anförde utskottet, att det utan tvivel kunde antagas, att

föreningarnas medlemmar i genomsnitt hade lägre inkomster än aktie­

bolagens delägare. Bland de ekonomiska föreningarna torde även — sade

132

utskottet — finnas ett stort antal med små inkomster och många av dessa

hade ej heller till syfte att främja medlemmarnas ekonomiska intressen.

Särskilt med tanke på sådana fall syntes det önskvärt, att en något lägre

skattesats fastställdes för de ekonomiska föreningarna än för aktiebolagen.

Visserligen kunde praktiska skäl tala för att skattesatsen bestämdes lika

för de båda kategorierna. En viss risk kunde eljest finnas för att aktiebolag

kunde komma att ombildas till ekonomiska föreningar uteslutande i syfte

att erhålla en lindrigare beskattning. Även vid nystartande kunde skatte-

synpunkter bli avgörande för valet av företagsform. Utskottet fann dock,

att dessa synpunkter vägde mindre tungt än önskemålet om att bibehålla

skattesatsen vid 32 % för föreningarna.

Även för Sveriges allmänna hypoteksbank, Konungariket Sveriges stads-

hypotekskassa, hypoteksföreningar, svenska bostadskreditkassan och bo-

stadskreditföreningar föreslog utskottet — med enahanda avvikelse från

propositionen — en skattesats av 32 %.

Förslaget godkändes av riksdagen med den utvidgningen, att jämväl

sparbankerna fördes till samma grupp som de ekonomiska föreningarna.

Kungl. Maj:ts proposition nr 213.

Skatteutredningen.

Utredningen har övervägt frågan huruvida den nuvarande skillnaden i

skattesats för ekonomiska föreningar och för aktiebolag bör bibehållas (s.

259—264) samt yttrar därom. Frågan är närmast av principiell natur.

Den verksamhet, som bedrives i de båda företagsformerna, är sa likartad

att någon rationell grund för en olika behandling är svår att finna. Tvärtom

bör det vara ett önskemål att den ena företagsformen icke beredes förmå­

ner vid skatteberäkningen framför den andra. Med den konsolidering, som

de kooperativa föreningarna uppnått och med de för dem i övrigt gällande

moderata beskattningsreglerna torde de skäl, som år 1947 åberopades för

en differentiering, icke numera vara bärande. Enligt utredningens mening

bör därför likställighet mellan de båda kategorierna nu genomföras, på det

sätt att skattesatsen även för de ekonomiska föreningarna bestämmes till

40 %.

Till den grupp, för vilken den statliga inkomstskatten beräknas till 32 %,

höra — förutom de ekonomiska föreningarna — sparbankerna, sparban­

kernas säkerhetskassa, Sveriges allmänna hypoteksbank, Konungariket

Sveriges stadshypotekskassa, hypoteksföreningarna, svenska bostadskredit­

kassan och bostadskreditföreningarna. I enlighet med det ovan förda reso­

nemanget har utredningen i första hand prövat förutsättningarna för att

höja skattesatsen till 40 % för hela denna grupp. Emellertid har utredningen

icke funnit tillräckliga skäl att låta höjningen omfatta även jordbrukets

kreditkassor och sparbankerna. Någon höjning har då icke heller ifrågasatts

för övriga nämnda kreditinstitut. Verksamheten har i dessa fall ansetts vara

av samma slag och i väsentliga drag skilja sig från den verksamhet, som

vanligen utövas av ekonomiska föreningar.

Kungl. May.ts proposition nr 213.

133

Utredningens förslag begränsas härigenom till en höjning av skatte­

satsen till 40 % för de ekonomiska föreningarna med undantag av jord­

brukets kreditkassor.

I särskilt yttrande ha herrar Franzon, Hagberg och Söderlund förordat en

höjning av skattesatsen till 40 % jämväl för jordbrukets kreditkassor och

de övriga i 10 § 2 mom. b) förordningen om statlig inkomstskatt omnämnda

penninginrättningarna.

Remissyttrandena.

Av de hörda myndigheterna och sammanslutningarna ha många an­

tingen icke ingått på frågan om de juridiska personernas beskattning eller

också lämnat förslaget i denna del utan erinran.

I den mån frågan närmare berörts i remissyttrandena har den emeller­

tid föranlett starkt divergerande meningar.

Kommerskollegium understryker de av utredningen anförda skälen för

en höjning av de ekonomiska föreningarna i paritet med aktiebolagens och

finner att den ena företagsformen ur rättvise- och konkurrenssynpunkt

uppenbarligen icke bör beredas förmåner vid beskattningen framför den

andra.

Till förmån för förslaget uttala sig även Sveriges köpmannaförbund och

Sveriges grossistförbund.

Åtskilliga remissinstanser tillstyrka förslaget men anse att undantag icke

bort göras för jordbrukets kreditkassor och ej heller för sparbankerna eller

de ovan nämnda övriga kreditinstituten. Till denna grupp — vilken så­

lunda anslutit sig till den av herrar Franzon, Hagberg och Söderlund an­

förda reservationen -—- höra statskontoret, överståthållarämbetet, länssty­

relsen i Västernorrlands län, de av näringslivets skattedelegation företrädda

organisationerna samt några av de hörda handelskamrarna.

Överståthållarämbetet anser sig sålunda icke kunna förorda en lägre

skattesats för ifrågavarande penninginrättningar än den som skall gälla för

ekonomiska föreningar i allmänhet. Om de förra ansåges av särskilda skäl

höra gynnas vid beskattningen, borde detta ske endast på det sättet att

viss skattefrihet medgåves dem för uppläggande av reserver.

Å andra sidan ifrågasättes i vissa remissyttranden om icke ytterligare

kategorier av föreningar borde undantagas från den föreslagna skattehöj­

ningen.

Kammarrätten har sålunda i princip icke något att erinra mot förslaget

men vill ifrågasätta om icke undantag borde göras även för de s. k. fastig-

hetsföreningarna.

134

Länsstyrelsen i Kopparbergs län anför:

Mot utredningens förslag att skattesatsen för nämnda ekonomiska

föreningar bestämmes till 40 % har länsstyrelsen i princip intet att erinra.

Emellertid finnas inom länet ett icke obetydligt antal vatten- och/eller av-

loppsföreningar, vilkas huvudsakliga syfte icke är att främja medlemmar­

nas ekonomiska intressen. Nämnda föreningars verksamhet omfattar som

regel endast ett mycket begränsat antal fastigheter. Föreningarnas huvud­

sakliga tillgång utgöres av s. k. anläggningsarbeten, varå värdeminsknings-

avdrag icke torde kunna medgivas. Föreningarna kunna därför ej annat än

i undantagsfall konsolidera sin ställning på annat sätt än genom uttaxering

å medlemmarna. För att undvika höjd uttaxering under år, då förening

måste ikläda sig större utgifter för reparationer och underhåll, är för­

eningen därför nödsakad årligen uttaxera avgifter överstigande de årliga

driftskostnaderna. Föreningens härigenom uppkomna inkomst liksom rän­

tan å hopsamlat kapital är skattepliktig. Höjd skattesats å dessa nästan

utan undantag små och kapitalfattiga föreningars inkomst skulle fördröja

föreningarnas konsolidering. Länsstyrelsen anser det därför önskvärt att

skattesatsen om möjligt icke höjes för dessa och med dem jämställda

föreningar.

I avstyrkande riktning uttala sig länsstyrelsen i Blekinge län, riksförbun­

det landsbygdens folk och Sveriges lantbruksförbund samt kooperativa

förbundet.

Riksförbundet landsbygdens folk yttrar:

Förbundet får på det allvarligaste avstyrka förslaget till ökning av skatte­

satsen för de ekonomiska föreningarna. Härvid synes endast böra påpekas

att de ekonomiska föreningarna icke på något sätt äro likställda med aktie­

bolagen. Genom den nya föreningslagen har dessutom möjligheten att bilda

ekonomiska föreningar inskränkts, varigenom sådana sammanslutningar,

som till sin verksamhet ha likhet med aktiebolagen, icke kunna utnyttja

föreningsf ormen.

Sveriges lantbruksförbund anför bland annat:

Skatteutredningen talar om att ökad konsolidering skett inom för-

eningsrörelsen. För jordbrukets ekonomiska föreningar är detta så tillvida

riktigt, att föreningarnas eget kapital totalt ökats ej obetydligt. Denna ök­

ning har dock knappast kunnat hålla jämna steg med ökningen av omsätt-

ningssummorna, vilka stegrats såväl till följd av ökad omsättningsvolym

som till följd av prisstegringarna. Det egna kapitalet har under de senaste

åren inom de affärsdrivande föreningarna i genomsnitt uppgått till omkring

27 % utav de bokförda värdena för tillgångar, och detta procenttal visar på

sistone en tendens till nedgång till följd av nyss berörda förhållanden. De

dolda reserveringarna torde i allmänhet vara relativt små och äro utan

tvivel väsentligt mindre än i allmänhet inom industribolagen, som dels

förfoga över större objekt i form av anläggningar och varulager, dels i

större utsträckning därigenom kunnat utnyttja möjligheter till en skatte­

fri konsolidering. Genom investeringsbegränsningarna ha jordbrukets för­

eningar vidare förhindrats att förnya och utbygga sina anläggningar i nor­

mal omfattning, varför ett stort eftersatt byggnadsbehov inom nära framtid

kommer att göra sig gällande. Då dessa anskaffningar måste göras till

mycket högre kostnader än värdena på nuvarande anläggningar, kommer

det egna kapitalet, varöver föreningarna nu förfoga, att i stor utsträckning

visa sig otillräckligt.

Kungl. Maj ds proposition nr 213.

Kunql. Maj.ts proposition nr 213.

135

Måhända ännu viktigare i nu förevarande sammanhang är emellertid,

att det egna kapitalet hos jordbrukets föreningar till huvudsaklig del (cirka

80 %) utgöres av insatskapital och till liten del består av genom vinster upp­

samlade fonder. Insatskapitalet är emellertid i föreningar icke på samma

sätt fast bundet vid företaget som fallet är med aktiekapitalet hos bolagen.

Såväl föreningslagen som föreningarnas stadgar förutsätta nämligen, att

insatserna skola återbetalas vid medlems avgång ur föreningarna, vilken

avgång regelmässigt äger rum, när medlem frånträder sitt jordbruk eller

avlider. Insatskapitalets vidmakthållande förutsätter därför, att nya med­

lemmar inträda och betala insatser i de avgångnas ställe. Det måste sålunda

omsättas för varje generation eller under loppet av cirka 25 år.

Med hänsyn till insatskapitalets nu berörda obeständighet ger dess stor­

lek vid en viss tidpunkt inte något bestämt uttryck för graden av dessa

företags konsolidering, och det är i hög grad önskvärt att företagens finan­

siella underlag i större utsträckning än vad nu är fallet baseras på en

successiv uppsamling av vinstmedel i form av fonder. Erfarenheten har

emellertid visat, att denna väg för konsolidering stöter på mycket stort

motstånd inom jordbrukets ekonomiska föreningsrörelse till följd av de

skattekonsekvenser detta skulle medföra redan vid nuvarande skattepro-

cent. Detta sammanhänger med att föreningarnas medlemmar i genomsnitt

ha relativt låga inkomster och att ett tillkommande inkomstbelopp därige­

nom blir lägre beskattat hos medlemmarna än eu motsvarande vinst skulle

bli hos föreningarna. Nämnda motstånd kommer utan varje tvivel att bli

ännu större, om skal teprocenten liöjes. För föreningarna är det på längre

sikt olyckligt att strävanden till ökad fondbildning på detta sätt motverkas.

Till förklaring av dessa förhållanden och skillnaden gentemot aktiebo­

lagen må ytterligare följande framhållas. Föreningarna äro till skillnad

från aktiebolagen icke kapitalassociationer med eget vinstintresse eller

intresse att ge hög avkastning på det engagerade kapitalet. Deras kapital

har endast till uppgift att finansiera verksamheten, och vad jordbrukets

ekonomiska föreningar beträffar äro de gemensamma tjänsteorgan för jord­

brukarna med uppgift att i främsta rummet åstadkomma förbättrad avsätt­

ning för medlemmarnas produkter och förbilligade inköp av produktions-

förnödenheter samt att utföra andra tjänster. Det ligger därför i dessa före­

tags hela verksamhetsprincip att arbeta med liten vinstmarginal, varige­

nom de tillföra jordbrukarna ökade inkomster respektive minskade kost­

nader. Därmed öka de också skatteunderlaget hos jordbrukarna. Deras

verksamhetsprinciper möjliggöra emellertid också för dem att i viss grad

själva reglera produkt- respektive förnödenhetspriserna till jordbrukarna

och därmed de egna vinsterna. Höga skattesatser skärper deras strävan att

arbeta med små vinster och hämmar deras konsolidering genom fondav­

sättningar. I stället söka föreningarna, såsom förut visats, ernå mera eget

kapital genom insatsbelalning från medlemmarna med de olägenheter detta

erbjuder ur andra synpunkter.

En höjning av sked teprocenten för föreningarna kommer sålunda att

starkt motverka eu sund konsolideringssträvan hos jordbrukets föreningar

och kommer med all sannolikhet icke att leda till någon ökning av skatte­

intäkterna. Förbundet är däremot övertygat om att eu sänkt skattesats

skulle få till följd eu ökning av skatteunderlaget hos i varje fall jordbrukets

föreningar och håller före, att skatteintäkterna från denna grupp av företag

därigenom skulle ökas i stället för alt minskas. Likartade förhållanden

torde göra sig gällande inom flera andra föreningsgrupper. Det må visser­

ligen kunna sägas, att själva den verksamhet, som bedrives i aktiebolags-

och föreningsform är sä likartad, all någon rationell grund för olika be­

136

handling ur skattesynpunkt svårligen kan angivas. Men detta får dock icke

utgöra hinder för en fristående bedömning av skattefrågan för föreningar­

nas egen del, och en sådan bedömning leder till annan slutsats än den som

skatteutredningen kommit till. Det finnes dessutom mindre anledning lik­

ställa föreningar och aktiebolag nu, sedan den nya föreningslagen dragit

en mera bestämd gräns mellan ekonomiska föreningar och andra företags­

former. Vidare må hänvisas till att skatteutredningen berört tanken på

lägre skattesats även för bolag, som ej hunnit bilda reservfond av tillfreds­

ställande storlek. Skulle likheten i skattesats för aktiebolag och föreningar

emellertid i och för sig anses vara en viktig angelägenhet, så kan förbundet

icke finna, att den rådande skattesatsen för bolagen nödvändigt skall vara

utslagsgivande och »normgivande. Även bolagsbeskattningen synes i så fall

kunna upptagas till omprövning. För föreningarnas del får Lantbruksför-

bundet i varje fall, från de utgångspunkter som enligt deras uppfattning

böra vara avgörande för frågans bedömning, avstyrka en höjning av skatte-

procenten.

Kooperativa förbundet har i denna fråga uttalat:

I fråga om skattesatsernas höjd för aktiebolag och ekonomiska för­

eningar önskar styrelsen framhålla följande. Styrelsen har alltid på rent

principiella grunder företrätt den uppfattningen, att olika företag och före­

tagsformer böra i skattehänseende, i näringspolitiskt hänseende och i övrigt

ha möjligheter att tävla på lika villkor. Sådan fri tävlan på lika villkor utgör

en av de starkaste garantierna för att konsument- och samhällsintressena

tillvaratagas på bästa sätt. Ur denna synpunkt är det naturligt, att sty­

relsen icke kan förorda någon diskriminering i skattehänseende riktad mot

vare sig den ena eller den andra företagsformen. Likställighet bör så långt

detta överhuvud taget är tekniskt genomförbart eftersträvas vid behand­

lingen av olika företagsformer i skattehänseende. Det ter sig tämligen

naturligt att verkställa en jämförelse mellan större ekonomiska föreningars

produktionsverksamhet och företagsverksamhet bedriven i aktiebolagsform,

varför någon differentiering i skattesatsens höjd mellan större ekonomiska

föreningar och aktiebolag i dylika fall icke synes böra förekomma. Pro­

blemet ställer sig åtskilligt annorlunda om en jämförelse skulle verkställas

mellan ekonomiska föreningar, exempelvis konsumtionsföreningar, som

driva detaljhandelsverksamhet i tävlan med av enskilda personer ägda

detaljhandelsföretag av motsvarande storleksordning. Redan med nu gäl­

lande skattelagstiftning torde det klart kunna ådagaläggas, att belastningen

i skattehänseende på konsumtionsföreningarna och deras föreståndare

sammanlagt väsentligen torde överstiga vad en enskild handlande utger i

skatt för inkomster "från en handelsverksamhet av motsvarande storleks­

ordning. Om de ekonomiska föreningarna genomgående enligt det nu före­

liggande förslaget skola beskattas med 40 % liksom aktiebolagen, kommer

den nyss påtalade ojämnheten i konkurrensbetingelserna mellan koopera­

tiva föreningar och enskilda detaljhandelsföretag att ytterligare skärpas.

Detta är ägnat att inge allvarliga betänkligheter. Dessa bli så mycket större

som i de senast beslutade tillfälliga skatteformerna den undre gränsen för

skatteplikt fastställts så, att enskilda småföretag i viss utsträckning torde

gynnas.

I anledning av vad som anförts i den av herrar Franzon, Hagberg och

Söderlund avgivna reservationen framhåller svenska sparbanksföreningen

i sitt yttrande bland annat:

Kungl. Mai ds proposition nr 213.

137

Sparbankerna bedriva ingalunda penningrörelse i syfte alt gynna någon

viss grupp medborgare. Inte blott står det var och en fritt att begagna de

tjänster, sparbankerna kunna erbjuda, utan sparbankerna göra även som

bekant allt de kunna för att så många som möjligt skola få del av dessa

tjänster. Ett påstående att sparbankernas insättare eller låntagare skulle

kunna anses på något sätt jämställda med aktieägare saknar därför allt

fog. Sparbanksföreningen har i en promemoria till 1949 års skatteutred-

ning närmare utvecklat föreningens synpunkter på sparbankernas beskatt­

ning och därvid bland annat framhållit den väsentliga skillnad mellan

affärsbanker och sparbanker, som ligger däri att sparbankernas »synliga

reserver», d. v. s. reservfonden, som normalt skall bilda underlag för in-

låningsrätten jämlikt 25 § sparbankslagen, måste uppbyggas av sparban­

kerna själva under tryck av den därpå belöpande skatten, medan affärs­

bankerna kunna vidga underlaget för sin inlåningsrätt även genom ökning

av aktiekapitalet. Sparbankerna äro därför i själva verket relativt ogynn­

samt ställda i beskattningshänseende även om skattesatsen för deras del

bibehålies vid 32 % i enlighet med skatteutredningens förslag. Sparbanks­

föreningen hemställer på denna punkt om bifall till skatteutredningens

förslag.

Slutligen kan nämnas att statistiska centralbyrån i anledning av förslaget

om att sammanföra aktiebolag och ekonomiska föreningar till gemensam

skattesats framhållit det från statistisk synpunkt angelägna i att aktie­

bolagen längdföras och summeras särskilt i inkomstlängden.

Departementschefen.

Skatteutredningens förslag rörande skattesatsen för juridiska personer

har i remissyttrandena mött erinringar av mycket varierande slag. Då jag

har för avsikt att inom en nära framtid låta ytterligare utreda vissa med

juridiska personers beskattning sammanhängande spörsmål har jag funnit

lämpligast att låta med förevarande fråga tills vidare anstå. Jag är sålunda

icke beredd att nu framlägga något förslag i ämnet utan kommer att upp­

taga detta i ett senare sammanhang.

Kungl. Maj:ts proposition nr 213.

DEPARTEMENTSCHEFENS HEMSTÄLLAN.

Föredragande departementschefen hemställer härefter, att Kungl. Maj:t

måtte föreslå riksdagen att antaga inom finansdepartementet upprättade

förslag till

1) lag om ändring i kommunalskattelagen den 28 septem­

ber 1928 (nr 370);

2) förordning om ändring i förordningen den 26 juli 1947

(nr 576) om statlig inkomstskatt;

3) förordning om ändring i förordningen den 26 juli 1947

(nr 577) om statlig förmögenhetsskatt;

4) förordning om ändring i taxeringsförordningen den 28

september 1928 (nr 379);

138

5) förordning om ändring i uppbördsförordningen den 31

december 1945 (nr 896);

6) förordning med bestämmelser om begränsning av skatt

i vissa fall;

7) förordning med bestämmelser om begränsning i vissa

fall av preliminär skatt; samt

8) förordning om ändring i förordningen den 26 juli 1947

(nr 581) om kvarlåtenskapsskatt.

Med bifall till denna av statsrådets övriga ledamöter

biträdda hemställan förordnar Hans Maj :t Konungen,

att proposition av den lydelse, bilaga till detta proto­

koll utvisar, skall avlåtas till riksdagen.

Ur protokollet:

Birgit Warholm.

Kungl. Maj ds proposition nr 213.

Kungl. Maj:ts proposition nr 213.

139

Bihang. 1.

Förslag

till

lag om ändring i komimmalskattelagen den 28 september 1928 (nr 370).

Härigenom förordnas, att 48 § 2 mom., 52 § 1 mom. och 65 § kommunal­

skattelagen den 28 september 1928 ävensom anvisningarna till 46 § 3. och 48 §

samma lag1 skola erhålla följande ändrade lydelse.

48 §.

2 mom. Skattskyldig fysisk —------ nedan sägs.

Skattskyldig, som — — — 2 000 kronor.

Skattskyldig, som under hela eller någon del av beskattningsåret varit

änkling eller änka och som vid andra makens död levt tillsammans med denne,

äger att vid taxering för det beskattningsår, under vilket dödsfallet inträffat,

och för det därpå följande beskattningsåret åtnjuta ortsavdrag med belopp

som i föregående stycke sägs.

Skattskyldig, som under beskattningsåret haft husföreståndarinna hos sig

anställd, äger, därest han varit ogift (varmed jämställes änkling, änka eller

frånskild) och haft hemmavarande barn för vilket rätt till allmänt barnbidrag

förelegat, att åtnjuta kommunalt ortsavdrag med belopp som i andra stycket

sägs.

Annan skattskyldig än i andra, tredje eller fjärde stycket sägs äger åtnjuta

kommunalt ortsavdrag med följande belopp, nämligen i ortsgrupp I 1 180

kronor, i ortsgrupp II 1 230 kronor, i ortsgrupp III 1 290 kronor, i ortsgrupp

IV 1 340 kronor och i ortsgrupp V 1 400 kronor.

52 §.

1 mom. Äkta makar, som under beskattningsåret levt tillsammans, taxeras

en var för sin inkomst samt mannen därjämte för boets gemensamma inkomst.

Har vid dylik taxering avdrag, som i 46 § 1 och 2 mom. medgives, helt eller

delvis ej kunnat utnyttjas å den ena makens skattepliktiga inkomst, må bristen

avräknas å den andra makens inkomst i samma kommun. Ortsavdrag beräknas

för en var av makarna till hälften av det belopp, som i 48 § 2 mom. andra

stycket sägs, dock att, om ortsavdrag helt eller delvis ej kan utnyttjas å den

ena makens taxerade inkomst, bristen må avräknas å den andra makens taxe­

rade inkomst. Avdrag, som i 50 § 2 mom. andra eller tredje stycket sägs, be-

*) Senaste lydelse av 48 § 2 mom., 52 § 1 mom. och anvisningarna till 48 § se

1950: 252.

Senaste

lydelse av

65

§ se

1945:897.

140

Kungl. Maj-.ts proposition nr 213.

räknas för vardera maken för sig under iakttagande av att avdraget för makarna

tillsammans icke må överstiga det i 50 § 2 mom. andra stycket angivna beloppet.

Skola makarna taxeras i kommuner, tillhörande olika ortsgrupper, beräknas

ortsavdrag för dem efter den högre ortsgruppen.

65 §.

Frågan, huruvida — — — före taxeringsåret.

I fråga om skattskyldig, som ingått äktenskap under beskattningsåret,

skola de för gift skattskyldig gällande bestämmelserna äga tillämpning först

vid taxering för det därpå följande beskattningsåret.

Angående rätt i vissa fall för änkling eller änka att åtnjuta ortsavdrag så­

som gift skattskyldig stadgas i 48 § 2 mom. tredje stycket.

Har eljest under beskattningsåret ändring inträtt i förhållande, som har bety­

delse för tillämpning av bestämmelserna angående taxering av gift skatt­

skyldig, skall det förhållande, som rått under större delen av beskattnings­

året, vara bestämmande för taxeringen.

Anvisningar

till 46 §.

3. Om en person varit gift eller om gift kvinna levt tillsammans med sin

man, bedömes med ledning av föreskrifterna i 65 §.

till 48 §.

Vad i denna paragraf stadgas om person, som varit här i riket bosatt, skall

på grund av föreskriften i 68 § tillämpas även å person, som här i riket stadig­

varande vistats. Frågan om en person varit gift eller om en gift person levt

tillsammans med sin make, liksom ock frågan huruvida skattskyldig haft barn

eller icke bedömes med ledning av föreskrifterna i 65 §. Rätt till allmänt barn­

bidrag anses föreligga från och med den dag barnet fötts eller rätten eljest

inträtt till och med den dag barnet fyllt 16 år eller rätten eljest upphört.

Med barn avses jämväl styvbarn ävensom adopterat barn. Avgörande för

frågan, huruvida skattskyldig haft husföreståndarinna, är det förhållande, som

rått under större delen av beskattningsåret.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1953; dock att äldre bestämmelser

fortfarande skola gälla i fråga om 1953 års taxering samt i fråga om eftertaxe-

ring för år 1953 eller tidigare år.

Kungl. Maj:ts proposition nr 213.

141

Förslag

till

förordning om ändring i förordningen den 26 juli 1947 (nr 576) om statlig

inkomstskatt.

Härigenom förordnas, att 4 § 2 mom., 8 § 1 mom., 9 §, 10 § och 11 § 1 mom.

förordningen den 26 juli 1947 om statlig inkomstskatt1 skola erhålla följande

ändrade lydelse.

4

§•

2 mom. Har gift kvinna, som levt tillsammans med sin man och under större

delen av beskattningsåret varit här i riket bosatt, under året haft inkomst

av rörelse eller av eget arbete, må hon, om och i den mån sådan hennes inkomst

därtill förslår, åtnjuta avdrag med 300 kronor.

8

§-

I mom. Skattskyldig fysisk person, som varit här i riket bosatt under hela

beskattningsåret, äger att å den taxerade inkomsten åtnjuta statligt ortsav-

drag, vars storlek bestämmes med hänsyn till de ortsgrupper, som angivas

i 48 § 1 mom. kommunalskattelagen.

Skattskyldig, som under beskattningsåret varit gift och levt tillsammans

med andra maken, åtnjuter statligt ortsavdrag med följande belopp, nämligen

i ortsgrupp I 3 360 kronor, i ortsgrupp II 3 520 kronor, i ortsgrupp III 3 680

kronor, i ortsgrupp IV 3 840 kronor och i ortsgrupp V 4 000 kronor.

Skattskyldig, som under hela eller någon del av beskattningsåret varit änk-

ling eller änka och som vid andra makens död levt tillsammans med denne,

äger att vid taxering för det beskattningsår, under vilket dödsfallet inträffat,

och för det därpa följande beskattningsåret åtnjuta ortsavdrag med belopp

som i föregående stycke sägs.

Skattskyldig, som under beskattningsåret haft husföreståndarinna hos sig

anställd, äger, därest han varit ogift (varmed jämställes änkling, änka eller

frånskild) och haft hemmavarande barn för vilket rätt till allmänt barnbidrag

förelegat, att atnjuta statligt ortsavdrag med belopp som i andra stycket sägs.

Annan skattskyldig än i andra, tredje eller fjärde stycket sägs äger åt-

njuta statligt ortsavdrag med följande belopp, nämligen i ortsgrupp I 1 680

kronor, i ortsgrupp II 1 760 kronor, i ortsgrupp III 1 840 kronor, i ortsgrupp IV

1 920 kronor och i ortsgrupp V 2 000 kronor. 9

9

§•

1 mom. Skattskyldigs beskattningsbara inkomst skall, med iakttagande av

vad nedan i 11 § stadgas, fastställas enligt de i 2 och 3 mom. angivna grunder.

2 mom. För skattskyldig fysisk person, som varit här i riket bosatt under

hela eller nagon del av beskattningsåret, utgöres den beskattningsbara in­

komsten av den taxerade inkomsten minskad med statligt ortsavdrag.

*) Senaste lydelse av 9 § 2 och 3 mom. se 1951:423, av 9 § 5 mom. se 1951:329, av 10 8 1 mom.

se 1951:180 samt av 10 § 2 mom. se 1949: 67 och 1950: 309.

142

Kungl. Maj ds yr oposition nr 213.

Finnes skattskyldigs — — — beskattningsbar inkomst.

3 mom. För annan skattskyldig än som i 2 mom. avses utgör den taxerade

inkomsten tillika beskattningsbar inkomst.

4 mom. Skatteplikt till statlig inkomstskatt inträder

för fysisk person, som varit här i riket bosatt under hela eller någon del av

beskattningsåret: då den beräknade beskattningsbara inkomsten uppgår till

minst 20 kronor;

för annan skattskyldig: då den beräknade beskattningsbara inkomsten

uppgår till minst 100 kronor.

10

§.

1 mom. Statlig inkomstskatt utgår för fysiska personer, oskifta dödsbon

och familjestiftelser med viss i särskild ordning bestämd procent av nedan

angivna grundbelopp.

För skattskyldig fysisk person, som avses i 8 § 1 mom. andra, tredje eller

fjärde stycket och som varit bär i riket bosatt under hela eller någon del av

beskattningsåret, utgör grundbeloppet:

när den beskattningsbara inkomsten icke överstiger 8 000 kronor: 12 procent

av den beskattningsbara inkomsten;

när den beskattningsbara inkomsten överstiger

8 000 men icke 10 0001kr. :

960 kr. för

8

O

oo

och 16 0/

/o av återstoden;

10 000

»

»

12 000 » : 1 280 »

»

10 000 »

» 20 % »

» ;

12 000

»

»

16 000 » : 1 680 »

»

12 000 »

» 25 % »

» ;

16 000

»

»

20 000 » : 2 680 »

»

16 000 »

» 30 0/

/o »

» ;

20 000

»

»

30 000 » : 3 880 »

»

20 000 »

» 35 % »

» ;

30 000

»

»

40 000 » : 7 380 »

»

30 000 »

» 40 % »

» ;

40 000

»

»

60 000 » : 11 380 »

»

40 000 »

» 45 % »

» ;

60 000

»

»

100 000 » : 20 380 »

»

60 000 »

» 50 % »

» ;

100 000

»

»

150 000 » : 40 380 »

» 100 000 »

» 55 % »

» ;

150 000

»

»

200 000 » : 67 880 »

» 150 000 »

» 60 % »

» ;

200 000 kr.

: 97 880 »

» 200 000 »

» 65 % »

»

För annan i detta moment avsedd skattskyldig än i föregående stycke sägs

utgör grundbeloppet:

när den beskattningsbara inkomsten icke överstiger 4 000 kronor: 12 pro­

cent av den beskattningsbara inkomsten;

när den beskattningsbara inkomsten överstiger

4 000 men icke 6 000 kr.: 480 kr. för 4 000 kr. och 16 % av återstoden;

6 000

» »

8 000 » :

800 » »

6 000 »

» 20 % »

»

;

8 000

» »

10 000 » : 1200

» »

8 000 »

» 24 % »

»

;

10 000

» »

12 000 » : 1 680 » »

10 000 »

» 27 % »

12 000

» »

16 000 » : 2 220 » »

12 000 »

» 30 % »

»

143

16 000 men icke 20 000 kr,

20

000

»

30 000 »

40 000 »

60 000 »

100

000

»

150 000 »

» 200 000 » : 69 480 »

200 000 kr.

: 99 480 »

»

20 000 »

» 38 % »

»

»

30 000 »

» 42 % »

»

»

40 000 »

» 46 0/

Jo

»

»

»

60 000 »

» 50 0/

JO

»

»

» 100 000 »

» 55 0/

Jo

»

»

» 150 000 »

» 60 0/

Jo

»

»

» 200 000 »

» 65 0/

Jo

»

»

3 420 kr. för 16 000 kr. och 34 % av återstoden;

»

30 000 » : 4 780 »

»

40 000 » : 8 580 »

»

60 000 » : 12 780 »

»

100 000 » : 21 980 »

»

150 000 » : 41 980 »

Kungl. Maj:ts 'proposition nr 213.

Ändå att statlig inkomstskatt skall uttagas med mer än 100 procent av

grundbeloppet, ma likväl icke den å någon del av den beskattningsbara in­

komsten belöpande skatten uppgå till bögre belopp än som motsvarar 65 pro­

cent av denna inkomstdel.

Med familjestiftelse — — — ekonomiska intressen.

2 mom. Den statliga inkomstskatten utgör:

a) för svenska aktiebolag, andra svenska ekonomiska föreningar än jordbrukets

kreditkassor, svenska försäkringsanstalter som icke äro aktiebolag samt sådana

utländska juridiska personer som ej beskattas enligt 1 mom.:

fyrtio procent av den beskattningsbara inkomsten, i den mån skatten icke

skall beräknas enligt c) bär nedan;

b) för jordbrukets kreditkassor, sparbanker, sparbankernas säkerhetskassa,

Sveriges allmänna hypoteksbank, Konungariket Sveriges stadshypotekskassa,

hypoteksföreningar, svenska bostadskreditkassan och bostadskreditföreningar:

trettiotvå procent av den beskattningsbara inkomsten;

c) för försäkringsanstalter — — — inkomsten; samt

d) för andra — — — beskattningsbara inkomsten.

Vid tillämpning — — — å livförsäkringsrörelsen.

11

§.

I mom. Äkta makar som under beskattningsåret levt tillsammans, taxeras

en var för sin inkomst samt mannen därjämte för boets gemensamma inkomst.

Har vid dylik taxering avdrag, varom i 4 § 1 mom. förmäles, helt eller delvis ej

kunnat utnyttjas å den ena makens inkomst, må bristen avräknas å den andra

makens inkomst. Ortsavdrag beräknas för en var av makarna till hälften av det

belopp, som i 8 § 1 mom. andra stycket sägs, dock att, om ortsavdrag helt eller

delvis ej kan utnyttjas å den ena makens taxerade inkomst, bristen må avräknas

å den andra makens taxerade inkomst. Avdrag, som i 9 § 2 mom. andra stycket

sägs, beräknas för \ardera maken för sig under iakttagande av att avdraget för

makarna tillsammans icke må överstiga det i nämnda stycke angivna beloppet.

Skatten beräknas efter det sammanlagda beloppet av makarnas beskattnings-

144

Eungl. Maj:ts proposition nr 213.

bara inkomster och fördelas å makarna efter förhållandet mellan deras be­

skattningsbara inkomster.

Skola makarna taxeras i kommuner, tillhörande olika ortsgrupper, beräknas

ortsavdrag för dem efter den högre ortsgrappen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1953; dock att äldre bestäm­

melser fortfarande skola gälla i fråga om 1953 års taxering samt i fråga om

eftertaxering för år 1953 eller tidigare år.

Förslag

till

förordning om ändring i förordningen den 26 juli 1947 (nr 577) om statlig

förmögenhetsskatt.

Härigenom förordnas, att 1 §, 8 §, 10 §, 11 § 1 mom. och 12 § förordningen

den 26 juli 1947 om statlig förmögenhetsskatt skola erhålla ändrad lydelse samt

att till 8 § skola fogas anvisningar, allt på sätt nedan angives.

1§-

Till staten — — — givna bestämmelser.

Angående taxeringsmyndigheter------------ i taxeringsförordningen.

Vid taxeringen till förmögenhetsskatt skola bestämmelserna i 3 §, 4 § tredje

stycket, 64 § 2 mom. och 65 § kommunalskattelagen äga motsvarande tillämp­

ning. I den mån bestämmelserna i kommunalskattelagen eller i denna för­

ordning meddelade, med stadganden i kommunalskattelagen likartade be­

stämmelser äga tillämpning vid taxeringen till förmögenhetsskatt, skola lika­

ledes anvisningarna till kommunalskattelagen i motsvarande delar lända till

efterrättelse.

8

§•

Har skattskyldig hemmavarande barn under 16 år skall den skattskyldige

taxeras jämväl för barnets förmögenhet. I den skattskyldiges skattepliktiga

förmögenhet inbegripes i sådant fall jämväl barnets förmögenhet.

Uppgår i fall, som i första stycket sägs, barnets till statlig inkomstskatt

beräknade beskattningsbara inkomst till minst 20 kronor, skall dock barnet

taxeras för sin förmögenhet. Vid sådan taxering skall frågan om skatteplikt

enligt 10 § bedömas med hänsyn till sammanlagda beloppet av de för föräldrar

och barn beräknade beskattningsbara förmögenheterna. Skatt beräknas lika­

ledes efter nämnda sammanlagda belopp samt fördelas å föräldrar och barn

efter förhållandet mellan de beskattningsbara förmögenheterna.

(Se vidare anvisningarna.)

10

§.

Fysisk person, oskift dödsbo, utländskt bolag eller i 10 § 1 mom. förord­

ningen om statlig inkomstskatt omförmäld familjestiftelse skall icke utgöra

Kungl. Maj:ts proposition nr 213.

145

statlig förmögenhetsskatt, därest den beskattningsbara förmögenheten icke

överstiger 40 000 kronor.

Ej heller — — — 5 000 kronor.

11

§•

1 mom. Statlig förmögenhetsskatt skall för fysisk person, oskift dödsbo,

utländskt bolag samt i 10 § 1 mom. förordningen om statlig inkomstskatt

omförmäld familjestiftelse utgöra:

när den beskattningsbara förmögenheten icke överstiger 100 000 kronor:

fem promille av den del av den beskattningsbara förmögenheten, som över­

stiger 40 000 kronor, dock lägst en krona;

när den beskattningsbara förmögenheten överstiger

100000 men icke 200 000 kr.:

300kr.för 100000 kr. och 10 °/00 av återstoden;

200000 »

» 400 000 » : 1 300 » »

200000 »

»

13 %o »

400000 »

» 1000 000 » : 3 900 » »

400000 »

»

16 7oo »

1000000 kr.

: 13 500 » » 1000000 »

»

18 7oo »

12

§.

1 mom. För äkta makar, som under beskattningsåret levt tillsammans,

beräknas den skattepliktiga förmögenheten för makarna var för sig, varvid

boets gemensamma förmögenhet inräknas i mannens skattepliktiga förmögen­

het. Har därvid skuld, som i 5 § avses, helt eller delvis ej kunnat utnyttjas

å den därtill närmast berättigade makens förmögenhet, må bristen avräknas

å den andra makens förmögenhet. Den beskattningsbara förmögenheten be­

räknas för makarna gemensamt under hänsynstagande, vid tillämpning av

9 § tredje och fjärde styckena, till makarnas sammanlagda nettoinkomst.

Fragan om skatteplikt enligt 10 § bedömes med hänsyn till makarnas sålunda

bestämda beskattningsbara förmögenhet. Skatt beräknas likaledes efter nämnda

förmögenhet samt fördelas å makarna efter deras skattepliktiga förmögenheter.

2 mom. Akta makar, som under beskattningsåret levt åtskilda, skola i fråga

om taxering till statlig förmögenhetsskatt anses såsom av varandra oberoende

skattskyldiga.

Anvisningar

till 8 §.

Till ledning vid tillämpning av bestämmelserna i andra stycket anföres

följande exempel:

I en familj utgör den skattepliktiga förmögenheten för mannen 20 000

kronor och för hustrun 10 000 kronor. Mannens sammanräknade nettoinkomst

är 10 000 kronor. Jämlikt 12 § beräknas den beskattningsbara förmögenheten

för makarna gemensamt till 30 000 kronor. Makarna ha två hemmavarande

barn under 16 år. Det ena barnet har en skattepliktig förmögenhet av 130 000

kronor och en sammanräknad nettoinkomst av 3 000 kronor. Dess beskatt-

10—437 52 Bihang till riksdagens protokoll 11)52. 1 sand. Nr 213.

146

Kungl. Maj:ts proposition nr 213.

ningsbara förmögenhet beräknas med tillämpning av bestämmelsen i 9 § tredje

stycket till 90 000 kronor. Det andra barnet bär en skattepliktig förmögenhet

av 80 000 kronor och en sammanräknad nettoinkomst av 3 000 kronor. Dess

beskattningsbara förmögenhet beräknas till 80 000 kronor. Då det samman­

lagda beloppet av de för föräldrar och barn beräknade beskattningsbara för­

mögenheterna utgör 200 000 kronor och sålunda överstiger 40 000 kronor,

föreligger skatteplikt enligt 10 § för såväl föräldrarna som barnen. Skatt be­

räknas efter nämnda sammanlagda belopp till 1 300 kronor. Härav belöper

30 000

200 000

. 80 000

och-

eller 195 kronor å föräldrarna,

90 000

200 000

eller 585 kronor å det ena barnet

200 000

eller 520 kronor å det andra barnet. Den å föräldrarna belöpande

skatten skall jämlikt bestämmelse i 12 § fördelas å dem efter deras skatte­

pliktiga förmögenheter.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1953; dock att äldre bestäm­

melser fortfarande skola gälla i fråga om 1953 års taxering samt i fråga om

eftertaxering för år 1953 eller tidigare år.

Förslag

till

förordning med bestämmelser om begränsning av skatt i vissa fall.

1§-

Fysisk person, som varit här i riket bosatt under hela eller någon del av

beskattningsåret eller som här stadigvarande vistats, så ock oskift dödsbo efter

person, som vid dödsfallet var här bosatt eller här stadigvarande vistades,

äger under de förutsättningar och i den omfattning nedan sägs åtnjuta av-

kortning av påförd statlig inkomstskatt och förmögenhetsskatt eller restitution

av redan erlagd sådan skatt eller båda dessa förmåner i förening.

2

§.

1 mom. Avkortning av påförd skatt och restitution av erlagd skatt enligt

denna förordning skola avse det belopp, varmed den skattskyldige pa grund

av taxering för visst taxeringsår påförd statlig inkomstskatt och förmögen­

hetsskatt samt allmän kommunalskatt, landstingsmedel och tingshusmedel

sammanlagt överstiga 80 procent av den för honom samma år enligt förord­

ningen om statlig inkomstskatt taxerade inkomsten ökad med det belopp,

varmed avdrag för allmänna skatter jämlikt 4 § sistnämnda förordning må

hava vid taxeringen medgivits. Avkortningen och restitutionen må dock till­

hopa icke överstiga sammanlagda beloppet av den statliga inkomstskatten

och förmögenhetsskatten, därvid likväl den statliga förmögenhetsskatten icke må

Kungl. Maj:ts proposition nr 213.

147

nedbringas till lägre belopp än som motsvarar skatten å femtio procent av den

skattepliktiga förmögenheten.

Vid fastställande av det belopp, för vilket avkortning eller restitution så­

lunda må åtnjutas, skall i förekommande fall med taxerad inkomst förstås

ett med motsvarande tillämpning av föreskrifterna i 9 § fjärde stycket förord­

ningen om statlig förmögenhetsskatt beräknat belopp.

2 mom. För äkta makar, vilka taxeras enligt bestämmelserna i 52 § 1 mom.

kommunalskattelagen, bedömes rätten att åtnjuta avkortning eller restitu­

tion med hänsyn till båda makarnas sammanlagda inkomst och skatter. Det

belopp, som enligt föregående punkt må avkortas eller restitueras, fördelas

å makarna i förhållande till de belopp, varmed vardera maken skulle ägt åt­

njuta avkortning eller restitution, därest hänsyn tagits endast till den makens

inkomst och skatter.

3 §•

Vid tillämpning av denna förordning skall, där avkortning kan ske, sådan

i första hand äga rum. Kan avkortning icke ske eller kan sådan ske allenast

till viss del, skall det enligt 2 § beräknade beloppet, i den mån det ej kunnat

avkortas och det täckes av erlagt skattebelopp, återbetalas till den skattskyl­

dige. Å sålunda återbetalat belopp utgår icke ränta.

4 §.

Den som enligt denna förordning vill åtnjuta avkortning av påförd skatt

eller restitution av erlagd skatt eller båda dessa förmåner har att därom göra

ansökan hos länsstyrelsen i det län, inom vilket han taxerats till statlig inkomst­

skatt för det taxeringsår varom fråga är, eller, därest han taxerats till sådan

skatt i Stockholms stad, till överståthållarämbetet.

Ansökan skall vara nämnda myndighet tillhanda före utgången av kalen­

deråret näst efter taxeringsåret, vid äventyr att avkortning eller restitution

enligt denna förordning icke må beviljas. Därest de i 2 § angivna förutsätt­

ningarna för åtnjutande av avkortning eller restitution föreligga först efter

det kammarrätten eller Kungl. Maj :t meddelat utslag angående sökandens

taxering för ifrågavarande taxeringsår, skall ansökningen vara myndigheten

tillhanda inom ett år efter det kammarrättens utslag vunnit laga kraft eller

Kungl. Maj :ts utslag meddelats.

Ansökan göres å blankett, vartill formulär fastställes av Kungl. Maj:t.

5?.

Finnes ansökning böra bifallas, skall länsstyrelsen eller överståthållar­

ämbetet antingen meddela förordnande om avkortning eller tillställa sökanden

honom tillkommande restituerat belopp över postgiro eller ock vidtaga båda

dessa åtgärder.

148

Kungl. Maj:ts proposition nr 213.

6 §•

Därest, efter det förordnande om avkortning eller restitution enligt denna

förordning meddelats, skattskyldigs taxering för ifrågavarande taxerings­

år så ändras, att avkortningen eller restitutionen bör beräknas till annat be­

lopp än som skett eller att avkortning eller restitution icke skall ifrågakomma,

åligger det myndighet, som har att vidtaga debiteringsåtgärd i anledning av

den ändrade taxeringen, att vidtaga jämväl sådan ändring i debiteringen,

som föranledes av de ändrade grunderna för beräkning av avkortningen eller

restitutionen. Det åligger länsstyrelsen eller överståthållarämbetet att lämna

nyssnämnda myndighet härför erforderliga uppgifter.

7 §* . .

Beträffande besvär över beslut rörande tillämpning av denna förordning

skall gälla vad i uppbördsförordningen är stadgat angående klagan över debi­

tering av slutlig skatt.

8

§.

Kungl. Maj :t äger utfärda närmare bestämmelser för tillämpning av denna

förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1954, från och med vilken

dag förordningen den 26 juli 1947 med provisoriska bestämmelser om begräns­

ning av skatt i vissa fall (nr 584) skall upphöra att gälla; dock att sistnämnda

förordning alltjämt skall äga tillämpning i fråga om skatt, som påförts på

grund av taxering åren 1949—1953 eller på grund av eftertaxering för nämnda år.

Förslag

till

förordning om ändring i taxeringsförordningen den

28

september

1928

(nr

379).

Härigenom förordnas, att 26 § 1 mom., 92 § 1 mom. och 96 § 2 mom. taxe­

ringsförordningen den 28 september 19281 skola erhålla följande ändrade lydelse.

26 §.

1 mom. Nedannämnda — — — (självdeklaration), nämligen:

1) aktiebolag och ekonomisk förening;

2) annan juridisk — — — 100 kronor;

3) fysisk person, — — — kronor; samt

4) fysisk eller juridisk person, vilkens tillgångar av den art, som i 3 § 1 mom.

förordningen om statlig förmögenhetsskatt angives, vid beskattningsårets ut­

gång haft ett värde överstigande 40 000 kronor eller, såvitt angår sådan ju­

ridisk person som avses i 6 § 1 mom. b) nämnda förordning, 5 000 kronor.

Vid bedömandet — — — statlig förmögenhetsskatt.

I fråga om gift person skall för senare beskattningsår än det, varunder

*) Senaste lydelse av 26 § 1 mom. se 1951:330. Senaste lydelse av 92 § 1 mom. och 96 § 2 mom.

se 1947:578.

149

äktenskapet ingåtts, deklarationsskyldigheten bedömas med hänsyn jämväl

till boets och den andra makens inkomst och förmögenhet, såvida makarna

under större delen av beskattningsåret levt tillsammans. Har skattskyldig

hemmavarande barn, som den 1 november året näst före taxeringsåret icke fyllt

16 år, skall hänsyn tagas jämväl till barnets förmögenhet.

Vid tillämpning — — — riket bosatta.

Avlider skattskyldig — — — den avlidne.

92 §.

1 mom. Har skattskyldig haft förvärvskälla, som enligt kommunalskatte­

lagens bestämmelser om beskattningsort är att hänföra till skilda prövnings-

distrikt, skola genom vederbörande taxeringsintendents försorg, så snart ske

kan efter det inkomst- och förmögenhetslängderna för året med tillhörande

handlingar inkommit till länsstyrelsen och senast den 31 juli, till den mellan-

kommunala prövningsnämnden översändas de självdeklarationer och andra

handlingar, som avgivits till ledning vid den skattskyldiges taxering för in­

komst eller förmögenhet dels i kommun, till vilken dylik förvärvskälla är att

hänföra, dels ock, därest han inom annan kommun är skattskyldig till statlig

inkomstskatt eller statlig förmögenhetsskatt, i denna kommun. Har den skatt­

skyldige under beskattningsåret varit gift, skola till den mellankommunala

prövningsnämnden jämväl översändas de självdeklarationer och andra hand-

lingar, som avgivits till ledning vid den andra makens taxering för inkomst

eller förmögenhet i nämnda kommuner, därest 52 § 1 mom. kommunalskatte­

lagen eller 11 § 1 mom. förordningen om statlig inkomstskatt eller 12 § 1 mom.

förordningen om statlig förmögenhetsskatt är tillämplig å makarnas taxering.

Är 8 § andra stycket förordningen om statlig förmögenhetsskatt tillämplig

a den skattskyldiges eller hans hemmavarande barns taxering för förmögenhet,

skola likaledes de för barnen avgivna självdeklarationerna med därtill hörande

handlingar översändas till nämnden. Samtidigt härmed skola överlämnas

utdrag av inkomst- och förmögenhetslängderna samt taxeringsnämndernas

protokoll, såvitt angår ifrågavarande taxeringar.

96 §.

2 inom. Har skattskyldig haft förvärvskälla, som enligt kommunalskatte­

lagens bestämmelser om beskattningsort är att hänföra till skilda prövnings-

distrikt, skall den mellankommunala prövningsnämnden taga befattning med

den skattskyldiges taxering för inkomst eller förmögenhet i de kommuner,

till vilka dylik förvärvskälla är att hänföra, samt, om han i annan kommun

är skattskyldig till statlig inkomstskatt eller statlig förmögenhetsskatt, i denna

kommun. Har den skattskyldige under beskattningsåret varit gift, skall den

mellankommunala prövningsnämnden taga befattning jämväl med den andra

makens taxering för inkomst eller förmögenhet i nämnda kommuner, därest

52 § 1 mom. kommunalskattelagen eller 11 § 1 mom. förordningen om statlig

Kungl. Maj:Is proposition nr 213.

ISO

inkomstskatt eller 12 § 1 mom. förordningen om statlig förmögenhetsskatt

är tillämplig å makarnas taxering. Är 8 § andra stycket förordningen om statlig

förmögenhetsskatt tillämplig vid den skattskyldiges eller hans hemmavarande

barns taxering för förmögenhet, skall nämnden likaledes taga befattning med

barnens taxering för inkomst eller förmögenhet.

Föreligger i — — — tvisten avser.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1954.

Kungl. Maj:ts proposition nr 213.

Förslag

till

förordning om ändring i förordningen den 26 juli 1947 (nr 581)

om kvarlåtenskapsskatt.

Härigenom förordnas, att 9 §, 17 §, 18 §, 20 §, 21 § och 28 § förordningen

den 26 juli 1947 om kvarlåtenskapsskatt skola erhålla följande ändrade lydelse.

9§-

Kvarlåtenskap är fri från skatt enligt denna förordning, därest värdet av

kvarlåtenskapen icke överstiger 40 000 kronor.

I övrigt beräknas skatten enligt denna

Tariff.

Kvarlåtenskapsskatten utgör:

när kvarlåtenskapen icke överstiger 60 000 kronor: 5 procent av det belopp

varmed kvarlåtenskapen överstiger 40 000 kronor; samt

när kvarlåtenskapen överstiger

60000 men icke

100 000 kr. :

1000 kr. för

60000 kr. och 10 % av återstoden;

100000

»

»

200000 » :

5000 »

»

100000 »

»

15 % »

»

9

200000

»

»

300000 » : 20000 » »

200000 »

» 20 % »

»

9

300000

»

»

500000 » :

40000 » »

300000 »

» 25 % »

»

9

500000

»

»

1000000 » :

90000 » »

500000 »

»

30 % »

»

9

1000000

»

»

2000000 » : 240000 » » 1000000 »

» 35 % »

»

9

2000000

»

»

5000000 » : 590000 »

» 2000000 »

» 40 % »

»

9

5000000 kr.

:1790000 » » 5000000 »

»

50 % »

»

Vid tillämpning — — — hundratal kronor.

17 §.

Gåva är fri från skatt enligt denna förordning, då gåvans värde icke över­

stiger 40 000 kronor. För annan gåva beräknas skatten på sätt nedan sägs.

För gåva till den, som vid tiden för gåvan är närmast till arv efter givaren,

så ock för gåva till avkomling efter arvinge som nyss sagts, skall kvarlaten-

Kungl. Maj.ts proposition nr 213.

151

skapsskatten beräknas enligt den i 9 § intagna tariffen och med hänsyn tagen

till givarens förmögenhet, gåvans värde däri inräknat, vid tiden för gåvan.

Skatten skall beräknas allenast å det belopp, varmed gåvans värde överstiger

40 000 kronor, och utgå efter den eller de procentsatser som skolat tillämpas,

därest skatt skolat uttagas för hela förmögenheten och nyssnämnda belopp

utgjort den högst beskattade delen därav. Därest givaren var gift, skall vad

i detta stycke sägs om givarens förmögenhet i stället avse den del av makarnas

förmögenhet, som enligt

15 § 1

mom. arvsskatteförordningen beräknas vid

bodelning eller boskifte tillfalla givaren, dock att givarens förmögenhet icke

må beräknas till lägre belopp än gåvan.

För annan — — — efter givaren.

18

§.

Vid beräknande huruvida gåva, som avses i

17

§ andra stycket, uppgår

till skattepliktigt belopp skall sammanläggning ske av den ifrågavarande

gåvan och alla av samme givare inom loppet av tio år dessförinnan bortgivna,

förut icke beskattade gåvor av det slag som i nyssnämnda författningsrum

avses; och skall därvid, om under nämnda tid förekommit gåva eller gåvor

som förut beskattats, gåvan eller gåvorna till ett belopp av 40 000 kronor

anses såsom en icke beskattad gåva. Skatten för gåvornas sammanlagda be­

lopp bestämmes såsom om fråga vore om en gåva och beräknas med hänsyn

till givarens på sätt i

17

§ andra stycket sägs beräknade förmögenhet eller

hans andel i makarnas förmögenhet vid tiden för den senaste gåvan.

Vid beräknande — — — är fråga.

Vid sammanläggning — — — skall utgå.

20

§.

Har förmånstagare insatts till livförsäkring, som är så avtalad att premie-

betalningen skall vara fullgjord under en tid understigande tio år eller för

vilken under något år erlagts premie, som uppgår till mer än en femtedel av

sammanlagda beloppet av de premier, som skolat erläggas därest premie­

betalningen lika fördelats på tio år från avtalets slutande, och är försäkringens

ägare svensk medborgare eller bär i riket bosatt utlänning, inträder under

dennes livstid skyldighet att erlägga kvarlåtenskapsskatt såsom för gåva då

på grund av försäkringsavtalet utbetalning sker till förmånstagaren, dock

endast om för försäkringen erlagts premier till ett sammanlagt belopp över­

stigande 40 000 kronor.

I nu — — — motsvarande tillämpning.

21

§.

Efterlämnar svensk medborgare eller utlänning, som vid sin död var bosatt

hår i riket, livförsäkring, till vilken förmånstagare insatts, och har icke enligt

20 § för försäkringen erlagts kvarlåtenskapsskatt såsom för gåva, inträder,

152

Kungl. Haj:ts proposition nr 213.

om premiebetalningen påbörjats eller genom engångsbetalning fullgjorts inom

tio år före dödsfallet och för försäkringen erlagts premier till sammanlagt

belopp överstigande 40 000 kronor, vid dödsfallet skyldighet att för försäk­

ringen erlägga skatt såsom för kvarlåtenskap.

Efterlämnar den — — — erlagda premiema.

Vid skattens bestämmande skall sammanlagda beloppet av de erlagda

premiema, i den mån detsamma överstiger 40 000 kronor, läggas till den i

7 § angivna kvarlåtenskapen samt skatten beräknas enligt den i 9 § intagna

tariffen å sammanlagda värdet av kvarlåtenskapen och nämnda premiebelopp;

skolande därvid iakttagas, att det belopp, varmed kvarlåtenskapen sålunda

ökas, icke i något fall må överstiga värdet av vad som tillfallit förmånstagaren.

Skall jämlikt 104 § andra stycket lagen om försäkringsavtal viss del av

försäkringsbeloppet tillfalla efterlevande make och understiger den återstående

delen av försäkringsbeloppet summan av de erlagda premierna, föreligger

icke skattskyldighet för större del av premiebeloppet än som motsvarar den

återstående delen av försäkringsbeloppet minskad med 40 000 kronor.

Är efterlevande — — — boets behållning.

28 §.

Där någon i enlighet med lagen om försäkringsavtal blivit insatt såsom

förmånstagare, åligger det försäkringsgivaren att inom en månad efter erhållen

vetskap om händelse, som enligt denna förordning medför skattskyldighets

inträde, lämna skriftlig uppgift härom till vederbörande beskattningsmyndig-

het och därvid enligt de närmare föreskrifter, som meddelas av Konungen,

jämväl uppgiva övriga förhållanden av betydelse för skattens bestämmande;

dock skall nu stadgad skyldighet icke gälla, där summan av de för försäkringen

eller, där fråga är om flera försäkringar, för desamma erlagda premierna ej

överstiger 40 000 kronor.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1953.

Äldre bestämmelser skola dock fortfarande gälla beträffande kvarlåten­

skap efter den, som avlidit före den 1 januari 1953, samt beträffande gåva,

därest före nämnda dag gåvan blivit fullbordad eller handling, innefattande

giltig utfästelse om gåva av lös egendom, överlämnats till mottagaren. Lika­

ledes skola äldre bestämmelser gälla beträffande livförsäkring, på grund av

vilken utbetalning till förmånstagaren skett före nämnda dag, eller beträffande

livförsäkring efter den som avlidit före samma dag.

Kungl. Maj:ts proposition nr 213.

153

Bihang 2.

TABELLER.

Beräkningsgrunder.

Vid skatteuträkningen har angiven

årsinkomst

minskats med 200 kronor

avseende kostnader för intäkternas förvärvande och andra allmänna av­

drag än för kommunala utskylder. För äkta makar, vilka båda haft in­

komst, har detta avdrag å 200 kronor beräknats gemensamt och tillgodo-

lörts mannen, utom i tabell 7 där det fördelats med 100 kronor på vardera

maken.

Det vid statlig taxering medgivna

avdraget för kommunalutskijlder

har

beräknats med tillämpning av de nya, år 1950 beslutade kommunala orts-

avdragen. Den kommunala utdebiteringen har antagits vara 11 kronor per

skattekrona.

Skatt år 1952

avser den på inkomståret 1952 belöpande skatten (preli­

minär skatt för år 1952). Skatten har alltså beräknats med tillämpning av

den jämkade statsskatteskalan.

Beträffande

gift skattskyldig

har inkomsten förutsatts vara intjänad av

mannen ensam, om icke av tabellen framgår att även hustrun är inkomst­

tagare. I senare fallet har hustruns inkomst förutsatts vara förenad med

rätt till

förvärvsavdrag

för gift kvinna.

Med

total marginalskatt

i tabell 8 avses kommunal och statlig inkomst­

skatt.

154

Kungl. May.ts proposition nr 213.

Tabell 1. Statlig inkomstskatt dels år 1952 och dels enligt propositionen vid eu

uttagningsprocent av 100. Ortsgrnpp III.

Gift

Ensamstående

Årsinkomst

Skatt

Skatt

Skillnad i skatt

Skatt

Skatt

Skillnad i skatt

ar 1952

är 1952

kr.

kr.

kr.

%

kr.

kr.

kr.

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 000

_

_

3 000

83

95

+

12

+ 14-5

4 000

83

83

— 100-O

197

202

+

5

2-6

5 000

179

95 —

84

— 46'9

326

308 —

18

— 5-5

6 000

283

202 —

81

— 28-6

480

415 —

65

— 13 5

8 000

532

415 —

117

— 22-o

831

678 —

153

— 18-4

10 000

819

629 —

190

— 23-2

1210

1004 —

206

— 17 o

12U00

1122

842 —

280

— 25-0

1658

1392 —

266

— 16o

15 000

1663

1230 —

433

— 26-0

2 334

2 077

257

Ilo

18 000

2 328

1770 —

558

— 24 o

3154

2 862 —

292

— 9*8

20 000

2 862

2 215 —

647

22-6

3 776

3 396 —

380

10-1

25 000

4 407

3 457 —

950

21-6

5 442

4 921

521

— 9 6

30 000

6 128

4 944

1 184

— 19 3

7 177

6 612

565

— 7-9

40 000

9 772

8156 — 1616

16-5

10 982

10 142

840

— 7-6

50 000

13 847

11758 — 2 089

— 15i

15 165

13 985 — 1180

— 7-8

60 000

18 215

15 763 — 2 452

— 13'5

19 560

18 079 — 1481

— 7-6

80 000

27 454

24 150 — 3 304

12-o

28 906

26 640 — 2 266

— 7-8

100 000

37 129

33 050 — 4 079

Ilo

38 608

35 540 — 3 068

- 7-9

200 000

89 342

82 484 — 6 858

7-7

90 956

85 152

— 5 804

— 64

300 000

148 669

139 051 — 9 618

6-5

150 552

141 808 — 8 744

— 5-8

400 000

210 969

196 901

— 14 068

6-7

212 852

199 658 — 13 194

- 6-2

Tabell 2. Statlig inkomstskatt dels år 1952 och dels enligt propositionen Tid en

uttagningsprocent av 110. Ortsgrupp III.

Gift

Ensamstående

Årsinkomst

Skatt

Skatt

Skillnad i skatt

Skatt

Skatt

Skillnad i skatt

år 1952

enl. prop.

år 1952

enl. prop.

kr.

kr.

kr.

%

kr.

kr.

kr.

%

1

2

8

4

6

6

7

8

9

2 000

_

_

_

3 000

83

104

+

21

+ 25'8

4 000

83

-

83

— 100-o

197

222

+

25

+ 12-7

5000

179

104

-

75

41-9

326

339

+

13

+ 4'0

6 000

2H3

222

— 61

21-6

480

457

23

— 4*8

8 000

532

457

75

14-1

831

746

85

— 10-2

10 000

819

692

— 127

15-5

1210

1104

106

— 8-8

12 000

1122

927

— 195

17-4

1658

1531

127

- 7-7

15 000

1663

1353

— 310

18-6

2 334

2 285

49

— 2-1

18 000

2 328

1947

— 381

16-4

3 154

3 148

6

— 0’2

20 000

2 862

2 437

— 425

14-8

3 776

3 736 —

40

— i-i

25 000

4 407

3 803

— 604

13-7

5 442

5 413 —

29

— 0’5

30 O00

6 128

5 438

— 690

11-8

7 177

7 273

+

96

+ 1-8

40 000

9 772

8 972

— 800

8-2

10 982

11 157

+

175

+ 1'0

50 000

13 847

12 934

- 913

6-6

15 165

15 384

+

219

+ 1-4

60 000

18 215

17 339

— 876

4 8

19 560

19 887

+

327

+ 1-7

80 000

27 454

26 565

— 889

3-2

28 906

29 304

+

398

+ 1-4

100 000

37 129

36 355

— 774

2-1

38 608

39 094

+

486

+ 1’8

200 000

89 342

90 489

+ 1 147

+

1*3

90 956

93 406

+

2 450

+ 2-7

300 000

148 669

148 339

— 330

0-2

15U 552

151 256

+

704

+ 0-5

400 000

210 969

206 189

-4 780

2-3

212 852

209 106 — 3 746

— 1*8

Kungl. Maj:ts ■proposition nr 213.

155

Tabell 3. Statlig inkomstskatt för iikta makar utan barn dels år 1952 och dels enligt

propositionen vid en uttagningsprocent av 100. Hustrun antages utnyttja

förvärvsavdrag. Ortsgrupp III.

Årsinkomst

Hustrun utnyttjar nu 500 kr. i

avdrag

förvärvs-

Hustrun utnyttjar nu 1 000 kr.

avdrag

i förvärvs-

(för

Skatt

Skatt

Skillnad i skatt

Skatt

Skatt

Skillnad i skatt

enl. prop.

ar 1952

enl. prop.

gemensamt)

kr.

kr.

kr.

%

kr.

kr.

kr.

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 000

3 000

_

4 000

36

36

— lOOo

5 000

128

62

66

51'6

75

62

13

— 17-3

6 000

227

169 —

58

- 25-6

170

169 —

1

0*6

8 000

459

383

76

16'6

389

383

6

1-5

10 000

742

596

146

19-7

662

596

66

10-0

12 000

1042

810

232

22-s

957

810

147

— 15-4

15 000

1555

1 187 —

368

23 7

1450

1187

263

-18-1

18 000

2 201

1703

498

— 22-6

2 066

1703 —

363

-17'6

20 0O0

2 712

2 148 —

564

— 20' 8

2 552

2148 —

404

-15-8

25 000

4 238

3 376

862

— 203

4 058

3 376 —

682

— 16-8

30 0"0

5 945

4 850

— 1095

— 18-4

5 750

4 850

900

— 15-7

40 000

9 560

8 048 —

1 512

— 15-8

9 335

8 048 —

1287

— 13-8

50 000

13617

11637 —

1980

— 14-5

13 372

11637

— 1735

— 13-0

60 000

17 980

15 642 — 2 338

— 13-0

17 733

15 642 — 2 091

— 11-8

80000

27 200

24 015 — 3185

— 11 7

26 930

24 015

— 2 915

— 10-8

100 000

36 870

32 915

3 955

— 107

36 595

32 915 — 3 680

— 10-1

200 000

89 060

82 322

— 6 738

7-6

88 760

82 322 — 6 438

— 7-3

300 000

148 340

138 876

9 464

6'4

147 990

138 876 — 9114

— 6-2

400 000

210 640

196 726 — 13914

— 6-6

210 290

196 726 — 13 564

— 6-6

Tabell 4. Statlig inkomstskatt för äkta makar utan barn dels år 1952 och dels enligt

propositionen vid en uttagningsprocent av 110. Hustrun antages utnyttja

förvärvsavdrag. Ortsgrupp III.

Årsinkomst

(för

makarna

gemensamt)

Hustrun utnyttjar nu 500 kr. i förvärvs­

avdrag

Hustrun utnyttjar nu 1 000 kr. i förvärvs­

avdrag

Skatt

år 19 2

kr.

Skatt

enl. prop.

kr.

Skillnad i skatt

Skatt

år 1952

kr.

Skatt

enl. prop.

kr.

Skillnad i skatt

kr.

%

kr.

%

l

2

3

4

5

(i

7

8

9

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

8 000

10 000

12 000

15 000

18 000

20 000

25 000

30 000

40 000

50 000

60 000

80 0i »0

1O0 0O0

200 000

300 000

400 000

36

128

227

459

742

1 042

1 555

2201

2 712

4 238

5 945

9 560

13 617

17 980

27 200

36 870

89 060

148 340

210 640

69

186

421

656

891

1 306

1873

2 362

3 714

5 334

8 853

12 800

17 206

26 417

36 207

90 314

148 164

206 014

1 1r-(in

COC.C

X

X

r-(7

0

It II 1 ! 1 il 1 1 1 II 1 1 + 1T

— 100-O

— 46-1

— 18-1

8'3

— 11-6

— 14-5

— 16-0

— 14-9

— 12-9

— 12-4

— 10-3

7-4

6-0

4'3

2-9

1-8

+

14

Öl

2-2

75

170

389

662

957

1450

2 066

2 552

4 058

5 750

9 335

13 372

17 733

26 930

36 595

88 760

147 990

210 290

69

186

421

656

891

1306

1873

2 362

3714

5 334

8 853

12 800

17 206

26 417

36 207

90 314

148 164

206 014

— 6

+ 16

+

32

— 6

— 66

— 144

— 193

— 190

— 344

— 416

— 482

— 572

— 527

— 513

— 388

+ 1 554

+

174

— 4 276

— 8-o

+ 9-4

+ 8-2

— 0-9

— 6-9

— 9-9

— 9-3

— 7-4

— 8-5

— 7-2

— 5-2

— 4-3

— 3-o

— 1-9

— 1-1

+ 1-8

+ Öl

— 2o

Tabell 5. Statlig inkomstskatt för äkta makar med barn under 16 år dels år 1652

och dels enligt propositionen vid en uttagningsprocent av 100 och 110. Hustrun

antages utnytfa förvärvsavdrag. Ortsgrupp III.

156

Kungl. Maj.-ts proposition nr 213.

Årsinkomst och dennas

fördelning på makarna

Skatt

är 1962

kr.

Uttagningsprocent 100

Uttagningsprocent 110

Skatt

enl. prop.

kr.

Skillnad i skatt

Skatt

enl. prop.

kr.

Skillnad i skatt

kr.

%

kr.

%

1

2

3

4

5

6

7

8

M

H

4 000

4 000+

0

83

-

83 — 100-o

83

- lOO-o

3 500 + 500

61

— 61 — 100-o

61 — 100o

3 000+ 1000

36

-

36

— 100o

36 — 1(0-0

2 500+ 1 500

11

— 11 — 100o

11

- 100o

2 000+ 2 000

-- :

6 000

6 000+ 0

283

202

- 81 — 28-6

222 —

61

- 21-6

5 500 +

500

257

163 —

94

— 36'6

180

77 — 30o

5000+ 1 000

227

157 —

70

— 30-8

173 —

54 — 23-8

4 000+ 2 000

170

145 —

25 — 14-7

160 —

10 —

5-9 '

3 000+ 3 000

170

133 —

37

— 21-8

147 —

23 — 13-5

8 000

8 000+ 0

532

415 — 117 — 22'0

457 —

75 — 14-1

7 000+ 1000

459

371

- 88 — 19-2

408 —

51

— ll-l

6 000+ 2 000

389

359

-

30 —

7-7

395

+

6

+ T6

5 000+ 3 000

389

347

-

42 — 108

381

8 — 2l

4 000+ 4 000

389

335 —

54 — 13-9

368 —

21

-

54

10 000

10 000+ 0

819

629 - 190 — 23-2

692 —

127 — 156

9 000+ 1 000

742

584 — 158 — 213

643 —

99

— 13-3

8 000 + 2 000

662

572

-

90 — 13 6

630 —

32

4‘8 .

7 000+ 3 000

662

560 — 102 — 15-4

616 —

46 —

69

5 000+ 5 000

662

536 — 126 —

19o

590 —

72 — 10-9

15 000

15 000+

0

1663

1230 — 433 — 26o

1353 —

310 — 18-6

14 000+ 1000

1 555

1 171 — 384 — 24'7

1288 —

267 — 17-2

12 000+ 3 000

1 450

1 139

— 311

— 21 +

1 253 —

197 — 13-6

10 000+ 5 U00

1450

1 107 - 343 — 23 7

1218 —

232 — 16 o

7 500+ 7 500

1 450

1075

- 375 — 25-9

1183 —

267 — 18-4

20 000

20 000+ 0

2 862

2 215 — 647 — 22-6

2 437 —

425 — 14'8

19 000+ 1000

2 712

2123

- 589 — 21-7

2 335 —

377 - 13-9

17 000+ 3 000

2 552

2 073 — 479 — 18-8

2 280 —

272 — 10-7

14 000+ 6 000

2 552

1 998 - 554 — 2T7

2197 —

355 - 13-9

10 000 + 10 000

2 552

1973 — 579 — 227

2170 —

382

— 15-o

30 000

30 000 +

0

6128

4 944 -1184 —

19-3

5 438 —

690 — 11-3

28 000+ 2 000

5 750

4 780 - 970 — 169

5 257 —

493 — 8-6

24 000+ 6 000

5 750

4 640 — 1110 — 19-3

5103 —

647 — 11-3

20 0D0 + 10 000

5 750

4 605 - 1 145

— 19-9

5 065 —

685 — Ilo

15 000 + 15 000

5 750

4 605 — 1145 — 19-9

5 065

685 — 11-9

40 000

40 000+

0

9 772

8156

-1616

16-5

8 972

800 - 8-2

38 000+ 2 000

9 335

7 968 — 1367

14-6

8 765

570

- 6-1

34 000+ 6 000

9 335

7 808

-1527 —

16-4

8 589 —

746 - 8-0

28 000 + 12 000

9 335

7 768

-1567 — 16-8

8 545

~

790 —

8'5

20 000 +20 000

9 335

7 768 -1567

16-8

8 545 —

790 —

8-5

50 000

50 000 +

0

13 847

11 758 -2 089 — 15*i

12 934 —

913

- 6-6

47 0O0 + 3 000

13 372

11 502 -1870

14-0

12 652 —

720 —

5-4

42 000+ 8 000

13 372

11 328

- 2 044

15-3

12 461 —

911

- 6-8

35 000 + 15 000

13 372

11328 — 2 044 — 15-3

12 461

911

- 6-8

25 000 + 25 000

13 372

11328

-2 044

15'3

12 461

911

— 6-8

100 000

100 000 + 0

37 129

33 050 — 4 079

11-0

36 355

774 — 2-1

97 000+ 3 000

36 595

32 765 — 3 830

10-5

36 042

553 — 1-6

90 000 + 10 000

36 595

32 565

-4 030

Ilo

35 822

773 — 2-1

75 000 + 25 000

36 595

32 565 — 4 030

Ilo

35 822

773 — 2-1

50 000+50 000

36 595

32 565 — 4 030

~~

Ilo

35 822

773

- 21

Kungl. Maj:ts proposition nr 213.

157

Tabell 6 a. Statlig: inkomstskatt för ogift (även änkling, änka eller fränskild) med

barn under It» år dels år 1!K»2 och dels enligt propositionen vid en

________________ nttagningsprocent av 100 och 110. Ortsgrnpp 111.

Årsinkomst

Skatt

år 1952

kr.

Uttagningsprocent 100

Uttagningsprocent 110

Skatt

enl. prop.

kr.

Skillnad i skatt

Skatt

enl. prop.

kr.

Skillnad i skatt

kr.

%

kr.

%

1

2

3

4

5

6

7

8

2 000

3 000

83

83

— lOOo

83

— 100. o

4 000

179

91

88

— 49-2

100

79

— 44-i

5 000

283

198

85

— 30 o

218

65

— 23-o

6 000

400

305

95

— 23-8

335

65

16-3

8 000

675

531

144

— 21-3

584

91

— 13-5

10 000

970

820

150

— 15 5

902

— 68

7-o

12 000

1290

1176

114

8-8

1 294

+

4

+

03

15 000

1867

1829

38

2o

2011

+

144

+

7-7

18 000

2 578

2 586

+

8

+

0-3

2 845

+ 267

+

10-4

20 000

3147

3 120

27

0-9

3 432

+ 285

+

9-1

25 0O0

4 740

4 593

147

3 i

5 052

+ 312

+

6-6

30 000

6 475

6 262

213

3 3

6 888

+

413

+

6-4

40 000

10 172

9 756

416

4*i

10 732

t

560

+

5-6

50 000

14 283

13 562

721

5o

14918

+

635

+

4-4

60 000

18 660

17 656

— 1004

5'4

19 422

+ 762

+

4-1

80 0(10

27 934

26 180

— 1754

fi’3

28 798

+ 864

+

3-1

100 000

37 618

35 080

— 2 538

67

38 588

+ 970

+

2-6

200 000

89 876

84 600

— 5 276

5*9

92 808

+ 2 932

+

3 3

300 000

149 292

141210

— 8 0«2

5-4

150 658

+ 1 366

+

0-9

400 000

211592

199 060

— 12 532

5 9

208 508

— 3 084

1-6

Talteil C b. Statlig inkomstskatt för ogift (även änkling, änka eller frånskild) med

barn under 1(1 år dels år 1952 och dels enligt 1949 års skatteutrednings förslag1)

vid eu uttagningsprocent av 100 och 110. Ortsgrnpp III.

Årsinkomst

Skatt

år 1952

kr.

Uttagning8proccnl 100

Uttagningsprocent 110

Skatt enligt

utrednin­

gens förslag

kr.

Skillnad i skatt

Skatt enligt

utrednin­

gens förslag

kr.

Skillnad i skatt

kr.

%

kr.

%

1

2

3

4

5

6

7

8

2 000

3 000

83

95

+ 12

+ 14 5

104

+ 21

+ 25‘3

4 000

179

202

+

23

+ 12-8

222

+

43

+ 24-o

5 000

283

308

+

25

+ 8-8

339

+

56

+ 19 8

6 000

400

415

+

15

+ 3'8

457

+

57

+ 143

8 000

675

678

+

3

+ 04

746

+

71

+ 10-5

10 000

970

1004

+

34

+ 3'5

1 104

+

134

+ 13-8

12 000

1 290

1 392

+ 102

+ 7-9

1531

+ 241

+ 18-7

15 000

1867

2 077

+ 210

+ 11-2

2 285

+ 418

+ 22-4

18 000

2 578

2 862

+

284

+ ll-o

3148

+

570

+ 22l

20 000

3 147

3 396

+

219

+ 7-9

3 736

+ 589

+ 18-7

25 000

4 740

4 921

+ 181

+ 3-8

5 413

+ 67.3

+ 14 2

BO 000

6 475

6 612

8

137

+ 2-1

7 273

+ 793

+ 12-8

40 000

10172

10 142

30

— 0-3

11 157

+

985

+ 9'7

50 000

14 283

13 985

298

— 2 i

15 384

+ 1 101

+ 7-7

60 000

18 660

18 079

-

581

— 3-1

19 887

+ 1 227

4- b'6

80 000

27 934

26 610

— 1294

— 4-6

29 304

+ 1370

+ 4 9

100 000

37618

35 510

— 2 078

— ÖB

39 094

+ 1 476

+ 3-9

200 000

89 876

85 152

— 4 724

— 5-8

93 406

+ 3 530

+ 39

300 000

149 292

141808

- 7 484

— 5 o

151 256

+ 1 964

+ 1-3

400 000

211592

199 658

— 11 934

— 5-6

209 106

— 2 486

— 1*2

]) Tab. 6 b jämförd mod tub. 6 a avser att visa skillnaden i förovarande avsoondo mollan skatto-

ntredningons förslag och propositionen.

158

Kungl. Ma):ts proposition nr 213.

Tabell 7. Statlig inkomstskatt för äkta makar ntan barn före och efter giftermålet

______________________ enligt propositionen. Ortsgrnpp III.______________________

Årsinkomst och dennas

fördelning pa makarna.

(För hustrun har beräk­

nats förvärysaydrag med

högst 300 kr.)

Uttagningsprocent 100

Uttagningsprocent 110

Skatt före

giftermålet

kr.

Skatt efter

giftermålet

kr.

Ökning eller

minskning

i skatt

kr.

Skatt före

giftermålet

kr.

Skatt efter

giftermålet

kr.

Ökning eller

minskning

i skatt

kr.

1

2

3

4

5

6

7

m

n

4 000

4 000+

0

202

— 202

222

- 222

3 500+

500

158

— 158

174

— 174

3 000+ 1 000

106

— 106

116

— 116

2 500+ 1500

52

52

57

57

2 000+ 2 000

6 000

6 000+ 0

415

202

— 213

457

222

— 235

5 500 +

500

372

169

— 203

409

186

— 223

5 000+ 1 000

319

169

— 150

351

186

— 165

4 000+ 2 000

212

169

43

234

186

48

3 000+ 3 000

212

169

43

232

186

-

46

8 000

8 000+ 0

678

415

- 263

746

457

— 289

7 000+ 1000

550

383

— 167

605

421

— 184

6 000-) 2 000

426

383

43

469

421

48

5 000+ 3 000

425

383

42

467

421

46

4 000+ 4 000

424

383

41

468

421

47

10 000 10 000+ 0

1004

629

— 375

1 104

692

- 412

9 000+ 1000

844

596

— 248

928

656

— 272

8 000+ 2 000

693

596

97

762

656

— 106

7 000+ 3 000

656

596

— 60

721

656

65

5 0l»0+ 5 0O0

638

596

42

702

656

46

15 000

— 932

15 000+

0

2 077

1230

— 847

2 285

1353

14 000+ 1 000

1861

1 187

— 674

2 047

1306

— 741

12 000 + 3 000

1520

1187

— 333

1 671

1 306

— 365

10 000+ 5 000

1341

1 187

— 154

1475

1306

— 169

7 500+ 7 500

1242

1187

55

1366

1306

- 60

20 000

20 000+ 0

3 396

2 215

— 1181

3 736

2 437

— 1299

19 000+ 1000

3 15S

2 148

-1008

3 472

2 362

1 no

17 000+ 3 000

2 728

2 148

— 580

3 000

2 362

— 638

14 000+ 6 000

2 287

2 148

— 139

2 516

2 362

— 154

10 000 + 10 000

2 044

2148

+

104

2 248

2 362

+

114

30 000

30 000 +

0

6 612

4 944

— 1668

7 273

5 438

— 1 835

28 000+ 2 000

5 9*9

4 850

— 1 119

6 566

5 334

— 1232

24 000+ 6 000

5 060

4 850

— 210

5 566

5 334

— 232

20 000 + 10 000

4 445

4 850

+

405

4 890

5 334

+ 444

15 U00 +15 000

4 202

4 850

+ 648

4 622

5 334

+ 712

40 000

40 000 +

0

10 142

8156

— 1986

11 157

8 972

— 2185

3*000+ 2 000

9 433

8 048

— 1385

10 376

8*53

— 1523

34 000+ 6 000

8 425

8 048

- 377

9 267

8 853

— 414

28 000 + 12 000

7 383

8 048

+ 665

8121

8 853

+ 732

20 0U0 + 20 000

6 846

8 048

+ 1202

7 532

8 853

+ 1321

50 000

50 000+

0

13 985

11758

— 2 227

15 384

12 934

- 2 450

47 000+ 3 000

12 904

11637

— 1267

14 194

12 800

— 1394

42O00+ 8 000

11 621

11637

+ 16

12 783

12 800

+

17

35 000 + 15 000

10 438

11 637

+ 1 199

11481

12 800

+ 1319

25 000 + 25 00O

9 910

11637

+ 1727

10 900

12 800

+ 1 900

100 000

100 000+ 0

35 540

33 050

- 2 490

39 094

36 355

— 2 739

97 UOO + 3 000

34;.56

32915

— 1441

37 791

36 207

— 1 584

90 000 + 10 000

32 157

32915

+ 758

35 373

36

2 >7

+ 834

75 000 + 25 000

29415

32 915

+ 3 5o0

32 356

36 207

+ 3 851

50 000 + 50 000

28 054

32 915

+ 4 861

30 858

36 207

+ 5 349

159

Ilungl. Maj.ts proposition nr 213.

Tabell 8. Den totala marginalskattens storlek vid enbart arbetsinkomst.

Ortsgrupp III.

Årsinkomst

kr.

Marginalskatt för

Gift

Ensa i stående

år 1952

enligt propositionen 1 vid

en uttagningsprocent av

år 1952

enligt propositionen 2 vid

en uttagningsprocent av

100

110

100

no

1

2

3

4

5

6

7

2 000

6-6

6s

6-6

Ilo

11 0

Ilo

3 0>0

14o

Ilo

Ilo

20 o

21'8

22-9

4 000

20-o

ilo

Ilo

23 i

21-8

22-9

5 000

20-9

21-8

22-9

25-8

21-8

22-9

6 000

21-s

21-8

22-9

27 o

21 8

22-9

8 000

25-4

21-8

22-9

29-7

25-4

26-8

10 000

26'3

218

22-9

31-9

29 o

30-8

12 000

27-1

21-8

22'9

36-8

32-6

34-8

15 000

31-7

254

26'8

35-s

35 s

377

18 000

35-s

336

35-8

41-9

38o

40'7

20 000

39-8

33-5

35-8

42-5

384

41l

25H00

43-4

38o

40-7

46-1

452

48-6

30 000

46l

42

5

45-7

46-1

45-2

48’6

40 000

51-6

47'0

50-6

51-5

48-8

52-6

50 000

55l

516

55-6

55i

52-4

56-5

60 000

56-0

51-6

55-6

56 o

524

56 5

8' 1000

59-6

56-o

60-5

59-6

56o

60-5

100 000

60-5

56'0

60-5

60-5

56o

60

5

200 000

65‘0

650

69-5

65-0

65o

69-5

300 000

74o

69 5

69-5

74.0

69-5

69-5

400 000

74-o

69 5

69-5

74 o

69-5

69-5

1 Marginalskatten konstant i inkomstskiktet 4 110 — 13 100 kr.

2 »

n

i)

»

2 110—6 610 » .

Tabell 9. Statlig förmögenhetsskatt enligt gällande ordning

och enligt propositionen.

Besk. form.

kr.

Förmögenhetsskatt i kronor

Minskning i skatt

Enligt

gällande

ordning

Enligt

propositionen

kr.

%

1

2

3

4

5

40 000

60

0

60

100 o

50 000

120

0

120

100 o

70 000

240

100

140

58-8

100 0O0

420

250

170

40-6

150 000

920

650

270

29'8

200 000

1 520

1 150

370

24-3

250 000

2 270

1800

470

20-7

300 000

3 020

2 450

570

18 9

400 000

4 820

3 750

1070

22-2

500 000

6 620

5 350

1 270

19 2

750 000

11 120

9 350

1 770

15-9

1 000 000

15 620

13 350

2 270

14-5

2 000 000

33 620

31 350

2 270

6-8

5 000 000

87 620

85 350

2 270

2 6

160

Kungl. Maj.ts proposition nr 213.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING.

Propositionens huvudsakliga innehåll

........................................................................... 2

Författningsförslag

......................................................................................................... 4

I. Inledning

................................................................................................................ 24

II. Allmänna synpunkter på frågan om sänkning av de direkta statliga skatterna

28

III. Översikt av skatteutredningens ändringsförslag

.................................................... 49

IV.

Fysiska personers inkomstbeskattning

................................................................. 54

1. Principen, för äkta makars beskattning.................................................... 54

2. Ortsavdrag och skatteskalor........................................................................ 60

3. Särskilt avdrag för förvärvsarbetande hustru ...................................... 82

4. Särskilda frågor rörande äkta makars beskattning ............................ 96

5. Beskattningen av ogift skattskyldig med barn ................................... 101

6. Beskattningen av änklingar och änkor.................................................... 110

V.

Fysiska personers förmögenhetsbeskattning

........................................................... 113

1. Den statliga förmögenhetsskatten.............................................................. 113

2. Den s. k. 80-procentspärren........................................................................ 127

3. Kvarlåtenskapsskatten.................................................................................. 129

VI.

Juridiska personers inkomstbeskattning

............................................................... 131

Departementschefens hemställan

..................................................................................... 137

Bihang 1.

Skatteutredningens författningsförslag................................................. 139

Bihang 2.

Tabeller...................................................................................................... 153

Stockholm 1952. K. L. Beckmans Boktryckeri.