Prop. 1954:110

('angående vissa avlönings- m. fl. anslag under riksstatens fjärde huvud\xad titel för budgetåret 195*1155 m. m.',)

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

1

Nr 110.

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående vissa

avlönings- m. fl. anslag under riksstatens fjärde huvud­ titel för budgetåret 195*1155 m. m.; given Stockholms slott den 5 mars 195b.

Kungl. Maj :t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­ rådsprotokollet över försvarsärenden för denna dag, föreslå riksdagen att bifalla de förslag, om vilkas avlåtande till riksdagen föredragande departe­ mentschefen hemställt.

GUSTAF ADOLF.

Torsten Nilsson.

Propositionens huvudsakliga innehåll.

I propositionen framlägges slutliga anslagsäskanden beträffande vissa anslag under fjärde huvudtiteln, som i förslaget till riksstat upptagits med allenast beräknade belopp. Under flygvapnets avlöningsanslag anmäles för­ slag om utbyggnad av luftbevakningens personalorganisation. Forsknings­ anstalten föreslås skola erhålla ett antal tjänster för forskningsplanering in. m.

Vidare framlägges förslag till ändrad organisation av försvarets regio­ nala och lokala fastighetsförvaltning samt av marinledningen. Antalet be­ ställningar för försvarets reservstater föreslås skola begränsas.

1—188 54

Bihang till riksdagens protokoll 195b. 1 samt. Nr 110.

2

Kungl. Maj:ts proposition nr HO.

Utdrag av protokollet över försvarsårenden, hållet inför Hans

Maj:t Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 5

mars 195b.

Närvarande:

Statsministern

Erlander,

ministern för utrikes ärendena

Undén,

statsråden

S

köld

, Z

etterberg

, T

orsten

N

ilsson

, S

träng

, E

ricsson

, A

ndersson

,

N

orup

, H

edlund

, P

ersson

, H

jälmar

N

ilson

, L

indell

, N

ordenstam

.

Efter gemensam beredning med chefen för finansdepartementet och t. f.

chefen för civildepartementet, statsrådet Nordenstam, anför chefen för för­

svarsdepartementet, statsrådet Torsten Nilsson, följande.

I de anslagsäskanden som framlagts i årets statsverksproposition vid

anmälan av fjärde huvudtiteln har vissa anslag upptagits med allenast be­

räknade belopp. Slutliga anslagsberäkningar har sedermera framlagts be­

träffande några av dessa anslag. Jag får nu anmäla de övriga anslag, som

återstår att slutligt äska. I sammanhang härmed upptager jag till behand­

ling vissa andra försvarsfrågor av ekonomisk betydelse eller mera allmän

räckvidd.

En sammanställning av de uppskjutna slutliga anslagsäskandena under

fjärde huvudtiteln för budgetåret 1954/55 torde få intagas i protokollet

efter anslagsberäkningarna.

[1]

Försvarets regionala och lokala fastighetsförvaltning.

Med stöd av Kungl. Maj:ts bemyndigande tillkallade jag den 15 juli 1953

en utredningsman1 för att verkställa översyn av föreliggande utredningar

och förslag rörande den regionala och lokala fastighetsförvaltningen inom

försvaret samt därmed sammanhängande spörsmål ävensom avgiva de för-

slag, vilka av utredningen föranleddes. Ifrågavarande översyn är numera

slutförd och utredningsmannen har med skrivelse den 1 december 1953

överlämnat betänkande med förslag i ämnet.

Över betänkandet har yttranden avgivits av överbefälhavaren, chefen för

armén, chefen för marinen, chefen för flygvapnet, försvarets civilförvalt­

ning, fortifikationsförvaltningen, byggnadsstyrelsen, statskontoret, statens

sakrevision, statens organisationsnämnd, statens lönenämnd, svenska väg-

1 Direktören A. Lindencrona.

3

och vattenbyggares riksförbund, svenska arkitekters riksförbund, svenska

byggnadsingenjörers riksförbund, statsverkens ingenjörsförbund, Sveriges

arbetsledareförbund, svenska officersförbundet, svenska underofficersför-

bundet, försvarsväsendets underbefälsförbund, försvarets civila tjänste-

maunaförbund och försvarsverkens civila personals förbund.

Innan jag upptager utredningsmannens förslag och däröver avgivna ytt­

randen till behandling vill jag lämna en kortfattad redogörelse för tidigare

utredningar och förslag i ämnet.

Tidigare utredningar och förslag.

Den 27 december 1945 avgav 1944 års fortifikations- och byggnadsför-

valtningsutredning betänkande med förslag angående omorganisation av

fortifikations- och byggnadsförvaltningen inom försvaret (SOU 1945:65).

Förslaget berörde såväl den centrala som den regionala och lokala förvalt­

ningsorganisationen. Frågan om organisationen av den centrala förvalt­

ningen löstes genom beslut av 1947 års riksdag och som resultat härav

trädde fortifikationsförvaltningen i funktion den 1 maj 1948. Slutlig ställ­

ning togs däremot icke till organisationsfrågorna beträffande den regionala

och lokala förvaltningen. Dessa frågor ansågs äga sådant samband med

den framtida utformningen av försvarsorganisationen i övrigt, att desamma

icke för det dåvarande kom under bedömande.

Det av 1944 års utredning framlagda förslaget till regional och lokal för­

valtningsorganisation kan i korthet sammanfattas sålunda.

För arméns del borde militärbefälhavarna alltjämt fungera såsom regio­

nala fastighetsförvallande myndigheter. Ansvaret för den direkta fastig­

hetsförvaltningen borde åvila truppförbandscheferna och därmed jäm­

ställda chefer. Vissa skolor, verkstäder och anstalter borde dock sortera

direkt under centralförvaltningen. Inom militärbefälsstaben borde finnas

en fortifikationsavdelning uppdelad på befästningsdetalj och kaserndetalj.

En regementsofficer ur fortifikationskåren avsågs såsom avdelningschef

och samtidigt chef för befästningsdetaljen. En kvalificerad byggnadstek­

niker borde vara chef för kaserndetaljen och biträdas av en eller flera

byggnadsingenjörer. Den lokala förvaltningen vid de förband, som är un­

derställda militärbefälhavarna, ansågs icke kräva någon personal med mera

ingående byggnadstekniska kunskaper. Uppgifter, som krävde sådan sak­

kunskap, borde åvila det regionala organet och övriga uppgifter borde kunna

ombesörjas av en truppofficer på deltid som kasernofficer och en kasern­

underofficer i arvodesbefattning.

För marinens del ansåg 1944 års utredning det icke erforderligt med

något mellanled mellan centralorganet och de myndigheter, som omhän-

derhar den direkta förvaltningen. Cheferna för byggnadsavdelningarna

vid Stockholms och Karlskrona örlogsvarv borde i fråga om rätten att själva

fatta beslut vara likställda med föredraganden av fortifikations- och bygg-

nadsärenden vid militärbefälsstab.

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

4

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

För flygvapnets del föreslog utredningen icke någon ändring av då gäl­

lande organisation. Samtliga lokalmyndigheter skulle således vara direkt

u nderställda centralförvaltningen.

Sedan överbefälhavaren 1946 avgivit förslag om ändrad militärterrito-

riell indelning och vissa ändringar i hefälsförhållandena, vilket förslag

dock ej genomfördes, lät överbefälhavaren verkställa särskild utredning av

frågan om den regionala och lokala byggnadsförvaltningens organisation.

Den 31 mars 1947 ingavs skrivelse med förslag i detta hänseende, över­

befälhavarens förslag innebar, att regionala organ gemensamma för samt­

liga försvarsgrenar skulle upprättas. Dessa regionalorgan borde utrustas

med såväl fortifikatorisk som byggnadsteknisk expertis och ställas under

ledning av en regementsofficer ur fortifikationskåren såsom fortifikations-

befälhavare. Organen borde inordnas i militärbefälsstaberna och benämnas

fortifikationsavdelning. Föredragande i byggnadsärenden borde vara en

väl kvalificerad byggnadstekniker. Ansvaret för den lokala byggnadsför-

valtningen borde anförtros den myndighet, som disponerar lokalerna.

Regionalorganet skulle icke äga befälsrätt över dessa lokalmyndigheter,

som sålunda i princip underställdes centralförvaltningen. Arbetsuppgif­

terna borde fördelas så, att de ur teknisk synpunkt mera krävande ären­

dena ålades regionalorganet. I övrigt skulle regionalorganet tillhandahålla

lokalmyndigheterna erforderlig teknisk expertis, granska, sammanställa

och ur teknisk synpunkt angelägenhetsgradera samt därefter till central­

myndigheten insända lokalmyndigheternas underhållsförslag.

I yttrande med anledning av överbefälhavarens organisationsförslag för­

klarade statens organisationsnämnd, att nämnden i vissa avseenden icke

kunde biträda förslaget. Bl. a. önskade nämnden, att samtliga lägre för­

hand och försvarsområden i frågor rörande husbyggnader, övningsfält

in. m. borde utan mellaninstans vara direkt underställda centralorganet.

Kasernofficeren kunde utgå ur organisationen och ersättas av en byggnads­

teknisk expert till truppförbandschefens förfogande såsom föredragande i

frågor rörande byggnadsunderhåll. En särskilt utbildad underofficer borde

i egenskap av kasernförvaltare vara målsman på platsen för kasernvården

samt såsom sådan stå till byggnadsteknikerns förfogande och utöva den

dagliga tillsynen över truppförbandens byggnader.

1946 års militära förvaltningsutredning förordade i sitt yttrande över

överbefälhavarens organisationsförslag, att viss försöksverksamhet förlagd

till tredje militärområdet borde komma till stånd. Försöksorganisationen

borde enligt förvaltningsutredningens mening ansluta till de förslag orga-

nisationsnämnden skisserat.

Dåvarande arméns fortifikationsförvaltning framhöll i anledning av för­

valtningsutredningens förslag, att förutsättningarna härför icke kunde god­

tagas. Förvaltningen betonade starkt nödvändigheten av regionala organ

på ifrågavarande områden. Ämbetsverket ville ej motsätta sig försöken

5

men föreslog, att parallellt med dessa borde överbefälhavarens organisa-

tionsförslag prövas.

Vid anmälan av propositionen 1948: 209 tillstyrkte min företrädare i äm­ betet, att försök ordnades i tredje militärområdet i vad rörde den av for- valtningsutredningen föreslagna försöksverksamheten och i första militär­ området såvitt avsåg det regionala organet enligt den av överbefälhavaren föreslagna organisationen. Riksdagen lämnade Kungl. Maj :ts förslag utan erinran (rd. skr. 1948: 370). I anledning därav uppdrogs 1948 åt fortifika- tionsförvaltningen och statens organisationsnämnd att utföra föi söken i samråd med 1946 års militära förvaltningsutredning.

Under tiden den 1 juli 1949—den 1 oktober 1950 utfördes ifrågavarande försök. Härvid prövades inom första militärområdet en organisation med ett starkt, till militärhefälsstaben anslutet och för samtliga försvarsgrenar gemensamt regionalt organ. Inom tredje militärområdet tillämpades sam­ tidigt en annan organisation med militärbefälhavaren som regional myn­ dighet för förband ur samtliga försvarsgrenar i fråga om befästningsverk- samheten och med alla lokalmyndigheter direkt underställda centralmyn­ digheten i fråga om övrig fastighetsförvaltning.

Efter framställning av fortifikationsförvaltningen och statens organisa­ tionsnämnd medgav Kungl. Maj :t genom beslut den 1 juni 1951 att de under försöken tillämpade organisationsformerna fick tills vidare bibe­ hållas i avvaktan på beslut om slutlig organisation.

Erfarenheterna från dessa försök sammanfattades i en utförlig rapport. Denna utmynnade i ett organisationsförslag, som i allt väsentligt anslöt till principerna i det förslag som överbefälhavaren avgav 1947. Fortifika- tionsförvaltningens och organisationsnämndens förslag innebar i huvud­

sak följande.

Direkt under centralmyndigheten borde sortera dels de sju regionalmyn­ digheterna, militärbefälsstaberna, dels de fyra största marina lokalmyndig­ heterna nämligen Stockholms och Karlskrona örlogsvarv samt Stockholms och Blekinge kustartilleriförsvar. Inom regionalmyndigheterna borde det för samtliga försvarsgrenar gemensamma regionalorganet för fastighetsför­ valtningen, fortifikationssektionen (sektion VIII) inom militärbefälssta- ben, stå under militär ledning med fortifikationsofficeren såsom sektions­ chef och föredragande av gemensamma eller rent militära ärenden. Forti­ fikationssektionen borde vara uppdelad på två avdelningar, nämligen dels en befästningsavdelning med fortifikationsofficeren såsom chef och före­ dragande, dels en byggnadsavdelning med eu chefsingenjör (byggnads- direktör) såsom avdelningschef och föredragande direkt inför militärbe­ fälhavaren i de fall detta icke borde åligga sektionschefen. Militärbefälha­ varen borde till chefsingenjören delegera byggnadsärenden av teknisk-eko­ nomisk natur rörande arméns anläggningar samt i princip alla byggnads­ ärenden rörande marinens och flygvapnets lokalmyndigheter. Chefsingen­

Kungl. Majrts proposition nr 110.

6

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

jören borde med biträde av heltidsanställd personal samt vid behov till­

fälligt anställda tekniker svara för kontroll av verksamheten m. m. vid

byggnadsarbeten. Under chefsingenjören borde sortera drift-, elektro- samt

värme-, ventilations- och sanitetsingenjörer, vilka i tekniskt-ekonomiskt

avseende borde biträda samtliga lokalmyndigheter inom militärområdet

oberoende av försvarsgren. Genom denna förstärkning av de fastighetsför-

valtande regionala och lokala myndigheterna ansågs det möjligt att öka

dessas befogenheter och därmed avlasta centralmyndigheten. Inom lokal-

myndigheterna borde i övrigt icke några betj'dande ändringar vidtagas,

dock att kasernofficerare ansågs böra finnas vid de rationaliserade infan­

teriförbanden samt att törsvarsområdesstaberna i likhet med militärbefäls-

staberna ansågs böra förstärkas med viss personal ur fortifikationskåren.

I skrivelse den 26 november 1951 hemställde fortifikationsförvaltningen

och organisationsnämnden om ny organisation av försvarets fastighetsför­

valtning i enlighet med de principer, som föreslagits i rapporten. Samtidigt

erinrades om att 1947 års beslut om fortifikationsförvaltningens organisa­

tion var baserat på en utredning avseende jämväl regional- och lokalför­

valtningen, som däri avsetts erhålla en stark uppbyggnad. Då regional-

och lokalförvaltningens organisation 1948, när centralförvaltningens orga­

nisation genomfördes, ställdes på framtiden i avvaktan på vidare utred­

ning och då regional- och lokalorganen ditintills varit svagt uppbyggda, var

det uppenbart, att denna omständighet medfört väsentliga svårigheter på

förvaltningsområdet.

Över fortifikationsförvaltningens och organisationsnämndens rapport av­

gav berörda myndigheter och organisationer yttranden, överbefälhavaren

framlade i sitt yttrande efter hörande av försvarsgrenscheferna och efter

samråd med fortifikationsförvaltningen och organisationsnämnden ett nytt

förslag till organisation av fastighetsförvaltningen inom försvaret. Detta

förslag avvek från det i rapporten avgivna förslaget i bl. a. följande av­

seenden. Marinens och flygvapnets lokala myndigheter borde liksom f. n.

vara direkt underställda den centrala myndigheten. Ifrågavarande myn­

digheter borde således icke sortera under militärbefälhavare i dennes egen­

skap av regional myndighet för fastighetsförvaltningen. Militärbefälssta-

berna borde erhålla en något annorlunda personalförstärkning än den som

upptagits i rapporten. Fortifikationssektionerna vid militärbefälsstaberna

borde organiseras på annat sätt än som föreslagits i rapporten. Befattningen

som kasernunderoificer vid arméns lokalmyndigheter borde i vissa fall

kunna besättas med överfurir (rustmästare). Utöver den personal som

föreslagits i rapporten borde vid arméns förband finnas en kasernöver-

furir. Marinens och flygvapnets lokalmyndigheter borde i huvudsak bibe­

hålla nuvarande organisation. Flertalet lokalmyndigheter tillhörande flyg­

vapnet borde erhålla byggnadstekniskt biträde från fortifikationsförvalt­

ningens organisation för nybyggnadskontroll eller från annan myndighet.

7

Ifrågavarande förslag till organisation av den regionala och lokala fas­ tighetsförvaltningen anmäldes i propositionen 1953: 110. Jag anförde där­ vid att jag icke var beredd att utan ytterligare prövning taga slutlig ställ­ ning till de framlagda förslagen. På grundval av de verkställda undersök­ ningarna borde, enligt min mening, undersökas huruvida icke fastighets­ förvaltningen inom områden med flera enheter ur krigsmakten kunde sam­ ordnas. Härvid borde även prövas om icke flera enheter belägna i näi- heten av varandra kunde betjänas av ett gemensamt organ för fastighets­ förvaltning. Jag framhöll, att de olika försvarsgrenarnas problem inom detta förvaltningsområde torde vara så likartade att möjlighet borde före­ ligga att, liksom inom centralförvaltningen, samordna desamma i gemen­ samma förvaltningsorgan. Om en sådan organisation genomfördes ansåg jag det möjligt att nedbringa kostnaderna för verksamheten.

Den av mig ifrågasatta utredningen har utförts av den i det föregående omnämnde utredningsmannen.

Utredningsmannens förslag.

Allmänna synpunkter.

Inledningsvis berör utredningsmannen möjligheten att låta all statens byggnadsverksamhet -— militär och civil — bedrivas av ett enda centralt ämbetsverk med regional organisation. Utredningsmannen understryker, att den militära byggnadsvolymen redan i och för sig är tillräckligt stor för att uppnå både den specialisering och den decentralisering som synes önskvärd. Dessutom är den militära byggnadsvolymen väsentligt större än den civila statliga byggnadsvolym som f. n. omhänderhaves av byggnads­ styrelsen. Det väsentligaste skälet mot ett sådant gemensamt ämbetsverk är dock att större delen av den militära byggnadsverksamheten utgör för­ beredelser för krig och att det är uppenbart att denna byggnadsverksam­ het under alla omständigheter måste skötas i militär regi.

Utredningsmannen har konstaterat att fortifikationsförvaltningen be­ lastas med avgöranden i detaljfrågor, vilket lett till en betydande tungrodd­ het, tidsförluster samt avsevärda administrations- och resekostnader. Enig­ het råder om att ämbetsverket bör avlastas vissa arbetsuppgifter genom att de regionala byggnads- och underhållsorganen omorganiseras och ut- bygges. Däremot råder delade meningar i fråga om det regionala organets ställning i organisationen. Bl. a. har föreslagits, att regionalorganet pla­ ceras neutralt i förhållande till de tre försvarsgrenarna. Föi en sådan ordning har, enligt utredningsmannens uppfattning, anförts skäl av både saklig och mindre saklig natur. Till det senare har utredningsmannen nödgats räkna den under utredningen klart dokumenterade lika traditio­ nella som beklagliga misstänksamheten mellan företrädare för olika för­ svarsgrenar. Till sakliga skäl hänför utredningsmannen sådana förhållan­ den som att den nuvarande militärterritoriella indelningen icke är ensartad

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

8

samt att armén i sina territoriella organ, militärbefälsstaberna, i freds­

tid icke äi utiustad med sakkunskap, som kan sätta vederbörande militär­

befälhavare i tillfälle att göra sakligt grundade, rättvisande avvägningar

mellan de olika försvarsgrenarnas intressen. Utredningsmannen har för

sin del tagit intryck av sistnämnda argument och har blivit övertygad om

att framför allt flygvapnet i fredstid har så säregna och snabbt skiftande

problem att lösa, att dess byggnadsverksamhet i vad avser särskilt be-

hovsprövning och angelägenhetsgradering bör ledas centralt. Detsamma

gäller emelleitid i viss utsträckning även armén. Utredningsmannen för­

ordar emellertid att de regionala byggnads- och underhållsorganen anknytes

till militärbefälsstaberna. Detta sker dock med den bestämda reservatio­

nen, att avvägningen mellan olika objekt i fråga om medelstilldelningen

skall ske centralt.

Från flygvapnets sida har till utredningsmannen uttryckts önskemål om

ftygförvaltningen måtte erhålla en mindre byggnadsavdelning med upp­

gitt att genomföra vissa brådskande och angelägna arbeten sammanhäng­

ande med luftbevakningens utbyggnad. Utredningsmannen kan icke till­

styrka en sådan ordning. Utredningsmannen framhåller att om ett stort

^y§Snadsobjekt aktualiseras, som icke lämpligen bör åläggas regionalorga­

net, hinder icke bör möta för fortifikationsförvaltningen att med utnytt­

jande av byggnadsanslag temporärt upprätta lokalt byggnadskontor.

Det kan av principiella skäl synas önskvärt, framhåller utredningsman­

nen, att överföra flygförvaltningens flygfältsbyrå till fortifikationsförvalt­

ningen. Med hänsyn till att ifrågavarande byrå f. n. leder relativt omfat­

tande byggnadsarbeten bör, föreslår utredningsmannen, tills vidare icke

någon ändring av nuvarande organisation komma till stånd.

Utredningsmannen förordar, att marinens byggnadsorgan d. v. s. örlogs­

varvens byggnadsdepartement (motsvarande) och kustartilleriförsvarets

fortifikationsförvaltningar med hänsyn till deras betydande kapacitet i

fortsättningen liksom hittills skall vara direkt underställda fortifikations­

förvaltningen i Stockholm. Fortifikationsförvaltningen vid Gotlands kust­

artilleriförsvar anses dock böra vara lokalorgan under militärbefälsstaben

i Visby. Den förordade organisationen bör icke hindra samarbete och sam­

verkan på sätt redan i åtskilliga fall förekommer — mellan marinens

byggnadsorgan och militärbefälsstaberna.

För regionalorganets utformning har utredningsmannen byggt på de er­

farenheter som gjorts dels inom de båda försöksorganisationerna (första

och tredje militärområdena) och dels inom sjätte militärområdet, där av

ålder en relativt kraftig byggnadsorganisation finnes. Utredningsmannen

har jämväl beaktat hur den förhållandevis starka byggnadsorganisationen

inom kustartilleriförsvaren påverkat förhållandena därstädes. Utrednings­

mannen har kommit till den slutsatsen att regionalorganet bör utformas

som en sektion uppdelad på en befästningsavdelning och en byggnadsav-

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

9

delning samt vissa andra enheter. Befästningsavdelningen bör lyda under

eu fortifikationsofficer. Som chef för byggnadsavdelningen räknar utred­

ningsmannen med en byggnadsdirektör. En mycket omstridd fiåga hai

varit huruvida byggnadsdirektören skall vara underställd fortifikations-

officeren i dennes egenskap av sektionschef eller icke. Utredningsmannen

bar i denna fråga anfört i huvudsak följande.

De militära synpunkterna härutinnan är entydiga, nämligen att så bör

vara fallet. Häremot har anförts i huvudsak psykologiska skäl, bl. a. att

en duktig byggnadstekniker icke kommer att finna sig i att vara under­

ställd en måhända ung och på byggnadsområdet alls icke lika framstå­

ende fortifikationsofficer. Såsom skäl för fortifikationsofficerens befäls-

ställning har framhållits, att befästningsavdelningen är i behov av den

civila byggnadsavdelningens tekniska expertis, vilket säkrast kan åstad­

kommas genom klara befälslinjer. Gentemot detta har invänts, att samma

resultat kan åstadkommas genom samråd, varemot betonats, att i så tall

vid olika meningar det skulle ankomma på stabschefen i militärbefäls-

staben att fatta avgöranden. Denne saknar emellertid i motsats till forti-

fikationsofficeren teknisk utbildning och är dessutom belastad med en

mångfald andra betungande uppgifter. Man synes ej från något håll be­

strida, att fortifikationsofficeren i krig skall lia befälsrätt, och detta fak­

tum har för utredningsmannen framstått som det väsentligaste skälet för

att i organisationsförslaget ge fortifikationsofficeren befälsrätten. Det

psykologiska momentet har utredningsmannen ingalunda underskattat men

iakttagit, att några svårigheter veterligen icke uppstått av att exempel­

vis läkaren i militärbefälsstaben -- i regel med överstelöjtnants grad —

är underställd en generalstabskapten. Väsentligare än prestigefrågor av

nu antytt slag är emellertid det sätt, på vilket militärbefälhavaren kom­

mer att tillämpa den föreslagna organisationen. Han bör äga betydande

frihet härutinnan och får han, vilket är osannolikt — men kan inträffa

under semester eller liknande — en ung fortifikationsofficer som chef för

befästningsavdelningen, samtidigt som en äldre framstående byggnads­

direktör är chef för byggnadsavdelningen, lärer militärbefälhavaren eller

hans stabschef icke sakna möjlighet att vidtaga temporär ändring i be-

fälsförhållandet. Med hänsyn till de omfattande uppgifter av rent teknisk­

ekonomisk natur, som kommer att åvila regionalorganet, synes det dock

nödvändigt att inom ramen för det föreslagna befälsförhållandet differen­

tiera ansvaret mellan fortifikationsofficeren och byggnadsdirektören. Detta

låter sig göra genom instruktioner.

Huvuddragen av den föreslagna organisationen.

Fortifikationsförvaltningen — centralorganet — bör avlastas vissa ar­

betsuppgifter. Under fortifikationsförvaltningen bör därför finnas en i

personella och andra hänseenden välutrustad regional organisation för

uppgifter sammanhängande med nybyggnad, underhåll m. in. av fortitika-

toriska anläggningar av skilda slag. Ifrågavarande organisation bör i prin­

cip vara gemensam för samtliga försvarsgrenar och anslutas till militär-

befälsstaberna. Fortifikationsavdelningarna vid vissa örlogsvarv och kusl-

artilleriförsvar bör vara regionalorgan under den centrala fortifikations-

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

10

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

förvaltningen. Regionalorganen bör omhänderhava ledningen och utövan­

det av all rutinmässig byggnadsverksamhet samt byggnadskontroll och

underhållsverksarnhet. Planläggning och forskning in. m. samt projekte­

ring och byggande av särskilt stora eller svåra objekt bör utföras av cen­

tralorganet. Avvägningsfrågor i samband med medelstilldelning för olika

objekt bör avgöras centralt i samråd mellan fortifikationsförvaltningen och

respektive försvarsgrenschef. Fortifikationsförvaltningens nuvarande or­

gan för kontroll av nybyggnader in. m., de s. k. H-distrikten, kan vid bifall

till utredningsmannens förslag utgå. Om så befinnes lämpligt bör dock för

större arbetsuppgifter lokala byggnadskontor upprättas. Med hänsyn till

pågående, relativt omfattande byggnadsverksamhet i fråga om flygfält in. in.

bör den till flygförvaltningen hörande flygfältsbyrån tills vidare bibehållas

enligt nuvarande organisation. Den lokala fastighetsförvaltningen bör ■—

under regionalorganen — handhavas av särskild personal vid truppförband,

försvarsområdesstaber, flygbasområdesstaber m. m. Utredningsmannen för­

ordar icke den ifrågasatta organisationen med en för flera enheter gemen­

sam lokal fastighetsförvaltning.

Utredningsmannen har ansett sig icke böra närmare pröva frågor rö­

rande den fasta maskintjänsten, fastighetsförvaltningens förrådstjänst och

skogsvård.

Föreslagen regional organisation.

Regionala fastighetsförvaltande organ bör, som i det föregående nämnts,

organiseras vid varje militärbefälsstab. Som regionala organ räknas i detta

sammanhang även byggnadsdepartementet vid Karlskrona örlogsvarv och

by§8nadsavdelningarna vid Stockholms och Göteborgs örlogsvarv samt

fortifikationsförvaltningarna vid Stockholms, Blekinge, Göteborgs och

Härnösands kustartilleriförsvar. Fortifikationsförvaltningen vid Gotlands

kustartilleriförsvar bör vara lokalorgan under regionalorganet vid staben

för sjunde militärområdet.

Det regionala organet inom militärbefälsstaben har i förslaget utformats

som en sektion med en fortifikationsofficer såsom chef. Sektionen har

uppdelats på — förutom expedition och ritkontor — en befästningsav-

delning och en byggnadsavdelning. För nämnda avdelningar bör enligt

förslaget finnas gemensamma specialdetaljer med ingenjörer och i vissa

fall biträdande ingenjörer för utförande av värme-, vatten- och sanitets-

samt elektricitetsinstallationer in. m. Fortifikationsofficeren skall jämväl

vara chef för befästningsavdelningen. Till avdelningen hör bl. a. en bi­

trädande fortifikationsofficer och i vissa fall driftingenjörer. Chefen för

byggnadsavdelningen bör benämnas byggnadsdirektör och till sitt förfo­

gande ha driftingenjörer och verkmästare.

Byggnadsdirektören skall ha det direkta tekniskt-ekonomiska ansvaret

för byggnadsverksamheten i fred. I sin egenskap av avdelningschef kom­

11

mer byggnadsdirektören att deltaga i stabsorienteringar o. d. Militärbefäl­ havaren kan uppdraga åt byggnadsdirektören att vara direkt föredragande i vissa ärenden. Militärbefälhavaren eller hans stabschef kan vidtaga tem­ porär ändring i befälsförhållandet mellan fortifikationsofficeren och bygg­ nadsdirektören.

Driftingenjörerna vid regionalorganen avses för truppförband och sta­ ber inom militärområdet. En driftingenjör beräknas kunna betjäna fyra eller möjligen fem förband, om dessa är förlagda på samma plats, men en­ dast tre förband om förbanden är stora eller belägna å skilda orter. In­ fanteriregementet i Falun och arméns jägarskola i Kiruna bör, med hän­ syn till deras geografiska läge, anlita lämplig på platsen verksam ingenjör.

Marinens regionalorgan bör -— i avvaktan på resultaten av pågående ut­ redning rörande örlogsvarvens organisation m. m. samt organisationsunder- sökning beträffande Blekinge kustartilleriförsvar — i huvudsak bibehållas vid nuvarande organisation. Fortifikationsförvaltningen vid Stockholms kustartilleriförsvar anses dock redan nu böra förstärkas med en drift­ ingenjör.

Det bör ankomma på vederbörande militärbefälhavare att utfärda be­ stämmelser rörande fördelning m. m. av regionalorganets personal.

Föreslagen lokal organisation.

Vid arméns förband bör regelmässigt intendenten tillika vara kasern­ officer och chef för kasernvårdsavdelningen. Vid sådana förband, där övnings- och skjutfältsfrågor är betydande, bör finnas en särskild skjut- fältsofficer. Den dagliga tillsynen av byggnader m. in. bör utövas av en kasernunderofficer. Brandtjänsten bör sortera under kasernvårdsavdel­ ningen. Slutlig ställning har i detta sammanhang icke tagits till frågan om kasernunderofficeren skall var underofficer på aktiv stat eller i arvo- desbefattning. Utredningsmannen förordar med hänvisning till tidigare för­ slag av statens organisationsnämnd och chefen för armén att ytterligare undersökningar verkställes i denna fråga. Till kasernunderofficerens för­ fogande skall stå en eller flera fastighetsarbetare beroende på förbandets storlek. Dessa arbetare avses ej för större arbeten. För sådant ändamål bör på orter med flera förband finnas en gemensam arbetargrupp under verkmästares ledning. För ensamliggande törband bör entreprenadförfa­ rande i största möjliga utsträckning utnyttjas.

Med hänsyn till det stora antalet tjänstebostäder i Boden bör repara­ tions- och underhållsarbeten beträffande dessa handläggas direkt av re­ gionalorganet, under det att vederbörande förbandschef liksom hittills skall ha ansvaret för tjänstebostädernas fördelning.

Beträffande Karlsborg föreslås gemensam lokalförvaltning för platsbe­ fälet, luftvärnsregementet, tygstationen och intendenturförrådet under che­ fen för luftvärnsregementet i lians egenskap av platsbefälhavare.

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

12

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

Förvaltningen av militärstabsbyggnaderna i Stockholm bör överföras

från fortifikationsförvaltningen till fjärde militärområdet.

Vid försvarsområdesstaberna bör en officer med annan kvalificerad

sysselsättning inom staben vara chef för fortifikationsavdelningen. För

Malmö, Stockholm och Kalix försvarsområdesstaber anses det dock erfor­

derligt med heltidstjänstgörande aktiva officerare ur fortifikationskåren

som avdelningschefer. Varje försvarsområdesstab bör tilldelas en aktiv un­

derofficer ur fortifikationskåren som biträde åt avdelningschefen. Möjlighet

bör därvid beredas nuvarande förrådsmästare vid försvarsområdesstaberna

att — efter prövning i varje särskilt fall — antagas som underofficerare

vid fortifikationskåren. Försvarsområdesstaberna bör vidare biträdas av

driftingenjörer enligt samma grunder, som gäller för annan lokalmyndighet

inom armén.

Marinens lokalorgan bör i princip bibehålla sin nuvarande organisa­

tion. Sålunda bör såväl fortifikationsunderofficeren som kasernförestån­

daren vid Gotlands kustartilleriförsvar bibehållas. Därjämte skall kust­

artilleriförsvaret biträdas av en driftingenjör från militärbefälsstaben i

Visby, örlogsstationerna i Stockholm, Karlskrona och Göteborg bör i fråga

om fastighetsförvaltningen bibehållas under respektive örlogsvarv. Sta-

tionschefernas möjligheter att bevaka rent militära önskemål bör säker­

ställas genom instruktioner. Förvaltningen av de byggnader som tillhör

sjökrigsskolan i Näsbypark bör omhänderhavas av fortifikationsförvalt­

ningen vid Stockholms kustartilleriförsvar.

För flygvapnets del innebär förslaget följande. Flygvapnets anlägg­

ningar på Gotland bör förvaltas av Gotlands kustartilleriförsvar och ej som

nu sker av flygbasområdesstaben i Stockholm. Detta beräknas icke med­

föra någon utökning av personalen vid Gotlands kustartilleriförsvar. I öv­

rigt föreslås ingen ändring av nuvarande personalorganisation vid flyg­

vapnets flottiljer och flygbasområdesstaber. Dessa skall — i likhet med

arméns förband — biträdas av driftingenjörer från regionalorganen. Där­

jämte skall på orter, där arbetargrupp finnes, denna jämväl utnyttjas för

härför lämpliga uppgifter vid förband ur flygvapnet.

Föreslagna personaländringar.

För att genomföra den föreslagna organisationen räknar utredningsman­

nen med en utökning av fortifikationskårens officerskader med samman­

lagt tio beställningar, varav fyra för majorer i Ma 30 och sex för kaptener

i Ma 27. Av maj or sbeställningarna avses en för officer till chefens för

fortifikationskåren förfogande, en för Heinsö kustartilleriförsvar samt två

för försvarsområdesstaber. Kaptensbeställningarna avses för fem militär-

befälsstaber och en försvarsområdesstab. Vidare föreslås att en beställ­

ning för överste eller överstelöjtnant i Ma 37 eller Ma 33 utbytes mot en

beställning för överste i Ma 37, en beställning för överstelöjtnant i Ma 33

13

utbytes mot en beställning för överste i Ma 37, en beställning för överste­ löjtnant eller major i Ma 33 eller Ma 30 och fem beställningar för majorer i Ma 30 utbytes mot sex beställningar för överstelöjtnanter i Ma 33 samt sex beställningar för majorer eller kaptener i Ma 30 eller Ma 27 utbytes mot sex beställningar för majorer i Ma 30. För de föreslagna underoffi- cersbefattningarna vid försvarsområdesstaberna beräknas en utökning av fortifikationskårens underofficerskader med tio förvaltarbeställningar i Ma 23, tio förvaltarbeställningar i Ma 21 samt en fanjunkarbeställning i Ma 19. Vid bifall till sistnämnda förslag kan tjänster för 20 förrådsmäs- tare i Cg 17 vid försvarsområdesstaberna utgå.

Enligt utredningsmannens förslag erfordras vid regionalorganen följande tjänster för civil personal med avlöning från avlöningsanslag.

Antal Tjänstebenämning

3 byggnadsdirektörer ....................................... 4 byggnadsdirektörer ....................................... 2 byggnadsdirektörer ......................................... 1 biträdande byggnadsdirektör ..................... 4 driftingenjörer ..................................................... 6 driftingenjörer ..................................................... 6 driftingenjörer ..................................................... 4 ingenjörer (VVS) ............................................ 4 ingenjörer (VVS) ............................................ 1 ingenjör (VVS) ................................................ 4 ingenjörer (El) ................................................ 4 ingenjörer (El) ................................................ 1 ingenjör (El) ..................................................... 19 tekniker ..............................................................

7 tekniker ..............................................................

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

Lönegrad

Ce 33 Ce 31 Ce 29 Ce 29 Ce 27 Ce 25 Ce 23 Ce 27 Ce 25 Ce 23 Ce 27 Ce 25 Ce 23 Ce 19 Ce 15

Antal Tjänstebenämning

2 förste kansliskrivare ....................................... 3 kansliskrivare ..................................................... 5 kanslibiträden .....................................................

4 biträden för skriv- och kontorsgöromål ...

6 verkmästare ......................................................... 5 verkmästare ......................................................... 1 verkmästare .........................................................

Lönegrad

...... Ce 17 ...... Ce 15 ...... Cell

enligt reglerad

befordringsgång

....... Ce 21 ....... Ce 19 ....... Ce 17

Den tekniska och kamerala personal, som erfordras för normal under­ hålls- och nybyggnadsverksamhet, bör enligt utredningsmannens förslag avlönas från avlöningsanslag. Vid större än normal belastning på regional­ organen bör organisationen kunna förstärkas med tillfälligt anställd per­ sonal. Kostnaderna härför bör bestridas från sakanslag.

14

Kungl. Maj:ts proposition nr HO.

Kostnadsberäkningar.

Den föreslagna personalorganisationen beräknas beträffande civil per­

sonal vid regionalorganen medföra en ökning av belastningen på avlönings-

anslag med i runt tal 1 215 000 kronor. Kostnadsökningen vid fullt genom­

förd organisation för föreslagen utbyggnad och förändring av fortifikations­

kåren beräknas till cirka 285 000 kronor. Den totala ökningen av belast­

ningen på avlöningsanslag uppgår således vid bifall till utredningsmannens

förslag till i runt tal (1 215 000 + 285 000 =) 1 500 000 kronor. Utrednings­

mannen räknar emellertid med att denna ökning, efter det den föreslagna

organisationen helt genomförts, minst skall kompenseras av motsvarande

minskning av kostnaderna för den centrala förvaltningen.

Remissutlåtanden.

Flertalet remissinstanser tillstyrker i huvudsak utredningsmannens för­

slag till organisation av försvarets fastighetsförvaltning. Frågorna om mili­

tärt anknutna eller fristående civila regionalorgan, om byggnadsdirektörer-

nas ställning inom föreslagna regionalorgan samt om utformningen av

flygvapnets organisation för fastighetsförvaltning m. m. har dock föran­

lett mera väsentliga meningsskiljaktigheter. Därutöver har anförts skilj­

aktiga meningar i vissa detaljfrågor. Några myndigheter anser att den före­

slagna organisationen nu kan i huvuddrag genomföras men att vissa ytter­

ligare utredningar kräves innan förslaget i sin helhet kan godtagas.

Överbefälhavaren och övriga militära myndigheter med undantag av che­

fen för flygvapnet tillstyrker i allt väsentligt det framlagda förslaget. Över­

befälhavaren uttalar, att försvarsgrensledningarnas berättigade intressen sy­

nes ha tillgodosetts i förslaget, samtidigt som den föreslagna organisationen

väl torde fylla de krav, som måste ställas — framför allt i krig — på be­

fästnings- och byggnadsverksamheten inom militärområdena. Genom att

all avvägning rörande medelstilldelningen för skilda objekt skall ske cen­

tralt, tillförsäkras försvarsgrenscheferna erforderligt inflytande på ny­

byggnadsverksamheten. överbefälhavaren framhåller vidare, att den sam­

ordning i regional instans, som föreslagits, står i överensstämmelse med

principerna i de direktiv, som givits pågående utredning rörande den mili­

tärterritoriella indelningen, överbefälhavaren hälsar med tillfredsställelse

förslaget att fortifikationsofficeren skall vara chef för militärbefälsstabens

fortifikationssektion.

Chefen för armén förordar, att föreslagen organisation av regionalorga­

nen och försvarsområdesstaberna genomföres den 1 juli 1954 samt att

övriga organ i princip organiseras i enlighet med utredningsmannens för­

slag fr. o. m. nyssnämnda tidpunkt. Detaljutformningen och personalbe­

hovet bör närmare undersökas av statens organisationsnämnd. Arméche­

fen föreslår vissa ändringar av utredningsmannens personalberäkningar.

Chefen för marinen anser att förvaltningen av sjökrigsskolans byggna­

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

15

der m. m. bör handhavas av Stockholms örlogsvarv och ej, som utrednings­ mannen föreslagit, av Stockholms kustartilleriförsvar. I övrigt har ma­ rinchefen i stort sett intet haft att erinra mot utredningsmannens förslag.

Chefen för flygvapnet framhåller bl. a. följande. Fastighetsförvaltningen har en militär sida och en byggnadsteknisk-ekonomisk sida. Den först­ nämnda sidan omfattar operativa och ekonomiska avvägningar i stort, byggnadsplanering m. m. Denna verksamhet kan för flygvapnets del endast ledas av flygvapnets myndigheter. Den sistnämnda sidan består huvudsakligast av åtgärder för att sätta i gång nybyggnads- och under­ hållsarbeten samt för att kontrollera sådana arbeten. Endast den bygg- nadsteknisk-ekonomiska sidan av verksamheten kan decentraliseras och bör så långt möjligt delegeras till lokalorganen. I den mån sådan verk­ samhet icke kan handhavas av lokalorganen bör den åvila fortifikations- förvaltningen eller regionalorgan, som är gemensamma för försvarsgre­ narna och i förhållande till dem neutrala. En stel organisation med an­ slutning till militärbefälsstaberna anser flygvapenchefen vara olämplig.

Beträffande anläggningar invid Stockholm bör all teknisk-ekonomisk verk­ samhet, som ej kan delegeras till lokalorganen, lämpligen handhavas av centralorganen. Förvaltningen av flygvapnets anläggningar på Gotland bör även i fortsättningen handhavas av flygbasomrädesstaben i Stockholm. De militära och regionala cheferna bör ha direktivrätt i förhållande till de fristående regionalorganen för fastighetsförvaltning in. m. Lokalorganen bör i tekniskt-ekonomiskt avseende biträdas av lokalt placerade, regelmäs­ sigt deltidstjänstgörande byggnadsingenjörer som rekryteras från i första hand statliga organ på platsen. Flygvapnets lokalorgan bör bibehålla sin nuvarande organisation.

Fortifikationsförvaltningen anser, att utredningsmannens förslag inne­ bär en ändamålsenlig lösning av hithörande problem. Ämbetsverket delar helt utredningsmannens uppfattning att en avsevärd del av centi-alförvalt- ningens arbetsuppgifter bör överföras till regionalmyndigheten. Fortifika­ tionsförvaltningen har intet att erinra mot att fortifikationsofficer place­ ras som chef för militärbefälsstabens fortifikationssektion. De vid sektio­ nen placerade ingenjörerna in. fl. för värme, vatten och sanitet samt elektri­ citet bör inordnas i byggnadsavdelningen. Den för flerförbandsorter före­ slagna arbetargruppen bör i administrativt avseende knytas till visst lokal­ förband. Enligt ämbetsverkets mening bör redan nu principbeslut fattas om att överföra bränslekontrollen och därtill anknutna verksamheter från arméförvaltningen till fortifikationsförvaltningen. Ämbetsverket anser det möjligt att vid genomförandet av den föreslagna organisationen minska av- löningskostnaderna på sakanslag med belopp, som motsvarar den av ut­ redningsmannen framräknade kostnadsökningen på avlöningsanslag för förordad omorganisation av regional- och lokalorganen samt fortifikations­ kåren. Detta innebär personalminskningar vid fortifikationsförvaltningen.

16

Knngl. Maj:ts proposition nr 110.

Ämbetsverket utesluter icke möjligheten av att ytterligare kostnadsminsk­

ningar kan ernås sedan organisationen vunnit erforderlig stadga. Enligt

fortifikationsförvaltningens uppfattning torde det bli nödvändigt att även

i framtiden bibehålla extra ordinarie tjänster på sakanslag vid regional-

och lokalorgan. För detaljutformningen av organisationsförslagen, under­

sökningar av dess inverkan på centralförvaltningens organisation, utarbe­

tande av erforderliga reglementen och instruktioner samt för genomförande

av beslutade förändringar i personaluppsättningen anser ämbetsverket

ofrånkomligt att tillsätta en särskild kommitté, vilken lämpligen bör be­

stå av en enda utanför ämbetsverket stående person med erforderligt sekre­

tariat. Fortifikationsförvaltningen föreslår slutligen att föreskrift utfärdas

om att vid återbesättande av vakanta tjänster inom fortifikationsförvalt­

ningen samråd skall äga rum med nyssnämnde utredningsman.

Försvarets civilförvaltning anser det beklagligt, att utredningsmannen

icke ingått mera i detalj än som skett på alla de spörsmål, som måste

lösas i samband med ställningstagandet till föreliggande organisations­

fråga. Med hänsyn till att förslaget i allt väsentligt ansluter sig till och

bygger på tidigare framlagda, mera detaljerade förslag i ämnet, anser

civilförvaltningen det likväl vara möjligt att nu taga slutlig ställning till

förevarande spörsmål. Ämbetsverket erinrar om att departementschefen

vid anmälan av propositionerna 1950: 196 och 1951: 110 framhållit att frå­

gan om organisationen av den fasta maskintjänsten vid försvaret borde

upptagas till slutlig prövning sedan klarhet vunnits om den militära fastig­

hetsförvaltningens framtida gestaltning. Ämbetsverket ifrågasätter nöd­

vändigheten av att tillskapa särskilda regionala organ för marinens myn­

digheter i den utsträckning, som utredningsmannen föreslagit. Detta orga-

nisationsspörsmål bör enligt civilförvaltningens mening prövas av nu på­

gående utredning rörande örlogsvarvens organisation m. m. Ämbetsverket

framlägger vissa detalj förslag till övergångsanordningar vid genomföran­

det av förslaget. Den nya organisationen bör enligt civilförvaltningens me­

ning genomföras av fortifikationsförvaltningen i samråd med statens orga-

nisationsnämnd, måhända lämpligen genom en för ändamålet utsedd sär­

skild arbetsdelegation med representanter för nämnda organ.

Statskontoret har i stort sett icke funnit något att invända mot att hit­

hörande frågor löses efter nu angivna riktlinjer. Statskontoret finner det

dock synnerligen angeläget att — innan principbeslut fattas — en upp­

skattning av nedgången i fortifikationsförvaltningens lönekostnader kom­

mer till stånd. Först härigenom skapas förutsättningar för ett närmare

bedömande av det ekonomiska utfallet av omorganisationen.

Statens sakrevision, som ansett sig icke böra ingå på de i förslaget upp­

tagna personal- och lönefrågorna, vill för sin del tillstyrka, att den regio­

nala och lokala fastighetsförvaltningen inom försvaret ordnas efter de

riktlinjer utredningsmannen uppdragit. Sakrevisionen har härvid särskilt

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

17

beaktat de fördelar, som i underhållshänseende kan ernås genom den före­

slagna organisationen.

Statens organisationsnämnd anser att en stark regional organisation är

en viktig förutsättning för en effektiv förvaltning på ifrågavarande om­

råde. Nämnden biträder vad utredningsmannen föreslagit om de regionala

organens uppgifter och organisation. Nämnden är dock något tveksam

i fråga om ändamålsenligheten av att personalen för värme m. m. och

elektricitet vid regionalorganet bildar särskilda detaljer utanför byggnads-

avdelningen. Vad utredningsmannen föreslagit om den lokala organisa­

tionen tillstyrkes av nämnden med den reservationen att arbetsuppgifterna

för kasernunderofficer i de fall då arbetsgrupp står till förfogande icke

motiverar att för tjänsten avses underofficer. För sådana fall torde det

vara lämpligare med överfurir. Nämnden anser det angeläget, att ny orga­

nisation i huvudsaklig överensstämmelse med den av utredningsmannen

föreslagna snarast genomföres.

Byggnadsstyrelsen delar utredningsmannens uppfattning, att den mili­

tära byggnadsvolymen är tillräckligt stor för att uppnå den specialisering

och den decentralisering som är önskvärd. Byggnadsstyrelsen anser att det

militära inflytandet på försvarets byggnadsverksamhet i allt väsentligt bör

begränsas till det förberedande och planerande planet. Styrelsen kan alltså

icke ansluta sig till utredningsmannens förslag att utförandet av mili­

tära byggnads- och underhållsarbeten skall stå under militär ledning. Sty­

relsen ifrågasätter huruvida det är möjligt att inom ett regionalorgan, som

är utformat enligt utredningsmannens förslag, överflytta ansvaret i tek-

niskt-ekonomiskt avseende från organets chef till en honom underordnad

befattningshavare. Det synes byggnadsstyrelsen självklart och nödvändigt

att de i regionalorganen upptagna värme-, sanitets- och elingenjörerna

underställes byggnadsdirektören. Styrelsen finner det vara en allvarlig

brist att utredningsmannen icke närmare klarlagt regionalorganens ställ­

ning i förhållande till centralorganet samt de ekonomiska konsekvenserna

för centralorganet vid ett genomförande av den föreslagna organisationen.

Statens lönenämnd har den uppfattningen, att det är synnerligen ange­

läget att föreliggande fråga snarast bringas till sin slutliga lösning. Löne-

nämnden förordar emellertid, att förslaget i vad det avser personalens löne-

gradsplacering göres till föremål för ytterligare översyn.

Svenska underofficersförbundet anser det möjligt att med den upplägg­

ning av den lokala organisationen som utredningsmannen föreslagit slopa

befattningen som kasernunderofficer. Förbundet betraktar det som en fel­

bedömning att utredningsmannen upptagit nämnda befattning. I övrigt

uttalar sig förbundet i huvudsak för den föreslagna organisationen.

Svenska officersförbnndet och försvarsväsendets underbefälsförbund har

avstått från att taga ställning till huvuddragen av utredningsmannens

förslag. Förbunden har emellertid närmare yttrat sig i vissa personalfrågor.

2-168

54 Ttihang till riksdagens protokoll 1954. 1 samt. Nr 110.

18

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

Flertalet civila personalorganisationer anser att utredningsmannens för­

slag icke är den bästa lösningen av ifrågavarande problem. Bl. a. anser för­

bunden att den regionala byggnadsorganisationen bör vara fristående i för­

hållande till militära myndigheter och lyda direkt under fortifikations-

förvaltningen. De tillstyrker emellertid att en organisation i enlighet med

de av utredningsmannen uppdragna riktlinjerna prövas. Förbunden har

som regel uttalat avvikande meningar i fråga om utredningsmannens för­

slag till personalorganisation.

Svenska väg- och vatlenbtjggares riksförbund framhåller att en fristå­

ende regionalorganisation gör det lättare att i framtiden samordna statens

militära och civila byggnadsverksamhet. Fortifikationsförvaltningens möj­

ligheter att utöva den högsta tillsynen av underhåll och vård av försvarets

fastigheter minskar enligt förbundets mening, om militärbefälsstaberna blir

regionalorgan. Förbundet har intet att erinra mot utredningsmannens för­

slag beträffande utformningen av den lokala organisationen.

Enligt svenska byggnadsingenjörers riksförbund bör regionalförvaltning­

ens geografiska verksamhetsområde icke bestämmas så fast som sker, om

den föreslagna organisationen genomföres. Behovet av samråd mellan å ena

sidan byggnadsorganet och å andra sidan olika militära myndigheter bör

icke hindra ett tämligen fritt val av verksamhetsområden. Förbundet kan

icke dela utredningsmannens uppfattning i fråga om utformningen av den

lokala organisationen. Förbundet har funnit att lokalmyndigheternas in­

tresse för biträde av teknisk sakkunskap är större än intresset för en mer

eller mindre utpräglad militär organisation. Av instruktionen för kasern­

officer vid förband inom första militärområdet under organisationsför-

söken framgår, enligt förbundet, att arbetsuppgifterna är av civil och tek­

nisk natur och knappast kan anföras som motiv för behov av militär sak­

kunskap. Av uttalanden från militärbefälhavarna för första och tredje

militärområdena efter försöksperioden har förbundet funnit att vare sig

kasernofficeren eller kasernunderofficeren är kompetent att handhava ka­

sernvården m. m. utan att han dessförinnan erhåller byggnadsteknisk ut­

bildning. Förbundet förordar således civil kasernförvaltare som chef för

kasernvårdsavdelningen. Denne bör jämte maskinmästaren sortera direkt

under högre teknisk sakkunskap lämpligen en driftingenjör med anknyt­

ning till ett regionalorgan.

Statsverkens ingenjörsförbund anser att utredningsmannen lagt ton­

vikten mindre på vård i teknisk betydelse än på förvaltning i administra­

tiv mening. Förbundet beklagar att det efter den senaste utredningen fort­

farande icke finnes något genomarbetat alternativ till en rent militär lös­

ning. Fortifikationsförvaltningens nuvarande regionala organisationsfor­

mer är emellertid, enligt förbundets uppfattning, ur många synpunkter

otillfredsställande, varför förbundet — ehuru med största tvekan — fun­

nit att en organisation enligt utredningsmannens huvudprinciper med

19

vissa ändringar utgör ett mindre ont än ett ytterligare uppskov under fort­ satt utredande med ovisst resultat.

Utredningsmannens förslag är enligt Sveriges arbetsledare/örbund i rätt hög grad en kompromisslösning. Då detta måhända är enda sättet, fram­ håller förbundet, att överhuvudtaget finna någon lösning av detta problem­ komplex, har förbundet avstått ifrån att anlägga några principiella syn­ punkter på förslaget. Förbundet har emellertid anfört vissa detaljanmärk­ ningar samt framhållit att det icke tagit ställning till de av utrednings­ mannen föreslagna lönegradsplaceringarna.

Försvarets civila tjänstemannaförbund hävdar, att det vid varje lokal­ förvaltning bör finnas ett lokalt nybyggnads- och underhållsorgan under­ ställt driftingenjören, varvid dock två förband — under vissa förutsätt­ ningar tre — kan betjänas av en och samme driftingenjör. Vid varje för­ band bör för den dagliga verksamheten finnas en civil kasernföreståndare med verkmästarkompetens samt maskinmästare. Tjänstemannaförbundet föreslår, att Gotlands kustartilleriförsvar i likhet med övriga kustartilleri­ försvar upptages såsom regionalt organ. I fråga om regionalorganets ut­ formning förordar förbundet att detaljerna för värme, vatten och sanitet samt elektricitet ingår i byggnadsavdelningen. Ritkontorets personal bör lämpligen fördelas på byggnads- och befästningsavdelningarna med hän­ syn till behoven. Förbundet framhåller, att tillräcklig motivering för ut­ byte av förrådsmästarna vid försvarsområdesstaberna mot underofficerare icke förebragts. Förrådsmästarna bör enligt förbundets mening bibehållas och överföras till extra ordinarie anställning, varvid lönegradsplaceringen bör bli föremål för omprövning. Om beslut fattas innebärande att förråds­ mästarna skall utgå ur organisationen bör dock nuvarande befattnings­ havare få kvarstå i tjänst till uppnådd pensionsålder. Föreslagen personal­ organisation bör enligt förbundets mening betraktas som en försöksorga- nisation och frågan om såväl personalbehov som lönegradsplacering över­ ses sedan organisationen hunnit erhålla erforderlig stadga.

I likhet med tjänstemannaförbundet hävdar försvarsverkens civila per­ sonals förbund att kasernvården vid lokalorganen bör vara underställd civil verkmästare. Därigenom skulle kasernunderofficeren icke vara be­ hövlig. Förbundet delar icke utredningsmannens uppfattning att även smärre arbetsuppgifter bör kunna utlämnas till enskilda firmor. Skapas en erfaren yrkesarbetarkår för kasernvården bör det, framhåller förbun­ det, bli billigare att utföra allt underhållsarbete och även mindre till- och ombyggnader i egen regi. Förbundet har ej något att erinra mot de före­ slagna lönegradsplaceringarna men anser ändock att sakkunnig personal inom eller anknuten till försvarsdepartementet bör granska förslaget i denna del.

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

20

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

Departementschefen.

Fastighetsförvaltningen inom försvaret har varit föremål för ett flertal

utredningar under de senaste tio åren. Utredningsarbetet har hittills haft

till resultat att en för försvaret gemensam central myndighet för fastig­

hetsfrågor -—- fortifikationsförvaltningen -—- inrättats. Den regionala och

lokala fastighetsförvaltningen har av skilda anledningar icke fått sin orga­

nisation slutligt ordnad. Bl. a. har det visat sig svårt att nå en någorlunda

fullständig anslutning till vissa av de framlagda förslagen. Därjämte har

det vid vissa tillfällen ansetts nödvändigt att avvakta resultaten av på­

gående översyn av försvarsorganisationen i övrigt innan beslut fattades

rörande ifrågavarande delar av fastighetsförvaltningen. Situationen är f. n.

den att fastighetsförvaltningen på det regionala och lokala planet i flera

fall ombesörjes av provisoriska organ av skilda typer.

Vid anmälan av propositionen 1953: 110 anförde jag, att jag icke var

beredd att utan ytterligare prövning taga slutlig ställning till de före­

liggande förslagen till organisation av försvarets regionala och lokala fas­

tighetsförvaltning. Ifrågavarande prövning, som utförts av en tillkallad

utredningsman, är numera slutförd. Betänkande i ämnet avgavs i decem­

ber 1953 och jag har i det föregående lämnat en redogörelse för detsamma.

Även om, som utredningsmannen för övrigt förutsatt, vissa ytterligare ut­

redningar erfordras anser jag i likhet med flertalet remissinstanser det

dock angeläget att ett principförslag ifråga om organisationen av före­

varande förvaltningsområde nu framlägges och underställes riksdagen för

godkännande. De ytterligare undersökningar på speciella punkter som er­

fordras torde få verkställas i samband med att organisationen närmare

utformas och genomföres. För dessa uppgifter räknar jag med att anlita

särskild sakkunnig.

Jag delar utredningsmannens uppfattning att den militära byggnads­

volymen är så stor och speciell att den bör särskiljas från övrig statlig

bygSnadsverksamhet. Jag instämmer ävenledes i den av utredningsmannen

förordade principen att välutrustade regionala organ bör skapas för för­

valtningen av försvarets befästningar och byggnader. Dessa organ bör

övertaga vissa av de arbetsuppgifter som f. n. fullgöres av den centrala

myndigheten. Härigenom kan fortifikationsförvaltningens organisation

minskas. Därjämte bör en sådan ändring medföra att fortifikationsför­

valtningen i högre grad än nu är fallet kan inrikta sin verksamhet på

centrala och mer betydande frågor. De framlagda utredningarna synes

mig klart utvisa att fortifikationsförvaltningen f. n. i alltför stor utsträck­

ning tages i anspråk för att handlägga rutinärenden och detaljfrågor.

Enligt nu gällande ordning omhänderhaves fastighetsförvaltningen på

det regionala planet förutom av militärbefälsstaberna dels av vissa organ

för nybvggnadskontroll in. in. som inrättats av fortifikationsförvaltningen

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

21

och vilka utgör delar av denna myndighet, dels av örlogsvarvens och kust­ artilleriförsvarens fortifikationsorgan. Sistnämnda organ har successivt ut­ byggts och därigenom kommit att erhålla ställning som regionalmyndig- heter. Utredningsmannen förordar att de av foriifikationsförvaltningen inrättade regionala organen utgår ur organisationen och att enheterna för befästnings- och byggnadsfrågor inom militärbefälsstaberna utbygges. Örlogsvarven och kustartilleriförsvaren — med undantag av Gotlands kust­ artilleriförsvar — bör bibehålla sin ställning. Vid varje militärbefälsstab skall enligt förslaget finnas en fortifikationsseklion uppdelad på en be- fästningsavdelning, en byggnadsavdelning, två detaljer för värme-, vatten-, sanitets- och elkraftsfrågor, ett ritkontor samt en expedition. Som sek­ tionschef skall tjänstgöra en fortifikationsofficer, vilken tillika skall vara chef för befästningsavdelningen. Byggnadsavdelningen skall stå under ledning av en byggnadsdirektör. Genom tjänstgöringsföreskrifter skall uppdragas åt byggnadsdirektören att direkt under militärbefälhavaren ansvara för vissa åtgärder inom sitt verksamhetsområde. Byggnadsdirek­ tören skall sålunda i tekniskt och ekonomiskt avseende ansvara för bygg­ nadsverksamheten inom militärområdet i fred. Det väsentligaste skälet till att fortifikationsofficeren bör vara sektionschef är, enligt utrednings­ mannen, att fortifikationsofficeren skall leda all byggnadsverksamhet inom militärområdet under krig.

Skiljaktiga meningar har anförts rörande utformningen av den före­ slagna sektionen inom militärbefälsstaben. Vissa militära och civila myn­ digheter instämmer i utredningsmannens förslag, under det att framförallt personalorganisationerna riktar invändningar mot detsamma. Personal­ organisationerna finner ej tillräckliga skäl förebragta för att byggnadsdirek­ tören skall ställas under fortifikationsofficeren. Jag har för min del kommit till den slutsatsen att i vart fall inom vissa ur mobiliseringssynpunkt sär­ skilt viktiga militärområden såsom sjätte militärområdet bör finnas en fortifikationssektion under ledning av en fortifikationsofficer. Inom övriga militärområden torde det i princip icke vara nödvändigt att sammanslå befästnings- och byggnadsavdelningarna till en sektion. Jag har därvid beaktat att utredningsmannen i likhet med tidigare utredningar förordat att byggnadsdirektören erhåller en icke obetydlig självständighet i för­ hållande till fortifikationsofficeren. Därest fortifikationssektion icke in­ rättas, kommer avdelningscheferna att lyda direkt under militärbefälha­ varen. Erforderligt samarbete mellan avdelningscheferna bör då kunna regleras genom instruktioner. Det bör ankomma på den sakkunnige som jag avser att anlita för att närmare utforma och genomföra organisationen efter de allmänna riktlinjer som här uppdrages att avgiva detaljförslag i denna de!. Jag förutsätter givetvis att, därest en organisation med skilda avdelningar genomföres, detta icke skall medföra att befästningsavdel­ ningen kommer alt utvecklas till en byggnadsavdelning.

22

Kiingl. Maj:ts proposition nr 110.

Med hänsyn till vad bl. a. byggnadsstyrelsen och fortifikationsförvalt-

ningen härutinnan anfört förordar jag att ingenjörer och övriga tekniker

avsedda för installationer in. in. för värme, vatten, sanitet och elström

underställes byggnadsdirektören. De av utredningsmannen förordade

detaljerna kommer härigenom icke att erfordras. För ritarbete erforderlig

personal bör vid de militärområdesstaber där fortifikationssektion icke

bildas antingen sammanföras till ett ritkontor eller fördelas på befästnings-

och byggnadsavdelningarna. Nämnda avdelningar bör vid samtliga militär­

områdesstaber betjänas av en gemensam expedition som i administrativt

avseende regelmässigt bör ställas under fortifikationsofficeren.

Enligt utredningsmannens förslag skall varje militärbefälhavare i frågor

rörande befästningars och andra byggnaders förvaltning in. in. vara

regional instans för lokalmyndigheter ur samtliga försvarsgrenar. Med

hänsyn till alt örlogsvarven och kustartilleriförsvaren med undantag av

Gotlands kustartilleriförsvar avses erhålla ställning som regionalmyndig-

heter kommer marinens lokalförband icke att underställas militärbefäl-

havarna. örlogsstationerna och kustartilleriets truppförband bör nämligen

liksom hittills ifråga om fastighetsförvaltningen sortera under närbeläget

örlogsvarv respektive kustartilleriförsvar. Gotlands kustartilleriförsvar med

tillhörande truppförband föreslås skola lyda under militärbefälhavaren i

sjunde militärområdet. Vidare skall enligt förslaget flygflottiljerna i

Kalmar och Ronneby samt sjökrigsskolan i Näsbvpark repliera på Blekinge

respektive Stockholms kustartilleriförsvar. Med nämnda undantag skall

flygvapnets flottiljer, flygbasområdesstaber, verkstäder in. in. i likhet med

arméns truppförband, försvarsområdesstaber in. in. i fråga om fastighets­

förvaltningen lyda under militärbefälhavare. Utredningsmannen har emel­

lertid betonat att hans förslag bygger på förutsättningen alt behovspröv-

ning och angelägenhetsgradering av förekommande arbetsuppgifter skall

ske centralt i samråd mellan 1'ortifikationsförvaltningen och respektive

försvarsgrenschef. Jag har i stort sett intet att erinra mot de av utred­

ningsmannen framlagda huvudprinciperna för ordnandet av förvaltnings--

och befälslinjer mellan regional- och lokalorganen. Jag vill emellertid

framhålla, att i de fall lokalmyndighet har för dess normala arbetsuppgifter

i övrigt avsedd personaluppsättning och utrustning som gör det möjligt för

myndigheten att självständigt ombesörja huvuddelen av förekommande ar­

betsuppgifter inom myndighetens verksamhetsområde regionalorganets in­

flytande på verksamheten i erforderlig grad torde böra minskas. Ur dessa

synpunkter synes exempelvis flygvapnets centrala verkstäder böra erhålla

en relativt självständig ställning i organisationen.

Beträffande den lokala organisationen har utredningsmannen föreslagit i

huvudsak följande. Vid arméns truppförband skall fastighetsfrågorna hand­

läggas inom en kasernvårdsavdelning. Intendenten bör regelmässigt tillika

vara kasernofficer. Vidare bör finnas en kasernunderofficer samt ett med

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

23

hänsyn till de lokala förhållandena avpassat antal fastighetsarbetare. Vid

vissa förband bör finnas särskild skjutfältsofficer. Frågan om befatt­

ningen såsom kasernunderofficer skall bestridas av underofficer på aktiv

stat eller i arvodesbefattning bör enligt utredningsmannen ytterligare

undersökas. Utredningsmannen föreslår att brandtjänsten handhaves av

kasernvårdspersonalen. Marinens och flygvapnets truppförband föreslås

skola bibehålla nuvarande personalorganisation. Försvarsområdesstaber-

nas fortifikationsavdelningar bör stå under ledning av en officer med

annan kvalificerad sysselsättning vid staben. För Kalix, Stockholms

och Malmö försvarsområdesstaber räknar utredningsmannen med heltids­

tjänstgörande aktiva officerare ur fortifikationskåren. Vid envar av för-

svarsområdesstaberna bör finnas en aktiv underofficer ur fortifikations­

kåren som biträde åt avdelningschefen. Flygbasområdesstaberna bör bibe­

hållas vid nuvarande organisation. Lokalmyndigheterna skall betjänas av

deltidstjänstgörande driftingenjörer tillhörande regionalorganen. På garni­

sonsorter bör finnas en för samtliga förband på orten gemensam arbetar­

grupp för större arbeten. Ensamliggande förband bör för sådana arbeten

anskaffa arbetskraft genom entreprenadförfarande. Utredningsmannen har

ansett sig icke kunna förorda att flera enheter ur krigsmakten belägna i

närheten av varandra betjänas av ett gemensamt organ i fastighetsfrågor.

Jag har vid mina överväganden rörande den lokala organisationen

kommit till delvis andra slutsatser än utredningsmannen. Jag anser således

att den av utredningsmannen föreslagna arbetargruppen på orter med

flera förband bör kompletteras med personal för övriga kasernvårds-

uppgifter. Därest arbetsuppgifterna vid garnisonsförbanden kommer att

helt sysselsätta en driftingenjör, bör denne placeras som chef för ifråga­

varande organ. Till organet torde därjämte böra knytas en underofficer

på aktiv stat eller i arvodesbefattning för göromål som kräver militära

insikter. Jag räknar vidare med att på de håll där så erfordras förstärka

organisationen med personal för skjutfält, större övningsplatser in. m.

Organet bör som regel lyda under platsbefälhavaren inom garnisonsorten.

Hinder bör icke möta för förbandscheferna på garnisonsorterna att taga i an­

språk intendenten eller annan officer som biträde vid handläggning av

fastighetsfrågor. Jag anser det emellertid icke nödvändigt att inrätta sär­

skilda kasernvårdsavdelningar vid här avsedda förband. Det torde få an­

komma på Kungl. Maj:t att besluta om den närmare utformningen av

ifrågavarande organ. Vid ensamliggande förband åter torde fa inrättas

kasernvårdsavdelningar. Såsom kasernofficer bör regelmässigt avses in­

tendenten. Till hans förfogande bör ställas underofficer, överfurir eller

civil befattningshavare samt arbetskraft i erforderlig omfattning. Jag bär

intet att erinra mot att ytterligare undersökningar verkställes i frågan huru­

vida kasernunderofficeren bör vara underofficer på aktiv stat eller under­

officer i arvodesbefattning. Driftingenjör bör ställas till förbandschefs för­

fogande i enlighet med utredningsmannens förslag.

24

Kungl. Maj:ls proposition nr 110.

Beträffande försvars- och flygbasområdesstabernas organisation för fas­

tighetsförvaltning in. in. vill jag anföra följande. Enligt gällande ordning

ombesörjes förvaltningsuppgifterna vid krigsflygfälten av personal från

såväl vederbörande flygbasområdesstab som vederbörande försvarsområdes-

stab. Jag finner detta vara mindre rationellt och förordar att alla ifråga­

varande uppgifter berörande krigsflygfälten överföres till flygbasområdes-

staberna. En sådan ändring anses icke kräva ytterligare personal vid flyg-

basområdesstaberna. Ändringen bör å andra sidan medföra vissa lättnader

i arbetsbördan vid försvarsområdesstaberna. Jag räknar med att flygbasom-

rådesstaberna tills vidare behåller sin nuvarande personaluppsättning. Jag

kan däremot icke biträda att försvarsområdesstabernas personalorganisa­

tion förstärkes i enlighet med utredningsmannens förslag. Jag räknar med

att ett mindre antal underofficersbeställningar på fortifikationskårens stat

inrättas för arbetsuppgifter vid försvarsområdesstaberna i utbyte mot mot­

svarande antal tjänster för förrådsmästare. Försvars- och flygbasområdes-

staberna bör inordnas i organisationen på sätt utredningsmannen före­

slagit.

Fortifikationsförvaltningen föreslår att principbeslut nu fattas om att

överföra bränslekontroll in. m. från arméförvaltningen till fortifikations­

förvaltningen. Som jag tidigare denna dag vid anmälan av propositionen

angående organisationen av försvarets centrala tyg-, intendentur- och civil­

förvaltning m. m. anfört bör med ställningstagandet till denna fråga tills

vidare anstå.

Jag har i det föregående skisserat huvuddragen av den organisation

som enligt min mening bör genomföras för fastighetsförvaltningen vid

regionala och lokala myndigheter samt de befälslinjer mellan skilda enheter

som bör finnas. Med hänsyn till att vissa ytterligare undersökningar

genom särskild sakkunnig måste utföras är det, som jag i det föregående

anfört, icke möjligt att nu framlägga detaljerade förslag till lösning av

förevarande frågor. Erforderliga beslut härutinnan torde få ankomma på

Kungl. Maj:t. Jag vill emellertid i detta sammanhang betona vikten av

att organisationen utformas på ett sådant sätt att den förhindrar kon­

flikter mellan olika intressen samt tillvaratager alla möjligheter till ratio­

nellt och ekonomiskt handlande.

Utredningsmannen föreslår att fortifikationskåren utökas med vissa

beställningar samt att kårens nuvarande personalstat i viss utsträckning

ändras. Utredningsmannen föreslår vidare att ett antal tjänster med

avlöning från avlöningsanslag nu inrättas för den civila personal som

beräknas komma att placeras vid de regionala organen. De vid bifall till

nämnda förslag uppkommande ytterligare lönekostnaderna kompenseras

enligt utredningsmannens beräkningar genom motsvarande minskningar

av personalkostnaderna vid den centrala fortifikationsförvaltningen, var­

vid medräknats att ämbetsverkets organ för nybyggnadskontroll skall utgå

25

ur organisationen. Utredningsmannens beräkningar har godtagits av forti-

fikationsförvaltningen. Ämbetsverket anser det icke uteslutet att till och

med kostnadsminskningar kan åstadkommas när den nya organisationen

blivit helt uppbyggd och vunnit erforderlig stadga. Jag har intet att in­

vända mot principen att omorganisationen sker inom nuvarande kostnads­

ram. Jag vill emellertid betona nödvändigheten av att återhållsamhet iakt-

tages vid uppbyggnaden av den nya personalorganisationen. På längre sikt

bör en minskning av administrations- och lönekostnaderna för försvarets

fastighetsförvaltning eftersträvas.

Med hänsyn till att jag föreslår vissa modifikationer av utredningsman­

nens förslag rörande organisationen av försvarets regionala och lokala fas­

tighetsförvaltning anser jag det nödvändigt att överarbeta framlagda för­

slag till personaluppsättning vid de fastighetsförvaltande organen. Det

torde emellertid vara möjligt att påbörja genomförandet av den av mig

förordade principorganisationen med utnyttjande av den personal som nu

finnes för här avsedda ändamål. Samtidigt som den nya organisationen

genomföres bör ifrågavarande överarbetning komma till stånd och därav

betingade förslag ingivas till Kungl. Maj:t. Jag torde därefter få upptaga

personalfrågorna till slutlig prövning.

Under hänvisning till det anförda hemställer jag, att Kungl. Maj:t måtte

föreslå riksdagen att

besluta, att försvarets regionala och lokala fastighets­

förvaltning omorganiseras efter i huvudsak de riktlinjer, som

av mig i det föregående angivits.

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

26

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

[2]

Försvarets reservstater.

Vid anmälan av anslaget Armén: Avlöningar till personal å reservstat

i årets statsverksproposition (bil. 6, punkt 22) anmälde jag att en särskild

utredningsman1 under hand fått i uppdrag att inom försvars- och civil­

departementen verkställa en allsidig översyn rörande försvarets reserv­

stater. Utredningsarbetet hade slutförts och redovisats i ett den 30

november 1953 avgivet betänkande. Detta var vid den tidpunkt då stats­

verkspropositionen avlämnades föremål för remissbehandling. Jag räknade

emellertid med att beredningen av ärendet skulle vara avslutad å sådan

tid att förslag i ämnet skulle kunna föreläggas årets riksdag.

Under hänvisning till det anförda anhåller jag nu att få upptaga till

Provning utredningsmannens förslag i vad det avser storleken och sam­

mansättningen av reservstaterna, villkor för övergång till reservstatsbe­

ställning samt tjänstgöringsskyldighet för innehavare av reservstatsbeställ-

ning. Utredningsmannens förslag rörande löne- och pensionsförmåner an-

mäles i annat sammanhang av chefen för civildepartementet.

Yttranden över utredningsmannens förslag har efter remiss avgivits av'

överbefälhavaren, cheferna för armén, marinen och flygvapnet, försvarets

civilförvaltning, statskontoret, statens lönenämnd, svenska officersför-

bundet samt svenska underofficersförbundet. Vidare har chefen för

marinen överlämnat ett av inspektören för kustartilleriet avgivet yttrande

i ärendet.

Nuvarande organisation.

För närvarande finnes reservstatsbeställningar för officerare och under­

officerare samt läkare och veterinärer vid armén, för officerare och under­

officerare vid kustartilleriet samt för officerare i intendenturbefattning

och en läkare vid flygvapnet. Arméns reservstat består av beställningar

för 1 generalmajor, 17 överstar, 8 överstelöjtnanter, 87 majorer, 72 kom­

paniofficerare, 106 underofficerare, 3 fältläkare, 3 regementsläkare, 2 fält-

veterinärer och 2 regementsveterinärer. Kustartilleriets reservstat upptager

beställningar lör 1 överste, 3 majorer, 5 kompaniofficerare och 6 under­

officerare. Flygvapnets reservstat slutligen omfattar beställningar för 1

överstelöjtnant, 1 kapten och 1 flygläkare av 1. graden.

De reservstatsanställdas löneförmåner regleras i kungörelsen 1943: 749.

Bestämmelser rörande tjänste- och familjepension för här avsedd personal

återfinnes i 1941 års tjänste- och familjepensionsreglementen.

Utredningsmannens synpunkter och förslag.

Reservstaten utgör, framhåller utredningsmannen, en mycket särpräglad

institution inom svensk statsförvaltning och är förhållandevis kostsam för

1 Statskommissarien K. A. Lindbergson.

27

statsverket. De ekonomiska fördelar i form av lön och pension som är

förenade med innehav av reservstatsbeställning gör att reservstatsinstitu­

tionen betecknas som en förmån för personalen. Vissa myndigheter har

vid skilda tillfällen riktat invändningar mot att reservstaten bibehålies i

varje fall i dess nuvarande form.

Utredningsmannen har kunnat konstatera att den nuvarande reserv­

staten endast delvis tillgodoser huvudsyftet med densamma, nämligen att

bidraga till att täcka behovet av regementsofficerare i krigsorganisationen.

Med hänsyn härtill samt till de uttalanden som gjorts rörande reservstats­

institutionen har utredningsmannen närmare undersökt huruvida det är

motiverat att över huvud behålla reservs ta tsorganisationen. Efter ingående

överväganden av de skäl, som från militära myndigheter härutinnan fram-

lagts, har utredningsmannen kommit till den slutsatsen, att reservstats­

institutionen bör bibehållas. Genom reservstaterna bör krigsmakten till­

försäkras personal med kvalificerad utbildning och omfattande erfarenhet

förvärvad genom relativt lång tjänstetid som befäl på aktiv stat. För att

bedöma reservstaternas storlek har utredningsmannen på grundval av upp­

gifter från militära staber studerat behovet av personal av den utbiid-

ningsstandard in. in. som bör känneteckna reservstatspersonalen samt till­

gången på sådan personal. Undersökningen har lett till slutsatsen att de

nuvarande reservstaterna bör begränsas samt att deras sammansättning i

viss utsträckning bör ändras. Utredningsmannen anser det vidare nöd­

vändigt att skärpa kraven för övergång till reservstat.

Arméns reservstat föreslås skola minskas från nuvarande 301 beställ­

ningar till 225 beställningar. Utredningsmannen räknar med reservstats­

beställningar för 15 överstelöjtnanter, 80 majorer, 70 kaptener och 60

fanjunkare (stvekjunkare). Förslaget innebär dels att beställningar för

1 generalmajor, 17 överstar, 3 fältläkare, 3 regementsläkare, 2 fältveteri­

närer samt 2 regementsveterinärer utgår, dels eu ökning av antalet beställ­

ningar för överstelöjtnanter, dels ock en begränsning av antalet beställ­

ningar för majorer, kaptener och underofficerare. Eftersom iesei\staten

främst har till uppgift att bidraga till att täcka krigsorganisationens behov

av regementsofficerare har utredningsmannen varit tveksam om beställ­

ningar för kaptener bör ingå i organisationen. Armémyndigheterna har

emellertid hävdat att reservstaten måste omfatta kaptensbeställningar för

att syftet med densamma skall nas. Med hänsyn härtill har utrednings­

mannen föreslagit att kaptensbeställningar upptages på reservstaten. Ut­

redningsmannen har dock framhållit vikten av att endast sådana kaptcnei

överföres till reservstat som utan tvekan kan fullgöra regementsofficers

åligganden i krig. 1 betraktande av vad de militära myndigheterna härut­

innan anfört räknar utredningsmannen jämväl med beställningar för

underofficerare på reservstat. Ifrågavarande underofficerare avses placeras

som, hl. a., kompanikvartermästare vid de stridande förbanden. Utred­

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

28

ningsmannen har icke funnit några krigsorganisatoriska skäl för att bibe­

hålla i esei' statsbeställningar för fältläkare och fältveterinärer.

Beträffande kustartilleriets reservstat föreslås icke andra ändringar än

att den befintliga överstebeställningen utbytes mot beställning för överste­

löjtnant samt att nuvarande beställningar för kompaniofficerare och under-

otficerare utbytes mot beställningar för kaptener respektive flaggunder­

officerare.

För flyg'apnets del föreslås att beställningen för flygläkare av 1. graden

utgår.

Utredningsmannen förordar att följande krav stipuleras för övergång

till beställning på reservstat. Sökanden bör ha uppnått en levnadsålder

av 35 år, innehaft beställning på aktiv stat inom försvaret under minst

12 år efter fyllda 21 år samt under minst 3 år innehaft beställning på

aktiv stat i tjänstegraden. För övergång till kaptensbeställning på reserv­

stat bör därjämte krävas att vederbörande befunnits lämplig att i krig

uppehålla regementsofficersbefattning eller tjänstgöra i lika kvalificerad

befattning i högre staber.

Utredningsmannen anser sig icke böra framlägga förslag om utökning

av tjänstgöringsskyldigheten för personal å reservstat. Reservstatsperso-

nalen skall således i fred tjänstgöra under 90 dagar för varje hel treårs­

period. Det torde knappast vara möjligt att under så kort tjänstgöringstid

nämnvärt förbättra reservstatspersonalens militära kunskaper. Tjänste­

tiden kommer sannolikt helt att utnyttjas för att vidmakthålla förvärvade

kunskaper. Innehavare av beställning på reservstat bör därför icke be­

fordras till innehavare av högre beställning på reservstat. Detta bör dock

icke hindra vederbörande att befordras till högre grad i armén, marinen

eller flygvapnet.

Enligt utredningsmannens beräkningar kommer kostnaderna för avlö­

ning in. in. till beställningshavare på reservstat — sedan förslaget helt

genomförts — att minskas med i runt tal l,i miljon kronor.

Utredningsmannen förordar att den av honom föreslagna organisationen

genomföres med början den 1 juli 1954.

Remissyttranden.

överbefälhavaren är övertygad om nödvändigheten av att även i fort­

sättningen bibehålla reservstater. Överbefälhavaren tillstyrker de minsk­

ningar som föreslagits av chefen för armén och inspektören för kustartil­

leriet i deras yttranden över utredningen samtidigt som överbefälhavaren

i princip finner det motiverat med en utbyggnad av flygvapnets reserv­

stat. För övergång till reservstatsbeställning bör det vara tillräckligt att

sökanden dels är lämplig för ifrågavarande befattning, dels under minst

12 år innehaft beställning på aktiv stat. överbefälhavaren avstyrker för­

slaget om att vederbörande före övergång till reservstatsbeställning skall

ha innehaft beställning på aktiv stat i tjänstegraden under viss tid.

Kungl. Maj:ts proposition nr Ilo.

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

29

Chefen för armén förordar, att arméns reservstat tills vidare får omfatta

beställningar för 6 överstar eller överstelöjtnanter, 9 överstelöjtnanter, 80

majorer, 70 kaptener samt 80 fanjunkare eller sergeanter. Arméchefen

tillstyrker att reservstatsbeställningarna för läkare och veterinärer utgår.

Arméchefen kan icke biträda förslagen att vederbörande skall ha innehaft

beställning på aktiv stat i tjänstegraden under minst tre år samt uppnått

minst 35 års ålder för att få övergå till reservstat. Mot utredningsmannens

uttalanden rörande tjänstgöringsskyldighet för här avsedd personal har

arméchefen intet att erinra.

Chefen för marinen understryker betydelsen av en befälsreserv för

kustartilleriet bestående av reservstatspersonal.

Försvarets civilförvaltning förordar för sin del bestämt att föreliggande

utredning lägges till grund för beslut vid 1954 års riksdag. Ämbetsverket

ifrågasätter om icke en ytterligare beskärning av antalet beställningar på

reservstat är möjlig. Endast en mindre del av reservstatsbeställningarna

bör avses för personal i stabs- och förvaltningstjänst. Civilförvaltningen

ifrågasätter om icke reservstatsbefälets obligatoriska tjänstgöringsskyldig­

het under en treårsperiod bör motsvara sammanlagda tiden för tre befäls-

och repetitionsövningar i krigsförband.

Statskontoret vill — oaktat ämbetsverket ej är övertygat om att orga­

nisationens effektivitet står i rimligt förhållande till de dryga kostnaderna

för densamma — icke motsätta sig, att beställningar på reservstat alltjämt

ingår i den militära organisationen. Ämbetsverket ifrågasätter om ej

antalet kaptens- och underofficersbeställningar för armén kan reduceras

respektive utgå. Då tillräckliga skäl ej förebragts för att för flygvapnets

del avse en reservstat, omfattande två beställningar, kan statskontoret ej

tillstyrka att ifrågavarande tjänster upptages i den nya reservstaten.

Statens lönenämnd finner det tveksamt om kravet på treårsanställning

på aktiv stat kan anses erforderligt för erhållande av regementsofficers-

beställning. Ifrågavarande kvalifikationskrav kan medföra att övergång till

reservstatsbeställning kommer att ske vid alltför hög levnadsålder. Med

innehav av beställning synes böra jämställas vikariatslöneförordnande å

motsvarande beställning.

Svenska officersförbundet anser det fullt betryggande att för övergång

till reservstat stadgas skyldighet att inneha visst antal tjänsteår. Kravet

att vederbörande under minst tre år skall ha innehaft beställning på aktiv

stat i den grad i vilken överföring till reservstat skall ske kan bedömas

komma att i hög grad motverka rekryteringen.

Svenska iindcroffieersförbundct finner det framlagda förslaget genom

minskningen av antalet underofficersbeställningar innebära begränsningar

av den nuvarande underofficerskårens arbetsområde. Något sakligt under­

lag för en sådan förändring redovisas icke av utredningsmannen. För­

bundet motsätter sig förslaget i denna del. Med hänsyn till rådande beford-

30

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

ringsförhållanden kan reservstaten rekryteras ur ett bredare underlag om

även sergeantsbeställningar uppföres på densamma. Förbundet förordar

därför att underofficersbeställningarna göres tillgängliga även för ser­

geanter. Utredningsmannens förslag i fråga om villkor för övergång till

reservstat samt tjänstgöringsskyldighet biträdes av förbundet.

Departementschefen.

Verkställd utredning rörande försvarets reservstater har utmynnat i för­

slag att reservstatsinstitutionen bör bibehållas. Den nuvarande reservstats-

organisationen bör dock enligt utredningen minskas och ändras i vissa

avseenden. Således föreslås vissa begränsningar av antalet reservstatsbe­

ställningar vid armén och flygvapnet, mindre förändringar av kustartille­

riets reservstat, skärpta föreskrifter för övergång till beställning på reserv­

stat samt ändringar av gällande bestämmelser för lön och pension till här

avsedd personal. Nu gällande bestämmelser rörande tjänstgöringsskyldighet

för reservstatspersonalen föreslås skola erhålla fortsatt giltighet. I detta

sammanhang prövas förslagen rörande reservstaternas storlek och sam­

mansättning samt villkor för övergång till reservstatsbeställning. Tf. chefen

för civildepartementet upptager i annat sammanhang frågan om löne- och

pensionsförmåner åt personal på reservstat.

I likhet med utredningsmannen finner jag krigsorganisatoriska skäl

förebragta för att tills vidare bibehålla reservstatsinstitutionen. Denna bör

ha till uppgift att tillförsäkra försvaret personal med goda militära kvali­

fikationer.

Vad angår storleken och sammansättningen av arméns reservstat vill

jag anföra följande. Ur besparingssynpunkt finner jag det angeläget att

en ytterligare reduktion av antalet beställningar för kaptener och under­

officerare genomföres utöver utredningsmannens förslag. Å andra sidan

är jag med hänsyn till krigsorganisationens krav icke beredd att gå så

långt i dessa hänseenden som ifrågasatts av vissa remissinstanser. Jag in­

stämmer i utredningsmannens uppfattning att av underofficerare endast

fanjunkare bör äga möjlighet att övergå till beställning på arméns reserv­

stat. Under hänvisning till det anförda föreslår jag att på arméns reserv­

stat upptages beställningar för 15 överstelöjtnanter, 80 majorer, 40 kaptener

samt 50 fanjunkare (styckjunkare).

Jag tillstyrker utredningsmannens förslag till ändrad sammansättning

av reservstaterna vid kustartilleriet och flygvapnet. Kustartilleriets reserv­

stat kommer vid bifall till mitt förslag att bestå av beställningar för 1

överstelöjtnant, 3 majorer, 5 kaptener samt 6 flaggunderofficerare. Reserv­

staten vid flygvapnet kommer att omfatta beställningar för 1 överste­

löjtnant och 1 kapten. Chefen för flygvapnet, som delar utrednings­

Kungl. Maj.ts proposition nr 110.

31

mannens uppfattning att den nuvarande beställningen för flygläkare av 1. graden kan utgå, har i sitt remissyttrande hänvisat till tidigare förslag rörande flygvapnets reservstat samt förordar att beslut nu fattas om utbyggnad av ifrågavarande organisation. Med hänsyn till de övriga förslag, berörande flygvapnets personaluppsättning, som chefen för flyg­ vapnet avgivit, anser jag det icke möjligt att f. n. förstärka flygvapnets reservstat.

Vissa av de villkor för övergång till beställning på reservstat, som ut­ redningsmannen föreslagit, har mött invändningar framförallt från de militära myndigheterna. I likhet med utredningsmannen anser jag det emellertid nödvändigt att stipulera relativt stränga villkor för erhållande av reservstatsbeställning. Härigenom bör garantier skapas för att reserv­ statsbeställningarna kommer att besättas med personal av god kvalitet. Jag tillstyrker därför att för vinnande av reservstatsbeställning sökanden skall ha uppnått en ålder av 35 år samt innehaft beställning på aktiv stat inom försvaret under minst 12 år efter fyllda 21 år. Därjämte bör fordras att vederbörande under viss tid innehaft beställning på aktiv stat i den grad i vilken överföring till reservstatsbeställning skall ske. Utrednings­ mannen föreslår att ifrågavarande tidrymd bestämmes till tre år. Med hänsyn till vad i remissyttrandena anförts på denna punkt förordar jag emellertid att tiden begränsas till två år. Med innehav av beställning på aktiv stat bör, som lönenämnden framhållit, i förevarande hänseende jäm­ ställas vikariatslöneförordnande å motsvarande beställning. För övergång till kaptensbeställning på reservstat bör slutligen fordras att vederbörande befunnits lämplig att i krig uppehålla regementsofficersbefattning eller lik­ värdig befattning vid högre staber. Befordran på reservstat bör icke ske.

Utredningsmannens förslag att nuvarande bestämmelser rörande tjänst­ göringsskyldighet skall bibehållas har godtagits av praktiskt taget alla remissinstanser. Förslaget föranleder ej heller någon erinran från min sida.

I årets statsverksproposition (bil. 6, punkterna 22, 63 och 93) har Kungl. Maj :t föreslagit riksdagen att, i avbidan på särskild proposition i ämnet, för avlöning av personal på arméns, marinens och flygvapnets reservstater under budgetåret 1954/55 beräkna förslagsanslag av 2 000 000 kronor, 100 000 kronor respektive 31 000 kronor. I förhållande till anvisade medel för innevarande budgetår innebär nämnda förslag att arméns anslag till av­ löning av personal på reservstat minskas med 100 000 kronor. På grundval av mina i det föregående avgivna förslag och med hänsyn till belastningen å ifrågavarande anslag räknar jag med att arméns anslag för avlöning av reservstatspersonal kan utöver nämnda 100 000 kronor minskas med ytterligare 50 000 kronor. För marinens och flygvapnets del torde de be­ räknade anslagsbeloppen anvisas. Fullt genomförd bör den av mig för­

32

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

ordade reservstatsorganisationen medföra minskade lönekostnader med

sammanlagt omkring 1 400 000 kronor.

De närmare föreskrifter som erfordras för genomförande av den nya

reservstatsorganisationen torde i vanlig ordning få utfärdas av Kungl. Maj :t.

Åberopande det anförda får jag hemställa, att Kungl. Maj :t måtte före­

slå riksdagen

att godkänna vad jag i det föregående föreslagit beträffande

reservstatsorganisationen inom försvaret.

[3]

Marinledningens organisation.

Enligt Kungl. Maj :ts instruktion för marinledningen skall denna ut­

göras av chefen för marinen, marinstaben, kustartilleriinspektionen, tjänste-

grensinspektörerna och marinförvaltningen. Marinstaben skall enligt in­

struktionen bestå av en operationsavdelning, en förbindelseavdelning, en

organisationsavdelning, en personalavdelning, en utbildningsavdelning, en

sjövärnsdetalj, en pressdetalj, en expedition och ett för marinledningen

gemensamt bibliotek.

Sedan chefen för marinen efter samråd med chefen för försvarsstaben

och statens organisationsnämnd därom gjort framställning har Kungl.

Maj :t genom beslut den 27 november 1953 medgivit att vissa försök rörande

ändrad organisation av marinstaben m. m. får verkställas under tiden den

1 januari—den 30 september 1954. Under försökstiden skall marinstabens

organisation ändras såtillvida att en planeringsavdelning, en underrättelse­

avdelning och en sjöfartsavdelning nyinrättas för handläggning av ärenden

angående sjökrigsmaterielens utveckling m. m., underrättelse- och press-

tjänsten respektive sjöfart och sjövägar m. m. I samband med att ifråga­

varande avdelningar inrättas skall följande detaljer utgå ur organisatio­

nen, nämligen pressdetaljen samt av marinchefen inrättade detaljer för

planerings-, underrättelse-, sjöfarts- och sjövägsärenden. Marinstabens av­

delningar skall sammanföras till två sektioner. Sektion I skall bestå av

planerings-, underrättelse-, operations-, sjöfarts- och förbindelseavdelning­

arna. Chefen för marinstaben skall tillika vara chef för sektion I. Till sek­

tion II skall hänföras organisations-, utbildnings- och personalavdelning­

arna samt chefen för sjövärnskåren med kårstab. Inspektören för ubåts-

vapnet skall med bibehållande av inspektör sbefattningen tillfälligt tjänst­

göra som chet för sektion II. Innehavaren av den på marinstabens stat

uppförda beställningen för souschef -— överste ur kustartilleriet — avses

i första hand tjänstgöra som ställföreträdande chef för sektion I. Han

skall därjämte bestrida vissa andra uppgifter. Marinledningens övriga or­

gan skall under försökstiden icke undergå några organisatoriska föränd-

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

33

ringar. Genom marinchefens försorg utfärdas bestämmelser för att, bl. a.,

reglera arbetsfördelningen mellan tjänstegrensinspektörerna å ena sidan

och marinstaben och marinförvaltningen å andra sidan.

Chefen för marinen har i skrivelse den 18 december 1953 avgivit förslag

till en genomgripande omorganisation av marinledningen, avsedd att träda

i kraft den 1 oktober 1954. Förslaget, som genom marinchefens försorg

underställts överbefälhavaren och statens organisationsnämnd och därvid

lämnats utan erinran, innebär i huvudsak följande.

Marinledningen

skall utgöras av chefen för marinen, marinstaben, kust­

artilleriinspektionen, tjänstegrensinspektionerna, marinchefen direkt un­

derlydande personalkårchefer samt marinförvaltningen.

Marinstaben

skall indelas i två sektioner i enlighet med den försöksorga-

nisation som f. n. prövas. Marinstabschefen avses jämväl vara chef för

sektion I. Den nuvarande souschefen vid marinstaben utgår ur organisatio­

nen. I stället tillkommer en befattning för ställföreträdande sektionschef.

Innehavaren av sistnämnda befattning — officer ur kustartilleriet —• skall

vara ställföreträdare för chefen för sektion I samt biträda chefen för sek­

tion II vid handläggning av ärenden berörande kustartilleriet. Chefen för

sektion II skall bl. a. vara inspektör för marinens utbildningsanstalter samt

chef för sjöofficerskåren. Beträffande den sistnämnda uppgiften torde få

hänvisas till vad i det följande anföres. De nuvarande direkt under marin­

chefen lydande tjänstegrensinspektionerna för sjöartilleriet, torpedvapnet,

ubåtsvapnet samt minväsendet ombildas till avdelningar och inordnas i

marinstaben. För torpedvapnet och minväsendet organiseras därvid en

gemensam avdelning. Inspektionen för marinens förbindelseväsende sam­

manslås med marinstabens förbindelseavdelning. Varje inspektör har f. n.

en expedition. Därest förslaget till ändrad organisation av tjänstegrens­

inspektionerna genomföres kan ifrågavarande expeditioner utgå ur orga­

nisationen. Till marinstaben skall höra ett bibliotek, en kassa, en inten-

dentsdetalj samt en expedition.

Kustartilleriinspektionen

skall enligt förslaget bibehållas vid nu gällande

organisation.

Marinens tjänstegrensinspektioner

skall utgöras av en sjukvårdsinspek-

tion, en intendenturinspektion och en skeppsteknisk inspektion. Såsom in­

spektörer för intendentur- och sjukvårdstjänsten avses marinöverinten-

denten respektive marinöverläkaren. Några organisationsändringar i fråga

om dessa inspektioner förutsättes icke med undantag av att uppgifterna

för inspektörerna såsom personalkårchefer formellt skiljes från inspek-

tionsuppgifterna. Enligt nu gällande ordning är marinöverdirektören till­

lika inspektör för den skeppstekniska tjänsten. Han är därjämte chef för

mariningenjörkåren. Erfarenheten har emellertid visat, att det icke varit

3—168

54 Bihang till riksdagens protokoll 195U. 1 samt. Nr 110.

34

Kungl. Muj:ts proposition nr 110.

möjligt för en person att fullgöra samtliga med nämnda befattningar för­

enade göromål. Marinchefen föreslår därför att en särskild beställning in­

rättas för uppgifterna att vara inspektör för den tekniska tjänsten och chef

för mariningenjörkåren.

Följande personalkårchefer skall finnas, nämligen chefen för sektion II

i marinstaben för sjöofficerskåren, inspektören för kustartilleriet för kust­

artilleriets officers- och underofficerskårer, marinöverintendenten för ma-

rinintendenturkåren, inspektören för den skeppstekniska tjänsten för ma­

riningenjörkåren samt marinöverläkaren för marinläkarkåren. F. n. är

chefen för marinen chef för sjöofficerskåren. De till befattningen såsom

chef för sjöofficerskåren hörande uppgifterna anses emellertid vara av så­

dan art och omfattning att de icke bör åvila marinchefen. Med hänsyn till

att ärenden angående sjöofficerarnas utbildning och tjänstgöring hand-

lägges inom marinstabens sektion II bör chefen för denna sektion vara

chef för sjöofficerskåren. Beträffande chefskapet över mariningenjörkåren

torde få hänvisas till vad som anförts i det föregående.

Marinchefen har för avsikt att under medverkan av statens organisa-

tionsnämnd verkställa en översyn av expeditionsarbetet inom marinled­

ningen för att tillvarataga förekommande möjligheter till rationalisering.

För att genomföra förslaget anser marinchefen det erforderligt att vid­

taga följande ändringar i personalförteckningarna för innevarande bud­

getår.

Beställningen för souschef i Mo 14 på marinstabens stat utbytes mot be­

ställning för ställföreträdande sektionschef i Ma 37 på marinstabens stat.

Beställningen i Mo 14 för inspektör för torpedvapnet och en beställning för

kommendörkapten av 1. graden i Ma 33 på flottans stat utbytes mot beställ­

ningar för sektionschef i Mo 15 respektive avdelningschef i Ma 33 och upp­

föres på marinstabens stat. Beställningen för sektionschef i Mo 15 avses

för chefen för sektion II. Uppflyttningen från lönegraden Mo 14 till löne­

graden Mo 15 motiveras med hänvisning till de med sektionschef sbefatt­

ningen förenade arbetsuppgifternas omfattning samt till den omständig­

heten att innehavaren av beställningen enligt förslaget skall vara chef för

sjöofficerskåren och som sådan bör inneha minst samma tjänsteställning

som den till tjänsteåldern främste medlemmen av kåren. Beställningen för

avdelningschef i Ma 33 avses för befattningen såsom chef för förbindelse­

avdelningen. Ifrågavarande befattning kan enligt förslaget besättas med

officer ur antingen flottan eller kustartilleriet. De på flottans stat upp­

tagna beställningarna för chef för marinstaben i Mo 15 och inspektörer

för sjöartilleriet, ubåtsvapnet och minväsendet i Mo 14 bör överföras till

marinstabens stat. Inspektörbeställningarna omvandlas samtidigt till be­

ställningar för avdelningschefer för artilleri-, ubåts- samt torped- och min-

tjänstavdelningarna. De för inspektörernas expeditioner inrättade fyra

arvodesbefattningarna i

1

:

22

för pensionerade underofficerare föreslås

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

35

överföras till marinstaben. För befattningen såsom inspektör för den

skeppstekniska tjänsten hemställes om en beställning på mariningenjör-

kårens stat för förste marindirektör i Co 15. Innehavaren bör tilldelas kom­

mendörs tjänsteklass. Mariningenjörkåren bör vidare utökas med en be­

ställning för mariningenjör av 1. graden i Ca 29, elektroingenjör, för inspek­

tionen för den skeppstekniska tjänsten. Den nu befintliga beställningen i

Cp 17 på mariningenjörkårens stat för chef och marinöverdirektör föreslås

skola överföras till personalförteckningen under marinförvaltningens av-

löningsanslag. Marinchefen föreslår vidare att på personalförteckningarna

avseende ordinarie tjänstemän och extra ordinarie tjänstemän vid marin­

staben skall uppföras en tjänst för kontorsbiträde i Ca

8

för sekreterare

åt marinöverintendenten respektive tjänster för en assistent i Ce 25 och

en kontorist i Ce 13 för den skeppstekniska inspektionen samt tjänster för

två kontorister i Ce 13 för sekreterare åt marinchefen och marinstabs-

chefen. Vid bifall till förslaget erfordras icke längre följande tjänster in­

rättade med utnyttjande av sakanslag, nämligen tjänster för ett kontors­

biträde i Ce

8

, en assistent i Ce 25, en kontorist i Ce 13 och en kontorist i

Cg 13. En tjänst för kanslibiträde i Cell, uppförd på personalförteck­

ningen avseende extra ordinarie tjänstemän vid marinstaben, kan även­

ledes utgå.

Departementschefen.

Som framgår av den lämnade redogörelsen har Kungl. Maj :t genom be­

slut i november 1953 medgivit att vissa försök rörande ändrad organisa­

tion av marinstaben får verkställas under tiden januari—september inne­

varande år. Chefen för marinen har nu — i anslutning till ifrågavarande

försöksverksamhet — framlagt förslag till en mera definitiv omorganisa­

tion av marinledningen. Det kunde ifrågasättas att låta ett ställnings­

tagande till detta förslag anstå till dess att erfarenheterna av pågående för­

sök slutligt kan överblickas. Av flera skäl anser jag det emellertid angeläget

att ifrågavarande förslag prövas redan nu. Jag har sålunda under hand

inhämtat, att den på försök tillämpade organisationen klart visat sig fun­

gera bättre än den organisation som staben skall ha enligt gällande instruk­

tion. Det bör i detta sammanhang framhållas, att man vid utformningen

av förevarande organisationsförslag, som i princip överensstämmer med

den sedan länge tillämpade organisationen av arméstaben, haft att tillgå

erfarenheter från verksamheten vid sistnämnda stab. Jag har vidare fun­

nit det lämpligt att samordna omorganisationen av marinförvaltningen, en

fråga som jag förut i annat sammanhang denna dag anmält, med omorga­

nisationen av marinledningen i övrigt.

Jag övergår härefter till en närmare prövning av det av marinchefen

framlagda organisationsförslaget. Den nu på försök tillämpade sektionsin-

delningen av marinstabens avdelningar bör med hänsyn till de vunna, goda

36

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

erfarenheterna bibehållas. Marinchefen har föreslagit, att chefen för ma­

rinstaben tillika skall vara chef för sektion I, att den nu befintliga beställ­

ningen för souschef vid marinstaben i Mo 14 utbytes mot beställning för

ställföreträdande sektionschef i Ma 37 samt att nuvarande beställning för

inspektör för torpedvapnet i Mo 14 utbytes mot beställning för sektions­

chef i marinstaben i Mo 15. Innehavaren av sistnämnda tjänst skall till­

lika vara chef för sjöofficerskåren. Enligt nu gällande bestämmelser är

marinchefen chef för sjöofficerskåren. Jag kan icke biträda marinchefens

förslag i denna del. Jag förordar, att den nuvarande beställningen i Mo 14

för souschef i marinstaben utbytes mot en beställning i samma lönegrad

för sektionschef i staben. Innehavaren av sistnämnda tjänst, som regel­

mässigt bör vara officer ur kustartilleriet, bör placeras som chef för sek­

tion I varigenom marinstabschefen kan befrias från uppgiften att vara

chef för nämnda sektion. Med hänsyn till det anförda räknar jag icke med

någon beställning för ställföreträdande sektionschef. Jag förordar vidare,

att beställningen för inspektör för torpedvapnet i Mo 14 utbytes mot be­

ställning i Mo 14 för sektionschef i marinstaben. Innehavaren av sist­

nämnda beställning bör enligt min mening icke vara chef för sjöofficers­

kåren. Ifrågavarande uppgift bör antingen fullgöras av marinchefen eller

av marinstabschefen. Jag anser det icke nödvändigt att nu fatta slutlig

ställning till denna fråga.

Marinchefen föreslår vidare att en beställning för förste marindirektör

i Co 15 inrättas för befattningen såsom inspektör för den skeppstekniska

tjänsten. Marinchefen har därvid förutsatt, att innehavaren av nämnda be­

ställning tillika skall vara chef för mariningenjörkåren. Marinöverdirek­

tören, som enligt nu gällande ordning är såväl avdelningschef i marinför­

valtningen som inspektör för den skeppstekniska tjänsten och chef för

mariningenjörkåren, skall enligt marinchefens förslag helt avses för be­

fattningen såsom avdelningschef i marinförvaltningen. Själv har jag vid

mina överväganden räknat med att uppgiften att vara chef för marin­

ingenjörkåren tills vidare skall åvila marinöverdirektören. För befattningen

som inspektör för den skeppstekniska tjänsten föreslår jag att marin-

ingenjörkårens stat utökas med en beställning för förste marindirektör.

Med beaktande av löneställningen för inspektörerna i marinledningen an­

ser jag att beställningen bör placeras i Ca 37. Beställningen bör upptagas

under tjänstebenämningen förste marindirektör (inspektör för den skepps­

tekniska tjänsten). Någon ytterligare utökning av mariningenjörkårens

stat i detta sammanhang är jag icke beredd att tillstyrka. Enligt min mening

bör prövas om icke inspektören för den skeppstekniska tjänsten med hän­

syn till de göromål som han enligt mitt förslag kommer att få bör in­

placeras i marinstaben.

Jag föreslår att beställningarna för marinstabschef i Mo 15 och två sek­

tionschefer i Mo 14 fr. o. m. nästa budgetår redovisas under rubriken

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

37

Marinstaben i marinens personalförteckning för ordinarie tjänstemän. Jag anser mig således icke böra tillstyrka att inspektörsbeställningarna om­ vandlas till beställningar för avdelningschefer och redovisas under nyss­ nämnda rubrik. Hinder bör icke möta att placera inspektörer såsom av­ delningschefer i marinstaben.

I likhet med marinchefen anser jag att en översyn av expeditionstjäns- ten inom marinledningen bör komma till stånd. Undersökningarna bör verkställas under medverkan av statens organisationsnämnd. Det torde emellertid vara möjligt att redan innan resultaten av ifrågavarande under­ sökningar föreligger i viss utsträckning ändra den personalorganisation som f. n. avses för uppgifter inom expeditionstjänsten. Jag räknar således med att antalet arvodesbefattningar i

1

:

22

för pensionerade underoffice­

rare (expeditionsunderofficerare) kan minskas med fyra i samband med att inspektörernas expeditioner utgår ur organisationen. Å andra sidan biträder jag förslagen att inrätta två kontoristtjänster i Ce 13 för sekrete­ rare åt marinchefen och marinstabschefen i utbyte mot de tjänster som f. n. finnes inrättade för ifrågavarande sekreterare, d. v. s. en kontorist­ tjänst i Cg 13 på sakanslag och en kanslibiträdestjänst i Cell på avlö- ningsanslag. Med hänsyn till de förändringar i fråga om utformningen av inspektionen av den skeppstekniska tjänsten som jag förordat är jag icke beredd att nu fatta ståndpunkt till föreliggande förslag till ändringar rörande en tjänst för assistent i Ce 25 och en tjänst för kontorist i Ce 13, båda på sakanslag. Den föreslagna ändringen av en tjänst för kontorsbi- träde i Ce

8

avsedd för sekreterare åt marinöverintendenten föranleder i

detta sammanhang ingen åtgärd från min sida.

Det torde få ankomma på Kungl. Maj :t att på förslag i vanlig ordning närmare utforma marinledningens organisation i enlighet med de huvud­ principer som i det föregående anförts samt att utfärda de bestämmelser som erfordras för den nya organisationen.

Under åberopande av det anförda får jag hemställa, att Kungl. Maj:t måtte föreslå riksdagen

att bemyndiga Kungl. Maj :t att vidtaga de ändringar i per­ sonalförteckningarna för ordinarie tjänstemän och för pen­ sionerad personal i arvodesbefattningar vid marinen som för- anlcdes av vad jag i det föregående föreslagit.

[4] Rationaliseringsverksamhet inom försvaret.

Liksom skett föregående år torde i detta sammanhang böra lämnas eu översikt över det aktuella läget beträffande den rationaliseringsverksam­ het inom försvaret som bedrives genom statens organisationsnämnds för­ sorg, särskilt i den mån denna verksamhet påverkar anslagsberäkningarna

i det följande eller utformningen av skilda organisationsenheter under

nästa budgetår.

Stabs- och förvaltningstjänsten in. m. vid artilleri- och ingenjörofficers-

skolan, Göta trängkårs mobiliseringscentral i Nora samt försvarsområdes-

staberna med undantag av staben för Stockholms försvarsområde tillika

kommendantsstab i Stockholm samt staben för Kiruna—Jokkmokks för­

svarsområde med arméns jägarskola har under år 1953 omorganiserats i

enlighet med förslag som avgivits av chefen för armén i samråd med sta­

tens organisationsnämnd. Förslagen har i samtliga fall grundats på under­

sökningar som verkställts av organisationsnämnden.

F. n. föreligger förslag till omorganisation av följande staber och för­

band, nämligen kommendantsstaben i Stockholm tillika stab för Stock­

holms försvarsområde, Kiruna—Jokkmokks försvarsområdesstab, jägar­

skolan, Stockholms luftvärnsregemente, luftvärnsskjutskolan, Svea och

Göta ingenjörkårer, Signalregementet, Signalregementets kompani i Boden

samt tygförvaltningsskolan. Förslaget rörande Svea ingenjörkår berör

även fältarbetsskolans organisation. I skrivelsen med förslag till ändrad

organisation av Signalregementets kompani i Boden har arméchefen an­

mält att stabs- och förvaltningstjänsten vid samtliga förband och för-

svarsområdesstaber numera undersökts av statens organisationsnämnd.

Med hänsyn till de förändringar som inträffat i fråga om utbildning,

krigsorganisation, materielmängder m. in. har organisationsnämnden an­

sett det erforderligt att verkställa fortsatta undersökningar av vissa för­

band. Ifrågavarande undersökningar, som beräknas komma att påbörjas

under budgetåret 1954/55, kommer i första hand att avse expeditions-, för­

råds- och ekonomitjänsten och därmed sammanhängande verksamhets­

områden.

Den av Kungl. Maj:t år 1952 fastställda organisationen av Sydkustens

marindistrikt är numera i det närmaste genomförd. Övergången till ny

organisation har skett under medverkan av statens organisationsnämnd.

Organisationsnämnden har slutfört vissa kompletterande organisations-

undersökningar av verksamheten vid marinens skolor på Berga. Rapport

över undersökningsresultaten har i vanlig ordning överlämnats till chefen

för marinen. Organisationsundersökningar pågår vid Blekinge kustartilleri­

försvar och beräknas bliva slutförda under innevarande år.

Vid flygvapnet torde försök med flottiljorganisation, grundade på verk­

ställda undersökningar vid eu flottilj, kunna igångsättas tidigast under

år 1955.

Flertalet av här angivna förslag till organisationsändringar vid förband

och staber kommer i det följande att upptagas till behandling. De perso­

nalförändringar som beräknas bliva erforderliga för övergång till ny orga­

nisation kommer att närmare behandlas under vederbörliga avlöningsan-

slag. I den mån det skulle visa sig möjligt att tidigare än nu beräknats

38

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

39

ändra organisationen även vid andra enheter än som f. n. kan förutses komina att omorganiseras före utgången av nästa budgetår bör sådana möjligheter tillvaratagas. Jag förutsätter därför att — liksom varit fallet för innevarande och tidigare budgetår — Kungl. Maj :t skall äga att jäm­ väl under budgetåret 1954/55 vidtaga de jämkningar i vederbörande per­ sonalorganisationer som blir erforderliga i anledning av beslut om orga- nisationsändring, dock givetvis alltjämt icke såvitt avser personalstaterna för ordinarie personal, samt att bereda särskild ersättning åt personal som med bibehållen löneställning bestrider göromål som i en ny organisation ankommer på innehavare av högre tjänst.

Vid anmälan i annat sammanhang denna dag av proposition angående organisationen av försvarets centrala tyg-, intendentur- och civilförvaltning in. in. har jag haft anledning att omnämna den rationaliseringsverksamhet inom försvaret som består i övergång till hålkortsmässig redovisning på olika områden. En mera detaljerad redogörelse lämnas därvid för förråds- och verkstadsbokföringen vid flygvapnet, där verksamheten i dessa hän­ seenden nått längst. Kostnadsminskningar har redan uppnåtts i denna verksamhet dels i form av personalbesparingar dels — och främst — genom de möjligheter som det nya redovisningssystemet erbjuder till effektiv för- rådsövervakning.

Sedan flera år tillbaka bearbetas största delen av försvarets bokföring och anslagsredovisning maskinellt vid försvarets civilförvaltnings hålkorts- anläggning. I denna bearbetning har numera inlagts flygförvaltningens dispositionsbokföring såvitt avser anslag till anskaffning och underhåll av flygmateriel.

För närvarande pågår försök med central uträkning och utbetalning med användning av bålkortsanläggningen vid civilförvaltningen av månadslöner till tjänstemän inom hela försvaret. Genom en dylik centralisering beräknas betydande personalbesparingar kunna vinnas.

Inom arméstaben undersökes möjligheterna att i samband med omlägg­ ning av personalredovisningen inom försvaret övergå till redovisning på hålkort. En sådan redovisning bedömes kunna medföra avsevärda effektivi­ tetsvinster. För närvarande pågår uppläggning på hålkort av arméns mobi- liseringsverk.

Inom armén pågår för övrigt försök med avlöningsuträkning samt full­ ständig verkstadsbokföring och fakturering vid de 19 tygverkstäderna av

1. klass. Beräknade kostnadsbesparingar härigenom uppgår till omkring 100 000 kronor per år. För detta arbete anlitas tills vidare civilförvalt­ ningens anläggning. Vidare har utarbetats ett förslag till förrådsredovisning av ammunition inom armén. Även beträffande reservdelsredovisning och dispositionsbokföring avses undersökningar skola ske av lämpligheten av alt övergå till hålkortsbearbetning.

Kuiigl. Maj:ts proposition nr 110.

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

Arméns fältutrustningsverlc har lagts upp på hålkort. De möjligheter till central bearbetning av materialet som härmed vunnits medför betydande personalbesparingar särskilt vid de ofta återkommande revideringar av utrustningsverket som måste göras.

Inom marinen finnes en hålkortsanläggning för avlöningsuträkning och bokföring för marinverkstäderna i Stockholm. Det överväges att även på motsvarande arbetsområden i Karlskrona övergå till maskinell redovisning liksom även att införa hålkortsmässig förrådsredovisning inom marinen.

Med hänsyn till angelägenheten av att samordna den verksamhet på detta område som sålunda pågår inom skilda delar av försvaret har med stöd av Kungl. Maj :ts den 25 september 1953 givna bemyndigande inom försvars­ departementet tillkallats särskilda sakkunniga för att biträda med utred­ ning rörande utnyttjandet av hålkortsanläggningar inom försvaret.

[5]

Fortifikationsförvaltningen : Avlöningar.

Anslag Nettoutgift

1952/53 ............................................ 1 700 000 1 946 965 1953/54 (statsliggaren s. 172) 2 057 000 1954/55 (förslag) ..................... 2 112 000

I årets statsverksproposition (bil.

6

, punkt

8

) har Kungl. Maj:t före­

slagit riksdagen att, i avbidan på särskild proposition i ämnet, till Forti- fikationsförvaltningen: Avlöningar för budgetåret 1954/55 beräkna ett för­ slagsanslag av 2 057 000 kronor, d. v. s. samma belopp som anvisats för löpande budgetår. I samband därmed anmäldes att storleken av anslaget var beroende av ställningstagandet till den utredning som verkställts rörande försvarets regionala och lokala fastighetsförvaltning.

Y rkande.

Fortifikationsförvaltningen (skr. »

2/2

1954) hemställer, att anslaget

höjes med 575 000 kronor.

Ökning

. Ändrad organisation av försvarets fastighetsförvaltning ............. 542 500

. Uppflyttningar i lönegrad: 1 kanslibiträde Ca 11 (handsekreterare åt chefen för befästningsbyrån) — kontorist Ca 13 .......................................................... 804 1 kanslibiträde Cg 11 på sakanslag (kasernbyrån, bostadssektionen) — kontorist Ce 13 på avlöningsanslag .......................... 10 092 1 kanslibiträde Ca 11 (registrator på administrativa byrån) — kontorist Ca 13 .........................................................................................

33

g

3. Löneklassuppflyttningar ...........................................................................

21

268

575 000

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

41

Motiv.

1

. För försvarets regionala <Jch lokala fastighetsförvaltning avsedd tek­ nisk personal i 27 lönegraden och högre lönegrader bör uppföras på ämbets­ verkets personalförteckning.

2. Till stöd för ifrågavarande yrkanden har främst åberopats de med respektive tjänster förenade arbetsuppgifternas art och omfattning. För­ slaget om uppflyttning i lönegrad av kanslibiträdestjänsten på administra­ tiva byrån har framställts i tidigare äskanden (prop. 1953: 110, s. 51). Genom beslut den 18 december 1953 angående ändrad löneställning för viss biträdespersonal m. m. har Kungl. Maj :t förordnat, bland annat, att innehavaren av denna tjänst skall meddelas förordnande att mot vikariats- lön bestrida göromål, som eljest ankommer på tjänsteman i Ca 13 för tiden den 1 januari—den 30 juni 1954. Fortifikationsförvaltningen föreslår därjämte följande förändringar be­ träffande personal med avlöning från annat anslag än avlöningsanslag. En tjänst för tekniskt biträde (befästningsbyrån) i Cg 11, vars inne­ havare avses för kvalificerad kartritning, föreslås skola utbytas mot en tjänst för tekniker i Ce 13. En befattning för skriv- och kontorsgöromål (administrativa byrån), vars innehavare disponeras för avlöningsuträkning m. m., föreslås skola utbytas mot en tjänst för kanslibiträde i Cell. Två extra kanslibiträdestjänster med placering, en på kasernbyråns bostads- sektion och en på byggnadsbyråns arbetssektion, föreslås skola utbytas mot två extra ordinarie tjänster för kanslibiträden. För att tillfredsställande kunna fullgöra på administrativa byråns kansli­ sektion åvilande arbetsuppgifter har fortifikationsförvaltningen sett sig nödsakad att, utöver i personalförteckningen upptaget antal amanuenser, anställa ytterligare två amanuenser, enligt bestämmelserna om reglerad befordringsgång, med avlöning från sakanslag. Då någon minskning av arbetsuppgifternas omfattning icke synes vara att förvänta föreslår ämbets­ verket att två amanuenstjänster, enligt bestämmelserna om reglerad be­ fordringsgång, upptages i personalförteckningen. Inom byggnadsbyråns arkitekt- och konstruktionssektion är inrättad en detalj för kostnadsberäkning av arbeten för kaserner och andra bygg­ nader. På detaljen ifråga har under budgetåret 1952/53 kostnadsberäknats omkring

200

byggnader till en sammanlagd kostnad av omkring 80 mil­

joner kronor. Med hänsyn till arbetsuppgifternas kvalificerade natur bör såsom chef för detaljen avses en förste byråingenjör i Ce 29. Omfattningen av de kvalificerade göromålen vid sektionen i övrigt gör det icke möjligt att avse någon av sektionens redan befintliga befattningar i 29 lönegraden eller högre lönegrad för ifrågavarande detalj. Fortifikationsförvaltningen föreslår därför att en tjänst för förste byråingenjör i Ce 29 inrättas avsedd för chefen för detaljen.

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

Såsom militär sektionschef vid fortifikationsförvaltningen avses f. n. överstelöjtnant eller major vid fortifikationskåren. Fortifikationsförvalt­ ningen hemställer nu, under hänvisning till en skrivelse i ämnet från chefen för fortifikationskåren, att ifrågavarande bestämmelser ändras så att endast överstelöjtnant vid fortifikationskåren avses för sektionschefs- befattning inom ämbetsverket. Ämbetsverket hänvisar till arten av de arbetsuppgifter, som åvilar de militära sektionscheferna, samt till det för­ hållandet att motsvarande civila befattningshavare inom ämbetsverket är placerade i 33 lönegraden.

De enligt Kungl. Maj:ts bemyndigande den 30 mars 1951 tillkallade sak­ kunniga med uppdrag att inom civildepartementet biträda med översyn av löneställningen för vissa chefstjänstemän har i en den 23 februari 1954 dag- tecknad promemoria framlagt förslag angående löneställningen för vissa chefstjänstemän inom fortifikationsförvaltningen. De sakkunniga har prö­ vat löneställningen för byråchef i Cp 14 (chef för kasernbyrån), chefsarki­ tekt i Cp 12, sektionschef (forskare) i Cp 12 eller Cr 12, byrådirektör (chef för byggnadsbyråns värmesektion) i Ca 33 samt domänofficer i 1:40. Be­ träffande förenämnda tjänster för chefsarkitekt, sektionschef och byrå­ direktör har de sakkunniga på i promemorian närmare angivna skäl ansett att någon ändring av löneställningen för närvarande icke bör vidtagas. Där­ emot föreslås att byråchefstjänsten uppflyttas till Cp 15. För befattningen som domänofficer anser de sakkunniga att en arvodesbefattning i

1

: 36 är

tillfyllest.

Departementschefen.

Jag har inledningsvis anmält den utredning som verkställts rörande organisationen av försvarets regionala och lokala fastighetsförvaltning och därvid avgivit mina förslag i ämnet.

Vad angår fortifikationsförvaltningens förslag till ändring av ämbets­ verkets personal med avlöning från avlöningsanslag tillstyrker jag att en tjänst för kanslibiträde i Ca 11 avsedd för registrator på administrativa byrån utbytes mot en tjänst för kontorist i Ca 13. Jag föreslår vidare, att ytterligare två amanuenstjänster enligt bestämmelserna om reglerad be- fordringsgång inrättas. Vid bifall härtill räknar jag med att två av ämbets­ verket inrättade amanuenstjänster med avlöning från byggnadsanslag ut­ går ur organisationen.

Beträffande personal med avlöning från annat anslag än avlöningsan­ slag räknar jag med att en tjänst för tekniker i Ce 13 inrättas i utbyte mot en tjänst för tekniskt biträde i Cg 11 och att två kanslibiträdestjänster i Ce 11 inrättas i utbyte mot två tjänster för kanslibiträden i Cg 11.

I anslutning till vad som i det föregående sagts beträffande löneställ-

43

ningen för vissa chefstjänstemän inom fortifikationsförvaltningen till­ styrker jag att tjänsten för byråchef, chef för kasernbyrån, i Cp 14 upp­ flyttas till Cp 15 samt att en arvodesbefattning för pensionerad officer, do­ mänofficer, i löneklass 1: 36 inrättas i utbyte mot en motsvarande befatt­ ning i löneklass 1: 40. Sistnämnda befattning torde emellertid övergångsvis få bibehållas intill nuvarande innehavarens avgång.

På fortifikationsförvaltningens personalförteckning avseende extra ordi­ narie tjänstemän i högre lönegrad än Ce 25 med avlöning från byggnads- anslag finnes upptagna tre tjänster för överkontrollanter i Ce 31. Under band har framställts önskemål om att ändra tjänstebenämningen för ifråga­ varande tjänster till byrådirektör. Jag har icke något att erinra häremot.

Någon annan förändring beträffande fortifikationsförvaltningens perso­ nal än nu sagts kan jag för närvarande icke tillstyrka.

Anslaget beräknar jag för budgetåret 1954/55 till 2 112 000 kronor enligt följande.

Anslagsposten Avlöningar till ordinarie tjänstemän ökas med

1

452 kronor på grund av det föreslagna utbytet av tjänsterna för byråchef

i Cp 14 och ett kanslibiträde i Ca 11 mot tjänster för byråchef i Cp 15 och en kontorist i Ca 13 och med 3 520 kronor på grund av löneklassuppflyttningar till (425 000 + 1 452 + 3 520 =) i runt tal 430 000 kronor.

Posten Avlöningar till övrig icke-ordinarie personal ökas med

21

228 kronor för två amanuenstjänster enligt den reglerade beford-

ringsgången samt med 10 200 kronor för löneklassuppflyttningar. Posten ökas alltså till (885 000 + 21 228 + 10 200 =) i runt tal 917 000 kronor.

Posten Rörligt tillägg ökas med sammanlagt 18 000 kronor för de förslag som i det föregående avgivits beträffande personalorganisationen vid ämbetsverket in. m. till (740 160 + 18 000 = ) i runt tal 758 160 kronor.

Posterna Arvoden till pensionerad personal i arvodesbefatt- ningar, 127 000 kronor, och Arvoden och särskilda ersättningar, bestämda av Kungl. Maj:t, 9 840 kronor, samt inkomstposten Pen­ sionsmedel, 130 000 kronor, upptages med oförändrade belopp.

Anslagshöjningen utgör 55 000 kronor. Med hänsyn till att även den lägre extra ordinarie personalen vid forti­ fikationsförvaltningen upptages i personalförteckning, som fastställes av Kungl. Maj :t, torde anslagsposten till avlöningar till övrig icke-ordinarie personal även för nästa budgetår kunna betecknas förslagsvis. Posten bör emellertid liksom hittills maximeras av Kungl. Maj :t.

Åberopande det anförda hemställer jag, att Kungl. Maj:t måtte föreslå riksdagen att

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

44

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

a) på personalförteckningen för fortifikationsförvaltningen

under rubriken Tjänstemän å ordinarie stat uppföra tjänster

för byråchef, chef för kasernbyrån, i lönegrad Cp 15 och en

kontorist i lönegrad Ca 13 i utbyte mot tjänster för byråchef,

chef för kasernbyrån, i lönegrad Cp 14 och ett kanslibiträde

i lönegrad Ca 11;

under rubriken Extra ordinarie tjänstemän i högre löne­

grad än Ce 25 med avlöning från byggnadsanslag utbyta tre

tjänster för överkontrollant i lönegrad Ce 31 mot tre tjänster

för byrådirektör i lönegrad Ce 31;

b) fastställa följande avlöningsstat för fortifikationsför­

valtningen, att tillämpas tills vidare fr. o. m. budgetåret

1954/55:

Avlöningsstat.

Utgifter:

1. Avlöningar till ordinarie tjänstemän, förslagsvis 430 000

2. Arvoden till pensionerad personal i arvodesbe-

fattningar, förslagsvis ................................................. 127 000

3. Arvoden och särskilda ersättningar, bestämda av

Kungl. Maj :t, förslagsvis ............................................ 9 840

4. Avlöningar till övrig icke-ordinarie personal, för­

slagsvis ................................................................................ 917 000

5. Rörligt tillägg, förslagsvis ............................................ 758 160

Summa kronor 2 242 000

Särskilda uppbördsmedel:

Pensionsmedel, förslagsvis ............................................ 130 000

Nettoutgift kronor 2 112 000

c) till Fortifikationsförvaltningen: Avlöningar för budget­

året 1954/55 anvisa ett förslagsanslag av 2 112 000 kronor.

I

[6]

Fortifikationsförvaltningen: Omkostnader.

Anslag

1952/53 ................................................ 270 000

1953/54 (statsliggaren s. 174)

295 000

1954/55 (förslag) ......................... 295 000 I

I årets statsverksproposition (bil.

6

, punkt

8

) har Kungl. Maj :t före­

slagit riksdagen att, i avbidan på särskild proposition i ämnet, till Forti-

Nettoutgift

268

000

45

fikationsförvaltningen: Omkostnader för budgetåret 1954/55 beräkna ett

förslagsanslag av 295 000 kronor.

Fortifikationsförvaltningen framhåller att ämbetsverket icke räknar med några utgifter under förevarande anslag för sådan personal vid regionala och lokala fastighetsförvaltande myndigheter som enligt ämbetsverkets i det föregående anmälda förslag bör uppföras på fortifikationsförvalt- ningens personalförteckning. Kostnaderna för resor och traktamenten för nämnda personal bör enligt fortifikationsförvaltningen bestridas från sak­ anslag och uppkommande kostnader för sjukvård och expenser bör be­ lasta försvarsgrenarnas anslag till sjukvård och expenser. Fortifikations­ förvaltningen räknar sålunda med ett oförändrat medelsbehov för nästa

budgetår.

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

Departementschefen.

Anslaget bör enligt min mening uppföras med oförändrat belopp. Jag hemställer alltså, att Kungl. Maj :t måtte föreslå riksdagen

att till

Fortifikationsförvaltningen: Omkostnader

för bud­

getåret 1954/55 anvisa ett förslagsanslag av 295 000 kronor.

[7] Armén: Avlöningar till aktiv personal in. fl.

Anslag Nettoutgift

1952/53 ............................................ 143 000 000 182 069 521 1953/54 (statsliggaren s. 185) 181 500 000 1954/55 (förslag) ..................... 180 500 000

I årets statsverksproposition (bil.

6

, punkt 20) har Kungl. Maj:t före­

slagit riksdagen att, i avbidan på särskild proposition i ämnet, till Armén: Avlöningar till aktiv personal m. fl. för budgetåret 1954/55 beräkna ett för­ slagsanslag av 180

000 000

kronor.

Till följd huvudsakligast av förefintliga vakanser utvisar försvarsgre­ narnas allmänna avlöningsanslag lägre belastning än vad som skulle vara fallet, om alla i personalförteckningarna för armén, marinen och flygvap­ net redovisade personalstater vore fyllda. För att såvitt möjligt erhålla överensstämmelse mellan anslag och belastning har anslagen för varje budgetår beräknats med ledning av tillgängliga uppgifter om medelsför­ brukningen på anslag för tidigare budgetår.

Y r k ande n.

Försvarets civilförvaltning föreslår i anslutning till yrkanden av chefen för armén m. fl. myndigheter vissa personalförändringar in. m. vid armén.

46

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

1. Vissa förändringar beträffande armé­

staben.

1 assistent Cg 22—Ce 22 ..................... —

1 kontorsskrivare Cg 19 — assistent

Ce 22 ......................................................... 2 088

1 kanslibiträde Cell, vakant ............ —

+

2 088

2. Motorisering av A 4.

1 arméingenjör Ca 25 .............................. 16 464

+

16 464

3. Organisationen av fallskärmsjägarut­

bildningen.

1 major Ma 30 ............................................

1 byråingenjör Cg 27 — arméingenjör

av 2. graden Ce 27 ..............................

4 packningsförmän Cg 14—Ce 15 ........

1 förrådsman Cg 11—Cell .................

1

extra biträde för skriv- och kontors-

göromål uppföres på personalför­

teckningen för andra extra ordina­

rie tjänstemän än manskap ............

Hopptillägg ................................................

4. Personalförändringar i anledning av

minskat antal stamridhästar.

1 överfurir (i hovslagar tjänst) Ma 14,

7 remontryttare Ce 12, 10 remont-

dressörer Cg 12 och 5 hästskötare

Cg 10 indrages ....................................... 143 988 — 143 988

5. Arméns underbefälsorganisation.

48 rustmästare Ma 16 .......................... ....

142 (53) överfurirer Ma 14 ................. 486116

25 (16) överfurirer Ma 14 vid för-

svarsområdesstaber i utbyte mot

6

(5) pensionerade underoffice­

rare (ammunitionsförvaltare)

1

:

22 och

11

(5) bilförare Ce 10 ...

83 872

Anslagsförändringar vid bifall till

Arméchefens m. fl. yrkanden

civilförvaltningens förslag

Ökning Minskning Summa

19 860

1 488

48 500

+

69 848

47

1 överfurir Ma 14 vid V. militärbe-

fälsstaben i utbyte mot

1

bilfö­

rare Ce 10 (vakant) ..................... 1 överfurir Ma 14 vid krigshögsko­

lan i utbyte mot

1

kanslibiträde

Cell ..................................................... 2 överfurirer Ma 14 (i hovslagar-

tjänst) utgår ................................... 60 ordinarie furirer Ma 11/10 över­

föres från truppförbanden till tygstaten i utbyte mot 60 extra ordinarie furirer Me 11/10 ............

35 extra ordinarie furirer Me 11/10

(vakanta) utgår .............................. 2 extra ordinarie furirer Me 11/10

(i hovslagartjänst) utgår ............

410 instruktörsaspiranter Mf 8/7 ut­

går .........................................................

700 instruktörsaspiranter Mf 8/7—

Mf

8

.....................................................

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

Anslagsförändringar vid bifall till

Arméchefens m. fl. yrkanden civilförvaltningens förslag

ökning Minskning Summa

6

. Personal för frivilligfrågor. 7 pensionerade officerare 1: 30, en vid varje militärbefälsstab ............ — 22 assistenter för frivilligfrågor Ce (Cg) 13 ................................................. 44 545 Arvoden till assistenter för frivilligfrågor ..................................................... 4 371

+ 48 016

7. Utbyggnad av signaltruppernas orga­ nisation m. m.

1 överstelöjtnant Ma 33 .......................... 23 940 2 majorer Ma 30 ....................................... 42 168 2 kaptener Ma 27 ................................... 35 304 2 förvaltare eller fanjunkare Ma21/19

— förvaltare Ma 23 .............................. 4 512

1 fanjunkare Ma 19 .............................. 11

868

8

pensionerade underofficerare 1: 22 37

888

9 300

1 032

18 344

16 368

2 769 960

2 224 352

48

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

3 ryttmästare Ma 27, 4 löjtnanter Ma

23/19, 3 fanjunkare Ma 19 och 3

sergeanter Ma 16 överföres från

andra truppslag ................................... —

+

155 680

8. Förändringar beträffande fälttygkåren

Anslagsförändringar vid bifall till

Arméchefens m. fl. yrkanden

civilförvaltningens förslag

ökning Minskning Summa

utom såvitt avser armétygförvalt-

ningen.

3 majorer Ma 30 — överstelöjtnan­

ter Ma 33 ............................................ 7 644

1 major Ma 30 — chef för tygförvalt-

ningsskolan Ma 33 (Ma 30) ........ —

3 majorer Ma 30 .................................... 60 780

1 kapten Ma 27 — major Ma 30 ...

2 816

Arvode till tygmästare .......................... 780

6 kaptener Ma 27 .................................... 104 664

60 kaptener (ryttmästare) Ma (Md)

27 överföres från truppförband

m. m.......................................................... —

6

förste tygförvaltare Ca 23 — för­

valtare Ma 23, 25 tygförvaltare Ca

23 — förvaltare Ma 23, 12 tygskri­

vare Ca 19 — fanjunkare Ma 19;

samtliga överföres från tygstaten —

Särskilda befattningsarvoden ............ —

5 ingenjörförrådsförvaltare Ca 23 —

förvaltare Ma 23; överföres från

ingenjörtrupperna ................................... —

1 signalförrådsförvaltare Ca 23 —

förvaltare Ma 23; överföres från

signaltrupperna ....................................... —

1 fanjunkare Ma 19 .............................. 11 244

1 major eller kapten Ma 30/27 —

major Ma 30 ............................................ —

1 kapten Ma 27 ............................................ —

1 förvaltare Ma 23 ................................... —

+ 186 368

9. Utbyggnad av tygstaten.

4 förste tygverkmästare Ca 22

(4

tygverkmästare Ca 21)

49 856

49

10 förste tyghantverkare Ca 19 (10

tyghantverkare Ca 17) ..................... 103 280 10 tyghantverkare Ca 17 ..................... 103 280

2 armétekniker Ca 14 — förste ar­

métekniker Ca 16 .............................. — 33 armétekniker Ca 14 .......................... 302 676 20 furirer Me 11/10 utgår ..................... 163 680

5 yrkeslärare Cg 19 ........................... —_____________ + 395 412

10. Förändringar beträffande intendenturkåren utom såvitt avser armé- intendenturförvaltningen. 1 major Ma 30 — chef för intenden- turförvaltningsskolan Ma 33 (Ma 30) .............................................................. — 2 kaptener Ma 27 — majorer Ma 30 5 624

6

kaptener Ma 27 ................................... 105 496

1

kapten, ryttmästare eller löjtnant

Md 27 eller Md 23/19 — kapten Ma 27; överföres från arméns underofficersskola ....................................... 2 385 1 förvaltare (i kassatjänst) Ma 23 ... 13 984

7

förvaltare (i intendenturförråds-

tjänst) Ma 21—Ma 23 .......................... —

+ 127 489

11. Förändringar i övrigt beträffande arméingenjörkåren utom såvitt avser armétygförvaltningen. 3 arméingenjörer av 1. graden Ce 29 — Ca 29 ..................................................... — 3 arméingenjörer av 2. graden Ce 27 — Ca 27 ..................................................... — 1 armédirektör av 1. graden Ca 33 ... —

2

armédirektörer av

2

. graden

(1

ar­

médirektör av 2. graden) Ca 31 ... 21984 1 arméingenjör av 2. graden Ce 27 ... 17 028 1 arméingenjör Ce 25 .............................. 15 216 1 ingenjör Cg 24 — arméingenjör av

1. graden Ce 29, 1 ingenjör Cg 22 — arméingenjör av 1. graden Ce 29, 1 ingenjör Cg 22 — arméingenjör

4—168 54 Bihang till riksdagens protokoll 1954. 1 saml. Nr 110.

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

Anslagsförändringar vid bifall till

Arméchefens m. fl. yrkanden civilförvaltningens förslag

ökning Minskning Summa

50

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

av 2. graden Ce 27; samtliga över­

föres från sakanslag .......................... —

3 verkstadschefer högst Ce 33 — ar­

médirektörer av 1. graden Ca 33, 3

verkstadschefer högst Ce 31 — ar­

médirektörer av 2. graden Ca 31, 9

verkstadschefer högst Ce 29 — ar­

méingenjörer av 1. graden Ca 29,

2 verkstadschefer högst Ce 27 —

arméingenjörer av 2. graden Ca 27;

samtliga överföres från arméns tyg­

verkstäder ............................................ —

1 verkstadschef Ce 25 — arméingen­

jör av 1. graden Ca 29, 1 verkstads­

chef Cg 25 — arméingenjör av 1.

graden Ca 29, 1 verkstadsingenjör

Ce 27 — arméingenjör av 1. gra­

den Ca 29, 1 verkstadsingenjör Ce

25 — arméingenjör av 1. graden

Ca 29, 1 verkstadsingenjör Cg 25 —

arméingenjör av 1. graden Ca 29, 1

verkstadsingenjör Ce 25 — armé­

ingenjör av 2. graden Ca 27; samt-

Anslagsförändringar vid bifall till

Arméchefens m. fl. yrkanden

civilförvaltningens förslag

ökning Minskning Summa

liga överföres från sakanslag ........

2 verkstadsingenjörer Ca (Ce) 27 ...

96 852

35 604

+

186 684

12. Förändringar i övrigt beträffande

vissa personalstater.

Luftvärnet.

2 kaptener Ma 27 ...................................

35 304

+

35 304

Trängtrupperna.

1 major Ma 30 — överstelöjtnant

Ma 33

.....................................................

2 532

4 förvaltare Ma 21—Ma 23 .................

1 kapten Ma 27 vid fälttygkåren över­

föres till trängtrupperna .................

+

2 532

13. Förändringar i övrigt beträffande

vissa utbildningsanstalter.

Infanteriets kadettskola.

1 förrådsman Ce 11 (Cg 11) .................

8

652

+

8

652

Öl

Krigsskolan.

1 instruktör Cg 19—Ce 19 .................... — 1 förste vaktmästare Cell — mate-

rielförvaltare Ca 14 .......................... — 3 vaktmästare och 1 hästskötare Ce

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

Anslagsförändringar vid bifall till

Arméchefens m. fl. yrkanden civilförvaltningens förslag

Ökning Minskning Summa

10 — vaktmän Ce 12 .......................... 2 880

extra biträde för skriv- och kon-

torsgöromål (halvtidstjänstgörande)

3 372

+

6

252

Artilleriskjutskolan.

1 skogvaktare Ce 17—Ca 17 .................

_

Arméns signalskola. 2 överfurirer Ma 14 — rustmästare

Malö eller yrkesinstruktörer Ce 17

pensionerad underofficer

1

:

22

........

1 kontorist Ce 13 ........................................

kollektivavtalsanställd arbetare —

förrådsman Ce 11 ..............................

8

652

+

8

652

Arméns radarskola.

1 tekniskt biträde Ce 14 ..................... 1 förrådsman Ce 11 — förrådsförman

Ce 13 ..........................................................

Arméns skyddsskola.

Utbildningsarvoden ..............................

3 120

+

3 120

Arméns motorskola. Major Ma 30 vid fälttygkåren — chef

för motorskolan Ma 30 .....................

Infanteriskjutskolan.

biträde för skriv- och kontorsgöro-

mål ..............................................................

6

204

+

6

204

Förändringar beträffande arméhund-

väsendet. 1 sergeant Ma 16 — fanjunkare Ma 19

(fanjunkare, styckjunkare eller ser­ geant Ma 19/16) ................................... 1 hunddressör Ce 14 — tillsynsman

Ce 16 .........................................................

660

52

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

2 hantverkare Cg 12—Ce 12 ................ —

1 förrådsman Cg 11 — förrådsför-

man Ce 13 (förrådsman Ce 11) ...

5 hundskötare Ce 10 — andre hund-

dressörer Ce 12 ................................... —

1 bilförare Cg 10—Ce 10 ..................... —

1 extra biträde för skriv- och kon-

torsgöromål — kanslibiträde Cell

(1 biträde för skriv- och kontors-

göromål på personalförteckningen

för andra extra ordinarie tjänste­

män än manskap) .............................. —

1 ekonomibiträde Cg 5—Ce 5 ............ —

2 ekonomibiträden Cg 4—Ce 4 ............ —

6 kollektivavtalsanställda arbetare —

1 hantverkare Ce 12, 2 förrådsmän

Ce 11, 3 hundskötare Ce 10 ............ —

+

660

Anslagsförändringar vid bifall till

Arméchefens m. 11. yrkanden

civilförvaltningens förslag

ökning Minskning Summa

15. Förändringar i övrigt beträffande mi­

litär personal.

1 expeditionsofficer 1:30 vid VII.

militärbefälsstaben ..............................

6

750

1

expeditionsunderofficer

1

:

22

vid

arméöverläkarens expedition ........ 5 476

1

verkstadsunderofficer

1

:

22

vid I

21

utgår ......................................................... 4 924 +

7 302

16. Förändringar beträffande läkar- och

s j ukvårdspersonal.

1 bataljonsläkare Ca 27 vid Ing 1 —

regementsläkare Ca 29 ..................... 1 872

1 bataljonsläkare Ca 27 vid infante­

riets kadettskola .............................. 18 276

1 läkare Cg 25 vid krigsskolan —

bataljonsläkare Ca 27 ..................... 1 812

4 bataljonsläkare Ca 25 vid P2, Lvl,

Lv 2 och Lv 3 ....................................... 60 864

1 instruktionssköterska i Ce 20/18

vid T 3 ................................................ 11406

2 extra instruktionssköterskor Cg

20/18 vid T 1 och T 2 under längst

åtta månader för år .......................... 14 576

53

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

Arméchefens m. fl. yrkanden

1 sjukgymnast Cg 14 (halvtidstjänst­

görande) vid II — Ce 14 .................

1 sjukvårdsbiträde Ce 5 vid 13 ........

10 reservsjuksköterskor .....................

Höjda arvoden till reservsjuksköters­

kor .........................................................

Anslagsförändringar vid bifall till

civilförvaltningens förslag

ökning Minskning Summa

5 856

11 880

15 100

+

141 642

17. Förändringar beträffande ekonomi­

personal.

3 köksföreståndare Ca 18 vid I 2, 112,

och T 1 — Ca 20 ................................... —

3 biträdande köksföreståndare Ca 14

vid I 2, 112 och T 1 — Ca 16 ........ —

1

extra biträdande köksföreståndare

Cg 14 vid A

6

.......................................

8

532

1 kokerska Ce

6

vid Ing 3 utgår ........

18. Förändringar i övrigt beträffande för­

råds-, vakt- och maskinpersonal.

1 maskinist Ca 16 vid arméns under-

officersskola (vakant) — maskin­

mästare Cg 17 ................................... —

1 eldare av 1. klassen Ca 11 vid A

8

(vakant) — reparatör Cg 12 ........ —

1 maskinist Ca 16 vid Lv

6

(vakant)

— Ca 15 .................................................

1 maskinist Ca 16 vid 17 — maskin­

mästare Ca 17 ................................... —

16 vaktmästare Ce 10, varav 9 vid A

8

och 7 vid arméns intendenturför-

råd i Stockholm — vaktmän Ce 12

11 520

1 hantverkare Cg 12 vid A 4 — Ce 12

1 värmeskötare Cg 11 vid fortifika-

tionsbefälhavarstaben i Boden —

eldare Ce 11 ....................................... —

1 eldare Ce 10 vid A

6

— Ce 11 ........ 336

2

kollektivavtalsanställda arbetare

vid fortifikationsbefälhavarstaben

i Boden — förrådsmän Ce 11 ........ —

+

8 532

+

11856

54

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

19. Förändringar i övrigt beträffande

kontorspersonal.

1 kansliskrivare (i kassatjänst) Ce

15 vid IV. militärbefälsstaben —

Ca 15

..................................................... —

1 kontorist (i kassatjänst) Ce 13 vid

IV. militärbefälsstaben —- Ca 13 ...

1 kanslibiträde Ce 11 vid IV. militär­

befälsstaben — Ca 11 ..................... —

1 kanslibiträde Cg 11 vid IV. militär­

befälsstaben — Ce 11 ..................... —

1 kontorsbiträde Ca

8

vid fortifika-

tionsbefälhavarstaben i Boden —

kontorist Ca 13 ...................................

1

800

1 kontorsbiträde Ca

8

vid fortifika-

tionsbefälhavarstaben i Boden —

kanslibiträde Ca 11 .......................... 1104

1 kanslibiträde Ce 11 vid fortifika-

tionsbefälhavarstaben i Boden —

kontorist Ce 13 ................................... —

3 biträden för skriv- och kontors-

göromål, varav 2 vid IV. militär­

befälsstaben och 1 vid T 2, upp­

föres på personalförteckningen för

andra extra ordinarie tjänstemän

än manskap ....................................... —

1

biträde för skriv- och kontorsgöro-

mål (halvtidstjänstgörande) vid

väg- och vattenbyggnadskårens

chefsexpedition ................................... 3 372

75 biträden för skriv- och kontors-

göromål

kontorsbiträden Ca 8

...

+

6

276

20

. Övriga personalförändringar m. m.

1 skogvaktare Ca 17 vid fortifikations-

befälhavarstaben i Boden — Ca 19

1 skogvaktare Cg 17 vid P 2 — Ce 17

1 brandmästare Ce 17 vid platsbefälet

i Karlsborg ............................................ —

Indelt manskap ....................................... 5 000

Civila lärare ................................................ 50 000

Lönerevision ............................................ 321 000

+ 366 000

Anslagsförändringar vid bifall till

Arméchefens m. fl. yrkanden

civilförvaltningens förslag

Ökning Minskning Summa

55

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

21. Rationaliseringen av stabs- och förvaltningstjänsten vid arméns för­ band m. m. medför eller bedömes medföra följande personalförändringar

från och med budgetåret 1954/55.

Ökning Minskning Summa

Kommendantsstaben i Stockholm tillika

stab för Stockholms försvarsområde (fo U). 2 kaptener Md 27 ............................................

överfurirer Ma 14 ....................................... 2 förrådsförmän Ca 13 överföres från

t.....................................................................................

36 552 58 104

1 utbildningsofficer 1: 32 ..............................

8 254

pensionerade underofficerare

1:22

...

10 432

tygunderofficer

1:22

överföres från

T

v 3 ..................................................

7 förrådsmän Cell överföres från Lv 3

1 kanslibiträde Cg 11 ................................... 2 bilförare Ce 10.................................................

biträden för skriv- och kontorsgöromål

assistent för frivilligfrågor .....................

8

652

16 560 13 488

+ 74 642

Kiruna—Jokkmokks försvarsområdesstab

(f o 66165) och arméns jägarskola (JS).

Fo 66/65. 1 kapten Ma 27 — Md 27 .............................. 1 fanjunkare eller sergeant Ma 19/16........ 5 överfurirer Ma 14 överföres från JS ... 4 överfurirer Ma 14 ....................................... 38 736 2 förrådsförmän Ce 13 ................................... 1 eldare Cg 11 — Ce 11 ...................................

förrådsmän Ce 11 ....................................... 51 912 2 bilförare Ce 10 ................................................. 3 eldare Cg 10 — Ce 10 ..................................

extra biträden för skriv- och kontors-

göromål uppföres på personalförteck­ ning för andra extra ordinarie tjänste­ män än manskap ........................................

extra biträde för skriv- och kontors-

göromål .........................................................

assistent för frivilligfrågor .....................

18 696

16 560

6

744

JS.

1 major Ma 30 — chef för arméns jägar­

skola Ma 30 ..................................................... 5 överfurirer överföres till fo 66/65 ........ ............. 4" 5®

56

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

Ökning Minskning

Stockholms luftvärnsregemente (Lv3)

och luftvärnsskjutskolan (LvSS).

Lv 3.

2 förvaltare Ma 21 ........................................... 24 240 1 förvaltare Ma 23 ............................................ 13 584 2 styckjunkare Ma 19 ................................... 21 864 1 arméingenjör av 1. graden Ce 29 ............ 18 912 2 förrådsförmän Ca 13 överföres till fo 44 — 3 pensionerade underofficerare 1: 22 ........ 13 080

1

förvaltningsunderofficer

1

: 23 .................

5

104

1

pensionerad underofficer

1:22

över­

föres till fo 44 ................................................ — 1 förrådsförmän Ce 13 ...................................

8

604

3 kanslibiträden Cell .................................. 23 904 1 kanslibiträde Cg 11 — Ce 11 ................. — 1 bilförare Cg 10 — Ce 10 .......................... — 7 förrådsmän Ce 11 överföres till fo 44 ... — 3 förrådsmän Cell ...................................... 23 904 7 biträden för skriv- och kontorsgöromål 43 428

2

biträden för skriv- och kontorsgöromål

(deltidstjänstgörande) ..............................

6

204

LvSS.

1

förrådsunderofficer

1:22

..........................

4

360

Från LvSS till Lv 3.

1 köksföreståndare Ca 17 .................... 1 biträdande köksföreståndare Ca 14 1 maskinist Ce 13 ................................. 1 eldare Ce 11 ........................................... 1 förrådsmän Ce 11 ............................. 2 eldare Ce 10 ...................................... . 2 ekonomibiträden Ce 7 ..................... 5 ekonomibiträden Ce 4 ....................

Svea och Göta ingenjör kår er.

4 förvaltare Ma 21 ........................................ 50 568 2 ingenjörförrådsförvaltare Ca 23 — för­

valtare Ma 23 ............................................ — 2 förvaltare Ma 23 ........................................ 28 356 4 fanjunkare Ma 19 ...................................

Summa

+ 41 724

45 600

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

57

Ökning Minskning

1 överfurir Ma 14 ............................................ 9 684 1 pensionerad officer 1:30 ..................... 7 974 5 pensionerade underofficerare 1:22 ... 24 032 1 ingenjörbiträde Cg 17 .............................. 10 908 1 förrådsförman Ce 13 ............................... 9 348 14 förrådsmän Ce 15»...................................... 117 708

kanslibiträden Ce 11 ..............................

66

480

1 biträde för skriv- och kontorsgöromål

6

204

Signalregementet (SI). 1 kapten Ma 27 — major Ma 30 ................. 2 808 2 fanjunkare Ma 19 — förvaltare Ma 21 2 592 1 signalförrådsförvaltare Ca 23 — förval­

tare Ma 23 ..................................................... — 2 pensionerade underofficerare 1:22 ...

10 432

1 förste reparatör Ce 15 .............................. 10 092 4 förrådsmän Cell ....................................... 34 608 4 kanslibiträden Cell .................................. 34 608 2 biträden för skriv- och kontorsgöromål 13 488

extra biträden för skriv- och kontors­

göromål uppföres på personalförteck­ ningen över andra extra ordinarie tjäns­ temän än manskap ...................................

Siqnalreqementets kompani i Boden

(S 1 B) m. fl. 1 major

Ma 30 ............................................... 21 084

1 kapten Ma 27 ............................................... 18 276 1 kapten Ma 27 vid 1 19 ................................ 18 276 1 överfurir Ma 14 vid 1 19 .............................. 9 684 4 furirer Me 10/11 vid A

— överfurirer

Ma 14 vid S 3 ................................................ 5 616 1 pensionerad underofficer 1:22 ............ 5 216 1

pensionerad underofficer

1:22

över­

föres till I 19 ................................................. 1 förrådsförman Ce 13 överföres till I 19 4 förrådsmän Ce 11 överföres till 119 ... 1 kanslibiträde Cell ...................................

8

652

1 kontorsbiträde Ca

................................... 7 548

1 kontorsbiträde Ca

överföres till I 19...

1 ekonomibiträde Cg 4 vid I 19 — Ce

6

... 672

3 ekonomibilräden Cg 4 vid 119 — Ce 4

Summa

+ 225 190

+ 87 764

+ 69 496

58

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

Ökning

Tygförvaltningsskolan (TygS).

1 major Ma 30 — överstelöjtnant Ma 33

2 556

1 kapten Ma 27 ................................................ 18 276

1 förste tygförvaltare Ca 23 — tygförval­

tare Ma 23 ..................................................... —

1 pensionerad underofficer 1: 22 ............ 5 476

1 biträdande köksföreståndare Ca 14 —

köksföreståndare Ce 17 .............................. 1 224

1 förrådsförman Cg 13 — Ce 13 ................. —

1 förrådsförman Cg 13 ...................................

1 garageförman Ce 13 ................................... 9 348

1 förrådsman Cell ....................................... 8 652

2 kanslibiträden Cell ................................... 17 304

1 maskinist Cg 13 — Ce 13 .......................... —

1 eldare Cg 11 — Ce 11 ................................... —

2 eldare Ce 10

................................................. 16 560

1 biträde för skriv- och kontorsgöromål

uppföres på personalförteckningen för

andra extra ordinarie tjänstemän än

manskap ......................................................... ....

Minskning Summa

9 348

+ 70 048

Motiv.

1. Vissa förändringar beträffande arméstaben. Chefen för armén har

upprepat tidigare framfört förslag om att extraordinariesätta en extra

tjänst för assistent i Cg 22, avsedd för arméstabens bilddetalj. Civilförvalt­

ningen tillstyrker alltjämt förslaget.

Vid arméstabens taktikavdelning finns, med vakanthållande av en kansli-

biträdestjänst i Ce 11, inrättad en tjänst för kontorsskrivare i Cg 19, av­

sedd för avdelningens reglementsdetalj. Arméchefen har upprepat tidi­

gare framfört förslag om att utbyta kanslibiträdestjänsten mot en assis­

tenttjänst i Ce 22, för vilken enligt arméchefen bör tillämpas den för ama­

nuenspersonal gällande befordringsgången. Civilförvaltningen tillstyrker att

den extra kontorsskrivartjänsten utbytes mot en assistenttjänst i Ce 22 och

att kanslibiträdestjänsten därvid indrages.

2. Motorisering av A 4. Kungl. Maj :t har den 30 juni 1953 meddelat

bestämmelser rörande motorisering av A 4 in. m. Chefen för armén har

anmält att förberedelser pågår för genomförande av motoriseringen. En­

ligt uttalande av organisationsnämnden kan organisationsundersölcningar

beträffande regementet icke lämpligen genomföras förrän värnpliktiga i

motortjänst börjat utbildas vid regementet. Förslag angående regementets

personaluppsättning kan därför icke framläggas i sådan tid att beslut kan

fattas vid 1954 års riksdag. Redan nu bedömes emellertid behov föreligga

59

av en motoringenjör vid regementet. Arméchefen har därför föreslagit att

en beställning för arméingenjör i Ca 25 inrättas. Civilförvaltningen, som

inhämtat att regementet redan under innevarande budgetår kommer att

tillföras motorfordon i sådan utsträckning att behov föreligger av en motor­

ingenjör, tillstyrker förslaget.

3. Organisationen av fallskärmsjägarutbildningen. Kungl. Maj:t har

den 18 januari och den 22 augusti 1952 lämnat medgivande till utbildning

av värnpliktiga i fallskärmsjägartjänst, avseende utbildningsåren 1952

1953 respektive 1953—1954. Kungl. Maj :t har sedermera den 4 september

1953 meddelat bestämmelser om fortsatt utbildning av värnpliktiga till

fallskärmsjägare under utbildningsåret 1954—1955 in. m. samt angående

särskilda ersättningar, hopptillägg, till personal i fallskärmstjänst.

För arméns fallskärmsjägarskolas räkning finns inrättade tjänster för

en byråingenjör i Cg 27 vid arméförvaltningen samt för fyra packningsför-

män i Cg 14, en förrådsman i Cg 11 och ett extra biträde för skriv- och kon-

torsgöromål vid Lv 1.

Civilförvaltningen har räknat med att fallskärmsjägarutbildningen, i

överensstämmelse med förslag av arméchefen, fr. o. in. nästa budgetår in­

ordnas i den ordinarie utbildningsverksamheten vid armén. Med utgångs­

punkt härifrån biträder ämbetsverket förslag av arméchefen att en sär­

skild beställning inrättas för chefen för skolan, varvid ämbetsverket i av-

bidan på förutsatt översyn av lönesättningen för skolchefer (prop. 1953:

110, s. 113) upptager beställningen i Ma 30, att byråingenjörstjänsten i

Cg 27 omvandlas till beställning för arméingenjör av 2. graden i Ce 27, att

tjänsterna för fyra packningsförmän i Cg 14 uppflyttas till Ce 15, att tjäns­

ten för förrådsman extraordinariesättes samt att biträdestjänsten uppföres

på personalförteckningen för andra extra ordinarie tjänstemän än man­

skap. Beställningen för chef för skolan samt tjänsterna för packningsför-

man, förrådsman och biträde bör enligt civilförvaltningen uppföras pa sär­

skild stat för skolan.

I och med att fallskärmsjägarutbildningen lämnar försöksstadiet och

inordnas i arméns ordinarie utbildningsverksamhet bör enligt civilförvalt­

ningen kostnaderna för hopptillägg till instruktörer och övrigt befäl över­

föras från arméns övningsanslag till förevarande anslag.

4. Personalförändringar i anledning av minskat antal stamridhästar.

Chefen för armén bär i sitt militärorganisatoriska underlag framlagt för­

slag till minskning av arméns stamridhästbestånd med omkring 300 häs­

tar, varvid avvecklingen förutsättes skola påbörjas under budgetåret 1954/55.

I anledning härav beräknas en överfurirsbeställning (i hovslagartjänst) vid

I 18 samt tjänster för tre remontryttare,

11

remontdrcssörer och två häst­

skötare kunna indragas under nästa budgetår. Civilförvaltningen räknar

för nästa budgetår med indragningar i enlighet med arméchefens förslag.

I senare avgivet besparingsförslag har arméchefen förordat att minsk­

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

60

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

ningen av stamridhästbeståndet i sin helhet genomföres under budgetåret

1954/55. I anslutning härtill beräknas förenämnda överfurirsbeställning

samt tjänster för sju remontryttare i Ce 12, tio remontdressörer i Cg 12 och

fem hästskötare i Cg 10 kunna indragas under nästa budgetår.

5. Arméns underbefälsorganisation. Arméchefen har anmält att plan-

enlig övergång till den av 1952 års riksdag beslutade nya underbefälsorga­

nisationen vid armén ägt rum den

1

april 1953.

För att tillgodose behovet av underbefäl för trupptjänst, vakttjänst m. m.

har armécheten till en början föreslagit inrättande fr. o. in. nästa budgetår

av beställningar för 48 rustmästare i Ma 16 och 169 överfurirer i Ma 14.

Av överfurirsbeställningarna förutsättes 142 beställningar, avsedda 89 för

instruktör, 50 för vaktchef (fyra vid ettvart av 12 förband och två vid

radarskolan), två för garageförman vid IV. militärbefälsstaben och infan­

teriets kadettskola samt en för biträde vid frivilligutbildning m. in. vid

VII. militärbefälsstaben, skola tillkomma utan utbyte mot andra tjänster.

Av övriga överturirsbeställningar avses skola tillkomma, vid försvarsom-

rådesstaber 25 beställningar, varav 16 vid rationaliserade och nio vid icke

rationaliserade staber, i utbyte mot befattningar för sex pensionerade under­

officerare i 1:22 (ammunitionsförvaltare) och

11

bilförare i Ce 10 vid

ifrågavarande staber, vid V. militärbefälsstaben en beställning i utbyte

mot en vakant bilförartjänst i Ce 10 samt vid krigshögskolan en beställ­

ning i utbyte mot en kanslibiträdestjänst i Ce 11. Då antalet beställningar

för överfurir i hovslagartjänst kan minskas med två utöver den i det före­

gående (punkt 4) omnämnda överfurirsbeställningen i hovslagartjänst vid

118 har annéchefen upptagit det ökade behovet av överfurirer till (169

— 2=) 167. — I förevarande sammanhang har arméchefen beträffande

de s. k. inretjänstbefattningarna erinrat om att vid genomförandet av

rationaliserad organisation av stabs- och förvaltningstjänsten vid försvars-

omi ådesstaberna förutsatts att vissa befattningar, som innehaves av andra

än militära beställningshavare, vid innehavarnas avgång skall omvandlas

till militära beställningar och därvid besättas med underbefäl. Arméchefen

har nu hemställt att principbeslut meddelas om fortsatt överförande av

civila m. fl. befattningar till beställningar för överfurir.

I fråga om furirsbeställningarna innebär arméchefens förslag en minsk­

ning med 37 extra ordinarie beställningar, varav 35 i trupptjänst (vakanta)

och

2

i hovslagartjänst. I syfte att bereda möjlighet för furirer i beställ-

ningsmannatjänst vid tygstaten att erhålla ordinarie anställning bör enligt

arméchefen 60 ordinarie furirsbeställningar vid truppförbanden överföras

till tygstaten och samma antal extra ordinarie furirsbeställningar vid tyg­

staten överföras till förbandens stater.

Det årliga behovet av instruktörsaspiranter har på längre sikt och vid

jämn åldersfördelning beräknats till 470. I avvaktan på närmare erfaren­

heter i fråga om avgångar in. m. samt med hänsyn till nuvarande vakan­

61

ser och ojämna åldersfördelning föreslår arméchefen att minskningen av antalet instruktörsaspiranter för nästa budgetår begränsas till 410. I en­ lighet härmed upptager arméchefen antalet beställningar för instruktörs- aspirant till (1 110 — 410 =) 700.

Enligt gällande bestämmelser skall instruktörsaspirant vara placerad i Mf

, dock att aspirant intill utgången av det kalenderkvartal, varunder

21 års ålder uppnås, skall vara placerad i Mf 7. Under framhållande att dessa bestämmelser i praktiken medför att samtliga instruktörsaspiranter hänföres till den lägre av de båda lönegraderna föreslår arméchefen att samtliga instruktörsaspiranter placeras i Mf

8

.

Civilförvaltningen är i avvaktan på resultatet av befälsutredningens ar­ bete icke beredd tillstyrka förslagen om införande av särskilda beställ­ ningar för rustmästare och utökning av antalet för instruktör avsedda överfurirsbeställningar vid armén. Förslagen om att inrätta beställningar för 50 överfurirer i vakttjänst, en överfurir (garageförman) vid infante­ riets kadettskola och en överfurir (för frivilligutbildning in. m.) vid VII. militärbefälsstaben tillstyrkes av civilförvaltningen. Däremot anser civil­ förvaltningen det vara tveksamt, huruvida tillräckliga skäl för närvarande föreligger att inrätta särskild för överfurir avsedd garageförmansbefatt- ning vid IV. militärbefälsstaben, men vill icke motsätta sig att förslaget bifalles.

Arméchefens förslag i vad avser inrättande av överfurirsbeställningar vid försvarsområdesstaber tillstyrkes av civilförvaltningen i vad gäller rationaliserade staber. Civilförvaltningen räknar sålunda med 16 nya över­ furirsbeställningar, varav fem för Göteborg—Halmstads försvarsområde, två för Uddevalla försvarsområde samt tre för ettvart av Skövde, Sträng­ näs och Falu försvarsområden. Beställningarna förutsättes skola tillsättas först i samband med att innehavarna av fem arvodesbefattningar i

1

:

22

för ammunitionsförvaltare och fem tjänster för bilförare i Ce 10 vid ifråga­ varande staber avgå.

Under förutsättning av bifall till arméchefens förslag att principbeslut nu fattas om fortsatt utbyte av bl. a. civila tjänster mot beställningar för överfurir synes enligt civilförvaltningen det av arméchefen föreslagna ut­ bytet av en vakant bilförartjänst i Ce 10 vid V. militärbefälsstaben mot en överfurirsbeställning böra komma till stånd.

Civilförvaltningen tillstyrker arméchefens förslag om att inrätta en över­ furirsbeställning för krigshögskolan. Beställningen förutsättes skola till­ sättas först i samband med att innehavaren av en kanslibiträdestjänst vid skolan avgår och tjänsten indrages.

Civilförvaltningen räknar i likhet med arméchefen med indragning av två överfurirsbeställningar i hovslagar tjänst.

Arméchcfens förslag om överföring av 60 ordinarie furirsbeställningar till tygstaten i utbyte mot motsvarande antal extra ordinarie beställningar

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

62

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

samt om minskning av antalet beställningar för extra ordinarie furirs- och

instruktörsaspirant biträdes av civilförvaltningen.

Vad beträffar instruktörsaspiranternas löneställning anser sig civilför­

valtningen med hänsyn till att hithörande lönespörsmål förhållandevis ny­

ligen varit föremål för Kungl. Maj :ts ställningstagande icke böra räkna med

någon ändring i gällande bestämmelser.

6

.

Personal för frivilligfrågor.

Arméchefen har upprepat förslag i äskan­

dena för innevarande budgetår om inrättande, för handläggning av frivillig­

frågor, av sju arvodesbcfattningar för pensionerade officerare i 1:30, en

vid varje militärbefälsstab, samt om förbättrad löneställning för assisten­

ter för frivilligfrågor vid försvarsområdesstaber in. m. Arméchefens i sist­

nämnda hänseende framlagda förslag innebär

dels

att arméstaben och 19

försvarsområdesstaber tillföres

22

extra ordinarie tjänster för assistent i

Ce 13, varav två med heltidstjänstgöring under 12 månader och återstoden

med deltidstjänstgöring under minst sex månader, i stället för de nuva­

rande med månadsarvoden förenade assistentbefattningarna,

dels ock

att

assistenter med deltidstjänstgöring understigande sex månader erhåller ett

månatligt arvode motsvarande månadslön i 13 lönegraden.

Civilförvaltningen är alltjämt icke beredd tillstyrka att för angivna ända­

mål vid militärbefälsstaberna inrättas arvodesbefattningar för pensionerad

officer. Vad angår arméchefens förslag om förbättrad löneställning för

assistenter för frivilligfrågor framhåller civilförvaltningen att

22

av assis­

tenterna beräknas fullgöra tjänstgöring i sådan omfattning att i 10 § A

2

mom. statens allmänna avlöningsreglemente angivna förutsättningar för

anställning för avkortad tjänstgöring är för handen. Vid sådant förhål­

lande och då från såväl försvarsgrensledningarnas som statens organisa-

tionsnämnds sida bestämt framhållits önskvärdheten av att bereda ifråga­

varande assistenter en fastare anställningsform än f. n. vill civilförvalt­

ningen icke motsätta sig att så sker. Ämbetsverket anser sig dock tills

vidare böra räkna med extra anställning. Mot den föreslagna lönegrads-

placeringen har ämbetsverket icke något att erinra. Ämbetsverket räknar

följaktligen med att fr. o. m. nästa budgetår inrättas tjänster i Cg 13 för

22

assistenter, av vilka

20

är avsedda för tjänstemän med avkortad tjänst­

göring. För de assistenter, vilka har en tjänstgöring understigande sex

månader för år, beräknar ämbetsverket arvoden motsvarande lön i 13 löne-

klassen å löneplan nr

1

.

7.

Utbyggnad av signaltruppernas organisation m. m.

Arméchefen har

framhållit att inom arméledningen företagen utredning angående signal­

truppernas krigs- och fredsorganisation otvetydigt givit vid handen att

signaltruppernas personal är alltför fåtalig för att tillgodose de på grund

av utvecklingen på teleteknikens område starkt ökade behoven. Förslag

framlägges därför nu om en första utbyggnad av signaltruppernas perso­

nalorganisation m. m. Behov av personalökningar anses föreligga såväl

vid staber och utbildningsanstalter som vid förbanden.

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

63

Vid arméstaben erfordras enligt arméchefen en fanjunkare för biträde

vid handläggning av personalfrågor i vad avser signaltrupperna. Armé­

chefen föreslår därför att för ändamålet uppföres en beställning för fan­

junkare i Ma 19 på signaltruppernas stat.

Chefen för signalregementets kompani i Boden (major) tjänstgör f. n.

även som signalofficer vid VI. militärbefälsstaben. Enligt arméchefen, som

i det följande föreslår att nämnda kompani omändras till bataljon, bör

majorsbeställningen avses enbart för signalofficer vid VI. militärbefäls­

staben och en särskild beställning inrättas för chefen för Bodens signal­

bataljon. Beställningen föreslås skola avses för överstelöjtnant. Armé­

chefen föreslår vidare att på signaltruppernas personalförteckningar skall

tillkomma beställningar för en major, avsedd för signalofficer vid IV. mili­

tärbefälsstaben, och en kapten, avsedd för biträdande signalofficer vid

I. militärbefälsstaben, ävensom arvodesbefattningar i

1:22

för sju pensio­

nerade underofficerare, en vid varje militärbefälsstab.

Beträffande personalbehovet för utbildningsanstalter har arméchefen

upprepat i tidigare äskanden framförda förslag dels om inrättande av be­

ställningar för en major, avsedd som lärare i sambandstjänst m. m. vid

krigshögskolan, och en kapten, avsedd som lärare i sambandstjänst vid

artilleri- och ingenjörofficersskolan, samt en arvodesbefattning vid signal­

skolan för förvaltningsunderofficer i

1

:

22

, dels ock om omvandling av två

beställningar för förvaltare eller fanjunkare i Ma 21 eller Ma 19, vilkas

innehavare avses för lärarverksamheten m. m. vid signalskolan, till för-

valtarbeställningar i Ma 23.

I fråga om förbanden har arméchefen framhållit att signaltruppernas

fredsorganisation är beräknad för en väsentligt mindre värnpliktskontin-

gent än som f. n. utbildas inom truppslaget. Den verkställda utredningen

rörande signaltruppernas organisation har givit vid handen att ytterligare

ökning av värnpliktskontingenten bör genomföras. Den utsvällning, som

redan skett, har kunnat bemästras endast med stora ansträngningar från

personalens sida samt genom anlitande av provisoriska förläggningar och

överbeläggning. De åtgärder, som närmast erfordras, är i första hand en

konsolidering av rådande läge, d. v. s. tillgodoseende enligt gängse normer

av befälsbehovet för utbildning av nuvarande kontingent, och i andra

hand en utbyggnad av fredsorganisationen till erforderlig styrka. Armé­

chefen föreslår nu, med beaktande av tillgängliga förläggningsmöjligheter,

att signaltruppernas fredsorganisation utgöres av signalregementet (SI)

med en utbildningskontingent om 700 man fördelade på sex kompanier

och kadettskola, samt två i förhållande till regementet fristående enheter,

nämligen signalkompaniet i Skövde (S2), vars nuvarande organisation

tills vidare bör bibehållas med en utbildningskontingent om

100

man men

som framdeles bör omvandlas till bataljon, och Bodens signalbataljon (S 3)

med en utbildningskontingent om 400 man fördelade på tre kompanier.

64

Kungi. Maj:ts proposition nr 110.

I förvaltningshänseende bör S2 och S3 alltjämt vara anknutna till K 3

respektive I 19. Det av den ökade värnpliktskontingenten föranledda be­

hovet av utbildningsbefäl beräknas av arméchefen till tre kaptener, sex

löjtnanter, tre fanjunkare och tre sergeanter. För behovets tillgodoseende

föreslås följande beställningar skola överföras från andra truppslag, näm­

ligen från kavalleriet beställningar för tre ryttmästare, fyra löjtnanter, en

fanjunkare och en sergeant samt från pansartrupperna beställningar för

två fanjunkare och två sergeanter. Återstående behov av två löjtnanter

avses skola tillgodoses genom ianspråktagande av två fänriksbeställningar

inom ramen för tillgängligt antal dylika beställningar.

Arméchefens förslag om utbyggnad av signaltruppernas personalupp­

sättning för arméstaben och militärstabernas räkning biträdes av civilför­

valtningen. Civilförvaltningen tillstyrker vidare alltjämt att beställningar

för en major och en kapten samt en arvodesbefattning för förvaltnings-

underofficer i

1

:

22

uppföres på personalförteckningen för respektive krigs­

högskolan, artilleri- och ingenjörofficersskolan samt signalskolan. Beträf­

fande arméchefens förslag att omvandla två beställningar för förvaltare

eller fanjunkare vid signalskolan till förvaltarbeställningar i Ma 23 vid­

håller civilförvaltningen sitt tidigare uttalande att ämbetsverket, därest

för ifrågavarande ändamål anses böra avses militära beställningar, icke

har något att erinra mot förslaget. Civilförvaltningen räknar med de av

arméchefen i övrigt föreslagna personalförändringarna.

8

. Förändringar beträffande fälttygkåren utom såvitt avser armétygför-

valtningen. Av de i gällande personalförteckning för fälttygkåren uppförda

majorsbeställningarna avses en för chef för tygförvaltningsskolan. Chefen

för armén har ånyo föreslagit att beställningen uppflyttas till Ma 33, var­

vid förutsatts att beställningen bibehålies på fälttygkårens stat. Civilför­

valtningen förordar att i utbyte mot en major sbeställning vid fälttygkåren

en beställning för chef för tygförvaltningsskolan uppföres på personalför­

teckning för skolan med placering, i avvaktan på i det föregående (punkt

3

)

omförmäld översyn av löneställningen för skolchefer, i Ma 30.

Arméchefen har upprepat följande tidigare framförda förslag: utbyte

av tre majorsbeställningar, avsedda för stabstygofficerare vid militärsta-

ber, mot tre beställningar för överstelöjtnant, inrättande av tre majors­

beställningar, avsedda för cheferna för centralförråden för tygmateriel vid

A 4, A

6

och A 9, utbyte av en kaptensbeställning, avsedd för tygmästare

vid Karlsborgs tygstation, mot majorsbeställning, i samband varmed för-

utsättes att ett till tygmästare utgående arvode å 780 kronor för år bort­

faller, samt inrättande av sex kaptensbeställningar, avsedda fem för bi­

trädande tygofficer vid militärbefälsstaber och en för adjutant tillika lärare

vid tygförvaltningsskolan. Förslagen tillstyrkes alltjämt av civilförvalt­

ningen, varvid sistnämnda beställning förutsättes skola uppföras på per­

sonalförteckning för tygförvaltningsskolan.

65

Arméchefen har ånyo framlagt förslag om överföring till fälttygkåren

av beställningar från andra personalstater m. in. Förslaget innebär dels

överföring till fälttygkåren av 60 kaptens-(ryttmästar-)beställningar, av­

sedda för tygofficerare vid försvarsområden, truppförband och infanteri-

skjutskolan, dels överföring till fälttygkåren av fem beställningar för ingen-

jörförrådsförvaltare vid ingenjörtrupperna och en beställning för signal-

förrådsförvaltare vid signaltrupperna, samtliga i Ca 23, varvid förutsättes

att beställningarna omvandlas till beställningar för förvaltare i Ma 23, dels

överföring från tygstaten till fälttygkåren av sex beställningar för förste

tygförvaltare och 25 beställningar för tygförvaltare, samtliga i Ca 23, samt

12 beställningar för tygskrivare i Ca 19, i samband varmed förutsättes att

de 31 förstnämnda beställningarna i Ca 23 omvandlas till beställningar

för förvaltare i Ma 23 och de 12 beställningarna för tygskrivare till be­

ställningar för fanjunkare i Ma 19, dels ock inrättande vid fälttygkåren

av en beställning för fanjunkare i Ma 19 (tygskrivare), avsedd för ett ny­

tillkommet centralförråd. Arméchefen har därjämte upprepat förslag om

att innehavarna av de från beställningar för förste tygförvaltare omvand­

lade förvaltarbeställningarna utöver sin lön skall erhålla särskilda befatt-

ningsarvoden i avvaktan på en omprövning av löneställningen för dessa

förvaltare. Civilförvaltningen biträder arméchefens förslag utom såvitt av­

ser överföring av beställningarna för ingenjörförrådsförvaltare och signal-

förrådsförvaltare samt inrättande av särskilda befattningsarvoden.

I gällande personalförteckning för fälttygkåren finns uppförd en be­

ställning för major eller kapten, avsedd för militärassistent vid försvarets

forskningsanstalt. I anslutning till förslag i betänkande rörande omorga­

nisation av den centrala ledningen av forskningsanstalten m. m. har armé­

chefen (skr. 29/i

2

1953) föreslagit att beställningen för major eller kapten

utbvtes mot majorsbeställning och att vid fälttygkåren inrättas en kap­

tensbeställning i Ma 27, avsedd för militärassistent vid forskningsanstalten.

Arméchefen har i sistnämnda skrivelse vidare föreslagit att vid fält­

tygkåren inrättas en förvaltarbeställning i Ma 23, avsedd för ett under

uppförande varande centralförråd, vilket beräknas kunna tagas i bruk om­

kring den 1 juni 1954.

9. Utbyggnad av tggslaten. I gällande personalförteckningar för lyg-

statcn finns uppförda, förutom tygförvaltar- och tygskrivarbeställningar,

beställningar för 47 förste tygverkmästare i Ca 22, 32 tygverkmästare i

Ca 21, 114 förste tyghantverkare i Ca 19, 179 tyghantverkare i Ca 17, 386

armétekniker i Ca 14 och 304 furirer i beställningsmannatjänst i Me 11

eller Mc 10.

Arméchefen bar på grundval av en inom arméledningen företagen ut­

redning i ämnet (den s. k. mekanikerkommittén) framlagt förslag rörande

utbyggnad av tygstaten. Till grund för beräkningarna av behovet av tyg-

statspersonal har enligt arméehefen legat bl. a. krigsorganisationens be-

5__ 188 54

Biliang till riksdagens protokoll 1964.

1 saml. Nr 110.

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

66

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

hov, fredsorganisationens behov av personal för instruktörs- och repara-

tionstjänst enligt av arméförvaltningens tygavdelning gjord planläggning

med hänsyn till materielprogrammet samt principerna för den nya under­

befälsorganisationen.

Arméchefen har hemställt att principbeslut nu meddelas rörande an­

talet beställningar vid tygstaten för tygverkmästare, tyghantverkare, armé-

tekniker och furirer för budgetåren 1954/59, innebärande i slutläge en ök­

ning beträffande beställningar för tygverkmästare med 22 till (79 + 22 =)

101, beträffande beställningar för tyghantverkare med 46 till (293 + 46 =)

339 och beträffande beställningar för armétekniker med 151 till (386 +

151 =) 537 samt en minskning beträffande beställningar för furir i beställ-

ningsmannatjänst med 124 till (304 — 124 =) 180. Den föreslagna fördel­

ningen på budgetår beträffande tillkomsten respektive indragningen av be­

ställningar framgår av följande sammanställning.

Budgetår

Tygverk­

mästare

Tyghant­

verkare

Armé­

tekniker

Furirer

1954/55

4

20

33

—20

1955/56

4

8

30

—26

1956/57

4

8

30

—26

1957/58

5

6

29

—26

1958/59

5

4

29

_26

Såsom framgår av sammanställningen förutsättes för nästa budgetår

beställningar för fyra tygverkmästare, 20 tyghantverkare och 33 armétek­

niker tillkomma och 20 furirsbeställningar indragas. De fyra tygverkmäs-

tarbeställningarna avses skola besättas med signalmekaniker. Beställ­

ningarna anses främst med hänsyn till krav på utbildning och med be­

ställningarna förenade arbetsuppgifter och ansvar böra uppföras såsom

förste tygverkmästarbeställningar i Ca 22. Beträffande förslaget om att

inrätta ytterligare tyghantverkarbeställningar framhålles att 16 dylika be­

ställningar återstår att inrätta för att det tidigare beräknade totala beho­

vet skall fyllas (jfr prop. 1948: 209, s. 57). Vidare bör av det av arméns

radarkommitté preliminärt beräknade behovet av 18 tyghantverkarbeställ­

ningar för radarmekaniker fyra beställningar nu inrättas. Sammanlagt er­

fordras sålunda för nästa budgetår (16 + 4= ) 20 tyghantverkarbeställ­

ningar, vilka bör fördelas med tio beställningar för förste tyghantverkare

i Ca 19 och tio beställningar för tyghantverkare i Ca 17. Av de föreslagna

33 beställningarna för armétekniker avses åtta beställningar för instruk­

törer vid luftvärnsförbanden och luftvärnsskjutskolan samt 25 beställ­

ningar för instruktörer vid mekanikerskolor för värnpliktiga, radarskolan,

signalskolan och tygförvaltningsskolan ävensom för att tillgodose det ökade

behovet av instruktörer på grund av artilleriets fortsatta motorisering.

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

67

Civilförvaltningen tillstyrker att principbeslut nu fattas om antalet be­ ställningar vid tygstaten för de närmaste åren i huvudsaklig överensstäm­ melse med arméchefens förslag. Vad angår de av arméchefen för budget­ året 1954/55 föreslagna personalförändringarna vid tygstaten räknar civil­ förvaltningen med att beställningar för fyra tygverkmästare i Ca 21 och 20 tyghantverkare i Ca 17 skall tillkomma samt tillstyrker att 33 beställningar för armétekniker i Ca 14 inrättas och att 20 extra ordinarie furirsbeställ- ningar indrages. Såsom framgår av det föregående (punkt 5) räknar civil­ förvaltningen med att tygstaten skall tillföras 60 ordinarie furirsbeställ- ningar i utbyte mot samma antal beställningar för extra ordinarie furir.

Enligt arméchefen bör armétekniker, som ej kunnat befordras till tyg­ hantverkare men i övrigt är lämpliga, fr. o. m. 42 års ålder inplaceras i 16 lönegraden med tjänstebenämningen förste armétekniker. I anslutning härtill föreslår arméchefen för nästa budgetår att två beställningar för armétekniker i Ca 14 omvandlas till beställningar för förste armétekniker i Ca 16. Civilförvaltningen är i avvaktan på resultatet av befälsutredningens arbete icke beredd att tillstyrka förslaget.

Arméchefen har vidare (skr.

27/

g

1953), med tillstyrkan av civilförvalt­

ningen såvitt avser löneställningen, föreslagit att fem extra tjänster för yrkeslärare i Cg 19, avsedda för luftvärnets mekanikerskola, inrättas.

10. Förändringar beträffande intendenturkåren utom såvitt avser arméintendenturförvaltningen. Arméchefen har upprepat tidigare framförda för­ slag dels om uppflyttning av två kaptensbeställningar till beställningar för major, avsedda den ena för försvarsstabens kvartermästaravdelning och den andra för en av de inom intendenturkåren som personalreserv av­ sedda beställningarna, dels om inrättande av en kaptensbeställning för intendent med placering vid arméstabens organisationsavdelning, avsedd att handlägga bl. a. ärenden rörande budgetberäkningar samt förvaltnings- och ekonomiska ärenden i allmänhet, dels ock om inrättande av en beställ­ ning för förvaltare i kassatjänst i Ma 23, avsedd att ingå i personalreserv. Förslagen tillstyrkes alltjämt av civilförvaltningen. Arméchefen har vidare upprepat förslag om att en på personalförteck­ ningen för intendenturkåren uppförd, för chef för intendenturförvaltnings- skolan avsedd maj or sbeställning, överföres till skolans personalförteck­ ning och uppflyttas till beställning i Ma 33. Civilförvaltningen tillstyrker överföringen men förordar i avvaktan på den i det föregående (punkt 3) omnämnda översynen av löneställningarna för skolchefer att beställningen tills vidare bibehålies i Ma 30. T gällande personalförteckning för vissa utbildningsanstalter finns upp­ tagna 46 beställningar för kapten, ryttmästare eller löjtnant i Md 27 eller Md 23/19, varav It beställningar avses för avdelningschefer vid arméns underofficersskola. Av sistnämnda beställningar har en avsetts för beställ- ningshavare ur intendenturkåren. Sedan intendenturtruppernas utbild­

68

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

ning inordnats i trängorganisationen tjänstgör emellertid denne beställ-

ningshavare icke längre som avdelningschef utan har i stort sett att ut­

föra samma göromål som intendent vid förband. Arméchefen föreslår där­

för, med tillstyrkan av civilförvaltningen, att ifrågavarande beställning

överföres till intendenturkåren och därvid uppföres i Ma 27.

Av de på personalförteckningen för intendenturkåren uppförda 88 kap­

tensbeställningarna avses två för försvarsområdesstaberna. Vid två för-

svarsområdesstaber (Linköpings och Uppsala—Västerås) är enligt sär­

skilda medgivanden av Kungl. Maj :t två kaptener vid intendenturkåren

förordnade att, med avstående av dem i egenskap av beställningshavare

på aktiv stat tillkommande avlöningsförmåner, uppehålla arvodesbefatt-

ningarna för intendent. Motsvarande är förhållandet med den för pensio­

nerad officer avsedda arvodesbefattningen för förvaltningsofficer i 1: 30

vid infanteribefälhavarstaben i Karlskrona. Arméchefen har, med fram­

hållande av nödvändigheten av att förstärka försvarsområdesstabernas per­

sonaluppsättning, föreslagit att intendenturkåren tillföres fem kaptensbe­

ställningar, avsedda för befattningar såsom försvarsområdesintendenter,

varvid förutsatts att beställningarna hålles vakanta då befattningarna

uppehälles av pensionerade officerare. Förslaget har tillstyrkts av orga-

nisationsnämnden. Civilförvaltningen vill icke motsätta sig att förslaget

genomföres.

Av arméchefen framfört förslag om uppflyttning av sju beställningar för

förvaltare i intendenturförrådstjänst i Ma 21 till Ma 23 avstyrkes av civil­

förvaltningen med hänsyn till att löneställningen för ifrågavarande förval­

tare nyligen prövats.

11. Förändringar i övrigt beträffande arméingenjörkåren utom såvitt

avser armétggförvaltningen. Slutläget för personaluppsättningen vid armé­

ingenjörkåren fastställdes preliminärt genom beslut av 1948 års riksdag.

Vissa jämkningar i detta beslut gjordes av 1949 och 1950 års riksdagar (jfr

prop. 1951: 110, s. 78).

Arméchefen har föreslagit att beställningar för tre arméingenjörer av

1. graden i Ce 29 och tre arméingenjörer av 2. graden i Ce 27 planenligt

ordinariesättes. Förslaget tillstyrkes av civilförvaltningen.

Arméchefen har upprepat förslag i tidigare äskanden om inrättande av

beställningar för en armédirektör av 2. graden i Ca 31, avsedd för försvars­

stabens signaltjänstavdelning, och en arméingenjör av 2. graden i Ce 27,

avsedd för motoringenjör vid P 3. Förslagen tillstyrkes alltjämt av civil­

förvaltningen.

Civilförvaltningen tillstyrker även förslag av arméchefen om att inrätta

en arméingenjör sbeställning i Ce 25, avsedd för motorskolan.

I anledning av förslag av arméchefen att utöka arméingenjörkåren med

en beställning för armédirektör av 1. graden i Ca 33, avsedd för teknisk

militärattaché, ifrågasätter civilförvaltningen om icke detta personalbehov

tills vidare kan tillgodoses inom ramen för befintligt antal beställningar.

69

Av arméchefen framlagt förslag om att inrätta en beställning för armé-

direktör av 2. graden i Ca 31, avsedd för chef för en vid försvarsstabens ut-

rikesavdelning inrättad teknisk detalj, biträdes icke av civilförvaltningen.

Arméchefen har upprepat tidigare framfört förslag om överföring av

befattningar för två sakanslagsavlönade radaringenjörer i Cg 24 och Cg 22

vid Lv 3 och Lv 6 samt en sakanslagsavlönad vapeningenjör i Cg 22 vid

Lv 6 till arméingenjörkåren med inplacering, radaringenjörsbefattning-

arna i Ce 29 och vapeningenjörsbefattningen i Ce 27. Civilförvaltningen är

icke beredd tillstyrka förslaget i avvaktan på att löneställningarna för

dessa befattningar kommer under prövning av den med stöd av Kungl.

Maj :ts bemyndigande tillkallade utredningsmannen för översyn av löne-

gradsplaceringen för extra personal inom försvaret, avlönad från andra an­

slag än avlöningsanslag.

Arméchefen har vidare ånyo framlagt förslag dels om överföring till

arméingenjörkåren av befintliga befattningar för verkstadschef och verk-

stadsingenjör med avlöning från arméns avlöningsanslag och sakanslag,

varvid samtliga befattningar förutsättes skola ordinariesättas och befatt­

ningarna under sakanslag därjämte inplaceras i högre lönegrad, dels ock

om inrättande vid arméingenjörkåren av två beställningar för verkstads-

ingenjör i Ca 27, avsedda för tygverkstäderna vid Bodens tygstation och

P 3. Civilförvaltningen avstyrker att befattningarna för verkstadschef hän-

föres till arméingenjörkåren. Även om enligt civilförvaltningens mening

verkstadsingenjörsbefattningarna lämpligen skulle kunna inordnas i armé­

ingenjörkåren räknar civilförvaltningen dock i förevarande sammanhang

icke med att så sker. Däremot tillstyrker civilförvaltningen att de från

sakanslag avlönade befattningarna för verkstadschef och verkstadsingenjör

överföres till arméns avlöningsanslag, varvid ämbetsverket dock räknar

med oförändrade löneställningar. Civilförvaltningen tillstyrker att två be­

ställningar för verkstadsingenjör inrättas, dock att beställningarna förordas

skola placeras i Ce 27.

12. Förändringar i övrigt beträffande vissa personalstater. Arméchefen

har föreslagit att vid luftvärnet inrättas två för radar skolan avsedda

kaptensbeställningar i Ma 27. Av beställningarna avses den ena för skol-

adjutant, biträdande kurschef för befälskurser, chef för försöksavdelning

och förste lärare i radartjänst samt den andra för förste lärare i militär­

utbildning och chef för mekanikerutbildning. Civilförvaltningen tillstyrker

förslaget.

Beträffande trängtru pper na har arméchefen upprepat i tidigare

äskanden framfört förslag om att en av de för T 4 avsedda tre majors-

beställningarna skall omvandlas till beställning för överstelöjtnant. För­

slaget tillstyrkes alltjämt av civilförvaltningen.

Arméchef en har vidare upprepat tidigare förslag om att fyra förvaltar-

beslällningar i Ma 21 vid Irängtrupperna, avsedda för sjukvårdsförrådsför-

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

70

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

valtare, skall inplaceras i 23 lönegraden. Civilförvaltningen anser sig allt­

jämt icke kunna tillstyrka förslaget.

En av kaptensbeställningarna vid fälttygkåren avses för arméstabens

trängavdelning. Med hänsyn till befattningens förhållandevis ringa sam­

band med tygförvaltningstjänsten har arméchefen (skr.

29/12

1953) före­

slagit att beställningen överföres till trängtrupperna.

13. Förändringar i övrigt beträffande vissa utbildningsanstalter. Armé­

chefen har upprepat tidigare framfört förslag om att vid infanteriets

kadettskola inrättas en tjänst för förrådsman i Ce 11, avsedd för för­

rådet för signal-, eldlednings- och belysningsmateriel samt ackumulato­

rer. Civilförvaltningen tillstyrker att för ändamålet inrättas en förråds-

manstjänst men förordar att tjänsten i avvaktan på organisationsundersök-

ningar vid skolan upptages såsom extra.

På personalförteckning för krigsskolan finns uppförd en för gym­

nastik- och idrottsskolan avsedd extra tjänst för instruktör i Cg 19. Med

hänsyn till angelägenheten av att behålla nuvarande innehavare av tjäns­

ten föreslår arméchefen, med tillstyrkan av civilförvaltningen, att tjänsten

uppföres såsom extra ordinarie.

Arméchefen har föreslagit att tjänsten för förste vaktmästare i Ce 11

vid krigsskolan uppföres i Ca 14 med tjänstebenämningen materielförval-

tare. Med hänsyn till att löneställningen för tjänsten nyligen varit föremål

för överväganden i samband med översyn av vissa vaktmästartjänster

(prop. 1952: 241) avstyrker civilförvaltningen förslaget.

Civilförvaltningen (skr. 22/i 1954) har föreslagit att en extra tjänst för

biträde för skriv- och kontorsgöromål med halvtidstjänstgöring inrättas

vid skolan. Tjänsten avses för skolans kassaavdelning.

I propositionen 1952: 107 har förutsatts att beträffande de i propositio­

nen med tjänstebenämning vaktmästare upptagna tjänsterna skall under­

sökas i vad mån viss tjänst eller vissa tjänster bör med ändrad tjänstebe­

nämning uppföras i annan löneställning än den i propositionen upptagna.

Civilförvaltningen föreslår nu, efter förhandlingar med vederbörande per­

sonalorganisationer, att vid krigsskolan inrättas fyra tjänster för vaktman

i Ce 12 i utbyte mot tre vaktmästartjänster i Ce 10 och en med vaktmästar-

göromål förenad tjänst för hästskötare i Ce 10.

Arméchefen har, med tillstyrkan av civilförvaltningen, föreslagit att

tjänsten för skogvaktare i Ce 17 vid artilleriskjutskolan ordinarie­

sättes.

Beträffande signalskolan har arméchefen föreslagit att två beställ­

ningar för överfurir i Ma 14 uppflyttas till beställningar för rustmästare

i Ma 16 eller befattningar för yrkesinstruktör i Ce 17. I anslutning till sitt

i det föregående (punkt 5) redovisade ställningstagande till inrättande

av rustmästarbeställningar avstyrker civilförvaltningen det nu framförda

förslaget om inrättande av en dylik beställning. Ej heller är civilförvalt­

ningen beredd att tillstyrka förslaget om inrättande av en yrkesinstruk- törsbefattning.

Arméchefen har upprepat tidigare framfört förslag om att för befatt­ ningen som föreståndare för signalskolans verkstadsförråd, vilken befatt­ ning uppehälles av en kollektivavtalsanställd arbetare, inrättas en tjänst för förrådsman i Ce 11. Förslaget tillstyrkes alltjämt av civilförvaltningen.

Av chefen för signalskolan framförda förslag om inrättande vid skolan av en arvodesbefattning i 1: 22 för pensionerad underofficer (redogörare) och en befattning för kontorist i kassatjänst i Ce 13 kan civilförvaltningen, i avvaktan på närmare erfarenheter rörande kassatjänstens omfattning vid signalskolan efter radarskolans förflyttning, icke biträda.

Beträffande radarskolan har arméchefen föreslagit dels inrättande av en tjänst för tekniskt biträde i Ce 14, avsett främst för ritarbeten, dels ock uppflyttning av en tjänst för förrådsman i Cell till tjänst för för- rådsförman i Ce 13, avsedd som arbetsledare för förrådsvården beträffande radarmateriel och övrig teleteknisk utrustning. Civilförvaltningen är icke beredd tillstyrka förslagen i avvaktan på resultatet av organisationsunder- sökningar, som ämbetsverket förutsätter skola genomföras vid skolan sedan denna överflyttats till Göteborg.

I gällande personalförteckning finns för skyddsskolan, som varit an­ sluten till infanteriskjutskolan men numera utgör en särskild utbildnings- anstalt, uppförda en maj or sbeställning i Ma 30, avsedd för chef för skolan, och två beställningar för kapten, ryttmästare eller löjtnant i Md 27 eller Md 23/19, avsedda för lärare i gas- och röktjänst vid skolan. Civilförvalt­ ningen (skr. 27/u 1953) har framhållit att, då såväl skolchefen som övriga båda befattningshavare synes få betraktas som heltidstjänstgörande lärare, ersättning för lärarverksamheten bör utgå i form av utbildningsarvode. Civilförvaltningen har därför föreslagit att tre utbildningsarvoden, ettvart å 1 560 kronor, inrättas vid skyddsskolan. I samband därmed kan ett av de för infanteriskjutskolan jämte infanteri-, kavalleri- och pansarofficers- skolorna inrättade utbildningsarvodena å 1 560 kronor, vilket avsetts för skyddsskolan, indragas.

En av majorsbeställningarna vid fälttygkåren avses för chef för motor­ skolan. Arméchefen (skr. 1953) har föreslagit att beställningen upp­ föres på personalförteckning för motorskolan.

Civilförvaltningen (skr. 13/ii 1953) har, efter samråd med organisations- nämnden, föreslagit att vid infanteriskjutskolan inrättas en tjänst för biträde för skriv- och kontorsgöromål, avsedd för skolans förvaltnings- expedition.

14. Förändringar beträffande arméhundväsendet. Med hänsyn till per­ sonalens specialutbildning anses det nödvändigt att behålla densamma un­ der längre tid. Arméchefen har därför föreslagit att den för arméhund- skolan avsedda sergeantsbeställningen, vars innehavare uppnått sådan

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

71

72

Kungl. May.ts proposition nr 110.

ålder att han bör befordras till fanjunkare, omvandlas till fanjunkarbe-

ställning. Civilförvaltningen tillstyrker att sergeantsbeställningen utbytes

mot beställning för fanjunkare, styckjunkare eller sergeant.

Arméchefen har vidare föreslagit att tjänster inrättas vid arméhund-

väsendet dels för en tillsynsman i Ce 16, en förrådsförman i Ce 13, fem

andre hunddressörer i Ce 12 och ett kanslibiträde i Ce 11 i utbyte mot

tjänster för respektive en hunddressör i Ce 14, en förrådsman i Cg 11, fem

hundskötare i Ce 10 och ett extra biträde för skriv- och kontorsgöromål,

dels ock för en hantverkare i Ce 12, två förrådsmän i Ce 11 och tre hund­

skötare i Ce 10 i utbyte mot sex kollektivavtalsanställda arbetare. Förslag

har vidare framlagts av arméchefen om extraordinariesättning av tjänster

för två hantverkare i Cg 12, en bilförare i Cg 10, ett ekonomibiträde i

Cg 5 och två ekonomibiträden i Cg 4. Civilförvaltningen, som förutsätter

att arméhundskolan göres till föremål för förnyad översyn genom orga-

nisationsnämndens försorg, är icke beredd biträda arméchefens förslag i

vidare mån än att ämbetsverket tillstyrker extraordinariesättning av en

förrådsmanstjänst i Cg 11 och övriga föreslagna extraordinariesättningar

samt att tjänsten för extra biträde för skriv- och kontorsgöromål uppföres

på förteckningen för andra extra ordinarie tjänstemän än manskap.

15. Förändringar i övrigt beträffande militär personal. Arméchefen har

—- med erinran om att vid samtliga militärbefälsstaber utom VII. militär-

befälsstaben finns inrättade arvodesbefattningar i 1:30 för expeditions-

officer — föreslagit att en dylik befattning även inrättas vid VII. militär-

befälsstaben. Civilförvaltningen, som anser det tveksamt om, i avvaktan

på resultatet av en översyn av militärbefälsstabernas organisation, försla­

get bör bifallas, tillstyrker likväl i betraktande av de arbetsuppgifter, för

vilka den föreslagna befattningen är avsedd, att densamma inrättas.

Arméchefen har upprepat tidigare framfört förslag om att för perso­

naldetaljen vid överläkarens expedition inrättas en arvodesbefattning i 1: 22

för expeditionsunderofficer. Förslaget tillstyrkes alltjämt av civilförvalt­

ningen.

I gällande personalförteckning finns upptagen en för I 21 avsedd befatt­

ning för verkstadsunderofficer i 1: 22. Befattningen kan med hänsyn till

att tvätt- och reparationstjänsten vid regementet numera är centraliserad

utgå.

16. Förändringar beträffande läkar- och sjukvårdspersonal. Arméchefen

har upprepat tidigare framförda förslag om att inrätta beställningar för en

bataljonsläkare i Ca 27 vid infanteriets kadettskola, en bataljonsläkare i

Ca 25 vid ettvart av P 2, Lv 1, Lv 2 och Lv 3, samt en bataljonsläkare i

Ca 27 vid krigsskolan, sistnämnda beställning i utbyte mot en f. n. för

skolan disponerad extra tjänst för läkare i Cg 25. Förslagen biträdes allt­

jämt av civilförvaltningen.

Arméchefen har vidare föreslagit att en för Ing 1 avsedd bataljonsläkar-

73

beställning i Ca 27 uppflyttas till regementsläkarbeställning i Ca 29. Då

organisationsnämnden i anseende till värnpliktskontingentens storlek fun­

nit kåren i sjukvårdshänseende jämförbar med infanteriregemente räknar

civilförvaltningen med att uppflyttningen kommer till stånd.

Civilförvaltningen tillstyrker ett av arméchefen ånyo framfört förslag

om att en vid I 1 inrättad extra tjänst för sjukgymnast i Cg 13 med halv­

tidstjänstgöring omvandlas till extra ordinarie, fortfarande med halvtids­

tjänstgöring.

I gällande personalförteckning finns upptagna tjänster för sex instruk-

tionssköterskor i Ce 20 eller Ce 18, avsedda två för vardera T 2 och T 4

samt en för vardera TI och T 3. Sjukvårdsstyrelsen har framhållit att

den vid T 2 N bedrivna utbildningsverksamheten vid förbandets indrag­

ning fördelats på T 2 och T 3, vilket för T3:s del innebär en betydande

ökning av utbildningsverksamheten. På grund härav föreslår sjukvårds­

styrelsen, med tillstyrkan av arméchefen och civilförvaltningen, att ytter­

ligare en för T 3 avsedd tjänst för instruktionssköterska inrättas.

Vid vissa trängregementen har under ett antal år under 7 å 8 måna­

der måst anställas extra instruktionssköterskor för att säkerställa ett nöj­

aktigt utbildningsresultat. Då sådan personalförstärkning även framdeles

är oundgänglig vid T 2 i vad avser den del av utbildningsverksamheten,

som är förlagd till I 3, och vid T 1 har sjukvårdsstyrelsen, med tillstyrkan

av civilförvaltningen, föreslagit att medel beräknas för anställande av två

extra instruktionssköterskor i Cg 20 eller Cg 18 under längst åtta måna­

der för år.

Sjukvårdsstyrelsen har med hänsyn till att I 3 icke längre kommer att

tilldelas värnpliktiga i sjukvårdstjänst föreslagit att ytterligare en tjänst

för sjukvårdsbiträde i Ce 5 tillföres regementet. Förslaget tillstyrkes av

civilförvaltningen.

Enligt bemyndigande av Kungl. Maj :t må sjukvårdsstyrelsen anställa

intill 20 sjuksköterskor i försvarets reservsjuksköterskekår. Ersättning till

reservsjuksköterska utgår med årsarvode av 768 kronor jämte dagarvode

av tio kronor vid föreskriven tjänstgöring. Sjukvårdsstyrelsen har med

hänsyn till behovet av extra sjuksköterskepersonal vid försvaret och ange­

lägenheten ur beredskapssynpunkt att så många sjuksköterskor som möj­

ligt bli förtrogna med de speciella förhållanden, under vilka den militära

sjukvården bedrives, ansett en utökning av kåren erforderlig. Då ökningen

anses böra ske stegvis har sjukvårdsstyrelsen för nästa budgetår föreslagit

eu ökning med tio reservsjuksköterskor. Förslaget tillstyrkes av civilför­

valtningen.

Civilförvaltningen (skr. 27/n 1953) har anmält att det med nuvarande

löneförmåner föreligger synnerligen stora svårigheter att förvärva och i

tjänst behålla reservsjuksköterskor. Vid förhandlingar med vederbörande

personalorganisation har enighet nåtts om att årsarvodet bör höjas till

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

74

1 008 kronor samt dagarvodet utgå med 10 kronor vid tjänstgöring inom

och 17 kronor vid tjänstgöring utom egen bostadsort. Civilförvaltningen,

som anser sig böra biträda den träffade överenskommelsen, har i samråd

med sjukvårdsstyrelsen hemställt att års- och dagarvode till reservsjuk­

sköterska fr. o. m. den 1 juli 1954 må utgå med angivna belopp. Ett bifall

härtill beräknas medföra en kostnadsökning för arvoden till 30 sjukskö­

terskor av i runt tal 15 100 kronor.

17. Förändringar beträffande ekonomipersonal. Arméchefen har före­

slagit att tjänsterna för köksföreståndare i Ca 18 respektive biträdande

köksföreståndare i Ca 14 vid I 2, 112 och T 1 uppflyttas till Ca 20 respek­

tive Ca 16. Till stöd härför åberopas att portionstagarantalet vid nämnda

förband numera uppgår och även för framtiden beräknas komma att uppgå

till lägst det tal som gäller för förband, där tjänster av ifrågavarande slag

med tillämpning av i propositionen 1951: 227 angivna principer hänförts

till 20 respektive 16 lönegraden. Civilförvaltningen framhåller att i betrak­

tande av de principer efter vilka inplaceringen av köksföreståndartjäns-

terna ägt rum arméchefens förslag förefaller sakligt grundat. Emellertid

måste förutsättas att en lönegradsplacering, som bygger på sådana siffer­

mässiga beräkningar som dem, om vilka här är fråga, alltid måste komma

att medföra vissa ojämnheter till följd av från tid till annan uppkommande

variationer i underlaget för inplaceringen. Uppenbart synes enligt civil­

förvaltningen också vara att jämkningar i lönegradsplaceringen icke kan

företagas med utgångspunkt från varje sådan variation. Vid sådant för­

hållande och då enligt civilförvaltningens mening hittills alltför kort tid

förflutit fi ån genomförandet av den nu aktuella tjänsteförteckningsrevi-

sionen för att jämkningar bör företagas, räknar ämbetsverket icke med

bifall till arméchefens förslag.

I gällande personalförteckning finns övergångsvis uppförd en tjänst för

kokerska i Ce 6, avsedd för Ing 3. Då innehavaren av tjänsten avgått med

pension kan tjänsten indragas.

Civilförvaltningen har i yttrande (4/s 1953) över framställning i ämnet

av chefen för A 6, med tillstyrkan av arméchefen, arméförvaltningen och

organisationsnämnden, föreslagit att vid A 6, i avvaktan på resultatet av

blivande översyn rörande personalbehovet vid regementet, inrättas en extra

tjänst för biträdande köksföreståndare i Cg 14, avsedd för skjutfältet vid

Skillingaryd. Till stöd för förslaget åberopas förläggningsfrekvensen vid

skjutfältet.

18. Förändringar i övrigt beträffande förråds-, vakt- och maskinperso­

nal. I gällande personalförteckning finns för arméns underofficersskola

uppförd en tjänst för maskinist i Ca 16. Enligt till förteckningen medde­

lade föreskrifter gäller att tjänsten ej må vid ledigblivande återbesättas

utan medgivande av Kungl. Maj :t och att innehavaren av tjänsten må för­

ordnas att mot vikariatslön bestrida göromål som eljest ankomma på

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

75

maskinmästare i Ca 17. Fortifikationsförvaltningen (skr. 21/9 1953) har

föreslagit att tjänsten, som är vakant, indrages och ersättes med en tjänst

för maskinmästare i 17 lönegraden, vilken i avvaktan på statsmakternas

ställningstagande till frågan om inrättande av garnisonsmaskinistorganisa-

tionen bör upptagas såsom extra. Kungl. Maj:t har den 2 oktober 1953

medgivit att vid skolan må tills vidare intill utgången av budgetåret 1953/54

finnas inrättad en extra tjänst för maskinmästare i Cg 17, varvid den ordi­

narie maskinisttjänsten förutsatts skola hållas vakant.

I gällande personalförteckning finns uppförda två tjänster för eldare

av 1. klassen i Ca 11 vid A 8. Enligt till förteckningen meddelade före­

skrifter gäller att tjänsterna ej må vid ledigblivande återbesättas utan med­

givande av Kungl. Maj :t samt att innehavaren av en av tjänsterna må

förordnas att mot vikariatslön bestrida göromål som eljest ankommer på

reparatör i Ca 13. Fortifikationsförvaltningen (skr. 9/e 1953) har anmält

att en av tjänsterna är vakant. Med hänsyn härtill och då tjänster för

eldare av 1. klassen är under avveckling har fortifikationsförvaltningen,

med tillstyrkan av civilförvaltningen, föreslagit att tjänsten indrages och

ersättes med en reparatör stjänst i 12 lönegraden, vilken i avvaktan på stats­

makternas ställningstagande till frågan om inrättande av garnisonsmaski-

nistorganisationen bör upptagas såsom extra. Kungl. Maj :t har den 2 okto­

ber 1953 medgivit att vid regementet må tills vidare intill utgången av

budgetåret 1953/54 finnas inrättad en extra tjänst för reparatör i Cg 12,

varvid en av de ordinarie eldartjänsterna förutsatts skola hållas vakant.

I gällande personalförteckning finns uppförd en tjänst för maskinist

i Ca 16 vid Lv G. Enligt till förteckningen meddelad föreskrift gäller att

tjänsten vid ledigblivande ej må återbesättas utan medgivande av Kungl.

Maj :t. Fortifikationsförvaltningen (skr. 28/o 1953) har framhållit att tjäns­

ten, som beräknas inom den närmaste tiden bli vakant, med hänsyn till

att vid den genomförda klassificeringen av försvarets fasta maskinanlägg­

ningar maskinanläggningen vid kåren hänförts till anläggningsgrupp 4,

bör vara placerad i 15 lönegraden. I anslutning därtill har fortifikations­

förvaltningen föreslagit dels att, med vakantsättande av den ordinarie

maskinisttjänsten, en tjänst för maskinist i Ce 15 inrättas intill den 1 juli

1954, dels ock att fr. o. in. nästa budgetår maskinisttjänsten i Ca 16 ut­

bytes mot eu dylik tjänst i Ca 15. Kungl. Maj:t har den 30 oktober 1953

medgivit att vid kåren må tills vidare intill utgången av budgetåret 1953/54

finnas inrättad en maskinisttjänst i Ce 15, varvid förutsatts att den ordi­

narie maskinisttjänsten hålles vakant.

I gällande personalförteckning finns för I 7 uppförda två maskinist­

tjänster i Ca 16, varav den ena avses för förläggningen å Revinge. Inne­

havaren av denna tjänst må, enligt till förteckningen meddelad föreskrift,

förordnas alt mot vikariatslön bestrida göromål som eljest ankomma på

maskinmästare i Ca 17. Civilförvaltningen (skr. 2-/i 1954) har framhållit att

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

76

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

från arméstabens sida räknas med att I 7:s särförläggning bibehålies. Även

om särförläggningen skulle upphöra föreligger enligt arméstaben ett stadig­

varande behov av ifrågavarande förläggningsutrymmen för försvaret. Med

hänsyn härtill kan enligt civilförvaltningen anledning icke längre anses

föreligga att bibehålla nuvarande provisoriska anordning beträffande

maskinisttjänsten å Revinge. Civilförvaltningen har därför, efter samråd

med fortifikationsförvaltningen, föreslagit att tjänsten omvandlas till

tjänst för maskinmästare i Ca 17.

Civilförvaltningen har, i anslutning till vad i det föregående (punkt 13)

anförts beträffande innehållet i ifrågavarande hänseende i propositionen

1952:107, efter förhandlingar med vederbörande personalorganisationer

föreslagit att 16 tjänster för vaktmästare i Ce 10, varav nio vid A 8 och

sju vid arméns intendenturförråd i Stockholm, uppflyttas till tjänster för

vaktman i Ce 12.

Enligt gällande personalförteckning finns vid A 4 inrättad en extra

tjänst för hantverkare i Cg 12, avsedd för det s. k. Björnängelägret. Armé­

chefen har föreslagit att tjänsten uppföres såsom extra ordinarie. Med

hänsyn till att behovet av tjänsten bestyrkts vid organisationsnämndens

undersökningar tillstyrker civilförvaltningen förslaget.

Av arméchefen med tillstyrkan av fortifikationsförvaltningen framlagt

förslag om utbyte av en extra tjänst för värmeskötare i Cg 11 vid fortifika-

tionsbefälhavarstaben i Boden mot tjänst för eldare i Cell är civilför­

valtningen i avbidan på slutligt ställningstagande till frågan om maskin­

tjänstens ordnande i Boden icke beredd biträda.

Arméchefen har med tillstyrkan av fortifikationsförvaltningen föreslagit

att en vid A 6 inrättad tjänst för eldare i Ce 10, avsedd för skjutfältet vid

Skillingaryd, uppflyttas till Ce 11. Förslaget tillstyrkes jämväl av civil­

förvaltningen.

Arméchefen har upprepat tidigare framfört förslag om att i utbyte mot

två kollektivavtalsanställda arbetare inrätta två förrådsmanstjänster i Ce 11

vid fortifikationsbefälhavarstaben i Boden. I avvaktan på resultatet av

blivande organisationsundersökningar vid staben är civilförvaltningen allt­

jämt icke beredd tillstyrka förslaget.

19. Förändringar i övrigt beträffande kontorspersonal. Av arméchefen

framlagt förslag om ordinariesättning av för kassatjänst vid IV. militär-

befälsstaben avsedda tjänster för en kansliskrivare i Ce 15 och en konto­

rist i Ce 13 avstyrkes av civilförvaltningen.

Arméchefen och 1947 års biträdesutredning (skr. 13/e 1953) har före­

slagit uppflyttning av två kontorsbiträdestjänster i Ca 8 vid fortifikations-

befälhavarstaben i Boden till tjänster för respektive kontorist i Ca 13, av­

sedd för avlöningsuträkning in. in., och kanslibiträde i Ca 11, avsett för

dispositionsbokföring m. in. Civilförvaltningen räknar med uppflyttning av

tjänsterna i enlighet med förslagen.

77

Biträdesutredningen har vidare framlagt förslag om att uppflytta en för

föreståndare för centralexpeditionen vid fortifikationsbefälhavarstaben i

Boden avsedd kanslibiträdestjänst i Ce 11 till tjänst för kontorist i Ce 13.

Civilförvaltningen tillstyrker förslag av arméchefen om dels att vid IV.

militärbefälsstaben en kanslibiträdestjänst i Cell ordinariesättes och en

dylik tjänst i Cg 11 upptages som extra ordinarie, dels ock att tre extra

biträden för skriv- och kontorsgöromål, varav två vid IV. militärbefäls­

staben och en vid T 2, uppföres på personalförteckningen för andra extra

ordinarie tjänstemän än manskap.

Arméchefen har föreslagit att en halvtidstjänst för biträde för skriv- och

kontorsgöromål, avsedd för väg- och vattenbyggnadskårens chefsexpedi­

tion, inrättas. Civilförvaltningen vill icke motsätta sig att en dylik tjänst

inrättas men förordar att densamma upptages som extra.

I enlighet med principerna för reglerad befordringsgång för biträdes-

personal föreslår civilförvaltningen att tillhopa 75 kontorsbiträdestjänster

i Ca 8 tillkommer i utbyte mot samma antal biträdestjänster för skriv- och

kontorsgöromål, nämligen

vid arméöverläkarens expedition en tjänst;

vid militärbefälsstaberna tre tjänster, av vilka två vid I. och en vid V.

militärbefälsstaben;

vid försvarsområdesstaberna 25 tjänster, av vilka fem vid Malmö, en

vid Kalmar—Växjö, en vid Gävle, två vid Härnösand—Sundsvalls, fyra vid

Göteborg—Halmstads, tre vid Uddevalla, en vid Linköpings, en vid Stock­

holms, tre vid Uppsala—Västerås, tre vid Karlstads och en vid Falu för-

svarsområdesstab;

vid infanteriet 18 tjänster, av vilka tre vid ettvart av I 1, 18, I 11 och

113, två vid I 5 samt en vid ettvart av 112, 114, 118 och I 20;

vid pansartrupperna fyra tjänster, av vilka två vid P 1 samt en vid vart­

dera av P 2 och P 3;

vid artilleriet 11 tjänster, av vilka sju vid A 2, två vid A 1 samt en vid

vartdera av A 3 och A 7;

vid luftvärnet sju tjänster, av vilka två vid ettvart av Lv 2, Lv 6 och

Lv 7 samt en vid Lv 4;

vid ingenjörtrupperna tre tjänster vid Ingl; ävensom

vid tr ängtrupper na tre tjänster, av vilka två vid T 1 och en vid T 2.

20. Övriga personalförändringar m. m. Av arméchefen framfört förslag

om att uppflytta skogvaktartjänsten i Ca 17 vid fortifikationsbefälhavar­

staben i Boden till Ca 19 anser sig civilförvaltningen med hänsyn till att

löneställningen för tjänsten prövats så sent som vid 1952 års höstriksdag

icke kunna biträda.

Civilförvaltningen tillstyrker förslag av arméchefen om att den extra

tjänsten för skogvaktare i Cg 17 vid P2 omvandlas till extra ordinarie.

Civilförvaltningen (skr. 2n/i

2

1953) har i anledning av framställning från

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

78

Kiingl. Maj:ts proposition nr 110.

fortifikationsförvaltningen rörande inrättande vid platsbefälet i Karlsborg

av en tjänst för brandmästare i Ce 17, avsedd som chef för garnisonsbrand­

kåren i Karlsborg, framhållit att enligt uttalande i betänkande den 1 de­

cember 1953 av den utredningsman, som haft att verkställa översyn av

föreliggande utredningar och förslag rörande den regionala och lokala

fastighetsförvaltningen inom försvaret m. in., det i princip syntes lämpligt

att brandtjänsten vid arméns truppförband inordnades under kasernvårds-

avdelningen, där kasernunderofficerens lokalkännedom gjorde honom spe­

ciellt lämpad att leda brandtjänsten. I betänkandet har emellertid icke

framlagts något förslag om vid vilka förband så skall ske. Civilförvalt­

ningen, som förutsätter att det skall ankomma på fortifikationsförvalt­

ningen att närmare överväga denna fråga liksom frågan om behovet av

brandavdelningar överhuvudtaget vid förbanden, är i avvaktan på dessa

överväganden icke beredd tillstyrka inrättande av den föreslagna tjänsten.

Kostnaderna för avlöning åt indelt manskap under nästa budgetår upp­

skattar civilförvaltningen till 95 000 kronor, innebärande en kostnadsminsk­

ning av 5 000 kronor. Antalet kvarstående indelta beräknar arméchefen

till 47.

I likhet med arméchefen beräknar civilförvaltningen kostnaderna för

timarvoden till civila lärare för manskapsutbildning till 320 000 kronor,

innebärande en kostnadsökning med 50 000 kronor.

Enligt från arméförvaltningens tygavdelning lämnad uppgift beräknas

inkomstmedlen under uppbördsposten Avlöningar till viss personal i verk-

stadsdrift för nästa budgetår minska med i runt tal 132 000 kronor. Då

dessa beräkningar grundar sig på nuvarande personalläge och den av civil­

förvaltningen i det föregående förordade överföringen till förevarande av-

löningsanslag' av lönekostnaderna för viss annan verkstadspersonal m. in.

kommer att medföra en ökning av ifrågavarande inkomstmedel med 132 456

kronor upptager civilförvaltningen posten till oförändrat belopp.

De löneregleringar, som föranledes av propositionerna 1953: 134 och

1953: 165, beräknas enligt civilförvaltningen medföra en merkostnad under

förevarande anslag av i runt tal 321 000 kronor.

21. Rationaliseringen av stabs- och förvaltningstjänsten m. m.

grundval av organisationsnämndens undersökningar har chefen för armén

avgivit förslag till ändrad organisation av de i sammanställningen angivna

förbanden. Arméchefens förslag har avgivits i samråd med organisations-

nänmden och efter hörande av civilförvaltningen.

Arméchefens förslag till ändrad organisation av kommendantsstaben i

Stockholm tillika stab för Stockholms försvarsområde innebär i huvudsak

följande. Med hänsyn till att huvuddelen av stabens arbetsuppgifter är

betingade av verksamheten inom fo 44 bör benämningen ändras till »Sta­

ben för Stockholms försvarsområde tillika kommendantsstab i Stock­

holm». För svar sområdesbefälhavaren uppbär f. n. lön enligt lönegraden

Kungl. Maj:ts proposition

nr

110.

79

Mo 14 eller arvode enligt löneklassen 2:14. Organisationsnämnden anser

det skäligt att en beställning för överste i lönegraden Mo 15 avses för be­

fattningen. Civilförvaltningen och chefen för armén föreslår att försvars-

områdesbefälhavarens löneställning prövas av de jämlikt Kungl. Maj :ts

bemyndigande den 30 mars 1951 tillkallade sakkunniga för översyn av

löneställningen för vissa chefstjänstemän. Genom beslut den 5 juni 1953

fastställde Kungl. Maj :t organisationen av flertalet försvarsområdesstaber.

Det nu avgivna förslaget avseende Stockholms försvarsområdesstab är

grundat på de principer som fastställdes genom nämnda beslut. För hand­

läggning av ärenden som berör garnisonstjänsten i Stockholm bör till­

komma en särskild garnisonsavdelning. Beträffande de i sammanställ­

ningen upptagna tjänsterna må följande anföras. Kaptensbeställningarna

avses för vissa göromål på mobiliseringsavdelningen och för befattningen

såsom adjutant på stabsavdelningen. En arvodesbefattning i 1: 30, avsedd

för adjutant på stabsavdelningen, föreslås skola utbytas mot en motsvarande

arvodesbefattning för chef för garnisonsavdelningen. Av föreslagna över-

furirsbeställningar avses två för utbildningsavdelningen och fyra för tyg­

avdelningen. Därest förslaget i denna del genomföres kan en befattning

för pensionerad underofficer i 1: 22 (ammunitionsförvaltare) samt tjäns­

terna för två bilförare i Ce 10 utgå ur organisationen. Innehavaren av den

föreslagna arvodesbefattningen i 1: 32 för utbildningsofficer avses ersätta

en kapten ur infanteriet, som f. n. kommenderas till tjänstgöring vid sta­

ben. En arvodesbefattning i 1: 30 för förvaltningsofficer föreslås skola

utgå och en arvodesbefattning i 1: 30 för biträdande mobiliseringsofficer

anses böra tillkomma. För utbildnings- och hemvärnsavdelningarna samt

förvaltningsexpeditionen föreslås skola tillkomma tre arvodesbefattningar i

1:22. I samband med att Lv3:s mobiliseringscentral utgick ur organisa­

tionen överflyttades provisoriskt viss personal, avsedd för materielvård

in. m. från Lv 3 till fo 44. Av denna personal bör följande, enligt armé­

chefens förslag, uppföras på personalförteckningen för fo 44, nämligen 1

arvodesbefattning i 1: 22 för tygunderofficer, 2 tjänster i Ca 13 för för-

rådsförmän samt 7 tjänster i Ce 11 för förrådsmän. Två tjänster för skriv-

och kontorsgöromäl samt en extra tjänst för kanslibiträde kan vid bifall

till den föreslagna organisationen utgå. För assistenten för frivilligfrågor

beräknas en tjänstgöringstid av 12 månader per år.

Enligt det av Kungl. Maj :t fastställda reglementet för arméns jägar­

skola är försvarsområdesbefälhavaren för Kiruna—Jokkmokks försvars­

område tillika chef för jägarskolan. Förvaltningsgöromålen vid skolan

omhänderhaves av försvarsområdesstaben. Chefen för armén föreslår, att

försvarsområdesbefälhavaren befrias från chefsskapet över skolan. Som

chef för skolan bör enligt arméchefens förslag avses den major som f. n.

är chef för skolans utbildningsförband. Majorsbeställningen bör i sam­

band därmed ändras till beställning för chef för arméns jägarskola. Löne-

80

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

ställningen för skolchefen bör omprövas. Arméohefen räknar tills vidare

med lönegraden Ma 30. Skolan bör i frågor rörande inre tjänst, allmän

ordning, anslagsförvaltning m. m. vara underställd försvarsområdesbefäl-

havaren för fo 66/65. Skolchefen bör dock i egenskap av lokal förvalt­

ningsmyndighet meddela beslut i förvaltningsfrågor berörande anslagen till

övningar och utbildning. Förvaltnings- samt expeditionstjänsten för sko­

lan skall liksom f. n. omhänderbavas av försvarsområdesstaben. Beträf­

fande de av arméchefen avgivna förslagen till ändrad personalorganisa­

tion vid fo 66/65 torde följande få framhållas. Den för befattningen som

tygofficer nu befintliga kaptensbeställningen i Ma 27 bör ombildas till kap­

tensbeställning i Md 27. För att biträda tjänstegrenscheferna med mobili-

seringsarbete m. m. bör avses en fanjunkare eller sergeant på aktiv stat.

För ändamålet hemställes om en beställning för fanjunkare eller sergeant.

Fem av de på jägarskolans stat upptagna överfurirsbeställningarna avses

för förvaltningstjänst. Med hänsyn till att skolans förvaltningstjänst skall

omhänderhavas av försvarsområdesstaben bör ifrågavarande fem över-

furirsbeställningar överföras till försvarsområdesstabens stat. Därutöver

föreslår arméchefen att ytterligare fyra beställningar för överfurirer in­

rättas. Tre av dessa avses ersätta tjänster för en förrådsförman i Ce 13

vid ammunitionsförrådet samt två bilförare i Ce 10. Den fjärde överfurirs-

beställningen avses för befattningen såsom föreståndare för budcentralen.

Den för förråden avsedda personalen bör, utöver angivet utbyte av en

tjänst för förrådsförman mot en beställning för överfurir, ändras såtill­

vida, att en tjänst för förrådsförman i Ce 13 utgår och sex tjänster för

förrådsmän i Ce 11 tillkommer. Arméchefen föreslår slutligen att vissa i

sammanställningen angivna extra tjänster för eldare och biträden för

skriv- och kontorsgöromål utbytes mot extra ordinarie motsvarande tjäns­

ter samt att en extra tjänst för biträde för skriv- och kontorsgöromål in­

drages. För assistenten för frivilligfrågor beräknas en sammanlagd arbetstid

av 10 månader per år.

I statsverkspropositionen för innevarande år (bil. 6, s. 88 o. f.) an­

mäldes frågan om arvode till instruktörer vid den frivilliga försvarsverk-

samheten. Därvid framhölls, att en promemoria med vissa synpunkter på

frågan översänts till försvarets civilförvaltning med anmodan till ämbets­

verket att i samråd med chefen för armén och centralförbundet för be-

fälsutbildning avgiva yttrande i anledning av vad i promemorian anförts

ävensom avgiva förslag till de bestämmelser som borde av Kungl. Maj:t

utfärdas därest frågan komme att lösas enligt i promemorian angivna rikt­

linjer. Ifrågavarande förslag har numera ingivits och Kungl. Maj :t har

den 15 januari 1954 meddelat bestämmelser i ämnet. Bestämmelserna

innebär i huvudsak att instruktörerna äger uppbära årsarvoden enligt ett

särskilt system.

Förslaget till ändrad organisation av Stockholms luftvärnsregemente

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

81

och laflvärnsskjutskolan är uppgjord på grundval av den av Kungl.

Maj:t fastställda organisationen av stabs- och förvaltningstjänsten

in. in. vid luftvärnsregementen. Därutöver har undersökts skjutskolans

ställning i förhållande till Lv 8. Förslaget innebär i huvudsak följande.

Skjutskolan bör med avseende pa förvaltningen vara underställd chefen

för Lv 3. Förvaltningsärenden berörande utbildningen bör dock avgöras

av skolchefen i egenskap av lokal förvaltningsmyndighet. Viss personal,

som upptagits under särskild rubrik i sammanställningen, bör till följd

av den angivna utformningen av organisationen överföras från LvSS till

Lv 3. Beträffande personaluppsättningen vid Lv 3 må i anslutning till

sammanställningen följande anföras. Förvaltarbeställningarna, vilka av­

ses för expeditionsföreståndare, personalregistrator och tygförvaltare, in­

rättades fr. o. m. budgetåret 1951/52 men har i avvaktan på resultatet

av organisationsundersökningarna hållits vakanta. När förvaltarbeställ­

ningarna tillsättes kan två styckjunkarbeställningar och en arvodesbefatt-

ning i 1: 22 för tygunderofficer utgå. Innehavaren av den föreslagna tjäns­

ten för arméingenjör av 1. graden avses för arbetsuppgifter sammanhäng­

ande med den till förbanden hörande radarutrustningen. För ifrågava­

rande uppgifter finnes f. n. en tjänst för ingenjör i Cg 24, med avlöning

från sakanslag, som vid bifall till förslaget att inrätta en tjänst på armé-

ingenjörkårens stat kan utgå. Förutom den nämnda arvodesbefattningen

i 1: 22 för tygunderofficer kan, enligt förslaget, arvodesbefattningarna i

1:22 för biträde i personaldetalj, biträden åt mobiliseringsofficer och

regementsintendent samt köksföreståndare utgå. Arvodesbefattningen i

1:22 för skjutplatsunderofficer föreslås med hänsyn till de arbetsuppgif­

ter som tillhör skjutfältet skola utbytas mot arvodesbefattning i 1: 23 för

förvaltningsunderofficer. Tre arvodesbefattningar i 1: 22 anses böra till­

komma för expeditionsunderofficer, föreståndare för förrådsbokförings-

kontor samt stabsunderolficer. Tjänsten för förrådsförman i Ce 13 avses

för befattningen såsom motorbåtsförare m. m. För att nå överensstäm­

melse med fastställd normalorganisation erfordras för stabs-, mobilise­

rings- och intendenturavdelningarna tre kanslibiträdestjänster i Ce 11 var­

jämte en extra sådan tjänst föreslås skola utbytas mot en extra ordinarie

motsvarande tjänst. Verkställda organisationsundersökningar har visat,

att behov föreligger av ytterligare tre förrådsmän i Ce 11. Vissa i sam­

manställningen särskilt angivna tjänster har i samband med att förban­

det flyttade från Stockholm till Norrtälje överförts till fo 44. Sju tjänster

för biträden för skriv- och kontorsgöromål erfordras icke längre. Två mot­

svarande tjänster för deltidstjänstgörande skrivbiträden bör dock till­

komma. Den vid LvSS placerade arvodesbefattningen i 1: 22 för förråds-

undcrofficer erfordras icke längre.

Föreliggande förslag till organisation av Svea och Göta ingenjörkårer

är uppgjorda under beaktande av de undersökningar som låg till grund

ti

108 54

Bihang till riksdagens protokoll 1954. 1 samt. Nr 110.

82

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

för Kungl. Maj :ts beslut rörande organisationen av Bodens ingenjörkår.

Beträffande personalorganisationen innebär detta i förhållande till per­

sonalförteckningen för innevarande budgetår, enligt arméstabens beräk­

ningar, att för envar av Svea och Göta ingenjörkårer erfordras förvaltar-

beställningar i Ma 21 för expeditionsföreståndare och personalregistrator

samt två förvaltarbeställningar i Ma 23 för förråd som lyder under tyg­

officeren. Vid bifall till förslaget kan antalet beställningar för fanjunkare

i Ma 19 vid ingenjör trupperna minskas med sammanlagt fyra samt an­

talet beställningar för ingenjörförrådsförvaltare i Ca 23 minskas med två.

Ifrågavarande beställningar för ingenjörförrådsförvaltare bör dock över­

gångsvis bibehållas intill nuvarande innehavares avgång. En överfurirs-

beställning i Ma 14 anses böra tillkomma för den till Ing 1 hörande fält­

arbetsskolan. Antalet arvodesbefattningar i 1: 22 för tygunderofficerare

vid Ing 1 och Ing 2 kan minskas med två respektive tre. Vid vartdera av

Ing 1 och Ing 2 bör en arvodesbefattning i 1: 22 för föreståndare för förråds-

bokföringskontor tillkomma och två arvodesbefattningar i 1:22 för bi­

träde åt regementsintendent och köksföreståndare utgå. Vid Ing 1 bör

tillkomma en arvodesbefattning i 1:30 för chef för kasernkompani

och en arvodesbefattning i 1: 22 för expeditionsunderofficer vid batal-

jonsexpedition. Vid Ing 2 bör tillkomma två arvodesbefattningar i 1:22

för expeditionsunderofficerare vid stabsavdelning och ekonomigrupp samt

utgå en arvodesbefattning i 1: 22 för förrådsunderofficer vid mobilise-

ringscentral. Ifrågavarande mobiliseringscentral förutsättes icke komma

att upprättas. Den i sammanställningen upptagna tjänsten för förråds-

förman i Ce 13 avses för förråd som lyder under intendenten vid Ing 1.

Av föreslagna tjänster för förrådsmän i Cell avses nio för Ing 1 och fem

för Ing 2. För befattningarna som föreståndare för skrivcentral, förestån­

dare för plåt- och maskingrupp, biträde vid proviantredovisning m. m.

samt tjänsteman för handhavande av hemliga handlingar m. m. hemställes

om fyra kanslibiträdestjänster vid Ing 1 respektive Ing 2. En tjänst för

biträde för skriv- och kontorsgöromål bör tillkomma vid Ing 1. Två mot­

svarande tjänster vid Ing 2 bör utgå. Beträffande Ing 1 har arméchefen

dessutom föreslagit, att en tjänst för ingenjörbiträde i Cg 17 inrättas för

vissa arbetsuppgifter vid fältarbetsskolan. Den för fältarbetsskolan av­

sedda personalen bör enligt arméchefens uppfattning redovisas under sär­

skild rubrik i personalförteckningarna. Slutligen föreslås att löneställ-

ningen för chefen för Ing 1 prövas av de av Kungl. Maj :t tillkallade sak­

kunniga för översyn av löneställningen för vissa chefstjänstemän.

Stabs- och förvaltningstjänsten vid Signalregementet har ansetts i hu­

vudsak kunna ordnas i enlighet med den av Kungl. Maj:t fastställda orga­

nisationen av motsvarande tjänst vid infanteriregementen. Beträffande

den för stabs- och förvaltningstjänsten föreslagna personalorganisationen

må följande anföras. För ifrågavarande uppgifter disponeras två rege-

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

83

mentsofficersbeställningar. Undersökningarna har visat att dessa i första

hand bör avses för utbildnings- och mobiliseringsavdelningarna. Organisa-

tionsnämnden har därför räknat med en kapten som chef för stabsavdel­

ningen. Enligt nämndens synpunkt är det dock önskvärt med en rege­

mentsofficer för denna befattning. Arméchefen föreslår att för ändamålet

inrättas en beställning för major i Ma 30 i utbyte mot en beställning för

kapten i Ma 27. De föreslagna beställningarna för två förvaltare i Ma 21

avses för expeditionsföreståndare respektive personalregistrator. Om

nämnda förvaltarbeställningar inrättas kan beställningar för två fanjun­

kare i Ma 19 utgå. För tygförrådstjänsten m. m. föreslås inrättande av

en beställning för förvaltare i Ma 23 på fälttygkårens stat i utbyte mot

en tjänst för signalförrådsförvaltare i Ca 23. Sistnämnda beställning bör

dock bibehållas intill nuvarande innehavares avgång. En befintlig arvo-

desbefattning i 1: 30 för biträdande mobiliseringsofficer erfordras icke i

den föreslagna organisationen. För uppgiften såsom chef för kasernkom­

paniet föreslås skola tillkomma en arvodesbefattning i 1: 30. Fyra arvo-

desbefattningar i 1: 22 för respektive biträde i personaldetaljen, biträde

åt regementsintendenten, köksföreståndare och tygunderofficer kan utgå.

Däremot innebär förslaget, att arvodesbefattningar i 1: 22 för en förestån­

dare för förrådsbokföringskontoret och en stabsunderofficer tillkommer.

För tillsyn, reparation m. m. av viss för övnings- och undervisningsända-

mål erforderlig telemateriel finns f. n. tillfälligt anställd en pensionerad

linjeförman med månatligt arvode å cirka 750 kronor från sakanslag.

Arméchefen räknar för dessa arbetsuppgifter med en förste reparatijr i

Ce 15 i stället för nuvarande befattningshavare. Verkställda undersök­

ningar av förrådstjänsten har utvisat ett behov av ytterligare fyra förråds-

män. Av de föreslagna fyra kanslibiträdestjänsterna avses en för befatt­

ningen såsom föreståndare för skrivcentralen, två för vissa uppgifter inom

mobiliseringsavdelningen samt en för proviantredovisning m. m.

Förevarande förslag bygger på förutsättningen alt Signalregementets

kompani i Boden ombildas till en bataljon och frigöres från signalrege­

mentet i Stockholm. Bataljonen föreslås skola benämnas Bodens signal­

bataljon (S3). Det nybildade förbandet skulle, liksom nu är fallet beträf­

fande S 1 B, anslutas till I 19 och i disciplinärt avseende samt i allt vad

rör inre tjänst och allmän ordning ävensom i viss utsträckning i frågor

som rör förvaltningstjänst underställas chefen för I 19. Förvaltningsären­

den rörande utbildning och övningar bör avgöras av chefen för S 3 i egen­

skap av lokal förvaltningsmyndighet. Förslaget medför att personalorga­

nisationerna vid såväl signalförbandet som I 19 och fo 63 samt fo 66/65

måste förändras. Beträffande de i sammanställningen upptagna personal­

ändringarna må följande anföras. Maj or sbeställningen och en kaptensbe­

ställning avses för cheferna för utbildningsavdelningen respektive stabs­

avdelningen vid S 3. En beställning för kapten på fälttygkårens stat före­

84

Kungl. Maj:ts proposition nr ilo.

slås skola tillkomma för uppgiften att vara biträdande tygofficer vid 1 19.

För kasernkompaniet vid nämnda regemente hemställes om en beställ­

ning för överfurir i Ma 14. F. n. finnes vid A 8 fjorton beställningar för

furirer, avsedda för bevakningsuppgifter vid A8:s och förutvarande A5:s

etahlissement samt vid Bodens fästning. Av dessa avses fyra beställningar

för bevakning vid förutvarande A5:s etablissement. Ifrågavarande beställ­

ningar anses i detta sammanhang böra utbytas mot överfurirsbeställningar

samt överföras till S 3. En arvodesbefattning i 1 : 22 för biträde i perso­

naldetaljen vid S 1 B beräknas utgå. En motsvarande befattning för tyg­

underofficer vid S 1 B bör enligt förslaget överföras till I 19. Vidare före­

slås överföring till I 19 från S 1 B av tjänster för en förrådsförman i Ce 13

och fyra förrådsmän i Ce 11. Enligt förslaget beräknas en tjänst för kansli­

biträde vid S 3 tillkomma. Däremot kan eu tjänst för kontorsbiträde vid

S 1 B utgå och en dylik tjänst överföras till 119. Slutligen föreslås extra-

ordinariesättning av fyra tjänster för ekonomibiträden i Cg 4 vid 119 samt

uppflyttning av en av dessa tjänster till Ce 6.

Arméchefens förslag till organisation av tygförvaltningsskolan grundar

sig på förutsättningen att skolan tills vidare skall vara inrymd i nuva­

rande lokaler och innebär i huvudsak följande. Skolan skall i förvaltnings-

avseende lyda under militärbefälhavaren för IV. militärområdet. I fråga

om förvaltningen av medel, som anvisas under övnings- och tygmateriel-

anslagen in. in., skall skolan lyda under vederbörliga centrala förvaltnings­

myndigheter. Framställningar berörande sistnämnda anslag skall insändas

genpm generalfälttygmästaren. Den nuvarande kassaavdelningen vid sko­

lan skall utgå. Skolan skall i kassahänseende anslutas till krigsskolan.

Bifall till förslaget medför att en beställning för förste tygförvaltare, f. n.

avsedd för befattningen såsom kassachef, icke längre erfordras vid skolan.

Chefen för armén föreslår, att ifrågavarande beställning för förste tyg­

förvaltare utbytes mot beställning för tygförvaltare. Innehavaren av sist­

nämnda tjänst avses vid uppkommande behov tjänstgöra såsom vikarie

för annan tygförvaltare m. m. Som föreståndare för skolans matinrättning

tjänstgör innehavaren av tjänsten som biträdande köksföreståndare i Ca 14

vid Al. Civilförvaltningen föreslår, att nämnda tjänst överföres till TygS.

Enligt arméchefens förslag bör ifrågavarande tjänst för biträdande köks-

föreståndare i Ca 14 med hänsyn till arbetsuppgifternas art och omfatt­

ning vid TygS utbytas mot en tjänst för köksföreståndare i 17 lönegra­

den. Sistnämnda tjänst bör uppföras på TygS stat. Beträffande övriga i

sammanställningen upptagna förslag må följande anföras. För befatt­

ningen som chef för skolan avses f. n. eu majorsbeställning uppförd på

fälttygkårens stat. Arméchefen föreslår, att ifrågavarande majorsbeställ­

ning utbytes mot en överstelöjtnantsbeställning. Kaptensbeställningen av­

ses för befattningen såsom adjutant, tillika lärare och chef för stabsavdel­

ningen. Ifrågavarande beställningar för överstelöjtnant och kapten bör

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

85

redovisas under TygS i vederbörlig personalförteckning samt besättas av

personal ur fälttygkåren. Innehavaren av den föreslagna arvodesbefatt-

ningen i 1: 22 avses placeras såsom föreståndare för förvaltningsexpedi-

tionen. Därest de i sammanställningen upptagna tjänsterna för garage­

förman, kanslibiträden, förrådsman samt eldare i Ce 10 inrättas, kan föl­

jande tjänster med avlöning från sakanslag indragas, nämligen en

tjänst för kontorist i Cg 13, eu tjänst för kanslibiträde i Cg 11 samt två

tjänster för eldare i Cg 10. Därutöver kan personaluppsättningen mins­

kas med en garageförman, anställd enligt kollektivavtal. Beträffande för-

rådsförmän föreslås de ändringar som framgår av sammanställningen. Den

sammanlagda lönekostnaden för nu angivna tjänster med avlöning från

sakanslag uppgår till i runt tal 35 000 kronor.

Civilförvaltningen (skr. 22/i 1954) har anmält att vid personalstatskon­

troll vid II. militärbefälsstaben konstaterats att alltsedan den 1 juli 1951

disponerats fem arvodesbefattningar för expeditionsunderofficer eller en

befattning mer än det enligt personalförteckningarna för budgetåren

1951/54 för staben avsedda antalet. Av befattningarna är tre tillsatta med

pensionsavgången eller reserven eljest tillhörande militär personal och två

med kvinnliga civila befattningshavare, avlönade såsom extra tjänstemän

i Cg 12. Av de båda sistnämnda befattningshavarna är den ena förordnad

för tiden den 1 juli 1951—högst t. o. in. den 30 juni 1954 och den andra

för tiden den 1 oktober 1952—högst t. o. m. den 31 mars 1955. Civilför­

valtningen, som i ärendet samrått med chefen för armén, anser åtgärd böra

vidtagas för att snarast möjligt nedbringa antalet expeditionsunderofficerare

vid II. militärbefälsstaben till det för staben enligt vederbörlig personalför­

teckning avsedda. Närmast till hands synes därvid vara att en av de civila

tjänstemännen med iakttagande av sedvanlig uppsägningstid entledigas

från sitt förordnande. Civilförvaltningen har därför anmodat militärbefäl­

havaren för II. militärområdet att snarast vidtaga erforderliga åtgärder för

ett tillrättaläggande av här påtalat missförhållande. Då den begångna fel­

aktigheten torde ha sin grund i att befattningarna i personalförteckningen

redovisats gemensamt för I.—VI. militärbefälen och att alltså direkt ur per­

sonalförteckningen icke kan utläsas det antal befattningar, som må finnas

inrättade vid de olika militärbefälsstaberna, har civilförvaltningen hemställt

att riksdagens medgivande utverkas att låta vid den vidtagna anställnings-

åtgärden bero.

Departementschefen.

1. Förslagen under denna punkt kan jag alltjämt icke biträda.

2. Jag anser mig böra förorda att för A 4 inrättas en arméingenjörsbe'

ställning i Ce 25.

86

Kungl Maj:ts proposition nr 110.

3. Utbildningen av fallskärmsjägare torde fr. o. m. nästa budgetår böra

inordnas i arméns ordinarie utbildningsverksamhet. Med hänsyn härtill

föreslår jag att på särskild stat för skolan uppföres tjänster för fyra pack-

ningsförmän i Ce 15, en förrådsman i Ce It och ett biträde för skriv- och

kontorsgöromål i utbyte mot nuvarande för skolan avsedda tjänster för

packningsförman, förrådsman och biträde samt att på arméingenjör-

kårens stat uppföres en för skolan avsedd beställning för arméingenjör av

2. graden i Ce 27 i utbyte mot nuvarande byråingenjörstjänst. Förslaget om

att för chef för skolan inrätta en särskild beställning kan jag icke biträda.

I anslutning till förslag av civilförvaltningen (jfr prop. 1954: 1, bil. 6,

s. 47) torde kostnaderna för hopptillägg fr. o. m. nästa budgetår böra över­

föras från arméns övningsanslag till förevarande anslag i vad gäller in­

struktörer och övrigt befäl samt till arméns värnpliktsavlöningsanslag i vad

gäller värnpliktiga. I likhet med civilförvaltningen räknar jag för nästa

budgetår under nu förevarande anslag med ett medelsbehov av 48 500 kro­

nor för ändamålet.

4. I likhet med arméchefen räknar jag med att eu överfurirsbeställning

samt tjänster för sju remontryttare i Ce 12, tio remontdressörer i Cg 12 och

fem hästskötare i Cg 10 indrages under nästa budgetår.

5. Arméchefens förslag om att inrätta rustmästarbeställningar är jag f. n.

icke beredd tillstyrka. Av de av arméchefen föreslagna 142 beställningarna

för överfurir anser jag mig kunna tillstyrka inrättande av 85 beställningar,

varav 35 för instruktör och 50 för vaktchef. Beträffande de 25 överfurirs-

beställningar, som av arméchefen föreslagits skola tillkomma vid försvars-

områdesstaber, tillstyrker jag i likhet med civilförvaltningen att 16 dylika

beställningar tillkommer vid rationaliserade staber, varvid beställningarna

förutsättes skola tillsättas lörst i samband med att innehavarna av fem

arvodesbefattningar i 1: 22 för ammunitionsförvaltare och fem tjänster för

bilförare i Ce 10 vid ifrågavarande staber avgår. Till förslaget i vad avser

inrättande av överfurirsbeställningar vid icke rationaliserade staber tager jag

ställning i det följande (punkt 21). I likhet med arméchefen räknar jag

med en minskning av antalet beställningar för överfurir i hovslagartjänst

med två utöver den i det föregående (punkt 4) omnämnda överfurirsbeställ-

ningen i hovslagartjänst vid I 18. Jag räknar vidare med att 37 extra ordi­

narie furirsbeställningar, varav 35 i trupptjänst och två i hovslagartjänst,

indrages. I enlighet med arméchefens förslag upptager jag antalet beställ­

ningar för instruktörsaspirant till 700. Arméchefens förslag om ändrade

lönebestämmelser för instruktörsaspirant kan jag däremot icke biträda.

Arméchefens i övrigt under förevarande punkt redovisade förslag är jag

icke beredd tillstyrka.

Med utgångspunkt från vad jag sålunda anfört — och med beaktande av

att jag i det följande (punkt 21) ämnar tillstyrka att 12 nya överfurirsbe-

87

ställningar inrättas, varav tio vid försvarsområdesstaber, en vid Svea ingen­

jörkår och en vid 119, samt att fyra furirsbeställningar vid A 8 utbytes

mot överfurirsbeställningar vid SI B (S 3) — föreslår jag att kadern

av underbefäl och instruktörsaspiranter, med undantag av musikpersonal

och furirer i beställningsmannatjänst vid tygstaten, fastställes på sätt som

framgår av följande sammanställning.

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

Budgetår

1953/54

1954/55

1 669

1 783

2 451

2 410

1 no

700

Summa

5 230

4 893

6. Förslagen under denna punkt är jag icke beredd biträda.

7. Av de under denna punkt föreslagna personalförändringarna är jag,

i förevarande sammanhang, endast beredd tillstyrka överförande till sig­

naltrupperna av beställningar för tre ryttmästare, fyra löjtnanter, en

fanjunkare och en sergeant från kavalleriet samt två fanjunkare och tva

sergeanter från pansartrupperna.

8. Jag tager i det följande ställning till förslag rörande ändrad löne-

ställning in. m. för den för chef för tygförvaltningsskolan avsedda majors-

beställningen, inrättande av en för adjutant m. in. vid skolan avsedd kap­

tensbeställning samt om utbyte av tjänster för två ingenjörförrådsförvaltare

och en signalförrådsförvaltare mot förvaltarbeställningar i Ma 23. Armé­

chefens under förevarande punkt redovisade förslag i övrigt är jag icke

beredd tillstyrka.

9. Av arméchefen under denna punkt framlagda förslag är jag icke be­

redd biträda i vidare mån än att jag föreslår att för nästa budgetår en tyg-

verkmästarbeställning i Ca 21, fem tyghantverkarbeställningar i Ca 17, tolv

arméteknikerbeställningar i Ca 14 och tre yrkeslär ar tjänster i Cg 19 inrättas

samt att 20 beställningar för furir i beställningsmannatjänst utgår.

10. I enlighet med arméchefens förslag torde fr. o. m. nästa budgetår på

intendenturförvaltningsskolans stat böra uppföras en särskild beställning

för chef för skolan. I anslutning härtill och under hänvisning till vad jag

i det följande anför rörande löneställningen för vissa skolchefer föreslår jag

att på skolans stat uppföres en beställning i Ma 30, avsedd för chef för

skolan, i utbyte mot en majorsbeställning vid intendenturkåren.

Vad i övrigt föreslagits under denna punkt kan jag icke biträda.

11. Vad angår den under förevarande punkt redovisade personalen med

avlöning från sakanslag tillstyrker jag arméchefens förslag om att befatt­

88

ningar för en radaringenjör och en vapeningenjör vid Lv 6 överföres till

arméingenjörkåren. I anslutning därtill föreslår jag att på arméingenjör-

kårens stat uppföres beställningar för en arméingenjör (radaringenjör')

i Ce 25 och eu arméingenjör (vapeningenjör) i Ce 23. Till förslaget om att

till arméingenjörkåren överföra en befattning för radaringenjör vid Lv 3

taSei JaS ställning i det följande (punkt 21). I likhet med civilförvaltningen

anser jag att befattningar för i sammanställningen redovisad verkstads-

personal med avlöning från sakanslag bör överföras till arméns avlönings-

anslag. Jag förordar därvid att under förevarande anslag uppföres befatt­

ningar för en verkstadschef i högst Ce 29 (Ing 1), en verkstadschef i högst

Cg 29 (Ing 2), en förste driftingenjör i Ce 29 (signalverkstäderna i Stock­

holm), en driftingenjör i Ce 27 (P 4), en driftingenjör i Cg 27 (Stockholms

tygstation) och en driftingenjör i Ce 25 (P2).

Vad i övrigt föreslagits under förevarande punkt är jag icke beredd

biträda.

12. Arméchefens under denna punkt redovisade förslag kan jag icke

biträda.

13. I enlighet med civilförvaltningens förslag förordar jag att vid krigs­

skolan inrättas fyra tjänster för vaktman i Ce 12 i utbyte mot tjänster för

tre vaktmästare och en hästskötare i Ce 10.

Civilförvaltningens förslag rörande utbildningsarvoden vid skyddsskolan

kan jag icke tillstyrka i vidare mån än att jag föreslår att ett av de för

infanteriskjutskolan jämte infanteri-, kavalleri- och pansarofficersskolorna

inrättade arvodena å 1 560 kronor överföres till skyddsskolan.

Vad i övrigt föreslagits under förevarande punkt kan jag icke biträda.

14. Arméchefens under denna punkt redovisade förslag är jag icke be­

redd tillstyrka.

15. Den för I 21 avsedda befattningen för verkstadsunderofCcer i 1 : 22

bör utgå ur personalförteckningen. Övriga under förevarande punkt redo­

visade förslag kan jag icke biträda.

16. Under förevarande punkt redovisade förslag om alt inrätta en för

T 3 avsedd tjänst för instruktionssköterska samt att beräkna medel för an­

ställande vid T 1 och T 2 av två extra instruktionssköterskor är jag icke

beredd biträda.

Jag tillstyrker förslaget om att inrätta en för 13 avsedd sjukvårds-

biträdestjänst i Ce 5.

1 likhet med civilförvaltningen och sjukvårdsstyrelsen anser jag mig

beträffande ersättning till reservsjuksköterska böra förorda att årsarvodet

höjes till 1 008 kronor samt att dagarvodet utgår med tio kronor vid tjänst­

göring inom och 17 kronor vid tjänstgöring utom egen bostadsort. I anslut­

ning till myndigheternas förslag räknar jag för nästa budgetår med 30

reservsjuksköterskor.

Kungl. Maj:ts proposition nr

ilo.

Kiingl. Maj:ts proposition nr HO.

89

Vad i övrigt föreslagits under denna punkt kan jag icke biträda.

17. Den vakanta tjänsten för kokerska i Ce 6 vid Ing 3 bör utgå ur per­

sonalförteckningen. Övriga förslag under denna punkt kan jag icke biträda.

I anslutning till vad jag tidigare denna dag i proposition angående

organisationen av försvarets centrala tyg-, intendentur- och civilförvaltning

in. in. anfört i ämnet torde på personalförteckning för signalregementet upp­

föras tjänster för en köksföreståndare i Ce 17 och en biträdande köksföre­

ståndare i Ce 14 i utbyte mot motsvarande ordinarie tjänster.

18. I anslutning till framlagda förslag tillstyrker jag att tjänster inrättas

för en maskinmästare i Cg 17 vid arméns underofficer sskola, en reparatör

i Cg 12 vid A 8, en maskinist i Ca 15 vid Lv 6 och en maskinmästare i Ca 17

vid I 7 i utbyte mot tre maskinisttjänster i Ca 16 och en tjänst för eldare

av 1. klassen i Ca 11. Jag har därvid icke beaktat de förslag om lönegrads-

placering av maskinmästare som på föredragning av chefen för civil­

departementet framlagts i proposition angående lönegradsplaceringen för

vissa tjänster m. m.

1 enlighet med civilförvaltningens förslag förordar jag att 16 tjänster för

vaktmästare i Ce 10, varav nio vid A 8 och sju vid arméns intendenturför-

råd i Stockholm, uppflyttas till tjänster för vaktman i Ce 12.

Vad i övrigt föreslagits under denna punkt kan jag icke biträda.

19. Av de under denna punkt redovisade förslagen kan jag endast till­

styrka att vid fortifikationsbefälhavarstaben i Boden inrättas tjänster föl­

en kontorist i Ca 13 och ett kanslibiträde i Ca 11 i utbyte mot två kontors-

biträdestjänster i Ca 8 samt att enligt principerna för reglerad befordrings-

gång 75 biträdestjänster för skriv- och kontorsgöromål utbytes mot kon-

torsbiträdestjänster i Ca 8.

20. Under denna punkt föreslagna personalförändringar är jag icke

beredd tillstyrka. Vad i övrigt anförts under punkten har icke givit mig

anledning till erinran.

21. Chefen för armén har i samråd med statens organisationsnämnd och

efter hörande av försvarets civilförvaltning avgivit förslag till ändrad

organisation av kommendantsstaben i Stockholm tillika stab för Stock­

holms försvarsområde, Kiruna—Jokkmokks försvarsområdesstab, arméns

jägarskola, Stockholms luftvärnsregemente, luftvärnsskjutskolan, Svea

och Göta ingenjör kårer, signalregementet, signalregementets kompani i

Boden samt tygförvaltningsskolan. För inhämtande av närmare upplys­

ningar rörande innebörden av förslagen torde få hänvisas till vad som an­

förts i det föregående.

Jag tillstyrker den föreslagna namnändringen av staben för fo 44 samt

att försvarsområdesstaben organiseras i huvudsak enligt arméchefens för­

slag. Jag räknar med oförändrad löneställning för försvarsområdesbefäl-

havaren. Beställningar för sex överfurirer i Ma 14 vid tyg- och utbildnings­

avdelningarna bör tillkomma. Jag kan icke tillstyrka inrättandet av ytter­

ligare kaptensbeställningar för mobiliseringsavdelningen och befattningen

90

Kungl. Maj:ts proposition nr Ilo.

såsom adjutant. Ifrågavarande göromål torde få bestridas av personal inom

ramen för nuvarande stater. Tre arvodesbefattningar i 1: 30 för utbild-

ningsofficer, chef för garnisonsavdelning och biträdande mobiliserings-

officer samt tre arvodesbefattningar i 1 :22 för två expeditionsunderoffice-

rare och en hemvärnsunderofficer bör nyinrättas. Två arvodesbefattningar i

1: 30 och en arvodesbefattning i 1: 22 för adjutant och förvaltningsofficer

respektive ammunitionsförvaltare bör utgå. Jag har icke funnit tillräckliga

skäl föreligga att hänföra utbildningsofficeren till löneklassen 1: 32. Två

förrådsförmän i Ca 13, en tygunderofficer i 1: 22 samt sju förrådsmän i

Ce 11 bör med hänsyn till vad arméchefen härutinnan anfört överföras

från Lv3 till fo 44. I enlighet med arméchefens förslag räknar jag slut­

ligen med att följande tjänster utgår ur organisationen, nämligen tjänster

för ett kanslibiträde i Cg 11, två bilförare i Ce 10 samt två biträden för

skriv- och kontorsgöromål.

För att möjliggöra att organisationen av fo 66/65 och JS ändras i huvud­

sak enligt föreliggande förslag tillstyrker jag att en kaptensbeställning i

Ma 27 utbytes mot en kaptensbeställning i Md 27, att en beställning för

sergeant i Ma 16 inrättas för arbetsuppgifter i samband med mobiliserings-

arbetet samt att fyra beställningar för överfurir i Ma 14 tillkommer var­

igenom tjänster för eu förrådsförmän i Ce 13 och två bilförare i Ce 10 kan

utgå. Jag har vidare intet att erinra mot att fem beställningar för över­

furir i Ma 14 överföres från jägarskolans stat till staten för fo 66/65. Armé­

chefen har föreslagit att ytterligare en tjänst för förrådsförmän i Ce 13 ut­

går samt att sex tjänster för förrådsmän i Ce 11 inrättas. Jag biträder för­

slaget beträffande förrådsförmannen men förordar att endast fyra tjänster

för förrådsmän i Ce 11 nu inrättas. Jag räknar vidare med att föreslaget ut­

byte av en eldartjänst i Cg 11 och tre eldartjänster i Cg 10 mot motsvarande

extra-ordinarie tjänster kommer till stånd. Jag biträder arméchefens för­

slag till förändringar av nuvarande tjänster för biträden för skriv- och

kontorsgöromål. Med hänsyn till den självständiga ställning jägarskolan

föreslås skola erhålla har jag intet att erinra mot att den på skolans stat

uppförda beställningen för major i Ma 30 utbytes mot beställning för skol­

chef i Ma 30.

Jag anser att Lv 3 och LvSS kan organiseras i huvudsak enligt avgivet

förslag.

Personaluppsättningen vid Lv 3 torde böra ändras enligt följande. Be­

ställningar för två förvaltare i Ma 21 och en förvaltare i Ma 23 bör nu få

ianspråktagas varvid, bland annat, två styckjunkarbeställningar i Ma 19

kan utgå. För de med radarutrustningen sammanhängande arbetsupp­

gifterna räknar jag med en tjänst för arméingenjör i Ce 25. Den för ifråga­

varande ändamål inrättade tjänsten för ingenjör i Cg 24 med avlöning

från sakanslag bör indragas. Jag tillstyrker de föreslagna ändringarna av

arvodespersonalen innebärande att organisationen minskas med tre pen­

91

sionerade underofficerare i 1:22 och ökas med eu pensionerad under­

officer i 1:23. Mot förslaget att inrätta tjänster för en förrådsman i Ce 13

och tre kanslibiträden i Ce 11 har jag intet att erinra. Två tjänster

för förrådsman i Ce 11 bör ävenledes inrättas. En kanslibiträdestjänst i

Cg 11 bör utbytas mot en kanslibiträdestjänst.i Ce 11. Jag tillstyrker att be­

fattningarna för biträden för skriv- och kontorsgöromål ändras i enlighet

med förslaget samt att föreslagna överföringar från Lv 3 till fo 44 av tjänster

för två förrådsförmän i Ca 13, en pensionerad underofficer i 1: 22 samt

sju förrådsinän i Cell genomföres. Föreslaget utbyte av en tjänst för bil­

förare i Cg 10 mot en motsvarande tjänst i Ce 10 kan jag icke tillstyrka.

Beträffande LvSS räknar jag med att en förrådsunderoffieer i 1: 22 skall

utgå samt att upptagna överföringar av tjänster från LvSS till Lv 3 kommer

till stånd.

Beträffande Svea och Göta ingenjörkårer räknar jag med följande per­

sonaländringar. För befattningarna såsom expeditionsföreståndare och

personalregistrator erfordras fyra förvaltarbeställningar i Ma 21. Sam­

tidigt bör fyra beställningar för fanjunkare i Ma 19 utgå ur organisationen.

För tjänst vid tygförråden erfordras enligt arméchefens förslag sammanlagt

fyra förvaltarbeställningar i Ma 23. Två av dessa beställningar kan enligt

arméchefens förslag erhållas genom utbyte av beställningar för två ingenjör­

förrådsförvaltare i Ca 23. Vid bifall härtill har sammanlagt tre av befint­

liga fem beställningar för ingenjörförrådsförvaltare i Ca 23 utbytts mot

beställningar för tygförvaltare i Ma 23 på fälttygkårens stal. Resterande två

beställningar för ingenjörförrådsförvaltare avses f. n. för mobiliseringscen-

traler. För ifrågavarande mobiliseringscentraler finnes dessutom inrättade

befattningar för pensionerade underofficerare i 1: 22. Det torde få ankomma

på statens organisationsnämnd att i vanlig ordning undersöka behovet av

personal vid ifrågavarande mobiliseringscentraler. Jag räknar t. v. med

att arvodesbefattningarna i 1: 22 för förrådsunderofficerare vid Ing 1 och

Ing 3 mobiliseringscentraler icke återbesättes vid nuvarande innehavares

avgång. Under nu angivna förutsättningar tillstyrker jag att två förvaltar­

beställningar i Ma 23 vid fälttygkåren tillkommer från och med nästa bud­

getår samt att två beställningar för ingenjörförrådsförvaltare i Ca 23 ut­

bytes mot två beställningar för förvaltare i Ma 23 vid fälttygkåren. På de

av arméchefen anförda skälen räknar jag med en utökning av antalet be­

ställningar för överfurir i Ma 14 vid Ing 1 med en beställning avsedd för

fältarbetsskolan. Jag tillstyrker vidare arméchefens förslag till ändringar

av arvodesbefattningarna vid Ing 1 och Ing 2 vilket sammanfattningsvis

innebär att en befattning för pensionerad officer i 1: 30 skulle tillkomma

samt att fem befattningar för pensionerade underofficerare i 1: 22 utgår.

I likhet med arméchefen räknar jag med ytterligare en tjänst för förråds-

förman i Ce 13. Jag kan däremot icke tillstyrka att 14 tjänster för för­

rådsman i Cell inrättas. Jag förordar att åtta tjänster för förrådsman

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

92

Kungl. Maj:ts proposition nr

ilo.

nu inrättas varav fem avses för Ing 1 och tre för Ing 2. Jag kan vidare

icke biträda förslaget att inrätta en tjänst för ingenjörbiträde i Cg 17 vid

Ing 1. Däremot kan jag tillstyrka inrättandet av sex tjänster för kansli­

biträde i Ce 11 samt att minska organisationen med en extra tjänst för

biträde för skriv- och kontorsgöromål. Därest det vid en fortsatt prövning

av frågan skulle visa sig ändamålsenligt att särskilt redovisa de för fält­

arbetsskolan vid Ing 1 inrättade tjänsterna, torde det få ankomma på

Kungl. Maj:t att vidtaga härför erforderliga ändringar i personalförteck­

ningarna. Jag förordar slutligen att befattningen som chef för Ing 1 be-

bålles i nuvarande löneställning.

Vid S 1 bör eu beställning för kapten i Ma 27 utbytas mot en beställ­

ning för major i Ma 30. Jag anser det vidare erforderligt med föreslagna

beställningar för två förvaltare i Ma 21 samt eu förvaltare i Ma 23. I enlig­

het med förslaget räknar jag med att beställningar för två fanjunkare i

Ma 19 och eu signalförrådsförvaltare i Ca 23 samt två arvodesbefattningar

för pensionerade underofficerare i 1:22 utgår. Jag förordar att personal­

organisationen utökas med en förste reparatör i Ce 15, två förrådsmän i

Cell, fyra kanslibiträden i Cell samt ett biträde för skriv- och kontors­

göromål. Vid bifall till förslaget att inrätta en tjänst för förste reparatör

i Ce 15 kan en arvodesanställd linjeförman utgå. Ett extra biträde för

skriv- och kontorsgöromål bör uppföras på personalförteckningen över

andra extra ordinarie tjänstemän än manskap.

Jag är beträffande S 1 B icke beredd att tillstyrka att beställningar till­

kommer för en major i Ma 30 och två kaptener i Ma 27 varav en vid I 19.

Däremot biträder jag förslaget i vad det avser inrättande av beställning för

en överfurir i Ma 14 vid I 19 samt utbyte av tjänster för fyra furirer i

Me 10/11 vid A 8 mot fyra överfurirer i Ma 14 vid S 3. Jag har heller intet

att erinra mot att en befattning för pensionerad underofficer i 1: 22 utgår

samt att en motsvarande befattning tillika med tjänster för en förråds-

förman i Ce 13, fyra förrådsmän i Cell samt ett kontor sbiträde i Ca 8

överföres till I 19. Jag räknar icke med den föreslagna tjänsten för ett

kanslibiträde i Cell. Den till indragning föreslagna tjänsten för kontors-

biträde i Ca 8 torde om så erfordras få utbytas mot en befattning för skriv-

och kontorsgöromål enligt bestämmelserna om reglerad befordringsgång.

Jag tillstyrker att en tjänst för ekonomibiträde i Cg 4 vid I 19 utbytes mot

en motsvarande tjänst i Ce 6 samt att tjänster för tre ekonomibiträden i

Cg 4 vid I 19 utbytes mot tre motsvarande tjänster i Ce 4. Det torde få an­

komma på Kungl. Maj:t att närmare bestämma S 1 B framtida organisation

och benämning.

Förslaget till ändrad organisation av TygS, som jag i princip godtager,

ger mig anledning räkna med följande ändringar av personaluppsättningen

vid nämnda skola. I samband med att TvgS i kassahänseende anslutes till

krigsskolan bör fälttygkåren minskas med en beställning för förste tyg­

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

93

förvaltare i Ca 23. Erforderliga övergångsbestämmelser torde få meddelas

av Kungl. Maj:l. Den på personalförteckningen för Al upptagna tjänsten

för biträdande köksföreståndare i Ca 14, vars innehavare f. n. disponeras

av TvgS, bör utgå och ersättas av en beställning för köksföreståndare i

Ca 17 uppförd på personalförteckningen för TygS. För befattningen såsom

föreståndare för förvaltningsexpeditionen bör tillkomma en pensionerad

underofficer i 1: 22. Av nu befintliga två extra tjänster för förrådsman i

Cg 13 bör en utbytas mot en extra ordinarie motsvarande tjänst och en

utgå ur organisationen. En tjänst för kanslibiträde i Ce 11 samt två tjänster

för eldare i Cg 10 bör tillkomma. Jag räknar t. v. icke med någon ändrad

anställningsform för en maskinist i Cg 13 och en eldare i Cg 11. Vid bifall

till mina förslag kan vissa tjänster med avlöning från sakanslag utgå. Vad

arméchefen i övrigt föreslagit kan jag för närvarande icke tillstyrka.

Såsom framgår av det föregående har vid II. militärbefälsstaben dispo­

nerats en arvodesbefattning för expeditionsunderofficer utöver medgivet

antal dylika befattningar. I anslutning till civilförvaltningens förslag torde

riksdagens medgivande böra utverkas att låta vid den vidtagna anställ-

ningsåtgärden bero.

Vid behandlingen i propositionen 1953: 110 (s. 113) av förslag rörande

löneställningarna för vissa skolchefer framhöll jag att löneställningarna

för de skolchefer, vilka icke omfattats av verkställd översyn rörande löne-

gradsplaceringen av vissa chefstjänster, borde överses. En dylik översyn

har nu verkställts inom försvars- och civildepartementen. På grundval

härav föreslår jag att beställningen för chef för artilleri- och ingenjör-

officersskolan, nu i Ma 33 eller Ma 30, uppföres i Ma 33 samt att beställ­

ningen för chef för ridskolan, nu i Ma 33, uppföres i Ma 30. Sistnämnda

beställning i Ma 33 torde böra indragas vid vakans. Jag kan icke förorda

förbättrad löneställning för de för cheferna för tyg- och intendenturförvalt-

ningsskolorna avsedda beställningarna. Även för övriga här avsedda skol­

chefer räknar jag med oförändrad löneställning.

I anslutning till vad jag tidigare denna dag anfört vid anmälan av

proposition angående organisationen av försvarets centrala tyg-, inten­

dentur- och civilförvaltning in. m. torde av riksdagen böra inhämtas be­

myndigande för Kungl. Maj:t att under budgetåret 1954/55 i avseende å

staterna för de under förevarande anslag redovisade militära och civil­

militära kårerna vidtaga de provisoriska åtgärder (exempelvis meddelande

av vikariatslöneförordnanden, vakanssättningar m. m.) som betingas av

den i propositionen föreslagna omorganisationen.

Med beaktande av vad jag i det föregående föreslagit i fråga om perso­

nalförändringar in. in. vid armén och med ledning av belastningen på

94

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

arméns avlöningsanslag under förfluten del av innevarande budgetår be­

räknar jag nämnda anslag för budgetåret 1954/55 sålunda:

Avlöningar till ordinarie tjänstemän 74 400 000 (+ 1 300 000) kronor;

Arvoden till pensionerad personal i arvodesbefattningar 6 600 000

(—200 000) kronor;

Arvoden och särskilda ersättningar, bestämda av Kungl. Maj:t, 1 140 000

(-—110 000) kronor;

Avlöningar till övrig icke-ordinarie personal 40 275 000 (—2 390 000)

kronor;

Rörligt tillägg 64 160 000 (+ 160 000) kronor;

Pensionsmedel 3 760 000 (—240 000) kronor;

Avlöningar till viss personal i verkstadsdrift 2 315 000 kronor.

Anslaget bör alltså upptagas till 180 500 000 (— 1 000 000) kronor.

Under åberopande av det anförda får jag hemställa, att Kungl. Maj :t

måtte föreslå riksdagen att

a)

bemyndiga Kungl. Maj:t att vidtaga de ändringar i

personalförteckningarna för ordinarie tjänstemän och för

pensionerad personal i arvodesbefattningar vid armén, som

föranledes av vad jag i det föregående föreslagit;

b) bemyndiga Kungl. Maj :t att med avseende på personal­

förteckningarna meddela särskilda föreskrifter av i tillämp­

liga delar samma innehåll som innefattas i de särskilda be­

stämmelser som genom Kungl. Maj:ts brev den 5 juni 1953

fastställts att lända till efterrättelse för tillämpningen av

arméns personalförteckningar för budgetåret 1953/54;

c) bemyndiga Kungl. Maj :t att i avseende å staterna för

militära och civilmilitära kårer vid armén vidtaga proviso­

riska åtgärder i enlighet med vad jag i det föregående för­

ordat;

d) godkänna följande avlöningsstat för arméns anslag till

avlöningar till aktiv personal m. fl., att tillämpas under bud­

getåret 1954/55:

Avlöningsstat.

Utgifter:

1. Avlöningar till ordinarie tjänstemän, förslags­

vis .................................................................................... 74 400 000

2. Arvoden till pensionerad personal i arvodes­

befattningar, förslagsvis ...................................... 6 600 000

3. Arvoden och särskilda ersättningar, bestämda

av Kungl. Maj:t, förslagsvis .............................. 1 140 000

4. Avlöningar till övrig icke-ordinarie personal,

förslagsvis

................................................................ 40 275 000

5. Rörligt tillägg, förslagsvis ....................................... 64160 000

Summa kronor 186 575 000

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

95

Särskilda uppbördsmedel:

1. Pensionsmedel, förslagsvis ................................... 3 760 000

2. Avlöningar till viss personal i verkstadsdrift,

förslagsvis ................................................................... 2 315 000

Nettoutgift kronor 180 500 000

e) till Armén: Avlöningar till aktiv personal m. fl. för

budgetåret 1954/55 anvisa ett förslagsanslag av 180 500 000

kronor.

[8]

Armén: Avlöningar till personal å reservstat.

Anslag

Nettoutgift

1952/53 ............................................ 1 600 000

2 051 624

1953/54 (statsliggaren s. 191)

2 100 000

1954/55 (förslag) ..................... 1 950 000

I årets statsverksproposition (bil. 6, punkt 22) har Kungl. Maj:t före­

slagit riksdagen att, i avbidan på särskild proposition i ämnet, till Armén:

Avlöningar till personal å reservstat för budgetåret 1954/55 beräkna ett för­

slagsanslag av 2 000 000 kronor.

Vid anmälan av statsverkspropositionen framhöll jag, att statskommis-

sarien K. A. Lindbergson under hand fått i uppdrag att inom försvars- och

civildepartementen verkställa en allsidig översyn rörande försvarets reserv­

stater. Resultaten av denna översyn hade redovisats i ett den 30 november

1953 dagtecknat betänkande som för det dåvarande var föremål för remiss­

behandling. Remissbehandlingen är numera avslutad och jag har inled­

ningsvis anmält betänkandet och däröver inkomna yttranden samt avgivit

mina förslag i ämnet. Jag har därvid räknat med att arméns, marinens

och flygvapnets anslag till avlöningar till personal å reservstat upptages

med 1 950 000 kronor, 100 000 kronor respektive 31 000 kronor. Under

hänvisning till det anförda får jag hemställa, alt Kungl. Maj:t måtte före­

slå riksdagen

,

att till Armén: Avlöningar till personal å reservstat för bud­

getåret 1954/55 anvisa ett förslagsanslag av 1 950 000 kronor.

[9]

Marinen: Avlöningar till aktiv personal m. fl.

Anslag

1952/53 ............................................ 57 700 000

1953/54 (statsliggaren s. 223) 70 000 000

1954/55 (förslag) ..................... 70 500 000 I

I årets statsverksproposition (bil. 6, punkt 61) har Kungl. Maj:t före­

slagit riksdagen att, i avbidan på särskild proposition i ämnet, till Mari-

Nettoutgift

72 665 372

96

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

nen: Avlöningar till aktiv personal in. fl. för budgetåret 1954/55 beräkna

ett förslagsanslag av 71 500 000 kronor.

Beträffande de grunder, som tillämpas vid beräkningen av försvars­

grenarnas allmänna avlöningsanslag, får jag hänvisa till vad jag därom

anfört i det föregående vid anmälan av motsvarande anslagsfråga för

armén.

Yrkanden.

Försvarets civilförvaltning föreslår i anslutning till yrkanden av chefen

för marinen m. fl. vissa personalförändringar m. m. vid marinen.

Marinchefens m. fl. yrkanden

1. Personal vid marinstaben för hydro­

grafisk forskning m. m.

1 föreståndare för hydrografisk de­

talj (stabshydrograf) Ce 29 ............

1 föreståndare för militär-meteorolo-

gisk informationstjänst Ca 27 på

övergångsstat vid flygstaben över­

föres till marinstaben .....................

2 hydrografassistenter (förste hydro-

grafassistenter) Ce 19 .....................

2 hydrograftekniker (hydrografassis­

tenter) Ce 16 .......................................

1 biträde för skriv- och kontorsgöro-

mål .........................................................

5 meteorologer (reglerad befordrings-

gång) ..................................................^

2. Marinstabens fotolaboratorium och

hjälptrvckeri.

1 föreståndare för fotolaboratoriet

Ce 19 .........................................................

1 laboratorieförman Ce 16 .................

2 fotografer Cg 14 — Ce 14 .................

1 fotograf Cg 14 .......................................

1 fotograf Cg 13 (sakanslag) — Cg 14

vid marinstaben ...................................

1 offsettryckare Cg 12 ..........................

1 typograf Cg 10 — Cg 12 .....................

3. Marinstabens bibliotek.

1 bibliotekarie 1: 30 — 1: 32 ............

Anslagsförändringar vid bifall till

civilförvaltningens förslag

Ökning Minskning Summa

20 148

23 736

20 976

6 744

54 660 +

16 944

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

97

Anslagsförändringar vid bifall till

Marinchefens m. fl. yrkanden

civilförvaltningens förslag

Ökning Minskning Summa

1 bibliotekarie 1: 30 .............................. —

1 biträde för skriv- och kontorsgöro-

mål .......................................................... 6 744

+

6 744

4. Marinstabens organisation i övrigt.

1 expeditionsofficer 1:30 — 1:32 ...

1 bildbandstekniker Cg 18 — produk­

tionsledare Cg 25 ................................... 5 124

+

5 124

5. Sjökrigshögskolans organisation.

3 kommendörkaptener av 2. graden,

majorer eller kaptener (lärare i

strategi, artilleri och stabstjänst)

Ma 30/27 — kommendörkaptener av

1. graden (överstelöjtnanter) eller

kommendörkaptener av 2. graden

(majorer) Ma 33/30 ..........................

8 046

1 kapten (lärare i taktik) Md 27 —

kommendörkapten av 1. eller 2.

graden Ma 33/30 ...................................

4 086

1 expeditionsofficer 1: 30 .....................

7 974

+ 20106

6. Sjövärnskårens organisation.

2 expeditionsunderofficerare 1:22 ...

7. Personalförändringar beträffande ma­

rinens skolor på Berga.

1 chef för marinens underofficers-

skola Ma 33 — kommendörkapten

av 1. graden Ma 33 .............................. —

1 souschef vid marinens underoffi-

cersskola Ma 27 — major Ma 30 ...

1 kapten Ma 27 ....................................... —

1 förvaltare (i kassatjänst) Ma 21—

Ma 23 ......................................................... —

2 flaggunderofficerare Ma 19 — för­

valtare Ma 21 ....................................... —

1 kanslibiträde Ce 11

— kontorist

Ce 13 .......................................................... —

1 kontorsbiträde Ca 8 — kanslibiträ­

de Ca 11

................................................. —

1 biträde för skriv- och kontorsgöro-

mål .......................................................... 6 480

+

7

—168

54

Rihang till riksdagens protokoll 195b. 1 sand. Nr 110.

6 480

98

Kungl. Maj-.ts proposition nr 110.

8. Förändringar beträffande marininten-

denturkåren utom såvitt avser ar-

méintendentur- och marinförvalt­

ningarna.

1 kommendörkapten av 1. graden

Ma 33 — kommendör Ma 37 ........

1 kommendörkapten av 2. graden

Ma 30 — kommendörkapten av 1.

graden Ma 33 ....................................... —

1 kommendörkapten av 2. graden

Ma 30

.................................................... —

1 kapten Ma 27 — kommendörkapten

Anslagsförändringar vid bifall till

Marinchefens m. fl. yrkanden

civilförvaltningens förslag

Ökning Minskning Summa

av 2. graden Ma 30 .............................. 2 808

2 löjtnanter Ma 23/19 — kaptener

Ma 27

..................................................... —

+

2 808

9. Förändringar i övrigt beträffande mi­

litär personal utom såvitt avser ma­

rin- och flygförvaltningarna.

Flottan.

1 chef för Stockholms örlogsvarv

Mo 14 — Mo 15 .............................. —

Vikariatslön Ma 37 för 2 kommen­

dörkaptener av 1. graden Ma 33

1 kommendörkapten av 2. graden

Ma 30

................................................ 20 460

6 kaptener Ma 27 .............................. 105 912

1 förvaltare Ma 21 — Ma 23 ............ —

1 flaggunderofficer Ma 19 — för­

valtare Ma 23 ................................... 2 784

1 flaggunderofficer Ma 19 — för­

valtare Ma 21 ................................... 1 236

1 förvaltare Ma 21 .............................. 12 636

16 flaggunderofficerare Ma 19 ........ 182 400

3 flaggunderofficerare eller under­

officerare av 2. graden Ma 19/16

3 högbåtsmän Ma 14 .......................... 27 900

500 furirsaspiranter Mf 8/7 — Mf8...

32 200

+

321 128

99

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

Marinchefens m. fl. yrkanden

Kustartilleriet.

Anslagsförändringar vid bifall till

civilförvaltningens förslag

Ökning Minskning Summa

Vikariatslön Ma 37 för 2 överste­

löjtnanter Ma 33 .............................. —

1 major eller kapten Ma 30/27 ........ 19 680

3 kaptener Ma 27 .............................. 54 828

5 flaggunderofficerare Ma 19 ........ 56 065

6 underofficerare av 2. graden

Ma 16

59 442

17 furirer Ma 11/10 — överfurirer

Ma 14

................................................. —

10 överfurirer

Ma 14 ......................... 91 460

55 instruktörsaspiranter Mf 8 (Mf

8/7)

370 535

27 korpraler Mha 2 .............................. 95 580

191 vicekorpraler och meniga Mha 1

538 620 +

17 810

10. Förändringar beträffande marinin-

genjörkåren utom såvitt avser ma­

rin- och flygförvaltningarna.

2 marindirektörer av 1. graden Ca 33

— Ca 37 ................................................ —

3 mariningenjörer av 1. graden Ca 29

(1 Ca 29) ................................................ 19 524

1 marindirektör av 2. graden Ca 31

— marindirektör av 1. graden Ca

33 .............................................................. —

+

19 524

11. Förändringar beträffande läkar- och

sjukvårdspersonal.

1 marinläkare av 1. graden Ca 25 ...

1 marinläkare av 1. graden Cg 25 ...

2 marinläkare av 1. graden vid ma­

rinläkarkåren

2 marinläkare av 2. graden vid ma­

rinläkarkåren och 1 marinläkarsti-

pendiat ..................................................... —

2 marinläkare av 2. graden vid ma­

rinläkarkåren och 3 marinläkarsti-

pcndiater ................................................ 22 656

1 översköterska Ce 14 vid Hårsfjär­

dens örlogsdepå överföres till ma­

rinens underofficersskola ................. —

100

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

Anslagsförändringar vid bifall till

Marinchefens m. fl. yrkanden

civilförvaltningens förslag

Ökning Minskning Summa

1 instruktionssköterska Cg 20/18 ........ -—

1 marinläkare av 1. graden Ca 29 (va­

kant) ......................................................... —

22 656

12. Ordinarie kontorsbiträdestjänster.

24 biträden för skriv- och kontors-

göromål — lcontorsbiträden

Ca 8

13. Förändringar i övrigt beträffande

kontorspersonal.

Norrlandskustens marindistrikt.

2 extra biträden för skriv- och kon-

torsgöromål uppföres på personal­

förteckningen för andra extra ordi­

narie tjänstemän än manskap

..... —

Ostkustens marindistrikt.

1 kansliskrivare Ce 15 — Ca 15 ........ —

4 kontorister Ce 13 — Ca 13 ............ —

1 kanslibiträde Ce 11 — kontorist Ce

13 .............................................................. —

1 extra biträde för skriv- och kon-

torsgöromål uppföres på personal­

förteckningen för andra extra ordi­

narie tjänstemän än manskap ........ —

2 extra biträden för skriv- och kon-

torsgöromål ............................................ 8 166

Sydkustens marindistrikt.

3 kontorister Ce 13 — Ca 13 ................. —

1 biträde för skriv- och kontorsgöro-

mål — kanslibiträde Ce 11 ............ —

1 biträde för skriv- och kontorsgöro-

mål (halvtidstjänstgörande) ............ 3 102

1 kansli skrivare Ce 15 — förste kans­

liskrivare Ce 17 ................................... —

1 kanslibiträde Cell — kansliskri­

vare Ce 15 ................................................. —

1 kanslibiträde Ce 11 — kontorist

Ce 13 ......................................................... —

2 biträden för skriv- och kontorsgöro-

mål — kanslibiträden Ce 11 ............ —

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

101

Västkustens marindistrikt.

1 kansli skrivare Ce 15 — Ca 15 ........ -—

2 kanslibiträden Cg 11 ■— Ce 11 ........ —

1 extra biträde för skriv- och kontors-

göromål ................................................ —

Anslagsförändringar vid bifall till

Marinchefens m. fl. yrkanden

civilförvaltningens förslag

Ökning Minskning Summa

S jökrigsskolan.

1 kontorist Ce 13 — kansliskrivare

Ce 15 .......................................................... —

1 kanslibiträde Ce 11 .............................. —

14. Förändringar beträffande polis- och

vaktpersonal.

1 överkonstapel Ca 19 (Cg 19) vid

Göteborgs

örlogsvarv ....................... 11 400

6 inspektionskonstaplar Ce 16 (Cg

16), 2 vid Stockholms samt 1 vid

ettvart av Hemsö, Gotlands, Ble­

kinge och Göteborgs kustartilleri-

försvar .................................................... 59 442

5 konstaplar Cg 14, 4 vid Karls­

krona och 1 vid Göteborgs örlogs­

varv ............................................................. 44 964

18 vaktmän Cg 10, 4 vid Hemsö, 2

vid Stockholms, 2 vid Gotlands, 6

vid Blekinge och 4 vid Göteborgs

kustartilleriförsvar (1 vaktman Cg

12 vid Gotlands kustartilleriför­

svar samt 17 vaktmästare Cg 10) 140 742

1 vaktmästare Cg 10 vid Gotlands

kustartilleriförsvar .......................... —

1 vaktmästare Cg 10 vid Gotlands

kustartilleriförsvar — vaktman Cg

12 ................./......................................... 648

4 vaktmästare Ce 10, 1 vid sjökrigs­

skolan och 3 vid marinens under­

officer sskola -— vaktmän Ce 12 ...

2 832

4 vaktmästare Cg 10, 3 vid sjökrigs­

skolan och 1 vid marinens under-

officersskola — vaktmän, varav 3

Ce 12 och 1 Cg 12 .............................. 2 832

Arvoden till tillsynsmän vid befäst­

ningar in. m........................................... 78 085

11 268

102

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

Arvoden till tillsynsman vid marinens

kustbevakning ................................... 3 800

Arvode till tillsynsman för de sjö­

krigshistoriska samlingarna i

Karlskrona ............................................ —

+

188 575

15. Övriga personalförändringar m. in.

2 adjunkter, 1 Ce 29 och 1 Ce 27 vid

Karlskrona örlogsstation överföres

till Stockholms örlogsstation ........ —

2 kamrerare Ce 27 vid Ostkustens

respektive Sydkustens marindist­

rikt —- Ca 27 ....................................... —

1 kamrerare Ce 25 vid Västkustens

marindistrikt — Ca 25

............... —

1 lärare i gymnastik och idrott Cg 23

vid Karlskrona örlogsstation — Ce

23 .............................................................. —

1 maskinmästare Cg 19 vid Karls­

krona örlogsstation — Ce 19 ........ —

1 maskinmästare Cg 19 vid marinens

underofficersskola .............................. —

1 eldare Cg 10 vid Stockholms örlogs­

station ..................................................... —

1 maskinist Ca 16 vid Blekinge kust­

artilleriförsvar, vakant ..................... —

1 maskinist Ce 12 vid Stockholms

kustartilleriförsvar överföres från

sakanslag ................................................ 8 652

1 förrådsförman Cg 13 vid Ostkustens

marindistrikt — Ce 13 ..................... —

1 tekniskt biträde Cg 8 vid Blekinge

kustartilleriförsvar — Ce 8 ............ —

Viss forskning ............................................ —

1 arvode till kyrkvaktare vid amirali-

tetsförsamlingen i Karlskrona ........ 1 315

2 stabsarvoden å 780 kronor vid kust­

artilleriinspektionen .......................... —

1 utbildningsarvode å 1 560 kronor

till heltidstjänstgörande lärare i

skjutteknik vid kustartilleriets

skjutskola ............................................ —

Anslagsförändringar vid bifall till

Marinchefens m. fl. yrkanden

civilförvaltningens förslag

Ökning Minskning Summa

103

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

Anslagsförändringar vid bifall till

Marinchefens m. fl. yrkanden

civilförvaltningens förslag

Ökning Minskning Summa

4 utbildningsarvoden å 1 560 kronor

till heltidstjänstgörande lärare vid

kustartilleriets radarskola ...................... —

1 befattningsarvode å 780 kronor till

chefen för Hårsfjärdens örlogsdepå

Representationsbidrag till chefen för

Västkustens marindistrikt ................. —

’ Arvoden till deltidstjänstgörande lä­

rare samt till föreläsare vid fasta

utbildningsanstalter och skolor ...

53 000

Arvoden till civila timlärare för man-

skapsutbildning ...................................

Fänrikar ..................................................... 20160

4 assistenter för frivilligfrågor Ce

(Cg) 13 vid respektive Norrlands­

kustens, Ostkustens, Sydkustens

och Västkustens marindistrikt ........ 5 451

Arvoden till assistenter för frivillig­

frågor ..................................................... 1 147

Avlöningar till viss personal i verk-

stadsdrift ................................................ 37 000

Anslagsposten till avlöningar till övrig

icke-ordinarie personal ..................... 1 000 000

Rörligt tillägg ............................................ 500 000

Lönerevision ............................................ 38 000

88 385

+ 1 573 710

Motiv.

1. Personal vid marinstaben för hydrografisk forskning m. m. Marin­

chefen har upprepat tidigare framlagt förslag om att vid marinstaben in­

rätta en särskild hydrografisk detalj med följande personaluppsättning: en

detaljchef (föreståndare) i Ce 29, två hydrografassistenter i Ce 19, två

hydrograftekniker i Ce 16 samt ett biträde för skriv- och kontorsgöromål

(prop. 1953:110, s. 132). I samband därmed förutsättes att samtliga i

marinens personalförteckning under rubriken Marinens väderlekstjänst

upptagna fem meteorologtjänster överföres till flygvapnets stat (jfr punkt

9 under flygvapnets avlöningsanslag i det följande).

Försvarets civilförvaltning tillstyrker ånyo att den hydrografiska verk­

samheten erhåller en fastare organisation och utgår från den av marin­

chefen för ändamålet föreslagna personaluppsättningen, varvid dock för­

utsättes att den på flygstabens personalförteckning uppförda tjänsten på

övergångsstat för föreståndare för militär-meteorologisk informationstjänst

104

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

i Ca 27 överföres till marinstaben. De nya tjänsterna föreslås skola erhålla

följande tjänstebenämningar: tjänsten i Ce 29 stabshydrograf, tjänsterna

i Ce 19 förste hydrografassistent och tjänsterna i Ce 16 hydrografassistent.

Civilförvaltningen biträder alltjämt förslaget att överföra de nuvarande

meteorologtjänsterna till flygvapnets stat.

2. Marinstabens fotolaboratorium och hjälptryckeri. Marinchefens för­

slag innebär i stort sett en upprepning av tidigare framställda förslag

beträffande marinstabens bilddetalj (prop. 1953: 110, s. 133). I sina an-

slagsäskanden för innevarande budgetår räknade civilförvaltningen med

att personaluppsättningen vid hjälptryckeriet skulle utökas med en extra

tjänst för offsettryckare i Cg 12, i syfte att möjliggöra ett mera rationellt

utnyttjande av tryckeriets maskinpark, samt att en befintlig tjänst för

fotograf i Cg 13 skulle överföras från sakanslag. Med hänsyn till stats­

makternas ställningstagande till berörda förslag utgår civilförvaltningen

från att nuvarande organisation bibehålies.

Chefen för marinen (skr. 19/i

2

1953) har vidare föreslagit att en tjänst

för typograf i Cg 10 vid tryckeriet uppflyttas till Cg 12. Till stöd för för­

slaget åberopas svårigheter att med nuvarande Jöneställning rekrytera

tjänsten med kompetent personal.

3. Marinstabens bibliotek. Marinchefen har upprepat tidigare framförda

förslag om förbättrad löneställning för en för bibliotekarie avsedd arvodes-

befattning i 1: 30 (prop. 1953: 110, s. 134) samt om inrättande vid biblio­

teket av en tjänst för biträde för skriv- och kontorsgöromål (prop. 1951: 110,

s. 123). Därjämte har marinchefen föreslagit att för biblioteket inrättas

ytterligare en arvodesbefattning för pensionerad officer. Civilförvaltningen

räknar i avbidan på en allmän översyn av löneställningen för arvodes-

befattningar för pensionerad militär personal icke med förbättrad löne­

ställning för den för bibliotekarie avsedda arvodesbefattningen. Civilför­

valtningen är icke heller beredd att biträda marinchefens förslag i övrigt i

vidare mån än att ämbetsverket tillstyrker att en extra tjänst för biträde

för skriv- och kontorsgöromål inrättas.

4. Marinstabens organisation i övrigt. Marinchefen har upprepat tidigare

framfört förslag om förbättrad löneställning för en arvodesbefattning för

expeditionsofficer i 1: 30 vid marinstaben. Av skäl, som anförts i det före­

gående (punkt 3) beträffande löneställningen för en bibliotekariebefattning,

räknar civilförvaltningen icke med någon jämkning av löneställningen för

nu ifrågavarande arvodesbefattning.

Vid marinstabens bildbandsdetalj tjänstgör en officer såsom detaljchef,

för ändamålet särskilt uttagna värnpliktiga tecknare samt tre bildbands-

tekniker i Cg 18. Marinchefen har föreslagit att en av tjänsterna för bild-

bandstekniker utbytes mot en tjänst för produktionsledare (assistent) i

Cg 25, med bl. a. uppgift att vara detaljchefens rådgivare i fackfrågor,

vara sakkunnig vid uppgörande av avtal, uppfölja beställningar, biträda

105

vid utformningen av manuskript, följa utvecklingen inom facket samt

biträda vid ledningen av arbetet inom detaljen. Civilförvaltningen anser

i likhet med marinchefen att den bildbandstekniker, som får sig ålagd

nämnda produktionsledande uppgifter, bör intaga ett försteg i lönehän-

seende framför övriga båda bildbandstekniker. Tjänstens lönegradsplace-

ring förutsättes skola prövas i samband med den översyn av löneställ-

ningen för extra tjänster på avlöningsanslag, som enligt civilförvaltningen

bör komma till stånd. Civilförvaltningen räknar i förevarande samman­

hang med att tjänsten inplaceras i Cg 25.

5. Sjökrigshögskolans organisation. De under denna punkt redovisade

förslagen innebär en upprepning av förslag för innevarande budgetår (prop.

1953:110, s. 134). Civilförvaltningen tillstyrker alltjämt förslagen.

6. Sjövärnskårens organisation. Marinchefen har i sina medelsäskanden

för budgetåret 1952/53 framlagt förslag om inrättande av två arvodesbefatt-

ningar för pensionerade underofficerare såsom förstärkning av expeditions-

personalen vid sjövärnsflottiljer i Stockholm och Göteborg (prop. 1952: 120,

s. 127). Marinchefen har nu återkommit till frågan och därvid föreslagit

att för ändamålet inrättas två arvodesbefattningar i 1: 22. Civilförvalt­

ningen förutsätter att ett tillgodoseende av förevarande behov skall kunna

ske genom ianspråktagande av övertaliga underofficerare vid flottan och

räknar därför icke med att befattningarna skola inrättas.

7. Personalförändringar beträffande marinens skolor på Berga. I en

av civilförvaltningen med eget yttrande (22/i 1954) överlämnad framställ­

ning har marinchefen anmält att organisationsnämnden den 2 november

1953 överlämnat rapport med förslag till ändrad organisation av marinens

skolor på Berga. Marinchefen avser att i allt väsentligt vidtaga av förslaget

betingade åtgärder och att framdeles till Kungl. Maj:t ingiva förslag till

organisation av skolorna. Vissa förslag till personalförändringar beträf­

fande skolorna anser marinchefen emellertid redan nu bör framläggas.

Civilförvaltningens yttrande innefattar, då ämbetsverket icke varit i till­

fälle att i detalj granska organisationsnämndens förslag, icke något defini­

tivt ställningstagande till de med organisationsfrågan sammanhängande

spörsmålen.

Enligt organisationsnämnden bör chefen för Bergaskolorna i fortsätt­

ningen icke utöva det direkta chefsskapet för marinens underofficers-

skola, vilket bör övertagas av en regementsofficer ur kustartilleriet. Chefen

för Bergaskolorna bör däremot kvarstå som chef för vapenofficerssltolan,

vars elever uteslutande utgöres av officerare ur flottan. Marinchefen, som

ansluter sig till förslaget, föreslår att den på marinens underofficersskolas

stat uppförda beställningen för chef för skolan i Ma 33 utgår och att i stället

på flottans stat tillkommer eu beställning för kommendörkapten av 1.

graden i Ma 33, avsedd för chef för Bergaskolorna. Marinchefen föreslår

vidare, i anslutning till förslag av organisationsnämnden, all en för chef

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

106

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

för underofficersskolan avsedd beställning i Ma 30 uppföres på kustartille­

riets stat, varvid en på staten för skolan upptagen befattning för souschef

i Ma 27 förutsättes skola utgå. — De båda föreslagna skolchefsbefattningarna

bör enligt civilförvaltningen redovisas på personalförteckning för skolorna.

Löneställningen för befattningarna förutsättes skola prövas i samband med

översyn av löneställningen för skolchefer (jfr punkt 3 i det föregående

under arméns avlöningsanslag). I avvaktan på resultatet av denna översyn

synes för befattningen såsom chef för Bergaskolorna böra avses den nu­

varande för chef för underofficersskolan avsedda beställningen i Ma 33.

Beträffande den töreslagna befattningen för chef för underofficersskolan

ifrågasätter civilförvaltningen om icke i avbidan på resultatet av berörda

översyn den nuvarande för souschef vid underofficersskolan avsedda be­

ställningen i Ma 27 bör utnyttjas för ändamålet, varvid innehavaren må­

hända bör förordnas att bestrida göromål som eljest ankommer på beställ-

ningshavare i högre lönegrad.

Organisationsnämnden har räknat med en kapten ur flottan såsom ut-

bildningsadjutant vid Bergaskolorna. Marinchefen föreslår att för ända­

målet en kaptensbeställning i Ma 27 uppföres på flottans stat. Enligt civil­

förvaltningen synes en statökning motiverad för att tillgodose det anmälda

behovet. Beställningen bör emellertid enligt civilförvaltningen redovisas

på personalförteckning för skolorna.

Av i gällande personalförteckning uppförda förvaltarbeställningar i

Ma 21 avses en för kasernuppbördsman och en för kassachef vid marinens

underofficersskola. Sistnämnda beställning må tills vidare uppehållas

endast på förordnande. Organisationsnämnden räknar med fyra förvaltar­

beställningar vid Bergaskolorna, avsedda för respektive föreståndare för

skolexpeditionen, centraluppbördsman, chef för kasernavdelningen och

kassachef. Marinchefen föreslår beträffande kassachefsbefattningen att

nämnda föreskrift om vikariatslöneförordnande upphäves och att, i utbyte

mot nuvarande beställning, fr. o. m. nästa budgetår en förvaltarbeställning

i Ma 23, avsedd för kassachef vid Bergaskolorna, uppföres på flottans stat.

Marinchefen föreslår därjämte att den nuvarande förvaltarbeställningen för

kasernuppbördsman vid underofficersskolan avses för chef för kasernav­

delningen vid Bergaskolorna samt att två förvaltarbeställningar i Ma 21,

avsedda den ena för föreståndare för skolexpeditionen och den andra för

centraluppbördsman vid Bergaskolorna, tillkommer på flottans stat i ut­

byte mot beställningar för två flaggunderofficerare i Ma 19. — Mot för­

slaget om att för befattningarna såsom föreståndare för skolexpeditionen

och centraluppbördsman avses förvaltare i åla 21 synes enligt civilför­

valtningen icke vara något att erinra. Den ifrågasatta omvandlingen av

den nuvarande förvaltarbeställningen för kasernuppbördsman torde enligt

civilförvaltningen bli beroende av statsmakternas ställningstagande till för­

slag rörande den regionala och lokala fastighetsförvaltningens organisa­

107

tion. Förslaget om ändrad löneställning för den för kassachef avsedda

förvaltarbeställningen är civilförvaltningen med hänsyn till pågående ut­

redning rörande utnyttjandet av hålkortsanläggningar inom försvaret icke

beredd biträda utan räknar med att nuvarande anordning med vikariatslön

i Ma 23 tills vidare bibehålies.

Marinchefen har, i anslutning till förslag av organisationsnämnden,

föreslagit att på personalförteckning för marinens underofficersskola upp­

föres tjänster för en kontorist i Ce 13, avsedd för intenuenturavdelningens

expedition, i utbyte mot en kanslibiträdestjänst i Cell, ett kanslibiträde

i Ca 11, avsedd för föreståndare för chefsexpeditionen inom Bergaskolornas

stab in. m., i utbyte mot en kontorsbiträdestjänst i Ca 8 samt ett biträde

för skriv- och kontorsgöromål. — Civilförvaltningen ifrågasätter om till­

räckliga skäl föreligger för förbättrad löneställning för kanslibiträdes-

tjänsten. De med tjänsten för föreståndare för chefsexpeditionen m. in.

förenade arbetsuppgifterna anser civilförvaltningen motivera att för ända­

målet avses ett biträde i 11 lönegraden. Tjänsten torde dock enligt civil­

förvaltningen böra tills vidare upptagas sasom extra ordinaiie. Förslaget

om att inrätta en biträdestjänst för skriv- och kontorsgöromål tillstyrkes

av civilförvaltningen, dock att tjänsten förutsättes skola uppföras såsom

extra.

8. Förändringar beträffande marinintendenturkåren utom såvitt avser

arméintendentur- och marinförvaltningarna. Marinchefen har anyo före-

slagit att en beställning för kommendörkapten av 1. graden i Ma 33, avsedd

för chefen för intendenturförvaltningen vid Ostkustens marindistrikt, upp­

flyttas till beställning för kommendör i Ma 37 samt att en beställning för

kommendörkapten av 2. graden i Ma 30, avsedd för mots\aiande befatt­

ningshavare vid Västkustens marindistrikt, uppflyttas till beställning för

kommendörkapten av 1. graden i Ma 33. Civilförvaltningen anser sig allt­

jämt icke kunna tillstyrka förslagen.

Marinchefen har vidare föreslagit att vid marinintendenturkåren in­

rättas en beställning för kommendörkapten av 2. graden i Ma 30, avsedd

för marinstabens underhållsdetalj. Civilförvaltningen är icke beredd till­

styrka förslaget.

Marinchefen har, med tillstyrkan av civilförvaltningen, upprepat tidigare

framfört förslag om att uppflytta den för chefen för intendenturförvalt­

ningen vid Norrlandskustens marindistrikt avsedda kaptensbeställningen

i Ma 27 till beställning för kommendörkapten av 2. graden i Ma 30.

Enligt till personalförteckningen meddelad föreskrift må eu av kaptens­

beställningarna vid marinintendenturkåren tillsättas allenast medelst för­

ordnande tills vidare. Marinchefen har föreslagit alt föreskriften utgår.

Därjämte har marinchefen föreslagit att två löjtnantsbeställningar vid

marinintendenturkåren utbytes mot beställningar för kapten. Till stöd för

förslagen åberopas att, med hänsyn till den alltmera komplicerade förvalt­

ningstjänsten, för åtskilliga självständiga befattningar numera erfordras

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

108

kaptenei mot tidigare löjtnanter. Civilförvaltningen har erinrat om att

berörda föreskrift tillkommit i avvaktan på resultatet av pågående orga-

nisationsundersökningar vid marinen. Vid sådant förhållande och då

marinintendenturkårens sammansättning kan komma att röna påverkan

av bin ande ställningstagande till förvaltningsutredningens arbete anser

civilförvaltningen sig icke nu böra räkna med att marinchefens förslag

genomföres.

9. Forändringar i övrigt beträffande militär personal utom såvitt avser

marin- och flggförvaltningarna.

b lottan. Marinchefen har upprepat tidigare framlagda förslag om upp-

flyttning av beställningen för chef för Stockholms örlogsvarv från Mo 14

till Mo 15 samt om vikariatslöneförordnanden i Ma 37 för cheferna för

vapenavdelningarna vid Stockholms och Karlskrona örlogsvarv. Civilför­

valtningen anser sig i avvaktan på resultatet av pågående utredning

rörande örlogsvarvens organisation icke böra räkna med ändrad löne-

ställning för dessa befattningshavare.

Civilförvaltningen tillstyrker förslag av marinchefen om att inrätta be-

ställningar för en kommendörkapten av 2. graden i Ma 30 och sex kaptener

i Ma 27, avsedda för sju motortorpedbåtar typ T 101, som under år 1954

beräknas tillföras flottan.

Marinchefen har föreslagit att den för chef för underofficersdetaljen

vid Göteborgs örlogsstation avsedda förvaltarbeställningen i Ma 21 upp­

flyttas till Ma 23. Till stöd härför åberopas att beställningen med hänsyn

till arbetsuppgifternas svårighetsgrad och det med densamma förenade

ansvaret är fullt jämföfbar med motsvarande befattningar vid örlogssta-

tionerna i Stockholm och Karlskrona, vilka befattningar placerats i Ma 23.

Med hänsyn till att löneställningen för den av marinchefen åsyftade för­

valtarbeställningen så sent som vid 1952 års vårriksdag varit föremål för

Provning anser civilförvaltningen sig böra tills vidare utgå från oför­

ändrad löneställning för beställningen.

Marinchefen har framlagt förslag om att inrätta två förvaltarbeställ-

ningar, avsedda den ena för fartygschef på trängfartvget Freja och den

andra för maskintjänstchef på isbrytarfartyget Thule. Beträffande den

för fartyget Freja avsedda beställningen har marinchefen framhållit

att fartygschefen på Freja med hänsyn till ansvar och arbetsupp­

gifter bör erhålla samma löneställning, Ma 23, som chef för fartyg

av typ Eldaren. För befattningen som fartygschef på tendern Sökaren,

vilken förlist under år 1953 och icke beräknas kunna ersättas förrän

tidigast om två år, har disponerats en förvaltarbeställning i Ma 21.

Marinchefen har i det föregående (punkten 7) föreslagit inrättande

av två förvaltarbeställningar i Ma 21, den ena avsedd för föreståndare

för skolexpeditionen och den andra för centraluppbördsman vid Berga-

skolorna. Marinchefen räknar med att i samband med tillkomsten

av dessa båda förvaltarbeställningar nuvarande innehavare av den för

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

109

fartygschef på Sökaren avsedda förvaltarbeställningen skall kunna om­

placeras till annan förvaltarbestälining i land. Marinchefen har föreslagit

att under angivna förutsättningar den för fartygschef på Sökaren avsedda

förvaltarbeställningen utbytes mot en förvaltarbestälining i Ma 23, avsedd

för fartygschef på Freja. Då Freja avses skola ersätta proviantfartyget

Hårsfjärden kan den flaggunderofficersbeställning i Ma 19, som nu avses

för chef på sistnämnda fartyg, indragas. — Beträffande den för isbrytarfar-

tyget Thule avsedda förvaltarbeställningen har marinchefen framhållit att

ur maskintjänstsynpunkt Thule är likartad med isbrytarfartyget Ymer,

vars maskintjänstchef är förvaltare i Ma 21. Med hänsyn härtill bör enligt

marinchefen en förvaltarbestälining i Ma 21 inrättas för maskintjänstchef

på Thule, i samband varmed en flaggunderofficersbeställning i Ma 19 kan

utgå. — Civilförvaltningen (skr. 24/s 1953, 22/i 1954) tillstyrker de av marin­

chefen föreslagna personalförändringarna. Därest de båda för Bergaskolorna

avsedda förvaltarbeställningarna icke skulle tillkomma fr. o. in. nästa

budgetår bör enligt ämbetsverket föreskrift meddelas att befattningen

såsom fartygschef på Freja må uppehållas av flaggunderofficer med

vikariatslöneförordnande i Ma 23 intill dess nuvarande innehavare av den

för fartygschef på Sökaren avsedda beställningen i Ma 21 placeras i för

förvaltare avsedd befattning i land.

Marinchefen har, med tillstyrkan av civilförvaltningen, upprepat sitt

tidigare framförda förslag om att inrätta en förvaltarbestälining i Ma 21,

avsedd för chef och uppbördsman vid radiostation.

Marinchefen har föreslagit en utökning av flottans underofficerskader

med 16 flaggunderofficerare i Ma 19, avsedda för tjänstgöring, två vid

torpedförråd, vilka beräknas bli färdigställda under innevarande budgetår,

och 14 på förenämnda motortorpedbåtar av typ T 101. Då civilförvaltningen

utgår från att ifrågavarande behov icke kan tillgodoses genom ianspråk-

tagande av övertaliga underofficerare anser sig ämbetsverket böra räkna

med de av marinchefen föreslagna beställningarna.

Tre beställningar för övertaliga underofficerare, flaggunderofficerare

eller underofficerare av 2. graden i Ma 19 eller Ma 16, beräknas kunna

till följd av pensionsavgång avföras ur personalförteckningen fr. o. in.

nästa budgetår. I anslutning härtill bör planenligt tillkomma tre beställ­

ningar för högbåtsman i Ma 14.

Enligt gällande bestämmelser skall furirsaspirant vid flottan vara

placerad i Mf 8, dock att han intill utgången av det kalenderkvartal, var­

under 21 års ålder uppnås, skall vara placerad i Mf 7. Marinchefen har

föreslagit att furirsaspirant oavsett ålder skall placeras i Mf 8. Civilför­

valtningen räknar i anslutning till ämbetsverkets ställningstagande till

motsvarande fråga under arméns avlöningsanslag (punkt 5) med oför­

ändrade bestämmelser.

Kustartilleriet. Ett av marinchefen ånyo framlagt förslag om att

no

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

två överstelöjtnanter i Ma 33, tjänstgörande som tygmästare vid Stockholms

och Blekinge kustartilleriförsvar, skali förordnas att mot vikariatslön be­

strida göromål som eljest ankommer på beställningshavare i Ma 37 av-

styrkes alltjämt av civilförvaltningen.

Inspektören för kustartilleriet har föreslagit att officers- och under-

officerslcadrarna vid kustartilleriet utökas under den kommande fyraårs­

perioden med beställningar, avsedda för arbetsuppgifter utöver vad som

beräknades i 1942 och 1948 års försvarsbeslut. För budgetåret 1954/55

upptager förslaget i vad avser officerskadern beställningar för en major

eller kapten, avsedd för lärare vid sjökrigshögskolan, och två kaptener, av­

sedda en för försvarsstaben och en för marinstaben. Förslagen tillstyrkes

av marinchefen och civilförvaltningen. Marinchefen har därjämte, med

tillstyrkan av civilförvaltningen, framlagt förslag om inrättande av en

beställning för kapten i Ma 27, avsedd för militärassistent vid försvarets

forskningsanstalt.

Beträffande underofficerskadern vid kustartilleriet innebär förenämnda

förslag av inspektören för kustartilleriet att för budgetåret 1954/55 inrättas

beställningar för fem flaggunderofficerare i Ma 19 och sex underofficerare

av 2. graden i Ma 16. Förslaget tillstyrkes av marinchefen och civilförvalt­

ningen.

Med avseende å underbefälsorganisationen vid kustartilleriet har marin­

chefen föreslagit att 17 furirsbeställningar i Ma 11 eller Ma 10 utbytes mot

överfurirsbeställningar i Ma 14, avsedda för furirer som under nästa bud­

getår beräknas uppnå det antal tjänsteår som angivits såsom minimum

för befordran till överfurir (prop. 1953: 110, s. 19), samt att beställningar

för tio överfurirer i Ma 14, avsedda för vakttjänst, inrättas. Civilförvalt­

ningen räknar med att sistnämnda tio överfurirsbeställningar skola till­

komma men avstyrker marinchefens förslag i övrigt.

För instruktörsaspirant vid kustartilleriet gäller samma lönebestäm-

melser som för furirsaspirant vid flottan. I anslutning till vad inarin-

chefen i det föregående föreslagit beträffande furirsaspirant förutsätter

marinchefen att instruktörsaspirant oavsett ålder skall placeras i Mf 8.

Marinchefen har vidare föreslagit att beställningar för 55 instruktörsaspi-

ranter inrättas samt att beställningar för 27 korpraler och 191 vicekorpraler

och meniga utgår ur organisationen. Marinchefens förslag har icke givit

civilförvaltningen anledning till annan erinran än att ämbetsverket i an­

slutning till vad ämbetsverket i det föregående anfört i ämnet räknar med

oförändrad löneställning för instruktörsaspiranter vid kustartilleriet.

10. Förändringar beträffande mariningenjörkåren utom såvitt avser

marin- och flggförvallningarna. Marinchefen har återkommit till frågan om

höjd löneställning för två marindirektörer av 1. graden i Ca 33, chefer

för fartygsavdelningarna vid Stockholms och Karlskrona örlogsvarv, samt

därvid föreslagit att de uppflyttas till Ca 37. I avvaktan på resultatet av

in

utredningen rörande örlogsvarvens organisation räknar civilförvaltningen

icke med ändrad löneställning för tjänsterna.

Ej heller anser civilförvaltningen sig kunna räkna med genomförande

av förslag av marinchefen om förstärkning av personalen på marinöver­

direktörens expedition med två mariningenjörer av 1. graden i Ca 29.

Däremot tillstyrker civilförvaltningen marinchefens förslag om inrät­

tande av en beställning för mariningenjör av 1. graden i Ca 29, avsedd för

far tygsingenjör på jagare typ Halland.

Enligt beslut av 1948 års riksdag (prop. nr 209, s. 99) förutsattes en

beställning för specialingenjör av 1. eller 2. graden i Ca 31 eller Ca 30, sta-

tionsingenjör, indragas vid uppkommande vakans. I propositionen 1952:241

(bil. A: 17) framlades ett av riksdagen sedermera godkänt förslag, grundat

på förhandlingsöverenskommelser mellan 1949 års tjänsteförtecknings-

kommitté och vederbörande personalorganisationer, om förbättrad löne­

ställning för specialingenjörer vid mariningenjörkåren, innebärande bl. a.

att tio beställningar för marindirektör av 1. graden i Ca 33 inrättades. I

samband därmed omvandlades förenämnda beställning för stationsingenjör

till beställning för marindirektör av 2. graden i Ca 31, vilken beställning

förutsattes skola indragas vid uppkommande vakans.

Chefen för byggnadsavdelningen vid Stockholms örlogsvarv, E. Berg-

quist, som är innehavare av förenämnda beställning för marindirektör av

2. graden, har, med tillstyrkan av marinchefen (yttr. 3/g 1953), anhållit att

beställningen med hänsyn till med densamma förenade arbetsuppgifter

och ansvar uppflyttas till 33 lönegraden räknat fr. o. m. den 1 januari 1953,

då förenämnda löneregleringar genomfördes. Bergquist inträder i pensions­

åldern den 1 oktober 1954.

11. Förändringar beträffande läkar- och sjukvårdspersonal. Marin­

chefen har upprepat tidigare framlagda förslag om inrättande dels av en

beställning för marinläkare av 1. graden i Ca 25, avsedd för biträdande

regementsläkare vid Älvsborgs kustartilleriregemente, och en motsvarande

beställning i Cg 25 för marinöverläkarens expedition, dels ock av två arvo­

destjänster för marinläkare av 1. graden vid marinläkarkåren, avsedda för

stabsläkare vid kustflottan, i utbyte mot arvodestjänster för två marin­

läkare av 2. graden vid kåren och en marinläkarstipcndiat. Civilförvalt­

ningen biträder icke heller nu förslagen.

Civilförvaltningen tillstyrker av marinchefen framlagt förslag om att den

som distriktsläkare vid Ostkustens marindistrikt tjänstgörande marinläka­

ren av 1. graden i Ca 27 avses för arbetsuppgifter inom den militära sjuk­

vården vid marindistriktet och tages i anspråk för sjukvården vid Stock­

holms örlogsstation intill dess stationen utflyttas till Berga, varigenom be­

hovet av arvoden för två marinläkare av 2. graden och tre marinläkarsli-

pendiater bortfaller.

Likaså tillstyrker ämbetsverket förslag av marinchefen om att en tjänst

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

112

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

för översköterska i Ce 14 överföres från Hårsfjärdens örlogsdepå till mari­

nens underofficersslcola.

Kungl. Maj :t har medgivit att under tidsperioderna den 1 september—

den 15 oktober 1952, den 1 januari—den 15 april 1953 och den 1 septem­

ber 1953—den 15 april 1954 må finnas anställd en extra instruktions-

sköterska för en försöksvis anordnad sjukvårdsskola i Karlskrona för värn­

pliktiga sjukvårdare. Marinchefen (skr. 8/a 1954) har framhållit att, då

erfarenheterna från sjukvårdsskolan varit synnerligen goda, verksamheten

bör givas permanent karaktär. Kurser avses att anordnas årligen under

tiden den 1 september—den 20 december och den 1 januari—den 15 april.

Marinchefen har därför föreslagit att på vederbörlig personalförteckning

uppföres en extra tjänst för instruktionssköterska i Cg 20 eller Cg 18.

Beträffande beställningen för sjukhusläkare vid samarbetssjukhuset i

Karlskrona, marinläkare av 1. graden i Ca 29, föreskrives i gällande perso­

nalförteckning att beställningen skall indragas vid uppkommande vakans.

Då innehavaren av beställningen numera beviljats avsked kan beställ­

ningen utgå ur förteckningen.

12. Ordinarie kontorsbiträdestjänster. I enlighet med principerna för

reglerad befordringsgång för biträdespersonal föreslås sammanlagt 24 kon-

torsbiträdestjänster i Ca 8 tillkomma vid marinen i utbyte mot samma

antal biträdestjänster för skriv- och kontorsgöromål, nämligen

vid marinstaben tre tjänster;

vid Ostkustens marindistrikt nio tjänster, av vilka tre för marin-

distriktsstaben och sex för Stockholms kustartilleriförsvar;

vid Sydkustens marindistrikt nio tjänster, av vilka tre för marin-

distriktsstaben och gemensamma förvaltningsorgan, en för Blekinge kust-

artilleriförsvar och fem för Karlskrona kustartilleriregemente; samt

vid Västkustens marindistrikt tre tjänster, av vilka en för marin-

distriktsstaben, en för Göteborgs kustartilleriförsvar och en för Älvsborgs

kustartilleriregemente.

13. Förändringar i övrigt beträffande kontorspersonal. Beträffande

Norrlandskustens marin distrikt tillstyrker civilförvaltningen för­

slag av marinchefen om att två extra tjänster för biträde för skriv- och

kontorsgöromål, avsedda den ena för kassaavdelningen vid marindistrikts-

staben och gemensamma förvaltningsorgan samt den andra för personal­

avdelningen vid Härnösands kustartillerikår, uppföres på personalförteck­

ningen för andra extra ordinarie tjänstemän än manskap.

Ostkustens marindistrikt. Civilförvaltningen avstyrker förslag av

marinchefen om ordinariesättning av tjänster för en kansliskrivare i Ce 15

och fyra kontorister i Ce 13, samtliga vid kameralkontoret, samt av marin-

chefen ånyo framställt förslag om uppflyttning av en för marindistriktets

arkiv avsedd tjänst för kanslibiträde i Ce 11 till kontoristtjänst i Ce 13.

På vederbörlig personalförteckning för innevarande budgetår upptages

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

113

tjänster för tre extra biträden för skriv- och kontorsgöromål vid marin-

distriktsstaben och gemensamma förvaltningsorgan. Marinchefen har före­

slagit att en av dessa, vilken tjänstgör såsom signalexpeditör vid förbin-

delseavdelningen, uppföres på personalförteckningen för andra extra ordi­

narie tjänstemän än manskap. Civilförvaltningen tillstyrker förslaget.

Marinchefen har föreslagit att, med hänsyn till ökade arbetsuppgifter

i samband med omregistrering av värnpliktiga från inskrivningsområ-

dena till Stockholms örlogsstation, stationens registerdetalj tillföres en

extra tjänst för biträde för skriv- och kontorsgöromål. Civilförvaltningen

tillstyrker förslaget efter samråd med organisationsnämnden. Civilförvalt­

ningen utgår vid anslagsberäkningarna från att tjänsten tillkommer redan

under innevarande budgetår.

Marinchefen har, med hänsyn till att Stockholms landstationsnummer

skall nedläggas, anmält behov av förstärkning av personalen vid Hårsfjär­

dens örlogsdepås telefonväxel med ytterligare ett biträde för skriv- och

kontorsgöromål (telefonist), vilket i avvaktan på erfarenheter från verk­

samheten vid telefonväxeln tills vidare bör anställas såsom extra. Civilför­

valtningen räknar för nästa budgetår med inrättande av tjänsten.

Sydkustens marindistrikt. Civilförvaltningen avstyrker av marin­

chefen framlagda förslag om ordinariesättning av tre kontoristtjänster i

Ce 13 vid kameralkontoret samt om uppflyttning av en tjänst för biträde för

skriv- och kontorsgöromål vid Blekinge kustartilleriförsvar till kansli­

biträde i Ce 11.

Marinchefen har föreslagit inrättande av en tjänst för biträde för skriv-

och kontorsgöromål vid Malmö marina bevakningsområde. Civilförvalt­

ningen tillstyrker att för ändamålet inrättas en dylik extra tjänst med

halvtidstjänstgöring.

1947 års biträdesutredning (skr. 13/s 1953) har framlagt förslag om för­

bättrad Iöneställning för kontorspersonal vid intendenturförvaltningens

expedition innebärande uppflyttning av tjänster för en kansliskrivare i

Ce 15 till förste kansliskrivare i Ce 17, avsedd för föreståndare för redovis-

ningscentral, ett kanslibiträde i Ce 11 till kansliskrivare i Ce 15, avsedd för

beredning av ärenden angående upphandling av proviant, ett kanslibiträde

i Cell till kontorist i Ce 13, avsedd för räkningsgranskning och disposi-

tionsbokföring, samt två biträden för skriv- och kontorsgöromål till kansli­

biträden i Ce 11, avsedda det ena för bokföring för proviantförråd och mat­

inrättningar samt det andra för granskning av tillverkningsrapporter.

Västkustens marindistrikt. Civilförvaltningen avstyrker marin­

chefens förslag om ordinariesättning av en kansliskrivartjänst i Ce 15 vid

kameralkontoret, extraordinariesättning av två tjänster för kanslibiträde

i Cg 11 vid Göteborgs kustartilleriförsvar respektive Älvsborgs kustartil­

leriregemente samt om inrättande av en extra tjänst för biträde för skriv-

och kontorsgöromål för kustartilleriets radarskola.

8—168 64

Bihang till riksdagens protokoll 195b. 1 samt. Nr 110.

114

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

Sjökrigsskolan. Marinchefen har ånyo framfört förslag om upp-

flyttning av en tjänst för kontorist i Ce 13 vid intendenturavdelningen till

kansliskrivartjänst i Ce 15. Vidare har framlagts förslag av marinchefen

om inrättande av en tjänst för kanslibiträde i Ce 11 i kassatjänst, varvid

en kontorsbiträdestjänst förutsättes skola hållas vakant. Civilförvaltningen

avstyrker förslagen.

14. Förändringar beträffande polis- och vaktpersonal m. m. Marin­

chefen har på grundval av en i medelsäskandena för innevarande budgetår

(prop. 1953: 110, s. 139) förutsatt, numera slutförd utredning framlagt

förslag till förstärkning av marinens polis- och vaktpersonal in. m.

Den av marinchefen föreslagna utökningen av polispersonalen innebär

i huvudsak en upprepning av tidigare framfört förslag (prop. 1953: 110,

s. 140). Det nu framlagda förslaget innebär att tjänster inrättas för en

överkonstapel i Ca 19 vid Göteborgs örlogsvarv, sex inspektionskonstaplar

i Ce 16, varav två vid Stockholms och en vid ettvart av Hemsö, Gotlands,

Blekinge och Göteborgs kustartilleriförsvar, samt fem konstaplar i Cg 14,

varav fyra vid Karlskrona och en vid Göteborgs örlogsvarv. Civilförvalt­

ningen tillstyrker att de föreslagna tjänsterna inrättas, varvid ämbets­

verket dock förordar att samtliga tjänster upptages såsom extra.

Marinchefen har föreslagit att för 18 nu mot arvode heltidsanställda

tillsynsmän inrättas tjänster för vaktman i Cg 10, varvid förutsättes

att i det föregående (punkt 8) omförmälda tio överfurirsbeställningar i

vakttjänst tillkomma. Av de nya tjänsterna avses fyra för Hemsö, två för

Stockholms, två för Gotlands, sex för Blekinge och fyra för Göteborgs kust­

artilleriförsvar. Vid bifall till förslaget i vad avser Gotlands kustartilleri­

försvar kan enligt marinchefen den befintliga tjänsten för vaktmästare i

Cg 10 vid kustartilleriförsvaret indragas.

Civilförvaltningen (skr. 24/s, 27/n 1953) har erinrat om att departements­

chefen i uttalande till propositionen 1953: 110 (s. 148) ansett det böra över­

vägas huruvida icke i viss utsträckning befintliga högbåtsmän vid flottan

skulle kunna avdelas för aktuella bevakningsgöromål inom kustartilleri­

försvaren. Enligt vad civilförvaltningen under hand inhämtat från marin­

ledningen kan under nästa budgetår högbåtsmän icke utnyttjas för bevak­

ningsgöromål. Det har vidare framhållits från marinledningens sida att

det visat sig vara förenat med synnerligen stora svårigheter att med den

mera lösliga anställningsform som ett anställande mot arvode innebär för­

värva och behålla för bevakningsuppgifter lämplig personal. Det utgjorde

för den skull en trängande nödvändighet att bevakningstjänsten vid mari­

nen gåves den fastare organisation, som marinchefen föreslagit. För egen

del anser civilförvaltningen i likhet med marinchefen att för bevaknings­

göromål erforderliga heltidstjänster bör inordnas å löneplan. Civilförvalt­

ningen — som i anslutning till vad i det föregående under arméns avlö-

ningsanslag (punkt 13) anförts i ämnet, efter förhandlingar med veder­

Kungl. Maj:ts proposition nr i JO.

115

börande personalorganisationer, förordar att förenämnda tjänst för vakt­

mästare i Cg 10 vid Gotlands kustartilleriförsvar omvandlas till tjänst för

vaktman i Cg 12 — räknar för nästa budgetår med, förutom sistnämnda

tjänst, en tjänst för vaktman i Cg 12, avsedd för vaktchef vid Gotlands

kustarilleriförsvar, samt 17 tjänster för vaktmästare i Cg 10.

Civilförvaltningen har vidare, efter förhandlingar med vederbörande

personalorganisationer, föreslagit att följande vaktmästartjänster, näm­

ligen en i Ce 10 vid sjökrigsskolan, tre i Ce 10 vid marinens underofficers-

skola, tre i Cg 10 vid sjökrigsskolan och en i Cg 10 vid marinens under-

officersskola utbytes mot tjänster för vaktman i 12 lönegraden, varvid, i

anslutning till förslag av marinchefen, de tre extra tjänsterna vid sjö­

krigsskolan förutsättes skola upptagas såsom extra ordinarie.

Marinchefen har, under förutsättning av bifall till i det föregående

framlagda förslag om inrättande av tjänster för sex inspektionskonstaplar

i Ce 16 och 18 vaktmän i Cg 10 samt tio överfurirsbeställningar i Ma 14,

för nästa budgetår för arvoden till tillsynsmän vid befästningar in. m.

inom kustartilleriförsvaren räknat med ett medelsbehov av 122 096 kronor

(nu 200 181 kronor), fördelade med 17 988 kronor (nu 3 450 kronor) på

Hemsö kustartilleriförsvar, med 47 948 kronor (nu 49 220 kronor) på

Stockholms kustartilleriförsvar, med 6 500 kronor (nu 33 976 kronor) på

Gotlands kustartilleriförsvar, med 26 916 kronor (nu 71 455 kronor) på

Blekinge kustartilleriförsvar och med 22 744 kronor (nu 42 080 kronor)

på Göteborgs kustartilleriförsvar. Civilförvaltningen räknar i anslutning

till marinchefens förslag med ett medelsbehov av i runt tal 122 100 kronor.

För arvoden till uppbörds- och tillsynsmän vid marinens kustbevakning

in. in. inom Gotlands och Västkustens marindistrikt räknar marincliefen

för nästa nästa budgetår med ett ökat medclsbehov av tillhopa 3 800 kro­

nor. Härav belöper 2 680 kronor på Gotlands och 1 120 kronor på Väst­

kustens marindistrikt. Civilförvaltningen har icke något att erinra mot

dessa beräkningar.

Marinchefen har ånyo föreslagit att arvodet å 660 kronor till tillsyns­

man vid de sjökrigshistoriska samlingarna i Karlskrona höjes till 1 500

kronor. Civilförvaltningen räknar med hänsyn till att statsmakterna ny­

ligen prövat frågan om arvodesbeloppets storlek icke med någon jämk­

ning av arvodet (prop. 1953:110, s. 141).

15. Övriga personalförändringar m. m. Vid Karlskrona örlogsstation

finns enligt gällande personalförteckning upptagna fyra adjunktstjänster,

varav två i Ce 29 och två i Ce 27. Marinchefen har med hänsyn till att viss

del av flottans korpralskola, vilken helt varit förlagd till Karlskrona, nu­

mera uppdelats på Karlskrona och Stockholms örlogsstationer, föreslagit,

alt av nämnda tjänster en i Ce 29 och en i Ce 27 överföres till sistnämnda

örlogsstation. Civilförvaltningen biträder förslaget.

Marinchefens förslag om ordinariesättning av kamrerartjänsterna vid

116

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

Ostkustens, Sydkustens och Västkustens marindistrikt är civilförvaltningen

icke beredd tillstyrka.

Ej heller anser civilförvaltningen sig med hänsyn till statsmakternas

ställningstagande till frågan om extraordinariesättning av gymnastiklärar­

tjänsterna i Cg 23 vid marinen och flygvapnet böra räkna med bifall till

marinchefens nu upprepade förslag om extraordinariesättning av en dylik

tjänst vid Karlskrona örlogsstation.

Marinchefen har föreslagit att befattningen för maskinmästare i Cg 19

vid Karlskrona örlogsstation extraordinariesättes och att' vid marinens

underofficersskola inrättas en maskinmästartjänst i Cg 19, varvid nuva­

rande maskinmästartjänst i Ce 17 vid skolan förutsättes skola hållas va­

kant (jfr prop. 1953: 110, s. 144). Fortifikationsförvaltningen tillstyrker

förslagen. Civilförvaltningen anser att några jämkningar icke bör vidtagas

med avseende å tjänsterna. Ej heller kan civilförvaltningen biträda marin­

chefens förslag om att vid Stockholms örlogsstation inrättas en tjänst för

eldare i Cg 10. Däremot tillstyrker civilförvaltningen marinchefens förslag

om att en tjänst för maskinist i Ca 16 vid Blekinge kustartilleriförsvar,

sedan innehavaren av tjänsten numera avlidit, utgår ur personalförteck­

ningen samt att en maskinisttjänst i Ce 12 å sakanslag vid Stockholms

kustartilleriförsvar överföres till förevarande anslag.

Civilförvaltningen är alltjämt icke beredd tillstyrka marinchefens ånyo

framförda förslag om att extraordinariesätta en förrådsförmanstjänst i

Cg 13 vid Ostkustens marindistrikt.

Marinchefens förslag om att extraordinariesätta en tjänst i Cg 8 för

tekniskt biträde vid Blekinge kustartilleriförsvar kan civilförvaltningen i

avvaktan på resultatet av organisationsundersökningarna vid nämnda

kustartilleriförsvar icke tillstyrka.

Marinchefen har återkommit till frågan om anvisande av särskilda

medel för operativ forskning och därvid föreslagit att för arvoden till tre

deltidstjänstgörande forskare beräknas ett sammanlagt belopp av 21 000

kronor (jfr prop. 1953: 110, s. 145). Med hänsyn till den ställning stats­

makterna tidigare intagit till frågan anser civilförvaltningen sig icke böra

räkna med medel för ändamålet.

I gällande förteckning finns upptaget ett arvode å 1 315 kronor till kyrk­

vaktare vid amiralitetsförsamlingen i Karlskrona. Civilförvaltningen räk­

nar med att arvodet indrages med utgången av innevarande budgetår.

Av marinchefen ånyo framfört förslag om att inrätta två stabsarvoden

om vartdera 780 kronor för kustartilleriinspektionen kan civilförvalt­

ningen alltjämt icke biträda.

Ej heller anser civilförvaltningen sig böra tillstyrka marinchefens åter

framförda förslag om att inrätta ett utbildningsarvode å 1 560 kronor till

lärare i skjutteknik vid kustartilleriets skjutskola och ett befattningsarvode

å 780 kronor för chefen för Hårsfjärdens örlogsdepå.

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

117

Av marinchefen framlagt förslag om att inrätta fyra utbildningsarvo-

den, ettvart å 1 560 kronor, för lärare vid kustartilleriets radarskola av-

styrkes av civilförvaltningen.

Civilförvaltningen är alltjämt icke beredd biträda av marinchefen ånyo

framfört förslag om att höja representationsbidraget till chefen för Väst­

kustens marindistrikt från 1 500 kronor till 3 000 kronor.

I enlighet med förslag av marinchefen räknar civilförvaltningen för

timarvoden till lärare och föreläsare vid marinens fasta utbildningsan-

stalter och skolor med ett medelsbehov av 310 000 kronor, vilket i förhål­

lande till innevarande budgetår innebär en ökning med 53 000 kronor.

Behovet av medel för timarvoden till civila timlärare för manskapsut-

bildning upptager civilförvaltningen i enlighet med förslag av marin­

chefen till 261 615 kronor, vilket i förhållande till innevarande budgetår

innebär en kostnadsminskning med 88 385 kronor.

Antalet fänrikar beräknas under nästa budgetår uppgå till 50 mot för

innevarande budgetår beräknade 48.

Marinchefen har upprepat tidigare framfört förslag om dels att en

tjänst för assistent för frivilligfrågor i Ce 13 inrättas vid ettvart av Norr­

landskustens, Ostkustens, Sydkustens och Västkustens marindistrikt —

med en tjänstgöringstid av nio månader per år vid Ostkustens och Syd­

kustens marindistrikt samt av sex månader per år vid de båda andra

marindistrikten — dels ock att därutöver medel anvisas för anställande

med motsvarande arvode av sådan assistent vid Stockholms kustartilleri­

försvar under fyra månader och vid Gotlands marindistrikt under tre

månader. Därest förslaget icke vinner bifall bör enligt marinchefen an­

talet disponibla arvodesmånader utökas från 42 till 47.

I anslutning till sitt uttalande i det föregående vid behandlingen

av motsvarande personalgrupp vid armén (punkten 6) föreslår civilför­

valtningen att vid ettvart av Norrlandskustens, Ostkustens, Sydkustens

och Västkustens marindistrikt inrättas en tjänst för assistent för frivillig­

frågor i Cg 13. För Stockholms kustartilleriförsvar och Gotlands marin­

distrikt beräknar civilförvaltningen medel för arvoden motsvarande lön

i 13 löneklassen å löneplan nr 1 under det antal tjänstgöringsmånader

marinchefen angivit såsom erforderligt.

Inkomsterna under posten Avlöningar till viss personal i verkstadsdrift

beräknar civilförvaltningen till 53 000 kronor, innebärande en minskning

med 37 000 kronor.

Med hänsyn till belastningen under budgetåret 1952/53 å anslagspos­

terna Avlöningar till övrig icke-ordinarie personal och Rörligt tillägg räk­

nar civilförvaltningen med en höjning av posterna med respektive 1 000 000

och 500 000 kronor.

De löneregleringar, som genomförts i anledning av propositionerna

1953:134 och 165, beräknas medföra en merkostnad under förevarande

anslag av i runt tal 38 000 kronor.

118

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

Departementschefen.

1. Jag anser mig böra förorda att den hydrografiska verksamheten vid

marinen ges en fastare organisation. I sådant syfte föreslår jag att på

marinens stat uppföres dels en tjänst för stabshydrograf i Ca 27 i utbyte

mot den på övergångsstat vid flygvapnet uppförda tjänsten för föreståndare

för militärmeteorologisk informationstjänst i Ca 27, dels ock tjänster för

fyra hydrografassistenter i reglerad befordringsgång enligt Kungl. Maj :ts

närmare bestämmande, i samband varmed fyra av de för marinens väder­

lekstjänst nu upptagna fem meteorologtjänsterna torde böra indragas. Jag

anser mig vidare böra förorda att återstående meteorologtjänst överföres till

flygvapnets stat och därvid avses för marinens väderlekstjänst.

I övrigt räknar jag icke med några personalförändringar under före­

varande punkt.

2. Av de under denna punkt redovisade förslagen kan jag endast till­

styrka att en tjänst för typograf i Cg 10 uppflyttas till Cg 12.

3. Marinchefens under denna punkt redovisade förslag kan jag icke

biträda.

4. Marinchefens förslag under denna punkt kan jag icke biträda i

vadare mån än att jag förordar att en av tjänsterna för bildbandstekniker

i Cg 18 uppflyttas till tjänst för assistent i Cg 23.

5 och 6. Marinchefens under dessa punkter redovisade förslag kan jag

icke tillstyrka.

7. Jag är icke beredd att nu taga ställning till de av marinchefen under

förevarande punkt föreslagna personalförändringarna. Jag vill i detta

sammanhang erinra om att jag i det föregående vid behandlingen av

i’ationaliseringsverksamheten inom försvaret förutsatt att — liksom varit

fallet för innevarande och tidigare budgetår —- Kungl. Maj:t skall äga att

jämväl under budgetåret 1954/55 vidtaga de jämkningar i vederbörande

personalorganisationer som blir erforderliga i anledning av beslut om

organisationsändring, dock icke såvitt avser personalstaterna för ordinarie

personal, samt att bereda särskild ersättning åt personal som med bibe­

hållen löneställning bestrider göromål som i en ny organisation ankom­

mer på innehavare av högre tjänst.

8. Förslagen under denna punkt kan jag icke tillstyrka.

9. Marinchefen har under förevarande punkt beträffande flottan för

nästa budgetår anmält ökat behov av militär personal till följd av, bl. a.,

ändrad sammansättning av flottans fartygsbestånd. Jag vill i detta sam­

manhang framhålla att ifrågavarande ändringar torde göra det nödvändigt

att närmare klarlägga flottans personalbehov på längre sikt. Med hänsyn

härtill anser jag mig f. n. icke kunna biträda marinchefens framlagda för­

slag om inrättande av ytterligare beställningar för militär personal.

Jag räknar med att tre beställningar för övertaliga underofficerare,

flaggunderofficerare eller underofficerare av 2. graden i Ma 19 eller Ma 16,

utgår ur personalförteckningen fr. o. m. nästa budgetår.

119

Till förslaget om att inrätta en förvaltarbeställning, avsedd för fartygs­

chef på trängfartyget Freja, och därmed sammanhängande personalfrågor

är jag i anslutning till vad jag i det föregående (punkt 7) anfört beträf­

fande personalförändringar vid marinens skolor på Berga icke beredd nu

taga ställning. Däremot tillstyrker jag att en för maskintjänstchef på is-

bry tarfartyget Thule avsedd förvaltarbeställning i Ma 21 inrättas i utbyte

mot en flaggunderofficersbeställning i Ma 19.

Vad angår kustartilleriet förordar jag att beställningar inrättas för två

flaggunderofficerare i Ma 19 och tre underofficerare av 2. graden i Ma 16.

I enlighet med marinchefens förslag tillstyrker jag att 17 överfurirsbeställ-

ningar inrättas i utbyte mot 17 ordinarie furirsbeställningar. Jag räknar

vidare med att beställningar för 55 instruktörsaspiranter tillkommer samt

att beställningar för 27 korpraler och 191 vicekorpraler och meniga in­

drages.

I anslutning till vad jag i det föregående anfört vid behandlingen av

motsvarande fråga under arméns avlöningsanslag (punkt 5) kan jag icke

biträda marinchefens förslag om ändrade lönebestämmelser för furirs-

aspirant och instruktörsaspirant.

Vad i övrigt föreslagits under förevarande punkt är jag f. n. icke beredd

biträda.

Vid anmälan av propositionerna 1951:110 och 1952:120 förordades

att flottans och kustartilleriets förvaltarbeställningar skulle fördelas

på vissa i propositionerna angivna befattningar. Med hänsyn till inträf­

fade förändringar ifråga om fartygsbestånd, organisationens utformning

in. m. uppkommer tid efter annan behov av att ändra ifrågavarande för­

delning. Hinder bör icke föreligga för Kungl. Maj :t att vidtaga sådana

ändringar.

10. Av de under denna punkt redovisade förslagen kan jag endast till­

styrka inrättande av en beställning för mariningenjör av 1. graden i Ca 29,

avsedd för fartygsingenjör på jagare typ Halland.

11. I enlighet med marinchefens förslag torde den som distriktsläkare

vid Ostkustens marindistrikt tjänstgörande marinläkaren av 1. graden i

Ca 27 böra avses för arbetsuppgifter inom den militära sjukvården vid

marindistriktet och tagas i anspråk för sjukvården vid Stockholms örlogs-

station intill dess stationen utflyttas till Berga. Härigenom bortfaller be­

hovet av arvoden för två marinläkare av 2. graden och tre marinläkarsti-

pendiater.

I enlighet med marinchefens förslag torde vidare en tjänst för över-

sköterska i Ce 14 böra överföras från Hårsfjärdens örlogsdepå till mari­

nens underofficersskola.

Till marinchefens förslag om att inrätta en extra tjänst för instruktions-

sköterska i Cg 20 eller Cg 18 vid den försöksvis anordnade sjukvårdsskolan i

Karlskrona är jag icke beredd nu taga ställning.

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

120

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

Den för sjukhusläkare vid samarbetssjukhuset i Karlskrona avsedda

marinläkarbeställningen av 1. graden i Ca 29 bör indragas.

Övriga under denna punkt redovisade förslag kan jag icke tillstyrka.

12. I enlighet med förslag under denna punkt bör 24 ordinarie kontors-

biträdestjänster tillkomma vid marinen i utbyte mot tjänster för biträde

för skriv- och kontorsgöromål.

13. I enlighet med biträdesutredningens förslag förordar jag att vid

Sydkustens marindistrikt tillkommer tjänster för en förste kansliskrivare

i Ce 17, en kansliskrivare i Ce 15, en kontorist i Ce 13 samt två kansli­

biträden i Cell i utbyte mot tjänster för en kansliskrivare i Ce 15, två

kanslibiträden i Ce 11 samt två biträden för skriv- och kontorsgöromål.

Övriga förslag under denna punkt kan jag icke tillstyrka.

14. Marinchefens förslag om att inrätta nya tjänster för polis- och

vaktpersonal är jag icke beredd tillstyrka. Jag anser mig i stället böra

förorda att den för innevarande budgetår beräknade medelsanvisningen

för arvoden till tillsynsmän vid befästningar m. m. inom kustartilleri­

försvaren höjes med i runt tal 75 000 kronor samt att det ökade kravet

på personal för bevakningsändamål tillgodoses inom ramen för detta be­

lopp. I enlighet härmed räknar jag för nästa budgetår med ett medels­

behov för arvoden till tillsynsmän vid befästningar m. m. inom kustartilleri-

försvaren av 275 000 kronor. Det torde få ankomma på Kungl. Maj:t att

fastställa fördelningen av beloppet på de olika kustartilleriförsvaren.

Mot marinchefens beräkning av kostnaderna för uppbörds- och till­

synsmän vid marinens kustbevakning m. m. inom Gotlands och Väst­

kustens marindistrikt har jag icke något att erinra.

I enlighet med civilförvaltningens förslag torde en tjänst för vaktmäs­

tare i Cg 10 vid Gotlands kustartilleriförsvar böra omvandlas till tjänst

för vaktman i Cg 12. Jag förordar vidare att en vaktmästartjänst i Ce 10

vid sjökrigsskolan och tre vaktmästartjänster i Ce 10 vid marinens under-

officersskola utbytes mot tjänster för vaktman i Ce 12 samt att tre vakt­

mästartjänster i Cg 10 vid sjökrigsskolan och en vaktmästartjänst i Cg 10

vid marinens underofficersskola uppflyttas till tjänster för vaktman i

Cg 12.

Vad i övrigt föreslagits under förevarande punkt kan jag icke biträda.

Under hänvisning till vad chefen för civildepartementet anfört i äm­

net i proposition den 26 februari 1954 angående lönegradsplaceringen för

vissa tjänster m. m. föreslår jag uppflyttning av en inspektionskonstapels-

tjänst i Ca 16 vid Göteborgs örlogsvarv till tjänst för överkonstapel i Ca 19

och en konstapelstjänst i Ca 14 vid samma varv till tjänst för inspektions-

konstapel i Ca 16.

15. Jag tillstyrker att en adjunktstjänst i Ce 29 och en dylik tjänst i

Ce 27 överföres från Karlskrona örlogsstation till Stockholms örlogsstation.

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

121

I enlighet med marinchefens förslag torde en maskinisttjänst i Ca 16 vid

Blekinge kustartilleriförsvar böra utgå ur personalförteckningen.

De under förevarande punkt redovisade förslagen rörande assistenter

för frivilligfrågor kan jag icke biträda.

Jag kan ej heller tillstyrka övriga under denna punkt framställda för­

slag till förändringar beträffande befintliga tjänster eller till inrättande av

nya tjänster.

Att medel för operativ forskning beräknas under förevarande anslag kan

jag alltjämt icke tillstyrka.

I likhet med civilförvaltningen räknar jag med att arvodet till kyrk­

vaktare vid amiralitetsförsamlingen i Karlskrona indrages.

Marinchefens förslag om inrättande av befattningsarvoden kan jag icke

biträda. Jag räknar ej heller med höjt representationsbidrag till chefen för

Västkustens marindistrikt.

Civilförvaltningens beräkningar av medelsbehovet under nästa budgetår

för timarvoden till lärare och föreläsare vid marinens fasta utbildnings-

anstalter och skolor samt till lärare för manskapsutbildning har icke givit

mig anledning till erinran. Antalet fänrikar beräknar jag för nästa budgetår

till 50. Vad civilförvaltningen i övrigt anfört under denna punkt har ej

heller givit mig anledning till erinran.

På grundval av den i det föregående under arméns avlöningsanslag om­

nämnda översynen av löneställningarna för vissa skolchefer anser jag

mig böra föreslå att en på kustartilleriets stat uppförd, för chef för kust­

artilleriets skjutskola avsedd överstelöjtnantsbeställning i Ma 33 utbytes

mot beställning för överste i Ma 37. För övriga här avsedda skolchefer räk­

nar jag med oförändrade löneställningar.

Jämlikt 6 § statens allmänna avlöningsreglemente gäller bl. a. att för­

ening icke må ske av ordinarie tjänst med lika hög extra ordinarie statlig

tjänst, med mindre Kungl. Maj:t med stöd av riksdagens beslut för visst

fall därtill lämnat medgivande. Det torde i detta sammanhang för riks­

dagens kännedom få anmälas att Kungl. Maj:t genom beslut den 5 juni

1953 medgivit underofficeren av 2. graden vid flottan B. I. W. Hjort att

räknat fr. o. in. den 1 juli 1952 med beställningen i Ma 16 få förena tjänst

såsom kartassistent i Ce 16 vid rikets allmänna kartverk. Därvid har före­

skrivits att Hjort under tiden för tjänsteföreningen skall frånträda ut­

övningen av den militära beställningen.

Vid anmälan tidigare denna dag av proposition angående organisationen

av försvarets centrala lyg-, intendentur- och civilförvaltning m. m. har jag

förutsatt att vissa f. n. under marinens avlöningsanslag upptagna tjänster

skall överföras till annat anslag. I anledning härav räknar jag för nästa

budgetår med ett minskat medelsbehov av 100 000 kronor under före­

varande anslag.

122

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

I anslutning till vad jag anfört i nämnda proposition angående organisa­

tionen av försvarets centrala tyg-, intendentur- och civilförvaltning m. m.

torde av riksdagen böra inhämtas bemyndigande för Kungl. Maj :t att under

budgetåret 1954/55 i avseende å staterna för de under förevarande anslag

redovisade militära och civilmilitära kårerna vidtaga de provisoriska åt­

gärder (exempelvis meddelande av vikariatslöneförordnanden, vakanssätt­

ningar m. m.) som betingas av den i propositionen föreslagna omorganisa­

tionen.

Med beaktande av vad jag i det föregående föreslagit ifråga om perso­

nalförändringar in. m. vid marinen och med ledning av belastningen på

marinens avlöningsanslag under förfluten del av innevarande budgetår

beräknar jag nämnda anslag för budgetåret 1954/55 sålunda:

Avlöningar till ordinarie tjänstemän 32 000 000 (+ 400 000) kronor;

Arvoden till pensionerad personal i arvodesbefattningar 985 000

(— 85 000) kronor;

»

Arvoden och särskilda ersättningar, bestämda av Kungl. Maj :t, 585 000

(-— 10 000) kronor;

Avlöningar till övrig icke-ordinarie personal 13 400 000 (—600 000)

kronor;

Rörligt tillägg 24 303 000 (+ 678 000) kronor;

Pensionsmedel 720 000 (—80 000) kronor;

Avlöningar till viss personal i verkstadsdrift 53 000 (— 37 000) kronor.

Anslaget bör alltså upptagas till 70 500 000 (+ 500 000) kronor.

Under åberopande av det anförda får jag hemställa, att Kungl. Maj:t

måtte föreslå riksdagen att

a) bemyndiga Kungl. Maj :t att vidtaga de ändringar i

personalförteckningen för ordinarie tjänstemän vid marinen,

som föranledes av vad jag i det föregående föreslagit;

b) bemyndiga Kungl. Maj :t att med avseende på personal­

förteckningarna meddela särskilda föreskrifter av i tillämp­

liga delar samma innehåll som innefattas i de särskilda be­

stämmelser som genom Kungl. Maj :ts brev den 5 juni

1953 fastställts att lända till efterrättelse för tillämpningen

av marinens personalförteckningar för budgetåret 1953/54;

c) bemyndiga Kungl. Maj :t att i avseende å staterna för

militära och civilmilitära kårer vid marinen vidtaga provi­

soriska åtgärder i enlighet med vad jag i det föregående för­

ordat;

d) godkänna följande avlöningsstat för marinens anslag

till avlöningar till aktiv personal m. fl., att tillämpas under

budgetåret 1954/55:

Kungl. Maj ds proposition, nr 110.

123

Avlöningsstat.

Utgifter:

1. Avlöningar till ordinarie tjänstemän, förslags-

................................................................ 32 000 000

2. Arvoden till pensionerad personal i arvodesbe-

fattningar, förslagsvis ................................................ 985 000

3. Arvoden och särskilda ersättningar, bestämda

av Kungl. Maj :t, förslagsvis ................................... 585 000

4. Avlöningar till övrig icke-ordinarie personal,

förslagsvis ....................................................................... 13 400 000

5. Rörligt tillägg, förslagsvis ....................................... 24 303 000

Summa kronor 71 273 000

Särskilda uppbördsmedel:

Pensionsmedel, förslagsvis ............................................ 720 000

Avlöningar till viss personal i verkstadsdrift, för­

slagsvis ....................................... 53 000

Nettoutgift kronor 70 500 000

e) till Marinen: Avlöningar till aktiv personal m. fl. för

budgetåret 1954/55 anvisa ett förslagsanslag av 70 500 000

kronor. I

[10] Marinen: Avlöningar till personal å reservstat.

Anslag

Nettoutgift

1952/53 ............................................

73 000

99 710

1953/54 (statsliggaren s. 227)

100 000

1954/55 (förslag) .....................

100 000

I årets statsverksproposition (bil. 6, punkt 63) har Kungl. Maj :t före­

slagit riksdagen att, i avbidan på särskild proposition i ämnet, till Mari­

nen: Avlöningar till personal å reservstat för budgetåret 1954/55 beräkna

ett förslagsanslag av 100 000 kronor.

Under hänvisning till vad jag anfört i det föregående vid behandlingen

av arméns motsvarande anslag hemställer jag, att Kungl. Maj:t måtte före­

slå riksdagen

att till Marinen: Avlöningar till personal å reservstat för

budgetåret 1954/55 anvisa ett förslagsanslag av 100 000 kronor.

[11] Flygvapnet: Avlöningar till aktiv personal in. fl.

Anslag

Nettoutgift

1952/53 ............................................ 63 700 000

74 873 633

124

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

1953/54 (statsliggaren s. 245) 77 000 000

1954/55 (förslag) ..................... 77 000 000

I årets statsverksproposition (bil. 6, punkt 92) har Kungl. Maj:t före­

slagit riksdagen att, i avbidan på särskild proposition i ämnet, till Flyg­

vapnet: Avlöningar till aktiv personal m. fl. för budgetåret 1954/55 beräkna

ett förslagsanslag av 77 000 000 kronor.

Beträffande de grunder, som tillämpas vid beräkningen, av försvarsgre­

narnas allmänna avlöningsanslag, får jag hänvisa till vad jag därom an­

fört i det föregående vid anmälan av motsvarande anslagsfråga för armén.

Yrkanden.

Försvarets civilförvaltning föreslår i anslutning till yrkanden av chefen

för flygvapnet m. tl. vissa personalförändringar m. m. vid flygvapnet.

Chefens för flygvapnet m. fl. yrkanden

1. Förändringar beträffande flygstaben.

4 kaptener Ma 27 — majorer Ma 30...

1 kapten Ma 27 .......................................

1 pensionerad officer i arvodesbefatt-

ning 1: 30 ................................................

1 psykolog Ce 31 .......................................

1 pensionerad officer i arvodesbefatt-

ning 1: 30 — stabsredaktör Ce 26...

1 kanslibiträde Ca 11 — kontorist

Ca 13 .........................................................

1 kontorist Ce 13—Ca 13 .....................

1 garageförman Ce 13—Ce 15 ............

1 förste vaktmästare Cell—Ca 11 ...

1 biträde för skriv- och kontorsgöro-

mål uppföres på personalförteck­

ningen för andra extra ordinarie

tjänstemän än förste fältflygare och

manskap ................................................

Anslagsförändringar vid bifall till

civilförvaltningens förslag

ökning Minskning Summa

18 276

744

+ 19 020

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

125

Anslagsförändringar vid bifall till

Chefens för flygvapnet m. fl. yrkanden

civilförvaltningens förslag

ökning Minskning Summa

2. Förändringar beträffande flygbasom-

rådesstaberna.

övre Norrlands flygbasområ-

desstab.

1 kapten (i intendenturbefattning)

Ma 27 .......................................................... —

1 pensionerad officer i arvodesbefatt-

ning 1: 30 ................................................. —

1 fältmästare Ce 22 ............................... —

Norra

f lygbasområdesstaben.

1 pensionerad officer i arvodesbefatt-

ning 1: 30 utgår ................................... —

3. Luftbevakningens organisation.

Inspektionen för luftbevak­

ningen.

1 major eller kapten Ma 30/27 —

överstelöjtnant eller major Ma

33/30 ..................................................... —

1 kapten Ma 27 ................................... 18 276

Förband och skolor.

6 majorer Ma 30 ................................... 120 600

14 kaptener Ma 27 .............................. 241 892

5 pensionerade officerare i arvodes-

befattningar 1: 30 .......................... 34 950

35 furirer Me 11/10 — överfurirer

Ma 14 ..................................................... 43 575

3 tekniska biträden Cg 11 — luft-

försvarsbiträden Cg 11 ................. —

4 luftförsvarsbiträden Cg 11

. 32 408

31 luftförsvarsbiträden Cg 8

. 98 854

31 luftförsvarsbiträden Cg 8 med

halvtidstjänstgöring ..................... 109 446

90 tjänstgöringsdagar

för luftför­

svarsbiträden Cg 11

2 026

810 tjänstgöringsdagar

för luftför­

svarsbiträden Cg 8

15 888

+ 717 915

126

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

Anslagsförändringar vid bifall till

Chefens för flygvapnet m. fl. yrkanden

civilförvaltningens förslag

Ökning Minskning Summa

4. Personal för f allskärms jägarutbild-

ning.

1 sergeant Ma 16 ........................................ 9 648

3 flygtekniker Ca 15 .............................. 27 864

+ 37 512

5. Förändringar i övrigt beträffande mi­

litär personal.

1 kapten Ma 27 vid F 20 — major

Ma 30

2 832

3 kaptener Ma 27 vid F 2, Fil och

F 16 ......................................................... 51 708

1 löjtnant Ma 23/19 vid F 2 ................. —

1 förvaltare (i förrådstjänst) Ma 21

vid F 2 ..................................................... —

18 fanjunkare Ma 19 .............................. 200 142

10 fänrikar ................................................ 98 210

60 förste fältflygare Me 16 ................. 589 260

10 fältflygare av 1. graden Me 14 ...

90 700

83 vicekorpraler eller meniga Mha 1

234 060

+ 798 792

6. Förändringar beträffande läkar- och

sjukvårdspersonal.

2 specialflygläkare Cp 5 jämte avlö- 1

ningsförstärkning .............................. —

5 flygläkare av 2. graden ..................... 29 820

+ 29 820

7. Förändringar i övrigt beträffande tek­

nisk personal.

55 flygtekniker Ca 15 ..............................

519 530

+ 519 530

8. Fortsatt utbyggnad av flottiljpolis­

organisationen.

1 förste flottiljpolis Ca 16 .................

9 821

13 flottilj poliser Ca 14 ..........................

117 910

+ 127 731

9. Förändringar beträffande meteorolog-

personal.

1 föreståndare för militär-meteorolo-

gisk informationstjänst på över­

gångsstat Ca 27 överföres till ma­

rinstaben ................................................ 18 276

19 meteorologer Ce 27—Ca 27 ............. —

19 meteorologer Ce 25—Ca 25 ............ —

5 meteorologer (reglerad beford-

ringsgång) ............................................ 54 660

+ 36 384

Kangl. Maj:ts proposition nr 110.

127

Chefens för flygvapnet m. fl. yrkanden

10. Förändringar i övrigt beträffande för­

råds- och vaktpersonal.

1 förman Cg 13 vid F 17 — Ce 13 ...

34 förrådsmän Cg 11—Ce 11 .................

1 förste vaktmästare Cg 11 vid F 5

— Cell .................................................

1 förrådsmän Ce 11 vid F 11 — för-

rådsförman Ce 13 ..............................

1 vaktmästare Ce 10 (vaktman Ce

12) vid flygvapnets centrala skolor

3 vaktmästare Ce 10 vid flygvapnets

centrala skolor — vaktmän Ce 12

3 (2) förrådsmän Cg 11 .....................

Anslagsförändringar vid bifall till

civilförvaltningens förslag

ökning Minskning Summa

636

8 280

1 944

15 936

+ 26 796

11. Förändringar i övrigt beträffande

kontorspersonal.

2 kansliskrivare Ce 15 vid F 2 och

flygvapnets centrala skolor —

Ca 15

..................................................... —

1 kontorist Ce 13 vid F 2 — Ca 13 ...

1 kanslibiträde Cg 11 vid F 21 —

Cell ..................................................... —

1 kanslibiträde Cg 11 vid flygvap­

nets centralförråd för intendentur-

materiel — Ce 11

.......................... —

1 tekniskt biträde Cell vid fjärde

eskader staben —

Ce 13 ................. —

16 biträden för skriv- och kontors-

göromål — kontor sbiträden Ca 8...

12. Övriga personalförändringar m. in.

1 fotoingenjör Ce 25 vid F 11 ............ 15 216

4 lärare i gymnastik och idrott Cg 23

vid F 2, F 5, F 20 och flygvapnets

centrala skolor — Ce 23 ..................... —

4 kasernföreståndare Ce 19 vid F 8,

F 9, F 10 och F 11 .............................. —

1 reparatör Cg 12 vid F 3 — Ce 12 ...

Arvoden till observationspcrsonal i

väderlekstjänst ................................... 251 000

128

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

Anslagsförändringar vid bifall till

Chefens för flygvapnet m. fl. yrkanden

civilförvaltningens förslag

Deltidstjänstgörande lärare och före­

läsare vid fasta utbildningsanstalter

Ökning

Minskning

Summa

och skolor ................................................

Civila timlärare för manskapsutbild-

12 000

ning .........................................................

Assistenter för frivilligfrågor (flottilj-

30 200

mobiliseringslottor) ..........................

76 992

Flygtillägg in. m..........................................

39 920

Rörligt tillägg ............................................

1 500 000

Lönerevision ............................................

332 000

— 742 672

Motiv.

1. Förändringar beträffande flygstaben. Chefen för flygvapnet har upp­

repat tidigare framförda förslag om utbyte av fyra beställningar för kap­

ten, avsedda en för chefen för pressektionen och tre för ställföreträdande

avdelningschef vid operations-, organisations- och utbildningsavdelning­

arna, mot maj or sbeställningar. Civilförvaltningen anser sig alltjämt icke

kunna biträda förslagen.

Chefen för flygvapnet har vidare upprepat förslag om att förstärka ar­

betskraften vid personalavdelningen genom inrättande av ytterligare en

kaptensbeställning. Förslaget tillstyrkes alltjämt av civilförvaltningen.

Chefen för flygvapnet har ånyo framlagt förslag om att inrätta en för

pensionerad officer avsedd arvodesbefattning i 1: 30 för vice värd för flyg­

vapnets ämbetsbyggnad på Ladugårdsgärde. Civilförvaltningen anser sig

alltjämt icke kunna biträda förslaget.

Chefen för flygvapnet har ävenledes upprepat tidigare framfört förslag

om att vid flygstaben inrätta en tjänst för psykolog i Ce 31, främst avsedd

att ingå i den vid flygvapnet organiserade kommissionen för uttagning av

vissa personalkategorier såsom fältflygare, officers- och reservofficers-

aspiranter m. fl. Civilförvaltningen anser sig i avvaktan på statsmakter­

nas ställningstagande till försvarets personalbehandlingsutrednings förslag

rörande den militärpsykologiska verksamheten icke böra räkna med inrät­

tande av tjänsten.

Chefen för flygvapnet har föreslagit att en för pressektionen avsedd ar­

vodesbefattning för expeditionsofficer i 1: 30 utbytes mot en tjänst för

stabsredaktör i Ce 26. Då frågan om presstjänstens organisation inom för­

svaret torde komma att påverkas av resultatet av kommitténs för utred­

ning om det psykologiska försvaret arbete anser civilförvaltningen att med

ställningstagande till det av flygvapenchefen föreslagna tjänsteutbytet tills

vidare bör anstå.

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

129

Civilförvaltningen anser sig icke kunna biträda förslag av flygvapen­

chefen att upptlytta en kanslibiträdestjänst vid flygsäkerhetsavdelningen

till tjänst för kontorist i Ca 13.

Civilförvaltningen är ej heller beredd tillstyrka förslag av flygvapen­

chefen om ordinariesättning av en tjänst för kontorist i 13 lönegraden, av­

sedd för flygstabens kassaavdelning.

Enligt beslut av 1952 års riksdag (prop. 1952: 107) har en tjänst för

garageförman i Ce 12 vid flygstaben uppflyttats till 13 lönegraden. Chefen

för flygvapnet har med hänsyn till att de med tjänsten förenade arbets­

uppgifterna ökat betydligt och att ytterligare personal underställts inne­

havaren av tjänsten föreslagit att tjänsten uppflyttas till Ce 15. Civilför­

valtningen vill icke motsätta sig att tjänsten uppflyttas i enlighet med

flygvapenchefens förslag.

Av flygvapenchefen framfört förslag om ordinariesättning av en tjänst

för förste vaktmästare i Cell vid flygstaben tillstyrkes av civilförvalt­

ningen.

I gällande personalförteckning finns vid flygstaben inrättade fyra extra

tjänster för biträde för skriv- och kontorsgöromål, varav en är avsedd för

stabens kassaavdelning. Då stadigvarande behov av denna tjänst förelig­

ger föreslår civilförvaltningen att tjänsten uppföres på personalförteck­

ningen för andra extra ordinarie tjänstemän än förste fältflygare och man­

skap.

2. Förändringar beträffande flygbasområdesstaberna. Chefen för flyg­

vapnet har framhållit att det, i händelse av ändring i flygbasområdesin­

delningen i Norrland i enlighet med förslag, som överbefälhavaren avser

att framlägga, är erforderligt att staben för övre Norrlands flygbasområde

förstärkes med en beställning för kapten i intendenturbefattning i Ma 27,

en arvodesbefattning för pensionerad officer (expeditionsofficer) i 1: 30

och en tjänst för fältmästare i Ce 22, i samband varmed en för staben för

Norra flygbasområdet avsedd arvodesbefattning i 1: 30 kan indragas. Civil­

förvaltningen (skr. 27/u 1953) har, med erinran om att Kungl. Maj:t den

20 november 1953 bemyndigat överbefälhavaren att tillkalla utrednings­

män för att verkställa utredning angående den militärterritoriella indel­

ningen och därmed sammanhängande frågor, ansett sig i avbidan på resul­

tatet av utredningen icke böra räkna med de av flygvapenchefen föreslagna

personalförändringarna.

3. Luftbevakningens organisation. Genom beslut av 1948 års riksdag

(prop. 206, s. 420—425) överfördes luftbevakningen från armén till flyg­

vapnet och tillskapades en fast fredsorganisation för denna verksamhets­

gren. Sålunda inrättades inom 1'lyglcdningen en inspektion för luftbevak­

ningen med en inspektör som chef, en major eller kapten som stabschcf,

tre kaptener och en kommenderad officer ur luftvärnet. Vidare förstärktes

envar av de fem flygbasområdesstaberna med en kapten, flygbaskåren

9—168 54

Bihang till riksdagens protokoll 1954. 1 samt. Nr 110.

130

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

(F 21) med en major samt flygkadettskolan (F 20) — där utbildning av

värnpliktiga till officerare och underofficerare i luftbevakningstjänst skulle

äga rum -—• med en kapten och två löjtnanter. Sammanlagt skulle alltså

enligt nämnda riksdagsbeslut på flygvapnets stat finnas 14 officerare för

luftbevakningens ledning och för berörda utbildning vid F 20. Utöver nu

nämnd personal ingår i luftbevakningsorganisationen 200 reservofficerare

(prop. 1948:206, s. 449) och 79 flygtekniker i reserven (prop. 1950:1,

bil. 6, s. 126) m. m.

Jämlikt beslut av 1951 års riksdag (prop. 110, s. 182—183) skall ut­

byggnaden och moderniseringen av luftbevakningen i materiellt hänseende

omfatta ytterligare områden utöver vad som förutsattes i 1948 års riks­

dagsbeslut.

Chefen för flygvapnet har på grundval av en inom flygstaben verkställd

allmän översyn av personalbehovet för luftbevakningsorganisationen fram­

lagt förslag, vilket tillstyrkts av överbefälhavaren, till förstärkning av orga­

nisationen. Förslaget innebär i vad berör förevarande anslag följande per­

sonalförändringar.

Inspektionen för luftbevakningen. Chefen för flygvapnet har

upprepat tidigare framfört förslag om att för stabschefen vid inspektio­

nen för luftbevakningen inrätta en beställning för alternativt överstelöjt­

nant eller major i utbyte mot den befintliga beställningen för alternativt

major eller kapten. Civilförvaltningen anser sig alltjämt icke böra räkna

med det föreslagna utbytet.

Vidare har chefen för flygvapnet ånyo föreslagit att en ny beställning

för kapten inrättas vid luftbevakningsinspektionen. Civilförvaltningen till­

styrker liksom tidigare förslaget.

Förband och skolor. Chefen för flygvapnet har återkommit till tidi­

gare väckta förslag om inrättande för luftbevakningen av ett antal beställ­

ningar för officer på aktiv stat och arvodesbefattningar för pensionerad

officer med placering vid förband och flygkadettskolan (prop. 1953: 110,

s. 158). Flygvapenchefen föreslår nu att beställningar för sex majorer

och 14 kaptener samt arvodesbefattningar i 1: 30 för fem pensionerade

officerare inrättas ävensom att principbeslut fattas om inrättande av åtta

löjtnantsbeställningar.

Chefen för flygvapnet har framhållit att det visat sig nödvändigt att i

luftbevakningsorganisationen placera 62 fast anställda furirer och korp­

raler, som enligt 1948 års försvarsbeslut avsetts för andra uppgifter. Av

dessa befattningshavare avses 35 skola tjänstgöra som radartroppchefer.

I anledning härav föreslås att 35 furirsbeställningar i Me 11/10 uppflyttas

till överfurirsbeställningar i Ma 14.

I gällande personalförteckning finns vid F 9 inrättade extra tjänster

för tre tekniska biträden i Cg 11, avsedda för viss försöksverksamhet. En­

ligt av Kungl. Maj :t lämnat bemyndigande må därjämte tills vidare intill

Kungl. Maj:ts proposition nr HO.

131

den 1 juli 1954 finnas anställda 17 befattningshavare i luftbevaknings­

tjänst. Chefen för flygvapnet har för nästa budgetår anmält behov av, in­

klusive nämnda tjänster, (3 + 4=) sju tjänster i Cg 11, (17 + 14=) 31

tjänster med heltidstjänstgöring i Cg 8 och 31 tjänster med halvtidstjänst­

göring i Cg 8, samtliga med tjänstebenämningen luftförsvarsbiträde. Där­

jämte föreslås att medel anvisas för avlöning åt deltidstjänstgörande luft-

försvarsbiträden i Cg 11 under 90 tjänstgöringsdagar och åt deltidstjänst­

görande luftförsvarsbiträden i Cg 8 under 810 tjänstgöringsdagar. Luft-

försvarsbiträdena, vilka avses skola rekryteras bland flyglottor, föreslås

skola åläggas uniformsplikt och vara krigsmän.

Civilförvaltningen har ansett sig böra utgå från att de av flygvapen­

chefen för nästa budgetår föreslagna jämkningarna i personaluppsätt­

ningen på förevarande område kommer att vidtagas. Vad angår de för

vissa tjänstgöringsdagar anlitade biträdena bör enligt civilförvaltningen

lönen utgå i form av arvode motsvarande daglön i 11 respektive 8 löne-

klassen på löneplan nr 1. Vidare bör enligt ämbetsverket tjänstebenäm­

ningen för samtliga biträdestjänster i Cg 11 och Cg 8 vara tekniskt biträde.

Mot förslaget att samtliga biträden ålägges uniformsplikt och att de hän-

föres till kategorien krigsmän har civilförvaltningen icke något att invända.

Biträdena synes böra erhålla erforderlig beklädnad som lån, de Cg-an-

ställda dock mot ersättning efter enahanda grunder som gäller för furirer.

Såsom framgår av vad jag anfört vid anmälan av flygvapnets anslag

till avlöningar till personal i flygvapnets reserv i 1954 års statsverkspropo-

sition (bil. 6, s. 124) har chefen för flygvapnet, utöver ovan angivna per­

sonalförstärkningar, föreslagit en utökning av flygvapnets reserv med 200

officerare och 76 flygtekniker, samtliga avsedda för luftbevakningstjänst.

4.

Personal för fallskärmsjägarutbildning.

Chefen för flygvapnet har

upprepat tidigare framfört förslag om att inrätta beställningar för en ser­

geant och tre flygtekniker, avsedda för skötsel av det transportflygplan

som utnyttjas vid arméns fallskärmsjägarutbildning. Civilförvaltningen an­

ser sig alltjämt böra räkna med tillkomsten av ifrågavarande beställningar.

5.

Förändringar i övrigt beträffande militär personal.

Chefen för flyg­

vapnet har upprepat förslag om att i utbyte mot en kaptensbeställning in­

rätta en majorsbeställning, avsedd för skolchefens ställföreträdare (läraren

i krigskonst eller förste flygläraren) vid flygkadettskolan. Civilförvalt­

ningen biträder alltjämt förslaget.

Chefen för flygvapnet har vidare upprepat tidigare framlagda förslag

om inrättande av ytterligare tre kaptensbeställningar, avsedda en för chef

för den till Roslagens flygkår (F 2) förlagda förberedande fältflygarskolan,

eu för fotoolficer vid Södermanlands flygflottilj (F It) och chef för flottil­

jens fotoavdelning samt eu för chef för femte divisionen vid Upplands

flygflottilj (F 16), omfattande personal och flygplan för flygkadettskolans

flygövningar. Civilförvaltningen räknar alltjämt med att beställningarna

inrättas.

132

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

Chefen för flygvapnet har ånyo föreslagit att för F 2 inrättas en beställ­

ning för löjtnant, avsedd som chef för kårens specialavdelning, tillika bi­

trädande skolchef vid den förberedande fältflygarskolan. Civilförvaltningen

anser av tidigare anförda skäl (prop. 1953: 110, s. 160) att det bör anstå

tills vidare med inrättande av beställningen.

Chefen för flygvapnet har upprepat tidigare framfört förslag om att

för F 2 inrätta en beställning för förvaltare i förrådstjänst (intendentur-

materiel). Liksom tidigare anser sig civilförvaltningen i avvaktan på orga-

nisationsförsök vid flygvapnets förband icke böra räkna med att en dylik

beställning tillkommer.

Enligt beslut av riksdagen (jfr prop. 1953: 110, s. 158 o. f.) lörutsättes

77 fanjunkarbeställningar vid flygvapnet skola utbytas mot beställningar

för förste mästare i Ca 19.

För att tillgodose behovet av tillräckligt tekniskt skolad personal i be­

fattningar som föreståndare för flottiljernas instruktionsverkstäder har

chefen för flygvapnet föreslagit att 18 av berörda beställningar för förste

mästare tillsättes med mästarutbildad personal i stället för med inneha­

vare av fanjunkarbeställningar. Vid bifall härtill kommer antalet över­

taliga fanj unkarbeställningar att öka med 18. Innehavarna av dessa be­

ställningar avses enligt flygvapenchefen skola tagas i anspråk för tillgodo­

seende av behov, som uppstått efter 1948 års försvarsbeslut och som under

alla förhållanden småningom måste tillgodoses. Sålunda föreligger utöver

nu föreliggande organisation behov av extra underofficerare för tjänst­

göring bl. a. såsom befäl vid vaktplutoner och såsom trupputbildare.

Med hänsyn till arbetsuppgifterna för föreståndarna för flottiljernas

instruktionsverkstäder och de krav på tekniskt kunnande, som ansetts be­

höva ställas på dessa föreståndare, synes det enligt civilförvaltningen moti­

verat att för ifrågavarande föreståndarbefattningar avses mästarutbildad

personal. Ämbetsverket har därför icke något att invända mot flygvapen­

chefens förslag härutinnan. Beträffande de övertaliga fanjunkarbeställ-

ningarna framhåller civilförvaltningen att det synes tveksamt om alla de

av flygvapenchefen anmälda behoven av utvidgning av flygvapenorganisa­

tionen är av natur att böra tillgodoses genom ianspråktagande av under­

officersbeställningar. Civilförvaltningen anser därför att beträffande de

övertaliga fanjunkarbeställningarna föreskrift bör meddelas av innebörd

att vid uppkommande ledighet i dylik beställning frågan om tjänstens åter­

besättande skall underställas Kungl. Maj :ts prövning.

I enlighet med förslag av chefen för flygvapnet räknar civilförvaltningen

med att antalet fänrikar under budgetåret 1954/55 skall utgöra i medeltal

63, innebärande en ökning med tio i förhållande till innevarande budgetår.

Beträffande beställningar för förste fältflygare och icke-ordinarie man­

skap, utom musikmanskap, har flygvapenchefen räknat med att vid fullt

genomförd organisation skall finnas 120 beställningar för förste fältfly­

Kungl. Maj:ts proposition nr tlO.

133

gare i Me 16 och sammanlagt 1 072 beställningar för icke-ordinarie man­

skap, varav 85 fältflygare av 1. graden i Me 14, 448 furirer och fältflygare

av 2. graden i Me 11 eller Me 10, 206 korpraler och fältflygare av 3. gra­

den i Mha 2 samt 333 vicekorpraler och meniga i Mha 1. För budgetåret

1953/54 fastställd personalförteckning upptager, förutom musikmanskap,

20 beställningar för förste fältflygare samt 1 339 beställningar för icke­

ordinarie manskap, varav 50 fältflygare av 1. graden, 750 furirer och fält­

flygare av 2. graden, 206 korpraler och fältflygare av 3. graden samt 333

vicekorpraler och meniga.

Chefen för flygvapnet har — utöver i det föregående under punkt 3

redovisat förslag om utbyte av 35 furirsbeställningar mot samma antal

överfurirsbeställningar — föreslagit att för nästa budgetår antalet beställ­

ningar för förste fältflygare ökas med 60 till (20 -f- 60 =) 80 och antalet

beställningar för fältflygare av 1. graden med tio till (50 + 10 =) 60 samt

att antalet beställningar för vicekorpraler och meniga minskas med 83 till

(333 — 83 =) 250. Civilförvaltningen grundar sin anslagsberäkning på det

av flygvapenchefen sålunda angivna antalet beställningar.

6.

Förändringar beträffande läkar- och sjukvårdspersonal.

Chefen för

flygvapnet bär upprepat tidigare framfört förslag om att inrätta två för­

ordnandetjänster i Cp5 för fullständigt flygutbildade läkare, förenade med

avlöningsförstärkning på 10 000 kronor. Med hänsyn till den ställning stats­

makterna tidigare intagit till frågan om en specialflygläkarorganisation

räknar civilförvaltningen ej heller nu med att de föreslagna tjänsterna

inrättas.

Civilförvaltningen biträder av chefen för flygvapnet ånyo framfört för­

slag att öka antalet befattningar för flygläkare av 2. graden från 26 till 31.

7.

Förändringar i övrigt beträffande teknisk personal.

I anslutning till

ett av flygförvaltningen i anslagsäskandena för nästa budgetår framlagt

förslag om medelsanvisning för att anskaffa transportflygplan har chefen

för flygvapnet föreslagit inrättande av 55 beställningar för flygtekniker

i Ca 15 avsedda för dessa flygplans vård och tillsyn. Civilförvaltningen

utgår från att de föreslagna beställningarna inrättas.

8.

Fortsatt utbgggnad av flottiljpolisorganisationen.

Enligt prop. 1948:

206 (s. 455) beräknades behovet av flottiljpoliser till 258, varav 19 förste

flottilj poliser (Ca 16) och 239 llottiljpoliser (Ca 14). Hittills har inrättats

beställningar för 15 förste flottiljpoliser och 187 flottiljpoliser. Chefen för

flygvapnet har, med tillstyrkan av civilförvaltningen, föreslagit att flottilj-

polisorganisationen utökas med beställningar för en förste flottiljpolis och

13 flottilj poliser, motsvarande behovet för en flygflottilj.

9.

Förändringar beträffande meteorologpersonal.

Chefen för flygvapnet

har föreslagit att de meteorologtjänster -— 19 i Ce 27 och 19 i Ce 25 — som

icke är underkastade bestämmelserna om reglerad befordringsgång ordi­

nariesättes. Förslaget tillstyrkes av civilförvaltningen.

134

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

Såsom anförts i det föregående vid behandlingen av marinens avlönings-

anslag (punkt 1) föreslås att den på flygstabens personalförteckning upp­

förda tjänsten på övergångsstat för föreståndare för militär-meteorologisk

informationstjänst i Ca 27 överföres till marinstaben och att fem på mari­

nens personalförteckning uppförda meteorologtjänster i reglerad beford-

ringsgång avföres ur förteckningen. I samband därmed föreslås att dessa

fem tjänster uppföres på flygvapnets personalförteckning.

10.

Förändringar i övrigt beträffande förråds- och vaktpersonal.

Chefen

för flygvapnet har ånyo framfört förslag om att extraordinariesätta tjäns­

ter för en förman i Cg 13 vid F 17, 34 förrådsmän i Cg 11 (fyra vid flyg­

vapnets centrala skolor, tre vid F 3 och F 8, två vid F5, Fil, Fl 4, F16

och F 21 samt en vid flygstaben, Fl, F 2, F 4, F 6, F 7, F 9, F 10, F 12,

F 13, F 15, F 17, F 18 och Flybo O) samt en förste vaktmästare i Cg 11

vid F 5. Civilförvaltningen har liksom tidigare tillstyrkt förslaget i vad

avser de 34 förrådsmanstjänsterna. Övriga av flygvapenchefen föreslagna

överföringar till extra ordinarie anställning anser civilförvaltningen böra

anstå i avvaktan på organisationsundersökningar.

Enligt beslut av 1953 års riksdag (prop. 1953: 165, Bil. B) har vid ett­

vart av de 14 flygförband, som utrustats med reaktionsdrivna flygplan, en

för drivmedelsförråd avsedd förrådsmanstjänst i Ce 11 omvandlats till för-

rådsförmanstjänst i Ce 13. Dylika flygplan har börjat tillföras ytterligare

en flygflottilj (Fil). Chefen för flygvapnet har därför föreslagit att en

tjänst för förrådsmän i Ce 11 vid nämnda flygflottiljs drivmedelsförråd

omvandlas till tjänst för förrådsförman i Ce 13. Civilförvaltningen biträ­

der förslaget.

De flygflottiljer, som utrustats med reaktionsdrivna flygplan, har till­

delats extra förrådsmän i Cg 11, två vid varje flottilj (prop. 1953: 110, s.

163). Då ytterligare flygflottiljer beräknas komma att tillföras reaktions­

drivna flygplan under nästa budgetår har chefen för flygvapnet föreslagit

inrättande av ytterligare tre förrådsmanstjänster i Cg 11. Med erinran om

att en av dessa tjänster redan tillkommit fr. o. m. den 1 juli 1953 räknar

civilförvaltningen endast med två nya dylika tjänster.

Enligt gällande personalförteckning finns vid flygvapnets centrala sko­

lor inrättade tre vaktmästartjänster i Ce 10. Då denna personal, som av­

ses för portvaktstjänst, icke är tillräcklig för tjänstens bestridande dygnet

runt, har flygvapenchefen föreslagit att ytterligare en dylik tjänst inrättas.

Civilförvaltningen vill icke motsätta sig förslaget.

Under hänvisning till vad i det föregående under arméns avlönings-

anslag (punkt 13) anförts i ämnet föreslår civilförvaltningen, efter för­

handlingar med vederbörande personalorganisationer, att förenämnda fyra

vaktmästartjänster placeras i Ce 12 med tjänstebenämningen vaktman.

11.

Förändringar i övrigt beträffande kontorspersonal.

Förslag av che­

fen för flygvapnet om att ordinariesätta två kansliskri var tjänster i Ce 15,

135

varav en vid F 2 och en vid flygvapnets centrala skolor, samt en kon­

toristtjänst i Ce 13 vid F 2, samtliga i kassatjänst, är civilförvaltningen

f. n. icke beredd tillstyrka.

Civilförvaltningen kan ej heller biträda förslag av chefen för flygvapnet

att extraordinariesätta en för kasernavdelningen vid F 21 avsedd kansli -

biträdestjänst i Cg 11. Däremot vill ämbetsverket icke motsätta sig flyg­

vapenchefens ånyo framförda förslag om att extraordinariesätta en extra

kanslibiträdestjänst vid flygvapnets centralförråd för intendenturmateriel

i Västerås.

Vid fjärde eskader staben finns enligt gällande personalförteckning in­

rättad en tjänst för tekniskt biträde i Ce 11, avsedd främst för vissa kart-

ritningsarbeten. Av flygvapenchefen framfört förslag om uppflyttning av

tjänsten till 13 lönegraden kan civilförvaltningen, då frågan om tjänstens

lönegradsplacering prövats så sent som 1953 i samband med statsmakter­

nas ställningstagande till förslag av 1947 års biträdesutredning, icke till­

styrka.

Civilförvaltningen förordar att i enlighet med principerna för reglerad

befordringsgång för biträdespersonal tillhopa 16 kontorsbiträdestjänster

skall tillkomma i utbyte mot samma antal biträdestjänster för skriv- och

kontorsgöromål, nämligen

vid flygförbanden 12 tjänster, av vilka två vid envar av F 5, F 13, F 15

och F 21 samt en vid envar av F 2, F 3, F 12 och F 16;

vid väderlekstjänsten fyra tjänster.

12. Övriga personalförändringar in. m. Chefen för flygvapnet har före­

slagit att vid Fil inrättas en tjänst för fotoingenjör i Ce 25 och anför till

stöd härför i huvudsak följande.

Flygmaterielens utveckling har medfört att flygspaningen i allt större

utsträckning utföres med flygkamera. Sedan 1948, då nuvarande organisa­

tion fastställdes och då man ännu saknade erfarenheter beträffande flyg­

spaning med nu använd materiel, har flygfotoverksamheten vid F 11, som

är den enda spaningsflottiljen, tiodubblats. För det tekniska underhållet

av kameramaterielen och för den tekniska utprovningsverksamhet, som

måste bedrivas vid flottiljen, saknas personal med högre fototeknisk ut­

bildning. Med anledning härav har under det senaste året en fotoingenjör

försöksvis varit anställd på vakant flygingenjörslön. Då sådan lön ej dis­

poneras i fortsättningen och då försöksverksamheten bekräftat behovet av

en fotoingenjör bör en dylik tjänst inrättas. Som ytterligare skäl för be­

hovet av tjänsten åberopas att flygförvaltningen kommer att under de när­

maste åren ålägga flottiljen omfattande uppdrag beträffande utprovning

av ny fotomateriel.

Civilförvaltningen anser sig på de anförda skälen böra biträda förslaget.

Chefen för flygvapnet har upprepat tidigare framlagt förslag om extra-

ordinariesättning av fyra extra tjänster i Cg 23 för lärare i gymnastik och

idrott vid F 2, F 5, F 20 och flygvapnets centrala skolor. Med hänsyn till

statsmakternas ställningstagande till det tidigare framlagda förslaget an­

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

136

ser sig civilförvaltningen icke böra räkna med ändrad löneställning för

tjänsterna.

I gallande personalförteckning finns upptagna tjänster för 17 kasern­

föreståndare i Ce 19, fördelade med en vid envar av F 1—F 7, F 12__F 18

en vid flygvapnets centrala skolor samt två vid F21. Chefen för flygvap­

net har ånyo föreslagit att jämväl envar av F8—F 11, vid vilka förband

underofficerare på aktiv stat f. n. tjänstgör i befattningar som kasern­

underofficer, tillföres en dylik tjänst. Civilförvaltningen anser sig, med

hänsyn till att antalet övertaliga underofficerare vid bifall till i det före­

gående (punkt 5) framfört förslag rörande rekrytering av vissa civilmili­

tära tekniska befattningar med mästarutbildad personal skulle komma att

icke oväsentligt öka samt till statsmakternas ställningstagande till tidigare

förslag i ämnet, icke kunna tillstyrka att ytterligare befattningar för civila

kasernföreståndare inrättas.

Chefen för flygvapnet har upprepat förslag om att en extra tjänst för

reparatör i Cg 12 vid F 3 extraordinariesättes. Civilförvaltningen tillstyrker

nu förslaget efter samråd med fortifikationsförvaltningen.

Till den väderlekspersonal, som tjänstgör vid de lokala militära observa­

tionsstationerna, utgår grundarvoden jämte arvodestillägg i enlighet med

av flygförvaltningen i samråd med Sveriges meteorologiska och hydrolo-

giska institut fastställda grunder. Kostnaderna härför, som f. n. belastar

flygvapnets övningsanslag, har av flygvapenchefen för nästa budgetår be­

räknats till 251 000 kronor. Flygvapenchefen föreslår nu att kostnaderna

skola fr. o. m. nästa budgetår bestridas från förevarande anslag. Civilför­

valtningen tillstyrker att ifrågavarande kostnader fr. o. m. nästa budgetår

belastar flygvapnets avlöningsanslag och räknar därvid med det av flyg­

vapenchefen angivna medelsbehovet.

För timarvoden till deltidstjänstgörande lärare och föreläsare vid flyg­

vapnets fasta utbildningsanstalter och skolor beräknar civilförvaltningen

ett belopp av 222 000 kronor, innebärande en merkostnad i förhållande till

innevarande budgetår med 12 000 kronor.

Kostnaderna för timarvoden till civila timlärare för manskapsutbiklning

uppskattar civilförvaltningen till 130 200 kronor, vilket utgör en ökning i

förhållande till nu löpande budgetår med 30 200 kronor.

Chefen för flygvapnet har, med tillstyrkan av överbefälhavaren, fram­

lagt förslag om förbättrad löneställning för assistenter för frivilligfrågor

(flottiljmobiliseringslottor), innebärande att flottiljmobiliseringslottorna

vid Fl, F 4, F 9, F 10, F 12, F 13, F 15, F 16, F 18 och F 21 heltidsan-

ställes i Cg 13 och att flottiljmobiliseringslottorna vid F 3, F 5, F 6, F 7,

F 8, Fil, F 14, F 17 och 118 (avlönas av F 13) halvtidsanställes i Cg 13.

Därest föi slaget ej bifalles föreslås att medel anvisas för 174 tjänstgörings-

manader mot för innevarande budgetår 100 tjänstgöringsmånader.

Till stöd för förslaget har flygvapenchefen anfört i huvudsak följande.

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

137

Närmare 2!a av luftbevakningens personal i krig utgöres av lottor. Även

om lottorna rekryteras på frivillighetens väg är de nödvändiga i flygvap­

nets krigs- och fredsorganisation, framför allt vad beträffar luftförsvaret.

Det är därför av stor betydelse att flygvapnet tillföres erforderligt antal

flyglottor och att dessa redan i fred utbildas för sina krigsbefattningar.

Detta är särskilt betydelsefullt under den utbyggnad och modernisering

av luftbevakningen och jaktstridsledningen som nu pågår. På grund av

lottaorganisationens frivilligkaraktär blir omsättningen av denna personal

stor. Detta ställer ökade krav på lottarekryteringsverksainheten, lottaut­

bildningen och mobiliseringsplanläggningen vid förbanden. De årligen

återkommande större övningarna, under vilka luftbevakningen inom aktu­

ella områden delvis krigsorganiseras, ställer också stora krav på anskaff­

ning av flyglottor för tjänstgöring i luftbevakningsförband. Denna an-

skaffningsverksamhet måste pågå under avsevärd tid före övningarnas

början. Vid förbanden föreligger sålunda under hela året betydande ar­

betsuppgifter i fråga om flyglottaorganisationen. Dessa arbetsuppgifter

måste fullgöras av därtill kompetent personal. Flottiljmobiliseringslottor-

nas nuvarande anställningsform med ett, f. n. otillräckligt, antal tjänst-

göringsmånader mot visst arvode är ej lämplig med hänsyn till kravet på

kvalifikationer hos dessa befattningshavare och önskvärdheten av att und­

vika alltför täta personalbyten i dessa befattningar. Det är ej heller möj­

ligt att med nuvarande anställningsvillkor rekrytera och få behålla kvali­

ficerade flottiljmobiliseringslottor. Vid de flottiljer, som beröres av den

i annat sammanhang föreslagna utbyggnaden av luftbevakningsorganisa-

tionen, kommer lottaverksamheten att bli avsevärt mera omfattande än

vad som i det föregående angivits. Detta medför ökad arbetsbelastning

för flottiljmobiliseringslottorna vid dessa förband. Med anledning av vad

sålunda anförts bör flottiljmobiliseringslottorna tills vidare anställas såsom

extra tjänstemän.

Med hänsyn till deras arbetsuppgifter, som delvis är av synnerligen

hemlig natur, bör de placeras i Cg 13. Vid de förband som har särskilt om­

fattande lottaverksamhet bör flottiljmobiliseringslottorna heltidsanställas.

Vid övriga förband bör ifrågavarande personal, i avvaktan på ytterligare

erfarenheter, tills vidare halvtidsanställas. Nu föreslagen anställning skulle

medgiva att flottiljmobiliseringslottorna, i den mån de utbildats härför,

även kunde tjänstgöra såsom lottainstruktriser.

Civilförvaltningen (skr. 27/n 1953) vill icke motsätta sig att flygvapen­

chefens förslag genomföres fr. o. m. nästa budgetår.

Kostnaderna för de lönetillägg, som skall utgå av anslagsposten till

avlöningar till ordinarie tjänstemän, såsom flygtillägg in. m., beräknar

civilförvaltningen för nästa budgetår till 4 260 000 kroncfr, vilket innebär

eu minskning med 240 000 kronor. Motsvarande tillägg, som utgår av an­

slagsposten till avlöningar till övrig icke-ordinarie personal, uppskattas för

samma budgetår till 2 150 000 kronor, innebärande en ökning med 279 920

kronor.

Med hänsyn till belastningen under budgetåret 1952/53 räknar civilför­

valtningen med en minskning av utgifterna under anslagsposten Rörligt

tillägg med 1 500 000 kronor.

138

Kimgl. Maj:ts proposition nr 110.

De löneregleringar, som föranledes av propositionerna 1953: 134 och

1953: 165, beräknas enligt civilförvaltningen medföra en merkostnad under

förevarande anslag av i runt tal 332 000 kronor.

Departementschefen.

1. Jag tillstyrker att tjänsten för garageförman i Ce 13 uppflyttas till

Ce 15 och att tjänsten för förste vaktmästare i Ce 11 ordinariesättes.

Några ytterligare personalförändringar är jag icke beredd tillstyrka i an­

ledning av de under förevarande punkt redovisade förslagen.

2. Till förslagen under denna punkt är jag i avbidan på resultatet av

utredningen angående den militärterritoriella indelningen och därmed sam­

manhängande frågor icke beredd taga ställning.

3. Vid anmälan av flygvapnets anslag till avlöningar till personal i flyg­

vapnets reserv till 1954 års statsverksproposition (bil. 6, s. 125) framhöll

jag att flygvapenchefen för luftbevakningens och jaktstridsledningens be­

hov begärt en betydande utökning av personalen såväl på aktiv stat som

i reserven. Denna fråga förutsatte jag skola upptagas till behandling i sam­

band med att jag tog slutlig ställning till flygvapnets allmänna avlönings-

anslag. Jag framhöll vidare att såvitt avsåg reservpersonalen bifall till den

föreslagna utökningen icke i nämnvärd grad syntes påverka anslaget till av­

löningar till personal i flygvapnets reserv för nästa budgetår. Jag upptager

nu de av flygvapenchefen föreslagna personalförändringarna till behandling,

varvid jag först behandlar de personalförändringar som berör flygvapnets

allmänna avlöningsanslag.

Av flygvapenchefen framförda förslag om att för stabschefen vid luft-

bevakningsinspektionen inrätta en beställning för överstelöjtnant eller

major i utbyte mot en beställning för major eller kapten samt att vid in­

spektionen inrätta en ny kaptensbeställning kan jag alltjämt icke biträda.

Beträffande de av flygvapenchefen föreslagna personalförändringarna vid

förband och skolor anser jag mig böra förorda att beställningar för tre

majorer i Ma 30 och sju kaptener i Ma 27 samt arvodesbefattningar i 1: 30

för fem pensionerade officerare inrättas. Jag förordar vidare att 25 furirs-

beställningar i Me 11/10 utbytes mot överfurirsbeställningar i Ma 14. Däremot

kan jag icke tillstyrka att principbeslut fattas om inrättande av åtta

löj tnantsbeställningar.

Beträffande biträdespersonal för luftbevakningen räknar jag för nästa

budgetår med ett behov av fem tjänster i Cg 11, 25 tjänster med heltids-

tjänstgöring i Cg 8 och 16 tjänster med halvtidstjänstgöring i Cg 8. Jag

räknar vidare med medel för avlöning åt deltidstjänstgörande biträden

under 90 respektive 810 tjänstgöringsdagar, varvid avlöningen förutsättes

skola utgå i form av arvode motsvarande daglön i 11 respektive 8 löne-

klassen på löneplan nr 1. Tjänstebenämningen för ifrågavarande biträden

torde böra vara tekniskt biträde. Det torde få ankomma på Kungl. Maj :t

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

139

att taga ställning till frågan om uniformsplikt för biträdena och därmed

sammanhängande frågor.

Den av flygvapenchefen föreslagna utökningen av flygvapnets reserv

anser jag mig såtillvida kunna biträda att jag tillstyrker en utökning med

175 officerare och 41 flygtekniker.

4. Jag kan alltjämt icke tillstyrka den personalökning, som föreslås

under denna punkt.

5. Förslaget om att inrätta en kaptensbeställning, avsedd för fotoofficer

vid F 11 och chef för flottiljens fotoavdelning, kan jag tillstyrka.

Beräkningen av antalet fänrikar under nästa budgetår har icke givit

mig anledning till erinran.

Jag tillstyrker vidare vad flygvapenchefen föreslagit för nästa budgetår

beträffande antalet beställningar för förste fältflygare, fältflygare av 1.

graden samt vicekorpraler och meniga.

Övriga under förevarande punkt redovisade förslag är jag icke beredd

biträda.

6. Förslagen under denna punkt kan jag alltjämt icke tillstyrka.

7. Vid anmälan av flygvapnets anslag till anskaffning av flygmateriel

m. m. till 1954 års statsverksproposition (bil. 6, s. 140) förordade jag att

medel anvisades för anskaffning av transportflygplan. Jag är icke beredd

att nu taga ställning till det totala behovet av flygtekniker för ifrågavarande

flygplan. För nästa budgetår räknar jag för ändamålet med ett behov av

15 flygtekniker och föreslår sålunda att 15 beställningar för flygtekniker

i Ca 15 inrättas.

8. Jag tillstyrker förslaget om att flottiljpolisorganisationen utökas med

beställningar för en förste flottiljpolis och 13 flottiljpoliser. I anslutning

härtill och under hänvisning till vad chefen för civildepartementet anfört

i ämnet i proposition den 26 februari 1954 angående lönegradsplaceringen

för vissa tjänster m. in. räknar jag vid flygvapnet med beställningar för

16 förste flottiljpoliser i Ca 19, 76 flottiljpoliser i Ca 16 och 124 flottilj-

poliser i Ca 14.

9. I anslutning till vad jag i det föregående vid behandlingen av marinens

motsvarande anslag (punkt 1) anfört torde tjänsten för föreståndare för

militär-meteorologisk informationstjänst utgå ur flygvapnets personalför­

teckning och en meteorologtjänst i reglerad befordringsgång uppföras på

personalförteckning för flygvapnet.

Vad i övrigt föreslagits under denna punkt är jag icke beredd tillstyrka.

10. Förslaget om att en tjänst för förrådsman i Ce 11 vid F 11 uppflyttas

till förrådsförmanstjänst i Ce 13 kan jag biträda. Jag tillstyrker jämväl att

tre tjänster för vaktman i Ce 12 inrättas vid flygvapnets centrala skolor

i utbyte mot tre vaktmästartjänster i Ce 10.

Övriga under förevarande punkt redovisade förslag är jag icke beredd

biträda.

140

Kungl. Maj:ts proposition nr HO.

11. Jag tillstyrker att i enlighet med principerna för reglerad beford-

ringsgång IG kontorsbiträdestjänster i Ca 8 inrättas i utbyte mot biträdes-

tjänster för skriv- och kontorsgöromål. Övriga under förevarande punkt

redovisade förslag kan jag icke biträda.

12. Jag är icke beredd tillstyrka flygvapenchefens förslag om förbättrad

löneställning för assistenter för frivilligfrågor eller anvisande av medel för

ytterligare tjänstgöringsmånader. Ej heller kan jag biträda av flygvapen­

chefen föreslagna personalförändringar i övrigt.

Vid anmälan av flygvapnets övningsanslag till 1954 års statsverkspro-

position (bil. 6, s. 135) förutsatte jag att kostnaderna för den militära

väderlekstjänsten i fortsättningen skulle belasta bl. a. flygvapnets avlönings-

anslag. I anslutning till flygvapenchefens förslag räknar jag under före­

varande anslag för nästa budgetår med ett medelsbehov av 251 000 kronor

för ändamålet.

Vad civilförvaltningen i övrigt anfört under denna punkt har icke givit

mig anledning till erinran.

Vid anmälan tidigare denna dag av proposition angående organisationen

av försvarets centrala tyg-, intendentur- och civilförvaltning m. in. har

jag förutsatt att vissa f. n. under flygvapnets avlöningsanslag upptagna

tjänster skall överföras till annat anslag. I anledning härav räknar jag för

nästa budgetål- med ett minskat medelsbehov av 400 000 kronor under före­

varande anslag.

I anslutning till vad jag anfört i nämnda proposition angående organisa­

tionen av försvarets centrala tyg-, intendentur- och civilförvaltning m. m.

torde av riksdagen böra inhämtas bemyndigande för Kungl. Maj :t att under

budgetåret 1954/55 i avseende å den ordinarie personalen vid flygvapnet

vidtaga de provisoriska åtgärder (exempelvis meddelande av vikariatslöne-

förordnanden, vakanssättningar m. m.) som betingas av den i propositionen

föreslagna omorganisationen.

Med beaktande av vad jag i det föregående föreslagit i fråga om personal­

förändringar m. m. vid flygvapnet och med ledning av belastningen på

flygvapnets anslag under förfluten del av innevarande budgetår beräknar

jag nämnda anslag för budgetåret 1954/55 sålunda:

Avlöningar till ordinarie tjänstemän 35 100 000 kronor;

Arvoden till pensionerad personal i arvodesbefattningar 1 105 000

(+ 55 000) kronor;

Arvoden och särskilda ersättningar, bestämda av Kungl. Maj :t, 475 000

(+ 260 000) kronor;

Avlöningar till övrig icke-ordinarie personal 17 500 000 (+ 200 000)

kronor;

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

141

Rörligt tillägg 25 115 000 (—470 000) kronor;

Pensionsmedel 675 000 (+ 45 000) kronor;

Avlöningar till viss personal i verkstadsdrift 1 620 000 kronor.

Anslaget bör alltså upptagas till oförändrat 77 000 000 kronor.

Under åberopande av det anförda får jag hemställa, att Kungl. Maj :t

måtte föreslå riksdagen att

a) bemyndiga Kungl. Maj :t att vidtaga de ändringar i per­

sonalförteckningarna för ordinarie tjänstemän och för pen­

sionerad personal i arvodesbefattningar vid flygvapnet, som

föranledes av vad jag i det föregående föreslagit;

b) bemyndiga Kungl. Maj:t att med avseende på personal­

förteckningarna meddela särskilda föreskrifter av i tillämp­

liga delar samma innehåll som innefattas i de särskilda be­

stämmelser som genom Kungl. Maj:ts brev den 5 juni 1953

fastställts att lända till efterrättelse för tillämpningen av

flygvapnets personalförteckningar för budgetåret 1953/54;

c) bemyndiga Kungl. Maj :t att i avseende å ordinarie per­

sonal vid flygvapnet vidtaga provisoriska åtgärder i enlighet

med vad jag i det föregående förordat;

d) godkänna följande avlöningsstat för flygvapnets anslag

till avlöningar till aktiv personal m. fl., att tillämpas under

budgetåret 1954/55:

Avlöningsstat.

Utgifter:

1. Avlöningar till ordinarie tjänstemän,

förslagsvis

35 100 000

2. Arvoden till pensionerad personal i arvodesbe­

fattningar,

förslagsvis

................................................ 1 105 000

3. Arvoden och särskilda ersättningar, bestämda av

Kungl. Maj:t,

förslagsvis

.........................................:.

475 000

4. Avlöningar till övrig icke-ordinarie personal,

förslagsvis

....................................................................... 17 500 000

5. Rörligt tillägg,

förslagsvis

.......................................... 25 115 000

Summa kronor 79 295 000

Särskilda uppbördsmedel:

Pensionsmedel,

förslagsvis

............................................ 675 000

Avlöningar till viss personal i verkstadsdrift,

för­

slagsvis

............................................................................ 1 620 000

Nettoutgift kronor 77 000 000

e) till

Flygvapnet: Avlöningar till aktiv personal m. fl.

för

budgetåret 1954/55 anvisa ett förslagsanslag av 77 000 000

kronor.

142

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

[12] Flygvapnet: Avlöningar till personal å reservstat.

Anslag

Nettoutgift

1952/53 ............................................

25 000

28 814

1953/54 (statsliggaren s. 248)

31 000

1954/55 (förslag) .....................

31 000

I årets statsverksproposition (bil. 6, punkt 93) har Kungl. Maj :t före­

slagit riksdagen att, i avbidan på särskild proposition i ämnet, till Flyg­

vapnet: Avlöningar till personal å reservstat för budgetåret 1954/55 beräkna

ett förslagsanslag av 31 000 kronor.

Under hänvisning till vad jag anfört i det föregående vid behandlingen

av arméns motsvarande anslag hemställer jag, att Kungl. Maj :t måtte före­

slå riksdagen

att till Flygvapnet: Avlöningar till personal å reservstat för

budgetåret 1954/55 anvisa ett förslagsanslag av 31 000 kronor.

[13] Försvarets forskningsanstalt: Avlöningar.

Anslag

Nettoutgift

1952/53 .............................................. 1 660 000

1 873 127

1953/54 (statsliggaren s. 264)

2 510 000

1954/55 (förslag) ........................ 2 967 000

I årets statsverksproposition (bil. 6, punkt 129) har Kungl. Maj:t före­

slagit riksdagen att, i avbidan på särskild proposition i ämnet, till Försva­

rets forskningsanstalt: Avlöningar för budgetåret 1954/55 beräkna ett för­

slagsanslag av 3 000 000 kronor.

Vid anmälan av nämnda punkt i statsverkspropositionen framhöll jag

att min företrädare i ämbetet med stöd av Kungl. Maj :ts bemyndigande den

23 oktober 1950 tillkallat en utredningsman1 för att verkställa utredning

rörande den centrala ledningen av forskningsanstalten och dess avdel­

ningar ävensom att i samband därmed ägna uppmärksamhet åt frågan om

de olika befattningshavarnas tjänsteåligganden. Jag framhöll vidare, att

utredningsarbetet hade slutförts samt att utredningsmannen med skrivelse

den 24 september 1953 hade avgivit betänkande med förslag till omorga­

nisation av den centrala ledningen av forskningsanstalten m. m. över be­

tänkandet har yttranden avgivits av överbefälhavaren, cheferna för ar­

mén, marinen och flygvapnet, armé-, marin- och flygförvaltningarna, för­

svarets civilförvaltning, försvarets sjukvårdsstyrelse, försvarets forsknings­

anstalt, civilförsvarsstyrelsen, statskontoret, riksräkenskapsverket, statens

lönenämnd, universitetskanslern, överstyrelsen för de tekniska högskolorna,

1 Numera landshövdingen G. A. Widell.

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

143

svenska vetenskapsakademien, svenska nationalkommittéerna för fysik,

kemi och vetenskaplig radio samt försvarets civila tjänstemannaförbund.

Vissa av utredningen betingade frågor var vid den tidpunkt då statsverks­

propositionen anmäldes i behov av ytterligare överväganden. Jag var där­

för icke beredd att då taga ställning till föreliggande förslag. Jag anhåller

att nu få upptaga frågan till slutlig prövning. Jag vill då först lämna en

kortfattad redogörelse för nuvarande organisation samt utredningsman­

nens synpunkter och förslag. Jag kommer därefter att anmäla forsknings­

anstaltens medelsäskanden för nästa budgetår.

Nuvarande organisation m. m.

Försvarets forskningsanstalt inrättades fr. o. in. den 1 april 1945. I

samband därmed fastställdes en ännu gällande, provisorisk instruktion för

anstalten. Enligt denna skali anstalten stå under ledning av en styrelse,

vars ledamöter och suppleanter förordnas av Kungl. Maj :t för en tid av

intill tre år. Inom styrelsen skall finnas företrädare för dels forskningen

inom anstaltens huvudsakliga verksamhetsområde, dels ock de militära in­

tressena. Enligt instruktionen ankommer det på styrelsen att besluta om

de större forskningsuppgifter, som skall bearbetas, att fördela viktigare

forskningsuppgifter mellan olika forskningsinstitutioner, att handlägga frå­

gor om anstaltens organisation och personal m. m. Under styrelsen utövas

ledningen av en överdirektör och chef för anstalten. Vissa ärenden, som

det enligt instruktionen ankommer på styrelsen att avgöra, har av styrelsen

delegerats till styrelsens ordförande eller överdirektören. Anstaltens verk­

samhet bedrives på tre fasta huvudavdelningar jämte tillfälliga arbetsgrup­

per, kansli och övriga hjälporgan.

I sin till 1948 års riksdag framlagda revisionsberättelse upptog 1947 års

statsrevisorer frågan om forskningsanstaltens ledning till behandling. I

revisionsberättelsen anfördes bl. a., att det av styrelseprotokollen fram­

gick att styrelsens arbete i betydande mån kommit att omfatta administra­

tiva ärenden, medan de egentliga forskningsuppgifterna syntes intaga en

förhållandevis undanskymd plats. Revisorerna fann, att även avdelnings­

cheferna i stor utsträckning nödgades taga sin tid i anspråk för rent admi­

nistrativa angelägenheter. För att de egentliga forskningsfrågorna skulle

ägnas tillbörlig uppmärksamhet syntes därför i första hand anstaltens

kansli behöva förstärkas.

Utredningsmannens förslag.

Den centrala ledningen av försvarets forskningsanstalt.

I likhet med 1947 års statsrevisorer har utredningsmannen funnit, att

forskningsfrågor endast i obetydlig omfattning kommit att handläggas inom

forskningsanstaltens styrelse. Orsaken härtill torde enligt utredningsman­

144

Kimgl. Maj:ts proposition nr 110.

nen vara dels att rent administrativa frågor med hänsyn till bl. a. anstal­

tens snabba tillväxt tagit oproportionerligt stor omfattning, dels att en

forskningsplanering i den utsträckning, som instruktionen förutsatt, icke

kunnat företagas inom en styrelse, vilken endast sammanträder relativt

sällan och vars medlemmar av förklarliga skäl endast kunnat disponera

ringa tid för forskningsanstaltens frågor. Vidare har en viss fördröjning

av beslut i föreliggande frågor föranletts av att även rent rutinmässiga ären­

den såsom personalfrågor, utläggning av forskningsuppdrag m. in. skall

underställas styrelsen.

För att avhjälpa olägenheterna föreslår utredningsmannen att ett sär­

skilt forskningsråd inrättas, lämpligen benämnt försvarets forskningsråd,

vilket-skall övertaga den nuvarande styrelsens handläggning av forsknings­

frågor in. m. Anstaltens chef skall genom föredragning, skriftliga rappor­

ter och anordnande av studiebesök hålla rådet informerat om arbetet vid

anstalten. Forskningsrådet skall vidare på förslag av anstalten eller på

eget initiativ kunna pröva frågor av intresse för den militära forskningen

m. m. Det skall åligga anstalten att inhämta rådets mening i forsknings­

frågor av väsentlig betydelse ävensom i andra frågor av större vikt.

Forskningsrådet föreslås bestå av följande medlemmar, nämligen gene-

ralfälttygmästaren, souscheferna i marin- och flygförvaltningarna, general­

läkaren, forskningsofficeren i försvarsstaben, generaldirektören och chefen

för civilförsvarsstyrelsen, statssekreteraren i försvarsdepartementet, fem

civila ledamöter främst representerande naturvetenskaplig och teknisk

forskning vid universitet och högskolor samt vid industrier, chefen för

forskningsanstalten samt anstaltens avdelningschefer. Det är icke erfor­

derligt, anser utredningsmannen, att utse suppleanter för rådets ledamöter.

Rådet bör tillsättas av Kungl. Maj :t. Fn av ledamöterna bör av Kungl.

Maj :t utses att vara ordförande. Till de ledamöter av rådet, som icke till­

hör forskningsanstalten, bör utgå skäligt årsarvode.

Erforderliga kontakter mellan anstaltens ledning eller specialister, å ena

sidan, och forskningsspecialister på olika andra håll, å andra sidan, förut-

sättes kunna hållas i obundna former, varvid ersättning till utomstående

bör kunna utgå — förutom för direkt utfört arbete med resekostnads-

och traktamentsersättning samt i förekommande fall dagarvode.

Utredningsmannen föreslår vidare, att anstaltens ledning anförtros åt

en verksstyrelse, bestående av anstaltens chef, de tre avdelningscheferna

samt chefen för anstaltens kansli. Styrelsen bör handlägga frågor av

administrativ art. Det bör tillkomma anstaltens chef att ensam besluta

efter föredragning av avdelningschef eller annan därtill utsedd befattnings­

havare med skyldighet för vederbörande att i händelse av avvikande me­

ning låta till protokollet anteckna denna.

För att säkerställa det militära inflytandet bör i anstaltens instruktion

intagas föreskrift om att överbefälhavaren, därest han i särskilda fall ej

kan åtnöjas med anstaltens beslut, skall äga underställa ärendet Kungl.

Maj:ts prövning.

Anstaltschefens arbetsuppgifter m. m.

överdirektörens huvuduppgift har angivits vara, framhåller utrednings­

mannen, att samordna det vetenskapliga arbetet inom anstalten och att

övervaka att tillgängliga resurser härför utnyttjas på bästa sätt. Det har

emellertid visat sig, att administrativa frågor kommit att taga huvuddelen

av överdirektörens tid i anspråk bl. a. på grund av att kansliet under an­

staltens snabba tillväxt kommit att bli helt underdimensionerat.

Utredningsmannen anser det angeläget, att anstaltens chef i fortsätt­

ningen kan ägna huvuddelen av sin insats åt viktigare forsknings- och lik­

nande frågor. Hans främsta arbetsuppgifter bör vara att samordna den

tekniskt-vetenskapliga forskningen inom anstaltens verksamhetsområden

såväl inom anstalten som vid andra institutioner samt att planera och före­

slå åtgärder för främjande av sådan forskning på nya områden. Vidare

är det angeläget att chefen verkar för förståelse för den vetenskapliga ut­

vecklingens konsekvenser för vårt försvar.

Med hänsyn till anstaltens omfattning och anstaltschefens ansvarsfulla

uppgifter föreslår utredningsmannen, att befattningen som överdirektör i

Cp 17 utbytes mot befattning för generaldirektör i Cp 19.

Forsknings planering m. m.

Avdelningschefernas huvuduppgifter är att samordna forskningen inom

respektive områden, att leda och planera forskningsverksamheten vid res­

pektive avdelning, att övervaka utlagda forskningsuppdrag samt att med­

verka till att utvecklingen inom forskningen beaktas vid försvarets upp­

byggnad. Jämväl avdelningscheferna har, enligt utredningsmannens upp­

fattning, kommit att i hög grad belastas med administrativa bestyr sam­

tidigt som deras egentliga arbetsuppgifter kraftigt stegrats. För att anstalts-

chefen och de tre avdelningscheferna skall kunna ägna sig åt uppgifter

sammanhängande med forskningen synes det utredningsmannen vara

ofrånkomligt, att anstaltens kansli och de tre avdelningarnas administra­

tiva enheter omorganiseras och förstärkes. Därjämte bör organ tillskapas

för forskningsplanering, utredningar m. m.

Avdelningscheferna är f. n. placerade i högst Cp 14. Med hänsyn till de

kvalificerade arbetsuppgifter och det ansvar, som åvilar dem föreslår ut-

redningsmannan att de inplaceras i högst Cp 16.

Utredningsmannen föreslår, att till verksstyrelsens förfogande ställes ett

organ för

central forskningsplanering

inom anstalten. Forskningsanstal­

tens nuvarande omfattning gör det omöjligt för anstaltschefen och avdel­

ningscheferna att medhinna erforderligt utrednings- och planeringsarbete.

Det föreslagna planeringsorganet får ej, enligt utredningsmannan, belastas

10—168 54

Bihang till riksdagens protokoll 1954. 1 samt. Nr 110.

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

145

146

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

med handläggning av dagliga rutinärenden. Det måste vara väl förtroget

med det tekniska och vetenskapliga område, som anstalten representerar,

varjämte det måste äga god kännedom om avdelningarnas personella och

materiella resurser. En ingående kännedom om de tre försvarsgrenarna

och deras uppgifter i krig är därjämte nödvändig.

Som chef för det centrala planeringsorganet föreslås en laborator i högst

Cp 10. Personalen bör i övrigt utgöras av en laborator i högst Ce 33, en

laborator i högst Ce 31 samt ett kanslibiträde i Ca 11. Därjämte bör som

regel tre militärassistenter ingå i organet.

Utredningsmannen föreslår vidare, att varje avdelningschef får en ut­

rednings- och planeringsgrupp, som inom varje avdelning arbetar i prin­

cip på samma sätt som anstaltens centrala forskningsplanering. I betrak­

tande av de höga krav, som måste ställas på innehavaren av befattningen

som chef för eu sådan grupp, föreslår utredningsmannen att befattningen

placeras i högst Cp 10. Dessutom bör ingå ytterligare en laborator i högst

Ce 31 i varje sådan grupp. Härutöver erforderlig personal torde kunna

från fall till fall tillskjutas från avdelningens övriga forskningspersonal.

För att kunna avlasta avdelningarna från administrativa uppgifter fram­

lägger utredningsmannen förslag till omorganisation av anstaltens kansli

och en utökning av kanslipersonalen. Kansliet bör, enligt utredningsman­

nen, organiseras som en självständig enhet med en byrådirektör som chef.

Kansliet föreslås uppdelat i tre sektioner, personalsektionen direkt under

byrådirektören, administrativa sektionen under en förste byråsekreterare i

Ce 29 och kamerala sektionen under en kamrerare i Ce 29. För handlägg­

ning av militära administrationsfrågor skall i den administrativa sektio­

nen ingå en byråassistent i Ce 27. Förslaget innebär en utökning av an­

staltens personal med en kamrerare i Ce 29 och ett kanslibiträde i Ca 11

samt utbyte av en revisor i Ce 25 mot en förste byråsekreterare i Ce 29, en

extra tjänsteman i Cg 25 mot en byråassistent i Ce 27, en kansliskrivare i

Ce 15 mot en kassör i Ca 15 och en kontorist i Ce 13 mot en kontorist i

Ca 13.

Utredningsmannen förordar vidare att en tjänst för byråassistent i Ce 23

inrättas för vissa uppgifter inom den centrala, tekniska administrationen.

Därjämte erfordras tjänster för en tillsynsman i Ce 16 samt en förman

jämte bilförare till det antal, som befinnes påkallat med hänsyn till före­

kommande transportuppgifter. Huruvida de för den tekniska administra­

tionen avsedda befattningshavarna bör inordnas under chefen för kansliet

synes enligt utredningsmannen böra göras beroende av ytterligax-e erfaren­

heter.

Inom avdelningarna erfordras enligt utredningsmannen ytterligare ett

antal befattningshavare för administrativa uppgifter. Utredningsmannen

anser att det bör ankomma på forskningsanstaltens styrelse att uppgöra

och till Kungl. Maj :t avgiva förslag härtill.

Föreslagna nya befattningar och förhöjda löneställningar beräknas med­

föra en årlig merkostnad av inemot 300 000 kronor.

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

147

Remissutlåtanden.

Delade meningar råder hos remissinstanserna om den föreslagna orga­

nisationen av forskningsanstaltens centrala ledning.

Försvarets civilförvaltning, civilförsvarsstyrelsen, statskontoret, riks-

räkenskapsverket, överstyrelsen för de tekniska högskolorna, nationalkom­

mittén för fysik

och

försvarets civila tjänstemannaförbund

tillstyrker i hu­

vudsak förslaget i denna del eller lämnar detsamma utan erinran.

överbefälhavaren, cheferna för armén, marinen

och

flygvapnet, armé-,

marin-

och

flygförvaltningarna, försvarets sjukvårdsstyrelse, försvarets

forskningsanstalt, universitetskanslern, vetenskapsakademien

och

national­

kommittén för kemi

gör däremot väsentliga erinringar mot förslaget. Så­

lunda avstyrker eller ifrågasätter ett flertal av nyss nämnda remissorgan

lämpligheten av det föreslagna forskningsrådet, samtidigt som den före­

slagna sammansättningen av rådet i flera uttalanden anses passande för

en ombildad styrelse.

Universitetskanslern

framhåller, att erfarenheten

visat att andra rådgivande organ av här ifrågasatt typ ofta arbetar med

låg effektivitet. Han föreslår att forskningsrådet icke inrättas utan att en

styrelse bildas, bestående av anstaltens chef, tillika ordförande, de tre av­

delningscheferna, chefen för kansliet, en representant för de militära myn­

digheterna, den naturvetenskapliga forskningen vid universitet och hög­

skolor respektive forskningen vid privata industrier.

Flera remissmyndigheter har tillstyrkt förslaget att inrätta särskilda

organ för forskningsplanering m. m.

Universitetskanslern

fram­

håller emellertid, att för hithörande arbetsuppgifter bör icke avses arbets­

grupper med fixerad sammansättning. Arbetsgrupper bör bildas för varje

uppkommande behov.

Vetenskapsakademien

och

nationalkommittén för

kemi

riktar viss kritik mot förslaget i denna del och framhåller betydelsen

av att forskningsplaneringen handhaves av aktiva forskare.

I övrigt berör remissinstansernas uttalanden som regel löneställnings-

frågor.

Försvarets forskningsanstalts yrkanden.

Försvarets forskningsanstalt

(skr. 24/s och 2S/io 1953) hemställer, att an­

slaget höjes med 1 285 000 kronor.

Ökning

Minskning

1. Personalförstärkningar in. m...................................... 1 664 928

301 392

2. Arvoden ........................................................................... 4 000

3. Omräkning.

Löneklassuppflyttningar m. m.

20 000

148

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

Ökning

Minskning

Viss reducering med hänsyn till beräknad inpla­

cering i högstlönegrad ............................................ 103 296

Avrundning ....................................................................... ..............760____________

1 689 688

404 688

+ 1 285 000

M o t i v.

Forskningsanstalten erinrar om att anstalten 1949 i samarbete med för-

svarsgrensförvaltningarna utarbetade en plan för verksamheten vid forsk­

ningsanstalten i syfte att under budgetåren 1949/52 successivt utvidga

anstalten för att kunna genomföra de forskningsuppgifter, som från såväl

försvarsgrensförvaltningarnas som forskningsanstaltens sida bedömdes

som mest angelägna. Statsmakterna har emellertid icke ansett sig kunna i

nämnvärd utsträckning öka medelsanvisningen till forskningsanstalten. På

grund härav har anstalten nödgats att under de senaste budgetåren ned­

skära och begränsa forskningsverksamheten i förhållande till vad som

planerats i förutnämnda treårsprogram. Anstalten har också, till en del

beroende på svårigheter att med den nuvarande bristen på tjänster i högre

lönegrader förvärva tillräckligt många högkvalificerade forskare, tvingats

att frånsäga sig forskningsuppgifter, vilka såväl anstalten som försvars-

grensförvaltningarna ansett vara utomordentligt viktiga för vårt försvar.

Den av statsmakterna hittills tillämpade restriktiva politiken i fråga om

inrättande av högre forskarbefattningar i förening med de militära myn­

digheternas allt större behov av att få de mest angelägna forskningsupp­

gifterna lösta genom ekonomiska bidrag till anstalten har resulterat i en

icke önskvärd förskjutning av proportionen mellan antalet ledande forskar­

befattningar och tjänster för forskare med kvalificerad utbildning å ena

sidan och forskningspersonal med lägre utbildning å andra sidan.

Forskningsanstalten framlägger nu åter sin långtidsplan för anstaltens

verksamhet. Då det emellertid icke är praktiskt möjligt att redan under

nästkommande budgetår få organisationen genomförd i full utsträckning,

har styrelsen ansett sig böra begränsa medelsäskandena för budgetåret

1954/55 så, att den önskvärda utbyggnaden genomföres under två på var­

andra följande budgetår. Med hänsyn till nödvändigheten av att i tid kunna

vidtaga erforderliga förberedelser är det emellertid angeläget, att stats­

makterna snarast i princip beslutar om utvidgningen av forskningsanstal­

tens verksamhet i hela den utsträckning som föreslagits.

De sammanlagda kostnaderna vid fullt utbyggd organisation i enlighet

med den föreslagna långtidsplanen och utredningsmannens i det föregå­

ende anmälda förslag beräknas till 21 495 000 kronor. Av skäl som i det

föregående anförts anser sig styrelsen böra begränsa medelsbehovet för

budgetåret 1954/55 till 17 885 000 kronor.

Beträffande de särskilda yrkandena under förevarande anslag är att

anföra i huvudsak följande.

Knngl. Maj:ts proposition nr 110.

149

1. Under denna punkt beräknar anstalten medel för genomförande av

dels utredningsmannens förslag, dels i huvudsak de förslag till förstärk­

ning och ändring av anstaltens personaluppsättning som tidigare framlagts

(prop. 1953: 110, s. 171).

2. Förslaget innebär en upprepning av äskandena för innevarande bud­

getår (prop. 1953: 110, s. 172) om inrättande av tre ställföreträdarearvo­

den om 2 000 kronor per år, avsedda för befattningshavare, som under

avdelningschefernas frånvaro representerar dessa.

På grundval av belastningen beräknar anstalten för arvoden i övrigt en

minskning av medelsbehovet med 2 000 kronor.

3. Befattningshavare i nytillkommande tjänster i högstlönegrader be­

räknas bliva inplacerade i lägre lönegrader än den begärda högstlönegra­

den. Med anledning härav räknar forskningsanstalten med en minskning

av det under punkten 1 beräknade medelsbehovet med angivet belopp.

I proposition förut denna dag angående organisationen av försvarets

centrala tyg-, intendentur- och civilförvaltning in. m. har jag anmält för­

slag beträffande ett för försvaret gemensamt teletekniskt laboratorium vid

forskningsanstalten. Forskningsanstalten har framlagt förslag (skr. 14/i

2

1953) till personaluppsättning för laboratoriet. Anstalten beräknar härför

erforderliga medel under förevarande anslag till 68 000 kronor för nästa

budgetår. Ifrågavarande belopp har icke beaktats vid beräkningarna i det

föregående.

Departementschefen.

Beträffande den av utredningsmannen föreslagna organisationen av

forskningsanstaltens ledning har delade meningar gjort sig gäl­

lande under ärendets remissbehandling. Sålunda har starka betänklig­

heter framförts mot inrättande av ett forskningsråd. Jag vill särskilt er­

inra om universitetskanslerns uttalande att erfarenheterna av andra, rent

rådgivande organ visat, att sådana organ ofta arbetar med låg effektivitet.

Den föreslagna organisationen med ett forskningsråd vid sidan av det

beslutande organet synes för övrigt väl tung, låt vara att anstaltschefen

redan som ledamot av forskningsrådet skulle taga ställning till där före­

kommande frågor och att styrelsen skulle befrias från allt utrednings- och

planeringsarbete.

Emellertid torde ett ledande organ, bestående av representanter för så­

väl den civila forskningen inom anstaltens verksamhetsområden som de

militära myndigheterna, icke kunna undvaras. Forskningsanstaltens led­

ning bör därför anförtros åt en styrelse representerande dessa intressen.

Styrelsen bör emellertid befrias från flertalet administrativa ärenden var­

igenom den väsentligaste olägenheten med den nuvarande organisationen

avlägsnas. Det torde icke vara erforderligt att tillskapa ett särskilt råd­

150

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

givande organ. Antalet styrelseledamöter synes kunna begränsas till sju,

nämligen anstaltens chef, tre civila och tre militära ledamöter. Till civila

ledamöter bör utses personer med allsidig kännedom om den naturveten­

skapliga och tekniska forskningen inom landet. Såväl forskningen vid

universitet och högskolor som inom industrien bör vara representerad. Ord­

föranden i styrelsen bör äga kännedom om och ha god kontakt med an­

staltens speciella problem. Därför synes det lämpligast, att anstaltens chef

tillika är ordförande i styrelsen. Det torde icke vara erforderligt att utse

suppleanter för styrelseledamöterna.

Endast viktigare frågor såsom väsentliga forskningsfrågor och frågor

rörande medelsäskanden bör i plenum avgöras av styrelsen. Avdelnings­

cheferna och chefen för kansliet bör vara föredragande var och en inom

sitt område samt närvara vid styrelsens sammanträden. Vederbörande bör

därvid äga rätt att till protokollet låta anteckna sin mening. Sådana sty­

relseärenden, som icke är pleniärenden, bör avgöras av anstaltens chef

ensam efter föredragning av avdelningschef eller chefen för kansliet. Det

bör få ankomma på Kungl. Maj :t att närmare bestämma om verksamheten

inom anstalten och dess styrelse.

I nu gällande provisoriska instruktion för forskningsanstalten stadgas

skyldighet för anstalten att till närmare undersökning upptaga av överbe­

fälhavaren eller försvarsgrenschef angiven forskningsuppgift, varjämte

regleras förfarandet, när anstalten finner hinder härför föreligga. Dessa

bestämmelser förutsättes få fortsatt giltighet.

Vad därefter angår det av utredningsmannen föreslagna organet för

forskningsplaner in g, så anser jag det erforderligt att vissa tjänster

inrättas för ifrågavarande arbetsuppgifter. Frågan om denna planerings­

verksamhet bör ske inom ett centralt organ under styrelsen eller om den

bör förläggas till de olika avdelningarna inom anstalten bör emellertid

prövas ytterligare. Jag anser det icke erforderligt med någon särskild

chefsbefattning på detta område och anser icke heller skäl föreligga att

placera de civila befattningshavarna i olika lönegrader. Jag förordar där­

för, att för ändamålet inrättas tre tjänster för laborator i högst Cp eller

Cr 10. Tre av de vid anstalten placerade militärassistenterna bör även­

ledes knytas till verksamheten. Jag räknar slutligen med en tjänst för

kanslibiträde i Ce 11.

Utredningsmannen föreslår vidare att en utrednings- och plane­

ringsgrupp inrättas för var och en av anstaltens tre avdelningar. Jag

anser i likhet med utredningsmannen, att avdelningscheferna bör avlastas

en del arbetsuppgifter. Jag kan dock icke tillstyrka utredningsmannens

förslag till personalförstärkning. Jag förordar att för ändamålet inrättas

tre tjänster för laborator i högst Cp eller Cr 10.

Beträffande kansliet har utredningsmannen föreslagit en betydande

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

151

personalförstärkning. I anslutning till utlåtande av statens lönenämnd, som

företagit studiebesök vid anstalten, föreslår jag — i avvaktan på erfaren­

heter från verksamheten efter de grunder som jag förordat — att tjänster

för en kamrerare i Ce 23 samt ett kanslibiträde i Ce 11 tillkommer.

Utredningsmannens förslag om utbyte av tjänsten för överdirektör mot

en tjänst för generaldirektör samt om högre löneställning för avdelnings­

cheferna kan jag icke tillstyrka.

Under en följd av år har forskningsanstalten framlagt förslag om en

väsentlig utbyggnad av organisationen i övrigt vid anstaltens tre avdel­

ningar. Förslagen har grundats på en treårsplan, som anstalten gjort upp i

samråd med försvarsgrensförvaltningarna. Förslagen har hittills endast i

begränsad omfattning kunnat genomföras.

Anstalten föreslår nu att den angivna treårsplanen lägges till grund för

förslag till årets riksdag. Utbyggnaden skall äga rum under två år.

Jag vill erinra om vad jag vid anmälan av propositionen 1953: 110 (s.

175) anförde angående betydelsen av att forskningen ges tillräckligt ut­

rymme inom den totala försvarsbudgetens ram. En viss utbyggnad av

organisationen för att tillgodose de mest angelägna behoven bör komma

till stånd. På grundval av anstaltens förslag förordar jag således att

för nästa budgetår tjänster inrättas för två laboratoriechefer eller

laboratorer i högst Ce 33, fyra laboratorer eller förste forskningsingenjörer

i högst Ce 31, en laborator eller forskningsläkare i högst Ce 31 samt två

förste forskningsingenjörer eller forskningsingenjörer i högst Ce 29.

Jag kan icke förorda att särskilda arvoden beräknas för ställföreträdare

åt anstaltens avdelningschefer.

Under anslagsposten Arvoden och särskilda ersättningar, bestämda av

Kungl. Maj :t, beräknas f. n. arvode å sammanlagt 5 000 kronor för sty­

relsens ordförande. Med den av mig föreslagna organisationen torde an­

slagsposten kunna minskas med nämnda belopp.

Tidigare denna dag har jag anmält förslag rörande ett för försvaret

gemensamt teletekniskt laboratorium vid forskningsanstalten. För

detta laboratorium med däri ingående telestandardsektion föreslår jag att

tjänster inrättas för en laboratoriechef i högst Cp eller Cr 10, en byrådirek­

tör i Ce 31, en biträdande ingenjör i Ce 19 samt ett biträde för skriv- och

kontorsgöromål enligt bestämmelserna om reglerad befordringsgång. Jag

räknar med att avlöningskostnaderna för ifrågavarande tjänster skall be­

stridas från förevarande anslag.

Anslaget beräknar jag för budgetåret 1954/55 till 2 967 000 kronor enligt

följande.

Posten Avlöningar till ordinarie tjänstemän ökas med 117 600

kronor för en laboratoriechef och sex laboratorer i högst Cp eller Cr 10

(255 000 + 117 600 =) 372 600 kronor.

152

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

Posten Arvoden och särskilda ersättningar, bestämda av

Kungl. Maj:t, minskas med 5 000 kronor till (11 700 — 5 000 =) 6 700

kronor.

Posten Avlöningar till övrig icke-ordinarie personal ökas

med 28 872 kronor för två laboratoriechefer eller laboratorer i högst Ce 33,

med 66 120 kronor för fyra laboratorer eller förste forskningsingenjörer

samt en laborator eller forskningsläkare i högst Ce 31, med 14 436 kro­

nor för en byrådirektör i Ce 31, med 23 976 kronor för två förste forsk­

ningsingenjörer eller forskningsingenjörer i högst Ce 29, med 9 684 kro­

nor för en kamrerare i Ce 23, med 7 776 kronor för en biträdande ingenjör

i Ce 19, med 11 112 kronor för två kanslibiträden i Ce 11, med 4 728 kronor

för ett biträde för skriv- och kontorsgöromål i reglerad befordringsgång

samt med 13 000 kronor för löneklassuppflyttningar m. m. Posten ökas

således med (28 872 + 66 120 + 14 436 + 23 976 + 9 684 + 7 776 + 11 112 +

4 728 + 13 000 =) omkring 180 000 kronor till (1 388000 + 180 000 =)

1 568 000 kronor.

Posten Rörligt tillägg ökas med 164400 kronor till (855 300 +

164 400 =) 1 019 700 kronor.

Anslagsökningen utgör 457 000 kronor.

Åberopande det anförda hemställer jag, att Kungl. Maj:t måtte föreslå

riksdagen att

a) besluta, att försvarets forskningsanstalt skall fr. o. m.

budgetåret 1954/55 omorganiseras efter i huvudsak de rikt­

linjer, som av mig i det föregående angivits;

b) bemyndiga Kungl. Maj:t att vidtaga de ändringar i per­

sonalförteckningen för försvarets forskningsanstalt, som för-

anledes av vad jag i det föregående föreslagit;

c) fastställa följande avlöningsstat för försvarets forsk­

ningsanstalt, att tillämpas tills vidare fr. o. m. budgetåret

1954/55:

Avlöningsstat.

1. Avlöningar till ordinarie tjänstemän, förslagsvis 372 600

2. Arvoden och särskilda ersättningar, bestämda av

Kungl. Maj :t .................................................................. 6 700

3. Avlöningar till övrig icke-ordinarie personal ... 1 568 000

4. Rörligt tillägg, förslagsvis ............................................ 1 019 700

Summa kronor 2 967 000

d) till Försvarets forskningsanstalt: Avlöningar för budget­

året 1954/55 anvisa ett förslagsanslag av 2 967 000 kronor.

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

153

[14] Försvarets forskningsanstalt:

Omkostnader.

Anslag

Nettoutgift

1952/53 ............................................ 350 000

504 626

1953/54 (statsliggaren s. 265)

400 000

1954/55 (förslag) ..................... 500 000

I årets statsverksproposition (bil. 6, punkt 129) har Kungl. Maj:t före­

slagit riksdagen att, i avbidan på särskild proposition i ämnet, till Försva­

rets forskningsanstalt: Omkostnader för budgetåret 1954/55 beräkna ett

förslagsanslag av 500 000 kronor.

Yrkande.

Försvarets forskningsanstalt hemställer, att anslaget höjes med 335 000

kronor.

ökning

1. Sjukvård ........................................................................................................... 5 000

2. Reseersättningar .............................................................................................. 30 000

3. Expenser ........................................................................................................... 115 000

4. Verkskyddsutrustning ................................................................................ 185 000

335 000

Motiv.

1. Anslagsposten till sjukvård (nu 40 000 kronor) anses böra höjas med

5 000 kronor med hänsyn till belastningen under budgetåret 1952/53 (i runt

tal 42 000 kronor) samt till föreslagen utökning av anstaltens organisa­

tion.

2. Anstalten förutsätter att resekostnader för personal, som avlönas från

anslaget till viss forskningsverksamhet, alltjämt får bestridas från samma

anslag. Den föreslagna utökningen av anstaltens organisation beräknas

medföra ett ytterligare behov av medel för resekostnader av 30 000 kro­

nor (nu 40 000 kronor).

3. Nettoutgifterna för bränsle, vatten och elektrisk ström under budget­

året 1952/53 uppgick till cirka 230 000 kronor. Den höga belastningen be­

ror bl. a. på att fakturor å elektrisk ström avseende tidigare budgetår i

osedvanligt stor utsträckning belastat anslaget för budgetåret 1952/53.

Även bortsett härifrån anses posten för ifrågavarande ändamål otillräcklig

(nu 120 000 kronor) och föreslås höjd med 10 000 kronor.

Den förutsatta utökningen av anstaltens organisation beräknas under

budgetåret 1954/55 komma att medföra ett stegrat behov av skrivmate-

rialier, papper, möbler och kontorsmaskiner liksom ökade kostnader för

telefonabonnemang m. in. ökningen beräknas till 105 000 kronor.

154

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

4. Beloppet utgör den beräknade kostnaden för verkskyddsmateriel för

forskningsanstalten, huvudsakligen avseende brandskyddsmateriel.

Som anförts under forskningsanstaltens avlöningsanslag har tidigare

denna dag anmälts förslag rörande ett för försvaret gemensamt teletek­

niskt laboratorium vid forskningsanstalten. Forskningsanstalten har för

nästa budgetår beräknat laboratoriets omkostnader till 7 000 kronor att be­

stridas från förevarande anslag. Ifrågavarande kostnader har icke beaktats

i anstaltens ordinarie medelsäskanden.

Departementschefen.

Vid anmälan av forskningsanstaltens avlöningsanslag har jag föreslagit

en viss utökning av anstaltens organisation, däri inberäknat försvarets

teletekniska laboratorium. I anledning härav samt med hänsyn till an­

slagsbelastningen under budgetåret 1952/53 förordar jag, att anslaget höjes

med 100 000 kronor.

Jag beräknar icke medel för verkskyddsutrustning under förevarande

anslag.

Under åberopande av det anförda får jag hemställa, att Ivungl. Maj :t

måtte föreslå riksdagen

att till

Försvarets forskningsanstalt: Omkostnader

för bud­

getåret 1954/55 anvisa ett förslagsanslag av 500 000 kronor.

[15] Försvarets forskningsanstalt: Viss forskningsverksamhet.

Anslag

Nettoutgift Behållning

1952/53 ............................................ 1 7 100 000

7 704 437

1953/54 (statsliggaren s. 265)

8 090 000

1954/55 (förslag) ..................... 10 000 000

1 Därutöver 600 000 kronor anvisade på tilläggsstat II och 614 000 kronor överförda

från anslag under tolfte huvudtiteln.

I årets statsverksproposition (bil. 6, punkt 129) har Kungl. Maj:t före­

slagit riksdagen att, i avbidan på särskild proposition i ämnet, till Försva­

rets forskningsanstalt: Viss forskningsverksamhet för budgetåret 1954/55

beräkna ett reservationsanslag av 10 000 000 kronor.

Yrkande.

Försvarets forskningsanstalt

hemställer, efter samråd med bland andra

överbefälhavaren, att anslaget höjes med 4 425 000 kronor. Av det äskade

beloppet, 12 515 000 kronor, avses 1 140 000 kronor för utveckling och för-

sökstillverkning av elektronrör m. m. Dessutom hemställer anstalten lik­

som för innevarande budgetår om bemyndigande att utlägga beställningar

på materiel för forskningsändamål intill ett belopp av 1 500 000 kronor ut­

över anvisade anslagsmedel.

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

155

Motiv.

Därest forskningsverksamheten vid anstalten finge bedrivas i enlighet

med en under år 1949 av anstalten i samråd med försvarsgrensförvalt-

ningarna utarbetad plan för verksamheten under de närmast påföljande

åren, skulle medelsbehovet under anslaget uppgå till 15 730 000 kronor. Av

skäl som anförts under forskningsanstaltens avlöningsanslag har emeller­

tid anstalten icke ansett sig böra hemställa om hela nämnda belopp utan

föreslår att anslaget för nästa budgetår uppföres med 12 515 000 kronor.

Som anförts under forskningsanstaltens avlöningsanslag har tidigare

denna dag anmälts förslag rörande ett för försvaret gemensamt teletekniskt

laboratorium vid forskningsanstalten. Anstalten bär för nästa budgetår

föreslagit, att 130 000 kronor anvisas för detta laboratorium under ett sär­

skilt anslag, benämnt Försvarets forskningsanstalt: Försvarets teletekniska

laboratorium. Av beloppet belöper 70 000 kronor på löner och arvoden,

40 000 kronor på anskaffning och underhåll av instrument, maskiner in. m.

samt 20 000 kronor på materialer och andra omkostnader.

Departementschefen.

Jag finner det angeläget att forskningsverksamheten på försvarets om­

råde intensifieras. Med hänsyn härtill och med beaktande av den utbygg­

nad av forskningsanstaltens personalresurser som jag i det föregående för­

ordat bör medelsanvisningen under förevarande anslag ökas. Jag föreslår

att anslaget höjes med 1 910 000 kronor till 10 000 000 kronor. Jag förut­

sätter, att erforderliga kostnader för utveckling och tillverkning inom lan­

det av elektronrör och andra teletekniska detaljer skall bestridas från före­

varande anslag, i den män icke andra medel står till förfogande för detta

ändamål. Liksom för innevarande budgetår bör utverkas riksdagens be­

myndigande att medgiva anstalten att utlägga materielbeställningar intill

ett belopp av 1 500 000 kronor utöver anvisade medel.

Forskningsanstaltens förslag om att anvisa medel under ett särskilt an­

slag för försvarets teletekniska laboratorium kan jag icke tillstyrka. Vid

anmälan av forskningsanstaltens avlöningsanslag har jag föreslagit att

vissa tjänster inrättas för laboratoriet. Härigenom uppkommande lönekost­

nader skall bestridas från anstaltens avlöningsanslag. Jag räknar med att

uppkommande kostnader för anskaffning av materiel för laboratoriet skall

bestridas från förevarande anslag.

Under erinran om att anslagshöjningen uppgår till 1 910 000 kronor får

jag hemställa, att Kungl. Maj:t måtte föreslå riksdagen att

a) till Försvarets forskningsanstalt: Viss forskningsverk­

samhet för budgetåret 1954/55 anvisa ett reservationsanslag

av 10 000 000 kronor;

156

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

b) bemyndiga Kungl. Maj:t att medgiva att därutöver be­

ställningar av materiel för försvarets forskningsanstalts verk­

samhet må utläggas inom en kostnadsram av 1 500 000 kronor.

[16] Försvarets forskningsanstalt: Engångsanskaffning av viss utrustning.

Anslag

Nettoutgift

Behållning

1952/53 ............................................

300 000

266 735

33 932

1953/54 (statsliggaren s. 265)

325 000

1954/55 (förslag) .....................

325 000

I årets statsverksproposition (bil. 6, punkt 129) har Kungl. Maj:t före­

slagit riksdagen att, i avbidan på särskild proposition i ämnet, till För­

svarets forskningsanstalt: Engångsanskaffning av viss utrustning för bud­

getåret 1954/55 beräkna ett reservationsanslag av 325 000 kronor.

Försvarets forskningsanstalt hemställer, att anslaget uppföres med

840 000 kronor för utrustning av nytillkommande lokaler ävensom för en­

gångsanskaffning av instrument och verkstadsutrustning i anledning av

föreslagen utökning av anstaltens organisation.

Som anförts under forskningsanstaltens avlöningsanslag har tidigare

denna dag anmälts förslag rörande ett för försvaret gemensamt teletekniskt

laboratorium vid forskningsanstalten. Anstalten har för nästa budgetår

räknat med att belastningen under förevarande anslag i anledning av verk­

samheten vid laboratoriet kommer att stiga med 75 000 kronor. Ifråga­

varande utgiftsökning har icke beaktats i anstaltens ordinarie medelsäskan­

den.

Departementschefen.

Jag kan icke tillstyrka att anslaget höjes. Jag räknar med att det inom

ramen för ett oförändrat anslagsbelopp skall bliva möjligt täcka uppkom­

mande kostnader för engångsanskaffning av utrustning för det teletek­

niska laboratoriet.

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t måtte föreslå riksdagen

att till Försvarets forskningsanstalt: Engångsanskaffning av

viss utrustning för budgetåret 1954/55 anvisa ett reservations­

anslag av 325 000 kronor.

Sammanställning

över de i det föregående äskade anslagen ävensom de anslag under riks-

statens fjärde huvudtitel, om vilka slutliga äskanden framlagts i den i

annat sammanhang anmälda propositionen angående stat för försvarets

fastighetsfond för budgetåret 1954/55 samt i proposition denna dag angå­

ende organisationen av försvarets centrala tyg-, intendentur- och civilför­

valtning m. m.

Kungl. Maj-.ts proposition nr 110.

157

I sistnämnda proposition upptages på grund av föreslagna organisa-

tionsändringar andra anslagsbenämningar för krigsmaterielverkets och

arméförvaltningens anslag, än som angivits i statsverkspropositionen. Så­

lunda motsvaras krigsmaterielverkets avlönings- och omkostnadsanslag i

den föreslagna organisationen av anslagen Krigsmaterielverkets avveck-

lingsorganisation: Avlöningar respektive Krigsmaterielverkets avvecklings-

organisation: Omkostnader. Övriga i statsverkspropositionen under krigs-

materielverket upptagna anslag har överförts till det föreslagna ämbets­

verket armétygförvaltningen. På grund av föreslagen uppdelning av armé-

förvaltningen i två ämbetsverk, armétygförvaltningen och arméintendentur-

förvaltningen, har särskilda anslag för avlöningar och omkostnader upp­

tagits för vartdera av sistnämnda ämbetsverk. I statsverkspropositionen

motsvaras dessa anslag av anslagen Arméförvaltningen: Avlöningar respek­

tive Arméförvaltningen: Omkostnader. Slutligen har föreslagits, att medel

anvisas under två anslag benämnda Försvarets förvaltningsdirektion: Av­

löningar respektive Försvarets förvaltningsdirektion: Omkostnader. An­

slagen eller motsvarighet därtill har icke upptagits i statsverksproposi­

tionen.

Anslag

Försvarets civilförvaltning: Avlöningar ............

I statsverks­

propositionen

upptaget

belopp

3 540 000

Slutligt äskat

belopp

3 575 000

Försvarets civilförvaltning: Omkostnader ........

500 000

500 000

Krigsmaterielverket: Avlöningar ..........................

3 620 000

Krigsmaterielverket: Omkostnader .....................

445 000

Krigsmaterielverket: Förrådsorganisationen

m. m...............................................................................

2 400 000

__

Krigsmaterielverket: Årskostnader för industri­

ell krigsberedskap ................................................

600 000

---

Krigsmaterielverket: Engångskostnader för in­

dustriell krigsberedskap ...................................

4 000 000

Krigsmaterielverkets avvecklingsorganisation:

Avlöningar ..............................................................

__

3 130 000

Krigsmaterielverkets avvecklingsorganisation:

Omkostnader ..........................................................

__

300 000

Fortifikationsförvaltningen: Avlöningar ........

2 057 000

2 112 000

Fortifikationsförvaltningen: Omkostnader ........

295 000

295 000

Arméförvaltningen: Avlöningar ..........................

2 045 000

Arméförvaltningen: Omkostnader .....................

680 000

Armétygförvaltningen: Avlöningar .....................

9 370 000

Armétvgförvaltningen: Omkostnader .................

650 000

158

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

Anslag

Armétygförvaltningen:

Förrådsorganisationen

m. m..............................................................................

Armétygförvaltningen: Årskostnader för indu­

striell krigsberedskap ............................................

Armétygförvaltningen: Engångskostnader för

industriell krigsberedskap ...................................

Arméintendenturförvaltningen: Avlöningar ...

Arméintendenturförvaltningen: Omkostnader...

Marinförvaltningen: Avlöningar ..........................

Marinförvaltningen: Omkostnader .....................

Flygförvaltningen: Avlöningar ..............................

Flygförvaltningen: Omkostnader ..........................

Försvarets förvaltningsdirektion: Avlöningar...

Försvarets förvaltningsdirektion: Omkostnader

Armén: Avlöningar till aktiv personal in. fl. ...

Armén: Avlöningar till personal å reservstat...

Armén: Ersättning till försvarets fastighets-

fond: Arméns delfond .......................................

Marinen: Avlöningar till aktiv personal m. fl.

Marinen: Avlöningar till personal å reservstat

Marinen: Ersättning till försvarets fastighets-

fond: Marinens delfond .......................................

Flygvapnet: Avlöningar till aktiv personal m. fl.

Flygvapnet: Avlöningar till personal å reserv­

stat ................................................................................

Flygvapnet: Ersättning till försvarets fastig-

hetsfond: Flygvapnets delfond ..........................

Försvarets forskningsanstalt: Avlöningar ........

Försvarets forskningsanstalt: Omkostnader ...

Försvarets forskningsanstalt: Viss forsknings­

verksamhet ................................. ............................

Försvarets forskningsanstalt: Engångsanskaff-

ning av viss utrustning .......................................

Ersättning till försvarets fastighetsfond: Befäst­

ningars delfond .....................................................

Summa

I statsverks­

propositionen

upptaget

belopp

Slutligt äskat

belopp|

É

2 400 000

600 000

4 000 000

1 295 000

■—

200 000

890 000

6 640 000

600 000

600 000

1 120 000

10 750 000

750 000

800 000

•—

135 000

■—

20 000

180 000 000

180 500 000

2 000 000

1 950 000

33 700 000

33 701 000

71 500 000

70 500 000

100 000

100 000

10 500 000

10 501 000

77 000 000

77 000 000

31 000

31 000

18 000 000

18 004 000

3 ooo ooe

2 967 000

500 000

500 000

10 000 000

10 000 000

325 000

325 000

15 500 000

15 502 000

445 698 000

468 953 000

23 255 000

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

159

Kostnaderna under de i sammanställningen upptagna anslagen beräknas

komma att stiga med 23 255 000 kronor i förhållande till de i statsverks­

propositionen beräknade beloppen. Ifrågavarande kostnadsökning betingas

av att lönekostnaderna för viss personal vid försvarsförvaltningarna från

och med nästa budgetår skall belasta avlöningsanslag i stället för sakan­

slag. I en promemoria till riksdagens vederbörande utskott har anmälts

att vissa av de sakanslag, som f. n. är föremål för riksdagens prövning, av

angivet skäl kan minskas med ett belopp av i runt tal 23 300 000 kronor.

Av samma skäl kommer dessutom 500 000 kronor att innehållas av an­

slaget Vissa flygfältsarbeten in. in. på kapitalbudgeten för budgetåret

1954/55.

Enligt årets statsverksproposition (bil. 6, s. 211) skulle fjärde huvud­

titelns slutsumma för budgetåret 1954/55 vid bifall till vad däri föreslagits

uppgå till 2 019 221 100 kronor. Med hänsyn till vad i det föregående an­

förts kommer slutsumman att minskas med (23 300 000 — 23 255 000 =)

45 000 kronor till 2 019 176 100 kronor.

Med bifall till vad föredragande departementschefen

sålunda, med instämmande av statsrådets övriga leda­

möter, hemställt förordnar Hans Maj:t Konungen att

till riksdagen skall avlåtas proposition av den lydelse

bilaga till detta protokoll utvisar.

Ur protokollet:

Brita Wassén.

160

Kungl. Maj:ts proposition nr HO.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING.

Sid.

1. Försvarets regionala och lokala fastighetsförvaltning ............................... 2

Departementschefen ........................................................................................ 20

2. Försvarets reservstater ........................................................................................ 26

Departementschefen ........................................................................................ 30

3. Marinledningens organisation ............................................................................ 32

Departementschefen ........................................................................................ 35

4. Rationaliseringsverksamhet inom försvaret .................................................... 37

5. Fortifikationsförvaltningen: Avlöningar ........................................................ 40

6. Fortifikationsförvaltningen: Omkostnader .................................................... 44

7. Armén: Avlöningar till aktiv personal m. fl................................................... 45

Departementschefen ........................................................................................ 85

8. Armén: Avlöningar till personal å reservstat ................................................ 95

9. Marinen: Avlöningar till aktiv personal m. fl............................................... 95

Departementschefen ........................................................................................ 118

10. Marinen: Avlöningar till personal å reservstat ............................................ 123

11. Flygvapnet: Avlöningar till aktiv personal m. fl......................................... 124

Departementschefen ........................................................................................ 138

12. Flygvapnet: Avlöningar till personal å reservstat ................................... 142

13. Försvarets forskningsanstalt: Avlöningar ........................................................ 142

14. Försvarets forskningsanstalt: Omkostnader .................................................... 153

15. Försvarets forskningsanstalt: Viss forskningsverksamhet ....................... 154

16. Försvarets forskningsanstalt: Engångsanskaffning av viss utrustning ... 156

Sthlm 1954. K. L. Beckmans Boktr. les 51