Prop. 1953:110

("angående vissa av\xad lönings- in. fl. anslag under riksstatens fjärde huvud\xad titel för budgetåret 1953/5'i m. m.",)

Kungl. Maj:ts proposition nr HO.

1

Nr 110.

Kungl. Mcij:ts proposition till riksdagen angående vissa av­

lönings- in. fl. anslag under riksstatens fjärde huvud­ titel för budgetåret 1953/5'i m. m.; given Stockholms slott den 6 mars 1953.

Kungl. Maj :t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­ rådsprotokollet över försvarsärenden för denna dag, föreslå riksdagen att bifalla de förslag, om vilkas avlåtande till riksdagen föredragande departe­ mentschefen hemställt.

GUSTAF ADOLF.

Torsten Nilsson.

Propositionens huvudsakliga innehåll.

I propositionen framlägges slutliga anslagsäskanden beträffande vissa anslag under fjärde huvudtiteln, som i förslaget till riksstat upptagits med allenast beräknade belopp.

Vidare framlägges förslag till ändrad manskapsorganisation för flottan och kustartilleriet, förslag om inrättande av en arméingenjörkårens reserv ävensom, i anslutning därtill, förslag i fråga om rekrytering och utbildning av aktiv personal och reservpersonal inom nämnda kår samt av värnpliktiga arméingenjörer. Slutligen föreslås viss förstärkning av personalvård sorga­ nisationen. 1—250 53 Bihang till riksdagens protokoll 1953. i samt. Nr 110.

2

Kuiigl. Ma]:ts proposition nr 110.

Utdrag av protokollet över försvarsärenden, hållet inför

Hans Maj:t Konungen i statsrådet å Stockholms slott

den 6 mars 1953.

Närvarande:

Statsministern

Erlander,

ministern för utrikes ärendena

Undén,

statsråden

Sköld, Zetterberg, Torsten Nilsson, Sträng, Lingman, Norup, Hedlund,

Persson, Hjälmar Nilson, Lindell, Nordenstam.

Efter gemensam beredning med cheferna för finans- och civildeparte­

menten anför chefen för försvarsdepartementet, statsrådet Torsten Nilsson,

följande.

I de anslagsäskanden som framlagts i årets statsverksproposition vid

anmälan av fjärde huvudtiteln har vissa anslag upptagits med allenast be­

räknade belopp. Slutliga anslagsberäkningar har sedermera framlagts be­

träffande några av dessa anslag. Jag får nu anmäla de övriga anslag,

som återstår att slutligt äska. I sammanhang härmed upptager jag till

behandling vissa andra försvarsfrågor av ekonomisk betydelse eller mera

allmän räckvidd.

En sammanställning av de uppskjutna slutliga anslagsäskandena under

fjärde huvudtiteln för budgetåret 1953/54 torde få intagas i protokollet

efter anslagsberäkningarna. 1

[1]

Marinens manskapsorganisation.

Efter förslag av Kungl. Maj:t beslöt 1952 års riksdag (prop. nr 120; rd.

skr. nr 331) att vid armén skulle införas en ny underbefälsorganisation.

Den nya organisationen, vilken i huvudsak ansluter sig till ett av chefen för

armén avgivet förslag, innebär att den hittillsvarande ordningen med kon-

traktsbundet, korttidsanställt manskap avvecklas samt att underbefälet,

med rekrytering direkt ur de värnpliktigas led, beredes långtjänstanställ-

ning. Värnpliktiga som önskar taga anställning som underbefäl vid armén

anställes sålunda efter avslutad värnplikts utbildning som instruktörsaspi-

ranter med viss tids ömsesidig uppsägningsrätt. Flertalet aspiranter som

med godkännande vitsord genomgått utbildning förutsättes skola kunna

erhålla pensionsberättigande anställningar inom försvaret. Den nya orga­

nisationen börjar tillämpas under innevarande budgetår.

Övergången till ny underbefälsorganisation vid armén motiverades främst

av att det tidigare tillämpade systemet med kontraktsanställning visat sig

otillfredsställande ur rekryteringssynpunkt och därjämte i förhållande till

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

3

effekten mycket dyrbart. Jämväl inom marinen bär under senare år bristen på kvalificerat underbefäl gjort sig alltmera kännbar, varför det ansetts nödvändigt att vidtaga åtgärder för att förbättra underbefälets anställnings­ förhållanden och minska rekryteringsbehovet.

Chefen för marinen har sålunda i skrivelse den 22 augusti 1952 framlagt förslag till omläggning av manskapsorganisationen vid flottan. I ärendet har yttranden avgivits av överbefälhavaren, försvarets civilförvaltning, ma­ rinförvaltningen, försvarets socialbyrå, arbetsmarknadsstyrelsen, statskon­ toret, Svenska underofficersförbundet och Försvarsväsendets underbefäls­ förbund.

Inspektören för kustartilleriet har vidare i framställning den 5 december 1952 framlagt förslag till ny underbefälsorganisation vid kustartilleriet. Detta förslag ansluter sig i princip till den organisation som beslutats för armén. Över denna framställning har yttranden avgivits av överbefälhava­ ren, chefen för marinen, försvarets civilförvaltning, försvarets socialbyrå, arbetsmarknadsstyrelsen, statskontoret, statens lönenämnd, statens orga- nisationsnämnd, Svenska underofficersförbundet, Försvarsväsendets under­ befälsförbund, Försvarets civila tjänstemannaförbund och Försvarsverkens civila personals förbund.

Jag anhåller nu att få upptaga dessa förslag till behandling.

A. Flottan.

Inledning.

Vid flottan utbildas och utnyttjas de fast anställda i stor utsträckning till ren yrkestjänst, varför de icke i samma omfattning som inom armén är verk­ samma såsom instruktörer vid de värnpliktigas utbildning. Krigsrustningen är baserad på tillgång till förutvarande fast anställt manskap, vilket medför att en viss omsättning av manskapskadern är nödvändig. Denna om­ sättning regleras liksom tidigare vid armén genom att manskapet kontrakts- anställes på viss tid, f. n. 4 1/2 år. Antagning sker härvid till viss yrkesgren.

Med hänsyn till den otillfredsställande rekryteringen av kontraktsan- ställt manskap, s. k. jungmän, medgav Kungl. Maj:t genom beslut den 10 augusti 1951, på hemställan av marinchefen, att yngling som uppfyller för fast anställning som manskap vid krigsmakten föreskrivna fordringar får inskrivas såsom värnpliktig vid flottan redan det år han fyller 17 eller 18 år samt i anslutning därtill påbörja värnpliktstjänstgöringen under förutsättning, att han förbinder sig att vid värnpliktstjänstgöringens slut över­ gå till anställning över stat vid flottan och kvarbli i anställningen under ett år. Detta system med förtidsinskrivning av värnpliktiga har tillämpats inom den mest svårrekryterade yrkesavdelningen, nämligen däcksavdel­ ningen. Endast ett fåtal har emellertid inskrivits vid de olika rekryterings-

4

Kungl. Maj:Is proposition nr 110.

tillfällena. Sålunda har inskrivits i oktober 1951 13 man, i januari 1952

9 man och i april 1952 7 man. Flera av dessa värnpliktiga har för övrigt

efter kort tid övergått till kontraktsanställning.

Staterna för budgetåret 1952/53 samt vakanserna den 1 november 1952

framgår av följande tabell.

Högbåtsmän

Furirer

Korpraler

Meniga

Stat

Vakanser

Stat

Vakanser

Stat

Vakanser

Stat

Vakanser

648

145

1 706

952

630

187

1 269

690

Huvuddragen av marinchefens förslag.

Marinchefen har icke ansett sig kunna f. n. helt frångå nuvarande system

med viss kontraktsbunden första anställningstid utan har förutsatt, att under­

befälets rekrytering även i fortsättningen skall ske dels genom anställande

av jungmän medelst kontrakt (jungmanslinjen) och dels bland värnpliktiga

som uttagits för underbefälsutbildning (värnpliktslinjen).

Marinchefen föreslår emellertid att anställningstiden för kontraktsanställt

manskap förkortas från nuvarande 4 1/2 år till 2 år för stammanskap till­

hörande däcks- och ekonomiavdelningarna samt till 2 1/i år för stamman­

skap tillhörande maskin- och hantverksavdelningarna.

Jungmän skall enligt marinchefen anställas med nuvarande antagnings-

fordringar och efter godkänd utbildning vid anställningstidens slut kunna

antagas såsom underbefälsaspiranter, varefter furirsutbildning under 12

månader vidtager.

Värnpliktiga, som uttagits till underbefälsutbildning, skall efter fullgjord

första tjänstgöring kunna anställas såsom underbefälsaspiranter. För denna

kategori blir i regel under aspiranttiden viss kompletterande utbildning

erforderlig, varför utbildningen under aspiranttiden kan komma att pågå

15—18 månader. Förtidsinskrivning tillätes även i fortsättningen, varvid

de förtidsinskrivna skall vara uttagna till underbefälsutbildning och ansluta

sig till den ordinarie värnpliktslinjen.

Under aspirantutbildningen föreslås skola utgå kontant aspirantlön en­

ligt 8 lönegraden. Efter avslutad utbildning anställes underbefälsaspiran-

terna som e. o. furirer. Anställning som ordinarie furir skall kunna vinnas

efter ett års väl vitsordad tjänstgöring såsom e. o. furir.

Behovet av fast anställt manskap.

Marinchefen.

Marinchefen har beträffande behovet av fast anställt manskap åberopat

vad 1944 års manskapsutredning (SOU 1946: 7) härutinnan anfört. Ut­

redningen framhöll i huvudsak följande.

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

g

Vid bestämmandet av antalet fast anställt manskap vid flottan måste hänsyn lagas till graden av stridsberedskap som flottan redan under freds- förhål landen måste upprätthålla, till behovet av under längre tid utbildad, yrkeskunnig personal för krigsorganisationen samt till möjligheten afl ge flottan tilldelade värnpliktiga eu sådan utbildning att de under fredstid och/eller i krigsorganisationen kan användas i mera kvalificerade befatt­ ningar.

Den ökning av personalbehovet, som vid flottan uppkommer vid över­ gång från freds- till krigsorganisation, hänför sig i avsevärd utsträckning till personal för den rena yrkestjänsten. På denna personal måste krav uppställas i avseende på tidigare erhållen, relativt omfattande utbildning, som på grund av ständigt fortskridande moderniseringar av och föränd­ ringar beträffande fartygens komplicerade tekniska utrustning ej kan till- latas ligga alltför långt tillbaka i tiden. Flottans krigsorganisation kräver följaktligen ständig tillgång till relativt modernt utbildad personal. På grund härav kan man vid flottan icke avvara eu vass tillgång på förutvarande fast anställt manskap. Fn reglerad omsättning inom stamkadern av manskap är alltså nödvändig.

Behovet av en dylik omsättning sammanhänger nära med den utbild­ ning de värnpliktiga kan erhålla under fullgörandet av sin tjänstgöring. 1 den mån de värnpliktiga under tiden för fredstjänstgöring kan utbildas till andra klass sjömän och underbefäl minskas behovet av fast anställda dylika.

Beträffande omsättningen av stammanskapet framhåller marinchefen att denna i viss mån regleras genom sjömansyrkets karaktär av genom- gångsyrke. Sjölivet, såväl vid örlogs- som vid handelsflottan, lockar en hel del ynglingar i unga år att ge sig ut för att pröva sjömansyrket, men en stor del återgår efter relativt kort tid till yrken i land.

Marinchefen anför vidare.

Behovet i krigsorganisationen av fast anställt och f. d. fast anställt man­ skap sammanhänger nära med den utbildning de värnpliktiga kan erhålla under fullgörandet av sin tjänstgöring. Genom den numera beslutade för­ längningen av tjänstgöringstiden för bl. a. till underbefäl uttagna värn­ pliktiga har inträtt en förbättring av användbarheten hos det värnpliktiga underbefälet. Tiden medger dock icke tillräcklig skolning för afl de vidare­ utbildade värnpliktiga — särskilt inom de tekniska yrkesgrenarna — skall bil yrkesmässigt sett likvärdiga med det till furirer' utbildade stamunder­ befälet. Härför lcräves minst 18 månaders tjänstgöringstid. Det måste därför fortfarande finnas en relativt stor kader av stammanskap vid flottan.

Marinchefen har vid fullt utbyggd organisation beräknat antalet högbåts­ män och furirer till sammanlagt 2 .346, varav 820 högbåtsmän och 1 526 fu­ rirer. För att rekrytera dessa beställningar skulle med nuvarande system årligen erfordras 660 jungmän.

Kutiffl. Maj:ts proposition nr HO.

Rekrytering.

Marinchefen.

Marinchefen framhåller att värnpliktskontingenten vid flottan omfattar,

med bortseende från värnpliktiga uttagna i specialtjänst och motsvarande

grupper, omkring 3 000 man. Av dessa kan i allmänhet endast omkring

1 000 man beräknas vara lämpliga till underbefälsutbildning. Även om

man räknade med att allt underbefäl — frånsett sådana som utbildades till

officerare eller underofficerare — skulle kvarsta till den pensionsålder,

som beräknats bli den normala vid armén eller 53 ar, skulle det erfordras

en årlig rekrytering av 250—300 man. Detta skulle innebära att omkring

var tredje till underbefäls utbildning uttagen värnpliktig skulle taga fast

anställning efter avslutad första tjänstgöring.

Av företagna undersökningar framgar enligt marinchefen att i regel om­

kring 60 % av de flottan tilldelade värnpliktiga redan före första tjänst­

göring har eu civil verksamhet, varför det anses osannolikt att nagon större

del av dessa skulle övergå till militär tjänst. Pa grund av den ringa värn-

pliktskontingenten kan flottan icke påräkna ett tillräckligt urval för en till­

fredsställande rekrytering vare sig kvalitativt eller kvantitativt.

På grund av det anförda är det enligt marinchefen icke möjligt att från­

gå nuvarande system med en viss kontraktsbunden första anställningstid.

Genonr att i viss utsträckning bibehålla kontraktsanställningen och samti­

digt bygga ut möjligheterna att anställa underbefäl från den inkallade värn­

pliktskontingenten anses bästa förutsättning skapas för att erhalla v idgade

erfarenheter av den för flottan lämpligaste rekryteringsorganisationen.

Två möjligheter skall sålunda enligt marinchefen alltjämt finnas för fast

anställning vid flottan, nämligen dels anställandet av j ungmän genom kon­

trakt (jungmanslinjen) och dels anställandet av värnpliktiga som fullgjoit

sin första tjänstgöring (värnpliktslinjen).

Yttranden.

Överbefälhavaren finner det nödvändigt afl i flottans utbildningsorganisa-

tion tills vidare bibehålla en ren stamlinje parallellt med värnpliktslinjen

tills erforderliga erfarenheter vunnits beträffande rekryteringen från den

senare. Någon utökning av flottans årliga värnpliktskontingent anses icke

böra ifrågakomma förrän rekryteringsresultaten från de olika linjerna kan

överblickas.

Försvarets civilförvaltning beklagar, att marinchefen icke i stönc utstiäck-

ning än som skett kunnat anpassa förslaget efter det nya systemet vid ar­

mén. Det måste enligt civilförvaltningen ur skilda synpunkter och icke

minst av rekryteringsskäl framstå som ett starkt önskemal att ett sa langt

möjligt likartat anställningssystem tillämpas för allt underbefäl inom för­

svaret. Det är självfallet vanskligt att uttala sig om möjligheterna afl jämväl

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

i

vid flottan övergå till att helt rekrytera underbefälskadern ur de värnplik­ tigas led. De av marinchefen påtalade olikheterna mellan armén och flottan i förevarande hänseende synes civilförvaltningen icke vara av sådan ka­ raktär eller betydelse, att de borde lägga hinder i vägen för att införa armé­ systemet jämväl vid flottan, därest det överhuvudtaget skulle anses lämp­ ligt och oundgängligen nödvändigt att för närvarande vidtaga några jämk­ ningar i det nuvarande systemet. Man torde icke, såsom marinchefen gjort, kunna påstå, att en rekrytering värnpliktsvägen är otänkbar för flottans del med hänsyn till att av flottans värnpliktskontingent allenast ett så ringa antal värnpliktiga bedömes lämpliga till underbefälsutbildning, att under­ lag skulle saknas för en rekrytering av det fast anställda manskapet alle­ nast från de värnpliktiga. Då arméchefen förutsatt förtidsinskrivning så­ som det normala kommer huvuddelen av underbefälet att även enligt det nya systemet rekryteras ur samma kategorier som för närvarande, d. v. s. ynglingar under värnpliktsåldern. Dessa kommer enligt marinchefens för­ slag att fortfarande utgöra rekryteringsunderlag för det kontraktsanställda manskapet. De värnpliktiga, som efter inskrivning i sedvanlig ordning bedömes lämpliga för underbefälsutbildning, kommer sålunda även enligt det föreslagna systemet att utgöra ett kompletterande rekryteringsmateriel till den egentliga källan för rekryteringen, nämligen de underåriga.

Civilförvaltningen erinrar vidare om att marinens underofficerssakkun- niga i sitt den 19 januari 1951 dagtecknade betänkande understrukit behovet av en allmän översyn av flottans hela manskapsorganisation samt därvid antytt vissa omläggningar av utbildningen för underbefäl, vilka skulle nöd­ vändiggöra en omprövning av underbefälskårens organisation. Mot bak­ grunden härav måste det enligt civilförvaltningen ställa sig vanskligt att nu företaga några ändringar i den bestående ordningen.

Försvarets socialbyrå uttalar, att de skäl som anförts för bibehållande av kontraktsanställningsformen vid flottan bör föranleda, att åtminstone tills vidare anställningen av jungmän sker med kontrakt för de av marinchefen föreslagna tiderna.

Arbetsmarknadsstyrelsen finner det motiverat, att innan tillräckliga er­ farenheter vunnits av de nya rekryteringsvägarna bibehålla den kontrakts- bundna anställningsformen vid sidan av rekryteringen värnpliktsvägen.

Ett stort hinder för rekryteringen till de militära yrkena har utan tvekan varit de relativt långa kontraktstiderna. Många ynglingar, vars håg stått till sjön, har icke vågat binda sig vid det för dem helt främmande livet till sjöss under så lång tid som 4 1/2 år. Det är därför psykologiskt riktigt att minska kontraktstidens längd. De av marinchefen föreslagna kontraktstiderna torde komma att förbättra rekryteringsmöjligheterna.

Svenska underofficersförbundet finner det betänkligt, afl det vid flottan tillämpas en anställningsform, kontraktsanställning, som med fog kan be­

8

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

faras leda till alt vapnet får stå tillbaka för armén i konkurrensen om

rekryteringsmaterialet. Kontraktet torde enligt förbundet höra hemma i

en tid, då tjänstgöringsförhållandena, framtidsutsikterna, förmånerna och

behandlingen överhuvud icke var sådan att den anställde kunde förmås

bindas till yrket och animeras till godtagbara prestationer. Att bibehålla

kontraktsbunden anställningsform sedan väsentliga reformer kommit till

stånd i berörda hänseenden anser förbundet vara detsamma som att icke

våga tro på reformernas betydelse.

Försuarsväsendets underbefäls för hund framhåller att förekomsten av kon-

traktsanställning utgör ett av de största hindren för en tillfredsställande

rekrytering. Enligt förbundets uppfattning bör kontraktsanställningen vid

flottan helt slopas och uttagning till utbildning till korpral enbart ske bland

de värnpliktiga, såväl rättids- som förtidsinskrivna. Marinchefens förslag

kommer att innebära uppenbara risker för en stark irritation mellan dem

som valt jungmanslinjen och dem som tillhör värnpliktslinjen. Korprals-

gruppen kommer med genomförande av marinchefens förslag att bli syn­

nerligen heterogent sammansatt.

Utbildning.

Marinchefen.

Med hänsyn till den relativt stora skillnaden mellan kravet på utbildning

för å ena sidan enbart yrkeskunnigt manskap för krigsorganisationen och

å andra sidan instruktörsutbildat och yrkeskunnigt underbefäl för såväl

freds- som krigsorganisationen är det eidigt marinchefen möjligt att fördela

utbildningen på två etapper. Den första etappen bör omfatta den tid som

erfordras för att inhämta den för krigsplacering behövliga yrkesfärdig­

heten och för att kunna tillämpa denna under praktisk tjänst ombord på

fartyg. Andra etappen skall omfatta den tid som erfordras för att förvärva

kompetens som instruktör och befäl.

De som genomgått den första etappen och därefter lämnar tjänsten

kan enligt marinchefen utnyttjas för krigsorganisationen. De som erhållit

instruktörs- och befälsutbildning avses skola fylla behovet av långtjänst-

underbefäl och av elever för utbildning till underofficer ävensom till officer

eller mariningenjör.

Genom denna indelning blir det enligt marinchefen möjligt att till ut­

bildningsgången ansluta de värnpliktiga som uttagits till underbefälsut­

bildning och efter avslutad första tjänstgöring tar fast anställning (värnplikts-

anställda).

Beträffande utbildningens organisation för jungmanslinjen framhåller

marinchefen, att det utmärkande för den nuvarande utbildningsgången är

att den ansluter sig till systemet för de värnpliktigas utbildning. Stamperso­

nalen är sålunda omväxlande i land eller ombord med halvårsintervall

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

9

under de första åren av anställningen. Det liar emellertid blivit alltmer

uppenbart, alt personalen måste stanna kvar ombord på fartygen i samma

besättning betydligt längre tid än sex månader i följd, om den skall kunna

effektivt utnyttja den komplicerade materielen och om fartygen skall kunna

bli effektiva stridsenheter. Med hänsyn till att värnpliktstjänstgöringen för­

längts så att en återgång kunnat göras till ett utbildningsprogram, där huvud­

delen av de värnpliktiga tjänstgör ett helt år ombord, anser marinchefen

nödvändigt att anpassa stampersonalens utbildning så, alt även denna per­

sonalkategori kan kvarbli ombord under ett helt år i följd.

Marinchefen föreslår därför, att de stamanställda under det första året

skall genomgå rekrytskola samt en från tre till sex månader förlängd yrkes­

kurs. Den nuvarande korpralskolan, omfattande såväl militär- som all­

mänbildande undervisning, uppdelas, varvid de militära delarna i stort

sett överföres till yrkeskursen under första året och den allmänbildande

delen flyttas till tredje årets utbildning. Härigenom kommer hela andra an­

ställningsåret att kunna disponeras för praktisk tjänst ombord. Det tredje

året skall omfatta dels den av skolutredningen förutsatta, nio månaders

allmänbildande undervisningen och dels tre månaders yrkeskurs. Den

fortsatta utbildningen blir i stort sett likartad med den nuvarande.

Beträffande värnpliktslinjen framhåller marinchefen såsom ett huvud­

villkor, att besättningarna på i fred rustade fartyg ej brytes sönder genom

att underbefälsuttagna värnpliktiga avgår under stridsutbildningsperioden.

De värnpliktiga skall enligt marinchefen under första tjänstgöring till en bör­

jan genomgå rekrytskola om en månad samt yrkeskurs om fyra månader.

Under återstoden av tjänstgöringen skall utbildning äga rum ombord på

fartyg. Vid första tjänstgöringens slut skall anställning kunna erhållas så­

som underbefälsaspirant. Innan den egentliga furirsutbildningen påbörjas

bör emellertid i den utsträckning som kan anses erforderlig viss komplette­

rande yrkes- och verkstads utbildning givas de värnpliktiga för att dessa

skall erhålla samma underbyggnad som elever från jungmanslinjen. Denna

kompletteringskurs föreslås skola omfatta omkring 3 1/2 månad. I fortsätt­

ningen skall de värnpliktsanställda följa samma utbildningsgång som öv­

riga anställda.

Marinens underofficerssakkunniga, som föreslagit att vissa beställningar

för underofficerare skulle överföras till beställningar för högbåtsmän, ut­

talade, att den huvudsakliga skillnaden mellan eu underofficers- och en

högbåtsmannabefattning vore, att en underofficersbefattning krävde högre

teoretisk kompetens och viss högre yrkesutbildning än underbefälsutbild­

ningen gåve. De sakkunniga ansåg det möjligt att utan ändring av under­

befälets allmänbildande utbildning giva högbåtsmännen ytterligare yrkes­

utbildning huvudsakligen av praktisk natur.

Marinchefen föreslår i anslutning till vad de sakkunniga sålunda anfört

eu särskild yrkeskurs under 3 månader för blivande högbåtsmän.

10

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

Yttranden.

Försvarets civilförvaltning har icke något att erinra mot marinchefens

förslag till utbildningens organisation men anser att ställning icke nu bör

tagas till förslaget om en särskild utbildningskurs för blivande högbåtsmän.

Försvarets socialbyrå anser sig med hänsyn till att marinchefens förslag

icke innebär någon genomgripande förändring av nuvarande utbildnings­

organisation icke böra yttra sig beträffande utbildningsfrågorna.

Svenska underofficersförbnndet finner den särskilda utbildningskursen för

blivande högbåtsmän opåkallad med hänsyn till att de allmänna kompe­

tenskraven för anställning i denna högre underbefälsgrad fastslagits till van­

lig underbefälsutbildning samt därutöver under längre tids praktisk tjänst

förvärvad rutin. Då överflyttning av tjänsteuppgifter från underofficerare

till högbåtsmän av marinens underofficerssakkunniga prövats möjlig på

nämnda grundval anses någon anledning icke föreligga att nu utbygga de

allmänna kvalifikationskraven. Däremot torde — liksom i fråga om övrigt

befäl — erfordras särskilda fortbildningskurser med avgränsat mål, t. ex.

inlärande av nya vapen och övrig materiel.

Försvarsväsendets underbefäls förbund framhåller att väl vitsordad tjänst

som furir, rutin och praktiskt kunnande hittills varit de kvalifikationskrav

som uppställts för erhållande av befordran till långtjänstunderbefälsbe-

ställning. Anordningen med högbåtsmannaskola skulle medföra, att de redan

nu stora svårigheterna att upprätthålla en naturlig gräns mellan högbåts-

inännens och underofficerarnas arbetsuppgifter skulle ökas. Rent princi­

piellt varken kan eller vill förbundet motsätta sig att viss fortlöpande praktisk

utbildning meddelas försvarets personal. Emellertid synes marinchefens

förslag syfta till att ge högbåtsmännen kompetens att så småningom med

bibehållande av långtjänstunderbefälsbeställning övertaga och bestrida allt-

flera underofficersbefattningar. Till en sådan utveckling kan förbundet icke

medverka.

Anställnings- och löneförhållanden.

Marinchefen.

Marinchefen framhåller, att utbildningen till furir vid flottan icke kan

jämföras med motsvarande utbildning vid armén. Vid flottan måste ett un­

derbefäl icke endast förvärva militära färdigheter och befälsvana utan

även läras upp till sjöman. Sedan lång tid tillbaka har flottan räknat med

att det åtgår tre år för att få en användbar furir. Det anses därför icke vara

möjligt att övergå till ett system motsvarande det som antagits vid armén,

varigenom den anställde efter ett års utbildning utöver första värnplikts­

tjänstgöringen förordnas till e. o. furir.

Marinchefen föreslår att följande principer skall läggas till grund för

uppflyttning, förordnande och befordran. Jungmännen anställes och upp­

Kaiigl. Maj:ts proposition nr 110.

11

flyttas till 2. klass sjömän enligt nuvarande bestämmelser efter månaders anställningstid. Befordran till korpral sker efter en sammanlagd anställningstid av 15 månader. Efter 2 år resp. 2 x/4 år, beroende på yrkes­ gren, sker antagning till underbefälsaspirant med placering i 8 lönegraden.

Underbefälsaspirant som genomgått furirskola och i förekommande fal)

jämväl yrkeskurs utnämnes efter en tjänstgöringstid av 3 år till e. o. furir. Efter 1 års väl vitsordad tjänstgöring som e. o. furir äger ordinariesättning rum. Utnämning till ordinarie furir kan alltså ske efter en tjänstetid av fyra år. Under sjätte utbildningsåret genomgår vederbörande furir den nyss nämnda utbildningskursen för att erhålla kompetens som högbåtsman.

Värnpliktig som uttagits till underbefälsutbildning skall i enlighet med gällande bestämmelser fullgöra första tjänstgöring i en följd om 444 dagar. Efter cirka 5 månaders tjänstgöring sker uppflyttning till 2. klass sjöman och efter ytterligare tre månader förordnas vederbörande till värnpliktig korpral. Vid första tjänstgöringens slut avses den värnpliktige skola er­ bjudas anställning som underbefälsaspirant i 8 lönegraden. Den värnplikts- anställdes befordringsgång skall i fortsättningen gestalta sig på samma sätt som för den som gått jungmanslinjen. Marinchefen är icke beredd att för närvarande taga ställning till underbefälskårens sammansättning och even­ tuella utbyggnad med ytterligare en tjänstegrad, motsvarande den vid armén föreslagna rustmästargraden.

Yttranden.

Försvarets civilförvaltning finner förslaget om att låta de värnpliktiga vinna aspirantanställning omkring 9 månader tidigare än de kontraktsan- ställda vara ägnat att inge betänkligheter. Civilförvaltningen anser vidare att det — även om det i och för sig vore riktigt att möjlighet skapades för flottans furirer att i likhet med arméns vinna ordinarie anställning — knappast är tillrådligt att i avvaktan på resultaten av utredningen rörande flottans befälsorganisation för närvarande inrätta några ordinarie furirsbeställ- ningar.

Försvarets socialbyrå framhåller att marinchefens förslag innebär lång- tidsanställning för allt därtill lämpat underbefäl som genomgått furirsutbild- ning men att förslaget icke ger närmare besked om befordringsförhållandena.

I nära anslutning till den nya arméorganisationen har marinchefen före­ slagit ordinariesättning av ett ej närmare angivet antal furirsbeställningar. Ett genomförande av förslaget i denna del skulle visserligen medföra att underbefälsyrket även vid flottan bleve ett framtidsyrke men skulle icke ge någon upplysning om dess konkurrenskraft vid jämförelse med under­ befälsyrket vid armén. Enligt socialbyrån är det nödvändigt med en ny avvägning mellan antalet furirsbeställningar och högbåtsmannabeställningar, och denna avvägning bör göras så att befordran till högbåtsman regelmäs­

12

Kangl. Maj:ts proposition nr 110.

sigt kan ske efter i stort sett samma tjänstetid som befordran till överfurir

inom armén. Därest en sådan avvägning icke kan göras bör nära nog auto­

matiskt verkande ordinariesättning av furirsbeställningarna vid llottan icke

äga rum.

Försvarsväsendets underbefälsförbund understryker angelägenheten av att

underbefälskadern icke göres större än vad fredsorganisationen kräver för

att möjliggöra ordinarie anställningsform för underbefälet. Förbundet för­

ordar vidare att de korpraler som önskar erhålla anställning som furir un­

der utbildningstiden anställes såsom aspiranter.

Stat- och kostnadsberäkningar.

Marinchefen.

Marinchefen räknar med ett behov vid fullt utbyggd organisation av

sammanlagt 2 346 underbefälsbeställningar. Det är enligt marinchefen myc­

ket vanskligt att bedöma huruvida det vid flottan anställda underbefälet

skulle komma att kvarstå i tjänst fram till pensionsåldern även om större

möjligheter härtill öppnades.

Marinchefen har framlagt två alternativ, varav det ena förutsätter att

personalen i stort sett utgör ett gott urval och att de flesta föredrager afl

kvarstå till pensionsåldern. Det andra alternativet räknar med eu betydligt

större avgång ur tjänst, varmed följer ökad rekrytering och större omsätt­

ning av personalen under de första tjänsteåren.

Enligt det första alternativet har marinchefen räknat med ett årligt behov

av 180 underbefälsaspiranter, varav 60 beräknas komma från värnplikts-

linjen och återstoden från jungmanslinjen. För att erhålla 120 underbefäls-

aspiranter från denna sistnämnda linje har marinchefen räknat med en

årlig rekrytering av 200 jungmän.

Vid det andra alternativet har marinchefen utgått från ett årligt behov

av 260 underbefälsaspiranter av vilka 90 skvdle erhållas värnpliktsvägen

och återstoden jungmanslinjen, vilket skulle medföra en årlig rekrytering

av 400 jungmän.

Marinchefen framhåller att, om man sålunda i stort sett bibehåller an­

språket på visst totalantal underbefäl för freds- och krigsorganisationerna,

avsevärda besparingar kommer att göras med den nya manskapsorganisa-

tionen oavsett det inbördes förhållandet mellan högbåtsmän och furirer

och därmed betingade ändringar i den årliga rekryteringen. Slutgiltiga kal­

kyler kan emellertid lämnas först sedan slutlig ställning tagits till staternas

omfattning beträffande underofficerare, högbåtsmän och furirer. Enligt

det första alternativet skulle en besparing erhållas på i runt tal 6 970 000 kronor

och enligt det andra alternativet 6 260 000 kronor.

Beträffande manskapskadern för budgetåret 1953/54 anför marinchefen

följande.

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

13

Högbåtsmännen är avsedda att bestrida dels ett antal tidigare för stam- underofficerare avsedda befattningar och dels vissa kvalificerade under­ befälsbefattningar. För den förstnämnda uppgiften bör enligt marinens underofficerssakkunniga avses 309 beställningar. Tidigare fanns 511 hög- båtsmannabeställningar, varför sammanlagda antalet sådana beställningar vid fullt utbyggd organisation bör utgöra 820. Detta antal skall dock tills vidare minskas med befintligt antal övergångsvis kvarstående underoffice­ rare, eller 171.

Den förlängda utbildningstiden för de värnpliktiga gör det möjligt att ut­ nyttja de värnpliktiga i befattningar inom krigs- och fredsorganisationerna för vilka hittills avsetts stamunderbefäl. Eu reducering kan därför göras av det korttidsanställda underbefälet med 180 furirsbeställningar.

Marinchefens förslag till underbefälskader för nästa budgetår framgår av följande sammanställning.

Budgetår

1952/53

1953/54

Flaggkorpraler............................................

3

2

Högbåtsmän................................................

648

649

Furirer...................................................

1 706

1 526

Korpraler .......................................

630

630

Meniga................................................

1 269

1 269

Summa

4 256

4 076

Yttrand e.

Mot vad marinchefen föreslagit i denna del har civilförvaltningen icke

haft något att erinra.

B. Kustartilleriet.

Inledning.

Inspektören för kustartilleriet framhåller, att bristen på kvalificerat under­ befäl vid kustartilleriet under senare år gjort sig alltmer kännbar och i hög grad försvårat genomförandet av en effektiv utbildning. Behovet av under­ befäl har icke kunnat tillgodoses med nuvarande underbefälssystem.

Staterna för budgetåret 1952/53 samt vakanserna i november 1952 fram­ går av följande tabell (musikavdelningen är icke medräknad.)

Överfurirer

Furirer

Korpraler

Vicekorpraler

och meniga

Stat

Vakanser Stat

Vakanser

Stat

Vakanser Stat

Vakanser

131

31

410

193

141

50

297

100

14

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

Behovet av underbefäl är enligt kustartilleriinspektören främst beroen­

de av utbildningskontingenternas storlek samt på antalet utbildningsenheter.

Härtill kommer ett oundgängligt och icke ringa behov av underbefäl i be­

fattningar, där underbefälet icke tjänstgör såsom instruktörer. Behovet av

fast anställt underbefäl — utom musikmanskap — är vid fullt utbyggd orga­

nisation beräknat till 735 man.

Den säkraste utvägen att tillföra vapnet erforderligt antal underbe­

fäl är enligt kustartilleriinspektören att slopa nuvarande kontraktsanställ-

ningsform och öppna större möjligheter för underbefälet att nå pensions-

berättigande beställningar.

Rekrytering, utbildning och tjänstgöring.

Kustartilleriinspektören föreslår att underbefälets rekrytering i fortsätt­

ningen liksom vid armén skall ske bland de värnpliktiga som vid inskriv­

ningen uttagits till underbefäls- eller underofficersutbildning. För att vidga

rekryteringsunderlaget bör möjlighet öppnas till förtidsinskrivning vid ti­

digast 17 års ålder för den som önskar utbilda sig till underbefäl.

Enligt kustartilleriinspektörens förslag skall det blivande underbefälet

under sin första värnpliktstjänstgöring genomgå underbefälsskola. Efter

godkänd underbefälsutbildning antages vederbörande till instruktörsaspi-

rant och befordras till korpral samt börjar instruktörsskola 1. året.

De instruktörsaspiranter som tillgodogjort sig utbildningen befordras vid

utbildningsårets slut till e. o. furirer och kommenderas att genomgå in­

struktörsskola 2. året. Därunder sker fortsatt utbildning under de sex

första månaderna. Återstående sex månader fullgöres under tjänstgöring

som instruktör huvudsakligen för värnpliktiga i rekryt- och soldatskolorna.

I instruktörsskola 2. året godkända elever genomgår därefter instruktörs­

skola 3. året, varefter vederbörande antages till ordinarie furir. Efter

sammanlagt 6 års tjänst kan befordran ske till överfurir.

I enlighet med vad som föreslagits vid armén bör enligt kustartilleriin­

spektören jämväl vid kustartilleriet inrättas en högre underbefälsbeställ­

ning förslagsvis benämnd flaggfurir. Vid omkring 42 års ålder skulle

överfurirerna överföras till s. k. inretjänstbefattningar och därvid be­

fordras till flaggfurirer. Såsom lämpliga befattningar för flaggfurirer har

föreslagits kompanifurirsbefattningar, befattningar som chef och i maskin

på vissa fartyg och båtar, befattningar bland den för materielens vård er­

forderliga servicepersonalen, vissa befattningar i staber och förvaltningar

samt befattningar för viss ekonomipersonal.

I avsikt att effektivisera övervakningen av kustartilleriets befästnings-,

skydds- och kasernområden har kustartilleriinspektören föreslagit 20 nya

beställningar för vaktchefer. Jämväl dessa befattningar skulle avses för

flaggfurirer.

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

15

De angivna befattningarna är enligt kustartilleriinspektören icke till­

räckliga för att möjliggöra befordran av samtliga överfurirer till flaggfurirer.

Kustartilleriinspektören beräknar att 30 för närvarande civila eller civil­

militära befattningar vid kustartilleriet skall kunna övertagas av underbe­

fäl och föreslår därvid vissa befattningar såsom förrådsmän, garageförmän

och kanslibiträden.

I avvaktan på beslut om den militära personalens pensionsförhållanden

räknar kustartilleriinspektören med en pensionsålder för flaggfurir om 53 år.

Anställningsvillkor och löneförmåner.

Kustartilleriinspektören föreslår för kustartilleriets del samma anställ­

ningsvillkor och löneförmåner för underbefälet som skall gälla vid armén.

De blivande instruktörsaspiranterna skall sålunda under första tjänstgö­

ringen åtnjuta värnpliktslön och efter avslutad befälsskola anställas såsom

instruktörsaspiranter med ömsesidig uppsägningstid. Kontraktsanställnings-

formen för underbefäl skall alltså upphöra även vid kustartilleriet.

Jämväl frågorna om avskedspremier, civilanställningsförsäkring etc.

föreslås skola lösas på principiellt samma sätt som vid armén.

Stat- och kostnadsberäkningar.

Vid fullt utbyggd organisation föreligger enligt kustartilleriinspektören

ett behov av 735 underbefäl, musikpersonal ej inräknad. I behovssiffran

ingår reserv för tjänstledighet, semester, sjukdom etc., beräknad till 5 %.

Årligt rekryteringsbehov för rekrytering av underofficerskåren och under­

befälskåren utgör 83 värnpliktiga elever i underbefälsskolan och 55 kor­

praler (instruktörsaspiranter).

Kustartilleriinspektören har på grundval av från civilförvaltningen läm­

nade uppgifter överslagsmässigt kostnadsberäknat den nya organisationen.

Det nuvarande systemet har vid fyllda kadrar beräknats draga en kostnad

av 8,1 miljoner kronor mot 7,4 miljoner kronor enligt det föreslagna systemet,

varför en kostnadsbesparing på inemot en miljon kronor sålunda skulle

uppstå. Hänsyn har emellertid icke tagits till de ökade kostnader som kan

föranledas av jämkningen i pensionsåldern i de befattningar som för när­

varande är civila eller civilmilitära men som enligt förslaget skall övertagas

av underbefäl.

Övergångsorganisation.

Kustarlilleriinspektören har förutsatt, att nuvarande innehavare av de

civila eller civilmilitära befattningar, som skulle övertagas av underbefäl,

skall kvarstå till ordinarie pensionsålder. Ett övertagande av dessa beställ­

ningar kommer därför att draga relativt lång tid.

16

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

De nuvarande överfurirer som skall utnämnas till flaggfurirer liar av

lcustartilleriinspektören för budgetåret 1953/54 beräknats till 26. För nämnda

budgetår har därjämte föreslagits en ökning av överfurirskadern med 14

beställningar.

För budgetåret 1952/53 fastställd personalförteckning upptager — med

undantag av musikmanskap — följande antal beställningar för icke-or­

dinarie manskap, nämligen 410 furirer, 141 korpraler samt 297 vicekorp­

raler och meniga. Enligt kustartilleriinspektören bör antalet beställningar

för furirer minskas med 20 till 390 och för vicekorpraler och meniga med

97 till 200, vilket antal från den 1 oktober 1953, då nuvarande elever i korp­

ralskolan beräknas bli antagna såsom instruktörsaspiranter, kommer att

nedgå till 120. Av sammanlagda antalet korpraler, vicekorpraler och meniga

skall vidare högst 200 utbytas mot beställningar i 8 lönegraden för instruk­

törsaspiranter, enär elever i nuvarande korpral- och rekrytskolorna vilka

under budgetåret 1953/54 kan ifrågakomma för antagning till instruktörs­

aspiranter beräknas uppgå till nämnda antal.

Kustartilleriinspektören beräknar staten för fast anställt manskap för

budgetåret 1953/54 enligt följande (musikpersonal ej medräknad).

Budgetår

1952/53

1953/54

Flaggfurirer...................................................

_

26

Överfurirer...................................................

131

145

Furirer (ordinarie)...................................

101

»

(e. o.) ..........................................

410

289

Korpraler .....................................................

141

141

Vicekorpraler och meniga ..................

297

200

Summa

979

902

Härtill kommer beställningar för musikavdelningen, nämligen 17 furirs-

beställningar, 4 korpralsbeställningar samt 11 beställningar för vicekor­

praler och meniga.

Remissutlåtanden.

Någon erinran mot huvudprinciperna i kustartilleriinspektörens förslag

har icke framförts i remissyttrandena. För dessa må lämnas följande redo­

görelse.

Chefen för marinen anser, att den föreslagna organisationen bör tillämpas

endast försöksvis under så lång lid att säkra erfarenheter av systemet före­

ligger innan ett definitivt beslut fattas om frångående av nuvarande anställ­

ningsformer för underbefäl. Förslaget om införande av en llaggfurirsgrad

anser marinchefen icke nu böra upptagas till slutlig prövning. De i staten

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

17

iipptägna beställningarna för flaggfurirer bör i stället avses för överfurirer. Marinchefen kan icke heller för närvarande tillstyrka förslaget om ianspråk- tagande av vissa civila eller civilmilitära befattningar för underbefälet även om i princip ingen erinran är att göra däremot.

Försvarets civilförvaltning delar marinchefens uppfattning beträffande de föreslagna flaggfurirsbeställningarna samt ifrågasätter, huruvida icke frågan om den högre underbefälsgraden borde upptagas till behandling vid lösan­ det av befälsfrågan inom krigsmakten i dess helhet. Frågan om överförandet av civila tjänster till beställningar för underbefäl är ytterst beroende på ställningstagandet beträffande flaggfurirerna och avgörandet av denna fråga bör därför anstå.

Civilförvaltningen föreslår att i staten för budgetåret 1953/54 upptages 141 överfurirsbeställningar, vilket innebär en ökning med 10 beställningar avsedda för vakttjänst.

Beträffande kostnadsberäkningarna anför civilförvaltningen att förvalt­ ningen beräknat kostnaderna för nuvarande system till 8 321 000 kronor mot 7 370 000 kronor för det föreslagna systemet. Kostnadsskillnaden skulle alltså utgöra 951 000 kronor.

Försvarets socialbyrå framhåller, att kustartilleriinspektören närmast synes ha räknat med en rekrytering av instruktörskadern förtidsinskriv- ningsvägen. Förtidsinskrivningen kan emellertid enligt socialbyrån komma att medföra vissa praktiska olägenheter så länge ordinarie inskrivningsför- rättningar pågår under höstmånaderna. Beträffande befordran till ordinarie furir framhåller socialbyrån att dylik befordran ej bör ifrågakomma för till vidareutbildning till underofficer eller officer uttagen instruktör.

Statens lönenämnd föreslår att det tills vidare får anstå med prövningen av de föreslagna flaggfurirsbeställningarna. Beträffande ianspråktagande av vissa civila tjänster för underbefäl hänvisar lönenämnden till sitt yttrande över arméchefens motsvarande förslag beträffande armén (prop. 1952: 120, s. 19).

Försvarsväsendets underbefäls förbund framhåller, att den underbefäls­ utbildning som förutsatts i förslaget till tiden är av betydligt större omfatt­ ning än den vid armén beräknade. Förbundet är icke övertygat om att en underbefälsutbildning av sådan längd är absolut nödvändig.

Försvarets civila tjänstemannaförbund hänvisar i sitt remissutlåtande till vad förbundet anfört i sitt yttrande över arméchefens förslag till ny under­ befälsorganisation vid armén (prop. 1952: 120, s. 19) och uttalar, att de därvid framförda synpunkterna i tillämpliga delar gäller jämväl förevarande förslag.

Försvarsverkens civila personals förbund vill icke motsätta sig att fast an­ ställt underbefäl genom statens försorg beredes möjlighet att erhålla lämp­ liga anställningar, när underbefälet på grund av åldersskäl eller av andra

2—250 53

Bihang till riksdagens protokoll 1953. 1 saml. Nr 110.

18

orsaker icke är lämpligt att fortsätta sitt rent militära arbete. Enligt för­

bundet är det emellertid att gå för långt när det förutsättes att civila befatt­

ningshavare skulle avstå från sina anställningar. Förbundet kan icke till­

styrka ett sådant system även om det förutsatts att avskedande av civil per­

sonal icke skulle ifrågakomma utan att utbyte skulle ske i samband med att

nuvarande befattningshavare pensionerades eller eljest lämnade tjänsten.

Kungl. May.ts proposition nr 110.

Departementschefen.

Genom beslut av 1952 års riksdag vidtogs en radikal omläggning av un­

derbefälsorganisationen vid armén, varigenom kontraktsanställningen av

manskap, den s. k. volontärinstitutionen, avskaffades och ersattes med ett

system, enligt vilket underbefälet rekryteras direkt ur de värnpliktigas led.

Efter avslutad värnpliktstjänstgöring anställes de som önskar bli underbefäl

såsom aspiranter med viss tids ömsesidig uppsägningsrätt. Flertalet aspiranter

som godkänts i utbildningen tillförsäkras pensionsberättigande anställ­

ningar inom försvaret. Den sålunda vid armén beslutade omläggningen

är avsedd att åstadkomma ett bättre rekryteringsresultat samt att minska

det årliga rekryteringsbehovet. Enär det nya systemet börjat tillämpas först

under innevarande år kan några erfarenheter av detsamma icke ännu

redovisas.

Även inom marinen föreligger sedan flera år betydande vakanser i un­

derbefälsgraderna på grund av otillfredsställande rekrytering. En omlägg

ning av manskapsorganisationen har därför ansetts erforderlig jämväl inom

denna försvarsgren i syfte att skapa förutsättningar för en bättre rekryte­

ring. För kustartilleriets del föreslås en omorganisation som med vissa

smärre jämkningar helt ansluter sig till det för armén föregående år besluta­

de systemet. Den för flottan föreslagna organisationen avviker däremot i

väsentliga avseenden från detta system.

Det skulle givetvis ha varit önskvärt om även flottans manskapsorgamsa-

tion hade kunnat utformas efter samma riktlinjer som vid armén. De skäl

som chefen för marinen anfört häremot synes emellertid bärande, och jag

vill därför icke motsätta mig att kontraktssystemet tills vidare bibehålies

vid flottan. Jag förutsätter emellertid att frågan om flottans manskapsor-

ganisation upptages till förnyad prövning sedan ytterligare erfarenheter

vunnits rörande de olika rekryteringssystemen.

De modifikationer i flottans nuvarande manskapsorganisation som ma­

rinchefen föreslagit kan jag i huvudsak godtaga. Jag tillstyrker alltså att

anställningstiden för det kontraktsanställda manskapet förkortas till 2 år

för manskap tillhörande däcks- och ekonomiavdelningarna och till 21/i år

för manskap vid maskin- och hantverksavdelningarna.

I likhet med vad som gäller vid armén bör öppnas möjlighet för yngling

som önskar genomgå utbildning till underbefäl vid flottan att inskrivas

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

19

såsom värnpliktig för att börja tjänstgöring redan vid 17 års ålder, därest han

äger förutsättningar för utbildning till underofficer eller underbefäl.

Jag har intet att erinra mot marinchefens förslag beträffande underbe-

fälsaspiranternas anställningsförhållanden och utbildning. Lön och övriga

förmåner bör utgå enligt samma grunder som gäller för motsvarande per­

sonalkategori vid armén. Efter avslutad furirsutbildning bör vederbörande

befordras till e. o. furir.

Till frågan om inrättande av ordinarie beställningar för furirer vid flottan

kan jag icke nu taga ställning.

Med anledning av marinchefens förslag om en särskild utbildningskurs

för de furirer som önskar förskaffa sig kompetens till högbåtsmannabe-

fordran vill jag framhålla att det enligt min mening är önskvärt att kompe­

tensfordringarna för den högsta manskapsgraden i stort sett är desamma

inom de olika försvarsgrenarna. Det synes mig därför tveksamt huruvida

för befordran till högbåtsman generellt skall krävas genomgång av en sär­

skild utbildningskurs. Detta utesluter givetvis icke att beställningshavare

i särskilda fall ges en kompletterande utbildning för att de skall vara skicka­

de att fylla de befattningar för vilka de är avsedda.

Mot marinchefens förslag till manskapskaderns sammansättning för

budgetåret 1953/54 har jag ingen erinran. De föreslagna förändringarna be­

aktas av mig vid behandlingen i det följande av flottans personalstater

för nästa budgetår.

Vad därefter angår kustartilleriet ansluter sig som nyss anförts det av

inspektören för kustartilleriet framlagda förslaget till ny underbefälsorga­

nisation i princip till det system som av 1952 års riksdag antagits beträffande

arméns underbefälsorganisation. Förslaget kan av mig i huvudsak tillstyrkas.

I fråga om förtidsinskrivning samt anställningsförhållanden m. m. bör i

stort sett gälla samma bestämmelser som vid armén. Den långa utbildnings­

tiden för underbefälsaspiranterna inger onekligen betänkligheter. Jag har

dock intet att erinra mot att den föreslagna utbildningsgången försöksvis

tillämpas.

Jag har intet att erinra mot att underbefälskadern på längre sikt utökas

med de föreslagna beställningarna för vaktpersonal, vilka befattningar bör

förbehållas äldre underbefäl. Jag räknar emellertid för nästa budgetår

endast med 10 sådana beställningar, i följd varav sammanlagda antalet

överfurirer och furirer för nästa budgetår skulle utgöra 551. Av dessa be­

ställningar bör 171 avses för överfurirer och 380 för furirer. I enlighet med

kustartilleriinspektörens förslag torde de furirer som varit anställda såsom

extra ordinarie furirer under minst 2 år och visat sig lämpliga för fortsatt

tjänst böra erhålla ordinarie anställning. Antalet bör dock icke överstiga

101. Befordran till överfurir bör ske i mån av tillgång på beställningar,

dock tidigast efter 6 års tjänst.

20

Kungl. May.ts proposition nr 110.

Till frågorna om äldre underbefäls placering i befattningar som nu uppe­

hälles av civila och om inrättande av beställningar för flaggfurirer kan jag

icke nu taga ställning.

Jag föreslår att kadern av underbefäl och instruktörsaspiranter för bud­

getåret 1953/54 — med undantag för musikmanskap — fastställes på sätt

framgår av följande uppställning.

Budgetår

1952/53

1953/54

131

171

410

380

141

141

297

200

Summa

979

892

Antalet vicekorpraler och meniga förutsättes från och med den 1 okto­

ber 1953 skola uppgå till högst 120. Av sammanlagda antalet beställningar

för korpraler, vicekorpraler och meniga bör högst 200 få utbytas mot be­

ställningar för instruktörsaspiranter. Jag förutsätter emellertid att under

hösten 1953 ej antages flera elever till befälsskolan än att dessa elever —

med hänsyn tagen jämväl till beräknad avgång — efter två år beräknas

kunna förordnas till extra ordinarie furirer.

De föreslagna ändringarna beträffande manskapskaderns samman­

sättning beaktar jag i det följande vid behandlingen av marinens avlönings-

anslag för budgetåret 1953/54.

Det torde böra ankomma på Kungl. Maj :t att efter förslag av vederbörliga

myndigheter meddela de bestämmelser som kan erfordras för genomfö­

rande av den föreslagna underbefälsorganisationen.

Åberopande vad i det föregående anförts får jag hemställa, att Kungl.

Maj :t måtte föreslå riksdagen

att besluta, att flottans och kustartilleriets man-

skapsorganisation skall utformas efter de riktlinjer,

som här angivits.

[2]

Arméingenjör kårens reservorganisation m. m.

Såsom framgår av årets statsverksproposition (bil. 6, s. 45) anförde jag

vid anmälan av anslaget Armén: Avlöningar till personal i arméns reser­

ver m. fl. att förslag framlagts av chefen för armén rörande inrättande av

en reservorganisation inom arméingenjörkåren m. m. Jag framhöll att jag

för det dåvarande icke kunde taga definitiv ställning till detsamma, enär

ärendet vore föremål för remissbehandling, men att jag hade för avsikt

att återkomma tilI trågan. Jag torde nu få upptaga nyssnämnda förslag till behandling.

I enlighet med förslag av Kungl. Maj:t i propositionen 1948:206 beslöt riksdagen (statsutsk. uti. nr 160; rd. skr. nr 369), att en arméingenjörkår skulle organiseras från och med den 1 juli 1948. Krigsorganisationens be­ hov av ingenjörpersonal i befälsställning ansågs motivera att en reservorga­ nisation skapades inom arméingenjörkåren, men riksdagen tog icke när­ mare ställning till denna organisation och ej heller till frågan om armé­ ingen jörkårens rekrytering på längre sikt och om utbildningen för armé- ingenjörer av olika kategorier.

Efter förslag av chefen för armén medgav sedermera Kungl. Maj :t ge­ nom beslut den 25 maj 1951, att 21 värnpliktiga, vilka genomgått rekryt- och plutonchef sskolorna 1949—1950, finge uttagas för fortsatt utbildning till värnpliktiga officerare (arméingenjörer) samt att en första omgång av kadettskola för dessa värnpliktiga finge försöksvis anordnas vid Östgöta luftvärnsregemente under tre månader sommaren 1951.

Med skrivelse den 31 januari 1952 har chefen för armén överlämnat en inom arméstaben verkställd utredning med förslag till de åtgärder, som erfordras för att säkra krigsorganisationens behov av teknisk personal med militär utbildning. Vid utredningsarbetet har erfarenheterna av så­ väl marin- och flygingenjörkårernas reservorganisationer som 1951 års försöksvis anordnade arméingenjörkadettskola beaktats.

Kimgl. Maj:ts proposition nr 110.

21

Arméchefens utredning.

Behovet av icke stäodigt tjänstgörande armé-

ingenjörer.

I arméchefens utredning framhålles, att med den fortskridande motori- seringen och införandet i allt större omfattning av komplicerad teknisk materiel vid armén behovet av och kraven på målsmännen för den tek­ niska tjänsten både i freds- och krigsorganisationerna blivit alltmer fram­ trädande, särskilt i fråga om motor-, signal-, vapen- och radarmateriel. För att lösa vissa av de tekniska uppgifterna i fred finnes de fast anställda arméingenjörerna. För motsvarande uppgifter vid krigsförbanden tages i första hand denna aktiva personal i anspråk. Då emellertid behovet av personal med arméingenjörutbildning i krigsorganisationen är betydligt större än i fred, måste det återstående behovet fyllas av krigsplacerad per­ sonal med motsvarande civiltekniska och så långt möjligt även militär­ tekniska och militära utbildning, enligt föreliggande förslag arméingen­ jörer i reserven och värnpliktiga arméingenjörer.

Enligt utredningen kan, med hänsyn till befattningarnas art, i krigs­ organisationen särskiljas tre huvudgrupper arméingenjör sbefattningar,

22

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

nämligen stabsbefattningar, befattningar som förbands- och underavdel­

ningschefer samt övriga befattningar. Av utredningen framgår, att armé-

ingenjörkårens aktiva personal icke är tillräcklig ens för att fylla de mera

kvalificerade stabsbefattningarna samt viktigare förbandschefs- och öv­

riga befattningar. Bristerna har hittills måst täckas med värnpliktig per­

sonal. På grund av utträde ur värnpliktsåldern, minskad rekrytering o. d. är

emellertid antalet värnpliktiga med godtagbara kvalifikationer, krigsplace-

rade i arméingenjörsbefattning, under ständigt avtagande. De flesta i krigs­

organisationen numera ingående värnpliktiga arméingenjörerna saknar sär­

skild militär utbildning för sin befattning och är utvalda uteslutande med

hänsyn till civila kvalifikationer. Behovet av arméingenjörer i brigad- och

högre staber samt vid förband med speciell materiel kan sålunda f. n. icke

täckas med personal, som erhållit en mot befattningen svarande utbildning.

För att fylla bristerna vore det önskvärt, att personal med en anställnings­

form motsvarande kategorien reservofficerare anställdes. Kostnaderna för

en reservkår, täckande samtliga med aktiv personal icke besatta arméin-

genjörsbefattningar i krigsorganisationen, skulle emellertid bli mycket

höga. Enligt utredningen måste därför huvuddelen av befattningarna i

krigsorganisationen även i fortsättningen besättas med värnpliktiga offi­

cerare, vilka emellertid bör få en särskild utbildning till arméingenjör,

som gör dem skickade att motsvara de krav, som krigsuppgifterna ställer

på dem.

Enligt förslaget är de befattningar, som främst bör besättas med armé­

ingenjörer i reserven, kvalificerade stabsbefattningar samt viktigare för­

bandschefs- och övriga befattningar. Behovet av reservpersonal för sådana

befattningar beräknas till omkring 100 man. De befattningar åter, som

främst kan innehavas av värnpliktiga arméingenjörer, är huvuddelen av

befattningarna vid brigad- och lägre förband. Antalet av dessa befattningar

uppskattas till totalt omkring 160.

Rekrytering m. m.

Utredningen uppställer skilda kompetenskrav för de olika krigsbefatt-

ningarna. Sålunda bör beträffande de befattningshavare, som avses skola

bekläda de viktigare stabsbefattningarna, nämligen aktiv personal

eller reservpersonal, såsom civilteknisk kompetens uppställas kravet på

genomgång av teknisk högskola. För vissa mindre kvalificerade stabsbe­

fattningar, främst vid fostaber, anses genomgång av tekniskt läroverk

kunna godtagas såsom civilteknisk kompetens. I utredningen angives även

den möjligheten, att för vissa specialbefattningar, lämpliga för officerare

överförda till arméingenjör kåren, låta genomgång av f. d. artilleri- och

ingenjörhögskolans högre kurs jämte viss kompletterande utbildning ut­

göra lämpligt alternativt kompetenskrav.

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

23

Utöver den rent civiltekniska kompetensen anses i utredningen, att

med hänsyn till den militära materielens speciella konstruktion och an­

vändning höga krav på militärteknisk fackkunskap måste ställas på armé-

ingenjören i stabsbefattning, vartill kommer rent militära krav på kunska­

per i arméorganisation, taktik och stabstjänst, underhållstjänst samt expe­

ditions- och förvaltningstjänst.

Av befattningar som förbands- och underavdelningschef er,

vilka icke finnes i fredsorganisationen, avses de mera kvalificerade skola

beklädas av aktiv personal och reservpersonal samt huvuddelen av värn­

pliktiga aimiéingenjörer. De civiltekniska kompetenskraven beträffande

de förstnämnda befattningarna bör vara teknisk högskola; i övrigt anses

tekniskt läroverk vara tillräcklig kompetens. Utöver kraven på grundlig

militär teknisk utbildning tillkommer särskilda krav på rent militär be-

fälsutbildning för denna grupp av befattningar.

I krigsorganisationen bör enligt utredningen övriga befattningar

huvudsakligen innehavas av värnpliktiga arméingenjörer samt i mindre

utsträckning av reservpersonal eller, beträffande specialbefattningar, av

aktiv personal. För huvuddelen av befattningarna kräves tekniskt läroverk,

under det att de militärtekniska kraven anses böra vara lika stora som

beträffande stabs- och förbandsbefattningar. De militära kraven behöver

däremot för huvuddelen av nu ifrågavarande befattningar icke vara så

stora.

I utredningen anföres mot bakgrunden av omförmälda kompetenskrav,

att i princip två rekryt er ingsvägar är möjliga: antingen rekrytering un­

derifrån med värnpliktiga, som före eller under sin värnpliktstjänstgöring

uttages till arméingenjörutbildning, eller också rekrytering med färdig-

utbildade civila ingenjörer eller tekniskt högt kvalificerade officerare. Den

förstnämnda rekryteringsvägen har enligt utredningen bl. a. den fördelen,

att den blivande arméingenjören från början av sin militära och i stor

utsträckning även civila utbildning kan direkt inrikta sig på sin fram­

tida militära befattning, varjämte den civila yrkesutbildningen och den

militära tjänstgöringen på ett ur både utbildningssynpunkt och med hän­

syn till den värnpliktiges intressen lämpligt sätt kan samordnas. Utred­

ningen anser därför, att ifrågavarande rekryteringsförfarande bör vara den

normala vägen för arméingenjörer av samtliga kategorier.

I överensstämmelse med de uppställda kompetenskraven beträffande be­

fattningar i krigsorganisationen, som bör beklädas av aktiva arméingen­

jörer och arméingenjörer i reserven, kommer dessa två kategorier att

rekryteras av studenter, som avser att påbörja eller avslutat (del av) sin

utbildning vid teknisk högskola. I likhet med förhållandena vid marinen

och flygvapnet skulle dessa redan under första tjänstgöringen kunna an­

tagas såsom arméingenjörsaspiranter. Värnpliktiga arméingenjörer (motor-

24

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

och signalingenjörer) kan däremot jämväl rekryteras med personal, som

avlagt examen vid tekniskt läroverk.

I utredningen framhålles, att det vid tillämpandet av denna rekryterings-

väg alltid kommer att vara ett önskemål ur utbildningssynpunkt, att den

värnpliktige vid den militärtekniska utbildningens början hunnit så långt

som möjligt med sina civila studier, och att han helst avslutat desamma,

vilket sistnämnda förhållande bör krävas av de blivande värnpliktiga armé­

ingenjörer, som genomgår tekniskt läroverk. Då emellertid enligt utred­

ningen starka skäl talar emot att sådana krav ställes på flertalet blivande

arméingenjörer (motor- och signalingenjörer), bör man därför — i den

män avgångsexamen från tekniskt läroverk icke är tillräcklig studiekom­

petens — endast kräva, att de före fullgörandet av första tjänstgöringen

kan uppvisa sådana betyg, att de kan beräknas vinna inträde vid teknisk

högskola. För blivande radar- och vapeningenjörer erfordras dock med

hänsyn till den komplicerade tekniska materiel, som dessa skall lära sig

behärska, mångåriga civiltekniska förstudier för att de skall kunna till­

ägna sig den militärtekniska utbildningen. Huvuddelen av deras militära

utbildning bör därför enligt utredningen fullgöras efter slutförda studier

vid teknisk högskola.

Beträffande rekryteringen med färdigutbildade ingenjörer eller tekniskt

högt kvalificerade officerare framhålles i utredningen, att denna rekryte-

ringsväg endast bör avse arméingenjörer på aktiv stat och icke är

lämplig annat än som komplettering av rekryteringen underifrån. Då det

emellertid, främst inom arméförvaltningens tygavdelning, finns vissa spe­

cialbefattningar, vilka endast torde kunna rekryteras genom anställning

av civila ingenjörer med hög fackkompetens och erfarenhet eller tekniskt

högt kvalificerade officerare, anses i utredningen, att nu ifrågavarande re-

kryteringssätt bör bibehållas för sådana specialbefattningar.

Utbildning in. m.

Enligt utredningen avses den normala utbildningsgången bli densamma

för samtliga tre kategorier av blivande arméingenjörer — aktiva, reserv-

anställda och värnpliktiga. Förslaget rörande utbildningens omfattning

och organisation innebär i stort följande.

Första tjänstgöringen anses lämpligen böra fullgöras vid det

truppslag, där vederbörliga materielslag huvudsakligen förekommer. Så­

lunda bör blivande motoringenjörer tilldelas pansartrupperna, vapen- och

radaringenjörer luftvärnet samt signalingenjörer signaltrupperna. Med

hänsyn till de uppställda kraven på grundlig militärteknisk utbildning före­

slås första tjänstgöringen skola fullgöras på vederbörligt truppslags meka­

niker- eller teknikerlinje. Denna grundläggande militära och militärtek­

niska utbildning skulle omfatta samma tid som första tjänstgöringen för

övriga värnpliktiga.

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

25

Inryckning till första tjänstgöringen sker för blivande motor- och signal­

ingenjörer normalt efter studentexamen eller i förekommande fall ingen­

jörsexamen vid tekniskt läroverk. Blivande radar- och vapeningenjörer

(endast aktiva eller reservanställda) uttages bland värnpliktiga tekniker,

som fullgör sin fackutbildning och som avlagt examen vid teknisk högskola.

Efter denna grundläggande utbildning kräves befälsutbildning, som

för huvuddelen av de blivande arméingenjörerna bör vara av både militär

och militärteknisk karaktär. Denna befälsutbildning bör utformas i ungefär­

lig överensstämmelse med bestämmelserna för övriga värnpliktigas under­

officers- och officersutbildning, d. v. s. uppdelas i plutonchefsskola (mot­

svarande) om sammanlagt 6 månader och kadettskola på likaledes omkring

ö månader.

Enligt utredningen bör underofficersutbildningen syfta till att

utbygga den militära grund, på vilken den fortsatta specialutbildningen

måste vila. Med tanke på vapen- och radaringenjörernas särskilda förhål­

landen avses underofficersutbildningen för dessa vara mera tekniskt be­

tonad än för huvuddelen. Utredningen anser, att ifrågavarande befälsut­

bildning bör följa omedelbart efter första tjänstgöringen och ske vid det

truppslag, som den värnpliktige tilldelats. Utredningen framhåller jäm­

väl att, om det årliga elevantalet är tillräckligt stort, en särskild pluton­

chefsskola bör ordnas för blivande arméingenjörer.

Efter den rent militära befälsutbildning, som bibringas huvuddelen av

eleverna vid plutonchefsskolan, bör enligt utredningens förslag den därpå

följande officersutbildningen ske med särskild tanke på arméingen­

jörernas speciella arbetsområden. Den i utredningen för detta ändamål

förordade anordningen med en särskild arméingenjörkadettskola föreslås

uppdelad på två omgångar, vardera omgången omfattande cirka 3 månader

och förlagd till tiden för de tekniska högskolornas sommaruppehåll. Ut­

bildningen vid kadettskolan avses främst skola omfatta dels fortsatt mili­

tärteknisk utbildning, dels arméns krigsorganisation, taktik, stabstjänst

samt underhålls-, förvaltnings- och expeditionstjänst.

Blivande arméingenjörer på aktiv stat och i reserven skall enligt för­

slaget efter kadettskolans avslutande tjänstgöra under omkring en månad,

om möjligt i krigsförband. Efter denna utbildning samt avläggande av av­

gångsexamen från teknisk högskola kan vederbörande antagas till armé-

underingenjör av fänriks tjänsteklass i arméingenjör kårens reserv. Armé-

underingenjör, som efter högskoleexamen bedrivit ingenjörverksamhet

under minst två år, varav minst ett år i arméingenjörbefattning, kan vinna

anställning såsom arméingenjör av 2. graden på aktiv stat. För att bli

antagen till arméingenjör av 2. graden i reserven fordras, att vederbörande

såsom arméunderingenjör i reserven fullgjort tjänstgöring under minst

60 dagar. För befordran till arméingenjör av 1. graden i reserven erfordras

fullgörande av kurs, motsvarande kaptenskurs för reservofficerare.

26

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

I utredningen föreslås icke några enhetliga bestämmelser för komplet­

teringsutbildning av färdigutbildade civila ingenjörer och tekniskt högt

kvalificerade officerare till arméingenjörer på stat eller undantagsvis i

reserven. Den kompletterande utbildningen blir enligt utredningen helt be­

roende av omfattningen av vederbörandes tidigare tekniska och militära

utbildning.

Övergångsbestämmelser.

En utbyggnad av arméingenjörkårens reserv genom antagning och ut­

bildning av aspiranter på föreslaget sätt kommer att taga en avsevärd tid

i anspråk. På grund härav föreslås i utredningen, att särskilda åtgärder

vidtages för en tillräckligt snabb utbyggnad av reserven.

Det framhålles, att det för närvarande finns ett mindre antal värnplik­

tiga, vilka genom såväl särskild arméingenjör utbildning som långvarig

beredskapstjänstgöring i arméingenjörsbefattning blivit väl lämpade att

efter viss kompletterande utbildning bekläda för arméingenjörer i reser­

ven avsedda befattningar i krigsorganisationen. Genom att överföra ett

antal av högst 30 av dessa värnpliktiga till arméingenjörkårens reserv

skulle de enligt utredningen under föreskrivna tjänstgöringsomgångar i

reserven kunna bibringas iorenämnda kompletterande utbildning. Häri­

genom skulle utbildad och erfaren reservpersonal snabbt kunna erhållas.

Emellertid måste pensionsförhållandena för ifrågavarande värnpliktiga

regleras, därest de skall kunna intresseras för inträde i arméingenjörkårens

reserv med därav följande tjänstgöringsskyldighet i fred. Utredningen fin­

ner lämpligt att begränsa möjligheterna för erhållande av pension. Enligt

förslaget bör sålunda personal över 40 år icke övergångsvis anställas i

reserven. Hel pension skall tillkomma den som tillhört reserven under

minst 15 anställningsår. För den som vid avskedet innehar kortare an­

ställningstid förutsättes pensionen skola utgå med ett i förhållande till

anställningstidens längd reducerat belopp, dock lägst hälften av hel pen­

sion. Uppgår anställningstiden i reserven icke till minst 5 år, bör pension

icke utgå.

Kostnadsberäkningar m. in.

I utredningen uppskattas det genomsnittliga årliga utbildningsbehovet

till sammanlagt 22 man, varav 4 på stat, 7 i reserven och 11 värnpliktiga.

Årskostnaderna i samband med utbildningen beräknas till i runt tal

200 000 kronor. Härvid är icke kostnaderna för utbildningen till och med

plutonchef sskolan medräknade, enär den totala kvoten av uttagningar till

befälsskola icke påverkas av arméingenjörsrekryteringen.

I utredningen föreslås, att de blivande värnpliktiga arméingenjörerna

samt arméingenjörsaspiranterna under kadettskolan får åtnjuta de avlö­

Kungl. May.ts proposition nr 110.

27

ningsförmåner, som tillkommer övriga värnpliktiga, vilka genomgår mot­ svarande utbildning. Genom att kadettskolan tills vidare avses skola an­ sluta till redan befintliga skolor, kan arvodeskostnaderna för lärarperso­ nal begränsas. Premier för genomgången godkänd plutonchefs- och kadett­ skola bör enligt samma bestämmelser som för övriga värnpliktiga tilldelas dem som genomgår utbildning till värnpliktiga arméingenjörer och armé­ ingenjörer i reserven. Enligt utredningen bör vidare under den tjänstgö­ ring om en månad, som av arméingenjörsaspiranter skall fullgöras efter kadettskolans slut, de ekonomiska förmånerna överensstämma med dem som tillkommer officers- och reservofficersaspiranter vid armén under mot­ svarande tjänstgöring. Under den tjänstgöring i fredsbefattning, vilken skall fullgöras av blivande arméingenjörer på aktiv stat såsom arméunder- ingenjörer i reserven, bör ett arvode motsvarande lön enligt löneklass 20 utgå. Övriga arméingenjörer bör åtnjuta lön enligt den lönegrad, som mot­ svarande beställningshavare på aktiv stat tillhör, övriga löneförmåner vid tjänstgöring bör utgå enligt reservbefälskungörelsen. Ekiperingshjälp bör utgå i överensstämmelse med vad som gäller för officer i reserven. Enär arméingenjörer i reserven kommer att åläggas samma tjänstgöringsskyl­ dighet som reservofficerare, bör pension utgå i överensstämmelse med för dessa gällande bestämmelser.

Årskostnaderna (utom pensionskostnader) för arméingenjörkårens re­ serv beräknas i utredningen vid utbyggd organisation till i runt tal 100 000 kronor.

Vad pensionskostnaderna angår framhålles, att dessa fram till omkring år 1970 torde bli av ringa omfattning. År 1990 beräknas de uppgå till cirka 184 000 kronor.

Utlåtanden.

Försvarets civilförvaltning framhåller att premie för närvarande tillkommer varken marin- och flygingenjörsaspiranter eller värn­ pliktiga, uttagna till special tjänstgöring. Någon anledning att göra avsteg från denna princip beträffande arméingenjörsaspiranterna och övriga värn­ pliktiga ingenjörer vid armén anser civilförvaltningen icke föreligga. Ej heller anser sig civilförvaltningen kunna biträda förslaget att arméingenjör i reserven vid befordran till arméingenjör av 1. graden i reserven skall erhålla förnyad ekiperingshj älp.

Beträffande förslaget om vissa övergångsanordningar i syfte att säker­ ställa en tillräckligt snabb utbyggnad av arméingenjörkårens reserv fram­ håller civilförvaltningen att, därest behov skulle föreligga att redan nu till­ föra arméingenjörkårens reservorganisation viss personal, särskilda be­ stämmelser om kompetenskrav m. m. torde böra utfärdas. Ämbetsverket förutsätter, att fråga icke uppkommer om anställande av annan personal än sådan som innehar högskoleexamen eller däremot svarande kompetens.

28

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

Civilförvaltningen har icke något att erinra mot att ifrågavarande re­

servpersonal tillförsäkras pensionsförmåner enligt i huvudsak angivna

grunder. Någon anledning att införa den ifrågasatta minimiregeln att

pension alltid skall utgå med hälften av beloppet för hel pension synes

emellertid ämbetsverket icke föreligga, enär en bestämmelse härom torde

komma att i stort sett sakna praktisk betydelse. Vidare erfordras enligt

ämbetsverket ej heller föreskriften om att pension icke skall tillkomma

den, som icke innehar minst 5 års anställning i reserven.

I övrigt har civilförvaltningen i huvudsak intet att erinra mot armé­

chefens förslag.

Statskontoret framhåller att ett system med avkortade reservpensioner

skulle innebära ett principiellt avsteg från hittills tillämpade grunder för

denna pensionering, då reducerade reservpensioner tidigare förekommit

endast för det fall att en beställningshavare i reserven på grund av sjukdom

nödgats taga avsked, innan all fredstjänstgöringsskyldighet av honom full­

gjorts. Ett genomförande av förslaget skulle även enligt statskontoret er­

fordra vissa särskilda kompletterande bestämmelser. Vid nu angivna för­

hållanden och med hänsyn till det administrativa merarbete, som skulle

följa med en pensionering i enlighet med förslaget, kan ämbetsverket icke

finna tillräckliga skäl föreligga för ett bifall till detsamma i denna del.

Statskontoret föreslår, att värnpliktig efter övergång till arméingenjör-

kårens reserv skall äga rätt till reservpension med belopp och enligt de

grunder som anges i arméns reservbefälskungörelse under förutsättning

dock, att vederbörande kvarstår i reserven intill utgången av det kalender­

år, varunder 55 års ålder uppnås, därest han vid inträdet i reserven upp­

nått lägst 35 års ålder och i andra fall intill utgången av det kalenderår,

varunder 47 års ålder uppnås. Utöver sistnämnda villkor torde enligt

statskontoret några särbestämmelser i pensionshänseende ej vara erfor­

derliga. I

I skrivelse den 12 januari 1953 har chefen för armén gjort fram­

ställning om överförande till arméingenjörkåren av verkstadschefer och

verkstadsingenjörer. Arméchefen framhåller härvid, att under senare

år armén fortgående mekaniserats och tillförts tekniskt komplicerad och

ömtålig specialmateriel i avsevärd omfattning, vilket medfört krav på

större teknisk specialkunskap och ingående kännedom om arméns tyg-

materiel. Det har därför visat sig allt svårare att erhålla verkstadschefer

och verkstadsingenjörer, som vid sidan av praktisk erfarenhet från den

civila mekaniska verkstadsbranschen besitter erforderliga insikter om

arméns organisation och materiel. Enligt arméchefen blir det nödvändigt

att rekrytera ifrågavarande befattningar med för uppgiften specialutbildad

och tekniskt högt kvalificerad personal. Genom rekrytering av arméingen-

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

29

jörkåren aspirantvägen skapas förutsättning för rekrytering av verkstads- chefer och verkstadsingenjörer ur denna kår. För att stimulera rekryte­ ringen och giva utbildning och tjänstgöring en lämplig utformning föreslår arméchefen, att principbeslut fattas av innebörd att befattningarna för verkstadschefer och verkstadsingenjörer på längre sikt överföres till anné- ingen jörkåren.

Arméchefen framhåller vidare, att verkstadschefer och verkstadsingen­ jörer kan erhållas bland nuvarande arméingenjörer endast i mycket be­ gränsad omfattning främst på grund av att dessa f. n. icke äger tillräcklig verkstadserfarenhet. Intill dess rekryteringen aspirantvägen ger erforder­ ligt tillskott av arméingenjörer med härför lämpad utbildning, bör enligt arméchefen som övergångsform tillkomma ett system med alternativt civilmilitära eller civila beställningar. I samband härmed föreslås, att nu­ varande från sakanslag avlönade tjänster överföres till avlöningsanslag samt att vid tygverkstäderna vid Bodens tygstation och P 3 tillkommer be­ ställningar för verkstadsingenjörer i Ce 27.

Vid utarbetandet av förslaget har arméchefen inhämtat yttranden från statens organisationsnämnd, försvarets civilförvaltning samt berörda per­ sonalförbund. Organisationsnämnden tillstyrker förslaget i fråga. Civil­ förvaltningen anser övervägande skäl tala för att bibehålla verkstadschefs- tjänsterna som civila men anser det lämpligt att låta tjänsterna för verk­ stadsingenjörer avses för arméingenjörer. Av personalförbunden har För­ svar sväsendets civilmilitära ingenjörers förbund i princip intet att erinra mot det föreslagna överförandet, under det att Försvarsverkens civila per­ sonals förbund avstyrker förslaget. Arméns ingenjörsförening, Försvarets civila tjänstemannaförbund och Statsverkens ingenjör sförbund avstyrker likaledes. De anser icke, att innehav av ifrågavarande befattningar bör göras beroende av kårtillhörighet. Såväl under övergångstiden som senare anses befattningarna böra vara öppna för den för uppgiften lämpligaste, oavsett om vederbörande är arméingenjör eller ej.

Departementschefen.

Frågan om inrättande av en reservorganisation av arméingenjörer har tidigare i skilda sammanhang varit föremål för överväganden. Så har även varit fallet med frågan om arméingenjör kår ens rekrytering på längre sikt. Av skilda anledningar har emellertid med ställningstagande till dessa spörsmål fått anstå. Då numera större klarhet vunnits angående behovet av ingenjörpersonal inom armén och arméingenjörkårens organisation vunnit viss stadga, synes tiden vara inne att fatta beslut i dessa frågor. De förslag härutinnan, som framlagts av chefen för armén, synes mig i allt väsentligt böra kunna läggas till grund för principbeslut i ämnet. Enligt min mening torde i huvudsak intet vara att erinra mot arméchefens

30

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

förslag i fråga om utbildningen av arméingenjörer. Arméchefen framhåller,

att vid utredningen härom beaktats erfarenheterna av den under sommaren

1951 försöksvis anordnade arméingenjörkadettskolan. Jag vill i detta sam­

manhang erinra om att enligt beslut av Kungl. Maj :t en dylik skola anord­

nades även sommaren 1952 dels för de elever, som under år 1951 påbörjat

sin utbildning därstädes, dels ock för nya elever, som frivilligt anmält sig

till officersutbildning på arméingenjörslinjen. Jag tillstyrker ävenledes

arméchefens förslag till vissa övergångsanordningar i syfte att säkerställa

en tillräckligt snabb utbyggnad av arméingenjörkårens reserv.

Det torde få ankomma på Kungl. Maj:t att efter förslag av chefen för

armén meddela närmare bestämmelser i ämnet. De av försvarets civilför­

valtning och statskontoret gjorda erinringarna torde härvid böra beaktas.

Föreskrifter angående arméingenjörkårens reserv bör intagas i arméns re-

servbefälskungörelse.

Det torde böra framhållas, att den beräknade totala årskostnaden, utom

pensionskostnader, vid genomförd utbildningsgång och fullt utbyggd re­

servorganisation i realiteten kommer att bli något lägre än vad som angi­

vits, enär redan nu utbildningslöner till ganska avsevärda belopp årligen

utbetalas.

Vidkommande arméchefens förslag om att överföra verkstadschefer och

verkstadsingenjörer till arméingenjörkåren anser jag mig icke f. n. beredd

förorda ändring i nu gällande ordning. Jag kan ej heller tillstyrka förslaget

om inrättande av nya beställningar för verkstadsingenjörer.

Åberopande vad i det föregående anförts får jag hemställa, att Kungl.

Maj :t måtte föreslå riksdagen att

a) medgiva inrättande av en arméingenjörkårens reserv;

b) medgiva, att rekrytering och utbildning av aktiv per­

sonal och reservpersonal inom nämnda kår ävensom av värn­

pliktiga arméingenjörer skall ske efter i huvudsak de rikt­

linjer, som i det föregående angivits; samt

c) besluta, att arméingenjörkårens reservorganisation från

och med nästa budgetår tillföres värnpliktiga arméingenjörer i

angiven omfattning.

[3]

Personalvårdens lokala organisation.

Enligt Kungl. Maj :ts bemyndigande den 22 september 1949 tillkallades

tre utredningsmän1 för utredning rörande den militärpsykologiska forsk­

ningsverksamheten och dennas tillämpning på den pedagogiska och sociala

verksamheten inom försvaret i enlighet med vissa angivna riktlinjer. De

1 Generaldirektören och chefen för försvarets civilförvaltning N. H. W. Lundberg,

ordförande, professorn J. K. G. Elmgren och översten C. S. K. Kempff.

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

31

sakkunniga, som antagit benämningen försvarets personalbehandlingsut- redning, har med skrivelser den 3 oktober 1950 och den 24 november 1952 avgivit betänkande med förslag till regional och lokal organisation för för­ svarets per sonalt jänst (SOU 1951:2) respektive betänkande rörande den militärpsykologiska verksamhetens arbetsuppgifter och organisatoriska ställning (SOU 1952:40). I sistnämnda betänkande framlägges ävenledes förslag till central organisation för försvarets personaltjänst.

Utredningens betänkanden har remissbehandlats. Över förslaget till regio­ nal och lokal organisation för personal tjänsten har yttranden avgivits av överbefälhavaren, chefen för försvarsstaben, cheferna för armén, marinen och flygvapnet, försvarets civilförvaltning, försvarets socialbyrå, försvarets upplysnings- och personalvårdsnämnd, arbetsmarknadsstyrelsen, riksdagens militieombudsman, Försvarets civila tjänstemannaförbund, För svar sväsen­ dets underbefälsförbund, Högerns ungdomsförbund, Svenska landsbygdens ungdomsförbund, Folkpartiets ungdomsförbund, Sveriges socialdemokra­ tiska ungdomsförbund och Föreningen socialarbetare inom industri och affärsvärld. I det följande lämnas på grundval av det år 1950 avlämnade betänkandet en kortfattad redogörelse för nuvarande och av utredningen föreslagen organisation m. m. samt för remissyttrandena i den del varom nu är fråga.

Nuvarande organisation m. in.

Enligt tjänstereglementet för krigsmakten är personalvård omsorg om truppen i socialt och kulturellt hänseende. Den omfattar upplysning, social rådgivning, frivillig bildningsverksamhet och förströelse och skall enligt reglementet främst ha till syfte att gagna andan inom krigsmakten.

Varje förbandschef skall leda och främja personal- och själavården vid förbandet. Han skall utse en officer som vid sidan av andra åligganden skall tjänstgöra som personalvårdsofficer och föredragande i personalvårds- ärenden. Vid varje förband tjänstgör en personalvårdsassistent. Alltsedan budgetåret 1948/49 (jfr prop. 1948:206, s. 174177) finnes 9 heltidsan­ ställda assistenter i Cg 22, varav 6 vid armén och 3 vid marinen, samt 64 deltidsanställda assistenter, varav 41 vid armén, 5 vid marinen och 18 vid flygvapnet. De deltidsanställda assistenterna är anställda mot arvoden varierande mellan 1 100 kronor och 2 700 kronor för år. Förbandschef erna biträdes av bland annat bildningsråd, som i alla frågor av principiell be­ tydelse för personalvården skall avgiva yttrande, ävensom förbandsnämnd och militärpastor, den sistnämnde föredragande i själavårdsfrågor.

Utredningens förslag.

Personalbehandlingsutredningen anser, att den i tjänstereglementet för krigsmakten givna definitionen icke täcker begreppet personalvård i mo-

32

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

dern mening. Målsättningen för försvarets personalvård bör enligt utred­

ningen vara att hjälpa den enskilde i hans personliga angelägenheter,

skydda den enskildes medborgerliga och mänskliga rättigheter, underlätta

för den enskilde att anpassa sig i den militära miljön, ordna fritidssyssel­

sättning med hänsyn till person och trivsel, medverka till ett gott förhål­

lande mellan all personal, stärka den enskildes »arbetsmoral» och lojalitet,

giva en allmän medborgerlig fostran, skapa motståndskraft hos allmänheten

och god stridsmoral hos soldaten i krig eller krigsfara, främja förståelse för

försvar och militär utbildning samt vidmakthålla och förbättra samarbete

mellan krigsmakten och samhället i övrigt.

Utredningen har utförligt redogjort för de arbetsuppgifter — inom själa­

vården, den militära socialvården (socialtjänsten), bildningsverksamheten

m. fl. områden — som med utgångspunkt från nämnda målsättning för per­

sonalvården lämpligen bör handhavas av personalvårdstjänstemän. Härut-

innan torde få hänvisas till betänkandet, s. 41—65.

Ansvaret för personalvården bör framdeles liksom nu åvila vederbörande

chef. Personalvårdstjänstemännen bör vara förbandschefernas biträden.

Personalvårdsverksamheten, som hittills huvudsakligen varit inriktad på

de värnpliktiga, bör utsträckas till att avse all personal inom försvaret.

Tyngdpunkten skall dock alltjämt ligga på de värnpliktiga. Med hänsyn

till verksamhetens art och omfattning bör benämningen personalvård ut­

bytas mot benämningen personal tjänst.

För att personaltjänstens arbetsuppgifter skall kunna utföras lcräves

enligt utredningens mening ökad tillgång på sakkunniga befattningshavare.

Utredningen anser, att i princip erfordras en heltidsanställd befattnings­

havare vid varje förband. Med hänsyn till nödvändigheten av att begränsa

kostnaderna för denna verksamhet framlägger utredningen emellertid ett

organisationsförslag som i betydande utsträckning avviker från denna

princip. Utredningen föreslår, att — förutom personalofficerare— följande

personal skall ingå i den regionala och lokala organisationen, nämligen

4 förste personalkonsulenter i lönegrad

6 personalkonsulenter

»

»

It

»

»

»

14

»

»

»

8 personalassistenter

»

»

23

»

med årsarvode

2

» » »

Ca 27

Ca eller Ce 24

Ce 22

Ce 19

Cg 17

2 200 kronor

1

000

»

Förslaget medför fullt genomfört en lönekostnadsökning med i runt tal

300 000 kronor enligt nuvarande löneläge.

Enligt utredningens förslag skall riket indelas i fyra personal tjänst-

distrikt. Inom varje distrikt skall finnas en förste personalkonsulent som

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

33

chef för personaltjänsten. De föreslagna tjänsterna för konsulenter i 24

lönegraden avses för garnisonsorter med minst tre förband. Tjänsterna i

22 lönegraden avses för orter med minst två förband. Vid vissa större

ensamliggande förband skall placeras konsulenter i 19 lönegraden. Perso­

nalassistenterna skall biträda i tjänsten på större orter. Innehavarna av

arvodestjänsterna avses för medelstora och mindre, ensamliggande för­

band. Utredningen föreslår att personaltjänstorganisationen tillföres sär­

skilda befattningar för skriv- och kontorspersonal. Personalkonsulenter

och personalassistenter föreslås bilda en personalkår.

Utredningen har med hänsyn till tjänstens art ansett det icke lämpligt

att särskilda kvalifikationskrav fastställes för antagning som personal­

konsulent eller personalassistent. Vissa fordringar bör dock vara upp­

fyllda. Hit hör fullgjord första värnpliktstjänstgöring med goda vitsord,

teoretisk utbildning, som givit god allmänbildning, erfarenhet av förenings-

och ungdomsarbete, erfarenhet av social verksamhet, god organisationsför­

måga, en ålder vid första anställningen icke understigande 25 år och icke

överstigande 35 år samt sådana personliga egenskaper som energi, intresse

lör människor, förmåga till samarbete och umgänge med alla slags män­

niskor, initiativrikedom och praktiskt handlag. Utredningen föreslår att

särskild utbildning anordnas inom försvaret för befattningshavarna inom

per sonalt j änsten.

Remissutlåtanden.

Överbefälhavaren och flertalet övriga remissmyndigheter avstyrker den

föreslagna distriktsindelningen. Chefen för försvarsstaben samt cheferna

för armén, marinen och flygvapnet förordar en mindre omfattande utbygg­

nad av den lokala organisationen än den föreslagna. De anser vidare att

arbetsuppgifterna bör begränsas och avstyrker den föreslagna ändrade

benämningen.

Försvarets civilförvaltning förordar en försiktig påbyggnad av nuva­

rande organisation och anser det icke erforderligt med särskild expeditions-

personal in. in. för personalvårdsorganisationen.

rörsvar ds upplysnings- och personalvårdsnämnd, Försvarets civila

tjänstemannaförbund samt de politiska ungdomsförbunden tillstyrker,

bland annat, den föreslagna lokalorganisationen. Tjänstemannaförbundet

föreslår att vissa befattningar för deltidsanställda assistenter utbytes mot

befattningar för heltidsanställda assistenter.

Försvarets socialbyrå framhåller vikten av att erfarenheterna från för-

bandsnämndernas verksamhet avvaktas innan slutlig ställning tages till

organisationens storlek.

Föreningen socialarbetare inom industri och affärsvärld understryker

3—250 53 Bihang till riksdagens protokoll 1953. 1 samt. Nr 110.

betydelsen av att personalen äger en omfattande teoretisk och praktisk

utbildning.

34

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

Departementschefen.

Personalbehandlingsutredningen har avgivit förslag till ändrad organisa­

tion av den militärpsykologiska verksamheten och personalvården inom

krigsmakten. Jag är icke beredd att nu fatta ståndpunkt till de avgivna

förslagen i vad de avser den militärpsykologiska verksamheten och den

centrala organisationen för personalvården inom krigsmakten. Då emeller­

tid en viss förstärkning av den centrala organisationen befunnits erforder­

lig oavsett organisationens utformning i stort, har jag vid anmälan av

försvarsstabens avlöningsanslag i årets statsverksproposition föreslagit att

en tjänst för konsulent i lönegrad Cg 27 inrättas för handläggning av per-

sonalvårdsfrågor. Enligt gällande organisation är en regementsofficer pla­

cerad som chef för försvarsstabens personalvårdsavdelning. Det kan ifråga­

sättas huruvida icke chefskapet borde ankomma på socialvårdsdirektören.

Därigenom skulle regementsofficer sbeställningen kunna frigöras för andra

uppgifter. Det torde böra ankomma på Kungl. Maj :t att fatta beslut i denna

fråga.

I fråga om den lokala organisationen anser jag en väsentlig förstärkning

i personellt hänseende erforderlig, om uppgifterna skall kunna lösas på

tillfredsställande sätt. För personalvården vid förbanden finnes for nar-

varande nio heltidstjänster i lönegrad Cg 22 samt 65 deltidstjänster mot

arvode för personalvårdsassistenter. Jag föreslår att ytterligare ett antal

tjänster inrättas för heltidstjänstgörande personalvårdsassistenter. Ut­

ökningen bör emellertid för närvarande kunna begränsas till elva tjänster.

De nytillkommande tjänsterna bör tills vidare inplaceras i Ce 17. Det torde

få ankomma på Kungl. Maj :t att avgöra om göromålen för vissa personal­

vårdsassistenter motiverar en högre löneställning. Vid bifall till förslaget

om inrättande av ytterligare befattningar för heltidstjänstgörande assi­

stenter bör 20 deltidstjänster mot arvode utgå ur organisationen. Nu­

varande nio extra tjänster i Cg 22 bör utbytas mot nio extra oidinaiie

tjänster i Ce 17. Innehavarna av de nuvarande tjänsterna i 22 lönegraden

bör dock övergångsvis få bibehålla dessa tjänster. Förslaget medför en

kostnadsökning av i runt tal 60 000 kronor per år. Av de föreslagna elva

nya tjänsterna i Ce 17 bör tio upptagas under arméns avlöningsanslag och

en tjänst upptagas under marinens avlöningsanslag. Jag förutsätter att

innehavarna av tjänsterna skall fullgöra uppgifter även vid andra för­

band än sådana som tillhör den försvarsgren under vilkens avlöningsan­

slag tjänsten är uppförd. Det torde få ankomma på Kungl. Maj:t att ut­

färda de bestämmelser som erfordras med anledning av den nu föreslagna

ändringen av personalvårdsorganisationen.

Under hänvisning till det anförda hemställer jag, att Kungl. Maj:t måtte föreslå riksdagen

att godkänna vad jag i det föregående föreslagit beträffande personalvårdsorganisationen inom försvaret.

Kungl. Maj-As proposition nr 110.

35

[4] Vissa arvodesfragor berörande det frivilliga försvarsarbetet.

P öi utbildningsarbetet inom hemvärnet och de frivilliga försvarsorga­ nisationerna disponeras tre kategorier instruktörer, nämligen dels inne­ havare av vissa för pensionerad personal avsedda arvodesbefattningar vid försvarsområdesstaberna, s. k. hemvärnsofficerare och hemvärnsunderoffi- cerare, dels officerare eller underofficerare på aktiv stat, placerade till ständig tjänstgöring vid nämnda staber, s. k. ordinarie instruktörer, dels ock avtalsbundna instruktörer, som efter eget åtagande frivilligt tjänstgör såsom sådana vid sidan av sitt vanliga arbete vid eget truppförband.

I skrivelse den 24 januari 1951 anförde rikshemvärnschefen att erfaren­ heten visat, att det på grund av arbetsvolymen inom för svar sområdessta- bernas hemvärnsavdelningar i praktiken oftast icke vore möjligt att bereda hemvärnsofficerarna och hemvärnsunderofficerarna tidskompensation för å fritid utfört instruktörsarbete genom inskränkning i den vanliga arbets­ tiden under vardagarna. Den kompensation för en söndagsövning som eventuellt kunde ges på en vardag kunde icke tillnärmelsevis ersätta borto­ varon under söndagen. Ifrågavarande personal borde därför få åtnjuta arvode för instruktörsverksamhet som utfördes på för huvuddelen av för- svarsområdesstabernas personal i regel tjänstefri tid.

Centralförbundet för befälsutbildning framförde i skrivelse den 24 janu­ ari 1951 ett med rikshemvärnschefens förslag likartat förslag om instruk- törsarvode, avseende förbundets verksamhetsområde.

I yttrande över nämnda framställningar hemställde chefen för armén att arvode för på fritid fullgjort instruktörsarbete — i varje fall då det fullgjorts på sön- och helgdagar samt lördagar och helgdagsaftnar __ skulle få utgå, därest kompensation i form av ledighet under arbetstid icke kunde medgivas.

Försvarets civilförvaltning erinrade i yttrande över framställningarna om den av civilförvaltningen tidigare hävdade ståndpunkten att personal,

1

vars uppgifter inginge att fullgöra instruktörsverksamhet, borde vara utesluten från rätten till instruktörsarvode.

I skrivelse den 4 maj 1951 har rikshemvärnschefen anfört, att civilför­ valtningen i ett flertal fall utställt anmärkningar med anledning av att arvode för utfört instruktörsarbete utbetalats till hemvärnsofficerare, hem- värnsunderofficerare och s. k. ordinarie instruktörer. Rikshemvärnschefen

36

Kungl. May.ts proposition nr 110.

har hemställt att Kungl. Maj :t måtte låta bero vid de gjorda utbetal­

ningarna.

Arméchefen och försvarets civilförvaltning har tillstyrkt rikshemvarns-

chefens hemställan varvid civilförvaltningen åberopat de obestridliga svå­

righeter som varit förenade med tolkningen av de på hithörande område

gällande föreskrifterna och den osäkerhet som blivit följden härav hos

såväl myndigheterna som instruktörspersonalen.

Sedermera har statens organisationsnämnd på hemställan av chefen för

armén verkställt utredning angående instruktörspersonalens arbetsförhål­

landen inom I. och II. militärområdena. I skrivelse den

6

december 1952

anför nämnden i huvudsak följande. Instruktörspersonalens huvuduppgift

är egentligt utbildningsarbete. Hemvärnsunderofficerarnas verksamhet

avser emellertid i huvudsak expeditionsarbete och viss kontroll av hem-

värnsmännens utrustning, men även deras verksamhet omfattar jämväl

utbildning. Enär deltagarna i den frivilliga befälsutbildningen samt hem-

värnsmännen under sedvanlig arbetstid är sysselsatta med sitt oidinarie

förvärvsarbete, måste deras militära utbildning förläggas till deras fritid.

Härigenom tvingas instruktörspersonalen att — med undantag för läger­

kurser o. d. — utföra utbildningsarbetet på kvällar och under veckoslut,

d. v. s. under tid som för huvuddelen av försvarsområdesstabens personal

är att anse såsom fritid. Om detta fritidsarbete har större omfattning och

under vissa tider eller året runt är regelbundet återkommande bör perso­

nalen beredas särskild kompensation härför. Dylik kan lämnas i form av

särskild ledighet utöver personalen tillkommande ordinarie semester eller

såsom arvode. Organisationsnämnden har vid sina undersökningar konsta­

terat, att omfattningen av såväl fritidsarbetet som arbetet under ordinarie

tjänstetid växlar avsevärt mellan de olika försvarsområdena och befatt­

ningshavarna. Fritidsarbetet är emellertid i de flesta fall av avsevärd omfatt­

ning. Ersättning för fritidsarbete har i vissa fall kunnat lämnas — helt

eller delvis — genom att personalen beviljats ledighet utöver lagstadgad

semester. I många fall har emellertid dylik ledighet ej kunnat beviljas.

Organisationsnämnden bedömer såsom sannolikt att dessa förhållanden

kommer att råda även i fortsättningen.

Organisationsnämnden har med hänsyn till de olikartade förhållandena

inom de olika försvarsområdesstaberna icke ansett sig kunna bedöma, hu­

ruvida ifrågavarande instruktör spersonal helt eller' delvis kan beviljas

kompensation för fritidsarbetet genom särskild ledighet. Denna fråga torde

enligt organisationsnämnden endast kunna bedömas från fall till fall av

vederbörande försvarsområdesbefälhavare. I de fall dylik ledighet icke

kan beviljas hör, så länge utbildningen är ordnad enligt nuvarande system,

personalen åtnjuta arvode i likhet med tillfälligt anställda instruktörer.

Chefen för armén framhåller i skrivelse den 17 december 1952 i an­

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

37

slutning till organisationsnämndens utredning, att nuvarande arvodesbe- stämmelser otvivelaktigt innebär en orättvisa gentemot instruktörsperso- nalen vid försvarsområdesstaberna, vilket är till men för det frivilliga ut­ bildningsarbetet. Arméchefen hemställer därför att arvode för på instruk­ törs fritid fullgjord instruktörstjänst måtte få utgå till hemvärnsofficer, hemvärnsunderofficer och ordinarie instruktör vid försvarsområdesstab, under förutsättning att vederbörande icke genom ledighet under tjänstgö­ ringstid kan beredas erforderlig kompensation härför. Försvarsområdes- befälhavare förutsättes skola med hänsyn till rådande arbetsläge vid för- svarsområdesstaben i varje särskilt fall äga avgöra huruvida och i vilken utsträckning instruktörspersonalen kan beredas kompensationsledighet för fullgjord sådan instruktörstjänst.

Försvarets civilförvaltning anför i yttrande över arméchefens fram­ ställning att instruktörsverksamheten numera genom intensifieringen av frivilligutbildningen fått en betydligt större omfattning än tidigare. Detta har medfört att vederbörandes arbetsuppgifter ökat i icke oväsentlig ut­ sträckning, något som icke minst gäller den del av instruktörsverksamheten som måste vara förlagd till tid utöver sedvanlig tjänstetid. Enligt vad civilförvaltningen inhämtat föreligger numera stora svårigheter att erhålla kvalificerade sökande till arvodesbefattningarna för hemvärnsofficerare och hemvärnsunderofficerare just av den anledningen, att vederbörande icke erhåller ersättning för den instruktörsverksamhet, som fullgöres på för tjänstemän i allmänhet arbetsfri tid. Det kan knappast anses rimligt, att denna personal i fredstid skall i väsentligt större utsträckning än t. ex. det ordinarie truppbefälet tagas i anspråk på fritid för fullgörande av sin instruktörsverksamhet.

Civilförvaltningen har emellertid inhämtat, att arbetsläget inom hit­ hörande område för närvarande är så ansträngt, att det icke går att bereda instruktörspersonalen frihet från annan tjänst i tillnärmelsevis den om­ fattning som erfordras för att kompensera den å fritid utförda instruktörs­ verksamheten. Det synes därför nödvändigt att öppna en möjlighet att kontant honorera den fast anställda instruktörspersonalen genom att göra densamma arvodesberättigad. Även om civilförvaltningen icke kan under­ låta att hysa betänkligheter mot att utvidga rätten till instruktörsarvode alt avse jämväl sådan personal, vill civilförvaltningen i nuvarande läge icke längre motsätta sig att så sker, varvid civilförvaltningen förutsätter att en dylik anordning icke kommer att medföra motsvarande krav från andra håll.

Vad angår den närmare utformningen av ett medgivande av här avsedd innebörd anser civilförvaltningen det uppenbart att, på sätt arméchefen också förutsatt, instruktörsarvode till ifrågavarande personal icke bör få utgå i andra fall än då ledighet icke kan beredas vederbörande. Det bör

38

åvila försvarsområdesbefälhavarna att söka ordna tjänstgöringsförhållan­

dena så att dylik ledighet under ordinarie tjänstgöringstid kan beviljas

såsom kompensation för ifrågakommande instruktörsverksamhet å fiitid.

Endast i de fall, där instruktörspersonalen icke kan erhålla sådan ledighet

i eu omfattning som med hänsyn till den fullgjorda verksamheten å fritid

samt till omständigheterna i övrigt kan anses skälig, bör arvode ifråga-

komma. En lämplig begränsning av arvodesrätten synes civilförvaltningen

kunna åstadkommas genom att arvodesrätten inskränkes till att omfatta

ersättning allenast för sådan instruktörsverksamhet som utföres på sön-

eller helgdagar samt på dag före sådan dag. Under alla förhållanden bör

bestämmelsernas karaktär av undantagsföreskrifter markeras.

Departementschefen.

Den personal varom här är fråga nödgas förlägga en väsentlig del

av instruktörsarbetet till sådan tid som för tjänstemän i allmänhet be­

traktas som fritid. Det har därför föreslagits att kompensation för dylikt

fritidsarbete under vissa förutsättningar skall få utgå, i första hand i foim

av eu motsvarande minskning av den ordinarie arbetstiden. I de fall då

arbetsbördan icke medger någon inskränkning i befattningshavarnas

ordinarie arbetstid skulle gottgörelse för fritidsarbetet få utgå i form av

särskilt arvode.

Ett bifall till dessa förslag skulle innebära att man för ifrågavarande

kategorier av militär personal skulle fastställa en ordinarie arbetstid, vais

överskridande skulle medge rätt till särskild ersättning. Ett dylikt avsteg

från de för den militära personalen eljest gällande arbetstidsbestämmel-

serna inger onekligen betänkligheter. Emellertid föreligger, såsom myndig­

heterna framhållit, vissa särskilda förhållanden beträffande den personal

varom här är fråga, och jag anser det därför böra undersökas huruvida

icke någon form av kompensation för utbildningsverksamheten på fritid

kan ges till här avsedda personalkategorier utan att detta får prejudice-

rande verkan för annan militär personal. I avvaktan pa att ställning kan

tagas till denna fråga hör självfallet inga arvoden få utbetalas till ifråga­

varande personal.

Försvarets civilförvaltning har utställt ett flertal anmärkningar med an­

ledning av att instruktörsarvode utbetalats till personal som nyss berörts.

Då bestämmelserna i ämnet varit i viss mån svårtolkade, anser jag att vid

de gjorda utbetalningarna bör bero.

I 1946 års statsverksproposition (fjärde huvudtiteln, punkt 67) anmäl­

des ett av chefen för armén och arméförvaltningen framlagt förslag rörande

förmåner till personal tillhörande frivilliga försvarsorganisationer under

utbildning in. in. Enligt de bestämmelser som sedermera utfärdats på

grundval av vad i propositionen anfördes äger endast medlemmar av Cen­

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

39

tralförbundet för befälsutbildning och av Riksförbundet Sveriges lotta-

kårer att uppbära dagarvode. I skrivelse den 28 december 1951 har över­

befälhavaren bland annat föreslagit, att förmånen av daglön skall ut­

sträckas att gälla även för medlem av sådan frivillig försvarsorganisation

som nu icke omfattas av bestämmelserna om daglön, överbefälhavaren

har jämväl föreslagit vissa jämkningar i de nu gällande arvodesbestäm-

melserna i övrigt.

Det torde ankomma på Kungl. Maj :t att fatta beslut i denna fråga.

Jag förutsätter att det härvid skall vara Kungl. Maj :t obetaget att utsträcka

förmånen av daglön till medlemmar av sådana frivilliga försvarsorganisa­

tioner som icke nu omfattas av bestämmelserna. Med hänsyn till frågans

tidigare riksdagsbehandling har jag ansett mig böra omförmäla densamma

i detta sammanhang.

Åberopande vad i det föregående anförts får jag hemställa, att Kungl.

Maj :t måtte föreslå riksdagen medgiva

att vid hittills verkställda utbetalningar av instruktörs-

arvoden till hemvärnsofficerare, hemvärnsunderofficerare

och ordinarie instruktörer vid försvarsområdesstaber får

bero.

[5]

Rationaliseringsverksamhet inom försvaret.

Liksom skett föregående år torde i detta sammanhang böra lämnas en

översikt över det aktuella läget beträffande den rationaliseringsverksamhet

inom försvaret som bedrives genom statens organisationsnämnds försorg,

särskilt i den mån denna verksamhet påverkar anslagsberäkningarna i det

följande eller eljest utformningen av skilda organisationsenheter under

nästa budgetår.

Undersökningarna rörande den centrala förrådsorganisationen pågår och

berör huvudsakligen arméns centrala tyganstalter. Organisationsnämnden

medverkar i en av marinledningen igångsatt förrådsutredning, som bland

annat avser översyn av marinens förrådsorganisation.

Omorganisation av stabs- och förvaltningstjänsten in. m. vid Livrege­

mentets husarer med Signalregementets kompani i Skövde, Norrlands

dragonregemente, Göta artilleriregemente, Norrlands artilleriregemente, Got­

lands artillerikår, samtliga luftvärnskårer, Bodens ingenjörkår samt infan-

teriskjutskolan och artilleriskjutskolan i Villingsberg har genomförts.

Förberedelser för att genomföra organisationen vid Stockholms luftvärns-

regemente med luftvärnsskjutskolan beräknas kunna vidtagas under första

hälften av år 1953.

Organisationsundersökningarna rörande stabs- och förvaltningstjänsten

40

m. m. vid Livgardesskvadronen, Svea och Göta ingenjörkårer, tygförvalt-

ningsskolan, ridskolan och remontdepåerna har slutförts. Undersöknings­

rapporter med förslag har framlagts.

Förslag har avgivits till ändrad organisation av stabs- och förvaltnings­

tjänsten in. in. vid vissa försvarsområdesstaber. Förslagen är grundade på

undersökningar vid Karlstads och Norrköping—Linköpings försvarsområ­

den. För närvarande föreligger förslag till ändrad organisation av följande

försvarsområdesstaber, nämligen Malmö, Kristianstads, Kalmar Växjö,

Gävle, Östersunds, Härnösand—Sundsvalls, Göteborg—Halmstads, Udde­

valla, Skövde, Uppsala—Västerås, Örebro, Falu—Mora, Umeå—Storuman,

Boden och Kalix försvarsområden. Undersökningarna vid övriga försvars­

områden (Strängnäs, Stockholm och Kiruna—Jokkmokk) pågår och be­

räknas slutförda under år 1953.

Sedan organisationsundersökningarna verkställts har, framförallt vid

infanteriets regementen, ändringar rörande utbildning, krigsorganisation,

materielmängder m. in. inträffat, som påverkar personalbehoven inom

vissa verksamhetsområden. Med anledning därav pågår en översyn av

organisationen. Kompletterande undersökningar äger rum successivt i mån

av tillgång på personal och omfattar expeditions-, förråds- och ekonomi­

tjänsten och därmed sammanhängande verksamhetsområden.

För Sydkustens marindistrikt har Kungl. Maj :t fastställt ändrad orga­

nisation. Arbetet med att genomföra den nya organisationen pågår i

samråd med och under medverkan av organisationsnämnden. Den av

Kungl. Maj :t fastställda organisationen av Stockholms kustartilleriförsvar

har genomförts.

Vid flygvapnet beräknas försök med flottilj organisation kunna igång­

sättas tidigast under år 1955.

Vissa av de här angivna förslagen till organisationsändringar vid armén

kan nu upptagas till behandling. De personalförändringar som är erfor­

derliga för övergång till ny organisation kommer att behandlas i det föl­

jande under arméns avlöningsanslag. I den mån det skulle visa sig möjligt

att tidigare än nu beräknats genomföra rationaliseringen även vid andra

enheter än som sålunda förutsatts skola kunna omorganiseras före ut­

gången av nästa budgetår bör givetvis sadana möjligheiei tillvaratagas.

Jag förutsätter därför att — liksom varit fallet för innevarande och tidi­

gare budgetår — Kungl. Maj :t skall äga att jämväl under budgetaret

1953/54 vidtaga de jämkningar i vederbörande personalorganisationer som

kan bliva erforderliga i anledning av beslut om organisationsändringar,

dock givetvis alltjämt icke såvitt avser personalstaterna för ordinarie per­

sonal, samt att bereda särskild ersättning åt personal som med bibehållen

löneställning bestrider göromål som i en ny organisation ankommer på

innehavare av högre tjänst.

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

41

[6]

Försvarets civilförvaltning: Avlöningar.

Anslag

Nettoutgift

1951/52 ......................................... 2 398 000

2 963 898

1952/53 (statsliggaren s. 164)

2 855 000

1953/54 (förslag) .................... 3 490 000

I årets statsverlcsproposition (bil.

6

, punkt 4) har Kungl. Maj:t föreslagit

riksdagen att, i avbidan på särskild proposition i ämnet, till Försvarets

civilförvaltning: Avlöningar för budgetåret 1953/54 beräkna ett förslags­

anslag av 3 550 000 kronor.

Yrkande.

Försvarets civilförvaltning (skr. 26/s 1952) hemställer, att anslaget höjes

med 745 000 kronor.

Ökning Minskning

1. Omorganisation av kansli- och kameralbyråerna i hu­

vudsaklig anslutning till de av 1946 års militära för-

valtningsutredning framlagda förslagen .................... 54 792

2. Uppflyttningar i lönegrad av vissa tjänster ............... 46 344

3. överföring m. m. från arméns avlöningsanslag av

vissa tjänster, avsedda för civilförvaltningens bok-

binderi, blankettförråd och tryckeri.

1 bolcbinderiföreståndare (numera bokbindare) Ce

12, 1 bokbindare Ce 10, 1 offsettryckare Ce 10, 1

typograf Ce 10, 1 förrådsmästare Ce 16 (numera

Ce 17), 1 förrådsman Ce 11, som föreslås uppflyttad

till förrådsförman Ce 13, 1 bilförare Ce 10, som

föreslås uppflyttad till förrådsman Ce 11, 1 kansli­

biträde Ce 11

................................................................... 74 292

4. Reglering av löneställningen för vissa tjänster å

civilförvaltningens bokbinderi, blankettförråd och

tryckeri m. m.

1 bokbinderibiträde, arvode — bokbindare Ce 10 ...

3 960

1 bokbindare Ce 9 — kanslibiträde Ce 11 .................... 348

4 bokbinderibiträden Cg 4 — Ce

8

................................. 5 904

1 bokbinderibiträde ..........................................................

6

384

4 expeditionsvakter Ce el. Cg 10 — förrådsman Ce 11

1 344

1 expeditionsvakt Ca 10 — förrådsman Ca 11 ....... 336

5. överföring från sakanslag av viss personal.

1 tryckeriföreståndare Ce 13, 2 bokbinderibiträden

Ce

8

.................................................................................... 24 444

42

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

Ökning Minskning

6

. Övriga personalförändringar.

1 assistent Ce 22 — Ca 22 ..................................................

1 förrådsförman Ca 11 (å övergångsstat) ................ —

1 pensionerad officer 1:30

......................................... 21 084

2 kontor sbi träden Ca

8

...................................................... 16 932

7. Omräkning.

Löneklassuppflyttningar in. m..........................................

86

400

Rörligt tillägg ................................................................... 480 684

Minskade inkomster av pensionsmedel .......................... 7 000

Avrundning ....................................................................... 3 552_________

789 400

44 400

+ 745 000

Motiv.

2. Civilförvaltningen föreslår lönegradsuppflyttningar av ett stort antal

tjänster i anslutning till de löneprinciper, som ämbetsverket ansett sig

kunna utläsa ur 1949 års tjänsteförteckningskommittés och 1947 års bi-

trädesutrednings hittills redovisade bedömanden samt ur de beslut, som

vid 1952 års riksdag fattats i liknande frågor inom andra förvaltningsom­

råden.

3. Här avsedda tjänster, vilka f. n. disponeras av civilförvaltningen, av­

sågs ursprungligen för det centrala bok- och blankettförråd samt det cen­

trala tryckeri, beträffande vilkas inrättande beslut fattades vid 1945 års

riksdag. De arbetsuppgifter, som avsågs skola ankomma på innehavarna av

de berörda tjänsterna, överensstämmer till alla väsentliga delar med dem

som de nu utför hos civilförvaltningen. Då nuvarande organisation bedöms

bli bestående, föreslås tjänsterna skola överföras från arméns till civil­

förvaltningens avlöningsanslag.

4. Lönegradsuppflyttningarna motiveras med arten och omfattningen av

de arbetsuppgifter, som är förenade med ifrågavarande tjänster, samt den

yrkesskicklighet vederbörande tjänstemän numera förvärvat.

5. Här upptagna tjänster avses för personal som f. n. avlönas enligt kol­

lektivavtal från anslaget till publikations- och blankettryck.

6

. Den på kassadetaljen tjänstgörande assistenten har sedan den 1 juli

1948 varit placerad i Ce 22 och innehar därjämte en på övergångsstat upp­

förd befattning som förrådsförman i Ca 11. Då assistenttjänsten anses er­

forderlig för framtiden, föreslås att tjänsten ordinariesättes och att i sam­

band därmed tjänsten som förrådsförman utgår.

En arvodesbefattning för pensionerad officer är vakant och kan enligt

civilförvaltningen indragas.

Sedan civilförvaltningens telefonväxel numera sammanförts med armé­

förvaltningens i sistnämnda ämbetsverks lokaler föreslås två för telefonis­

ter avsedda kontorsbiträdestjänster i Ca

8

skola överföras till arméföi--

valtningen.

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

43

Departementschefen.

I sitt den 16 oktober 1950 dagtecknade betänkande (SOU 1950: 36 och

37) framlade 1946 års militära förvaltningsutredning förslag rörande för­

svarets centrala tyg-, intendentur- och civilförvaltning. Förslaget berörde

följande centrala ämbetsverk, nämligen försvarets civilförvaltning och

krigsmaterielverket samt armé-, marin- och flygförvaltningarna. Vid an­

mälan i årets statsverksproposition av förevarande anslag meddelade jag,

att beredningen av förvaltningsutredningens förslag ännu icke avslutats

och att det därför icke var möjligt att då framlägga slutliga anslagsäskan-

den rörande de ämbetsverk som kunde beröras av en blivande omorganisa­

tion. Beredningen av ärendet pågår alltjämt. Därest det vid den fortsatta

beredningen befinnes möjligt att för årets riksdag framlägga förslag rö­

rande försvarets centrala förvaltningsorganisation, kommer detta förslag

endast att beröra principerna för den centrala tyg-, intendentur- och civil­

förvaltningstjänstens organisation samt indelningen i stort av de ämbets­

verk, som bör handha ifrågavarande förvaltningsgrenar. Vid sådant för­

hållande kan slutliga anslagsberäkningar för budgetåret 1953/54 i fråga

om de verk, som kan beröras av omorganisationsfrågan, nu framläggas med

utgångspunkt från gällande organisation.

Det ytterligare uppskov med ifrågavarande organisationsfrågas slutliga

lösning som sålunda sker bör emellertid icke hindra, att ändringar i den

bestående organisationen provisoriskt vidtages, i den mån så anses på­

kallat för underlättande av en övergång till den nya förvaltningsorganisa­

tion som kan bli beslutad eller eljest i rationaliseringssyfte. Det kan här­

vid befinnas erforderligt att i vissa fall bereda tjänstemän vikariatslön i

högre lönegrad.

I ett hänseende finner jag så starka skäl för en snabb personalför­

stärkning föreligga, att jag redan nu anser förslag härom böra

framläggas. Inom flygförvaltningen finnes en anskaffningsbyrå under

en anskaffningschef i lönegrad Cp 15 medan inom armé- och marinför­

valtningarna motsvarande organ saknas. Ett genomförande av de planer

för arméns och marinens materielanskaffningar som framlagts för årets

riksdag kommer att pålägga armé- och marinförvaltningarna en ytterst

omfattande inköpsverksamhet även för det fall att den nuvarande förvalt­

ningsorganisationen skulle i princip bibehållas. Jag anser det därför vara

ett tvingande behov att redan från och med budgetåret 1953/54 anskaff-

ningschefer anställes även vid armé- och marinförvaltningarna. Dessa

bör under nämnda budgetår anställas mot arvoden från vederbörliga sak­

anslag. Det torde få ankomma på Kungl. Maj :t att bestämma storleken av

arvodena i fråga.

Så som frågan om en omorganisation av försvarsförvaltningarna nu ligger

till anser jag det icke lämpligt att i övrigt nu tillstyrka andra personalför­

44

Kungl. May.ts proposition nr 110.

ändringar vid de myndigheter som beröres av omorganisationsförslaget än

dem jag i det följande föreslår vid behandlingen av nu förevarande anslag

och arméförvaltningens avlöningsanslag. Jag får därvid erinra om att åt­

skilliga löneförbättringar för personal vid dessa myndigheter nyligen ge­

nomförts enligt riksdagens beslut under höstsessionen 1952.

Jag anser mig böra tillstyrka att de i sammanställningen (punkt 3)

upptagna på arméns personalförteckning uppförda tjänsterna vid civil­

förvaltningens bokbinderi, blankettförråd och tryckeri i nuvarande löne­

grader överföres till civilförvaltningen. Vidare bör såsom civilförvaltningen

föreslagit de båda för telefonister avsedda kontorsbiträdestjänsterna i Ca

8

överföras till arméförvaltningen. Till dessa personalfrågor återkommer jag

vid behandlingen i det följande av arméns respektive arméförvaltningens

avlöningsanslag.

Den vakanta för pensionerad officer avsedda arvodesbefattningen bör

i enlighet med civilförvaltningens förslag indragas.

Enligt principerna för reglerad befordringsgång föreslår jag att fyra

kontor sbiträdestjänster i Ca

8

tillkommer i utbyte mot tjänster för biträde

för skriv- och kontorsgöromål.

Anslaget beräknar jag för budgetåret 1953/54 till 3 490 000 kronor enligt

följande.

Posten Avlöningar till ordinarie tjänstemän ökas med 10 836

kronor för två kontorsbiträden i Ca

8

, 27 700 kronor på grund av genom­

förda löneregleringar och 15 400 kronor för löneklassuppflyttningar till

(870 000 + 10 836 + 27 700 + 15 400 =) i runt tal 924 000 kronor.

Posten Arvoden till pensionerad personal i arvodesbef att-

ningar minskas med 13 000 kronor för eu pensionerad officer i arvodes-

befattning till (27 000 — 13 000 =) 14 000 kronor.

Posten Arvoden och särskilda ersättningar, bestämda av

Kungl. Maj :t,

6

108 kronor, uppföres med oförändrat belopp.

Posten Avlöningar till övrig icke-ordinarie personal ökas

med 45 200 kronor på grund av överföring av vissa tjänster från arméns

avlöningsanslag, 15 500 kronor på grund av genomförda löneregleringar

samt 44 000 kronor för löneklassuppflyttningar och befordringar enligt reg­

lerad befordringsgång men minskas med 18 912 kronor för fyra biträden

för skriv- och kontorsgöromål. Posten ökas sålunda med (45 200 + 15 500

+ 44 000 — 18 912 =) 85 788 kronor till (1 282 000 + 85 788 =) i runt

tal 1 370 000 kronor.

Posten Piörligt tillägg ökas med 499 000 kronor till (691 892 +

499 000 =) 1 190 892 kronor.

Inkomstposten Pensionsmedel minskas med 7 000 kronor till (22 000

-— 7 000 =) 15 000 kronor.

Anslagshöjningen utgör 635 000 kronor.

Åberopande det anförda hemställer jag, att Kungl. Maj:t måtte föreslå

riksdagen att

a) på personalförteckningen för försvarets civilförvaltning

uppföra ytterligare två kontorsbiträdestjänster i lönegrad

Ca

8

;

b) fastställa följande avlöningsstat för försvarets civilför­

valtning, att tillämpas tills vidare från och med budgetåret

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

45

1953/54:

Avlöningsstat.

Utgifter:

1. Avlöningar till ordinarie tjänstemän, förslags­

vis ........................................................... 924 000

2. Arvoden till pensionerad personal i arvodesbe-

fattningar, förslagsvis .................................................. 14 000

3. Arvoden och särskilda ersättningar, bestämda av

Kungl. Maj :t

.................................................

6

108

4. Avlöningar till övrig icke-ordinarie personal ... 1 370 000

5. Rörligt tillägg, förslagsvis ......................................... 1 190 892

Summa kronor 3 505 000

Särskilda uppbördsmedel:

Pensionsmedel, förslagsvis ......................................... 15 000

Nettoutgift kronor 3 490 000

c) till Försvarets civilförvaltning: Avlöningar för budget­

året 1953/54 anvisa ett förslagsanslag av 3 490 000 kronor.

[7]

Försvarets

civilförvaltning: Omkostnader.

Anslag

1951/52 ........................................ 445 000

1952/53 (statsliggaren s. 166)

385 000

1953/54 (förslag) ................... 430 000

I årets statsverksproposition (bil.

6

, punkt 5) har Kungl. Maj :t före­

slagit riksdagen att, i avbidan på särskild proposition i ämnet, till För­

svarets civilförvaltning: Omkostnader för budgetåret 1953/54 beräkna ett

förslagsanslag av 430 000 kronor.

Yrkande.

Försvarets civilförvaltning hemställer, att anslaget liöjes med 50 000

kronor.

Nettoutgift

472 302

46

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

Ökning

1. Sjukvård m. in.................................................

6

000

2. Höjda traktamenten, taxor, priser in. ni. 44 000

50 000

M o t i v.

1

. Ökningen anses erforderlig med hänsyn till belastningen på anslags­

posten under budgetåret 1951/52. I omkostnadsstaten har för innevarande

budgetår för ifrågavarande ändamål upptagits 30 000 kronor.

2. Av ökningen belöper 9 000 kronor på resor och traktamenten (nu

41 000 kronor), 10 000 kronor på bränsle, 12 000 kronor på renhållning

och städning, 7 000 kronor på telefon samt

6

000 kronor på publikations-

tryck.

Departementschefen.

Det torde vara ofrånkomligt att civilförvaltningens omkostnadsanslag

uppräknas på grund av de allmänna kostnadsstegringarna. Jag föreslår

att anslaget höjes med 45 000 kronor till 430 000 kronor och hemställer

alltså, att Kungl. Maj :t måtte föreslå riksdagen

att till Försvarets civilförvaltning: Omkostnader för bud­

getåret 1953/54 anvisa ett förslagsanslag av 430 000 kronor.

[8]

Krigsmaterielverket: Avlöningar.

Anslag

Nettoutgift

1951/52 ......................................... 2 465 000

3 168 978

1952/53 (statsliggaren s. 167)

2 960 000

1953/54 (förslag) .................... 3 620 000

I årets statsverksproposition (bil.

6

, punkt

8

) har Kungl. Maj :t före­

slagit riksdagen att, i avbidan på särskild proposition i ämnet, till Krigs­

materielverket: Avlöningar för budgetåret 1953/54 beräkna ett förslags­

anslag av 3 550 000 kronor.

Yrkande.

Krigsmaterielverket (skr. 19/s 1952) hemställer, att anslaget höjes med

752 000 kronor.

Ökning Minskning

1. Krigsmaterielverkets huvuddel. 1

1 byrådirektör Ce 31

.......................................................... 21 984

1 amanuens ........................................................................... 16 464

1 biträdande ingenjör Cg 19 .............................................. 11

868

1 kontorist Ce 13

............................................................... 9 348

1 kanslibiträde Ce 11

..........................................................

8

652

1

biträde för skriv- och kontorsgöromål

7 548

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

47

2

.

3.

Ökning Minskning

Krigsmaterielverkets lokalförvaltningar.

1 platschef Ce 30 ................................................................... 19 860

1 förste förrådsförvaltare Ce 22

12 840

1 verkmästare Cg 21

12 120

1 maskinist Ce 15

9 288

2 förrådsförmän Ce 14

17 832

1 kontorist Ce 13

8

604

1 reparatör Ce 12

8

280

1 vaktmästare Ce 10

7 632

1 biträde för skriv- och kontorsgöromål ........................

6

936

1 säsonganställd eldare,

4 tjänstgöringsmånader........

2 600

Omräkning.

Rörligt tillägg ....................................................................... 560 000

Löneklassuppflyttningar

............................................. 25 000

759 308

7 548

+ 751 760

Avrundat 752 000

M o t i v.

1. Innehavaren av den föreslagna byrådirektör stjänsten avses för hand-

havandet av kontrollmetodikfrågor.

Med hänsyn till ökningen av antalet patentärenden föreslås att för

administrativa byråns juridiska sektion inrättas ytterligare en tjänst för

amanuens i reglerad befordringsgång.

Övriga förslag till personalförändringar under denna punkt avser äm­

betsverkets förrådsbyrå. Den biträdande ingenjören avses för arbetsstudier

rörande förrådsarbetet. Kontoristen åter avses för driftsektionens plane-

ringsdetalj under det att kanslibiträdet avses för förvaltningssektionen.

En av de för driftsektionen nu avsedda tjänsterna för biträde för skriv-

och kontorsgöromål anses kunna indragas i samband med tillkomsten av

nyssnämnda tjänster.

2. Tjänsten för verkmästare i Cg 21 avses för lokalförvaltningen i Kort­

fors under det att övriga under denna punkt föreslagna tjänster m. m.

avses för ett under anläggning varande nytt centralförråd, vilket beräknas

kunna tagas i bruk under budgetåret 1953/54.

Departementschefen.

I enlighet med vad jag anfört i det föregående vid behandlingen av för­

svarets civilförvaltnings avlöningsanslag räknar jag icke för nästa bud­

getår med några förändringar beträffande krigsmaterielverkets personal­

uppsättning utöver dem som redan genomförts enligt riksdagens beslut i

anledning av propositionerna 1952:241 och 251. Jag förutsätter emel­

48

Kungl. May.ts proposition nr 110.

lertid att Kungl. Maj :t, därest det under anläggning varande nya

centralförrådet skulle kunna tas i bruk före utgången av nästa budgetår,

skall äga att, med utnyttjande av anslagsposten till avlöningar till övrig

icke-ordinarie personal, medgiva anställande av för förrådets drift ound­

gängligen erforderlig personal.

Anslaget beräknar jag för budgetåret 1953/54 till 3 620 000 kronor enligt

följande.

Posterna Avlöningar till ordinarie tjänstemän, 132 400 kronor,

Arvoden till pensionerad personal i arvodesbefattningar,

100 000 kronor, samt Arvoden och särskilda ersättningar, be­

stämda av Kungl. Maj :t, 17 000 kronor, uppföres med oförändrade

belopp.

Posten Avlöningar till övrig icke-ordinarie personal höjes

med 87 000 kronor på grund av genomförda löneregleringar och 12 000

kronor för löneklassuppflyttningar till (2 079 000 + 87 000 + 12 000 =)

2 178 000 kronor.

Posten Rörligt tillägg höjes med 561 000 kronor till (679 600 +

561 000 =) 1 240 600 kronor.

Inkomstposten Pensionsmedel, 48 000 kronor, uppföres med oför­

ändrat belopp.

Anslagshöjningen utgör 660 000 kronor.

Åberopande det anförda hemställer jag, att Kungl. Maj :t måtte föreslå

riksdagen att

a) fastställa följande avlöningsstat för krigsmaterielver-

ket, att tillämpas tills vidare från och med budgetåret 1953/54:

Avlöningsstat.

Utgifter:

1. Avlöningar till ordinarie tjänstemän, förslagsvis 132 400

2. Arvoden till pensionerad personal i arvodesbe-

fattningar, förslagsvis .............................................

100

000

3. Arvoden och särskilda ersättningar, bestämda

av Kungl. Maj :t, förslagsvis ................................. 17 000

4. Avlöningar till övrig icke-ordinarie personal,

förslagsvis ................................................................... 2 178 000

5. Rörligt tillägg, förslagsvis ..................................... 1 240 600

Summa kronor 3

668

000

Särskilda uppbördsmedel:

Pensionsmedel, förslagsvis ..................... ................... 48 000

Nettoutgift kronor 3 620 000

b) till Krigsmaterielverket: Avlöningar för budgetåret

1953/54 anvisa ett förslagsanslag av 3 620 000 kronor.

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

49

[9]

Krigsmaterielverket: Omkostnader.

Anslag

Nettoutgift

1951/52 ......................................... 310 000

396 656

1952/53 (statsliggaren s. 169)

355 000

1953/54 (förslag) .................... 445 000

I årets statsverksproposition (bil.

6

, punkt 9) har Kungl. Maj :t föreslagit

riksdagen att, i avbidan på särskild proposition i ämnet, till Krigsmateriel­

verket: Omkostnader för budgetåret 1953/54 beräkna ett förslagsanslag av

445 000 kronor.

Y rkande.

Krigsmaterielverket hemställer, att anslaget höjes med 110 000 kronor.

Ökning

1. Resekostnader ............................................. 10 000

2. Expenser ...................................................... 100 000

110 000

Motiv.

1. Höjningen föranledes av ökad reseverksamhet och höjda traktaments-

kostnader.

2. Av ökningen belöper

6

000 kronor på bränsle, lyse och vatten (nu

3 000 kronor),

88

500 kronor på övriga expenser (nu 219 000 kronor) —

varav 85 000 kronor för eget behov och 3 500 kronor för annat än eget be-

hov samt 5 500 kronor på vakttjänst (nu 18 000 kronor). Ökningen beror

till huvudsaklig del på inträffade prisstegringar och höjda löner.

Departementschefen.

Detta anslag måste med hänsyn till inträffade automatiska kostnadsök­

ningar avsevärt uppräknas. Jag kan dock icke tillstyrka att anslaget upp­

tages med högre belopp än det enligt statsverkspropositionen preliminärt

beräknade, eller 445 000 kronor, vilket skulle innebära en anslagshöjning

med 90 000 kronor. Jag hemställer alltså att Kungl. Maj :t måtte föreslå

riksdagen

att till Krigsmaterielverket: Omkostnader för budgetåret

1953/54 anvisa ett förslagsanslag av 445 000 kronor.

[10] Krigsmaterielverket: Förrådsorganisationen m. m.

1951/52 .........................................

Anslag

Nettoutgift

1

160

000

1 410 000

1952/53 (statsliggaren s. 170)

1 540 000

1953/54 (förslag) ....................

1 940 000

■250 63

Bihang till riksdagens protokoll 1953. 1 samt.

Nr 110.

50

I årets statsverksproposition (bil.

6

, punkt 10) har Kungl. Maj :t före­

slagit riksdagen att, i avbidan på särskild proposition i ämnet, till Krigs-

materielverket: Förrådsorganisationen m. m. för budgetåret 1953/54 be­

räkna ett förslagsanslag av 1 925 000 kronor.

Yrkande.

Krigsmaterielverket hemställer, att anslaget höjes med 485 000 kronor.

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

Ökning

1. Nytt centralt ammunitionsförråd ........... 250 000

2. Höjda löner och priser ............................ 235 000

485 000

Motiv.

1. Av ökningen hänför sig 128 000 kronor till lönekostnader och åter­

stoden,

122

000

kronor, till driftkostnader som främst beror på den under

första tiden erforderliga uttorkningen av berganläggningen.

2. Av denna ökning belöper 135 000 kronor på höjda lönekostnader,

främst på grund av nytt kollektivavtal, och återstoden,

100

000

kronor,

på till 18 procent uppskattade prisstegringar å förnödenheter och tjänster.

Departementschefen.

Det är ofrånkomligt att ytterligare avsevärt uppräkna detta anslag. Jag

anser mig emellertid kunna utgå från att medelsbehovet skall kunna i

huvudsak tillgodoses inom ramen för ett belopp av 1 940 000 kronor.

Anslaget bör alltså uppföras med nämnda belopp, vilket skulle innebära en

anslagshöjning med 400 000 kronor. Jag hemställer att Kungl. Maj:t måtte

föreslå riksdagen

att till Krigsmaterielverket: Förrådsorganisationen m. m.

för budgetåret 1953/54 anvisa ett förslagsanslag av 1 940 000

kronor.

[11]

Fortifikationsförvaltningen: Avlöningar.

Anslag

1951/52 ......................................... 1 470 000

1952/53 (statsliggaren s. 171)

1 700 000

1953/54 (förslag) .................... 2 057 000 I

I årets statsverksproposition (bil.

6

, punkt 13) har Kungl. Maj :t före­

slagit riksdagen att, i avbidan på särskild proposition i ämnet, till Forti-

fikationsförvaltningen: Avlöningar för budgetåret 1953/54 beräkna ett för­

slagsanslag av

2

000

000

kronor. I samband därmed anmäldes att frågan

om organisationen av försvarets fastighetsförvaltning skulle upptagas till

behandling.

Nettoutgift

1 741 329

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

Öl

Yrkande.

Fortifikationsförvaltningen (skr. 24/i 1953) hemställer, att anslaget höjes

med 1 580 000 kronor.

ökning Minskning

1

. Ändrad organisation av försvarets fastighetsför­

valtning.

Överföring till fortifikationsförvaltningen av vissa

tjänster m. m......................................................................

1

081

000

2. 1 byrådirektör Ce 31 (sakanslag) — förste byrådi­

rektör Cp 9 (avlöningsanslag) ..................................... 25 572

3. Personalförstärkning.

1

pensionerad officer (chef för luftskyddsdetaljen)

1: 32

8

254

1 förste byråintendent Ce 29

21 984

2 byråingenjörer Ce 25

34 656

2

amanuenser enligt reglerad befordringsgång ...

26 328

1 skogstjänsteman Ce 19

............................................. 11868

1 kanslibiträde Cell .................................................. 9 000

4. 1 kanslibiträde Ca 11 (registrator på administrativa

byrån) — kontorist Ca 13 ............................................. 408

1 reparatör Ce 12—Ca 12 ............................................. —

5. Omräkning.

Löneklassuppflyttningar ............................................. 15 300

Rörligt tillägg ................................................................... 318 930

Genomförda löneregleringar ..................................... 58 700

Ökade inkomster av pensionsmedel ............................ 32

000

1 612 000

32 000

+ 1 580 000 1

1. Med skrivelse den 26 november 1951 avgav fortifikationsförvaltningen

och statens organisationsnämnd rapport över verkställda organisationsför-

sök rörande försvarets fastighetsförvaltning. De i rapporten avgivna för­

slagen berör huvudsakligen den regionala och lokala fastighetsförvalt­

ningen och innebär i huvudsak följande.

Militärbefälhavare skall vara regional fastighetsförvaltande myndighet

för samtliga inom militärområdet förlagda enheter (lokalmyndigheter) ur

krigsmakten. Undantagna skall endast vara Stockholms och Karlskrona

örlogsvarv samt Stockholms och Blekinge kustartilleriförsvar. Ifrågava­

rande organ skall lyda direkt under den centrala fastighetsförvaltande

myndigheten — fortifikationsförvaltningen. Militärbefälsstaberna skall för­

stärkas med fortifikationsofficerare och annan personal. Extra tjänster

och arvodestjänster föreslås skola utbytas mot pensionsberättigande

tjänster. Viss personal som nu avlönas från sakanslag föreslås bli avlönad

från avlöningsanslag.

52

Inom armén skall lantmilitära försvarsomradesstaber, regementen, ka­

rer in. fl. förband vara lokalmyndigheter i fastighetsfrågor. Vid förs^rs-

områdesstaberna skall fastighetsfrågorna handläggas av deltidstjänstgö­

rande officer och driftingenjör samt en aktiv underofficer ur fortifikations­

kåren. Vid truppförbanden skall finnas deltidstjänstgörande kasernofficer

och driftingenjör, kasernunderofficer — regelmässigt arvodesbefattning

__ samt arbetarpersonal. Vid vissa förband skall nuvarande arvodesbefatt-

ningar för skjutfälts- och kasernofficerare bibehållas.

Flygbasområdesstaber, flottiljer m. fl. förband skall vara lokalmyndig­

heter inom flygvapnet. Fastighetsfrågorna skall vid nyssnämnda staber

handläggas av "deltidstjänstgörande förvaltningsofficer och driftingenjör

samt fältmästare. Vid flygvapnets övriga lokalmyndigheter skall fastig-

hetsorganen organiseras enligt sannna grunder som vid arméns motsva­

rande förband.

Marinens lokalmyndigheter skall i stort sett bibehålla nuvarande orga­

nisation. Huvuddelen av fastighetsförvaltningen skall liksom hittills åvila

örlogsvarvens byggnadsdepartement (byggnadsavdelning) och kustartille­

riförsvarens fortifikationsförvaltningar. Vissa ytterligare befattningar skall

tillkomma.

Ett genomförande av den organisation för regional och lokal fastighets­

förvaltning för vilken nu redogjorts medför att lönekostnaderna för ifrå­

gavarande organ ökar med i runt tal 500 000 kronor. Merkostnaderna för

utökningen av fortifikationskårens personal har därvid upptagits i en­

lighet med det förslag för vilket i det följande kommer att lämnas en

kortfattad redogörelse. En kostnadsminskning av 360 000 kronor beräknas

uppkomma genom att fortifikationsförvaltningen kan avlastas vissa arbets­

uppgifter.

Över fortifikationsförvaltningens och organisationsnämndens rapport har

berörda myndigheter och organisationer avgivit yttranden. För inhäm­

tande av upplysningar rörande dessa torde få hänvisas till handlingarna.

Överbefälhavaren framlägger i sitt yttrande efter hörande av försvars-

grenscheferna och i samråd med fortifikationsförvaltningen och organisa-

tionsnämnden ett nytt förslag till organisation av fastighetsförvaltningen

inom försvaret. Detta förslag avviker från det i rapporten avgivna förslaget

rörande den regionala och lokala fastighetsförvaltningen i bland annat föl­

jande avseenden. Marinens och flygvapnets lokala myndigheter skall lik­

som för närvarande vara direkt underställda den centrala myndigheten.

Ifrågavarande myndigheter skall således icke sortera under militärbefäl­

havarna i deras egenskap av regionala myndigheter för fastighetsförvalt­

ningen. Militärbefälsstaberna föreslås skola erhålla en något annorlunda

personalförstärkning än den som föreslagits i rapporten. Fortifikations-

sektionerna vid militärbefälsstaberna anses böra organiseras på annat

sätt än som föreslagits i rapporten. Befattningen som kasernunderofficer

vid arméns lokalmyndigheter anses i vissa fall kunna besättas med över-

furir (rustmästare). Utöver den personal som föreslagits i rapporten skall

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

53

vid arméns förband finnas en kasernöverfurir. Marinens och flygvapnets

lokalmyndigheter föreslås i huvudsak bibehålla nuvarande organisation.

Flertalet lokalmyndigheter tillhörande flygvapnet föreslås erhålla bygg-

nadstekniskt biträde från fortifikationsförvaltningens organisation för

nybyggnadskontroll eller från annan myndighet.

Överbefälhavarens förslag, som har remissbehandlats, beräknas öka per­

sonalkostnaderna för den regionala och lokala fastighetsförvaltningen med

i runt tal 430 000 kronor. En kostnadsminskning till ett belopp av 140 000

kronor beräknas uppkomma genom att fortifikationsförvaltningen kan av­

lastas vissa arbetsuppgifter.

På grundval av överbefälhavarens nyssnämnda förslag har chefen för

armén den 21 november 1952 avgivit förslag till ändrad sammansättning

av fortifikationskåren. Förslaget innebär en utökning av fortifikations­

kårens stat med beställningar för 4 majorer,

6

kaptener, 23 förvaltare och

1 fanjunkare. Därjämte föreslås att 1 beställning för överste eller överste­

löjtnant och

1

beställning för överstelöjtnant utbytes mot

2

överstebeställ­

ningar, 5 beställningar för major utbytes mot 5 beställningar för överste­

löjtnant och

6

beställningar för major eller kapten utbytes mot

6

beställ­

ningar för major. Därest föreslagna förvaltarbeställningar inrättas kan

beställningarna för 3 fortifikationskassörer samt 20 förrådsmästartjänster

utgå ur organisationen. Förslaget medför fullt genomfört en kostnads­

ökning med 285 000 kronor. För nästa budgetår äskas beställningar för 2

kaptener och

10

förvaltare varjämte

1

beställning för major eller kapten

föreslås skola utbytas mot

1

beställning för överstelöjtnant.

Överbefälhavaren har i likhet med fortifikationsförvaltningen och orga-

nisationsnämnden föreslagit att kostnaderna för vissa tjänster avsedda

för fastighetsförvaltningen skall överföras från arméns och marinens av-

löningsanslag och vissa sakanslag till förevarande anslag. Samtidigt skall,

som i det föregående omnämnts, en viss förstärkning och stabilisering av

personalorganisationen äga rum. De på grundval av överbefälhavarens

förslag uppkommande merkostnaderna under förevarande anslag uppgår

sammanlagt till

1

081

000

kronor.

Fortifikationsförvaltningen förordar vissa ändringar i förhållande till

överbefälhavarens förslag såvitt avser personal med avlöning från sak­

anslag, avsedd för de s. k. nybyggnadsdistrikten.

Fortifikationsförvaltningen framhåller, att frågan om en minskning av

ämbetsverkets personalkader bör upptagas först sedan den regionala och

lokala organisationen vunnit erforderlig stadga.

2

. Ämbetsverket löreslar, att tjänsten för byrådirektör och chef för bygg-

nadsbyråns arbetssektion, nu avlönad från sakanslag med placering i Ce 31,

utbytes mot en tjänst för förste byrådirektör i Cp 9 med avlöning från

förevarande anslag.

54

3. För närvarande handhaves luftslcyddsärenden vid mobiliseringssek-

tionen inom ämbetsverkets befästningsbyrå av bland annat en kontrakts-

anställd pensionerad major. Ämbetsverket föreslår, att en arvodesbefatt-

ning för pensionerad officer i 1: 32 inrättas för de uppgifter som för när­

varande åvilar nyssnämnde major.

Sedan flygförvaltningen därom gjort framställning föreslår fortifika-

tionsförvaltningen att en tjänst för förste byråintendent i Ce 29 överföres

till fortifikationsförvaltningens avlöningsanslag. Ifrågavarande tjänst är

numera till övervägande delen avsedd för göroinål inom fortifikationsför­

valtningens verksamhetsområde.

Vid vardera av elektro- och värmesektionerna inom fortifikationsför­

valtningens byggnadsbyrå ombesörjer för närvarande en ingenjör i Ce 22

vissa revisionsbesiktningar m. in. Arbetsuppgifterna för nämnda ingen­

jörer är av sådan omfattning att en personalökning anses nödvändig.

Ämbetsverket föreslår att två tjänster för byråingenjör i Ce 25 inrättas för

besiktning av större anläggningar.

Då ämbetsverket år 1948 inrättades beräknades omfattningen av dess

personal med hänsyn till, bland annat, byggnadsvolymen för ämbetsverket.

Personalen har till följd av den sedermera ökade byggnadsvolymen ut­

ökats från omkring 450 till omkring 575 befattningshavare. Omfattningen

av personalärenden, vilka handlägges å administrativa byråns kanslisek­

tion, har i motsvarande grad ökat. För att kunna fullgöra de sålunda ut­

ökade arbetsuppgifterna har förvaltningen under budgetåret 1951/52, ut­

över i personalförteckningen upptaget antal amanuenser, anställt ytterligare

två. Då någon minskning av arbetsuppgifternas omfattning icke synes

vara att förvänta, föreslår ämbetsverket att två amanuenstjänster enligt

bestämmelserna om reglerad befordringsgång upptages i personalförteck­

ningen.

Fortifikationsförvaltningen beräknar att avsevärda kostnadsbespa­

ringar kan göras, om planerna för skogshushållningen uppgöres centralt

hos ämbetsverket i stället för, såsom för närvarande i regel är fallet, ge­

nom lokala förrättningsmän. Ämbetsverket föreslår därför att en tjänst

för skogstjänsteman i högst lönegraden Ce 19 inrättas.

Den föreslagna tjänsten för kanslibiträde är avsedd för diarieföring,

personalregistrering m. m. vid ämbetsverkets och fortifikationskårens chefs­

expedition.

4. Förslaget om att uppflytta 1 kanslibiträde (registrator på administra­

tiva byrån) till kontorist har framställts i tidigare anslagsäskande (prop.

1951: 110, s. 58).

Från och med budgetåret 1951/52 tillkom en tjänst för reparatör i Ca 13

i utbyte mot en tjänst för eldare i Ca 11. Ämbetsverket har förordnat

en annan än innehavaren av tjänsten i Ca 11 till innehavare av tjänsten

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

55

i Ca 13. Innehavaren av ifrågavarande tjänst i Ca 11 har förordnats till

tjänsteman i Ce 12. Ämbetsverket föreslår nu att sistnämnda tjänst ut­

bytes mot en ordinarie motsvarande tjänst.

Departementschefen.

Jag är icke beredd att utan ytterligare prövning taga slutlig ställning

till de framlagda förslagen till organisation av försvarets regionala och

lokala fastighetsförvaltning. På grundval av de verkställda undersök­

ningarna bör först undersökas huruvida icke fastighetsförvaltningen inom

områden med flera enheter ur krigsmakten kan samordnas. Härvid bör

även undersökas om icke flera enheter belägna i närheten av varandra

kan betjänas av ett gemensamt organ för fastighetsförvaltning. Det bör

framhållas att de olika försvarsgrenarnas problem inom detta förvalt­

ningsområde torde vara så likartade att möjlighet bör föreligga att, liksom

inom centralförvaltningen, samordna desamma i gemensamma förvalt­

ningsorgan. Om en sådan organisation kan genomföras bör kostnaderna

för verksamheten kunna nedbringas. Ifrågavarande prövning bör icke

hindra att den förutsatta översynen av fortifikationsförvaltningens orga­

nisation påbörjas under nästkommande budgetår, därest erforderlig orga-

nisationsexpertis kan ställas till förfogande härför.

Frågan om att ändra sammansättningen av fortifikationskårens per­

sonalstat sammanhänger nära med organisationen av försvarets fastighets­

förvaltning. Det av arméchefen avgivna förslaget i ämnet bör därför upp­

tagas till behandling i samband med behandlingen av resultaten av nyss­

nämnda förnyade prövning av fastighetsförvaltningens organisation.

Beträffande fortifikationsföx-valtningens personaluppsättning kan jag

icke nu förorda annan förändring än att jag tillstyrker, att en tjänst för

förste byråintendent i Ce 29 överföres från flygförvaltningen till forti-

fikationsförvaltningen samt att en befattning för reparatör i Ce 12 utbytes

mot en motsvarande tjänst i Ca 12.

Anslaget beräknar jag för budgetåret 1953/54 till 2 057 000 kronor enligt

följande.

Anslagsposten Avlöningar till ordinarie tjänstemän ökas med

6

600 kronor för ordinariesättning av en reparatör i Ca 12, 350 kronor för

löneklassuppflyftningar och

8

086 kronor på grund av genomförda löne­

regleringar till (410 000 +

6

600 + 350 +

8

086 =) i runt tal 425 000

kronor.

Posterna Arvoden till pensionerad personal i arvodesbefatt-

ningar, 127 000 kronoi’, samt Arvoden och särskilda ersättningar,

bestämda av Kungl. Maj :t, 9 840 kronor, uppföres med oförändrade

belopp.

56

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

Posten Avlöningar till övrig iake-ordinarie personal ökas

med 14 436 kronor för en tjänst för förste byråintendent i Ce 29, 9 660

kronor för löneklassuppflyttningar och 30 100 kronor på grund av genom­

förda löneregleringar samt minskas med

6

600 kronor för ordinariesätt­

ning av reparatör stjänsten. Posten ökas alltså med (14 436 + 9 660 -f-

30 100 —

6

600 =) 47 596 kronor till i runt tal 885 000 kronor.

Posten Rörligt tillägg ökas med 322 500 kronor till (417 660 -f-

322 500 =) 740 160 kronor.

Inkomstposten Pensionsmedel ökas med 32 000 kronor till (98 000

+ 32 000 =) 130 000 kronor.

Anslagshöjningen utgör 357 000 kronor.

Med hänsyn till att även den lägre extra ordinarie personalen vid for-

tifikationsförvaltningen förtecknas i personalförteckning, som fastställes

av Kungl. Maj :t, torde anslagsposten till avlöningar till övrig icke-ordinarie

personal även för nästa budgetår kunna betecknas förslagsvis. Posten bör

emellertid liksom hittills maximeras av Kungl. Maj:t.

Åberopande det anförda hemställer jag, att Kungl. Maj:t måtte föreslå

riksdagen att

a) på personalförteckningen för fortifikationsförvaltningen

uppföra dels under rubriken Tjänstemän å ordinarie stat

en tjänst för reparatör i lönegrad Ca 12, dels ock under

rubriken Extra ordinarie tjänstemän i högre lönegrad än

Ce 25 med avlöning från fortifikationsförvaltningens av-

löningsanslag en tjänst för förste byråintendent i lönegrad

Ce 29;

b) fastställa följande avlöningsstat för fortifikationsför­

valtningen, att tillämpas tills vidare från och med budgetåret

1953/54:

Avlöningsstat.

Utgifter:

1. Avlöningar till ordinarie tjänstemän, förslagsvis 425 000

2. Arvoden till pensionerad personal i arvodesbe-

fattningar, förslagsvis ............................................. 127 000

3. Arvoden och särskilda ersättningar bestämda av

Kungl. Maj :t, förslagsvis ......................................... 9 840

4. Avlöningar till övrig icke-ordinarie personal,

förslagsvis ................................................................... 885 000

5. Rörligt tillägg, förslagsvis ..................................... 740 160

Summa kronor 2 187 000

Särskilda uppbärdsmedel:

Pensionsmedel, förslagsvis ......................................... 130 000

Nettoutgift kronor 2 057 000

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

57

c) till Fortifikationsförvaltningen: Avlöningar för budget­

året 1953/54 anvisa ett förslagsanslag av 2 057 000 kronor.

[12] Fortifikationsförvaltningen: Omkostnader.

1951/52

.....................................

1952/53 (statsliggaren s. 173)

1953/54 (förslag) ....................

Anslag

220 000

270 000

295 000

Nettoutgift

220 402

I årets statsverksproposition (bil.

6

, punkt 14) har Kungl. Maj:t före­

slagit riksdagen att, i avbidan på särskild proposition i ämnet, till Forti­

fikationsförvaltningen: Omkostnader för budgetåret 1953/54 beräkna ett

förslagsanslag av 270 000 kronor.

Y rkanden.

Fortifikationsförvaltningen hemställer, att anslaget höjes med 28

000

kronor.

1. Höjda rese- och traktamentsersättningar ..........................................

8

000

2

. ökade löner och priser ..........................................................................

6

000

3. Höjda telefontaxor ...................................................................................

9

000

4. Anskaffning av skåp .................................................................................

5

000

1. För innevarande budgetår står 48 000 kronor till förfogande för rese­

ersättningar. Med hänsyn till att kostnaderna för personbefordran å järn­

väg stigit under år 1952 och högre traktamentsbelopp fastställts genom det

nya resereglementet föreslår ämbetsverket att anslagsposten till reseer­

sättningar höjes med 5 000 kronor. Resterande belopp, 3 000 kronor, avses

för att bestrida resekostnader in. in. för den skogs tjänsteman, för vilken

en tjänst föreslagits under föregående anslag.

2. För ökade löner till städningspersonal och höjda priser för rengö-

ringsmateriel beräknar ämbetsverket, trots viss kostnadsbesparande om­

läggning av städningstjänsten, ett ökat medelsbehov av

3

000

kronor.

Höjningen av priserna under år 1952 för skrivmateriel, kontorsutensilier

och inventarier beräknas medföra ökade utgifter på omkring

3

000

kronor.

3. Höjda avgifter för telefonabonnemang (omkring 20 %) och samtals-

avgifter (omkring 15%) föranleder en merkostnad av omkring 9 000

kronor.

4. Beloppet är avsett för nyanskaffning av skåp för förvaring av sam­

manställnings- och avstyckningskartor och ny ekonomisk karta över

landet.

28

000

Motiv.

58

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

Departementschefen.

Jag förordar, att förevarande anslag uppföres med 295 000 kronor för

nästkommande budgetår. Anslagshöjningen, 25 000 kronor, avses för att

täcka inträffade höjningar av traktamenten, resekostnader, taxor m. in.

samt möjliggöra att de viktigaste av nyanmälda behov kan tillgodoses.

Jag hemställer, att Kungl. Maj :t måtte föreslå riksdagen

att till Fortifikationsförvaltningen: Omkostnader för bud­

getåret 1953/54 anvisa ett förslagsanslag av 295 000 kronor.

[13]

Arméförvaltningen: Avlöningar.

Anslag

Nettoutgift

1951/52 ......................................... 1 350 000

1 719 192

1952/53 (statsliggaren s. 174

1 610 000

1953/54 (förslag) .................... 2 045 000

I årets statsverksproposition (bil.

6

, punkt 18) har Kungl. Maj :t före­

slagit riksdagen att, i avbidan på särskild proposition i ämnet, till Armé­

förvaltningen: Avlöningar för budgetåret 1953/54 beräkna ett förslags­

anslag av 1 725 000 kronor.

Yrkande.

Arméförvaltningen (skr. 20/s 1952) hemställer, att anslaget höjes med

177 000 kronor.

ökning

1. 1 biträde för skriv- och kontorsgöromål ..................................... 7 548

2. Uppflyttning i lönegrad av vissa tjänster ..................................... 26 772

3. 1 biträde för skriv- och kontorsgöromål — kontorsbiträde Ca

8

384

4. Omräkning.

Lönereglering enligt prop. 1952: 107 för pensionerad personal

i arvodesbefattningar ................................................................... 42 900

Löneklassuppflyttningar ................................................................... 22 246

Uppräkning av anslagsposten till avlöningar till övrig icke­

ordinarie personal ........................................................................... 28 795

Rörligt tillägg ............................................................................................ 48 440

177 085

Avrundat 177 000

Motiv.

1. Tjänsten avses för intendenturavdelningens drivmedelsbyrå, där per­

sonalförstärkning anses erforderlig.

2. Förslag till uppflyttningar i lönegrad har framställts beträffande

åtskilliga tjänster, varvid i huvudsak åberopats de med respektive tjänster

förenade arbetsuppgifternas art och omfattning.

3. Enligt grunderna för reglerad befordringsgång för biträdespersonal.

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

59

Departementschefen.

Vid behandlingen i det föregående av försvarets civilförvaltnings av-

löningsanslag har jag föreslagit att vid arméförvaltningen anställes en an-

skaffningschef med arvode från sakanslag och förutsatt att det skall an­

komma på Kungl. Maj :t att bestämma storleken av arvodet.

I nämnda sammanhang har jag vidare tillstyrkt att två för telefonister

avsedda kontorsbiträdestjänster i Ca

8

överföres från civilförvaltningen

till arméförvaltningen. Såsom arméförvaltningen föreslagit bör vidare enligt

grunderna för reglerad befordringsgång vid ämbetsverket inrättas en ny

kontorsbiträdestjänst i Ca

8

i utbyte mot en tjänst för biträde för slcriv-

och kontorsgöromål.

I övrigt kan jag icke nu tillstyrka några personalförändringar vid armé­

förvaltningen utöver dem som redan genomförts enligt riksdagens beslut

i anledning av propositionerna 1952: 241 och 245.

Anslaget beräknar jag för budgetåret 1953/54 till 2 045 000 kronor enligt

följande.

Posten Avlöningar till ordinarie tjänstemän ökas med 16116

kronor för 3 kontorsbiträden i Ca

8

och minskas med 10 548 kronor på

grund av viss omräkning i anledning av genomförda löneregleringar. Pos­

ten ökas alltså med (16 116 — 10 548 =) 5 568 kronor till (378 000 + 5 568

=)i runt tal 384 000 kronor.

Posten Arvoden till pensionerad personal i arvodesbefatt-

ningar ökas på grund av genomförd lönereglering med 28 308 kronor till

(365 000 -f 28 308 —) i runt tal 393 000 kronor.

Posten Arvoden och särskilda ersättningar, bestämda av

Kungl. Maj :t, 19 500 kronor, uppföres med oförändrat belopp.

Posten Avlöningar till övrig icke-ordinarie personal ökas

med 15 087 kronor för löneklassuppflyttningar och med 40 511 kronor på

grund av genomförda löneregleringar men minskas med 4 992 kronor med

hänsyn till ordinariesättning av en biträdestjänst. Posten ökas alltså med

(15 087 + 40 511 — 4 992 =) 50 606 kronor till (692 000 + 50 606 —) i

runt tal 745 000 kronor.

Posten Rörligt tillägg ökas med 338 000 kronor till (451 500 +

338 000 =) 789 500 kronor.

Inkomstposten Pensionsmedel minskas med 10 000 kronor till

(296 000 — 10 000 =) 286 000 kronor.

Anslagsökningen utgör 435 000 kronor.

Åberopande det anförda hemställer jag, att Kungl. Maj:t måtte föreslå

riksdagen att

a) på personalförteckningen för arméförvaltningen upp­

föra ytterligare tre kontorsbiträdestjänster i lönegrad Ca

8

;

b) fastställa följande avlöningsstat för arméförvaltningen,

att tillämpas tills vidare från och med budgetåret 1953/54:

60

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

Avlöningsstat.

Utgifter:

1. Avlöningar till ordinarie tjänstemän, förslagsvis 384 000

2. Arvoden till pensionerad personal i arvodesbe-

fattningar, förslagsvis ............................................. 393 000

3. Arvoden och särskilda ersättningar, bestämda av

Kungl. Maj :t, förslagsvis ......................................... 19 500

4. Avlöningar till övrig icke-ordinarie personal... 745 000

5. Rörligt tillägg, förslagsvis ..................................... 789 500

Summa kronor 2 331 000

Särskilda uppbördsmedel:

Pensionsmedel, förslagsvis ......................................... 286 000

Nettoutgift kronor 2 045 000

c) till Arméförvaltningen:

Avlöningar för budgetåret

1953/54 anvisa ett förslagsanslag av 2 045 000 kronor.

[14] Arméförvaltningen: Omkostnader.

Anslag

1951/52 ........................................ 510 000

1952/53 (statsliggaren s. 175)

590 000

1953/54 (förslag) ................... 680 000

I årets statsverksproposition (bil.

6

, punkt 19) har Kungl. Maj :t före­

slagit riksdagen att, i avbidan på särskild proposition i ämnet, till Armé­

förvaltningen: Omkostnader för budgetåret 1953/54 beräkna ett förslags­

anslag av 680

000

kronor.

Yrkande.

Arméförvaltningen hemställer, att anslaget höjes med 90 000 kronor.

Ökning

1. Sjukvård m. m................................................. 5 000

2. Höjda priser, taxor och löner in. m........... 85 000

90 000

Motiv.

1. Anslagsposten till Sjukvård m. m. (nu 17 900 kronor) anses med

hänsyn till belastningen under budgetåret 1951/52 böra uppräknas med

5 000 kronor.

2. Av ökningen belöper 10 000 kronor på bränsle, lyse och vatten, 21 000

kronor på renhållning och städning, 7 000 kronor på skrivmaterialier, pap­

Nettoutgift

635 200

per o. dyl., 32 000 kronor på telefon samt 15 000 kronor på övriga kostnader

av expensnatur.

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

61

Departementschefen.

En uppräkning av anslaget synes nödvändig med hänsyn till inträffade

prisstegringar in. m. Då jag ej har något att erinra mot arméförvaltningens

beräkningar föreslår jag att anslaget uppräknas med 90 000 kronor till

680 000 kronor och hemställer alltså, att Kungl. Maj :t måtte föreslå riks­

dagen

att till Arméförvaltningen: Omkostnader för budgetåret

1953/54 anvisa ett förslagsanslag av 680 000 kronor.

[15] Marinförvaltningens Avlöningar.

Anslag

Nettoutgift

1951/52 ......................................... 600 000

757 587

1952/53 (statsliggaren s. 176)

710 000

1953/54 (förslag) .................... 890 000

I årets statsverksproposition (bil.

6

, punkt 20) har Kungl. Maj:l före­

slagit riksdagen att, i avbidan på särskild proposition i ämnet, till Marin­

förvaltningen: Avlöningar för budgetåret 1953/54 beräkna ett förslagsanslag-

av 845 000 kronor.

Yrkande.

Marinförvaltningen (skr. u/s 1952) har hemställt, att anslaget höjes med

136 000 kronor.

Ökning Minskning

1. Arvodesbefattning för pensionerad officer 1:30 ....... 21 084

2. Arvodesbefattning för pensionerad underofficer 1:22

13 956

3. Omräkning.

Lönereglering enligt prop. 1952:107 ............................ 24 648

Rörligt tillägg ....................................................................... 104 910

150 642 13 956

Motiv.

Avrundat -f 136 000

1. och 2. En av de vid marinförvaltningen inrättade arvodesbe-

fattningarna för pensionerad underofficer i

1

:

22

avses för skeppsbygg-

nadsavdelningens expedition för hemliga handlingar. Befattningen inne­

has f. n. efter särskilt tillstånd av en pensionerad underofficer, som upp­

nått 65 års ålder. Enär, trots upprepade utlysningsförfaranden, befatt­

ningen icke kunnat återbesättas med lämplig underofficer, föreslår marin­

förvaltningen att den utbytes mot en arvodesbefattning för pensionerad

62

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

officer i 1: 30. Härför talar enligt ämbetsverket även det förhållandet att

befattningshavaren, därest han är officer, skulle enligt gällande föreskrifter

jämväl kunna anförtros förvaringen av s. k. kvalificerade hemliga hand­

lingar.

Departementschefen.

I anslutning till vad jag i det föregående anfört under försvarets civil­

förvaltnings avlöningsanslag räknar jag med att vid marinförvaltningen

fr. o. m. nästa budgetår skall kunna mot arvode från sakanslag anställas

en anskaffningschef.

I enlighet med vad jag i nämnda sammanhang vidare anfört räknar

jag för nästa budgetår i övrigt icke med några förändringar beträffande

personaluppsättningen vid marinförvaltningen utöver dem som redan ge­

nomförts enligt riksdagens beslut i anledning av propositionerna 1952: 241

och 245.

Anslaget beräknar jag för budgetåret 1953/54 till 890 000 kronor enligt

följande.

Posten Avlöningar till ordinarie tjänstemän ökas med 2 300

kronor på grund av genomförda löneregleringar, 4 200 kronor för vikariats-

och övertidsersättningar samt 800 kronor för löneklassuppflyttningar till

(231 000 + 2 300 + 4 200 + 800 =) i runt tal 238 000 kronor.

Posten Arvoden till pensionerad personal i arvodesbefatt-

ningar, ökas med 16

000

kronor på grund av genomförda löneregleringar

till (170 000 + 16 000 =) 186 000 kronor.

Posten Arvoden och särskilda ersättningar, bestämda av

Kungl. Maj:t, 7 800 kronor, uppföres med oförändrat belopp.

Posten Avlöningar till övrig icke-ordinarie personal höjes

med

6

700 kronor på grund av genomförda löneregleringar,

200

kronor

med hänsyn till uppflyttningar enligt reglerad befordringsgång, 4 500 kro­

nor för vikariats- och övertidsersättningar samt

2

200

kronor för löneklass­

uppflyttningar till (250 000 +

6

700 + 200 -f 4 500 + 2 200 =) i runt

tal 265 000 kronor.

Posten Rörligt tillägg höjes med 162 000 kronor till (193 200 +

162 000 =) 355 200 kronor.

Inkomstposten Särskilda uppbördsmedel höjes med 20 000 kronor

til! (142 000 + 20 000 =) 162 000 kronor.

Anslagsökningen utgör 180 000 kronor.

Åberopande det anförda hemställer jag, att Kungl. Maj:t måtte föreslå

riksdagen att

a) fastställa följande avlöningsstat för marinförvaltningen,

att tillämpas tills vidare från och med budgetåret 1953/54:

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

63

Avlöningsstat.

Utgifter:

1. Avlöningar till ordinarie tjänstemän, förslagsvis 238 000

2. Arvoden till pensionerad personal i arvodesbe-

fattningar, förslagsvis ............................................. 186

000

3. Arvoden och särskilda ersättningar, bestämda

av Kungl. Maj :t, förslagsvis

......................

7

800

4. Avlöningar till övrig icke-ordinarie personal...

265 000

5. Rörligt tillägg, förslagsvis ..................................... 355 200

Summa kronor

1

052 000

Särskilda uppbärdsmedel:

Pensionsmedel, förslagsvis ........ 162 000

Nettoutgift kronor

890 000

b) till Marinförvaltningen: Avlöningar för budgetåret

1953/54 anvisa ett förslagsanslag av 890 000 kronor.

[16] Marinförvaltningen: Omkostnader.

Anslag

1951/52 ....................................... 390 000

1952/53 (statsliggaren s. 177)

490 000

1953/54 (förslag) ................... 600 000

I årets statsverksproposition (bil.

6

, punkt 21) har Kungl. Maj:t före­

slagit riksdagen att, i avbidan på särskild proposition i ämnet, till Marin­

förvaltningen: Omkostnader för budgetåret 1953/54 beräkna ett förslags­

anslag av 550 000 kronor.

Yrkande.

Marinförvaltningen har hemställt, att anslaget höjes med 209

000

kronor.

Ökning

1. Ökade kostnader för sjukvård m. m.................................................... 4 000

2. Ökade taxor, priser och löner .............................................................. 46 000

3. Utökad verksamhet ...............................................................................

50

500

4. Nya lokaler ................................................................................................

3

g

300

5. Fjärrskriftförbindelse ...........................................................................

4

g Q00

6

. Anskaffning av skåp ...............................................................................

43

QOO

7. Anskaffning av kontorsmaskiner ...................................................... 23 000

8

. Viss försöksverksamhet .......................................................................

3

qqo

9. Anskaffning av vissa inventarier ......................................................

47

QOO

Nettoutgift

494 337

208 800

Avrundat 209 000

64

Kimgl. Maj:ts proposition nr 110.

Motiv.

1. Anslagsposten till sjukvård m. in. (nu 7 000 kronor) anses med hän­

syn till belastningen under budgetåret 1951/52 (omkring 11 000 kronor)

och beräknade möjligheter att tillsätta vakanta tjänster böra uppräknas

med 4 000 kronor.

2. Av ökningen belöper

6

000 kronor på bränsle, lyse och vatten, 20 000

kronor på renhållning och städning samt

20

000

kronor på telefon.

3. Av ökningen belöper 26 000 kronor på skrivmaterialier, papper o. dyl.,

1 000 kronor på blankettryck,

6

000 kronor på telefon samt 17 500 kronor

på inköp och underhåll av inventarier, bokinköp m. m.

4. Av ökningen belöper 12 000 kronor på bränsle, lyse och vatten, 18 300

kronor på renhållning och städning samt

6

000

kronor på telefon.

5. Med hänsyn till de utökade försvarsanstalterna vid Norrlandskustens

marindistrikt anses fjärrskriftförbindelse erforderlig mellan marinled­

ningen och marindistriktet. Kostnaden härför beräknas till 16 000 kronor.

6

. Ökningen hänför sig till anskaffning av skåp för förvaring av hem­

liga handlingar.

7. I äskandena för budgetåret 1952/53 anmält behov att nyanskaffa 18

skrivmaskiner och två räknemaskiner samt att inlösa förhyrda fyra skriv­

maskiner och lika många räknemaskiner har icke kunnat tillgodoses med

anvisat anslag. Kostnaderna härför beräknas alltjämt till 23 000 kronor.

8

. ökningen belöper på kostnader för prövning i rationaliseringssyfte

av nya kontorstekniska hjälpmedel.

9. Beloppet hänför sig till kostnader för att säkerställa marinledningens

behov av kontorsinventarier på evakueringsplatsen.

Departementschefen.

En ytterligare avsevärd uppräkning av detta anslag är nödvändig, främst

för att möta automatiska kostnadsökningar men även för att kunna i den

utsträckning så är ofrånkomligen erforderligt tillgodose det ökade behov

av medel för expensutgifter som föranledes av att verksamheten intensifie­

rats och nya lokaler tagits i bruk för ämbetsverkets räkning. Jag kan emel­

lertid icke tillstyrka att anslaget upptas med högre belopp än 600

000

kro­

nor, innebärande en anslagshöjning med

110

000

kronor.

Jag hemställer, att Kungl. Maj:t måtte föreslå riksdagen

att till Marinförvaltningen: Omkostnader för budgetåret

1953/54 anvisa ett förslagsanslag av 600 000 kronor.

[17] Flygförvaltningen: Avlöningar.

Anslag

1951/52 ......................................... 751 000

1952/53 (statsliggaren s. 177)

930 000

1953/54 (förslag) .................... 1 120 000

Nettoutgift

998 930

I årets statsverksproposition (bil.

6

, punkt 22) liar Kungi. Maj:t före­

slagit riksdagen att, i avbidan på särskild proposition i ämnet, till Flygför-

valtningen: Avlöningar för budgetåret 1953/54 beräkna ett förslagsanslag-

av

1

120

000

kronor.

Kungl. Maj:Is proposition nr 110.

gg

Y r kand e.

blygförvaltningen (skr. 14/s 1952) har hemställt, alt anslaget höjes med

190 000 kronor. Höjningen föranledes helt av omräkning av medelshehovet

enligt följande sammanställning.

1

. Ökad belastning på anslagsposten till arvoden till pensionerad

personal i arvodesbefattningar .............................................

2

. Reglerad befordringsgång ............................................

3. Lönereglering enligt prop. 1952:107 ............................

4. Löneklassuppflyttningar ................................................

5. Rörligt tillägg ....................................................

Ökning

8136

420

13 680

4 505

163 259

190 000

Departementschefen.

I det föregående har jag under fortifikationsförvaltningens avlönings-

anslag föreslagit att tjänsten för förste byråintendent i Ce 29 vid flygför­

valtningen fr. o. m. nästa budgetår överföres till förstnämnda ämbetsverk.

I enlighet med vad jag anfört vid behandlingen av försvarets civilför­

valtnings avlöningsanslag räknar jag för nästa budgetår icke i övrigt med

några personalförändringar vid flygförvaltningen utöver dem som redan

genomförts enligt riksdagens beslut i anledning av propositionerna 1952 •

241 och 245.

Anslaget beräknar jag för budgetåret 1952/53 till

1

120 000 kronor enligt

följande.

Posten Avlöningar till ordinarie tjänstemän ökas med 4 000 kro­

nor på grund av beslutade löneregleringar och med

1

000

kronor för löne­

klassuppflyttningar till (321 000 + 4 000 +

1

000 =) 326 000 kronor.

Posten Arvoden till pensionerad personal i arvodesbefatt­

ningar ökas med

8

000

kronor med hänsyn till belastningen och med

8

000

kronor på grund av beslutad lönereglering till

(100

000

+

8

000

1

8

000

=) 116

000

kronor.

Posten Arvoden och särskilda ersättningar, bestämda av

hungl. Maj:t,

8

900 kronor, uppföres med oförändrat belopp.

Posten Avlöningar till övrig icke-ordinarie personal ökas

med 13 300 kronor på grund av beslutade löneregleringar, 3 400 kronor för

löneklassuppflyttningar och 400 kronor i anledning av befordringar enligi

reglerad befordringsgång men minskas med 14 436 kronor på grund av

överföring till fortifikationsförvaltningen av förutnämnda tjänst i Ce 29.

5—230 83 Bihang till riksdagens protokoll 1953. 1 sand. Nr 110.

66

Posten upptages sålunda till (344 000 + 13 300 + 3 400 + 400 — 14 436 =)

i runt tal 350 000 kronor.

Posten Rörligt tillägg ökas med 168 000 kronor till (241 100 +

168 000 =) 409 100 kronor.

Inkomstposten Pensionsmedel ökas med 5 000 kronor till (85 000 +

5 000 =) 90 000 kronor.

Anslagshöjningen utgör 190 000 kronor.

Åberopande det anförda hemställer jag, att Kungl. Maj:t måtte föreslå

riksdagen att

a) ur personalförteckningen för flygförvaltningen avföra

en tjänst för förste byråintendent i lönegrad Ce 29;

b) fastställa följande avlöningsstat för flygförvaltningen,

att tillämpas tills vidare från och med budgetåret 1953/54:

Avlöningsstat.

Utgifter:

1. Avlöningar till ordinarie tjänstemän, förslagsvis 326 000

2. Arvoden till pensionerad personal i arvodesbe-

fattningar, förslagsvis .............................................. 116

000

3. Arvoden och särskilda ersättningar, bestämda av

Kungl. Maj:t, förslagsvis .........................................

8

900

4. Avlöningar till övrig icke-ordinarie personal ...

350 000

5. Rörligt tillägg, förslagsvis ......................................... 409 100

Summa kronor 1 210 000

Särskilda uppbördsmedel:

Pensionsmedel, förslagsvis ......................................... 90 000

Nettoutgift kronor 1 120 000

c) till Flygförvaltningen:

Avlöningar för budgetåret

1953/54 anvisa ett förslagsanslag av

1

120

000

kronor.

[18]

Flyglorvaltniiigen

:

Omkostnader.

Anslag

Nettoutgift

1951/52 ......................................... 440 000

621 826

1952/53 (statsliggaren s. 179)

600 000

1953/54 (förslag) .................... 750 000 I

I årets statsverksproposition (bil.

6

, punkt 23) har Kungl. Maj :t före­

slagit riksdagen att, i avbidan på särskild proposition i ämnet, till Flygför­

valtningen: Omkostnader för budgetåret 1953/54 beräkna ett förslagsanslag

av 700 000 kronor.

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

Kungi. Maj:ts proposition nr 110.

67

Yrkande.

Flygförvaltningen har hemställt, att anslaget höjes med 250

000

kronor.

1

. Ökade kostnader för sjukvård in. m.................................................

2

000

2. Höjda traktamenten, taxor, priser och löner .................................

57

000

3. ökade expenskostnader till följd av ökad verksamhet, personal-

ökningar och nya lokaler .......................................................................

150

500

4. Expenskostnader, som f. n. bestrides från andra anslag ...........

21

000

5. Ersättningsanskaffning av skrivmaskiner .....................................

5

500

6

. Utbyte av gardiner .......................................................................

4

qqo

7. Oförutsedda utgifter .........................................................

10

000

1. Anslagsposten till sjukvård m. in. (nu

5

000 kronor) anses med hän­

syn till belastningen under budgetåret 1951/52 (7 241 kronor) och med be­

aktande av höjda vårdavgifter å sjukhus böra uppräknas med

2

000

kronor.

2. Av ökningen belöper 5 000 kronor på resor och traktamenten, 18 000

kronor på renhållning och städning, 500 kronor på blankettryck samt 33 500

kronor på telefon.

3. Av ökningen belöper 16 000 kronor på bränsle, lyse och vatten i nya

lokaler för försvarets robotvapenbyrå och flygförvaltningens anpassnings-

laboratorium, 41 000 kronor på städning och

8

000 kronor på innerbevak-

ning av samma lokaler, 3 000 kronor på skrivmaterialier, papper o. dyl.,

57 500 kronor på telefon samt 25 000 kronor på inventarier.

4. Här avsedda kostnader hänför sig till vissa laboratorielokaler för

materielavdelningens elektriska byrå, vilka lokaler icke ingår i de av flyg-

forvaltningen disponerade utrymmena på Ladugårdsgärde. Av kostnaderna

belöper 3 000 kronor på bränsle, lyse och vatten, 4 000 kronor på städning,

3 000 kronor på telefon och 11 000 kronor på innerbevakning.

5. Beloppet avses för ersättningsanskaffning av 15 skrivmaskiner. Det

för innevarande budgetår anvisade anslaget beräknas icke lämna tillgång

till någon ersättningsanskaffning av skrivmaskiner.

6; Ett stort antal av de

1

flygvapnets ämbetsbyggnad uppsatta gardinerna

är så törslitna att de måste ersättas. Kostnaden härför beräknas till

4

000

kronor.

Departementschefen.

Även detta anslag ar det nödvändigt att uppräkna avsevärt med hänsyn

till automatiska kostnadsökningar och för att tillgodose de angelägnaste

av de nya medelsbehov som flygförvaltningen anmält. Jag kan emellertid

icke tillstyrka att anslaget upptas med högre belopp än 750

000

kronor,

innebärande en anslagshöjning med 150

000

kronor.

Jag hemställer, att Kungl. Maj :t måtte föreslå riksdagen

att till Flygförvaltningen: Omkostnader för budgetåret

1953/54 anvisa ett förslagsanslag av 750 000 kronor.

68

Kungl. Maj ris proposition nr 110.

[19]

Armén: Avlöningar till aktiv personal m. fl.

Anslag

Nettoutgift

1951/52 ..................................... 1122 000 000

157 042 082

1952/58 (statsliggaren s. 183) 143 000 000

1953/54 (förslag).................... 181 500 000

1 Därutöver 45 000 kronor överförda från anslaget Armén: Vissa repetitionsövningar m. m.

I årets statsverksproposition (bil.

6

, punkt 29) har Kungl. Maj:t föreslagit

riksdagen att, i avbidan på särskild proposition i ämnet, till Armén: Av­

löningar till aktiv personal m. 11. för budgetåret 1953/54 beräkna ett förslags­

anslag av 181 500 000 kronor.

Till följd huvudsakligast av förefintliga vakanser utvisar försvarsgrenar­

nas allmänna avlöningsanslag lägre belastning än vad som skulle vara fallet,

om alla i personalförteckningarna för armén, marinen och flygvapnet redo­

visade personalstater vore fyllda. För att såvitt möjligt erhålla överensstäm­

melse mellan anslag och belastning bär anslagen för varje budgetår be­

räknats med ledning av tillgängliga uppgifter om medelsförbrukningen på

anslag för tidigare budgetår.

Y rkanden.

Försvarets civilförvaltning föreslår i anslutning till yrkanden av chefen

för armén m. fl. myndigheter vissa personalförändringar in. m. vid armén.

Anslagsförändringar vid bifall till

Arméchefens m. il. yrkanden

civilförvaltningens förslag

Ökning Minskning Summa

1

. Vissa förändringar beträffande armé-

staben.

1 kapten Ma 27 ................................... 18 276

1

pensionerad officer i arvodesbe-

fattning 1: 30........................................ —

1

assistent Cg

22

—Ce 22.......................... —

1 kontorsskrivare Cg 19 —- assistent

Ce 22 ........................................................

2

088

1 kanslibiträde Ce 11, vakant.........

1 kansliskrivare Ce 15 — kontors­

skrivare Ca 19 .................................

1 kanslibiträde Ca 11 — kontorist

Ca 13...................................................

2 kanslibiträden Ce 11 — kontoris­

ter Ce 13................................................. —

Kuntfl. Maj:ts proposition nr Ilo.

69

Arméchefens m. fl. yrkanden

1

biträde för skriv- och kontorsgö-

romål — kanslibiträde Ce 11... .

1

biträde för skriv- och kontorsgö-

romål uppföres på personalför­

teckningen ........................................

2

. Indragningen av K 2 och T 2 N.

1 bataljonsläkare Ca 27, vakant . . .

1 kontorist Ca 13, vakant..................

1 köksföreståndare Ca 12..................

1 biträdande köksföreståndare Ca 10

5 pensionerade underofficerare i ar-

vodesbefattningar

1

:

22

..................

1 förrådsvaktmästare Ce 12, vakant

6

biträden för skriv- och kontorsgö-

romål............................................

Anslagsförändringar vid bifall till

civilförvaltningens förslag

Ökning Minskning Summa

20 364

4 140

636

9 310

17

340

31 926

3. Indragningen av infanteribefälhavar-

staben vid Stockholms kustartilleri­

försvar.

1 infanteribefälhavare Ma 33/30 —

överstelöjtnant Ma 33......................

1 intendent 1: 30 — kapten eller pen­

sionerad officer i arvodesbefatt-

ning Md 27/1: 30 ............................. _

2 förrådsförmän Ca 13.....................

4

430

2 förrådsmän Ce 11............................

4

pgg

1 kontorsbiträde Ca 8........................

1

735

1

biträde för skriv- och kontorsgöro-

4. Motorisering av A 4.

1 förvaltare Ma 23 ............................

1 arméingenjör Ce 24........................

1

furageunderofficer

1

:

22

...............

1 bataljonsveterinär Ca 23...............

2 överfurirer (i hovslagartjänst) Ma

14.....................................

2

furirer (i hovslagartjänst) Me 11/10

2 förrådsmän Ce 11............................

6

remontryttare Ce 1

1

.....................

70

Kungl. May.ts proposition nr 110.

Anslagsförändringar vid bifall till

Arméchefens m. fl.

yrkanden

civilförvaltningens förslag

Ökning

Minskning

Summa

5. Organisationen av fallskärmsjägar-

utbildningen.

1 major Ma 30 ...................................

1

byråingenjör Cg 27 — arméingen-

19 860

jör av 2. graden Ca 27 ..................

4 förrådsförmän Cg 13 — Ce 13 ...

_

1

förrådsman Cg 11—Ce 11.............

Hopptillägg............................................

66

240

+

86

100

6

. Omorganisation av hundväsendet.

Personalen vid arméhundväsendet

avföres från arméns stat...............

259 512

Vissa arvoden........................................

13

000

272 512

7. Flyttning av Norrköping—Linkö-

pings försvarsområdesstab.............

8

. Arméns underbefälsorganisation.

76 rustmästare (76 överfurirer) ....

697 072

157 överfurirer......................................

31 överfurirer .....................................

1 440 004

1

110

instruktörsaspiranter.............. 7 929 840

37 furirer..............................................

296 768

1 023 korpraler (konstaplar)...........

1 340 vicekorpraler (vicekonstaplar)

3 621 420

och meniga........................................

3 778 800 + 2 369 928

9. Personal för frivilligfrågor.

1 personalassistent Ce 19 vid armé-

staben............................................ .. .

11

868

7 pensionerade officerare i arvodes-

befattningar 1: 30, en vid varje mi-

litärbefälsstab .................................

_ ■' •

22 personalassistenter Ce 13, en vid

varje försvarsområdesstab...........

Arvoden till assistenter för frivillig-

frågor .................................................

+

11

868

10. Löneställningen för försvarsområ-

desbefälhavare.

Kommendanten i Stockholm, tillika

försvarsområdesbefälhavare för

Stockholms försvarsområde 2: 14

— Mo 14

........................................

11 no

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

71

Anslagsförändringar vid bifall till

Arméchefens m. fl. yrkanden

civilförvaltningens förslag

Ökning Minskning Summa

7 försvarsområdesbefälhavare Mo

14 eller 1: 36 — Mo 14 .................. 92 466

11 försvarsområdesbefälhavare 1: 36

— Mo 13 ............................................ 236 742

Försvarsomr ådesbefälhavaren för Ki­

runa—Jokkmokks försvarsområde

Ma 33 — Mo 13 ...............................

5

880

11

. Löneställningen för och redovisning­

en av vissa skolchefer.

Överstelöjtnant eller major Ma 33/30

vid arméstaben — chef för infan­

teriets kadettskola Ma 33/30 ....

Major Ma 30 vid arméstaben — chef

för artilleriets kadettskola Ma 30

Major Ma 30 vid infanteriskjutsko-

lan — chef för arméns skyddsskola

Ma 30...................................................

Major Ma 30 vid fälttygkåren — chef

för tygförvaltningsskolan Ma 33 . .

Major Ma 30 vid intendenturkåren

— chef för intendenturförvaltnings-

skolan Ma 33...................................

Major Ma 30 vid trängtrupperna —

överstelöjtnant eller major Ma

33/30 (chef för arméns underhålls-

skola)...................................................

12

. Tjänstegrensinspektörerna.

1

expeditionsunderofficer

1:22

vid

arméöverläkarens expedition ....

5

476

1 kontorsbiträde Ca

8

vid samma

expedition — kontorist Ca 13 ... .

1

biträde för skriv- och kontorsgöro-

mål uppföres på personalförteck­

ningen ................................................. ...

13. Utbyggnad av regementsofficerska-

dern vid luftvärnet.

1 överstelöjtnant eller major Ma

33/30 och 1 major Ma 30 (2 majo-

rer Ma 30) ........... .. . ....................... 40 520

+

5 476

+

40 520

72

Kuiujl. Maj:ts proposition

nr

110.

Anslagsförändringar vid bifall till

Arméchefens m. fl. yrkanden

civilförvaltningens förslag

Ökning Minskning Summa

14. Överflyttning av viss värnpliktsut-

bildning till luftvärnet.

1 fanjunkare Ma 19 vid kavalleriet

överföres till luftvärnet.................. —

1 fanjunkare Ma 19 vid pansartrup­

perna överföres till luftvärnet . . .

1 sergeant Ma 16 vid trängtrupper-

na överföres till luftvärnet............. —

15. Utbyggnad av signaltruppernas (sig­

nalregementets) organisation.

1 major Ma 30 ................................... 21 084

1 kapten Ma 27................................... 18276

1 radiotelegrafist Ce 16 ...................... 10 488

3 radiotelegrafister Ce 16 — förste

radiotelegrafister Ce 18 (2 Ce 18)

1

704

16. Signalskolans organisation.

2 förvaltare eller fanjunkare Ma

21/19 — förvaltare Ma 23............. 3 216

1 förvaltningsunderofficer

1

: 22. . . .

5 476

2 instruktörer Cg 16 .......................... 20 976

4 rustmästare (överfurirer Ma 14). .

38 736

1 överfurir Ma 14 ............................... 9 684

1 förrådsförman Cg 13 — Ce 13 ...

1

kollektivavtalsanställd arbetare -

förrådsman Ce 11 .............................

8

652

1 kanslibiträde Ce 11 — kontorist

Ce 13................................................... 696

17. Radarskolans organisation.

1 överstelöjtnant eller major Ma 33/

30 vid luftvärnet — chef för ar­

méns radarskola Ma 33/30 ...........

2 kaptener Md 27 .............................. 35 304

1 tygverkmästare av 2. klassen Ca 19

11 400

1 biträdande ingenjör Cg 19 .......... 11 400

4 armétekniker Ca 14

.................... 37 200

1

förrådsman Ce 11.............................

8

304

2 vaktmästare Ce 10 .......................... 15

888

1

biträde för skriv- och kontorsgö-

romål...................................................

6

480

-f-

51 552

-j-

87 436

+

125 976

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

73

Anslagsförändringar vid bifall till

Arméchefens in. fl. yrkanden

civilförvaltningens förslag

Förändringar i övrigt beträffande

vissa personalstater.

Tr ängtrupp er na.

1 major Ma 30 överstelöjtnant

Ökning

Minskning

Summa

Ma 33...................................................

2 548

4 förvaltare Ma 21 Ma 23 ...........

Fälttygkåren.

3 majorer Ma 30 överstelöjtnan-

+

2 548

ter Ma 33 ..........................................

7 644

3 majorer Ma 30.................................

60 780

1 kapten Ma 27 — major Ma 30 . . .

2

816

Arvode till tygmästare ......................

780

6

kaptener Ma 27 ...............................

51 kaptener (ryttmästare) Ma 27 över-

104 644

föres från truppförband m. in. . .

1

kapten Md 27 vid Stockholms kust­

artilleriförsvarkapten Ma 27 vid

fälttygkåren........................................

2 förvaltare Ma 21 Ma 23

...............

14 förste tygförvaltare Ca 23 för­

valtare Ma 23, 26 tygförvaltare

Ca 23 förvaltare Ma 23, 12 tyg­

skrivare Ca 16 fanjunkare Ma

19; samtliga överföres från tyg-

staten ................................................

15 696

Särskilda befattningsarvoden...........

5 ingenjör förr ådsförvaltare Ca 22

förvaltare Ma 23, överföres från

ingenjör trupperna..........................

1 signalförrådsförvaltare Ca 22

förvaltare Ma 23; överföres från

signaltrupperna ...............................

1 fanjunkare Ma 19

.......................................

11 244

+

202 044

Tygstaten.

2 förste tygförvaltare Ca 22 — Ca 23

1 tygverkmästare av 2. klassen Ca 19 It 244

74

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

Anslagsförändringar vid bifall till

Arméchefens m. fl. yrkanden

civilförvaltningens förslag

Ökning Minskning Summa

6

tyghantverkare av 1. klassen Ca 18

64 392

14 tyghantverkare av 2. klassen Ca

16......................................................... 139 104

-f-

214 740

Fortifikationskåren.

1 major eller kapten Ma 30/27 —

överstelöjtnant Ma 33......................

2 548

2 kaptener Ma 27 ...............................

10 förrådsmästare Ce 16 (Cg 16) —

3 förvaltare Ma 23 och 7 förvalta-

34

888

re Ma 21 (10 förvaltare Ma 21). .

Intendenturkåren.

25 280

+

62 716

1 major Ma 30 — överstelöjtnant

Ma 33...................................................

2 548

2 kaptener Ma 27 — majorer Ma 30

5 632

1 kapten Ma27...................................

1 kapten Ma 27, övergångsvis kvar-

17 444

stående, avses såsom reserv.........

17 444

2 förvaltare (i kassatjänst) Ma 23. .

27 968

+

36 148

19. Förändringar i övrigt beträffande mi­

litär personal.

1 major eller kapten Ma 30/27 vid

A 9 överföres till artilleriskjutsko-

lan.......................................................

2 kaptener (ryttmästare) Md 27 vid

infanteriskjutskolan överföres till

arméns skyddsskola........................

1 domänofficer vid Järvafältet 1: 32

— domänofficer vid IV. militärbe-

fälsstaben 1: 32 ...............................

1 fanjunkare Ma 19 vid Kiruna—

Jokkmokks försvarsområdesstab

— förvaltare Ma 21........................ 1 296

2 sergeanter Ma 16 vid Kiruna—

Jokkmokks försvarsområdesstab

— fanjunkare Ma 19 ...................... 2 760

1

expeditionsunderofficer

1

:

22

vid

VI. militärbefälsstaben.................... 5 476

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

75

Anslagsförändringar vid bifall till

Arméchefens m. fl. yrkanden

civilförvaltningens förslag

Ökning Minskning Summa

2 förrådsunderofficerare 1:22 vid

I 15 och Kalmar—Växjö försvars-

områdesstab.....................................

1 uppbördsman för rustningsmate-

riel 1:22, vakant.............................

30 fänrikar............................................ 298 080

Stipendier till vissa fänrikar.............

2 000 _|_

305

612

20. Förändringar i övrigt beträffande ar-

méingenjörkåren.

1 armédirektör Ca 30........................

4 arméingenjörer av 2. graden Ce 27

— Ca 27 ............................................

1 armédirektör av 2. graden Ca 31

21 984

3 ingenjörer Cg 22 (sakanslag) —

arméingenjörer av 1. graden Ce 29

(arméingenjörer av 2. graden Ce

27)........................................... 52

332

1 arméingenjör av 1. graden Ce 29

(arméingenjör av 2. graden Ce 27)

17 028

1 arméingenjör av 2. graden Ce 27

17 028

1 arméingenjör Ce 22 •— Ce 24 (Ce

25)............................................ 2

508

110 880

21

.

Förändringar i övrigt beträffande lä-

kar- och sjukvårdspersonal.

1 bataljonsläkare Ca 27 vid infan­

teriets kadettskola ..........................

4 bataljonsläkare Ca 25 vid P 2 samt

Lv 1 — Lv 3......................................

1 läkare Cg 25 vid krigsskolan —

bataljonsläkare Ca 27 ....................

1 sjukgymnast Cg 13 (halvtidstjänst­

görande) vid II — Ce 13.............

1 sjukvårdsbiträde Cg 5 vid krigs­

skolan — Ce 5...................................

Arvoden till viss icke-ordinarie per­

sonal vid fältläkarkåren...........

Arvoden till bataljonsveterinärer vid

fältveterinärkåren........................

Arvoden till reservsjuksköterskor . .

18 276

62 528

1 812

265 000

12 000

5 000

. ........:

364 616

76

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

Arméchefens m. fl. yrkanden

22. Förändringar i övrigt beträffande för-

' råds-, vakt- och eldningspersonal.

1 skogvaktare Ce 16 vid P 2 ...........

Arvode till skogvaktare......................

1 skogvaktare Ca 16 för Järvafältet

— skogsmästare Ca 19....................

33 förrådsförmän Ce 13 — Ca 13. .

34 förrådsmän Ce 11 — förrådsför­

män Ca 13..........................................

7 förrådsmän Ce 11 — förrådsför­

män Ce 13 ........................................

2 förrådsförmän Ce 13......................

1 vaktmästare Ce 10 vid IV. militär­

befälsstaben — bilförare Ce 10. . .

1 vaktmästare Cg 10 vid Lv 2.........

1 bilförare Ce 10 vid VII. militärbe-

fälsstaben — garageförman Ce 13

1 förrådsmän Ce 11 vid infanteriets

kadettskola........................................

2

kollektivavtalsanställda arbetare

vid fortifikationsbefälhavarstaben

i Boden — förrådsmän Ce 11 ...

1 reparatör Cg 13 och 3 eldare Cg

10

vid S 1 (för signalskolan) överfö­

res till IV. militärbefälsstaben . . .

Vikariatslön Ca 17 för 1 maskinist

Ca 16 vid IV. militärbefälsstaben

1 eldare av 2. klass Ce 10 (vikariats­

lön Ce 12) vid Kiruna—Jokk­

mokks försvarsområdesstab — re­

paratör Ca 12...................................

3 eldare Cg 10, vid Kiruna—Jokk­

mokks försvarsområde, Lv 3 och

tygförvaltningsskolan......................

Anslagsförändringar vid bifall till

civilförvaltningens förslag

Ökning Minskning Summa

9 648

1 980

22 712

4 676

4 674

7 632

8

652

420

23 520

+

70 606

23. Förändringar beträffande ekonomi­

personal.

1 biträdande köksföreståndare Ce 14

vid tygförvaltningsskolan .............

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

77

Arméchefens in. fl. yrkanden

1 biträdande köksföreståndare Ca 14

vid A 1 överföres till tygförvalt-

ningsskolan........................................

1 husmoder av 2. klass Ce 10 (vika-

riatslön Ce 14) vid A 1 — biträ­

dande köksföreståndare Ce 14 . . .

1

husmoder av 2. klass Ce 10 vid

I 13 — biträdande köksförestån­

dare Ce 14 .......................................

3 kokerskor Ce

6

, vid I 20, A

6

och

Ing 3, uppföres på personalför­

teckningen .......................................

Anslagsförändringar vid bifall till

civilförvaltningens förslag

Ökning Minskning Summa

1

332

1 332

24. Förändringar i övrigt beträffande

kontorspersonal.

1 kontorsbiträde Ca

8

vid forlifika-

tionsbefälhavarstaben i Boden —

kontorist Ca 13

.............................

1 kontorsbiträde Ca

8

vid infante-

teriets kadettskola — kanslibiträde

Ca 11..................................................

1

biträde för skriv- och kontorsgöro-

mål vid Kiruna—Jokkmokks för

svarsområdesstab — kanslibiträde

Ca 11..................................................

7 biträden för skriv- och kontors -

göromål, 2 vid vardera av IV. mi-

litärbefälsstaben och fortifikations-

befälhavarstaben i Boden samt 3

vid VI. militärbefälsstaben—kans­

libiträden Ce 11.................................

1 kanslibiträde Cg 11, vid IV. mili-

tärbefälsstaben •—Cell...................

1 förste vaktmästare Ce 11 vid artil­

leri- och ingenjörofficersskolan —

kansliskrivare Ca 15...................... —

1 expeditionsvakt Ca 10 vid artilleri -

och ingenjörofficersskolan ...........

1 kanslibiträde Ce 11 vid artilleri-

ocb ingenjörofficersskolan (Cg 11)

8

652

78

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

Arméchefens m. fl. yrkanden

Anslagsförändringar vid bifall till

civilförvaltningens förslag

Ökning Minskning Summa

10

biträden för skriv- och kontors-

göromål, 4 vid arméstaben och

1

vid respektive I. och III. militär-

befälsstaberna.I15,T 4,artilleri-och

ingenjörofficersskolan samt Kal­

mar—Växjö försvarsområdesstab,

uppföres på personalförteckningen —

2

biträden för skriv- och kontorsgö-

romål vid Lv 4 ............................... 12 408

1

biträde för skriv- och kontorsgöro-

mål (halvtidstjänstgörande) vid

väg- och vattenbyggnadskåren ...

76 biträden för skriv- och kontors-

göromål — kontorsbiträden Ca

8

+

21060

25. Överföring till försvarets civilförvalt­

ning av vissa tjänster.

1

förrådsmästare Ce 16 .................... 10 488

1 förrådsman Ce 11.............................

8

652

1 kanslibiträde Ce 11 ........................

8

652

1 bilförare Ce 10 .................................

8

280

1 faktor Ce 18..................................... —

1 bokbinderiföreståndare Ce 12 . . .

9 000

1 offsettryckare Ce 12........................................ —

1 offsettryckare Ce 10 ........................

8

280

1 reprodulctionsfotograf Ce 10........................ —

1 litograf Ce 10 .................................................. —

1 typograf Ce 10 .................................

8

280

1 kopist Ce 10..................................................... —

1 bokbindare Ce 10 ..........................

8

280

1

biträde för skriv- och kontorsgö-

romål................................................................... — _ 69 912

26. Övriga personalförändringar m. m.

7 aktuarier Ca 27 vid militärbefäls-

staberna.............................................. —

1 överfurir Ma 14 vid Norrbottens

regemente — brandmästare Ce 17

vid Bodens försvarsområdesstab. .

1 224

1

montör Ca 13 (Cg 16) vid fortifi-

kationsbefälhavarstaben i Boden

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

79

Arméchefens m. fl. yrkanden

Anslagsförändringar vid bifall till

civilförvaltningens förslag

Ökning Minskning Summa

— förste montör Ca 16 (linjeför­

man Ca 17)........................................ 420

Personal på disponibilitetsstat.........

5

508

Indelt manskap................................... 21 000

Arvoden till militära och civilmilitä­

ra lärare............................................

5

100

Civila lärare.......................................... 100 000

Personalvårdsassistenter....................

11

060

Vissa bevakningskostnader............... 400 000

Höjning av de rörliga tilläggsförmå-

nerna ................................................ 27 225 000

Avlöningar till viss personal i verk-

stadsdrift............................................

2

304

000

+25 254 296

27. Rationaliseringen av stabs- och förvaltningstjänsten vid arméns för­

band m. m. medför eller bedömes medföra följande personalförändringar

fr. o. m. budgetåret 1953/54.

IV. militärbefälsstaben.

1 förvaltare Ma 21 — Ma 23....................

2 överfurirer Ma 14...................................

1

pensionerad underofficer

1:22

...........

1 kanslibiträde Cg 11 — Ce 11 ...............

3 biträden för skriv- och kontorsgöromål

ökning Minskning Summa

1

608

19 368

5 476

20 232________ +

46

684

Livgardesslcvadronen.

1 förvaltare Ma 21..................................... 13 164

2

pensionerade underofficerare

1

:

22

. .

10

952

2 kanslibiträden Ce 11 ............................... 17 304

1 förrådsman Ce 11 ...................................

8

652

3 hästskötare Ce 10 ................................... 24 840

4 hästskötare Cg 10.................................... 33 120

1

biträde för skriv- och kontorsgöromål

6

744

_|_

Vissa försvarsområdesstaber (Fo 11, 14,

18/16, 21, 22, 23/25, 4-2/41, 47/48,

51, 52, 61/62, 63 och 67).

2 kaptener Md 27 ........................................ 34

888

1 förvaltare Ma 21 — Ma 23 ....................

1

520

2 fanjunkare Ma 19 ................................... 22 488

79 384

80

Kungl. Maj:ls proposition nr 110.

Ökning

48 överfurirer Ma 14 ................................. 440 250

3 förrådsförmän Ca 13...............................

2 pensionerade officerare 1: 30 .............

1

pensionerad underofficer

1:22

...........

3 förrådsförmän Ce 13 ............................. 26 580

13 assistenter för frivilligfrågor ............. 50

000

12 kanslibiträden Ce 11 ............................. 98 304

7 förrådsmän Ce 11 ................................... 57 344

17 bilförare Ce 10 .....................................

24 biträden för skriv- och kontorsgöro-

mål....................................................................................

Minskning Summa

26 580

14 300

4 736

133 280

137 664 _}.

414

820

Artilleri- och ingenjörofficersskolan.

1

kansliskrivare Ce 15 ............................... 10 092

1 förste vaktmästare Ce 11......................... 9 684

1 kanslibiträde Ce I t.................................

8

652

1

biträde för skriv- och kontorsgöromål —

9

060

Ridskolan.

1 köksföreståndare Ca 17 ........................ 9 624

1

biträdande köksföreståndare Ca 14 . .

8

532

1 stallförman Ce 12 ................................... 7 932

8

hästskötare Ce 10 ................................... 58 368

6

vaktmästare Ce 10 ................................ 43 776

I eldare av 1. klass Ce 10 — maskinist

Ce 13 .........................................................

1 hantverkare Cg 12 — Ce 12..................

1 förrådsmän Ce 11...................................... 7 608

1 ekonomibiträde Ce 4 (vakant) ........... —

~j_

29 040

Herrevadsklosters remontdepå.

1 pensionerad officer 1: 32 — 1: 36 ...

3 064

1 pensionerad underofficer 1: 22 — 1: 23

768

10 remontryttare Ce 12 — remontdres-

sörer Ce 12................................................. —

1 hantverkare Cg 12 — Ce 12.................. —

4

T 2 :s mobiliseringscentral i Nora.

1

förråds vaktmästare Ce 12......................

8

528

1

förrådsmän Ce 11...................................

8

192

3 832

336

Knngl. May.ts proposition nr 110.

81

Motiv.

1

. Vissa förändringar beträffande arméstaben. Arméchefen har upprepat

ett tidigare framfört förslag om att inrätta en kaptensbeställning för inten­

dent med placering vid organisationsavdelningen, avsedd att handlägga

bl. a. ärenden rörande budgetberäkningar samt förvaltnings- och ekono­

miska ärenden i allmänhet. Civilförvaltningen tillstyrker förslaget och för­

ordar att beställningen redovisas på arméstabens personalförteckning.

Vid utrustningsavdelningens detalj II tjänstgör f. n., förutom viss kon­

torspersonal, två kaptener på arméstabens stat och en kapten inkallad på

vakant beställning. Därjämte kommenderas vid mera omfattande organisa­

tionsförändringar ytterligare personal till detaljen för att biträda med ut­

redningar in. m. Arméchefen har föreslagit att för detaljen ifråga inrättas

en arvodesbefattning för pensionerad officer i

1

: 30. Som skäl härför har

bl. a. framhållits att de till detaljen hörande arbetsuppgifterna måste hand­

läggas av till densamma mera permanent knuten personal och att vakanta

lönemedel beräknades icke komma att stå till förfogande efter den 30 juni

1953.

Civilförvaltningen ifrågasätter om icke i avvaktan på ytterligare erfaren­

heter beträffande arbetsbelastningen vid detaljen det erforderliga behovet

av arbetskraft kan tillgodoses på annat sätt än som föreslagits. Ämbets­

verket är av denna anledning icke beredd att tillstyrka arméchefens förslag

i nu berörd del.

Vid arméstaben finns enligt Kungl. Maj ds medgivande inrättad en extra

tjänst för assistent i Cg

22

, avsedd för bilddetaljen. Civilförvaltningen till­

styrker förslag av arméchefen om att extraordinariesätta tjänsten från och

med nästa budgetår. Ämbetsverket förutsätter emellertid att frågan om tjäns­

tens lönegradsplacering kommer att prövas av 1949 års tjänsteförtecknings-

kommitté.

Enligt Kungl. Maj ds medgivande finns vid arméstabens taktikavdelning,

med vakanthållande av en kanslibiträdestjänst i Ce 11, inrättad en tjänst

för kontorsskrivare i Cg 19, avsedd för avdelningens reglementsdetalj. Ar­

méchefen har föreslagit att kanslibiträdestjänsten i Ce 11 från och med

den

1

juli 1953 ersättes med en assistenttjänst i Ce 22, för vilken borde

tillämpas den för amanuenspersonal gällande befordringsgången. I anled­

ning av arméchefens förslag förordar civilförvaltningen att den extra kon-

torsskrivartjänsten utbytes mot en extra ordinarie tjänst och att kanslibi­

trädestjänsten därvid indrages. Frågan om den nya tjänstens lönegrads­

placering bör enligt civilförvaltningen prövas av tjänsteförteckningskom-

mittén.

Arméchefen har föreslagit, att en för arméstabens utrustningsavdelning

avsedd kansliskrivartjänst i Ce 15 omvandlas till kontorsskrivartjänst i

Ca 19. I avvaktan på ytterligare erfarenheter i fråga om arbetsbelastningen

vid avdelningen har civilförvaltningen ansett sig icke böra biträda förslaget.

6—250 53 Bihang till riksdagens protokoll 1953. 1 samt. Nr 110.

82

Kungl. Maj:ts proposition nr tlO.

Vad angår förslag av arméchefen att omvandla en ordinarie och en extra

ordinarie kanslibiträdestjänst, avsedda den ena för arméchefens och den

andra för arméstabschefens handsekreterare, till kontoristtjänster erinrar

civilförvaltningen om att ämbetsverket tidigare tillstyrkt att tjänsterna

uppflyttas till 13 lönegraden. Med hänsyn till att tjänsternas lönegradspla-

cering varit föremål för prövning i samband med 1947 års biträdesutrednings

arbete, anser ämbetsverket sig emellertid icke nu böra räkna med ändrad

löneställning för tjänsterna ifråga. Av samma skäl kan ämbetsverket ej

heller biträda förslaget av arméchefen att omvandla en för organisations-

avdelningen avsedd extra ordinarie kanslibiträdestjänst till kontoristtjänst

samt att utbyta en tjänst för biträde för skriv- och kontorsgöromål, likaledes

avsedd för organisationsavdelningen, mot en kanslibiträdestjänst.

Däremot tillstyrker civilförvaltningen i enlighet med förslag av armé­

chefen att en extra tjänst för biträde för skriv- och kontorsgöromål, avsedd

för växeltelefonist vid trängavdelningen, upptages i arméns personalför­

teckning för andra extra ordinarie tjänstemän än manskap.

2. Indragningen av K 2 och T 2 N. Enligt Kungl. Maj :ts medgivande må

vissa av de i personalförteckningarna för budgetåret 1951/52 för Skånska

kavalleriregementet (K 2) och Göta trängregementes kompani i Nora (T 2 N)

upptagna tjänsterna, anknutna till kavalleriets mobiliseringscentral i Ljung-

byhed (Kavmobc L) respektive T 2, bibehållas tillsvidare under budget­

året 1952/53 eller intill viss närmare angiven tidpunkt. Samtliga de tjänster,

vilka sålunda må bibehållas för viss begränsad tid, nämligen

1

bataljons-

läkarbeställning i Ca 27 och 5 arvodesbefattningar i 1:22, samtliga vid

K 2, samt

6

tjänster för biträden för skriv- och kontorsgöromål, blir enligt

vad civilförvaltningen framhåller överflödiga under innevarande budgetår.

Vad angår de tjänster, som må finnas kvar tillsvidare under samma budget­

år, anmäler civilförvaltningen att följande tjänster efter ledigblivande kunna

indragas, nämligen 1 kontoristtjänst i Ca 13, 1 förrådsvaktmästartjänst i

Ce 12 och 1 biträdande köksföreståndartjänst i Ca 10 vid K 2 samt 1 köks-

föreståndartjänst i Ca 12 vid T 2 N.

3. Indragningen av infanteribefälhavarstaben vid Stockholms kustartilleri-

försvar. Genom beslut den

6

juni 1952 har Kungl. Maj :t fastställt ändrad

organisation av Stockholms kustartilleriförsvar (SK) samt Vaxholms kust­

artilleriregemente, att tillämpas från och med den 1 oktober 1952. Beslutet

innebär bl. a., att den nuvarande infanteribefälhavarstaben i Vaxholm

skall utgå ur organisationen och ersättas av en infanteriavdelning, ingående

i den nya kustartilleriförsvarsstaben.

Civilförvaltningen har under förevarande punkt angivit de personalför­

ändringar, som blir erforderliga i anledning av beslutet. Förändringarna

framgår av sammanställningen i det föregående. De hittillsvarande för in­

fanteribefälhavarstaben avsedda tjänsterna för förråds- och kontorsperso-

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

33

nal förutsätter civilförvaltningen skola redovisas på marinens personalför­

teckning.

4. Motorisering av A i. Arméchefen har framhållit att, sedan motorise-

ringen av Göta artilleriregemente (A 2) genomförts, A 4 vore det enda häst-

anspända artilleriförbandet samt föreslagit att av A 4 organiserade artilleri­

divisioner efter hand skall övergå till motordragning, att utbildning av

värnpliktiga i motoriserad artilleritjänst skall påbörjas våren 1954 och att

nya personalstater skall tillämpas från och med den

1

april 1954.

Civilförvaltningen har i princip icke något att erinra mot att fastställd

normalorganisation för motoriserat artilleriregemente göres tillämplig på

A 4. Ämbetsverket ifrågasätter emellertid, huruvida anledning föreligger att

redan för nästkommande budgetår beräkna tjänster och medel för ifråga­

varande ändamål. Frågan om personaluppsättningen i detalj syntes näm-

ligen icke kunna avgöras förrän efter särskilda organisationsundersök-

ningar vid regementet. I den mån nya ordinarie tjänster skulle komma

att erfordras redan från och med den

1

april 1954, bör enligt civilförvalt­

ningen Kungl. Maj :t äga rätt medgiva särskilda vikariatsförmåner åt den

som i anledning av omorganisationen får sig anförtrott mera kvalificerade

arbetsuppgifter än eljest. De jämkningar, som påkallas med avseende på

övrig personal, synes civilförvaltningen kunna av Kungl. Maj:t fastställas

sedan resultatet av blivande organisationsundersökningar föreligger. I per­

sonalförteckningarna för nästkommande budgetår bör emellertid enligt för­

valtningen angivas, att följande tjänster icke må återbesättas vid uppkom­

mande vakans, nämligen

1

bataljonsveterinär i Ca 23,2 överfurirer (i hov-

slagartjänst), 2 furirer (i hovslagartjänst), 2 förrådsmän i Ce 11 och

6

remontryttare i Ce 11.

5. Organisationen av fallslcärmsjägarutbildningen. Genom brev den 18

januari 1952 lämnade Kungl. Maj:t medgivande till utbildning försöksvis

av värnpliktiga i fallskärmsjägartjänst, avseende utbildningsåret 1952—

1953. Därvid föreskrevs bl. a., att instruktör och övrigt befäl vid grund­

läggande hopputbildning och tillämpningsövningar i fallskärmshopp finge

under vissa förutsättningar atnjuta särskild ersättning, s. k. hopptillägg,

med 430 respektive 360 kronor för månad. Kungl. Maj :t har sedermera

genom brev den 22 augusti 1952 meddelat bestämmelser om fortsatt utbild­

ning av värnpliktiga till fallskärmsjägare samt därvid medgivit bl. a., att

utbildning i fallskärmsjägartjänst av högst 90 värnpliktiga finge äga rum

jämväl under utbildningsåret 1953—1954, ävensom förordnat, att de i brevet

den 18 januari 1952 meddelade bestämmelserna skulle äga motsvarande

tillämpning beträffande ifragavarande utbildning; dock att den särskilda

ersättningen till instruktör och övrigt utbildningsbefäl skulle från och med

den 1 september 1952 utga med 460 respektive 390 kronor för månad.

Civilförvaltningen räknar med att fallskärmsjägarutbildningen, i över­

84

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

ensstämmelse med förslag av arméchefen, fr. o. in. nästa budgetår inordnas

i den ordinarie utbildningsverksamheten vid armén. Med utgångspunkt

härifrån biträder ämbetsverket förslag av arméchefen att

1

maj or sbeställ­

ning i Ma 30 inrättas för chefen för arméns fallskärmsjägarskola samt att

för skolans räkning såsom extra inrättade tjänster för

1

byråingenjör i

Cg 27 vid arméförvaltningen, 4 förrådsförmän i Cg 13 vid Lv 1 och 1

förrådsman i Cg 11 vid samma regemente omvandlas till tjänster med

fastare anställningsform enligt vad som framgår av sammanställningen i

det föregående. Majorsbeställningen och tjänsterna för förrådspersonal bör

enligt civilförvaltningen uppföras på särskild stat för skolan. Enligt Kungl.

Maj ds beslut den 30 december 1952 har förenämnda förrådsförmans-

tjänster fr. o. m. den

1

januari 1953 uppflyttats till packningsförmän i Cg 14.

I och med att fallskärmsjägar utbildningen lämnar försöksstadiet och in­

ordnas i arméns ordinarie utbildningsverksamhet bör enligt civilförvalt­

ningen kostnaderna för hopptillägg till instruktörer och övrigt befäl över­

föras från arméns övningsanslag till förevarande anslag. Civilförvaltningen

beräknar ifrågavarande kostnader under budgetåret 1953/54 till

66

240

kronor.

6

. Omorganisation av hundväsendet. Arméchefen har upprepat tidigare

framfört förslag att ombilda arméhundväsendet och arméhundskolan till

försvarshundväsendet respektive försvarets hundtjänstskola. Liksom ti­

digare förutsätter arméchefen, att för försvarshundväsendet avses särskilda

anslag under avdelningen D. Vissa för försvaret gemensamma ändamål.

— Civilförvaltningen biträder förslaget och räknar med att all f. n. från

arméns förevarande anslag avlönad, för arméhundväsendet avsedd per­

sonal avföres från arméns stat. I anslutning härtill bör enligt civilförvalt­

ningen kostnaderna för timarvoden till deltidstjänstgörande lärare vid ar­

méhundskolan överföras från arméns avlöningsanslag till avlöningsanslag

för försvarshundväsendet.

7. Flyttning av Norrköping—Linköpings försvarsområdesstab. Staben för

Norrköping—Linköpings försvarsområde (fo 42—41) är f. n. delad på två

förläggningsorter. Stabens huvuddel, bestående av stabs-, mobiliserings-,

tyg-, indendentur- och fortifikationsavdelningarna samt utbildnings- och

hemvärnsavdelningarna vid Norrköpings försvarsområde (fo 42), är förlagd

till Norrköping, medan utbildnings- och hemvärnsavdelningarna vid Lin­

köpings försvarsområde (fo 41) är stationerade i Linköping.

Arméchefen har föreslagit att principbeslut fattas, att försvarsområdes-

staben med stabs- och expeditionspersonal förlägges till Linköping samt

att, vid bifall till ett av överbefälhavaren avgivet förslag om sammanslag­

ning av ifrågavarande försvarsområden till ett försvarsområde, försvars­

området efter stabens flyttning till Linköping skall benämnas Linköpings

försvarsområde (fo 41). Till stöd för förslaget har anförts i huvudsak föl­

jande.

Kung!. Maj:ts proposition nr 110.

85

Uppdelningen på två förläggningsorter hade ur arbetssynpunkt visat

sig ofördelaktig. Personalen i Linköping måste ofta resa till Norrköping

för föredragningar för försvarsområdesbefälhavaren och för samråd med

personalen vid stabens huvuddel. Skriftväxling och talrika telefonsamtal

måste vidare äga rum. Resor till och från Linköping vore ofta nödvändiga

vid samarbete med länsstyrelsen, förbanden i Linköping och Röda korsets

distriktsstyrelse, i vilken försvarsområdesbefälhavaren inginge som militär

ledamot. Tillgången på övningsterräng, utbildningsbefäl, materiel m. m.

gjorde att repetitionsövningsförbanden under de krigsförbandsvisa repeti-

tionsövningarna i regel förlädes i trakten av Linköping. Den aktiva perso­

nalen vid försvarsområdesstaben rekryterades i regel från det närmaste

infanteriförbandet, vilket låge i Linköping, Avlösning skedde regelmässigt

vart tredje år, varvid flyttningsersättning och omplaceringstraktamente ut-

ginge till personalen. Tidvis krävdes förstärkning av försvarsområdessta-

bens personal främst för krigsplanläggning. Befäl ur förbanden måste där­

vid ställas till förfogande. Med stabens förläggning i Norrköping kunde

detta ske endast om särskilda medel för rese- och traktamentskostnader

ställdes till förfogande. Instruktörspersonalen för den frivilliga befälsutbild-

ningen och för utbildningen av hemvärnspersonalen erhölles från Linköping,

varför utbildnings- och hemvärnsavdelningarnas vid fo 42 arbete skulle

underlättas om dessa flyttades till Linköping. Rekryteringen av arvodes-

befattningarna vid staben skulle även underlättas, om staben vore förlagd

till Linköping. Stora förråd funnes i Norrköping och i närliggande orter,

varför förråds- och verkstadspersonal efter en flyttning av själva staben

fortfarande borde vara stationerad i Norrköping.

Lokaler för försvarsområdesstaben funnes f. n. icke tillgängliga i Lin­

köping. Sådana beräknades emellertid inom en nära framtid bli disponibla.

Den närmare tidpunkten kunde dock icke nu angivas.

Kostnaderna för stabens flyttning beräknades med dagens prisläge till

i runt tal 21 000 kronor. Härvid hade arméchefen utgått från att även sådan

vid staben anställd personal, som författningsenligt icke hade rätt till flytt­

ningsersättning, skulle medges sådan.

Civilförvaltningen tillstyrker att den föreslagna flyttningen av försvars­

områdesstaben kommer till stånd. Ämbetsverket delar arméchefens upp­

fattning att till flyttningsersättning författningsenligt icke berättigad personal

bör beredas ersättning för kostnader i samband med omflyttningen till Lin­

köping. Även rätt till omplaceringstraktamente bör enligt civilförvaltningen

kunna i förekommande fall utgå till dylik personal.

8

. Arméns underbefälsorganisation. Efter förslag av Kungl. Maj :t i propo­

sitionen 1952:120 (s. 9—31) beslöt riksdagen (skr. nr 331), att arméns

manskapsorganisation skulle utformas efter i huvudsak de riktlinjer, som

angivits i propositionen.

Arméchefen räknar med att övergången till den beslutade nya organisa­

tionen skall kunna ske under innevarande budgetår. Härvid avses de, som

anställts enligt volontärsystemet och som så önskar, skola överföras till den

nya organisationen, medan övriga bibehålies vid tidigare anställningsför­

hållanden intill kontraktstidens slut. De hösten 1951 och våren 1952 an­

86

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

ställda volontärerna genomgår med början den 1 april 1953 — tillsammans

med sådana som fullgjort sin första värnpliktstjänstgöring — instruktörs-

skola och avses skola utnämnas till extra ordinarie furirer omkring den

1 maj 1954. De värnpliktiga, vilka våren 1953 förtidsinskrives, avser armé­

chefen låta påbörja sin första tjänstgöring samma vår, så att de tillsammans

med värnpliktiga som fullgjort denna tjänstgöring i vanlig ordning kan an­

tagas som instruktörsaspiranter våren 1954.

Vad angår behovet av instruktörer räknar arméchefen med att inom den

närmaste sjuårsperioden årligen skall tillkomma omkring 75 rustmästare

och 150 överfurirer eller sålunda sammanlagt omkring 225 underbefäl. An­

talet ordinarie furirer förutsättes under samma period bliva oförändrat, medan

däremot antalet extra ordinarie furirer beräknas kunna årligen minskas

med omkring 35. Totalt sett skulle alltså under de närmaste sju åren en

årlig ökning ske med (225—35—) 190 beställningar. Arméchefen fram­

håller, att denna ökning måste ses i samband med de minskningar, som till

följd av övergången till den beslutade organisationen kan ske beträffande

korprals- och vicekorpralsbeställningar samt beställningar för meniga. —

I fråga om behovet av underbefäl i inretjänstbefattningar räknar arméchefen

med att i medeltal 65 inretjänstbefattningar skall rekryteras under den

närmaste sjuårsperioden. Övergångsåret 1953/54 kan ett något större antal

besättas. Äldre överfurirer avses härvid för befattningar som vaktchefer

och tillsynsmän för utbildningsanordningar vid förbanden, garageförmän

m. m. vid försvärsområdesstaberna samt för vissa andra arbetsuppgifter,

som hittills fullgjorts av civila och civilmilitära befattningshavare.

För att tillgodose behovet av underbefäl för trupptjänst, vakttjänst och

tillsynsmän m. m. samt för att i övrigt genomföra den nya manskapsor-

ganisationen föreslår arméchefen att från och med nästa budgetår skall

tillkomma beställningar för 75 rustmästare, 155 överfurirer och 1 110 in­

struktörsaspiranter samt att samtidigt härmed ur personalförteckningen

skall utgå beställningar för 37 extra ordinarie furirer, 1 023 korpraler

(konstaplar) samt 1 340 vicekorpraler (vicekonstaplar) och meniga. Av de

75 rustmästarbeställningarna avses 19 skola utnyttjas för tillsynsmän, en

vid varje infanteriregemente, och 4 för ammunitionsredogörare vid för-

svarsområdesstaber. Av de 155 nytillkommande överfurirerna avses 48

skola tjänstgöra såsom vaktchefer. — I detta sammanhang torde vidare få

redovisas förslag av arméchefen att inrätta

1

rustmästarbeställning för

garageförman vid infanteriets kadettskola samt

2

överfurirsbeställningar

för chefer för stereomat- och verografanläggningar vid luftvärnsskjutskolan.

Civilförvaltningen uttalar att ämbetsverket icke haft anledning till erinran

mot arméchefens beräkningar av det erforderliga antalet beställningar för

vaktchefer och tillsynsmän för utbildningsanordningar men att ämbetsverket

anser behovet av instruktörer bli beroende av de resultat, till vilka pågående

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

87

befälsutredning kunde leda. Till förslaget att införa särskilda beställningar

för rustmästare ställer sig civilförvaltningen tveksam och erinrar om att

departementschefen till propositionen 1952: 120 (s. 30) förklarat sig icke

då kunna taga ställning till frågan om inrättande av beställningar för rust­

mästare. Detta spörsmål syntes emellertid civilförvaltningen vara av natur

att böra hänskjutas till prövning av 1949 års tjänsteförteckningskommitté.

Civilförvaltningen utgår i övrigt från att de av arméchefen för nästa bud­

getår föreslagna åtgärderna i fråga om övergången till den nya manskaps-

organisationen skall genomföras från och med nästa budgetår och räknar

därvid med att de föreslagna rustmästarbeställningarna utbytes mot över-

furirsbeställningar. — Ämbetsverket tillstyrker vidare i anledning av armé­

chefens förslag till statökningar, vilka ej beror på den ändrade underbe­

fälsorganisationen, att 3 överfurirsbeställningar tillkommer, avsedda 1 för

garageförman vid infanteriets kadettskola och

2

såsom chefer för om-

förmälda tekniska anläggningar vid luftvärnsskjutskolan.

I skrivelse den 12 februari 1953 framhåller statens organisationsnämnd,

att hittills utförda undersökningar visat att utbildningsavdelningen vid trupp­

förbanden måste förstärkas för att kunna handha nytillkomna fasta utbild-

ningsanordningar av olika slag. Enligt nämnden bör vid samtliga trupp­

förband tillkomma en befattningshavare, lämpligen av överfurirs grad, med

uppgift att biträda utbildningsofficeren vid handhavandet av anordningarna.

Nämnden föreslår alltså att för tillsynsmän för utbildningsanordningar skall

tillkomma — utöver de för infanteriet föreslagna 19 beställningarna —

ytterligare 31 överfurirsbeställningar.

9. Personal för frivillig frågor. Vid arméstaben finns inrättad en tjänst

för personalassistent i Ce 19, avsedd för handläggning av frivilligfrågor.

Arméchefen har upprepat ett i äskandena för innevarande budgetår fram­

fört förslag om att vid arméstaben inrätta ytterligare en dylik tjänst i utbyte

mot deltidsbefattning för assistent för frivilligfrågor. Vidare har arméchefen

föreslagit att, för handläggning av frivilligfrågor, 7 arvodesbefattningar för

pensionerade officerare i 1: 30 skall inrättas, en vid varje militärbefälsstab,

samt att, allteftersom rationaliserad organisation genomföres vid försvars-

områdesstaberna, dessa tillföres extra ordinarie assistenttjänster i 13 löne­

graden i stället för de nuvarande med månadsarvoden förenade assistent­

befattningarna.

Civilförvaltningen framhåller det angelägna i att åstadkomma en för­

stärkning av representationen för det frivilliga försvarsarbetet inom armé­

ledningen och tillstyrker därför att vid arméstaben tillkommer en personal­

assistent i Ce 19 i utbyte mot den deltidstjänstgörande assistenten för fri­

villigfrågor. Däremot är civilförvaltningen icke f. n. beredd tillstyrka för­

slaget att för angivet ändamål vid militärbefälsstaberna inrätta arvodesbe­

fattningar för pensionerade officerare. Civilförvaltningen har icke något

88

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

att erinra mot den föreslagna lönegradsplaceringen för assistenttjänster vid

försvarsområdesstaberna. Ämbetsverket ifrågasätter emellertid, om den

extra ordinarie anställningsformen bör ifrågakomma i andra fall än där

assistenten beräknas bli ianspråktagen för helårstjänstgöring. Enligt äm­

betsverkets uppfattning är det ur skilda synpunkter lämpligare att den

för endast del av år ianspråktagna assistenten avlönas medelst arvode, till

beloppet motsvarande lönen i 13 löneklassen. Civilförvaltningen förutsätter

att, i samband med att beslut fattas om försvarsområdesstabernas över­

gång till rationaliserad stabs- och förvaltningsorganisation, tjänster respek­

tive arvoden tillkommer i den omfattning som de verkställda organisations-

undersökningarna givit vid handen.

10. Löneställningen för försvarsområdesbefälhavare. Enligt gällande freds-

organisation är försvarsområdesbefälhavarna

20

till antalet. I gällande per­

sonalförteckningar finns för försvarsområdesbefälhavare uppförda — för­

utom 1 arvodesbefattning i 2: 14 för kommendant i Stockholm, tillika för­

svarsområdesbefälhavare för Stockholms försvarsområde, och

1

beställning

i Ma 33 för försvarsområdesbefälhavare för Kiruna—Jokkmokks försvars­

område, tillika chef för arméns jägarskola — 7 beställningar i Mo 14 och

18 arvodesbefattningar i 1: 36. Beställningarna i Mo 14 må vid behov tagas

i anspråk för omplacering av regementschefer till försvarsområdesbefäl­

havare. Beställningarna är härvid i första hand avsedda för försvarsom­

rådesbefälhavare för Malmö, Kristianstads, Kalmar—Växjö, Göteborg—

Halmstads, Norrköping—Linköpings, Uppsala—Västerås och Härnösand—

Sundsvalls försvarsområden men må i stället disponeras för annat för­

svarsområde. I den mån i enlighet härmed befattningar som försvarsom­

rådesbefälhavare uppehälles av ordinarie beställningshavare i Mo 14 skall

motsvarande arvodesbefattningar hållas vakanta (jfr prop. 1949: 135, s. 53).

Arméchefen återkommer till sitt för innevarande budgetår framförda

förslag om att för samtliga befattningar som försvarsområdesbefälhavare

avse beställningar på aktiv stat (prop. 1952: 120, s. 81 o. f.) och yrkar nu

att för

8

befattningar skall avses beställningar i Mo 14 och för övriga

beställningar i Mo 13. Civilförvaltningen har förklarat sig räkna med bifall

till förslaget.

11. Löneställningen för och redovisningen av vissa skolchefer. Civilförvalt­

ningen tillstyrker förslag av arméchefen att utbyta en beställning för överste­

löjtnant eller major vid arméstaben mot beställning för chef för infanteriets

kadettskola i Ma 33 eller Ma 30 samt beställning för major vid infanteri-

skjutskolan mot beställning för chef för arméns skyddsskola i Ma 30. Armé­

chefen har vidare föreslagit att en majorsbeställning vid arméstaben ut­

bytes mot beställning för chef för artilleriets kadettskola i Ma 30.

Jämlikt beslut av 1952 års riksdag har från och med innevarande bud­

getår löneställningarna reglerats för cheferna för krigshögskolan, infanteri-

Kungl. Maj:ts proposition nr HO.

89

skjutskolan, artilleriskjutskolan, luftvärnsskjutskolan, krigsskolan och ar­ méns underofficersskola. Chefen för armén har framhållit angelägen­ heten av att jämväl löneställningen för de skolchefer inom armén, vilka icke undersökts vid den översyn rörande placering i lönegrad av vissa chefs­ tjänster som föregått riksdagens omförmälda beslut, blir omprövade. Redan nu har emellertid arméchefen framlagt förslag om utbyte av

3

majorsbe-

ställningar mot 2 skolchefsbeställningar i Ma 33, avsedda för respektive tyg- och intendenturförvaltningsskolorna, samt

1

beställning för överste­

löjtnant eller major i Ma 33 eller Ma 30, avsedd som chef för arméns under- hållsskola.

Civilförvaltningen delar arméchefens uppfattning att den förordade över­ synen bör komma till stånd. Med ställningstagande till de av arméchefen i förevarande sammanhang framförda förslagen om ändrad löneställning för vissa skolchefer bör enligt civilförvaltningen anstå i avvaktan på resultatet av en dylik översyn. Enligt ämbetsverket bör samtliga ifrågavarande för skolchefer avsedda beställningar från och med nästa budgetår redovisas i personalförteckningar för respektive skolor.

12. Tjänstegrensinspektörerna. Arméchefen har med tillstyrkan av ci­ vilförvaltningen föreslagit, att för personaldetaljen vid arméöverläkarens expedition inrättas en arvodesbefattning för expeditionsunderofficer i

1

:

22

.

Till stöd för förslaget har arméchefen i huvudsak åberopat ökning av arbets­ bördan vid personaldetaljen, främst orsakad av de krigsförbandsvisa repe- titionsövningarna, ökningen av antalet värnpliktiga medicine och odonto- logie studerande samt av fältläkarkårens icke ständigt tjänstgörande personal.

Arméchefen har upprepat sitt tidigare framförda förslag att omvandla en för arméöverläkarens expedition avsedd kontorsbiträdestjänst i Ca

8

till

tjänst för kontorist i Ca 13. Civilförvaltningen räknar i avvaktan på att frågan om tjänstens lönegradsplacering kommer under bedömande av 1947 års biträdesutredning med oförändrad löneställning för ifrågavarande tjänst. Däremot tillstyrker civilförvaltningen förslag av arméchefen att en extra tjänst för biträde för skriv- och kontorsgöromål, avsedd för tjänstegrens­ inspektörerna, från och med nästa budgetår uppföres i arméns personal­ förteckning för andra extra ordinarie tjänstemän än manskap.

13. Utbyggnad av regementsofficerskadern vid luftvärnet. I 1942 års för­ svarsbeslut (prop. 1942: 210, s. 240 och 241) förutsattes att antalet rege- mentsofficerare vid luftvärnet vid fullt utbyggd organisation skulle vara 31, varav

20

majorer. I gällande personalförteckning finns för luftvärnet upp­

förda, förutom

1

beställning för alternativt major eller kapten, 29 regements-

officersbeställningar, varav 3 regementschefer i Mo 14, 4 kårchefer i Mo 13, 1 chef för luftvärnsskjutskolan i Ma 37, 3 överstelöjtnanter i Ma 33,1 överste­ löjtnant eller major i Ma 33 eller Ma 30 och 17 majorer i Ma 30. Den alternativa beställningen för överstelöjtnant eller major inrättades från och med budgetåret 1949/50 för chefen för arméns radarskola.

90

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

Arméchefen har upprepat sitt tidigare framförda förslag att vid luft­

värnet inrätta

1

beställning för överstelöjtnant eller major och

1

majors-

beställning (jfr prop. 1952: 120, s. 83). Beträffande behovet av beställning­

arna har anförts bl. a. följande.

Beställningen för överstelöjtnant eller major vore avsedd för lärare vid

luftvärnsskj utskolan då skolan är förlagd till Väddö och då kurs för vinter­

linjen vid luftvärnets kadettskola påginge vid skjutskolan. Övrig tid av-

såges vederbörande skola tjänstgöra vid arméstabens luftvärnsavdelning

och där utföra större reglementsarbeten samt sammanställa och bearbeta

från förbanden årligen insända skjutstatistiska uppgifter in. m. Ifråga­

varande läraruppgifter vid luftvärnsskj utskolan fullgjordes f. n. provisoriskt

av en för Lv 2 avsedd överstelöjtnant.

Majorsbeställningen vore avsedd för chef för luftvärnets kadettskola.

Den ökade krigsorganisationen medförde automatiskt en ökning av kadett­

skolans omfattning. Skolchefen borde med hänsyn till arbetsuppgifternas

art och omfattning vara regementsofficer. Behovet av skolchef kunde icke

längre tillgodoses genom kommendering från förbanden.

Civilförvaltningen tillstyrker liksom i äskandena för innevarande budget­

år att en ökning av antalet regementsofficersbeställningar vid luftvärnet

kommer till stånd, men ifrågasätter alltjämt, om det icke är tillfyllest att

tills vidare inrätta två majorsbeställningar.

14. Överflyttning av viss värnpliktsutbildning till luftvärnet. De i samman­

ställningen angivna överflyttningarna till luftvärnet av beställningar ur ka­

valleriet, pansartrupperna och trängtrupperna har med tillstyrkan av civil­

förvaltningen föreslagits av arméchefen (skr.

29/12

1 9 5 2) och sammanhänger

med den överföring till luftvärnet av värnpliktskontingenter från andra trupp­

slag, som från och med utbildningsåret 1951—1952 vidtagits som ett led i

strävandena att effektivisera luftvärnsutbildningen (jfr prop. 1952: 120,

s. 84).

15. Utbyggnad av signaltruppernas (signalregementets) organisation. Ar­

méchefen har framhållit att en förstärkning av signaltruppernas militära

personal på aktiv stat är ofrånkomlig. Ehuru det slutliga behovet 1. n. icke

kan exakt angivas, är det enligt arméchefen nödvändigt att redan från och

med den 1 juli 1953 tillföra signaltrupperna 1 majors- och 1 kaptensbe­

ställning. Innehavaren av den föreslagna majorsbeställningen avses som

lärare i sambandstjänst m. m. vid krigshögskolan, vilken befattning f. n.

provisoriskt uppehälles av den regementsofficer vid S 1, som är avsedd

att tjänstgöra som regementets utbildningsofficer. Den föreslagna kaptens­

beställningen åter är avsedd för lärare i sambandstjänst vid artilleri- och

ingenjörofficersskolan, vid vilken skola även signalofficersskola varje år

skall organiseras. Civilförvaltningen tillstyrker arméchefens förslag och före­

slår att beställningarna uppföres på respektive skolors personalförteck­

ningar.

Arméchefen har föreslagit att S 1 tillföres ytterligare 1 tjänst för radio-

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

91

telegrafist i Ce 16. Till stöd för förslaget har arméchefen åberopat behovet att för regementets radiostation, som är huvudstation i arménätet, och måste kunna fungera kontinuerligt hela dygnet, ha tillgång till kvalificerad av­ lösare åt den radiotelegrafist som nu avses för stationen. Arméchefen har vidare föreslagit att sistnämnda radiotelegrafist samt de två radiotelegrafist- tjänster vid regementet, som är placerade vid fasta radiostationen i Boden respektive vid IV. militärbefälsstabens radiostation, skall uppflyttas till Ce 18.

Civilförvaltningen tillstyrker att ytterligare

1

tjänst för radiotelegrafist

i Ce 16 inrättas samt räknar med att

2

dylika tjänster uppflyttas till 18

lönegraden.

16. Signalskolans organisation. I gällande personalförteckning finns för signaltrupperna uppförda

2

beställningar för förvaltare eller fanjunkare i

Ma 21 eller Ma 19, vilkas innehavare avses för lärarverksamhet m. m. vid signalskolan. Arméchefen har föreslagit att dessa beställningar omvandlas till förvaltarbeställningar i Ma 23 och därvid framhållit bl. a. att beställ­ ningarna tillkommit för att möjliggöra att i signalteknisk tjänst bibehålla särskilt kompetenta underofficerare med hög teknisk sakkunskap och fram­ stående undervisningsförmåga.

Civilförvaltningen ifrågasätter huruvida icke för här avsedda arbetsupp­ gifter borde avses civila eller civilmilitära ingenjör stjänster. Därest emellertid för ändamålet ansåges böra avses militära beställningar, hade ämbetsverket intet att erinra mot arméchefens förslag.

Arméchefen har föreslagit att vid signalskolan inrättas en arvodesbefatt- ning för förvaltningsunderofficer i

1

:

22

, avsedd för arbetsuppgifter sam­

manhängande med förvaltnings- och kaserntjänsten vid skolan. Civilförvalt­ ningen räknar med att den föreslagna befattningen tillkommer från och med nästa budgetår. Likaså räknar ämbetsverket i enlighet med förslag av armé­ chefen med att 2 tjänster för instruktörer i Cg 16 tillkommer vid signalskolan.

Arméchefen har i syfte bl. a. att möjliggöra erforderlig begränsning av övningsavdelningarnas storlek föreslagit att för befattningar som yrkesin- struktörer vid signalskolan inrättas 4 beställningar för rustmästare. Civil­ förvaltningen ifrågasätter om icke för befattningarna bör avses civil per­ sonal med härför lämplig teknisk utbildning. Därest emellertid militära beställningar prövas böra tillkomma för ändamålet, förordar ämbetsverket att 4 överfurirsbeställningar inrättas. Ett av arméchefen framställt förslag att för handhavande av filmverksamheten vid signalskolan inrätta en sär­ skild överfurirsbeställning biträdes av civilförvaltningen.

Vidare tillstyrker civilförvaltningen förslag av arméchefen om extra- ordinariesättning av en befintlig extra tjänst för förrådsförman i Cg 13 vid skolan ävensom att för befattningen som föreståndare för skolans verkstads- förråd, vilken befattning f. n. uppehälles av en kollektivavtalsanställd ar­

92

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

betare, inrätta en tjänst för förrådsman i Ce 11. Civilförvaltningen biträder

slutligen ett av arméchefen ånyo framfört förslag att omvandla den för

kassatjänsten vid signalskolan avsedda kanslibiträdestjänsten i Ce ll till

kontoristtjänst i Ce 13.

17. Radarskolans organisation. Ett av arméchefen framlagt förslag att

överföra den på luftvärnets stat uppförda, för chefen för arméns radar­

skola avsedda beställningen för överstelöjtnant eller major till särskild stat för

skolan biträdes av civilförvaltningen. Ämbetsverket tillstyrker vidare för­

slag av arméchefen att för skolan inrätta 2 kaptensbeställningar i Md 27,

avsedda den ena för skoladjutant, tillika biträdande chef för befälskurser,

chef för försöksavdelningen och förste lärare i radartjänst, samt den andra

för förste lärare i militärutbildning, tillika chef för mekanikerutbildningen,

ävensom att för skolans räkning beställningar tillskapas för

1

tygverkmästare

av 2. klassen i Ca 19 och 4 armétekniker i Ca 14.

Civilförvaltningen tillstyrker därjämte i enlighet med förslag av armé­

chefen att följande tjänster inrättas vid skolan, nämligen

1

tjänst för biträ­

dande ingenjör i Cg 19, avsedd för biträdande lärare, 1 tjänst för förråds­

man i Ce 11, avsedd för underhåll och vård av radarmateriel och övrig

teleteknisk utrustning, 2 tjänster för vaktmästare i Ce 10, avsedda för be-

vakningsgöromål, samt

1

tjänst för biträde för skriv- och kontorsgöromål.

18. Förändringar i övrigt beträffande vissa personalstater. Trängtrup-

perna. Arméchefen har med tillstyrkan av civilförvaltningen föreslagit, att

en av de för T 4 avsedda 3 majorsbeställningarna omvandlas till beställ­

ning för överstelöjtnant. Förslaget motiveras med att det visat sig vara en

bestämd nackdel, att T 4, som är ett av landets största regementen, saknar

överstelöjtnantsbeställning, medan för ettvart av övriga trängregementen

disponeras

1

överstelöjtnant och

2

majorer.

Arméchefen har vidare föreslagit, att 4 förvaltarbeställningar i Ma 21 vid

trängtrupperna, avsedda för sjukvårdsförrådsförvaltare vid trängförbanden,

skall inplaceras i 23 lönegraden. Till stöd härför har anförts bl. a., att sjuk-

vårdsförrådsförvaltarnas tjänst i stort sett överensstämmer med tyg- och

intendenturförvaltarnas såväl ifråga om kunskapskrav som ansvar. Mate-

rielens omfattning och till följd härav även antalet arbetare vid sjukvårds-

förråden är visserligen mindre än vid tyg- och intendenturförråden, men

i gengäld intar sjukvårdsförrådsförvaltarna en mera självständig ställning

i fråga om mobiliseringsplanläggningsarbetet än övriga förvaltare. Rege­

mentsläkare kan nämligen på grund av sina speciella tjänstgöringsför­

hållanden icke ägna lika mycket tid åt dessa frågor som tygofficer och in­

tendent.

Med hänsyn till att frågan om sjukvårdsförrådsförvaltarnas löneställ-

ning år 1952 varit föremål för statsmakternas prövning i samband

med riksdagsbehandlingen av tjänsteförteckningskommitténs förslag ro-

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

93

rande förvaltarbeställningarnas differentiering på skilda lönegrader, anser

sig civilförvaltningen icke kunna tillstyrka bifall till arméchefens förslag.

Arméchefen har återkommit till den av honom tidigare väckta frågan

om åstadkommande av förbättrade befordringsförhållanden inom fält-

tygkåren (jfr prop. 1951: 110, s. 78 o. f„ samt 1952: 120, s.

86

o. f.).

Arméchefen har härvid föreslagit utbyte av 3 majorsbeställningar, avsedda

för stabstygofficerare vid militärbefälsstaber, mot 3 beställningar för

överstelöjtnant. Förslaget tillstyrkes av civilförvaltningen.

Arméchefen har upprepat ett tidigare framfört förslag om att inrätta

3 nya majorsbeställningar vid fälttygkåren, avsedda för cheferna för de

efter omorganisation tillskapade centralförråden för tygmateriel vid A

4

,

A

6

och A 9 (jfr prop. 1952: 120, s. 87). Civilförvaltningen tillstyrker nu

förslaget. Ämbetsverket tillstyrker vidare förslag av arméchefen om utbyte

av 1 kaptensbeställning, avsedd för tygmästare vid Karlsborgs tygstation,

mot majorsbeställning. Härvid förutsättes att ett f. n. utgående arvode till

tygmästare å 780 kronor för år bortfaller.

Civilförvaltningen tillstyrker vidare förslag av arméchefen om att in­

rätta

6

kaptensbeställningar, avsedda 5 för biträdande tygofficer vid militär­

befälsstaber och

1

för adjutant tillika lärare vid tygförvaltningsskolan, även­

som att till fälttygkåren överföra 51 kaptens- (ryttmästar-) beställningar,

avsedda för tygofficerare vid truppförbanden, Bodens och Kiruna—Jokk­

mokks försvarsområden samt infanteriskjutslcolan. I

I skrivelse den 16 februari 1953 föreslår arméchefen att den nuvarande

för tygofficer vid Stockholms kustartilleriförsvar avsedda kaptensbeställ­

ningen i Md 27 utbytes mot kaptensbeställning vid fälttygkåren. Civilförvalt­

ningen uttalar att detta bör bli beroende på ställningstagande till förslaget

om att överföra förbandens tygofficerare till fälttygkåren.

Ett av arméchefen framfört förslag om att till Ma 23 uppflytta 2 förval-

tarbeställningar i Ma 21 vid fälttygkåren, avsedda för arméförvaltningens

tygavdelning, anser sig civilförvaltningen icke böra biträda, då frågan om

löneställningen för dessa beställningar redan varit föremål för prövning

av tjänsteförteckningskommittén.

Arméchefen har föreslagit att från tygstaten till fälttygkåren överföres

14 beställningar för förste tygförvaltare och 26 beställningar för tygförval­

tare, samtliga i Ca 23, samt 12 beställningar för tygskrivare (numera i

Ca 19) ävensom att de 40 förstnämnda beställningarna samtidigt omvand­

las till beställningar för förvaltare i Ma 23 och de 12 beställningarna för

tygskrivare till beställningar för fanjunkare i Ma 19. Samtidigt har armé-

chefen, med erinran om att förste tygförvaltarnas löneställning tidigare

överstigit övriga förvaltares, föreslagit att innehavarna av de från förste

tygförvaltare omvandlade förvaltarbeställningarna utöver sin lön skall er­

hålla särskilda befattningsarvoden i avvaktan på en omprövning av löne-

94

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

ställningen för dessa förvaltare. Civilförvaltningen biträder arméchefens

förslag utom såvitt avser inrättande av särskilda befattningsarvoden.

Arméchefen har föreslagit att 5 beställningar för ingenjörförrådsförval-

tare vid ingenjörtrupperna och

1

beställning för signalförrådsförvaltare vid

signaltrupperna (samtliga numera i Ca 23) överföres till fälttygkåren och

omvandlas till beställningar för förvaltare i Ma 23. Civilförvaltningen till­

styrker förslaget.

Civilförvaltningen framhåller att övergångsanordningar i anledning av

överföring till militär anställningsform av tygförvaltare och tygskrivare samt

av ingenjör- och signalförrådsförvaltarna bör vidtagas efter samma prin­

ciper, som förutsatts skola tillämpas beträffande den av 1951 års riksdag

beslutade överföringen av vissa underofficersbeställningar vid flygvapnet till

civilmilitära beställningar.

Av arméchefen framlagt förslag att vid fälttygkåren inrätta ytterligare

1 beställning för fanjunkare i Ma 19 (tygskrivare), vilket förslag är betingat

av den nya centralförrådsorganisationen, tillstyrkes av civilförvaltningen.

Tygstaten. För krigsmaterielverket finns i tygstatens personalförteck­

ning övergångsvis uppförda 2 beställningar för förste tygförvaltare i Ca 22.

Innehavarna av dessa beställningar uppnår båda pensionsåldern år 1954.

De bestrida de arbetsuppgifter som avses för 2 av de i krigsmaterielverkets

personalförteckning för extra ordinarie tjänstemän i Ce 25 eller lägre löne­

grader för verkets lokalförvaltningar uppförda

8

förste förrådsförvaltar-

tjänsterna i Ce 22. Enligt beslut av 1952 års riksdag under dess höstsession

(prop. 251, bil. A: 1) må från och med den 1 januari 1953 i stället för löner

i sistnämnda tjänster, av vilka med hänsyn till nyssnämnda anordning

endast

6

är tillsatta, utgå

8

vikariatslöner för förrådsförvaltare i Ce 23. I

skrivelse den 14 november 1952 har Civilmilitära tjänstemannaförbundet,

i syfte att tillförsäkra innehavarna av de båda beställningarna för förste

tygförvaltare i Ca 22 pensionsrätt efter 23 lönegraden, hemställt att beställ­

ningarna i fråga måtte utbytas mot beställningar för förste tygförvaltare

i Ca 23, vilka förutsatts skola vakantsättas vid avgång. Härvid behöver

vikariatslön i Ce 23 utgå endast till

6

förrådsförvaltare vid krigsmateriel­

verket.

I personalförteckningen för tygstaten finns uppförda, förutom tygför-

valtar- och tygskrivarbeställningar, beställningar för 39 tygverkmästare av 1.

klassen i Ca 21, 40 tygverkmästare av 2. klassen i Ca 19, 49 tyghantverkare av

1. klassen i Ca 18,

222

tyghantverkare av 2. klassen i Ca 16 och 382 armé­

tekniker i Ca 14. Arméchefen har föreslagit att vid tygstaten inrättas nya be­

ställningar för — förutom tidigare (p. 17) redovisade 1 tygverkmästare av 2.

klassen och 4 armétekniker för arméns radarskola — 1 tygverkmästare av 2.

klassen, avsedd som verkstadsföreståndare vid K 4,

6

tyghantverkare av 1.

klassen och 14 tyghantverkare av 2. klassen. Till stöd för förslaget att till­

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

95

föra tygstaten ytterligare

20

tyghantverkarbeställningar har arméchefen fram­

hållit att ytterligare 32 dylika beställningar återstår att inrätta för att det tidigare beräknade totala behovet skall fyllas (jfr prop. 1948: 209, s.

57

).

Härtill kommer av arméns radarkommitté preliminärt beräknade 18 tyghant­ verkarbeställningar för radarmekaniker. Arméchefens förevarande förslag tillstyrkes av civilförvaltningen.

Arméchefen har i sitt militärorganisatoriska underlag för budgetåret 1953/54 föreslagit att 1 beställning för alternativt major eller kapten vid fortifikationskåren utbytes mot beställning för överstelöjtnant samt att ytterligare

2

kaptensbeställningar inrättas vid kåren. I skrivelse den

21

november 1952 med förslag till personalorganisation för fortifikationskåren har arméchefen föreslagit att därutöver inrättas nya beställningar för

7

förvaltare i Ma 21 och 3 förvaltare i Ma 23, varvid 10 förrådsmästartjänster vid försvarsområdesstaber kan utgå. Civilförvaltningen tillstyrker numera nämnda förslag, dock med den jämkningen att ämbetsverket förordar att samtliga nya förvaltarbeställningar upptages i Ma 21.

Intendenturkåren. Arméchefen har föreslagit uppflyttning av dels 1 majorsbeställning till beställning för överstelöjtnant, avsedd för stabsinten- dent i militärområdesstab eller chef för centralt intendenturförråd, dels ock

2

kaptensbeställningar till beställningar för major, avsedda den ena

för försvarsstabens kvartermästaravdelning och den andra för en av de inom intendenturkåren som personalreserv avsedda beställningarna. För­ slaget tillstyrkes av civilförvaltningen.

För samtliga försvarsområdesstaber utom staben för Kiruna—-Jokkmokks försvarsområde finns inrättade för pensionerade officerare avsedda arvodes- befattningar som intendent i 1: 30. För intendentsgöromålen vid sistnämnda stab avses en av de på intendenturkårens stat uppförda kaptensbeställ­ ningarna. Enligt föreskrift till personalförteckningen må därjämte tills vi­ dare en dylik beställning tas i anspråk för intendent vid staben för Bodens försvarsområde, varvid under tiden den för intendent vid staben inrättade arvodesbefattningen skall hållas vakant (prop. 1951: 110, s. 114). Vid tre försvarsområdesstaber, nämligen Norrköping—Linköpings, Stockholms och Uppsala—Västerås, är enligt Kungl. Maj ds medgivande kaptener vid inten­ denturkåren förordnade att, med avstående av dem i egenskap av beställ- ningshavare på aktiv stat tillkommande avlöningsförmåner, uppehålla arvodesbefattningarna för intendent. Motsvarande är förhållandet med den för pensionerad officer avsedda arvodesbefattningen för förvaltnings- officer i 1: 30 vid infanteribefälhavarstaben i Karlskrona. Enligt armé­ chefens mening bör intendenturkåren i anledning av nyssnämnda anord­ ningar tillföras fyra kaptensbeställningar. För nästa budgetår föreslår arméchefen att en dylik beställning inrättas. Förslaget biträdes av civil­ förvaltningen.

96

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

Enligt gällande personalförteckning må till följd av indragningen av K 2

en övertalig kaptensbeställning vid intendenturkåren tills vidare bibehållas i

avvaktan på slutligt ställningstagande till organisationen av försvarsområ-

desstaberna och behovet av intendenter på aktiv stat vid dessa staber. Ar­

méchefen har föreslagit att ifrågavarande kaptensbeställning skall avses

för personalreserv vid intendenturkåren. Förslaget motiveras med önske­

målet att ha tillgång till kvalificerad arbetskraft för att möta uppkommande

krav på personal för utredningsuppdrag in. in. Civilförvaltningen anser sig

icke kunna tillstyrka en utökning av intendenturkåren för här avsett ända­

mål.

Arméchefen har med tillstyrkan av civilförvaltningen föreslagit att en

beställning för förvaltare i kassatjänst inrättas för att ingå i personalreserv.

Vid krigsskolan har sedan den 1 juli 1952 funnits inrättad en A-kassa,

till vilken såsom underkassor anslutits försvarsdepartementet med försva­

rets kommandoexpedition samt artilleri- och ingenjörofficersskolan. Då

den nya kassaorganisationen vid skolan visat sig lämplig, föreslår civilför­

valtningen (skr.

16/9

1952) att från och med den 1 juli 1953 ytterligare en

beställning för förvaltare i kassatjänst i Ma 23 inrättas vid intendentur­

kåren, avsedd för chef för kassan.

19. Förändringar i övrigt beträffande militär personal. Av organisato­

riska skäl samt för att medgiva en bättre överblick över personalens redo­

visning har arméchefen, med tillstyrkan av civilförvaltningen, föreslagit de

1 sammanställningen angivna överföringarna av

1

beställning för major

eller kapten vid Bergslagens artilleriregemente till artilleriskjutskolans stat,

2

beställningar för kapten (ryttmästare) vid infanteriskjutskolan till sär­

skild stat för arméns skyddsskola samt

1

för pensionerad officer avsedd

arvodesbefattning som domänofficer vid Järvafältet i 1: 32 till befattning

som domänofficer vid IV. militärbefälsstaben med samma löneställning.

Arméchefen har föreslagit att den för expeditionsföreståndare vid staben

för Kiruna—Jokkmokks försvarsområde avsedda fanjunkarbeställningen

omvandlas till beställning för förvaltare i Ma 21. Till stöd för förslaget,

som biträdes av civilförvaltningen, har anförts att de med befattningen i

fråga förenade arbetsuppgifterna är väl så omfattande som de vilka åligger

motsvarande befattningshavare vid de större förbanden. Civilförvaltningen

tillstyrker även i anslutning till tillämpade principer för ianspråktagande

av underofficerare på aktiv stat för expeditionstjänst yrkande av armé­

chefen att utbyta

2

sergeantsbeställningar, avsedda för expeditionsunder-

officerare vid samma försvarsområdesstab, mot fanjunkarbeställningar i

Ma 19.

Arméchefen har vidare föreslagit att vid VI. militärbefälsstaben inrättas

en arvodesbefattning för expeditionsunderofficer i

1

:

22

, avsedd som biträde

åt mobiliseringsofficeren.

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

97

Civilförvaltningen, som ansett det tveksamt om, i avvaktan på resultatet av en översyn av militärbefälsstabernas organisation, förslaget borde bi­ fallas, tillstyrker likväl i betraktande av de betydelsefulla arbetsuppgifter, för vilka den föreslagna befattningen är avsedd, att densamma inrättas från och med nästa budgetår.

Genom beslut den 23 maj 1952 medgav Kungl. Maj:t, att för omhänder- liavande av viss ammunitionsuppbörd m. m. finge tills vidare till och med den 30 juni 1953 tillfälligt mot vissa arvoden anställas en uppbördsman (förrådsmästare) vid såväl I 15 som Kalmar—Växjö försvarsområdesstab. Civilförvaltningen tillstyrker förslag av arméchefen att från och med nästa budgetår för ifrågavarande arbetsuppgifter inrätta arvodesbefattningar för förrådsunderofficer i 1: 22.

I gällande personalförteckning för pensionerad personal i arvodesbe­ fattningar finns under rubriken VII. militärbefälet upptagen en befattning för uppbördsman för rustningsmateriel i 1: 22. Arméchefen-har framhållit att befattningen ifråga, som ej är tillsatt, icke längre är erforderlig. Civilför­ valtningen räknar därför med att befattningen utgår ur personalförteck­ ningen.

I enlighet med förslag av arméchefen räknar civilförvaltningen med att antalet fänrikar under budgetåret 1953/54 skall utgöra 250 mot för inne­ varande budgetår beräknade 220, och att antalet nytillkommande fänrikar vid Bodenförbanden kommer att uppgå till 5 eller en mindre än som be­ räknats för budgetåret 1952/53. Härigenom nedbringas kostnaderna för stipendier till dylika fänrikar med 2 000 kronor.

20. Förändringar beträffande arméingenjörkåren. Slutläget för personal­ uppsättningen vid arméingenjörkåren fastställdes preliminärt genom beslut av 1948 års riksdag. Vissa jämkningar i detta beslut gjordes av 1949 och 1950 års riksdagar (jfr prop. 1951: 110, s. 78). Civilförvaltningen tillstyrker förslag av arméchefen att 1 beställning för armédirektör i Ca 30 på grund av inträffad avgång avföres ur personalför­ teckningen och att 4 beställningar för arméingenjörer av 2. graden i Ce 27 planenligt utbytes mot motsvarande ordinarie beställningar. Arméchefen har, med tillstyrkan av civilförvaltningen, föreslagit att 1 be­ ställning för armédirektör av 2. graden i Ca 31 inrättas för försvarsstabens signaltjänstavdelning. Arméchefen har vidare föreslagit att 2 nu sakanslagsavlönade radar- ingenjörer i Cg 22 vid Lv 3 och Lv 6 samt 1 sakanslagsavlönad vapeningen­ jör i samma lönegrad vid Lv 6 överföres till arméingenjörkåren med in­ placering i lönegrad Ce 29. Civilförvaltningen, som icke har något att erinra mot att den föreslagna överföringen till arméingenjörkåren kommer till stand, räknar dock med att för ändamålet inrättas 3 beställningar för armé­ ingenjör av 2. graden i Ce 27. 7—250 53 Bihang till riksdagens protokoll 1953. 1 samt. Nr 110.

98

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

Ett av arméchefen framställt förslag om att inrätta 1 arméingenjörsbe-

ställning av 1. graden, avsedd för signalingenjör vid VII. militärområdes-

staben, biträdes såtillvida av civilförvaltningen att ämbetsverket för detta

ändamål tills vidare räknar med tillkomsten av ytterligare 1 beställning

för arméingenjör av 2. graden i Ce 27. Civilförvaltningen tillstyrker vidare

förslag av arméchefen om att inrätta 1 beställning för arméingenjör av 2.

graden i Ce 27, avsedd för motoringenjör vid P 3.

Arméchefen har slutligen föreslagit att en beställning för arméingenjör

i Ce 22, avsedd för motoringenjör vid A 8, uppflyttas till Ce 24. Civilförvalt­

ningen förordar för sin del att beställningen i fråga utbytes mot beställning i

Ce 25.

21. Förändringar i övrigt beträffande läkar- och sjukvårdspersonal. Ar­

méchefen har återkommit till frågan om att inrätta en läkartjänst vid in­

fanteriets kadettskola och föreslagit att för nämnda skola inrättas en be­

ställning för bataljonsläkare i Ca 27 (jfr prop. 1952: 120, s. 79). Förslaget

tillstyrkes av civilförvaltningen.

Arméchefen har vidare upprepat sina i äskandena för innevarande

budgetår framförda förslag om att inrätta en bataljonsläkarbeställning i

Ca 25 för ettvart av P 2 samt Lv 1—Lv 3 (prop. 1952: 120, s. 90). Civil­

förvaltningen tillstyrker ånyo att de ifrågavarande beställningarna tillkom­

mer.

Arméchefen har, med tillstyrkan av civilförvaltningen och försvarets

sjukvårdsstyrelse, föreslagit att för krigsskolan inrättas en beställning för

bataljonsläkare i Ca 27 i utbyte mot en f. n. för skolan disponerad extra

tjänst för läkare i Cg 25. Förslaget har motiverats med att den personal,

som åtnjuter läkarvård vid krigsskolan, f. n. uppgår till ungefär samma

numerär som personalen vid en luftvärns- eller artillerikar och att nagon

förändring härutinnan icke är att emotse.

Civilförvaltningen tillstyrker vidare efter samråd med försvarets sjuk­

vårdsstyrelse ett av arméchefen anyo framfört förslag om att en vid I 1

inrättad extra tjänst för sjukgymnast i Cg 13 med halvtidstjänstgöring om­

vandlas till extra ordinarie, fortfarande med halvtidstjänstgöring (prop.

1952: 120, s. 91).

Enligt Kungl. Maj ds medgivande finns vid krigsskolan inrättad en extra

tjänst för sjukvårdsbiträde i Cg 5. Enligt försvarets sjukvårdsstyrelse före­

ligger ett stadigvarande behov av tjänsten. Civilförvaltningen föreslår med

hänsyn härtill att densamma omvandlas till extra ordinarie.

Enligt arméchefen bör arvoden beräknas för 72 bataljonsläkare vid fält­

läkarkåren, 90 fältläkarstipendiater och 10 batalj onsveterinärer vid fält-

veterinär kår en, innebärande i förhallande till innevarande budgetar, ök­

ning med 1 bataljonsläkare och minskning med 2 bataljonsveterinärer. Med

beaktande härav och under hänsynstagande till Kungl. Maj:t beslut den

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

99

5 maj 1952 angaende tillägg a arvoden åt vissa läkare, veterinärer, tand­ läkare och reservsjuksköterskor vid försvaret beräknar civilförvaltningen att ytterligare 265 000 kronor bör anvisas för viss icke-ordinarie personal vid fältläkarkåren och ytterligare 12 000 kronor för bataljonsveterinärer vid fältveterinärkåren.

Med hänsyn till den för reservsjuksköterskor genom förenämnda be­ slut den 5 maj 1952 genomförda arvodesregleringen bör enligt civilförvalt­ ningen för arvoden till denna personalkategori anvisas ytterligare 5 000 kronor. Ett av sjukvårdsstyrelsen framfört förslag att höja dagarvodet till reservsjuksköterska från 10 kronor till 12 kronor 75 öre anser sig civilför­ valtningen icke kunna biträda. Ämbetsverket ansluter sig däremot till ett förslag av sjukvårdsstyrelsen av innebörd att den i reservsjuksköterskekåren ingående personalen skulle medgivas rätt att vid tjänstårsberäkning för pension tillgodoräkna i kåren fullgjord tjänstgöring.

22. Förändringar i övrigt beträffande förråds-, vakt- och etdningspersonal. Med hänsyn till omfattningen av skogsbeståndet på P 2 :s övningsfält vid Hovdala har regementschefen upprepat tidigare framfört förslag om att vid regementet inrätta en särskild skogvaktartjänst, vilken nu föreslagits bli placerad i Ca 19 (jfr prop. 1951: 110, s. 91). Fortibkationsförvaltningen bar uttalat angelägenheten av att en skogvaktartjänst snarast inrättas vid P 2. Civilförvaltningen tillstyrker att tjänsten inrättas men räknar med att den inplaceras i Ce 16. Ämbetsverket utgår härvid från att det nuvarande arvodet på 1 980 kronor till tillsynsman vid Hovdalafältet avföres ur ve­ derbörlig arvodesförteckning. I anledning av det i sammanställningen redovisade av fortifikationsför- valtningen ånyo framförda förslaget om uppflyttning av en av de för Järva- fältet avsedda två tjänsterna för skogvaktare i Ca 16 till 19 lönegraden med tjänstebenämningen skogsmästare erinras om att en av berörda skogvaktar- tjänster enligt beslut av 1952 års riksdag numera uppflyttats till förste skog­ vaktare i Ca 19 (prop. 1952: 241, Bil. A: 16). Civilförvaltningen föreslår att 33 av de i arméns gällande personalför­ teckning för andra extra ordinarie tjänstemän än manskap uppförda be­ fattningarna för förrådsförmän i Ce 13 vid rationaliserade förband ordina­ riesättes från och med nästa budgetår. Civilförvaltningen föreslår att en för ammunitionsförråd avsedd förråds- mannatjänst i Ce 11 vid ettvart av följande 41 förband, nämligen I 1—I 8, I 11— I 21, Kl, K 3 och K 4, P 1—P 4, Lv 1—Lv 7, Ing 1—Ing 3, S 1 samt T 1—T 4 utbytes mot förrådsförmanstjänst i 13 lönegraden. Enligt civilför­ valtningens mening bör av ifrågavarande tjänster 34, nämligen de vid in­ fanteri-, pansar-, luftvärns- och trängförbanden, ordinariesättas, medan de övriga 7 tills vidare bör inrättas såsom extra ordinarie. Sedermera har en­ ligt beslut av 1952 års riksdag ifrågavarande 41 tjänster uppflyttats till tjäns­ ter för förrådsförmän i Ce 13 (prop. 1952: 241, Bil. D).

100

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

Enligt gällande personalförteckning skall de två för A 8 avsedda förråds-

förmanstjänsterna i Ce 13 disponeras längst intill den 1 oktober 19o2. De

kan alltså utgå ur personalförteckningen.

Ett av arméchefen framställt förslag att omvandla en tjänst för vakt­

mästare i Ce 10 vid IV. militärbefälsstaben till tjänst för bilförare i samma

lönegrad har redan genomförts enligt nyssnämnda riksdagsbeslut (prop.

1952: 241, Bil. D).

Civilförvaltningen räknar med att 1 extra tjänst för vaktmästare i Cg 10

vid Lv 2, avsedd för vissa bevakningsgöromål, tillkommer från och med

nästa budgetår. Av arméchefen framfört förslag om utbyte av en bilförar-

tjänst i Ce 10 vid VII. militärbefälsstaben mot tjänst för garageförman i

Ce 13 anser sig civilförvaltningen f. n. icke kunna biträda. Ämbetsverket

tillstyrker däremot, att vid infanteriets kadettskola inrättas en tjänst för

förrådsman i Cell, avsedd för förrådet för signal-, eldlednings- och be-

lysningsmateriel.

Arméchefen har föreslagit att i utbyte mot 2 kollektivavtalsanställda

arbetare inrätta 2 förrådsmannatjänster i Ce 11 vid fortifikationsbefälhavar-

staben i Boden. I avvaktan på resultatet av blivande organisationsunder-

sökningar vid staben är civilförvaltningen icke f. n. beredd tillstyrka för­

slaget.

Genom beslut den 15 juni 1951 föreskrev Kungl. Maj :t att de av signal­

skolan disponerade byggnaderna å Marieberg skulle från och med den 1

juli samma år vad beträffar kasernvården förvaltas av militärbefälhavaren

för IV. militärområdet. Härigenom kom ansvaret för skötseln av värme­

anläggningarna å Marieberg att åvila nämnda militärbefälhavare. I skri­

velse den 6 oktober 1952 har Sveriges arbetsledareförbund hemställt att

särskilt arvode måtte utbetalas åt den vid Livgardesskvadronen till tjänst­

göring placerade maskinisten vid IV. militärbefälsstaben för handhavandet

av berörda värmeanläggningar. Med hänsyn till att arbetsuppgifterna för

denne maskinist kommit att bli jämförbara med dem som åvilar maski­

nist vid anläggning i klassificeringsgrupp V, anser fortifikationsförvalt-

ningen att särskild ersättning bör utgå. Civilförvaltningen föreslår för sin del

att denna ersättning utformas så att innehavaren av maskinisttjänsten, vilken

är placerad i lönegrad Ca 16, medgives uppbära vikariatslön i 17 lönegraden.

Civilförvaltningen framhåller i detta sammanhang att någon överföring

till militärbefälsstaben av de för skötseln av anläggningarna å Marieberg

avsedda, på signalregementets stat uppförda tjänsterna, 1 reparatör i Cg 13

samt 3 eldare i Cg 10, icke kommit till stånd. Då detta medfört vissa

olägenheter, föreslår ämbetsverket att tjänsterna i fråga nu överföres till

militärbefälsstaben.

Enligt gällande personalförteckning finns vid Kiruna—Jokkmokks för-

svarsområdesstab inrättad en tjänst för eldare av 2. klass i Ce 10, vilkens

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

101

innehavare enligt föreskrift till personalförteckningen må förordnas att mot vikariatslön bestrida göromål som eljest ankommer på reparatör i Ce 12 (jfr prop. 1951: 110, s. 4750). Då de skäl som föranlett anordningen med vikariatslön — ifrågasatt omförläggning av arméns jägarskola — nu­ mera saknar aktualitet, tillstyrker civilförvaltningen ett av arméchefen framfört förslag att omvandla eldartjänsten till tjänst för reparatör i Ca 12.

Civilförvaltningen räknar slutligen med att från och med nästa budget­ år tillkommer 3 eldartjänster i Cg 10, vid Kiruna—Jokkmokks försvars- områdesstab, Lv 3 och tygförvaltningsskolan.

23. Förändringar beträffande ekonomipersonal. Vid tygförvaltningsskolans matinrättning tjänstgör f. n. innehavaren av den vid A 1 inrättade tjänsten för biträdande köksföreståndare i Ca 14. Såsom ersättare vid A 1 tjänst­ gör en övergångsvis anställd husmoder av 2. klass i lönegrad Ce 10, vilken enligt Kungl. Maj ds medgivande förordnats att tills vidare bestrida göromål, som eljest ankommer på biträdande köksföreståndare i Ce 14. Ett av armé­ chefen framställt förslag om att inrätta en tjänst för biträdande köksföre­ ståndare i Ce 14 vid tygförvaltningsskolan anser civilförvaltningen böra tillmötesgås i den formen att tjänsten för biträdande köksföreståndare i Ca 14 vid Al överföres till tygförvaltningsskolan och att A 1 tillföres en tjänst för biträdande köksföreståndare i Ce 14. Även vid 113 finns en övergångsvis anställd husmoder av 2. klass i Ce 10, som förestår matinrättningen vid Rommehed. Ämbetsverket tillstyrker på förslag av arméchefen att även för denna befattningshavare tillkommer en tjänst för biträdande köksföreståndare i Ce 14. Enligt meddelade bestämmelser avlönas f. n. från delposten Övrig extra personal tre övergångsvis anställda kokerskor i Ce 6, nämligen en vid Väs­ terbottens regemente, en vid Smålands artilleriregemente och en vid Bo­ dens ingenjörkår. Civilförvaltningen föreslår att nämnda kokersketjänster upptages i arméns personalförteckning för andra extra ordinarie tjänste­ män än manskap. 24. Förändringar i övrigt beträffande kontorspersonal. Arméchefen har föreslagit att en kontorsbiträdestjänst i Ca 8 vid fortifikationsbefälhavar- staben i Boden omvandlas till tjänst för kontorist i Ca 13. Då detta förslag är avhängigt av 1947 års biträdesutrednings arbete, anser civilförvaltningen sig icke kunna biträda detsamma. Av motsvarande skäl kan civilförvalt­ ningen icke heller tillstyrka förslag av arméchefen att omvandla dels 1 kontorsbiträdestjänst i Ca 8 vid infanteriets kadettskola och 1 tjänst för biträde för skriv- och kontorsgöromål vid Kiruna—Jokkmokks försvars- områdesstab till kanslibiträdestjänster i Ca 11, dels ock 7 biträdestjänster för skriv- och kontorsgöromål — av vilka 2 vid vardera av IV. militärbefäls- staben och fortifikationsbefälhavarstaben i Boden samt 3 vid VI. militär- befälsstaben — till kanslibiträdestjänster i Ce 11.

102

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

Vad angår ett av arméchefen framställt förslag att extra-ordinariesätta

en kanslibiträdestjänst i Cg 11 vid IV. militärbefälsstaben, avsedd för furage-

ocb proviantredovisning, uttalar civilförvaltningen att med ställningstagande

härtill bör anstå i avvaktan på resultatet av den översyn av anställnings-

och avlöningsförhållandena för biträdespersonalen vid angivna myndighet,

som ämbetsverket förutsätter att biträdesutredningen kommer att verkställa.

I gällande personalförteckning finns för artilleri- och ingenjörofficers-

skolan uppförd en tjänst för expeditionsvakt i Ca 10. Till personalförteck­

ningen föreskrives att tjänsten skall indragas vid uppkommande vakans

och icke må uppehållas på förordnande, så länge innehavaren av den­

samma är förordnad på högre extra ordinarie tjänst. Innehavaren av be­

fattningen är f. n. förordnad å tjänst för förste vaktmästare i Ce 11 vid

skolan. Arméchefen har föreslagit att i utbyte mot sistnämnda tjänst vid

skolan inrättas en kansliskrivartjänst i Ca 15, varvid tjänsten för expedi­

tionsvakt i Ca 10 kan utgå ur personalförteckningen. Civilförvaltningen

räknar icke nu med att det föreslagna utbytet kommer till stånd. Däremot

räknar civilförvaltningen med att skolan från och med nästa budgetår till­

delas ett kanslibiträde i Cg 11.

Ett av arméchefen framställt förslag om att på personalförteckning upp­

föra 10 befintliga extra tjänster för biträden för skriv- och kontorsgöromål

med den fördelning som framgår av sammanställningen i det föregående

tillstyrkes av civilförvaltningen. Likaså biträder ämbetsverket förslag av

arméchefen om att inrätta två tjänster för biträde för skriv- och kontors­

göromål vid Lv 4. Ett förslag att jämväl för väg- och vattenbyggnadskåren

tillskapa en dylik biträdestjänst för halvtidstjänstgöring kan ämbetsverket

däremot icke tillstyrka.

I enlighet med principerna för reglerad befordringsgång för biträdes-

personal föreslår civilförvaltningen att tillhopa 76 kontorsbiträdestjänster

i Ca 8 tillkommer i utbyte mot samma antal biträdestjänster för skriv- och

kontorsgöromål, nämligen

vid arméstaben 8 tjänster;

vid militärbefälsstaberna 7 tjänster, av vilka 4 vid IV. och 3 vid VI.

militärbefälsstaben;

vid försvarsområdesstaberna 5 tjänster, av vilka 2 vid Kiruna—Jokk­

mokks, en vid Uppsala—Västerås och 2 vid Umeå—Storumans försvars-

områdesstab;

vid infanteriet 25 tjänster, av vilka 3 vid vartdera av I 5 och I 19, 2 vid

ettvart av I 6, I 12, I 13, I 14, I 17, I 18 och I 21 samt 1 vid ettvart av I 2,

I 7, I 11, I 15 och I 16;

vid kavalleriet 1 tjänst vid K 4;

vid pansartrupperna 10 tjänster, av vilka 2 vid P 1, 1 vid P 2, 3 vid P 3

och 4 vid P 4;

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

103

vid artilleriet 3 tjänster, vid A 4, A 7 och A 9; vid luftvärnet 5 tjänster, av vilka 2 vid Lv 4 samt 1 vid ettvart av Lv 3, Lv 5 och Lv 7;

vid ingenjörtrupperna 5 tjänster, av vilka 2 vid Ing 1 och 3 vid Ing 3; vid signaltrupperna 1 tjänst vid S 1; vid trängen 5 tjänster, av vilka 2 vid T 1 och 3 vid T 4; ävensom vid utbildningsanstalterna 1 tjänst vid artilleriskjutskolan. 25. Överföring till försvarets civilförvaltning av vissa tjänster. Arméchefen har föreslagit att de i arméns personalförteckning för andra extra ordinarie tjänstemän än manskap under rubriken Arméförvaltningens intendentur- avdelnings anstalter uppförda tjänsterna för personal vid centrala bok- ocli blankettförrådet samt för tryckeri- och bokbinderipersonal skall utgå ur personalförteckningen och överföras till redovisning under civilförvalt­ ningens avlöningsanslag. Civilförvaltningen, som i äskandena rörande äm­ betsverkets eget avlöningsanslag för budgetåret 1953/54 närmare behandlat detta spörsmål (jfr punkt 6 i det föregående) räknar med att, förutom tjänsterna för centrala bok- och blankettförrådet, endast tjänster för 1 bok- binderiföreståndare i Ce 12 samt 1 offsettryckare, 1 typograf och 1 bok­ bindare, samtliga i Ce 10, skall utgå ur arméns personalförteckning.

26. Övriga personalförändringar in. m. I skrivelse den 28 februari 1952 har överbefälhavaren föreslagit, bl. a., att för handläggning av ärenden på säkerhetstjänstens område inrättas en aktuariebefattning — i lönehän- seende jämställd med kapten — vid envar av I.—VII. militärbefälsstaberna. Civilförvaltningen anser att förslaget bör ytterligare övervägas. Arméchefen har föreslagit att vid Bodens försvarsområdesstab inrättas en befattning för brandmästare i Ce 17 i utbyte mot en överfurirsbeställning i Ma 14 vid I 19. Till stöd för förslaget har anförts att den direkta ledningen av arbetet vid den för Bodens garnison inrättade brandkåren utföres av brandmästaren, som är heltidstjänstgörande. För denne disponeras överfurirslön vid I 19. Lönen för menig brandman vid yrkesbrandkår sammanfaller till beloppet med den som utgår till överfurir, under det att en brandförman erhåller ett par lönegrader högre lön. För tjänsten som brandmästare fordras att ha genomgått helst brandmästarkurs kategori I vid statens brandskola. Civilförvaltningen anser sig böra tillstyrka förslaget. Vad angår frågan om tjänstens lönegradsplacering synes denna enligt förvaltningen böra prövas av tjänsteförteckningskommittén. Ämbetsverket räknar emellertid i före­ varande sammanhang med att tjänsten erhåller den av arméchefen före­ slagna löneställningen. I anledning av förslag av arméchefen har civilförvaltningen förordat att en tjänst för montör i Ca 13 vid fortifikationsbefälhavarstaben i Boden uPP%has till linjeförman i Ca 17. Denna uppflyttning har redan kommit

104

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

till stånd enligt beslut av 1952 års riksdag (prop. 1952: 241, Bil. A: 16),

därvid samtidigt indragits en för berörde montör övergångsvis inrättad

extra tjänst i Cg 16.

Arméchefen anmäler att eu beställningshavare i Mo 17 på disponibili-

tetsstat avgår med pension den 1 oktober 1953.

Kostnaderna för avlöning åt indelt manskap under nästa budgetår upp­

skattar civilförvaltningen till 100 000 kronor, innebärande en av genom­

förd lönereglering föranledd kostnadsökning med 21 000 kronor. Antalet

kvarstående indelta beräknar arméchefen till 53.

I fråga om arvoden till militära och civilmilitära lärare räknar civilför­

valtningen med att två utbildningsarvoden, det ena å 1 980 kronor och det

andra å 1 560 kronor, tillkommer för lärare i sambandstjänst vid krigs­

högskolan samt artilleri- och ingenjörofficersskolan. I särskild skrivelse

den 7 oktober 1952 föreslår ämbetsverket vidare att för tygförvaltnings-

skolan tillkommer ett utbildningsarvode å 1 560 kronor till innehavaren

av befattningen som verkstadschef och lärare vid skolan.

Undervisningen vid stamskolorna beräknas till följd av den ändrade

underbefälsorganisationen få minskad omfattning. Civilförvaltningen upp­

skattar kostnaderna för timarvoden till civila lärare för nästa budgetår till

450 000 kronor, innebärande en kostnadsminskning med 100 000 kronor.

I sin nyssnämnda skrivelse den 7 oktober 1952 upptager ämbetsverket

till behandling frågan om sättet för bestridande av kostnaderna för lärar-

arvoden. Förutom de medel för arvoden till lärare vid de fasta utbildnings-

anstalterna och skolorna, vilka redovisas å de allmänna avlöningsanslagen,

avses f. n. medel å försvarsgrenarnas övningsanslag för dylika arvoden.

Jämväl materielanslag utnyttjas för bestridande av kostnader för arvoden

till lärare vid vissa särskilda utbildningskurser. För dispositionen av de å

de allmänna avlöningsanslagen beräknade arvodesmedlen fastställer Kungl.

Maj :t årligen närmare föreskrifter. Bestämmelser meddelas däremot icke

av Kungl. Maj :t beträffande motsvarande medel å övnings- och materiel­

anslag. Enligt civilförvaltningens mening är det icke lämpligt att utnyttja

skilda anslag för arvoden till lärare och föreläsare. Rådande system har

visat sig ur skilda synpunkter vara mindre tillfredsställande, icke minst

med hänsyn till de olikheter, som föreligger beträffande rätten att disponera

anslagen för arvoden. Det synes ämbetsverket mest följdriktigt att dessa

kostnader bestrides från avlöningsanslag. Den föreslagna ändrade redovis­

ningen av ifrågavarande arvodeskostnader är enligt ämbetsverkets be­

räkning icke av den storlek att densamma behöver påverka anslagsbe­

räkningarna för nästa budgetår. — F. n. bestrides de kostnader, som

avser timarvoden till deltidstjänstgörande militära och civilmilitära lärare

vid de fasta utbildningsanstalterna och skolorna, i den mån de ej be­

strides från övningsanslag, från anslagsposten till arvoden och särskilda

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

105

ersättningar, bestämda av Kungl. Maj :t, medan motsvarande kostnader

avseende civila lärare avföres på posten till civila lärare. Civilförvaltningen

föreslår, att från och med nästa budgetår under vederbörliga anslagsposter

till arvoden och särskilda ersättningar, bestämda av Kungl. Maj :t, beräknas

medel jämväl för arvoden till civila lärare vid försvarsgrenarnas fasta

utbildningsanstalter och skolor. Under posten till civila lärare skulle häri­

genom komma att beräknas medel endast för timarvoden till de civila

lärarna vid manskapsskolor (motsvarande). Av det för budgetåret 1953/54

för armén äskade beloppet å 450 000 kronor belöper cirka 185 000 kronor

på arvoden till civila lärare vid de fasta utbildningsanstalterna och skolorna.

Delposten till personalvårdsassistenter bör enligt civilförvaltningen med

hänsyn till genomförd arvodesreglering höjas med 11 060 kronor.

Såsom framgår av årets statsverksproposition (bil. 6, s. 56) har departe­

mentschefen biträtt ett av arméchefen framfört förslag om att anslaget Vissa

förrådskostnader skall utgå ur riksstaten med utgången av innevarande

budgetår och att de kostnader, som nu redovisas å anslaget, från nämnda

tidpunkt i stället skall belasta vederbörliga ordinarie anslag. I överens­

stämmelse härmed kommer kostnaderna för bevakning av s. k. proviso­

riska förråd (arvoden åt tillsynsmän) att upptagas under arméns avlönings-

anslag. För nästkommande budgetår beräknas kostnaderna härför till 400 000

kronor.

Den genomförda höjningen av de rörliga tilläggsförmånerna beräknas

erfordra en höjning av anslagsposten Rörligt tillägg med i runt tal 27 225 000

kronor.

Kungl. Maj ds beslut den 23 maj 1952 rörande normer för självkostnads­

beräkning in. m. vid försvarets verkstäder beräknas under förevarande

anslag medföra en utgiftsminskning av i runt tal 2 304 000 kronor. Civil­

förvaltningen föreslår att detta belopp upptages under en särskild uppbörds-

post, benämnd Avlöningar till viss personal i verkstadsdrift.

27. Rationalisering av stabs- och förvaltningstjänsten m. m. På grund­

val av organisationsnämndens undersökningar har chefen för armén av­

givit förslag till ändrad organisation av de i sammanställningen angivna

förbanden. Arméchefens förslag har avgivits i samråd med organisations-

nämnden och efter hörande av civilförvaltningen.

Enligt nu gällande ordning lyder Livgardesskvadronen och Stock­

holms stabs kompani i förvaltningsavseende under militärbefälha­

varen för fjärde militärområdet. Den för förvaltningen av Livgardesskvad­

ronen och Stockholms stabskompani avsedda personalen är till större

delen placerad vid fjärde militärbefälsstaben. Ifrågavarande personal redo­

visas dels vid nämnda stab, dels vid Livgardesskvadronen. Arméchefens

förslag till ändrad sammansättning av stabs- och förvaltningsorganen vid

Livgardesskvadronen och Stockholms stabskompani medför i stort sett

106

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

ingen ändring av nuvarande organisationsprincip. Arméchefen förordar

dock, att chefen för Livgardesskvadronen i vissa avseenden erhåller ökade

förvaltningsbefogenheter. Beträffande den personal som redovisas vid

fjärde militärbefälsstaben innebär arméchefens förslag följande.

Livgardesskvadronen skall bibehålla de uppgifter som tidigare avsetts

skola överföras till en mobiliseringscentral vid Strömsholm. En förvaltar-

beställning i Ma 21 som övergångsvis bibehållits i avvaktan på att nämnda

mobiliseringscentral kommer till stånd (se prop. 1951:110, s. 106)

skall utbytas mot förvaltarbeställning i Ma 23. För att tillgodose de ökade

krav på personal som enligt verkställda undersökningar föreligger före­

slår arméchefen att följande tjänster inrättas, nämligen 2 beställningar

för överfurirer och 1 befattning för pensionerad underofficer i 1: 22, samt­

liga befattningar avsedda för stabskompaniet, samt 3 befattningar för lcon-

torsbiträden enligt den reglerade befordringsgången. Därjämte föreslås att

en extra tjänst för kanslibiträde avsedd för proviantredovisning m. m. ut­

bytes mot en extra ordinarie sådan tjänst.

Beträffande Livgardesskvadronen innebär annéchefens förslag att en

förvaltarbeställning vid intendenturkåren i Ma 21 tillkommer för upp­

giften att vara personalregistrator. Arvodesbefattningen i 1: 22 för biträde

i personaldetaljen föreslås skola utgå. En motsvarande befattning för för-

rådsunderofficer förordas skola överföras till Kristianstads försvarsom-

rådesstab. Följande tjänster föreslås skola inrättas, nämligen 2 för

kanslibiträden, 1 för förrådsman samt 7 för hästskötare. Sammanlagt kan

antalet befattningar för kontorsbiträden minskas med ett. Därvid har be­

aktats att tre sådana tjänster erfordras för redovisning av vapenfria värn­

pliktiga. Denna redovisning verkställes för närvarande vid truppförbanden

men avses skola överföras till Livgardesskvadronen. Vid bifall till förslaget

att inrätta tjänster för hästskötare kan fem befattningar för kollektivav-

talsanställda arbetare indragas. Härigenom uppkommer en kostnadsbe­

sparing som icke kommer till synes under förevarande anslag.

Genom 1942 års försvarsbeslut skapades den nuvarande försvarsom-

rådesorganisationen. Försvarsområdesstaberna erhöll en personal­

organisation som grundades på den då beräknade fredsmässiga verksam­

heten. Erfarenheten har emellertid visat, framhåller arméchefen, att denna

verksamhet blivit betydligt mer omfattande än man från början beräknat.

Utvecklingen inom det totala försvarets alla grenar ställer allt större krav

på de regionala militära myndigheterna. Åtgärder har vid flera tillfällen

vidtagits för att tillgodose försvarsområdesstabernas behov av arbetskraft.

Sålunda har under våren 1950 vid samtliga lantmilitära försvarsområden

placerats en major såsom stabschef. Varje år har försvarsområdesstaberna

tillfälligt förstärkts genom kommendering eller anställning i vakanta

löner av officerare och underofficerare samt i stor utsträckning genom

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

107

anställning av extra personal för skriv- och kontorsarbete och för för- rådstjänst. För att vinna ökad stadga i stabernas arbete kan genom riks­ dagens beslut år 1949 vid sju militärt betydelsefulla försvarsområden placeras förutvarande regementschefer såsom försvarsområdesbefälhavare.

Beträffande de försvarsområdesstaber varom nu är fråga föreslår armé­ chefen att arvodesbefattningarna för pensionerade underofficerare i 1: 22 (ammunitionsförvaltare) samt tjänsterna för bilförare i Ce 10 utbytes mot tjänster för överfurirer. Vidare föreslås att vid envar av ifrågavarande försvarsområdesstaber med undantag av Bodens och Kalix försvarsom­ rådesstaber skall inrättas en arvodesbefattning för pensionerad under­ officer i 1: 22 såsom föreståndare för förvaltningsexpeditionen med för- rådsbokföringskontor. Vid Bodens och Kalix försvarsområdesstaber an­ ses det erforderligt att avse fanjunkare på aktiv stat såsom föreståndare för förvaltningsexpeditionerna. Härför kräves ytterligare två fanjunkar- beställningar. För det frivilliga befälsutbildningsarbetet föreslås att ytter­ ligare beställningar för överfurirer inrättas. Vissa försvarsområdesstaber bör erhålla överfurirer för tjänstgöring såsom garageförmän. Med hän­ syn till krigsförberedelsearbetets omfattning och speciella natur vid Bodens och Kalmar—-Växjö försvarsområdesstaber föreslår arméchefen att antalet mobiliseringsofficerare vid vardera av nämnda staber ökas med en kapten i Md 27. Befattningarna såsom tygofficer och intendent vid Bodens för- svarsområdesstab uppehälles för närvarande av officerare på aktiv stat. De för ifrågavarande uppgifter inrättade arvodesbefattningarna i 1:30 kan därför utgå. Den vid Bodens försvarsområdesstab befintliga beställ­ ning för intendenturförrådsförvaltare i Ma 21, som enligt arméchefens uppfattning är lika arbetskrävande och ansvarsfull som motsvarande tjänst vid truppförband, föreslås skola utbytas mot en förvaltarbeställ- ning i Ma 23. En vid nämnda stab inrättad arvodesbefattning för förråds- underofficer föreslås skola indragas. Arméchefen föreslår vidare att en arvodesbefattning för underofficer (tillsynsman) överföres från Livgardes- skvadronen till Kristianstads försvarsområdesstab. För Umeå—Storumans försvarsområdesstab erfordras ytterligare en arvodesbefattning för hem- värnsunderofficer. Såsom föreståndare för skrivcentralerna och för hand- havande av kassagöromål m. m. vid förvaltningsexpeditionerna avses tjänster för kanslibiträden. Med anledning härav föreslås att antalet tjäns­ ter för kanslibiträden utökas. Antalet kontorsbiträden kan däremot min­ skas. För vissa av de försvarsområden varom nu är fråga innebär armé­ chefens förslag ett ökat behov av tjänster för förrådsmän och förrådsför- män. Samtidigt kan extra tjänster för förrådspersonal utgå och antalet arbetare minskas. Härigenom uppkommer minskade kostnader under andra anslag än förevarande. Den sammanlagda merkostnaden för den förstärkning och stabilisering av försvarsområdesstaberna som nu före­

108

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

slås uppgår således till ett lägre belopp än det som redovisats i det före­

gående. Slutligen har arméchefen hemställt att assistenter för frivillig­

frågor får deltidsanställas i Ce 12. Ifrågavarande assistenter är för när­

varande anställda mot ett månadsarvode av 350 kronor. Försvarets civil­

förvaltning och statens lönenämnd förordar att assistenterna inplaceras

i 13 lönegraden.

För närvarande finnes två kaptensbeställningar för tygofficerare vid för-

svarsområdesstaber. Därutöver finnes för tygofficersuppgifter vid ifråga­

varande staber inrättade ett antal arvodesbefattningar för pensionerade

officerare. I skrivelse den 16 februari 1953 hemställer arméchefen under

hänvisning till den omfattning och betydelse tygmaterieltjänsten vid för-

svarsområdesstaberna fått bland annat om ytterligare åtta kaptensbeställ­

ningar för tygofficerare vid försvarsområdesstaber. Beställningarna bör

enligt förslaget uppföras på fälttygkårens stat. Arméchefen förutsätter,

att när kapten på aktiv stat tjänstgör som tygofficer vid försvarsområdes-

stab skall den för tjänsten inrättade arvodesbefattningen icke utnyttjas.

Civilförvaltningen anser i yttrande över arméchefens förslag att antalet

beställningar för här avsedda tygofficerare bör begränsas till högst sju,

de två redan befintliga inräknade. Huruvida dessa beställningar bör upp­

föras på fälttygkårens stat eller icke bör enligt ämbetsverket bli beroende

på ställningstagandet till förslaget om att överföra förbandens tygoffi­

cerare till fälttygkåren.

Beträffande artilleri- och ingenjörofficersskolan föreslås en

förstärkning av personaluppsättningen på skolans expedition. Organisa-

tionsnämnden förordar att en befattning för pensionerad underofficer till­

kommer. Arméchefen tillstyrker förslaget i princip. Vid skolan finnes

emellertid en förste vaktmästare som genom lång anställningstid äger

sådan erfarenhet av verksamheten att han intill sin pensionsavgång bör

fullgöra de uppgifter som avsetts för innehavaren av arvodesbefattningen.

Arméchefen föreslår därför att inrättandet av arvodesbefattningen bör

anstå i avvaktan på att ifrågavarande vaktmästare avgår med pension,

vilket beräknas ske den 1 juli 1955, samt att tjänsten för förste vakt­

mästare utbytes mot en tjänst för kansliskrivare i Ce 15. När arvodesbe­

fattningen inrättas kan kansliskrivartjänsten utgå. För att biträda vid

liandhavandet av penningförskott m. m. föreslås inrättandet av en tjänst

för kanslibiträde. En nu befintlig extra tjänst för kontorsbiträde föreslås

skola ombildas till en extra ordinarie kontorsbiträdestjänst.

Arméchefen framhåller att behovet av en central utbildningsanstalt för

hästtjänst vid armén består trots den ökade motoriseringen. Ridskolan

bör således bibehållas. Utbildningsorganisationen bör därjämte bibehållas

vid nuvarande omfattning. Flera möjligheter att nedbringa kostnaderna

för förvaltningsorganisationen vid ridskolan har undersökts. Bland annat

Knngl. Maj:ts proposition nr 110.

109

har prövats huruvida icke ridskolan kan anslutas till annat förband. Med hänsyn till att befintliga byggnader vid andra förband icke utan vidare rymmer eller kan tagas i anspråk för ridskolans hästar och utrustning samt att övningsterrängen vid de förband som kan komma ifråga endast med svårighet eller i vissa fall icke alls medger att ridskolans övningar förlägges där har arméchefen ansett att en förflyttning av ridskolan icke bör ske. Arméchefen anser i likhet med lantbruksstyrelsen att förvalt­ ningen av ridskolan icke bör sammanslås med förvaltningen av Ströms- holms hingstdepå. Till ridskolan bör liksom hittills Utnäslöts remontdepå vara ansluten. Personalen för nämnda organisationer bör i fortsättningen redovisas gemensamt. Med utgångspunkt från att den årliga remonteringen efter 1957 omfattar 450 hästar förordas följande personaländringar vid ridskolan. Den nu befintliga tjänsten för köksföreståndare i Ce 17 utbytes mot tjänst för biträdande köksföreståndare i Ca 14. En stallförman i Ce 12 samt 8 hästskötare i Ce 10 tillkommer, varvid 6 vaktmästare i Ce 10 och 4 remontskötare (anställda enligt kollektivavtal) utgår. En tjänst för eldare av 1. klass i Ce 10 samt en tjänst för hantverkare i Cg 12 utbytes mot tjänst för maskinist i Ce 13 respektive hantverkare i Ce 12. En tjänst för förrådsman i Ce 12 tillkommer. En tjänst för ekonomibiträde i Ce 4, som för närvarande är vakant, utgår. Därjämte kan organisationen minskas med 6 ekonomivärnpliktiga och en arbetare. Härigenom uppväges den kostnadsökning som genom arméchefens förslag uppkommer under före­ varande anslag.

Ifråga om Herre vadsklosters remontdepå föreslår arméchefen att arvodesbefattningarna för depåchef i 1: 32 och förvaltningsunderofficer i 1: 22 uppflyttas till befattningar i 1: 36 respektive 1: 23. Vidare föreslås att 10 tjänster för remontryttare i Ce 12 utbytes mot motsvarande antal tjänster för remontdressörer i samma lönegrad samt att en extra tjänst för hantverkare i Cg 12 utbytes mot en extra ordinarie motsvarande tjänst.

Vid Göta trängregementes mobiliseringscentral i Nora skall enligt arméchefens förslag tillkomma en tjänst för förrådsman i Ce 11.

Departementschefen.

1. .Tåg är icke f. n. beredd tillstyrka att en kaptensbeställning, avsedd för intendent vid organisationsavdelningen, inrättas.

Däremot räknar jag med att fr. o. m. nästa budgetår för utrustningsav- delningen skall tillkomma en arvodesbefattning för pensionerad officer i 1: 30.

Förslaget om att till extra ordinarie anställning överföra den för bildde­ taljen inrättade extra tjänsten för assistent i Cg 22 kan jag icke f. n. biträda. Ej heller anser jag mig böra biträda förslaget om att ersätta den vid trafik­

no

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

avdelningen inrättade extra tjänsten för kontorsskrivare i Cg 19 med en

assistenttjänst i Ce 22. Den vakanta extra ordinarie kanslibiträdestjänsten

bör alltså t. v. kvarstå på personalförteckningen.

Enligt riksdagens beslut i anledning av propositionerna 1952:241 (bil.

A: 16) och 1952:245 (s. 5) har åtskilliga förbättringar beträlfande löne-

ställningen för kontorspersonal vid arméstaben redan genomförts. Jag är

icke nu beredd att därutöver förorda löneförbättringar för denna personal.

Jag har intet att erinra mot att en nu såsom extra redovisad tjänst för

biträde för skriv- och kontorsgöromål, avsedd för växeltelefonist vid träng-

avdelningen, uppföres på personalförteckningen.

2. Jag räknar under för ev ar ande punkt med att beställningar och tjänster

indrages i enlighet med vad civilförvaltningen angivit.

3. De personalförändringar som framgår av sammanställningen under

förevarande punkt torde böra genomföras i enlighet med vad civilförvalt­

ningen anfört.

4. Vid anmälan till årets statsverksproposition (bil. 6, s. 73) av anslaget

Armén: Remontering anförde jag, att jag räknade med att motorisering av

A 4 skulle genomföras men att jag icke då kunde taga slutlig ställning till

tidpunkten för densamma. Detta är mig icke heller nu möjligt. Med fast­

ställande av nya personalstater vid regementet torde därför böra anstå.

Därest omorganisation av regementet med hänsyn till motorisering skulle

genomföras redan före utgången av nästa budgetår, utgår jag från att vid

behov den av civilförvaltningen angivna anordningen med särskilda vi-

kariatsförmåner får tillämpas. I personalförteckningen för nästa budgetår

bör emellertid angivas, att vid uppkommande vakans följande tjänster icke

får återbesättas utan Kungl. Maj ds bemyndigande, nämligen 1 bataljons-

veterinär i Ca 23, 1 furageunderofficer i 1: 22, 2 överfurirer (i hovslagar-

tjänst), 2 furirer (i hovslagartjänst), 2 förrådsmän i Ce 11 och 6 remont-

ryttare i Ce 11.

5. Vid anmälan av anslaget Armén: Avlöningar m. m. till värnpliktiga i

årets statsverksproposition (bil. 6, s. 50) förklarade jag mig icke vara beredd

att taga ställning till frågan huruvida utbildningen av fallskärmsj ägare skulle

inordnas i arméns ordinarie utbildningsverksamhet. Utöver den redan be­

slutade uppflyttningen av de fyra förrådsförmanstjänsterna till tjänster för

packningsförmän i Cg 14 räknar jag därför icke nu med någon ändring

beträffande den för fallskärmsutbildningen erforderliga personaluppsätt­

ningen. Kostnaderna för hopptillägg till instruktörer och övrigt befäl bör

belasta arméns övningsanslag även under nästa budgetår.

6. Vid anmälan av anslaget Armén: Hundväsendet till årets statsverks­

proposition (bil. 6, s. 79) förklarade jag mig icke vara beredd förorda att

benämningarna arméhundväsendet och arméhundskolan ändrades eller att

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

in

nya anslag uppfördes för hundväsendet. De kostnader för hundväsendet, som f. n. bestrides från arméns avlöningsanslag, bör därför alltjämt be­ lasta detta anslag.

I anledning av det framlagda organisationsförslaget i övrigt anser jag mig icke nu kunna förorda andra förändringar än att jag föreslår viss förstärk­ ning av och förbättringar för den personal, som ombesörjer dressyren och vården av hundarna. Jag får därvid först erinra om att riksdagens vid 1952 års höstsession fattade beslut i anledning av propositionen 1952: 241 (bil. D) medfört, att två tjänster för förste vaktmästare i Ce 11 och en tjänst för förste vaktmästare (hunddressör) i Cg 11 vid arméhundväsendet placerats i Ce 14 respektive Cg 14 med tjänstebenämningen hunddressör. Jag anser mig böra föreslå att tjänsten i Cg 14 får bb extra ordinarie och att en ny tjänst för hunddressör i Ce 14 inrättas. Jag föreslår vidare att fem tjänster för hundskötare i Ce 10 inrättas i utbyte mot sex kollektivavtals- anställda arbetare samt att två tjänster för tekniskt biträde, av vilka en i Ce 13 och en i Ce 11, inrättas i utbyte mot två befintliga tjänster för tekniskt biträde i Cg 11. Den ena tjänsten avses huvudsakligen för en röntgen- och laboratorieassistent, medan innehavaren av den andra tjänsten närmast skulle handha hälso- och sjukvården beträffande avelsdjur och valpar.

7. De skäl som anförts för flyttning av försvarsområdesstaben till Lin­ köping synes mig bärande, och jag biträder därför förslaget ifråga. I likhet med civilförvaltningen anser jag, att i förekommande fall flyttningsersätt- ning och omplaceringstraktamente bör få utgå även till sådan av omflytt­ ningen berörd personal som författningsenligt icke är berättigad därtill.

8. Vid anmälan av proposition 1952: 120 (s. 30) anförde jag vid behand­ lingen av frågan om arméns nya manskapsorganisation att jag icke då kunde taga slutlig ställning till behovet av instruktörer samt till frågan om inrättandet av beställningar för rustmästare. I avbidan på resultatet av befälsutredningens arbete finner jag mig icke heller nu kunna fatta stånd­ punkt till dessa frågor och föreslår därför för nästa budgetår samma antal för instruktörer avsedda överfurirs- och furirsbeställningar som för inne­ varande budgetår. Jag har emellertid intet att erinra mot arméchefens och organisationsnämndens förslag om att inrätta beställningar för vaktchefer och tillsynsmän för vissa utbildningsanordningar, vilka beställningar bör avses för överfurirer. Däremot anser jag mig icke f. n. böra biträda armé­ chefens förslag om att inrätta sammanlagt tre nya överfurirsbeställningar vid infanteriets kadettskola och luftvärnsskjutskolan. Jag biträder armé­ chefens förslag om att för genomförandet av den nya manskapsorganisa- tionen inrätta 1 110 beställningar för instruktörsaspiranter. I samband där­ med bör ur personalförteckningen utgå de för innevarande budgetår upp­ tagna beställningarna för korpraler (konstaplar) samt vicekorpraler (vice- konstaplar) och meniga.

112

Kungl. Maj:ts proposition nr HO.

Med utgångspunkt från vad jag sålunda anfört — och med beaktande

av att jag i det följande ämnar tillstyrka att 52 nya överfurirsbeställningar

inrättas, varav 48 för försvarsområdesstaberna (p. 27) och 4 för arméns

signalskola (p. 16) samt att en överfurirsbeställning vid 119 utbytes mot

brandmästartjänst (p. 26) — föreslår jag att kadern av underbefäl och in-

struktörsaspiranter — med undantag av musikmanskap och furirer i be-

ställningsmannatjänst vid tygstaten — fastställes på sätt framgår av följande

sammanställning.

Budgetår

1952/53

1953/54

1 520

1 669

2 451

2 451

1 023

Vicekorpraler (vicekonstaplar) och

1 340

1 no

Summa

6 334

5 230

9. Arméchefens under denna punkt redovisade förslag anser jag mig

f. n. ej kunna biträda.

10. Under de omkring tio år som förflutit sedan försvarsområdena or­

ganiserades har försvarsområdesbefälhavarnas arbetsuppgifter successivt

ökat i omfattning och svårighetsgrad. Jag anser det därför befogat att en

reglering av deras löneställning nu sker. Jag kan emellertid icke tillstyrka

förslaget att avse beställningar på aktiv stat för samtliga försvarsområdes-

befälhavare. En viss utökning av antalet befattningar som kan besättas med

personal på aktiv stat synes dock motiverad. Jag föreslår att för åtta försvars-

områdesbefälhavare, kommendanten i Stockholm inberäknad, skall avses be­

ställningar i Mo 14 och att för fyra försvarsområdesbefälhavare, inberäknat

den för Kiruna—Jokkmokks försvarsområde avsedde, skall upptagas be­

ställningar i Ma 37. Utom såvitt avser sistnämnde försvarsområdesbefäl­

havare bör dock möjlighet föreligga att, såsom är fallet beträffande de

redan befintliga sju beställningarna i Mo 14, utnyttja pensionerade officerare

i stället för aktiv personal. På vederbörlig personalförteckning bör därför

finnas uppförda ett motsvarande antal arvodesbefattningar för försvars­

områdesbefälhavare i 2: 14 respektive 1: 40, vilka befattningar bör hållas

vakanta i den mån de ordinarie beställningarna är tillsatta. Beställningarna

i Mo 14 bör kunna tas i anspråk inte endast, såsom nu är fallet, för ompla­

cering av regementschefer till försvarsområdesbefälhavare utan även som

befordringstjänster. Övriga åtta försvarsområdesbefälhavare förutsättes allt­

jämt skola vara pensionerade officerare. Jag föreslår att för dem avses ar­

vodesbefattningar i 1: 40.

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

113

11. Jag är f. n. icke beredd tillstyrka förslagen om att utbyta en majorsbe- ställning vid arméstaben mot beställning för chef för artilleriets kadettskola och en majorsbeställning vid infanteriskjutskolan mot beställning för chef för arméns skyddsskola.

Däremot biträder jag förslaget om att utbyta en beställning för överste­ löjtnant eller major vid arméstaben mot en beställning som chef för infan­ teriets kadettskola i Ma 33 eller Ma 30. Beställningen bör redovisas på sär­ skild stat för skolan.

Liksom civilförvaltningen delar jag arméchefens uppfattning att jämväl löneställningarna för de skolchefer, vilka icke omfattats av verkställd över­ syn rörande lönegradsplaceringen av vissa chefstjänster, bör överses. I av­ vaktan på resultatet av en sådan översyn är jag icke beredd att redan nu tillstyrka någon av de under förevarande punkt föreslagna lönegradsupp- flyttningarna.

12. Förslaget om att inrätta en arvodesbefattning i 1: 22, avsedd för ex- peditionsunderofficer vid arméöverläkarens expedition, kan jag icke biträda. Jag tillstyrker däremot att den befintliga såsom extra redovisade, för tjänste- grensinspektörerna avsedda tjänsten för biträde för skriv- och kontorsgö- romål uppföres på personalförteckningen. Det av arméchefen föreslagna utbytet av en för arméöverläkarens ex­ pedition avsedd kontorsbiträdestjänst i Ca 8 mot tjänst för kontorist i Ca 13 har redan genomförts enligt beslut av 1952 års riksdag (prop. 245 s 5 och 16). 13. Jag anser mig nu böra tillstyrka, att regementsofficerskadern vid luftvärnet fr. o. m. nästa budgetår utbygges med två regementsofficersbe- ställningar. Liksom civilförvaltningen räknar jag med att båda beställning­ arna skall avses för majorer. Emellertid föreslår jag, att i samband härmed två vakanta löjtnantsbeställningar vid luftvärnet indrages. 14. De föreslagna överflyttningarna till luftvärnets stat av beställningar från andra personalstater torde böra genomföras. 15. Jag anser mig icke kunna tillstyrka att någon av de för lärarbefatt- ningar avsedda officersbeställningarna inrättas fr. o. m. nästa budgetår. Vad beträffar radiotelegrafistpersonalen vid S 1 får jag erinra om att enligt beslut av 1952 års riksdag (prop. 241, Bil. A: 16) 8 av 10 tjänster för radiotelegrafist i Ce 16 numera uppflyttats till tjänster för förste radiotele- grafist i Ce 18. Liksom civilförvaltningen tillstyrker jag förslaget om att för regementets radiostation inrätta ytterligare en radiotelegrafisttjänst i Ce 16. 16. I likhet med civilförvaltningen förordar jag att för befattningar såsom yrkesinstruktör vid arméns signalskola inrättas fyra nya beställningar för överfurir. Vidare biträder jag förslaget om att till extra ordinarie anställning över­ föra en vid signalskolan inrättad extra tjänst för förrådsförman i Cg 13.

8—250 53

Bihang till riksdagens protokoll 1953. 1 samt. Nr 110.

114

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

I anledning av den föreslagna uppflyttningen av den för kassatjänsten

vid signalskolan avsedda kanslibiträdestjänsten i Ce 11 får jag erinra om

att tjänsten numera enligt beslut av 1952 års riksdag (prop. 245, s. 6) om­

vandlats till tjänst för kansliskrivare i Ce 15.

Övriga under förevarande punkt redovisade förslag anser jag mig icke

kunna biträda.

17. Jag tillstyrker att för radarskolans räkning inrättas nya beställningar

för en tygverkmästare av 2. klassen i Ca 19 och fyra armétekniker i Ca 14

samt en tjänst för förrådsman i Ce 11.

Vad i övrigt föreslagits under denna punkt kan jag icke biträda.

18. Förslagen om utbyte av en beställning för major vid trängtrup­

perna mot beställning för överstelöjtnant samt om ändrad löneställning för

befintliga sjukvårdsförvaltarebeställningar kan jag f. n. ej biträda.

Jag kan ej heller, i avvaktan på slutligt ställningstagande till frågan Om

den centrala försvarsförvaltningens organisation, biträda något av de be­

träffande fältflygkåren framställda förslagen.

Jag kan icke tillstyrka att de båda i tygstatens personalförteckning

uppförda för krigsmaterialverket avsedda beställningarna för förste tyg­

förvaltare uppflyttas i lönegrad.

Jag räknar med att nya beställningar tillkommer vid tygstaten i den

omfattning arméchefen föreslagit.

Enligt vad jag anfört i det föregående vid behandlingen av anslaget For-

tifikationsförvaltningen: Avlöningar räknar jag icke för nästa budgetår

med några förändringar beträffande fortifikationskåren.

Förslagen om att uppflytta en majorsbeställning vid intendenturkåren

till beställning för överstelöjtnant samt två kaptensbeställningar vid kåren

till maj or sbeställningar kan jag icke biträda.

Jag kan icke heller tillstyrka att den efter indragningen av K 2 övertaliga

kaptensbeställningen vid intendenturkåren avses för personalreserv. I anled­

ning av förslaget att inrätta en ny kaptensbeställning för försvarsområdes-

intendent förordar jag i stället att den övertaliga beställningen avses för

dylik befattning. Antalet arvodesbefattningar som intendent i 1: 30 bör

icke minskas i anledning härav. En arvodesbefattning bör emellertid hållas

vakant vid utnyttjande av den aktiva beställningen.

Förslaget om att inrätta två beställningar för förvaltare i kassatjänst i

Ma 23 biträder jag i så måtto att jag räknar med tillkomsten av en dylik

beställning, avsedd för kassachef vid krigsskolan.

19. Jag tillstyrker förslaget om att överföra en beställning för major eller

kapten vid A 9 till artil]eriskjutskolans stat.

Arvodesbefattningen som domänofficer vid Järvafältet i 1:32 bör så­

som föreslagits omvandlas till befattning som domänofficer vid IV. militär -

befälsstaben i samma löneklass.

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

115

Jag räknar vidare med att den för expeditionsföreståndare avsedda fanjunkarbeställningen vid Kiruna—Jokkmokks försvarsområdesstab ut­ bytes mot en förvaltarbeställning i Ma 21 samt att de båda för expeditions- underofficerare avsedda sergeantsbeställningarna vid samma stab utbytes mot fanjunkarbeställningar.

Vidare anser jag mig böra biträda förslaget om att inrätta två arvodes- befattningar för förrådsunderofficer i 1: 22, avsedda för I 15 och Kalmar— Växjö försvarsområdesstab. Vid avgång från befattningarna bör frågan om återbesättande underställas Kungl. Maj ds prövning.

Den vakanta arvodesbefattningen som uppbördsman för rustningsmate- i’iel i 1: 22 vid VII. militärbefälet bör utgå ur personalförteckningen.

Mot beräkningen av medelsbehovet för fänrikar har jag intet att erinra. Vad i övrigt föreslagits under förevar ande punkt kan jag icke biträda. 20. Inom ramen för fastställt preliminärt slutläge för arméingenjörkårens sammansättning bör ordinariesättning ske av fyra arméingenjörsbeställ- ningar av 2. graden i Ce 27. En beställning för armédirektör i Ca 30 kan indragas.

Jag anser mig vidare böra förorda att vid arméingenjörkåren inrättas en beställning för arméingenjör av 2. graden i Ce 27, avsedd för signalingen­ jör vid VII. militärbefälsstaben.

Vad angår förslaget om uppllyttning i lönegrad av den för motoringenjör vid A 8 avsedda arméingenjörsbeställningen får jag erinra om att enligt beslut av 1952 års riksdag (prop. 241, Bil. A: 16) samtliga arméingenjörs- beställningar i Ce 22 redan utbytts mot högre beställningar.

Vad i övrigt föreslagits under denna punkt anser jag mig icke kunna bi­ träda.

21. Jag är icke heller nu beredd förorda att de under förevarande punkt föreslagna, för infanteriets kadettskola samt P 2 och Lv 1—Lv 3 avsedda bataljonsläkarbeställningarna inrättas eller att den för halvtidstjänstgörande sjukgymnast avsedda extra tjänsten vid I 1 omvandlas till extra ordinarie. Ej heller kan jag f. n. tillstyrka att för krigsskolan inrättas en bataljons- läkarbeställning i utbyte mot en extra läkartjänst eller att en extra tjänst för sjukvårdsbiträde vid skolan omvandlas till extra ordinarie. Vad i övrigt föreslagits och anförts under denna punkt har icke givit mig anledning till erinran. Frågor om tillgodoräknande i pensionshän- seende av tjänstgöring som reservsjuksköterska bör dock prövas från fall till fall. 22. Såsom av det föregående framgår har enligt beslut av 1952 års riks­ dag löneställningen redan reglerats för en för Järvafältet avsedd skogvaktar- tjänst och för här avsedda 41 förrådsmannatjänster vid förbanden, var­ jämte enligt samma beslut förslaget om att utbyta en vaktmästartjänst i Ce 10 vid IV. militärbefälsstaben mot bilförartjänst i samma lönegrad ge­ nomförts.

116

Kurigl. Maj:ts proposition nr 110.

Med ordinariesättning av tjänster för förrådspersonal vid rationaliserade

förband torde tills vidare böra anstå.

Jag biträder förslaget om att inrätta en tjänst för skogvaktare vid P 2.

Tjänsten bör emellertid t. v. upptagas såsom extra i Cg 17. Vid bifall härtill

kan det nuvarande arvodet till tillsynsman vid Hovdalafältet avföras ur

vederbörlig arvodesförteckning.

Såsom föreslagits kan två för A 8 avsedda förrådsförmanstjänster i Ce 13

indragas.

Jag tillstyrker, att de för skötseln av värmeanläggningarna å Marieberg

avsedda tjänster för reparatör och eldare, vilka f. n. redovisas vid S 1,

överföres till IV. militärbefälsstaben. Likaså bör på sätt civilförvaltningen

föreslagit vikariatslön utgå till den maskinist vid IV. militärbefälsstaben,

som handhar anläggningarna å Marieberg.

Förslaget att omvandla den för Kiruna—Jokkmokks försvarsområdes-

stab inrättade tjänsten för eldare av 2. klass i Ce 10 till tjänst för reparatör

i Ca 12 anser jag mig böra biträda.

Övriga under förevarande punkt redovisade förslag är jag f. n. icke

beredd tillstyrka.

23. Vad beträffar tjänster för biträdande köksföreståndare vid A 1 och

tygförvaltningsskolan anser jag att den befintliga ordinarietjänsten, oaktat

innehavaren av densamma tjänstgör vid skolan, fortfarande bör redovisas

vid A 1. Den nuvarande vid regementet övergångsvis kvarstående tjänsten

för husmoder av 2. klass i Ce 10 bör utbytas mot en extra ordinarie tjänst

för biträdande köksföreståndare i Ce 14. Med hänsyn till föreliggande för­

hållanden bör till vederbörliga personalförteckningar beträffande båda

tjänsterna föreskrivas att desamma vid ledigblivande icke må återbesättas

utan Kungl. Maj ds medgivande.

Jag anser mig böra tillstyrka att den för matinrättningen vid Rommehed

avsedda vid I 13 övergångsvis kvarstående tjänsten för husmoder av 2.

klass i Ce 10 utbytes mot tjänst för biträdande köksföreståndare i Ce 14.

Vidare tillstyrker jag att de från posten Övrig extra personal avlönade,

övergångsvis kvarstående tre kokersketjänsterna i Ce 6 uppföres på per­

sonalförteckningen.

24. Beträffande förslaget att till extra ordinarie anställning överföra en

extra kanslibiträdestjänst vid IV. militärbefälsstaben samt förslagen i fråga

om personal vid artilleri- och ingenjörofficersskolan får jag hänvisa till vad

jag anför i det följande under punkt 27.

Jag kan icke i anledning av övriga under förevarande punkt redovisade

förslag beträffande befintliga tjänster för kontorspersonal tillstyrka någon

annan åtgärd utöver dem riksdagen redan beslutat efter förslag i proposi­

tionen 1952: 245 än att jag i den utsträckning civilförvaltningen föreslagit

förordar uppförande på personalförteckningen av befintliga extra tjänster

för biträden för skriv- och kontorsgöromål samt utbyte enligt principerna för

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

117

reglerad befordringsgång av biträdestjänster för skriv- och kontorsgöromål mot kontorsbiträdestjänster i Ca 8.

Vidare anser jag mig böra biträda förslaget om att för Lv 4 inrätta två nya tjänster för biträden för skriv- och kontorsgöromål. Liksom civilförvalt­ ningen kan jag däremot ej tillstyrka förslaget om att en dylik biträ destjänst med halvtidstjänstgöring inrättas för väg- och vattenbyggnadskåren.

25. I anslutning till vad jag i det föregående anfört vid behandlingen av anslaget Försvarets civilförvaltning: Avlöningar bör de under förevarande punkt redovisade tjänster, som av civilförvaltningen angivits, utgå ur ar­ méns personalförteckning.

26. Förslaget om att vid militärbefälsstaberna inrätta aktuariebefatt- ningar i Ca 27 kan jag icke f. n. biträda. Liksom civilförvaltningen räknar jag med att vid Bodens försvarsom- rådesstab skall tillkomma en tjänst för brandmästare i Ce 17 i utbyte mot den vakanta överfurirsbeställningen vid I 49. Såsom tidigare anförts har förslaget om uppflyttning av en tjänst för montör i Ca 13 vid fortifikationsbefälhavarstaben i Boden till linjeförman i Ca 17 redan kommit till stånd. Jag har icke funnit anledning till erinran mot civilförvaltningens beräk­ ning av medelsbehovet till lärararvoden. Ämbetsverkets förslag om att till avlöningsanslag överföra de kostnader för lärararvoden vid de fasta utbildningsanstalterna och skolorna, som hittills bestritts från övnings- eller materielanslag, anser jag mig böra bi­ träda. I samband härmed bör föreskrift meddelas att sistnämnda anslag icke får utnyttjas för att bestrida dylika arvodeskostnader. Jag tillstyrker även förslaget om att till redovisning under anslagsposterna till arvoden och särskilda ersättningar, bestämda av Kungl. Maj:t, överföra kostnaderna för arvoden till civila lärare vid fasta utbildningsanstalter och skolor. Vad i övrigt föreslagits och anförts under denna punkt ger mig icke an­ ledning till annan erinran än att kostnaderna för bevakning av provisoriska förråd icke torde behöva upptagas till högre belopp än 350 000 kronor för nästa budgetår. 27. Innan jag redogör för mina ställningstaganden till de framlagda organisationsförslagen vill jag framhålla nödvändigheten av att åtgärder vidtages för att slopa mindre betydelsefulla förband och enheter. Jag anser detta vara en av förutsättningarna för att viktigare delar av organisationen skall kunna erhålla den förstärkning som bedömes erforderlig. Jag kan icke utan ytterligare utredning tillstyrka, att Livgardesslcvadro- nen och Stockholms stabskompani organiseras på sätt föreslagits. De små enheter varom här är fråga kräver nämligen jämförelsevis höga förvalt­ ningskostnader och det bör därför undersökas huruvida de icke kan an­ slutas till andra förband. Även frågan om nedbringande av antalet ekonomivärnpliktiga placerade vid stabskompaniet bör närmare utredas.

118

Kungl. May.ts proposition nr 110.

Jag får erinra om att förslag föreligger om en dyrbar utökning av förlägg-

ningsutrymmena för dessa värnpliktiga. Med hänsyn till det anföida för­

ordar jag, att endast smärre ändringar av personalorganisationen för ifråga­

varande förband nu vidtages. Jag tillstyrker i sådant hänseende att 7 tjänster

för hästskötare i Cg 10 och 1 tjänst för förradsman i Cg 11 nu inrättas. Här­

vid kan antalet kollektivavtalsanställda arbetare nedbringas.

Med anledning av vad chefen för armén och organisationsnämnden an­

fört rörande tillgång på och behov av personal vid försvarsområdesstaberna

finner jag det nödvändigt att förstärka stabernas personalorganisation.

En underlåten förstärkning av organisationen kan medföra allvarliga vådor

för krigsberedskapen i fråga om såväl materielens användbarhet som krigs­

planläggningen. För de försvarsområdesstaber beträffande vilka ändrings­

förslag i det föregående anmälts beräknar jag följande personaländringar.

Beställningar för 10 kaptener i Md 27, 2 fanjunkare i Ma 19 och 48 över-

furirer i Ma 14 samt tjänster för.3 förrådsförmän i Ce 13, 12 kanslibiträden

i Ce 11 och 7 förrådsmän i Ce 11 bör inrättas. Av nämnda tio kaptensbeställ­

ningar i Md 27 avses åtta för tjänst såsom tygofficerare. Ifrågavarande be­

ställningar torde få avses även för andra försvarsområdesstaber än dem

som nu är i fråga. När kaptensbeställning tages i anspråk för tygofficer skall

för ändamålet inrättad befattning för pensionerad officer hållas vakant.

Vid de staber varom nu är fråga kan arvodesbefattningar för 2 pensionerade

officerare i 1: 30 och 1 pensionerad underofficer i 1: 22 samt tjänster för

3 förrådsförmän i Ca 13, 17 bilförare i Ce 10 och 24 biträden för skriv- och

kontorsgöromål utgå. Jag är icke beredd att tillstyrka den föreslagna upp-

värderingen av en förvaltarbeställning i intendentur förr ådstjänst vid Bodens

försvarsområde från Ma 21 till Ma 23. Assistenterna för frivilligfragor bör

liksom hittills åtnjuta ersättning i form av månatliga arvoden. Jag föreslår

att arvodet fastställes till 500 kronor.

Beträffande artilleri- och ingenjörofficersskolan förordar jag, att en tjänst

för kontorist i Ce 13 och en tjänst för kanslibiträde i Ce 11 inrättas. Därut­

över bör en extra tjänst för skriv- och kontorsbiträde utbytas mot en extra

ordinarie motsvarande tjänst. Vid bifall till vad jag nu förordat kan en be­

fattning för förste vaktmästare utgå ur organisationen.

Genom arméns motorisering har behovet av utbildning i ridning och häst­

tjänst i övrigt avsevärt minskat. Detta har bl. a. tagit sig det uttrycket, att

den för tjänsten nödvändiga utbildningen vid ridskolan i Strömsholm under

senare år varit av ringa omfattning. Såvitt man nu kan bedöma torde nå­

gon ändring härutinnan icke vara att förvänta. Jag ifrågasätter därför om

icke denna utbildningsverksamhet i kostnadsbesparande syfte bör anslutas

till ett kavalleriförband. Denna fråga synes böra ånyo övervägas inom

arméledningen. Under hänvisning till det anförda är jag icke beredd att

nu förorda några åtgärder beträffande ridskolans personal som kan hindra

ett genomförande av en omorganisation. Jag förordar att följande tjänster

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

119

tillkommer, nämligen 1 för stallförman i Cg 12, 2 för hästskötare i Cg 10 och 1 för förrådsman i Cg 11. 6 tjänster för vaktmästare i Ce 10 bör utbytas mot samma antal tjänster för hästskötare i Ce 10. En vakant tjänst för eko­ nomibiträde i Ce 4 kan indragas. Jag förutsätter att i samband med denna personalförstärkning en begränsning av den kollektivavtalsanställda per­ sonalen åvägabringas.

För Herrevadsklosters remontdepå räknar jag icke med några personal­ förändringar.

Vid Göta trängregementes mobiliseringscentral i Nora bör 1 tjänst för förrådsvaktmästare i Ce 12 utgå och 1 tjänst för förrådsman i Ce 11 tillkom­ ma.

Vid anmälan av frågan om organisationen av försvarets personalvård i det föregående har jag, såvitt berör arméns avlöningsanslag, tillstyrkt att 10 tjänster i Ce 17 inrättas för heltidstjänstgörande personalvårdsassistenter samt att 6 nu befintliga extra tjänster i 22 lönegraden för personalvårds­ assistenter utbytes mot extra ordinarie tjänster i 17 lönegraden. Samtidigt kan 18 arvoden till deltidstjänstgörande assistenter indragas.

I enlighet med vad jag i det följande under anslaget Försvarshögskolan: Avlöningar anför bör beställningen för ställföreträdande militärbefälhavare i femte militärområdet samt en majorsbeställning vid Svea livgarde vid näst­ kommande ledigblivande vakanthållas. I personalförteckningen bör gö­ ras erforderlig anteckning härom.

Med beaktande av vad jag i det föregående föreslagit i fråga om personal­ förändringar m. m. vid armén och med ledning av belastningen på arméns avlöningsanslag under förfluten del av innevarande budgetår beräknar jag nämnda anslag för budgetåret 1953/54 sålunda:

Avlöningar till ordinarie tjänstemän 73 100 000 (+ 5 800 000) kronor; Arvoden till pensionerad personal i arvodesbefattningar 6 800 000 (+ 300 000) kronor;

Arvoden och särskilda ersättningar, bestämda av Kungl. Maj :t, 1 250 000 ( + 485 000) kronor;

Avlöningar till övrig icke-ordinarie personal 42 665 000 (+ 4 965 000) kronor;

Rörligt tillägg 64 000 000 (+ 29 625 000) kronor; Pensionsmedel 4 000 000 ( + 360 000) kronor; Avlöningar till viss personal i verkstadsdrift 2 315 000 kronor. Anslaget bör alltså upptagas till 181 500 000 (+ 38 500 000) kronor. Under åberopande av det anförda får jag hemställa, att Kungl. Maj:t måtte föreslå riksdagen att

120

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

a) bemyndiga Kungl. Maj :t att vidtaga de ändringar i per­

sonalförteckningarna för ordinarie tjänstemän och för pen­

sionerad personal i arvodesbefattningar vid armén, som för-

anledes av vad jag i det föregående föreslagit;

b) bemyndiga Kungl. Maj :t att med avseende på personal­

förteckningarna meddela särskilda föreskrifter av i tillämp­

liga delar samma innehåll som innefattas i de särskilda be­

stämmelser som genom Kungl. Maj ds brev den 6 juni 1952

fastställts att lända till efterrättelse för tillämpningen av ar­

méns personalförteckningar för budgetåret 1952/53;

c) godkänna följande avlöningsstat för arméns anslag till

avlöningar till aktiv personal m. fl., att tillämpas under bud­

getåret 1953/54:

Avlöningsstat.

Utgifter:

1. Avlöningar till ordinarie tjänstemän, förslagsvis 73 100 000

2. Arvoden till pensionerad personal i arvodesbe­

fattningar, förslagsvis ............................................... 6 800 000

3. Arvoden och särskilda ersättningar, bestämda

av Kungl. Maj :t, förslagsvis.................................... 1 250 000

4. Avlöningar till övrig icke-ordinarie personal, för­

slagsvis ......................................................................... 42 665 000

5. Rörligt tillägg, förslagsvis.......................................... 64 000 000

Summa kronor 187 815 000

Särskilda uppbördsmedel:

1. Pensionsmedel, förslagsvis........................................ 4 000 000

2. Avlöningar till viss personal i verkstadsdrift, för­

slagsvis ......................................................................... 2315 000

Nettoutgift kronor 181 500 000

d) till Armén: Avlöningar till aktiv personal in. fl. för bud

getåret 1953/54 anvisa ett förslagsanslag av 181 500 000 kronor

[20] Marinen: Avlöningar till aktiv personal m. fl.

Anslag

Nettoutgift

1951/52 ...................................... 47 800 000

60 328 537

1952/53 (statsliggaren s. 220)

57 700 000

1953/54 (förslag).................... 70 000 000 I

I årets statsverksproposition (bil. 6, punkt 70) har Kungl. Maj:t före­

slagit riksdagen att, i avbidan på särskild proposition i ämnet, till Marinen:

Avlöningar till aktiv personal m. fl. för budgetåret 1953/54 beräkna ett

förslagsanslag av 70 000 000 kronor.

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

121

Beträffande de grunder, som tillämpas vid beräkningen av försvars­ grenarnas allmänna avlöningsanslag, får jag hänvisa till vad jag därom anfört i det föregående vid anmälan av motsvarande anslagsfråga för armén.

Yrkanden.

Försvarets civilförvaltning föreslår i anslutning till yrkanden av chefen för marinen m. fl. vissa personalförändringar m. m. vid marinen.

Marinchefens m. fl. yrkanden

1. Andrad organisation av marinled­ ningen (fj10 1953).

Anslagsförändringar vid bifall till

civilförvaltningens förslag Ökning Minskning Summa

Marinstaben. 1 chef Mo 15 ........................................ 23 940 1 souschef Mo 14 — kommendör­

kapten av 1. graden eller överste­ löjtnant Ma 33.................................

5 310

2 kommendörkaptener av 1. graden

Ma 33 vid flottan — kommendör­ kaptener av 1. graden eller övers­ telöjtnanter Ma 33 vid marinsta­ ben ..................................................... — 1 kommendörkapten av 1. graden

Ma 33 överföres från flottan......... — 1 kommendörkapten av 2. graden

Ma 30 vid flottan — kommendör­ kapten av 2. graden eller major Ma 30 vid marinstaben.................. — 1 kommendörkapten av 2. graden

eller major Ma 30............................. 15 813 1 major Ma 30 överföres från kust­

artilleriet ............................................ — 1 kommendörkapten av 2. graden

Ma 30 vid flottan............................. 15 813 1 kapten Ma 27 vid marinintenden-

turkåren — kommendörkapten av

2. graden Ma 30 ............................. 2 106 2 kanslibiträden Ce 11 (1 kanslibi­

träde Ce 11 och 1 biträde för skriv- och kontorsgöromål)........... 13 710 2 biträden för skriv- och kontorsgö­

romål — kanslibiträden Ce 11. . . —

122

Kungl. May.ts proposition nr 110.

Marinchefens m. fl. yrkanden

Flottans personalinspektion.

1 chef för marinstaben Mo 15 — in­

spektör för flottans personal Mo 15

Avlöningsförstärkning........................

2 kanslibiträden Ce 11 (2 biträden

för skriv- och kontorsgöromål). .

1 biträde för skriv- och kontorsgö­

romål — kanslibiträde Cell....

Ingenjörtekniska inspektionen.

1 marindirektör av 1. graden Ca 33

— förste marindirektör Co 14. ..

1 mariningenjör av 1. graden Ca 29

1 mariningenjör av 2. graden Ca 27

1 specialingenjör av 2. graden Ca 29

1 expeditionsofficer 1: 30 ................

1 assistent Ce 22 (sakanslag) — Ca

22 vid marinstaben (Ce 22).....

1 kanslibiträde Cell ........................

1 kansliskrivare Ce 15 (sakanslag)

— Ca 15 vid marinstaben (Ce 15)

1 biträde för skriv- och kontorsgö­

romål ...................................................

Anslagsförändringar vid bifall till

civilförvaltningens förslag

Ökning Minskning

Summa

1 800

10 116

5 310

15 111

13 707

15 111

10 467

7 569

5 058

Marinintendenturinspektionen.

1 kapten Ma 27 ................................... 13 707

1 kanslibiträde Ce 11 överföres från

sakanslag............................................ 6 489

+

170 517

2. Personal vid marinstaben för hydro­

grafisk forskning m. m.

1 chef för hydrografisk detalj Ce 29

(laborator Ce 29)............................. 20 148

1 föreståndare för militär meteoro­

logisk informationstjänst Ca 27 på

övergångsstat vid flygstaben över­

föres till marinstaben.................... —-

2 hydrografassistenter Ce 19 ........... 23 736

2 hydrograftekniker Ce 16 (tekniker

Ce 15)................................................. 20 184

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

123

Marinchefens m. it. yrkanden

Anslagsförändringar vid bifall till

civilförvaltningens förslag

Ökning Minskning

Summa

1 biträde för skriv- och lcontorsgö-

romål...................................................

6 744

1 meteorolog Ce 22.............................

13 956

4 meteorolog er Ce 19..........................

47 472 +

9 384

3. Marinstabens bilddetalj. 1 föreståndare för fotolaboratoriet Ce 18................................................... — 1 laboratorieförman Ce 15................ — 2 fotografer Cg 13 — Ce 13................ 3 tekniska biträden Cg 8 — kopister

Ce 8.....................................................

1 faktor Ce 19...................................... 1 fotograf Cg 13 (sakanslag) — Ce

13 vid marinstaben (Cg 13).........

9 348

1 offsettryckare Cg 12 — Ce 13 .... — 1 offsettryckare Cg 12........................

9 000

2 tekniska biträden Cg 8 — Ce 8..

- +

18 348

4. Marinstabens organisation i övrigt. 1 studierektor Ce 26 — Cb 10......... 1 chef för polisdetaljen Ce 25 — Ce

26.........................................................

1 expeditionsofficer 1: 30 — 1: 32. . 1 bibliotekarie 1: 30 — 1: 32 ........... 1 bilförare Ce 10 — tekniskt biträde

Ce 11 (expeditionsvakt Ce 10). . . 1 biträde för skriv- och kontorsgö-

romål — kanslibiträde Ce 11... . —

5. Sjökrigshögskolans organisation. 3 kommendörkaptener av 2. graden, majorer eller kaptener (lärare i strategi, artilleri och stabstjänst) Ma 30/27 — kommendörkaptener av 1. graden (överstelöjtnanter) eller kommendörkaptener av 2. graden (majorer) Ma 33/30........... 8 046 1 kapten (lärare i taktik) Md 27 — kommendörkapten av 1. eller 2. graden Ma 33/30 ............................. 4 086

124

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

Anslagsförändringar vid bifall

Marinchefens in. il. yrkanden

civilförvaltningens förslag

Ökning Minskning

1 expeditionsofficer 1:30 ................ 7974

1 kanslibiträde Ce 11 ........................ —

1 kontorsbiträde Ca 8 indrages vid

vakans................................................. —

1 biträde för skriv- och kontorsgö-

romål uppföres på personalför­

teckningen ........................................ —

+

6. Förändringar i övrigt beträffande

marinintendenturkåren.

1 kommendörkapten av 1. graden

Ma 33 — kommendör Ma 37 ... .

1 kommendörkapten av 2. graden

Ma 30 — kommendörkapten av 1.

graden Ma 33................................... —

1 kapten Ma 27 —• kommendörkap­

ten av 2. graden Ma 30.................. 2 808

Vikariatslön Ma 30 för 1 kapten

Ma 27................................................... —

1 löjtnant Ma 23/19............................. 14 184 —

7. Förändringar i övrigt beträffande mi­

litär personal.

Flottan.

1 chef för Stockholms örlogsvarv

Mo 14 — Mo 15............................... —

Vikariatslön Ma 37 för 2 kommen­

dörkaptener av 1. graden Ma 33

2 kommendörkaptener av 1. gra­

den Ma 33.......................................... —

1 kommendörkapten av 2. graden

Ma 30................................................... —

8 kaptener Ma 27

........................... 141 216

2 förvaltare Ma 21 — Ma 23 ............ 3 096

2 förvaltare Ma 21

........................... 25 800

10 flaggunderofficerare Ma 19 ............ 114 000

12 underofficerare av 2. graden Ma

16 .......................................................... 120 960

1 flaggunderofficer eller underoffi­

cer av 2. graden Ma 19/Ma 16. . .

till

Summa

20 106

11 376

11 400

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

125

Marinchefens m. fl. yrkanden

Anslagsförändringar vid bifall till

civilförvaltningens förslag

1 expeditions underofficer 1:22 vid

Ökning

Minskning Summa

Stockholms örlogsstation................

Kustartilleriet. 1 överstelöjtnant Ma 33 — chef för

kustartilleriets skjutskola Ma 37/33 Vikariatslön Ma 37 för 2 överstelöjt-

nanter Ma 33 ...................................

9 kaptener Ma 27 ...............................

156 618

5 flaggunderofficerare Ma 19...........

56 065

5 underofficerare av 2. graden Ma 16

49 535

1 förvaltare (i kassatjänst) Ma 21. .

Förändringar i övrigt beträffande mariningenjörkåren. 2 marindirektörer av 1. graden Ca

12 636 _|_ 643 254

33 — Ca 37........................................ 3 marindirektörer av 2. graden Ca

31..................................................... 2 mariningenjörer av 1. graden Ca

29 med vikariatslön Ca 31........... 3 mariningenjörer av 1. graden Ca

29.....................................................

58 572

1 mariningenjör av 2. graden Ca 27 2 mariningenjörer av 2. graden Ca

27 — mariningenjörer av 1. graden

17 652

Ca 29.............................................. 2 specialingenjörer av 1. graden

3 744

Ca 33................................................. 2 specialingenjörer av 2. graden

Ca 29.......................................... 1 specialingenjör av 2. graden Ca 29

— specialingenjör av 1. graden

39 048

Ca 31........................................ 1 specialingenjör av 3. graden Ca 27

— specialingenjör av 2. graden Ca 29........................................

Förändringar beträffande sjukvårds­ personal. 1 läkare med arvode vid Härnö-

1 872

+ 120 888

126

Kungl. Maj:ls proposition nr 110.

Marinchefens m. fl. yrkanden

sands kustartilleridetachement

m. m. — marinläkare av 1. graden

Ca 27...................................................

1 marinläkare av 1. graden Cg 25

1 marinläkare av 1. graden Ca 25

2 marinläkare av 1. graden vid ma­

rinläkarkåren ...................................

2 marinläkare av 2. graden vid ma­

rinläkarkåren och 1 marinläkar-

stipendiat............................................ —

+

7

10. Förändringar beträffande polis- och

vaktpersonal m. m.

1 överkonstapel Ca 19 vid Göte­

borgs örlogsvarv (1 överkonstapel

Cg 19)................................................. 11 400

6 inspektionskonstaplar Ce 16, 2 vid

Stockholms samt 1 vid ettvart av

Hemsö, Gotlands, Blekinge och

Göteborgs kustartilleriförsvar (6

inspektionskonstaplar Cg 16) ... .

59 616

1 konstapel Ca 14 och 1 konstapel

Ce 14 vid Göteborgs örlogsvarv (2

konstaplar Cg 14) ........................... 18 600

4 konstaplar Ce 14 vid Karlskrona

örlogsvarv (4 konstaplar Cg 14). .

35 664

5 vaktmästare Ce 10, 3 vid Härnö­

sands kustartilleridetachement och

2 vid Gotlands kustartilleriförsvar

(5 vaktmästare Cg 10) .................. 39 096

Arvoden till tillsynsmän vid befäst­

ningar m. in. tillhörande Gotlands

kustartilleriförsvar........................... 29 520

4 vaktmästare Cg 10 vid sjökrigs­

skolan — Ce 10................................. —

1 vaktmästare Cg 10 vid marinens

underofficersskola — Ce 10........... —

1 expeditionsvakt Ca 10 vid Ost­

kustens marindistrikt — förste

expeditionsvakt Ca 11....................

Anslagsförändringar vid bifall till

civilförvaltningens förslag

Ökning Minskning

Summa

7 752

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

127

Marinchefens m. fl. yrkanden

Anslagsförändringar vid bifall till

civilförvaltningens förslag

Ökning Minskning Summa

Arvoden till uppbörds- och tillsyns­

man vid Sydkustens och Väst­ kustens marindistrikt ....................

1 540

Arvode till tillsynsman vid Hårs­

fjärdens örlogsdepå........................

1 100

Arvode till tillsynsman för de sjö­

krigshistoriska samlingarna i Karlskrona

+ 135 296

11. Ordinarie kontorsbiträdestjänster. 28 biträden för skriv- och kontorsgöromål — kontorsbiträden Ca 8 —

12. Förändringar i övrigt beträffande kontorspersonal.

Norrlandskustens marindistrikt. 1 biträde för skriv- och kontorsgö-

romål — kanslibiträde Cell___ — 1 biträde för skriv- och kontorsgö-

romål uppföres på personalför­ teckningen ........................................ ...

Ostkustens marindistrikt. 1 kanslibiträde Ce 11 — kontorist

Ce 13........................................................ _ 1 kontorsbiträde Ca 8 — kanslibi­

träde Ca 11........................................ ... 2 kanslibiträden Ce 11...................... ... 2 kontorsbiträden Ca 8 indrages vid

vakans................................................ 3 biträden för skriv- och kontorsgö-

rornål — kanslibiträden Ce 11.. . — 1 biträde för skriv- och kontorsgö-

romål överföres från sakanslag..

7 548

3 biträden för skriv- och kontorsgö-

romål................................................... ...

Gotlands marindistrikt. 1 kanslibiträde Ce 11 — kansliskri­

vare Ce 15 ......................................... _

128

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

Anslagsförändringar vid bifall till

Marinchefens m. fl. yrkanden

civilförvaltningens förslag

Ökning Minskning

Summa

1 biträde för skriv- och kontorsgö-

romål — kanslibiträde Cell....

1 biträde för skriv- och kontorsgö-

romål................................................... 6 204

Sydkustens marindistrikt.

5 kanslibiträden Ce 11 ................... —

5 kontorsbiträden Ca 8 indrages vid

vakans................................................. —

1 kontorsbiträde Ca 8 (biträde för

skriv- och kontorsgöromål).........

6 204

Västkustens marindistrikt.

1 kontorsskrivare Ce 19 överföres

från sakanslag................................. 11 4:00

3 biträden för skriv- och kontorsgö­

romål — kanslibiträden Ce 11. . .

2 kanslibiträden Cg 11 — Cell.... —

3 kanslibiträden Ce 11

.................... —

3 kontorsbiträden Ca 8 indrages vid

vakans................................................. —

Sjökrigsskolan.

1 kontorist Ce 13 — kansliskrivare

Ce 15................................................... —

1 kanslibiträde Cell............................... —

1 kontorsbiträde Ca 8 indrages vid

vakans................................................. —

Marinens underofficersskola.

1 kanslibiträde Ce 11 — kontorist

Ce 13........................................................ —

1 kanslibiträde Ce 11 .............................. —

1 kontorsbiträde Ca 8 indrages vid

vakans................................................. —

1 biträde för skriv- och kontorsgö­

romål ........................................................ 6 480

+ 37 836

13. Övriga personalförändringar in. in.

3 aktuarier Ca 27, vid Ostkustens,

Västkustens och Sydkustens marin­

distrikt ................................................... —-

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

129

Marinchefens m. fl. yrkanden

1 lärare i gymnastik och idrott Cg 23

vid Karlskrona örlogsstation och

1

timavlönad gymnastiklärare vid

Stockholms örlogsstation —■

2

gymnastiklärare Ce 23.................... 1 förrådsförman Cg 13 vid Ostkus­

tens marindistrikt — Ce 13........... 2 institutionsvaktmästare Ce 12 vid

Stockholms örlogsstation (teknis­ ka biträden Ce 11)........................... 1 förrådsman Cg

11

vid Sydkustens

marindistrikt — Ce 11.................... 2 badmästare Cg

10

vid Karlskrona

örlogsstation överföres från sak­ anslag ............................... .................

1

kokerska Ce 7 vid Härnösands kust-

artilleridetachement — Ce 10. . . . 2 ekonomibiträden Ce 5 och

6

eko­

nomibiträden Ce 4 vid Sydkus­ tens marindistrikt ...........................

1

maskinmästare Cg 19 vid Karls­

krona örlogsstation — Ce 19......... 1 maskinmästare Ce 17 vid mari­

nens underofficersskola — Ce 19

Anslagsförändringar vid bifall till

civilförvaltningens förslag

Ökning Minskning Summa

4 490

17 304

15 264

45 130

1 reparatör Ce 12 vid Göteborgs ör­

logsstation, vakant ........................... Viss forskning ...................................... 21 000 2 stabsarvoden å 780 kronor vid

kustartilleriinspektionen............... 1 utbildningsarvode å 1 560 kronor

till heltidstjänstgörande lärare i skjutteknik vid kustartilleriets skjutskola.......................................... 1 utbildningsarvode å 1 560 kronor

till heltidstjänstgörande lärare i förvaltningstjänst och reglemen­ ten vid sjökrigsskolan....................

1

560

1 befattningsarvode å 780 kronor

till chefen för Hårsfjärdens ör­ logs depå ............................................ —

9—250 53 B i han g till riksdagens protokoll 1953. 1 saml. Nr 110.

130

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

Marinchefens m. fl. yrkanden

1

arvode å

1

000

kronor till juridiskt

biträde vid Stockholms kustartil­

leriförsvar ..........................................

Representationsbidrag till chefen för

Västkustens marindistrikt.............

Arvoden till arkivföreståndare vid

Ostkustens och Sydkustens ma­

rindistrikt ..........................................

Arvoden till deltidstjänstgörande mi­

litära och civilmilitära lärare. . . .

Civila lärare..........................................

Fänrikar.................................................

Viss icke-ordinarie personal vid ma-

rinläkarlcåren ...................................

Personalvårdsassistenter....................

Assistenter för frivilligfrågor.............

Höjning av de rörliga tilläggsförmå-

nerna .................................................

Avlöningar till viss personal i verk-

stadsdrift............................................

Anslagsförändringar vid bifall till

civilförvaltningens förslag

Ökning Minskning

Summa

1 000

900

50 000

101 700

181 440

140 000

3 000

12 900

9 790 000

90 000 + 9 837 428

Motiv.

1. Ändrad organisation av marinledningen. Enligt gällande instruk­

tion för marinledningen (SFS 1942:864) utgöres densamma av chefen

för marinen, marinstaben, kustartilleriinspektionen, tjänstegrensinspek-

törerna — nämligen inspektörerna för sjöartilleriet, torpedvapnet, ubåts-

vapnet, minväsendet och marinens förbindelseväsende samt marinöver-

intendenten, marinöverdirektören och marinöverläkaren — ävensom marin­

förvaltningen.

Chefen för marinen har framlagt förslag till viss omorganisation av

marinledningen. I fråga om den nuvarande organisationen har marin­

chefen anfört bl. a. följande.

Inom marinstaben handlägges dels ärenden av för hela marinen gemen­

sam natur, såsom operativa frågor, ärenden beträffande förbindelsetjänst,

vissa frågor rörande organisation, utbildning, personalvård m. m., dels

personal-, utbildnings- och organisationsärenden, som avser flottan. Marin­

staben är därjämte att betrakta som chefens för marinen expedition, genom

vilken såväl dennes beslut i kommandoärenden expedieras som vissa

ärenden rörande kustartilleriets personal och de för marinen gemensamma

personalkårerna efter handläggning vidarebefordras till högre myndighet.

Inom kustartilleriinspektionen handlägges frågor rörande kustartilleriets

personalorganisation och utbildning ävensom ärenden, vilka berör kust­ artilleriets materiel och befästningar.

Motsvarigheten till de sistnämnda ärendena inom kustartilleriinspek­ tionen behandlas beträffande flottan av tjänstegrensinspektörerna, envar inom den tjänstegren, som hans benämning antyder. Huvudvikten be­ träffande tjänstegrensinspektörernas verksamhet ligger emellertid inom området personalens yrkesutbildning och vapnens och övrig materiels ut­ nyttjande. Vissa av tjänstegrensinspektörerna är gemensamma för marinens båda vapenslag, nämligen de inspektörer vilkas verksamhet avser förbin­ delsetjänst, intendenturtjänst, ingenjörteknisk verksamhet samt hälso- och sjukvårdstjänst. De tre sistnämnda inspektörerna är jämväl chefer för var sin av de för marinen gemensamma personalkårerna, nämligen marinöverintendenten för marinintendenturkåren, marinöverdirektören för mariningenjörkåren och marinöverläkaren för marinläkarkåren. I sist­ nämnda egenskap handlägger de vissa utbildnings- och personalärenden.

Den nuvarande organisationen är enligt marinchefen behäftad med vissa olägenheter, som närmast torde vara beroende av att de många per­ sonalinstanserna i marinledningen griper in i varandra i fråga om ansvar, uppgifter och initiativmöjligheter på ett sätt som försvårar en enhetlig och planmässig ledning.

Marinchefen anser olägenheterna till väsentlig del bero av det förhål­ landet att chefen för marinen är chef för sjöofficerskåren samt att en särskild befattningshavare med uppgift att sammanhålla och i flertalet fall självständigt handlägga flottans personal- och uthildningsärenden saknas. Både marinchefen och marinstabschefen tvingas att — vid sidan av sina huvuduppgifter — handlägga sådana detaljärenden rörande flot­ tans personal och utbildning som i fråga om kustartilleriet handlägges av inspektören för kustartilleriet. Härigenom blir enligt marinchefens mening ifrågavarande båda chefers ställning inom marinen icke rätt avvägd. För att råda hot på de berörda olägenheterna föreslår marinchefen att ären­ dena rörande flottans personal och utbildning samt därmed sammanhäng­ ande organisationsärenden frigöres från marinstaben och sammanföres till ett nytt organ, förslagsvis benämnt flottans personalinspektion, under chefskap av en inspektör för flottans personal. Detta organ skulle bildas genom utbrytning av marinstabens nuvarande personal- och utbildnings­ avdelningar, delar av organisationsavdelningen samt i sig innesluta jämväl chefen för sjövärnskåren och nuvarande sjövärnsdetaljen. Inspektören för flottans personal bör enligt marinchefen från denne övertaga befattningen som chef för sjöofficerskåren.

Marinstaben avses sedan angivna delar utbrutits bli ett i sin helhet för marinen gemensamt, operativt stabsorgan, bestående av operationsavdel­ ning, sjöfartsavdelning, centralavdelning, förbindelseavdelning, pressdetalj, expedition, kassa och bibliotek.

I fråga om tjänstegrensinspektörerna har marinchefen framlagt förslag

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

131

132

till ändrad organisation huvudsakligast endast med avseende å inspektörer,

vilkas verksamhet avser båda marinens vapenslag, nämligen marinöver­

direktören (inspektör för ingenjörtekniska tjänsten) och marinöverinten-

denten (inspektör för intendenturtjänsten). Sålunda föreslås beträffande

marinöverdirektören, att dennes arbetsuppgifter skall uppdelas genom att

inspektions- och personalkårchefsuppgifterna helt skiljes från verksam­

heten inom marinförvaltningen och att för handläggandet av de först­

nämnda arbetsuppgifterna skall avses ett särskilt organ, marinens ingen­

jörtekniska inspektion. Ledningen av denna föreslås skola under marin­

överdirektören utövas av en stabschef med instruktionsmässigt reglerade

befogenheter som marinöverdirektörens ställföreträdare inom inspek­

tionen. — Även de på marinöverintendenten ankommande inspektions-

uppgifterna föreslås skola sammanhållas i ett särskilt organ, marinens

intendenturinspektion.

Den nya organisationen av marinledningen föreslås skola genomföras

från och med den 1 oktober 1953.

De ändringar beträffande personaluppsättningen inom marinledningen

som marinchefen i anledning av den förordade nya organisationen anser

erforderliga framgår av sammanställningen i det föregående.

Försvarets civilförvaltning finner det vanskligt att uttala sig om lämp­

ligheten av det framlagda förslaget till omorganisation av marinledningen,

framför allt som det icke är möjligt att överblicka vilka ytterligare åtgär­

der i centraliserande syfte ett genomförande av den föreslagna organisa­

tionen kan föra med sig och de konsekvenser som härav kan följa för de

regionala och lokala personal- och utbildningsorganens vidkommande.

Med hänsyn till vad marinchefen anfört anser sig ämbetsverket emellertid

böra räkna med att förslaget genomföres från och med den av marin­

chefen föreslagna tidpunkten, den 1 oktober 1953. Civilförvaltningen

biträder vidare i allt väsentligt marinchefens förslag till personalföränd­

ringar i anledning av den förordade nya organisationen.

2. Personal vid marinstaben för hydrografisk forskning in. in. Marin­

chefen har upprepat ett för innevarande budgetår framlagt förslag om

att vid marinstaben inrätta en särskild hydrografisk detalj. Beträffande

innebörden av förslaget hänvisas till propositionen 1952: 120 (s. 121 o. f.).

Vid anmälan av nämnda proposition (s. 139) förklarade sig departements­

chefen — med hänsyn till det förhållandet att den hydrografiska tjänsten

bedrevs med utnyttjande bl. a. av personal avsedd för marinens väderleks­

tjänst — icke utan närmare utredning angående en eventuell omorganisa­

tion av väderlekstjänsten vid marinen och personalbehovet för denna tjänst

beredd taga ställning till marinchefens förslag. Med skrivelse den 9 juni

1952 har marinchefen sedermera redovisat en i samråd med chefen för

flygvapnet företagen utredning i ämnet, våld bl. a. framhålles att svårig­

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

Kiuigl. Maj:ts proposition nr 110.

heterna att besätta de nuvarande meteorologbeställningarna vid marinen — vilka alltjämt är vakanta och enligt av Kungl. Maj :t lämnade med­ givanden utnyttjas för anställande av lägre extra tjänstemän — till stor del torde bero på att de fåtaliga beställningarna icke medgiver någon större möjlighet för befattningshavarna att genom omkommendering (för­ flyttning) erhålla omväxling i tjänstgöring och egen fortsatt utbildning. Befordringsmöjligheterna är även begränsade. Dessa ogynnsamma för­ hållanden skulle kunna avhjälpas om de för marinens väderlekstjänst er­ forderliga beställningarna uppfördes på flygvapnets stat. I anslutning härtill har marinchefen nu föreslagit att samtliga i marinens personal­ förteckning under rubriken Marinens väderlekstjänst upptagna 5 meteoro- logtjänster avföres ur förteckningen och att för marinens väderlekstjänst behövliga meteorologtjänster i stället upptages på flygvapnets stat. I fråga om de senare hänvisas till vad som anföres i ämnet under flygvapnets motsvarande anslag.

Försvarets civilförvaltning tillstyrker ånyo att den hydrografiska verk­ samheten erhåller en fastare organisation och utgår från den av marin­ chefen för ändamålet föreslagna personaluppsättningen. I likhet med marinchefen anser ämbetsverket att för detaljchefen tills vidare bör avses 29 lönegraden. Tjänsten bör tills vidare benämnas laborator. Civilförvalt­ ningen räknar dock med att denna såväl som övriga under förevarande punkt föreslagna tjänster i fråga om tjänstebenämning och löneställning skall prövas av tjänsteförteckningskommittén. Med hänsyn härtill räknar ämbetsverket tills vidare med alt hydrografassistenterna upptas i Ce 19 och hydrografteknikerna i Ce 15. Civilförvaltningen tillstyrker förslaget att avföra de nuvarande meteorologtjänsterna ur marinens personalför­ teckning.

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut tillstyrker liksom föregående år att en särskild hydrografisk detalj inrättas vid marinstaben. Institutet understryker vikten av att viss vetenskaplig utbildning och kompetens blir företrädd inom detaljen och föreslår i enlighet härmed att vetenskapliga kompetensfordringar avseende ämnena meteorologi och oceanografi fastställs beträffande den föreslagna föreståndartjänsten. I stället för tjänstebenämningen laborator föreslås militärhydrograf eller marinhydrograf.

3. Marinstabens bilddetalj. Förslagen innebär i huvudsak en upprep­ ning av marinchefens för de tre senaste budgetåren framställda förslag (jfr prop. 1952: 120, s. 123). I sina anslagsäskanden för innevarande budgetår räknade civilförvaltningen — i avvaktan på slutligt ställnings­ tagande till vissa av 1946 års militära förvaltningsutredning framlagda förslag med avseende på hjälptryckerianläggningarna inom försvaret -— icke med någon jämkning i anställningsförhållandena för personalen vid

133

134

Kungl. May.ts proposition nr 110.

bilddetaljen. För nästa budgetår föreslår ämbetsverket, som i princip vid­

håller sin sålunda intagna ståndpunkt, icke andra förändringar än att en

extra tjänst för offsettryckare i Cg 12 tillkommer vid bilddetaljen även­

som att eu befintlig tjänst för fotograf i Cg 13 överföres från sakan-

slag.

4. Marinstubens organisation i övrigt. De förslag till lönegrads- och

löneklassuppflyttningar som i sammanställningen redovisats under denna

punkt bär i huvudsak förut framlagts av marinchefen (jfr prop. 1952: 120,

s. 123 o. f.). Civilförvaltningen räknar i sina anslagsäskanden för nästa bud­

getår icke med jämkning av löneställningen för någon av ifrågavarande

tjänster. Beträffande marinchefens förslag att omvandla en tjänst för

bilförare i Ce 10 till tjänst för tekniskt biträde i Ce 11 vidhåller ämbets­

verket sitt tidigare framförda förslag att utbyta tjänsten mot eu tjänst

för expeditionsvakt. Ämbetsverket räknar därvid med oförändrad löne-

ställning under nästa budgetår. — Enligt beslut av 1952 års riksdag

(prop. 1952:241, Bil. A: 17) bär studierektor stjänsten numera uppflyt­

tats till Ce 33. Enligt samma beslut har tjänsten som chef för polisdetal­

jen i Ce 25 utbytts mot en tjänst för byråinspektör i samma lönegrad.

5. Sjökrigshögskolans organisation. Marinchefen har tillstyrkt ett av

chefen för sjökrigshögskolan framfört förslag om att utbyta de 3 beställ­

ningarna för kommendörkapten av 2. graden, major eller kapten i Ma 30

eller Ma 27 vid skolan, avsedda för lärare i strategi, artilleri och stabstjänst,

mot beställningar för kommendörkapten av

1

. graden, överstelöjtnant eller

kommendörkapten av 2. graden, major i Ma 33 eller Ma 30. Vidare har

marinchefen tillstyrkt förslag av skolchefen att utbyta den för lärare i

taktik avsedda kaptensbeställningen i Md 27 vid skolan mot beställning

för kommendörkapten av 1. eller 2. graden i Ma 33 eller Ma 30. Till stöd

för förslagen har särskilt framhållits önskvärdheten av att de viktigaste

ämnesgrupperna vid skolan representeras av lärare med långvarig er­

farenhet från militär verksamhet i kvalificerade befattningar. Då sådan

erfarenhet endast i undantagsfall förekommer hos officerare med kaptens

tjänstegrad bör lärarna uttagas bland regementsofficerare. Det är

vidare önskvärt att ifrågavarande lärare får tillfälle bedriva undervis­

ning vid högskolan under längre sammanhängande tid. De föreslagna

lönegradsuppflyttningarna åsyftar att skapa sådana befordrings- och löne­

förhållanden vid skolan att detta blir möjligt.

Även civilförvaltningen tillstyrker de föreslagna lönegradsuppflytt­

ningarna.

Såsom expeditionsofficer är för närvarande en kapten på aktiv stat

kommenderad till högskolan. Med tillstyrkan av civilförvaltningen har

marinchefen föreslagit att för ändamålet i stället inrättas en för pensionerad

officer avsedd arvodesbefattning i 1: 30.

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

135

Ett av inarinchefen framlagt förslag om att utbyta eu tjänst för kon­ tor sbiträde i Ca

8

mot kanslibi trädest jänst i Ce It anser sig civilförvalt­

ningen, i avvaktan på att biträdestjänsterna vid högskolan prövas av 1947 års biträdesutredning, icke kunna tillstyrka.

Ämbetsverket har däremot icke något att erinra mot förslag av marin­ chefen om att uppföra en nu såsom extra inrättad tjänst för biträde för skriv- och kontorsgöromål på skolans personalförteckning.

6

. Förändringar i övrigt beträffande marinintendenturkåren. Marin­ chefen har föreslagit att en beställning som kommendörkapten av

1

. graden

i Ma 33, avsedd för chefen för intendenturförvaltningen vid Ostkustens marindistrikt, uppflyttas till beställning för kommendör i Ma 37, samt att en beställning för kommendörkapten av

2

. graden, avsedd för motsvarande

befattningshavare vid Västkustens marindistrikt, uppflyttas till beställ­ ning för kommendörkapten av 1. graden i Ma 33. Civilförvaltningen anser sig icke kunna tillstyrka något av dessa båda förslag.

Däremot tillstyrker civilförvaltningen förslag om att uppflytta den för chefen för intendenturförvaltningen vid Norrlandskustens marindistrikt avsedda kaptensbeställningen i Ma 27 till beställning för kommendörkapten av 2. graden i Ma 30. Till stöd för detta förslag har bland annat framhållits, att vederbörande befattningshavare även fungerar som stabsintendent vid Hemsö kustartilleriförsvar och intendent vid Härnösands kustartilleri- detachement.

I avvaktan på ställningstagande till 1946 års militära förvaltningsutred- nings organisationsförslag anser sig civilförvaltningen icke kunna tillstyrka ett av marinchefen framlagt förslag om att innehavaren av den för chefen för marinförvaltningens drivmedelssektion avsedda kaptensbeställningen i Ma 27 skall förordnas bestrida göromål som eljest ankommer på beställ- ningshavare i Ma 30.

Till följd av omorganisation av Stockholms kustartilleriförsvar kan en för kustartilleriförsvaret avsedd löjtnantsbeställning indragas.

7. Förändringar i övrigt beträffande militär personal. Flottan. Marinchefen har upprepat ett för innevarande budgetår fram­ lagt förslag om att uppflytta beställningen som chef för Stockholms örlogs­ varv från Mo 14 till Mo 15 (prop. 1952: 120, s. 120 o. f.). Marinchefen har även återkommit till den föregående år väckta frågan om förbättrad löneställning för de två kommendörkaptener av

1

. graden

i Ma 33, vilka tjänstgör som chefer för vapenavdelningarna vid Stock­ holms och Karlskrona örlogsvarv. Marinchefen har nu föreslagit att be­ fattningshavarna i fråga erhåller vilcariatslöneförordnanden i Ma 37.

Civilförvaltningen räknar icke för nästa budgetår med ändrad löne­ ställning för någon av nämnda tre befattningshavare utan föreslår att frågan om vederbörandes löneställning hänskjutes till de sakkunniga för översyn av löneställningen för vissa chefstjänstemän.

136

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

Marinchefen har vidare föreslagit att två nya beställningar för kommen­

dörkapten av 1. graden i Ma 33 inrättas, avsedda den ena för chefen för

den inom flygförvaltningen organiserade försvarets robotvapenbyrå och

den andra för den av 1946 års militära förvaltningsutredning föreslagna

centralplaneringen i marinförvaltningen. För robotvapenbyrån har marin­

chefen även föreslagit skola tillkomma en beställning för kommendör­

kapten av 2. graden i Ma 30.

Civilförvaltningen anser sig i avbidan på ställningstagande till 1946

års militära förvaltningsutrednings betänkande icke kunna tillstyrka att

någon av berörda 3 beställningar nu inrättas.

Marinchefen har redovisat ett behov av 11 nya kaptensbeställningar vid

flottan, vilka anses erforderliga med hänsyn till förändringar i fartygsbe-

ståndet, utvecklingen av sjökrigets tekniska hjälpmedel, ökad yrkesutbild­

ning in. in. Av besparingsskäl har emellertid marinchefen föreslagit att

fr. o. m. nästa budgetår skall tillkomma endast

8

beställningar. Civilför­

valtningen tillstyrker förslaget.

För masldntjänstchefer (uppbördsmaskinister) på två jagare typ

Halland har marinchefen föreslagit två förvaltarbeställningar i Ma 23

skola tillkomma i utbyte mot två för biträden till nybyggnadskontrollanter

för jagarna avsedda förvaltarbeställningar i Ma 21. Civilförvaltningen

räknar med hänsyn till att maskintjänstcheferna på övriga två landskaps-

jagarc är placerade i Ma 23 med att de sålunda föreslagna utbytena kom­

mer till stånd.

Marinchefen har upprepat ett redan för innevarande budgetår fram­

lagt förslag om att inrätta en förvaltarbeställning i Ma 21 för kvarter­

mästare vid marinförvaltningens skyddstjänstbyrå (prop. 1952: 120, s.

128) ävensom föreslagit att ytterligare eu dylik beställning, avsedd för

chef och uppbördsman vid radiostation, inrättas. Förslagen tillstyrkes av

civilförvaltningen.

Av marinchefen framlagt förslag om att utöka flottans underofficers-

kader med 10 flaggunderofficerare i Ma 19 och 12 underofficerare av 2.

graden i Ma 16 grundar sig bland annat på behov, som betingas av planen

för flottans ersättningsbyggnader och tillkomsten av nya yrkesgrenar.

Civilförvaltningen, som inhämtat att det föreliggande personalbehovet icke

kan tillgodoses genom att taga i anspråk de i vederbörlig personalförteck­

ning redovisade beställningarna för övertaliga underofficerare, anser sig

böra räkna med att de av marinchefen föreslagna utökningarna kommer

till stånd.

En beställning för övertalig underofficer, flaggunderofficer eller under­

officer av 2. graden i Ma 19 eller Malö, beräknas kunna till följd

av pensionsavgång avföras ur personalförteckningen fr. o. in. nästa bud­

getår.

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

137

Enligt föreskrift till personalförteckningen inå en beställning för för­ valtare i Ma 21, avsedd för expeditionsunderofficer vid registerdetaljen vid Stockholms örlogsstation, icke tillsättas så länge ifrågavarande göromål fullgöres av pensionerad underofficer i arvodesbefattning (prop. 1951:

110

,

s. 43). Då denne underofficer numera avgått ur tjänst, kan befattningen som expeditionsunderofficer i

1

:

22

indragas.

Kustartilleriet. Marinchefen har ånyo (jfr prop. 1952:120, s.

121

)

upptagit frågan om högre löneställning för chefen för kustartilleriets skjutskola, överstelöjtnant i Ma 33, samt nu föreslagit att för nämnde chef inrättas en beställning som chef för kustartilleriets skjutskola i Ma 37 eller Ma 33 i utbyte mot överstelöjtnantsbeställningen. Till stöd för för­ slaget framhålles att cheferna för artilleriskjutskolan och luftvärnsskjut- skolan vid armén från och med innevarande budgetår placerats i Ma 37 mot tidigare Ma 37 eller Ma 33.

Civilförvaltningen föreslår alt prövningen av frågan om löneställningen för ifrågavarande befattning anförtros åt de sakkunniga för översyn av löneställningen för vissa chefstjänstemän och räknar i avvaktan härpå icke med ändrad löneställning för befattningen. Ämbetsverket förordar däremot att den för skolchefen avsedda beställningen uppföres på sär­ skild personalförteckning för skolan.

Ett av marinchefen framlagt förslag om att två överstelöjtnanter i Ma 33, tjänstgörande som tygmästare vid Stockholms och Blekinge kustartilleri- försvar, skall förordnas att mot vikariatslön bestrida göromål som eljest ankommer på beställningshavare i Ma 37 avstyrkes av civilförvaltningen under hänvisning till löneställningen för motsvarande befattningshavare vid armén.

Enligt förslag av inspektören för kustartilleriet skulle kompaniofficers- kadern vid kustartilleriet utökas under den kommande treårsperioden, varvid från och med nästa budgetår skulle tillkomma

11

nya kaptensbe­

ställningar i Ma 27, avsedda att i första hand täcka personalbehov som ej kunnat förutses i 1942 års försvarsbeslut. Marinchefen har, i avvaktan på beslut beträffande marinförvaltningens organisation och genomförandet av ändringar i övrigt inom kustartilleriförsvaren, förordat en utökning med 9 kaptensbeställningar från och med nästa budgetår. Civilförvaltningen bi­ träder marinchefens förslag. i

Inspektören för kustartilleriet har anmält behov av ytterligare be­ ställningar för It flaggunderofficerare i Ma 19 och 12 underofficerare av

2. graden i Ma 16. Med hänsyn till pågående utredning om befälsorganisa- tionen, möjligheterna att inom rimlig tid besätta beställningar för tele- mästare och instrumentmästare samt eventuella organisationsändringar vid kustartilleriförsvaren har marinchefen ansett sig icke kunna tillstyrka att mer än sammanlagt 10 beställningar tillkommer, varav 5 i Ma 19 och 5 i

138

Kiuigl. Maj:Is proposition nr 110.

Ma 16. Civilförvaltningen utgår från att beställningar inrättas i enlighet

med vad marinchefen tillstyrkt.

I samband med rationalisering från och med den 1 oktober 1952 av

Stockholms kustartilleriförsvar och Vaxholms kustartilleriregemente har en

beställning för förvaltare i kassatjänst i Ma 21 blivit övertalig och kan in­

dragas.

8

. Förändringar i övrigt beträffande mariningenjörkåren. Marinchefen

har återkommit till frågan om höjd löneställning för två marindirektörer

av 1. graden i Ca 33, chefer för fartygsavdelningarna vid Stockholms och

Karlskrona örlogsvarv (prop. 1952: 120, s. 129 o. f.), samt föreslagit att

de uppflyttas till lönegrad Ca 37.

Civilförvaltningen anser att frågan om dessa befattningshavares löne­

ställning bör prövas av förenämnda sakkunniga för översyn av löneställ-

ningen för vissa chefstjänster och räknar därför icke nu med någon för­

ändring av löneställningen.

Marinchefens förslag att utöka mariningenjörkårens stat med två be­

ställningar för specialingenjör av 1. graden i Ca 33, avsedda för byrå­

chefer i marinförvaltningen, samt beställningar för tre marindirektörer av

2. graden i Ca 31 och två mariningenjörer av 1. graden i Ca 29 med vikari-

atslön i Ca 31, likaledes avsedda för marinförvaltningen, anser sig civil­

förvaltningen i avvaktan på ställningstagande till 1946 års militära för-

valtningsutrednings förslag icke kunna tillstyrka.

Förslag av marinchefen om att inrätta tre beställningar för mariningen­

jör av 1. graden i Ca 29 samt en beställning för mariningenjör av 2. gra­

den i Ca 27 tillstyrkes av civilförvaltningen med hänsyn till behovet av

fartygsingenjörer på landskaps jagare m. m.

Av de två beställningar för mariningenjör av 2. graden i Ca 27, som

föreslagits skola uppflyttas till mariningenjör av 1. graden i Ca 29, avses

den ena för flottiljingenjör vid

1

. ubåtsflottiljen och den andra för fartygs-

ingenjör på kryssaren Gotland. Civilförvaltningen tillstyrker de föreslagna

uppflyttningarna.

Likaså tillstyrker ämbetsverket att två nya beställningar för special­

ingenjör av 2. graden i Ca 29, avsedda för tjänstgöring ombord på fartyg,

tillkommer.

Förslag om att inrätta en beställning för specialingenjör av 1. graden

i Ca 31, avsedd för torpedingenjör vid försvarets robotvapenbyrå, i utbyte

mot en beställning för specialingenjör av 2. graden i Ca 29, anser sig

civilförvaltningen i avvaktan på resultatet av 1946 års militära förvalt-

ningsutrednings arbete icke kunna tillstyrka.

Däremot tillstyrker civilförvaltningen förslag av marinchefen om att

uppflytta en beställning för specialingenjör av 3. graden i Ca 27, avsedd

för elektroingenjör på kryssare, till specialingenjör av 2. graden i Ca 29.

Med skrivelse den 4 december 1952 har överlämnats utredning rörande

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

139

marinens tekniska personal

.1

Utredningsmannen föreslår, att en ny kate­

gori mariningenjörer införes. Underofficerarna tillhörande maskin- och hantverksavdelningarna föreslås skola ersättas med en mästarkår. Den nya kategorien mariningenjörer skall rekryteras från nämnda mästarkår samt från värnpliktiga med gymnasieingenjörsexamen eller studentexamen från allmänt läroverk. Ifrågavarande mariningenjörsaspiranter skall ut­ bildas vid sjökrigsskolan. Efter avslutad utbildning skall mariningenjörer placeras till tjänstgöring på fartyg samt vid marinförvaltningen, örlogs­ varv, förband och verkstäder. Vakanserna inom den nuvarande marinin- genjörkåren föreslås skola i möjligaste utsträckning täckas genom utbild­ ning av befintlig civil ingenjörpersonal, värnpliktiga civilingenjörer till­ hörande marinen och officerare i teknisk tjänst. Slutligen föreslås ändrad organisation av den nuvarande mariningenjör kår en. Bland annat föreslås inrättande av ett antal högre beställningar för mariningenjörer.

Utredningen har remitterats till berörda myndigheter och organisationer. Vissa organisationer har på grund av tidsbrist icke hunnit avgiva slutligt yttrande före remisstidens utgång.

9. Förändringar beträffande sjukvårdspersonal. Civilförvaltningen till­ styrker nu det av marinchefen ånyo (jfr prop. 1952: 120, s. 130) framförda förslaget att för den f. n. mot årligt arvode av 9 900 kronor anställde läkaren vid Härnösands kustartilleridetachement, tillika stabsläkare och chef för sjukvårdsförvaltningen vid Norrlandskustens marindistrikt jämte Hemsö kustartilleriförsvar, inrätta en beställning för marinläkare av 1. graden i Ca 27. Övriga under denna punkt redovisade förslag — nämligen att för marin­ överläkarens expedition inrätta en beställning för marinläkare av

1

. gra­

den i Cg 25, att för biträdande regementsläkare vid Älvsborgs kustartilleri­ regemente inrätta en motsvarande beställning i Ca 25 samt att för stabs­ läkare vid kustflottan inrätta två arvodestjänster för marinläkare av

1

.

graden vid marinläkarkåren i utbyte mot arvodestjänster för två marin­ läkare av

2

. graden vid kåren och

1

marinläkarstipendiat — innebär j

huvudsak ett upprepande av tidigare framförda förslag (jfr prop. 1952:120, s. 130 o. f.) och har ej heller nu biträtts av civilförvaltningen.

10. Förändringar beträffande polis- och vaktpersonal m. in. Chefen för marinen har framhållit att den bristande effektivitet i bevakningen av mili­ tära anläggningar, förråd in. in., som under senaste tiden yppats i sam­ band med obehörig underrättelseverksamhet samt förberedelser till sabo­ tage och stöld, givit anledning till utfärdande av skärpta bestämmelser för bevakningen, vilka beräknas medföra ökat behov av bevakningspersonal och ökade arbetsuppgifter för den nuvarande personalen. Marinchefen av­ ser därför att efter verkställd utredning inkomma med uppgift på de ytter­ ligare medel och de övriga åtgärder som den skärpta bevakningen kan

1 Utredningen har verkställts av direktören R. A. Linden med biträde av experter.

140

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

komma att kräva. Redan nu har marinchefen emellertid föreslagit vissa

åtgärder i personalförstärkande syfte och därvid återkommit till frågan

om vissa förstärkningar av marinens poliskår (jfr prop. 1952: 120, s. 131

o. f.). Personalen vid kåren, som enligt gällande personalförteckningar

skall utgöras av 2 överkonstaplar i Ca 19, 3 inspektionskonstaplar i Ca 16

och 51 konstaplar, varav 41 i Ca 14, 9 i Ce 14 och 1 i Cg 14, är i sin hel­

het fördelad på örlogsvarven. För Karlskrona örlogsvarv avses 1 över­

konstapel, 1 inspektionskonstapel, 17 ordinarie och 4 extra ordinarie kon­

staplar samt 1 extra konstapel, för Stockholms örlogsvarv 1 överkonstapel,

1 inspektionskonstapel samt 15 ordinarie och 2 extra ordinarie konstaplar

och för Göteborgs örlogsvarv 1 inspektionskonstapel samt 9 ordinarie och

3 extra ordinarie konstaplar. För att effektivisera bevakningen vid örlogs­

varven föreslås skola tillkomma för Göteborgs örlogsvarv 3 tjänster, varav

1 överkonstapel i Ca 19 och 2 konstaplar — 1 i Ca 14 och 1 i Ce 14 —-

samt för Karlskrona örlogsvarv 4 konstaplar i Ce 14. Vidare upprepas

tidigare framställda förslag om att tjänster för inspektionskonstaplar i

Ce 16 inrättas för bevaknings- och patrulleringstjänst m. in. vid kustartil­

leriförsvaren. Med hänsyn till respektive skyddsområdens utsträckning

anses behov föreligga av 2 inspektionskonstaplar vid Stockholms kustartil­

leriförsvar och 1 dylik konstapel vid ettvart av Hemsö, Gotlands, Blekinge

och Göteborgs kustartilleriförsvar, tillhopa

6

tjänster. Försvarets civilför­

valtning har icke något att erinra mot de av chefen för marinen föreslagna

utökningarna av tjänster för polispersonal. Ämbetsverket ifrågasätter emel­

lertid huruvida icke tjänsterna i fråga t. v. bör inrättas som extra.

Marinchefen har vidare föreslagit inrättande av 5 tjänster för vakt­

mästare i Ce 10, avsedda för bevakning av kasern- och förrådsområden.

Av tjänsterna avses 3 för Härnösands kustartilleridetachement (Hemsö

kustartilleriförsvar) och 2 för Gotlands kustartilleriförsvar. För att här

avsedd bevakning skall kunna på ett tillfredsställande sätt anordnas dyg­

net runt behövs enligt marinchefen såväl vid Hemsö som på Gotland

6

vakter (militära eller civila). I fråga om Hemsö föreligger härutöver med

hänsyn till ett speciellt bevakningsobjekt behov av ytterligare 1 vakt. Om

ett av marinchefen framställt förslag att inrätta

10

nya överfurirsbeställ-

ningar för vakttjänst icke bil'allés bör vaktbehovet enligt chefen för mari­

nen i sin helhet täckas med civil personal, varvid utöver förenämnda fem

vaktmästartjänster i Ce 10 skulle erfordras 1 vaktmästare i Ce 12 och 1

vaktmästare i Ce 10 vid Gotlands kustartilleriförsvar samt 4 vakt­

mästare i Ce 10 vid Hemsö kustartilleriförsvar. Försvarets civilförvaltning,

som vid sina beräkningar utgår från att överfurirsbeställningar för vakt­

tjänst till av marinchefen föreslaget antal tillkommer, räknar med att 5

nya vaktmästartjänster inrättas, dock t. v. såsom extra i Cg 10.

Civilförvaltningen räknar med att vid genomförande av nyssnämnda för­

Kungl. Maj.ts proposition liv Ilo.

141

slag kostnaderna för arvoden till tillsynsmän inom Gotlands marindistrikt kommer att minska med 29 520 kronor.

Civilförvaltningen tillstyrker ett av marinchefen ånyo framställt förslag om extraoi dinariesättning av 5 för bevakningsgöromål avsedda vaktmästare i Cg 10, varav 4 vid sjökrigsskolan och

1

vid marinens underofficersskola.

Däremot har civilförvaltningen ansett sig icke f. n. kunna biträda förslag om att uppflytta en tjänst för expeditionsvakt i Ca 10 vid Ostkustens marin- distrikt, avsedd för Stockholms örlogsvarv, till förste expeditionsvakt i Ca 11.

För arvoden till upphörds- och tillsynsmän vid marinens kustbevakning in. in. inom Sydkustens och Västkustens marindistrikt räknar chefen för marinen för nästa budgetår med ett ökat medelsbehov av tillhopa

1

540 kro­

nor. Härav belöper 120 kronor på Sydkustens och 1 420 kronor på Väst­ kustens marindistrikt. Civilförvaltningen har icke något att erinra mot dessa beräkningar.

Det i marinens gällande förteckning å vissa arvoden och särskilda ersätt­ ningar upptagna arvodet om

1

100 kronor till tillsynsman vid Hårsfjärdens

örlogsvarv kan utgå ur förteckningen.

Marinchefen har föreslagit att det i samma förteckning upptagna arvo­ det till tillsynsman vid de sjökrigshistoriska samlingarna i Karlskrona, vilket fr. o. in. innevarande budgetår höjts från 600 till 660 kronor, nu ytterligare höjes till

1

500 kronor. Civilförvaltningen räknar med hänsyn

till att statsmakterna nyligen prövat frågan om arvodesbeloppets storlek icke med någon jämkning av detta arvode.

It. Ordinarie kontorsbiträdestjänster. I enlighet med principerna för reglerad befordringsgång för biträdespersonal föreslås sammanlagt 28 kon­ torsbiträdestjänster i Ca

8

tillkomma vid marinen i utbyte mot samma

antal biträdestjänster för skriv- och kontorsgöromål, nämligen

vid Ostkustens marin distrikt

6

tjänster, av vilka

1

för marin-

distriktsstaben och gemensamma förvaltningsorgan, 3 för Stockholms örlogsstation och 2 för Vaxholms kustartilleriregemente;

vid Gotlands kustartilleriförsvar

1

tjänst;

vid Sydkustens marindistrikt 17 tjänster, av vilka 2 för rnarin- distriktsstaben och gemensamma förvaltningsorgan,

10

för Karlskrona ör­

logsstation och 5 för Blekinge kustartilleriförsvar;

vid Västkustens marindistrikt 3 tjänster avsedda för Göteborgs örlogsstation; samt

vid sjökrigshögskolan

1

tjänst.

12. Förändringar i övrigt beträffande kontorspersonal. Marinchefen har beträffande Norrlandskustens marindistrikt föreslagit dels att ett biträde för skriv- och kontorsgöromål, som förestår upphandlingscentralen m. m. vid Hemsö kustartilleriförsvars intendenturförvaltning, uppflyttas

142

till kanslibiträde i Ce It, dels ock att ett från posten Övrig extra personal

avlönat biträde för skriv- och kontorsgöromål vid marindistriktsstaben

uppföres på personalförteckningen. Civilförvaltningen har ansett sig nu

böra upptaga endast sistnämnda förslag.

Ostkustens marindistrikt. Följande av marinchefen framlagda

förslag har civilförvaltningen ansett sig icke nu böra upptaga, nämligen

uppflyttning av en för marindistriktets arkiv avsedd tjänst för kansli­

biträde i Ce 11 till kontoristtjänst i Ce 13, uppflyttning av en för intenden-

turförvaltningen avsedd kontor sbi trädestjänst i Ca

8

till tjänst för kansli­

biträde i Ca 11, inrättande för två kontorsbiträden i Ca

8

— tjänstgörande

det ena som föreståndare för marindistriktets telefonväxel och det andra

som föreståndare för kameralkontorets stamavlöningsdetalj — av lcansli-

biträdestjänster i Ce 11 samt uppflyttning av tre tjänster för biträde för

skriv- och kontorsgöromål — avsedda för respektive föreståndaren för

kameralkontorets detalj för värnpliktsavlöningar, föreståndaren för plåt-

och maskingruppen vid Stockholms örlogsstation och föreståndaren för

skrivcentralen — till kanslibi trädest jänster i Cell.

Förslag av marinchefen att från sakanslag till avlöningsanslag överföra

ett vid intendenturförvaltningen anställt biträde för skriv- och kontors­

göromål tillstyrkes däremot av civilförvaltningen.

Från posten Övrig extra personal bestrides för närvarande enligt Kungl.

Maj :ts medgivande kostnaderna för avlöning åt två biträden för skriv- och

kontorsgöromål vid Ostkustens marindistrikt, av vilka det ena tjänstgöi

såsom signalexpeditör vid förbindelseavdelningen och det andra såsom

skrivbiträde i stabsexpeditionen. Enligt Kungl. Maj :ts medgivande den 14

november 1952 må vidare ett extra biträde för skriv- och kontorsgöromål

under innevarande budgetår finnas anställt vid Hårsfjärdens örlogsdepå

för tjänstgöring i depåns telefonväxel. Civilförvaltningen tillstyrker i en­

lighet med marinchefens förslag att ifrågavarande tre biträdestjänster må

finnas inrättade jämväl under nästa budgetår, tills vidare dock endast så­

som extra.

Gotlands marindistrikt. Följande av marinchefen framlagda för­

slag har civilförvaltningen ansett sig icke nu böra upptaga, nämligen upp­

flyttning av en tjänst för kanslibiträde i Ce 11, avsedd för inköpscentralen

vid intendenturförvaltningen inom Gotlands kustartilleriförsvar, till kansli-

skrivartjänst i Ce 15 samt uppflyttning av en tjänst för biträde för skriv-

och kontorsgöromål, avsedd för befattningshavare som utför självständig

siffergranskning av kustartilleriförsvaret berörande fakturor och beredei

ärenden rörande anställning av civila tjänstemän och kollektivavtalsanställd

personal, till kanslibiträdestjänst i Ce 11.

Däremot tillstyrker civilförvaltningen att en tjänst för biträde för skriv-

och kontorsgöromål, avsedd för förenämnda inköpscentral, inrättas, tills

vidare dock endast såsom extra.

Kungl. Maj ris proposition nr 110.

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

143

Sydkustens mar in di strik t. Marinchefen har föreslagit att fem

kanslibiträdestjänster i Ce 11 inrättas för samma antal kontorsbiträden i

Ca

8

. Av nämnda biträden är en placerad vid sjukvårdsförvaltningens

expedition, tre vid kameralkontorets avdelning för stammanskap och en

vid Karlskrona örlogsstations rättsvårdsdetalj. Civilförvaltningen har an­

sett sig icke nu böra upptaga dessa förslag.

I anledning av förslag av marinchefen om att inrätta en tjänst för kon-

torsbiträde i Ca

8

, avsedd för Malmö marina bevakningsområde, tillstyrker

civilförvaltningen att fr. o. in. nästa budgetår för bevakningsområdet in­

rättas en extra tjänst för biträde för skriv- och kontorsgöromål.

Västkustens marindistrikt. Ett förslag av chefen för Göteborgs

kustartilleriförsvar att från sakanslag till förevarande anslag överföra en

för uppbandlingscentralen vid kustartilleriförsvarets intendenturförvalt-

ning avsedd kontorsskrivartjänst i Ce 19 tillstyrkes av civilförvaltningen.

Följande av marinchefen framförda förslag har civilförvaltningen ansett

sig icke nu böra upptaga, nämligen uppflyttning av tre tjänster för bi­

träde för skriv- och kontorsgöromål, av vilka två vid Göteborgs örlogs-

station och en vid Göteborgs kustartilleriförsvars intendenturförvaltning,

till tjänster för kanslibiträde i Ce 11, extraordinariesättning av två extra

kanslibi trädestjänster vid intendenturförvaltningen, samt inrättande för

tre kontorsbiträden i Ca

8

, av vilka en vid intendenturförvaltningen och

två vid marindistriktsstaben, av kanslibi trädestjänster i Cell.

Sjökrigsskolan. Civilförvaltningen har icke heller ansett sig nu

böra upptaga ett av marinchefen ånyo (jfr prop. 1952:

120

, s. 135)

framfört förslag om att uppflytta en tjänst för kontorist i Ce 13 vid inten-

denturavdelningen till kansliskrivartjänst i Ce 15 och ett likaledes av

marinchefen framfört förslag om att för ett kontorsbiträde i Ca

8

, före­

ståndare för skrivcentralen, inrätta en kanslibiträdestjänst i Cell.

Marinens underofficersskola. Marinchefen har föreslagit att en

vid skolans intendenturavdelning placerad kanslibiträdestjänst i Ce 11 upp­

flyttas till kontorist i Ce 13, att en kanslibiträdestjänst i Ce 11 inrättas för

föreståndaren för skrivcentralen, som är kontorsbiträde i Ca

8

, samt att

för skolans intendenturavdelning inrättas en tjänst för biträde för skriv-

och kontorsgöromål.

Civilförvaltningen tillstyrker att en tjänst för biträde för skriv- och kon­

torsgöromål inrättas, tills vidare dock såsom extra. Övriga förslag har

ämbetsverket ansett sig icke nu böra upptaga.

13. Övriga personalförändringar m. in. I skrivelse den 28 februari 1952

bär överbefälhavaren föreslagit, bl. a., att för handläggning av ärenden på

säkerhetstjänstens område inrättas en aktuariebefattning — i lönehänse-

ende jämställd med kapten — vid ettvart av Ostkustens, Västkustens och

Sydkustens marindistrikt. Civilförvaltningen anser att förslaget bör ytter­

ligare övervägas.

144

Kimgl. Maj:ts proposition lir 110.

Från posten Övrig extra personal avlönas f. n. enligt Kungl. Maj :ts med­

givande en lärare i gymnastik och idrott i Cg 23 vid Karlskrona örlogs­

station. Vidare är mot timarvode en gymnastiklärare anställd vid Stock­

holms örlogsstation. Civilförvaltningen tillstyrker ett av Svenska gym-

nastildärarsällskapet framlagt förslag om att för nämnda lärare inrätta

två gymnastiklärartjänster i Ce 23.

Förslag av marinchefen om att extraordinariesätta en förrådsförmans-

tjänst i Cg 13 vid Ostkustens marindistrikt är ämbetsverket f. n. icke be­

rett tillstyrka.

Marinchefen har föreslagit att för marinens teleskola, Stockholms örlogs­

station, inrättas två tjänster för institutionsvaktmästare i Ce 12, avsedda

för civila teletekniker. Civilförvaltningen räknar för sin del med att för

ändamålet tillkommer två tjänster för tekniska biträden i Cell.

Förslagen att extraordinariesätta en från posten Övrig extra personal

nu avlönad förrådsman i Cg 11 vid skrivmaterielförrådet vid Sydkustens

marindistrikt samt två från sakanslag avlönade badmästare i Cg 10 vid

Karlskrona örlogsstations simhall bör enligt civilförvaltningen prövas i

samband med genomförandet av rationaliserad organisation vid inarin-

distriktet och örlogsstationen. Civilförvaltningen tillstyrker emellertid att

de extra badmästar tjänster na överföres till att avlönas från förevarande

anslag.

Marinchefen har föreslagit att för en övergångsvis anställd kokerska

i Ce 7 vid Norrlandskustens marindistrikt inrättas tjänst i Ce 10. Enligt

marinchefen föreligger risk att den nuvarande befattningshavaren om högre

löneställning än f. n. icke erbjudes lämnar tjänsten samt att i dylikt fall dyr­

barare arbetskraft (biträdande köksföreståndare i 14 lönegraden) måste

anställas. Civilförvaltningen, som utgår från att tjänsten prövas av tjänste-

förteckningskommittén, räknar i detta sammanhang med oförändrad löne­

ställning för tjänsten.

Civilförvaltningen tillstyrker förslag av marinchefen om minskning av

antalet ekonomibiträden vid Sydkustens marindistrikt med

8

, varav 2 i

Ce 5 och

6

i Ce 4.

Beträffande marinchefens förslag om extraordinariesättning av eu f. n.

från posten övrig extra personal avlönad inaskinmästartjänst i Cg 10 vid

Karlskrona örlogsstation respektive uppflyttning av en maskinmästartjänst

i Ce 17 vid marinens underofficersskola till Ce 19 har civilförvaltningen

samrått med fortifikationsförvaltningen, som funnit sig böra tillstyrka

båda förslagen. Civilförvaltningen ställer sig emellertid tveksam till för­

slagen och räknar därför icke med några ändringar beträffande dessa

tjänster fr. o. in. nästa budgetår. Däremot räknar civilförvaltningen i en­

lighet med förslag av marinchefen och fortifikationsförvaltningen med att

eu enligt föreskrift till gällande personalförteckning vakantsatt reparatörs-

tjänst i Ce 12 vid Göteborgs örlogsstation utgår ur förteckningen.

145

Marinchefen har återkommit till ett för innevarande budgetår framlagt

lörslag om att beräkna särskilda medel för operativ forskning (prop. 1952:

120, s. 136 o. f.). I äskandena för innevarande budgetår tillstyrkte civil­

förvaltningen förslag av marinchefen om att anvisa 18

000

kronor för del­

tidsanställning (Vs-tidstjänstgöring) av tre forskare med arvode motsva­

rande löneklassen 1: 30. Ämbetsverket tillstyrker att för nästa budgetår

anvisas

21

000

kronor för samma ändamål.

Förslag om utökning av antalet stabsarvoden vid kustartilleriinspektio­

nen har av marinchefen framställts för innevarande och närmast föregå­

ende tre budgetår (jfr prop. 1952:

120

, s. 137). Civilförvaltningen har icke

ansett sig kunna biträda nu framställt förslag om att inrätta två stabs­

arvoden om vartdera 780 kronor för inspektionen.

Civilförvaltningen har vidare ånyo avstyrkt förslag av marinchefen om

att inrätta ett arvode för heltidstjänstgörande lärare i skjutteknik vid

kustartilleriets skjutskola.

Ett för sjökrigsskolan avsett utbildningsarvode å 1 560 kronor, avsett

för lärare i förvaltningstjänst och reglementen, kan enligt marinchefen ut­

gå fr. o. in. nästa budgetår. Läraren i fråga är nämligen numera deltids­

tjänstgörande.

Marinchefen har föreslagit att ett befattningsarvode å 780 kronor in­

rättas för chefen för Hårsfjärdens örlogsdepå. Förslaget motiveras med att

ifrågavarande befattning, som bestrides av kompaniofficer, med hänsyn till

arbetsuppgifter, ansvar m. in. rätteligen skulle kräva en regementsofficer.

Civilförvaltningen anser sig icke kunna biträda förslaget.

I enlighet med förslag av marinchefen räknar civilförvaltningen med att

nuvarande arvode a 1 000 kronor till juridiskt biträde vid Stockholms kust­

artilleriförsvar kan utgå ur förteckningen å vissa arvoden och särskilda

ersättningar.

Ett av marinchefen ånyo framfört förslag om att höja representations-

bidraget till chefen för Västkustens marindistrikt från

1

500 till 3 000 kro­

nor (jfr prop. 1952: 120, s. 138) avstyrkes även nu av civilförvaltningen.

I likhet med marinchefen anser ämbetsverket att frågan om representa-

tionsbidrag till vissa befattningshavare bör bli föremål för en allsidig

översyn.

För handhavande av arkiven vid Ostkustens och Sydkustens marin­

distrikt har, sedan 1915 respektive 1929, enligt årliga beslut av Kungl.

Maj :t brukat utgå särskilda arvoden med 500 kronor respektive 400 kronor

för år från anslaget till extra utgifter. I yttrande den 5 december 1952

över framställning av marinförvaltningen rörande arvode till arkivföre­

ståndaren vid Ostkustens marindistrikt föreslår civilförvaltningen att båda

de förenämnda arvodena från och med nästa budgetår uppföres å marinens

förteckning å vissa arvoden och särskilda ersättningar. Ämbetsverket erin-

10—250 53

Bihang till riksdagens protokoll 1953. 1 sand. Nr 110.

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

val- i sammanhanget om att de arbetsuppgifter arvodena avser kommer att

bortfalla först då överflyttning till krigsarkivet av marindistriktens arkiva-

lier äger rum samt framhåller att detta av utrymmesskäl torde dröja åt­

skilliga år.

I enlighet med förslag av marinchefen räknar civilförvaltningen för tim­

arvoden till deltidstjänstgörande militära och civilmilitära lärare för nästa

budgetår med ett medelsbehov av 157 000 kronor, vilket i förhållande till

innevarande budgetår innebär en kostnadsökning av 50 000 kronor, ök­

ningen beror på den under år 1952 genomförda arvodesregleringen samt

ändrad disposition av lärare.

Civilförvaltningen beräknar med ledning av belastningen under före­

gående budgetår det totala medelsbehovet för civila lärare för nästa bud­

getår till 450

000

kronor, vilket i förhållande till innevarande budgetår

innebär en kostnadsökning av 101 700 kronor.

I fråga om ett av civilförvaltningen i skrivelse den 7 oktober 1952 av­

givet förslag till ändrad redovisning av vissa lärararvoden hänvisas till fram­

ställningen under arméns motsvarande anslag (p. 26). Av det för nästa

budgetår beräknade medelsbehovet till civila lärare vid marinen, 450 000

kronor, skulle enligt civilförvaltningens nyssnämnda förslag cirka

100

000

kronor, såsom belöpande på arvoden till dylika lärare vid de fasta utbild-

ningsanstalterna och skolorna, bestridas från anslagsposten till Ai voden

och särskilda ersättningar, bestämda av Kungl. Maj :t.

Antalet fänrikar beräknas under nästa budgetår uppgå till 48 mot för

innevarande budgetår beräknade

66

. Härav föranledd kostnadsminskning

uppskattas till 181 440 kronor.

Delposterna Viss icke-ordinarie personal vid marinläkaxkaren (nu

330 000 kronor) och Personalvårdsassistenter (nu 42 000 kronor) beräknas

med hänsyn till under 1952 genomförda arvodesregleringar behöva upp­

räknas med 140 000 kronor respektive 3 000 kronor.

Från den för innevarande budgetår med 14 700 kronor uppförda del­

posten Assistenter för frivilligfrågor må enligt fördelning av chefen för

marinen bestridas kostnaderna för månatliga arvoden av, i ett för allt,

350 kronor till för mobiliseringsuppgifter vid marindistriktsstaber m. m.

anlitad kvinnlig krigstjänstpersonal. Marinchefen har föreslagit att, i

stället för nämnda anordning, dels en tjänst för assistent i frivilligfrågox

i Ce 13 inrättas vid ettvart av Norrlandskustens, Ostkustens, Sydkustens

och Västkustens marindistrikt — med en tjänstgöringstid av 9 månader

per år vid Ostkustens och Sydkustens marindistrikt samt av

6

månader

per år vid de båda andi'a marindistrikten — dels ock därutövex medel an­

visas för anställande med motsvarande arvode av sådan assistent vid

Stockholms kustartilleriförsvar under fyra månader och vid Gotlands marin­

distrikt under tre månader.

146

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

147

Då samtliga här ifrågavarande assistenter avses skola tagas i anspråk

för kortare tid än

12

månader för år, räknar civilförvaltningen icke med

att några extra ordinarie tjänster inrättas för ändamålet utan förutsätter

att vederbörande anställes mot arvode till beloppet svarande mot lön i 13

löneklassen löneplan

1

.

Den genomförda höjningen av de rörliga tilläggsförmånerna beräknas

erfordra en ökning av utgifterna under anslagsposten Rörligt tillägg med

i runt tal 9 870 000 kronor och av inkomsterna under posten Pensionsmedel

med i runt tal 80

000

kronor.

Liksom under arméns anslag föreslår civilförvaltningen att under före­

varande anslag tillkommer en särskild uppbördspost, benämnd Avlöningar

till viss personal i verkstadsdrift. För nästa budgetår beräknar ämbets­

verket denna post till 90 000 kronor.

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

Departementschefen.

1

. .lag är icke f. n. beredd att taga ställning till marinchefens förslag

om ändrad organisation av marinledningen. Oundgängligen erforderliga

jämkningar i organisationen torde få ske inom ramen för nu gällande per­

sonalstater. Jag räknar icke med att något av de under förevarande punkt

redovisade förslagen till personalförändringar skall genomföras under

nästa budgetår.

2. Jag är inte heller nu beredd tillstyrka förslaget om att inrätta en

särskild hydrografisk detalj vid marinstaben. Med hänsyn härtill räknar

jag ej heller för nästa budgetår med några förändringar beträffande den

för marinens väderlekstjänst avsedda personalen. — I detta sammanhang-

torde emellertid få erinras om att enligt beslut av 1952 års riksdag (prop.

241, bil. A: 17) reglerad befordringsgång införts för meteorologpersonalen

vid marinen.

3. Några förändringar beträffande personaluppsättningen vid marin­

stabens bilddetalj är jag icke heller för nästa budgetår beredd föreslå. Jag-

får emellertid erinra om att enligt beslut av 1952 års riksdag (prop. 241,

bil. A: 17) en för bilddetaljen avsedd tjänst som fotograf i Ce 15 omvand­

lats till tjänst för faktor i Ce 19.

4. Under denna punkt har i det föregående berörts vissa genom nyss­

nämnda riksdagsbeslut redan genomförda personalförändringar. Jag kan

f. n. icke tillstyrka att därutöver vidtages annan åtgärd i anledning av de

under punkten framställda förslagen än att jag i enlighet med civilförvalt­

ningens förslag förordar att den ifrågavarande bilförartjänsten i Ce 10 om­

vandlas till tjänst för expeditionsvakt i samma lönegrad.

5. Av de under förevarande punkt redovisade förslagen kan jag f. n.

endast tillstyrka att en nu såsom extra upptagen tjänst för biträde för

skriv- och kontorsgöromal uppföres på personalförteckningen.

148

6

. Den för Stockholms kustartilleriförsvar avsedda löj tnantsbeställning

som genom omorganisation av kustartilleriförsvaret blivit övertalig bör

indragas. I övrigt räknar jag för nästa budgetår icke med några föränd­

ringar beträffande marinintendenturkåren.

7. Jag anser mig vad flottan beträffar böra tillstyrka förslaget om att

utbyta två förvaltarbeställningar i Ma 21 mot beställningar i Ma 23 för ma-

skintjänstchef (uppbördsmaskinist) på jagare typ Halland. Såsom före­

slagits bör vidare en beställning för flaggunderofficer eller underofficer

av 2. graden i Ma 19 eller Ma 16 samt en arvodesbefattning såsom expe-

ditionsunderofficer i 1: 22 vid Stockholms örlogsstation utgå ur respektive

personalförteckningar från och med nästa budgetår.

Under hänvisning till vad jag anfört beträffande vissa skolchef sbe­

fattningar vid armén kan jag icke f. n. biträda förslaget om att för

chefen för kustartilleriets skjutskola inrätta en beställning i Ma 37

eller Ma 33 i utbyte mot en överstelöjtnantsbeställning. Den genom ratio­

nalisering av Stockholms kustartilleriförsvar och Vaxholms kustartilleri­

regemente övertaliga förvaltarbcställningen i Ma 21 bör indragas.

Övriga under förevarande punkt redovisade förslag kan jag icke f. n.

tillstyrka.

8

. Riksdagens beslut i anledning av propositionen 1952: 241 (bil. A: 17)

har medfört betydande förbättringar för mariningenjör kår ens personal.

Jag är icke beredd att nu tillstyrka ytterligare förändringar beträffande

denna personal.

De av särskild utredningsman framlagda förslagen beträffande marin-

ingenjörkåren berör även andra personalkårer inom marinen och är i

övrigt så vittgående att jag icke f. n. kan taga ställning till desamma.

9. Behovet av en läkarbeställning för Härnösands kustartilleridetache-

ment m. m. bör tillgodoses genom att för ändamålet tas i anspråk den f. n.

vakanta, för flottans värnpliktsskola avsedda beställningen för marinläkare

av 1. graden i Ca 27. Därvid utgår jag emellertid från att, för det fall be­

ställningen icke kan omedelbart tillsättas, den hittillsvarande anordningen

med arvode till läkare vid detachementet övergångsvis får tillämpas. Övriga

under denna punkt redovisade förslag kan jag f. n. icke tillstyrka.

10. Jag anser mig icke f. n. kunna förorda någon av de av marinchefen

föreslagna utökningarna av marinens poliskår.

Förslaget om att inrätta tillhopa fem vaktmästartjänster vid Härnösands

kustartilleridetachement och Gotlands kustartilleriförsvar anser jag mig

icke heller kunna biträda. Jag får emellertid erinra om att jag i det före­

gående vid behandlingen av marinens manskapsorganisation tillstyrkt in­

rättande av tio överfurirsbeställningar, avsedda för bevakningsuppgifter

vid kustartilleriet. Enligt min mening bör det övervägas huruvida inte i

viss utsträckning befintliga högbåtsmän vid flottan skulle kunna avdelas

för aktuella bevakningsgöromål inom kustartilleriförsvaren.

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

149

Jag räknar icke i detta sammanhang med några minskningar av kost­

naderna för arvoden till tillsynsman.

Mot marinchefens beräkning av kostnaderna för uppbörds- och tillsyns-

män vid marinens kustbevakning inom Sydkustens och Västkustens ma­

rindistrikt har jag icke något att erinra.

Arvodet till tillsynsman vid Hårsfjärdens örlogsdepå bör såsom före­

slagits utgå ur arvodesförteckningen.

Övriga under förevarande punkt upptagna förslag kan jag icke biträda

i annan mån än att jag tillstyrker att en av de extra vaktmästartjänsterna

i Cg 10 vid sjökrigsskolan omvandlas till extra ordinarie.

11

. I enlighet med vad under denna punkt föreslagits bör 28 ordinarie

kontor sbi trädest jänster tillkomma vid marinen i utbyte mot tjänster för

biträde för skriv- och kontorsgöromål.

12. För det vid Norrlandskustens marindistrikt anställda, från posten

övrig extra personal avlönade biträdet för skriv- och kontorsgöromål bör

fr. o. in. nästa budgetår en tjänst uppföras på personalförteckningen. Jag

räknar med att de tre vid Ostkustens marindistrikt f. n. anställda biträdena

för skriv- och kontorsgöromål, vilka tjänstgör som signalexpeditör vid

förbindelseavdelningen, skrivbiträde i stabsexpeditionen och telefonist vid

Hårsfjärdens örlogsdepå, må finnas anställda även under nästa budgetår,

samtliga med avlöning från posten övrig extra personal.

Övriga under förevarande punkt redovisade förslag är jag icke beredd

tillstyrka.

13. Jag kan icke f. n. tillstyrka att extra ordinarie tjänster för gymna­

stiklärare inrättas vid Karlskrona och Stockholms örlogsstationer. Däremot

räknar jag med att den mot timarvode anställde gymnastikläraren vid

Stockholms örlogsstation ersättes med en såsom extra tjänsteman anställd

gymnastiklärare i Cg 23.

Vad beträffar förslaget om att minska antalet ekonomibiträden vid

Sydkustens marindistrikt får jag erinra om att enligt Kungl. Maj :ts brev

den 27 februari 1953 angående ändrade personalförteckningar för nämnda

marindistrikt in. in. antalet ekonomibiträden redan minskats från 32 till

25. Någon minskning härutöver ifrågasätter jag icke nu.

Den f. n. vakanta reparatör stjänsten i Ce 12 vid Göteborgs örlogsstation

bör såsom föreslagits utgå ur personalförteckningen.

Övriga under denna punkt framställda förslag till förändringar be­

träffande befintliga tjänster eller till inrättande av nya tjänster kan jag

icke tillstyrka.

Att medel för operativ forskning beräknas under förevarande anslag

kan jag alltjämt icke tillstyrka.

Beträffande befattningsarvoden räknar jag icke med annan förändring

för nästa budgetår än att ett utbildningsarvode å

1

560 kronor till lärare

i förvaltningstjänst och reglementen vid sjökrigsskolan utgår.

150

Arvodet till juridiskt biträde vid Stockholms kustartilleriförsvar bör

såsom föreslagits fr. o. in. nästa budgetår utgå ur förteckningen å vissa

arvoden och särskilda ersättningar.

Jag tillstyrker att de arvoden till arkivföreståndare vid Ostkustens

respektive Sydkustens marindistrikt, som hittills utgått från anslaget till

extra utgifter, fr. o. in. nästa budgetår bestrides från förevarande anslag

samt uppföres på marinens förteckning å vissa arvoden och särskilda

ersättningar.

Beträffande assistenter för frivilligfrågor räknar jag för nästa budgetår

med att det månatliga arvodet höjes till 500 kronor.

Civilförvaltningens beräkningar av medelsbehoven för deltidstjänstgö­

rande militära och civilmilitära lärare respektive för civila lärare under

nästa budgetår föranleder ingen erinran från min sida.

Beträffande ämbetsverkets förslag till ändrad redovisning av vissa lä-

rararvoden hänvisas till vad jag därom anfört under arméns motsvarande

anslag.

1

anslutning härtill räknar jag med att av det för civila lärare

för nästa budgetår beräknade beloppet — 450 000 kronor — 100 000 kro­

nor skall bestridas från anslagsposten till arvoden och särskilda ersätt­

ningar, bestämda av Kungl. Maj :t. Vad civilförvaltningen i övrigt under

denna punkt anfört och yrkat ger mig icke anledning till erinran.

I enlighet med vad jag i det följande anför vid behandlingen av anslaget

Försvarshögskolan: Avlöningar bör en beställning för kommendörkapten

av 1. graden vid flottan vakanthållas vid ledigblivande. Till personalför­

teckningen bör erforderlig föreskrift härom meddelas.

I det föregående har jag vid behandlingen av frågan om den lokala

organisationen för personalvården, såvitt avser marinen, föreslagit bl. a.

att en ny tjänst i Ce 17 för personalvårdsassistent inrättas i utbyte mot

två deltidsanställda assistenter samt att tre för heltidstjänstgörande per-

sonalvårdsassistenter avsedda extra tjänster i Cg 22 utbytes mot tjänster

i Ce 17.

.lag föreslår att Härnösands kustartilleridetachement (KA 4 H) — med

hänsyn till förbandets storlek och numera från KA 4 helt fristående ställ­

ning — fr. o. in. nästa budgetår benämnes Härnösands kustartillerikår

(KA 5).

Med beaktande av vad jag i det föregående föreslagit ifråga om personal­

förändringar in. in. vid marinen och med ledning av belastningen pa

marinens avlöningsanslag under förfluten del av innevarande budgetår

beräknar jag nämnda anslag för budgetåret 1953/54 sålunda:

Avlöningar till ordinarie tjänstemän 31 600 000 (+ 1 400 000) kronor;

Arvoden till pensionerad personal i arvodesbefattningar 1 070 000 ( +

90 000) kronor;

Arvoden och särskilda ersättningar, bestämda av Kungl. Maj :t, 595 000

(125 000 i kronor;

Kungl. May.ls proposition nr 110.

Avlöningar till övrig icke-ordinarie personal 14 000 000 (+900 000)

kronor;

Rörligt tillägg 23 625 000 ( + 9 935 000) kronor;

Pensionsmedel 800 000 (+ 60 000) kronor;

Avlöningar till viss personal i verkstadsdrift 90 000 kronor.

Anslaget bör alltså upptagas till 70 000 000 (+ 12 300 000) kronor.

Under åberopande av det anförda får jag hemställa, att Kungl. Maj:t

måtte föreslå riksdagen att

a) bemyndiga Kungl. Maj :t att vidtaga de ändringar i per­

sonalförteckningarna för ordinarie tjänstemän och för pen­

sionerad personal i arvodesbefattningar vid marinen, som

föranledes av vad jag i det föregående föreslagit;

b) godkänna följande avlöningsstat för marinens anslag

till avlöningar till aktiv personal m. fl., att tillämpas under

budgetåret 1953/54:

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

151

Avlöningsstat.

Utgifter:

1. Avlöningar till ordinarie tjänstemän, förslags­

vis ...................................................................... 31 600 000

2. Arvoden till pensionerad personal i arvodes­

befattningar, förslagsvis ........................................

1

070

000

3. Arvoden och särskilda ersättningar, bestämda

av Kungl. Maj :t, förslagsvis ................................. 595 000

4. Avlöningar till övrig icke-ordinarie personal,

förslagsvis ................................................................... 14 000 000

5. Rörligt tillägg, förslagsvis ................................... 23 625 000

Summa kronor 70 890 000

Särskilda upphördsmedel:

Pensionsmedel, förslagsvis ..................................... 800 000

Avlöningar till viss personal i verkstadsdrift,

förslagsvis ............................................................... 90

000

Nettoutgift kronor 70 000 000

c) till Marinen: Avlöningar till aktiv personal m. fl. för

budgetåret 1953/54 anvisa ett förslagsanslag av 70 000 000

kronor.

[21] Flygvapnet: Avlöningar till aktiv personal in. fl.

Anslag

Nettoutgift

1951/52 ..................................... 52 000 000

66

143 491

1952/53 (statsliggaren s. 241)

63 700 000

1953/54 (förslag).................... 77 000 000

Kungl. Maj:Is proposition nr 110.

I årets statsverksproposition (bil.

6

, punkt 102) har Kungl. Maj:t föreslagit

riksdagen att, i avbidan på särskild proposition i ämnet, till Flygvapnet:

Avlöningar till aktiv personal m. 11. för budgetåret 1953/54 beräkna ett för­

slagsanslag av 77 500 000 kronor.

Beträffande de grunder, som tillämpas vid beräkningen av försvarsgre­

narnas allmänna avlöningsanslag, får jag hänvisa till vad jag därom anfört

i det föregående vid anmälan av motsvarande anslagsfråga för armén.

Y r k a n den.

Försvarets civilförvaltning föreslår i anslutning till yrkanden av chefen

för flygvapnet m. fl. vissa personalförändringar m. m. vid flygvapnet.

152

Chefens för flygvapnet m. fl.

yrkanden

Anslagsförändringar vid bifall till

civilförvaltningens förslag

Vissa förändringar beträffande flyg­

staben.

1 major Ma 30 — överstelöjtnant

eller major Ma 33/30 ....................

Ökning

Minskning

Summa

1 27,3

4 kaptener Ma 27 — majorer Ma 30

1 kapten Ma 27...................................

13 270

1

pensionerad officer i arvodesbe-

fattning 1:30 ...................................

1 psykolog Ce 31 ...............................

1

vaktmästare Ce 10 — förste vakt­

mästare Ca 11 .................................

1

expeditionsvakt Ca 10 — förste

expeditionsvakt Ca 11....................

_

2 kanslibiträden Ce 11 — Ca 11 ...

1 reparatör Cg 11.................................

8

652

-p

28 200

Luftbevakningens organisation.

Inspektionen för luftbevakningen.

1 major eller kapten Ma 30/27 —

överstelöjtnant eller major Ma

33/30 ...................................................

1 kapten Ma 27...................................

18 276

Förband och skolor.

14 kaptener Ma 27 .............................

241 892

5 pensionerade officerare i arvodes-

befattningar 1: 30.............................

34 950

5 driftingenjörer Cg 27......................

86

390

+

381 508

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

153

Anslagsförändringar vid bifall till

Chefens för flygvapnet m. fl. yrkanden

civilförvaltningens förslag

Ökning Minskning Summa

3. Överförande av vissa underofficera­

re till civilmilitär anställningsform.

54 förvaltare (i flygstationstjänst)

Ma 21 — verkmästare av 1. klas­

sen (i flygstationstjänst) Ca 21. . .

20 förvaltare (i förrådstjänst) Ma 21

— verkmästare av

1

. klassen (i

förrådstjänst) Ca 21 ...................... —

17 fanjunkare Ma 19 — mästare av

1. klassen Ca 18 .............................

8

653 _ g

$53

4. Personal för fallskärmsjägarutbild-

ning.

1 sergeant Ma 16............... .................

9 648

3 flygtekniker Ca 15..........................

27 864

+

37 512

5. Förändringar i övrigt beträffande mi­

litär personal.

2 kaptener Ma 27 för flygkrigshög­

skolan respektive flygkadettsko-

lan —• majorer Ma 30......................

5 640

3 kaptener Ma 27 för F 2, F 11 och

F 16.....................................................

51 084

1 löjtnant Ma 23/19 för F 2.............

1

officer i intendenturbefattning 1:30

vid flygvapnets centrala skolor.. .

6

750

1

löjtnant (i intendenturbefattning)

Ma23/19 — kapten (i intenden-

turbefattning) Ma 27......................

3 444

1 förvaltare (i förrådstjänst) Ma 21

för F 2 ..............................................

2

fänrikar..............................................

19 642

20 förste fältflygare Me 16 .............

196 420

50 fältflygare av 1. graden Me 14..

453 500

200 furirer Me 11/10..........................

1 558 300

56 korpraler och fältflygare av 3.

graden Mha 2...................................

198 240

f 17 korpraler eller vicekorpraler

Mha 2/1.......................... ...................

380 484

13 vicekorpraler och meniga Mha 1

36 660 __

1

054 221

154

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

Anslagsförändringar vid bifall till

Chefens för flygvapnet m. fl. yrkanden

civilförvaltningens förslag

Ökning Minskning Summa

6

. Förändringar beträffande läkar- och

sjukvårdspersonal.

2 specialflygläkare, Cp 5 jämte av-

löningsförstärkning........................ —

5 flygläkare av 2. graden.................. 29 820

1 sjukvårdsbiträde Cg 5 vid Fil.. 5616

-j-

35 436

7. Förändringar i övrigt beträffande

teknisk personal.

1

mästare av

1

. klassen Ca 18 —

verkmästare av 1. klassen Ca 21

1 824

55 flygtekniker Ca 15........................

519 530

110 hjälptekniker Ce 10....................

853 270

3 verkstadsöveringenjörer, vid cen­

trala flygverkstäder, Cp 9 — Cp 12

+ 1 374 624

8

. Fortsatt utbyggnad av flottilj polis­

organisationen.

2 förste flottiljpoliser Ca 16.............

19 642

26 flottiljpoliser Ca 14........................

235 820

+

255 462

9. Förändringar beträffande meteoro-

logpersonalen.

Reglerad befordringsgång för extra

ordinarie meteorologer och för me-

teorologassistenter........................... —

1

föreståndare för militärmeteoro-

logisk informationstjänst Ca 27 på

övergångsstat vid flygstaben över­

föres till marinstaben...................... 18 276

1 förste stabsmeteorolog Ca 29.........

1 meteorolog Ce 23.............................

1 meteorolog Ce 22.............................

2 meteorologer Ce 19..........................

20 148

14 184

13 956

23 268

+

53 280

Förändringar i övrigt beträffande

förråds- och vaktpersonal m. m.

1 förman Cg 13 vid F 17 — Ce 13

34 förrådsmän Cg 11 — Ce 11 ....

19 förrådsmän Ce 11 — förrådsför-

män Ce 13 ........................................

12 464

12 464

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

155

Chefens för flygvapnet m. fl. yrkanden

8

förrådsmän Cg 11 ....................

1 vaktmästare Cg 10 vid F 5

Ce 10............................................

Anslagsförändringar vid bifall till

civilförvaltningens förslag

Ökning Minskning Summa

64 816

77 280

11. Förändringar i övrigt beträffande

kontorspersonal.

1 kontorist Ce 13 vid F 2 — Ca 13

1

kanslibiträde Ce 11 vid F 2 —

Ca 11.....................................................

1 kanslibiträde Cg 11 vid flygvap­

nets centrala intendenturförråd —

Ce 11...................................................

20

biträden för skriv- och kontors-

göromål — kontorsbiträden Ca

8

12

. Övriga personalförändringar m. m.

4 lärare i gymnastik och idrott Cg

23, vid F 2, F 5, F 20 och flygvap­

nets centrala skolor — Ce 23 ....

17 trafikledare Ce 22 — förste tra­

fikledare Ce 23.................................

1

trafikledare Ce 22 vid Fl ...........

1 tekniskt biträde Ce

8

vid F 1___

4 kasernföreståndare Ce 17 vid F

8

,

F 9, F 10 och Fil ........................

1 reparatör Cg 12 vid F 2..................

1 reparatör Ce 13 vid F 7..................

1 reparatör Ce 12 vid F 7..................

I eldare Ce 10 vid F 7 — eldare

Ce 11...................................................

1 reparatör Cg 12 vid F 3 — Ce 12

Arvoden till tillsynsmän vid krigs-

llygfält och övningsplatser.............

Viss icke-ordinarie läkarpersonal. .

Arvoden till vissa lärare....................

Personalvårdsassistenter....................

Assistenter för frivilligfrågor.............

Flygtillägg..............................................

Höjning av de rörliga tilläggsförmå-

nerna .................................................11 700 000

Avlöningar till viss personal i verk-

stadsdrift .......................................... 1 580 000 j_

9

$

7

^

joö

12 840

6

936

39 756

8

652

8

758

8

429

345

740

50 000

19 000

4 000

48 650

450 000

15G

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

Motiv.

1. Vissa förändringar beträjfunde flygstaben. Chefen för flygvapnet har

upprepat tidigare framfört förslag om att i utbyte mot en majorsbeställ-

ning inrätta en beställning för alternativt överstelöjtnant eller major, avsedd

för chefen för personalavdelningen (jfr prop. 1952: 120, s. 147). Civilför­

valtningen tillstyrker även nu att det föreslagna utbytet kommer till stånd.

I sina anslagsäskanden för budgetåren 1951/52 och 1952/53 avstyrkte

civilförvaltningen förslag av chefen för flygvapnet om att för chefen för press­

sektionen inrätta en majorsbeställning i utbyte mot en kaptensbeställning

(jfr prop. 1952: 120, s. 147). Av flygvapenchefen ånyo framfört förslag i

ämnet avstyrkes av civilförvaltningen.

För innevarande och närmast föregående budgetår föreslog chefen för

flygvapnet vidare, att tre beställningar för kapten, avsedda för ställföre­

trädande avdelningschefer vid operations-, organisations- och utbildnings­

avdelningarna, skulle utbytas mot majorsbeställningar. Civilförvaltningen

ansåg sig i äskandena för nämnda budgetår icke kunna biträda förslaget

(jfr prop. 1952: 120, s. 147). Ej heller ett av flygvapenchefen nu ånyo fram­

fört förslag i ämnet anser sig civilförvaltningen kunna biträda.

Chefen för flygvapnet har framhållit angelägenheten av att förstärka

arbetskraften vid personalavdelningen och i detta syfte föreslagit att ytter­

ligare en kaptensbeställning inrättas. Civilförvaltningen tillstyrker förslaget.

Chefen för flygvapnet har återkommit till frågan om att inrätta en för

pensionerad officer avsedd arvodesbefattning i 1: 30 för vice värd för flyg­

vapnets ämbetsbyggnad å Ladugårdsgärde (jfr prop. 1952: 120, s. 148),

vilken befattning alltjämt uppehälles av en till frivillig tjänstgöring inkallad

reservofficer. Som ytterligare stöd för förslaget att inrätta förenämnda ar­

vodesbefattning bär flygvapenchefen framhållit att vice värden i vissa fall

har att fullgöra göromålen som adjutant åt flygvapenchefen och chefen för

flygstaben. Civilförvaltningen anför för sin del att de arbetsuppgifter, som

ålagts ifrågavarande reservofficer vid sidan av vice värdsysslan, icke synes

vara av sådan omfattning att de utgör tillräckligt underlag för att inrätta en

särskild befattning. Med hänsyn härtill och då den av departementschefen

vid anmälan av propositionen 1952: 120 (s. 161) förutsatta prövningen av

frågan om bestridandet av arbetsuppgifterna som vice värd beträffande

samtliga ämbetsbyggnader å Ladugårdsgärde lämpligen bör ske i sam­

band med det slutliga ställningstagandet till militära förvaltningsutred-

ningens förslag, anser sig ämbetsverket icke heller nu kunna tillstyrka

flygvapenchefens förslag.

Chefen för flygvapnet har föreslagit alt vid flygstaben inrättas en tjänst

för psykolog i Ce 31, främst avsedd att ingå i den vid flygvapnet, organise­

rade kommissionen för uttagning av vissa personalkategorier såsom fält­

flygare, officers- och reservofficersaspiranter m. fl. Civilförvaltningen anser

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

157

sig i avvaktan på resultatet av personalbehandlingsutredningens arbete

icke böra räkna med att den föreslagna tjänsten inrättas.

Förslag att utbyta en extra ordinarie vaktmästartjänst mot förste vakt-

mästartjänst i Ca 11, avsedd för bevakningstjänst, och en ordinarie expe­

ditionsvaktstjänst mot en förste expeditionsvaktstjänst i Ca 11, avsedd för

filmtjänst, bär tidigare framställts av chefen för flygvapnet (jfr prop. 1952:

120, s. 148). Civilförvaltningen har vid anslagsberäkningarna för nästa

budgetår utgått från oförändrad lönegradsplacering för tjänsterna i fråga.

— Emellertid har enligt beslut av 1952 års riksdag berörda expeditions­

vaktstjänst numera uppflyttats till förste expeditionsvaktstjänst i Ca 11.

Vidare har enligt samma riksdagsbeslut en av de extra ordinarie vakt-

mästartjänsterna vid flygstaben uppflyttats till förste vaktmästartjänst i

Ce 11 (prop. 1952: 241, bil. A: 18 resp. bil. D).

Civilförvaltningen tillstyrker vidare liksom i äskandena för innevarande

och närmast föregående budgetår (jfr prop. 1952: 120, s. 148) förslag av

chefen för flygvapnet om att ordinaries ätta två extra ordinarie kanslibiträdes-

tjänster vid flygstaben.

Chefen för flygvapnet har upprepat förslag om att inrätta en extra tjänst

för reparatör i Cg 11, avsedd för bilreparatör vid den för försvarets myn­

digheter på Ladugårdsgärde gemensamma hörcentralen (prop. 1952: 120,

s. 149). Civilförvaltningen anser sig numera böra tillstyrka förslaget.

2. Luftbevakningens organisation. Genom beslut av 1948 års riksdag

(prop. 206, s. 420—425) överfördes luftbevakningen från armén till flyg­

vapnet och tillskapades en fast fredsorganisation för denna verksamhets­

gren. Sålunda inrättades inom flygledningen en inspektion för luftbevak­

ningen med en inspektör i Mo 14 som chef, en major eller kapten som stabs-

chef, tre kaptener och en kommenderad officer ur luftvärnet. Vidare för­

stärktes envar av de fem flygbasområdesstaberna med en kapten, flygbas­

kåren (F 21) med en major samt flygkadettskolan (F 20) — där utbildning

av värnpliktiga till officerare och underofficerare i luftbevakningstjänst

skulle äga rum — med en kapten och två löjtnanter. Sammanlagt skulle

alltså enligt nämnda riksdagsbeslut på flygvapnets stat finnas 14 officerare

för luftbevakningens ledning och för berörda utbildning vid F 20.

Jämlikt beslut av 1951 års riksdag (prop. 110, s. 182—183) skall utbygg­

naden och moderniseringen av luftbevakningen i materiellt hänseende om­

fatta ytterligare områden utöver vad som förutsattes i 1948 års riksdagsbeslut.

Chefen för flygvapnet har upprepat ett för innevarande och närmast

föregående budgetår framfört förslag om att för stabschefen vid inspek­

tionen för luftbevakningen inrätta en beställning för alternativt överste­

löjtnant eller major i utbyte mot den befintliga beställningen för alternativt

major eller kapten (jfr prop. 1952:

120

, s. 149 o.f.). Civilförvaltningen

anser sig nu icke böra räkna med den föreslagna lönegradsuppflyttningen.

158

Kungl. May.ts proposition nr 110.

Vidare har chefen för flygvapnet ånyo föreslagit att en ny beställning

för kapten inrättas vid luftbevakningsinspektionen (prop. 1952: 120, s. 150).

Förslaget biträdes av civilförvaltningen.

För budgetåret 1952/53 föreslog flygvapenchefen att för luftbevakningen,

med placering vid förband och flygkadettskolan, måtte inrättas nya beställ­

ningar för

6

majorer, 14 kaptener och

8

löjtnanter samt 5 arvodesbefatt-

ningar för pensionerade officerare i 1 : 30. Beträffande motiveringen till

förslaget hänvisas till prop. 1952: 120, s. 150—151. Departementschefen

ansåg emellertid vid anmälan av denna proposition förslagen kräva ytter­

ligare överväganden och var därför icke då beredd att tillstyrka desamma.

Flygvapenchefen har återkommit till dessa personalfrågor samt föreslagit

att principbeslut nu fattas om utbyggnad av luftbevakningens personal­

organisation i enlighet med nyssnämnda förslag och att flygvapnet från och

med nästa budgetår tillföres berörda 14 kaptensbeställningar och 5 arvo-

desbefattningar. Civilförvaltningen räknar med att de föreslagna beställ­

ningarna och befattningarna tillkommer från och med nästa budgetår.

I utlåtande över eu av flygförvaltningen den 12 februari 1952 gjord fram­

ställning rörande personal för underhållstjänsten beträffande luftbevak­

ningens och jaktstridsledningens telekommunikationer förordade civilför­

valtningen att kostnaderna för avlöning åt 5 driftingenjörer i 27 lönegraden,

1

vid varje flygbasområdesstab, skulle bestridas från avlöningsanslag och

icke såsom flygförvaltningen föreslagit från sakanslag. Tjänsterna medtogs

emellertid icke i den av Kungl. Maj:t för budgetåret 1952/53 fastställda för­

teckningen över extra personal vid flygvapnet med avlöning från posten

Övrig extra personal. Civilförvaltningen räknar med att angivna 5 tjänster

upptages i motsvarande förteckning över extra personal för budgetåret

1953/54.

3

. Överförande av vissa underofficerare till civilmilitär anställningsform.

Enligt principbeslut av 1948 års riksdag (prop. 206, s. 446, 447, 455 och

462) skall vid fullt genomförd personalorganisation befintliga beställningar

för förvaltare i flygstationstjänst och i förrådstjänst (flygmateriel) samt för

fanjunkare i stationsunderofficers- och förrådsunderofficersbefattningar

ersättas med verkmästare av

1

. klassen respektive mästare av

1

. klassen.

I äskandena för budgetåret 1951/52 föreslog flygvapenchefen att nämnda

beslut skulle genomföras från och med samma budgetår. Departements­

chefen ansåg emellertid försiktigheten bjuda att — i avvaktan på resultatet

av 1949 års tjänsteförteckningskommittés utredning i fråga om löneställ-

ning för förvaltare — genomföra ifrågavarande principbeslut endast be­

träffande beställningar för fanjunkare. I avvaktan på närmare utredning

beträffande vissa särskilda befattningar föreslog departementschefen, att

från och med budgetåret 1951/52 60 fanjunkare skulle utbytas mot mästare

av 1. klassen i Ca 18. Beträffande de ifrågavarande 74 förvaltarbeställning-

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

159

arna och återstående 17 fanjunkarbeställningarna förordade departements­

chefen att såsom ett provisorium extra tjänstemän i Cg 19 respektive Cg 16

skulle få anställas såsom ersättare vid uppkommande vakanser (prop.

1951: 110, s. 151—154, 176 och 177). Riksdagen beslöt i enlighet härmed.

I medelsäskandena för innevarande budgetår hemställde chefen för

flygvapnet med tillstyrkan av civilförvaltningen att 1948 års förenämnda

riksdagsbeslut måtte genomföras i sin helhet från och med innevarande

budgetår. Departementschefen erinrade vid anmälan av prop. 1952: 120

(s. 162 o.f.), att frågan om lönegradsplaceringeri av de i sammanhanget

aktuella civilmilitära beställningarna ännu ej prövats av tjänsteförteck-

ningskommittén. Vidare hade kommittén framlagt förslag till ändrad löne-

gradskonstruktion för militär personal. Enär löneställningen för här ifråga­

varande kategorier militära och civilmilitära tjänster således vore oklar,

borde i avvaktan på dessa lönefrågors slutliga prövande det fortsatta genom­

förandet av 1948 års principbeslut tills vidare anstå. Med hänsyn härtill

borde den under budgetåret 1951/52 införda provisoriska anordningen,

att vid vakanser i här ifrågavarande underofficersbeställningar såsom er­

sättare anställes civilmilitära extra tjänstemän, utsträckas att gälla även

under innevarande budgetår.

Chefen för flygvapnet har jämväl i äskandena för budgetåret 1953/54

återkommit till frågan om att överföra ifrågavarande underofficerare till

civilmilitär anställningsform och föreslagit att 1948 års berörda riksdags­

beslut helt genomföres från och med nästa budgetår. Civilförvaltningen

tillstyrker förslaget.

4. Personal för fallskärmsjägarutbildning. Chefen för flygvapnet har upp­

repat ett för innevarande budgetår framlagt förslag om att inrätta beställ­

ningar för 1 sergeant och 3 flygtekniker, avsedda för skötsel av det trans­

portflygplan som utnyttjas vid arméns fallskärmsjägarutbildning (prop.

120

,

s. 152 o.f.). Civilförvaltningen anser sig böra räkna med tillkomsten av

ifrågavai-ande beställningar.

5. Förändringar i övrigt beträffande militär personal. Chefen för flyg­

vapnet har upprepat sina för innevarande och närmast föregående budget­

år (jfr prop. 1952: 120, s. 153) framställda förslag om att i utbyte mot kap­

tensbeställningar inrätta två majorsbeställningar, avsedda den ena för

förste lärare vid flygkrigshögskolan och den andra för skolchefens ställ­

företrädare (läraren i krigskonst eller förste flygläraren) vid flygkadett-

skolan. Civilförvaltningen biträder även nu förslaget.

Chefen för flygvapnet har föreslagit att ytterligare 3 kaptensbeställningar

inrättas, avsedda en för chef för den till Roslagens flygkår (F 2) förlagda

förberedande fältflygarskolan, en för fotoofficer vid Södermanlands flyg­

flottilj och chef för flottiljens fotoavdelning samt en för chef för femte di­

visionen vid Upplands flygflottilj (F 16), omfattande personal och flyg­

160

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

plan för flygkadettskolans (F 20) flygövningar. Till stöd för förslagen har

flygvapenchefen anfört i huvudsak följande.

Då den förberedande fältflygarskolan förlädes till F 2, tillfördes kåren

ej någon militär personal, varför en kapten från annat förband måst kom­

menderas som skolchef. Då flygvapnet helt saknade kommenderingsreserv,

hade till följd härav brist på en kapten uppstått vid detta förband. Det vore

vidare av största vikt att elevernas utbildning och fostran redan från början

handhades av väl kvalificerat befäl, som under en längre tid kunde fast

placeras vid skolan. — Enligt beslut av 1948 års riksdag skulle vid F 11,

som är vår enda spaningsflottilj, i fred tjänstgöra

11

flygande kaptener,

varav 1 vore avsedd att tjänstgöra som förste flottilj adjutant. Denne tjänst­

gjorde tillika som fotoofficer. I sistnämnda egenskap vore adjutanten chef

för fotoavdelningen och under flottilj chefen ansvarig för all fotoverksamhet

vid flottiljen. Han lämnade direktiv för och kontrollerade det tekniska

underhållet av kameramaterielen, tjänstgjorde som lärare i flygfotografe­

ring, svarade för viss krigsplanläggning samt ledde utprovning av ny foto-

materiel. Arbetsuppgifterna vore av sådan art att de icke kunde kombineras

med annan befattning. — Jämlikt förenämnda riksdagsbeslut skulle en

stationsavdelning ingå i den till F 16 förlagda flygkadettskolan. Sedermera

hade emellertid stationsavdelningen överförts till F 16. Avdelningen hade

där organiserats såsom en femte division med personal och flygplan för

skolans flygövningar. Då divisionen organiserades förutsattes att en av

lärarna vid skolan vid sidan av sin ordinarie befattning skulle tjänstgöra

som divisionschef (markstyrkechef). Då det visat sig svårt att förena ifråga­

varande befattningar, hade under de senaste åren befattningen såsom divi­

sionschef uppehållits av en reservofficer, som inkallats till frivillig tjänst­

göring med avlöning från vakant kaptensbeställning. Vakanserna i fråga

om kaptensbeställningar vore emellertid nu fyllda.

Civilförvaltningen räknar med att ifrågavarande 3 kaptensbeställningar

inrättas från och med nästa budgetår.

Chefen för flygvapnet har föreslagit att för F 2 inrättas en beställning

för löjtnant, avsedd som chef för kåx-ens specialavdelning, tillika biträdande

skolchef vid den förberedande fältflygarskolan. Som chef för specialavdel­

ningen, vid vilken de värnpliktigas allmänmilitära utbildning äger rum,

tjänstgör f. n. kåradjutanten. Från och med innevarande budgetår har

en arvodesbefattning för mobiliseringsofficer i 1: 30 överflyttats till F 2 för

att minska kårchefens och kåradjutantens arbetsbörda (prop. 1952: 120,

s. 153 och 163). Med hänsyn härtill anser civilförvaltningen att det bör an­

stå tills vidare med att inrätta den föreslagna löjtnantsbeställningen.

I gällande personalförteckning finnes under rubriken Flygvapnets cen­

trala skolor uppförd en arvodesbefattning för officer i intendenturbefatt-

ning i 1: 30. Denne officer tjänstgör såsom intendent och kasernofficer

vid skolorna. Chefen för flygvapnet har framhållit att de med förenämnda

befattning förenade arbetsuppgifterna fått en sådan omfattning att för dem

bör avses en officer på aktiv stat samt föreslagit att arvodesbefattningen

indrages och att från och med samma tidpunkt den beställning för löjtnant

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

161

i intendenturbefattning som f. n. är avsedd för biträdande intendent vid

Västmanlands flygflottilj (F

1

), tillika lärare i intendenturtjänst vid flyg­

vapnets centrala skolor, tages i anspråk för nämnda skolor. Med hänsyn

till det ansvar, som kommer att åvila ifrågavarande officer såsom intendent

och kasernofficer, bör beställningen enligt flygvapenchefen omvandlas till

beställning för kapten. Civilförvaltningen, som icke har något att erinra mot

den föreslagna personalanordningen, räknar med att en kaptensbeställ­

ning tillkommer i utbyte mot en beställning för löjtnant samt att här avsedd

arvodesbefattning indrages.

Chefen för flygvapnet har upprepat ett redan för innevarande budgetår

framställt förslag (prop. 1952: 120, s. 153 o.f.) om att för F2 inrätta en

beställning för förvaltare i förrådstjänst (intendenturmateriel). Civilförvalt­

ningen anser sig i avvaktan på organisationsförsök vid flygvapnets förband

icke heller nu böra räkna med att en dylik beställning tillkommer.

I enlighet med förslag av chefen för flygvapnet räknar civilförvaltningen

med alt antalet fänrikar under budgetåret 1953/54 skall utgöra i medeltal

53, innebärande en ökning med 2 i förhållande till innevarande budgetår.

Antalet icke-ordinarie manskapsbeställningar vid flygvapnet, med un­

dantag för musikmanskap, vid fullt genomförd organisation har senast

(prop. 1951: 110, s. 166 och 178) fastställts till sammanlagt 1 222, varav

653 furirer, 106 korpraler, 117 korpraler eller vicekorpraler och 346 vice­

korpraler eller meniga. För budgetåret 1952/53 fastställd personalförteck­

ning för flygvapnet upptager, förutom musikmanskap, följande beställ­

ningar för icke-ordinarie manskap, nämligen 950 furirer, 150 korpraler,

117 korpraler eller vicekorpraler och 346 vicekorpraler eller meniga, till­

hopa 1 563 beställningar.

Chefen för flygvapnet har nu med hänsyn till beslutad ändrad beford-

ringsgång och beräknad förlängning av anställningstiden för fältflygare

(jfr prop. 1952: 229) upptagit antalet icke-ordinarie manskapsbeställningar,

utom för musikmanskap, vid fullt genomförd organisation till sammanlagt

1 072, varav 85 fältflygare av

1

. graden i Me 14, 448 furirer och fältllygare

av 2. graden i Me 11 eller Me 10, 206 korpraler och fältflygare av 3. graden

i Mha

2

samt 333 vicekorpraler, meniga och fältflygarelever i Mha

1

. Vidare

har flygvapenchefen räknat med att vid genomförd organisation skall finnas

120 förste fältflygare i Ce 16.

Flygvapenchefen har föreslagit att från och med budgetåret 1953/54 in­

rättas 20 beställningar för förste fältflygare i Me 16 ävensom räknat med

följande förändringar från och med samma budgetår i antalet beställningar

för icke-ordinarie manskap, utom musikmanskap, nämligen inrättande av

50 beställningar för fältflygare av 1. graden, minskning med 200 beställ­

ningar för furirer till (950—200=) 750, ökning med 56 beställningar för

korpraler och fältflygare av 3. graden till (150+56 = ) 206, minskning

11—250 53 Bihang till riksdagens protokoll 1953.

1 samt. Nr 110.

162

med samtliga 117 beställningar för korpraler eller vicekorpraler samt minsk­

ning med 13 beställningar för vicekorpraler och meniga till (346—13=) 333.

Civilförvaltningen grundar sin anslagsberäkning på det av flygvapenchefen

sålunda angivna antalet beställningar.

6

. Förändringar beträffande läkar- och sjukvårdspersonal. Chefen för flyg­

vapnet har upprepat tidigare framfört förslag om att inrätta två förord­

nandetjänster i Cp 5 för fullständigt flygutbildade läkare, förenade med

avlöningsförstärkning å 10 000 kronor (jfr prop. 1952:120, s. 155 o.f.).

Med hänsyn till den ställning statsmakterna tidigare intagit till frågan om

specialflygläkarorganisation räknar civilförvaltningen ej med att de före­

slagna tjänsterna skall inrättas från och med budgetår et 1953/o4.

Chefen för flygvapnet har med tillstyrkan av civilförvaltningen upprepat

ett för innevarande och närmast föregående budgetår framfört förslag (prop.

1951: 110, s. 158 o.f., samt 1952: 120, s. 156) om att öka antalet befatt­

ningar för flygläkare av 2. graden från 26 till 31.

Civilförvaltningen räknar i enlighet med förslag av försvarets sjukvårds­

styrelse med att en extra tjänst för sjukvårdsbiträde i Cg 5 tillkommer vid

Södermanlands flygflottilj från och med nästa budgetår.

7. Förändringar i övrigt beträffande teknisk personal. Chefen för flyg­

vapnet har föreslagit att en beställning för mästare av 1. klassen i Ca 18

utbytes mot en beställning för verkmästare av 1. klassen i Ca 21, avsedd

att vid tekniska inspektionen biträda vid handläggning av ärenden rörande

flygstationstjänsten samt att deltaga i inspektionen av denna tjänst vid för­

banden. Civilförvaltningen biträder förslaget.

I anslutning till ett av flygförvaltningen i anslagsäskandena för nästa bud­

getår framlagt förslag om medelsanvisning för att anskaffa transportflyg­

plan har chefen för flygvapnet föreslagit att nya beställningar inrättas för

55 flygtekniker, avsedda för dessa flygplans vård och tillsyn. Civdförvalt-

ningen utgår från att de föreslagna beställningarna inrättas.

Med tillstyrkan av civilförvaltningen har flygvapenchefen föreslagit att

antalet beställningar för hjälptekniker i Ce 10 ökas med 110 till 355, var­

igenom det för fullt utbyggd organisation beräknade antalet uppnås (prop.

1951: 110, s. 155).

Chefen för flygvapnet har vidare föreslagit att de tre tjänsterna för verk-

stadsöveringenjör vid centrala flygverkstäder uppflyttas från lönegrad Cp 9

till lönegrad Cp 12. Civilförvaltningen utgår vid anslagsberäkningen från

oförändrad löneställning för ifrågavarande ingenjörer. — Berörda tjänster

har sedermera enligt beslut av 1952 års riksdag (prop. 1952: 241, bil. A: 18)

uppflyttats till Cp 10.

8

. Fortsatt utbyggnad av flottiljpolisorganisationen. Enligt prop. 1948: 206

(s. 455) beräknades behovet av flottilj polis er till 258, varav 19 förste flottilj­

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

Iiiingl. Maj:ts proposition nr 110.

163

poliser (Ca 16) och 239 flottiljpoliser (Ca 14). Hittills har inrättats beställ-

ningai föi 13 förste flottilj poliser och 161 flottiljpoliser. Den nu föreslagna

och av civilförvaltningen tillstyrkta utökningen med

2

respektive 26 beställ-

ningai skulle möjliggöra, att flottiljpolisorganisationen kunde genomföras

vid ytterligare två flottiljer.

9. Förändringar beträffande meteorologpersonalen. Chefen för flygvapnet

har upprepat sina tidigare framförda förslag om att införa reglerad b ef ord-

lingsgång för extra ordinarie meteorologer och meteorologassistenter (jfr

prop. 1952:

120

, s. 157). Civilförvaltningen har med hänsyn till 1949 års

tjänsteförteckningskommittés arbete i anslagsäskandena utgått från oför­

ändrad löneställning för denna personal. — Sedermera har enligt beslut av

1952 ars liksdag (prop. 1952: 241, bil. A: 18) för meteorologerna införts

reglerad befordringsgång, omfattande lönegraderna Cfl

9

(H/a år), Ce

21

(2

år) och Ce 23.

Såsom anförts i det föregående vid behandlingen av marinens avlönings-

anslag (p.

2

) föreslås att den på flygstabens personalförteckning uppförda

tjänsten på övergångsstat för föreståndare för militärmeteorologisk infor­

mationstjänst i Ca 27 överföres till marinstaben samt att viss på marinens

personalförteckning uppförd meteorologpersonal skall avföras ur förteck­

ningen. I samband härmed föreslås att på flygvapnets personalförteckning

uppföres följande för marinens väderlekstjänst erforderliga tjänster, näm­

ligen

1

förste stabsmeteorolog i Ca 29 och 4 meteorologer, av vilka 1 i Ce 23,

1 i Ce 22 och 2 i Ce 19.

10

. Förändringar i övrigt beträffande förråds- och vaktpersonal in. in.

Chefen för flygvapnet har ånyo framfört sitt för innevarande och närmast

föregående budgetår (jfr prop. 1952: 120, s. 158) framlagda förslag om att

till extra ordinarie omändra följande extra tjänster, nämligen

1

förman

(nu i Cg 13) vid F 17, 34 förrådsmän (nu i Cg 11) — 4 vid flygvapnets cen­

trala skolor, 3 vid F 3 och F

8

, 2 vid F 5, F 11, F 14, F 16 och F 21 samt 1

vid flygstaben, Fl, F 2, F 4, F

6

, F 7, F 9, F 10, F 12, F 13, F 15, F17,

F 18 och Flygbo O — samt

1

vaktmästare (nu i Cg 10) vid F 5. Civilförvalt­

ningen har liksom tidigare tillstyrkt förslaget i vad avser de

34

förrådsmanna-

tjänsterna. Övriga av flygvapenchefen föreslagna överföringar till extra or­

dinarie anställning anser ämbetsverket böra anstå i avvaktan på organisa-

tionsundersökningar.

I anledning av det i sammanställningen redovisade förslaget om att till

13 lönegraden uppflytta 19 förrådsmannatjänster i Cell — avsedda för

fallskärmsförråden vid F 1—F

8

och F 21 — erinras om att tjänsterna i

fråga enligt beslut av 1952 års riksdag (prop. 1952: 241, bil. D) numera

uppflyttats till förrådsförmän i Ce 13.

Från och med innevarande budgetår har vid envar av de tio flygflottiljer,

som utrustats med reaktionsdrivna flygplan, med hänsyn till den av reak-

164

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

tionsdriften föranledda ökningen i drivmedelstjänstens omfattning inrättats

2 extra förrådsmannatjänster i Cg 11. Chefen för flygvapnet har nu — med

förmälan att ytterligare flygflottiljer beräknas komma att under innevarande

budgetår tillföras reaktionsdrivna flygplan — föreslagit att

8

nya förråds­

mannatjänster i Cg 11 inrättas. Civilförvaltningen tillstyrker förslaget.

11. Förändringar i övrigt beträffande kontorspersonal. Chefen för flyg­

vapnet har upprepat förslag om att ordinariesätta en kontoristtjänst och en

kanslibiträdestjänst vid Roslagens flygkår (F 2), båda i kassatjänst. Civil­

förvaltningen tillstyrker förslaget. — Sedermera har enligt beslut av 1952

års riksdag (prop. 1952: 245) berörda tjänster uppflyttats till kansliskrivare

i Ce 15 respektive kontorist i Ce 13.

Förslag av flygvapenchefen om att extraordinariesätta en extra kansli­

biträdestjänst vid flygvapnets centrala intendenturförråd i Västerås till-

styrkes icke heller nu av civilförvaltningen.

Civilförvaltningen förordar att i enlighet med principerna för reglerad

befordringsgång för biträdespersonal tillhopa

20

kontorsbiträdestjänster

skall tillkomma i utbyte mot samma antal biträdestjänster för skriv- och

kontorsgöromål, nämligen

vid llygstaben

1

tjänst;

vid flygförbanden 13 tjänster, av vilka 2 vid vardera av F 12 och F 15

samt 1 vid envar av F 1, F

6

, F 7, F 9, F 11, F 13, F 16, F 18 och F 21,

ävensom

vid väderlekstjänsten

6

tjänster.

12. Övriga personalförändringar in. in. Civilförvaltningen tillstyrkei ett

av Svenska gymnastikläraresällskapet framlagt förslag om extraordinarie-

sättning av 4 extra tjänster i Cg 23 för lärare i gymnastik och idrott vid Rosla­

gens flygkår (F 2), krigsflygskolan ( F 5), flygkadettskolan (F 20) och flyg­

vapnets centrala skolor.

I anledning av det i framställningen redovisade förslaget om att till löne­

graden Ce 23 uppflytta 17 trafikledartjänster i Ce 22 — 1 vid varje förband

utom F

8

och F 9 — erinras om att nämnda tjänster liksom tidigare befint­

liga 2 förste trafikledartjänster i Ce 23 — vid F

8

och F 9 enligt beslut av

1952 års riksdag (prop. 1952: 241, bil. A: 18) numera uppflyttats till förste

trafikledartjänster i Ce 27.

Chefen för flygvapnet har föreslagit att vid Västmanlands flygflottilj (F 1)

inrättas ytterligare 1 trafikledartjänst i Ce 22 (numera enligt nyssnämnda

riksdagsbeslut Ce 23) och 1 tjänst för tekniskt biträde i Ce

8

, avsedd för

flottiljens väderleksavdelning. Till stöd för förslaget har åberopats den i

jämförelse med förhållandena vid andra flygflottiljer avsevärt större om­

fattning i vilken flygsäkerhetspersonalen vid F 1 måste tagas i anspråk till

följd av att flottiljen är nattjaktflottilj. Flygsäkerhetsorganisationen vid

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

165

F 1 måste sålunda vara i funktion under betydligt längre tid per dygn än

som från början beräknades. Flygsäkerhetspersonalen tvingas därför full-

göia betydande Övertid, vilken nu blivit av större omfattning än vad per­

sonalen rimligen kan åläggas. Antalet övertidstimmar för befintliga tre

trafikledare uppgick 1951 till sammanlagt

1

422 timmar. Motsvarande för­

hållanden gäller för personalen vid väderleksavdelningen, som under

mörkerflygning måste upprätthålla samma verksamhet som under ordinarie

övningstid. De befintliga 2 tekniska biträdena i Ce

8

förslår ej för tjänst­

göring utöver ordinarie övningstid. Civilförvaltningen biträder förslaget.

I flygvapnets gällande förteckning för andra extra ordinarie tjänstemän

än manskap finns upptagna bl. a. 17 kasernföreståndare i Ce 17,1 vid envar

av ^ F F 12 F 18 och F 21,

1

vid flygvapnets centrala skolor samt 1

vid Övre Norrlands flygbasområde. Chefen för flygvapnet har föreslagit

att jämväl envar av F

8

—F 11, vid vilka förband underofficerare på aktiv

stat f. n. tjänstgör i befattningar som kasernunderofficer, tillföres en dylik

tjänst. Flygvapenchefen har därvid framhållit att han i yttrande över en av

fortifikationsförvaltningen och statens organisationsnämnd avgiven rapport

över organisationsförsök åren 1949 och 1950 inom I. och III. militärom­

rådena rörande försvarets fastighetsförvaltning föreslagit att för dylik be­

fattning regelmässigt skall avses kasernföreståndare, bl. a. med hänsyn

till den byggnadstekniska utbildning som vederbörande bör besitta. Vi­

dare börjar antalet övertaliga underofficerare nu efter hand att minska,

vartill kommer att ett flertal sådana underofficerare måst överföras till luft-

bevaknings- och radartjänst.

Civilförvaltningen har icke velat motsätta sig att de nu föreslagna

4

ka-

sernföreståndartjänsterna inrättas.

I enlighet med förslag av fortifikationsförvaltningen hemställer civilför­

valtningen i skrivelse den 28 november 1952 att vid Roslagens flygkår (F 2)

inrättas en extra reparatörstjänst i Cg

12

, att vid Skaraborgs flygflottilj

(F 7) inrättas ytterligare 2 reparatörstjänster, varav

1

i Ce 13 och

1

i Ce 12,

samt att

1

tjänst för eldare i Ce 10 vid samma flottilj omvandlas till tjänst

för eldare i Ce 11.

Chefen för flygvapnet har föreslagit att eu befintlig extra tjänst för repa-

latöi i Cg 12 vid Östgöta flygflottilj (F 3) extraordinariesättes från och med

nasta budgetår. Civilförvaltningen, som samrått i ämnet med fortifikations­

förvaltningen, är icke beredd tillstyrka förslaget.

Genom beslut den 29 augusti 1952 har Kungl. Maj:t fastställt förteckning

å arvoden till tillsynsmän vid flygvapnets krigsflygfält och övningsplatser

att gälla tills vidare från och med budgetåret 1952/53. Förteckningen upp­

tar arvoden till ett sammanlagt belopp av 41 440 kronor eller 740 kronor

mera än som för ändamålet upptagits i flygvapnets gällande förteckning

å vissa arvoden och särskilda ersättningar.

166

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

Civilförvaltningen föreslår att delposten Viss icke-ordinarie läkar-

personal uppräknas med 50

000

kronor. Ökningen beror på genomförd

reglering av arvodena för bland andra flygläkare av

2

. graden.

Till arvoden till deltidstjänstgörande militära och civilmilitära lärare

samt arvodesavlönade civila lärare har för innevarande budgetår beräknats

(121 000 + 170 000 = ) 291 000 kronor. För budgetåret 1953/54 uppskattar

civilförvaltningen i enlighet med förslag av chefen för flygvapnet motsva­

rande kostnader till (161 500+148 500=) 310 000 kronor. Ökningen beror

i huvudsak på höjning av arvodena samt utökat timantal vid flygvapnets

centrala skolor.

Såsom anförts i det föregående under arméns motsvarande anslag (p. 26)

föreslår civilförvaltningen i skrivelse den 7 oktober 1952 ändiad redovisning

av vissa kostnader för arvoden till lärare vid försvarsgrenarnas fasta utbild-

ningsanstalter och skolor. Av det för nästa budgetår för flygvapnet beräk­

nade medelsbehovet till civila lärare, 148 500 kronor, avser enligt ämbets­

verket omkring 50

000

kronor kostnader som enligt nyssnämnda förslag

skall redovisas under anslagsposten till arvoden och särskilda ersättningar,

bestämda av Kungl. Maj:t.

Med hänsyn till genomförd arvodesreglering räknar civilförvaltningen

med en höjning av delposten till Personalvårdsassistenter med 4 000 kronor.

Flygvapenchefen har (skr.

20/12

1952) beräknat medelsbehovet för assis­

tenter för frivilligfrågor till 69 650 kronor för nästa budgetår, innebärande

en ökning med 48 650 kronor. Härvid har förutsatts att arvode liksom

nu skall utgå med 350 kronor per manad men att antalet tjänstgöringsma-

nader skall utgöra 199 mot 60 för innevarande budgetår. Civilförvaltningen

förklarar i avgivet yttrande att, därest förslag i anledning av den av kom­

mittén för frivilligt försvarsarbete förordade omläggningen av här avsedd

verksamhet icke kommer att framläggas för innevarande ars liksdag, äm­

betsverket icke vill motsätta sig att medelsbehovet beräknas på sätt flyg­

vapenchefen föreslagit.

Till bestridande av kostnaderna för de lönetillägg, som skall utgå av

anslagsposten till avlöningar till ordinarie tjänstemän, sasom flygtillägg

in. m„ beräknar civilförvaltningen för nästa budgetår 4 500 000 kronor,

vilket innebär en kostnadsminskning med 400 000 kronor. Minskningen

sammanhänger med att mekanikertillägg numera icke utgår. Motsvarande

tillägg, som utgår av anslagsposten till avlöningar till övrig icke-ordinarie

personal, uppskattas för samma budgetår till

1

870 080 kronor, innebärande

en kostnadsminskning med 50 000 kronor.

Civilförvaltningen räknar med hänsyn till höjningen av de rörliga till-

läggsförmånerna med en ökning av utgifterna under anslagsposten Röiligt till-

lägg med i runt tal

11

800

000

kronor och av inkomsterna under posten

Pensionsmedel med i runt tal 100 000 kronor.

Kungl. Mcij:ts proposition nr 110.

167

Liksom under arméns och marinens motsvarande anslag föreslår civil­ förvaltningen att under förevarande anslag tillkommer en särskild uppbörds- post, benämnd Avlöningar till viss personal i verkstadsdrift. För nästkom­ mande budgetår beräknar ämbetsverket denna post till 1 580 000 kronor.

Departementschefen.

1. Jag anser anledning icke längre föreligga att för chefen för perso­ nalavdelningen avse lägre löneställning än för cheferna för övriga avdel­ ningar inom flygstaben. För chefen för personalavdelningen bör därför ir. o. in. nästa budgetår tillkomma en beställning för överstelöjtnant eller major i utbyte mot en maj or sbeställning. Några ytterligare personalförändringar är jag icke f. n. beredd till­ styrka i anledning av de under förevarande punkt redovisade förslagen.

2. Jag kan icke heller nu tillstyrka förslagen om att för stabschefen vid luftbevakningsinspektionen inrätta en beställning för överstelöjtnant eller major i utbyte mot en beställning för major eller kapten samt att inrätta en ny kaptensbeställning för inspektionen. Förslaget om inrättande av ytterligare fjorton beställningar för officerare i luftbevakningstjänst kan jag icke heller för närvarande biträda. Förslaget om att för luftbevakningsorganisationen inrätta fem arvodes- befattningar för pensionerade officerare, avsedda för flygbasområdessta- berna, är jag icke heller nu beredd tillstyrka. Vad åter angår förslaget om att inrätta fem extra driftingenjör stjänster i Cg 27 för underhållst jänsten beträffande telekommunikationer får jag erinra om att jag vid

anmälan

av årets statsverksproposition (bil.

6

, s. 165) utgått från att inom anslaget

Flygvapnet: Drift och underhåll av flygmateriel nr. in. utrymme skall finnas för anställning av personal för underhåll m. m. av luftbevakningens och jaktstridsledningens kommunikationer. Jag räknar därför ej med att tjänster för dylik personal, avlönad från förevarande anslag, nu inrättas.

3. I enlighet med ett av tjänsteförteckningskommittén denna dag avgivet förslag tillstyrker jag att de 54 beställningarna för förvaltare i flygstations- tjänst utbytes mot beställningar för förste verkmästare i Ca 22, att de 20 beställningarna för förvaltare i förrådstjänst utbytes mot beställningar för förrådsförvaltare i Ca 21 och att de 17 fanjunkarbeställningarna utbytes mot beställningar för mästare i Ca 19. Härigenom skulle 1948 års åbero­ pade riksdagsbeslut bli helt genomfört. De underofficerare som den 1 juli 1953 bestrider respektive befattningar bör, om de så önskar, överföras till motsvarande nya civilmilitära beställningar. De som ej önskar överföras bör medges kvarstå i innehavda militära beställningar. Till personalför­ teckningen bör därför anmärkas att ifrågavarande civilmilitära beställ­ ningar tills vidare får ersättas med för budgetåret 1952/53 uppförda mot­ svarande underofficersbeställningar. Viss icke alltför kort betänketid torde

168

emellertid böra medges vederbörande. Det torde få ankomma på Kungl.

Maj :t att efter förslag av chefen för flygvapnet meddela de närmare be­

stämmelser för överföringen som kan befinnas erforderliga.

4. Jag är icke heller nu beredd tillstyrka den personalökning, som före­

slagits under denna punkt.

5. Det ånyo framställda förslaget om att för ifrågavarande två lärare

vid flygkrigshögskolan respektive flygkadettskolan inrätta maj or sbeställ­

ningar i utbyte mot kaptensbeställningar kan jag endast på det sätt bi­

träda att jag förordar utbyte av en kaptensbeställning för flygkrigshög­

skolan mot beställning för major eller kapten.

Jag delar flygvapenchefens uppfattning att de arbetsuppgifter som är

förenade med arvodesbefattningen för officer i intendenturbefattning vid

flygvapnets centrala skolor motiverar att för desamma avses kapten på

aktiv stat. Liksom civilförvaltningen har jag intet att erinra mot den av

flygvapenchefen föreslagna personalanordningen. Jag tillstyrker alltså att

arvodesbefattningen indrages och att samtidigt en beställning för löjtnant

i intendenturbefattning utbytes mot kaptensbeställning.

Beräkningen av antalet fänrikar under nästa budgetår har icke givit

mig anledning till erinran. Jag kan vidare tillstyrka vad flygvapenchefen

föreslagit för nästa budgetår beträffande antalet beställningar för fält­

flygare och för manskap i övrigt.

Övriga under förevarande punkt redovisade förslag kan jag icke f. n.

biträda.

6

. Av de under denna punkt framställda förslagen kan jag f. n. endast

tillstyrka att ett extra sjukvårdsbiträde i Cg 5 tillkommer vid Söderman­

lands flygflottilj.

7. Jag anser mig böra tillstyrka att antalet hjälptekniker fr. o. m.

nästa budgetår ökas med

110

, varigenom det för fullt utbyggd organisation

beräknade antalet skulle uppnås. I övrigt kan jag icke i anledning av

de under denna punkt redovisade förslagen förorda ytterligare personal-

förstärkningar eller löneförbättringar.

8

. Förslaget under denna punkt tillstyrker jag.

9. Såsom av det föregående framgår har viss reglerad befordringsgång

för meteorologer redan genomförts. För meteorologassistenterna utgår jag

för nästa budgetår från oförändrade avlöningsförhållanden.

Under hänvisning till vad jag i det föregående vid behandlingen av mari­

nens motsvarande anslag (p.

2

) anfört kan jag icke f. n. tillstyrka något

av övriga under förevarande punkt redovisade förslag.

10. Förslaget om att för flottiljer med reaktionsdrivna flygplan inrätta

ytterligare åtta förrådsmannatjänster i Cg 11 kan jag biträda. Några ytter­

ligare personalförändringar är jag icke f. n. beredd tillstyrka i anledning

av de under förevarande punkt redovisade förslagen.

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

169

11. Jag kan icke tillstyrka att — utöver de redan genomförda lönegrads-

uppflyttningarna — annan åtgärd nu vidtages än att i enlighet med prin­

ciperna för reglerad befordringsgång 20 kontorsbiträdestjänster i Ca

8

inrättas i utbyte mot biträdestjänster för skriv- och kontorsgöromål.

12. Det synes erforderligt att flygsäkerhetspersonalen vid Västmanlands

flygflottilj förstärkes. Jag tillstyrker därför att vid flottiljen inrättas nya

tjänster för en trafikledare i Ce 23 och ett tekniskt biträde i Ce

8

.

Förslagen om att vid Roslagens flygkår inrätta en extra reparatör stjänst

i Cg 12 samt att vid Skaraborgs flygflottilj inrätta ytterligare två repara­

tör stjänster, varav en i Ce 13 och en i Ce 12, kan jag tillstyrka.

Jag kan i anledning av övriga under förevarande punkt redovisade

förslag till inrättande av nya tjänster eller förändringar beträffande befint­

liga tjänster icke tillstyrka någon åtgärd utöver dem som redan beslutats

av riksdagen enligt förslag i propositionen 1952:241.

Beträffande assistenter för frivilligfrågor förordar jag i anslutning till

vad jag anfört vid anmälan av motsvarande fråga under arméns och mari­

nens avlöningsanslag att månadsarvodet höjes till 500 kronor. Jag föreslår

dessutom att medel anvisas för ytterligare ett antal tjänstgöringsmånader

för nämnda assistenter. Med anledning härav bör för detta ändamål under

nästa budgetår beräknas sammanlagt 50 000 kronor.

Vad civilförvaltningen i övrigt föreslagit och anfört under denna punkt

har icke givit mig anledning till erinran.

Med beaktande av vad jag i det föregående föreslagit i fråga om per­

sonalförändringar in. in. vid flygvapnet och med ledning av belastningen

på flygvapnets anslag under förfluten del av innevarande budgetår be­

räknar jag nämnda anslag för budgetåret 1953/54 sålunda:

Avlöningar till ordinarie tjänstemän 35 100 000 ( + 3 000 000) kronor;

Arvoden till pensionerad personal i arvodesbefattningar 1 050 000 ( +

10

000

) kronor;

Arvoden och särskilda ersättningar, bestämda av Kungl. Maj :t, 215 000

kronor;

Avlöningar till övrig icke-ordinarie personal 17 300 000 ( + 1 500 000)

kronor;

Rörligt tillägg 25 585 000 (+ 10 440 000) kronor;

Pensionsmedel 630 000 (+ 30 000) kronor;

Avlöningar till viss personal i verkstadsdrift 1 620 000 kronor.

Anslaget bör alltså upptagas till 77 000 000 ( + 13 300 000) kronor.

Under åberopande av det anförda får jag hemställa, att Kungl. Maj :t

måtte föreslå riksdagen att

170

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

a) bemyndiga Kungl. Maj :t att vidtaga de ändringar i per­

sonalförteckningarna för ordinarie tjänstemän och för pen­

sionerad personal i arvodesbefattningar vid flygvapnet, som

föranledes av vad jag i det föregående föreslagit;

b) godkänna följande avlöningsstat för flygvapnets anslag

till avlöningar till aktiv personal m. fl. att tillämpas under

budgetåret 1953/54:

Avlöningsstat.

Utgifter:

1. Avlöningar till ordinarie tjänstemän, förslagsvis 35 100 000

2. Arvoden till pensionerad personal i arvodesbe-

fattningar, förslagsvis .............................................. 1

050 000

3. Arvoden och särskilda ersättningar, bestämda

av Kungl. Maj :t, förslagsvis ................................. 215 000

4. Avlöningar till övrig icke-ordinarie personal,

förslagsvis ................................................................... 17

300 000

5. Rörligt tillägg, förslagsvis ..................................... 25

585 000

Summa kronor 79 250 000

Särskilda uppbördsmedel:

Pensionsmedel, förslagsvis ......................................... 630 000

Avlöningar till viss personal i verkstadsdrift,

förslagsvis ...............................................................

1

620

000

Nettoutgift kronor 77 000 000

c) till Flygvapnet: Avlöningar till aktiv personal m. fl. för

budgetåret 1953/54 anvisa ett förslagsanslag av 77 000 000

kronor.

[22]

Försvarets forskningsanstalt: Avlöningar.

Anslag

1951/52 ......................................... 1 315 000

1952/53 (statsliggaren s. 265)

1 660 000

1953/54 (förslag) .................... 2 400 000

I årets statsverksproposition (bil.

6

, punkt 138) har Kungl. Maj :t före­

slagit riksdagen att, i avbidan på särskild proposition i ämnet, till För­

svarets forskningsanstalt: Avlöningar för budgetåret 1953/54 beräkna ett

förslagsanslag av 2 400 000 kronor.

Yrkande.

Försvarets forskningsanstalt (skr. 2%,

12

/i

2

1952) hemställer, att anslaget

höjes med 1 498 000 kronor.

Nettoutgift

1 659 025

Ökning

1. Personalförstärkningar m. m.

Avdelning 1.

3 laboratoriechefer eller laboratorer i högst Cp eller Cr 10

76 716

2 laboratorer i högst Cp eller Cr 9 — laboratoriechefer eller

laboratorer i högst Cp eller Cr 10 ......................................... —

2 laboratorer eller förste forskningsingenjörer i högst Ce 31

40 296

1 laborator eller förste forskningsingenjör i högst Ce 31 —

laboratoriechef eller laborator i högst Ce 33 ........................

1

förste forskningsingenjör eller forskningsingenjör i högst

Ce 29 — laboratoriechef eller laborator i högst Ce 33 ....... —

1 laborator eller forskningsläkare i högst Ce 31 ........................ 20 148

1

förste forskningsingenjör eller forskningsingenjör i högst

Ce 29 — laborator eller förste forskningsingenjör i högst

Ce 31

................................................................................................ —

1

förste forskningsingenjör eller forskningsingenjör i högst

Ce 29

................................................................................................ 18 276

1 ingenjör Ca 30 å övergångsstat — laborator Ca 31 ................ 768

Viss ytterligare lönereglering .......................................................... 2 676

Avdelning 2.

4 laboratoriechefer eller laboratorer i högst Cp eller Cr 10 ...

102 288

1 laboratoriechef eller laborator i högst Ce 33 — labora-

rator i högst Cp eller Cr 10 .......................................................... —

1 laboratoriechef eller laborator i högst Ce 33 — labora­

toriechef eller laborator i högst Cp eller Cr 10 ....................

1 laborator eller förste forskningsingenjör i högst Ce 31 — la­

boratoriechef eller laborator i högst Ce 33 ........................

1 laborator eller förste forskningsingenjör i högst Ce 31 ...

20 148

2

förste forskningsingenjörer eller forskningsingenjörer i

högst Ce 29 — laboratorer eller förste forskningsingenjörer

i högst Ce 31

............................................................................... —

3 laboratorer eller förste forskningsingenjörer i högst Ce 31 ...

60 444

7 förste forskningsingenjörer eller forskningsingenjörer i högst —

Ce 29

127 932

Viss ytterligare lönereglering .......................................................... 9 192

Avdelning 3.

4 laboratoriechefer eller laboratorer i högst Cp eller Cr 10...

102 288

1 laborator eller förste forskningsingenjör i högst Ce 31 ........ 20 148

1

förste forskningsingenjör eller forskningsingenjör i högst

Ce 29 — laborator eller förste forskningsingenjör i högst

Ce 31......................................................................................................... —

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

171

172

Kiwgl. Maj:ts proposition nr HO.

Ökning

3 laboratorer eller förste forskningsingenjörer i högst Ce 31 ...

60 444

8

förste forskningsingenjörer eller forskningsingenjörer i

högst Ce 29

............................................................................. 146 208

Viss ytterligare lönereglering ......................................................... 9 036

2. Arvoden ................................................................................................ 4 000

3. Överflyttning av tjänster från anslaget till viss forsknings­

verksamhet m. m.

19 forskningsingenjörer Ce 27

...................................................... 347 244

7 forskningsingenjörer Ce 27 — förste forskningsingenjörer

eller forskningsingenjörer i högst Ce 29 ................................. —

Vissa tjänster i 25 lönegraden och lägre lönegrader ................ 60 876

4. Omräkning.

Löneklassuppflyttningar in. m............................................................ 20 000

Rörligt tillägg

............................................................................. 245 000

Avrundning ............................................................................................ 3872

1 498 000

Motiv.

Forskningsanstalten erinrar om att anstalten i början av år 1949 i sam­

arbete med försvarsgrensförvaltningarna utarbetade en plan för verksam­

heten vid forskningsanstalten i syfte att under budgetåren 1949—1952

successivt utvidga anstalten för att kunna genomföra de forskningsupp­

gifter, som från såväl försvarsgrensförvaltningarnas som forskningsan­

staltens sida bedömdes mest angelägna. Statsmakterna har emellertid

icke ansett sig kunna i nämnvärd utsträckning öka medelsanvisningen till

forskningsanstalten. På grund häraA’ har forskningsanstalten nödgats att

under de senaste budgetåren nedskära och begränsa forskningsverksamhe­

ten i förhållande till vad som planerats i förutnämnda treårsprogram.

Anstalten har också, till en del beroende på svårigheter att med den nu­

varande bristen på befattningar i högre lönegrader förvärva tillräckligt

många högkvalificerade forskare, tvingats avstå från flera forskningsupp­

gifter, vilka såväl anstalten som försvarsgrensförvaltningarna ansett vara

utomordentligt viktiga för vårt försvar.

Ifråga om vissa andra för försvarsgrenarna aktuella uppgifter, ofta av

ren utvecklingskaraktär, har anstalten i samråd med förvaltningarna

tvingats tillämpa ett system med av förvaltningarna direkt betalda upp­

drag. Under budgetåret 1951/52 har sålunda anstalten mot särskild er­

sättning från förvaltningarna och andra uppdragsgivare åtagit sig och

utfört forsknings- och utvecklingsuppdrag för sammanlagt i runt tal

2 600 000 kronor. Det är uppenbart att detta system, som måste betraktas

som en ren nödlösning, har väsentliga nackdelar och därför i fortsättningen

bör undvikas. En rationell planläggning av forskningsverksamheten med

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

173

anställning av högt kvalificerad personal är nämligen icke möjlig, så länge anstalten för sin ekonomi är beroende av medel, som oberäknat och i efterhand inflyter från andra myndigheter i den mån dessa kan ställa sådana medel till anstaltens förfogande. Dessutom kommer forsknings­ anstalten i ekonomiskt beroende av försvarsgrensförvaltningarna, vilket medför att anstalten påverkas så att verksamheten blir inriktad på kort- tidsuppdrag i stället för på den forskning, som i längden bedömes ge vårt försvar det värdefullaste tillskottet i effektiv krigsmateriel.

I detta läge har forskningsanstalten återigen tillsammans med de tre förvaltningarna noggrant genomgått alla de arbetsuppgifter inom den mili­ tära forskningen, som tidigare legat till grund för upprättandet av den i 3-årsplanen upptagna personalorganisationen. Härvid har ånyo konstate­ rats, att någon minskning av denna icke är möjlig utan att för försvaret synnerligen viktiga forskningsuppgifter helt åsidosättes. Fastmer har krav framkommit på lösande av uppgifter, som icke tidigare kunnat förutses. Den ytterligare utökning av anstaltens organisation, som skulle erfordras för att lösa även dessa nytillkomna uppgifter, är emellertid relativt obe­ tydlig, vilket tyder på att någon nämnvärd utökning av anstalten såvitt nu kan överblickas icke skulle vara erforderlig sedan treårsplanen jämte vid den nu genomförda noggranna undersökningen av forskningsanstal­ tens arbetsuppgifter framkomna mindre utökningen genomförts. Den suc­ cessiva utbyggnad av forskningsanstalten, som sålunda visat sig nödvändig men som i brist på erforderliga medel hittills blott delvis kunnat genom­ föras, skulle därför i och med ett bifall till föreliggande förslag, enligt vad som nu kan bedömas, i huvudsak vara avslutad. Härigenom skulle forsk­ ningen vid de tre avdelningarna kunna givas en mera stabil organisation, varigenom arbetets effektivitet i icke oväsentlig grad skulle kunna höjas, medförande snabbare och bättre lösningar av föreliggande forskningsupp­ gifter.

Då det emellertid icke är praktiskt möjligt att redan under nästkom­ mande budgetår få organisationen genomförd i full utsträckning, även om detta utan tvivel vore högst önskvärt, har styrelsen ansett sig böra begränsa medelsäskandena för budgetåret 1953/54 så, att den önskvärda utbyggnaden genomföres under två på varandra följande budgetår. Med hänsyn till nödvändigheten av att i tid kunna vidtaga erforderliga för­ beredelser är det emellertid angeläget, att statsmakterna snarast i princip beslutar om utvidgningen av forskningsanstaltens verksamhet i hela den utsträckning som föreslagits.

För budgetåret 1952/53 begärdes sammanlagt för anstaltens verksam­ het 14 265 000 kronor. Omräknade till nu utgående löner samt med hän­ syn till prisstegringar torde detta belopp nu motsvara i runt tal 16 450

000

kronor. Härtill kommer vissa kostnader för utveckling och tillverkning av

174

Knngl. Maj:ts proposition nr 110.

elektronrör samt för verkskyddsutrustning. Ifrågavarande kostnader har

beräknats till 1 140 000 kronor respektive 185 000 kronor. Medelsbehovet

vid fullt utbyggd organisation skulle under förutsättning av oförändrade

löner och priser komma att uppgå till sammanlagt i runt tal 21 250 000

kronor. Av skäl som nyss anförts har styrelsen ansett sig kunna begränsa

medelsbehovet för budgetåret 1953/54 till 17 790 000 kronor.

Beträffande de särskilda yrkandena under förevarande anslag är att

anföra i huvudsak följande.

1. Till den del förslagen avser inrättande av nya tjänster innebär de

huvudsakligen upprepningar av förslag i forskningsanstaltens medelsäskan­

den för tidigare budgetår (jfr prop. 1952: 120, s. 167 o. f.). Övriga under

denna punkt särskilt redovisade förslag till lönegradsuppflyttningar avser

på ett undantag när ytterligare höjning av tjänster, som enligt beslut av

1952 års riksdag i anledning av propositionen 1952: 251 (bil. B) redan upp­

flyttats i lönegrad. Undantaget avser den tjänst för laborator i Ca 31 som

föreslås tillkomma vid avdelning

1

i utbyte mot en ingenjör stjänst på

övergångsstat i Ca 30. Forskningsanstalten framlägger slutligen förslag till

lönereglering beträffande vissa tjänster som icke omfattats av nyssnämnda

riksdagsbeslut. Sistnämnda förslag har i sammanställningen redovisats

endast med angivande av de beräknade kostnaderna.

2. Forskningsanstalten framhåller att det på grund av verksamhetens

omfattning visat sig erforderligt att en befattningshavare inom var och en

av anstaltens tre avdelningar under vederbörande avdelningschefs frånvaro

representerar denne och föreslår med stöd härav inrättande av 3 ställföre­

trädarearvoden om

2

000

kronor per år.

På grundval av belastningen beräknar anstalten för arvoden i övrigt en

minskning av medelsbehovet med

2

000

kronor.

3. Forskningsanstalten föreslår att 19 befattningar för forskningsingen­

jör i Ce 27, vilka med stöd av förenämnda riksdagsbeslut inplacerats i

denna lönegrad och uppförts på den för anslaget till viss forskningsverk­

samhet gällande personalförteckningen, överföres till avlöningsanslaget

samt att i samband därmed 7 av tjänsterna omvandlas till tjänster för

förste forskningsingenjör eller forskningsingenjör i högst Ce 29. Av ifrå­

gavarande 7 tjänster avses två för avdelning 1, två för avdelning 2 och

tre för avdelning 3.

Härutöver föreslås att ett antal extra ordinarie tjänster i 25 lönegraden

och lägre lönegrader, huvudsakligen avsedda för expeditions- och kontors­

arbete, skall överföras från anslaget till viss forskningsverksamhet.

Departementschefen.

Under en följd av år har forskningsanstalten framlagt förslag om en

väsentlig utbyggnad av anstaltens organisation. Förslagen har grundats

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

175

på en treårsplan som anstalten gjort upp i samråd med för svar sgrensför- valtningarna. Av statsfinansiella skäl har emellertid förslagen i endast mycket begränsad omfattning kunnat genomföras.

Anstalten föreslår nu att den angivna treårsplanen, i vissa avseenden kompletterad, skall läggas till grund för förslag till årets riksdag. Med hänsyn till den försening som inträtt beträffande planens genomförande föreslås dock att utbyggnaden av anstalten skall äga rum under loppet av två år.

För egen del får jag framhålla att icke minst ekonomiska skäl talar för att forskningen ges tillräckligt utrymme inom den totala försvarsbudgetens ram. För årets riksdag har framlagts vittsyftande förslag rörande materiel- anskaffning för försvaret. Av vikt är att denna anskaffning kan inriktas på sådan materiel som med hänsyn till forskningsrön och utvecklings­ tendenser kan behålla sin modernitet under lång tid framåt. En ökad forskningsinsats kan här inbespara belopp som vida överstiger de på forskningen nedlagda kostnaderna. Exempel härpå kan framdragas redan från forskningsanstaltens hittillsvarande verksamhet. Inom den ekonomiska ram som står till förfogande för försvarsändamål under nästa budgetår har det emellertid befunnits möjligt att i allenast mycket be­ gränsad omfattning tillgodose de av anstalten anmälda behoven.

En granskning av anstaltens nuvarande personalorganisation visar att det föreligger en viss disproportion mellan högre och lägre tjänster. Detta har haft till följd att anstalten icke i tillräcklig omfattning kunnat för­ värva högkvalificerade forskare, och härigenom torde den lägre kvalifice­ rade personalen i vissa fall icke ha kunnat effektivt utnyttjas. En ändring av förhållandet mellan högre och lägre tjänster skulle därför även inom oförändrad kostnadsram kunna synas motiverad. Jag kan emellertid icke i nuvarande läge tillstyrka att antalet forskarbefattningar i de högre löne­ graderna ökas utöver vad som beslutats genom 1952 års tjänsteförteck- ningsrevision.

Frågan om den centrala ledningen av forskningsanstalten och dess av­ delningar är föremål för utredning genom särskilt tillkallad sakkunnig. Sedan denne i juni 1952 avgivit utredning rörande vissa särskilda förhål­ landen inom anstaltens avdelning

1

, har utredningsarbetet beträffande upp­

draget i övrigt kunnat igångsättas. Enligt vad utredningsmannen upplyst beräknas utredningsarbetet kunna slutföras inom en nära framtid. Såvitt avser anstaltens personalorganisation torde utredningsmannen komma att föreslå inrättande av vissa högre forskarbefattningar för effektivisering av forskningsplaneringen såväl centralt som inom de olika avdelningarna. Såsom nyss anförts kan jag emellertid icke i nuvarande läge tillstyrka en utökning av antalet dylika befattningar.

176

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

En viss förstärkning av anstaltens administrativa personal har däremot

synts utredningsmannen så angelägen att därmed icke kan anstå. Led­

ningen av de administrativa göromålen handhaves sedan anstaltens till­

komst, under anstaltens chef, av en kamrerare i Ca 27. Med hänsyn till

den avsevärda ökningen av anstaltens organisation — befattningshavarnas

antal är nu omkring 630 mot 130 år 1945 — bör en befattning för byrå­

direktör i 33 lönegraden tillkomma. Befattningen torde tills vidare böra

uppföras som extra ordinarie. I samband därmed kan kamrerarbefatt-

ningen överföras till övergångsstat.

Forskningsanstalten ledes för närvarande av en styrelse, i vilken ingår,

förutom anstaltens överdirektör, företrädare för dels forskningen inom an­

staltens huvudsakliga forskningsområden och dels de militära myndighe­

terna. Med hänsyn till de många intressen som sålunda skall företrädas

inom styrelsen består denna av icke mindre än

10

ledamöter och

8

supp­

leanter. Enär de sistnämnda förutsättes som regel skola närvara vid sty­

relsens sammanträden för att hålla sig underrättade om verksamheten,

uppgår antalet vid styrelsesammanträdena närvarande — inberäknat an­

staltens avdelningschefer, vilka ofta är föredragande — till mer än

20

.

Erfarenheten har visat, att denna organisation icke motsvarar de krav

som numera måste ställas på forskningsanstaltens ledning. Det torde få

ankomma på Kungl. Maj :t att, sedan utredningen slutförts, besluta om de

ändringar beträffande styrelsens sammansättning och därmed samman­

hängande frågor som må befinnas påkallade.

I anslutning till vad jag sålunda anfört föreslår jag att vid forsknings­

anstalten fr. o. m. nästa budgetår inrättas en för anstaltens kansli avsedd

byrådirektör stjänst i Ce 33 och att samtidigt den befintliga ordinarie

tjänsten för kamrerare i Ca 27 föres på övergångsstat.

Jag anser mig vidare böra förorda att de 19 tjänster för forsknings­

ingenjör i Ce 27, vilkas innehavare f. n. avlönas från anslaget till viss

forskningsverksamhet, med oförändrad löneställning överföres till före­

varande anslag. I övrigt kan jag som nämnts icke nu tillstyrka att några

förändringar vidtages beträffande personaluppsättningen vid forsknings­

anstalten, utöver dem som redan genomförts enligt riksdagens beslut i an­

ledning av propositionen 1952: 251. Jag kan icke heller förorda att sär­

skilda arvoden inrättas för ställföreträdare åt anstaltens avdelningschefer.

Anslaget beräknar jag för budgetåret 1953/54 till 2 400 000 kronor enligt

följande.

Posten Avlöningar till ordinarie tjänstemän ökas med 2 100

kronor på grund av genomförd lönereglering till (253 000 + 2 100 =) i

runt tal 255 000 kronor.

Posten Arvoden och särskilda ersättningar, bestämda av

Kungi. Maj :t, minskas med 2 000 kronor till (13 700 — 2 000 ==)

11

700

kronor.

Posten Avlöningar till övrig icke-ordinarie personal ökas med 15 528 kronor för en byrådirektör i Ce 33, 227 772 kronor för 19 forskningsingenjörer i Ce 27, 52 830 kronor på grund av genomförd löne­ reglering och 13 000 kronor för löneklassuppflyttningar m. m. till (1 005 000

+ 15 528 + 227 772 + 52 830 + 13 000 =) i runt tal 1 315 000 kronor.

Posten Rörligt tillägg ökas med 430 000 kronor till (388 300 + 430 000 =) 818 300 kronor.

Anslagshöjningen utgör 740 000 kronor. Åberopande det anförda hemställer jag, att Kungl. Maj:t måtte föreslå riksdagen att

a) överföra den på personalförteckningen för försvarets forskningsanstalt under rubriken Tjänstemän å ordinarie stat uppförda tjänsten för kamrerare i lönegrad Ca 27 till redovisning under rubriken Tjänstemän å övergångsstat samt på förteckningen under rubriken Extra ordinarie tjänstemän i högre lönegrad än Ce 25 uppföra en tjänst för byrådirektör i lönegrad Ce 33 samt ytterligare nitton tjänster för forsk­ ningsingenjör i lönegrad Ce 27;

b) fastställa följande avlöningsstat för försvarets forsk­ ningsanstalt, att tillämpas tills vidare från och med budget­ året 1953/54:

Avlöningsstat.

Utgifter:

1. Avlöningar till ordinarie tjänstemän, förslagsvis 255 000

2. Arvoden och särskilda ersättningar, bestämda av Kungl. Maj:t ...................................................... 11700

3. Avlöningar till övrig icke-ordinarie personal... 1 315 000

4. Rörligt tillägg, förslagsvis ..................................... 818 300

Summa kronor 2 400 000

c) till Försvarets forskningsanstalt: Avlöningar för budget­ året 1953/54 anvisa ett förslagsanslag av 2 400 000 kronor.

{23] Försvarets forskningsanstalt: Omkostnader.

Anslag Nettoutgift

1951/52 ......................................... 235 000

325 912

1952/53 (statsliggaren s. 265) 350 000 1953/54 (förslag) .................... 400 000

12—250 53

Bihang till riksdagens protokoll 1953. 1 saml.

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

177

Nr 110.

178

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

I årets statsverksproposition (bil.

6

, punkt 138) har Kungl. Maj :t före­

slagit riksdagen att, i avbidan på särskild proposition i ämnet, till Försva­

rets forskningsanstalt: Avlöningar för budgetåret 1953/54 beräkna ett för­

slagsanslag av 400 000 kronor.

Yrkande.

Försvarets forskningsanstalt hemställer, att anslaget höjes med 385 000

kronor.

Ökning

1. Sjukvård ..................................................................................................... 10 000

2. Reseersättningar

m. m............................................................................. 35 000

3. Expenser ..................................................................................................... 155 000

4. Verkskyddsutrustning ................... 185 000

385 000

Motiv.

1. Anslagsposten till sjukvård (nu 35 000 kronor) anses böra höjas med

10 000 kronor med hänsyn till belastningen under budgetåret 1951/52 (i

runt tal 41 000 kronor) samt förutsatt utökning av anstaltens organisation.

2. Anstalten förutsätter att resekostnader för personal, som avlönas från

anslaget till viss forskningsverksamhet, alltjämt får bestridas från samma

anslag. På grund av den begärda utökningen av anstaltens organisation

räknas under omkostnadsanslaget med ett ytterligare behov av medel för

resekostnader av 30 000 kronor (nu 35 000 kronor). Inträffade prissteg­

ringar föranleder vidare ökad belastning å anslagsposten med 5 000 kronor.

3. Nettoutgifterna för bränsle, vatten och elektrisk ström under budget­

året 1951/52 uppgick till cirka 123 000 kronor. Någon minskning av dessa

kostnader anses icke vara att förvänta under budgetåret 1953/54. Delpos­

ten för ifrågavarande ändamål, vilken nu är upptagen till

100

000

kronor,

föreslås höjd med 30 000 kronor.

Den förutsatta utökningen av anstaltens organisation medför under bud­

getåret 1953/54 stegrat behov av skrivmaterialier, papper, möbler och arbets­

maskiner liksom ökade kostnader för telefonabonnemang m. m. Härav för­

anledd ökning beräknas utgöra 105 000 kronor. Prisstegringar medför ytter­

ligare behov av medel i detta hänseende med

20

000

kronor.

4. Beloppet utgör den beräknade kostnaden för verkskyddsmateriel för

forskningsanstalten, huvudsakligen avseende brandskyddsmateriel.

Departementschefen.

Då jag inte räknar med någon nämnvärd ökning av forskningsanstaltens

verksamhet under nästa budgetår torde en uppräkning av omkostnadsansla­

get för detta ändamål icke erfordras.

Jag beräknar icke heller medel för verkskyddsutrustning under anslaget.

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

179

För övriga ändamål under anslaget förordar jag en medelsanvisning å 400 000 kronor. Höjningen, 50 000 kronor, föranledes främst av prissteg­ ringar.

Under åberopande av det anförda får jag hemställa, att Kungl. Maj :t måtte föreslå riksdagen

att till Försvarets forskningsanstalt: Omkostnader för bud­ getåret 1953/54 anvisa ett förslagsanslag av 400 000 kronor.

[24] Försvarets forskningsanstalt: Viss forskningsverksamhet.

Anslag Nettoutgift Behållning

1951/52 ......................................... >5 900 000

6

760 534 4 451

1952/53 (statsliggaren s. 266) 27 100 000 1953/54 (förslag) ....................

8

200 000

1 Därutöver 307 000 kronor överförda från anslag under tolfte huvudtiteln. 2 Därutöver 600 000 kronor anvisade på tilläggsstat II och 614 000 kronor överförda från anslag under tolfte huvudtiteln.

I årets statsverksproposition (bil.

6

, punkt 138) har Kungl. Maj :t före­

slagit riksdagen att, i avbidan på särskild proposition i ämnet, till Försvarets forskningsanstalt: Viss forskningsverksamhet för budgetåret 1953/54 be­ räkna ett reservationsanslag av

8 200 000

kronor.

Yrkande.

Försvarets forskningsanstalt hemställer, efter samråd med bland andra överbefälhavaren, att anslaget höjes med 5 725 000 kronor. Härvid förut- sättes att avlöningskostnader till ett belopp av 408 000 kronor, som nu be- strides från forskningsanslaget, överföres till avlöningsanslaget. Av det äskade beloppet, 12 825 000 kronor, avses 1 140 000 kronor för utveckling och tillverkning av elektronrör m. m., för vilket ändamål medel för inne­ varande budgetår begärts av krigsmaterielverket och anvisats under ifråga­ varande anslag. Dessutom hemställer anstalten liksom för innevarande budgetår om bemyndigande att utlägga beställningar på materiel för forsk­ ningsverksamhet intill ett belopp av 1 500 000 kronor utöver anvisade anslagsmedel.

Motiv.

Därest forskningsverksamheten vid anstalten finge bedrivas i enlighet med en under år 1949 av anstalten i samråd med försvarsgrensförvalt- ningarna utarbetad plan för verksamheten under de närmast påföljande åren, kunde medelsbehovet under anslaget för nästa budgetår under förut angiven förutsättning beräknas till 16 040 000 kronor. Då tillräckliga medel för en forskningsverksamhet i enlighet med den utarbetade planen icke

180

kunnat anvisas och då bristen på befattningar i högre lönegrader föranlett

svårigheter att anställa tillräckligt antal högt kvalificerade forskare, har

anstalten under de närmast föregående budgetåren liksom under det inne­

varande nödgats inskränka verksamheten till att omfatta de forsknings­

uppgifter, som bedömts vara mest angelägna. Anstalten räknar nu med att

utbyggnaden av anstalten i enlighet med nämnda plan skall genomföras

under de två närmast följande budgetåren. Den begärda ökningen av ansla­

get för nästa budgetår föranledes — förutom av nämnda utbyggnad —

av inträffade pris- och lönestegringar.

Kungl. May.ts proposition nr 110.

Departementschefen.

Under hänvisning till vad jag anfört under forskningsanstaltens avlö-

ningsanslag föreslår jag att förevarande anslag uppföres med ett belopp

av

8

200 000 kronor. Därvid har jag, såsom framgår av vad som anförts

under avlöningsanslaget, räknat med att vissa avlöningskostnader, som

nu belastar forskningsanslaget, under budgetåret 1953/54 i stället skall

bestridas från avlöningsanslaget. Jag förutsätter vidare, att inom ramen

för det av mig tillstyrkta anslagsbeloppet till viss forskningsverksamhet

skall bestridas erforderliga kostnader för utveckling och tillverkning inom

landet av elektronrör och andra teletekniska detaljer, i den mån icke

andra medel står till förfogande därför. Liksom för innevarande budgetår

bör utverkas riksdagens bemyndigande att medgiva anstalten att utlägga

materielbeställningar intill ett belopp av 1 500 000 kronor utöver anvisade

medel.

Under åberopande av det anförda får jag i detta sammanhang — under

erinran om att anslagshöjningen utgör

1

100

000

kronor — hemställa, att

Kungl. Maj :t måtte föreslå riksdagen att

a) till Försvarets forskningsanstalt: Viss forskningsverk­

samhet för budgetåret 1953/54 anvisa ett reservationsanslag

av

8

200

000

kronor;

b) bemyndiga Kungl. Maj :t att medgiva att därutöver be­

ställningar av materiel för försvarets forskningsanstalts verk­

samhet må utläggas inom en kostnadsram av 1 500 000 kronor.

[25] Försvarets forskningsanstalt: Engångsanskaffning av viss utrust­

ning.

Anslag

Nettoutgift

Behållning

1951/52 .........................................

245 000

257 961

668

1952/53 (statsliggaren s. 266)

300 000

1953/54 (förslag) ....................

325 000

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

181

I årets statsverksproposition (bil.

6

, punkt 138) har Kungl. Maj :t före­

slagit riksdagen att, i avbidan på särskild proposition i ämnet, till För­ svarets forskningsanstalt: Engångsanskaffning av viss utrustning för bud­ getåret 1953/54 beräkna ett reservationsanslag av 325 000 kronor.

Försvarets forskningsanstalt hemställer, att anslaget uppföres med 840 000 kronor för utrustning av nytillkommande lokaler ävensom för en­ gångsanskaffning av instrument och verktygsutrustning i anledning av förutsatt utökning av anstaltens organisation. För egen del kan jag icke tillstyrka, att anslaget för nästa budgetår uppföres med högre belopp än 325 000 kronor, vilket innebär en anslagshöjning med 25 000 kronor. Jag hemställer alltså, att Kungl. Maj :t måtte föreslå riksdagen

att till Försvarets forskningsanstalt: Engångsanskaffning av viss utrustning för budgetåret 1953/54 anvisa ett reservations­ anslag av 325 000 kronor.

[26] Försvarshögskolan: Avlöningar. I årets statsverksproposition (bil.

6

, punkt 142) har Kungl. Maj:t föreslagit riksdagen att, i avbidan på

särskild proposition i ämnet, till Försvarshögskolan: Avlöningar för bud­ getåret 1953/54 beräkna ett förslagsanslag av 105 000 kronor.

Yrkande.

Chefen för försvarsstaben (skr. V» 1952) har, till ändamål av natur att böra tillgodoses från avlöningsanslag för försvarshögskolan, för nästa bud­ getår beräknat ett medelsbehov av i runt tal 191

000

kronor.

Utgifter Uppbörds-

medel

1

. Försvarshögskolans råd ..................................................

500

2. Personal. 1 chef Mo 17/15 .............................................................. 34 320 3 regementsofficerare Ma 33/30 ......................................... 70 920

1

arvodesbefattning för pensionerad officer 1:30 ...

21

084

1

arvodesbefattning för pensionerad underofficer

1:22

13 956

1 kanslibiträde Ca 11 ..........................................................

8

652

1

biträde för skriv- och kontorsgöromål ....................

6

072

3. Arvoden till militära lärare .........................................

13 140

4. Arvoden till civila lärare ................................................

33 240

5. Arvoden till särskilda föreläsare .....................................

10

350

6

. Pensionsmedel .............................. on qr«

212 234 20 966

+ 191 268

Avrundat 191 000

182

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

Motiv.

Vid anmälan till propositionen 1952: 120 (punkt 1) av frågan om högre

försvarsstudier under budgetåret 1952/53 lämnades en redogörelse för

organisationen av samt personal- och medelsbehovet för en försvarshög­

skola enligt en skrivelse i ämnet av överbefälhavaren den 15 febiuari 19o2.

Till denna redogörelse torde här få hänvisas.

1. Beloppet avser kostnader för arvoden vid sammanträden till leda­

möterna i rådet.

2. Chefen för försvarsstaben föreslår nu att för skolans chef inrättas

en beställning i Mo 17 eller Mo 15 och att för tre heltidsanställda militära

lärare, en ur varje försvarsgren, inrättas beställningar i Ma 33 eller Ma 30.

De föreslagna arvodesbefattningarna och tjänsterna för kontorspersonal

avses för skolans expedition.

3. Av beloppet beräknas 5 940 kronor för utbildningsarvoden om 1 980

kronor till de tre heltidstjänstgörande militära lärarna. Återstoden av be­

loppet,

7

200

kronor, avses för timarvoden till tre under omkring sex måna­

der deltidstjänstgörande militära lärare, en ur varje försvarsgren.

4. Av beloppet hänför sig 23 640 kronor till arvoden till civila lärare

under omkring tolv tjänstgöringsmånader. Nämnda arvoden avses skola

motsvara de löneförmåner vederbörande går miste om vid tjänstledighet

till följd av läraruppdraget och beräknas i medeltal motsvara lönen i 33

löneklassen, löneplan 1. Återstoden, 9 600 kronor, beräknas för särskilda

arvoden till förenämnda civila lärare.

5. Beloppet beräknas efter ett antal föreläsningstimmar per år av 115

och ett arvode per timme av 90 kronor.

Yttrande.

Försvarets civilförvaltning förklarar sig icke kunna förorda att för skol­

chefen och de heltidstjänstgörande lärarna avses beställningar i alternativa

lönegrader. Enligt ämbetsverket bör undersökas om icke vid inrättande av

nämnda beställningar häremot svarande reduceringar av antalet beställ­

ningar på försvarsgrenarnas personalstater kan företagas. Civilförvalt­

ningen tillstyrker inrättandet av de för skolans expedition föreslagna be­

fattningarna för pensionerad officer, kanslibiträde och biträde för skriv-

och kontorsgöromål. Enligt ämbetsverket bör emellertid kanslibiträdes-

tjänsten t. v. upptagas såsom extra ordinarie. Beträffande arvodesbefatt-

ningen för pensionerad underofficer anser civilförvaltningen att mera in­

gående erfarenhet av verksamheten vid skolan bör avvaktas, innan ifråga­

varande befattning inrättas. Ämbetsverket uttalar dock att inrättande av

befattningen är att föredraga framför att utnyttja kommenderad personal

på aktiv stat. Slutligen framhåller civilförvaltningen, att kostnaderna för

arvoden till civila lärare hör beräknas efter 31 löneklassen och icke, såsom

försvarsstabschefen föreslagit, efter 33 löneklassen.

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

183

Departementschefen.

Enligt beslut av 1951 års riksdag anordnades under budgetåret 1951/52 försöksvis högre försvarsstudier enligt ett av överbefälhavaren framlagt förslag. På grundval av de därvid vunna erfarenheterna har verksamheten under innevarande budgetår givits en fastare form inom en försvarshög­ skola som organiserats med utnyttjande av kommenderad och tillfälligt an­ ställd personal. Försvarshögskolans uppgift är i första hand att åt högre civila och militära befattningshavare ge en vidgad överblick över det totala krigets problem. Högskolan skall vidare som en förberedelse för högre mili­ tära chefs- eller stabsbefattningar och för motsvarande civila befattningar ge fördjupade insikter om det totala försvarets olika grenar samt om plan­ läggning och genomförande av för dem gemensamma försvarsuppgifter. Slutligen skall högskolan utföra eller medverka vid specialstudier av frå­ gor som är särskilt aktuella för det totala försvaret.

Verksamheten vid högskolan omfattar dels en höstkurs och en vårkurs om vardera ungefär 9 veckor för i vardera gruppen omkring 25 militära och civila befattningshavare och dels en chefskurs om ungefär

10

dagar

för sammanlagt omkring

20

högre civila och militära befattningshavare.

Vid anmälan av årets statsverksproposition (bil.

6

, punkt 142) fram­

höll jag att hittills vunna erfarenheter av verksamheten vid försvarshög­ skolan visat att ett starkt behov föreligger att även i fortsättningen högre försvarsstudier ordnas i huvudsak i enlighet med den hittills vid försvars­ högskolan bedrivna verksamheten. Jag förordade därför att försvarshög­ skolan fr. o. in. nästa budgetår skulle ges en fastare organisation med verk­ samheten inriktad på längre sikt än hittills varit fallet. I avvaktan på resul­ tatet av vissa undersökningar rörande möjligheterna att i samband med inrättande av nya beställningar för personal vid försvarshögskolan minska försvarsgrenarnas personalstater kunde jag emellertid icke framlägga slut­ liga anslagsberäkningar i statsverkspropositionen.

Sedan dessa undersökningar numera slutförts inom försvarsledningen upptager jag försvarshögskolans anslagsfrågor till slutlig behandling.

Jag anser mig härvid kunna tillstyrka att på särskild stat för försvars­ högskolan inrättas beställningar för skolchef samt heltidstjänstgörande militära lärare ur armén och marinen. Behovet av motsvarande lärare ur flygvapnet torde tills vidare få tillgodoses genom kommendering. Vad skol­ chefen beträffar kan jag emellertid icke förorda att för denne avses högre beställning än i Mo 15. Beställningen bör kunna besättas med officer ur vilken försvarsgren som helst. Med hänsyn till betydelsen av att vid per­ sonvalet äga stor frihet tillstyrker jag att de för lärare ur armén och marinen avsedda beställningarna placeras i alternativt Ma 33 eller Ma 30.

För att motväga de merkostnader som uppkommer genom inrättandet av ifrågavarande beställningar föreslår jag, i huvudsaklig överensstäm­

184

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

melse med ett av överbefälhavaren under hand avgivet förslag, att be­

ställningen i Mo 15 för ställföreträdande militärbefälhavare i femte mili­

tärområdet, en majorsbeställning vid Svea livgarde samt en beställning

för kommendörkapten av

1

. graden vid flottan vid ledigblivande vakant-

sättes.

Jag anser mig böra godtaga försvarsstabschefens förslag till personal­

uppsättning för skolans expedition med den jämkningen att jag icke för

närvarande kan tillstyrka att en arvodesbefattning för underofficer in­

rättas. I likhet med civilförvaltningen anser jag att kanslibiträdestjänsten

tills vidare bör inrättas såsom extra ordinarie.

Försvarsstabschefens beräkning av kostnaderna för arvoden till leda­

möter av skolans råd samt till lärare och särskilda föreläsare ger mig icke

anledning till erinran. Det torde emellertid få ankomma på Kungl. Maj:t

att meddela reglerande föreskrifter i fråga om här avsedda arvoden. I

förslaget till avlöningsstat i det följande upptager jag samtliga berörda

arvodeskostnader under en anslagspost till arvoden och särskilda ersätt­

ningar, bestämda av Kungl. Maj :t.

Anslaget Försvarshögskolan: Avlöningar beräknar jag för budgetåret

1953/54 till 162

000

kronor med den fördelning på anslagsposter som fram­

går av förslaget till avlöningsstat.

Åberopande det anförda hemställer jag, att Kungl. Maj:t måtte föreslå

riksdagen att

a) fastställa följande personalförteckning för försvarshög­

skolan, att tillämpas tills vidare från och med budgetåret

1953/54:

Personalförteckning.

Beställning

Lönegrad

Tjänstemän å ordinarie stat.

1 chef ............................................................... Mo 15

1 överstelöjtnant eller major ........................ Ma 33 el. Ma 30

1

kommendörkapten av

1

. graden (överste­

löjtnant) eller kommendörkapten av

2

.

graden (major) ......................................... Ma 33 el. Ma 30

b) fastställa följande avlöningsstat för försvarshögskolan,

att tillämpas tills vidare från och med budgetåret 1953/54:

Avlöningsstat.

Utgifter:

1. Avlöningar till ordinarie tjänstemän, förslagsvis 53 000

2. Arvode till pensionerad personal i arvodesbefatt­

ning, förslagsvis

14 000

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

185

3. Arvoden och särskilda ersättningar, bestämda av Kungl. Maj :t, förslagsvis .........................................

57

230

4. Avlöningar till övrig icke-ordinarie personal ....... 10 500

5. Rörligt tillägg, förslagsvis ......................................... 40 370

Summa kronor 175 100

Särskilda uppbördsmedel:

Pensionsmedel, förslagsvis ............................................. 13 100

Nettoutgift kronor 162 000

c) till Försvarshögskolan: Avlöningar för budgetåret 1953/54 anvisa ett förslagsanslag av 162 000 kronor.

[27]

Försvarshögskolan: Omkostnader. I

årets statsverksproposition

(bil.

6

, punkt 142) har Kungl. Maj:t föreslagit riksdagen att, i avbidan på

särskild proposition i ämnet, till Försvarshögskolan: Omkostnader beräkna ett förslagsanslag av 80

000

kronor.

Yrkande.

Chefen för försvarsstaben har, till ändamål av natur att böra tillgodo­ ses från omkostnadsanslag för försvarshögskolan, för nästa budgetår be­ räknat ett medelsbehov av 80 900 kronor.

1. Sjukvård in. m................................................... 500

2. Reseersättningar m. in.................................... 60 000

3. Expenser .......................................................... 20 400

80 900

Motiv.

1. Beloppet avser kostnader för skolans personal.

2. De under denna punkt uppförda kostnaderna avser kostnader för rese- och traktamentsersättningar för lärare och militära elever vid skolan. Motsvarande kostnader för civila elever beräknas skola bestridas av veder­ börande civila myndigheter.

3. Av beloppet hänför sig 4 200 kronor till undervisningsmateriel, 4 300 kronor till viss engångsanskaffning av materiel,

5

400 kronor till kompen­

dier och

6

500 kronor till övriga expenser.

Yttrande.

Försvarets civilförvaltning har icke haft något att erinra mot försvars­ stabschefens beräkning av medelsbehovet till skolans omkostnader.

186

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

Departementschefen.

Jag godtager de av försvarsstabschefen gjorda beräkningarna och före­

slår att anslaget uppföres med ett avrundat belopp av 80

000

kronor.

Jag hemställer alltså, att Kungl. Maj :t måtte föreslå riksdagen

att till Försvarshögskolan: Omkostnader för budgetåret

1953/54 anvisa ett förslagsanslag av 80 000 kronor.

[28] Svenska fältsjukhuset i

Korea.

Genom beslut den 10 augusti 1950

medgav Kungl. Maj:t att Svenska röda korset finge -— under villkor att be­

stämmelserna i en Genévekonvention angående förbättrande av sårades och

sjukas behandling vid stridskrafterna i fält iakttoges — på statsverkets be­

kostnad ställa till F. N:s överkommandos förfogande i Korea ett fältsjukhus

enligt en viss organisationsplan.

För täckande av kostnaderna för sjukhuset har riksdagen hittills anvisat

tillhopa 23

000

000

kronor, varav

10

000

000

kronor å tilläggsstat I till riks-

staten för budgetåret 1950/51 (prop. 1950: 250; rd. skr. 386), 5 000 000 kro­

nor å tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1951/52 (prop. 1951:224;

rd. skr. 371) samt

8

000

000

kronor å tilläggsstat I till riksstaten för bud­

getåret 1952/53 (prop. 1952:243; rd. skr. 427). Genom den sistnämnda

medelsanvisningen har kostnaderna för sjukhusets drift intill utgången av

budgetåret 1952/53 beräknats kunna täckas.

Vid anmälan av propositionen 1952: 243 framhöll jag att det givetvis icke

var möjligt att då beräkna de slutliga kostnaderna för sjukhuset. Om anvisat

anslag icke skulle förslå eller ytterligare kostnader tillkomma genom att

sjukhuset i dåvarande eller eventuellt ändrad verksamhetsform toges i

anspråk även efter utgången av budgetåret 1952/53, syntes frågan om an­

visande av ytterligare anslag framdeles få underställas riksdagen. I av-

bidan på dylikt förslag borde uppkommande merkostnader få bestridas

från anslaget till oförutsedda utgifter och frågan om täckning av sålunda

bestridda kostnader framdeles anmälas. Vad sålunda anförts föranledde

icke erinran från riksdagens sida.

I propositionen 1952:243 lämnades en redogörelse för de ekonomiska

förhållandena vid sjukhuset intill den 1 juli 1952. Enligt en i propositio­

nen intagen sammanställning hade kostnaderna för sjukhuset uppgått till

i runt tal 14 500 000 kronor. Därefter har intill den 1 januari 1953 för­

brukats ytterligare omkring 3 700 000 kronor. De sammanlagda kostna­

derna för sjukhusets verksamhet intill sistnämnda dag framgår av följande

sammanställning.

Löner ............................................................... 3 953 000

Traktamenten ............................................. 778 000

Materiel .......................................................... 5 251 000

Övriga driftkostnader (transporter, för­

säkringar, läkemedel, materielunder- håll in. in.) .............................................

8

235 000

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

187

Summa kronor 18 217 000

I posten för materiel ingår likvid för av Förenta staterna tillhandahållen materiel m. m. under tiden den 24 augusti 1950—den 30 juni 1951.

I skrivelse den 10 februari 1952 har försvarets civilförvaltning efter sam­ råd med överstyrelsen för Svenska röda korset inkommit med beräkning av medelsbehovet för fältsjukhuset under budgetåret 1953/54 och därvid anfört i huvudsak följande. Sjukhusets medelsbehov blir i första hand beroende av hur länge och under vilka former dess verksamhet kommer att fortsätta. Då dessa frågor ligger utanför civilförvaltningens bedömande, anser ämbetsverket lämpligast att ange det genomsnittliga medelsbehovet för månad vid en verksamhet av hittillsvarande omfattning och med ut­ gångspunkt härifrån föreslå medelsanvisning för budgetåret 1953/54. Då beräkningarna måste grundas på antaganden rörande verksamheten och beläggningen vid fältsjukhuset blir de givetvis i viss mån osäkra. En bi­ dragande orsak härtill är att tillförlitliga uppgifter ej stått att erhålla rö­ rande priser å förnödenheter och materiel, som tillhandahålles av Förenta staterna, ävensom kommande lönesättning för vid fältsjukhuset anställd koreansk personal. Sistnämnda kostnader är i hög grad beroende av ut­ vecklingen av prisnivån i Korea.

Beräkningen av medelsbehovet framgår av följande sammanställning.

Per månad Totalt

Kronor

Kronor

Arvoden, semesterersättningar,

utrustningsbidrag

m. in.................................................................................. 150 500

1

806

000

Månadstraktamenten ................. ................................... 31 100

373 200

Resor ................................................ ................................... 213 700

2 564 400

Försäkringar .............................. ................................... 81

000

972 000

Löner till koreansk personal ---- ................................... 77 700

932 400

Mathållning .................................. ................................... 142 400 1 708 800 Materiel och tvätt ......................... ................................... 21 400 256 800 Transporter till Korea ............. ................................... 34 600 415 200 Med i c,i n ........................................... ................................... 60

000

720 000

Livsmedel och bränsle ............. ...................................

21 000

252 000

Övriga driftkostnader ................. ................................... 50 000

600

000

Summa kronor 883 400

10

600 800

Kostnaderna för mathållning har beräknats efter ett antal av 150 svenskar, 300 patienter och 200 anställda koreaner. Vidare har räknats med ett dagsportionspris för svenskar och patienter av 1 dollar 75 cents (cirka

9 kronor 7 öre) samt en månatlig kostnad av 100 kronor per person för

anställda koreaner.

Med hänsyn till de osäkra beräkningsgrunderna har det synts civilför­

valtningen lämpligt att beräkna det totala medelsbehovet för budgetåret

1953/54 till 11 000 000 kronor.

188

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

Departementschefen.

Det är icke heller nu möjligt att bedöma hur länge fältsjukhuset kom­

mer att erfordras i sin nuvarande verksamhetsform. Såsom jag framhållit

vid anmälan av tidigare propositioner om medel för sjukhusets verksamhet

kan, därest stridshandlingarna skulle upphöra, fråga uppkomma om sjuk­

husets utnyttjande under någon tid såsom civilt sjukhus i svensk regi,

varvid kostnaderna skulle betraktas som ett bidrag till åtgärder för åter­

hämtningen i Korea. I nämnda sammanhang har jag vidare berört förslag

om en sjukvårdande verksamhet av denna art, bedriven av de skandi­

naviska länderna gemensamt. Jag förutsätter att, därest beslut fattas om

en fortsättning efter vapenstillestånd av sjukhusverksamhet i Korea, de

anslagsmedel som anvisats för fältsjukhuset övergångsvis får utnyttjas

jämväl för den ändrade verksamheten intill dess andra anslagsmedel kan

tagas i anspråk. Det må i detta sammanhang anmärkas att sjukhuset

redan i viss utsträckning kunnat bereda sjukvård åt den koreanska civil­

befolkningen.

Det är givetvis icke möjligt att nu beräkna de slutliga kostnaderna för

sjukhuset. Medel torde emellertid nu böra anvisas för sjukhusets drift in­

till utgången av budgetåret 1953/54. Då jag icke funnit anledning till erin­

ran mot civilförvaltningens kostnadsberäkningar -—■ vilka måste anses så­

som mycket osäkra — föreslår jag att för nästa budgetår äskas ett reserva­

tionsanslag av 11 000 000 kronor. Om detta belopp icke skulle förslå torde

frågan om anvisande av ytterligare anslag framdeles få underställas riks­

dagen. I avbidan på dylikt förslag torde uppkommande merkostnader få

bestridas från anslaget till oförutsedda utgifter och frågan om täckning av

sålunda bestridda kostnader framdeles anmälas.

Jag får under åberopande av det anförda hemställa, att Kungl. Maj :t

måtte föreslå riksdagen

att till Svenska fältsjukhuset i Korea för budgetåret 1953/54

anvisa ett reservationsanslag av

11

000

000

kronor.

[29] Ersättning i anledning av kroppsskada, ådragen under militär­

tjänstgöring.

Anslag

Nettoutgift

1951/52 ......................................... 12 500 000

12 499 127

1952/53 (statsliggaren s. 290) 13 500 000

1953/54 (förslag ) .................... 15 000 000

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

189

I årets statsverksproposition (bil.

6

, punkt 186) har Kungl. Maj:t före­

slagit riksdagen att till Ersättning i anledning av kroppsskada, ådragen

under militärtjänstgöring, för budgetåret 1953/54 anvisa ett förslagsanslag

av 12 500 000 kronor.

Riksförsäkringsanstalten och försvarets socialbyrå hade i skrivelse den

18 augusti 1952 föreslagit, att anslaget — som föreslås erhålla den jämkade

benämning, som anslagsrubriken angiver — skulle minskas med

1

000

000

kronor. Myndigheterna hade därvid räknat med att kostnaderna för äldre

skadefall, särskilt det stora antal fall som hänför sig till den förstärkta

försvarsberedskapen, skulle komma att minska med större belopp än det,

till vilket kostnaderna för nya fall väntas uppgå.

Jag anhåller att nu ånyo få upptaga denna anslagsfråga till behandling.

Jag ämnar nämligen senare denna dag på grundval av en av riksförsäk­

ringsanstalten den 3 januari 1953 ingiven framställning anmäla proposition

med förslag till förordning om ändrad lydelse av 9 § militärersättningsför-

ordningen den 2 juni 1950 (nr 261) m. m., innebärande att sjukpenningar

och invaliditetsräntor skall höjas med omkring 30 procent samt livräntor

till änkor och barn med omkring 20 procent. Dessa åtgärder beräknas av

riksförsäkringsanstalten medföra en kostnadsökning under detta anslag av

omkring 2 500 000 kronor. Då jag icke funnit anledning till erinran mot

denna beräkning, bör anslaget för budgetåret 1953/54 upptagas med

(12

500

000

+

2

500

000

=) 15

000

000

kronor. Anslagshöjningen utgör

alltså 1 500 000 kronor.

Åberopande det anförda hemställer jag, att Kungl. Maj:t måtte — med

ändring av i statsverkspropositionen härutinnan framlagt förslag — föreslå

riksdagen

att till Ersättning i anledning av kroppsskada, ådragen

under militärtjänstgöring, för budgetåret 1953/54 anvisa ett

förslagsanslag av 15 000 000 kronor.

Sammanställning

över de i det föregående äskade anslagen ävensom de anslag under riks-

statens fjärde huvudtitel, om vilka slutliga äskanden framlagts i den i

annat sammanhang anmälda propositionen nr 76.

190

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

I statsverkspropo-

Anslag

sitionen upptaget

belopp

Försvarets civilförvaltning: Avlöningar ....... 3 550 000

Försvarets civilförvaltning: Omkostnader ...

430 000

Krigsmaterielverket: Avlöningar .................... 3 550 000

Krigsmaterielverket: Omkostnader .............. 445 000

Krigsmaterielverket:

Förrådsorganisationen

m. ... ......................................................................

1

925

000

Fortifikationsförvaltningen: Avlöningar ...

2 000 000

Fortifikationsförvaltningen: Omkostnader...

270 000

Arméförvaltningen: Avlöningar .......................... 1 725 000

Arméförvaltningen:

Omkostnader .............. 680 000

Marinförvaltningen:

Avlöningar ................... 845 000

Marinförvaltningen:

Omkostnader ............... 550 000

Flygförvaltningen: Avlöningar .............................. 1 120 000

Flygförvaltningen: Omkostnader .................... 700 000

Armén: Avlöningar till aktiv personal m. fl. 181 500 000

Armén: Ersättning till försvarets fastighets-

fond: Arméns delfond ................................. 34 000 000

Marinen: Avl0ningartillaktivpersonalm.fi. 70 000 000

Marinen: Ersättning till försvarets fastig-

hetsfond: Marinens delfond ........................ 12 000 000

Flygvapnet: Avlöningar till aktiv personal

m. fi.......................................................................... 77 500 000

Flygvapnet: Ersättning till försvarets fastig-

hetsfond: Flygvapnets delfond......................... 17 500 000

Försvarets forskningsanstalt: Avlöningar ...

2 400 000

Försvarets forskningsanstalt: Omkostnader

400 000

Försvarets forskningsanstalt: Viss forsk­

ningsverksamhet

8

200

000

Försvarets forskningsanstalt:

Engångsan-

skaffning av viss utrustning ........................ 325 000

Försvarshögskolan: Avlöningar .................... 105 000

Försvarshögskolan: Omkostnader ................ 80 000

Ersättning till försvarets fastighetsfond: Be­

fästningars delfond .............................................. 15 300 000

Svenska fältsjukhuset i Korea ........................ —

Ersättning i anledning av kroppsskada, ådra­

gen under militärtjänstgöring .................... 12 500 000

Slutligt äskat

belopp

3 490 000

430 000

3 620 000

445 000

1 940 000

2 057 000

295 000

2 045 000

680

000

890 000

600

000

1 120 000

750 000

181 500 000

32 748 000

70 000 000

11 163 000

77 000 000

17 488 000

2 400 000

400 000

8 200 000

325 000

162

000

80 000

15 286 000

11 000 000

15 000 000

191

Enligt årets statsverksproposition (bil.

6

, s. 237) skulle fjärde huvud­

titelns slutsumma för budgetåret 1953/54 vid bifall till vad däri föreslagits ^*PP§^ till 1 970 208 100 kronor. Vid bifall till de här avgivna förslagen skulle slutsumman ökas med 11 514 000 kronor till 1 981 722 100 kronor.

Med bifall till vad föredragande departementschefen sålunda, med instämmande av statsrådets övriga leda­ möter, hemställt förordnar Hans Maj:t Konungen, att till riksdagen skall avlåtas proposition av den lydelse bilaga till detta protokoll utvisar.

Ur protokollet:

Fredrik v. Scheele.

Kungl. Maj:ts proposition nr 110.

192

Knngl. May.ts proposition nr 110.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING.

Sid.

1. Marinens manskapsorganisation ................................................................................. 2

Departementschefen ....................................................................................................... 18

2. Arméingenjörkårens reservorganisation m. m......................................................... 20

Departementschefen ................................................................................................... 29

3. Personalvårdens lokala organisation ....................................................................... 30

Departementschefen ....................................................................................................... 34

4. Vissa arvodesfrågor berörande det frivilliga försvarsarbetet .................... 35

Departementschefen ....................................................................................................... 38

5. Rationaliseringsverksamhet inom försvaret .......................................................... 39

6. Försvarets civilförvaltning: Avlöningar ........................................................... ....... 41

7. Försvarets civilförvaltning: Omkostnader ............................................................. 45

8. Krigsmaterielverket: Avlöningar ................................................................................. 46

9. Krigsmaterielverket: Omkostnader ............................................................................. 49

10. Krigsmaterielverket: Förrådsorganisationen m. m................................................. 49

11. Fortifikationsförvaltningen: Avlöningar................................................................... 50

12. Fortifikationsförvaltningen: Omkostnader.............................................................. 57

13. Arméförvaltningen: Avlöningar..................................................................................... 58

14. Arméförvaltningen: Omkostnader ............................................................................ 60

15. Marinförvaltningen: Avlöningar ................................................................................. 61

16. Marinförvaltningen: Omkostnader ............................................................................. 63

17. Flygförvaltningen: Avlöningar ..................................................................................... 64

18. Flygförvaltningen: Omkostnader ................................................................................. 66

19. Armén: Avlöningar till aktiv personal m. fl......................................................... 68

Departementschefen ........................................................................................................

109

20. Marinen: Avlöningar till aktiv personal m. fl......................................................... 120

Departementschefen ........................................................................................................ 147

21. Flygvapnet: Avlöningar till aktiv personal m. fl..................................................... 151

Departementschefen ....................................................................................................... 167

22. Försvarets forskningsanstalt: Avlöningar .............................................................. 170

23. Försvarets forskningsanstalt: Omkostnader ........................................................... 177

24. Försvarets forskningsanstalt: Viss forskningsverksamhet .............................. 179

25. Försvarets forskningsanstalt: Engångsanskaffning av viss utrustning ........ 180

26. Försvarshögskolan: Avlöningar ................................................................................. 181

27. Försvarshögskolan: Omkostnader ............................................................................ 185

28. Svenska fältsjukhuset i Korea ...........................................................................••••••• 186

29. Ersättning i anledning av kroppsskada, ådragen under militärtjänstgöring 188

Sthlm 1953. K. L. Beckmana Boktr.