Prop. 1953:37

('angående godkännande av Genéve-konventionerna den 12 augusti 1949 angå\xad ende skydd för krigets offer',)

Kungl. Maj:ts proposition nr 37.

1

Nr

37

.

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående godkännande

av Genéve-konventionerna den 12 augusti 1949 angå­ ende skydd för krigets offer; given Stockholms slott

den 30 januari 1953.

Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över utrikes- departementsärenden för den 30 januari 1953 vill Kungl. Maj :t härmed före­ slå riksdagen att bifalla det förslag om vars avlåtande till riksdagen före­ dragande departementschefen hemställt.

GUSTAF ADOLF.

östen Undén.

1

Bihang till riksdagens protokoll 1953. 1 saml. Nr 37.

2

Kungl. Maj.ts proposition nr 37.

Utdrag av protokollet över utrikesdepartementsärenden, hållet

inför Hans Maj:t Konungen i statsrådet å Stockholms

slott den 30 januari 1953.

Närvarande:

Ministern för utrikes ärendena

Undén,

statsråden

Sköld, Danielson,

Zetterberg, Sträng, Ericsson, Andersson, Lingman, Hammarskjöld,

Norup, Hedlund, Persson, Hjälmar Nilson, Lindell.

Under erinran att Kungl. Maj:t den 4 augusti 1949 bemyndigat sändebudet

i Bern att såsom ombud för Sverige underteckna fyra vid en internationell

konferens i Geneve den 12 augusti 1949 avslutade konventioner angående

skydd för krigets offer, anför ministern för utrikes ärendena efter gemensam

beredning med cheferna för justitie-, törsvars- och inrikesdepartementen:

Ett av de första och mest betydelsefulla resultaten av det förra århundra­

dets strävanden för krigets humanisering var avslutandet den 22 augusti

1864 av Genéve-konventionen angående förbättrande av sårade militärers vård

i fält. Denna konvention ersattes av Genéve-konventionen den 6 juli 1906 till

mildrande av sårades och sjukas öde i fält, som i sin tur ersatts av Genéve-

konventionen den 27 juli 1929 angående förbättrande av sårades och sjukas

behandling vid stridskrafterna i fält. Vid första fredskonferensen i Haag

1899 antogs en motsvarande konvention beträffande sjökriget, vid andra

fredskonferensen i Haag 1907 ersatt av konventionen den 18 oktober 1907

angående tillämpning på sjökriget av principerna i Genéve-konventionen

(X:de Haag-konventionen av 1907). Den 27 juli 1929 antogs i Genéve jämväl

en konvention angående krigsfångars behandling. Samtliga dessa konventio­

ner ha biträtts av Sverige.

Redan före det andra världskrigets utbrott förelågo förslag om revidering

av dessa konventioner och om deras komplettering med nya konventioner,

bl. a. angående upprättande av s. k. sanitära zoner och om skydd för civil­

personer under krig. Förslagen hade förberetts av Röda korsets internatio­

nella kommitté i Genéve och dryftats vid internationella Rödaltors-konfe-

renser 1934 och 1938. I juli 1939 meddelade schweiziska förbundsrådet, att

det hade för avsikt att utfärda inbjudan till en internationell konferens för

dessa frågors behandling. Konferensen var avsedd att hållas i början av 1940

men kunde på grund av kriget ej komma till stånd.

Kungl. Maj.ts proposition nr 37.

3

Under kriget voro de gällande konventionerna otvivelaktigt till avsevärt gagn men visade sig också i vissa avseenden otillräckliga. Krigsfångarnas behandling lämnade i många fall mycket övrigt att önska och behovet av bättre skydd för civilbefolkningen mot de faror och lidanden, varlör den utsättes i ett modernt krig, gjorde sig starkt gällande.

Redan före fientligheternas avslutande återupptogs på initiativ av Röda korsets internationella kommitté arbetet in^fl utarbetande av nya konven­ tioner till skydd för krigets offer, delvis avsedda att ersätta de gällande konventionerna. Omfattande förarbeten ligga till grund för de vid 1949 års Genévekonferens antagna konventionerna. Bl. a. granskades de först utarbe­ tade förslagen av representanter för de nationella Rödakorsföreningarna, samlade till konferens i Geneve i juli 1946. En i april 1947 i Geneve hållen konferens av sakkunniga, representerande regeringarna i ett antal stater, som deltagit i kriget, fullföljde arbetet och framlade förslag till revision av de tre tidigare konventionerna samt till en ny konvention avseende civilbe­ folkningens skydd. Efter att ytterligare ha granskats av en av de nationella Rödakorsföreningarna för ändamålet tillsatt kommission behandlades för­ slagen av Röda korsets XVII:de internationella konferens i Stockholm i augusti 1948. Vid konferensen i Stockholm voro femtiosju länder, däribland Sverige, företrädda. De av konferensen antagna konventionsförslagen lades till grund för den 1949 hållna Genévekonferensens ax’bete.

Inbjudan till sistnämnda konferens utfärdades av schweiziska förbunds­ rådet och riktades till de stater, som voro anslutna till någon av de ovan nämnda Genéve-konventionerna av 1864, 1906 eller 1929 eller till X:de Haag- konventionen av 1907.

Vid konferensen, som öppnades den 21 april 1949, voro 58 stater repre­ senterade genom regeringsombud. Jämväl Heliga stolen var representerad. Några stater, nämligen Dominikanska republiken, Japan, Jugoslavien, Polen och San Marino, samt ett antal internationella organisationer voro företrädda av observatörer, varjämte representanter för Röda korsets internationella kommitté, Rödakorsföreningarnas förbund och internationella kommittén för militärmedicin och -farmakologi i egenskap av sakkunniga deltogo i överläggningarna.

Ett mycket stort antal ändringsförslag, avseende olika artiklar i konven­ tionsförslagen, avlämnades vid konferensen. Vid plenarsammanträde den 11 augusti antogos enhälligt fyra konventioner: den första angående förbätt­ rande av sårades och sjukas behandling vid stridskrafterna i fält, den andra angående förbättrande av behandlingen av sårade, sjuka och skeppsbrutna tillhörande stridskrafterna till sjöss, den tredje angående krigsfångars be­ handling och den fjärde angående skydd för civilpersoner under krigstid. Konventionstexterna, jämte svensk översättning, återgivas i härvid fogade bilaga 1.

Vid konferensens följande dag hållna avslutningssammanträde underteck­ nades konferensens slutakt, vid vilken konventionerna och ett antal av kon­ ferensen antagna resolutioner voro fogade som bilagor, av samtliga närva­

4

rande delegationer till ett antal av 59. Därjämte undertecknades samtliga

konventioner av ombuden för sexton stater, nämligen Chile, Colombia, Cuba,

Danmark, Ecuador, Guatemala, Liechtenstein, Monaco, Nicaragua, Norge,

Pakistan, Peru, Schweiz, Syrien, Turkiet och Uruguay. Förenta staternas

ombud undertecknade samtliga konventioner med undantag av konventio­

nen angående skydd för civilpersoner under krigstid och Österrike samtli­

ga konventioner med undantaga konventionen angående sårade, sjuka och

skeppsbrutna tillhörande stridskrafterna till sjöss, vilken emellertid seder­

mera undertecknats av Österrike. Vid ett för ändamålet särskilt anordnat

sammanträde i Geneve den 8 december 1949 undertecknades samtliga kon­

ventionerna jämlikt Kungl. Maj :ts den 4 augusti 1949 lämnade bemyndi­

gande av sändebudet i Bern, såsom ombud för Sverige, samt av ombud för

ytterligare tjugofyra stater, nämligen Afganistan, Argentina, Belgien, Bo­

livia, Brasilien, Canada, Egypten, Etiopien, Filippinerna, Finland, Frankrike,

Iran, Israel, Italien, Libanon, Luxemburg, Mexico, Nederländerna, Polen,

Salvador, Spanien, Storbritannien och Nordirland, Tjeckoslovakien och Ung­

ern samt för Heliga stolen. För Ceylon undertecknades samtliga konventio­

ner utom konventionen angående skydd för civilpersoner under krigstid.

För Amerikas Förenta Stater undertecknades nu jämväl sistnämnda konven­

tion. I anslutning till sammanträdet undertecknades konventionerna dess­

utom av Albanien, Kina, Paraguay, Socialistiska Rådsrepublikernas Union,

Ukraina och Vitryssland. Konventionerna ha sedermera undertecknats av

ytterligare följande stater: Australien, Bulgarien, Grekland, Jugoslavien, In­

dien, Irland, Nya Zeeland, Portugal, Rumänien och Venezuela. Några sta­

ter ha vid undertecknandet gjort förbehåll mot olika artiklar i respektive

konventioner. Förbehållen, jämte svensk översättning, återgivas i bilaga 2.

Enligt i samtliga konventioner intagna bestämmelser skola de ratificeras.

Vardera konventionen träder i kraft sex månader efter det att minst två ra­

tifikationsinstrument deponerats i Bern och sedermera för varje fördrags-

slutande part sex månader efter det att dess ratifikationsinstrument depone­

rats. Om makt, som deponerat sin ratifikation av en konvention, före ut­

gången av de sex månaderna råkar i en väpnad konflikt, träder konventionen

omedelbart i kraft för denna makts del. Efter ikraftträdandet kunna kon­

ventionerna biträdas även av andra makter än signatärmakterna.

Konventionerna kunna uppsägas genom meddelande till schweiziska för­

bundsrådet med verkan ett år efter det detta meddelande lämnats. Om en

stat uppsäger en konvention under det att den är invecklad i en väpnad

konflikt, förblir den dock bunden av konventionen så länge konflikten varar.

Uppsägning skall icke hava någon inverkan på de skyldigheter, som åligga

stridande parter jämlikt folkrättens grundsatser sådana dessa framgå av

mellan civiliserade nationer vedertagna sedvänjor, mänsklighetens bud och

det allmänna rättsmedvetandets krav.

Konventionerna ha hittills ratificerats av följande stater: Belgien, Chile,

Danmark, Egypten, Filippinerna, Frankrike, Guatemala, Indien, Israel, Ita­

lien, Jordan, Jugoslavien, Libanon, Liechtenstein, Mexico, Monaco, Nicara­

Kungl. Maj:ts proposition nr 37.

Kungl. Maj.ts proposition nr 37.

5

gua, Norge, Pakistan, San Marino, Schweiz, Spanien, Sydafrikanska Unio­

nen, Tjeckoslovakien, samt av Heliga stolen.

Sedan de ratificerats av Schweiz och Jugoslavien, hava de trätt i kraft

den 21 oktober 1950.

Jag övergår nu till en redogörelse för konventionernas huvudsakliga inne­

håll.

GEMENSAMMA BESTÄMMELSER. Konventionerna inledas och avslutas

med ett antal gemensamma bestämmelser.

Några av dessa avse förutsättningarna för konventionernas tillämplighet.

Enligt art. 2 i samtliga konventioner skola de vara tillämpliga i varje för­

klarat krig eller annan väpnad konflikt, vari två eller flera av de fördrags-

slutande parterna deltaga, oberoende av om någon krigsförklaring försiggått

och även om någon av parterna icke erkänner att krigstillstånd föreligger.

Genom denna formulering har man velat undgå att binda sig vid någon de­

finition på »krig», som kan vara uppställd inom folkrätten. Konventionerna

äro likaledes tillämpliga vid ockupation av fördragsslutande parts område,

även om ockupationen icke möter militärt motstånd. Såsom var fallet med

1929 års Genéve-konventioner äro de nya konventionerna tillämpliga mel­

lan de fördragsslutande parterna, även om icke samtliga de i konflikten in­

dragna makterna anslutit sig till dem. Nu har tillagts, att om en i konflikten

inblandad, men till en konvention icke ansluten stat förklarar sig likväl

skola tillämpa och även tillämpar konventionen, skall den vara bindande

mellan denna stat och de till konventionen anslutna staterna.

Art. 3 i samtliga konventioner behandlar deras tillämplighet i inbördes­

krig. Denna fråga, som icke är berörd i tidigare konventioner, var vid kon­

ferensen föremål för störa meningsskiljaktigheter. Stockholmskonferensen

hade föreslagit, att konventionerna i sin helhet skulle vara bindande för båda

parterna i en konflikt, som icke var av internationell karaktär, såsom in­

bördeskrig eller kolonialkrig. Vid Genéve-konferensen visade det sig, att ett

flertal degelationer icke voro beredda att acceptera denna ståndpunkt. För­

slag framkommo om att konventionerna i sin helhet skulle göras tillämpliga

under vissa förutsättningar: att upprorspartiet ägde ett visst högre mått

av organisation, att det erkänts som krigförande o. s. v., men det visade sig

svårt att uppnå enighet angående vilka förutsättningar som borde krävas.

Vissa delegationer ville över huvud taget icke göra konventionerna tillämp­

liga på inbördeskrig. Det slutliga resultatet blev en kompromiss: vissa be­

stämmelser i konventionerna av rent humanitär natur skola vara tillämpliga

under alla inbördeskrig. Det framhålles i artikeln, att dess bestämmelser

icke inverka på de stridande parternas rättsställning, och i en särskild reso­

lution (nr 10) uttalade konferensen, att frågan om erkännande av en part

i en konflikt såsom krigförande från en utanför konflikten stående makts si­

da faller under folkrättens regler och icke beröres av Genéve-konventionerna.

De fördragsslutande parterna äga sluta inbördes avtal rörande särskilda

frågor, men dessa avtal få ej lända till försämring av den ställning och de

rättigheter, som de av konventionerna skyddade personerna äga åtnjuta en­

6

ligt dessa. De skyddade personerna må under inga omständigheter vare sig

helt eller delvis avsäga sig de rättigheter, som tillkomma dem enligt kon­

ventionerna. I detta sammanhang må framhållas, att i samtliga konventio­

nerna äro införde bestämmelser, som förbjuda repressalier mot av konven­

tionerna skyddade personer, byggnader och materiel.

Frågan om en skgddsmakts uppgifter och befogenheter med avseende på

de av konventionerna skyddade personerna och därmed sammanhängande

frågor har hittills endast berörts i 1929 års Genéve-konvention angående

krigsfångars behandling (art. 86—88). Nu behandlas dessa frågor i samtliga

konventionerna.

Konventionerna skola tillämpas under medverkan och kontroll av skydds-

makten, som för detta ändamål äger utom sin diplomatiska och konsulära

personal använda särskilda delegerade. De stridande parterna skola i största

möjliga utsträckning underlätta dessa representanters eller delegerades verk­

samhet. Å sin sida skola dessa i sin verksamhet hålla sig inom ramen för

sina i konventionen angivna befogenheter och taga vederbörlig hänsyn till

den stats säkerhet, hos vilken de utöva sin verksamhet. Endast militärt nöd­

tvång berättigar till att undantagsvis och tillfälligt införa restriktioner för de­

ras verksamhet. Särskilda uppgifter äro för övrigt tilldelade skyddsmakterna

genom strödda bestämmelser i de olika konventionerna.

Konventionernas bestämmelser skola icke utgöra hinder för den humani­

tära verksamhet, som Röda korsets internationella kommitté eller annan

opartisk humanitär organisation kan komma att utöva med samtycke av ve­

derbörande stridande parter.

Från fransk sida framställdes förslag om upprättande av ett internationellt

organ, som skulle fylla de uppgifter, som åligga en skyddsmakt. Förslaget

blev icke antaget, men för att i någon mån tillmötesgå förslaget anbefallde

konferensen i en resolution (nr 2) en utredning om upprättandet av ett dylikt

organ.

Särskild uppmärksamhet ägnades åt det problem som uppstår, om d^ av

konventionerna skyddade personerna av någon anledning icke ha någon

skyddsmakt — ett problem, som aktualiserades under andra världskriget.

Den makt, som har dessa personer i sitt våld, skall i så fall i första hand

anmoda en neutral stat eller ett organ av nyss angivet slag att övertaga de

uPP§ifter, som enligt konventionerna åligger en skyddsmakt. Om saken icke

kan ordnas på detta sätt, skall sagda makt i andra hand antingen hänvända

sig till en humanitär organisation, t. ex. Röda korsets internationella kom­

mitté, och anmoda den att åtaga sig de humanitära — men icke de diploma­

tiska eller administrativa — uppgifter, som åligga skyddsmakten, eller ac­

ceptera det anbud om biträde, som lämnas av en dylik organisation.

I händelse av meningsskiljaktighet mellan stridande parter rörande kon­

ventionernas tillämpning och tolkning eller eljest när så synes lämpligt i

de skyddade personernas intresse, kunna skyddsmakterna, såsom är före­

skrivet redan i 1929 års Genéve-konvention angående krigsfångars behand­

ling, erbjuda sina bona officia för tvistens lösning. T detta syfte kan en

Kungl. Maj.ts proposition nr 37.

7

skyddsmak t föreslå parterna att sända ombud till ett sammanträde, eventu­ ellt i ett neutralt land. Parterna äro skyldiga att. efterkomma ett dylikt förslag.

1 slutet av varje konvention återfinnas bestämmelser om beivrande av överträdelser av respektive konventions föreskrifter.

Utöver nyss anförda bestämmelser, som avse åvägabringandet av ett för­ likningsförfarande, har var och en av konventionerna en bestämmelse, när­ mast motsvarande art. 30 i 1929 års Genéve-konvention angående förbätt­ rande av sårades och sjukas behandling vid stridskrafterna i fält. Den går ut på att, därest någon av de stridande parterna det begär, varje påstådd kränkning av konventionen skall bli föremål för undersökning enligt ett för­ farande, varom parterna överenskomma eller som i brist på överenskom­ melse skall fastställas av en skiljedomare. Har kränkning befunnits före­ ligga, skola parterna snarast möjligt vidtaga åtgärder för att förhindra den.

I en resolution (nr 1) har konferensen därjämte anbefallt de fördragsslu- tande parterna att söka komma överens om att till Internationella domstolen i Haag hänskjuta de tvister rörande konventionernas tolkning eller tillämp­ ning, som icke kunna lösas på annat sätt.

De fördragsslutande parterna förbinda sig dessutom att införa straffbe­ stämmelser för svåra överträdelser av konventionernas bestämmelser. För­ dragsslutande part, som gripit den som begått eller givit befallning om be­ gående av dylik överträdelse, kan antingen ställa honom, oberoende av natio­ nalitet, inför någon av sina egna domstolar eller också överlämna honom till annan fördragsslutande part för att dömas. I texten preciseras vad med »svåra överträdelser» i detta sammanhang skall förstas.

GENÉVE-KONVENTIONEN DEN 12 AUGUSTI 194.9 ANGÅENDE FÖR­ BÄTTRANDE AV SÅRADES OCH SJUKAS BEHANDLING VID STRIDS­ KRAFTERNA I FÄLT, skall, enligt dess art. 59, de fördragsslutande sta­ terna emellan ersätta 1864, 1906 och 1929 års Genéve-konventioner i samma ämne.

1864 års Genéve-konvention och de konventioner, som successivt efterträtt denna, är vad som företrädesvis åsyftas, när man talar om »Genéve-konven- tionen» eller Genéve-konventionens principer. Dessa principer, som redan be­ stått provet i ett flertal krig, hava i allt väsentligt bibehållits i den vid 1949 års konferens antagna konventionen. Man har nöjt sig med att närmare pre­ cisera dem och att på grund av det senaste krigets erfarenheter i vissa avseen­ den modifiera deras tillämpning. Konventionen har härvid blivit betydligt ut­ förligare än den föregående. Ifrågavarande principer äro, att sårade och sjuka, tillhörande stridskrafterna i fält, skola respekteras och skyddas, och att läkare och övrig sjukvårdspersonal, som ha till uppgift att vårda dessa sårade och sjuka, samt för detta ändamål avsedda anstalter, ävensom militärpräster, skola åtnjuta ett långt gående skydd.

En ny bestämmelse avser neutrala staters skyldigheter på grund av kon­ ventionen. Enligt art. 4 skall neutral makt analogiskt tillämpa konventio­ nens bestämmelser på sårade och sjuka som tillhöra stridskrafterna samt på medlemmar av sjukvårdspersonalen och militärpräster, som mottagas

Kungl. Maj.ts proposition nr 37.

8

eller interneras på dess territorium. Bestämmelsen utgår från att internering

skall äga rum av sådan personal, som kan göras till krigsfångar, nämligen

de sårade och sjuka militärpersonerna, varemot sjukvårdspersonal och mili­

tärpräster skola lämnas i frihet. Denna uppfattning överensstämmer med

gällande folkrätt.

Kapitel II, som handlar om de sårade och sjuka, bygger som sagt på prin­

cipen att dessa skola respekteras och skyddas. Den huvudsakliga skillnaden

gentemot 1929 års konvention ligger däri att denna princip nu fått en mera

detaljerad utformning. Definitionen i art. 13 på de sårade och sjuka, som

skola vara skyddade av konventionen, ansluter sig till den nya krigsfånge­

konventionen, art 4 A, och innefattar således också deltagarna i en organi­

serad motståndsrörelse. Till erfarenheterna från senaste världskriget hän­

föra sig de bestämmelser, som förbjuda vissa former av grym behandling

liksom att någon utsättes för sämre behandling på grund av kön, ras, na­

tionalitet, religion, politiska åsikter eller annan dylik omständighet (art. 12).

Bestämmelserna om identifiering av sårade, sjuka och döda samt om över­

bringande av underrättelser rörande dessa till deras hemland ha ytterligare

preciserats. Underrättelserna skola förmedlas av den upplysningsbyrå, som

skall upprättas enligt krigsfångekonventionen, samt av vederbörande skydds-

makt (art. 16). Även bestämmelserna rörande de dödas begravning äro mer

detaljerade än i 1929 års konvention (art. 17).

Redan enligt sistnämnda konvention ägde militär myndighet vädja till

civilbefolkningen att omhändertaga och vårda sårade och sjuka. I den nya

konventionen (art. 18) fastslås därutöver att civilbefolkningen skall respek­

tera de sårade och sjuka och särskilt avhålla sig från varje våldshandling

mot dem. Ingen må i något fall ofredas eller dömas för att han vårdat sårade

och sjuka.

Kapitel III handlar om sjukvårdsformationer och sjukvårdsanstalter. Även

här bibehållas de tidigare Genéve-konventionernas princip: fasta sjukvårds­

anstalter och rörliga sjukvårdsformationer må icke under några omstän­

digheter anfallas utan skola alltid respekteras och skyddas av de stridande

parterna (art. 19). Ny är bestämmelsen i art. 20 att sjukvårdsfartyg, vilka

äro berättigade till skydd enligt Genéve-konventionen den 12 augusti 1949

angående förbättrande av behandlingen av sårade, sjuka och skeppsbrutna

tillhörande stridskrafterna till sjöss, icke må anfallas från land.

Ny är likaledes bestämmelsen i art. 23, som avser möjligheten att upprätta

sjukvårdszoner och -platser organiserade för att skydda sårade och sjuka för

krigets verkningar, liksom att bereda skydd åt den för dessa platsers för­

valtning och för de sjukas och sårades vård avsedda personalen. Ett förslag,

som sedan länge varit föremål för diskussion, har härigenom realiserats. Er­

kännandet av dessa skyddszoner beror dock av överenskommelse mellan

vederbörande stridande parter. En modell till dylik överenskommelse är

som bilaga 1 fogad till konventionen.

Frågorna om sjukvårdspersonalens ställning, som behandlas i kap. IV,

voro vid konferensen föremål för tämligen starka meningsskiljaktigheter.

Kungl. Maj.ts proposition nr 37.

Kungl. Maj:ts proposition nr 37.

9*

De tidigare Genéve-koiwentionernas huvudprincip i denna punkt kan sam­ manfattas såsom innebärande immunitet för läkare, sjukvårdspersonal och militärpräster. Dessa personer skulle enligt art. 9 av 1929 års konvention un­ der alla omständigheter respekteras och skyddas.

Enligt 1949 års konvention skall den permanenta sjukvårdspersonalen »under alla omständigheter» respekteras och skyddas (art. 24), och de som tillfälliga sjukvårdare tjänstgörande militärerna skola åtnjuta skydd, om de utöva sin tjänst, när de komma i beröring med fienden eller falla i hans våld (art. 25). Frivilliga hjälpföreningars personal är liksom förut likställd med den krigsmakten tillhöriga permanenta sjukvårdspersonalen. Beträffan­ de erkänd förening i neutralt land fastslås, att bistånd, som lämnas av dylik förening med dess regerings tillstånd, icke skall betraktas som inblandning i konflikten (art. 26, 27).

Meningsskilj aktigheterna gällde huvudsakligen den ställning, som skulle tillkomma sjukvårdspersonalen, om den råkade i fiendens våld.

Enligt 1929 års Genéve-konvention gäller, att krigförande, som nödgas läm­ na sårade eller sjuka i motståndarens våld, skall hos dem kvarlämna en del av sin sjukvårdspersonal och sjukvårdsmateriel. Men sjukvårdspeisonalen skall icke göras till krigsfångar, den må icke kvarhållas av motståndaren, och den skall, såvida icke annat överenskommits, så snart lämplig lägenhet erbjuder sig och de militära förhållandena medgiva, återsändas till den krig­ förande makt, under vilken den lyder. Detta gäller om all sjukvårdspersonal, således även om de militärer som tjänstgöra som tillfälliga sjukvårdare.

Erfarenheterna från senaste världskriget, varunder ett utomordentligt stort antal krigsfångar togos och dessa delvis under mycket lång tid stannade i fångenskap, ådagalade emellertid önskvärdheten av att de sjuka och sårade krigsfångarna i största möjliga utsträckning fingo åtnjuta vård av sina egna landsmän. Att möjlighet härför borde beredas var också en allmän me­ ning, men härigenom blev det erforderligt, att bestämmelser träffades för precisering av den hos fångarna kvarlämnade sjukvårdspersonalens ställ­ ning. Det hade under kriget visat sig, att, då dessa personer icke varit att anse som krigsfångar och följaktligen icke varit skyddade av krigsfångekon­ ventionens bestämmelser, deras ställning i vissa fall varit sämre än krigs­ fångarnas och i alla händelser prekär. Från vissa håll gjordes nu gällande, att det bästa sättet att bereda skydd och en noggrant fixerad rättsställning åt ifrågavarande personer vore att bestämma, att de skulle bliva krigsfångar om de folie i motpartens våld. Detta förslag mötte emellertid starkt motstånd.

Konferensen kom fram till en lösning, som avsåg att så vitt möjligt till­ godose de olika synpunkter som framkommit. Läkare och sjukvårdsperso­ nal, tillhörande den permanenta sjukvårdstjänsten vid stridskrafterna även­ som frivilliga hjälpföreningar i krigförande land, samt militärpräster må kvarhållas när de falla i motpartens våld, men endast för så vitt krigsfångar­ nas hälsotillstånd, deras behov av andlig vård och deras antal det påfordra. De personer, som sålunda kvarhållas, skola icke betraktas som krigsfångar, men de skola åtnjuta åtminstone alla de rättigheter som följa av 1949 års

10

Genéve-konvention rörande krigsfångars behandling. De skola under överin­

seende av den kvar hållande makten fortsätta att bedriva sjukvård och andlig

vård bland krigsfångarna, i första hand bland de krigsfångar som tillhöra

samma stridskrafter som de själva. De skola vara underkastade den interna

disciplinen i lägret där de befinna sig, men må icke åläggas att utföra några

sysslor vid sidan av sjukvården och den andliga vården. Under fientlighe­

ternas fortgång skola de stridande parterna träffa överenskommelse rörande

eventuell avlösning av den kvarhållna personalen (art. 28). Personal till­

hörande denna kategori skall återsändas till den stridande part de tillhöra,

när dess kvarhållande icke är oundgängligen nödvändigt för i art. 28 angivna

ändamål (art. 30). Vid fientligheternas början må de stridande parterna ge­

nom särskilda överenskommelser fastställa hur stor procent av personalen i

föihållande till krigsfångarnas antal, som skall kvarhållas samt fördelning­

en av personalen i lägren (art. 31).

Personal, tillhörande hjälpföreningar i neutrala länder, skall icke kvarhål­

las (art. 32).

Militärpersoner, som tjänstgöra som tillfälliga sjukvårdare, bli krigsfång­

ar om de falla i fiendens våld, men skola användas för sjukvårdsuppgifter i

den mån som behov därav föreligger (art. 29).

Kap. V av konventionen handlar om byggnader och materiel.

Beträffande rörliga sjukvårdsformationer gäller enligt 1929 års konven­

tion, art. 14, att de, om de falla i motpartens våld, skola behålla sin materiel,

små transportmedel och sin förarepersonal, och att denna materiel etc. skall

återställas i enahanda ordning som stadgats beträffande sjukvårdsperso­

nalen. Enligt den nya konventionen föreligger icke längre någon skyldighet

att återställa denna materiel, men den skall, enligt art. 33, i alla händelser

fortfarande användas för vården av sårade och sjuka. På svenskt initiativ

har förbud införts mot avsiktlig förstörelse av sjukvårdsformationernas och

-anstalternas förråd och materiel. Frånsett detta förbud har i fråga om bygg­

nader och materiel, tillhörande stridskrafternas fasta sjukvårdsanstalter,

ingen ändring vidtagits, liksom ej heller i fråga om hjälpföreningarnas egen­

dom.

Kap. VI behandlar sjuktransporter. Även i fråga om transporter av sårade

och sjuka samt sjukvårdsmateriel upprätthålles grundsatsen att de skola

respekteras och skyddas, men liksom i fråga om i föregående kapitel omför­

mäld materiel har i förhållande till 1929 års konvention den ändringen vid­

tagits, att transporter och fordon, som falla i motpartens våld, icke skola

åtel ställas utan må kvarhållas, varvid dock den stridande part som tagit

dem skall åtaga sig vården av de sårade och sjuka (art. 35).

I fråga om ambulansflygplan ha vissa nya föreskrifter införts. De skola

enligt art. 36 respekteras vid flygningar, som utföras på höjd, på tid och

längs färdväg, varom överenskommelse träffats mellan de stridande par­

terna. Enligt art. 37 skola de ha rätt att överflyga neutralt område och där

företaga nödlandning eller reguljär landning. Denna bestämmelse har ej

tidigare förekommit i konventionen men överensstämmer med rättspraxis,

vilken även kommit till uttryck i de nordiska staternas neutralitetsregler av

Kungl. Maj.ts proposition nr 37.

11

1938. Konventionen föreskriver emellertid, att den neutrala makten skall på förhand underrättas om överflygningen och att varje anmaning att landa skall efterkommas. Den neutrala makten äger fastställa villkor för eller in­ skränkningar i ambulansflygplans rätt till överflygning av och landning på dess territorium. Genom dessa föreskrifter torde den neutrala statens säker - hetsintressen på ett tillfredsställande sätt vara tillgodosedda. Frågan om det i konventionen fastställda kännetecknet, som behandlas i kap. VII, blev vid konferensen föremål för livlig diskussion. Det var härvid särskilt två spörsmål som tilldrogo sig uppmärksamheten. Genom 1929 års konvention erhöllo vissa muhammedanska länder, vilka ej önskade som kännetecken använda det röda korset, som förmenades vara cn kristen symbol, rätt att i stället för detta använda röda halvmånen eller röda lejon- och soltecknet. Enligt en på många håll omfattad mening vore det önskvärt att återgå till ett enhetligt tecken. Detta visade sig emellertid omöj­ ligt att genomföra, då de länder, som använda andra tecken än det röda kor­ set, ej voro villiga att avstå från dessa, och då framställda förslag om det röda korsets ersättande med något annat tecken, som skulle ha en ui reli­ giös synpunkt »neutral» innebörd, ej vunno bifall. Å andra sidan avvisades det från Israels sida framställda yrkandet att få använda ett eget tecken, »Davids sköld». Man befarade nämligen, att ett accepterande av detta yrkan­ de skulle leda till, att andra länder skulle framställa krav på att få använda egna nationella symboler, och att förvirringen sålunda skulle ytterligare ökas. I här berörda avseende stannade det således vid den i 1929 års konven­ tion antagna ordningen (art. 38). Den andra frågan gällde kännetecknets användning för andra ändamål än som beteckning för den militära sjukvården, för vilken det egentligen va­ rit uteslutande avsett. Enligt en praxis, som godtogs i 1929 års konvention, har kännemärket fått i fredstid användas av de nationella Rödakorsför- eningarna såsom beteckning för deras humanitära verksamhet. Denna lätt har bibehållits, men det har tillika fastslagits, att konventionens kännemärke i övrigt, såväl i fred som i krig, endast må användas för att utmärka och skydda sådana sjukvårdsformationer och anstalter, som stå under skydd av konventionen och övriga internationella konventioner reglerande liknande frågor. Om Röda-korsföreningarna under krigstid använda kännemärket för andra ändamål än för sitt deltagande i den militära sjukvården, skall föi ut­ sättningen härför vara dels att kännemärket icke må anses medföra skydd enligt konventionen, dels att kännemärket skall vara av relativt små dimen­ sioner, dels ock att det icke må anbringas på armbindlar eller hustak. Mot­ svarande bestämmelser skola gälla för röda halvmånen och röda lejon- och soltecknet. Emellertid må tecknet i fredstid användas jämväl för ambulans­ vagnar och för hjälpstationer, som uteslutande äro avsedda för avgiftsfri vård åt sårade och sjuka. Som en konsekvens av att användningen av röda halvmånen och röda lejon- och soltecknet fortfarande medgives skola, enligt art. 53, de mot miss­ bruk av konventionstecknet riktade förbudsbestämmelserna utsträckas till att avse skydd mot missbruk också av sagda tecken.

Kungl. Maj.ts proposition nr 37.

12

Med hänsyn till att talrika missbruk förekommit, uttalade konferensen i

en resolution (nr 5) önskemålet, att staterna skulle noggrant vaka över att

det röda korset och övriga i konventionen godtagna kännemärken endast

användas inom de i Genéve-konventionerna angivna gränserna.

GENÉ VE-KON VEN TION EN DEN 12 AUGUSTI 1949 ANGÅENDE FÖR­

BÄTTRANDE AV BEHANDLINGEN AV SÅRADE, SJUKA OCH SKEPPS­

BRUTNA TILLHÖRANDE STRIDSKRAFTERNA TILL SJÖSS är, enligt

dess artikel 58, avsedd att i förhållande mellan de fördragsslutande par­

terna ersätta X:e Haag-konventionen 1907 angående tillämpningen på sjö­

kriget av principerna i Genéve-konventionen. Den omständigheten att båda

konventionerna denna gång behandlades på samma konferens har möjlig­

gjort genomförandet av större likformighet i konventionernas bestämmelser.

I art. 13 angivas de personer, på vilka konventionen är tillämplig, näm­

ligen skeppsbrutna, sårade och sjuka till sjöss, som tillhöra de i krigs­

fångekonventionen, art. 4 A, uppräknade kategorierna. Särskilt bör fram­

hållas att dit höra även handelsfartygens besättningar. Dessa äro ju i hög

grad utsatta för krigets faror och kunna också under vissa omständigheter

deltaga i stridshandlingar. I fråga om alla i art. 13 omförmälda personer fast­

slås i art. 12, att de, om de befinna sig till sjöss och äro sårade, sjuka eller

skeppsbrutna, skola under alla förhållanden respekteras och skyddas och att

de skola av den stridande part, i vilkens våld de befinna sig, behandlas med

humanitet och vårdas. Om de falla i motståndarens våld bli de krigsfångar.

I händelse av stridshandlingar mellan parternas land- och sjöstridskraf­

ter skola konventionens bestämmelser endast tillämpas på styrkor ombord

på fartyg (art. 4).

Bestämmelserna om skydd för sårade, sjuka och skeppsbrutna samt be­

gravning av döda överensstämma i stort sett med bestämmelserna i nu gäl­

lande konvention, men hava i vissa avseenden utvidgats eller preciserats.

Liksom i konventionen angående sjuka och sårade i fält har (i art. 12) in­

förts förbud mot vissa former av omänsklig behandling. De stridande parter­

na skola, så ofta omständigheterna medgiva, träffa överenskommelse om

bortförande till sjöss av sårade och sjuka från belägrat eller inneslutet om­

råde och för genomfart till dylikt område av sjukvårdspersonal och militär­

präster samt sjukvårdsmateriel (art. 18). De krigförandes örlogsfartygs i

X.de Haag-konventionen erkända rätt att fordra överlämnandet till sig av så­

rade, sjuka eller skeppsbrutna, som befinna sig ombord på sjukvårdsfartyg

eller handelsfartyg, har bibehållits men må enligt den nya konventionen

(art. 14) endast utövas, om de sårades och sjukas hälsotillstånd det med­

giver och örlogsfartyget är försett med tillräckliga anordningar för bere­

dande åt dem av erforderlig vård.

I den viktiga del av konventionen, som avser sjukvårdsfartyg (kap. III),

har den i X:de Haag-konventionen använda indelningen av dessa fartyg i mi­

litära sjukvårdsfartyg, av nationella Rödakorsföreningar, officiellt erkända

hjälpföreningar eller enskilda i krigförande land använda sjukvårdsfartyg,

samt av dylika föreningar eller enskilda i neutrala länder använda sjuk-

Kungl. Maj:ts proposition nr 37.

13

vårdsfartyg, bibehållits. I fråga om samtliga dessa kategorier gäller emeller­ tid, att de icke under några omständigheter må anfallas eller uppbringas utan alltid skola respekteras och skyddas under förutsättning av notifikation före användningen och, för de av föreningar eller enskilda använda farty­ gens del, därjämte under förutsättning, att de erhållit bemyndigande av den stridande part, under vilken de lyda, respektive, i fråga om de neutrala far­ tygen, av den part under vars ledning de ställt sig (art. 22, 24, 25).

I ett avseende framträdde i fråga om sjukvårdsfartygen starka menings­ skiljaktigheter på konferensen. I det vid Stockholmskonferensen antagna konventionsförslaget hade på förslag från stormaktshåll införts en bestäm­ melse, enligt vilken sjukvårdsfartygen skulle ha ett minimitonnage av 1 000 bruttoton. Vid Genevekonferensen yrkades från stormaktshåll, att minimi- tonnaget skulle sättas till 2 000 bruttoton. Härmed avsågs, att som sjukvårds- fartyg skulle endast betecknas havsgående fartyg med fullständig utrust­ ning för sjuka och sårades vård, som skulle ge dem karaktären av ett slags flytande sjukhus. Bestämmelsen om minimitonnage var oantaglig för Sve­ rige, som måste ha möjlighet att använda sjukvårdsfartyg av lägre tontal bl. a. med hänsyn till nödvändigheten av att fartygen skola kunna manövrera i skärgårdarna, och som icke har anledning att bygga sjukvårdsf artyg ens av storleken 1 000 bruttoton. De invändningar, som från svenskt håll fram­ fördes mot förslaget om minimigräns för sjukvårdsf artygens tonnage, rönte understöd från delegerade från smärre och medelstora stater, och de ganska långdragna förhandlingarna rörande denna fråga resulterade i enighet om att någon bestämmelse om minimitonnage icke skulle införas. I art. 26 fastslogs, att det i art. 22, 24 och 25 föreskrivna skyddet skall tillkomma sjukvårdsf artyg av alla storlekar och deras livräddningsbåtar, varhelst de färdas. För att i någon mån tillmötesgå det från stormaktshåll framställda yrkandet uttalades i artikeln ett önskemål, att de stridande parterna skola för transport av sårade, sjuka och skeppsbrutna över stora avstånd och på öppna havet endast använda sjukvårdsf artyg som mäta mer än 2 000 brutto­ ton.

Beträffande notifikationen innehöll Stockholms-konferensens förslag den bestämmelsen, att det sjukvårdsfartygen tillförsäkrade skyddet skulle gälla under förutsättning att namn och beskrivning på fartyget meddelats de krig­ förande och att skyddsmakten bekräftat överlämnandet av detta meddelande trettio dagar före fartygets användning. Mot denna bestämmelse restes in­ vändningar bl. a. från svenskt håll med hänsyn till att sjukvårdsfartygen därigenom skulle gå miste om det skydd, varav de kunde vara i behov redan under krigets tidigaste skede. De svenska synpunkterna tillgodosågos i hu­ vudsak genom det kompromissförslag, som antogs vid Genéve-konferensen, och som gick ut på att notifikation till de stridande parterna skulle ha skett tio dagar för sjukvårdsfartygets användning (art. 22, 24, 25). Någon bekräf­ telse från skyddsmaktens sida skulle ej vara erforderlig. Bestämmelsen öpp­ nar möjlighet för den stat, som så önskar, att lämna meddelande om sina sjukvårdsfartyg redan under fredstid.

Kung}. Maj:ts proposition nr 37.

14

Kungl. Maj. ts proposition nr 37.

Ett från Sveriges och Övriga nordiska länders sida framställt önskemål

tillgodosågs därigenom att det skydd som tillkommer sjukvårdsfartyg jäm­

väl, i den utsträckning som krigsoperationerna det medgiva, tillerkänts far­

koster, vilka av staten eller officiellt erkända hjälpföreningar begagnas för

räddningstjänst vid kusten. Skyddet skall även såvitt möjligt gälla för fasta

anläggningar på kusten, vilka uteslutande användas av dessa farkoster för

deras humanitära verksamhet (art. 27).

Ny är likaledes bestämmelsen i art. 23, enligt vilken på kusten belägna

anläggningar, som tjäna den militära sjukvården, varken må anfallas eller

bombarderas från havet.

Liksom i X:de Haag-konventionen av 1907 finnas i den nya konventionen

bestämmelser om rätt för de krigförande till kontroll över sjukvårdsfarty-

gen samt föreskrifter till förekommande av missbruk (art. 30, 31, 34, 35).

Bl. a. föreskrives i art. 34 att sjukvårdsf artyg icke må innehava eller använ­

da hemlig code för sändning av meddelande med radio eller andra medde-

lelsemedel. Dock skall, enligt art. 35, den omständigheten att på fartygen

finnas apparater, vilka uteslutande äro avsedda för navigeringen eller över­

föringen av meddelanden, icke anses vara av beskaffenhet att medföra att

det sjukvårdsf artygen tillkommande skyddet upphör.

I fråga om personalen gäller, enligt art. 36, att sjukvårdsf artygs präster­

liga, läkar- och sjukvårdspersonal skall respekteras och skyddas. Denna

personal får ej tagas till fånga eller bortföras från sjukvårdsfartyget under

den tid den tjänstgör å sådant fartyg, vare sig sårade och sjuka finnas om­

bord eller ej. Detsamma gäller om sjukvårdsf artygets besättning. Denna be­

stämmelse är ny. Om sjukvårdsfartygen gälla ju, att de ej få uppbringas

och att de ej må sättas ur stånd att fylla sin uppgift. Man har därför an­

sett erforderligt, att de under alla förhållanden skola få behålla icke blott

sin läkare- och sjukvårdspersonal utan även sin besättning.

I fråga om prästerlig, läkare- och sjukvårdspersonal, som har till upp­

gift att ombesörja sjukvård och andlig vård åt de i art. 12 och 13 angivna

personerna och som faller i fiendens våld — härmed avses tydligen sådan

personal som tjänstgör å andra fartyg än sjukvårdsf artyg — skola bestäm­

melser gälla, som i stort sett överensstämma med motsvarande bestämmel­

ser i Genéve-konventionen angående sårades och sjukas behandling vid strids­

krafterna i fält. I princip skall sagda personal återsändas, så snart den

högsta befälhavare, i vars våld de fallit, finner det möjligt (art. 37).

I fråga om det skydd som tillkommer ambulansluftfartyg och dessas rätt

att överflyga neutralt område har konventionen, i art. 39 och 40, samma

bestämmelser som Genéve-konventionen angående sårades och sjukas be­

handling vid stridskrafterna i fält.

Detta är också fallet i avseende på kännetecken, som skall bäras av den

av konventionen skyddade personalen eller åsättas flaggor, materiel etc ( art

41, 42).

Frågan om sjukvårdsfartygens igenkänningstecken gav anledning till in­

gående överläggningar. De i X:de Haag-konventionen föreskrivna igenkän-

15

.

ningstecknen, en, grön, respektive för de privatägda sjukvårdsfartygen röd rand å de vitmålade fartygen, ansågos ej vara tillräckligt effektiva med hänsyn till synbarheten på längre avstånd eller från luften. Man stannade slutligen vid att föreskriva, att fartygens yttersidor skola vara vitmålade och att ett eller flera mörkröda kors, så stora som möjligt, skola målas på skro­ vets sidor samt på horisontella ytor i syfte att göra dem så tydligt som möj­ ligt skönjbara från havet och från luften. Sjukvårdsfartygens livräddnings­ båtar, kustlivräddningsbåtar och alla mindre farkoster, som användas av sjukvårdstjänsten, skola utmärkas på motsvarande sätt. Röda halvmånen och röda lejon- och soltecknet må användas av de stater, som äro berätti­ gade att använda dessa emblem (art. 43).

Här avsedda kännetecken må, med förbehåll för vad som kan vara stad­ gat i annan internationell konvention eller i mellan vederbörande stridande parter träffad överenskommelse, varken i fredstid eller i krigstid användas för annat ändamål än att utmärka eller skydda ifrågavarande fartyg, och de fördragsslutande parterna förbinda sig att vidtaga erforderliga åtgärder för att förhindra och beivra missbruk av kännetecknen (art. 44, 45).

I ett par resolutioner (n:ris 6 och 7) uttalade konferensen önskemål, att de fördragsslutande staterna skulle företaga en utredning i syfte att förbätt­ ra de tekniska medlen för utsändande av meddelanden mellan sjukvårds- fartyg å ena sidan och örlogsfartyg och militära luftfartyg å andra sidan,, samt att sjukvårdsfartygen med regelbundna mellanrum skulle utsända meddelanden rörande sin position, färdriktning och fart.

Slutligen må erinras om att i X:e Haag-lconventionen vissa neutralitets- rättsliga frågor beröras, avseende skyldighet för neutral stat att i vissa fall internera sårade, sjuka och skeppsbrutna, som upptagits å neutralt örlogs­ fartyg samt behandlingen av dylika personer, då de landsättas i neutral hamn. Vid konferensen framkommo vissa förslag om ändring av dessa be­ stämmelser, som skulle medföra en längre gående interneringsplikt än vad man i Sverige under de båda världskrigen ansett följa av folkrättens regler. Från svensk sida föreslogos å andra sidan ändringar, åsyftande att de delvis oklara bestämmelserna skulle preciseras i anslutning till den praxis, man i Sverige ansett riktig. Det visade sig svårt att komma till enighet i dessa spörsmål, och konferensen kom slutligen till den uppfattningen att regleran­ det av de neutralitetsrättsliga frågorna borde lämnas utanför konventionen. Den nöjde sig därför med att i ifrågavarande artiklar (15 och 17) uttala, att internering skall äga rum, då den internationella rätten så kräver. Sve­ rige är således, så vitt på konventionen ankommer, oförhindrat att vidhålla sin tidigare intagna ståndpunkt i dessa frågor.

GENÉVE-KONVENTIONEN DEN 12 AUGUSTI 1949 ANGÅENDE KRIGS­ FÅNGARS BEHANDLING är enligt sin art. 134 avsedd att i förhållande mel­ lan de fördragsslutande parterna ersätta Genéve-konventionen den 27 juli 1929 rörande samma ämne och utgör resultatet av en omarbetning av sist­ nämnda konvention. Omarbetningen är motiverad av erfarenheterna från andra världskriget, som ansågos ha visat, att de garantier för human be­

Kungl. Maj:ts proposition nr 37.

16

handling, som 1929 års konvention avsåg att skänka krigsfångarna, icke

voro tillräckliga. Omarbetningen avsåg mindre en ändring av principerna

i 1929 års konvention än en precisering och utvidgning av dess bestämmel­

ser. Resultatet har blivit, att den nya konventionen är betydligt utförligare

än den tidigare, vars bestämmelser likväl voro ganska detaljerade. Under det

att 1929 års konvention hade nittiosju artiklar och tre bilagor, har den nya

konventionen icke mindre än etthundrafyrtiotre artiklar och fem bilagor.

Av stor principiell betydelse är den nya konventionens art. 4, som angiver,

vilka personer som skola betraktas som krigsfångar i konventionens mening,

om de falla i fiendens våld. I 1929 års konvention (art. 11) var denna fråga

reglerad genom en hänvisning till art. 1, 2 och 3 i det till IV:de Haag-

konventionen av 1907 fogade reglementet (landkrigsreglementet), som ange

vilka personer som skola anses som legitima stridande eller därmed jämställ­

da. Såsom sådana anses dessa personer nämligen kunna göra anspråk på att

behandlas som krigsfångar. I art. 4 av den nya konventionen uppräknas de

kategorier av personer, som skola behandlas som krigsfångar, och dessa ka­

tegorier ha undergått en viss utvidgning utöver vad som tidigare gällt. Ar­

tikeln är delad i två avdelningar. Den första avdelningen avser sådana per­

soner, som kunna betraktas som krigsfångar i traditionell mening i och med

att de lalla i liendens våld. Den andx-a avser vissa andra personer, å vilka man

ansett lämpligt att göra krigsfångekonventionens bestämmelser tillämpliga.

Den första avdelningen (A) omfattar huvudsakligen de i landkrigsregle­

mentet omnämnda kategorierna av stridande och jämställda. Därtill har

emellertid fogats ännu en kategori, nämligen deltagarna i en organiserad

motståndsrörelse. Frågan om vilken ställning som skulle tillerkännas de

s. k. partisanerna, tilldrog sig vid konferensen ett starkt intresse och gav

anledning till vissa meningsskiljaktigheter. Redan under det förberedande

arbetet för konventionernas utformning hade i olika riktningar gående för­

slag framkommit. Som villkor för att partisanerna skulle få rätt att behandlas

som krigsfångar hade man velat uppställa kravet, att motståndsrörelsen

skulle ha en ansvarig ledare, som vore i stånd att utöva kontroll över med­

lemmarna och dessutom vara i stånd att mottaga och avgiva meddelanden till

motståndaren; ett annat krav som uppställts var att motståndsrörelsen skulle

utöva effektiv kontroll över ett visst område. Dessa krav hade mött opposi­

tion från andra håll. Vid konferensen löstes frågan så, att organiserad mot­

ståndsrörelse jämställes med en redan i landkrigsreglementet erkänd kate­

gori, nämligen till stridskrafterna icke hörande milistrupper eller avdel-

ningar av frivilliga. Dess medlemmar måste därför också uppfylla för

denna kategori stadgade villkor, nämligen att de skola stå under befäl av

en person, som är ansvarig för sina underordnade, att de skola bära ett

bestämt och på avstånd igenkännligt utmärkande tecken, att de skola bära

sina vapen öppet samt att de vid sina operationer skola iakttaga krigets lagar

och bruk. Därjämte förutsättes, att de skola lyda under stridande part. Om

dessa villkor äro uppfyllda, skola motståndsrörelsens medlemmar ha rätt

att, då de råka i fiendens våld, behandlas som krigsfångar, vare sig de äro

Kungi. Maj:ts proposition nr 37.

17

verksamma utanför eller inom eget territorium, även om detta territorium är ockuperat. Att medlemmarna av en inom ockuperat område verksam motståndsrörelse sålunda tillerkänts rätt att behandlas som krigsfångar torde få betraktas som en folkrättslig nyhet.

Till världskrigets erfarenheter hänför sig den bestämmelse, enligt vilken rätt att behandlas som krigsfångar skall tillkomma medlemmar av regel­ rätta militära förhand, vilka förklara sig lyda under en regering eller en myndighet, som icke erkännes av den makt i vars våld de fallit.

En naturlig konsekvens av handelsfartygens ställning under krig är den i art. 4 nu fastslagna, och för övrigt också i äldre tid erkända grundsatsen, att medlemmar av besättningar på krigförandes handelsfartyg skola be­ handlas som krigsfångar, då de falla i fiendens våld, förutsatt att de icke enligt andra bestämmelser i den internationella rätten — varmed torde åsyf­ tas XI:te Haag-konventionen av 1907 — skola åtnjuta gynnsammare behand­ ling. Denna grundsats har utsträckts till besättningar på civila luftfartyg.

I andra avdelningen (B) av art. 4 behandlas först ett fall, då personer, som redan äro underkastade fiendens myndighet, skola göras till krigs­ fångar. Det rör sig om personer, soin tillhöra eller hava tillhört ockuperat lands stridskrafter och som ockupationsmakten finner sig föranlåten att in­ ternera, även om den tidigare frigivit dem. De skola då ha rätt att behandlas som krigsfångar, och detta skall gälla också då dessa personer gjort ett re­ sultatlöst försök att återförena sig med de stridskrafter, till vilka de höra och vilka fortfarande äro inbegripna i strid, eller då de icke hörsammat för dem utfärdad kallelse till internering. Även denna bestämmelse har sin grund i erfarenheter från världskriget.

1 denna avdelning behandlas slutligen det fall att personer, tillhörande ti­ digare uppräknade kategorier, interneras inom neutralt territorium. Vad i konventionen är föreskrivet rörande krigsfångars behandling skall med vissa avvikelser vara tillämpligt på dessa personer. Till avvikelserna hör att den neutrala makten icke är skyldig att bestrida kostnaderna för de inter­ nerades underhåll och sjukvård samt att de befogenheter, som enligt kon­ ventionen tillkomma skyddsmakt, skola utövas av de internerades hemlands diplomatiska representation, om dylik finnes i vederbörande neutrala land.

Även i art. 5 fastslås en viktig grundsats: rätten att behandlas som krigs­ fånge i enlighet med konventionens bestämmelser inträder i och med att vederbörande fallit i fiendens våld, och består intill hans definitiva frigiv­ ning och hemsändande; skulle tvivel råda om huruvida vederbörande tillhör någon av de kategorier, som enligt avd. 4 hava rätt att behandlas som krigs­ fångar, skall han åtnjuta skydd enligt konventionen intill dess hans ställ­ ning fastställts av behörig domstol.

Avd. II (art. 12—16) av konventionen innefattar allmänna bestämmelser om skydd för krigsfångar och motsvarar avd. I av 1929 års konvention, vars bestämmelser, utökade med vissa nya, återkomma i den nya konventionen.

Art. 12 behandlar ansvaret för krigsfångarnas behandling och fastslår

2

Bihang till riksdagens protokoll 1953. 1 saml. Nr 37.

Kungl. Maj.ts proposition nr 37.

18

först, att den makt, i vars våld krigsfångarna fallit (»kvarhållande makt»),

äi ansvarig därför, vid sidan av det individuella ansvar som må åligga per­

soner, som ha befattning med krigsfångarna. Frågan om ansvarets fördel­

ning i det fall, att krigsfångar överlämnas från en makt till en annan, gav

anledning till starka meningsskiljaktigheter. Den bestämmelse, som antogs,

utgör en kompromiss. Kvarhållande makt må överlämna dem till annan

makt, endast om denna biträtt konventionen och först sedan den första mak­

ten försäkrat sig om att den senare är villig och i stånd att uppfylla kon­

ventionens bestämmelser. Den makt, som mottagit krigsfångarna, blir an­

svarig för konventionens tillämpning. Den makt, som överlämnat krigs­

fångarna, blir dock ej helt fri från ansvar. Om den makt, som mottagit krigs­

fångarna, skulle i något betydelsefullt avseende brista i sina skyldigheter,

skall den förstnämnda makten vidtaga effektiva åtgärder för att avhjälpa

missförhållandena eller ock begära att krigsfångarna återsändas. Sådan be­

gäran skall efterkommas.

Den allmänna grundsatsen att krigsfångar skola behandlas med huma­

nitet har kompletterats med förbud mot vissa former av omänsklig behand­

ling (art. 13).

Avd. III (art. 17—108), rubricerad Fångenskapen och indelad i flera un­

deravdelningar, motsvarar avd. II och III av 1929 års konvention, men skil­

jer sig från dessa genom större utförlighet. Syftet är att tillförsäkra krigs­

fångarna största möjliga humanitära skydd.

Ny är bestämmelsen i art. 17 att varje stridande part skall vara skyldig

att förse alla under dess domvärjo ställda personer, som kunna bli krigs­

fångar, med identitetskort av närmare angiven beskaffenhet.

Till ökad säkerhet för krigsfångarna tjäna bl. a. bestämmelserna i art.

23. Krigsfångarna skola hava tillgång till skyddsrum. De kvarhållande mak­

terna skola delge varandra uppgifter om krigsfångelägrens geografiska be­

lägenhet. Krigsfångelägren skola, då militära hänsyn det medgiva, utmär­

kas med vissa tecken, anbragta på sådant sätt att de kunna tydligt urskiljas

från luften.

I art. 33 ha införts bestämmelser, svarande mot och kompletterande be­

stämmelserna i konventionen rörande sårade och sjuka vid stridskrafterna

i fält, angående till motparten hörande sjukvårdspersonal och militärpräs­

ter, som kvarhållas för beredande av vård åt krigsfångarna. Enligt art. 32

må jämväl läkare, tandläkare, sjuksköterskor och präster, som i motsats

till nyssnämnda personal äro krigsfångar, anmodas att utöva dylik verk­

samhet bland sina fångna landsmän.

På grund av erfarenheter från andra världskriget har man i art. 46__48

infört noggranna bestämmelser till skydd för krigsfångarna vid förflyttning

från en förläggningsort till en annan. Förflyttningen skall verkställas på

humant sätt och icke under sämre betingelser än de, som komma trupper,

tillhörande kvarhållande makt, till del vid deras förflyttning. Förflyttningen

må icke ske under förhållanden som kunna vara till men för fångarnas

hälsa. Särkilt vid förflyttning över vatten eller genom luften skola sådana

Kungi. Maj:ts proposition nr 37.

19

åtgärder vidtagas, att förflyttningen sker under ur säkerhetssynpunkt be­ tryggande former. Krigsfångarna skola vara berättigade att medtaga sina personliga tillhörigheter.

I del III (art. 49—57) givas ingående föreskrifter rörande krigsfångarnas sysselsättning med arbete. De i 1929 års konvention innefattade bestämmel­ serna rörande detta ämne ha till största delen bibehållits och även komplet­ terats. Redan i 1929 års konvention (art. 31) var det förbjudet att ålägga krigsfångarna arbeten, som stå i omedelbart samband med krigsoperationer­ na. Denna grundsats har bibehållits i den nya konventionen, men där ge­ nomförts på så sätt, att tillåtna arbeten uppräknas (art. 50). Liksom i 1929 års konvention är det i den nya konventionen förbjudet att använda krigs­ fångar till hälsovådliga och farliga ax-beten (art. 52). Förbudet har dock här försetts med tillägget »med mindre krigsfånge frivilligt åtager sig sådana». En fråga, som var föremål för mycken diskussion var, huruvida krigsfångar skulle få användas till avlägsnande av minor. Man stannade vid att avlägs­ nande av minor o. dyl. skall räknas till farliga arbeten.

I en helt ny underavdelning (del IV, art. 58—68) ha sammanförts ytterst detaljerade föreskrifter rörande krigsfångarnas penningtillgångar. Kvarhål- lande makt må fastställa ett högsta belopp i kontanta penningar, varöver krigsfånge må förfoga, och innehålla hans övriga penningtillgångar till fång­ enskapens slut. Ett särskilt konto skall uppläggas för varje fånge. Krigs­ fångarna skola ha möjlighet att skicka penningförsändelser till utlandet en­ kannerligen till sina hemmavarande familjer.

Bestämmelserna i del V (art. 69—77), Krigsfångarnas förbindelser med yttervärlden, och i del VI (art. 78—108), Krigsfångarnas förhållande till myndigheterna, ansluta sig, med en del ändringar och förtydliganden, till motsvarande bestämmelser i 1929 års konvention (avdelning III, del 4 och 5).

I del V behandlas bl. a. gåvopaket, som krigsfångarna kunna mottaga. Det förutsättes, i art. 73, att särskilda överenskommelser träffas mellan de krigförande angående mottagande och fördelning av kollektiva understöds- försändelser; i den mån detta icke skett, gäller ett till konventionen som bi­ laga fogat reglemente.

I del VI är kap. III (art. 82—108), Bestraffning av krigsfångar, ägnat att särskilt ådraga sig uppmärksamhet. Det motsvarar kap. 3 i del V av avdel­ ning III i 1929 års konvention, och grundsatserna äro i stort sett desamma, ehuru bestämmelserna i många avseenden ha utvidgats och preciserats i syfte att skänka de för brott eller förseelser åtalade krigsfångarna starkast möjliga garanti för rättvis behandling. I princip gäller, liksom i 1929 års konvention, att krigsfångarna skola vara underställda de lagar, reglemen­ ten och allmänna bestämmelser, som gälla för den kvarhållande maktens stridskrafter. Denna makt skall vara berättigad att vidtaga rättsliga och disciplinära åtgärder mot varje krigsfånge, som begått en överträdelse av nämnda lagar, förordningar och bestämmelser (art. 82).

Liksom i 1929 års konvention är kapitlet indelat i tre underavdelningar:

Kungl. Maj:ts proposition nr 37.

20

1) Allmänna bestämmelser, 2) Disciplinstraff och 3) Åtal inför domstol.

De särskilda bestämmelsernas fördelning på dessa underavdelningar är något

ändrad. Det förutsättes, i art. 96, att disciplinstraff i regel skall ådömas av

officer, som i egenskap av chef för fångläger erhållit disciplinär bestraff­

ningsrätt, eller av ställföreträdare för sådan officer. Dock göres härvid för­

behåll för den domsrätt som tillkommer domstolar eller högre militära myn­

digheter. Konventionen torde böra tolkas så, att oavsett var målet handläg-

ges, bestämmelserna i underavdelning 2, Disciplinstraff, skola tillämpas då

endast disciplinstraff yrkas och avdelning 3, Åtal vid domstol, då det är

fråga om strängare straff. För övrigt stadgar konventionen, att krigsfånge

endast må dömas av militär domstol, såvida icke kvarhållande makts lag­

stiftning uttryckligen bemyndigar civil domstol att döma medlem av nämn­

da makts stridskrafter för sådan överträdelse som den för vilken fången

är åtalad. Krigsfånge må i intet fall ställas inför domstol, som icke erbjuder

väsentliga, allmänt erkända garantier för oberoende och opartiskhet (art.

84). Vid bedömande av frågan huruvida en av krigsfånge begången över­

trädelse bör bestraffas i disciplinär väg eller i domstolsväg, skall kvarhål­

lande makt tillse, att vederbörande myndigheter visa största möjliga över­

seende och när så är möjligt tillgripa disciplinära åtgärder hellre än åtal

inför domstol (art. 83). I enlighet med samma tankegång skola nämnda

makts domstolar och myndigheter i största möjliga utsträckning taga hänsyn

till det faktum, att den åtalade, som icke är medborgare i den staten, icke

äi bunden av någon trohetsplikt gentemot denna och att han befinner sig i

dess våld på grund av omständigheter, över vilka han icke kunnat råda;

de skola vara berättigade att nedsätta straffet under det minimum, som

kan vara stadgat för den förseelse, för vilken fången är åtalad (art. 87, 100).

Om den kvarhållande maktens lagar och förordningar förklara vissa

handlingar straffbara uteslutande om de begåtts av krigsfångar, må för

dessa handlingar endast disciplinstraff ådömas (art. 82). Livlig diskussion

väckte frågan, hur krigsfånge, som åtalades för handlingar, begångna före

tillfångatagandet, skulle behandlas. Man tänkte härvid särskilt på s. k. krigs­

förbrytelser. Enligt vissa delegationers mening borde dessa krigsfångar icke

åtnjuta konventionens skydd, i varje fall icke sedan de blivit dömda. Kon­

ferensen stannade vid att konventionen skulle vara tillämplig också å dessa

krigsfångar (art. 85).

Bestämmelserna om disciplinstraff innehålla åtskilliga nyheter. Bl. a.

uppiäknas nu de arter av disciplinstraff som må ådömas, varjämte inskär-

pes, att disciplinstraff i intet fall må vara omänskligt, brutalt eller ägnat att

skada krigsfånges hälsa (art. 89).

Bestämmelserna att krigsfånges flyktförsök endast må bestraffas med

disciplinstraff, samt att lyckad flykt över huvud taget icke skall medföra

något straff, om den som lyckats fly därefter ånyo tages till fånga (art. 91,

92), tunnos också i 1929 ars konvention liksom för övrigt redan i landkrigs-

reglementet. En nyhet i 1949 års konvention är emellertid att de omstän­

digheter, varunder en krigsfånges flykt skall anses hava lyckats, närmare

Kungl, Maj. ts proposition nr 37.

21

definierats. Enligt 1929 års konvention skulle flykt eller flyktförsök icke anses som försvårande omständighet, om krigsfånge inför domstol åtalades för brott eller förseelse mot person eller egendom, som begåtts under flykt­ försöket. 1949 års konvention stadgar i art. 93 därjämte, att brott, som krigs­ fånge begått i det enda syftet att underlätta flykten och som icke inneburit våld mot person, vare sig det är fråga om brott mot allmän egendom, stöld utan vinningssyfte, upprättande och användande av falska legitimations- handlingar eller bärande av civila kläder, icke skall föranleda annat än dis­ ciplinstraff. Denna bestämmelse har införts för att förhindra att makt, i vars våld fången befinner sig, särskilt strängt bestraffar överträdelser begångna i samband med flykten, i syfte att på detta sätt indirekt bestraffa själva flyktförsöket.

Bland de bestämmelser, som innefattas under rubriken »Åtal inför dom­ stol», märkas bestämmelsen, att krigsfånge icke må åtalas eller dömas för handling, som icke vid tidpunkten för handlingens begående är uttryckligen förbjuden enligt gällande lagstiftning i den kvarhållande makten eller enligt gällande internationell rätt (art. 99), samt bestämmelsen att krigsfångarna liksom skyddsmakterna snarast möjligt skola underrättas om vilka brott som jämlikt kvarhållande makts lagstiftning äro belagda med dödsstraff, och att därefter icke något brott må beläggas med dödsstraff annat än efter överenskommelse med den makt, varunder fångarna lyda (art. 100). Dömes krigsfånge till döden, må domen icke gå i verkställighet innan minst sex månader förflutit, sedan i konventionens art. 107 föreskrivet utförligt med­ delande kommit skyddsmakt tillhanda (art. 101). En dylik frist var före­ skriven redan i 1929 års konvention, med den skillnaden att fristens längd där var satt till tre månader.

Bestämmelserna om förfarandet hava kompletterats i syfte att bereda krigsfånge största möjliga skydd. Här märkas bl. a. bestämmelserna om fånges rätt att erhålla försvarare samt angående skyldigheten att underrätta skyddsmakt om åtals anställande (art. 99, 104).

Avdelning IV (art. 109—121) av konventionen, Fångenskapens upphö­ rande, motsvarar avdelningarna IV och V av 1929 års konvention och inne­ håller ett relativt ringa antal nyheter i förhållande till denna. Den sönder­ faller i tre delar, del I, Direkt hemsändande och omhändertagande i neu­ tralt land, del II, Frigivande och hemsändande av krigsfångar vid fientlig- heternas upphörande, och del III, Dödsfall bland krigsfångar.

I del I innehåller art. 109 en ny bestämmelse, enligt vilken sårad eller sjuk krigsfånge, tillhörande någon av de kategorier, som enligt art. 110 skola direkt hemsändas, icke mot sin vilja må hemsändas under fientligheternas gång.

I art. 110 uppräknas de kategorier av sårade och sjuka krigsfångar, som skola direkt hemsändas eller överlämnas till neutralt land för omhänderta­ gande. Bestämmelserna äro avsedda att kompletteras genom överenskom­ melser mellan vederbörande stridande parter. Därest ej särskild överenskom­ melse träffas, gälla principerna i till konventionen som bilagor fogade utkast

Kungl. Maj:ts proposition mr 37.

22

till överenskommelse samt reglemente angående blandade läkarekommissio­

ner. Sagda utkast till överenskommelse utgör en reviderad upplaga av mot­

svarande till 1929 års konvention fogade utkast, under det att reglementet

för de blandade läkarekommissionerna är nytt. Bestämmelser om blandade

läkarekommissioner funnes dock redan i 1929 års konvention.

Del II har i art. 118 en viktig ny bestämmelse: krigsfångar skola utan

dröjsmål frigivas och hemsändas efter de aktiva fientligheternas upphöran­

de. Det är de erfarenheter från senare tid, som visa att en avsevärd tid kan

förflyta mellan fientligheternas upphörande och fredsslutet, som föranlett

denna bestämmels.

Del III har likaledes en ny bestämmelse, som hänför sig till erfarenheterna

från det senaste världskriget: varje dödsfall eller svårt sårande av krigs­

fånge, som förorsakats av eller misstänkas hava förorsakats av vaktpost, av

annan fånge eller av annan person, liksom varje dödsfall, vars orsak är

okänd, skall omedelbart göras till föremål för undersökning från den kvar-

hållande maktens sida; meddelande härom skall tillställas skyddsmakt, som

jämväl skall erhålla en redogörelse, innefattande vittnesmål, som skola

upptagas över fallet; om undersökningen ger vid handen att en eller flera

personer äro skyldiga, skall den kvarhållande makten vidtaga åtgärder för

åtal av den eller de ansvariga (art. 121).

Avdelning V (art. 122—125) av konventionen, Byrå för upplysningar an­

gående och föreningar för bistånd åt krigsfångar, återger, med en del

smärre förändringar, bestämmelserna i avdelning VI av 1929 års konven­

tion. Bestämmelserna om föreningar för bistånd åt krigsfångar (art. 125) ha

omiedigerats i syfte att däri innefatta största möjliga antal sammanslut­

ningar, däribland religiösa organisationer, som önska lämna bistånd åt

krigsfångar.

Avdelning VI (art. 126—143), Konventionens verkställighet, innehåller

till största delen för samtliga 1949 års Genéve-konventioner gemensamma

bestämmelser. Art. 126 innehåller emellertid särskilda bestämmelser, som

avse att åt representanter för skyddsmakterna samt Röda korsets interna­

tionella kommitté garantera rätten att besöka alla platser, där krigsfångar

befinna sig, att ha tillträde till de lokaler, som användas av fångarna, samt

alt samtala med dem.

GENÉVE-KONVENT1ONEN DEN 12 AUGUSTI 1949 ANGÅENDE SKYDD

FÖR CIVILPERSONER UNDER KRIGSTID är, i motsats till de föregående,

icke en omarbetning av en äldre konvention, utan är helt ny. Visserligen

avser en avsevärd del av dess bestämmelser ett ämne, som redan varit före­

mål för reglering i internationella konventioner, nämligen krigförandes

skyldigheter mot befolkningen inom ockuperat område. Bestämmelser här­

om finnas nämligen i de till II:drä Haag-konventionen 1899 och IV:de

Haag-konventionen 1907 fogade landkrigsreglementena, i avdelning III av

respektive reglementen under rubriken »Om militär maktbefogenhet å

fientlig stats område». Motsvarigheter till bestämmelser i den nya kon­

Kungl. Maj:ts proposition nr 37.

23

ventionen finnas också på andra ställen i dessa reglementen. 1949 års Genéve-konferens hade emellertid icke till uppgift att företaga en revision av Haag-konventionerna, och den nya konventionen avser icke att ersätta eller rubba ifrågavarande bestämmelser i dessa. I art. 154 av Genéve-kon- ventionen förklaras, att i förhållandet mellan de makter, som äro bundna av nämnda Haag-konventioner och som ansluta sig till Genéve-konventio- nen, skall den sistnämnda komplettera de till Haag-konventionerna fogade reglementena. Den nya Genéve-konventionens bestämmelser äro vä­ sentligt utförligare än motsvarande bestämmelser i landkrigsreglementena och synbarligen präglade av erfarenheterna från de båda världskrigen.

Den kanske mest påtagliga erfarenheten från dessa världskrig är det mo- därna krigets djupt ingripande verkningar för civilbefolkningen. Or­ sakerna till detta förhållade äro mångahanda och kunna här endast anty­ das : krigföringens ianspråktagande av den krigförande nationens alla resur­ ser och av omfattande insatser också från civilbefolkningens sida, lultkri- gets inriktning mot fiendelandets befolkningscentra, dessa och manga andra omständigheter ha bidragit till att giva det modärna kriget dess totala karaktär.

1949 års Genéve-konf erens hade emellertid icke att behandla frågan om det önskvärda skyddet för civilbefolkningen under krig i dess helhet. Bl. a. föll frågan om användningen av stridsmetoder o. dyl. utanför dess hand­ läggning, och den kunde följaktligen endast i ringa mån beröra exempelvis luftkrigets verkningar för civilbefolkningen. Frånsett ett litet antal bestäm­ melser med allmännare syftning avser konventionen huvudsakligen att be­ reda skydd åt civila personer, som tillhöra eller vistas i krigförande länder, i två olika situationer, nämligen dels åt utlänningar, särskilt medborgare i fiendeland, som befinna sig inom krigförandes eget territorium, dels åt be­ folkningen inom av fienden ockuperat område. I enlighet härmed definieras de av konventionen skyddade personerna i dess art. 4 som sådana personer, »som vid vilken tidpunkt och på vad sätt som helst, under konflikt eller vid ockupation befinna sig i händerna på part i konflikten eller ockupations­ makt, vars medborgare de ej äro». Medborgare i stat, som ej är bunden av konventionen, skyddas icke av densamma. Neutral och allierad stats med­ borgare inom krigförande stats eget territorium skyddas icke av konventio­ nen, så länge den stat vars medborgare de äro, har normal diplomatisk re­ presentation hos den krigförande staten. Man har nämligen ansett, att det diplomatiska skydd de i så fall åtnjuta av sin hemstat bör vara tillräckligt och att införande av ett ytterligare skydd genom konventionen endast skulle medföra onödiga komplikationer. Däremot anses icke neutrala, men väl al­ lierade staters medborgare under sagda förutsättning åtnjuta tillräckligt skydd inom ockuperat område. De förstnämnda, men ej de sistnämnda, åt­ njuta därför skydd av konventionen inom sådant område. Statslösa och pei- soner i övrigt, som ej åtnjuta diplomatiskt skydd av någon hemstat, tillföi- säkrar konventionen skydd såväl inom krigförandes eget som inom ockupe­ rat territorium. Undantagna från konventionens skydd äro sådana perso­

Kungl. Maj.ts proposition nr 37.

24

ner, som åtnjuta skydd enligt någon av de tre andra vid 1949 års Genéve-

konferens avslutade konventionerna.

Av hänsyn till den krigförande statens säkerhet göras i följande artikel

(art. 5) vissa undantag från konventionens bestämmelser: personer, som

inom den krigförandes eget territorium äro skäligen misstänkta för att ägna

sig eller bevisligen ägna sig åt verksamhet riktad mot statens säkerhet,

skola icke kunna göra anspråk på sådana av konventionen följande rättig­

heter och förmåner, som kunna vara till skada för statens säkerhet, och

personer, som inom ockuperat område ertappas som spioner eller sabotörer

eller äro föremål för bestämd misstanke att ägna sig åt mot ockupations-

statens säkerhet riktad verksamhet, anses ha förverkat sin rätt enligt kon­

ventionen att sända och mottaga meddelanden. Det inskärpes emellertid, att

även dylika personer skola behandlas humant och i händelse av åtal icke

berövas sin i konventionen föreskrivna rätt att bliva opartiskt och i laga

ordning rannsakade och dömda.

I art. 4 framhålles, att bestämmelserna i avdelning II (art. 13—26) av

konventionen hava en vidsträcktare tillämpning än konventionen i övrigt.

Bestämmelserna i nämnda avdelning, som har rubriken »Allmänna bestäm­

melser om skydd för befolkningen mot vissa följder av kriget», gälla i själva

verket, såsom säges i art. 13, för hela befolkningen i de länder, som be­

finna sig i konflikt med varandra. De ålägga alltså de fördragsslutande par­

terna förpliktelser t. o. m. mot deras egna medborgare, således något som

hittills i allmänhet ansetts falla utanför den internationella rättens område,

ehuru en tendens att göra även dessa förhållanden till föremål för inter­

nationell reglering framträtt i samband med frågan om de s. k. mänskliga

rättigheterna.

Här märkas bestämmelserna i art. 14 och 15 om upprättande

av

s. k.

sjukvårds- och säkerhetszoner och -platser inom den krigförandes eget eller

ockuperat territorium samt s. k. neutraliserade zoner inom stridsområdet.

Dessa zoner och platser utgöra en motsvarighet till de sjukvårdszoner, som

omförmälas i art. 23 av konventionen angående sårade och sjukas behand­

ling vid stridskrafterna i fält. De äro avsedda att bereda skydd åt sårade och

sjuka samt åt vissa kategorier av civilpersoner, som icke deltaga i fientlig-

heterna och icke med sitt arbete understödja krigföringen. Upprättandet av

dylika zoner är dock beroende av särskild överenskommelse mellan de stri­

dande parterna. Förslag till överenskommelse om sjukvårds- och säkerhets­

zoner är som bilaga fogat till konventionen.

Konventionen innehåller ytterligare en rad bestämmelser om skydd och

bistånd åt sjuka och sårade m. fl. hjälpbehövande personer, bl. a. angående

skydd för civila sjukhus. Genéve-konventioncn angående sårade och sjuka

vid stridskrafterna i fält avser ju endast den militära sjukvården, och Haag-

konventionerna ha ytterst knapphändiga och för nutida förhållanden otill­

räckliga bestämmelser angående skydd för sjukhus.

Nu fastslås i den nya konventionen, art. 18, att civila sjukhus icke under

några omständigheter må anfallas utan städse skola respekteras och skyd­

Kungl. Maj:ts proposition nr 37.

25

das av de stridande parterna. Under förutsättning av statligt bemyndigande skola de civila sjukhusen utmärkas med Genéve-konventionens kännetecken (det röda korset). Det skydd, som tillkommer de civila sjukhusen, skall emellertid enligt art. 19 upphöra, om de användas för handlingar, varige­ nom fienden tillfogas skada.

Enligt art. 20 skall jämväl de civila sjukhusens personal respekteras och skyddas. Detta skydd gäller icke blott för den egentliga sjukvårdspersona­ len (läkare och sjuksköterskor), utan även för sjukhusens administrativa och tekniska personal, liksom även för den personal, som har till uppgift att uppsöka, bortföra och transportera sjuka och sarade civilpersonei, ofär­ diga o. s. v. Inom ockuperat område och stridsområde skall den i enlighet härmed skyddade personalen legitimera sig medelst av vederbörlig myndig­ het utställt identitetskort samt, då den är i tjänst, medelst en med röda korstecknet försedd armbindel, som skall utlämnas av staten. Enligt art. 21 skola transporter av sårade och sjuka civilpersoner, ofärdiga och barnsängs- kvinnor, samt enligt art. 22 jämväl luftfartyg, som uteslutande användas för sådana transporter, respekteras och skyddas. Även transportmedlen kunna förses med röda korstecknet.

Art. 23 föreskriver ett av humanitära skäl dikterat undantag från av en krigförande genomförd avspärrning av motpartens varutillförsel: fii genom­ fart skall medges för försändelser, som innehålla läkemedel och sjukvårds- materiel ävensom för religionsutövning erforderliga föremål, för så vitt dessa artiklar uteslutande äro avsedda för civilbefolkningen. Fri genomfart skall jämväl medges för försändelser, vilka innehålla för barn under fem­ ton år, havande kvinnor och barnsängskvinnor avsedda oumbärliga livsme­ del, kläder samt stärkande medel. Förpliktelsen att medge fri genomfart gäller dock endast under vissa förbehåll, nämligen att det ej är anledning att befara, att försändelserna komma andra än de avsedda mottagarna till handa, att kontrollen kan vara otillräcklig eller att fienden kan draga be­ stämd fördel av försändelserna för sina krigsansträngningar eller sin folk­ hushållning.

Art. 24 innehåller av erfarenheter från det senaste världskriget motive­ rade föreskrifter om skyldighet för de stridande parterna att vidtaga erfor­ derliga åtgärder för omhändertagande av barn under femton år, som skilts från sina föräldrar, varjämte säges att parterna skola sträva att vidtaga åtgärder för att alla barn under tolv år må kunna identifieras genom identi- tetsbrickor eller på annat sätt. Enligt art. 25 skall varje person, som befin­ ner sig inom krigförandes eget eller inom ockuperat territorium, vara berät­ tigad att lämna underrättelser av uteslutande personlig natur till medlem­ mar av sin familj, var de än må befinna sig, och mottaga underrättelser från dessa, och slutligen föreskrives i art. 26, att envar stridande part skall främja efterforskningar, som företagas av medlemmar av på grund av kri­ get skingrade familjer för att återknyta förbindelserna medlemmarna emel­ lan och om möjligt återförena dem.

Avdelning III, konventionens egentliga huvudavdelning, innefattar be­

Kungl. Maj:ts proposition nr 37.

26

stämmelserna om de i art. 4 definierade, av konventionen skyddade perso­

nernas ställning och behandling. Den sönderfaller i fem delar: I, För de stri­

dande parternas territorier samt ockuperade områden gemensamma bestäm­

melser, II, Utlänningar inom stridande parts territorium, III, Ockuperade

områden, IV, Bestämmelser angående behandlingen av internerade, V, Upp-

lysningsbyråer.

De för de stridande parternas territorier och för ockuperade områden ge­

mensamma bestämmelserna i del I av avd. III (art. 27—34) av konventionen

återgiva till stor del i utvidgad form bestämmelser, som i fråga om ockupe­

rade områden funnos redan i de till II:dra Haag-konventionen 1899 och

IV:de Haag-konventionen 1907 fogade reglementena.

Skyddade personer skola under alla omständigheter åtnjuta respekt till per­

son, ära, familjerättigheter, tro och religionsutövning samt seder och bruk,

de skola städse behandlas humant, kvinna skall särskilt skyddas för varje

handling, som kan kränka hennes ära (art. 27), och skyddad person må i

intet fall användas för att genom sin närvaro skydda vissa platser eller om­

råden från stridshandlingar (art. 28). Skyddade personer skola ha möjlig­

het att hänvända sig till skyddsmakterna, till Röda korsets internationella

kommitté, till rödakorsföreningen i det land, i vilket de befinna sig, även­

som till varje annan organisation, som skulle kunna bistå dem, och för detta

ändamål skola de olika organisationerna från myndigheternas sida åtnjuta

alla lättnader, som militära hänsyn medgiva (art. 30). Från det senaste

världskrigets erfarenheter härleder sig bestämmelsen i art. 32, enligt vilken

de fördragsslutande parterna uttryckligen förbinda sig att ej vidtaga åtgär­

der av något slag, ägnade att förorsaka fysiskt lidande hos eller utrotning av

skyddade personer; i detta förbud inbegripes ej blott mord, tortyr etc.,

utan alla slag av brutala handlingar från civila eller militära personers

sida. I art. 33 förbjudas kollektiva bestraffningar, terrorism, plundring samt

repressalier mot skyddade personer och deras egendom, och slutligen för-

bjudes i art. 34 tagande av gisslan, ett förbud, som tidigare icke varit stad­

gat i någon internationell konvention.

I rubriken till del II av avd. III (art. 35—46) »Utlänningar inom stridan­

de parts territorium», bör uttrycket »utlänningar» förstås med den begräns­

ning, som anges av definitionen på »skyddade personer» i art. 4 av konven­

tionen. Bestämmelserna avse m. a. o. personer, som äro medborgare i fiende­

land eller statslösa.

Om de skyddade personerna föreskrives först och främst i art. 35, att om

de önska lämna territoriet, skola de ha rätt därtill, såvida icke deras avresa

strider mot vederbörande stats nationella intressen. Personer, som förväg­

rats tillstånd att lämna territoriet, skola ha rätt att snarast möjligt få avsla­

get omprövat av en för ändamålet tillsatt domstol eller administrativ nämnd.

I art. 38 fastslås som allmän princip, att för utlänningar i fredstid gällan­

de bestämmelser i huvudsak skola reglera de skyddade personernas ställ-

ning. De skola vara likställda med landets egna medborgare i avseende på

rätt att erhålla sjukvård, rätt att flytta från områden, som äro särskilt ut­

Kungl. Maj.ts proposition nr 37.

27

satta för krigsfara, samt förmånsbehandling som kan tillerkännas barn,

mödrar och havande kvinor. Om de till följd av kriget förlorat sitt levebröd,

skola de, enligt art. 39, med förbehåll för säkerhetshänsyn, vara jämställda

med landets medborgare i avseende på rätten att erhålla lönat arbete. Om de

av säkerhetsskäl förhindras att erhålla lönat arbete på skäliga vilkor, eller

om de utsättas för kontrollåtgärder varigenom de förhindras att försörja sig,

skall den part, på vars territorium de befinna sig, sörja för deras och deras

familjers uppehälle.

Ä andra sidan skola, enligt art. 40, de skyddade personerna kunna åläggas

arbete i samma utsträckning som medborgarna i den stat, på vars territo­

rium de befinna sig, men icke därutöver. Därest de äro av fientlig nationa­

litet, kunna de endast åläggas arbete som icke står i direkt samband med

krigföringen. Då de åläggas arbete, skola de åtnjuta samma arbetsvillkor och

samma skyddsåtgärder som statens egna medborgare.

Från den ovannämnda grundsatsen, att de skyddade personernas ställning

i huvudsak skall vara reglerad av de bestämmelser, som gälla beträffande

utlänningar under fredstid, göres undantag för särskilda åtgärder, som kun­

na vidtagas enligt konventionen. Härmed åsyftas i främsta rummet de kon­

troll- och säkerhetsåtgärder, som kunna vara erforderliga på grund av kri­

get, och som omnämnts redan i art. 27. Ytterligare föreskrifter härom läm­

nas i art. 41 och följande artiklar. De strängaste kontrollåtgärder, som kun­

na tillgripas, äro enligt art. 41 åläggande av bestämd vistelseort och interne­

ring. Nämnda åtgärder må, enligt art. 42, endast vidtagas då så befinnes

oundgängligen nödvändigt av hänsyn till den makts säkerhet, i vars våld de

skyddade personerna befinna sig. Därjämte kan dylik person emellertid in­

terneras, därest han frivilligt begär det och hans belägenhet gör det erfor­

derligt. Enligt art. 43 skall envar skyddad person, som blivit internerad eller

ålagd bestämd vistelseort, äga rätt att snarast möjligt få beslutet omprövat

av för detta ändamål tillsatt domstol eller administrativ nämnd. Fastställes

beslutet, skall det regelbundet och minst två gånger årligen omprövas. Så­

vida icke vederbörande person motsätter sig det, skall namnet på skyddad

person, som blivit internerad eller ålagts bestämd vistelseort, eller som be­

friats från internering eller från ålagd vistelseort, liksom även beslut av

domstol eller administrativ myndighet i dylikt ärende, meddelas skydds-

makt.

I fråga om överlämnande av skyddade personer från kvarhållande makt

till annan makt, föreskrivas i art. 45 enahanda villkor som de, som i art. 12

av den vid konferensen antagna nya krigsfångekonventionen fastställts i

fråga om krigsfångar. Under inga omständigheter må skyddad person över­

lämnas till land, där förföljelse mot honom på grund av hans politiska eller

religiösa åskådning kan befaras. Bestämmelserna i art. 45 utgöra dock icke

hinder mot utlämning i enlighet med före fientligheternas utbrott slutet ut-

lämningsfördrag av personer, som anklagats för brott mot allmän lag.

Bestämmelserna i del III av avdelning III (art. 47—78) av konventionen,

Ockuperade områden, utgöra en väsentlig utbyggnad, i anslutning till erfa-

Kungl. Maj.ts proposition nr 37.

28

i enheterna från de båda världskrigen, av de bestämmelser rörande samma

ämne, som redan funnos i de till 1899 och 1907 års Haag-konventioner angå­

ende lagar och bruk i landkrig fogade reglementena. Såsom redan anmärkts,

avser 1949 års Genéve-konvention icke att ersätta, utan att komplettera sag­

da bestämmelser.

i motsats till del II avser del III av avdelning III också neutrala länders

medborgare. Dessa skola, liksom statslösa, enligt art. 48 ha rätt att lämna

området på samma villkor som föreskrivas i art. 35.

Till de nya, av erfarenheterna från världskrigen föranledda bestämmelser­

na, hör förbudet i art. 49 mot tvångsförflyttning och deportation av skydda­

de personer från ockuperat område till ockupationsmakts eller annat lands

territorium. Endast då befolkningens säkerhet eller tvingande militära skäl

göra det erforderligt, må ockupationsmakt verkställa total eller partiell ut­

rymning av viss trakt av ockuperat område.

Till art. 44 i 1899 års landkrigsreglemente och art. 23 och 52 av 1907 års

landkrigsreglemente ansluta sig bestämmelserna i art. 51 av den nya konven­

tionen: ockupationsmakt må icke tvinga skyddade personer att tjäna i dess

väpnade styrkor eller hjälpformationer, varje form av påtryckning i syfte

att åstadkomma frivillig värvning är förbjuden; skyddade personer må

icke tvingas till något arbete, som skulle medföra förpliktelse för dem att

deltaga i militära operationer; de må icke heller tvingas att med våld skyd­

da anläggningar, vari de utföra dem ålagt arbete; i intet fall må tvångsut-

skrivning av arbetskraft leda till att arbetare mobiliseras i någon militär eller

halvmilitär organisation. Enligt art. 52 skall varje åtgärd i syfte att fram­

kalla arbetslöshet eller inskränka arbetsmöjligheterna för arbetarna i ett

ockuperat land för att förmå dem att arbeta för ockupationsmakten vara

förbjuden. Enligt art. 54 må ockupationsmakt icke ändra offentliga ämbets-

eller tjänstemäns eller domares status inom ockuperat område eller tillämpa

sanktioner eller vidtaga tvångsåtgärder mot dessa på grund av att de av

samvetsbetänkligheter underlåta att fullgöra sina tjänsteåligganden.

Längre än tidigare regler sträcka sig bestämmelserna i art. 55, enligt vilken

ockupationsmakt skall vara skyldig att så långt det står i dess förmåga sä­

kerställa befolkningens försörjning med livsmedel och läkemedel samt att

låta importera erforderliga livsmedel, läkemedel och andra varor, om det

ockuperade områdets egna tillgångar äro otillräckliga. Inom det ockupe­

rade området befintliga livsmedel, läkemedel eller andra varor skall ocku­

pationsmakten äga rekvirera endast för ockupationsstyrkornas och ockupa-

tionsförvaltningens behov, varvid hänsyn skall tagas till civilbefolkning­

ens behov. Enligt art. 56 skall ockupationsmakten så långt det står i dess

förmåga säkerställa och vidmakthålla sjukvården inom det ockuperade om­

rådet, och enligt art. 57 må den endast tillfälligt och vid trängande behov

rekvirera civila sjukhus för vård av sårade och sjuka militärpersoner; ut­

rustning och förråd vid civila sjukhus skola icke kunna rekvireras, så länge

de äro erforderliga för civilbefolkningens behov.

Kungl. Maj:ts proposition nr 37.

Kungl. Mcij.ts proposition nr 37.

29

Då försörjningen av civilbefolkningen inom ockuperat område är otill­ räcklig, skall ockupationsmakten lämna sitt medgivande till hjälpaktioner till förmån för befolkningen och så långt det står i dess förmåga underlätta sådana (art. 59). Hjälpsändningarna skola i intet avseende befria ockupa­ tionsmakten från de skyldigheter med avseende på folkförsörjningens och sjukvårdens upprätthållande inom det ockuperade området, som ålagts den i föregående artiklar (art. 60).

En bland de viktigaste i Haag-konventionerna fastslagna grundsatserna beträffande ockupation är att ockupationsmakten skall upprätthålla den all­ männa ordningen »under iakttagande, så vida icke bestämt hinder häremot möter, av de i landet gällande lagar» (1907 års landkrigsreglemente, art. 43). Denna regel har tolkats så, att hänsyn må tagas till att ockupationen är en militär operation, ett led i krigföringen, vars genomförande kräver, att ocku­ pationsmaktens militära styrkor och administration tryggas mot attentat och sabotage, mot eventuella motståndsrörelser o. s. v. Ockupationsmakten kan för tillgodoseende av detta säkerhetsintresse inom det ockuperade området införa en särskild rättsskipning, som fungerar vid sidan av det ockuperade områdets egen.

Dessa synpunkter ligga också till grund för den nya konventionens be­ stämmelser i ämnet.

I art. 64 förklaras att strafflagstiftningen inom ockuperat område skall förbliva i kraft, medan undantag av att ockupationsmakten må upphäva den eller tillfälligt sätta den ur kraft, därest den utgör ett hot mot dess säker­ het eller ett hinder för tillämpning av konventionen. Med beaktande av detta förbehåll och av nödvändigheten att upprätthålla en effektiv rättsskipning skola domstolarna inom det ockuperade området fortsätta att utöva sin verksamhet i avseende på förbrytelser, som falla under landets lagstiftning. Dock må ockupationsmakten underkasta befolkningen inom ockuperat om­ råde de bestämmelser, som erfordras för att sätta ockupationsmakten i stånd att fullgöra sina förpliktelser enligt konventionen, för att upprätthålla ord­ nad förvaltning inom området och för att trygga säkerheten för ockupations­ makten, ockupationsstyrkorna och ockupationsförvaltningen, kommunika­ tionslinjer o. s. v. Av ockupationsmakten utfärdade strafföreskrifter skola dock, enligt art. 65, icke träda i kraft, förrän de bragts till befolkningens kännedom på dess eget språk och skola icke ha retroaktiv verkan.

Mål angående överträdelser av straffbestämmelser, som utfärdats av ocku­ pationsmakten, skola enligt art. 66 kunna upptagas vid ockupationsmaktens militärdomstolar, under förutsättning att dessa äro reguljära och opartiska och sammanträda inom det ockuperade landet. Domstol skall endast till- lämpa sådana lagbestämmelser, som voro gällande före brottets begående och som överensstämma med allmänna rättsprinciper (art. 67).

I art. 68 stadgas en viss begränsning av de straffsatser, som må tillämpas. Skyddad person, som begår brottslig handling, som uteslutande har till syfte att skada ockupationsmakten, men icke utgör angrepp till liv och lem

30

mot medlemmar av ockupationsstyrkorna eller ockupationsförvaltningen

eller utgör allvarlig kollektiv fara och ej heller förorsakar ansenlig skada

å egendom, som tillhör ockupationsstyrkorna eller ockupationsförvaltning­

en, eller å anläggningar, som begagnas av dessa, må endast bestraffas med

internering eller enkelt fängelsestraff. Internering eller fängelsestraff skall

vara den enda form av frihetsberövande, som för sådana brott må kunna

tillämpas å skyddade personer. I av ockupationsmakten utfärdade straffbe­

stämmelser må dödsstraff föreskrivas för skyddade personer endast för de

fall, att de gjort sig skyldiga till spionage, till allvarliga sabotagehandlingar

mot ockupationsmaktens militära anläggningar eller till avsiktliga brott,

vilka förorsakat en eller flera personers död, och endast under förutsättning

att sådana brott voro belagda med dödsstraff enligt lagar, som voro i kraft

inom det ockuperade området före ockupationen. Denna bestämmelse väckte

på åtskilliga håll starka betänkligheter, och flera stater, bl. a. Förenta sta­

terna och Storbritannien, avgåvo vid konventionens undertecknande reserva­

tion mot den.

Art. 71 och följande artiklar innehålla åtskilliga bestämmelser, som avse

att tillförsäkra den anklagade en rättvis behandling vid ockupationsmaktens

domstolar, och som nära ansluta sig till motsvarande bestämmelser i den

vid konferensen antagna nya krigsfångekonventionen. Enligt art. 75 må

dödsdom ej verkställas före utgången av en tidsfrist av minst sex månader

från den tidpunkt, då skyddsmakt mottagit i föregående artikel föreskrivet

meddelande om laga kraftvunnen dom, varigenom dödsstraffet stadsfästs,

eller om beslut om avslag på nådeansökan.

Slutligen föreskrives i art. 78, att om ockupationsmakten av tvingande sä­

kerhetsskäl finner det erforderligt att vidtaga inskridande mot skyddade

personer, må den på sin höjd ålägga dem bestämd vistelseort eller internera

dem. Beslut angående dessa åtgärder skall fattas enligt ett lagligt förfaran­

de, som skall fastställas av ockupationsmakten i enlighet med konventio­

nens föreskrifter.

Del IV (art. 79—135) av konventionens avdelning III innehåller bestäm­

melser angående behandlingen av internerande. Bestämmelserna avse såväl

sådana skyddade personer, varom talas i del II och sådana varom talas i

del III av avdelning III av konventionen, och ansluta sig tämligen nära till

motsvarande bestämmelser i den nya krigsfångekonventionen. En och an­

nan avvikelse är betingad av olikheterna mellan den situation, vari civilper­

sonerna, och den, vari krigsfångarna befinna sig. Sålunda säges i art. 82,

att medlemmar av samma familj och särskilt föräldrar och barn skola under

hela interneringstiden förläggas tillsammans, såvida icke vissa angivna

hinder däremot möter, samt att internerade medlemmar av samma familj

skola i största möjliga utsträckning förläggas i samma lokaler och erhålla

bostadsutrymmen, som äro avskilda från andra internerades utrymmen. I

motsats till vad som är fallet med krigsfångarna få de internerade enligt art.

95 icke användas som arbetare, såvida de icke själva önska det. Bestämmel­

Kungl. Maj:ts proposition nr 37.

Kungl. Maj.ts proposition nr 37.

31

serna i art. 71—76 angående rättegången mot personer tillhörande befolk­ ningen i ockuperat land skola enligt art. 126 analogt tillämpas på interne­ rade, som befinna sig på interneringsmaktens eget territorium.

Del V (art. 136—141) av avdelning III av konventionen handlar om upphjsningsbyråer. Varje stridande part skall upprätta en officiell byrå med uppgift att mottaga och lämna upplysningar rörande skyddade personer, som befinna sig i dess våld (art. 136). Därjämte skall en central byrå för upplysningar rörande skyddade personer, särskilt om internerade, upprättas i neutralt land (art. 140).

Yttranden över 1949 års Genéve-konventioner hava avgivits av överbefäl­ havaren, försvarets sjukvårdsstyrelse, kommerskollegium, medicinalstyrel­ sen, civilförsvarsstyrelsen, utlänningskommissionen, överstyrelsen för

Svenska Röda korset, Kvinnoorganisationernas utskott för mellanfolkliga frågor och Svenska sällskapet för räddning av skeppsbrutne.

En anmärkning, som framställts av flera av de hörda myndigheterna, är att åtskilliga bestämmelser i konventionerna, närmast konventionerna om krigsfångars behandling och om skydd för civilpersoner under krigstid, torde vara svåra att i praktiken genomföra.

Sålunda framhåller överbefälhavaren, att krigsfångekonventionens be­ stämmelser om krigsfångarnas inkvartering (art. 25), om deras matranso­ ner (art. 26) och om deras hälsovård (art. 29—31, 38) torde bli svåra att uppfylla. Detsamma gäller enligt överbefälhavarens mening om motsvarande bestämmelser rörande internerade civilpersoner i konventionen angående skydd för civilpersoner under krigstid (art. 85, 88—91, 94). Samma an­ märkning har av försvarets sjukvårdsstyrelse riktats mot nämnda bestäm­ melser i krigsfångekonventionen och av civilförsvarsstyrelsen mot motsva­ rande bestämmelser i konventionen om skydd för civilpersoner under krigstid. Likaså finner medicinalstyrelsen föga troligt, att krigsfångekon­ ventionens bestämmelser om hälsokontroll (art. 31 och 55) kunna uppfyllas med i Sverige tillgängliga resurser.

Bland bestämmelser, som torde bli svåra att genomföra, nämner överbefäl­ havaren också de, som avse upprättandet av sjukvårds- och säkerhetszoner. Mot de i konventionen om skydd för civilpersoner under krigstid, art. 14, intagna bestämmelserna om säkerhetszoner och -platser anmärker civilförsvarsstyrelsen, att bland de kategorier, som skola skyddas, ej upptages den personal, som anförtrotts organisationen om skötseln av sådana zoner och platser och vården av de personer, som samlats där. Civilförsvarssty­ relsen framhåller vidare, att det skydd, som enligt art. 29 av konventio­ nen tillförsäkrats de civila sjukhusens personal, borde utsträckts till viss personal inom civilförsvaret med uppgifter av humanitär karaktär.

Överbefälhavaren anmärker, att vissa bestämmelser i krigsfångekonven­ tionen (art. 84, 101, 104, 105) och i civilkonventionen (art. 75) utgöra hin­ der för inrättande av ståndrätt. Dessa bestämmelser innebära bl. a., att sex månader måste förflyta mellan dödsdoms avkunnande och verkställande,,

Kungl. Maj:ts proposition nr 37.

■och att skyddsmakt måste underrättas om åtals anställande, överbefälhava­ ren framhåller, att det i proposition till riksdagen 1949 framlagda lagför­ slaget angående ståndrätt visserligen icke blev antaget, men att det torde få förutses, att ett dylikt förslag kan komma att väckas på nytt, senast vid ett skärpt läge. Överbefälhavaren anför jämväl, att bestämmelsen i art. 93, andra stycket, enligt vilken vissa brott, som begås i samband med flyktför­ sök, endast kunna beläggas med disciplinstraff, ger en krigsfånge möjlighet att utan allvarligare påföljd för honom själv utföra handlingar, vilka kunna vara vådliga för krigföringen (t. ex. sprängning av broar). Även om hänsyn tages till de förmildrande omständigheter, ställningen som krigsfånge inne­ bär, måste vissa relationer finnas mellan de skador en krigsfånge åstadkom­ mer och det straff som utmätes. Med hänsyn härtill bör enligt överbefälha­ varens mening även strängare straff än disciplinstraff kunna utdömas vid brott, varom här är fråga. Vidare anför överbefälhavaren, att bestämmelsen i krigsfångekonventionen, art. 100, som föreskriver, att krigfångarna och skyddsmakten skola så snart som möjligt underrättas om, vilka handlingar som enligt inom landet gällande lagstiftning äro belagda med dödsstraff. och att därutöver intet brott må beläggas med dödsstraff med mindre krigsfångarnas hemland godkänt detta, icke kan godtagas. Det kan nämli­ gen under krigets lopp visa sig nödvändigt att komplettera lagstiftningen med bestämmelser, som icke förutsetts före krigsutbrottet, överbefälhava­ ren framhåller vidare, att vissa av krigsfångekonventionens bestämmelser rörande domstolsförfarandet vid åtal mot krigsfångar (art. 104, 105, 107, angående skyldighet att underrätta skyddsmakt om öppnande av rättegång mot krigsfånge, angående användning av försvarare och angående delgiv­ ning till skyddsmakt av domstolens utslag) icke böra vara tillämpliga, då straffet kan förväntas stanna vid disciplinstraff. Särskilt sista stycket av art. 104, enligt vilken rättegången måste uppskjutas, så vida det icke vid första rättegångstillfället visas, att skyddsmakten liksom krigsfången själv och krigsfångarnas förtroendeman minst tre veckor dessförinnan mottagit meddelande om åtalet, anser överbefälhavaren vara oantaglig.

I fråga om bestämmelserna i civilkonventionens art. 41—43, enligt vilka utlänning, som ålagts viss uppehållsort, äger påfordra omprövning av så­ dana beslut snarast möjligt och därefter minst två gånger om året genom domstol eller administrativ nämnd, har statens utlänningskommission an­ fört, att enligt svensk praxis omprövning av dessa ärenden förekommer inom kommissionen dels efter särskild ansökan från utlänning om upphä­ vande av den honom ålagda begränsningen i rörelsefriheten, dels ex officio av kommissionen vid förlängning av det begränsade uppehållstillståndet. Omprövningen ex officio sker i allmänhet var femte månad. Utlänningskom- missionen påyrkar, att Sverige på denna punkt gör förbehåll vid ratifika­ tionen, så att de nu gällande reglerna kunna bibehållas. Att ompröva dessa ärenden genom remiss till utlänningsnämnden anser kommissionen nämli­ gen icke vara lämpligt.

Kungl. Maj.ts proposition nr 37.

33

Mot de båda konventionerna om behandlingen av sårade och sjuka vid

stridskrafterna till lands, respektive till sjöss, hava endast obetydliga in­

vändningar riktats. Med anledning av den i art. 22 av den sistnämnda av

dessa konventioner införda bestämmelsen, att notifikation av sjukvårdsfar-

tyg skall ske minst 10 dagar innan de användas, har överbefälhavaren fram­

hållit, att det för att möjliggöra en effektiv sjukvårdstjänst till sjöss i bör­

jan av kriget på grund av denna bestämmelse kan bli påkallat att åväga­

bringa svensk föbhandsnotifikation beträffande svenska sjulcvårdsfartyg

och kustbaserade räddningsbåtar. En liknande tanke har, i fråga om kust­

livräddningsbåtar, framförts av kommerskollegium samt av Svenska säll­

skapet för räddning av skeppsbrutne.

Enligt art. 47 av konventionen angående behandlingen av sårade och

sjuka till lands, art. 48 av konventionen angående behandlingen av sårade

och sjuka till sjöss, art. 127 av krigsfångekonventionen och art. 144 av

konventionen om civilbefolkningens skydd skola de för dragsslutande mak­

terna giva den största möjliga spridning åt konventionernas text och sär­

skilt införa studiet av konventionerna i programmet för den militära och så

vitt möjligt också för den civila undervisningen. Överbefälhavaren och ui-

länningskommissionen hava föreslagit, att studiet av konventionerna skall

göras obligatoriskt också i den civila undervisningen. Kvinnoorganisatio­

nernas utskott för internationella frågor har särskilt beträffande konventio­

nen angående skydd för civilbefolkningen framhållit önskvärdheten av att

studiet av dess text komme att ingå såväl i planen för den militära utbild­

ningen som för den civila undervisningen på sådant sätt, att befolkningen

i dess helhet blir förtrogen med dess principer.

Trots de invändningar, som framställts mot särskilda punkter i konven­

tionerna, har ingen av de börda myndigheterna eller organisationerna av­

styrkt deras ratificering av Sverige. De yrkanden på inläggande av reservation

mot vissa punkter, som framförts av ett par myndigheter, förutsätta tvärtom

att konventionerna ratificeras. Överbefälhavaren har förklarat sig icke ha nå­

got att erinra mot grundtanken i konventionerna. Beträffande konventionen

om skydd för civilpersoner under krigstid uttalar medicinalstyrelsen, att re­

dan tillkomsten av en internationell överenskommelse i detta syfte synes sty­

relsen beteckna ett framsteg i humanitär anda, fastän utomordentligt stora

svårigheter måste vara förenade med ett respekterande av konventionens be­

stämmelser i ett modärnt krig: Överstyrelsen för Svenska Röda korset uttryc­

ker sin tillfredsställelse med de föreliggande konventionstexterna, vilka en­

ligt överstyrelsens mening, om krig eller krigstillstånd skulle inträffa, säker­

ligen i betydligt högre grad än de tidigare konventionerna skola komma att

visa sig vara effektiva instrument för skydd åt krigsfångar, sårade och sju­

ka, samt framhåller, att tillkomsten av den s. k. civilkonventionen själv­

fallet i humanitärt avseende betecknar en utomordentligt viktig landvinning.

Kvinnoorganisationernas utskott för internationella frågor säger sig önska

betona, att så länge det viktigaste målet, att krig som medel för nationell

3

Bihang till riksdagens protokoll 1953. 1 samt. Nr 37.

politik förebygges och förhindras, icke har uppnåtts, bestämmelserna i de ifrågavarande konventionerna ha en mycket stor betydelse.

Departementschefen. Sverige synes icke höra undandraga sig att medver­ ka till det framsteg i fråga om krigets humanisering, som betecknas av före­ varande konventioner.

Det synes visserligen oförnekligt att, såsom flera av de i ärendet hörda myndigheterna framhållit, vissa av de krav, som i konventionerna uppstäl­ las i fråga om behandlingen av krigsfångar och internerade, kunna visa sig svåra att upfylla. Vid bedömandet av dessa bestämmelser får man ha i åtan­ ke, att ett stort antal av de vid konferensen företrädda makterna under se­ naste världskriget varit ockuperade av fiender eller sett sina soldater hållas i en ofta långvarig krigsfångenskap. Ifrågavarande bestämmelser ha föran­ letts av en naturlig önskan hos dessa stater, att de lidanden, som drabbat krigsfångarna eller civilbefolkningen i ockuperat land, icke måtte upprepas i ett kommande krig. Om man i vissa fall möjligen skjutit över målet och kommit fram till bestämmelser, som bli svåra att upprätthålla i praktiken, kan jag dock icke ur svensk synpunkt ifrågasätta, att dessa bestämmelser skulle utgöra hinder för konventionernas ratificering av Sverige eller för­ anleda reservation.

Beträffande de sjukvårds- och säkerhetszoner och -platser, som omlörmä- las såväl i konventionen om sårade och sjuka vid stridskrafterna i fält som i konventionen om skydd för civilpersoner under krigstid, är att märka, att dessa bestämmelser icke äro obligatoriska. Erkännandet av dessa zoner och platser är beroende av särskilda överenskommelser, som kunna slutas mel­ lan de stridande parterna, och det torde vara tillfälle att vid förhandling­ arna om dessa överenskommelser påyrka de modifikationer av bestämmel­ serna, som kunna vara påkallade. Om en önskvärd ordning ej kan åväga­ bringas, komma sagda zoner eller platser ej till stånd. Ifrågavarande be­ stämmelser kunna således icke utgöra hinder för konventionernas ratifice- ring.

Såsom av överbefälhavaren framhållits, utgöra vissa bestämmelser i krigs- fångekonventionen och konventionen till civilbefolkningens skydd hinder för tillämpning av ståndrättsförfarande i fråga om krigsfågar och civilper­ soner inom ockuperat område. Det är emellertid att märka, att redan den nu gällande krigsfångekonventionen av 1929, art. 66, vari en frist av tre månader mellan meddelande till skyddsmakt om över krigsfånge fälld döds­ dom och domens verkställighet föreskrives, omöjliggör tillämpning av stånd- rättsförfarandet gentemot krigsfångar. Detta hindrade icke svensk ratifi­ kation av 1929 års konvention. I själva verket är det svårt att tänka sig, att behov att tillämpa ståndrättsförfarande gent emot krigsfångar skall be­ höva uppkomma. Om person, tillhörande fiendens stridskrafter, ertappas som spion i landkrigsreglementets mening, d. v. s. under det att han »hem­ ligt och under falska förevändningar inhämtar eller söker inhämta upplys­

Kungi. Maj-.ts proposition nr 37.

Kungl. Ma j:Is proposition nr 37.

35

ningar inom en krigförandes operationsområde i avsikt att meddela dessa till motståndaren», torde lian, såsom e contrario framgår av reglementets art. 31, icke ha rätt att behandlas som krigsfånge. Motsvarande torde gälla om person, tillhörande fiendens krigsmakt, under enahanda omständigheter uppträder som sabotör. Enligt art. 5 av konventionen om civilbefolkningens skydd gäller om de av denna konvention skyddade personerna att de, om de inom ockuperat område er tappas som spioner eller sabotörer, i viss utsträck­ ning gå miste om konventionens skydd. De skola dock icke kunna berövas sin i konventionen föreskrivna rätt att bliva opartiskt och i laga ordning rannsakade och dömda. Det är att märka, att nämnda bestämmelser avse ockuperat område, således ett område, som faktiskt befinner sig under mot­ ståndarens krigsmakts herravälde, och där en ordnad förvaltning och rätts­ skipning således kan upprätthållas. Under sådana förhållanden torde an­ ordnande av ståndrätt icke vara berättigat. Konventionen behandlar icke uttryckligen förhållanden inom område, där krigsoperationer ännu pågå, således i det läge, som i motsats mot ockupation benämnes invasion.

Vad angår bestämmelsen i art. 93, andra stycket, av krigsfångekonventio­ nen, enligt vilken vissa brott, som begåtts i samband med flyktförsök, en­ dast kunna beläggas med disciplinstraff, mot vilken bestämmelse överbe­ fälhavaren riktat invändningar, har jag tidigare redogjort för dess motiv. Bestämmelsen synes, såsom av ordalagen framgår, böra tolkas så, att den lindrigare bestraffningsformen måste tillämpas endast i det fall att gär­ ningen förövats i uteslutande syfte att underlätta flykten. Om jämväl andra syften varit förkippade med exempelvis förstörandet av en bro, bör strängare straff kunna utdömas.

Angående bestämmelsen i art. 100 av samma konvention, enligt vilken användningen av dödsstraff icke utan medgivande av krigsfångarnas hem­ land får utvidgas, sedan krigsfångarna och skyddsmakten underrättats om redan gällande bestämmelser om dödsstraff, är det att märka, att lagen den 30 juni 1948 om dödsstraff i vissa fall då riket är i krig redan ger ganska vidsträckta möjligheter att tillämpa dödsstraff. För övrigt bör såväl i fråga om denna som tidigare berörda bestämmelser, liksom i fråga om konventio­ nerna över huvud, ihågkommas, att de visserligen å ena sidan begränsa svenska myndigheters handlingsfrihet gentemot krigsfångar och befolkningen inom ockuperat område, men att de å andra sidan också utgöra skydd för svenskar, som bliva krigsfångar hos fienden eller befinna sig inom av fien­ den ockuperat område.

Som jag tidigare framhållit, torde krigsfångekonventionens bestämmelser om domstolsförfarande icke vara avsedda alt tillämpas, då domstol hand­ lägger mål, vari endast disciplinstraff ifrågakommer.

Civilförsvarsstyrelsens önskemål om utsträckning av det skydd som en­ ligt art. 20 av konventionen till skydd för civilpersoner i krigstid skulle tillkomma de civila sjukhusens personal till att avse även viss personal inom civilförsvaret synes visserligen beaktansvärt. Med hänsyn till svårig­

heten att avgränsa den personal, som här avses, synes det dock tills vidare höra godtagas, att konventionens skydd icke på dylikt sätt utsträckts. Möj­ ligen skulle man kunna tänka sig en anordning varigenom den personal, som närmast äi i fråga, anknytes till sjukhusen och därigenom kommer i åtnju­ tande av det skydd, varom stadgas i art. 20 av civilkonventionen.

Den av utlänningskommissionen gjorda anmärkningen i visst avseende mot art. 43 i konventionen synes mig knappast avse ett spörsmål av sådan vikt att förbehåll bör ske på sätt kommissionen anfört.

Vad angår det av överbefälhavaren, kommerskollegium och Svenska säll­ skapet för räddning av skeppsbrutne framförde önskemålet om förhands- notifikation av sjukvårdsfartyg och kustlivräddningsbåtar, samt det av över­ befälhavaren och utlänningskommissionen framförda önskemålet, att studiet av konventionerna skall göras obligatoriskt icke blott inom den militära un­ dervisningen utan ock inom den allmänna skolundervisningen, äro dessa frågor icke av natur att behöva upptagas i samband med konventionernas ratificering.

_ Ehuru invändningar kunna riktas mot enstaka punkter i de vid 1949 års

Genéve-konferens antagna konventionerna, bör i främsta rummet beaktas, att dessa i stort sett beteckna ett framsteg för strävandena för krigets hu­ manisering. Redan de äldre Genéve-konventionerna hava i detta hänseende varit av stor betydelse. Detta gäller framför allt om konventionerna angåen­ de förbättrande av sårades och sjukas behandling. Det synes ha varit en all­ män mening bland de på konferensen företrädda makterna, att även 1929 års konvention angående krigsfångarnas behandling varit av betydelse för tryggande av krigsfångarnas rättsliga ställning, låt vara att den i vissa av­ seenden befunnits otillräcklig. Den revision, som dessa äldre konventioner undergått, har varit motiverad av det senaste världskrigets erfarenheter och motsvarar önskemål, som med styrka framförts från de makter, som deltagit i kriget. Detsamma gäller om den helt nya konventionen om skydd för civil­ personer under krigstid, vilken synes innebära ett betydelsefullt steg för att åstadkomma en förbättring av civilbefolkningens ställning i krig och under ockupation.

Sveriges anslutning till konventionerna måste föranleda vissa lagändringar, förslag om dessa lagändringar torde ankomma på chefens för justitiedepar­ tementet föredragning.

Under åberopande av vad sålunda anförts, får jag hemställa, alt Kung]. Maj :t måtte föreslå riksdagen

att godkänna följande vid konferensen i Geneve för utar­ betande av nya konventioner till skydd för krigets offer den 12 augusti 1949 avslutade överenskommelser, nämligen Ge- néve-konventionen angående förbättrande av sårades och sjukas behandling vid stridskrafterna i fält, Genéve-konven- tionen angående förbättrande av behandlingen av sårade, sjuka och skeppsbrutna tillhörande stridskrafterna till sjöss,

Kungl. Maj:ts proposition nr 37.

37

Genéve-konventionen angående krigsfångars behandling och Genéve-konventionen angående skydd för civilpersoner un­ der krigstid.

Med bifall till denna av statsrådets övriga ledamöter biträdda hemställan förordnar Hans Maj :t Konungen, att proposition av den lydelse, bilaga till detta protokoll utvisar, skall avlåtas till riksdagen.

Kungl. Maj:ts proposition nr 37.

Ur protokollet :

Sture Johanson.

Bilaga

GEN EVE-KON VE NT IO NE RNA

DEN 12 AUGUSTI 1949

ANGÅENDE SKYDD FÖR KRIGETS OFFER

Engelsk och fransk text

med svensk översättning

Kungl. Maj:ts proposition nr 37.

1

Geneva Convention för

the Amelioration of the

Condition of the Wound-

ed and Sick in Armed

Forees in the Field of

August 12, 1949

The undersigned, Pleni-

potentiaries of the Gov-

ernments represented åt

the Diplomatic Confer-

ence held åt Geneva from

April 21 to August 12,

1949, for the purpose of

revising the Geneva Con­

vention for the Relief of

the Wounded and Sick in

Armies in the Field of

July 27,1929, have agreed

as follows:

CHAPTER I

General provisions

article 1

The High Contracting

Parties undertake to re-

spect and to ensure respect

for the present Conven­

tion in all circumstances.

article 2

In addition to the pro­

visions which shall be im-

plemented in peace time,

the present Convention

shall apply to all cases of

declared war or of any

other armed conflict

which may arise between

two or more of the High

Contracting Parties, even

if the State of war is not

recognised by one of them.

Convention de Geneve

pour 1’amélioration du

sort des blessés et des

malades dans les forees

armées en campagne du

12 aout 1949

Les soussignés, Pléni-

potentiaires des Gouver-

nements représentés å la

Conférence diplomatique

qui s’est réunie å Geneve

du 21 avril au 12 aout

1949 en vue de reviser la

Convention de Genéve

pour 1’amélioration du

sort des blessés et des ma­

lades dans les armées en

campagne du 27 juillet

1929, sont convenus de

ce qui suit:

CHAPITRE I

Dispositions générales

article 1

Les Hautes Parties con-

tractantes s’engagent å

respecter et å faire respec-

ter la présente Convention

en toutes circonstances.

article 2

En dehors des disposi­

tions qui doivent entrer

en vigueur des le temps de

paix, la présente Conven­

tion s’appliquera en cas

de guerre déclarée ou de

tout autre conflit armé

surgissant entre deux ou

plusieurs des Hautes Par­

ties contractantes, méme

si l’état de guerre n’est

pas reconnu par l’une

d’elles.

4

Bihang till riksdagens protokoll 1953. 1 samt. Nr 37.

(Översättning).

Genéve-konventionen

den 12 augusti 1949 an­

gående förbättrande av

sårades och sjukas be­

handling vid stridskraf­

terna i fält.

Undertecknade, befull-

mäktigade ombud för de

regeringar, vilka låtit sig

företrädas vid den diplo­

matiska konferens, som

hållits i Genéve från den

21 april till den 12 augusti

1949 för revision av Ge­

néve-konventionen den 27

juli 1929 angående för­

bättrande av sårades och

sjukas behandling vid

stridskrafterna i fält, hava

överenskommit om följan­

de bestämmelser:

KAPITEL I

Allmänna bestämmelser

artikel 1

De höga fördragsslutan-

de parterna förbinda sig

att under alla förhållan­

den iakttaga denna kon­

vention och sörja för att

den iakttages.

artikel 2

Förutom de bestämmel­

ser, som skola träda i till-

lämpning redan i fredstid,

skall denna konvention

tillämpas i varje förklarat

krig eller annan väpnad

konflikt, som uppstår mel­

lan två eller flera av de

höga f ördragsslutande par­

terna, även om en av dem

icke erkänner att krigs­

tillstånd föreligger.

Kungl. Maj:ts proposition nr 37.

The Convention shall also apply to all cases of partial or total occupation of the territory of a High Contracting Party, even if the said occupation meets with no armed re- sistance.

Although one of the Powers in conflict may not be a party to the pres­ ent Convention, the Pow­ ers who are parties thereto shall remain bound by it in their mutual relations. They shall furthermore be bound by the Conven­ tion in relation to the said Power, if the latter ac- cepts and applies the pro­ visions thereof.

article 3

In the case of armed conflict not of an interna- tional character occurring in the territory of one of the High Contracting Par­ ties, each Party to the conflict shall be bound to apply, as a minimum, the following provisions:

(1) Persons taking no active part in the hostili- ties, including members of armed forces who have laid down their arms and those placed hors de combat by sickness, wounds, de- tention, or any other cause, shall in all circum- stances be treated hu- manely, without any ad- verse distinction founded on race, colour, religion or faith, sex, birth or wealth, or any other similar cri- teria.

La Convention s’appli- quera également dans tous les cas d’occupation de tout ou partie du terri- toire d’une Haute Partie contractante, méme si cette occupation ne ren- contre aucune résistance militaire.

Si l’une des Puissances en conflit n’est pas partie å la présente Convention, les Puissances parties å celle-ci resteront néan- moins liées par elle dans leurs rapports récipro- ques. Elles seront liées en outre par la Convention envers ladite Puissance, si celle-ci en accepte et en applique les dispositions.

article 3

En cas de conflit armé ne présentant pas un ca- ractére international et surgissant sur le territoire de l’une des Hautes Par­ ties contractantes, cha- cune des Parties au con­ flit sera tenue d’appliquer au moins les dispositions suivantes:

1) Les personnes qui ne participent pas directe- ment aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont dé- posé les armes et les per­ sonnes qui ont été mises hors de combat par ma- ladie, blessure, détention, ou pour toute autre cause, seront, en toutes circon- stances, traitées avec hu- manité, sans aucune dis­ tinction de caractére dé- favorable basée sur la race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune,

Konventionen skall li­ kaledes tillämpas vid oc­ kupation av hela eller en del av en av de höga för- dragsslutande parternas territorium, även om oc­ kupationen icke möter nå­ got militärt motstånd.

Även om en av de i kon­ flikten inbegripna mak­ terna icke biträtt denna konvention skall den lik­ väl vara bindande för de makter, som biträtt den­ samma, i deras inbördes förhållanden. Konventio­ nen skall vidare vara bin­ dande för dem gentemot nämnda makt, därest denna antager och till- lämpar dess bestämmel­ ser.

artikel 3

För den händelse väp­ nad konflikt, som icke är av internationell karak­ tär, uppkommer på en av de höga fördragsslutan- de parternas territorium, skall envar stridande part vara skyldig att tillämpa åtminstone följande be­ stämmelser:

1) Personer, som icke direkt deltaga i fientlig­ heterna, däribland med­ lemmar av stridskrafter­ na, som nedlagt vapnen, och personer, som försatts ur stridbart skick genom sjukdom, sårskada, fång­ enskap eller av varje an­ nat skäl, skola under alla förhållanden behandlas med humanitet och ingen skall utsättas för sämre behandling på grund av ras, färg, religion eller tro, kön, börd, förmögenhet eller annan dylik omstän­ dighet.

Kungl. Maj:ts proposition nr 37.

3

To this end the follow-

ing acts are and shall re-

main prohibited åt any

time and in any place

whatsoever with respect

to the above-mentioned

persons:

(a) violence to life and

person, in particular mur-

der of all kinds, mutila-

tion, cruel treatment and

torture;

(b) taking of hostages;

(c) outrages upon per­

sonal dignity, in particu­

lar humiliating and degra-

ding treatment;

(d) the passing of sen-

tences and the carrying

out of executions without

previous judgment pro-

nounced by a regularly

constituted court, afford-

ing all the judicial guar-

antees which are recog-

nised as indispensable by

civilised peoples.

(2) The wounded and

sick shall be collected and

cared for.

An impartial humani-

tarian body, such as the

International Committee

of the Red Cross, may of­

fer its services to the Par-

ties to the conflict.

The Parties to the con­

flict should further en-

deavour to bring into

force, by means of special

agreements, all or part of

the other provisions of the

present Convention.

The application of the

preceding provisions shall

not affect the legal status

of the Parties to the con­

flict.

ou tout autre critére ana-

logue.

A cet effet, sont et de-

meurent prohibés, en tout

temps et en tout lieu, å

1’égard des personnes men-

tionnées ci-dessus:

a) les atteintes portées

å la vie et å Fintégrité cor-

porelle, notamment le

meurtre sous toutes ses

formes, les mutilations,

les traitements cruels, tor-

tures et supplices;

b) les prises d’otages;

c) les atteintes å la dig-

nité des personnes, no­

tamment les traitements

humiliants et dégradants;

d) les condamnations

prononcées et les exécu-

tions effectuées sans un

jugement préalable, rendu

par un tribunal réguliére-

ment constitué, assorti des

garanties judiciaires re-

connues comme indispen-

sables par les peuples ci-

vilisés.

2) Les blessés et mala-

des seront recueillis et

soignés.

Un organisme humani-

taire impartial, tel que le

Comité international de

la Croix-Rouge, pourra

offrir ses services aux Par­

ties au conflit.

Les Parties au conflit

s’efforceront, d’autre part,

de mettre en vigueur par

voie d’accords spéciaux

tout ou partie des autres

dispositions de la présente

Convention.

L’application des dis­

positions qui précédent

n’aura pas d’effet sur le

statut juridique des Par­

ties au conflit.

I detta syfte äro och

förbliva i vad avser ovan­

nämnda personer följande

handlingar städse och var­

helst det vara må för­

bjudna:

a) våld mot liv och per­

son, i synnerhet mord i

alla dess former, stymp­

ning, grym behandling

och tortyr;

b) tagande av gisslan;

c) kränkning av den

personliga värdigheten,

särskilt förödmjukande

och nedsättande behand­

ling;

d) utmätande av straff

och verkställande av av­

rättning utan föregående

dom, avkunnad av i laga

ordning tillsatt domstol,

vars rättsskipning erbju­

der de garantier, vilka

hållas för oeftergivliga av

civiliserade folk.

2) Sårade och sjuka sko­

la omhändertagas och vår­

das.

En opartisk humanitär

organisation sådan som

Röda Korsets internatio­

nella kommitté äger er­

bjuda de stridande par­

terna sina tjänster.

De stridande parterna

skola vidare sträva efter

att genom särskilda över­

enskommelser sätta alla

eller en del av denna kon­

ventions övriga bestäm­

melser i kraft.

Tillämpningen av före­

gående bestämmelser skall;

icke inverka på de stri­

dande parternas rätts­

ställning.

Kungl. Maj:ts proposition nr 37.

ARTICLE 4

Neutral Powers shall apply by analogy the pro­ visions of the present Con- vention to the wounded and sick, and to members of the medical personnel and to chaplains of the armed forces of the Par- ties to the conflict, re- ceived or interned in their territory, as well as to dead persons found.

ARTICLE 5

For the protected per­ sons who have fallen into the hands of the enemy, the present Convention shall apply until their fi­ nal repatriation.

ARTICLE 6

In addition to the agree- ments expressly provided for in Articles 10, 15, 23, 28, 31, 36, 37 and 52, the High Contracting Parties may conclude other spe­ cial agreements for all matters concerning which they may deem it suitable to make separate provi­ sion. No special agree- ment shall adversely af- fect the situation of the wounded and sick, or members of the medical personnel or of chaplains, as defined by the present Convention, nor restrict the rights which it confers upon them.

Wounded and sick, as well as medical personnel and chaplains, shall con- tinue to have the benefit of such agreements as long

ARTICLE

4

Les Puissances neutres appliqueront par analogie les dispositions de la pré- sente Convention aux blessés et malades ainsi qu’aux membres du per­ sonnel sanitaire et reli- gieux, appartenant aux forces armées des Parties au conflit, qui seront retjus ou internés sur leur terri- toire, de méme qu’aux morts recueillis.

ARTICLE 5

Pour les personnes pro- tégées qui sont tombées au pouvoir de la Partie ad- verse, la présente Conven­ tion s’appliquera jusqu’au moment de leur rapatrie- ment définitif.

ARTICLE 6

En dehors des accords expressément prévus par les articles 10, 15, 23, 28, 31, 36,37 et 52, les Hautes Parties contractantes pourront conclure d’autres accords spéciaux sur toute question qu’il leur parai- trait opportun de régler particuliérement. Aucun accord spécial ne pourra porter préjudice å la si­ tuation des blessés et ma­ lades, ainsi que des mem­ bres du personnel sani­ taire et religieux, telle qu’elle est réglée par la présente Convention, ni restreindre les droits que celle-ci leur accorde.

Les blessés et malades, ainsi que les membres du personnel sanitaire et reli­ gieux, resteront au béné- fice de ees accords aussi

ARTIKEL 4

Neutral makt skall ana­ logt tillämpa denna kon­ ventions bestämmelser på sårade och sjuka samt på medlemmar av sjukvårds­ personalen och militär­ präster, vilka tillhöra de stridande parternas väp­ nade styrkor och motta­ gas eller interneras på dess territorium, liksom på dö­ da, som påträffas.

ARTIKEL 5

Beträffande de av den­ na konvention skyddade personer, som fallit i fien­ dens våld, skall konven­ tionen äga tillämpning in­ till dess deras slutliga hemsändande ägt rum.

artikel 6

Förutom de överens­ kommelser, som uttryck­ ligen angivas i artiklarna 10, 15, 23, 28, 31, 36, 37 och 52, äga de höga för- dragsslutande parterna avsluta andra särskilda överenskommelser röran­ de alla frågor, som de anse lämpligt att göra till före­ mål för särskild reglering. Genom särskild överens­ kommelse må ej sårade och sjuka liksom ej heller medlemmar av sjukvårds­ personalen eller militär­ präster försättas i sämre läge än vad som stadgas i denna konvention; ej hel­ ler må dem i konventionen tillerkända rättigheter ge­ nom dylik överenskom­ melse inskränkas.

Sårade och sjuka lik­ som medlemmar av sjuk­ vårdspersonalen och mili­ tärpräster skola åtnjuta de i sagda överenskom-

Kungl. Maj. ts proposition nr 37.

5

as the Convention is ap- plicable to them, except where express provisions to the contrary are con- tained in the aforesaid or in subsequent agreements, or where more favourable measures have been taken with regard to them by one or other of the Parties to the conflict.

article

7

Wounded and sick, as well as members of the medical personnel and chaplains, may in no cir- cumstances renounce in part or in entirety the rights secured to them by the present Convention, and by the special agree­ ments referred to in the foregoing Article, if such there be.

article 8

The present Convention shall be applied with the cooperation and under the scrutiny of the Protecting Powers whose duty it is to safeguard the interests of the Parties to the con­ flict. For this purpose, the Protecting Powers may appoint, apart from their diplomatic or consular staff, delegates from amongst their own na­ tionals or the nationals of other neutral Powers. The said delegates shall be subject to the approval of the Power with which they are to carry out their duties.

The Parties to the con­ flict shall facilitate to the greatest extent possible the task of the representa-

longtemps que la Conven­ tion leur est applicable, sauf stipulations contrai- res contenues expressé- ment dans les susdits ac- cords ou dans des accords ultérieurs, ou également sauf mesures plus favora- bles prises å leur égard par l’une ou 1’autre des Parties au conflit.

article

7

Les blessés et malades, ainsi que les membres du personnel sanitaire et reli- gieux, ne pourront en au- cun cas renoncer partielle- ment ou totalement aux droits que leur assurent la présente Convention et, le cas échéant, les accords spéciaux visés å 1’article précédent.

article 8

La présente Convention sera appliquée avec le con- cours et sous le contröle des Puissances protectri- ces chargées de sauvegar- der les intéréts des Par­ ties au conflit. A cet effet, les Puissances protectri- ces pourront, en dehors de leur personnel diplomati- que ou consulaire, dési- gner des délégués parmi leurs propres ressortis- sants ou parmi les ressor- tissants d’autres Puissan­ ces neutres. Ces délégués devront étre sousmis å 1’agrément de la Puissance auprés de laquelle ils exer- ceront leur mission.

Les Parties au conflit faciliteront, dans la plus large mesure possible, la tåche des représentants

melser stadgade förmå­ nerna under den tid kon­ ventionen på dem är till­ lämplig, dock under för­ utsättning, dels att icke annat uttryckligen före- skrives i nyssnämnda eller i senare avslutade över­ enskommelser, dels ock att icke någon av de stri­ dande parterna vidtagit åtgärder för gynnsam­ mare behandling av dem.

artikel

7

Sårade och sjuka lik­ som medlemmar av sjuk­ vårdspersonalen och mili­ tärpräster må icke under några omständigheter va­ re sig helt eller delvis av­ säga sig de rättigheter, som denna konvention och, i förekommande fall, i föregående artikel angiv­ na särskilda överenskom­ melser tillerkänna dem.

artikel 8

Denna konvention skall tillämpas under medver­ kan och kontroll av de skyddsmakter, vilka ha till uppgift att tillvara­ taga de stridande parter­ nas intressen. För sådant ändamål skola skydds- makterna äga att vid si­ dan av sin diplomatiska och konsulära personal utse delegerade bland sina egna eller bland andra neutrala makters medbor­ gare. Dessa delegerade skola underställas god­ kännande av den makt, hos vilken de skola utföra sitt uppdrag.

De stridande parterna skola i största möjliga omfattning underlätta ar­ betet för skyddsmaktens

Kungl. Maj:ts proposition nr 37.

tives or delegates of the Protecting Powers.

The representatives or delegates of the Protec­ ting Powers shall not in any case exceed their mis­ sion under the present Convention. They shall, in particular, take account of the imperative neces- sities of security of the State wherein they carry out their duties. Their ac- tivities shall only be re- stricted as an exceptional and temporary measure when this is rendered nec- essary by imperative mil- itary necessities.

article 9

The provisions of the present Convention con- stitute no obstacle to the humanitarian activities which the International Committé of the Red Cross or any other impar- tial humanitarian organi­ sation may, subject to the consent of the Parties to the conflict concerned, un- dertake for the protection of wounded and sick, medical personnel and chaplains, and for their relief.

article 10

The High Contracting Parties may åt any time agree to entrust to an or­ ganisation which offers all guarantees of impartiality and efficacy the duties incumbent on the Protec­ ting Powers by virtue of the present Convention.

When wounded and sick or medical personnel and

ou délégués des Puissan- ces protectrices.

Les representants ou délégués des Puissances protectrices ne devront en aucun cas dépasser les li- mites de leur mission, telle qu’elle ressort de la pré- sente Convention; ils de­ vront notamment tenir compte des nécessités im- périeuses de sécurité de 1’Etat auprés duquel ils exercent leurs fonctions. Seules des exigences mili- taires impérieuses peu- vent autoriser, å titre ex- ceptionnel et temporaire, une restriction de leur ac- tivité.

article 9

Les dispositions de la présente Convention ne font pas obstacle aux ac- tivités humanitaires que le Comité international de la Croix-Rouge, ainsi que tout autre organisme hu- manitaire impartial, en- treprendra pour la protec­ tion des blessés et mala- des, ainsi que des mem- bres du personnel sani- taire et religieux, et pour les secours å leur appor­ ter, moyennant 1’agré- ment des Parties au con- flit intéressées.

article 10

Les Hautes Parties con- tractants pourront, en tout temps, s’entendre pour confier å un organis­ me présentant toutes ga- ranties d’impartialité et d’efficacité les tåches dé- volues par la présente Convention aux Puissan­ ces protectrices.

Si des blessés et mala- des ou des membres du

representanter eller dele­ gerade.

Skyddsmaktens repre­ sentanter eller delegerade må icke under några om­ ständigheter överskrida den i denna konvention angivna ramen för sitt uppdrag; de skola särskilt beakta för den stat, hos vilken de utöva sin verk­ samhet, angelägna säker­ hetskrav. Endast undan­ tagsvis och för en kortare tid må deras verksamhet begränsas, när detta på grund av tvingande mili­ tära skäl är nödvändigt.

artikel 9

Bestämmelserna i den­ na konvention utgöra ej hinder för den humanitä­ ra verksamhet, som Röda Korsets internationella kommitté eller annan opartisk, humanitär orga­ nisation med vederböran­ de stridande parters sam­ tycke må komma att ut­ öva till skydd och bi­ stånd för sårade och sjuka liksom för medlemmar av sjukvårdspersonalen och militärpräster.

artikel 10

De höga fördragsslu- tande parterna äga städse överenskomma att åt or­ ganisation, som erbjuder garantier för opartiskhet och effektivitet, anförtro de uppgifter, som enligt denna konvention till­ komma skyddsmakterna.

Därest sårade och sju­ ka, medlemmar av sjuk-

Kungl. Maj.ts proposition nr 37.

7

chaplains do not benefit or cease to benefit, no matter for what reason, by the activities of a Pro- tecting Power or of an or­ ganisation provided för in the first paragraph above, the Detaining Power shall request a neutral State, or such an organisation, to undertake the functions performed under the pres­ ent Convention by a Pro- tecting Power designated by the Parties to a con- flict.

If protection cannot be arranged accordingly, the Detaining Power shall re­ quest or shall accept, sub- ject to the provisions of this Artide, the offer of the services of a humani- tarian organisation, such as the International Com­ mitté of the Red Cross, to assume the humanitarian functions performed by Protecting Powers under the present Convention.

Any neutral Power, or any organisation invited by the Power concerned or offering itself for these purposes, shall be required to act with a sense of re- sponsibility towards the Party to the conflict on which persons protected by the present Convention depend, and shall be re­ quired to furnish suffi- cient assurances that it is in a position to undertake the appropriate functions and to discharge them impartially.

personnel sanitaire et reli- gieux ne bénéficient pas ou ne bénéficient plus, quelle qu’en soit la raison, de 1’activité d’une Puis- sance protectrice ou d’un organisme désigné confor- mément å 1’alinéa pre­ mier, la Puissance déten- trice devra demander soit å un Etat neutre, soit å un tel organisme, d’assu- mer les fonctions dévolues par la présente Conven­ tion aux Puissances pro- tectrices désignées par les Parties au conflit.

Si une protection ne peut étre ainsi assurée, la Puissance détentrice de­ vra demander å un orga­ nisme humanitaire, tel que le Comité internatio- nal de la Croix-Rouge, d’assumer les tåches hu- manitaires dévolues par la présente Convention aux Puissances protectri- ces ou devra accepter, sous réserve des disposi­ tions du présent article, les offres de services éma- nant d’un tel organisme.

Toute Puissance neutre ou tout organisme invité par la Puissance intéressée ou s’offrant aux fins sus- mentionnés devra, dans son activité, rester con- scient de sa responsabilité envers la Partie au conflit dont relévent les person- nes protégées par la pré­ sente Convention, et de­ vra fournir des garanties suffisantes de capacité pour assumer les fonctions en question et les remplir avec impartialité.

vårdspersonalen eller mi­ litärpräster, av vad anled­ ning det vara må, icke åt­ njuta eller upphört att åtnjuta förmånen av skyddsmakts eller jämlikt bestämmelserna i föregå­ ende stycke utsedd orga­ nisations verksamhet, skall den kvarhållande makten antingen hos neu­ tral stat eller hos sådan organisation anhålla, att den måtte påtaga sig de uppgifter, som jämlikt denna konvention till­ komma av de stridande parterna utsedda skydds- makter.

Om skydd icke på detta sätt kan beredas ifråga­ varande personer skall den kvarhållande makten an­ tingen hos en humanitär organisation sådan som Röda Korsets internatio­ nella kommitté hemstäl­ la, att den måtte påtaga sig de humanitära åliggan­ den, som enligt bestäm­ melserna i denna konven­ tion tillkomma skydds- makt, eller, för så vitt icke annat framgår av be­ stämmelserna i denna arti­ kel, antaga av sådan orga­ nisation erbj udna tj änster.

Neutral makt eller or­ ganisation, som av veder­ börande makt anmodats att ställa sig till förfogan­ de eller självmant erbju­ dit sina tjänster för nyss­ nämnda ändamål, skall handla i känsla av ansvar gentemot den stridande part, under vilken de jämlikt denna konvention skyddade personerna ly­ da, och erbjuda tillfreds­ ställande garantier för sin förmåga att påtaga sig och opartiskt utföra ifrå­ gavarande uppgifter.

8

Kungl. Maj:ts proposition nv 37.

No derogation from the

preceding provisions shall

be made by special agree-

ments between Powers

one of which is restricted,

even temporarily, in its

freedom to negotiate with

the other Power or its

allies by reason of mili-

tary events, more partic-

ularly where the whole,

or a substantial part, of

the territory of the said

Power is occupied.

Whenever in the pres­

ent Convention mention

is made of a Protecting

Power, such mention also

applies to substitute or­

ganisations in the sense

of the present Artide.

article 11

In cases where they

deem it advisable in the

interest of protected per­

sons, particularly in cases

of disagreement between

the Parties to the conflict

as to the application or

interpretation of the pro­

visions of the present (kon­

vention, the Protecting

Powers shall lend their

good offices with a view to

settling the disagreement.

For this purpose, each

of the Protecting Powers

may, either åt the invita­

tion of one Party or on its

own initiative, propose to

the Parties to the conflict

a meeting of their repre­

sentatives, in particular

of the authorities respon-

sible for the wounded and

sick, members of medical

personnel and chaplains,

possibly on neutral terri­

tory suitably chosen. The

Parties to the conflict

Il ne pourra étre dérogé

aux dispositions qui pré-

cédent par accord parti-

culier entre des Puissances

dont 1’une se trouverait,

méme temporairement,

vis-å-vis de l’autre Puis-

sance ou de ses alliés, li-

mitée dans sa liberté de

négociation par suite des

événements militaires, no-

tamment en cas d’une oc-

cupation de la totalité ou

d’une partie importante

de son territoire.

Toutes les fois qu’il est

fait mention dans la pré-

sente Convention de la

Puissance protectrice,

cette mention désigne éga-

lement les organismes qui

la remplacent au sens du

présent article.

article 11

Dans tous les cas ou

elles le jugeront utile dans

1’intérét des personnes

protégées, notamment en

cas de désaccord entre les

Parties au conflit sur l’ap-

plication ou Pinterpréta-

tion des dispositions de la

présente Convention, les

Puissances protectrices

préteront leurs bons offi­

ces aux fins de réglement

du différend.

A cet effet, chacune des

Puissances protectrices

pourra, sur 1’invitation

d’une Partie ou spontané-

ment, proposer aux Par­

ties au conflit une réunion

de leurs représentants et,

en particulier, des autori-

tés chargées du sort des

blessés et malades, ainsi

que des membres du per­

sonnel sanitaire et reli-

gieux, éventuellement sur

un territoire neutre con-

venablement choisi. Les

Överenskommelse om

undantag från föregående

bestämmelser kan icke

träffas mellan makter, av

vilka den ena, om ock

endast tillfälligtvis, gent­

emot den andra makten

eller dess allierade har

begränsad förhandlings­

frihet såsom en följd av

de militära händelserna,

särskilt vid ockupation av

hela eller en betydande

del av dess territorium.

När i denna konvention

talas om skyddsmakt, av­

ses därmed jämväl sådan

organisation som i enlig­

het med bestämmelserna

i denna artikel trätt i

skyddsmakts ställe.

ARTIKEL 11

När helst skyddsmak-

terna det finna påkallat

i de skyddade personernas

intresse, särskilt vid me­

ningsskiljaktighet mellan

de stridande parterna rö­

rande tillämpningen och

tolkningen av denna kon­

ventions bestämmelser,

skola de lämna sina bona

officia för tvistens lösning.

För sådant ändamål

äger envar av skydds-

makterna antingen på an­

modan av part eller ock

självmant föreslå de stri­

dande parterna en sam­

mankomst, eventuellt å

lämpligt neutralt områ­

de, mellan deras repre­

sentanter och särskilt mel­

lan de för behandlingen

av de sårade och sjuka

samt medlemmarna av

sjukvårdspersonalen och

militärprästerna ansvari­

9

Kungl. Maj:ts proposition nr 37.

shall be bound to give ef-

fect to the proposals made

to them for this purpose.

The Protecting Powers

may, if necessary, propose

for approval by the Par-

ties to the conflict a per­

son belonging to a neutral

Power, or delegated by

the International Com-

mittee of the Red Cross,

who shall be invited to

take part in such a meet-

ing.

Parties au conflit seront

tenues de donner suite

aux propositions qui leur

seront faites dans ce sens.

Les Puissances protectri-

ces pourront, le cas éché-

ant, proposer å 1’agré-

ment des Parties au con­

flit une personnalité ap-

partenant å une Puissance

neutre, ou une personna­

lité déléguée par le Comité

international de la Croix-

Rouge, qui sera appelée å

participer å cette réunion.

ga myndigheterna. De

stridande Parterna skola

vara skyldiga att efter­

komma förslag, som fram­

ställas till dem i nu nämnt

syfte. Skyddsmakt må,

därest så befinnes lämp­

ligt, hemställa till de stri­

dande parterna att med­

giva, att viss person, till­

hörande neutral makt el­

ler utsedd av Röda Kor­

sets internationella kom­

mitté, kallas att deltaga

i denna sammankomst.

CHAPTER II

Wounded and sick

article 12

Members of the armed

forces and other persons

mentioned in the follow-

ing Article, who are

wounded or sick, shall be

respected and protected

in all circumstances.

They shall be treated

humanely and cared for

by the Party to the con­

flict in whose power they

may be, without any ad-

verse distinction founded

on sex, race, nationality,

religion, political opinions,

or any other similar cri-

teria. Any attempts upon

their lives, or violence to

their persons, shall be

strictly prohibited; in par-

ticular, they shall not be

murdered or extermina-

ted, subjected to torture

or to biological experi­

ments; they shall not wil-

fully be left without med-

ical assistance and care,

nor shall conditions ex-

posing them to contagion

CHAPITRE II

Des blessés et des matades

article 12

Les membres des forces

armées et les autres per-

sonnes mentionnées å Par­

ticle suivant, qui seront

blessés ou malades, de-

vront étre respectés et

protégés en toutes circon-

stances.

Ils seront traités et

soignés avec humanité par

la Partie au conflit qui les

aura en son pouvoir, sans

aucune distinction de ca-

ractére défavorable basée

sur le sexe, la race, la na-

tionalité, la religion, les

opinions politiques ou

tout autre critére analo-

gue. Est strictement inter-

dite toute atteinte å leur

vie et å leur personne et,

entre autres, le fait de les

achever ou de les exter-

miner, de les soumettre å

la torture, d’effectuer sur

eux des expériences bio-

logiques, de les laisser de

fason prémédité sans se-

cours médical, ou sans

soins, ou de les exposer å

KAPITEL II

Sårade och sjuka

artikel 12

Medlemmar av de väp­

nade styrkorna och övriga

i följande artikel angivna

personer, som äro sårade

eller sjuka, skola under

alla förhållanden respek­

teras och skyddas.

De skola av den stri­

dande part, i vars våld de

fallit, behandlas med hu­

manitet och vårdas, och

ingen skall utsättas för

sämre behandling på

grund av kön, ras, natio­

nalitet, religion, politiska

åsikter eller annan dylik

omständighet. Varje an­

grepp mot liv eller person

är strängt förbjudet, sär­

skilt må ifrågavarande

personer icke dödas eller

bringas om livet genom

massmord, underkastas

tortyr eller utsättas för

biologiska experiment; de

må ej heller avsiktligt

lämnas utan medicinsk

hjälp eller vård eller ut­

sättas för avsiktligt fram-

10

Kungl. Maj:ts proposition nr 37.

or infection be creat-

■ed.

Only urgent medical

reasons will authorise pri-

ority in the order of treat-

ment to be administered.

Women shall be treated

with all consideration due

to their sex.

The Party to the con-

flict which is compelled to

abandon wounded or sick

to the enemy shall, as far

as military considerations

pennit, leave with them a

part of its medical per-

sonnel and material to as­

sist in their care.

des risques de contagion

ou d’infection créés å cet

effet.

Seules des raisons d’ur-

gence médicale autorise-

ront une priorité dans

Pordre des soins.

Les femmes seront trai-

tées avec tous les égards

particuliers dus å leur

sexe.

La Partie au conflit,

obligée d’abandonner des

blessés ou des malades å

son adversaire, laissera

avec eux, pour autant que

les exigences militaires le

permettront, une partie de

son personnel et de son

matériel sanitaires pour

contribuer å les soigner.

kallade smitto- eller in­

fektionsrisker.

Endast trängande me­

dicinska skäl berättiga till

förtursrätt i fråga om

vård.

Kvinnor skola behand­

las med alla de hänsyn,

som tillkomma deras kön.

Stridande part, som

nödgas lämna sårade eller

sjuka i motståndarens

våld, skall, därest mili­

tära hänsyn det medgiva,

hos dem kvarlämna en del

av sin sjukvårdspersonal

och sjukvårdsmateriel för

att bidraga till deras vård.

ARTICLE

13

The present Convention

shall apply to the wound­

ed and sick belonging to

the following categories:

(1) Members of the

armed forces of a Party

to the conflict, as well as

members of militias or

volunteer corps forming

part of such armed forces;

(2) Members of other

militias and members of

other volunteer corps, in-

cluding those of organ-

ised resistance move-

ments, belonging to a

Party to the conflict and

operating in or outside

their own territory, even

if this territory is occu-

pied, provided that such

militias or volunteer corps,

including such organised

resistance movements,

fulfil the following condi­

tion:

(a) that of being com-

manded by a person re-

ARTICLE 13

La présente Convention

s’appliquera aux blessés

et malades appartenant

aux catégories suivantes:

1) les membres des for­

ces armées d’une Partie

au conflit, de méme que

les membres des milices

et des corps de volontaires

faisant partie de ees forces

armées;

2) les membres des

autres milices et les mem­

bres des autres corps de

volontaires, y compris

ceux des mouvements de

résistance organisés, ap­

partenant å une Partie au

conflit et agissant en de-

hors ou å 1’intérieur de

leur propre territoire, mé­

me si ce territoire est oc-

cupé, pourvu que ees mi­

lices ou corps de volon­

taires, y compris ees mou­

vements de résistance or­

ganisés, remplissent les

conditions suivantes:

a) d’avoir å leur tete

une personne responsable

artikel

13

Denna konvention skall

tillämpas på sårade och

sjuka, vilka tillhöra föl­

jande kategorier:

1) medlemmar av stri­

dande parts stridskrafter

ävensom medlemmar av

milistrupper och frivillig­

kårer, vilka ingå i strids­

krafterna;

2) medlemmar av andra

milistrupper och frivillig-

kårer, inbegripet medlem­

mar av en organiserad

motståndsrörelse, vilka ly­

da under stridande part

och vilka är o verksam­

ma utanför eller inom

eget territorium, även om

detta territorium är ocku­

perat, under förutsättning

att milistrupperna eller

frivilligkårerna, inbegri­

pet den organiserade mot­

ståndsrörelsen, uppfylla

följande villkor:

a) att de stå under be­

fäl av person, som är an-

11

Kungl. Maj:ts proposition nr 37.

sponsible for his subordi-

nates;

(b) that of having a

fixed distinctive sign re-

cognisable åt a distance;

(c) that of carrying

arms openly;

(d) that of conducting

their operations in accord-

ance with the laws and

customs of war.

(3) Members of regular

armed forces who profess

allegiance to a Govern­

ment or an authority not

recognised by the Detain-

ing Power.

(4) Persons who accom-

pany the armed forces

without actually being

members thereof, such as

civil members of military

aircraft crews, war corre-

spondents, supplycontrac-

tors, members of labour

units or of services re-

sponsible for the welfare

of the armed forces, pro­

vided that they have re-

ceived authorisation from

the armed forces which

they accompany.

(5) Members of crews,

including masters, pilots

and apprentices, of the

merchant marine and the

crews of civil aircraft of

the Parties to the conflict,

who do not benefit by

more favourable treat-

ment under any other pro­

visions in international

law.

(6) Inhabitants of a

non-occupied territory

who, on the approach of

the enemy, spontaneously

take up arms to resist the

invading forces, without

having had time to form

themselves into regular

armed units, provided

pour ses subordonnés;

b) d’avoir un signe dis-

tinctif fixe et reconnais-

sable å distance;

c) de porter ouverte-

ment les armes;

d) de se conformer, dans

leurs opérations, aux lois

et coutumes de la guerre;

3) les membres des for­

ces armées réguliéres qui

se réclament d’un gouver-

nement ou d’une autorité

non reconnus par la Puis-

sance détentrice;

4) les personnes qui sui-

vent les forces armées

sans en faire directement

partie, telles que les mem­

bres civils d’équipages

d’avions militaires, cor-

respondants de guerre,

fournisseurs, membres

d’unités de travail ou de

services chargés du bien-

étre des militaires, å con­

dition qu’elles en aient

re<ju 1’autorisation des for­

ces armées qu’elles accom-

pagnent;

5) les membres des équi-

pages, y compris les com-

mandants, pilotes et ap-

prentis, de la marine mar-

chande et les équipages de

1’aviation civile des Par­

ties au conflit qui ne béné-

ficient pas d’un traite-

ment plus favorable en

vertu d’autres dispositions

du droit international;

6) la population d’un

territoire non occupé qui,

å 1’approche de 1’ennemi,

prend spontanément les

armes pour combattre les

troupes d’invasion sans

avoir eu le temps de se

constituer en forces ar­

mées réguliéres, si elle

svarig för sina underord­

nade;

b) att de bära ett be­

stämt och på avstånd

igenkännligt utmärkande

tecken;

c) att de bära sina va­

pen öppet;

d) att de vid sina ope­

rationer iakttaga krigets

lagar och bruk;

3) medlemmar av regel­

rätta militära förband,

vilka förklara sig lyda un­

der en regering eller en

myndighet, som icke er­

kännes av den makt, i

vars våld de fallit;

4) personer, som åtfölja

stridskrafterna utan att

direkt tillhöra dem, så­

som civila medlemmar av

besättningen på militärt

luftfartyg, krigskorres­

pondenter, leverantörer

samt medlemmar av ar­

betsenheter eller personal,

som sörjer för militärernas

välbefinnande, under för­

utsättning att de erhållit

vederbörligt bemyndi­

gande av de stridskrafter,

som de åtfölja;

5) medlemmar av be­

sättningen, inbegripet be­

fälhavare, lotsar och ele­

ver, på handelsfartyg samt

av besättningen på civila

luftfartyg, tillhörande stri­

dande part, vilka icke

jämlikt andra bestämmel­

ser i den internationella

rätten åtnjuta gynnsam­

mare behandling;

6) befolkningen å ett

icke besatt område, som

vid fiendens annalkande

självmant griper till va­

pen för att göra motstånd

mot de inryckande trup­

perna utan att hava haft

tid att bilda regelrätta

militära förband, under

Kungl. Maj:ts proposition nr 37.

they carry arms openly and respect the laws and customs of war.

article

Subject to the provi­ sions of Article 12, the wounded and sick of a belligerent who fall into enemy hands shall be prisoners of war, and the provisions of internatio- nal law concerning pris­ oners of war shall apply to them.

article

Åt all times, and par- ticularly after an engage­ ment, Parties to the con- flict shall, without delay, take all possible measures to search for and collect the wounded and sick, to protect them against pill- age and ill-treatment, to ensure their adequate care, and to search for the dead and prevent their being despoiled.

Whenever circumstan- ces permit, an armistice, or a suspension of fire shall be arranged, or local ar- rangements made to per­ mit the removal, exchange and transport of the wounded left on the bat- tlefield.

Likewise, local arrange- ments may be concluded between Parties to the conflict for the removal or exchange of wounded and sick from a besieged or encircled area, and for the passage of medical and religious personnel

pörte ouvertement les ar­ mes et si elle respecte les lois et coutumes de la guerre.

article

14

Compte tenus des dis­ positions de 1’article 12, les blessés et les malades d’un belligérant, tombés au pouvoir de l’adversaire, seront prisonniers de guer­ re et les régles du droit des gens concernant les prison­ niers de guerre leur seront applicables.

article

15

En tout temps et no- tamment apres un engage­ ment, les Parties au con- flit prendront sans tarder toutes les mesures pos- sibles pour rechercher et recueillir les blessés et les malades, les protéger contre le pillage et les mauvais traitements et leur assurer les soins né- cessaires, ainsi que pour rechercher les morts et empécher qu’ils ne soient dépouillés.

Toutes les fois que les circonstances le permet- tront, un armistice, une interruption de feu ou des arrangements locaux se­ ront convenus pour per- mettre 1’enlévement, l’é- change et le transport des blessés laissés sur le champ de bataille.

De méme, des arrange­ ments locaux pourront étre conclus entre les Par­ ties au conflit pour Péva- cuation ou 1’échange des blessés et malades d’une zone assiégée ou encerclée et pour le passage de per­ sonnel sanitaire et reli-

förutsättning att den bär sina vapen öppet och iakt­ tager krigets lagar och bruk.

artikel

14

Med iakttagande av be­ stämmelserna i föregående artikel bliva sårade och sjuka från en krigförande, vilka falla i motstånda­ rens våld, krigsfångar och skola folkrättens regler angående krigsfångar va­ ra tillämpliga på dem.

artikel

15

De stridande parterna skola alltid och särskilt efter varje strid utan dröjsmål vidtaga alla åt­ gärder i deras makt för att dels uppsöka och om­ händertaga sårade och sjuka, skydda dem mot plundring och misshandel samt lämna dem erforder­ lig vård, dels ock uppsöka döda och förhindra att dessa bliva plundrade.

Så ofta omständighe­ terna det medgiva, skall överenskommelse träffas om vapenvila, om avbrott i eldgivningen eller om lo­ kala anordningar för att möjliggöra bortförande, utväxling och transport av sårade, som kvarblivit på slagfältet.

Likaledes skola lokala överenskommelser kunna träffas mellan de stridande parterna om bortförande eller utväxling av sårade och sjuka från belägrat eller inneslutet område samt om genomfart till sådant område av sjuk­

13

Kungl. Maj:ts proposition nr 37.

and equipment on their

way to that area.

article

16

Parties to the conflict

shall record as soon as

possible in respect of each

wounded, sick or dead

person of the adverse

Party falling into their

hands, any particulars

which may assist in his

identification.

These records should if

possible include:

(a) designation of the

Power on which he de-

pends;

(b) army, regimental,

personal or serial number;

(c) surname;

(d) first narne or names;

(e) date of birth;

(/) any other particu­

lars shown on his identity

card or disc;

(g) date and place of

capture or death;

(h) particulars concern-

ing wounds or illness, or

cause of death.

As soon as possible the

above mentioned infor­

mation shall be forwarded

to the Information Bu-

reau described in Article

122 of the Geneva (kon­

vention relative to the

Treatment of Prisoners of

War of August 12, 1949,

which shall transmit this

information to the Power

on which these persons

depend through the inter-

mediary of the Protecting

Power and of the Central

Prisoners of War Agency.

Parties to the conflict

shall prepare and forward

gieux et de matériel sani-

taire å destination de cette

zone.

article

16

Les Parties au conflit

devront enregistrer, dans

le plus bref délai possible,

tous les éléments propres

å identifier les blessés, les

malades et les morts de la

partie adverse tombés en

leur pouvoir. Ces rensei-

gnements devront si pos­

sible comprendre ce qui

suit:

a) indication de la Puis-

sance dont ils dépendent;

b) affectation ou nu-

méro matricule;

c) nom de famille;

d) le ou les prénoms;

e) date de naissance;

/) tout autre renseigne-

ment figurant sur la carte

ou la plaque d’identité;

g) date et lieu de la cap­

ture ou du décés;

h) renseignements con-

cernant les blessures, la

maladie ou la cause du

décés.

Dans le plus bref délai

possible, les renseigne­

ments mentionnés ci-des-

sus devront étre commu-

niqués au bureau de ren­

seignements, visé å Par­

ti cle 122 de la Convention

de Geneve relative au

traitement des prisonniers

de guerre du 12 aout

1949, qui les transmettra

å la Puissance dont dépen­

dent ces personnes, par

1’intermédiaire de la Puis­

sance protectrice et de

1’Agence centrale des pri­

sonniers de guerre.

Les Parties au conflit

établiront et se communi-

vårdspersonal och militär­

präster samt sjukvårds-

materiel.

artikel

16

De stridande parterna

skola, så snart ske kan,

uppteckna alla tillgäng­

liga uppgifter för faststäl­

lande av identiteten hos

sårade, sjuka och döda

från motparten, vilka fal­

la i deras våld. Dessa upp­

gifter skola om möjligt

innefatta följande:

a) uppgift på makt, un­

der vilken de lyda;

b) truppenhetsnummer

eller registreringsnummer;

c) efternamn;

d) förnamn;

e) födelsedatum;

f) varje annan på iden-

titetsbrickan förekom­

mande uppgift;

g) datum och plats för

tillfångatagande eller

dödsfall;

h) uppgifter angående

sår, sjukdom eller döds­

orsak.

Ovan angivna uppgif­

ter skola, så snart ske kan,

tillställas den i artikel 122

i Genéve-konventionen

den 12 augusti 1949 angå­

ende krigsfångars behand­

ling omförmälda upplys-

ningsbyrån, som genom

förmedling av sky ddsmakt

och centralbyrån för krigs­

fångar skall vidarebeford­

ra dem till den makt, un­

der vilken ifrågavarande

personer lyda.

De stridande parterna

skola utfärda och på den

14

Kungl. Maj:ts proposition nr 37.

to each other through the

same bureau, certificates

of death or duly authenti-

cated lists of the dead.

They shall likewise collect

and forward through the

same bureau one half of a

double identity disc, last

wills or other documents

of importance to the next

of kin, money and in gen­

eral all articles of an in-

trinsic or sentimental val-

ue, which are found on

the dead. These articles,

together with unidentified

articles, shall be sent in

sealed packets, accompa-

nied by statements giving

all particulars necessary

for the Identification of

the deceased owners, as

well as by a complete list

of the contents of the par-

cel.

article

17

Parties to the conflict

shall ensure that burial or

cremation of the dead,

carried out individually

as far as circumstances

permit, is preceded by

a careful examination,

if possible by a medical

examination, of the bod-

ies, with a view to con-

firming death, establish-

ing identity and enabling

a report to be made. One

half of the double identity

disc, or the identity disc

itself if it is a single disc,

should remain on the

body.

Bodies shall not be cre-

mated except for impera-

queront, par la voie indi-

qué å 1’alinéa précédent,

les actes de décés ou les

listes de décés dument

authentifiées. Elles re-

cueilleront et se trans-

mettront également, par

rintermédiaire du méme

bureau, la moitié d’une

double plaque d’identité,

les testaments ou autres

documents présentant de

1’importance pour la fa-

mille des décédés, les som-

mes d’argent, et, en géné-

ral, tous les objets ayant

une valeur intrinséque ou

affective, trouvés sur les

morts. Ces objets, ainsi

que les objets non identi-

fiés, seront envoyés dans

des paquets scellés, ac-

compagnés d’une déclara-

tion donnant tous les dé-

tails nécessaires ä 1’identi-

fication du possesseur dé-

cédé, ainsi que d’un inven-

taire complet du paquet.

article

17

Les Parties au conflit

veilleront å ce que 1’inhu-

mation ou Pincinération

des morts, faite indivi-

duellement dans toute la

mesure ou les circonstan-

ces le permettront, soit

précédée d’un examen at-

tentif et si possible mé-

dical des corps, en vue de

constater la mort, d’éta-

blir 1’identité et de pou-

voir en rendre compte. La

moitié de la double plaque

d’identité ou la plaque

elle-méme, s’il s’agit d’une

plaque simple, restera sur

le cadavre.

Les corps ne pour-

ront étre incinérés que

väg, som angivits i före­

gående stycke, till var­

andra översända dödsat­

tester eller vederbörligen

bestyrkta förteckningar

över dödsfall. De skola

likaledes tillvarataga och

genom förmedling av

nämnda byrå tillställa

varandra ena hälften av

dubbel identitetsbricka,

testamenten eller andra

handlingar av betydelse

för de avlidnas familjer,

penningbelopp och över

huvud taget alla värde­

föremål eller föremål med

affektionsvärde, som på­

träffas hos de döda. Des­

sa föremål liksom före­

mål, vilkas identitet icke

kan fastställas, skola sän­

das i förseglade paket åt­

följda av en uppteckning,

innehållande erforderliga

uppgifter för fastställan­

de av den avlidne äga­

rens identitet, samt av

en fullständig förteckning

över paketets innehåll.

artikel

17

De stridande parterna

skola tillse, att begrav­

ning eller förbränning av

döda, vilken i den ut­

sträckning omständighe­

terna det medgiva skall

ske individuellt, föregås

av en noggrann, om möj­

ligt av läkare verkställd

undersökning av liken för

att konstatera att döden

inträtt, fastställa de dö­

das identitet och möj­

liggöra redogörelse härför.

Enkel identitetsbricka el­

ler, i fall att dubbel

identitetsbricka använts,

ena hälften av denna skall

kvarlämnas på liket.

Liken må icke brän­

nas annat än om det på-

Kungl. Maj.ts proposition nr 37.

15

tive reasons of hygiene or

for motives based on the

religion of the deceased.

In case of cremation the

circumstances and rea­

sons for cremation shall

be stated in detail in the

death certificate or on the

authenticated list of the

dead.

They shall further en-

sure that the dead are

honourably interred, if

possible according to the

rites of the religion to

which they belonged, that

their graves are respected,

grouped if possible ac­

cording to the nationality

of the deceased, properly

maintained and marked

so that they may always

be found. For this purpose,

they shall organise åt the

commencement of hostil-

ities an Official Graves

Registration Service, to

allow subsequent exhu-

mations and to ensure

the identification of bod-

dies, whatever the site of

the graves, and the pos­

sible transportation to the

home country. These pro­

visions shall likewise ap-

ply to the ashes, which

shall be kept by the Graves

Registration Service until

proper disposal thereof in

accordance with the wishes

of the home country.

As soon as circumstan­

ces permit, and åt latest

åt the end of hostilities,

these Services shall ex-

change, through the In­

formation Bureau men-

tioned in the second para-

graph of Artide 16, lists

showing the exact loca-

tion and markings of the

graves together with par-

pour d’impérieuses raisons

d’hygiéne ou des motifs

découlant de la religion

des décédés. En cas d’in-

cinération, il en sera fait

mention circonstanciée,

avec indication des mo­

tifs, sur 1’acte de déces ou

sur la liste authentifiée de

déces.

Les Parties au conflit

veilleront, en outre, å ce

que les morts soient en-

terrés honorablement, si

possible selon les rites de

la religion å laquelle ils

appartenaient, que leurs

tombes soient respectées,

rassemblées si possible se­

lon la nationalité des dé­

cédés, convenablement

entretenues et marquées

de fagon å pouvoir tou-

jours étre retrouvées. A

cet effet et au début des

hostilités, elles organise-

ront officiellement un Ser­

vice des tombes, afin de

permettre des exhuma-

tions éventuelles, d’assu-

rer 1’identification des ca-

davres, quel que soit l’em-

placement des tombes, et

leur retour éventuel dans

leur pays d’origine. Ces

dispositions s’appliquent

de méme aux cendres qui

seront conservées par le

Service des tombes jus-

qu’å ce que le pays d’ori-

gine fasse connaitre les

derniéres dispositions qu’il

désire prendre å ce sujet.

Des que les circonstan-

ces le permettront et au

plus tard å la fin des hosti­

lités, ces services échange-

ront, par 1’intermédiaire

du bureau de renseigne-

ments mentionné au

deuxiéme alinéa de Par­

ti cle 16, des listes indi-

quant 1’emplacement

exact et la désignation des

kallas av tvingande hy­

gieniska skäl eller av mo­

tiv, som grundas på den

avlidnes religion. Vid lik­

bränning skola omstän­

digheterna och skälen här­

för utförligt angivas i

dödsattesten eller i den

bestyrkta förteckningen

över de döda.

De stridande parterna

skola vidare tillse, att de

döda få en värdig begrav­

ning, om möjligt i en­

lighet med ritualen för

den religion, de tillhört,

att deras gravar respek­

teras och såvitt möjligt

sammanföras efter de dö­

das nationalitet, samt att

gravarna vederbörligen

underhållas och utmärkas

så, att de städse kunna

återfinnas. För detta* än­

damål skola de vid fient­

ligheternas början upprät­

ta en officiell gravtjänst

för att möjliggöra even­

tuella gravöppningar samt

säkerställa identifiering av

liken, var gravarna än

må vara belägna, och den

eventuella transporten till

hemlandet. Dessa bestäm­

melser skola jämväl gälla

aska, vilken skall förvaras

av gravtjänsten intill dess

hemlandet låter medde­

la, vilka slutliga åtgärder,

som önskas vidtagna i

detta avseende.

Så snart omständighe­

terna det medgiva och se­

nast när fientligheterna

upphört, skola nämnda

organ genom förmedling

av den i artikel 16, andra

stycket, omnämnda upp-

lysningsbyrån utväxla för­

teckningar, utvisande gra­

varnas exakta belägenhet

och beteckning samt inne-

16

ticulars of the dead in- tombes, ainsi que les ren-

terred therein.

seignements relatifs aux

morts qui y sont enterrés.

Kungl. Maj:ts proposition nr

article 18

The military authorities

may appeal to the charity

of the inhabitants volun-

tarily to collect and care

for, under their direction,

the wounded and sick,

granting persons who

have responded to this ap­

peal the necessary protec-

tion and facilities. Should

the adverse party take or

retake control of the area,

he shall likewise grant

these persons the same

protection and the same

facilities.

The military authorities

shall permit the inhabi­

tants and relief societies,

even in invaded or occu-

pied areas, spontaneously

to collect and care for

wounded or sick of what-

ever nationality. The ci-

vilian population shall re-

spect these wounded and

sick, and in particular ab-

stain from offering them

violence.

No one may ever be

molested or convicted for

having nursed the wound­

ed or sick.

The provisions of the

present Article do not re-

lieve the occupying Power

of its obligation to give

both physical and moral

care to wounded and sick.

article 18

L’autorité militaire

pourra faire appel au zéle

charitable des habitants

pour recueillir et soigner

bénévolement, sous son

contröle, des blessés et des

malades, en accordant aux

personnes ayant répondu

å cet appel la protection

et les facilités nécessaires.

Au cas ou la Partie ad­

verse viendrait å prendre

ou å reprendre le contröle

de la région, elle main-

tiendra å ees personnes

cette protection et ees fa­

cilités.

L’autorité militaire doit

autoriser les habitants et

les sociétés de secours,

méme dans les régions

envahies ou occupées, å

recueillir et å soigner spon-

tanément les blessés ou

malades å quelque natio-

nalité qu’ils appartien-

nent. La population civile

doit respeeter ees blessés

et malades et notamment

n’exercer contre eux

aucun aete de violence.

Nul ne devra jamais

étre inquiété ou condam-

né pour le fait d’avoir

donné des soins å des

blessés ou å des malades.

Les dispositions du pre­

sent article ne dispensent

pas la Puissance occu-

pante des obligations qui

lui incombent, dans le do-

maine sanitaire et moral,

å l’égard des blessés et

malades.

hållande upplysningar om

de döda, som där be­

gravts.

artikel 18

Militär myndighet äger

vädja till invånarna att av

barmhärtighetsskäl under

dess ledning välvilligt om­

händertaga och vårda så­

rade och sjuka, varvid er­

forderligt skydd och lätt­

nader skola beviljas per­

soner, som hörsamma den­

na vädjan. Skulle motpar­

ten återtaga kontrollen

över området, skall denna

bevilja dessa personer

samma skydd och lättna­

der.

37.

Militär myndighet skall

giva invånarna och hjälp-

föreningarna även i an­

gripna eller besatta om­

råden tillstånd att frivil­

ligt omhändertaga och

vårda sårade och sjuka

utan avseende å nationa­

litet. Civilbefolkningen

skall respektera dessa så­

rade och sjuka och sär­

skilt avhålla sig från varje

våldshandling mot dem.

Ingen må i något fall

ofredas eller dömas för att

ha vårdat sårade eller

sjuka.

Bestämmelserna i den­

na artikel fritaga icke den

ockuperande makten från

skyldigheten att sörja för

sårades och sjukas såväl

fysiska som andliga vård.

Kungl. Maj:ts proposition nr 37.

17

CHAPTER III

Medical units

and establishments

article

19

Fixed establishments

and mobile medical units

of the Medical Service

may in no circumstances

be attacked, but shall åt

all times be respected and

protected by the Parties

to the conflict. Should

they fall into the hands of

the adverse Party, their

personnel shall be free to

pursue their duties, as

long as the capturing

Power has not itself en-

sured the necessary care

of the wounded and sick

found in such establish­

ments and units.

The responsible author-

ities shall ensure that the

said medical establish­

ments and units are, as

far as possible, situated

in such a manner that at­

tacks against military ob-

jectives cannot imperil

their safety.

article 20

Hospital ships entitled

to the protection of the

Geneva Convention för the

Amelioration of the Con­

dition of Wounded, Sick

and Shipwrecked Mem-

bers of Armed Forces åt

Sea of August 12, 1949,

shall not be attacked from

the land.

CH AP ITRE III

Des formations et des éta-

blissements sanitaires

article

19

Les établissement fixes

et les formations sanitai­

res mobiles du Service de

santé ne pourront en au-

cune circonstance étre

l’objet d’attaques, mais

seront en tout temps res-

pectés et protégés par les

Parties au conflit. S’ils

tombent aux mains de la

partie adverse, ils pour­

ront continuer å fonction-

ner tant que la Puissance

captrice n’aura pas elle-

méme assuré les soins né-

cessaires aux blessés et

malades se trouvant dans

ees établissements et for­

mations.

Les autorités compé-

tentes veilleront å ce que

les établissements et les

formations sanitaires men-

tionnés ci-dessus soient,

dans la mesure du pos­

sible, situés de telle facon

que des attaques éventuel-

les contre des objectifs

militaires ne puissent

mettre ees établissements

et formations sanitaires

en danger.

article 20

Les navires-höpitaux

ayant droit å la protection

de la Convention de Ge­

neve pour 1’amélioration

du sort des blessés, des

malades et des naufragés

des forces armées sur mer

du 12 aout 1949, ne dev-

ront pas étre attaqués

de la terre.

KAPITEL III

Sjukvårdsformationer och

sfukvårdsanstalter

artikel

19

Fasta sjukvårdsanstal-

ter och rörliga sjukvårds­

formationer tillhörande

sjukvårdsväsendet må

icke under några omstän­

digheter anfallas utan sko­

la alltid respekteras och

skyddas av parterna i

konflikten. Om de falla i

motpartens våld, skall de­

ras personal äga att fort­

sätta sin verksamhet, så

länge erövraren icke själv

säkerställt den erforder­

liga vården av sjuka och

sårade, som påträffats i

dylika anstalter och for­

mationer.

Vederbörande myndig­

heter skola tillse att

ifrågavarande sjukvårds-

anstalter och formationer

såvitt möjligt förläggas

så, att anfall mot militära

mål icke sätta dem i fara.

artikel 20

Sjukvårdsfartyg, vilka

äro berättigade till skydd

enligt Genévekonventio-

nen den 12 augusti 1949

angående förbättrande av

behandlingen av sårade,

sjuka och skeppsbrutna

tillhörande stridskrafterna

till sjöss, må icke anfallas

från land.

a

Bihang till riksdagens protokoll 1953. 1 saml. Nr 37.

18

Kungl. Maj:ts proposition nr 37.

ARTICLE

21

The protection to which

fixed establishments and

mobile medical units of

the Medical Service are

entitled shall not cease

unless they are used to

commit, outside tlieir hu-

manitarian duties, acts

harmful to the enemy.

Protection may, however,

cease only after a due

warning has been given,

naming, in all appropriate

cases, a reasonable time

limit, and after such warn­

ing has remained unheed-

ed.

ARTICLE

22

The following condi­

tion shall not be consid-

ered as depriving a med­

ical unit or establish-

ment of the protection

guaranteed by Artide 19:

(1) That the personnel

of the unit or establish-

ment are armed, and that

they use the arms in their

own defence, or in that of

the wounded and sick in

their charge.

(2) That in the absence

of armed orderlies, the

unit or establishment is

protected by a picket or

by sentries or by an es-

cort.

(3) That small arms and

ammunition taken from

the wounded and sick

and not yet handed to

the proper service, are

found in the unit or es­

tablishment.

(4) That personnel and

material of the veterinary

service are found in the

unit or establishment,

without forming an inte­

gral part thereof.

ARTICLE

21

La protection due aux

établissements fixes et aux

formations sanitaires mo-

biles du Service de santé

ne pourra cesser que s’il

en est fait usage pour

commettre, en dehors de

leurs devoirs humanitai-

res, des actes nuisibles å

Pennemi. Toutefois, la

protection ne cessera

qu’aprés sommation

fixant, dans tous les cas

opportuns, un délai rai-

sonnable et qui serait

demeurée sans effet.

ARTICLE 22

Ne seront pas considé-

rés comme étant de nature

å priver une formation ou

un établissement sanitaire

de la protection assurée

par 1’article 19:

1. le fait que le person­

nel de la formation ou de

1’établissement est armé

et qu’il use de ses armes

pour sa propre défense ou

celle de ses blessés et de

ses malades;

2. le fait qu’å défaut

d’infirmiers armés, la for­

mation ou 1’établissement

est gardé par un piquet ou

des sentinelles ou une es-

corte;

3. le fait que dans la for­

mation ou 1’établissement

se trouvent des armes por-

tatives et des munitions

retirées aux blessés et aux

malades et n’ayant pas

encore été versées au ser­

vice compétent;

4. le fait que du person­

nel et du matériel du ser­

vice vétérinaire se trou­

vent dans la formation ou

1’établissement, sans en

faire partie intégrante;

artikel 21

Det skydd, som till­

kommer fasta sjukvårds-

anstalter och rörliga sjuk-

vårdsformationer, skall

upphöra endast i det fall,

att de vid sidan av an­

vändningen för sina hu­

manitära uppgifter begag­

nas för handlingar, vari­

genom fienden tillfogas

skada. Skyddet skall dock

icke upphöra, förrän an­

maning givits, då så be-

finnes lämpligt med an­

givande av skälig frist,

och anmaningen icke hör­

sammats.

artikel 22

Följande omständighe­

ter skola icke anses vara

av beskaffenhet att berö­

va sjukvårdsformation el­

ler sjukvårdsanstalt det

skydd, som genom artikel

19 tillförsäkrats den:

1) att formationens el­

ler anstaltens personal är

beväpnad och gör bruk av

sina vapen till självför­

svar eller till försvar av

de sjuka och sårade;

2) att i saknad av be­

väpnad sjukvårdsperso­

nal formationen eller an­

stalten bevakas av trupp­

avdelning eller vakt eller

en eskort;

3) att uti formationen

eller anstalten finnas

handvapen eller ammuni­

tion, som fråntagits de

sårade eller sjuka och

ännu icke avlämnats till

behörig myndighet;

4) att personal och ma­

teriel tillhörande veteri­

närtjänsten befinna sig vid

formationen eller anstalten

utan att utgöra en integre­

rande del av densamma;

Kungl. Maj:ts proposition nr 37.

19

(5) That the humanitar-

rian activities of medical

units and establishments

or of their personnel ex-

tend to the care of civilian

wounded or sick.

article

23

In time of peace, the

High Contracting Parties

and, after the outbreak

of hostilities, the Parties

thereto, may establish in

their own territory and, if

the need arises, in occu-

pied areas, hospital zones

and localities so organised

as to protect the wounded

and sick from the effects

of war, as well as the per­

sonnel entrusted with the

organisation and admini­

stration of these zones and

localities and with the

care of the persons therein

assembled.

Upon the outbreak and

during the course of hostil­

ities, the Parties concerned

may conclude agreements

on mutual recognition of

the hospital zones and

localities they have cre-

ated. They may for this

purpose implement the

provisions of the Draft

Agreement annexed to the

present Convention, with

such amendments as they

may consider necessary.

The Protecting Powers

and the International

Committee of the Red

Cross are invited to lend

their good offices in order

to facilitate the institu-

5. le fait que 1’activité

humanitaire des forma­

tions et établissements sa-

nitaires ou de leur person­

nel est étendue å des civils

blessés ou malades.

article

23

Des le temps de paix,

les Hautes Parties con-

tractants et, apres 1’ou-

verture des hostilités, les

Parties au conflit, pour-

ront créer sur leur propre

territoire et, s’il en est be-

soin, sur les territoires oc-

cupés, des zones et locali-

tés sanitaires organisées

de maniére å mettre å

Fabri des effets de la

guerre les blessés et les

malades ainsi que le per­

sonnel chargé de F orga­

nisation et de 1’admini-

stration de ees zones et

localités et des soins å

donner aux personnes qui

s’y trouveront concen-

trées.

Des le début d’un con­

flit et au cours de celui-ci,

les Parties intéressées

pourront conclure entre

elles des accords pour la

reconnaissance des zones

et localités sanitaires

qu’elles auraient établies.

Elles pourront å cet effet

mettre en vigueur les dis­

positions prévues dans le

projet d’accord annexé å

la présente Convention,

en y apportant éventuel-

lement des modifications

qu’elles jugeraient néces-

saires.

Les Puissances protec-

trices et le Comité inter-

national de la Croix-Rouge

sont invités å préter leurs

bons offices pour faciliter

Fétablissement et la re-

5) att sjukvårdsforma-

tionernas och sjukvårds-

anstalternas eller deras

personals humanitära

verksamhet utsträckes till

att omfatta civila sårade

eller sjuka.

artikel

23

I fredstid må de höga

fördragsslutande parterna

och efter fientligheternas

början de stridande par­

terna på sitt eget område

och, därest så kräves, på

ockuperat område, av­

skilja sjukvårdszoner och

sjukvårdsplatser, ägnade

att bereda skydd mot

krigets verkningar åt så­

rade och sjuka ävensom

personal, som har att

ombesörja organisationen

och förvaltningen av dessa

zoner och platser samt

vården av de personer,

som befinna sig där.

Vid fientligheternas

början och medan de

pågå må vederbörande

parter avsluta överens­

kommelser rörande ömse­

sidigt erkännande av de

sjukvårdszoner och sjuk­

vårdsplatser, som upp­

rättats. För detta ända­

mål äga de sätta i kraft

bestämmelserna i det vid

denna konvention fogade

utkastet till överenskom­

melse med de ändringar,

som de må finna erfor­

derliga.

Skyddsmakterna och

Röda Korsets internatio­

nella kommitté anmodas

att lämna sin medverkan

för att underlätta upp­

rättandet och erkännan-

20

Kungl. Maj:ts proposition nr 37.

tion and recognition of

these hospital zones and

localities.

CHAPTER IV

Personnel

article

24

Medical personnel ex-

clusively engaged in the

search för, or the collec-

tion, transport or treat-

ment of the wounded or

sick, or in the prevention

of disease, staff exclu-

sively engaged in the ad­

ministration of medical

units and establishments,

as well as chaplains at-

tached to the armed for-

ces, shall be respected and

protected in all circum-

stances.

article

25

Members of the armed

forces specially trained för

employment, should the

need arise, as hospital or­

derlies, nurses or auxiliary

stretcher-bearers, in the

search för or the collec-

tion, transport or treat-

ment of the wounded and

sick shall likewise be re­

spected and protected if

they are carrying out

these duties åt the time

when they come into con-

tact with the enemy or fall

into his hands.

article

26

The staff of National

Red Cross Societies and

that of other Voluntary

Aid Societies, duly re-

cognised and authorised

by their Governments,

who may be employed on

connaissance de ees zones

et localités sanitaires.

CH AP ITRE IV

Du personnel

article

24

Le personnel sanitaire

exelusivement affeeté å la

recherche, å 1’enlévement,

au transport ou au traite-

ment des blessés et des

malades ou å la preven­

tion des maladies, le per­

sonnel exelusivement af­

feeté å l’administration

des formations et établis-

sements sanitaires, ainsi

que les aumöniers atta­

chés aux forces armées,

seront respeetés et proté-

gés en toutes circonstan-

ces.

article

25

Les militaires spéciale-

ment instruits pour étre,

le cas échéant, employés

comme infirmiers ou bran-

cardiers auxiliaires å la

recherche ou å 1’enléve­

ment, au transport ou au

traitement des blessés et

malades, seront également

respeetés et protégés s’ils

remplissent ees fonetions

au moment ou ils viennent

au contact de 1’ennemi ou

tombent en son pouvoir.

article

26

Sont assimilés au per­

sonnel visé å 1’article 24,

le personnel des Sociétés

nationales de la Croix-

Rouge et celui des autres

sociétés de secours volon-

taires, dument reconnues

det av dessa sjukvårds-

zoner och sjukvårdsplat-

ser.

KAPITEL IV

Personal

artikel

24

Sjukvårdspersonal, som

uteslutande användes vid

uppsökande, omhänder­

tagande, transport och

vård av sårade och sjuka

eller för förebyggande av

sjukdomar, personal, som

uteslutande användes för

sjukvårdsformationers och

sjukvårdsanstalters för­

valtning, ävensom vid

stridskrafterna tjänstgö­

rande militärpräster skola

under alla omständighe­

ter respekteras och skyd­

das.

artikel

25

Militärpersoner, som

särskilt utbildats att vid

behov tjänstgöra som bi­

trädande sjukvårdare eller

sjukbärare vid uppsökan­

de eller omhändertagande,

transport eller vård av

sårade och sjuka, skola

likaledes respekteras och

skyddas, om de utöva

denna tjänst, när de kom­

ma i beröring med fien­

den eller falla i hans våld.

artikel

26

Med i artikel 24 omför­

mäld personal skola lik­

ställas personer tillhö­

rande de nationella Röda

Kors-föreningarna och

andra frivilliga, av veder­

börande regering behöri-

Kungl. Maj. ts proposition nr 37.

21

the same duties as the

personnel named in Ar­

tide 24, are placed on the

same footing as the per­

sonnel named in the said

Article, provided that the

staff of such societies are

subject to military laws

and regulations.

Each High Contracting

Party shall notify to the

other, either in time of

peace, oratthecommence-

ment of or during hostil-

ities, but in any case be-

fore actually employing

them, the names of the

sodeties which it has

authorised, under its res-

ponsibility, to render as-

sistance to the regular

medical service of its ar­

med forces.

article

27

A recognised Society of

a neutral country can only

lend the assistance of its

medical personnel and

units to a Party to the

conflict with the previous

consent of its own Gov­

ernment and the authori-

sation of the Party to the

conflict concerned. That

personnel and those units

shall be placed under the

control of that Party to

the conflict.

The neutral Govern­

ment shall notify this con­

sent to the adversary of

the State which accepts

such assistance. The Party

to the conflict who ac­

cepts such assistance is

bound to notify the ad-

verse Party thereof be-

fore making any use of it.

In no circumstances

shall this assistance be

et autorisées par leur gou-

vernement, qui sera em­

ployé aux mémes fonc-

tions que celles du per­

sonnel visé audit article,

sous la réserve que le per­

sonnel de ees sociétés sera

soumis aux lois et régle-

ments militaires.

Chaque Haute Partie

contractante notifiera å

1’autre, soit dés le temps

de paix, soit å 1’ouverture

ou au cours des hostilités,

en tout cas avant tout

emploi effeetif, les noms

des sociétés qu’elle aura

autorisées å préter leur

conccurs, sous sa respon-

sabilité, au service sani-

taire officiel de ses arrnées.

article

27

Une société reconnue

d’un pays neutre ne pour-

ra préter le concours de

son personnel et de ses for­

mations sanitaires å une

Partie au conflit qu’avec

rassentiment préalable de

son propre gouvernement

et 1’autorisation de la

Partie au conflit elle-

méme. Ce personnel et ees

formations seront placés

sous le contröle de cette

Partie au conflit.

Le gouvernement neutre

notifiera cet assentiment

å la partie adverse de

1’Etat qui accepte ce con­

cours. La Partie au con­

flit qui aura accepté ce

concours est tenue, avant

tout emploi, d’en faire la

notification å la partie ad­

verse.

En aucune circonstance

ce concours ne devra étre

gen erkända och bemyn­

digade hjälpföreningar,

som användas för samma

uppgifter som den i nämn­

da artikel oförmälda per­

sonalen, under förutsätt­

ning, att dessa föreningars

personal underställts för

krigsmakten gällande la­

gar och reglementen.

Envar av de höga för-

dragsslutande parterna

skall meddela motparten,

antingen redan under

fredstid eller ock vid fi­

entligheternas början el­

ler under deras fortgång

och i varje fall innan den

frivilliga hjälpen kommit

till verklig användning,

namnen på de föreningar,

som den bemyndigat att

under sitt ansvar biträda

den officiella sjukvårds­

tjänsten vid krigsmakten.

artikel

27

Erkänd förening i neu­

tralt land må icke med

sin personal och sina sjuk-

vårdsformationer bistå en

av de stridande parterna

utan att först hava erhål­

lit tillstånd därtill av sin

egen regering samt av

vederbörande stridande

part. Denna personal och

dessa formationer skola

ställas under denna stri­

dande parts kontroll.

Den neutrala regeringen

skall underrätta motpar­

ten till den stat, som an­

tager erbjudande om

hjälp, om detta tillstånd.

Stridande part, som an­

tagit erbjudande om hjälp,

skall, innan den begagnar

sig därav, vara skyldig

att härom underrätta

motparten.

Dylikt bistånd skall un­

der inga omständigheter

22

Kungl. Maj:ts proposition nr 37.

considered as interference

in the conflict.

The members of the

personnel named in the

first paragraph shall be

duly furnished with the

identity cards provided

for in Artide 40 before

leaving the neutral coun­

try to which they belong.

ARTICLE

28

Personnel designated in

Artides 24 and 26 who

fall into the hands of the

adverse Party, shall be

retained only in so far as

the state of health, the

spiritual needs and the

number of prisoners of

war require.

Personnel thus retained

shall not be deemed pris­

oners of war. Nevertheless

they shall åt least henefit

by all the provisions of the

Geneva Convention rela-

tive to the Treatment of

Prisoners of War of Au­

gust 12, 1949. Within the

framework of the military

laws and regulations of

the Detaining Power, and

under the authority of its

competent service, they

shall continue to carry

out, in accordance with

their professional ethics,

their medical and spirit­

ual duties on behalf of

prisoners of war, prefer-

ably those of the armed

forces to which they them-

selves belong. They shall

further enjoy the follow-

ing facilities for carrying

out their medical or spir­

itual duties:

(a) They shall be author-

ised to visit periodically

the prisoners of war in

considéré comme une in-

gérence dans le conflit.

Les membres du per­

sonnel visé au premier ali-

néa devront étre dument

munis des piéces d’iden-

tité prévues å F artide 40

avant de quitter le pays

neutre auquel ils appar-

tiennent.

ARTICLE 28

Le personnel désigné

aux artides 24 et 26 ne

sera retenu, s’il tombe au

pouvoir de la partie ad­

verse, que dans la mesure

ou Fétat sanitaire, les be-

soins spirituels et le nom-

bre de prisonniers de guer-

re 1’exigeront.

Les membres du per­

sonnel qui seront ainsi re-

tenus ne seront pas consi-

dérés comme prisonniers

de guerre. Toutefois, ils

bénéficieront pour le

moins de toutes les dispo­

sitions de la Convention

de Geneve relative au

traitement des prison­

niers de guerre du 12 aout

1949. Ils continueront

å exercer, dans le cadre

des lois et réglements mi­

li taires de la Puissance dé-

tentrice, sous Fautorité de

ses services compétents

et en accord avec leur

conscience professionnelle,

leurs fonctions médicales

ou spirituelles au profit

des prisonniers de guerre

appartenant de préférence

aux forces armées dont ils

relévent. Ils jouiront en

outre, pour Fexercice de

leur mission médicale ou

spirituelle, des facilités

suivantes:

a) Ils seront autorisés å

visiter périodiquement les

prisonniers de guerre se

betraktas som en inbland­

ning i konflikten.

Medlemmarna av den i

första stycket omförmälda

personalen skola, innan de

lämna det neutrala land,

de tillhöra, vara försedda

med i artikel 40 omför­

mälda identitetskort.

ARTIKEL

28

I artiklarna 24 och 26

angivna personer, som

falla i motpartens händer,

må endast kvarhållas i

den mån som krigsfångar­

nas hälsotillstånd, behov

av andlig vård och antal

det påfordra.

De personer, som så­

lunda kvarhållits, skola

icke betraktas såsom

krigsfångar. De skola dock

åtnjuta åtminstone alla

de rättigheter, som följa

av Genéve-konventionen

den 12 augusti 1949 angå­

ende krigsfångars behand­

ling. De skola inom ra­

men för den kvarhållande

maktens militära lagar

och reglementen och un­

der vederbörande myn­

digheters ledning fort­

sätta att i överensstäm­

melse med sin yrkesheder

utöva sjukvård och andlig

vård bland krigsfångarna,

företrädesvis bland de

krigsfångar, som tillhöra

samma stridskrafter som

de själva. De skola vidare

i och för utövandet av

sjukvården och den and­

liga vården åtnjuta föl­

jande lättnader:

a) De skola vara be­

myndigade att regelbun­

det besöka krigsfångar i

Kungl. Maj:ts proposition nr 37.

23

labour units or hospitals

outside the camp. The

Detaining Power shall put

åt their disposal the means

of transport required.

(b) In each camp the

senior medical officer of

the highest rank shall be

responsible to the military

authorities of the camp

for the professional activ-

ity of the retained medical

personnel. For this pur­

pose, from the outbreak

of hostilities, the Parties

to the conflict shall agree

regarding the correspond-

ing seniority of the ranks

of their medical person­

nel, including those of the

societies designated in Ar­

tide 26. In all questions

arising out of their duties,

this medical officer, and

the chaplains, shall liave

direct access to the mili­

tary and medical authori­

ties of the camp who shall

grant them the facilities

they may require for cor-

respondence relating to

these questions.

(c) Although retained

personnel in a camp shall

be subject to its internal

discipline, they shall not,

however, be required to

perform any work outside

their medical or religious

duties.

During hostilities the

Parties to the conflict

shall make arrangements

for relieving where pos-

sible retained personnel,

and shall settle the proce-

dure of such relief.

trouvant dans des déta-

chements de travail ou

dans des höpitaux situés å

l’extérieur du camp. L’au-

torité détentrice mettra å

leur disposition, å cet ef-

fet, les moyens de trans­

port nécessaires.

b) Dans chaque camp,

le médecin militaire le

plus ancien dans le grade

le plus élevé sera respons-

able auprés des autorités

militaires du camp pour

tout ce qui concerne les

activités du personnel sa-

nitaire retenu. A cet effet,

les Parties au conflit s’en-

tendront des le début des

hostilités au sujet de la

correspondance des grades

de leur personnel sani-

taire, y compris celui des

sociétés visées å 1’article

26. Pour toutes les ques­

tions relevant de leur mis­

sion, ce médecin, ainsi

que les aumöniers, auront

accés direct auprés des

autorités compétentes du

camp. Celles-ci leur don-

neront toutes les facilités

nécessaires pour la cor­

respondance ayant trait å

ees questions.

c) Bien qu’il soit soumis

å la discipline intérieure

du camp dans lequel il se

trouve, le personnel re­

tenu ne pourra étre

astreint å aucun travail

étranger å sa mission mé-

dicale ou religieuse.

Au cours des hostilités,

les Parties au conflit s’en-

tendront au sujet d’une

reléve éventuelle du per­

sonnel retenu et en fixe-

ront les modalités.

arbetsavdelningar eller

sjukhus utanför lägret.

Den kvarhållande mak­

ten skall ställa erforder­

liga transportmedel till

deras förfogande.

b) I varje läger skall

den äldste militärläkaren

i den högsta tjänstegra-

den gentemot lägrets mi­

litära myndigheter vara

ansvarig för allt som rör

den kvarhållna sjukvårds­

personalens verksamhet.

I detta syfte skola de stri­

dande parterna vid fient­

ligheternas början träffa

överenskommelse angåen­

de motsvarigheten i tjän-

stegrad mellan deras sjuk­

vårdspersonal, inbegripet

de i artikel 26 omförmälda

föreningarnas personal. I

alla frågor rörande deras

verksamhet skola nämn­

de äldste militärläkare

liksom även militärpräs­

terna hava direkt tillträde

till vederbörande läger­

myndigheter, vilka skola

bevilja dem alla lättnader,

som kunna vara erforder­

liga för brevväxling i des­

sa frågor.

c) Ehuru den kvarhåll­

na personalen skall vara

underkastad den interna

disciplin i det läger, där

den befinner sig, må den

likväl icke åläggas att ut­

föra något arbete som lig­

ger utanför sjukvården

och den andliga vården.

Under fientligheternas

fortgång skola de stridan­

de parterna träffa över­

enskommelse rörande

eventuell avlösning av

den kvarhållna persona­

len och fastställa förfa­

randet för dylik avlös­

ning.

24

Kungl. Maj:ts proposition nr 37.

None of the preceding

provisions shall relieve the

Detaining Power of the

obligations imposed upon

it with regard to the medi-

cal and spiritual welfare

of the prisoners of war.

article

29

Members of the person-

nel designated in Article

25 who liave fallen in to

the hands of the enerny,

shall be prisoners of war,

but shall be employed on

their medical duties in so

far as the need arises.

article

30

Personnel whose reten-

tion is not indispensable

by virtue of the provisions

of Article 28 shall be re-

turned to the Party to the

conflict to whom they be-

long, as soon as a road is

open for their return and

military requirements per-

mit.

Pending their return,

they shall not be deemed

prisoners of war. Never-

theless they shall åt least

benefit by all the provi­

sions of the Geneva Con-

vention relative to the

Treatment of Prisoners

of War of August 12,

1949. They shall continue

to fulfil their duties under

the orders of the adverse

Party and shall preferably

be engaged in the care of

the wounded and sick of

the Party to the conflict

to which they themselves

belong.

On their departure,

they shall take with them

the effects, personal be-

Aucune des dispositions

qui précédent ne dispense

la Puissance détentrice

des obligations qui lui in-

combent å 1’égard des pri-

sonniers de guerre dans

les domaines sanitaire et

spirituel.

article

29

Le personnel désigné å

1’article 25, tombé aux

mains de 1’ennemi, sera

considéré comme prison-

nier de guerre, mais il sera

employé å des missions

sanitaires pour autant que

le besoin s’en fasse sentir.

article

30

Les membres du per­

sonnel dont la rétention

ne sera pas indispensable

en vertu des dispositions

de 1’article 28, seront ren­

dus å la Partie au conflit

dont ils relévent des

qu’une voie sera ouverte

pour leur retour et que les

nécessités militaires le per-

mettront.

En attendant leur ren-

voi, ils ne seront pas con-

sidérés comme prisonniers

de guerre. Toutefois, ils

bénéficieront pour le

moins de toutes les dispo­

sitions de la Convention

de Geneve relative au

traitement des prison­

niers de guerre du 12aout

1949. Ils continueront

å remplir leurs fonctions

sous la direction de la par­

tie adverse et seront de

préférence affectés aux

soins des blessés et mala-

des de la Partie au conflit

dont ils relévent.

A leur départ, ils em-

porteront les effets, objets

personnels, valeurs et in-

Föregående bestämmel­

ser skola icke fritaga den

kvarhållande makten från

de skyldigheter, som ålig­

ga den med hänsyn till

sjukvården och den and­

liga vården bland krigs­

fångarna.

artikel

29

I artikel 25 angivna per­

soner, som fallit i fiendens

händer, skola betraktas

som krigsfångar, men sko­

la användas för sjuk­

vårdsuppgifter i den mån

som behov därav förelig­

ger.

artikel

30

Personal, vars kvarhål­

lande jämlikt bestämmel­

serna i artikel 28 icke är

oundgängligen nödvän­

digt, skall återsändas till

den stridande part, un­

der vilken de lyda, så

snart en väg står öppen

för deras återsändande

och militära hänsyn det

tillåter.

I avvaktan på återsän­

dande skola de icke be­

traktas som krigsfångar.

De skola dock åtminstone

åtnjuta alla de rättighe­

ter, som följa av bestäm­

melserna i Genéve-kon-

ventionen den 12 augusti

1949 angående krigsfång­

ars behandling. De sko­

la fortsätta att utföra sina

åligganden under motpar­

tens ledning och skola fö­

reträdesvis användas för

vården av sårade och

sjuka från den stridande

part, under vilken de

själva lyda.

Vid sin avfärd skola de

vara berättigade att med­

taga dem tillhöriga effek-

25

Kungl. Maj:ts proposition nr 37.

longings, valuables and

instruments belonging to

them.

article

31

The selection of person-

nel for return under Ar­

ticle 30 shall be made ir-

respective of any consid-

eration of race, religion

or political opinion, but

preferably according to

the chronological order of

their capture and their

state of health.

As from the outbreak of

hostilities, Parties to the

conflict may determine

by special agreement the

percentage of personnel to

be retained, in proportion

to the number of prisoners

and the distribution of

the said personnel in the

camps.

article

32

Persons designated in

Article 27 who have fallen

into the hands of the ad-

verse Party may not be

detained.

U nless otherwise agreed,

they shall have permis­

sion to return to their

country, or if this is not

possible, to the territory

of the Party to the con­

flict in whose service they

were, as soon as a route for

their return is open and

inilitary considerations

permit.

Pending their release,

they shall continue their

work under the direction

of the adverse Party; they

shall preferably be en-

gaged in the care of the

wounded and sick of the

struments qui leur appar-

tiennent en propre.

article

31

Le choix du personnel

dont le renvoi å la Partie

au conflit est prévu aux

termes de 1! article 30 s’o-

pérera å 1’exclusion de

toute considération de

race, de religion ou d’opi­

nion politique, de préfé-

rence selon l’ordre chro-

nologique de leur capture

et leur état de santé.

Des le début des hosti-

lités, les Parties au conflit

pourront fixer par accords

spéciaux le pourcentage

du personnel å retenir en

fonction du nombre des

prisonniers ainsi que sa

répartition dans les camps.

article

32

Les personnes désignées

dans 1’article 27, qui se-

ront tombées au pouvoir

de la Partie adverse, ne

pourront étre retenues.

Sauf accord contraire,

elles seront autorisés å

regagner leur pays ou å

défaut le territoire de la

Partie au conflit au ser­

vice de laquelle elles se

trouvaient placées, des

qu’une voie sera ouverte

pour leur retour et que les

exigences militaires le per-

mettront.

En attendant leur ren­

voi, elles continueront å

remplir leurs fonctions

sous la direction de la

partie adverse; elles seront

de préférence affectées

aux soins des blessés et

ter, personliga föremål,

värdesaker och instru­

ment.

artikel

31

Utväljandet av perso­

ner, vilkas återsändande

omförmäles i artikel 30,

skall ske oberoende av

varje hänsyn till ras, re­

ligion eller politisk åskåd­

ning och företrädesvis i

den ordning, de tagits

tillfånga, och allt efter

deras hälsotillstånd.

Från tiden för fientlig­

heternas början må par­

terna i konflikten genom

särskilda överenskommel­

ser fastställa, hur stor

procent av personalen i

förhållande till krigsfång­

arnas antal, som skall

kvarhållas, samt fördel­

ningen av nämnda per­

sonal i lägren.

artikel

32

I artikel 27 angivna

personer, som fallit i mot­

partens händer, må icke

kvarhållas.

Därest icke annat över-

enskommits, skola de er­

hålla tillstånd att, så snart

som en väg står öppen

för deras återvändande

och militära hänsyn det

medgiva, återvända till

sitt land eller, om detta

icke befinnes möjligt, till

den stridande parts om­

råde, i vars tjänst de be-

funno sig.

I avvaktan på återsän­

dande skola de fortsätta

att fullgöra sitt arbete un­

der motpartens ledning;

de skola härvid företrä­

desvis användas för vård

av sårade eller sjuka till-

26

Kungl. Maj:ts proposition nr 37.

Party to the conflict in

whose service they were.

On their departure,

they shall take with them

their effects, personal ar­

tides and valuables and

the instruments, arms and

if possible the means of

transport belonging to

them.

The Parties to the con­

flict shall secure to this

personnel, while in their

power, the same food,

lodging, allowances and

pay as are granted to the

corresponding personnel

of their armed forces. The

food shall in any case be

sufficient as regards quan-

tity, quality and variety

to keep the said personnel

in a normal state of

health.

CHAPTER V

Buildings and material

article 33

The material of mobile

medical units of the armed

forces which fall into the

hands of the enemy, shall

be reserved for the care of

wounded and sick.

The buildings, material

and stores of fixed medi­

cal establishments of the

armed forces shall remain

subject to the laws of war,

but may not be diverted

from that purpose as long

as they are required for

the care of wounded and

sick. Nevertheless, the

commanders of forces in

malades de la Partie au

conflit au service de la-

quelle elles se trouvaient

placées.

A leur départ, elles em-

porteront les effets, objets

personnels et valeurs, les

instruments, les armes et

si possible les moyens de

transport qui leur appar-

tiennent.

Les Parties au conflit

assureront å ce personnel,

pendant qu’il sera en leur

pouvoir, le méme entre-

tien, le méme logement,

les mémes allocations et

la méme solde qu’au per­

sonnel correspondant de

leur armée. La nourriture

sera en tout cas suffisante

en quantité, qualité et va-

riété pour assurer aux in-

téressés un équilibre nor­

mal de santé.

CHAPITRE V

Des båtiments

et du materiel

article 33

Le matériel des forma­

tions sanitaires mobiles

des forces armées qui se-

ront toinbées au pouvoir

de la partie adverse, de-

meurera affecté aux bles-

sés et malades.

Les båtiments, le ma­

tériel et les dépöts des

établissements sanitaires

fixes des forces armées de-

meureront soumis au droit

de la guerre, mais ne pour-

ront étre détournés de

leur emploi tant qu’ils se-

ront nécessaires aux bles-

sés et aux malades. Toute-

fois, les commandants des

hörande den stridande

part, i vars tjänst de be-

funno sig.

Vid avfärden skola de

vara berättigade att med­

taga dem tillhöriga effek­

ter, personliga föremål,

värdesaker, instrument,

vapen och om möjligt

transportmedel, som till­

höra dem.

De stridande parterna

skola tillförsäkra denna

personal, så länge den be­

finner sig i deras våld,

samma föda, inkvartering,

underhåll och lön, som

motsvarande personal till­

hörande det egna landets

stridskrafter åtnjuter. Fö­

dan skall i varje fall med

avseende på kvantitet,

kvalitet och sammansätt­

ning vara tillräcklig för

att vidmakthålla ifråga­

varande personal vid nor­

mal hälsa.

KAPITEL V

Byggnader och materiel

artikel 33

Materiel tillhörande

stridskrafternas rörliga

sj ukvårdsf ormationer,

som fallit i fiendens våld,

skall uteslutande använ­

das för vården av sårade

och sjuka.

Byggnader, materiel och

förråd tillhörande strids­

krafternas fasta sjuk-

vårdsanstalter skola för­

bliva underkastade kri­

gets lagar men må icke

användas för annat ända­

mål än det, vartill de äro

avsedda, så länge de äro

behövliga för sårade och

sjuka. Truppförbandsche-

27

Kungl. Maj:ts proposition nr 37.

the field may make use of

them, in case of urgent

military necessity, pro­

vided that they make

previous arrangements for

the welfare of the wound-

ed and sick who are

nursed in them.

The material and stores

defined in the present Ar­

tide shall not be inten-

tionally destroyed.

article

34

The real and personal

property of aid societies

which are admitted to the

privileges of the Conven-

tion shall be regarded as

private property.

The right of requisition

recognised for belligerents

by the laws and customs

of war shall not be exer­

cised except in case of ur­

gent necessity, and only

after the welfare of the

wounded and sick has

been ensured.

CHAPTER VI

Medical transports

article

35

Transports of wounded

and sick or of medical

equipment shall be re-

spected and protected in

the same way as mobile

medical units.

Should such transports

or vehicles fall into the

hands of the adverse Par­

ty, they shall be subject

to the laws of war, on con­

dition that the Party to

the conflict who captures

them shall in all cases en­

sure the care of the

wounded and sick they

contain.

armées en campagne pour-

ront les utiliser, en cas de

nécessité militaire urgen­

te, sous réserve d’avoir

pris au préalable les me-

sures nécessaires au bien-

étre des malades et des

blessés qui y sont soignés.

Le matériel et les dépöts

visés par le présent article

ne devront pas étre inten-

tionnellement détruits.

article

34

Les biens mobiliers et

immobiliers des sociétés

de secours admises au

bénéfice de la Convention

seront considérés comme

propriété privée.

Le droit de réquisition

reconnu aux belligérants

par les lois et usages de la

guerre ne s’exercera qu’en

cas de nécessité urgente et

une fois le sort des blessés

et des malades assuré.

CH AP ITRE VI

Des transports sanitaires

fer äga dock förfoga över

dem, därest trängande

militära hänsyn så fordra

och sedan dessförinnan

betryggande åtgärder vid­

tagits för sårade och sj uka,

som där undergå behand­

ling.

I denna artikel avsedda

materiel och förråd må

icke avsiktligt förstöras.

artikel

34

Lös och fast egendom,

tillhörande hjälpförening-

ar, som åtnjuta konven­

tionens skydd, skall be­

traktas som enskild egen­

dom.

Den rekvisitionsrätt,

som krigets lagar och bruk

tillerkänna de krigföran­

de, må här icke utövas

utan tvingande nödvän­

dighet och först sedan be­

tryggande åtgärder för de

sårade och sjuka vidta­

gits.

KAPITEL VI

Sjuktransporter

article

35

Les transports de bles­

sés et malades ou de ma­

tériel sanitaire seront res-

pectés et protégés au

méme titre que les forma­

tions sanitaires mobiles.

Lorsque ees transports

ou véhieules tomberont

aux mains de la partie ad­

verse, ils seront soumis

aux lois de la guerre, å la

condition que la Partie

au conflit qui les aura cap-

turés se charge, dans tous

les cas, des blessés et des

malades qu’ils contien-

nent.

artikel

35

Transporter av sårade

och sjuka eller sjukvårds-

materiel skola respekteras

och skyddas på samma

sätt som rörliga sj ukvårds-

formationer.

Därest dessa transpor­

ter eller fordon falla i mot­

partens våld, skola de

vara underkastade krigets

lagar, under förutsättning

att den stridande part,

som erövrat dem, under

alla förhållanden åtager

sig vården av de sårade

och sjuka däri.

28

Kungl. Maj:ts proposition nr 37.

The civilian personnel

and all means of transport

obtained by requisition

shall be subject to the

general rules of Interna­

tional law.

ARTICLE 36

Medical aircraft, that is

to say, aircraft exclusive-

ly employed for the re-

moval of wounded and

sick and for the transport

of medical personnel and

equipment, shall not be

attacked, but shall be re-

spected by the belligerents,

while flying åt heights,

times and on routes spe-

cifically agreed upon be-

tween the belligerents

concerned.

They shall bear, clearly

marked, the distinctive

emblem prescribed in Ar­

tide 38, together with

their national colours, on

their lower, upper and la-

teral surfaces. They shall

be provided with any

other markings or means

of identification that may

be agreed upon between

the belligerents upon the

outbreak or during the

course of hostilities.

Unless agreed otherwise,

flights over enemy or

enemy-occupied territory

are prohibited.

Medical aircraft shall

obey every summons to

land. In the event of a

landing thus imposed, the

aircraft with its occu-

pants may continue its

flight after examination,

if any.

Le personnel civil et

tous les moyens de trans­

port provenant de la ré-

quisition seront soumis

aux régles générales du

droit des gens.

ARTICLE 36

Les aéronefs sanitaires,

c’est-å-dire les aéronefs

exclusivement utilisés

pour 1’évacuation des bles-

sés et des malades ainsi

que pour le transport du

personnel et du matériel

sanitaires, ne seront pas

1’objet d’attaques mais

seront respectés par les

belligérants pendant les

vols qu’ils effectueront å

des altitudes, å des heures

et suivant des itinéraires

spécifiquement convenus

entre tous les belligérants

intéressés.

Ils porteront ostensi-

blement le signe distinctif

prévu ä Particle 38, å cöté

des couleurs nationales,

sur leurs faces inférieure,

supérieure et latérales. Ils

seront dotés de toute

autre signalisation ou

moyen de reconnaissance

fixés par accord entre les

belligérants soit au début,

soit au cours des hostilités.

Sauf accord contraire,

le survol du territoire en-

nemi ou occupé par l’en-

nemi sera interdit.

Les aéronefs sanitaires

devront obéir å toute som-

mation d’atterrir. En cas

d’atterrissage ainsi im-

posé, 1’aéronef, avec ses

occupants, pourra repren-

dre son vol apres contröle

éventuel.

Den civila personalen

och de genom rekvisition

uttagna transportmedlen

skola vara underkastade

folkrättens allmänna reg­

ler.

artikel

36

Ambulansluftfartyg,

varmed förstås luftfartyg,

som uteslutande använ­

das till bortförande av så­

rade och sjuka samt till

transport av sjukvårds­

personal och sjukvårds-

materiel, må icke anfallas

utan skola av de krig­

förande respekteras vid

flygningar, som utföras på

höjder och tider samt

längs flygvägar, varom

mellan vederbörande krig­

förande överenskommelse

särskilt träffats.

De skola på ett fullt

synbart sätt jämte na-

tionalfärgerna bära det

i artikel 38 föreskrivna

kännetecknet, anbragt så­

väl på under- och översi­

dan som på sidoytorna.

De skola vara försedda

med varje annat tecken

eller medel för igenkän­

nande, varom överens­

kommelse antingen vid

fientligheternas början el­

ler under den tid de pågå

må ha träffats mellan de

krigförande.

Därest icke annat över-

enskommits, skall över­

flygning av fientligt eller

av fienden ockuperat om­

råde vara förbjuden.

Ambulansluftfartyg

skall efterkomma varje

anmaning att landa. I

händelse av sålunda anbe­

falld landning skall luft­

fartyget med däri befint­

liga personer vara berät­

tigat att fortsätta flyg-

Kungl. Maj.ts proposition nr 37.

29

In the event of an in-

voluntary landing in

enemy or enemy-occupied

territory, the wounded

and sick, as well as the

crew of the aircraft shall

be prisoners of war. The

medical personnel shall be

treated according to Ar­

tide 24 and the Artides

following.

article

37

Subject to the provi­

sions of the second para-

graph, medical aircraft of

Parties to the conflict may

fly over the territory of

neutral Powers, land on it

in case of necessity, or use

it as a port of call. They

shall give the neutral

Powers previous notice of

their passage over the said

territory and obey all

summons to alight, on

land or water. They will

be immune from attack

only when flying on

routes, åt heights and åt

times specifically agreed

upon between the Parties

to the conflict and the

neutral Power concerned.

The neutral Powers

may, however, place con-

ditions or restrictions on

the passage or landing of

medical aircraft on their

territory. Such possible

conditions or restrictions

shall be applied equally to

all Parties to the conflict.

Unless agreed otherwise

between the neutral

Power and the Parties to

the conflict, the wounded

and sick who are disem-

En cas d’atterrissage

fortuit sur territoire enne-

mi ou occupé par Fennemi,

les blessés et malades,

ainsi que Péquipage de

1’aéronef, seront prison-

niers de guerre. Le person­

nel sanitaire sera traité

conformément aux artic-

les 24 et suivants.

article

37

Les aéronefs sanitaires

des Parties au conflit

pourront, sous réserve du

deuxiéme alinéa, survoler

le territoire des Puissances

neutres et y atterrir ou

amerrir en cas de nécessité

ou pour y faire escale. Ils

devront notifier préalable-

ment aux Puissances neu­

tres leur passage sur leur

territoire et obéir å toute

sommation d’atterrir ou

d’amerrir. Ils ne seront å

Fabri des attaques que

durant leur vol å des alti-

tudes, å des heures et sui-

vant des itinéraires spéci-

fiquement convenus entre

les Parties au conflit et les

Puissances neutres inté-

ressées.

Toutefois, les Puissan­

ces neutres pourront fixer

des conditions ou restric­

tions quant au survol de

leur territoire par les aéro­

nefs sanitaires ou å leur

atterrissage. Ces condi­

tions ou restrictions éven-

tuelles seront appliquées

d’une maniére égale å

toutes les Parties au con­

flit.

Les blessés ou malades

débarquées, avec le con-

sentement de 1’autorité

locale, sur un territoire

neutre par un aéronef sa­

ningen efter eventuell

kontroll.

I händelse av ofrivillig

landning på fientligt eller

av fienden ockuperat om­

råde bliva sårade och

sjuka, som befinna sig i

luftfartyget, liksom dess

besättning krigsfångar.

Sjukvårdspersonal skall

behandlas i enlighet med

bestämmelserna i artikel

24 och följande.

artikel

37

Ambulansi uf tf artyg,

som tillhör stridande part,

må, med förbehåll för

vad som säges i andra

stycket, överflyga neutral

makts område och där

företaga nödlandning eller

mellanlandning. Den neu­

trala makten skall på för­

hand underrättas om över­

flygningen och varje an­

maning att landa skall

efterkommas. Sådant luft­

fartyg skall endast vara

skyddat mot angrepp vid

flygning på höjder och

tider samt längs flygvä­

gar, varom särskild över­

enskommelse träffats,

mellan de stridande par­

terna och vederbörande-

neutrala makter.

Neutral makt skall dock

äga fastställa villkor för

eller inskränkningar i am­

bulansluftfartygs rätt till

överflygning av och land­

ning på dess territorium.

Sådana villkor och in­

skränkningar skola till-

lämpas lika gentemot

samtliga parter i konflik­

ten.

Med mindre annat över-

enskommits mellan den

neutrala makten och de

stridande parterna, skola

sårade och sjuka, som med

30

Kungl. Maj:ts proposition nr

barked, with the consent

of the local authorities, on

neutral territory by medi-

cal aircraft, shall be de-

tained by the neutral

Power, where so required

by International law, in

such a manner that they

cannot again take part in

operations of war. The

cost of their accommoda-

tion and internment shall

be borne by the Power on

which they depend.

CHAPTER VII.

The distindive emblem

article

38

As a compliment to

Switzerland, the heraldic

emblem of the red cross

on a white ground, formed

by reversing the Federal

colours, is retained as the

emblem and distinctive

sign of the Medical Ser­

vice of armed forces.

Nevertheless, in the

case of countries which al­

ready use as emblem, in

place of the red cross, the

red crescent or the red

lion and sun on a white

ground, those emblems

are also recognized by the

terms of the present Con-

vention.

article

39

Under the direction of

the competent military

authority, the emblem

shall be displayed on the

flags, armlets and on all

equipinent employed in

the Medical Service.

nitaire, devront, å moins

d’un arrangement con-

traire de 1’Etat neutre

avec les Parties au conflit,

étre gardés par l’Etat

neutre, lorsque le droit

international le requiert,

de maniére qu’ils ne puis-

sent pas de nouveau

prendre part aux opéra-

tions de la guerre. Les

frais d’hospitalisation et

dhnternement seront sup-

portés par la Puissance

dont dépendent les blessés

et malades.

CHAPITRE VII

Du signe distindif

article

38

Par hommage pour la

Suisse, le signe héraldique

de la croix rouge sur fond

blanc, formé par interver-

sion des couleurs fédéra-

les, est maintenu comme

embléme et signe distinc-

tif du Service sanitaire

des armées.

Toutefois, pour les pays

qui emploient déjå comme

signe distinctif å la place

de la croix rouge, le crois-

sant rouge ou le lion et le

soleil rouges sur fond

blanc, ees emblémes sont

également admis dans le

sens de la présente Con-

vention.

article

39

Sous le contröle de l’au-

torité militaire compéten-

te, l’embléme figurera sur

les drapeaux, les brassards

ainsi que sur tout le ma-

tériel se rattachant au

Service sanitaire.

de lokala myndigheternas

samtycke av ambulans­

luftfartyg landsatts på den

neutrala maktens territo­

rium, av nämnda makt,

då den internationella rät­

ten det kräver, interneras,

så att de icke ånyo kunna

taga del i krigsoperatio­

nerna. Kostnaderna för

sjukhusvård och interne­

ring skola bestridas av den

makt, under vilken de så­

rade eller sjuka lyda.

37.

KAPITEL VII

Kännetecken

artikel

38

Såsom en hedersbevis-

ning mot Schweiz behål-

les det heraldiska tecknet

rött kors i vitt fält — bil­

dat medelst omkastning

av Edsförbundets färger

— som emblem och kän­

netecken för sjukvårds­

tjänsten vid krigsmakten.

För länder, vilka såsom

kännetecken i stället för

rött kors redan använda

röd halvmåne eller rött

lejon och röd sol i vitt fält,

äro emellertid även dessa

emblem tillåtna i denna

konventions mening.

artikel

39

Under kontroll av ve­

derbörande militära myn­

dighet skall emblemet

anbringas på flaggor och

armbindlar ävensom på

all till sjukvårdstjänsten

hörande materiel.

31

Kungl. Maj.ts proposition nr 37.

ARTICLE

40

The personnel designa-

ted in Artide 24 and in

Artides 26 and 27 shall

wear, affixed to the left

arm, a water-resistant

armlet hearing the dis-

tinctive emblem, issued

and stamped by the mili-

tary authority.

Such personnel, in addi­

tion to ■wearing the identi-

ty disc mentioned in Arti­

de 16, shall also carry a spe­

cial identity card hearing

the distinctive emblem.

This card shall be water-

resistant and of such size

that it can be carried in

the pocket. It shall be

worded in the national

language, shall mention

åt least the surname and

first names, the date of

birth, the rank and the

service number of the

bearer, and shall State in

what capacity he is en-

titled to the protection of

the present Convention.

The card shall bear the

photograph of the owner

and also eitlier his signa-

ture or his finger-prints or

both. It shall be embossed

with the stamp of the

military authority.

The identity card shall

be uniform throughout

the same armed forces

and, as far as possible,

of a similar type in the

armed forces of the High

Contracting Parties. The

Parties to the conflict

may be guided by the

model which is annexed,

by way of example, to the

present Convention. They

shall inform each other,

åt the outbreak of hostili-

ties, of the model they are

using. Identity cards

ARTICLE

40

Le personnel vise å

1’article 24, et aux artides

26 et 27, portera, fixé au

brås gauche, un brassard

résistant å Fhumidité et

muni du signe distinctif,

délivré et timbré par Fau-

torité militaire.

Ce personnel, outre la

plaque d’identité prévue

å 1’article 16, sera égale-

ment porteur d’une carte

d’identité spéciale munie

du signe distinctif. Cette

carte devra résister å

Fhumidité et étre de di­

mensions telles qu’elle

puisse étre mise dans la

poche. Elle sera rédigée

dans la langue nationale,

mentionnera au moins les

noms et prénoms, la date

de naissance, le grade et

le numéro matricule de

1’intéressé. Elle établira

en quelle qualité il a droit

å la protection de la pré-

sente Convention. La car­

te sera munie de la photo-

graphie du titulaire et, en

outre, soit de sa signature,

soit de ses empreintes di-

gitales, soit des deux å la

fois. Elle portera le timbre

sec de Fautorité militaire.

La carte d’identité de­

vra étre uniforme dans

chaque armée et autant

que possible du méme

type dans les armées des

Hautes Parties contrac-

tantes. Les Parties au

conflit pourront s’inspirer

du modéle annexé å titre

d’exemple å la présente

Convention. Elles se com-

muniqueront, au début

des hostilités, le modéle

qu’elles utilisent. Chaque

carte d’identité sera éta-

blie, si possible, en deux

ARTIKEL

40

I artiklarna 24, 26 och

27 avsedd personal skall

på vänstra armen bära en

fuktbeständig, med kän­

netecknet försedd bindel,

som utlämnas och stämp­

las av den militära myn­

digheten.

Förutom med den i arti­

kel 16 omförmälda identi-

tetsbrickan, skall sådan

personal jämväl vara för­

sedd med ett särskilt iden­

titetskort, på vilket kän­

netecknet skall vara an-

bragt. Detta kort skall va­

ra fuktbeständigt och av

sådana dimensioner att det

kan förvaras i fickan. Det

skall vara avfattat på hem­

landets språk och åtmins­

tone angiva vederbörandes

fullständiga namn, födelse­

datum, rang och registre­

ringsnummer, samt i vil­

ken egenskap han har rätt

till skydd enligt denna

konvention. Kortet skall

vara försett med inneha­

varens fotografi och dess­

utom antingen med hans

underskrift eller med hans

fingeravtryck eller med

båda. På kortet skall

den militära myndighetens

stämpel anbringas.

Identitetskortet skall

inom varje lands strids­

krafter vara ensartat och

inom de höga fördragsslu-

tande parternas strids­

krafter såvitt möjligt av

samma typ. Det formulär,

vilket såsom exempel fin­

nes fogat till denna kon­

vention, må tjäna till led­

ning för de stridande par­

terna. De skola vid fi­

entligheternas början del­

giva varandra det formu­

lär, som kommer till an­

vändning. Varje identi-

32

Kungl. Maj:ts proposition nr 37.

should be made out, if

possible, åt least in dupli-

cate, one copy being kept

by the home country.

In no circumstances

may the said personnel be

deprived of their insignia

or identity cards nor of

the right to wear the arm-

let. In case of loss, they

shall be entitled to receive

duplicates of the cards

and to have the insignia

replaced.

article

41

The personnel designa-

ted in Article 25 shall

wear, but only while car-

rying out medical duties,

a white armlet hearing in

its centre the distinctive

sign in miniature; the

armlet shall be issued and

stamped by the military

authority.

Military identity docu-

ments to be carried by

this type of personnel

shall specify what spe­

cial training they have

received, the temporary

character of the duties

they are engaged upon,

and their authority for

wearing the armlet.

article

42

The distinctive flag of

the Convention shall be

hoisted only over such

medical units and estab-

lishments as are entitled

to be respected under the

Convention, and only with

the consent of the military

authorities.

In mobile units, as in

fixed establishments, it

may be accompanied by

the national flag of the

Party to the conflict to

exemplaires au moins,

dont l’un sera conservé

par la Puissance d’origine.

En aucun cas, le per­

sonnel mentionné ci-des-

sus ne pourra étre privé

de ses insignes ni de sa

carte d’identité ni du

droit de porter son bras-

sard. En cas de perte, il

aura le droit d’obtenir des

duplicata de la carte et le

remplacement des insi­

gnes.

article

41

Le personnel désigné å

1’article 25 portera, seule-

ment pendant qu’il rem­

plit des fonctions sanitai-

res, un brassard blanc

portant en son milieu le

signe distinctif, mais de

dimensions réduités, dé-

livré et timbré par 1’auto-

rité militaire.

Les piéces d’identité

militaires dont ce person­

nel sera porteur spécifie-

ront 1’instruction sanitaire

refue par le titulaire, le

caractére temporaire de

ses fonctions et le droit

qu’il a au port du bras­

sard.

article

42

Le drapeau distinctif

de la Convention ne pour­

ra étre arboré que sur les

formations et les établisse-

ments sanitaires qu’elle

ordonne de respecter et

seulement avec le consen-

tement de 1’autorité mili­

taire.

Dans les formations mo-

biles comme dans les éta-

blissements fixes, il pourra

étre accompagné du dra­

peau national de la Partie

tetskort skall såvitt möj­

ligt upprättas i minst två

exemplar, av vilka ett

skall behållas av hemlan­

det.

Ovannämnda personal

må icke i något fall berö­

vas tjänstetecken, identi­

tetskort eller rätten att

bära armbindeln. I hän­

delse av förlust skall den

vara berättigad att utfå

dublettexemplar av kor­

tet och nya tjänstetecken.

artikel

41

Den i artikel 25 angivna

personalen skall, ehuru

endast under den tid den

utövar sjukvårdstjänst,

bära en vit armbindel, i

mitten försedd med kän­

netecknet i förminskad

skala; bindeln skall ut­

lämnas och stämplas av

militär myndighet.

De militära identitets­

kort, som innehavas av

denna personal, skola an­

giva, vilken specialutbild­

ning innehavaren under­

gått, den tillfälliga karak­

tären av de uppgifter han

utför samt vilken rätt han

har att bära armbindeln.

artikel

42

Konventionens flagga

må endast hissas å sjuk-

vårdsf ormationer och sj uk-

vårdsanstalter, vilka stå

under konventionens

skydd, samt allenast med

militär myndighets sam­

tycke.

Såväl vid rörliga for­

mationer som fasta an­

stalter må jämte konven-

tionsflaggan den stridan­

de parts nationalflagga

Kungl. Maj:ts proposition nr 37.

3

which the unit or estab-

lishment belongs.

Nevertheless, medical

units which have fallen

into the hands of the

enemy shall not fly any

flag other than that of the

Convention.

Parties to the conflict

shall take the necessary

steps, in so far as military

considerations permit, to

make the distinctive em­

blems indicating medical

units and establishments

clearly visible to the ene­

my land, air or naval for-

ces, in order to obviate

the possibility of any hos-

tile action.

article

43

The medical units be-

longing to neutral coun-

tries, which may have

been authorised to lend

their services to a belliger-

ent under the conditions

laid down in Article 27,

shall fly along with the

flag of the Convention,

the national flag of that

belligerent, wherever the

latter makes use of the

faculty conferred on him

by Article 42.

Subject to orders to the

contrary by the respon-

sible military authorities,

they may, on all occasions,

fly their national flag,

even if they fall into the

hands of the adverse Par­

ty.

au conflit dont reléve la

formation ou l’établisse-

ment.

Toutefois, les forma­

tions sanitaires tombées

au pouvoir de 1’ennemi

n’arboreront que le dra-

peau de la Convention.

Les Parties au conflit

prendront, pour autant

que les exigences militai-

res le permettront, les

mesures nécessaires pour

rendre nettement visibles

aux forces ennemies ter-

restres, aériennes et mari-

times, les emblémes dis-

tinctifs signalants les for­

mations et les établisse-

ments sanitaires, en vue

d’écarter la possibilité de

toute action agressive.

article

43

Les formations sanitai­

res des pays neutres qui,

dans les conditions pré-

vues par 1’article 27, au-

raient été autorisées å

préter leurs services å un

belligérant, devront ar-

borer, avec le drapeau de

la Convention, le drapeau

national de ce belligérant,

si celui-ci use de la faculté

que lui confére l’article 42.

Sauf ordre contraire de

1’autorité militaire compé-

tente, elles pourront en

toutes circonstances ar-

borer leur drapeau natio­

nal, méme si elles tombent

au pouvoir de la partie

adverse.

hissas, under vilken for­

mationen eller anstalten

lyder.

Å sjukvårdsformatio-

ner, som råkat i fiendens

våld, skall likväl endast

konventionens flagga his­

sas.

De stridande parterna

skola, i den mån militära

hänsyn det medgiva, vid­

taga erforderliga åtgärder

för att göra de kännemär­

ken, som angiva förhanden-

varon av formationer och

anstalter, tillhörande sjuk­

vården, tydligt skönjbara

för fiendens lands-, luft-

och sjöstridskrafter i syfte

att utesluta varje möjlig­

het till fientlig handling

mot desamma.

artikel

43

Neutrala länders sjuk-

vårdsformationer, vilka

jämlikt bestämmelserna i

artikel 27 erhållit tillstånd

att erbjuda sina tjänster

till en krigförande, skola

jämte konventionens flag­

ga hissa dennas national-

flagga, därest den gör

bruk av den rättighet,

som förlänats honom jäm­

likt artikel 42.

Därest icke annat be­

stämmes av vederbörande

militära myndigheter, må

de alltid hissa sin egen

nationalflagga, även om

de falla i motpartens våld.

artikel

44

Märke, bestående av

rött kors i vitt fält, även­

som orden »Röda Korset»

eller »Genéve-korset» må

med undantag av de fall,

article

44

With the exception of

the cases mentioned in

the following paragraphs

of the present Article, the

emblem of the Red Cross

article

44

L’embléme de la croix

rouge sur fond blanc et les

mots «croix rouge» ou

«croix de Geneve» ne pour­

ront, å 1’exception des cas

6 Bihang till riksdagens protokoll 1953. 1 samt. Nr 37.

34

Kungl. Maj:ts proposition nr 37.

on a white ground and the

words “Red Cross”, or

“Geneva Cross” may not

be employed, either in

time of peace or in time of

war, except to indicate or

to protect the medical

units and establishments,

the personnel and mate­

rial protected by the pres­

ent Convention and other

Conventions dealing with

similar matters. The same

shall apply to the em­

blems mentioned in Ar­

tide 38, second para-

graph, in respect of the

countries which use them.

The National Red Cross

Societies and other Socie-

ties designated in Artide

26 shall liave the right to

use the distinctive em­

blem conferring the pro-

tection of the Convention

only within the 1'rame-

work of the present para-

graph.

Furthermore, National

Red Cross (Red Crescent,

Red Lion and Sun) Socie­

ties may, in time of peace,

in accordance with their

national legislation, make

use of the name and em­

blem of the Red Cross for

their other activities

which are in conformity

with the principles laid

down by the International

Red Cross Conferences.

When those activities are

carried out in time of war,

the conditions for the use

of the emblem shall be

such that it cannot be

considered as conferring

the protection of the Con­

vention; the emblem shall

be comparatively small

in size and may not be

placed on armlets or on

the roofs of buildings.

visés dans les alinéas sui-

vants du présent artide,

étre employés, soit en

temps de paix, soit en

temps de guerre, que pour

désigner ou protéger les

formations et les établisse-

ments sanitaires, le per­

sonnel et le matériel pro-

tégés par la présente Con­

vention et par les autres

Conventions internationa-

les réglant semblable ina-

tiére. Il en sera de méme

en ce qui concerne les em-

blémes visés å 1’article 38,

deuxiéme alinéa, pour les

pays qui les emploient. Les

Sociétés nationales de la

Croix-Rouge et les autres

sociétés visées å 1’article

26 n’auront droit å 1’usage

du signe distinctif confé-

rant la protection de la

Convention que dans le

cadre des dispositions de

cet alinéa.

En outre, les Sociétés

nationales de la Croix-

Rouge (Croissant-Rouge,

Lion et Soleil Rouges)

pourront en temps de

paix, conformément ä la

législation nationale, faire

usage du nom et de l’em-

bléme de la Croix-Rouge

pour leurs autres activités

conformes aux principes

formulés par les Confé-

rences internationales de

la Croix-Rouge. Lorsque

ees activités se poursui-

vront en temps de guerre,

les conditions de 1’emploi

de 1’embléme devront étre

telles qu’il ne puisse étre

considéré comme visant å

conférer la protection de

la Convention; 1’embléme

sera relativement de pe-

tites dimensions et il ne

pourra étre apposé sur un

brassard ou une toiture.

som omnämnas i följande

stycken av denna artikel,

såväl i fred som i krig en­

dast användas för att ut­

märka eller skydda såda­

na sjukvårdsformationer

och sjukvårdsanstalter

samt sådan personal och

materiel, som står under

skydd av denna konven­

tion och övriga interna­

tionella konventioner re­

glerande liknande frågor.

Detsamma skall gälla ifrå­

ga om i artikel 38 andra

stycket, omförmälda em­

blem för de länder, som

använda dessa. De natio­

nella rödakorsföreningar-

na och andra föreningar,

som avses i artikel 26, må

endast inom ramen för

bestämmelserna i detta

stycke använda det kän­

netecken, som medför

skydd enligt konventio­

nen.

Dessutom må de natio­

nella rödakorsföreningar-

na (Röda Halvmånen, Rö­

da Lejonet och Solen) i

fredstid i enlighet med det

egna landets lagstiftning

använda Röda Korsets

namn och kännemärke för

sin verksamhet i övrigt

i enlighet med de princi­

per, som fastställts vid de

internationella rödakors-

konferenserna. Därest

denna verksamhet fort­

sattes under krigstid, skall

förutsättningen för an­

vändande av kännemär­

ket vara, att detta icke

må anses medföra skydd

enligt konventionen; kän­

nemärket skall vara av

relativt liten storlek och

må icke anbringas på

armbindlar eller hustak.

KungI. Maj:ts proposition nr 37.

35

The international Red

Cross organizations and

their duly authorised per-

sonnel shall be permitted

to make use, åt all times,

of the emblem of the Red

Cross on a white ground.

As an exceptional meas-

ure, in conformity with

national legislation and

with the express permis­

sion of one of the National

Red Cross (Red Crescent,

Red Lion and Sun) Socie-

ties, the emblem of the

Convention may be em-

ployed in time of peace to

identify vehicles used as

ambulances and to mark

the position of aid sta­

tions exclusively assigned

to the purpose of giving

free treatment to the

wounded or sick.

CHAPTER VIII

Execution oj the convention

article

45

Each Party to the con-

flict, acting through its

commanders-in-chief, shall

ensure the detailed exe­

cution of the preceding

Articles, and provide for

unforeseen cases, in con­

formity with the general

principles of the present

Convention.

article

46

Reprisals against the

wounded, sick, personnel,

buildings or equipment

Les organismes inter-

nationaux de la Croix-

Route et leur personnel

dument légitimé seront

autorisés å se servir en

tout temps du signe de la

croix rouge sur fond blanc.

A titre exceptionnel,

conformément å la légi-

slation nationale, et avec

1’autorisation expresse de

1’une des Sociétés natio-

nales de la Croix-Rouge

(Croissant-Rouge, Lion et

Soleil Rouges), il pourra

étre fait usage de l’em-

bléme de la Convention

en temps de paix, pour

signaler les véhicules uti-

lisés comme ambulances

et pour marquer l’empla-

cement des pöstes de se-

cours exclusivement ré-

servés aux soins gratuits

å donner å des blessés ou

å des malades.

CH AP ITRE VIII

De Vexécution de la con­

vention

article

45

Chaque Partie au con-

flit, par 1’intermédiaire de

ses commandants en chef,

aura å pourvoir aux dé-

tails d’exécution des ar­

ticles précédents, ainsi

qu’aux cas non prévus,

conformément aux prin-

cipes généraux de la pré-

sente Convention.

article

46

Les mesures de repré-

sailles contre les blessés,

les malades, le personnel,

De internationella röda-

korsorganisationerna och

deras vederbörligen be­

myndigade personal sko­

la alltid vara berättigade

att använda kännetecknet

rött kors i vitt fält.

Undantagsvis må kon-

ventionstecknet i enlighet

med vederbörande lands

lagstiftning och efter ut­

tryckligt medgivande från

någon av de nationella rö-

dakorsföreningarna (Rö­

da Halvmånen, Röda Le­

jonet och Solen) i fredstid

användas för att utmärka

de fordon, som användas

som ambulanser och för

att angiva befintligheten

av de hjälpstationer som

uteslutande äro avsedda

för avgiftsfri vård åt så­

rade eller sjuka.

KAPITEL VIII

Konventionens verkställig­

het

artikel

45

Det skall ankomma på

varje stridande part att

genom vederbörande

högsta befälhavare sörja

för den närmare verkstäl­

ligheten av föregående ar­

tiklar samt att därvid,

liksom i fall, som ej av

konventionen förutsetts,

förfara i överensstämmel­

se med de allmänna grund­

satserna i denna konven­

tion.

artikel

46

Repressalieåtgärder

mot sårade, sjuka, perso­

nal, byggnader eller ma-

36

Kungl. Maj:ts proposition nr 37.

protected by the Conven-

tion are prohibited.

ARTICLE

47

The High Contracting

Parties undertake, in time

of peace as in time of war,

to disseminate the text of

the present Convention as

widely as possible in their

respective countries, and,

in particular, to include

the study thereof in their

programmes of mihtary

and, if possible, civil in-

struction, so that the

principles thereof may be-

come known to the entire

population, in particular

to the armed fighting for-

ces, the medical personnel

and the chaplains.

ARTICLE 48

The High Contracting

Parties shall communicate

to one another through

the Swiss Federal Council

and, during hostilities,

through the Protecting

Powers, the official trans-

lations of the present Con­

vention, as well as the

laws and regulations

which they may adopt to

ensure the application

thereof.

CHAPTER IX

Repression of abuses and

infractions

ARTICLE

49

The High Contracting

Parties undertake to en-

act any legislation neces-

sary to provide effective

penal sanctions for per­

sons committing, or or-

les båtiments ou le maté-

riel protégés par la Con­

vention sont interdites.

ARTICLE

47

Les Hautes Parties con-

tractantes s’engagent å

diffuser le plus largement

possible, en temps de paix

et en temps de guerre, le

texte de la présente Con­

vention dans leurs pays

respectifs, et notamment

å en incorporer 1’étude

dans les programmes d’in-

struction militaire et, si

possible, civile, de telle

maniére que les principes

en soient connus de l’en-

semble de la population,

notamment des forces ar-

mées combattantes, du

personnel sanitaire et des

aumöniers.

ARTICLE 48

Les Hautes Parties con-

tractantes se communi-

queront par 1’entremise

du Conseil fédéral suisse

et, pendant les hostilités,

par Pentremise des Puis-

sances protectrices les tra-

ductions officielles de la

présente Convention, ainsi

que les lois et réglements

qu’elles pourront étre

amenées å adopter pour

en assurer 1’application.

CH AP ITRE IX

De la répression des abus

et des infractions

ARTICLE

49

Les Hautes Parties con-

tractantes s’engagent å

prendre toute mesure lé-

gislative nécessaire pour

fixer les sanctions pénales

adéquates å appliquer aux

teriel, som skyddas av

denna konvention, äro

förbjudna.

ARTIKEL 47

De höga fördragsslutan-

de parterna förbinda sig

att såväl i fredstid som

i krigstid inom sina res­

pektive länder giva störs­

ta möjliga spridning åt

texten till denna konven­

tion och särskilt att införa

studiet därav i planerna

för den militära och såvitt

möjligt den civila under­

visningen, i syfte att kon­

ventionens grundsatser

bringas till hela befolk­

ningens, framför allt

stridskrafternas, sjuk­

vårdspersonalens och mi­

litärprästernas kännedom.

artikel

48

De höga fördragsslu-

tande parterna skola ge­

nom förmedling av schwei­

ziska förbundsrådet och då

fientligheter pågå genom

förmedling av skyddsmakt

tillställa varandra offici­

ella översättningar av den­

na konvention ävensom

de lagar och reglementen,

som de må utfärda för

tillämpningen av densam­

ma.

KAPITEL IX

Beivrande av missbruk och

överträdelser

artikel

49

De höga fördragsslu-

tande parterna förbinda

sig att vidtaga erforder­

liga lagstiftningsåtgärder

för fastställande av verk­

samma straffpåföljder för

Kungl. Maj:ts proposition nr 37.

37

dering to be committed,

any of the grave breaches

of the present Convention

defined in the following

Article.

Each High Contracting

Party shall be under the

obligation to search for

persons alleged to have

committed, or to have or­

dered to be committed,

such grave breaches, and

shall bring such persons,

regardless of their natio-

nality, before its own

courts. It may also, if it

prefers, and in accordance

with the provisions of its

own legislation, hand such

persons over for trial to

another High Contracting

Party concerned, provi­

ded such High Contrac­

ting Party has made out a

prima facie case.

Each High Contracting

Party shall take measures

necessary for the suppres­

sion of all acts contrary

to the provisions of the

present Convention o ther

than the grave breaches

defined in the following

Article.

In all circumstances,

the accused persons shall

benefit by safeguards of

proper trial and defence,

which shall not be less

favourable than those pro­

vided by Article 105 and

those following of the

Geneva Convention rela-

tive to the Treatment of

Prisoners of War of Au­

gust 12, 1949.

article

50

Grave breaches to which

the preceding Article re-

personnes ayant commis,

ou donné Fordre de com-

mettre, l’une ou l’autre

des infractions graves å la

présente Convention dé-

finies å 1’article suivant.

Chaque Partie contrac­

tante aura 1’obligation de

rechercher les personnes

prévenues d’avoir com­

mis, ou d’avoir ordonné de

commettre, l’une ou

1’autre de ees infractions

graves, et elle devra les

déférer å ses propres tri-

bunaux, quelle que soit

leur nationalité. Elle pour-

ra aussi, si elle le préfére,

et selon les conditions

prévues par sa propre lé-

gislation, les remettre

pour jugement å une autre

Partie contractante in-

téressée å la poursuite,

pour autant que cette

Partie contractante ait

retenu contre lesdites per­

sonnes des charges suffi-

santes.

Chaque Partie contrac­

tante prendra les mesures

nécessaires pour faire ces-

ser les aetes contraires

aux dispositions de la

présente Convention,

autres que les infractions

graves définies å 1’article

suivant.

En toutes circonstances,

les ineulpés bénéficieront

de garanties de procédure

et de libre défense qui ne

seront pas inférieures å

celles prévues par les ar­

tides 105 et suivants de la

Convention de Geneve

relative au traitement des

prisonniers de guerre du

12 aout 1949.

ARTICLE 50

Les infractions graves

visées å 1’article précédent

personer, som begått eller

givit befallning om begå­

ende av någon av i följ­

ande artikel angivna svå­

ra överträdelser av denna

konvention.

Fördragsslutande part

skall vara skyldig att ef­

terspana personer, som

anklagas för att ha be­

gått eller att ha givit be­

fallning om begående av

någon sådan svår över­

trädelse, samt att oavsett

nationalitet ställa sådan

person inför egen domstol.

Part må även, om den det

föredrager, med iaktta­

gande av föreskrifterna i

sin lagstiftning utlämna

sådan person till annan

fördragsslutande part för

att dömas, under förut­

sättning att denna för­

dragsslutande part har

intresse av överträdelsens

beivrande och har före-

bragt tillräckliga skäl för

åtal.

Fördragsslutande part

skall vidtaga erforderliga

åtgärder för att hand­

lingar, vilka stå i strid

med denna konvention

men icke jämlikt följande

artikel utgöra svåra över­

trädelser, bringas att upp­

höra.

Under alla förhållanden

skola de anklagade be­

träffande förfarande och

försvar åtnjuta garantier,

vilka icke må vara mindre

förmånliga än de, som fö­

reskrivas i artikel 105 och

följande i Genéve-kon-

ventionen den 12 augusti

1949 angående krigsfång­

ars behandling.

artikel

50

De svåra överträdelser,

som avses i föregående ar­

38

Kungl. Maj:ts proposition nr 37.

lates shall be those invol-

ving any of the following

acts, if committed against

persons or property pro-

tected by the Convention:

wilful killing, torture or

inhuman treatment, in-

cluding biological experi­

ments, wilfully causing

great suffering or serious

injury to body or health,

and extensive destruc-

tion and appropriation of

property, not justified by

military necessity and car-

ried out unlawfully and

wantonly.

article

51

No High Contracting

Party shall be allowed to

absolve itself or any other

High Contracting Party

of any liability incurred

by itself or by another

High Contracting Party

in respect of breaches re-

ferred to in the preceding

Article.article

52

Åt the request of a

Party to the conflict, an

enquiry shall be institu­

ted, in a manner to be de-

cided between the inter-

ested Parties, concerning

any alleged violation of

the Convention.

If agreement has not

been reached concerning

the procedure for the en­

quiry, the Parties should

agree on the choice of an

umpire who will decide

upon the procedure to be

followed.

Once the violation has

been established, the Par-

sont celles qui compor-

tent l’un ou 1’autré des

actes suivants, s’ils sont

commis contre des per-

sonnes ou des biens pro-

tégés par la Convention:

1’homicide intentionnel, la

torture ou les traitements

inhumains, y compris les

expériences biologiques, le

fait de causer intention-

nellement de grandes souf-

frances ou de porter des

atteintes graves å 1’inté-

grité physique ou å la

santé, la destruction et

1’appropriation de biens,

non justifiées par des né-

cessités militaires et exé-

cutées sur une grande

échelle de facon illicite et

arbitraire.

article

51

Aucune Partie contrac-

tante ne pourra s’exonérer

elle-méme, ni exonérer

une autre Partie contrac-

tante, des responsabilités

encourues par elle-méme

ou par une autre Partie

contractante en raison des

infractions prévues å l’ar-

ticle précédent.

article

52

A la demande d’une

Partie au conflit, une en-

quéte devra étre ouverte,

selon le mode ä fixer entre

les Parties intéressées, au

sujet de toute violation

alléguée de la Convention.

Si un accord sur la pro-

cédure d’enquéte n’est pas

réalisé, les Parties s’en-

tendront pour choisir un

arbitre, qui décidera de la

procédure ä suivre.

Une fois la violation

constatée, les Parties au

tikel, äro sådana som be­

gås mot jämlikt denna

konvention skyddade per­

soner eller egendom och

innefatta någon av följan­

de handlingar: uppsåtligt

dödande, tortyr eller

omänsklig behandling, in­

begripet biologiska expe­

riment, uppsåtligt föror­

sakande av svårt lidande

eller svår skada till kropp

eller hälsa samt olaglig och

godtycklig förstörelse eller

tillägnelse av egendom

i stor omfattning, som

icke rättfärdigas av mili­

tär nödvändighet.

artikel

51

Fördragsslutande part

må icke fritaga sig själv

eller annan fördragsslu­

tande part från det an­

svar, som den själv eller

annan fördragsslutande

part ådragit sig på grund

av i föregående artikel

angivna överträdelser.

artikel

52

Därest stridande part

det begär, skall beträffan­

de varje påstådd kränk­

ning av konventionen un­

dersökning företagas jäm­

likt förfarande, som par­

terna äga att sinsemellan

fastställa.

Om överenskommelse

rörande förfarandet för

undersökningen icke upp­

nås, skola parterna ge­

mensamt utse en skiljedo­

mare, som skall bestämma

förfarandet.

Har kränkning befun­

nits vara för handen, skola

Kungl. Maj:ts proposition nr 37.

39

ties to the conflict shall

put an end to it and shall

repress it with the least

possibly delay.

article

53

The use by individuals,

societies, firms or compa-

nies either public or pri­

vate, other than those en-

titled thereto under the

present Convention, of the

emblem or the designation

“Red Cross” or “Geneva

Cross”, or any sign or de­

signation constituting an

imitation thereof, what-

ever the object of such

use, and irrespective of

the date of its adoption,

shall be prohibited åt all

times.

By reason of the tribute

paid to Switzerland by the

adoption of the reversed

Federal colours, and of

the confusion which may

arise between the arms of

Switzerland and the dis-

tinctive emblem of the

Convention, the use by pri­

vate individuals, societies

or firms, of the arms of

the Swiss Confederation,

or of marks constituting

an imitation thereof,

whether as trademarks or

commercial marks, or as

parts of such marks, or

för a purpose contrary to

commercial honesty, or in

circumstances capable of

wounding Swiss national

sentiment, shall be pro­

hibited åt all times.

Nevertheless, such High

Contracting Parties as

were not party to the

Geneva Convention of

conflit y mettront fin et

la réprimeront le plus ra-

pidement possible.

article

53

L’emploi par des parti-

culiers, sociétés ou mai-

sons de commerce tant

publiques que privées,

autres que ceux y ayant

droit en vertu de la pré-

sente Convention, de l’em-

bléme ou de la dénomina-

tion de «croix rouge» ou de

«croix de Geneve», de

méme que de tout signe

ou de toute dénomination

en constituant une imita­

tion, sera interdit en tout

temps, quel que soit le but

de cet emploi et quelle

qu’ait pu en étre la date

antérieure d’adoption.

En raison de 1’hommage

rendu å la Suisse par l’a-

doption des couleurs fé-

dérales interverties et de

la confusion qui peut

naitre entre les armoiries

de la Suisse et le signe

distinctif de la Conven­

tion, 1’emploi par des par-

ticuliers, sociétés ou mai-

sons de commerce, des

armoiries de la Confédé-

ration suisse, de méme

que de tout signe en con­

stituant une imitation,

soit comme marque de

fabrique ou de commerce

ou comme élément de ees

marques, soit dans un but

contraire å la loyauté

commerciale, soit dans des

conditions susceptibles de

blesser le sentiment natio­

nal suisse, sera interdit en

tout temps.

Toutefois, les Hautes

Parties contractantes qui

n’étaient pas parties å la

Convention de Geneve du

de stridande parterna

bringa den att upphöra

samt snarast möjligt vid­

taga åtgärder för att för­

hindra den.

artikel

53

Andra enskilda personer

eller sammanslutningar

eller bolag, statliga eller

privata, än sådana som

enligt denna konvention

äro därtill berättigade

må icke använda teck­

net eller benämningen Rö­

da Korset eller Genéve-

korset eller något tecken

eller någon benämning,

som utgör en efterbildning

därav, i vilket syfte an­

vändandet än sker och

oberoende av vilken tid­

punkt det började.

Med hänsyn till den he-

dersbevisning, som ägnats

Schweiz genom att de

omkastade edsförbunds-

färgerna valts till konven-

tionstecken, och den för­

växling, som kan uppstå

mellan Schweiz’ vapen

och konventionstecknet,

må under inga förhållan­

den enskilda personer,

sammanslutningar eller

bolag använda Schwei­

ziska Edsförbundets va­

pen eller efterbildningar

därav vare sig som fa­

briks- eller varumärke

eller som del av sådana

märken eller i illojalt han-

delssyfte eller på något

sätt, som kan såra den

schweiziska nationalkäns­

lan.

De höga fördragsslu-

tande parter, som icke äro

anslutna till Genéve-kon-

ventionen den 27 juli 1929

40

Kungl. Maj:ts proposition nr 37.

July 27, 1929, may grant

to prior users of the em­

blems, designations, signs

or marks designated in

the first paragraph, a time

limit not to exceed three

years from the coming in-

to force of the present

Convention to discontinue

such use, provided that

the said use shall not be

such as would appear, in

time of war, to confer the

protection of the Conven­

tion.

The prohibition laid

down in the first para­

graph of the present Ar­

tide shall also apply,

without effect on any

rights acquired through

prior use, to the emblems

and marks mentioned in

the second paragraph of

Artide 38.

article

54

The High Contracting

Parties shall, if their leg-

islation is not already

adequate, take measures

necessary for the preven­

tion and repression, åt all

times, of the abuses re-

ferred to under Artide 53.

FINAL PROVISIONS

ARTICLE 55

The present Conven­

tion is established in Eng-

lish and in French. Both

texts are equally authen-

tic.

The Swiss Federal

Council shall arrange for

official translations of the

27 juillet 1929 pourront

accorder aux usagers an-

térieurs des emblémes, dé-

nominations ou marques

visés au premier alinéa,

un délai maximum de

trois ans, des 1’entrée en

vigueur de la présente

Convention, pour en aban-

donner l’usage, étant en-

tendu que pendant ce dé­

lai, l’usage ne pourra ap-

paraitre, en temps de

guerre, comme visant å

conférer la protection de

la Convention.

L’interdiction établie

par le premier alinéa de

cet article s’applique éga-

lement, sans effet sur les

droits acquis des usagers

antérieurs, aux emblémes

et dénominations prévus

au deuxiéme alinéa de

1’article 38.

article

54

Les Hautes Parties con-

tractantes, dont la législa-

tion ne serait pas dés å

présent suffisante, prend-

ront les mesures nécessai-

res pour empécher et ré-

primer en tout temps les

abus visés å 1’article 53.

DISPOSITIONS

FINALES

ARTICLE 55

La présente Convention

est établie en francais et

en anglais. Les deux tex-

tes sont également au-

thentiques.

Le Conseil fédéral suisse

fera établir des traduc-

tions officielles de la Con-

kunna emellertid bevilja

hittillsvarande innehavare

av i första stycket om­

nämnda emblem, benäm­

ningar eller märken upp­

skov på högst tre år räknat

från ikraftträdandet av

denna konvention för att

upphöra med begagnandet

av dessa, med förbehåll,

att de ej må användas på

sådant sätt, att de under

krigstid synas medföra

skydd jämlikt konventio­

nen.

Förbudet enligt denna

artikels första stycke skall

likaledes tillämpas, dock

utan att hittillsvarande

innehavares rätt därav

beröres, på i artikel 38

andra stycket omnämnda

emblem och märken.

artikel

54

De höga fördragsslutan-

de parter, vilkas lagstift­

ning icke redan innehåller

tillräckliga bestämmelser

härom, skola vidtaga er­

forderliga åtgärder för att

under alla omständigheter

förebygga och förhindra

de missbruk, som om­

nämnas i artikel 53.

SLUTBESTÄMMELSER

ARTIKEL 55

Denna konvention är

avfattad på franska och

engelska språken. Båda

texterna hava lika vits­

ord.

Schweiziska förbunds­

rådet skall ombesörja offi­

ciella översättningar av

41

Kungl. Maj.ts proposition nr 37.

Convention to be made

in the Russian and Spa-

nish languages.

article

56

The present Conven­

tion, which bears the date

of this day, is open to

signature until February

12, 1950, in the name of

the Powers represented

åt the Conference which

opened åt Geneva on

April 21, 1949; further-

more, by Powers not re­

presented åt that Confe­

rence, but which are par-

ties to the Geneva Con-

ventions of 1864, 1906 or

1929 for the Relief of the

Wounded and Sick in Ar-

mies in the Field.

article

57

The present Convention

shall be ratified as soon as

possible and the ratifica-

tions shall be deposited åt

Rerne.

A record shall be drawn

up of the deposit of each

instrument of ratification

and certified copies of

this record shall be trans-

mitted by the Swiss Fed­

eral Council to all the

Powers in whose name

the Convention has been

signed, or whose accession

has been notified.

article

58

The present Convention

shall come into force six

months after not less than

two instruments of rati­

fication have been depos­

ited.

Thereafter, it shall

come into force for each

High contracting Party

six months after the de-

vention en langue russe et

en langue espagnole.

article

56

La présente Conven­

tion, qui portera la date

de ce jour, pourra, jus-

qu’au 12 février 1950, étre

signée au nom des Puis-

sances représentées å la

Conférence qui s’est ou-

verte å Geneve le 21 avril

1949, ainsi que des Puis-

sances non représentées å

cette Conférence qui par-

ticipent aux Conventions

de Geneve de 1864, de

1906 ou de 1929, pour

1’amélioration du sort des

blessés et des malades

dans les armées en cam­

pagne.

article

57

La présente Convention

sera ratifiée aussitöt que

possible et les ratifications

seront déposées å Rerne.

Il sera dressé du dépöt

de chaque instrument de

ratification un procés-ver-

bal dont une copie, cer-

tifiée conforme, sera re­

mise par le Conseil fédéral

suisse å toutes les Puis-

sances au nom desquelles

la Convention aura été

signée ou 1’adhésion noti-

fiée.

article

58

La présente Convention

entrera en vigueur six

mois apres que deux in­

struments de ratification

au moins auront été dépo-

sés.

Ultérieurement, elle en­

trera en vigueur pour cha­

que Haute Partie contrac-

tante six mois apres le

konventionen till ryska

och spanska språken.

artikel

56

Denna konvention, som

skall bära denna dags da­

tum, må intill den 12 feb­

ruari 1950 undertecknas

av samtliga makter, som

låtit sig företrädas vid den

i Geneve den 21 april 1949

öppnade konferensen,

ävensom av de på nämnda

konferens icke företrädda

makter, vilka äro anslut­

na till 1864, 1906 eller

1929 års Genéve-konven-

tioner angående förbätt­

rande av sårades och sju­

kas behandling vid strids­

krafterna i fält.

artikel

57

Denna konvention skall

så snart ske kan ratifice­

ras och ratifikationshand-

lingarna skola deponeras

i Bern.

Vid varje deponering

av ratifikationsinstrument

skall protokoll upprättas

samt bestyrkt avskrift

därav genom schweiziska

förbundsrådet tillställas

samtliga de makter, som

undertecknat konventio­

nen eller anmält sin an­

slutning till densamma.

artikel

58

Denna konvention skall

träda i kraft sex månader

efter det att minst två ra­

tifikationsinstrument de­

ponerats.

För var och en av

de höga fördragsslutande

parterna skall den seder­

mera träda i kraft sex

42

Kungl. Maj:ts proposition nr 37.

posit of the instrument of

ratification.

article

59

The present Convention

replaces the Conventions

of August 22, 1864, July

6, 1906, and July 27,

1929, in relations between

the High Contracting Par-

ties.

article

60

From the date of its

coming into force, it shall

be open to any Power in

whose name the present

Convention has not been

signed, to accede to this

Convention.

article

61

Accessions shall be no-

tified in writing to the

Swiss Federal Council,

and shall take effect six

months after the date on

which they are received.

The Swiss Federal Coun­

cil shall communicate the

accessions to all the Pow-

ers in whose name the Con­

vention has been signed,

or whose accesion has

been notified.

article

62

The situations provided

for in Artides 2 and 3

shall give immediate ef­

fect to ratifications depos-

ited and accessions noti­

fied by the Parties to the

conflict before or after

the beginning of hostilities

or occupation. The Swiss

Federal Council shall com­

municate by the quickest

method any ratifications

or accessions received

from Parties to the con­

flict.

dépöt de son instrument

de ratification.

article

59

La présente Convention

remplace les Conventions

du 22 aout 1864, du 6 juil-

let 1906 et du 27 juillet

1929 dans les rapports

entre les Hautes Parties

contractantes.

article

60

Des la date de son en­

trée en vigueur, la pré­

sente Convention sera ou-

verte å 1’adhésion de toute

Puissance au nom de la-

quelle cette Convention

n’aura pas été signée.

article

61

Les adhésions seront

notifiées par écrit au Con­

seil fédéral suisse et pro-

duiront leurs effets six

mois aprés la date å la-

quelle elles lui seront par-

venus.

Le Conseil fédéral suisse

communiquera les adhé­

sions å toutes les Puissan-

ces au nom desquelles la

Convention aura été sig­

née ou Padhésion notifiée.

article

62

Les situations prévues

aux artides 2 et 3 donne-

ront effet immédiat aux

ratifications déposées et

aux adhésions notifiées

par les Parties au conflit

avant ou aprés le début

des hostilités ou de 1’occu-

pation. La communica-

tion des ratifications ou

adhésions reques des Par­

ties au conflit sera faite

par le Conseil fédéral suis­

se par la voie la plus ra-

pide.

månader efter depone-

ringen av dess ratifika­

tionsinstrument.

ARTIKEL 59

Denna konvention skall,

i vad angår förhållandet

mellan de höga fördrags-

slutande parterna, ersätta

konventionerna den 22

augusti 1864, 6 juli 1906

samt 27 juli 1929.

artikel

60

Från och med den dag,

då denna konvention trä­

der i kraft, skall den stå

öppen för anslutning för

envar makt, som icke un­

dertecknat densamma.

artikel

61

Anslutning skall skrift­

ligen anmälas till schwei­

ziska förbundsrådet och

träder i kraft sex månader

efter den dag, då anmälan

mottagits av förbundsrå­

det.

Schweiziska förbunds­

rådet skall om anslutning­

en underrätta samtliga

makter, som underteck­

nat eller anmält sin an­

slutning till konventionen.

artikel

62

I sådana fall, som avses

i artiklarna 2 och 3, skola

ratifikationer och anslut­

ningar, vilka av de stri­

dande parterna verkställts

före eller efter fientlighe­

ternas eller ockupationens

början, hava omedelbar

verkan. Meddelande angå­

ende ratifikation eller an­

slutning av stridande part

skall av schweiziska för­

bundsrådet lämnas på

snabbaste väg.

Kungl. Maj:ts proposition nr 37.

43

ARTICLE

63

Each of the High Con-

tracting Parties shall be

åt liberty to denounce the

present Convention.

The denunciation shall

be notified in writing to

the Swiss Federal Council,

which shall transmit it to

the Governments of all

the High Contracting Par­

ties.

The denunciation shall

take effect one year after

the notification thereof

has been made to the

Swiss Federal Council.

However, a denunciation

of which notification has

been made åt a time when

the denouncing Power is

involved in a conflict shall

not take effect until peace

has been concluded, and

until after operations con-

nected with release and

repatriation of the persons

protected by the present

Convention have been ter-

minated.

The denunciation shall

have effect only in respect

of the denouncing Power.

It shall in no way impair

the obligations which the

Parties to the conflict shall

remain bound to fulfil by

virtue of the principles

of the law of nations, as

they result from the usag-

es established among civ-

ilised peoples, from the

laws of humanity and the

dictates of the public con-

science.ARTICLE 64

The Swiss Federal Coun­

cil shall register the pres­

ent Convention with the

Secretariat of the United

Nations. The Swiss Fede­

ral Council shall also in-

article

63

Chacune des Hautes

Parties contractantes aura

la faculté de dénoncer la

présente Convention.

La dénonciation sera

notifiée par écrit au Con­

seil fédéral suisse. Celui-ci

communiquera la notifica­

tion aux Gouvernements

de toutes les Hautes Par­

ties contractantes.

La dénonciation pro-

duira ses effets un an

apres sa notification au

Conseil fédéral suisse.

Toutefois la dénonciation

notifiée alors que la Puis-

sance dénoncantc est im-

pliquée dans un conflit,

ne produira aucun effet

aussi longtemps que la

paix n’aura pas été con-

clue et, en tout cas, aussi

longtemps que les opéra-

tions de libération et de

rapatriement des person-

nes protégées par la pré­

sente Convention ne se-

ront pas terminées.

La dénonciation vaudra

seulement å l’égard de la

Puissance dénon^ante.

Elle n’aura aucun effet

sur les obligations que les

Parties au conflit demeu-

reront tenues de remplir

en vertu des principes du

droit des gens tels qu’ils

résultent des usages éta-

blis entre nations civili-

sées, des lois de l’humanité

et des exigences de la

conscience publique.

ARTICLE 64

Le Conseil fédéral suisse

fera enregistrer la pré­

sente Convention au Sec-

rétariat des Nations Unies.

Le Conseil fédéral suisse

informera également le

artikel

63

Envar av de höga för-

dragsslutande parterna

skall hava rätt att upp­

säga denna konvention.

Uppsägningen skall

skriftligen anmälas till

schweiziska förbundsrå­

det. Detta skall om

uppsägningen underrätta

samtliga höga fördrags-

slutande parters rege­

ringar.

Uppsägning skall icke

erhålla verkan förrän ett

år efter det att anmä­

lan till schweiziska för­

bundsrådet skett. Upp­

sägning, som anmälts un­

der pågående konflikt, i

vilken den uppsägande

makten deltager, skall

dock icke erhålla verkan

förrän fred slutits och i

vart fall icke förrän verk­

samhet för frigivande och

hemsändande av genom

denna konvention skyd­

dade personer slutförts.

Uppsägning skall en­

dast gälla i fråga om upp­

sägande makt. Den skall

icke hava någon inverkan

på de skyldigheter, som

åligga de stridande par­

terna jämlikt folkrättens

grundsatser, sådana dessa

framgå av mellan civilise­

rade nationer vedertagna

sedvänjor, mänsklighetens

bud och det allmänna

rättsmedvetandets krav.

artikel

64

Schweiziska förbunds­

rådet skall låta inregistre­

ra denna konvention hos

Förenta Nationernas sek­

retariat. Likaledes skola

meddelanden om ratifika-

44

Kungl. Maj:ts proposition nr 37.

form the Secretariat of the

United Nations of all rati-

fications, accessions and

denunciations received by

it with respect to the pres­

ent Convention.

In witness whereof the

undersigned, having de-

posited their respective

full powers, have signed

the present Convention.

Done åt Geneva this

twelfth day of August,

1949, in the English and

French languages. The

original shall be deposited

in the archives of the

Swiss Confederation. The

Swiss Federal Council

shall transmit certified

copies thereof to each of

the signatory and acced-

ing States.

ANNEX I

Draft Agreement Relating

to Hospital Zones and Lo-

calities

article 1

Hospital zones shall be

strictly reserved for the

persons named in Article

23 of the Geneva Conven­

tion for the Amelioration

of the Condition of the

Wounded and Sick in

Armed Forces in the Field

of August 12, 1949, and

for the personnel en-

trusted with the organisa­

tion and administration of

these zones and localities

and with the care of the

persons therein assembled.

Secrétariat des Nations

Unies de toutes les ratifi-

cations, adhésions et dé-

nonciations qu’il pourra

recevoir au sujet de la

présente Convention.

En foi de quoi les sous-

signés, ayant déposé leurs

pleins pouvoirs respectifs,

ont signé la présente Con­

vention.

Fait å Genéve, le 12

aout 1949, en langues

frangaise et anglaise, l’ori-

ginal devant étre déposé

dans les archives de la

Confédération suisse. Le

Conseil fédéral suisse

transmettra une copie

certifiée conforme de la

Convention å chacun des

Etats signataires, ainsi

qu’aux Etats qui auront

adhéré å la Convention.

ANNEXE I

Projet d’accord relatif aux

zones et localités sanitaires

article 1

Les zones sanitaires se-

ront réservées strictement

aux personnes mention-

nées å 1’article 23 de la

Convention de Genéve

pour 1’amélioration du sort

des blessés et des malades

dans les forces armées en

campagne du 12 aout

1949, ainsi qu’au person­

nel chargé de 1’organisa-

tion et de 1’administration

de ees zones et localités et

des soins å donner aux

personnes qui s’y trouve-

ront concentrées.

tioner, anslutningar och

uppsägningar, som i av­

seende på denna konven­

tion mottagas av schwei­

ziska förbundsrådet, av

detta tillställas Förenta

Nationernas sekretariat.

Till bekräftande härav

hava undertecknade, efter

att hava deponerat sina

respektive fullmakter, för­

sett denna konvention

med sina underskrifter.

Som skedde i Genéve

den 12 augusti 1949 på

franska och engelska språ­

ken, skolande originalet

förvaras i Schweiziska

Edsförbundets arkiv.

Schweiziska förbundsrå­

det skall till envar av sig-

natärmakterna liksom till

stat, som anslutit sig till

konventionen, överlämna

bestyrkt avskrift av kon­

ventionen.

BILAGA I

Förslag till överenskom­

melse om sjukaårdszoner

och sjukvårdsplatser

ARTIKEL 1

Sjukvårdszoner skola

uteslutande vara förbe­

hållna för i artikel 23 av

Genévekonventionen den

12 augusti 1949 angåen­

de förbättrande av såra­

des och sjukas behandling

vid stridskrafterna i fält

nämnda personer ävensom

för personal, som har till

uppgift att organisera och

förvalta sådana zoner och

platser samt att vårda

dem, som där finnas för­

samlade.

Kungl. Maj:ts proposition nr 37.

45

Nevertheless, persons

whose permanent resi-

dence is within such zones

shall have the right to

stay there.

article 2

No persons residing, in

whatever capacity, in a

hospital zone shall per­

form any work, either

within or without the

zone, directly connected

with military operations

of the production of war

material.

article

3

The Power establishing

a hospital zone shall take

all necessary measures to

prohibit access to all per­

sons who have no right of

residence or entry therein.

article

4

Hospital zones shall ful­

fil the following condi-

tions:

(a) They shall comprise

only a small part of the

territory governed by the

Power which has estab-

lished them.

(b) They shall be thinly

populated in relation to

the possibilities of accom-

modation.

(c) They shall be far

removed and free from

all military objectives or

large industrial or admini­

strative establishments.

(d) They shall not be

situated in areas which,

according to every prob-

ability, may become im-

portant for the conduct of

the war.

Toutefois, les personnes

qui ont leur résidence per-

manente å Fintérieur de

ees zones auront le droit

d’y séjourner.

article 2

Les personnes se trou-

vant, å quelque titre que

ce soit, dans une zone sa-

nitaire, ne devront se

livrer å aucun travail qui

aurait un rapport direct

avec les opérations mili-

taires ou la production du

matériel de guerre ni å

Fintérieur ni å 1’extérieur

de cette zone.

article

3

La Puissance qui crée

une zone sanitaire prendra

toutes mesures appro-

priées pour en interdire

1’accés å toutes les person­

nes qui n’ont pas le droit

de s’y rendre ou de s’y

trouver.article

4

Les zones sanitaires ré-

pondront aux conditions

suivantes:

a) elles ne représente-

ront qu’une faible partie

du territoire contrölé par

la Puissance qui les a

créées;

b) elles devront étre

faiblement peuplées par

rapport å leur possibilité

d’accueil;

c) elles seront éloignées

et dépourvues de tout

objectif militaire et de

toute installation indu-

strielle ou administrative

importante;

d) elles ne seront pas

situées dans des régions

qui, selon toute probabi-

lité, peuvent avoir une

importance pour la con-

duite de la guerre.

Personer, som stadig­

varande äro bosatta inom

sådana zoner, skola emel­

lertid ha rätt att vistas

där.

artikel 2

De personer, som av

vad skäl det vara må, be­

finna sig inom sjukvårds-

zon, må varken inom eller

utanför denna zon ägna

sig åt något som helst ar­

bete, som är direkt för­

knippat med militära ope­

rationer eller produktion

av krigsmateriel.

artikel

3

Den makt, som upprät­

tar sjukvårdszon, skall

vidtaga alla erforderliga

åtgärder för att förhindra

tillträde för envar person,

som icke äger rätt att be­

giva sig dit eller uppehålla

sig där.

artikel

4

Sjukvårdszoner skola

fylla följande villkor:

a) de skola omfatta en­

dast en ringa del av det

territorium, som behär­

skas av den makt, som

upprättat dem;

b) de skola vara glest

befolkade i förhållande

till tillgängligt utrymme;

c) de skola vara belägna

på långt avstånd från och

icke inrymma militära

mål eller större industriel­

la eller administrativa an­

läggningar;

d) de skola icke vara

belägna inom områden,

vilka med all sannolikhet

kunna bliva av betydelse

för krigföringen.

46

Kungl. Maj:ts proposition nr 37.

ARTICLE

5

Hospital zones shall be

subject to the following

obligations:

(a) The lines of commu-

nication and means of

transport which they pos-

sess shall not be used for

the transport of military

personnel or material,

even in transit.

(b) They shall in no case

be defended by military

means.

ARTICLE 6

Hospital zones shall be

marked by means of red

crosses (red crescents, red

bons and sims) on a white

background placed on the

outer precincts and on the

buildings. They may be

similarly marked åt night

by means of appropriate

illumination.

ARTICLE

7

The Powers shall com-

municate to all the High

Contracting Parties in

peacetime or on the out-

break of hostilities, a list

of the hospital zones in

the territories governed

by them. They shall also

give notice of any new

zones set up during hos­

tilities.

As soon as the adverse

Party has received the

above mentioned notifica-

tion, the zone shall be

regularly constituted.

If, however, the adverse

Party considers that the

conditions of the present

agreement have not been

fulfilled, it may refuse to

recognise the zone by

giving immediate notice

ARTICLE 5

Les zones sanitaires se-

ront soumises aux obliga­

tions suivantes:

a) les voies de communi-

cation et les moyens de

transport qu’elles peuvent

comporter ne seront pas

utilisés pour des déplace-

ments de personnel ou de

matériel militaire, méme

en simple transit;

b) elles ne seront mili-

tairement défendues en

aucune circonstance.

ARTICLE 6

Les zones sanitaires se­

ront désignées par des

croix rouges (croissants

rouges, bons et soleils

rouges) sur fond blanc

apposées å la périphérie

et sur les båtiments.

De nuit, elles pourront

1’étre également par un

éclairage appropriée.

ARTICLE

7

Dés le temps de paix ou

å 1’ouverture des hostib-

tés, chaque Puissance

communiquera å toutes

les Hautes Parties con-

tractantes, la liste des zo­

nes sanitaires étabbes sur

le territoire qu’elle con-

tröle. Elle les informera de

toute nouvelle zone créée

au cours d’un conflit.

Dés que la partie ad­

verse aura recu la notifi-

cation mentionnée ci-des-

sus, la zone sera régubére-

ment constituée.

Si, toutefois, la partie

adverse estime qu’une des

conditions posées par le

présent accord n’est mani-

festement pas remplie, elle

pourra refuser de recon-

naitre la zone en commu-

ARTIKEL 5

För sjukvårdszoner sko­

la följande bestämmelser

gälla:

a) de kommunikations­

leder och de transportme­

del, vilka finnas inom så­

dana zoner, skola icke an­

vändas för transport av

militär personal eller

krigsmateriel ens vid ge­

nomfart;

b) de skola icke under

några omständigheter mi­

litärt försvaras.

ARTIKEL 6

Sjukvårdszoner skola

utmärkas medelst röda

kors (röda halvmånar, rö­

da lejon och röda solar) på

vit botten, uppsatta i ut­

kanterna samt på bygg­

naderna.

Zonerna må nattetid ut­

märkas på liknande sätt

genom lämplig belysning.

artikel

7

Envar makt skall redan

i fredstid eller vid fientlig-

heternas början till samt­

liga höga fördragsslutande

parter överlämna förteck­

ning över på det område,

som den behärskar, upp­

rättade sjukvårdszoner.

Den skall likaledes under­

rätta dem om varje ny

zon, som upprättas under

fientligheterna.

Så snart motparten

mottagit ovannämnda un­

derrättelse, skall zonen

anses regelrätt upprättad.

Om emellertid motpar­

ten anser, att bestämmel­

serna i denna överenskom­

melse uppenbarligen icke

uppfyllts, må densamma

vägra att erkänna zo­

nen genom att ofördröjli-

Kungl. Maj:ts proposition nr 37.

47

thereof to the Party res-

ponsible for the said zone,

or may make its recogni-

tion of such zone depen-

dent upon the institution

of the control provided for

in Article 8.

article 8

Any Power having re-

cognised one or several

hospital zones instituted

by the adverse party shall

be entitled to demand

control by one or more

Special Commissions, for

the purpose of ascertain-

ing if the zones fulfil the

conditions and obligations

stipulated in the present

agreement.

For this purpose, the

members of the Special

Commissions shall åt all

times have free access to

the various zones and may

even reside there perma-

nently. They shall be giv­

en all facilities for their

duties of inspection.

article

9

Should the Special Com­

missions note any facts

which they consider con-

trary to the stipulations

of the present agreement,

they shall åt once draw

the attention of the Power

governing the said zone

to these facts, and shall

fix a time limit of five

days within which the

matter should be rectified.

They shall duly notify the

Power who has recognised

the zone.

If, when the time limit

has expired, the Power

governing the zone has

not complied with the

niquant d’urgence son re-

fus å la partie dont reléve

la zone, ou subordonner

sa reconnaissance å l’in-

stitution du contröle pré-

vu å 1’article 8.

article 8

Chaque Puissance, qui

aura reconnu une ou plu-

sieurs zones sanitaires éta-

blies par la partie adverse,

aura le droit de demander

qu’une ou plusieurs com­

missions spéciales contrö-

lent si les zones remplis-

sent les conditions et obli­

gations énoncées dans le

présent accord.

A cet effet, les membres

des commissions spéciales

auront en tout temps libre

accés aux différentes zo­

nes et pourront méme y

résider de fatjon perma-

nente. Toute facilité leur

sera accordée pour qu’ils

puissent exercer leur mis­

sion de contröle.

article

9

Au cas ou les commis­

sions spéciales constater-

aient des faits qui leur

paraitraient contraires

aux stipulations du pré­

sent accord, elles en aver-

tiraient immédiatement la

Puissance dont reléve la

zone et lui impartiraient

un délai de cinq jours au

maximum pour y remé-

dier; elles en informeront

la Puissance qui a reconnu

la zone.

Si, å 1’expiration de ce

délai, la Puissance dont

dépend la zone n’a pas

donné suite å 1’avertisse-

gen underrätta den part,

under vilken zonen lyder,

om sin vägran eller såsom

villkor för sitt erkännande

föreskriva införandet av

sådan kontroll, som stad­

gas i artikel 8.

artikel 8

Envar makt, som er­

känt en eller flera av mot­

parten upprättade sjuk-

vårdszoner, skall vara be­

rättigad att begära, att en

eller flera särskilda kom­

missioner kontrollera, hu­

ruvida zonerna uppfylla i

denna överenskommelse

föreskrivna villkor och be­

stämmelser.

För detta ändamål sko­

la medlemmarna av de

särskilda kommissionerna

städse ha fritt tillträde

till de olika zonerna samt

rätt att stadigvarande bo­

sätta sig inom dessa. De

skola beredas alla för ut­

förandet av sina kontroll­

uppgifter erforderliga lätt­

nader.

artikel

9

Därest de särskilda

kommissionerna skulle

konstatera sakförhållan­

den, vilka synes dem stri­

da mot bestämmelserna i

denna överenskommelse,

skola de därom omedel­

bart underrätta den makt,

under vilken zonen lyder,

och förelägga den att inom

fem dagar vidtaga rättel­

se; de skola härom under­

rätta den makt, som er­

känt zonen.

Om vid utgången av

denna tidsfrist den makt,

under vilken zonen lyder,

icke efterkommit den an-

48

Kungl. Maj:ts proposition nr 37.

warning, the adverse Par­

ty may declare that it is

no longer bound by the

present agreement in re-

spect of the said zone.

article 10

Any Power setting up

one or more hospital zones

and localities, and the ad­

verse Parties to whom

their existence has been

notified, shall nominate

or have nominated by

neutral Powers, the per­

sons who shall be mem-

bers of the Special Com-

missions mentioned in Ar­

tides 8 and 9.

article 11

In no circumstances

may hospital zones be the

object of attack. They

shall be protected and

respected åt all times by

the Parties to the conflict.

article 12

In the case of occupa-

tion of a territory, the hos­

pital zones therein shall

continue to be respected

and utilised as such.

Their purpose may,

however, be modified by

the Occupying Power, on

condition that all meas-

ures are taken to ensure

the safety of the persons

accommodated.

article

13

The present agreement

shall also apply to local­

ities which the Powers

may utilise for the same

purposes as hospital zo­

nes.

ment qui lui a été adressé,

la partie adverse pourra

déclarer qu’elle n’est plus

liée par le présent accord

å l’égard de cette zone.

article 10

La Puissance qui aura

créé une ou plusieurs zo­

nes et localités sanitaires,

ainsi que les parties ad-

verses auxquelles leur

existence aura été noti-

fiée, nommeront, ou fe-

ront désigner par des Puis-

sances neutres, les person-

nes qui pourront faire par­

tie des commissions spé-

ciales dont il est fait men-

tion aux artides 8 et 9.

article 11

Les zones sanitaires ne

pourront, en aucune cir-

constance, étre attaquées,

mais seront en tout temps

protégées et respectées

par les Parties au conflit.

article 12

En cas d’occupation

d’un territoire, les zones

sanitaires qui s’y trouvent

devront continuer å étre

respectées et utilisées com-

me telles.

Cependant, la Puissance

occupante pourra en mo-

difier 1’affectation apres

avoir assuré le sort des

personnes qui y étaient

recueillies.

article

13

Le présent accord s’ap-

pliquera également aux

localités que les Puissan-

ces affecteraient au méme

but que les zones sanitai­

res.

maning, som riktats till

densamma, må motparten

förklara, att den icke

längre är bunden av denna

överenskommelse beträf­

fande ifrågavarande zon.

artikel 10

Makt, som upprättat

en eller flera sjukvårdszo-

ner eller sjukvårdsplatser,

liksom de motparter, vilka

underrättats härom, skola

utse eller genom neutrala

makter låta utse personer,

vilka kunna ifrågakomma

såsom medlemmar av de

särskilda kommissioner,

varom talas i artiklarna

8 och 9.

ARTIKEL 11

Sjukvårdszoner må icke

under några omständighe­

ter anfallas utan skola

städse skyddas och re­

spekteras av de stridande

parterna.

artikel 12

I händelse av ockupa­

tion av ett område skola

där befintliga sjukvårds­

zoner alltfort respekteras

och användas såsom så­

dana. Den ockuperande

makten må dock använda

dem för andra ändamål

efter att ha sörjt för vår­

den av de personer, som

där upptagits.

artikel 13

Denna överenskommel­

se skall jämväl tillämpas

på platser, som makterna

använda för samma ända­

mål som sjukvårdszoner-

na.

B

ih

a

n g ti

ll

r

ik

sd

a

g

en

s

p

ro

to

ko

ll

1

9

5

3 . 1

sa

m l.

N r

37

.

Front

(Space reserved for the name of the

country and military authority

issuing Ihis card).

IDENTITY CARD

för members of medical and religious personnel

attached to the armed forces

Surname .................................................................

First names.................................................................

Data of Birth ................................................ ...........

Rank ...................................... . ...............................

Army Number ...........................................................

The bearer of this card is protected by the Geneva Conven-

tion for the Amelioration of the Condition of the Wounded

and Sick in Armed Forces in the Field, of August 12, 1949,

in his capacity as

Date of issue

Number of Card

Reverse Side

ANNEX II

Photo of bearer :

Signature of bearer or fingerprtnts

or both

/ Embossed stamp ■.

i of military authority'

Issuing card

Height

Eyes

Hair

Other distinguishing marks

CD

K

u

n

g l.

M

a

j: ts

p

ro

p

o

si

tio n

n r

3

7.

Recto

(Place réservée å 1'indication du pays

et de 1’autorité militaire qui dé-

livrent la présente carte).

CARTE D’IDENTITÉ

pour les membres du personnel sanitaire et religieux

attachés aux armées.

Nom ......................................................................

Prénoms .................................................................

Data de naissance ......................................................

Grade ......................................................................

Numéro matricule ......................................................

Le titulaire de la présente carte est protégé par la Convention

de Genéve pour l’amélioration du sort des blessés et

des malades dans les forces armées en campagne, du

12 aoflt 1949 en qualité de

Date de rétablissement de la carte

Numéro de la carte

d

O

ANNEXE II

Verso

Photographie du portsur

Signature ou emprelntes digitalas

ou les deux

:

Timbre sec de

: 1’autorité militaire j

. délivrant la carte

Taille

Yeux

Cheveux

Autres éléments éventuels d'identification:

K

u

n

g l.

M

a

j: ts

p

ro

p

o

si

tio n

n r

3

7

.

Framsidan

(Utrymme för uppgifter angå­

ende det land och den militära

myndighet som utfärdat iden­

titetskortet)

IDENTITETSKORT

för sjukvårdspersonal samt militärpräster, tillhörande

lantstridskrafterna

Efternamn:.........................................................................

Samtliga förnamn:............................................................

Födelsedatum och -år:...............................................

Tjänstegrad: ................................... ...............................

Registreringsnummer:....................................................

Innehavaren av detta kort åtnjuter skydd enligt Ge-

névekonventionen den 12 augusti 1949angående för­

bättrande av sårades och sjukas behandling vid strids­

krafterna i fält i sin egenskap av

Datum för kortets utfärdande

Kortets nummer

BILAGA II

Baksidan

Namnteckning eller fingeravtryck

eller bådadera

Innehavarens

fotografi

Utfärdande miliA

tärmyndighets

präglingsstämpe 1/

Längd

Andra kännetecken

K

u

n

g l.

M

a

j: ts

p

ro

p

o

si

tio n

n r

37.

52

Kungl. Maj:ts proposition nr 37.

Geneva Convention för

the Amelioration of the

Condition of Wounded,

Siek and Shipwrecked

Members of Armed

Forces åt Sea of August

12, 1949

The undersigned, Pleni-

potentiaries of the Gov-

ernments represented åt

the Diplomatic Conference

held åt Geneva from April

21 to August 12, 1949, for

the purpose of revising

the Xth Hague Conven­

tion of October 18, 1907,

for the Adaptation to

Maritime Warfare of the

Principles of the Geneva

Convention of 1906, have

agreed as follows:

CHAPTER I

General Provisions

article 1

The High Contracting

Parties undertake to re-

spect and to ensure re-

spect for the present Con­

vention in all circumstan-

ces.

article 2

In addition to the pro­

visions which shall be im-

plemented in peace time,

the present Convention

shall apply to all cases of

declared war or of any

other armed conflict

which may arise between

two or more of the High

Contracting Parties, even

if the State of war is not

recognised by one of them.

Convention de Geneve

pour 1’amélioration du

sort des blessés, des

malades etdesnaufragés

des forces armées sur

mer du 12 aout 1949

Les soussignés, Pléni-

potentiaires des Gouver-

nements représentés å la

Conférence diplomatique

qui s’est réunie å Genéve

du 21 avril au 12 aout

1949 en vue de reviser la

Xme Convention de la

Haye du 18 octobre 1907

pour 1’adaptation å la

guerre maritime des prin-

cipes de la Convention de

Genéve de 1906, sont con-

venus de ce qui suit:

CHAPITRE I

Dispositions générales

article 1

Les Hautes Parties con-

tractantes s’engagent å

respecter et å faire respec-

ter la présente Convention

en toutes circonstances.

article 2

En dehors des disposi­

tions qui doivent entrer

en vigueur dés le temps de

paix, la présente Conven­

tion s’appliquera en cas de

guerre déclarée ou de tout

autre conflit armé surgis-

sant entre deux ou plu-

sieurs des Hautes Parties

contractantes, méme si

l’état de guerre n’est pas

reconnu par 1’une d’elles.

Genéve-konventionen

den 12 augusti 1949 an­

gående förbättrande av

behandlingen av sårade,

sjuka och skeppsbrutna

tillhörande stridskraf­

terna till sjöss.

Undertecknade, befull-

mäktigade ombud för de

regeringar, vilka låtit sig

företrädas vid den diplo­

matiska konferens, som

hållits i Genéve från den

21 april till den 12 augusti

1949 för revision av X-de

Haag-konventionen den

18 oktober 1907 angående

tillämpning på sjökriget

av principerna i 1906 års

Genéve-konvention, hava

överenskommit om föl­

jande bestämmelser:

KAPITEL I

Allmänna bestämmelser

artikel 1

De höga fördragsslu-

tande parterna förbinda

sig att under alla förhål­

landen iakttaga denna

konvention och sörja för

att den iakttages.

artikel 2

Förutom de bestäm­

melser, som skola träda i

tillämpning redan i freds­

tid, skall denna konven­

tion tillämpas i varje för­

klarat krig eller annan

väpnad konflikt, som upp­

står mellan två eller flera

av de höga fördragsslutan-

de parterna även om en

av dem icke erkänner att

krigstillstånd föreligger.

Kungl. Maj:ts proposition nr 37.

53

The Convention shall

also apply to all cases of

partial or total occupation

of the territory of a High

Contracting Party, even

if the said occupation

meets with no armed re-

sistance.

Although one of the

Powers in conflict may

not be a party to the pres­

ent Convention, the Pow­

ers who are parties thereto

shall remain bound by it

in their mutual relations.

They shall furthermore

be bound by the Conven­

tion in relation to the said

Power, if the latter ac-

cepts and applies the pro­

visions thereof.

article

3

In the case of armed

conflict not of an interna-

tional character occurring

in the territory of one of

the High Contracting Par­

ties, each Party to the

conflict shall be bound to

apply, as a minimum, the

following provisions:

(1) Persons taking no

active part in the hostili-

ties, including members of

armed forces who have

laid down their arms and

those placed hors de com-

bat by sickness, wounds,

detention, or any other

cause, shall in all circum-

stances be treated hu-

manely, without any ad-

verse distinction founded

on race, colour, religion

or faith, sex, birth or

wealth, or any other sim­

ilar criteria.

La Convention s’appli-

quera également dans tous

les cas d’occupation de

tout ou partie du terri-

toire d’une Haute Partie

contractante, méme si

cette occupation ne ren-

contre aucune résistance

militaire.

Si l’une des Puissances

en conflit n’est pas partie

å la présente Convention,

les Puissances parties å

celle-ci resteront néan-

moins liées par elle dans

leurs rapports réciproques.

Elles seront liées en outre

par la Convention envers

ladite Puissance, si celle-ci

en accepte et en applique

les dispositions.

article

3

En cas de conflit armé

ne présentant pas un ca-

ractére international et

surgissant sur le territoire

de l’une des Hautes Par­

ties contractantes, cha-

cune des Parties au con­

flit sera tenue d’appliquer

au moins les dispositions

suivantes:

1) Les personnes qui ne

participent pas directe-

ment aux hostilités, y

compris les membres de

forces armées qui ont dé-

posé les armes et les per­

sonnes qui ont été mises

hors de combat par ma-

ladie, blessure, détention,

ou pour toute autre cause,

seront, en toutes circon-

stances, traitées avec hu-

manité, sans aucune dis­

tinction de caractére dé-

favorable basée sur la

race, la couleur, la religion

ou la croyance, le sexe, la

naissance ou la fortune,

Konventionen skall li­

kaledes tillämpas vid oc­

kupation av hela eller en

del av en av de höga

fördragsslutande parter­

nas territorium, även om

ockupationen icke möter

något militärt motstånd.

Även om en av de i kon­

flikten inbegripna mak­

terna icke biträtt denna

konvention skall den lik­

väl vara bindande för de

makter, som biträtt den­

samma, i deras inbördes

förhållanden. Konventio­

nen skall vidare vara bin­

dande för dem gentemot

nämnda makt, därest

denna antager och tilläm­

par dess bestämmelser.

artikel

3

För den händelse väp­

nad konflikt, som icke är

av internationell karak­

tär, uppkommer på en av

de höga fördragsslutan­

de parternas territorium,

skall envar stridande part

vara skyldig att tillämpa

åtminstone följande be­

stämmelser:

1) Personer, som icke

direkt deltaga i fientlig-

heterna, däribland med­

lemmar av stridskrafter­

na, som nedlagt vapnen,

och personer, som försatts

ur stridbart skick genom

sjukdom, sårskada, fång­

enskap eller av varje an­

nat skal, skola under alla

förhållanden behandlas

med humanitet och ingen

skall utsättas för sämre

behandling på grund av

ras, färg, religion eller tro,

kön, börd, förmögenhet

eller annan dylik omstän­

dighet.

54

Kungl. Maj:ts proposition nr 37.

To this end, the follow-

ing acts are and shall re-

main prohibited åt any

time and in any place

whatsoever with respect

to the above-mentioned

persons:

(a) violence to life and

person, in particular mur-

der of all kinds, mutila-

tion, cruel treatment and

torture;

(b) taking of hostages;

(c) outrages upon per­

sonal dignity, in particu­

lar, humiliating and de-

grading treatment;

(d) the passing of sen-

tences and the carrying

out of executions without

previous judgment pro-

nounced by a regularly

constituted court, afford-

ing all the judicial guar-

antees which are recognis-

ed as indispensable by

civilised peoples.

(2) The wounded, sick

and shipwrecked shall be

collected and cared for.

An impartial humani-

tarian body, such as the

International Committee

of the Red Cross, may of­

fer its services to the Par-

ties to the conflict.

The Parties to the con­

flict should further en-

deavour to bring into

force, by means of special

agreements, all or part of

the other provisions of the

present Convention.

The application of the

preceding provisions shall

not affect the legal status

of the Parties to the con­

flict.

ou tout autre critére ana-

logue.

A cet effet, sont et de-

meurent prohibés, en tout

temps et en tout lieu, å

1’égard des personnes men-

tionnées ci-dessus:

d) les atteintes portées

å la vie et å 1’intégrité cor-

porelle, notamment le

meurtre sous toutes ses

formes, les mutilations,

les traitements cruels, tor-

tures et supplices;

b) les prises d’otages;

c) les atteints å la di-

gnité des personnes, no­

tamment les traitements

humiliants et dégradants;

d) les condamnations

prononcées et les exécu-

tions effectuées sans un

jugement préalable, rendu

par un tribunal réguliére-

ment constitué, assorti des

garanties judiciaires re-

connues comme indispen-

sables par les peuples ci-

vilisés.

2) Les blessés, les mala-

des et les naufragés seront

recueillis et soignés.

Un organisme humani-

taire impartial, tel que le

Comité international de

la Croix-Rouge, pourra

offrir ses services aux Par­

ties au conflit.

Les Parties au conflit

s’efforceront, d’autre part,

de mettre en vigueur par

voie d’accords spéciaux

tout ou partie des autres

dispositions de la présente

Convention.

L’application des dis­

positions qui précédent

n’aura pas d’effet sur le

statut juridique des Par­

ties au conflit.

I detta syfte äro och

förbliva i vad avser ovan­

nämnda personer följande

handlingar städse och var­

helst det vara må förbjud­

na:

a) våld mot liv och per­

son, i synnerhet mord i

alla dess former, stymp­

ning, grym behandling

och tortyr;

b) tagande av gisslan;

c) kränkning av den

personliga värdigheten,

särskilt förödmjukande

och nedsättande behand­

ling;

d) utmätande av straff

och verkställande av av­

rättning utan föregående

dom, avkunnad av i laga

ordning tillsatt domstol,

vars rättsskipning erbju­

der de garantier, vilka

hållas för oeftergivliga av

civiliserade folk.

2) Sårade, sjuka och

skeppsbrutna skola om­

händertagas och vårdas.

En opartisk humanitär

organisation sådan som

Röda Korsets internatio­

nella kommitté äger er­

bjuda de stridande parter­

na sina tjänster.

De stridande parterna

skola vidare sträva efter

att genom särskilda över­

enskommelser sätta alla

eller en del av denna kon­

ventions övriga bestäm­

melser i kraft.

Tillämpningen av före­

gående bestämmelser skall

icke inverka på de stri­

dande parternas rättsställ­

ning.

Kungl. Maj:ts proposition nr 37.

55

ARTICLE

4

In case of hostilities

between land and naval

forces of Parties to the

conflict, the provisions of

the present Convention

shall apply only to forces

on board ship.

Forces put ashore shall

immediately become sub-

ject to the provisions of

the Geneva Convention

for the Amelioration of

the Condition of the

Wounded and Sick in

Armed Forces in the Field

of August 12, 1949.

article

5

Neutral Powers shall

apply by analogy the pro­

visions of the present Con­

vention to the wounded,

sick and shipwrecked, and

to members of the medical

personnel and to chaplains

of the armed forces of the

Parties to the conflict re-

ceived or interned in their

territory, as well as to

dead persons found.

article 6

In addition to the

agreements expressly pro­

vided for in Artides 10,18,

31, 38, 39, 40, 43 and 53,

the High Contracting Par­

ties may conclude other

special agreements for all

matters concerning which

they may deem it suitable

to make separate provi­

sion. No special agreement

shall adversely affect the

situation of wounded,

sick and shipwrecked

persons, of members of

the medical personnel

or of chaplains, as defined

by the present Conven-

ARTICLE

4

En cas d’opérations de

guerre entre les forces de

terre et de mer des Parties

au conflit, les dispositions

de la présente Convention

ne seront applicables qu’

aux forces embarquées.

Les forces débarquées

seront immédiatement

soumises aux dispositions

de la Convention de Ge­

neve pour Pamélioration

du sort des blessés et des

malades dans les forces

armées en campagne du

12 aout 1949.

article

5

Les Puissances neutres

appliqueront par analogie

les dispositions de la pré­

sente Convention aux

blessés, malades et nau-

fragés, aux membres du

personnel sanitaire et reli-

gieux, appartenant aux

forces armées des Parties

au conflit, qui seront re?us

ou internés sur leur terri-

toire, de méme qu’aux

morts recueillis.

article 6

En dehors des accords

expressément prévus par

les artides 10, 18, 31, 38,

39,40, 43 et 53, les Hautes

Parties contractantes

pourront conclure d’au-

tres accords spéciaux sur

toute question qu’il leur

paraitrait opportun de

régler particuliérement.

Aucun accord spécial ne

pourra porter préjudice å

la situation des blessés,

malades et naufragés,

ainsi que des membres du

personnel sanitaire et re-

ligieux, telle qu’elle est

réglée par la présente Con-

artikel

4

I händelse av krigs­

handlingar mellan de stri­

dande parternas land-

och sjöstridskrafter, skola

denna konventions be­

stämmelser endast till-

lämpas på styrkor ombord

på fartyg.

Styrkor, som sättas

iland, bliva omedelbart

underkastade bestämmel­

serna i Genéve-konven-

tionen den 12 augusti

1949 angående förbättran­

de av sårades och sjukas

behandling vid stridskraf­

terna i fält.

artikel

5

Neutral makt skall ana­

logt tillämpa denna kon­

ventions bestämmelser på

sårade, sjuka och skepps­

brutna samt på medlem­

mar av sjukvårdspersona­

len och militärpräster, vil­

ka tillhöra de stridande

parternas väpnade styr­

kor och mottagas eller in­

terneras på dess territo­

rium, liksom på döda, som

påträffas.

artikel 6

Förutom de överens­

kommelser, som uttryck­

ligen angivas i artiklarna

10, 18, 31, 38, 39, 40, 43

och 53, äga de höga för-

dragsslutande parterna

avsluta andra särskilda

överenskommelser röran­

de alla frågor, som de anse

lämpligt att göra till före­

mål för särskild reglering.

Genom särskild överens­

kommelse må ej sårade,

sjuka och skeppsbrutna

liksom ej heller medlem­

mar av sjukvårdspersona­

len eller militärpräster för­

sättas i sämre läge än vad

56

Kungl. Maj:ts proposition nr 37.

tion, nor restrict the rights

which it confers upon

them.

Wounded, sick and

shipwrecked persons, as

well as medical person-

nel and, chaplains, shall

continue to have the

benefit of such agree-

ments as long as the

Convention is applicable

to them, except where ex­

press provisions to the

contrary are contained in

the aforesaid or in subse-

quent agreements, or

where more favourable

measures have been taken

with regard to them by

one or other of the Parties

to the conflict.

article

7

Wounded sick and ship­

wrecked persons, as well

as members of the med­

ical personnel and chap­

lains, may in no cir-

cumstances renounce in

part or in entirety the

rights secured to them by

the present Convention,

and by the special agree­

ments referred to in the

foregoing Article, if such

there be.

article 8

The present Convention

shall be applied with the

cooperation and under the

scrutiny of the Protecting

Powers whose duty it is

to safeguard the interests

of the Parties to the

conflict. For this purpose,

the Protecting Powers

may appoint, apart from

their diplomatic or con-

sular staff, delegates from

amongst their own na-

vention, ni restreindre les

droits que celle-ci leur ac-

corde.

Les blessés, malades et

naufragés, ainsi que les

membres du personnel sa-

nitaire et religieux, reste-

ront au bénéfice de ees ac-

cords aussi longtemps que

la Convention leur est ap­

plicable, sauf stipulations

contraires contenues ex-

pressément dans les sus-

dits accords ou dans des

accords ultérieurs, ou éga-

lement sauf mesures plus

favorables prises å leur

égard par l’une ou l’autre

des Parties au conflit.

article

7

Les blessés, malades et

naufragés, ainsi que les

membres du personnel

sanitaire et religieux, ne

pourront en aucun cas

renoncer partiellement ou

totalement aux droits que

leur assurent la présente

Convention et, le cas

échéant, les accords spé-

ciaux visés å 1’article

précédent.

article 8

La présente Convention

sera appliquée avec le con-

cours et sous le contröle

des Puissances protectri-

ces chargées de sauvegar-

der les intéréts des Parties

au conflit. A cet effet, les

Puissances protectrices

pourront, en dehors de

leur personnel diplomati-

que ou consulaire, dési-

gner des délégués parmi

leurs propres ressortis-

som stadgas i denna kon­

vention; ej heller må dem

i konventionen tillerkända

rättigheter genom dylik

överenskommelse inskrän­

kas.

Sårade, sjuka och

skeppsbrutna liksom med­

lemmar av sjukvårdsper­

sonalen och militärpräster

skola åtnjuta de i sagda

överenskommelser stad­

gade förmånerna under

den tid konventionen på

dem är tillämplig, dock

under förutsättning, dels

att icke annat uttryckli­

gen föreskrives i nyss­

nämnda eller i senare av­

slutade överenskommelser,

dels ock att icke någon av

de stridande parterna vid­

tagit åtgärder för gynnsam­

mare behandling av dem.

artikel

7

Sårade, sjuka och

skeppsbrutna liksom med­

lemmar av sjukvårds­

personalen och militär­

präster må icke under

några omständigheter va­

re sig helt eller delvis av­

säga sig de rättigheter,

som denna konvention

och, i förekommande fall,

i föregående artikel angiv­

na särskilda överenskom­

melser tillerkänna dem.

artikel 8

Denna konvention skall

tillämpas under medver­

kan och kontroll av de

skyddsmakter, vilka ha

till uppgift att tillvara­

taga de stridande parter­

nas intressen. För sådant

ändamål skola skydds-

makterna äga att vid si­

dan av sin diplomatiska

och konsulära personal

utse delegerade bland sina

egna eller bland andra

Kungl. Maj:ts proposition nr 37.

57

tionals or the nationals

of other neutral Powers.

The said delegates shall

be subject to the approval

of the Power with which

they are to carry out their

duties.

The Parties to the con-

flict shall facilitate to the

greatest extent possible

the task of the representa­

tives or delegates of the

Protecting Powers.

The representatives or

delegates of the Protec­

ting Powers shall not in

any case exceed their mis­

sion under the present

Convention. They shall,

in particular, take account

of the imperative necessi-

ties of security of the

State wherein they carry

out their duties. Their ac-

tivities shall only be re-

stricted as an exceptional

and temporary measure

when this is rendered nec-

essary by imperative mil-

itary necessities.

article

9

The provisions of the

present Convention con-

stitute no obstacle to the

humanitarian activities

which the International

Committee of the Red

Cross or any other impar-

tial humanitarian organi­

sation may, subject to the

consent of the Parties to

the conflict concerned,

undertake for the protec-

tion of wounded, sick

and shipwrecked persons,

medical personnel and

chaplains, and for their

relief.

article 10

The High Contracting

Parties may åt any time

agree to entrust to an or-

sants ou parmi les ressor-

tissants d’autres Puissan-

ces neutres. Ces délégués

devront étre soumis å

1’agrément de la Puissance

auprés de laquelle ils exer-

ceront leur mission.

Les Parties au conflit

faciliteront, dans la plus

large mesure possible, la

tåche des représentants

ou délégués des Puissances

protectrices.

Les représentants ou

délégués des Puissances

protectrices ne devront

en aucun cas dépasser les

limites de leur mission,

telle qu’elle ressort de la

présente Convention; ils

devront notamment tenir

compte des nécessités im-

périeuses de sécurité de

1’Etat auprés duquel ils

exercent leurs fonctions.

Seules des exigences mili-

taires impérieuses peuvent

autoriser, å titre excep-

tionnel et temporaire, une

restriction de leur activité.

article

9

Les dispositions de la

présente Convention ne

font pas obstacle aux ac-

tivités humanitaires que

le Comité international de

la Croix-Rouge, ainsi que

tout autre organisme hu-

manitaire impartial, en-

treprendra pour la preten­

tion des blessés, malades

et naufragés, ainsi que des

membres du personnel sa-

nitaire et religieux, et

pour les secours å leur ap­

porter, moyennant l’agré-

ment des Parties au con­

flit intéressées.

article 10

Les Hautes Parties con-

tractants pourront, en

tout temps, s’entendre

neutrala makters medbor­

gare. Dessa delegerade

skola underställas god­

kännande av den makt,

hos vilken de skola utföra

sitt uppdrag.

De stridande parterna

skola i största möjliga

omfattning underlätta ar­

betet för skyddsmaktens

representanter eller dele­

gerade.

Skyddsmaktens repre­

sentanter eller delegerade

må icke under några om­

ständigheter överskrida

den i denna konvention

angivna ramen för sitt

uppdrag; de skola särskilt

beakta för den stat, hos

vilken de utöva sin verk­

samhet, angelägna säker­

hetskrav. Endast undan­

tagsvis och för en kortare

tid må deras verksamhet

begränsas, när detta på

grund av tvingande mili­

tära skäl är nödvändigt.

artikel

9

Restämmelserna i den­

na konvention utgöra ej

hinder för den humanitära

verksamhet, som Röda

Korsets internationella

kommitté eller annan

opartisk, humanitär orga­

nisation med vederböran­

de stridande parters sam­

tycke må komma att ut­

öva till skydd och bi­

stånd för sårade, sjuka

och skeppsbrutna liksom

för medlemmar av sjuk­

vårdspersonalen och mili­

tärpräster.

artikel 10

De höga fördragsslu-

tande parterna äga städse

överenskomma att åt or­

58

Kungl. Maj.ts proposition nr 37.

ganisation which offers all

guarantees of impartiality

and efficacy the duties

incumbent on the Pro-

tecting Powers by virtue

of the present Convention.

When wounded, sick

and shipwrecked, or medi-

cal personnel and chap-

lains do not benefit or

cease to benefit, no mat­

ter for what reason, by

the activities of a Protec-

ting Power or of an organ­

isation provided for in

the first paragraph above,

the Detaining Power shall

request a neutral State, or

such an organisation, to

undertake the functions

performed under the pres­

ent Convention by a Pro-

tecting Power designated

by the Parties to a con-

flict.

If protection cannot be

arranged accordingly, the

Detaining Power shall re­

quest or shall accept, sub-

ject to the provisions of

this Artide, the offer of

the services of a humani-

tarian organisation, such

as the International Com-

mittee of the Red Cross, to

assume the humanitarian

functions performed by

Protecting Powers under

the present Convention.

Any neutral Power, or

any organisation invited

by the Power concerned or

offering itself for these

purposes, shall be required

to act with a sense of re-

sponsibility towards the

pour confier å un orga-

nisme présentant toutes

garanties d’impartialité et

d’efficacité les tåches dé-

volues par la présente

Convention aux Puissan-

ces protectrices.

Si des blessés, malades

et naufragés, ou des mem-

bres du personnel sani-

taire et religieux, ne béné-

ficient pas ou ne bénéfi-

cient plus, quelle qu’en

soit la raison, de 1’activité

d’une Puissance protec-

trice ou d’un organisme

désigné conformément å

Falinéa premier, la Puis­

sance détentrice devra de-

mander soit å un Etat

neutre, soit å un tel or­

ganisme, d’assumer les

fonctions dévolues par la

présente Convention aux

Puissances protectrices

désignées par les Parties

au conflit.

Si une protection ne

peut étre ainsi assurée, la

Puissance détentrice de­

vra demander å un orga­

nisme humanitaire, tel

que le Comité internatio-

nal de la Croix-Rouge,

d’assumer les tåches hu-

manitaires dévolues par

la présente Convention

aux Puissances protectri­

ces ou devra accepter,

sous réserve des disposi­

tions du présent artide,

les offres de services éma-

nant d’un tel organisme.

Toute Puissance neutre

ou tout organisme invité

par la Puissance intéressée

ou s’offrant aux fins sus-

mentionnées devra, dans

son activité, rester con-

scient de sa responsabilité

ganisation, som erbjuder

garantier för opartiskhet

och effektivitet, anförtro

de uppgifter, som enligt

denna konvention till­

komma skyddsmakterna.

Därest sårade, sjuka el­

ler skeppsbrutna, med­

lemmar av sjukvårdsper­

sonalen eller militärpräs­

ter, av vad anledning det

vara må, icke åtnjuta eller

upphört att åtnjuta för­

månen av skyddsmakts

eller jämlikt bestämmel­

serna i föregående stycke

utsedd organisations verk­

samhet, skall den kvar-

hållande makten antin­

gen hos neutral stat eller

hos sådan organisation

anhålla, att den måtte

påtaga sig de uppgifter,

som jämlikt denna kon­

vention tillkomma av de

stridande parterna utsed­

da skyddsmakter.

Om skydd icke på detta

sätt kan beredas ifråga­

varande personer skall

den kvarhållande makten

antingen hos en huma­

nitär organisation sådan

som Röda Korsets inter­

nationella kommitté hem­

ställa, att den måtte på­

taga sig de humanitära

åligganden, som enligt be­

stämmelserna i denna

konvention tillkomma

skyddsmakt, eller för så

vitt icke annat framgår av

bestämmelserna i denna

artikel, antaga av så­

dan organisation erbjudna

tjänster.

Neutral makt eller or­

ganisation, som av veder­

börande makt anmodats

att ställa sig till förfogan­

de eller självmant erbju­

dit sina tjänster för nyss­

nämnda ändamål, skall

Kungl. Maj:ts proposition nr 37.

59

Party to the conflict on

which persons protected

by the present Convention

depend, and shall be re-

quired to furnish suffi-

cient assurances that it is

in a position to undertake

the appropriate functions

and to discharge them

impartially.

No derogation from the

preceding provisions shall

be made by special agree-

ments between Powers

one of which is restricted,

even temporarily, in its

freedom to negotiate with

the other Power or its

allies by reason of mili-

tary events, more partic-

ularly where the whole,

or a substantial part, of

the territory of the said

Power is occupied.

Whenever, in the pres­

ent Convention, mention

is made of a Protecting

Power, such mention also

applies to substitute or­

ganisations in the sense

of the present Artide.

article 11

In cases where they

deem it advisable in the

interest of protected per­

sons, particularly in cases

of disagreement between

the Parties to the conflict

as to the application or

interpretation of the pro­

visions of the present Con­

vention, the Protecting

Powers shall lend their

good offices with a view

to settling the disagree­

ment.

For this purpose, each

of the Protecting Powers

may, either åt the invita­

tion of one Party or on its

own initiative, propose to

envers la Partie au conflit

dont relévent les person-

nes protégées par la pré-

sente Convention, et de-

vra fournir des garanties

suffisantes de capacité

pour assumer les fonctions

en question et les remplir

avec impartialité.

Il ne pourra étre dérogé

aux dispositions qui pré-

cédent par accord parti-

culier entre des Puissances

dont Pune se trouverait,

méme temporairement,

vis-å-vis de 1’autre Puis-

sance ou de ses alliés, li-

mitée dans sa liberté de

négociation par suite des

événements militaires, no-

tamment en cas d’une oc-

cupation de la totalité ou

d’une partie importante

de son territoire.

Toutes les fois qu’il est

fait mention dans la pré-

sente Convention de la

Puissance protectrice, cet-

te mention désigne égale-

ment les organismes qui

la remplacent au sens du

present article.

ARTICLE 11

Dans tous les cas ou

elles le jugeront utile dans

1’intérét des personnes

protégées, notamment en

cas de désaccord entre les

Parties au conflit sur 1’ap-

plication ou Interpreta­

tion des dispositions de la

présente Convention, les

Puissances protectrices

préteront leurs bons offi­

ces aux fins de réglement

du différend.

A cet effet, chacune des

Puissances protectrices

pourra, sur 1’invitation

d’une Partie ou spontané-

ment, proposer aux Par-

handla i känsla av ansvar

gentemot den stridande

part, under vilken de

jämlikt denna konvention

skyddade personerna ly­

da, och erbjuda tillfreds­

ställande garantier för sin

förmåga att påtaga sig

och opartiskt utföra ifrå­

gavarande uppgifter.

Överenskommelse om

undantag från föregående

bestämmelser kan icke

träffas mellan makter, av

vilka den ena, om ock en­

dast tillfälligtvis, gent­

emot den andra makten

eller dess allierade har

begränsad förhandlings­

frihet såsom en följd av

de militära händelserna,

särskilt vid ockupation av

hela eller en betydande

del av dess territorium.

När i denna konvention

talas om skyddsmak t, av­

ses därmed jämväl sådan

organisation som i enlig­

het med bestämmelserna

i denna artikel trätt i

skyddsmakts ställe.

ARTIKEL 11

När helst skyddsmak-

terna det finna påkallat i

de skyddade personernas

intresse, särskilt vid me­

ningsskiljaktighet mellan

de stridande parterna rö­

rande tillämpningen och

tolkningen av denna kon­

ventions bestämmelser,

skola de lämna sina bona

officia för tvistens lös­

ning.

För sådant ändamål

äger envar av skyddsmak-

terna antingen på anmo­

dan av part eller ock själv­

mant föreslå de stridan-

60

Kungl. Maj:ts proposition nr 37.

the Parties to the conflict

a meeting of their repre­

sentatives, in particular

of the authorities respon-

sible for the wounded, sick

and shipwrecked, med-

ical personnel and chap-

lains, possibly on neutral

territory suitably chosen.

The Parties to the conflict

shall be bound to give

effect to the proposals

made to them for this

purpose. The Protecting

Powers may, if necessary,

propose for approval by

the Parties to the conflict,

a person belonging to a

neutral Power or dele­

gated by the International

Committee of the Red

Cross, who shall be invited

to take part in such a

meeting.

ties au conflit une reunion

de leurs représentants et,

en particulier, des autori-

tés chargées du sort des

blessés, malades et nau-

fragés, ainsi que des mem-

bres du personnel sani-

taire et religieux, éventu-

ellement sur un territoire

neutre convenablement

choisi. Les Parties au con­

flit seront tenues de don-

ner suite aux propositions

qui leur seront faites dans

ce sens. Les Puissances

protectrices pourront, le

cas échéant, proposer å

1’agrément des Parties au

conflit une personnalité

appartenant å une Puis-

sance neutre, ou une per­

sonnalité déléguée par le

Comité international de

la Croix-Rouge, qui sera

appelée å participer å cet-

te réunion.

CHAPTER II

Wounded, Sick and Ship­

wrecked

article 12

Members of the arm­

ed forces and other per­

sons mentioned in the

following Article, who are

åt sea and who are wound­

ed, sick or shipwrecked,

shall be respected and pro-

tected in all circumstan-

ces, it being understood

that the term “shipwreck”

means shipwreck from

any cause and includes

forced landings åt sea by

or from aircraft.

Such persons shall be

treated humanely and

cared for by the Parties

CHAPITRE II

Des blessés, des malades et

des naujragés

article 12

Les membres des forces

armées et les autres per-

sonnes mentionnées å l’ar-

ticle suivant qui se trou-

veront en mer et qui se­

ront blessés, malades ou

naufragés, devront étre

respectés et protégés en

toutes circonstances, étant

entendu que le terme de

naufrage sera applicable

å tout naufrage, quelles

que soient les circonstan­

ces dans lesquelles il s’est

produit, y compris 1’amer-

rissage forcé ou la chute

en mer.

Ils seront traités et soi-

gnés avec humanité par

la Partie au conflit qui les

de parterna en samman­

komst, eventuellt å lämp­

ligt neutralt område, mel­

lan deras representanter

och särskilt mellan de

för behandlingen av de

sårade, sjuka och skepps­

brutna samt medlemmar­

na av sjukvårdspersonalen

och militärprästerna an­

svariga myndigheterna.

De stridande parterna sko­

la vara skyldiga att efter­

komma förslag, som fram­

ställas till dem i nu nämnt

syfte. Skyddsmakt må,

därest så befinnes lämp­

ligt, hemställa till de stri­

dande parterna att med­

giva, att viss person, till­

hörande neutral makt el­

ler utsedd av Röda Kor­

sets internationella kom­

mitté, kallas att deltaga

i denna sammankomst.

KAPITEL II

Sårade, sjuka och

skeppsbrutna

artikel 12

Medlemmar av de väp­

nade styrkorna och övriga

i följande artikel angivna

personer, som befinna sig

till sjöss och äro sårade,

sjuka eller skeppsbrutna,

skola under alla förhål­

landen respekteras och

skyddas; med uttrycket

skeppsbrott förstås härvid

varje skeppsbrott, oav­

sett under vilka omstän­

digheter det inträffat, in­

begripet nödlandning på

vatten eller störtning i

vatten av eller från luft­

fartyg.

De skola av den stri­

dande part, i vars våld de

fallit, behandlas med hu­

Kungl. Maj:ts proposition nr 37.

61

to the conflict in whose

power they may be, with-

out any adverse distinc-

tion founded on sex, race,

nationality, religion, pol-

itical opinions, or any

other similar criteria. Any

attempts upon their lives,

or violence to their per­

sons, shall be strictly pro-

hibited; in particular, they

shall not be murdered or

exterminated, subjected

to torture or to biological

experiments; they shall

not wilfolly be left with-

out medical assistance and

care, nor shall conditions

exposing them to conta-

gion or infection be cre-

ated.

Only urgent medical

reasons will authorise pri-

ority in the order of treat-

ment to be administered.

Women shall be treated

with all consideration due

to their sex.

aiiticle

13

The present Convention

shall apply to the wound-

ed, sick an shipwrecked åt

sea belonging to the fol-

lowing categories:

(1) Members of the

armed forces of a Party

to the conflict as well as

members of militias or

volunteer corps forming

part of such armed for­

ces;

(2) Members of other

militias and members of

other volunteer corps, in-

cluding those of organised

resistance movements, be­

longing to a Party to the

conflict and operating in

or outside their own terri-

tory, even if this territory

is occupied, provided that

aura en son pouvoir, sans

aucune distinction de ca-

ractére défavorable basée

sur le sexe, la race, la na-

tionalité, la religion, les

opinions politiques ou

tout autre critére analo-

gue. Est strictement inter-

dite toute atteinte å leur

vie et å leur personne et,

entre autres, le fait de les

achever ou de les exter-

miner, de les soumettre å

la torture, d’effectuer sur

eux des expériences biolo-

giques, de les laisser de

fac;on préméditée sans se-

cours médical ou sans

soins, ou de les exposer å

des risques de contagion

ou d’infection créés å cet

effet.

Seules des raisons d’ur-

gence médicale autorise-

ront une priorité dans

l’ordre des soins.

Les femmes seront trai-

tées avec tous les égards

particuliers dus å leur

sexe.

article

13

La présente Convention

s’appliquera aux naufra-

gés, blessés et malades en

mer appartenant aux ca-

tégories suivantes:

1) les membres des for­

ces armées d’une Partie

au conflit, de méme que

les membres des milices et

des corps de volontaires

faisant partie de ees forces

armées;

2) les membres des

autres milices et les mem­

bres des autres corps de

volontaires, y compris

ceux des mouvements de

résistance organisés, ap­

partenant å une Partie au

conflit et agissant en de-

hors ou å Pintérieur de

leur propre territoire,

manitet och vårdas, och

ingen skall utsättas för

sämre behandling på

grund av kön, ras, natio­

nalitet, religion, politiska

åsikter eller annan dylik

omständighet. Varje an­

grepp mot liv eller person

är strängt förbjudet, sär­

skilt må ifrågavarande

personer icke dödas eller

bringas om livet genom

massmord, underkastas

tortyr eller utsättas för

biologiska experiment; de

må ej heller avsiktligt

lämnas utan medicinsk

hjälp eller vård eller ut­

sättas för avsiktligt fram­

kallade smitto- eller in­

fektionsrisker,

Endast trängande me­

dicinska skäl berättiga till

förtursrätt i fråga om

vård.

Kvinnor skola behand­

las med alla de hänsyn,

som tillkomma deras kön.

artikel

13

Denna konvention skall

tillämpas på skeppsbrut­

na, sårade och sjuka till

sjöss, vilka tillhöra föl­

jande kategorier:

1) medlemmar av stri­

dande parts stridskrafter

ävensom medlemmar av

milistrupper och frivillig­

kårer, vilka ingå i strids­

krafterna;

2) medlemmar av andra

milistrupper och frivillig-

kårer, inbegripet medlem­

mar av en organiserad

motståndsrörelse, vilka ly­

da under stridande part

och vilka äro verksamma

utanför eller inom eget

territorium, även om det­

ta territorium är ockupe-

62

Kungl. Maj:ts proposition nr 37.

such militias or volunteer

corps, including such or-

ganised resistance move-

ments, fulfil the following

conditions:

(a) that of being com-

manded by a person re-

sponsible for his subordi-

nates;

(b) that of having a

fixed distinctive sign re-

cognisable åt a distance;

(c) that of carrying

arms openly;

(d) that of conducting

their operations in ac-

cordance with the laws

and customs of war.

(3) Members of regular

armed forces who profess

allegiance to a Govern­

ment or an authority not

recognised by the Detain-

ing Power.

(4) Persons who accom-

pany the armed forces with-

out actually being mem­

bers thereof, such as civil-

ian members of military

aircraft crews, war corre-

spondents, supply contrac-

tors, members of labour

units or of services re-

sponsible for the welfare

of the armed forces, pro­

vided that they have re-

ceived authorisation from

the armed forces which

they accompany.

(5) Members of crews,

including masters, pilots

and apprentices, of the

merchant marine and the

crews of civil aircraft of

the Parties to the conflict,

who do not benefit by

more favourable treat-

ment under any other

provisions of international

law.

méme si ce territoire est

occupé, pourvu que ees

milices ou corps de volon-

taires, y compris ees mou-

vements de résistance or-

ganisés, remplissent les

conditions suivantes:

a) d’avoir å leur tete

une personne responsable

pour ses subordonnés;

b) d’avoir un signe dis-

tinetif fixe et reconnais-

sable å distance;

c) de porter ouverte-

ment les armes;

d.) de se conformer, dans

leurs opérations, aux lois

et coutumes de la guerre;

3) les membres des for­

ces armées réguliéres qui

se réclament d’un gouver-

nement ou d’une autorité

non reconnus par la Puis-

sance détentrice;

4) les personnes qui sui-

vent les forces armées

sans en faire direetement

partie, telles que les mem­

bres civils d’équipages

d’avions militaires, cor-

respondants de guerre,

fournisseurs, membres

d’unités de travail ou de

services chargés du bien-

étre des militaires, å con­

dition qu’elles en aient

re<pi 1’autorisation des for­

ces armées qu’elles ac-

compagnent;

5) les membres des équi-

pages, y compris les com-

mandants, pilotes et ap-

prentis, de la marine mar-

chande et les équipages de

1’aviation civile des Par­

ties au conflit qui ne béné-

ficient pas d’un traite-

ment plus favorable en

vertu d’autres dispositions

du droit international;

rat, under förutsättning

att milistrupperna eller

frivilligkårerna, inbegri­

pet den organiserade mot­

ståndsrörelsen, uppfylla

följande villkor:

a) att de stå under befäl

av person, som är ansva­

rig för sina underordnade;

b) att de bära ett be­

stämt och på avstånd

igenkännligt utmärkande

tecken;

c) att de bära sina va­

pen öppet;

d) att de vid sina ope­

rationer iakttaga krigets

lagar och bruk;

3) medlemmar av regel­

rätta militära förband,

vilka förklara sig lyda un­

der en regering eller en

myndighet, som icke er­

kännes av den makt, i

vars våld de fallit;

4) personer, som åtfölja

stridskrafterna utan att

direkt tillhöra dem, så­

som civila medlemmar av

besättningen på militärt

luftfartyg, krigskorres­

pondenter, leverantörer

samt medlemmar av ar­

betsenheter eller personal

som sörjer för militärernas

välbefinnande, under för­

utsättning att de erhållit

vederbörligt bemyndi­

gande av de stridskrafter,

som de åtfölja;

5) medlemmar av be­

sättningen, inbegripet be­

fälhavare, lotsar och ele­

ver, på handelsfartyg

samt av besättningen på

civila luftfartyg, tillhö­

rande stridande part, vil­

ka icke jämlikt andra

bestämmelser i den inter­

nationella rätten åtnjuta

gynnsammare behandling;

Kungl. Maj.ts proposition nr 37.

63

(6) Inhabitants of a

non-occupied territory

who, on the approach of

the enemy, spontaneously

take up arms to resist the

invading forces, without

having had time to form

themselves into regular

armed units, provided

they carry arms openly

and respect the laws and

customs of war.

article

14

All warships of a bellig-

erent Party shall have

the right to demand that

the wounded, sick or ship-

wrecked on board military

hospital ships, and hospi­

tal ships belonging to relief

societies or to private in-

dividuals, as well as mer-

chant vessels, yachts and

other craft shall be sur-

rendered, whatever their

nationality, provided that

the wounded and sick are

in a fit state to be moved

and that the warship can

provide adequate facili-

ties for necessary medical

treatment.

article

15

If wounded, sick or

shipwrecked persons are

taken on board a neutral

warship or a neutral mili­

tary aircraft, it shall be

ensured, where so re-

quired by international

law, that they can take no

further part in operations

of war.

article

16

Subject to the provi­

sions of Article 12, the

wounded, sick and ship­

wrecked of a belligerent

6) la population d’un

territoire non occupé qui,

å l’approche de 1’ennemi,

prend spontanément les

armes pour combattre les

troupes d’invasion sans

avoir eu le temps de se

constituer en forces ar-

mées réguliéres, si elle

pörte ouvertement les ar­

mes et si elle respecte les

lois et coutumes de la

guerre.

article

14

Tout vaisseau de guerre

d’une Partie belligérante

pourra réclamer la remise

des blessés, des malades

ou des naufragés qui sont

å bord de navires-hopi-

taux militaires, de navi-

res-höpitaux de sociétés

de secours ou de particu-

liers ainsi que de navires

de commerce, yachts et

embarcations, quelle que

soit leur nationalité, pour

autant que 1’état de santé

des blessés et malades en

permette la remise et que

le vaisseau de guerre dis­

pose d’installations per-

mettant d’assurer å ceux-

ci un traitement suffisant.

article

15

Si des blessés, des ma­

lades ou des naufragés

sont recueillis å bord d’un

vaisseau de guerre neutre

ou par un aéronef militaire

neutre, il devra étre pour-

vu, lorsque le droit inter­

national le requiert, å ce

qu’ils ne puissent pas de

nouveau prendre part å

des opérations de guerre.

article

16

Compte tenu des dispo­

sitions de 1’article 12, les

blessés, les malades et les

naufragés d’un belligé-

6) befolkningen å ett

icke besatt område, som

vid fiendens annalkande

självmant griper till va­

pen för att göra motstånd

mot de inryckande trup­

perna utan att hava haft

tid att bilda regelrätta

militära förband, under

förutsättning att den bär

sina vapen öppet och iakt­

tager krigets lagar och

bruk.

artikel

14

Krigförande parts ör­

logsfartyg äger begära att

sårade, sjuka eller skepps­

brutna, vilka befinna sig

ombord på militära sjuk-

vårdsfartyg eller på hjälp-

föreningars eller enskildas

sjukvårdsfartyg, liksom

på handelsfartyg, jakter

eller andra farkoster, oav­

sett fartygens nationali­

tet, överlämnas, för så

vitt de sårades och sjukas

hälsotillstånd medgiver

detta och örlogsfartyget

är försett med tillräckliga

anordningar för beredan­

de åt dem av erforderlig

vård.

artikel

15

Därest sårade, sjuka el­

ler skeppsbrutna tagas

ombord på neutralt ör­

logsfartyg eller neutralt

militärt luftfartyg, skola,

då den internationella rät­

ten det kräver, åtgärder

vidtagas till förebyggande

av att de åter kunna taga

del i krigsoperationerna.

artikel

16

Med iakttagande av be­

stämmelserna i artikel 12

bliva sårade, sjuka och

skeppsbrutna från en krig-

64

Kungl. Maj:ts proposition nr 37.

who fall into enemy hands

shall be prisoners of war,

and the provisions of in-

ternational law concern-

ing prisoners of war shall

apply to them. The captor

may decide, according to

circumstances, whether it

is expedient to hold them,

or to convey them to a

port in the captor’s own

country, to a neutral port

or even to a port in enemy

territory. In the last case,

prisoners of war thus re-

turned to their home

country may not serve for

the duration of the war.

article 17

Wounded, sick or ship-

wrecked persons who are

landed in neutral ports

with the consent of the

local authorities, shall,

failing arrangements to

the contrary between the

neutral and the bellige-

rent Powers, be so guard-

ed by the neutral Power,

where so required by in-

ternational law, that the

said persons cannot again

take part in operations of

war.

The costs of hospital

accommodation and in-

ternment shall be borne

by the Power on wliom

the wounded, sick or ship-

wrecked persons depend.

article 18

After each engagement,

Parties to the conflict

shall, without delay, take

all possible measures to

search for and collect the

shipwrecked, wounded

and sick, to protect them

against pillage and ill-

rant, tombés au pouvoir

de Fadversaire, seront pri-

sonniers de guerre et les

régles du droit des gens

concernant les prisonniers

de guerre leur seront ap-

plicables. Il appartiendra

au capteur de décider, sui-

vant les circonstances, s’il

convient de les garder, de

les diriger sur un port de

son pays, sur un port

neutre, ou méme sur un

port de Fadversaire. Dans

ce dernier cas, les prison­

niers de guerre ainsi ren­

dus å leur pays ne pour-

ront servir pendant la

durée de la guerre.

article 17

Les blessés, les malades

ou les naufragés qui seront

débarqués dans un port

neutre, du consentement

de Fautorité locale, de-

vront, å moins d’un ar­

rangement contraire de

la Puissance neutre avec

les Puissances belligéran-

tes, étre gardés par la

Puissance neutre, lorsque

le droit international le

requiert, de telle maniére

qu’ils ne puissent pas de

nouveau prendre part aux

operations de guerre.

Les frais d’hospitalisa-

tion et d’internement se­

ront supportés par la

Puissance dont relévent

les blessés, les malades ou

les naufragés.

article 18

Apres chaque combat,

les Parties au conflit pren-

dront sans tarder toutes

les mesures possibles pour

rechercher et recueillir les

naufragés, les blessés et

les malades, les protéger

contre le pillage et les

förande, vilka falla i mot­

ståndarens våld, krigs­

fångar och skola folkrät­

tens regler angående krigs­

fångar vara tillämpliga på

dem. Det tillkommer den

tillfångatagande att efter

omständigheterna avgöra,

huruvida det är lämpligt

att kvarhålla dem, sända

dem till hamn i hans eget

land, till neutral hamn el­

ler till och med till hamn i

motståndarens land. I se­

nare fallet må krigsfång­

ar, som i enlighet härmed

återsändas till sitt hem­

land, icke användas i

krigstjänst under den tid

kriget varar.

artikel 17

Sårade, sjuka eller

skeppsbrutna, som med

ortsmyndigheternas till­

stånd landsättas i neutral

hamn, skola, med mindre

annat överenskommits

mellan den neutrala mak­

ten och de krigförande

makterna, då internatio­

nell rätt det kräver, be­

vakas av den neutrala

makten, så att de icke

ånyo kunna taga del i

krigsoperationerna.

Kostnaderna för sjuk­

husvård och internering

skola bestridas av den

makt, under vilken de

sårade, sjuka eller skepps­

brutna lyda.

artikel 18

Efter varje strid skola

de stridande parterna utan

dröjsmål vidtaga alla åt­

gärder i deras makt för

att dels uppsöka och om­

händertaga skeppsbrutna,

sårade och sjuka, skydda

dem mot plundring och

Kungl. Maj:ts proposition nr 37.

65

treatment, to ensure their

adequate care, and to

search for the dead and

prevent their being de-

spoiled.

Whenever circumstan-

ces pennit, the Parties to

the conflict shall conclude

local arrangements for the

removal of the wounded

and sick by sea from a be-

sieged or encircled area

and for the passage of

medical and religious per-

sonnel and equipment on

their way to that area.

article

19

The Parties to the con­

flict shall record as soon

as possible, in respect of

each shipwrecked, wound­

ed, sick or dead person of

the adverse Party falling

into their hands, any par-

ticulars which may assist

in his Identification. These

records should if possible

include:

(a) designation of the

Power on which he de-

pends;

(b) army, regimental,

personal or serial number;

(c) surname;

1d) first name or names;

(e) date of birth;

(/) any other particulars

shown on his identity card

or disc;

(g) date and place of

capture or death;

(h) particulars concern-

ing wounds or illness, or

cause of death.

As soon as possible the

above mentioned infor­

mation shall be forwarded

to the information bureau

mauvais traitements et

leur assurer les soins né-

cessaires, ainsi que pour

rechercher les morts et

empécher qu’ils ne soient

dépouillés.

Toutes les fois que les

circonstances le permet-

tront, les Parties au con-

flit concluront des arran­

gements locaux pour l’é-

vacuation par mer des

blessés et malades d’une

zone assiégée ou encerclée

et pour le passage de per-

sonnel sanitaire et reli-

gieux et de matériel sani­

taire å destination de cette

zone.

article

19

Les Parties au conflit

devront enregistrer, dans

le plus bref délai possible,

tous les éléments propres

å identifier les naufragés,

les blessés, les malades et

les morts de la partie ad­

verse tombés en leur pou-

voir. Ces renseignements

devront si possible com-

prendre ce qui suit:

a) indication de la Puis-

sance dont ils dépendent;

b) affectation ou numé-

ro matricule;

c) nom de famille;

d) le ou les prénoms;

e) date de naissance;

/) tout autre renseigne-

ment figurant sur la carte

ou la plaque d’identité;

g) date et lieu de la cap­

ture ou du décés;

h) renseignements con-

cernant les blessures, la

maladie ou la cause du

décés.

Dans le plus bref délai

possible, les renseigne­

ments mentionnés ci-des-

sus devront étre commu-

misshandel samt lämna

dem erforderlig vård, dels

ock uppsöka döda och för­

hindra att dessa bliva

plundrade.

Så ofta omständighe­

terna det medgiva, skola

de stridande parterna träf­

fa lokala överenskommel­

ser om bortförande till

sjöss av sårade och sjuka

från belägrat eller inne­

slutet område samt om

genomfart till sådant om­

råde av sjukvårdspersonal

och militärpräster samt

sj ukvårdsmateriel.

artikel

19

De stridande parterna

skola, så snart ske kan,

uppteckna alla tillgäng­

liga uppgifter för faststäl­

lande av identiteten hos

skeppsbrutna, sårade, sju­

ka och döda från motpar­

ten, vilka falla i deras

våld. Dessa uppgifter sko­

la om möjligt innefatta

följande:

a) uppgift på makt, un­

der vilken de lyda;

b) truppenhetsnummer

eller registreringsnummer;

c) efternamn;

d) förnamn;

e) födelsedatum;

f) varje annan på iden-

titetsbrickan förekom­

mande uppgift;

g) datum och plats för

tillfångatagande eller

dödsfall;

h) uppgifter angående

sår, sjukdom eller döds­

orsak.

Ovan angivna uppgif­

ter skola, så snart ske kan,

tillställas till den i artikel

122 i Genéve-konventio-

8

Bihang till riksdagens protokoll 1953. 1 samt. Nr 37.

66

Kungl. Maj:ts proposition nr 37.

described in Article 122 of

the Geneva Convention

relative to the Treatment

of Prisoners of War of Au­

gust 12, 1949, which shall

transmit this information

to the Power on which

these persons depend

through the intermediary

of the Protecting Power

and of the Central Pris­

oners of War Agency.

Parties to the conflict

shall prepare and forward

to each other through the

same bureau, certificates

of death or duly authen-

ticated lists of the dead.

They shall likewise collect

and forward through the

same bureau one half of

the double identity disc,

or the identity disc itself

if it is a single disc, last

wills or other documents

of importance to the next

of kin, money and in gen­

eral all artides of an in-

trinsic or sentimental val-

ue, which are found on

the dead. These artides,

together with unidenti-

fied artides, shall be sent

in sealed packets, accom-

panied by statements giv-

ing all particulars neces-

sary for the Identification

of the deceased owners, as

well as by a complete list

of the contents of the par-

cel.

article 20

Parties to the conflict

shall ensure that burial åt

sea of the dead, carried

out individually as far as

circumstances permit, is

niqués au bureau de ren-

seignements visé å 1’article

122 de la Convention de

Geneve relative au traite-

ment des prisonniers de gu-

erre du 12 aout 1949, qui

les transmettra å la Puis-

sance dont dépendent ees

prisonniers, par 1’inter-

médiaire de la Puissance

protectrice et de l’Agence

centrale des prisonniers de

guerre.

Les Parties au conflit

établiront et se communi-

queront, par la voie indi-

quée å 1’alinéa précédent,

les aetes de décés ou les

listes de décés dument

authentifiés. Elles recueil-

leront et se transmettront

également, par 1’intermé-

diaire du méme bureau, la

moitié de la double plaque

d’identité ou la plaque

elle-méme, s’il s’agit d’une

plaque simple, les testa-

ments ou autres docu­

ments présentant de 1’im-

portance pour la famille

des décédés, les sommes

d’argent et, en général,

tous les objets ayant une

valeur intrinséque ou af-

feetive trouvés sur les

morts. Ces objets, ainsi

que les objets non identi-

fiés, seront envoyés dans

des paquets scellés, ac-

compagnés d’une déclara-

tion donnant tous les dé-

tails nécessaires å l’iden-

tification du possesseur

décédé, ainsi que d’un in-

ventaire complet du pa-

quet.

article 20

Les Parties au conflit

veilleront å ce que l’im-

mersion des morts, faite

individuellement dans

toute la mesure ou les cir-

nen den 12 augusti 1949

angående krigsfångars be­

handling omförmälda upp-

lysningsbyrån, som genom

förmedling av skydds-

makt och centralbyrån

för krigsfångar skall vi­

darebefordra dem till den

makt, under vilken ifråga­

varande personer lyda.

De stridande parterna

skola utfärda och på den

väg, som angivits i före­

gående stycke, till var­

andra översända dödsat­

tester eller vederbörligen

bestyrkta förteckningar

över dödsfall. De skola

likaledes tillvarataga och

genom förmedling av

nämnda byrå tillställa

varandra ena hälften av

dubbel identitetsbricka el­

ler hela brickan, om enkel

sådan använts, testamen­

ten eller andra handlingar

av betydelse för de avlid­

nas familjer, penningbe­

lopp och över huvud taget

alla värdeföremål eller fö­

remål med affektionsvär­

de, som påträffas hos de

döda. Dessa föremål lik­

som föremål, vilkas iden­

titet icke kan fastställas,

skola sändas i förseglade

paket åtföljda av en upp­

teckning, innehållande er­

forderliga uppgifter för

fastställande av den av­

lidne ägarens identitet,

samt av en fullständig för­

teckning över paketets in­

nehåll.

ARTIKEL

20

De stridande parterna

skola tillse, att begrav­

ning till sjöss av döda, vil­

ken i den utsträckning

omständigheterna det

Kungl. Maj:ts proposition nr 37.

67

preceded by a careful ex­

amination, if possible by

a medical examination, of

the bodies, with a view to

confirming death, estab-

lishing identity and ena-

bling a report to be made.

Where a double identity

disc is used, one half of

the disc should remain on

the body.

If dead persons are

landed, the provisions of

the Geneva Convention for

the Amelioration of the

Condition of the Wound-

ed and Sick in Armed

Forces in the Field of Au­

gust 12, 1949, shall be

applicable.

article 21

The Parties to the con-

flict may appeal to the

charity of commanders of

neutral merchant vessels,

yachts or other craft, to

take on board and care for

wounded, sick or ship-

wrecked persons, and to

collect the dead.

Vessels of any kind re-

sponding to this appeal,

and those having of their

own accord collected

■wounded, sick or ship-

wrecked persons, shall en-

joy special protection and

facilities to carry out such

assistance.

They may, in no case,

be captured on account of

any such transport; but,

in the absence of any pro-

mise to the contrary, they

shall remain liable to cap-

ture for any violations of

neutrality they may have

committed.

constances le permettront,

soit précédée d’un examen

attentif et si possible mé-

dical des corps, en vue de

constater la mort, d’éta-

blir 1’identité et de pou-

voir en rendre compte.

S’il est fait usage d’une

double plaque d’identité,

la moitié de cette plaque

restera sur le cadavre.

Si des morts sont débar-

qués, les dispositions de

la Convention de Geneve

pour Famélioration du sort

des blessés et des mala-

des dans les forces armées

en campagne du 12 aout

1949 leur seront applica-

bles.

article 21

Les Parties au conflit

pourront faire appel au

zéle charitable des com-

mandants de bateaux de

commerce, yachts ou em-

barcations neutres, pour

prendre å bord et soigner

des blessés, des malades

ou des naufragés ainsi que

pour recueillir des morts.

Les bateaux de tous

genres qui auront répondu

å cet appel, ainsi que ceux

qui spontanément auront

recueilli des blessés, des

malades ou des naufragés,

jouiront d’une protection

spéciale et de facilités

pour 1’exécution de leur

mission d’assistance.

En aucun cas ils ne

pourront étre capturés

pour le fait d’un tel trans­

port; mais, sauf promesses

contraires qui leur au-

raient été faites, ils res-

tent exposés å la capture

pour les violations de neu-

tralité qu’ils pourraient

avoir commises.

medgiva skall ske indivi­

duellt, föregås av en nog­

grann, om möjligt av lä­

kare verkställd undersök­

ning av liken för att

konstatera att döden in­

trätt, fastställa de dödas

identitet och möjliggöra

redogörelse härför. I det

fall att dubbel identitets-

bricka använts, skall ena

hälften av denna kvar-

lämnas på liket.

Därest döda ilandförts,

bliva bestämmelserna i

Genévekonventionen den

12 augusti 1949 angående

förbättrande av de såra­

des och sjukas behandling

vid stridskrafterna i fält

tillämpliga på dem.

artikel 21

De stridande parterna

äga vädja till befälhavare

på neutrala handelsfartyg,

jakter eller andra farkos­

ter att av barmhärtighets-

skäl taga ombord och vår­

da sårade, sjuka eller

skeppsbrutna samt att

upptaga döda.

Fartyg av alla slag,

som efterkommit sådan

vädjan, liksom de, vilka

självmant upptagit såra­

de, sjuka eller skepps­

brutna, skola åtnjuta sär­

skilt skydd och lättnader

för utförande av hjälp­

verksamheten.

De må icke under några

omständigheter uppbring­

as på grund av sådan

transport; men, såvida

icke annat utlovats dem,

förbliva de underkastade

risken att uppbringas för

n eutralitetskränkningar,

som de må ha begått.

68

Kungl. Maj:ts proposition nr 37.

CHAPTER III

Hospital ships

article 22

Military hospital ships,

that is to say, ships built

or equipped by the Pow-

ers specially and solely

with a view to assisting

the wounded, sick and

shipwrecked, to treating

them and to transporting

them, may in no circum-

stances be attacked or

captured, but shall åt all

times be respected and

protected, on condition

that their names and de-

scriptions have been noti-

fied to the Parties to the

conflict ten days before

those ships are employed.

The characteristics

which must appear in the

notification shall include

registered gross tonnage,

the length from stem to

stern and the number of

masts and funneis.

article

23

Establishments ashore

entitled to the protection

of the Geneva Convention

for the Amelioration of the

Condition of the Wound­

ed and Sick in Armed

Forces in the Field of Au­

gust 12,1949, shall be pro­

tected from bombardment

or attack from the sea.

article

24

Hospital ships utilised

by National Red Cross

Societies, by officially re-

cognised relief societies or

by private persons shall

have the same protection

as military hospital ships

CH AP ITRE III

Des navires hopitaux

article 22

Les navires-höpitaux

militaires, c’est-å-dire les

navires construits ou amé-

nagés par les Puissances,

spécialement et unique-

ment en vue de porter se-

cours aux blessés, malades

et naufragés, de les traiter

et de les transporter, ne

pourront en aucune cir-

constance étre attaqués

ni capturés, mais seront

en tout temps respectés et

protégés, å condition que

leurs noms et caractéristi-

ques aient été communi-

qués aux Parties au con-

flit, dix jours avant leur

emploi.

Les caractéristiques qui

doivent figurer dans la

notification comprendront

le tonnage brut enregistré,

la longueur de la poupe å

la proue et le nombre de

måts et de cheminées.

article

23

Les établissements si-

tués sur la cöte et qui ont

droit å la protection de la

Convention de Geneve

pour Pamélioration du sort

des blessés et malades dans

les forces armées en cam­

pagne du 12 aout 1949

ne devront étre ni atta­

qués ni bombardés de la

mer.

article

24

Les navires-höpitaux

utilisés par des Sociétés

nationales de la Croix-

Rouge, par des Sociétés de

secours officiellement re-

connues ou par des parti-

culiers jouiront de la mé-

KAPITEL III

Sjukvårdsfartyg

artikel 22

Militära sjukvårdsfar­

tyg, varmed förstås far­

tyg, som av en makt

byggts eller inrättats sär­

skilt och uteslutande i

syfte att bispringa, vårda

och transportera sårade,

sjuka och skeppsbrutna,

må icke under några om­

ständigheter anfallas eller

uppbringas utan skola all­

tid respekteras och skyd­

das, under förutsättning

att namn och beskrivning

på fartygen meddelats

de stridande parterna tio

dagar före deras använd­

ning.

De uppgifter, som skola

lämnas i denna notifika­

tion, skola innefatta brut-

todräktighet, längd från

förstäv till akterstäv samt

antal master och skorste­

nar.

artikel

23

Anläggningar på kus­

ten, som äro berättigade

till skydd enligt Genéve-

konventionen den 12 au­

gusti 1949 angående för­

bättrande av sårades och

sjukas behandling vid

stridskrafterna i fält, må

varken anfallas eller bom­

barderas från havet.

artikel

24

Av nationella Röda

Kors-föreningar, officiellt

erkända hjälpföreningar

eller enskilda använda

sjukvårdsfartyg skola åt­

njuta samma skydd som

militära sjukvårdsfartyg

Kungl. Maj:ts proposition nr 37.

69

and shall be exempt from

capture, if the Party to

the conflict on which they

depend has given them an

official commission and in

so far as the provisions of

Artide 22 concerning no-

tification have been com-

plied with.

These ships must be

provided with certificates

from the responsible au-

thorities, stating that the

vessels have been under

their control while fitting

out and on departure.

ARTICLE

25

Hospital ships utilised

by National Red Gross

Sodeties, offidally recog-

nised relief sodeties, or

private persons of neutral

countries shall have the

same protedion as mili-

tary hospital ships and

shall be exempt from cap­

ture, on condition that

they have placed them-

selves under the control of

one of the Parties to the

conflict, with the previous

consent of their own gov-

ernments and with the

authorisation of the Party

to the conflict concerned,

in so far as the provisions

of Artide 22 concerning

notification have been

complied with.

ARTICLE

26

The protection men-

tioned in Artides 22, 24

and 25 shall apply to hos­

pital ships of any tonnage

and to their lifeboats,

wherever they are opera­

ting. Nevertheless, to en­

sure the maximum comfort

and security, the Parties

to the conflict shall en-

me protection que les na-

vires-höpitaux militaires

et seront exempts de cap­

ture, si la Partie au con-

flit dont ils dépendent leur

a donné une commission

officielle et pour autant

que les dispositions de

1’article 22 relatives å la

notification auront été ob-

servées.

Ces navires devront étre

porteurs d’un document

de 1’autorité compétente

déclarant qu’ils ont été

soumis å son contröle pen­

dant leur armement et å

leur départ.

ARTICLE

25

Les navires-höpitaux

utilisés par des Sociétés

nationales de la Croix-

Rouge, par des Sociétés de

secours officiellement re-

connues ou par des parti-

culiers de pays neutres,

jouiront de la méme pro­

tection que les navires-

höpitaux militaires et se­

ront exempts de capture,

å condition qu’ils se soient

mis sous la direction de

l’une des Parties au con-

flit, avec 1’assentiment

préalable de leur propre

gouvernement et avec

1’autorisation de cette

Partie et pour autant que

les dispositions de 1’article

22 concernant la notifica­

tion auront été observées.

ARTICLE

26

La protection prévue

aux artides 22, 24 et 25

s’appliquera aux navires-

höpitaux de tous tonnages

et å leurs canots de sauve-

tage, en quelque lieu qu’ils

opérent. Toutefois, pour

assurer le maximum de

confort et de sécurité, les

Parties au conflit s’effor-

och må icke uppbringas,

därest de av den part i

konflikten, under vilken

de lyda, erhållit officiellt

bemyndigande och för så

vitt bestämmelserna i ar­

tikel 22 angående notifi­

kation iakttagits.

Sådant fartyg skall

medföra av vederbörlig

myndighet utfärdad hand­

ling, utvisande att det

stått under dennas kon­

troll vid sin utrustning

och avgång.

ARTIKEL 25

Av nationella Röda

Kors-föreningar, officiellt

erkända hjälpföreningar

eller enskilda i neutrala

länder använda sj ukvårds-

fartyg skola åtnjuta sam­

ma skydd som militära

sjukvårdsfartyg och må

icke uppbringas, under

förutsättning att de ställt

sig under ledning av stri­

dande part efter på för­

hand inhämtat samtycke

från regeringen i sitt hem­

land och med bemyndi­

gande av sagda part, samt

för så vitt bestämmelserna

i artikel 22 angående noti­

fikation iakttagits.

artikel

26

Det skydd, som före-

skrives i artiklarna 22,

24 och 25, skall tillkomma

sjukvårdsfartyg av alla

storlekar och deras liv­

räddningsbåtar, varhelst

de färdas. De stridande

parterna skola dock för

tillgodoseende av största

möjliga bekvämlighet och

70

Kungl. Maj:ts proposition nr 37.

deavour to utilise, för the

transport of wounded,

sick and shipwrecked over

long distances and on the

high seas, only hospital

ships of over 2,000 tons

gross.

ARTICLE

27

Under the same condi-

tions as those provided for

in Articles 22 and 24 small

craft, employed by the

State or by the officially

recognised lifeboat insti­

tutions for Coastal rescue

operations, shall also be

respected and protected,

so far as operational re-

quirements pennit.

The same shall apply so

far as possible to fixed

Coastal installations used

exclusively by these craft

for their humanitarian

missions.

ARTICLE 28

Should fighting occur

on board a warship, the

sick-bays shall be re­

spected and spared as far

as possible. Sick-bays and

their equipment shall re-

main subject to the laws

of warfare, but may not

be diverted from their

purpose, so long as they

are required for the

wounded and sick. Never-

theless, the commander

into whose power they

have fallen may, after en-

suring the proper care of

the wounded and sick

who are accommodated

therein, apply them to

other purposes in case of

urgent military necessity.

ceront de n’utiliser, pour

le transport des blessés,

malades et naufragés, sur

de longues distances et en

haute mer, que des navi-

res-höpitaux jaugeant

plus de 2 000 tonnes bru-

tes.

ARTICLE

27

Aux mémes conditions

que celles qui sont prévues

aux articles 22 et 24, les

embarcations utilisées par

l’Etat ou par des Sociétés

de secours officiellement

reconnues pour les opéra-

tions de sauvetage cötié-

res seront également res-

pectées et protégées dans

la mesure ou les nécessités

des opérations le permet-

tront.

Il en sera de méme,

dans la mesure du pos­

sible, pour les installations

cötiéres fixes utilisées ex-

clusivement par ees em­

barcations pour leurs mis­

sions humanitaires.

ARTICLE

28

Dans les cas d’un com-

bat å bord de vaisseaux

de guerre, les infirmeries

seront respeetées et épar-

gnées autant que faire se

pourra. Ces infirmeries et

leur matériel demeure-

ront soumis aux lois de la

guerre, mais ne pourront

pas étre détournés de leur

emploi tant qu’ils seront

nécessaires aux blessés et

malades. Toutefois, le

commandant qui les a en

son pouvoir aura la faeulté

d’en disposer, en cas de

nécessités militaires ur­

gentes, en assurant au

préalable le sort des bles­

sés et des malades qui y

sont traités.

säkerhet söka att för

transport av sårade, sjuka

och skeppsbrutna över

stora avstånd och på öpp­

na havet endast använda

sjukvårdsfartyg, som mä­

ta mer än 2.000 brutto­

ton.

artikel

27

På i artiklarna 22 och

24 angivna villkor skola

farkoster, vilka av staten

eller officiellt erkända

hjälpföreningar begagnas

för räddningstjänst vid

kusten, likaledes skyddas

och respekteras, i den ut­

sträckning som krigsope­

rationerna det medgiva.

Detsamma skall såvitt

möjligt gälla fasta anlägg­

ningar på kusten, vilka

uteslutande användas av

dessa farkoster för deras

humanitära verksamhet.

artikel

28

I händelse av strid om­

bord på örlogsfartyg skola

sjukrummen, såvitt sig

gorå låter, respekteras och

skonas. Sjukrummen med

tillhörande materiel skola

förbliva underkastade kri­

gets lagar, men må icke

användas för annat ända­

mål än det, för vilket de

äro avsedda, så länge de

äro behövliga för sårade

och sjuka. Befälhavare,

som har dem i sitt våld,

äger dock förfoga över

dem, därest trängande mi­

litära hänsyn så fordra

och sedan dessförinnan

betryggande åtgärder vid­

tagits för sårade och sju­

ka, som däri undergå be­

handling.

71

Kungl. Maj:ts proposition nr 37.

ARTICLE

29

Any hospital ship in a

port which falls into the

hands of the enemy shall

be authorised to leave the

said port.

ARTICLE 30

The vessels described

in Artides 22, 24, 25 and

27 shall afford relief and

assistance to the wounded,

sick and shipwrecked

without distinction of na-

tionality.

The High Contracting

Parties undertake not to

use these vessels for any

military purpose.

Such vessels shall in no

wise hamper the move-

ments of the combatants.

During and after an en­

gagement, they will act åt

their own risk.

ARTICLE

31

The Parties to the con-

flict shall have the right

to control and search the

vessels mentioned in Ar­

tides 22, 24, 25 and 27.

They can refuse assistance

from these vessels, order

them off, make them take

a certain course, control

the use of their wireless

and other means of com-

munication, and even de-

tain them for a period not

exceeding seven days from

the time of interception,

if the gravity of the cir-

cumstances so requires.

They may put a com-

missioner temporarily on

board whose sole task

shall be to see that orders

given in virtue of the pro-

ARTICLE 29

Tout navire-hopital se

trouvant dans un port qui

tombe au pouvoir de l’en-

nemi sera autorisé å en

sortir.

ARTICLE

30

Les navires et embarca-

tions mentionnés aux ar­

tides 22, 24, 25 et 27 por-

teront secours et assistan­

ce aux blessés, aux mala-

des et aux naufragés, sans

distinction de nationalité.

Les Hautes Parties con-

tractantes s’engagent å

n’utiliser ees navires et

embarcations pour aucun

but militaire.

Ces navires et embarca­

tions ne devront gener en

aucune maniére les mou-

vements des combattants.

Pendant et apres le

combat, ils agiront å leurs

risques et périls.

ARTICLE

31

Les Parties au conflit

auront le droit de contröle

et de visite sur les navi­

res et embarcations visés

aux artides 22, 24, 25 et

27. Elles pourront refuser

le concours de ces navires

et embarcations, leur en-

joindre de s’éloigner, leur

imposer une direction dé-

terminée, régler 1’emploi

de leur T. S. F. et de tous

autres moyens de commu-

nication et méme les re-

tenir pour une durée maxi­

mum de sept jours å partir

du moment de 1’arraison-

nement, si la gravité des

circonstances 1’exigeait.

Elles pourront mettre

temporairement å bord un

commissaire, dont la tåche

exelusive consistera å as-

surer l’exécution des

ARTIKEL

29

Sjukvårdsf artyg, som

befinner sig i hamn vilken

faller i fiendens våld, skall

tillåtas att avgå därifrån.

artikel

30

I artiklarna 22, 24, 25

och 27 nämnda fartyg och

farkoster skola bringa

hjälp och bistånd åt så­

rade, sjuka och skepps­

brutna utan avseende på

nationalitet.

De höga fördragsslutan-

de parterna förbinda sig

att icke begagna dessa

fartyg och farkoster för

något militärt ändamål.

Dessa fartyg och far­

koster må icke på något

sätt hindra de stridandes

rörelser.

Under och efter strid

handla de på egen risk.

ARTIKEL 31

Stridande part skall

hava rätt till kontroll och

undersökning av fartyg

och farkoster, som avses i

artiklarna 22, 24, 25 och

27. Den äger avböja bi­

stånd från dessa fartyg

och farkoster, ålägga dem

att avlägsna sig, föreskri­

va dem viss angiven kurs,

reglera deras användning

av radio och annat förbin­

delsemedel samt, om för­

hållandenas vikt det krä­

ver, kvarhålla dem under

en tid av högst sju dagar

räknat från prejningen.

Den må för en begrän­

sad tid sätta ombord en

kommissarie, vars upp­

gift uteslutande skall vara

att tillse, att i enlighet

72

Kungl. Maj:ts proposition nr 37.

visions of the preceding

paragraph are carried out.

As far as possible, the

Parties to the conflict

shall enter in the log of

the hospital slup, in a

language he can under­

stand, the orders they

have given the captain of

the vessel.

Parties to the conflict

may, either unilaterally

or hy particular agree-

ments put on board their

ships neutral observers

who shall verify the strict

observation of the provi­

sions contained in the

present Convention.

ARTICLE

32

Vessels described in Ar­

tides 22, 24, 25 and 27

are not classed as war-

ships as regards their stay

in a neutral port.

ARTICLE

33

Merchant vessels which

have been transformed

into hospital ships cannot

be put to any other use

throughout the duration

of hostilities.

ARTICLE

34

The protection to which

hospital ships and sick-

bays are entitled shall not

cease unless they are used

to commit, outside their

humanitarian duties, acts

harmful to the enemy.

Protection may, however,

cease only after due war-

ning has been given, nam-

ing in all appropriate cases

ordres donnés en vertu

des dispositions de 1’alinéa

précédent.

Autant que possible, les

Parties au conflit inscri-

ront sur le journal de bord

des navires-höpitaux, dans

une langue compréhen-

sible pour le commandant

du navire-höpital, les or­

dres qu’elles leur donne-

ront.

Les Parties au conflit

pourront, soit unilatérale-

ment, soit par accord spé-

cial, placer å bord de leurs

navires-höpitaux des ob-

servateurs neutres qui

constateront la stricte ob-

servance des dispositions

de la présente Convention.

ARTICLE

32

Les navires et embarca-

tions désignés aux artides

22, 24, 25 et 27 ne sont pas

assimilés aux navires de

guerre quant å leur séjour

dans un port neutre.

ARTICLE

33

Les navires de commer­

ce qui auront été transfor-

més en navires-höpitaux

ne pourront étre désaffec-

tés pendant toute la durée

des hostilités.

ARTICLE 34

La protection due aux

navires-höpitaux et aux

infirmeries de vaisseaux

ne pourra cesser que s’il

en est fait usage pour com-

mettre, en dehors de leurs

devoirs humanitaires, des

actes nuisibles å 1’ennemi.

Toutefois, la protection ne

cessera qu’aprés somma-

tion fixant, dans tous les

med bestämmelserna i fö­

regående stycke givna or­

der utföras.

Stridande part skall

såvitt möjligt i sjukvårds-

fartygs skeppsdagbok på

ett för dettas befälhavare

begripligt språk införa de

order, som givas.

De stridande parterna

må antingen ensidigt eller

efter särskild överenskom­

melse ombord på sina

sjukvårdsfartyg placera

neutrala observatörer med

uppgift att övervaka, att

bestämmelserna i denna

konvention noga iaktta­

gas.

artikel

32

I artiklarna 22, 24, 25

och 27 angivna fartyg och

farkoster likställas icke

med örlogsfartyg i fråga

om sitt uppehåll i neu­

tral hamn.

artikel

33

Handelsfartyg, som för­

vandlats till sjukvårdsfar­

tyg, må sedan icke an­

vändas för annat ändamål

under den tid kriget på­

går.

artikel

34

Det skydd, som till­

kommer sjukvårdsfartyg

och örlogsfartygs sjuk­

rum, skall upphöra endast

i det fall, att de, vid sidan

av användningen för sina

humanitära uppgifter, be­

gagnas för handlingar,

varigenom fienden tillfo­

gas skada. Skyddet skall

dock icke upphöra förrän

Kungl. Maj:ts proposition nr 37.

73

a reasonable time limit,

and after such warning

has remained unheeded.

In particular, hospital

ships may not possess or

use a secret code for their

wireless or other means of

eommunication.

article

35

The following condi­

tion shall not be consid-

ered as depriving hospi­

tal ships or sick-bays of

vessels of the protection

due to them:

(1) The fact that the

crews of ships or sick-bays

are armed för the main-

tenance of order, for their

own defence or that of the

sick and wounded.

(2) The presence on

board of apparatus exclu-

sively intended to facili-

tate navigation or com-

munication.

(3) The discovery on

board hospital ships or in

sick-bays of portable arms

and ammunition taken

from the wounded, sick

and shipwrecked, and

not yet handed to the

proper service.

(4) The fact that the

humanitarian activities of

hospital ships and sick-

bays of vessels or of the

crews extend to the care

of wounded, sick or ship­

wrecked civilians.

(5) The transport of

equipment and of person-

nel intended exclusively

cas opportuns, un délai

raisonnable et qui serait

demeurée sans effet.

En particulier, les na-

vires-höpitaux ne pour-

ront posséder ni utiliser

de code secret pour leurs

émissions par T. S. F. ou

par tout autre moyen de

eommunication.

article

35

Ne seront pas considé-

rés comme étant de na-

ture å priver les navires-

höpitaux ou les infirmeries

de vaisseaux de la protec­

tion qui leur est due:

1) le fait que le person-

nel de ees navires ou infir­

meries est armé et qu’il

use de ses armes pour le

maintien de l’ordre, pour

sa propre défense ou celle

de ses blessés et de ses ma-

lades;

2) le fait de la presence

å bord d’appareils desti-

nés exelusivement å assu-

rer la navigation ou les

transmissions;

3) le fait qu’å bord des

navires-höpitaux ou dans

les infirmeries de vais­

seaux se trouvent des ar­

mes portatives et des mu-

nitions retirées aux bles­

sés, aux malades et aux

naufragés, et n’ayant pas

encore été versées au ser­

vice compétent;

4) le fait que 1’activité

humanitaire des navires-

hopitaux et infirmeries de

vaisseaux ou de leur per-

sonnel est étendue å des

civils blessés, malades ou

naufragés;

5) le fait que des navi­

res-höpitaux transportent

du matériel et du person-

anmaning givits, då så

befinnes lämpligt med an­

givande av skälig frist,

och anmaningen icke hör­

sammats.

Särskilt må sjukvårds-

fartyg icke innehava eller

använda hemlig code för

sändning av meddelanden

med radio eller andra för­

bindelsemedel.

artikel

35

Följande omständighe­

ter skola icke anses vara

av beskaffenhet att be­

röva sjukvårdsfartyg och

örlogsfartygs sjukrum det

skydd, som tillkommer

dem:

1) att fartygens eller

sjukrummens personal är

beväpnad och gör bruk av

sina vapen för upprätthål­

lande av ordningen, till

självförsvar eller till för­

svar av de sårade och

sjuka;

2) att på fartygen finnas

apparater, vilka uteslu­

tande äro avsedda för na-

vigeringen eller överbring­

ande av meddelanden;

3) att ombord på sjuk-

vårdsfartygen eller i ör-

logsfartygens sjukrum fin­

nas handvapen eller am­

munition, som fråntagits

sårade, sjuka och skepps­

brutna och ännu icke av­

lämnats till behörig myn­

dighet;

4) att sjukvårdsfarty-

gens eller örlogsfartygens

sjukrums eller deras per­

sonals humanitära verk­

samhet utsträckes till att

omfatta civila sårade, sju­

ka eller skeppsbrutna;

5) att sjukvårdsf artyg

medföra uteslutande för

sjukvårdsuppgifter av­

74

Kungl. Maj:ts proposition nr 37.

for medical duties, over

and above the normal re-

quirements.

CHAPTER IV

Personnel

arti cle

36

The religious, medical

and hospital personnel of

hospital ships and their

crews shall he respected

and protected; they may

not be captured during

the time they are in the

service of the hospital

ship, whether or not there

are wounded and sick on

board.

ARTI CLE 37

The religious, medical

and hospital personnel as-

signed to the medical or

spiritual care of the per­

sons designated in Artides

12 and 13 shall, if they

fall into the hands of the

enemy, be respected and

protected; they may con-

tinue to carry out their

duties as long as this is

necessary för the care of

the wounded and sick.

They shall afterwards be

sent back as soon as the

Commander-in-Chief, un­

der whose authority they

are, considers it practica-

ble. They may take with

them, on leaving the ship,

their personal property.

If, however, it prove

necessary to retain some

of this personnel owing to

the medical or spiritual

needs of prisoners of war,

everything possible shall

nel exclusivement destiné

å des fonctions sanitaires,

en plus de celui qui leur

est habituellement néces-

saire.

CHAPITRE IV

Du personnel

ARTICLE

36

Le personnel religieux,

médical et hospitalier des

navires-höpitaux et leur

équipage seront respectés

et protégés; ils ne pour-

ront étre capturés pen­

dant le temps ou ils sont

au service de ees navires,

qu’il y ait ou non des bles-

sés et malades å bord.

ARTICLE

37

Le personnel religieux,

médical et hospitalier, af-

feeté au service médical

ou spirituel des personnes

désignées aux artides 12

et 13, qui tombe au pou-

voir de 1’ennemi, sera res-

peeté et protégé; il pourra

continuer å exercer ses

fonctions aussi longtemps

que ce sera nécessaire pour

les soins å donner aux

blessés et malades. Il de-

vra ensuite étre renvoyé

aussitöt que le comman-

dant en chef qui Pa en son

pouvoir le jugera possible.

Il pourra emporter, en

quittant le navire, les

objets qui sont sa propri-

été personnelle.

Si toutefois il se révélait

nécessaire de retenir une

partie de ce personnel par

suite des besoins sanitaires

ou spirituels des prison-

niers de guerre, toutes

sedd materiel och personal

utöver deras normala be­

hov.

KAPITEL IV

Personal

ARTIKEL

36

Sjukvårdsfartygs präs­

terliga, läkar- och sjuk­

vårdspersonal samt be­

sättning skall respekteras

och skyddas; den må icke

tagas tillfånga under den

tid den tjänstgör på så­

dant fartyg, vare sig så­

rade och sjuka finnas om­

bord eller ej.

ARTIKEL 37

Prästerlig samt läkar-

och sjukvårdspersonal,

som har till uppgift att

ombesörja sjukvård och

andlig vård åt i artiklarna

12 och 13 angivna perso­

ner och som faller i fien­

dens våld, skall respekte­

ras och skyddas; den må

fortsätta att utföra sina

åligganden, så länge detta

kräves för vården av så­

rade och sjuka. Den skall

därefter återsändas, sä

snart den högste befälha­

vare, i vars våld den fallit,

finner det möjligt. Då den

avgår från fartyget, må

den medföra föremål, som

utgöra dess personliga

egendom.

Om det emellertid med

hänsyn till krigsfångarnas

behov av sjukvård eller

andlig vård befinnes nöd­

vändigt att kvarhålla en

del av denna personal,

Kungl. Maj:ts proposition nr 37.

75

be done for their earliest

possible landing.

Retained personnel

shall be subject, on land­

ing, to the provisions of

the Geneva Convention

for the Amelioration of

the Condition of the

Wounded and Säck in

Armed Forces in the Field

of August 12, 1949.

CHAPTER V

Medical transports

article

38

Ships chartered for that

purpose shall be author-

ised to transport equip-

ment exclusively intended

for the treatment of

■wounded and sick mem-

bers of armed forces or för

the prevention of disease,

provided that the partic-

ulars regarding their voy-

age have been notified to

the adverse Power and

approved by the latter.

The adverse Power shall

preserve the right to board

the carrier ships but to

capture them nor to seize

the equipment carried.

By agreement amongst

the Parties to the conflict,

neutral observers may be

placed on board such ships

to verify equipment car­

ried. For this purpose,

free access to the equip­

ment shall be given.

article

39

Medical aircraft, that is

to say, aircraft exclusively

employed for the removal

of wounded, sick and ship-

wrecked, and för the trans-

mesures seront prises pour

le débarquer le plus rapi-

dement possible.

A son débarquement, le

personnel retenu sera sou-

mis aux dispositions de la

Convention de Geneve

pour Famélioration du

sort des blessés et des

malades dans les forces

armées en campagne du

12 aout 1949.

CH AP ITRE V

Des transports sanitaires

ARTICLE 38

Les navires affrétés å

cette fin seront autorisés

å transporter du matériel

exclusivement destiné au

traitement des blessés et

des malades des forces ar­

mées ou å la prévention

des maladies, pourvu que

les conditions de leur

voyage soient signalées å

la Puissance adverse et

agréées par elle. La Puis­

sance adverse conservera

le droit de les arraisonner,

mais non de les capturer

ni de saisir le matériel

transporté.

D’accord en tre les Par­

ties au conflit, des obser-

vateurs neutres pourront

étre placés å bord de ees

navires pour contröler le

matériel transporté. A cet­

te fin, ce matériel devra

étre aisément accessible.

article

39

Les aéronefs sanitaires,

c’est-å-dire les aéronefs

exclusivement utilisés

pour l’évacuation des bles­

sés, des malades et des

skola åtgärder vidtagas

för dess landsättning sna­

rast möjligt.

I och med landsätt­

ningen blir sålunda kvar-

hållen personal underkas­

tad bestämmelserna i Ge-

néve-konventionen den 12

augusti 1949 angående

förbättrande av sårade

och sjukas behandling vid

stridskrafterna i fält.

KAPITEL V

Sj ukvårdstransporter

artikel

38

Fartyg, som befrak­

tats för sådant ändamål,

skall vara berättigat att

medföra materiel, som

uteslutande är avsedd

för behandling av sårade

och sjuka tillhörande

stridskrafterna eller för

förebyggande av sjukdo­

mar, under förutsättning

att uppgifter om resan

lämnats motståndaren

och godkänts av denne.

Motståndaren skall be­

hålla sin rätt till prejning

av fartyget men icke rät­

ten till uppbringning eller

beslagtagande av den

medförda materielen.

Neutrala observatörer

må efter överenskommelse

mellan de stridande par­

terna placeras ombord på

sådant fartyg för kontroll

av den medförda materie­

len. Materielen skall för

detta ändamål hållas lätt

tillgänglig.

ARTIKEL 39

Ambulansluftfartyg,

varmed förstås luftfartyg,

som uteslutande använ­

das till bortförande av

sårade, sjuka och skepps­

76

Kungl. Maj:ts proposition nr 37.

port of medical personnel

and equipment, may not

be the object of attack,

but shall be respected by

the Parties to the conflict,

while flying åt heights, åt

times and on routes spe-

cifically agreed upon be-

tween the Parties to the

conflict concerned.

They shall be clearly

marked with the distinc-

tive emblem prescribed in

Artide 41, together with

their national colours, on

their lower, upper and lat-

teral surfaces. They shall

be provided with any

other markings or means

of identification which

may be agreed upon be-

tween the Parties to the

conflict upon the outbreak

or during the course of

hostilities.

Unless agreed other-

wise, flights over enemy or

enemy-occupied territory

are prohibited.

Medical aircraft shall

obey every summons to

alight on land or water.

In the event of having

thus to alight, the aircraft

with its occupants may

continue its flight after

examination, if any.

In the event of alighting

involuntarily on land or

water in enemy or enemy-

occupied territory, the

wounded, sick and ship-

wrecked, as well as the

crew of the aircraft shall

be prisoners of war. The

medical personnel shall be

naufragés, ainsi que pour

le transport du personnel

et du matériel sanitaires,

ne seront pas l’objet d’at-

taques mais seront respec-

tés par les Parties au con-

flit pendant les vols qu’ils

effectueront å des altitu-

des, å des heures et sui-

vant des itinéraires spéci-

fiquement convenus entre

toutes les Parties au con-

flit intéressées.

Ils porteront ostensible-

ment le signe distinctif

prévu å 1’article 41, å cöté

des couleurs nationales,

sur leurs faces inférieure,

supérieure et latérales. Ils

seront dotés de toute

autre signalisation ou

moyen de reconnaissance

fixés par accord entre les

Parties au conflit soit au

debut, soit au cours des

hostilités.

Sauf accord contraire,

le survol du territoire en-

nemi ou occupé par l’en-

nemi sera interdit.

Les aéronefs sanitaires

devront obéir å toute som-

mation d’atterrir ou d’a-

merrir. En cas d’atterris-

sage ou d’amerrissage ain­

si imposés, 1’aéronef, avec

ses occupants, pourra re-

prendre son vol aprés con-

trole éventuel.

En cas d’atterissage ou

d’amerrissage fortuits sur

territoire ennemi ou occu­

pé par 1’ennemi, les bles-

sés, malades et naufragés,

ainsi que l’équipage de

1’aéronef seront prison-

niers de guerre. Le person­

nel sanitaire sera traité

brutna samt till transport

av sjukvårdspersonal och

sjukvårdsmateriel, må

icke anfallas, utan skola

av de stridande parterna

respekteras vid flygning­

ar, som utföras på de höj­

der och tider samt längs

de flygvägar, varom mel­

lan vederbörande stridan­

de parter överenskom­

melse särskilt träffats.

De skola på ett fullt

synbart sätt jämte na-

tionalfärgerna bära det

i artikel 41 föreskrivna

kännetecknet, anbragt så­

väl på under- och över­

sidan som på sidoytorna.

De skola vara försedda

med varje annat tecken

eller medel för igenkän­

nande, varom överens­

kommelse antingen vid

fientligheternas början el­

ler under den tid de pågå

må ha träffats mellan de

stridande parterna.

Därest icke annat över-

enskommits, skall över­

flygning av fientligt eller

av fienden ockuperat om­

råde vara förbjuden.

Ambulansluftfartyg

skall efterkomma varje

anmaning att landa på

land eller vatten. I hän­

delse av sålunda anbefalld

landning skall luftfarty­

get med däri befintliga

personer vara berättigat

att fortsätta flygningen

efter eventuell kontroll.

I händelse av ofrivillig

landning på fientligt eller

av fienden ockuperat om­

råde bliva sårade, sjuka

och skeppsbrutna, som

befinna sig i luftfartyget,

liksom dess besättning

krigsfångar. Sjukvårds­

personal skall behandlas

Kungl. Maj. ts proposition nr 37.

77

treated according to Ar­

tides 36 and 37.

ARTICLE 40

Subject to the provi­

sions of the second para-

graph, medical aircraft of

Parties to the conflict

may fly over the territory

of neutral Powers, land

thereon in case of neces-

sity, or use it as a port of

call. They shall give neu­

tral Powers prior notice of

their passage over the said

territory, and obey all

summons to alight, on

land or water. They will

be immune from attack

only when flying on

routes, åt heights and åt

times specifically agreed

upon between the Parties

to the conflict and the

neutral Power concerned.

The neutral Powers

may, however, place con­

ditions or restrictions on

the passage or landing of

medical aircraft on their

territory. Such possible

conditions or restrictions

shall be applied equally to

all Parties to the conflict.

Unless otherwise agreed

between the neutral Pow­

ers and the Parties to the

conflict, the wounded, sick

or shipwrecked who are

disembarked with the con-

sent of the local author-

ities on neutral territory

by medical aircraft shall

be detained by the neu­

tral Power, where so re-

quired by International

law, in such a manner

that they cannot again

take part in operations of

war. The cost of their ac-

conformément aux artic- i enlighet med bestämmel-

les 36 et 37.

serna i artiklarna 36 och

37.

ARTICLE

40

Les aéronefs sanitaires

des Parties au conflit

pourront, sous réserve du

deuxiéme alinéa, survoler

le territoire des Puissances

neutres et y atterrir ou

amerrir en cas de néces-

sité ou pour y faire escale.

Ils devront notifier préa-

lablement aux Puissan­

ces neutres leur passage

sur leur territoire et obéir

å toute sommation d’at-

terrir ou d’amerrir. Ils ne

seront å Fabri des atta-

ques que durant leur vol å

des altitudes, å des heures,

et suivant des itinéraires

spécifiquement convenus

entre les Parties au con­

flit et les Puissances neu­

tres intéressées.

Toutefois, les Puissan­

ces neutres pourront fixer

des conditions ou restric­

tions quant au survol de

leur territoire par les aéro­

nefs sanitaires ou å leur

atterrisage. Ces conditions

ou restrictions éventuelles

seront appliquées d’une

maniére égale å toutes les

Parties au conflit.

Les blessés, malades ou

naufragés débarqués, avec

le consentement de 1’auto-

rité locale, sur un terri­

toire neutre par un aéro-

nef sanitaire, devront, å

moins d’un arrangement

contraire de 1’Etat neutre

avec les Parties au con­

flit, étre gardés par 1’Etat

neutre, lorsque le droit

international le requiert,

de maniére qu’ils ne puis-

sent pas de nouveau pren-

dre part aux opérations

de la guerre. Les frais

artikel

40

Amb ulansluf tf artyg,

som tillhör stridande part,

må, med förbehåll för vad

som säges i andra stycket,

överflyga neutral makts

område och där företaga

nödlandning eller mellan­

landning. Den neutrala

makten skall på förhand

underrättas om överflyg­

ningen och varje anma­

ning att landa skall efter­

kommas. Sådant luftfar­

tyg skall endast vara

skyddat mot angrepp vid

flygning på de höjder och

tider samt längs de flyg­

vägar, varom särskild

överenskommelse träffats

mellan de stridande par­

terna och vederbörande

neutrala makter.

Neutral makt skall dock

äga fastställa villkor för

eller inskränkning i am­

bulansluftfartygs rätt till

överflygning av och land­

ning på dess territorium.

Sådana villkor och in­

skränkningar skola till-

lämpas lika gentemot

samtliga stridande parter.

Med mindre annat över-

enskommits mellan den

neutrala makten och de

stridande parterna, skola

sårade, sjuka och skepps­

brutna, som med lokal

myndighets samtycke av

ambulansluftfartyg land­

satts på den neutrala

maktens territorium, av

nämnda makt, då den in­

ternationella rätten det

kräver, interneras så att

de icke ånyo kunna taga

del i krigsoperationerna.

Kostnaderna för sjukhus-

78

Kungl. Maj:ts proposition nr 37.

commodation and intern-

ment shall be home by

the Power on which they

depend.

CHAPTER VI

The Distinciive Emblem

article

41

Under the direction of

the competent military

authority, the emblem of

the red cross on a white

ground shall be displayed

on the flags, armlets and

on all equipment em-

ployed in the Medical

Service.

Nevertheless, in the

case of countries which al­

ready use as emblem, in

place of the red cross, the

red crescent or the red

lion and sun on a white

gronnd, these emblems

are also recognised by the

terms of the present Con-

vention.

article

42

The personnel designa-

ted in Artides 36 and 37

shall wear, affixed to the

left arm, a water-resistant

armlet hearing the distinc-

tive emblem, issued and

stamped by the military

authority.

Such personnel, in addi­

tion to wearing the identity

disc mentioned in Article

19, shall also carry a speci­

al identity card hearing

the distinctive emblem.

This card shall be water-

resistant and of such size

that it can be carried in

the pocket. It shall be

worded in the national

language, shall mention

åt least the surname and

d’hospitalisation et d’in-

ternement seront suppor-

tés par la Puissance dont

dépendent les blessés, ma-

lades ou naufragés.

CHAPITRE VI

Du signe distinctij

ARTICLE 41

Sous le contröle de l’au-

torité militaire compéten-

te, 1’embléme de la croix

rouge sur fond blanc figu­

rera sur les drapeaux, les

brassards, ainsi que sur

tout le matériel se ratta-

chant au Service sanitaire.

Toutefois, pour les pays

qui emploient déjå comme

signe distinctif å la place

de la croix rouge, le crois-

sant rouge ou le lion et le

soleil rouges sur fond

blanc, ees emblémes sont

également admis dans le

sens de la présente Con-

vention.

article

42

Le personnel visé aux

artides 36 et 37, portera,

fixé au brås gauche, un

brassard résistant å 1’hu-

midité et muni du signe

distinctif, délivré et tim­

bre par Fautorité mili­

taire.

Ce personnel, outre la

plaque d’identité prévue

å Farticle 19, sera égale­

ment porteur d’une carte

d’identité spéciale munie

du signe distinctif. Cette

carte devra résister å Fhu-

midité et étre de dimen­

sions telles qu’elle puisse

étre mise dans la poche.

Elle sera rédigée dans la

langue nationale, men-

tionnera au moins les

vård och internering skola

bestridas av den makt,

under vilken de sårade,

sjuka eller skeppsbrutna

lyda.

KAPITEL VI

Kännetecken

artikel

41

Under kontroll av ve­

derbörande militära myn­

dighet skall emblemet rött

kors i vitt fält anbringas

på flaggor och armbindlar

ävensom på all till sjuk­

vårdstjänsten hörande

materiel.

För länder, vilka såsom

kännetecken i stället för

rött kors redan använda

röd halvmåne eller rött

lejon och sol i vitt fält,

äro emellertid även dessa

emblem tillåtna i denna

konventions mening.

artikel

42

I artiklarna 36 och 37

avsedd personal skall på

vänstra armen bära en

fuktbeständig, med kän­

netecknet försedd bindel,

som utlämnas och stämp­

las av den militära myn­

digheten.

Förutom med den i arti­

kel 19 omförmälda iden-

titetsbrickan skall sådan

personal jämväl vara för­

sedd med ett särskilt iden­

titetskort, på vilket kän­

netecknet skall vara an-

bragt. Detta kort skall

vara fuktbeständigt och

av sådana dimensioner,

att det kan förvaras i

fickan. Det skall vara

avfattat på hemlandets

Kungl. Maj:ts proposition nr 37.

79

first names, the date of

birth, the rank and the

service number of the

bearer, and shall state in

what capacity he is en-

titled to the protection of

the present Convention.

The card shall bear the

photograph of the owner

and also either his signa-

ture or his finger-prints or

both. It shall be embossed

with the stamp of military

authority.

The identity card shall

be uniform throughout

the same armed forces

and, as far as possible,

of a similar type in the

armed forces of the High

Contracting Parties. The

Parties to the conflict may

be guided by the model

which is annexed, by way

of example, to the present

Convention. They shall

inform each other, åt the

outbreak of hostilities, of

the model they are using.

Identity cards should be

made out, if possible, åt

least in duplicate, one

copy being kept by the

home country.

In no circumstances

may the said personnel be

deprived of their insignia

or identity cards nor of

the right to wear the arm-

let. In case of loss they

shall be entitled to receive

duplicates of the cards

and to have the insignia

replaced.

article

43

The ships designated in

Artides 22, 24, 25 and

27 shall be distinctively

marked as follows:

noms et prénoms, la date

de naissance, le grade et

le numéro matricule de

Pintéressé. Elle établira

en quelle qualité il a droit

å la protection de la pré-

sente Convention. La car-

te sera munie de la photo-

graphie du titulaire et, en

outre, soit de sa signature,

soit de ses empreintes di-

gitales, soit des deux å la

fois. Elle portera le timbre

sec de 1’autorité militaire.

La carte d’identité de-

vra étre uniforme dans

chaque armée et autant

que possible du méme

type dans les armées des

Hautes Parties contrac-

tantes. Les Parties au con-

flit pourront s’inspirer du

modéle annexé å titre

d’exemple å la présente

Convention. Elles se com-

muniqueront, au début des

hostilités, le modéle qu’el­

les utilisent. Chaque carte

d’identité sera établie, si

possible, en deux exem-

plaires au moms, dont l’un

sera con servé par la

Puissance d’origine.

En aucun cas, le per­

sonnel mentionné ci-des-

sus ne pourra étre privé

de ses insignes ni de sa

carte d’identité, ni de

droit de porter son bras-

sard. En cas de perte, il

aura le droit d’obtenir des

duplicata de la carte et le

remplacement des insi­

gnes.

article

43

Les navires et embar-

cations désignés aux ar­

tides 22, 24, 25 et 27 se

distingueront de la mani-

ére suivante:

språk och åtminstone an­

giva vederbörandes full­

ständiga namn, födelse­

datum, rang och registre­

ringsnummer, samt i vil­

ken egenskap han har rätt

till skydd enligt denna

konvention. Kortet skall

vara försett med inneha­

varens fotografi och dess­

utom antingen med hans

underskrift eller med hans

fingeravtryck eller med

båda. På kortet skall den

militära myndighetens

stämpel anbringas.

Identitetskortet skall

inom varje lands strids­

krafter vara ensartat och

inom de höga fördragsslu-

tande parternas strids­

krafter såvitt möjligt av

samma typ. Det formulär,

vilket såsom exempel fin­

nes fogat till denna kon­

vention, må tjäna till led­

ning för de stridande par­

terna. De skola vid fient­

ligheternas början delgiva

varandra det formulär,

som kommer till använd­

ning. Varje identitetskort

skall såvitt möjligt upp­

rättas i minst två exem­

plar, av vilka ett skall be­

hållas av hemlandet.

Ovannämnda personal

må icke i något fall berö­

vas tjänstetecken identi­

tetskort eller rätten att

bära armbindeln. I hän­

delse av förlust skall den

vara berättigad att utfå

dubblettexemplar av kor­

tet och nya tjänstetecken.

artikel

43

I artiklarna 22, 24, 25

och 27 angivna fartyg och

farkoster skola utmärkas

på följande sätt:

80

Kungl. Maj:ts proposition nr 37.

(a) All exteriör surfaces

shall be white.

(b) One or more dark

red crosses as large as pos-

sible shall be painted and

displayed on each side of

the hull and on the hori­

sontal surfaces, so placed

as to afford the greatest

possible visibility from

the sea and from the air.

All hospital ships shall

make themselves known

by hoisting their national

flag and further, if they

belong to a neutral State,

the flag of the Party to the

conflict whose direction

they have accepted. A

white flag with a red cross

shall be flown åt the main-

mast as high as possible.

Lifeboats of hospital

ships, Coastal lifeboats and

all small craft used by the

Medical Service shall be

painted white with dark

red crosses prominently

displayed and shall, in

general, comply with the

identification system pre-

scribed above for hospital

ships.

The above-mentioned

ships and craft which

may wish to ensure by

night and in times of re-

duced visibility the pro-

tection to which they are

entitled must, subject to

the assent of the Party to

the conflict under whose

power they are, take the

necessary measures to ren-

der their painting and

distinctive emblems suffi-

ciently apparent.

Plospital ships which,

a) toutes leurs surfaces

extérieures seront blan-

ches;

b) une ou plusieurs

croix rouge foncé aussi

grandes que possible se­

ront peintes de chaque

cöté de la coque ainsi que

sur les surfaces horizon-

tales, de facjon å assurer

de Pair et de la mer la

meilleure visibilité.

Tous les navires-höpi-

taux se feront reconnaitre

en hissant leur pavillon

national et en outre, s’ils

ressortissent å un Etat

neutre, le pavillon de la

Partie au conflit sous la

direction de laquelle ils se

sont placés. Un pavillon

blanc å croix rouge devra

flotter au grand måt, le

plus haut possible.

Les canots de sauvetage

des navires-höpitaux, les

canots de sauvetage cö-

tiers et toutes les petites

embarcations employées

par le Service de Santé

seront peints en blanc

avec des croix rouge foncé

nettement visibles et,

d’une maniére générale,

les modes d’identification

stipulés ci-dessus pour les

navires-höpitaux leur se­

ront applicables.

Les navires et embarca­

tions ci-dessus mention-

nés, qui veulent s’assurer

de nuit et en temps de vi­

sibilité réduite la protec-

tion å laquelle ils ont

droit, devront prendre,

avec 1’assentiment de la

Partie au conflit au pou-

voir de laquelle ils se trou-

vent, les mesures néces-

saires pour rendre leur

peinture et leurs emblé-

ines distinctifs suffisam-

ment apparents.

Les navires-höpitaux

a) samtliga utåt- och

uppåtvända ytor skola

vara vitmålade;

b) ett eller flera mörk­

röda kors, så stora som

möjligt, skola målas på

skrovets sidor samt på

horisontella ytor på så­

dant sätt, att de bliva så

tydligt som möjligt skönj­

bara från luften och från

havet.

Sjukvårdsf artyg skall

giva sig tillkänna genom

att föra sin nationalflagga

samt dessutom, om det

tillhör neutral stat, den

stridande parts flagga,

under vars ledning det

ställt sig. En vit flagga

med rött kors skall vara

hissad så högt som möjligt

på stormasten.

Sjukvårdsf artygs liv­

räddningsbåtar, kustliv­

räddningsbåtar och alla

mindre farkoster, som an­

vändas av sjukvårdstjäns­

ten, skola vara vitmålade

med tydligt skönjbara

mörkröda kors; över hu­

vud taget skola för sjuk-

vårdsfartyg ovan angivna

bestämmelser för utmär­

kande av identiteten vara

tillämpliga på dem.

Om ovan nämnda far­

tyg och farkoster nattetid

eller vid begränsad sikt

önska försäkra sig om det

skydd, till vilket de hava

rätt, skola de med till­

stånd av den stridande

part, under vilken de lyda,

vidtaga erforderliga åt­

gärder för att göra mål­

ningen och kännetecknen

tillräckligt skönjbara.

Sjukvårdsf artyg, som

Kungl. Maj:ts proposition nr 37.

81

in accordance with Artide

31 are provisionally de-

tained by the enemy,

must haul down the flag

of the Party to the con-

flict in whose service they

are or whose direction

they have accepted.

Coastal lifeboats, if they

continue to operate with

the consent of the Occu-

pying Power from a base

which is occupied, may be

allowed, when away from

their base, to continue

to fly their own national

colours along with a flag

carrying a red cross on a

white ground, subject to

prior notification to all

the Parties to the con-

flict concerned.

All the provisions in

this Artide relating to

the red cross shall apply

equally to the other em­

blems mentioned in Arti­

de 41.

Parties to the conflict

shall åt all times endeav-

our to conclude mutual

agreements in order to use

the most modern methods

available to facilitate the

identification of hospital

ships.

qui, en vertu de 1’article

31, sont retenus provisoi-

rement par Pennemi, de-

vront rentrer le pavillon

de la Partie au conflit au

service de laquelle ils se

trouvent, ou dont ils ont

accepté la direction.

Les canots de sauvetage

cötiers, s’ils continuent,

avec le consentement de

la Puissance occupante, å

opérer d’une base occupée,

pourront étre autorisés å

continuer å arborer leurs

propres couleurs nationa-

les en méme temps que le

pavillon å croix rouge,

lorsqu’ils seront éloignés

de leur base, sous réserve

de notification préalable

å toutes les Parties au

conflit intéressées.

Toutes les stipulations

de cet artide relatives å

Pembléme de la croix

rouge s’appliquent égale-

ment aux autres emblé-

mes mentionnés å 1’article

41.

Les Parties au conflit

devront, en tout temps,

s’efforcer d’aboutir å des

accords en vue d’utiliser

les méthodes les plus mö­

dernes se trouvant å leur

disposition, pour faciliter

1’identification des navires

et embarcations visés dans

cet artide.

jämlikt artikel 31 tillfäl­

ligt kvarhålles av fienden,

skall nedhala den stridan­

de parts flagga, i vars

tjänst det är eller under

vars ledning det ställt sig.

Kustlivräddningsbåtar,

som med ockupations­

makts samtycke fortsätta

sin verksamhet från ocku­

perad bas, må bemyndi­

gas att, då de befinna sig

borta från basen, jämte

röda-kors-flaggan föra sin

egen nationalflagga, under

förutsättning att veder­

börande stridande parter

på förhand underrättats.

Bestämmelserna i den­

na artikel angående det

röda korset skola jämväl

vara tillämpliga på övriga

i artikel 41 nämnda em­

blem.

De stridande parterna

skola städse söka träffa

överenskommelser sins­

emellan i syfte att möjlig­

göra att nyaste till buds

stående metoder komma

till användning för under­

lättande av igenkännan­

det av fartyg och farkos­

ter, som avses i denna ar­

tikel.

artikel

44

Kännetecken, som av­

ses i artikel 43 må varken

i fredstid eller krigstid

användas för annat ända­

mål än att utmärka eller

skydda i sagda artikel

nämnda fartyg med för­

behåll dock för sådana

fall, som må angivas i an­

nan internationell kon-

article

44

The distinguishing signs

referred to in Article 43

can only be used, whether

in time of peace or war,

for indicating or protec-

ting the ships therein

mentioned, except as may

be provided in any other

international Convention

or by agreement between

J) Bihang till riksdagens p

ARTICLE

44

Les signes distinctifs

prévus å 1’article 43 ne

pourront étre utilisés, en

temps de paix comme en

temps de guerre, que pour

désigner ou protéger les

navires qui y sont men­

tionnés, sous réserve des

cas qui seraient prévus

par une autre Convention

'okoll 1953. 1 samt. Nr 37.

82

Kungl. Maj:ts proposition nr 37.

all the Parties to the con-

flict concerned.

article

45

The High Contracting

Parties shall, if their leg-

islation is not already ade-

quate, take the measures

necessary for the preven­

tion and repression, åt all

times, of any abuse of the

distinctive signs provided

for under Article 43.

CHAPTER VII

Execution of the

Convention

article

46

Each Party to the

conflict, acting through

its Commanders-in-Chief,

shall ensure the detailed

execution of the preceding

Artides and provide for

unforeseen cases, in con-

formity with the general

principles of the present

Convention.

article

47

Reprisals against the

wounded, sick and ship-

wrecked persons, the per-

sonnel, the vessels or the

equipment protected by

the Convention are pro-

hibited.article

48

The High Contracting

Parties undertake, in time

of peace as in time of war,

to disseminate the text of

internationale ou par ac-

cord entre toutes les Par­

ties au conflit intéressées.

article

45

Les Hautes Parties con-

tractantes, dont la législa-

tion ne serait pas des å

présent suffisante, pren-

dront les mesures néces-

saires pour empécher et

réprimer en tout temps

tout emploi abusif des

signes distinctifs prévus å

1’article 43.

CH AP ITRE VII

De 1’exécution de la con­

vention

article

46

Chaque Partie au con­

flit, par l’intermédiaire de

ses commandants en chef,

aura å pourvoir aux dé-

tails d’exécution des ar­

tides précédents, ainsi

qu’aux cas non prévus,

conformément aux prin-

cipes généraux de la pré-

sente Convention.

article

47

Les mesures de repré-

sailles contre les blessés,

les malades, les naufragés,

le personnel, les navires ou

le matériel protégés par

la Convention sont inter-

dites.

article

48

Les Hautes Parties con-

tractantes s’engagent å

diffuser le plus largement

possible, en temps de paix

vention eller i mellan

samtliga berörda stridan­

de parter träffad överens­

kommelse.

artikel

45

De höga för dragsslu­

tande parter, vilkas lag­

stiftning icke redan inne­

håller tillräckliga bestäm­

melser härom, skola vid­

taga erforderliga åtgärder

för att under alla omstän­

digheter förebygga och

förhindra varje missbruk

av i artikel 43 omför-

mälda kännetecken.

KAPITEL VII

Konventionens verkställig­

het

artikel

46

Det skall ankomma på

varje stridande part att

genom vederbörande

högsta befälhavare sörja

för den närmare verkstäl­

ligheten av föregående ar­

tiklar samt att därvid,

liksom i fall, som ej av

konventionen förutsetts,

förfara i överensstämmel­

se med de allmänna grund­

satserna i denna konven­

tion.

artikel

47

Repressalieåtgärder

mot sårade, sjuka, skepps­

brutna, personal, fartyg

eller materiel, som skyd­

das av denna konvention,

äro förbjudna.

artikel

48

De höga fördragsslu-

tande parterna förbinda

sig att såväl i fredstid som

i krigstid inom sina res-

Kungi. Maj:ts proposition nr 37.

83

the present Convention as

widely as possible in their

respective countries, and,

in particular, to include

the study thereof in their

programmes of military

and, if possible, civil in-

struction, so that the

principles thereof may be-

come known to the entire

population, in particular

to the armed fighting for-

ces, the medical personnel

and the chaplains.

article

49

The High Contracting

Parties shall communicate

to one another through

the Swiss Federal Council

and, during hostilities,

through the Protecting

Powers, the official trans-

lations of the present Con­

vention, as well as the

laws and regulations

which they may adopt to

ensure the application

thereof.

CHAPTER VIII

Repression of Abuses and

Infradions

ARTICLE 50

The High Contracting

Parties undertake to en-

act any legislation neces-

sary to provide effective

penal sanctions for per­

sons committing, or or-

dering to be committed,

any of the grave breaches

of the present Convention

defined in the following

Article.

Each Pligh Contracting

Party shall be under the

obligation to search för

et en temps de guerre, le

texte de la présente Con­

vention dans leurs pays

respectifs, et notamment

å en incorporer l’étude

dans les programmes d’in-

struction militaire et, si

possible, civile, de telle

maniére que les principes

en soient connus de l’en-

semble de la population,

notamment des forces ar-

mées combattantes, du

personnel sanitaire et des

aumöniers.

article

49

Les Hautes Parties con-

tractantes se communi-

queront par 1’entremise du

Conseil fédéral suisse et,

pendant les hostilités, par

l’entremise des Puissances

protectrices les traduc-

tions officielles de la pré­

sente Convention, ainsi

que les lois et réglements

qu’elles pourront étre

amenées å adopter pour

en assurer 1’application.

CH AP ITRE VIII

De la repression des abus

et des infradions

article

50

Les Hautes Parties con-

tractantes s’engagent å

prendre toute mesure lé-

gislative nécessaire pour

fixer les sanctions pénales

adéquates å appliquer aux

personnes ayant commis,

ou donné 1’ordre de com-

mettre, 1’une ou 1’autre

des infractions graves å la

présente Convention dé-

finies å 1’article suivant.

Chaque Partie contrac-

tante aura 1’obligation de

rechercher les personnes

pektive länder giva störs­

ta möjliga spridning åt

texten till denna konven­

tion och särskilt att införa

studiet därav i planerna

för den militära och såvitt

möjligt civila undervis­

ningen, i syfte att konven­

tionens grundsatser bring­

as till hela befolkningens,

framför allt stridskrafter­

nas, sjukvårdspersonalens

och militärprästernas kän­

nedom.artikel

49

De höga fördragsslu-

tande parterna skola ge­

nom förmedling av schwei­

ziska förbundsrådet och

då fientligheter pågå ge­

nom förmedling av sky dds-

makt tillställa varandra

officiella översättningar

av denna konvention

ävensom de lagar och reg­

lementen, som de må ut­

färda för tillämpningen av

densamma.

KAPITEL VIII

Beivrande av missbruk och

överträdelser

artikel

50

De höga fördragsslu-

tande parterna förbinda

sig att vidtaga erforder­

liga lagstiftningsåtgärder

för fastställande av verk­

samma straffpåföljder för

personer, som begått eller

givit befallning om be­

gående av någon av i föl­

jande artikel angivna svå­

ra överträdelser av denna

konvention.

För dragsslutande part

skall vara skyldig att

efterspana personer, som

84

Kungl. Maj.ts proposition nr 37.

persons alleged to have

committed, or to have or­

dered to be committed,

such grave breaches, and

shall bring such persons,

regardless of their natio-

nality, before its own

courts. It may also, if it

prefers, and in accordance

with the provisions of its

own legislation, hand such

persons over for trial to

another Higli Contracting

Party concerned, provided

such High Contracting

Party has made out a

prima facie case.

Each High Contracting

Party shall take measures

necessary for the suppres­

sion of all acts contrary

to the provisions of the

present Convention other

than the grave breaches

defined in the following

Artide.

In all circumstances,

the accused persons shall

benefit by safeguards of

proper trial and defence,

whicli shall not be less

favourable than those pro­

vided by Artide 105 and

those following of the

Geneva Convention rela-

tive to the Treatment of

Prisoners of War of Au­

gust 12, 1949.

article

51

Grave breaches to which

the preceding Article re­

lätes shall be those in-

volving any of the follow­

ing acts, if committed

against persons or prop-

erty protected by the

Convention: wilful källing,

torture or inhuman treat­

ment, including biologic-

prévenus d’avoir commis,

ou d’avoir ordonné de

commettre, l’une ou

1’autre de ees infraetions

graves, et elle devra les

déférer å ses propres tri-

bunaux, quelle que soit

leur nationalité. Elle pour-

ra aussi, si elle le préfére,

et selon les conditions pré-

vues par sa propre législa-

tion, les remettre pour

jugement å une autre

Partie contractante in-

téressée å la poursuite,

pour autant que cette

Partie contractante ait

retenu contre lesdites per-

sonnes des charges suffi-

santes.

Chaque Partie contrac­

tante prendra les mesures

nécessaires pour faire ces-

ser les aetes contraires aux

dispositions de la présente

Convention, autres que

les infraetions graves dé-

finies å 1’article suivant.

En toutes circonstan-

ces, les ineulpés bénéficie-

ront de garanties de pro-

cédure et de libre défense

qui ne seront pas inféri-

eures å celles prévues par

les artides 105 et suivants

de la Convention de Ge­

neve relative au traite-

ment des prisonniers de

guerre du 12 aout 1949.

article

51

Les infraetions graves

visées å 1’article précédent

sont celles qui comportent

l’un ou 1’autre des aetes

suivants, s’ils sont com­

mis contre des persannes

ou des biens protégés par

la Convention: 1’homicide

intentionnel, la torture ou

les traitements inhumains,

anklagas för att ha begått

eller att ha givit befall­

ning om begående av nå­

gon sådan svår överträ­

delse, samt att oavsett na­

tionalitet ställa sådan per­

son inför egen domstol.

Part må även, om den det

föredrager, med iaktta­

gande av föreskrifterna i

sin lagstiftning utlämna

sådan person till annan

fördragsslutande part för

att dömas, under förut­

sättning att denna för­

dragsslutande part har

intresse av överträdelsens

beivrande och har före-

bragt tillräckliga skäl för

åtal.

Fördragsslutande part

skall vidtaga erforderliga

åtgärder för att handling­

ar, vilka stå i strid med

denna konvention men

icke jämlikt följande ar­

tikel utgöra svåra över­

trädelser, bringas att upp­

höra.

Under alla förhållanden

skola de anklagade beträf­

fande förfarande och för­

svar åtnjuta garantier,

vilka icke må vara mindre

förmånliga än de, som

föreskrivas i artikel 105

och följande i Genéve-

konventionen den 12 au­

gusti 1949 angående krigs­

fångars behandling.

artikel

51

De svåra överträdelser,

som avses i föregående ar­

tikel, äro sådana som be­

gås mot jämlikt denna

konvention skyddade per­

soner eller egendom och

innefatta någon av föl­

jande handlingar: uppsåt-

ligt dödande, tortyr eller

omänsklig behandling, in-

Kungl. Maj:ts proposition nr 37.

85

al experiments, wilfully

causing great suffering or

serious injury to body or

health, and extensive de-

struction and appropria-

tion of property, not justi-

fied by military necessity

and carried out unlaw-

fully and wantonly.

article

52

No High Contracting

Party shall be allowed to

absolve itself or any other

High Contracting Party

of any liability incurred

by itself or by another

High Contracting Party

in respect of breaches re-

ferred to in the preceding

Article.article

53

Åt the request of a Par­

ty to the conflict, an en-

quiry shall be instituted,

in a manner to be decided

between the interested

Parties, concerning any

alleged violation of the

Convention.

If agreement has not

been reached concerning

the procedure for the en-

quiry, the Parties should

agree on the choice of an

umpire, who will decide

upon the procedure to be

followed.

Once the violation has

been established, the Par­

ties to the conflict shall

put an end to it and shall

repress it with the least

possible delay.

y compris les expériences

biologique, le fait de cau-

ser intentionnellement de

grandes souffrances ou de

porter des atteintes graves

å Fintégrité physique ou å

la santé, la destruction et

1’appropriation de biens,

non justifiées par des né-

cessités militaires et exé-

cutées sur une grande

échelle de facon illicite et

arbitraire.

article

52

Aucune Partie contrac-

tante ne pourra s’exonérer

elle-méme, ni exonérer

une autre Partie contrac-

tante, des responsabilités

encourues par elle-méme

ou par une autre Partie

contractante en raison des

infractions prévues å l’ar-

ticle précédent.

article

53

A la demande d’une

Partie au conflit, une en-

quéte devra étre ouverte,

selon le mode å fixer entre

les Parties intéressées, au

sujet de toute violation

alléguée de la Convention.

Si un accord sur la pro-

cédure d’enquéte n’est

pas réalisé, les Parties

s’entendront pour choisir

un arbitre, qui décidera de

la procédure å suivre.

Une fois la violation

constaté, les Parties au

conflit y mettront fin et

la réprimeront le plus ra-

pidement possible.

begripet biologiska experi­

ment, uppsåtligt förorsa­

kande av svårt lidande

eller svår skada till kropp

eller hälsa samt olaglig

och godtycklig förstörelse

eller tillägnelse av egen­

dom i stor omfattning,

som icke rättfärdigas av

militär nödvändighet.

artikel

52

Fördragsslutande part

må icke fritaga sig själv

eller annan fördragsslu­

tande part från det an­

svar, som den själv eller

annan fördragsslutande

part ådragit sig på grund

av i föregående artikel an­

givna överträdelser.

artikel

53

Därest stridande part

det begär, skall beträffan­

de varje påstådd kränk­

ning av konventionen un­

dersökning företagas jäm­

likt förfarande, som par­

terna äga att sinsemellan

fastställa.

Om överenskommelse

rörande förfarandet för

undersökningen icke upp­

nås, skola parterna ge­

mensamt utse en skiljedo­

mare, som skall bestäm­

ma förfarandet.

Har kränkning befun­

nits vara för handen, skola

de stridande parterna

bringa den att upphöra

samt snarast möjligt vid­

taga åtgärder för att för­

hindra den.

86

Kungl. Maj:ts proposition nr 37.

FINAL PROVISIONS

ARTICLE

54

The present Convention

is established in English

and in French. Both texts

are equally authentic.

The Swiss Federal Coun-

cil shall arrange for of-

ficial translations of the

Convention to be made in

the Russian and Spanish

languages.

ARTICLE

55

The present Convention,

which bears the date of

this day, is open to signa-

ture until February 12,

1950, in the name of the

Powers represented åt the

Conference which opened

åt Geneva on April 21,

1949; furthermore, by

Powers not represented

åt that Conference, but

which are parties to the

Xth Hague Convention

of October 18, 1907, for

the adaptation to Mari-

time Warfare of the prin-

ciples of the Geneva Con­

vention of 1906, or to the

Geneva Conventions of

1864, 1906 or 1929 for the

Relief of the Wounded

and Sick in Armies in the

Field.

ARTICLE

56

The present Convention

shall be ratified as soon

as possible and the ratifi-

cations shall be deposited

åt Berne.

A record shall be drawn

up of the deposit of each

instrument of ratification

and certified copies of this

record shall be transmit-

DISPOSITIONS

FINALES

ARTICLE

54

La présente Convention

est établie en frangais et

en anglais. Les deux tex-

tes sont également au-

thentiques.

Le Conseil fédéral suisse

fera établir des traduc-

tions officielles de la Con­

vention en langue russe et

en langue espagnole.

ARTICLE 55

La présente Conven­

tion, qui portera la date

de ce jour, pourra, jus-

qu’au 12 février 1950,

étre signée au nom des

Puissances représentées å

la Conférence qui s’est

ouverte å Geneve le 21

avril 1949, ainsi que des

Puissances non représen­

tées, å cette Conférence

qui participent å la Xme

Convention de La Haye

du 18 octobre 1907, pour

1’adaptation å la guerre

maritime des principes de

la Convention de Geneve

de 1906, ou aux Conven­

tions de Geneve de 1864,

de 1906 ou de 1929, pour

1’amélioration du sort des

blessés et des malades

dans les armées en cam­

pagne.

ARTICLE 56

La présente Convention

sera ratifiée aussitöt que

possible et les ratifications

seront déposées å Berne.

Il sera dressé du dépöt

de chaque instrument de

ratification un procés-ver-

bal dont une copie, certifié

conforme, sera remise par

SLUTBESTÄMMELSER

ARTIKEL 54

Denna konvention är

avfattad på franska och

engelska språken. Båda

texterna hava lika vits­

ord.

Schweiziska förbunds­

rådet skall ombesörja of­

ficiella översättningar av

konventionen till ryska

och spanska språken.

artikel

55

Denna konvention, som

skall bära denna dags da­

tum, må intill den 12 feb­

ruari 1950 undertecknas

av samtliga makter, som

låtit sig företrädas vid den

i Geneve den 21 april 1949

öppnade konferensen,

ävensom av de på nämnda

konferens icke företrädda

makter, vilka äro anslutna

till X:de Haag-konventio-

nen den 18 oktober 1907

angående tillämpning på

sjökriget av principerna

i 1906 års Genéve-konven-

tion eller till 1864, 1906

eller 1929 års Genéve-

konventioner angående

förbättrande av sårades

och sjukas behandling vid

stridskrafterna i fält.

artikel

56

Denna konvention skall

så snart ske kan ratificeras

och ratifikationshand-

lingarna skola deponeras

i Bern.

Vid varje deponering av

ratifikationsinstrument

skall protokoll upprättas

samt bestyrkt avskrift

därav genom schweiziska

Kungl. Maj:ts proposition nr 37.

87

ted by the Swiss Federal

Council to all the Powers

in whose name the Con-

vention has been signed,

or whose accession has

been notified.

article

57

The present Convention

shall come into force six

months after not less than

two instruments of ratifi-

cation have been deposi-

ted.

Thereafter, it shall

come into force for each

High Contracting Party

six months after the de-

posit of the instrument

of ratification.

article

58

The present Convention

replaces the Xth Hague

Convention of October 18,

1907, for the adaptation

to Maritime Warfare of

the principles of the Ge-

neva Convention of 1906,

in relations between the

High Contracting Parties.

article

59

From the date of its

coming into force, it shall

be open to any Power in

whose name the present

Convention has not been

signed, to accede to this

Convention.

article

60

Accessions shall be no­

tified in writing to the

Swiss Federal Council,

and shall take effect six

months after the date on

which they are received.

The Swiss Federal Coun­

cil shall communicate the

accessions to all the Pow-

le Conseil fédéral suisse

å toutes les Puissances au

nom desquelles la Conven­

tion aura été signée ou

1’adhésion notifiée.

article

57

La présente Convention

entrera en vigueur six

mois apres que deux ins­

truments de ratification

au moins auront été dé-

posés.

Ultérieurement, elle

entrera en vigueur pour

chaque Haute Partie con-

tractante six mois apres

le dépöt de son instru­

ment de ratification.

article

58

La présente Convention

remplace la Xme Conven­

tion de La Haye du 18 oc-

tobre 1907 pour 1’adapta-

tion å la guerre maritime

des principes de la Con­

vention de Genéve de

1906, dans les rapports

entre les Hautes Parties

contractantes.

article

59

Des la date de son en­

trée en vigueur, la pré­

sente Convention sera ou-

verte å l’adhésion de toute

Puissance au nom de la-

quelle cette Convention

n’aura pas été signée.

article

60

Les adhésions seront

notifiées par écrit au Con­

seil fédéral suisse et pro-

duiront leurs effets six

mois apres la date å la-

quelle elles lui seront par-

venues.

Le Conseil fédéral suisse

communiquera les adhé­

sions å toutes les Puissan-

förbundsrådet tillställas

samtliga de makter, som

undertecknat konventio­

nen eller anmält sin an­

slutning till densamma.

artikel

57

Denna konvention skall

träda i kraft sex månader

efter det att minst två ra­

tifikationsinstrument de­

ponerats.

För var och en av

de höga fördragsslutande

parterna skall den seder­

mera träda i kraft sex

månader efter depone-

ringen av dess ratifika­

tionsinstrument.

artikel

58

Denna konvention skall,

i vad angår förhållandet

mellan de höga fördrags­

slutande parterna, ersätta

X:de Haag-konventionen

den 18 oktober 1907 an­

gående tillämpning på sjö­

kriget av principerna i

1906 års Genéve-konven-

tion.

artikel

59

Från och med den dag,

då denna konvention trä­

der i kraft, skall den stå

öppen för anslutning för

envar makt, som icke un­

dertecknat densamma.

artikel

60

Anslutning skall skrift­

ligen anmälas till schwei­

ziska förbundsrådet och

träder i kraft sex månader

efter den dag, då anmälan

mottagits av förbundsrå­

det.

Schweiziska förbunds­

rådet skall om anslutning­

en underrätta samtliga

88

Kungl. Maj:ts proposition nr 37.

ers in whose name theCon-

vention has been signed,

or whose accession has

been notified.

ARTICLE

61

The situations provided

for in Articles 2 and 3

shall give immediate effect

to ratifications deposited

and accessions notified by

the Parties to the conflict

before or after the begin-

ning of hostilities or occu-

pation. The Swiss Federal

Council shall communi-

cate by the quickest meth­

od any ratifications or

accessions received from

Parties to the conflict.

ARTICLE 62

Each of the High Con-

tracting Parties shall be

åt liberty to denounce the

present Convention.

The denunciation shall

be notified in writing to

the Swiss Federal Council,

which shall transmit it to

the Governments of all

the High Contracting Par­

ties.

The denunciation shall

take effect one year after

the notification thereof

has been made to the

Swiss Federal Council.

However, a denunciation

of which notification has

been made åt a time when

the denouncing Power is

involved in a conflict

shall not take effect until

peace has been concluded,

and until after operations

connected with release

and repatriation of the

persons protected by the

present Convention have

been terminated.

ees au nom desquelles la

Convention aura été

signée ou l’adhésion no­

tifiée.

ARTICLE 61

Les situations prévues

aux articles 2 et 3 donne-

ront effet immédiat aux

ratifications déposées et

aux adhésions notifiées

par les Parties au conflit

avant ou aprés le début

des hostilités ou de Poccu-

pation. La communica-

tion des ratifications ou

adhésions refues des Par­

ties au conflit sera faite

par le Conseil fédéral suis-

se par la voie la plus ra-

pide.

ARTICLE

62

Chacune des Hautes

Parties contractantes aura

la faeulté de dénoncer la

présente Convention.

La dénonciation sera

notifiée par écrit au Con­

seil fédéral suisse. Celui-ci

communiquera la notifica­

tion aux Gouvernements

de toutes les Hautes Par­

ties contractantes.

La dénonciation pro-

duira ses effets un an

aprés sa notification au

Conseil fédéral suisse.

Toutefois la dénonciation

notifiée alors que la Puis-

sance dénon^ante est im-

pliquée dans un conflit ne

produira aucun effet aussi

longtemps que la paix

n’aura pas été conclue et,

en tout cas, aussi long­

temps que les opérations

de libération et de rapa-

triement des personnes

protégées par la présente

Convention ne seront pas

terminées.

makter, som underteck­

nat eller anmält sin an­

slutning till konventionen.

artikel

61

I sådana fall, som avses

i artiklarna 2 och 3, skola

ratifikationer och anslut­

ningar, vilka av de stri­

dande parterna verkställts

före eller efter fientlighe­

ternas eller ockupationens

början, hava omedelbar

verkan. Meddelande an­

gående ratifikation eller

anslutning av stridande

part skall av schweiziska

förbundsrådet lämnas på

snabbaste väg.

artikel

62

Envar av de höga för-

dragsslutande parterna

skall hava rätt att upp­

säga denna konvention.

Uppsägningen skall

skriftligen anmälas till

schweiziska förbundsrå­

det. Detta skall om upp­

sägningen underrätta

samtliga höga fördrags-

slutande parters regering­

ar. Uppsägning skall icke

erhålla verkan förrän ett

år efter det att anmä­

lan till schweiziska för­

bundsrådet skett. Upp­

sägning, som anmälts un­

der pågående konflikt, i

vilken den uppsägande

makten deltager, skall

dock icke erhålla verkan,

förrän fred slutits och

i vart fall icke förrän

verksamhet för frigivande

och hemsändande av ge­

nom denna konvention

skyddade personer slut­

förts.

Kungl. Maj:ts proposition nr 37.

89

The denunciation shall

have effect only in respect

of the denouncing Power.

It shall in no way impair

the obligations which the

Parties to the conflict

shall remain bound to ful­

fil by virtue of the prin-

ciples of the law of na­

tions, as they result from

the usages established

among civilised peoples,

from the laws of human-

ity and the dictates of the

public conscience.

article

63

The Swiss Federal Coun-

cil shall register the pres­

ent Convention with the

Secretariat of the United

Nations. The Swiss Fede­

ral Council shall also in­

form the Secretariat of the

United Nations of all rati-

fications, accessions and

denunciations received by

it with respect to the pres­

ent Convention.

In witness whereof the

undersigned, having de-

posited their respective

full powers, have signed

the present Convention.

Done åt Geneva this

twelfth day of August

1949, in the English and

French languages. The

original shall be deposited

in the archives of the

Swiss Confederation. The

Swiss Federal Council

shall transmit certified

copies thereof to each of

the signatory and acced-

ing States.

La dénonciation vaudra

seulement å Fégard de la

Puissance dénon^ante.

Elle n’aura aucun effet

sur les obligations que les

Parties au conflit demeu-

reront tenues de remplir

en vertu des principes du

droit des gens tels qu’ils

résultent des usages éta-

blis entre nations civili-

sées, des lois de Thumanité

et des exigences de la

conscience publique.

article

63

Le Conseil fédéral suisse

fera enregistrer la pré-

sente Convention au Sec-

rétariat des Nations Unies.

Le Conseil fédéral suisse

informera également le

Secrétariat des Nations

Unies de toutes les ratifi-

cations, adhésions et dé-

nonciations qu’il pourra

recevoir au sujet de la pré-

sente Convention.

En foi de quoi les sous-

signés, ayant déposé leurs

pleins pouvoirs respectifs,

ont signé la présente Con­

vention.

Fait å Geneve, le 12

aout 1949, en langues

francaise et anglaise, l’ori-

ginal devant étre déposé

dans les archives de la

Confédération suisse. Le

Conseil fédéral suisse

transmettra une copie cer-

tifiée conforme de la Con­

vention å chacun des

États signataires, ainsi

qu’aux États qui auront

adhéré å la Convention.

Uppsägning skall en­

dast gälla ifråga om upp­

sägande makt. Den skall

icke hava någon inverkan

på de skyldigheter, som

åligga de stridande par­

terna jämlikt folkrättens

grundsatser, sådana dessa

framgå av mellan civilise­

rade nationer vedertagna

sedvänjor, mänsklighe­

tens bud och det allmänna

rättsmedvetandets krav.

artikel

63

Schweiziska förbunds­

rådet skall låta inregistre­

ra denna konvention hos

Förenta Nationernas sek­

retariat. Likaledes skola

meddelanden om ratifika­

tioner, anslutningar och

uppsägningar, som i av­

seende på denna konven­

tion mottagas av schwei­

ziska förbundsrådet, av

detta tillställas Förenta

Nationernas sekretariat.

Till bekräftande härav

hava undertecknade, efter

att hava deponerat sina

respektive fullmakter, för­

sett denna konvention

med sina underskrifter.

Som skedde i Geneve

den 12 augusti 1949 på

franska och engelska språ­

ken, skolande originalet

förvaras i Schweiziska

Edsförbundets arkiv.

Schweiziska förbundsrå­

det skall till envar av sig-

natärmakterna liksom till

stat, som anslutit sig till

konventionen, överlämna

bestyrkt avskrift av kon­

ventionen.

Front

(Space reserved for the name of the

country and military authority issuing

this card)

IDENTITY CARD

för members of medical and religious person-

nel attached to the armed forces åt sea

Surname ....:..............................................................................

First names ............................................................................

Date of Birth .................. ...................................................................

Rank............................................................................................

Army Numbor......................................................... ...............

The bearer of this card is protected by the Geneva

Convention for the Amelioration of the Condition

of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of

Armed Forces åt Sea of August

12

,

1949

, in his

capacity as

Date of Issue

Number of Card

ce

o

Reverse Side

ANNEX

Photo of bearer

Signature of bearer or

fingerprints or both

Embossed

stamp

of military author­

ity issuing card

Height

Eyes

Hair

Other distinguishing marks

K

u

n

g l.

M

a

j: ts

p

ro

p

o

si

tio n

n r

3

7.

Recto

(Place réservéc å 1’indication du pays

et de 1’autorité militaire qui délivrent

la présente carte)

CARTE D’IDENTITÉ

pour les membres du personnel sanitaire

et religieux attaché aux forces armées

sur mer

Nom ..........................................................................................................

Prénoms ...............................................................................................

Date de naissance ..................................................... ....................

Grade..........................................................................................................

Numero matricule ..........................................................................

I.e titulaire de la présente carte est protégé par la

Convention de Genéve pour l’amélioration du sort

des blessés, des malades et des naufragés des forces

armées sur mer du

12

aoöt 1949 en qualité de

Date de 1‘établissement

Numero de la carte

de la carte

Verso

ÅNNEXE

................................. . Signature ou empreintes

Photographie :

digitales ou les deux

du por teur

|

Timbre sec de

1’autorité militaire

délivrant la carte

Taille

Yeux

Cheveux

Autres elements éventuels d’Identification

K

u

n

g l.

M

a

j: ts

p

ro

p

o

si

tio n

n r

3

7.

Framsidan

(Utrymme för uppgifter angående

det land och den militära myndig­

het som utfärdat identitetskortet)

IDENTITETSKORT

för sjukvårdspersonal samt militärpräster, tillhörande

stridskrafterna till sjöss.

Efternamn:

Samtliga förnamn:

Födelsedatum och -år:

Tjänstegrad:

Registreringsnummer:

Innehavaren av detta kort åtnjuter skydd enligt

Genéve-konventionen den 12 augusti 1949 angående

förbättrande av behandlingen av sårade, sjuka och

skeppsbrutna tillhörande stridskrafterna till sjöss i

sin egenskap av

Datum för utfärdande

Kortets nummer

Baksidan

BILAGA

CO

to

Innehavarens :

Namnteckning eller

fotografi

I

fingeravtryck eller bådadera

/ Utfärdande

: militärmyn- :

■ dighets präg- :

lingsstämpel

Längd

Ögon

Hår

Andra kännetecken

K

u

n

g l.

M

a

j: ts

p

ro

p

o

si

tio n

n r

37.

Kungl. Maj:ts proposition nr 37.

93

Geneva Convention Rela­

tiva to the Treatment

of Prisoners of War of

August 12, 1949

The undersigned, Ple-

nipotentiaries of the Gov-

ernments represented åt

the Diplomatic Conferen-

ce held åt Geneva from

April 21 to August 12,

1949, for the purpose of

revising the Convention

concluded åt Geneva on

July 27, 1929, relative to

the Treatment of Priso­

ners of War, have agreed

as follows:

PART I

General Provisions

article 1

The High Contracting

Parties undertake to res-

pect and to ensure respect

för the present Conven­

tion in all circumstances.

article 2

In addition to the pro­

visions which shall be im-

plemented in peace time,

the present Convention

shall apply to all cases of

declared war or of any

other armed conflict which

may arise between two or

more of the High Con­

tracting Parties, even if

the state of war is not re-

cognised by one of them.

The Convention shall

also apply to all cases of

partial or total occupation

Convention de Geneve

relative au traitement

des prisonniers de guerre

du 12 aout 1949

Les soussignés, Pléni-

potentiaires des Gouver-

nements représentés å la

Conférence diplomatique

qui s’est réunie å Genéve

du 21 avril au 12 aout

1949 en vue de reviser la

Convention conclue å Ge­

néve le 27 juillet 1929 et

relative au traitement des

prisonniers de guerre, sont

convenus de ce qui suit:

TITRE I

Dispositions générales

article 1

Les Hautes Parties con-

tractantes s’engagent å

respecter et å faire respec-

ter la présente Convention

en toutes circonstances.

article 2

En dehors des disposi­

tions qui doivent entrer

en vigueur des le temps

de paix, la présente Con­

vention s’appliquera en

cas de guerre déclarée ou

de tout autre conflit armé

surgissant entre deux ou

plusieurs des Hautes Par­

ties contractantes, méme

si 1’état de guerre n’est

pas reconnu par l’une

d’elles.

La Convention s’appli-

quera également dans tous

les cas d’occupation de

Genéve-konventionen

den 12 augusti 1949 an­

gående krigsfångars be­

handling

Undertecknade, befull-

mäktigade ombud för de

regeringar, vilka låtit sig

företrädas vid den diplo­

matiska konferens, som

hållits i Genéve från den

21 april till den 12 augusti

1949 för revision av den i

Genéve den 27 juli 1929

avslutade konventionen

angående krigsfångars be­

handling, hava överens­

kommit om följande be­

stämmelser:

AVDELNING I

Allmänna bestämmelser

artikel 1

De höga fördragsslu-

tande parterna förbinda

sig att under alla förhål­

landen iakttaga denna

konvention och sörja för

att den iakttages.

artikel 2

Förutom de bestämmel­

ser, som skola träda i till-

lämpning redan i freds­

tid, skall denna konven­

tion tillämpas i varje för­

klarat krig eller annan

väpnad konflikt, som

uppstår mellan två eller

flera av de höga fördrags-

slutande parterna, även

om en av dem icke erkän­

ner, att krigstillstånd

föreligger.

Konventionen skall li­

kaledes tillämpas vid

ockupation av hela eller

94

Kungl. Maj:ts proposition nr 37.

of the territory of a High

Contracting Party, even

if the said occupation

meets with no armed re-

sistance.

Although one of the

Powers in conflict may

not be a party to the pres­

ent Convention, the Pow­

ers who are parties thereto

shall remain bound by it

in their mutual relations.

They shall furthermore

be bound by the Conven­

tion in relation to the said

Power, if the latter ac-

cepts and applies the pro­

visions thereof.

ARTICLE 3

In the case of armed

conflict not of an interna-

tional character occurring

in the territory of one of

the High Contracting Par­

ties, each Party to the

conflict shall be bound to

apply, as a minimum, the

following provisions:

(1) Persons taking no

active part in the hosti-

lities, including members

of armed forces who have

laid down their arms and

those placed hors de com-

bat by sickness, wounds,

detention, or any other

cause, shall in all circum-

stances be treated hu-

manely, without any ad-

verse distinction founded

on race, colour, religion or

faith, sex, birth or wealth,

or any other similar cri-

teria.

To this end the follow-

ng acts are and shall re-

tout ou partie du terri-

toire d’une Haute Partie

contractante, méme si cet-

te occupation ne ren-

contre aucune résistance

militaire.

Si l’une des Puissances

en conflit n’est pas partie

å la présente Convention,

les Puissances parties å

celle-ci resteront néan-

moins liées par elle dans

leurs rapports récipro-

ques. Elles seront liées en

outre par la Convention

envers ladite Puissance, si

celle-ci en accepte et en

applique les dispositions.

ARTICLE 3

En cas de conflit armé

ne présentant pas un ca-

ractére international et

surgissant sur le territoire

de l’une des Hautes Par­

ties contractantes, cha-

cune des Parties au con­

flit sera tenue d’appliquer

au moins les dispositions

suivantes:

1) Les personnes qui ne

participent pas directe-

ment aux hostilités, y

compris les membres de

forces armées qui ont dé-

posé les armes et les per­

sonnes qui ont été mises

hors de combat par mala-

die, blessure, détention,

ou pour toute autre cause,

seront, en toutes circon-

stances, traitées avec hu-

manité, sans aucune dis­

tinction de caractére dé-

favorable basée sur la

race, la couleur, la religion

ou la croyance, le sexe, la

naissance ou la fortune,

ou tout autre critére ana-

logue.

A cet effet, sont et de-

meurent prohibés, en tout

en del av en av de höga

fördragsslutande parter­

nas territorium, även om

ockupationen icke möter

något militärt motstånd.

Även om en av de i kon­

flikten inbegripna mak­

terna icke biträtt denna

konvention, skall den lik­

väl vara bindande för de

makter, som biträtt den­

samma, i deras inbördes

förhållanden. Konventio­

nen skall vidare vara bin-

ande för dem gentemot

nämnda makt, därest den­

na antager och tillämpar

dess bestämmelser.

artikel 3

För den händelse väp­

nad konflikt, som icke är

av internationell karak­

tär, uppkommer på en av

de höga fördragsslutan­

de parternas territorium,

skall envar stridande part

vara skyldig att tillämpa

åtminstone följande be­

stämmelser:

1) Personer, som icke

direkt deltaga i fientlig­

heterna, däribland med­

lemmar av stridskrafter­

na, som nedlagt vapnen,

och personer, som för­

satts ur stridbart skick

genom sjukdom, sår­

skada, fångenskap eller

av varje annat skäl, skola

under alla förhållanden

behandlas med humani­

tet och ingen skall utsät­

tas för sämre behandling

på grund av ras, färg,

religion eller tro, kön,

bord, förmögenhet eller

dylik omständighet.

I detta syfte äro och

förbliva i vad avser ovan-

95

Kungl. Maj:ts proposition nr 37.

main prohibited åt any

time and in any place

whatsoever with respect

to the above-mentioned

persons:

(a) violence to life and

person, in particular mur-

der of all kinds, mutila-

tion, cruel treatment and

torture;

(b) taking of hostages;

(c) outrages upon per­

sonal dignity, in particu­

lar, humiliating and de-

grading treatment;

(d) the passing of sen-

tences and the carrying

out of executions without

previous judgment pro-

nounced by a regularly

constituted court affor-

ding all the judicial gua-

rantees which are recog-

nised as indispensable by

civilised peoples.

(2) The wounded and

sick shall be collected and

cared for.

An impartial humanita-

rian body, such as the In­

ternational Committee of

the Red Cross, may offer

its services to the Parties

to the conflict.

The Parties to the con­

flict should further en-

deavour to bring into

force, by means of special

agreements, all or part of

the other provisions of

the present Convention.

The application of the

preceding provisions shall

not affect the legal status

of the Parties to the con­

flict.

article

4

A. Prisoners of war, in

the sense of the present

Convention, are persons

temps et en tout lieu, å

l’égard des personnes men-

tionnées ci-dessus:

a) les atteintes portées

å la vie et å 1’intégrité cor-

porelle, notamment le

meurtre sous toutes ses

formes, les mutilations,

les traitements cruels, tor-

tures et supplices;

b) les prises d’otages;

c) les atteintes å la di-

gnité des personnes, no­

tamment les traitements

humiliants et dégradants;

d) les condamnatious

prononcées et les exécu-

tions effectuées sans un

jugement préalable, ren du

par un tribunal réguliére-

ment constitué, assorti des

garanties judiciaires re-

connues comme indispen-

sables par les peuples ci-

vilisés.

2) Les blessés et mala-

des seront recueillis et

soignés.

Un organisme humani-

taire impartial, tel que le

Comité international de la

Croix-Rouge, pourra offrir

ses services aux Parties

au conflit.

Les Parties au conflit

s’efforceront, d’autre part,

de mettre en vigueur par

voie d’accords spéciaux

tout ou partie des autres

dispositions de la présente

Convention.

L’application des dis­

positions qui précédent

n’aura pas d’effet sur le

statut juridique des Par­

ties au conflit.

article

4

A. Sont prisonniers de

guerre, au sens de la pré­

sente Convention, les per-

nämnda personer följande

handlingar städse och var­

helst det vara må för­

bjudna:

a) våld mot liv och

person, i synnerhet mord

i alla dess former, stymp­

ning, grym behandling

och tortyr;

b) tagande av gisslan;

c) kränkning av den

personliga värdigheten,

särskilt förödmjukande

och nedsättande behand­

ling;

d) utmätande av straff

och verkställande av av­

rättning utan föregående

dom, avkunnad av i laga

ordning tillsatt domstol,

vars rättsskipning erbju­

der de garantier, vilka

hållas för oeftergivliga av

civiliserade folk.

2) Sårade och sjuka

skola omhändertagas och

vårdas.

En opartisk humanitär

organisation sådan som

Röda Korsets internatio­

nella kommitté äger er­

bjuda de stridande par­

terna sina tjänster.

De stridande parterna

skola vidare sträva efter

att genom särskilda över­

enskommelser sätta alla

eller en del av denna kon­

ventions övriga bestäm­

melser i kraft.

Tillämpningen av före­

gående bestämmelser skall

icke inverka på de stri­

dande parternas rätts­

ställning.

artikel

4

A) Krigsfångar i denna

konventions mening åro

personer, vilka tillhöra

96

Kungl. Maj:ts proposition nr 37.

belonging to one of the

following categories, who

have fallen into the power

of the enemy:

(1) Members of the

armed forces of a Party to

the conflict as well as

members of militias or

volunteer corps forming

part of such armed forces;

(2) Members of other

militias and members of

other volunteer corps, in-

cluding those of organised

resistance movements, be­

longing to a Party to the

conflict and operating in

or outside their own terri-

tory, even if this territory

is occupied, provided that

such militias or volunteer

corps, including such or­

ganised resistance move­

ments, fulfil the following

conditions:

(a) that of being coin-

manded by a person res-

ponsible for his subordi-

nates;

(b) that of having a

fixed distinctive sign re-

cognisable åt a distance;

(c) that of carrying arms

openly;

('d) that of conducting

their operations in ac-

cordance with the laws

and customs of war.

(3) Members of regular

armed forces who profess

allegiance to a govern-

ment or an authority not

recognised by the Detain-

ing Power.

(4) Persons who accom-

pany the armed forces

without actually being

members thereof, such as

civil members of militarv

sonnes qui, appartenant å

l’une des catégories sui-

vantes, sont tombées au

pouvoir de 1’ennemi:

1) les membres des for­

ces armées d’une Partie

au conflit, de méme que

les membres des milices et

des corps de volontaires

faisant partie de ees forces

armées;

2) les membres des au-

tres milices et les membres

des autres corps de volon­

taires, y compris ceux des

mouvements de résistance

organisés, appartenant å

une Partie au conflit et

agissant en dehors ou å

1’intérieur de leur propre

territoire, méme si ce ter-

ritoire est occupé, pourvu

que ees milices ou corps

de volontaires, y compris

ees mouvements de ré­

sistance organisés, rem-

plissent les conditions sui-

vantes:

a) d’avoir å leur téte

une personne responsable

pour ses subordonnés;

b) d’avoir un signe dis-

tinetif fixe et reconnais-

sable å distance;

c) de porter ouverte-

ment les armes;

d) de se conformer,

dans leurs opérations, aux

lois et coutumes de la

guerre;

3) les membres des for­

ces armées réguliéres qui

se réclament d’un gouver-

nement ou d’une autorité

non reconnus par la Puis-

sance détentrice;

4) les personnes qui sui-

vent les forces armées sans

en faire direetement par­

tie, telles que les membres

civils d’équipages d’avions

en av följande kategorier

och som fallit i fiendens

våld:

1) medlemmar av stri­

dande parts stridskrafter

ävensom medlemmar av

milistrupper och frivil­

ligkårer, vilka ingå i

stridskrafterna;

2) medlemmar av an­

dra milistrupper och fri­

villigkårer, inbegripet

medlemmar av en orga­

niserad motståndsrörelse,

vilka lyda under stridan­

de part och vilka äro

verksamma utanför eller

inom eget territorium,

även om detta territo­

rium är ockuperat, under

förutsättning att milis-

trupperna eller frivillig-

kårerna, inbegripet den

organiserade motstånds­

rörelsen, uppfylla följande

villkor:

a) att de stå under be­

fäl av person, som är an­

svarig för sina under­

ordnade;

b) att de bära ett be­

stämt och på avstånd

igenkännligt utmärkande

tecken;

c) att de bära sina va­

pen öppet;

d) att de vid sina ope­

rationer iakttaga krigets

lagar och bruk;

3) medlemmar av re­

gelrätta militära förband,

vilka förklara sig lyda

under en regering eller en

myndighet, som icke er­

kännes av den makt, i

vars våld de fallit;

4) personer, som åtfölja

stridskrafterna utan att

direkt tillhöra dem, såsom

civila medlemmar av be­

sättningen på militärt

Kungl. Maj:ts proposition nr 37.

97

aircraft crews, war cor-

respondents, supply con-

tractors, members of la-

bour units or of services

responsible for the wel-

fare of the armed forces,

provided that they have

received authorisation

from the armed forces

which they accompany,

who shall provide them

for that purpose with an

identity card similar to

the annexed model.

(5) Members of crews,

including masters, pilots

and apprentices, of the

merchant marine and the

crews of civil aircraft of

the Parties to the conflict,

who do not benefit by

more favourable treat-

ment under any other pro­

visions of International

Law.

(6) Inhabitants of a

non-occupied territory,

who on the approach of

the enemy spontaneously

take up arms to resist the

invading forces, without

having had time to form

themselves into regular

armed units, provided

they carry arms openly

and respect the iaws and

customs of war.

B. The foliowing shall

likewise be treated as

prisoners of war under the

present Convention:

(1) Persons belonging,

or having belonged, to the

armed forces of the occu-

pied country, if the occu-

pying Power considers it

necessary by reason of

such allegiance to intern

them, even though it has

originally liberated them

while hostilities were go-

ing on outside the terri-

militaires, correspondants

de guerre, fournisseurs,

membres d’unités de tra­

vail ou de services chargés

du bien-étre des forces ar-

mées, å condition qu’elles

en aient re$u 1’autorisa-

tion des forces armées

qu’elles accompagnent,

celles-ci étant tenues de

leur délivrer å cet effet

une carte d’identité sem-

blable au modéle annexé;

5) les membres des équi-

pages, y compris les com-

mandants, pilotes et ap-

prentis, de la marine mar-

chande et les équipages de

1’aviation civile des Par­

ties au conflit qui ne béné-

ficient pas d’un traite-

ment plus favorable en

vertu d’autres dispositions

du droit international;

6) la population d’un

territoire non occupé qui,

ä 1’approche de l’ennemi,

prend spontanément les

armes pour combattre les

troupes dhnvasion sans

avoir eu le temps de se

constituer en forces ar­

mées réguliéres, si elle

pörte ouvertement les ar­

mes et si elle respecte les

lois et coutumes de la

guerre.

B. Bénéficieront égale-

rnent du traitement ré-

servé par la présente Con­

vention aux prisonniers

de guerre:

1) les personnes appar-

tenant ou ayant apparte-

nu aux forces armées du

pays occupé si, en raison

de cette appartenance, la

Puissance occupante, mé-

me si elle les a initiale-

ment libérées pendant que

les hostilités se poursui-

vent en dehors du terri­

toire qu’elle occupé, esti-

luftfartyg, krigskorres­

pondenter, leverantörer,

medlemmar av arbetsen­

heter eller personal, som

sörjer för militärernas väl­

befinnande, under förut­

sättning att de erhållit be­

myndigande av de strids­

krafter, som de åtfölja,

vilka för detta ändamål

skola förse dem med iden­

titetskort i överensstäm­

melse med bifogade for­

mulär;

5) medlemmar av be­

sättningen, inbegripet be­

fälhavare, lotsar och ele­

ver, på handelsfartyg

samt av besättningen på

civila luftfartyg, tillhö­

rande stridande part, vilka

icke jämlikt andra be­

stämmelser i den inter­

nationella rätten åtnjuta

gynnsammare behandling;

6) befolkningen å ett

icke besatt område, som

vid fiendens annalkande

självmant griper till va­

pen för att göra motstånd

mot de inryckande trup­

perna utan att hava haft

tid att bilda regelrätta

militära förband, under

förutsättning att den bär

sina vapen öppet och iakt­

tager krigets lagar och

bruk.

B) Behandling, som

jämlikt denna konvention

tillkommer krigsfångar,

skall jämväl åtnjutas av:

1) personer, som till­

höra eller hava tillhört

ockuperat lands strids­

krafter, därest ockupa­

tionsmakten på denna

grund finner det nödvän­

digt att internera dem,

även om den ursprunglig­

en frigivit dem, medan

fientligheterna pågingo

utanför det besatta om-

10

Bihang till riksdagens protokoll 1953. 1 samt. Nr 37.

98

Kungi. Maj.ts proposition nr 37.

tory it occupies, in partic-

ular where such persons

have made an unsuccess-

ful attempt to rejoin the

armed forces to which

they belong and which

are engaged in combat,

or where they fail to

comply with a summons

made to them with a view

to internment.

(2) The persons belong-

ing to one of the categories

enumerated in the present

Article, who have been

received by neutral or

non-belligerent Powers on

their territory and whom

these Powers are required

to intern under Interna­

tional Law, without pre-

judice to any more fa-

vourable treatment which

these Powers may choose

to give and with the ex­

ception of Artides 8, 10,

15, 30, fifth paragraph,

58—67, 92,126 and, where

diplomatic relations exist

between the Parties to the

conflict and the neutral or

non-belligerent Power

concerned, those Artides

concerning the Protecting

Power. Where such diplo­

matic relations exist, the

Parties to a conflict on

whom these persons de-

pend shall be allowed to

perform towards them the

functions of a Protecting

Power as provided in the

present Convention, with­

out prejudice to the func­

tions which these Parties

normally exercise in con-

formity with diplomatic

and consular usage and

treaties.

me nécessaire de procéder

å leur internement, no-

tamment aprés une ten-

tative de ees personnes

non couronnée de succés

pour rejoindre les forces

armées auxquelles elles

appartiennent et qui sont

engagées dans le combat,

ou lorsqu’elles n’obtem-

pérent pas å une somma-

tion qui leur est faite aux

fins d’internement;

2) les personnes appar-

tenant å l’une des caté-

gories énumérées au pre­

sent article que des Puis-

sances neutres ou non

belligérantes ont recues

sur leur territoire et qu’el-

les sont tenues d’interner

en vertu du droit Interna­

tional, sous réserve de

tout traitement plus fa-

vorable que ees Puissan-

ces jugeraient bon de leur

accorder et exception faite

des dispositions des arti­

des 8, 10, 15, 30, cinquié-

me alinéa, 58 å 67 indus,

92, 126 et, lorsque des

relations diplomatiques

existent entre les Parties

au conflit et la Puissance

neutre ou non belligérante

intéressée, des dispositions

qui concernent la Puis­

sance protectrice. Lors­

que de telles relations di­

plomatiques existent, les

Parties au conflit dont

dépendent ees personnes

seront autorisées å exercer

å l’égard de celles-ci les

fonetions dévolues aux

Puissances protectrices

par la présente Conven­

tion sans préjudice de cel-

les que ees Parties exer-

cent normalement en ver­

tu des usages et des traités

diplomatiques et consu-

laires.

rådet. Detta gäller sär­

skilt då ifrågavarande

personer företagit ett re­

sultatlöst försök att åter­

förena sig med de strids­

krafter, till vilka de höra

och vilka äro inbegripna

i strid, eller då de icke

hörsamma kallelse om in­

ternering, som utfärdats

för dem;

2) personer tillhörande

en i denna artikel uppräk­

nad kategori, vilka neu­

tral eller icke krigförande

makt mottagit på sitt

territorium och vilka så­

dan makt i enlighet med

den internationella rät­

tens bestämmelser är skyl­

dig internera, med för­

behåll att sådan makt

äger medgiva dem gynn­

sammare behandling och

med undantag för be­

stämmelserna i artiklarna

8, 10, 15, 30, femte styc­

ket, 58—67, 92, 126 och

för de bestämmelser, som

avse skyddsmakt, då dip­

lomatiska förbindelser

upprätthållas mellan de

stridande parterna och ve­

derbörande neutrala eller

icke krigförande makt.

I det fall att sådana

diplomatiska förbindel­

ser upprätthållas, äger

stridande part, under

vilken ifrågavarande per­

soner lyda, beträffande

dessa utöva den verksam­

het, som enligt denna

konvention tillkommer

skyddsmakt, utan hinder

för den verksamhet, som

ifrågavarande part nor­

malt utövar jämlikt di­

plomatiska och konsulära

sedvänjor och överens­

kommelser.

Kungl. Maj:ts proposition nr 37.

99

C. This Article shall in

no way affect the status

of medical personnel and

chaplains as provided for

in Article 33 of the pres­

ent Convention.

article

5

The present Convention

shall apply to the persons

referred to in Article 4

from the time they fall

into the power of the ene-

my and until their final

release and repatriation.

Should any doubt arise

as to whether persons,

having committed a bellig-

erent act and having fal­

len into the hands of the

enemy, belong to any of

the categories enumerated

in Article 4, such persons

shall enjoy the protection

of the present Convention

until such time as their

status has been deter-

mined by a competent

tribunal.

ARTICLE 6

In addition to the agree-

ments expressly provided

for in Artides 10, 23, 28,

33, 60, 65, 66, 67, 72, 73,

75, 109, 110, 118, 119, 122

and 132, the High Con-

tracting Parties may con-

clude other special agree-

ments for all matters con-

cerning which they may

deem it suitable to make

separate provision. No

special agreemént shall

adversely affect the situa­

tion of prisoners of war,

as defined by the present

Convention, nor restrict

the rights which it confers

upon them.

C. Le présent article ré-

serve le statut du person­

nel médical et religieux tel

qu’il est prévu ä 1’article

33 de la présente Conven­

tion.

article

5

La présente Conven­

tion s’appliquera aux per-

sonnes visées ä I'article

4 des qu’elles seront tom-

bées au pouvoir de l’en-

nemi et jusqu’ä leur libé-

ration et leur rapatrie-

ment définitifs.

S’il y a doute sur l’ap-

partenance å l’une des ca-

tégories énumérées ä l’ar-

ticle 4 des personnes qui

ont commis un acte de

belligérance et qui sont

tombées aux mains de

1’ennemi, lesdites person­

nes bénéficieront de la

protection de la présente

Convention en attendant

que leur statut ait été

déterminé par un tribunal

compétent.

article 6

En dehors des accords

expresséments prévus par

les artides 10, 23, 28, 33,

60, 65, 66, 67, 72, 73, 75,

109, 110, 118, 119, 122 et

132, les Hautes Parties

contractantes pourront

conclure d’autres accords

spéciaux sur toute ques-

tion qu’il leur paraitrait

opportun de régler parti-

culiérement. Aucun ac-

cord spécial ne pourra por­

ter préjudice ä la situation

des prisonniers, telle qu’el-

le est réglée par la pré­

sente Convention, ni res-

treindre les droits que

celle-ci leur accorde.

C) Denna artikel in­

verkar icke på bestäm­

melserna i artikel 33 i

denna konvention angå­

ende sjukvårds- och präs­

terliga personalens ställ­

ning.

artikel

5

Denna konvention skall

vara tillämplig på de per­

soner, som avses i artikel

4, från tiden för deras

tillfångatagande till deras

slutliga frigivande och

hemsändande.

Därest tveksamhet rå­

der, huruvida person, som

utfört krigshandling och

fallit i fiendens våld, är

att hänföra till en av de

i artikel 4 uppräknade

kategorierna, skall sådan

person åtnjuta skydd en­

ligt denna konvention i

avvaktan på att hans

ställning fastställts av be­

hörig domstol.

artikel 6

Förutom de överens­

kommelser, som uttryck­

ligen omförmälas i artik­

larna 10, 23, 28, 33, 60,

65, 66, 67, 72, 73, 75, 109,

110, 118, 119, 122 och

132 äga de höga fördrags-

slutande parterna avsluta

andra särskilda överens­

kommelser rörande alla

frågor, som de anse lämp­

ligt att göra till föremål

för särskild reglering. Ge­

nom särskild överenskom­

melse må fångarna ej för­

sättas i sämre läge än vad

som stadgas i denna kon­

vention; ej heller må dem

i konventionen tillerkän­

da rättigheter genom dy-

100

Kungl. Maj.ts proposition nr 37.

Prisoners of war shall

continue to have the bene-

fit of such agreements as

long as tlie Convention is

applicable to them, ex-

cept where express provi­

sions to the contrary are

contained in the aforesaid

or in subsequent agree­

ments, or where more fa-

vourable measures have

been taken with regard to

them by one or other of

the Parties to the conflict.

ARTICLE 7

Prisoners of war may

in no circumstances re-

nounce in part or in en-

tirety the rights secured

to them by the present

Convention, and by the

special agreements re-

ferred to in the foregoing

Article, if such there be.

ARTICLE 8

The present Convention

shall be applied with the

cooperation and under the

scrutiny of the Protecting

Powers whose duty it is to

safeguard the interests of

the Parties to the conflict.

För this purpose, the Pro­

tecting Powers may ap-

point, apart from their

diplomatic or consular

staff, delegates from

amongst their own na­

tionals or the nationals of

other neutral Powers. The

said delegates shall be

subject to the approval

of the Power with which

they are to carry out their

duties.

The Parties to the con­

flict shall facilitate to the

Les prisonniers de guer-

re resteront au bénéfice

de ees accords aussi long-

temps que la Convention

leur est applicable, sauf

stipulations contraires

contenues expressément

dans les susdits accords

ou dans des accords ulté-

rieurs, ou également sauf

mesures plus favorables

prises å leur égard par

l’une ou l’autre des Par­

ties au conflit.

ARTICLE 7

Les prisonniers de guer-

re ne pourront en aucun

cas renoncer partiellement

ou totalement aux droits

que leur assurent la pré-

sente Convention et, le

cas échéant, les accords

spéciaux visés å 1’article

précédent.

ARTICLE 8

La présente Convention

sera appliquée avec le

concours et sous le con-

tröle des Puissances pro-

tectrices chargées de sau-

vegarder les intéréts des

Parties au conflit. A cet

effet, les Puissances pro-

tectrices pourront, en de-

hors de leur personnel di-

plomatique ou consulaire,

désigner des délégués par-

mi leurs propres ressortis-

sants ou parmi les ressor-

tissants d’autres Puissan­

ces neutres. Ces délégués

devront étre soumis å

l’agrément de la Puissance

auprés de laquelle ils exer-

ceront leur mission.

Les Parties au conflit

faciliteront, dans la plus

lik överenskommelse in­

skränkas.

Krigsfångarna skola åt­

njuta de i sagda överens­

kommelser stadgade för­

måner under den tid kon­

ventionen på dem är till­

lämplig, dock under för­

utsättning, dels att icke

annat uttryckligen före­

skrivits i nyssnämnda

eller i senare avslutade

överenskommelser, dels

ock att icke någon av

de stridande parterna vid­

tagit åtgärder för gynn­

sammare behandling av

dem.

artikel 7

Krigsfångar må icke

under några omständig­

heter vare sig helt eller

delvis avsäga sig de rät­

tigheter, som denna kon­

vention och, i förekom­

mande fall, i föregående

artikel angivna särskilda

överenskommelser tiller­

känna dem.

artikel 8

Denna konvention skall

tillämpas under medver­

kan och kontroll av de

skyddsmakter, vilka ha

till uppgift att tillvara­

taga de stridande parter­

nas intressen. För sådant

ändamål skola skydds-

makterna äga att vid

sidan av sin diplomatiska

och konsulära personal

utse delegerade bland sina

egna eller bland andra

neutrala makters med­

borgare. Dessa delegerade

skola underställas god­

kännande av den makt,

hos vilken de skola ut­

föra sitt uppdrag.

De stridande parterna

skola i största möjliga om-

Kungl. Maj:ts proposition nr 37.

101

greatest extent possible

the lask of the represen­

tatives or delegates of the

Protecting Powers.

The representatives or

delegates of the Protec­

ting Powers shall not in

any case exceed their mis­

sion under the present

Convention. They shall,

in particular, take account

of the imperative necessi-

ties of security of the State

wherein they carry out

their duties.

article 9

The provisions of the

present Convention con-

stitute no obstacle to the

humanitarian activities

which the International

Committé of the Red

Cross or any other impar-

tial humanitarian orga­

nisation may, subject to

the consent of the Parties

to the conflict concerned,

undertake for the protec-

tion of prisoners of war

and for their relief.

article 10

The High Contracting

Parties may åt any time

agree to entrust to an or­

ganisation which offers

all guarantees of impar-

tiality and efficacy the

duties incumbent on the

Protecting Powers by vir-

tue of the present Conven­

tion.

When prisoners of war

do not benefit or cease to

benefit, no matter for

what reason, by the ac­

tivities of a Protecting

Power or of an organisa­

tion provided for in the

first paragraph above, the

Detaining Power shall re-

quest a neutral State, or

large mesure possible, la

tåche des representants

ou délégués des Puissan-

ces protectrices.

Les representants ou

délégués des Puissances

protectrices ne devront en

aucun cas dépasser les li-

mites de leur mission, telle

qu’elle ressort de la pré-

sente Convention; ils de­

vront notamment tenir

compte des nécessités im-

périeuses de sécurité de

l’État auprés duquel ils

exercent leurs fonctions.

article 9

Les dispositions de la

présente Convention ne

font pas obstacle aux ac-

tivités humanitaires que

le Comité international de

la Croix-Rouge, ainsi que

tout autre organisme hu-

manitaire impartial, en-

treprendra pour la protec-

tion des prisonniers de

guerre et pour les secours

å leur apporter, moyen-

nant l’agrément des Par­

ties au conflit intéressées.

article 10

Les Hautes Parties con-

tractantes pourront, en

tout temps, s’entendre

pour confier å un organis­

me présentant toutes ga-

ranties d’impartialité et

d’efficacité les tåches dé-

volues par la présente

Convention aux Puissan­

ces protectrices.

Si des prisonniers de

guerre ne bénéficient pas

ou ne bénéficient plus,

quelle qu’en soit la raison,

de 1’activité d’une Puis-

sance protectrice ou d’un

organisme désigné con-

formément å 1’alinéa pre­

mier, la Puissance déten-

trice devra demander soit

fattning underlätta arbe­

tet för skyddsmakternas

representanter eller dele­

gerade.

Skyddsmakternas re­

presentanter eller delege­

rade må icke under några

omständigheter överskri­

da den i denna konven­

tion angivna ramen för

sitt uppdrag; de skola sär­

skilt beakta för den stat,

hos vilken de utöva sin

verksamhet, angelägna

säkerhetskrav.

artikel 9

Bestämmelserna i den­

na konvention utgöra ej

hinder för den humanitära

verksamhet, som Röda

Korsets internationella

kommitté eller annan

opartisk, humanitär orga­

nisation med vederbö­

rande stridande parters

samtycke må komma att

utöva till skydd och bi­

stånd för krigsfångar.

artikel 10

De höga f ördragsslutande

staterna äga städse över­

enskomma att åt orga­

nisation, som erbjuder ga­

rantier för opartiskhet och

effektivitet, anförtro de

uppgifter, som enligt den­

na konvention tillkomma

skyddsmakterna.

Därest krigsfångar, av

vad anledning det vara

må, icke åtnjuta eller upp­

hört att åtnjuta förmå­

nen av skvddsmakts eller

jämlikt bestämmelserna

i föregående stycke ut­

sedd organisations verk­

samhet, skall den kvar-

hållande. makten anting-

102

Kungl. Maj.ts proposition nr 37.

such an organisation, to

undertake the functions

performed under the pres­

ent Convention by a Pro-

tecting Power designated

by the Parties to a con-

flict.

If protection cannot be

arranged accordingly, the

Detaining Power shall re-

quest or shall accept, sub-

ject to the provisions of

this Artide, the offer of

the services of a humani-

tarian organisation, such

as the International Com-

mittee of the Red Cross,

to assume the humanitar-

ian functions performed

by Protecting Powers un­

der the present Conven­

tion.

Any neutral Power or

any organisation invited

by the Power concerned

or offering itself for these

purposes, shall be required

to act witli a sense of re-

sponsibility towards the

Part}7 to the conflict on

which persons protected

by the present Convention

depend, and shall be re­

quired to furnish suffi-

cient assurances that it is

in a position to undertake

the appropriate functions

and to discharge them im-

partially.

No derogation from the

preceding provisions shall

be made by special agree-

ments between Powers

one of which is restricted,

even temporarily, in its

freedom to negotiate with

the other Power or its

allies by reason of mili-

tary events, more partic-

ä un État neutre, soit ä

un tel organisme, d’assu-

mer les fonctions dévolues

par la présente Conven­

tion aux Puissances pro-

tectrices désignées par les

Parties au conflit.

Si une protection ne

peut étre ainsi assurée, la

Puissance détentrice de-

vra demander å un orga­

nisme humanitaire, tel

que le Comité internatio-

nal de la Croix-Rouge,

d’assumer les täches hu-

manitaires dévolues par

la présente Convention

aux Puissances protectri-

ces ou devra accepter,

sous réserve des disposi­

tions du présent article,

les offres de services éma-

nant d’un tel organisme.

Toute Puissance neutre

ou tout organisme invité

par la Puissance intéressée

ou s’offrant aux fins sus-

mentionnées devra, dans

son activité, rester con-

scient de sa responsabilité

envers la Partie au con­

flit dont relévent les per-

sonnes protégées par la

présente Convention, et

devra fournir des garan-

ties suffisantes de capacité

pour assumer les fonctions

en question et les remplir

avec impartialité.

Il ne pourra étre dérogé

aux dispositions qui pré-

cédent par accord parti-

culier entre des Puissances

dont 1’une se trouverait,

mcme temporairement,

vis-ä-vis de 1’autre Puis­

sance ou de ses alliés, li-

mitée dans sa liberté de

négociation par suite des

en hos neutral stat eller

hos sådan organisation

anhålla, att den måt­

te påtaga sig de uppgif­

ter, som jämlikt denna

konvention tillkomma av

parterna i konflikten ut­

sedda skyddsmakter.

Om skydd icke på detta

sätt kan beredas ifråga­

varande personer, skall

den kvarhållande makten

antingen hos humanitär

organisation sådan som

Röda Korsets internatio­

nella kommitté hemställa,

att den måtte påtaga sig

de humanitära åliggan­

den, som enligt bestäm­

melserna i denna konven­

tion tillkomma skydds-

makt, eller, för så vitt

icke annat framgår av be­

stämmelserna i denna ar­

tikel, antaga av sådan

organisation erbjudna

tjänster.

Neutral makt eller or­

ganisation, som av veder­

börande makt anmodats

att ställa sig till förfogan­

de eller självmant erbju­

dit sina tjänster för nyss­

nämnda ändamål, skall

handla i känsla av an­

svar gentemot den stri­

dande part, under vilken

de jämlikt denna konven­

tion skyddade personerna

lyda, och erbjuda till­

fredsställande garantier

för sin förmåga att påtaga

sig och opartiskt utföra

ifrågavarande uppgifter.

Överenskommelse om

undantag från föregående

bestämmelser kan icke

träffas mellan makter, av

vilka den ena, om ock en­

dast tillfälligtvis, gent­

emot den andra makten

eller dess allierade har be­

gränsad förhandlingsfrihet

såsom en följd av de mili-

Kungl. Maj.ts proposition nr 37.

103

ularly where the whole,

or a substantial part, of

the territory of the said

Power is occupied.

Whenever in the pres­

ent Convention mention

is made of a Protecting

Power, such mention ap-

plies to substitute organi­

sations in the sense of the

present Article.

ARTICLE 11

In cases where they

deem it advisable in the

interest of protected per­

sons, particularly in cases

of disagreement between

the Parties to the conflict

as to the application or

interpretation of the pro­

visions of the present Con­

vention, the Protecting

Powers shall lend their

good offices with a view

to settling the disagree­

ment.

For this purpose, each

of the Protecting Powers

may, either åt the invita­

tion of one Party or on its

own initiative, propose to

the Parties to the conflict

a meeting of their repre­

sentatives, and in partic-

ular of the authorities

responsible for prisoners

of war, possibly on neu­

tral territory suitably cho-

sen. The Parties to the

conflict shall be bound to

give effect to the propo-

sals made to them for this

purpose. The Protecting

Powers may, if necessary,

propose för approval by

the Parties to the conflict

a person belonging to a

neutral Power, or delega­

ted by the International

Committee of the Red

événements militaires, no-

tamment en cas d!une oc-

cupation de la totalité ou

d’une partie importante

de son territoire.

Toutes les fois qu’il est

fait mention dans la pré-

sente Convention de la

Puissance protectrice, cet-

te mention désigne égale-

ment les organismes qui

la remplacent au sens du

present article.

article 11

Dans tous les cas ou

elles le jugeront utile dans

1’intérét des personnes

protégées, notamment en

cas de désaccord entre les

Parties au conflit sur l’ap-

plication ou 1’interpréta-

tion des dispositions de la

présente Convention, les

Puissances protectrices

préteront leurs bons offi­

ces aux fins de réglement

du différend.

A cet effet, chacune des

Puissances protectrices

pourra, sur 1’invitation

d’une Partie ou spontané-

ment, proposer aux Par­

ties au conflit une réunion

de leurs représentants et,

en particulier, des autori-

tés chargées du sort des

prisonniers de guerre,

éventuellement sur un ter­

ritoire neutre convenable-

ment choisi. Les Parties

au conflit seront tenues de

donner suite aux proposi­

tions qui leur seront faites

dans ce sens. Les Puissan­

ces protectrices pourront,

le cas échéant, proposer å

1’agrément des Parties au

conflit une personnalité

appartenant å une Puis­

sance neutre, ou une per­

sonnalité déléguée par le

tära händelserna, särskilt

vid ockupation av hela

eller en betydande del av

dess territorium.

När i denna konvention

talas om skyddsmakt, av­

ses därmed jämväl sådan

organisation, som i enlig­

het med bestämmelserna

i denna artikel trätt i

skyddsmakts ställe.

artikel 11

När helst skyddsmak-

terna det finna påkallat i

de skyddade personernas

intresse, särskilt vid me­

ningsskiljaktighet mellan

de stridande parterna rö­

rande tillämpningen och

tolkningen av denna kon­

ventions bestämmelser,

skola de lämna sina bona

officia för tvistens lösning.

För sådant ändamål

äger envar av skydds-

makterna antingen på an­

modan av part eller ock

självmant föreslå de stri­

dande parterna en sam­

mankomst, eventuellt å

lämpligt neutralt område,

mellan deras representan­

ter och särskilt mellan

de för krigsfångarnas be­

handling ansvariga myn­

digheterna. De stridande

parterna skola vara skyl­

diga att efterkomma för­

slag, som framställas till

dem i nu nämnt syfte.

Skyddsmakt må, därest

så befinnes lämpligt, hem­

ställa till parterna i kon­

flikten att medgiva, att

viss person, tillhörande

neutral makt eller utsedd

av Röda Korsets inter-

104

Kungl. Maj:ts proposition nr 37.

Gross, who shall be invited

to take part in such a

meeting.

PART II

General Protection

of Prisoners of War

article 12

Prisoners of war are in

the hands of the enemy

Power, but not of the in-

dividuals or military units

who have captured them.

Irrespective of the indi-

vidual responsibilities that

may exist, the Detaining

Power is responsible for

the treatment given them.

Prisoners of war may

only be transferred by the

Detaining Power to a

Power which is a party to

the Convention and after

the Detaining Power has

satisfied itself of the wil-

lingness and ability of

such transferee Power to

apply the Convention.

When prisoners of war are

transferred under such

circumstances, responsi-

bility for the application

of the Convention rests on

the Power accepting them

while they are in its

custody.

Nevertheless, if that

Power fails to carry out

the provisions of the Con­

vention in any important

respect, the Power by

wliom the prisoners of

war were transferred shall,

upon being notified by the

Protecting Power, take ef-

fective measures to cor-

rect the situation or shall

Comité international de la

Croix-Rouge, qui sera ap-

pelée å participer å cette

reunion.

TITRE II

Protection générale des

prisonniers de guerre

article 12

Les prisonniers de guer­

re sont au pouvoir de la

Puissance ennemie, mais

non des individus ou des

corps de troupe qui les ont

fait prisonniers. Indépen-

damment des responsabi-

lités individuelles qui peu-

vent exister, la Puissance

détentrice est responsable

du traitement qui leur est

appliqué.

Les prisonniers de guer­

re ne peuvent étre trans-

férés par la Puissance dé­

tentrice qu’å une Puissan­

ce partie ä la Convention

et lorsque la Puissance

détentrice s’est assurée

que la Puissance en ques-

tion est désireuse et ä

méme d’appliquer la Con­

vention. Quand des pri­

sonniers sont ainsi trans-

férés, la responsabilité de

1’application de la Con­

vention incombera å la

Puissance qui a accepté de

les accueillir pendant le

ternps qu’ils lui seront

confiés.

Néanmoins, au cas ou

cette Puissance manque-

rait å ses obligations d’exé-

cuter les dispositions de la

Convention, sur tout point

important, la Puissance

par laquelle les prisonniers

de guerre ont été transfé-

rés doit, å la suite d’une

notification de la Puis­

sance protectrice, prendre

nationella kommitté, kal­

las att deltaga i denna

sammankomst.

AVDELNING II

Allmänna bestämmelser om

skydd för krigsfångar

artikel 12

Krigsfångar äro i den

fientliga maktens våld,

icke i de individers eller

truppstyrkors, som tagit

dem tillfånga. Oavsett det

individuella ansvar, som

må föreligga, är den kvar-

hållande makten ansvarig

för krigsfångarnas be­

handling.

Krigsfångar må av den

kvarhållande makten en­

dast överlämnas till makt,

som biträtt denna kon­

vention, och först sedan

den förra makten försäk­

rat sig om att den senare

är villig och i stånd att

tillämpa konventionen.

När krigsfångar sålunda

överlämnas, blir makt,

som gått in på att mot­

taga dem, ansvarig för

tillämpningen av konven­

tionen, så länge de äro i

denna makts händer.

Om emellertid denna

makt i något betydelse­

fullt avseende skulle bris­

ta i sin skyldighet att

fullgöra konventionens

bestämmelser, skall den

makt, som överlämnat

krigsfångarna, efter där­

om från skyddsmakten

mottagen underrättelse

vidtaga effektiva åtgär-

Kungl. Maj.ts proposition nr 37.

105

request the return of the

prisoners of war. Such re-

quests must be complied

with.

article

13

Prisoners of war must

åt all times be humanely

treated. Any unlawful act

or omission by the De-

taining Power causing

deatli or seriously en-

dangering the health of

a prisoner of war in its

custody is prohibited, and

will be regarded as a

serious breach of the pres­

ent Convention. In par-

ticular, no prisoner of war

may be subjected to pliys-

ical mutilation or to med-

ical or scientific experi­

ments of any kind which

are not justified by the

medical, dental or hospi­

tal treatment of the pris­

oner concerned and carri-

ed out in his interest.

Likewise, prisoners of

war must åt all times be

protected, particularly

against acts of violence or

intimidation and against

insults and public curios-

ity.

Measures of reprisal

against prisoners of war

are prohibited.

article

14

Prisoners of war are

entitled in all circumstan-

ces to respect for their

persons and their honour.

Women shall be treated

with all the regard due to

their sex and shall in all

des mesures efficaces pour

remédier å la situation, ou

demander que lui soient

renvoyés les prisonniers

de guerre. Il devra étre

satisfait å cette demande.

article

13

Les prisonniers de guer­

re doivent étre traités en

tout temps avec humani-

té. Tout acte ou omission

illicite de la part de la

Puissance détentrice en-

trainant la mort ou met-

tant gravement en danger

la santé d!un prisonnier de

guerre en son pouvoir est

interdit et sera considéré

comme une grave infrac-

tion ä la présente Conven­

tion. En particulier, au-

eun prisonnier de guerre

ne pourra étre soumis ä

une mutilation physique

ou å une expérience mé-

dicale ou scientifique de

quelque nature qu’elle soit

qui ne serait pas justifiée

par le traitement médical

du prisonnier intéressé et

qui ne serait pas dans son

intérét.

Les prisonniers de guer­

re doivent de méme étre

protégés en tout temps,

notamment contre tout

acte de violence ou d:inti­

mida tion, contre les in-

sultes et la curiosité pu-

blique.

Les mesures de repré-

sailles å leur égard sont

interdites.

article

14

Les prisonniers de guer­

re ont droit en toutes cir-

constances au respect de

leur personne et de leur

honneur.

Les femmes doivent étre

traitées avec tous les

égards dus å leur sexe et

der för att avhjälpa miss­

förhållandena eller ock

begära, att krigsfångarna

återsändas. Sådan be­

gäran skall efterkommas.

artikel

13

Krigsfångar skola städ­

se behandlas med huma­

nitet. Varje otillåten hand­

ling eller underlåtenhet

från den kvarhållande

maktens sida, som medför

krigsfånges död eller all­

varligt äventyrar krigs­

fånges hälsa, är förbjuden

och skall anses såsom svår

överträdelse av denna

konvention. I synnerhet

må krigsfånge icke under­

kastas fysisk stympning

eller vetenskapligt eller

medicinskt experiment av

vad slag det vara må,

annat än om detta rätt­

färdigas av läkarbehand­

ling av fången och företa­

ges i hans eget intresse.

Krigsfångar skola vi­

dare städse skyddas sär­

skilt mot våldshandlingar

eller hot, förolämpningar

och allmänhetens nyfi­

kenhet.

Repressalieåtgärder

gentemot dem äro för­

bjudna.artikel

14

Krigsfångar hava under

alla förhållanden rätt att

fordra aktning för sin

person och för sin ära.

Kvinnor skola behand­

las med alla de hänsyn,

som tillkomma deras kön,

106

Kungl. Maj:ts proposition nr

cases benefit by treat-

ment as favourable as

that granted to men.

Prisoners of war shall

retain the full civil capac-

ity which they enjoyed

åt the time of their cap-

ture. The Detaining Power

may not restrict the exer-

cise, either within or with-

out its own territory, of

the rights such capacity

confers except in so far as

the captivity requires.

article

15

The Power detaining

prisoners of war shall be

bound to provide free of

charge for their main-

tenance and for the medi-

cal attention required by

their state of health.

ARTICLE 16

Taking into considera-

tion the provisions of the

present Convention re-

lating to rank and sex,

and subject to any privi-

leged treatment which

may be accorded to them

by reason of their state of

health, age or professional

qualifications, all prison­

ers of war shall be treat-

ed alike by the Detain­

ing Power, without any

adverse distinction based

on race, nationality, reli-

gious belief or political

opinions, or any other

distinction founded on

similar criteria.

bénéficier en tous cas

d’un traitement aussi fa-

vorable qui celui qui est

accordé aux hommes.

Les prisonniers de guer-

re conservent leur pleine

capacité civile telle qidelle

existait au moment ou ils

ont été faits prisonniers.

La Puissance détentrice

ne pourra en limiter 1’exer-

cice soit sur son territoire,

soit en dehors, que dans la

mesure ou la captivité

1’exige.article

15

La Puissance détentrice

des prisonniers de guerre

sera tenue de pourvoir

gratuitement å leur entre-

tien et de leur accorder

gratuitement les soins mé-

dicaux que nécessite leur

état de santé.

article

16

Compte tenu des dispo­

sitions de la présente Con­

vention relatives au grade

ainsi qu’au sexe, et sous

réserve de tout traitement

privilégié qui serait ac­

cordé aux prisonniers de

guerre en raison de leur

état de santé, de leur åge

ou de leurs aptitudes pro-

fessionnelles, les prison­

niers doivent tous étre

traités de la méme mani-

ére par la Puissance dé­

tentrice, sans aucune dis­

tinction de caractére dé-

favorable, de race, de na-

tionalité, de religion, d’o-

pinions politiques ou autre,

fondée sur des critéres

analogues.

och skola under alla för­

hållanden åtnjuta minst

lika gynnsam behandling

som män.

Krigsfångar bevara sin

fulla rättshandlingsförmå-

ga sådan den var vid ti­

den för tillfångatagandet.

Kvarhållande makt må

icke vare sig på eget terri­

torium eller utanför detta

begränsa utövandet av

densamma annat än i

den mån fångenskapen

det kräver.

artikel

15

Den makt, i vars våld

krigsfångar befinna sig,

är skyldig att kostnads­

fritt sörja för deras un­

derhåll, och bereda dem

den sjukvård, som deras

hälsotillstånd kräver.

37.

artikel

16

Med beaktande av be­

stämmelserna i denna

konvention angående

tjänstegrad och kön samt

med förbehåll för för-

månsbehandling, som må

medgivas krigsfångar på

grund av hälsoskäl, ålder

eller yrkesskicklighet, sko­

la fångarna av den kvar­

hållande makten behand­

las lika och ingen skall

utsättas för sämre be­

handling på grund av ras,

nationalitet, religion, po­

litiska åsikter eller dylik

omständighet.

Kungl. Maj:ts proposition nr 37.

107

PART III

Captivity

SECTION I

Beginning of Captivity

article

17

Every prisoner of war,

when questioned on the

subject, is bound to give

only his surname, first

names and rank, date of

birth, and army, regimen­

tal, personal or serial num-

ber, or failing this, equiv-

alent information.

If he wilfully infringes

this rule, he may render

himself liable to a restric-

tion of the privileges ac-

corded to his rank or sta­

tus.

Each Party to a conflict

is required to furnish the

persons under its jurisdic-

tion who are liable to be-

come prisoners of war,

with an identity card

showing the owner’s sur­

name, first names, rank,

army, regimental, per­

sonal or serial number

or equivalent information,

and date of birth. The

identity card may, fur-

thermore, bear the signa-

ture or the fingerprints, or

both, of the owner, and

may bear, as well, any

other information the

Party to the conflict may

wish to add concerning

persons belonging to its

armed forces. As far as

possible the card shall

measure 6,5 x

10 cm. and

shall be issued in dupli-

cate. The identity card

shall be shown by the

TITRE III

Captivité

SECTION I

Debut de la Captivité

article

17

Chaque prisonnier de

guerre ne sera tenu de dé-

clarer, quand il est inter-

rogé å ce sujet, que ses

nom, prénoms et grade, sa

date de naissance et son

numéro matricule ou, å

défaut, une indication

équivalente.

Dans le cas ou il en-

freindrait volontairement

cette regie, il risquerait de

s’exposer ä une restriction

des avantages accordés

aux prisonniers de son

grade ou statut.

Chaque Partie au con-

flit sera tenue de fournir å

toute personne placée sous

sa juridiction, qui est su-

sceptible de devenir pri­

sonnier de guerre, une

carte d’identité indiquant

ses nom, prénoms et gra­

de, numéro matricule ou

indication équivalente, et

sa date de naissance. Cette

carte d’identité pourra en

outre comporter la signa-

ture ou les empreintes

digitales ou les deux,

ainsi que toutes autres

indications que les Par-

ties au conflit peuvent

étre désireuses d’ajouter

concernant les personnes

appartenant å leurs for­

ces armées. Autant que

possible, elle mesurera

6,5 x

10 cm et sera éta-

blie en double exemplaire.

Le prisonnier de guerre

devra présenter cette carte

AVDELNING III

Fångenskapen

DEL I

Början av fångenskapen

artikel

17

Varje krigsfånge är på

tillfrågan blott skyldig att

uppgiva sitt fullständiga

namn och tjänstegrad, fö­

delsedatum och registre­

ringsnummer eller, om så­

dant saknas, motsvarande

uppgift.

Efterkommer han icke

frivilligt denna föreskrift,

utsätter han sig för en

inskränkning i de förmå­

ner, som beviljas fångar

av samma grad eller ställ­

ning.

Varje stridande part

skall vara skyldig att för­

se alla under dess dom-

värj o ställda personer,

som kunna bliva krigs­

fångar, med identitets­

kort, utvisande deras full­

ständiga namn och tjän­

stegrad, registreringsnum­

mer eller motsvarande

uppgift samt födelseda­

tum. På detta identitets­

kort må vidare anbringas

underskrift eller fingerav­

tryck eller båda, liksom

varje annan uppgift, som

parterna i konflikten må

önska tillägga beträffande

personer, vilka tillhöra de­

ras stridskrafter. Såvitt

möjligt skall kortet mäta

6,5 x

10 cm och utfärdas

i två exemplar. Krigs­

fånge skall vara skyldig

att på begäran uppvisa

detta identitetskort, men

det må icke under några

Kungl. Maj.ts proposition nr 37.

prisoner of war upon de- mand, but may in no case be taken away from him.

No physical or mental torture, nor any other form of coercion, may be inflicted on prisoners of war to secure from them information of any kind whatever. Prisoners of war who refuse to answer may not be threatened, insul- ted, or exposed to un- pleasant or disadvan- tageous treatment of any kind.

Prisoners of war who, owing to their physical or mental condition, are un- able to state their identity, shall be handed over to the medical service. The identity of such prisoners shall be established by all possible means, snbject to the provisions of the pre- ceding paragraph.

The questioning of pris­ oners of war shall be car- ried out in a language which they understand.

article 18

All effects and artides of personal use, except arms, horses, military equipment and military documents, shall remain in the possession of pris­ oners of war, likewise their metal helmets and gas masks and like artides issued for personal pre­ tention. Effects and arti­ des osed for their clothing or feeding shall likewise remain in their possession, even if such effects and artides belong to their regulation military equip­ ment.

d’identité å toute réqui- sition, mais elle ne pourra en aucun cas lui étre en- levée.

Aucune torture physi- que ou morale ni aucune contrainte ne pourra étre exercée sur les prisonniers de guerre pour obtenir d’eux des renseignements de quelque sorte que ce soit. Les prisonniers qui refuseront de répondre ne pourront étre ni menacés, ni insultés, ni exposés å des désagréments ou dés- avantages de quelque na- ture que ce soit.

Les prisonniers de guer­ re qui se trouvent dans 1’incapacité, en raison de leur état physique ou mental, de donner leur identité, seront confiés au service de santé. L’iden- tité de ees prisonniers sera établie par tous les moyens possibles, sous réserve des dispositions de 1’alinéa précédent.

L’interrogatoire des pri­ sonniers de guerre aura lieu dans une langue qu’ils comprennent.

article 18

Tous les effets et objets d’usage personnel — sauf les armes, les chevaux, l’équipement militaire et les documents militaires — resteront en la posses­ sion des prisonniers de guerre, ainsi que les cas- ques métalliques, les mas- ques contre les gaz et tous les autres artides qui leur ont été remis pour leur protection personnelle. Resteront également en leur possession les effets et objets servant å leur habillement et å leur ali- mentation, méme si ees

omständigheter fråntagas honom.

Varken fysisk eller psy­ kisk tortyr eller tvång må utövas mot krigsfånge för erhållande av upplys­ ningar av vad slag det vara må. Fångar, som vägra att lämna upplys­ ningar, . må icke vare sig hotas, förolämpas eller ut­ sättas för obehag eller ogynnsam behandling av något som helst slag.

Krigsfångar, som till följd av sitt kropps- eller sinnestillstånd äro oför­ mögna att uppgiva sin identitet, skola överläm­ nas till sjukvården. Dessa krigsfångars identitet skall med förbehåll för bestämmelserna i före­ gående stycke med alla till buds stående medel fastställas.

Förhör med krigsfångar skall äga rum på språk, som de förstå.

artikel 18

Alla effekter och före­ mål till personligt bruk — med undantag av va­ pen, hästar, militärutrust­ ning och militära hand­ lingar — skola kvarstanna i krigsfångarnas besitt­ ning, liksom ock metall­ hjälmar och gasmasker samt andra artiklar, som tilldelats dem för deras personliga skydd. Lika­ ledes skola effekter och föremål, som äro avsedda för deras beklädnad och deras livnärande, även om dessa effekter och föremål ingå i deras officiella mili-

Kungl. Maj.ts proposition nr 37.

109

Åt no time should pris-

oners of war be without

identity documents. The

Detaining Power shall

supply such documents to

prisoners of war who pos-

sess none.

Badges of rank and na-

tionality, decorations and

artides having above all

a personal or sentimental

value may not be taken

from prisoners of war.

Sums of money carried

by prisoners of war may

not be taken away from

them except by order of

an officer, and after the

amount and particulars of

the owner have been re-

corded in a special register

and an itemized receipt

has been given, legibly in-

scribed with the name,

rank and unit of the person

issuing the said receipt.

Sums in the currency of

the Detaining Power, or

which are changed into

such currency åt the pris-

oner’s request, shall be

placed to the credit of the

prisoner’s account as pro­

vided in Article 64.

The Detaining Power

may withdraw artides of

value from prisoners of

war only for reasons of

security; when such arti­

des are withdrawn, the

procedure laid down for

sums of money impounded

shall apply.

Such objects, likewise

effets et objets appartien-

nent å leur équipement

militaire officiel.

A aucun moment les

prisonniers de guerre ne

devront se trouver sans

document d’identité. La

Puissance détentrice en

fournira un å ceux qui

n’en possédent pas.

Les insignes de grade et

de nationalité, les décora-

tions et les objets ayant

surtout une valeur per-

sonnelle ou sentimentale

ne pourront pas étre enle-

vés aux prisonniers de

guerre.

Les sommes dont sont

porteurs les prisonniers de

guerre ne pourront leur

étre enlevées que sur

l’ordre d’un officier et

apres qu’auront été con-

signés dans un registre

spécial le montant de ees

sommes et le signalement

de leur possesseur, et

apres que ce dernier se

sera vu délivrer un re$u

détaillé portant la men-

tion lisible du nom, du

grade et de l’unité de la

personne qui aura délivré

le re$u en question. Les

sommes qui sont dans la

monnaie de la Puissance

détentrice ou qui, å la

demande du prisonnier,

sont converties en cette

monnaie, seront portées

au credit du compte du

prisonnier, conformément

å 1’article 64.

Une Puissance déten­

trice ne pourra retirer å

des prisonniers de guerre

des objets de valeur que

pour des raisons de sécu-

rité. Dans ce cas, la procé-

dure appliquée sera la

méme que pour le retrait

des sommes d’argent.

Ces objets, ainsi que les

tärutrustning, kvarstanna

i deras besittning.

Krigsfångar må icke

vid något tillfälle sakna

identitetshandlingar. Den

kvarhållande makten skall

förse dem, som icke inne­

hava identitetshandlingar,

med sådana.

Krigsfångars grad- och

nationalitetsbeteckningar,

dekorationer och föremål,

som huvudsakligen hava

personligt värde eller

affektionsvärde, må icke

fråntagas dem.

Penningar, som inne­

havas av krigsfångar, må

endast fråntagas dem på

befallning av officer och

sedan dels beloppet in­

förts i särskild förteck­

ning tillika med noggran­

na uppgifter om ägaren,

dels den senare erhållit

detaljerat kvitto, vilket

i läslig skrift anger den

utställannde personens

namn, tjänstegrad och

truppenhet. De belopp,

som äro i den kvarhållan-

maktens mynt eller som

på begäran av krigsfånge

växlas till detta mynt,

skola tillgodoskrivas krigs­

fångens konto jämlikt be­

stämmelserna i artikel 64.

Kvarhållande makten

må endast av säkerhets­

skäl fråntaga dem värde­

föremål. Där så sker, skall

förfarandet vara detsam­

ma som beträffande pen­

ningar.

Dessa föremål liksom

110

Kungl. Maj:ts proposition nr 37.

sums taken away in

any currency other than

that of the Detaining

Power and the conver-

sion of which has not

been asked for by the

owners, shall be kept in

the custody of the De­

taining Power and shall

be returned in their initial

shape to prisoners of war

åt the end of their cap-

tivity.

article 19

Prisoners of war shall

be evacuated, as soon as

possible afber their cap-

ture, to camps situated in

an area far enough from

the combat zone for them

to be out of danger.

Only those prisoners of

war who, owing to wounds

or sickness, would run

greater risks by being

evacuated than by re-

maining where they are,

may be temporarily kept

back in a danger zone.

Prisoners of war shall

not be unnecessarily ex­

posed to danger while

awaiting evacuation from

a fighting zone.

article 20

The evacuation of pris­

oners of war shall always

be effected humanely and

in conditions similar to

those for the forces of the

Detaining Power in their

changes of station.

The Detaining Power

shall supply prisoners of

war who are being evac­

uated with sufficient food

and potable water, and

sommes retirées qui serai-

ent dans une autre mon-

naie que celle de la Puis-

sance détentrice et dont le

possesseur n’aurait pas de-

mandé la conversion, de-

vront étre gardés par la

Puissance détentrice et

rendus au prisonnier, sous

leur forme initiale, å la fin

de sa captivité.

article 19

Les prisonniers de guer-

re seront évacués, dans le

plus bref délai possible

apres avoir été faits pri­

sonniers, vers des camps

situés assez loin de la

zone de combat pour étre

hors de danger.

Ne pourront étre main-

tenus, temporairement,

dans une zone dangereuse

que les prisonniers de

guerre qui, en raison de

leurs blessures ou de leurs

maladies, courraient de

plus grands risques å étre

évacués qu’å rester sur

place.

Les prisonniers de guer­

re ne seront pas inutile-

ment exposé au danger,

en attendant leur évacua-

tion d’une zone de com­

bat.

ARTICLE 20

L’évacuation du prison­

nier de guerre s’effectuera

toujours avec humanité

et dans des conditions

semblables å celles qui

sont faites aux troupes de

la Puissance détentrice

dans leurs déplacements.

La Puissance détentrice

fournira aux prisonniers

de guerre évacués de l’eau

potable et de la nourri-

ture en suffisance ainsi

penningar, vilka äro i an­

nat mynt än den kvar-

hållande maktens och vilka

ägaren icke begärt få om­

växlade, skola av nämnda

makt förvaras och i sin

ursprungliga form åter­

ställas till krigsfången

vid fångenskapens upp­

hörande.

artikel 19

Inom kortast möjliga

tid efter tillfångatagandet

skola krigsfångarna föras

till förläggningar, belägna

på sådant avstånd från

stridsområdet, att de äro

utom fara.

Inom område, där de

äro utsatta för fara, må

endast sådana krigsfångar

tillfälligtvis kvarhållas,

som på grund av sår­

skador eller sjukdomar

skulle utsättas för större

risk, om de förflyttades,

än om de kvarbleve på

ort och ställe.

Fångarna skola i av­

vaktan på bortförande

från stridsområdet ej onö­

digtvis utsättas för fara.

artikel 20

Bortförande av krigs­

fångar skall alltid utföras

med humanitet och under

förhållanden, som äro

jämförbara med dem, som

vid förflyttning beredas

den kvarhållande mak­

tens trupper.

Den kvarhållande mak­

ten skall under förflytt­

ningen förse dem med

dricksvatten och föda i

Knngl. Maj:ts proposition nr 37.

111

with the necessary cloth-

ing and medical attention.

The Betalning Power shall

take all suitable precau-

tions to ensure their safety

during evacuation, and

shall establish as soon as

possible a list of the pris-

oners of war who are eva-

cuated.

If prisoners of war must,

during evacuation, pass

through transit camps,

their stay in such camps

shall be as brief as pos­

sible.

SECTION II

Internment of Prisoners

of war

CHAPTER I

General Observations

ARTICLE 21

The detaining Power

may subject prisoners of

war to internment. It may

impose on them the obli­

gation of not leaving,

beyond certain limits, the

camp where they are in­

terned, or if the said camp

is fenced in, of not going

outside its perimeter. Sub­

ject to the provisions of

the present Convention

relative to penal and dis-

ciplinary sanctions, pris­

oners of war may not be

held in close confinement

except where necessary to

safeguard their health and

then only during the con-

tinuation of the circum-

stances which make such

confinement necessary.

que les vétements et les

soins médicaux nécessai-

res; elle prendra toutes les

précautions utiles pour

assurer leur sécurité pen­

dant 1’évacuation et elle

établira aussitöt que pos­

sible la liste des prison-

niers évacués.

Si les prisonniers de

guerre doivent passer, du-

rant l’évacuation, par des

camps de transit, leur

séjour dans ees camps sera

aussi bref que possible.

SECTION II

Internement des prison­

niers de guerre

CHAPITRE I

Généralités

ARTICLE 21

La Puissance détentrice

pourra soumettre les pri­

sonniers de guerre å l’in-

ternement. Elle pourra

leur imposer 1’obligation

de ne pas s’éloigner au-

delå d’une certaine limite

du camp ou ils sont inter-

nés ou, si ce camp est

elöturé, de ne pas en fran-

chir 1’enceinte. Sous ré-

serve des dispositions de

la présente Convention

relatives aux sanctions

pénales et disciplinaires,

ees prisonniers ne pour-

ront étre enfermés ou

consignés que si cette me-

sure s’avére nécessaire ä

la protection de leur santé;

cette situation ne pourra

en tout cas se prolonger

au-delå des circonstances

qui 1’auront rendue néces­

saire.

tillräcklig mängd samt

med erforderlig beklädnad

och sjukvård; den skall

vidtaga alla för fångarnas

säkerhet under bortföran­

det lämpliga åtgärder och

snarast möjligt upprätta

förteckning över bortför­

da fångar.

Om krigsfångar under

bortförandet passera ge­

tt omgå ngsläger, skall de­

ras vistelse i sådana läger

göras så kort som möjligt.

DEL II

Internering av krigs­

fångar

KAPITEL I

Allmänna bestämmelser

ARTIKEL 21

Den kvarhåilande mak­

ten må internera krigs­

fångarna. Den må ålägga

dem att icke avlägsna sig

utöver ett visst avstånd

från det läger, i vilket de

äro internerade, eller, om

lägret är slutet, att icke

begiva sig utanför inhäg­

naden. Med förbehåll för

vad denna konvention

stadgar angående straff­

påföljd och påföljd för

disciplinär överträdelse

må fångarna icke inspär­

ras eller förbjudas lämna

viss lokal annat än om

sådan åtgärd befinnes

nödvändig för bevarandet

av deras hälsa; det må

icke ske under längre tid

än de omständigheter, vil­

ka nödvändiggjort dylik

åtgärd, äro för handen.

112

Kungl. Maj.ts proposition nr 37.

Prisoners of war may

be partially or wholly re-

leased on parole or prom-

ise, in so far as is allowed

by the laws of the Pow­

er on which they depend.

Such measures shall be

taken particularly in cases

where this may contribute

to the improvement of

their state of health. No

prisoner of war shall be

compelled to accept li-

berty on parole or prom-

ise.

Upon the outbreak of

hostilities, each Party to

the conflict shall notify

the adverse Party of the

laws and regulations al-

lowing or forbidding its

own nationals to accept

liberty on parole or pro-

mise. Prisoners of war who

are paroled or who have

given their promise in con-

formity with the laws and

regulations so notified,

are bound on their perso­

nal honour scrupulously

to fulfil, both towards the

Power on which they de­

pend and towards the

Power which has captured

them, the engagements of

their paroles or promises.

In such cases, the Power

on which they depend is

bound neither to require

nor to accept from them

any service incompatible

with the parole or promise

given.

article 22

Prisoners of war may

be interned only in pre-

mises located on land and

affording every guarantee

of hygiene and healthful-

ness. Except in particular

Les prisonniers de guer-

re pourront étre mis par-

tiellement ou totalement

en liberté sur parole ou

sur engagement, pour

autant que les lois de la

Puissance dont ils dépen-

dent le leur permettent.

Cette mesure sera prise

notamment dans les cas

ou elle peut contribuer ä

1’amélioration de l’état de

santé des prisonniers. Au-

cun prisonnier ne sera

contraint d’accepter sa li­

berté sur parole ou sur en­

gagement.

Des 1’ouverture des hos-

tilités, chaque Partie au

conflit notifiera å la Par­

tie adverse les lois et rég-

lements qui permettent

ou interdisent å ses res-

sortissants d’accepter la

liberté sur parole ou sur

engagement. Les prison­

niers mis en liberté sur

parole ou sur engagement

conformément aux lois et

réglements ainsi notifiés

seront obligés sur leur hon-

neur personnel, de remplir

scrupuleusement, tant en­

vers la Puissance dont ils

dépendent qu’envers celle

qui les a faits prisonniers,

les engagements qu’ils

auraient contractés. Dans

de tels cas, la Puissance

dont ils dépendent sera

tenue de n’exiger ni d’ac-

cepter d’eux aucun ser­

vice contraire å la parole

ou å l’engagement donnés.

article 22

Les prisonniers de guer-

re ne pourront étre inter-

nés que dans des établis-

sements situés sur terre

ferme et présentant toutes

garanties d’hygiéne et de

Krigsfångar må, i den

mån lagstiftningen hos

den makt, under vilken

de lyda, det medgiver,

helt eller delvis frigivas

på hedersord eller mot

förbindelse. Denna åtgärd

skall vidtagas särskilt i de

fall, då den är ägnad att

bidraga till förbättrande

av hälsotillståndet hos

fångarna. Krigsfånge må

icke tvingas att mottaga

frigivning på hedersord

eller mot förbindelse.

Vid fientligheternas

början skall varje stri­

dande part underrätta

motparten om de lagar

och förordningar, som till­

låta eller förbjuda dess

medborgare att mottaga

frigivning på hedersord

eller mot förbindelse.

Krigsfångar, som i enlig­

het med sålunda delgivna

lagar och förordningar

försatts i frihet på heders­

ord eller mot förbindelse,

skola vara skyldiga att

på heder och ära såväl

gentemot den makt, un­

der vilken de lyda, som

gentemot den, vilken ta­

git dem tillfånga, nog­

grant iakttaga de förbin­

delser, som de må ha av­

givit. I sådant fall skall

den makt, under vilken

de lyda, vara skyldig att

varken kräva eller av

dem mottaga tjänster,

som stå i strid med givet

ord eller förbindelse.

ARTIKEL 22

Krigsfångar må inter­

neras endast i förlägg­

ningar, som äro belägna

på fasta marken och

som äro fullt betryggande

ur hälso- och sundhets-

Kungl. Maj:ts proposition nr 37.

113

cases which are justified

by the interest of the pris-

oners themselves, they

shall not be interned in

penitentiaries.

Prisoners of war in­

terned in unhealthy areas,

or where the climate is in-

jurious for them, shall be

removed as soon as pos-

sible to a more favourable

climate.

The Detaining Power

shall assemblé prisoners

of war in camps or camp

compounds according to

their nationality, language

and customs, provided

that such prisoners shall

not be separated from

prisoners of war belonging

to the armed forces with

which they were serving

åt the time of their cap-

ture, except with their

consent.

salubrité; sauf dans des

cas spéciaux justifiées par

1’intérét des prisonniers

eux-mémes, ceux-ci ne

seront pas internés dans

des pénitenciers.

Les prisonniers de guer-

re internées dans des ré-

gions malsaines ou dont

le climat leur est perni-

cieux seront transportés

aussitöt que possible sous

un climat plus favorable.

La Puissance détentrice

groupera les prisonniers

de guerre dans les camps

ou sections de camps en

tenant compte de leur

nationalité, de leur langue

et de leurs coutumes, sous

réserve que ees prison­

niers ne soient pas séparés

des prisonniers de guerre

appartenant aux forces

armées dans lesquelles ils

servaient au moment ou

ils ont été fait prisonniers,

å moms qu’il n’y consen-

tent.

synpunkt; endast i undan­

tagsfall och då det ligger

i fångarnas eget intresse

må de interneras i fång-

vårdsanstalter.

Krigsfångar, som in­

ternerats i osunda trak­

ter, eller i trakter, vilkas

klimat är hälsovådligt för

dem, skola snarast möj­

ligt överföras till områden

med gynnsammare kli­

mat.

Krigsfångar skola av

den kvarhållande makten

fördelas på läger eller av­

delningar av läger med

hänsyn till nationalitet,

språk och sedvänjor; fång­

arna må dock icke, med

mindre de samtycka där­

till, skiljas från krigs­

fångar, som tillhörde

samma stridskrafter vid

tiden för tillfångatagan­

det.

artikel

23

Krigsfånge må i intet

fall sändas till eller kvar-

hållas i område, där han

skulle utsättas för eld

från stridsområdet, ej hel­

ler användas för att ge­

nom sin närvaro skydda

vissa platser eller områ­

den från stridshandlingar.

Krigsfångar skola i

samma utsträckning som

den lokala civila befolk­

ningen förfoga över

skyddsrum mot bombar­

demang från luften eller

andra krigets faror; med

undantag för de fångar,

som deltaga i skyddet av

deras förläggningar mot

article

23

No prisoner of war may

åt any time be sent to, or

detained in areas where

he may be exposed to the

fire of the combat zone,

nor may his presence be

used to render certain

points or areas immune

from military operations.

Prisoners of war shall

have shelters against air

bombardment and other

hazards of war, to the

same extent as the local

civilian population. With

the exception of those en-

gaged in the protection of

their quarters against the

aforesaid hazards, they

article

23

Aucun prisonnier de

guerre ne pourra, å quel-

que moment que ce soit,

étre envoyé ou retenu

dans une région ou il se-

rait exposé au feu de la

zone de combat, ni étre

utilisé pour mettre par sa

présence certains points

ou certaines régions å

l’abri des opérations mili-

taires.

Les prisonniers de guer­

re disposeront, au méme

degré que la population

civile locale, d’abris con-

tre les bombardements

aériens et autres dangers

de guerre; å 1’exception de

ceux d’entre eux qui par-

ticiperaient å la protec­

tion de leurs cantonne-

11 Bihang till riksdagens protokoll 1953. 1 samt. Nr 37.

114

Kungl. Maj.ts proposition nr 37.

may enter such shelters as

soon as possible after the

giving of the alarm. Any

other protective measure

taken in favour of the

population shall also ap-

ply to them.

Detaining Powers shall

give the Powers concerned,

through the intermediary

of the Protecting Powers,

all useful information re-

garding the geographical

location of prisoner of

war camps.

Whenever military con-

siderations permit, pris­

oner of war camps shall be

indicated in the day-time

by the letters PW or PG,

placed so as to be clearly

visible from the air. The

Powers concerned may,

however, agree upon any

other system of marking.

Only prisoner of war

camps shall be marked as

such.

article

24

Transit or screening

camps of a permanent

k