Prop. 1954:217

('angående statstjänste\xad mannens sjuklöne- och sjukvårdsförmåner efter den allmänna sjukförsäkringens ikraftträdande m. m.',)

Kungl. Maj.ts proposition nr 217 1

Nr 217

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående statstjänste­

mannens sjuklöne- och sjukvårdsförmåner efter den allmänna sjukförsäkringens ikraftträdande m. m.; given Stockholms slott den 8 oktober 1954.

Kungl. Maj :t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­ rådsprotokollet över civilärenden för denna dag, föreslå riksdagen att

dels antaga härvid fogade förslag till statens grundlöneförordning,

dels godkänna härvid fogade förslag till 1) kungörelse om ändrad Igdelse av 20 § 1 mom. och 32 § 1947 års all­ männa tjänstepensionsreglemente den 30 juni 1947 (nr 416),

2) kungörelse om ändrad lydelse av 11 § 1 mom. och 21 § 1947 års all­ männa familjepensionsreglemente den 30 juni 1947 (nr 417),

3) kungörelse om ändrad Igdelse av 18 § 1 mom. 1947 års tjänstepensions­ reglemente för de högre kommunala skolorna den 30 juni 1947 (nr 418),

4) kungörelse om ändrad lydelse av 11 § 1 mom. 1947 års familjepen­ sionsreglemente för de högre kommunala skolorna den 30 juni 1947 (nr 419),

5) kungörelse om ändrad lydelse av 17 § 1 mom. 1947 års tjänstepen­ sionsreglemente för folkskolan den 30 juni 1947 (nr 420),

6) kungörelse om ändrad lydelse av 11 § 1 mom. 1947 års familjepen­ sionsreglemente för folkskolan den 30 juni 1947 (nr 421),

7) kungörelse om ändrad lydelse av 16 § 1 mom. 1947 års tjänstepen­ sionsreglemente för arbetare den 30 juni 1947 (nr 422) samt

8) kungörelse om ändrad lydelse av 10 § 1 mom. 1947 års familjepen­ sionsreglemente för arbetare den 30 juni 1947 (nr 423),

dels ock bifalla de förslag i övrigt, om vilkas avlåtande till riksdagen föredragande departementschefen hemställt.

Under Hans Maj :ts

Min allernådigste Konungs och Herres frånvaro:

BERTIL

John Lingman

1 Dihang till riksdagens protokoll /95/f. 1 samt. Nr 217

2

Kungl. Maj:ts proposition nr 217

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen framlägges förslag till samordning mellan å ena sidan de sjuklöne- och sjukvårdsförmåner, som i de statliga avlöningsreglemen- tena tillerkännes statstjänstemännen och med dem jämställda befattnings­ havare i statsunderstödd verksamhet, och å andra sidan de motsvarande förmåner, som utgår på grund av den allmänna sjukförsäkringen, yrkes­ skadeförsäkringen, moderskapshjälpen och den allmänna läkemedelsrabat­ ter ingen. Förslagen, som grundar sig på överenskommelser med statstjänste- männens huvudorganisationer, innebär, att ifrågavarande tjänstemän skall, förutom vad som tillkommer dem på grund av sjukförsäkringen m. m., er­ hålla sådana sjuklöne- och sjukvårdsförmåner, att de nuvarande förmåner­ nas reella värde i princip bibehålies oförändrat. Därjämte skall enligt för­ slaget utgå kompensation för avgifterna till sjukförsäkringen.

Vidare förordas i propositionen i anslutning till nämnda överenskommel­ ser, att en viss del av de nu utgående tilläggen å lönerna inarbetas i grund­ lönerna. I anledning härav framlägges i propositionen förslag till statens grundlöneförordning, avsedd att ersätta statens löneplansförordning. Även härav betingade ändringar i gällande pensionsreglementen underställes riks­ dagen genom propositionen.

Såväl förslaget till statens grundlöneförordning som omläggningen av sjuklöne- och sjukvårdsförmånerna föranleder ändringar i gällande avlö- ningsreglementen. Förslag till sådana ändringar i statens allmänna avlö- ningsreglemente har bifogats propositionen.

Förslag

till

statens grundlöneförordning

Härigenom förordnas som följer.

1

§•

Tillämpningsområde

De löneplaner med tillhörande lönetabeller, som innehållas i denna för­ ordning, skola tillämpas i den utsträckning, som angives i avlöningsregle- menten utfärdade av Kungl. Maj :t med stöd av riksdagens beslut.

Kungl. Maj:ts proposition nr 217 3

2

§■

Löneplaner

Löneplan nr 1

Löneklass, nr

Ortsgrupp

Löneklass, nr

Ortsgrupp

2

3

4

5

2

3

4

5

Årslön, kronor Årslön, kronor

1 3 972

4152 4 320 4 512 21 10 092 10 536

10 992 11 448

2

4 080 4 272 4 464 4 656 22 10 692 11 160

11 652 12 132

3

4 260 4 452

4 644 4 836 23 11 304

11 808 12 336 12 840

4 4 440 4 644 4 848 5 064 24 11 952 12 492 13 032

13 572

5

4 680 4 884 5 088 5 316 25 12 696 13 236

13 776 14 316

6

4 944 5172 5 400 5 616 26 13 464 14 004

14 532 15 072

7 5 232

5 472 5 712 5 952

27

14 268

14 808 15 348

15 888

8 5 520

5 772 6 036 6 288 28 15 072

15 612 16 152

16 692

9 5 844

6108 6 372

6 636

29

15 900 16 440 16 980

17 520

10 6 180 6 468 6 732 7 020 30 16 728 17 268 17 796

18 336

11

6 492 6 804 7 092 7 392 31 17 496 18 036

18 576 19 116

12 6 816 7116 7 440 7 740 32 18 276

18 816 19 356 19 896

13 7 116 7 440 7 776 8 088

33

18 936 19 476 20 016

20 556

14 7 416 7 752

8 088 8 424 34

19 608 20 148 20 688

21 228

15 7 728 8 076 8424 8 772 35 20 268 20 808

21 348 21 888

16 8 028 8 388 8 760 9 120 36 20 940 21 480

22 020 22 548

17

8 364 8 724 9108 9 480 37 21 600

22 140 22 680 23 220

18 8 688

9 072

9 468

9 864 38 22 272

22 812 23 340 23 880

19 9 084

9 504 9 912 10 320 39 22 932

23 472 24 012

24 552

20 9 516 9 948 10 368 10 800 40 23 604 24 132 24 672

25 212

Löneplan nr 2

Löneklass, nr

Årslön, kronor

Löneklass, nr

Årslön, kronor

Löneklass, nr

Årslön, kronor

1

15 900

9

22 236 17

30 504

2

16 692 10

23 028

18

31704

3

17 484

11

23 820 19

32 904

4

18 276 12

24 612 20

34 104

5

19 068 13

25 704 21

35 304

6

19 860 14

26 904 22

37 704

7

20 652 15

28 104

23

40104

8

21 444 16

29 304 24

44 004

25

50 604

4

Kungl. Maj:ts proposition nr 217

Löneplan nr 3

Löne-

klass,

Lönegrupp

nr

I

It

III

IV

V

Årslön, kronor

i

14136

15 864

17 592

19 320

21048

2

14 952

16 680

18 4U8

20 124

21852

3

15 756

17 484

19 212

20 940

22 668

4

16 560

18 2ö8

20 016

21744

23 472

Löneplan nr 4

Löne-

Lönegrupp

klass,

nr

I

II

III

IV

V

Årslön, kronor

i

9 408

10 440

11460

12 492

13 524

2

9 804

10 "*36

11856

12 888

13 920

3

10 272

11304

12 336

13 368

14 400

4

10 836

11856

12 888

13 920

14 952

Löneplan nr 5

Löne-

Avdelning

klass,

nr

A

B

Ortsgrupp

2

3

4

5

Årslön, kronor

i

2 232

2 964

3192

3 420

3 636

2

2 472

3 204

3 432

3 660

3876

3

2 712

3 444

3 672

3 900

4116

4

2 952

3 6«4

3 912

4128

4 356

5

3192

3 924

4152

4 368

4 596

6

3 516

4 248

4 464

4 692

4 920

7

3 828

4 560

4 788

5016

5 232

Kungl. Maj.ts proposition nr 217 5

3 §•

Grundlönetabeller

Tabell till löneplan nr 1, ortsgrupp 2

Löneklass, nr

Månads­ lön, kronor

Daglön i kalendermånad om

A-avdrag för dag, kronor

Övertidsersättning för timme vid arbete å

28 dagar, kronor

29 dagar, kronor

30 dagar, kronor

31 dagar, kronor

enkel övertid, kronor

kvalificerad Övertid, kronor

1 331

11,85 11,45 11,05

10,70 1,25 2,35

3,45

2 340 12,15

11,75

11,35 10,95 1,35

2,40

3,60

3 355 12,70 12,25 11,85

11,45 1,45 2,45

3,70

4 370 13,25 12,80 12,30

11,90 1,60 2,60

3,85

5

390

13,90 13,45 13,00

12,60 1,75 2,75

4,15

6

412

14,70 14,20 13,75

13,30 1,95

2,85

4,30

7 436

15,55 15,00

14,55 14,10 2,15 3,05

4,60

8 460 16,10

15,90

15,35 14,85

2,35 3,20

4,85

9 487 17,35

16,75

16,25 15,70

2,55 3,40

5,10

10 515 18,35 17,75 17,15

16,65 2,75 3,60

5,40

11 541

19,35 18,70

18,00 17,50 2,95 3,80

5,65

12

568

20,30 19,55 18,95

18,30 3,10

4,00

6,00

13 593 21,20 20,50 19,75 19,15

3,35 4,10

6,25

14 618 22,05 21,35 20,60

19,95 3,50 4,30

6,50

15 644

23,00 22,20

21,50 20,75 3,75 4,50

6,80

16

669

23,90 23,05

22,30 21,60 3,90

4,65

7,05

17 697 24,90

24,00

23,20 22,50 4,15

4,85

7,30

18 724 25,85

25,00

24,10 23,40 4,30

5,05

7,55

19 757 27,00 26,10 25,25 24,45 4,50

5,30

7,95

20 793

28,30 27,35 26,45

25,55 4,80 5,60

8,30

21

841 30,00 29,05 28,05 27,10

5,10 5,90

8,85

22 891

31,80

30,75 29,70 28,75 5,45

6,25

9,35

23

942 33,65 32,50 31,40

30,40 5,75

6,55

9,90

24 996 35,55

34,35

33,25 32,15 6,10

6,95 10,50

25

1058 37,80 36,45 35,25 34,15 6,50

7,45

11,15

26 1122 40,05 38,65 37,40 36,20 6,90 27

1189 42,50 41,00 39,65 38,35 7,35

28

1 256

44,85 43,30 41,85 40,55

7,80

29 1325 47,30 45.70 44,20

42,75

8,40

30 1394

49,75 48,10

46,45 45,00 9,35

31

1458 52,05 50,25 48,60 47,00

10,20

32 1 523 54,35 52,50 50,80 49,15 11,05 33 1578 56,35 54,40 52,65 50,90

11,85

34 1 634 58,35 56,35 54,50 52,70

12,65

35 1689 60,30 58,25 56,35 54,45

13,45

36 1 745 62,30 60,15 58,20

56,30

14,15

37 1800 64,25 62,10 60,05 58,05 14,90 38 1856 66,25 64,00 61.90 59,90 15,65 39 1911 68,20 65,90 63,70 61,65

16,35

40 1967 70,20 67,85 65,60 63,50 17,05

6

Kungl. Maj:ts proposition nr 217

Tabell till löneplan nr 1, ortsgrupp 3

Löne-

klass,

nr

Månads­

lön,

kronor

Daglön i kalendermånad om

A-avdrag

lör dag,

kronor

Övertidsersättning

för timme vid

arbete å

28 dagar,

kronor

29 dagar,

kronor

30 dagar,

kronor

31 dagar,

kronor

enkel

övertid,

kronor

kvalificerad

övertid,

kronor

1

346

12,40

11,90

11,50

11,20

1,35

2,40

3,65

2

356

12,70

12,30

11,90

11,50

1,40

2,50

3,70

3

371

13,25

12,75

12,35

11,95

1,55

2,60

3,90

4

387

13,85

13,35

12,90

12,50

1,65

2,70

4,05

5

407

14,55

14,05

13,55

13,10

1,85

2,85

4,25

6

431

15,35

14,85

14,35

13,90

2,05

3,00

4,50

7

458

16,30

15,75

15,20

14,70

2,25

3,20

4,80

8

481

17,20

16,60

16,00

15,55

2,45

3,40

5,05

9

509

18,20

17,55

16,95

16,40

2,65

3,60

5,30

10

539

19,25

18,55

17,95

17,35

2,85

3,80

5,65

11

567

20,25

19,55

18,90

18,30

3,05

4,00

5,95

12

593

2L,20

20,50

19,75

19,15

3,25

4,10

6,25

13

620

22,15

21,35

20,70

20,05

3,45

4,30

6,50

14

646

23,05

22,25

21,55

20,85

3,65

4,50

6,80

15

673

24,00

23,20

22,40

21,70

3,85

4,70

7,05

16

699

25,00

24,10

23,35

22,50

4,05

4,90

7,30

17

727

26,00

25,05

24,25

23,45

4,25

5,10

7,65

18

756

26,95

26,05

25,15

24,40

4,45

5,30

7,90

19

792

28,30

27,30

26,40

25,60

4,70

5,50

8,30

20

829

29,65

28,55

27,65

26,75

5,00

5,80

8,70

21

878

31,85

30,30

29,30

28,30

5,30

6,15

9,25

22

930

33,25

32,05

31,00

30,00

5,65

6,50

9,75

23

984

35,15

33,95

32,85

31,75

5,95

6,90

10,35

24

1041

37,20

35,85

34,70

33,55

6,35

7,30

10,95

25

1103

39,40

38,05

36,80

35,60

6,75

7,70

11,60

26

1167

41,70

40,25

38,90

37,65

7,15

27

1234

44,05

42,55

41,15

39,85

7,65

28

1301

46,45

44,85

43,40

42,00

8,15

29

1370

48,95

47,25

45,65

44,20

8,75

30

1439

51,40

49,60

47,95

46,45

9,60

31

1503

53,70

51,85

50,15

48,45

10,50

32

1568

56,00

54,10

52,25

50,60

11,40

33

1623

58,00

56,00

54,10

52,35

12,15

34

1679

60,00

57,85

55,95

54,15

13,00

35

1734

61,95

59,75

57,80

55,90

13,75

36

1790

63,95

61,70

59,65

57,75

14,50

37

1845

65,90

63,60

61,50

59,50

15,30

38

1901

67,90

65,55

63,35

61,30

16,05

39

1956

69,85

67,40

65,15

63,10

16,75

40

2 011

71,85

69,30

67,00

64,90

17,45

Kungl. Maj:ts proposition nr 217

Tabell till löneplan nr 1, ortsgrupp 4

7

Löneklass, nr

Månads­ lön, kronor

Daglön i kalendermånad om

A-avdrag för dag, kronor

övertidsersättning för timme vid arbete å

28 dagar, kronor

29 dagar, kronor

30 dagar, kronor

31 dagar, kronor

enkel övertid, kronor

kvalificerad övertid, kronor

1 360 12,90

12,40

12,00 11,60 1,40 2,50

3,80

2 372 13,30

12,80

12,40 12,00 1,45 2,60

3,90

3 387 13,85 13,35 12,90 12,50 1,80 2,70

4,05

4

404 14,40 13,95 13,50 13,00 1,75

2,85

4,25

5 424 15,15

14,60 14,15

13,70 1,95 3,00

4,45

6 450 16,05 15,50

15,00 14,50

2,15 3,15

4,75

7 476 17,00 16,40 15,90 15,35 2,35

3,30

5,00

8

503 17,95

17,35

16,75 16,25 2,55

3,55

5,25

9 531 18,95 18,30 17,70 17,10 2,75

3,75

5,60

10 561

20,00 19,35 18,70 18,10

3,00 3,90

5,90

11 591 21,10

20,35 19,70 19,05

3,20

4,15

6.20

12 620 22,15

21,35

20,70 20,05 3,40

4,30

6,50

13 648 23,15 22,35 21,60 20,90 3,60

4,50

6,80

14

674 24,05 23,25 22,45 21,75

3,80 4,70

7,05

15

702 25,05 24,20 23,40 22,65

4,00 4,90

7,40

16 730 26,05

25,20

24,35 23,55 4,20

5,10

7,65

17 759 27,10 26,20 25,30 24,45 4,40

5,30

8,00

18 789 28,15 27,25 26,30 25,45 4,60

5,50

8,30

19 826

29,50 28,50

27,55

26,60 4,85

5,75

8,70

20

864 30,85

29,80 28,80 27,85 5,10

6,05

9,10

21 916 32,70 31,60 30,55 29,55 5,45

6,45

9,65

22 971 34,70 33,50 32,35

31,30

5,85

6,75

10,20

23 1028 36,75 35,40 34,30 33,15 6,25

7,25

10,80

24 1086 38,80 37,45 36,20 35,00 6,65

7,60 11,40

25

1148 41,05

39,55 38,25 37,05

7,05 8,00 12,05

26

1211

43,25 41,75

40,35

39,10 7,40

27 1279 45,65

44,15

42,60

41,30

7,90

28 1346 48,10

46,45

44,85

43,40

8,40

29 1415 50,55 48,80 47,15 45,65 9,00 30 1 483 52,95 51,10 49,45 47,85

9,95

31

1548

55,30 53,35 51,60 49,90 10,80

32 1 613

57,60 55,60 53,75 52,05

11,65

33 1668 59,55

57,50 55,60

53,80 12,50

34

1 724 61,55

59,45

57,45

55,60

13,30

35 1779 63,55 61,35 59,30 57,35 14,10

36 1835 65,55 63,30 61,15 59,20 14,90 37 1890 67,50 65,20 63,00 60,95 15,60 38 1945 69,45 67,10 64,85 62,70 16,40 39 2 001 71,45 69,00 66,70 64,50 17,15 40 2 056 73,40

70,90

68,55 66,35 17,85

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

31 32 33 34 35

36 37 38

Kungl. Maj:ts proposition nr 217

Tabell till löneplan nr 1, orlsgrupp 5

Daglön i kalendermånad om

A-avdrag för dag, kronor

Ö vertidsersättn ing för timme vid arbete å

28 dagar, kronor

29 dagar, kronor

30 dagar, kronor

31 dagar, kronor

enkel övertid, kronor

kvalificerad övertid, kronor

13,40

12,95 12,55

12,15

1,45

2,65

3,90

13,90

13,35

12,95 12,50

1,55

2,70

4,05

14,35

13,90

13,45 12,95

1,65

2,80

4,25

15,05 14,60

14,05 13,65

1,80 2^5

4'45

15,85

15,30 14,75

14,30 2,00 3jl5

4,65

16,70

16,15 15,60

15,10

2,20

3,25

4,90

17,70

17,10 16,55

16,05 2,40

3^5

5'20

18,70 18,10 17,50

16,90

2,60

3,65

b,bO

19,75 19,10 18,40

17,80

2,85

3,85

b,SO

20,85 20,15

19,50 18,90

3,10

4,10

6,10

22,00

21,20 20,55

19,90 3,40

4,30

6,45

23,00

22,20 21,50

20,80

3,60

4,50

6,80

24,05

23,25 22,45

21.75 3,80

4,70

7,0b

25,05

24,20 23,40

22,65

4,00 4,90

7,40

26,10 25,20 24,40

23,60 4,20

5,10

7,70

27,15

26,15

25,30

24,50 4,40

5,30

7,95

28,20 27,20

26,35

25,50 4,60

ö

;

öo

8*30

29,35 28,35

27,40 26,50

4,80

5,80

8j65

30,75

29,65 28,65

27,75 5,05

6,05

9,00

32,10

31,05 30,00

29,00

5,30 6,30

940

34,10 32,90 31,80

30,80

5.65 6,70

10,00

36,10 34,90

33,70 32,65

6,05

7,10 10,60

38,20 36,95 35,65

34.55

6,45

7,50

ll’20

40,40

39,00 37,70

36,45 6,85

7,90

11,85

42,60

41,15 39,75

38,50 7,25

8,35 12;55

44,85

43,30 41,85

40,55

7,60

47,30 45,65 44,15

42,75

8,10

49,65

47,95 46,35

44,85

8,60

52,15 50,35

48,70 47,10

9,25

54,55 52,70

50,90 49,30

10,20

56,85 54,95

53,10 51,35

11,10

59,20 57,15 55,30 53,50

12,05

61,15

59,05 57,15

55,25

12,85

63,15 61,00 59,00

57,05

13,65

65,10 62,85

60,85 58,85

14,45

67,10 64,75

62,65 60,60

15,20

69,10 66,70

64,50 62,40

16,00

71,05

68,60 66,35 64,20

16,80

73,05

70,55 68,20

65,95 17,55

75,05 72,45 70,05

67,80 18,25

Kungl. Maj.ts proposition nr 217 9

Tabell till löneplan nr 2

Löneklass, nr

Månads­ lön, kronor

Daglön i kalendermånad om

A-avdrag för dag, kronor

28 dagar, kronor

29 dagar, kronor

30 dagar, kronor

31 dagar, kronor

1 1325

47,30 45,70 44,20 42,75 8,10

2 1391

49,65 47,95 46,35 44,85 8,60

3 1457

52,05 50,25 48,55

47,00

9,25

4 1523 54,35 52,50 50,80 49,15 10,15 5

1589 56,75 54,80 52,95 51,25

11,05

6 1655 59,10 57,05 55,15 53,35 12,00 7 1721

61,50 59,35 57,40 55,55 13,00

8 1787 63,80

61,60 59,55

57,65

13,90

9 1853

66,15

63,95

61,75

59,75 14,80

10 1919 68,55 66,15 64,00 61,85 15,80

11 1985 70,85 68,40 66,15 64,05 16,75 12

2 051

73,25

70,70

68,35

66,15

17,60

13

2142 76,50

73,90

71,35 69,10 18,65

14 2 242 80,05 77,35

74,75

72,35

19,70

15 2 342 83,70 80,80 78,10 75,55 20,65

16 2 442 87,20 84,20 81,35 78,80 21,55 17 2 542 90,75 87,65 84,70 82,00 22,50 18

2 642 94,35

91,10

88,10 85,25 23,50

19

2 742 97,90 94,50 91,40 88,45 24,40

20 2 842 101,50 97,95 94,70 91,70 25,35

21 2 942

105,05

101,40 98,10 94,95 26,25

22

3142

112,20 108,35 104,70 101,40 28,10

23 3 342

119,40 115,25 111,40 107,85 29,95

24 3 667 130,95 126,45

122,20 118,25 32,95

25 4 217 150,65 145,45

140,60 136,05 37,95

Tabell till löneplan nr 3, lönegrupp I

Löneklass, nr

Månads­ lön, kronor

Daglön i kalendermånad om

A-avdrag för dag, kronor

28 dagar, kronor

29 dagar, kronor

30 dagar, kronor

31 dagar, kronor

1 1178 42,05 40,60

39,30 38,05 8,15

2 1246 44,45 42,95

41.55 40,15 8,75

3 1313 46,90 45,25 43,80

42,35 9,60

4 1380 49,25

47,60 46,00 44,50

10,55

10

Kungl. Maj. ts proposition nr 217

Tabell till löneplan nr 3, lönegrupp II

Löneklass, nr

Månads­ lön, kronor

Daglön i kalendermånad om

A-avdrag för dag, kronor

28 dagar, kronor

29 dagar, kronor

30 dagar, kronor

31 dagar, kronor

1

1322 47,20

45,55 44,05

42,65

8,15

2

1390 49,60

47,90 46,30

44,85

8,75

3 1457 52,05

50,25 48,55

47,00 9,60

4

1524

54,40 52,55

50,80 49,20

10,55

Tabell till löneplan nr 3, lönegrupp III

Löneklass, nr

Månadslön, kronor

Daglön i kalendermånad om

A-avdrag för dag, kronor

28 dagar, kronor

29 dagar, kronor

30 dagar, kronor

31 dagar, kronor

1 1466

52,40 50,50 48,85

47,30 8,15

2

1534 54,80 52,90

51,15 49,45

8,75

3 1601

57,20 55,20

53,35 51,65

9.60

4

1668 59,55 57,50

55,60 53,80

10,55

Tabell till löneplan nr 3, lönegrupp IV

Löneklass, nr

Månadslön, kronor

Daglön 1 kalendermånad om

A-avdrag för dag, kronor

28 dagar, kronor

29 dagar, kronor

30 dagar, kronor

31 dagar, kronor

1 1 610

57,55 55,55 53,70

51,95

8,15

2

1677 59,90 57,85

55,95 54,05

8,75

3 1745

62,30

60,15 58,20

56,30 9,60

4

1812 64,70 62,50

60,45

58,45 10,55

Tabell till löneplan nr 3, lönegrupp V

Löneklass, nr

Månads­ lön, kronor

Daglön i kalendermånad om

A-avdrag för dag, kronor

28 dagar, kronor

29 dagar, kronor

30 dagar, kronor

31 dagar, kronor

1 1754 62,65

60,50

58,45 56,60

8,15

2

1821 65,05 62,80

60,70 58,75 8,75

3

1889 67,45

65,15 62,95 60,95

9,60

4

1956 69,85

67,45 65,20

63,10 10,55

Kungl. Maj:ts proposition nr 217 11

Tabell till löneplan nr 4, lönegrupp I

Löneklass, nr

Månads­ lön, kronor

Daglön 1 kalendermånad om

A-avdrag för dag, kronor

28 dagar, kronor

29 dagar, kronor

30 dagar, kronor

31 dagar, kronor

1 784

28,00

27,05

26,15

25,30 4,65

2

817

29,20

28,15 27,25

26,35

4,80

3

858

30,55

29,50 28,55

27,60

5,00

4

903

32,25 31,15

30,10 29,15

5,30

Tabell till löneplan nr 4, lönegrupp II

Löneklass, nr

Månads­ lön, kronor

Daglön i kalendermånad om

A-avdrag för dag, kronor

28 dagar, kronor

29 dagar, kronor

30 dagar, kronor

31 dagar, kronor

1

870

31,05 30,00

29,00

28,05 4,65

2

903

32,25 31,15

30,10 29,15

4,80

3 942

33,65

32,50

31,40

30,40 5,00

4

988

35,30

34,05

32,95 31,85

5,30

Tabell till löneplan nr 4, lönegrupp III

Löneklass, nr

Månads­ lön, kronor

Daglön i kalendermånad om

A-avdrag för dag, kronor

28 dagar, kronor

29 dagar, kronor

30 dagar, kronor

31 dagar, kronor

1 955

34,10 32,95

31,85 30,80

4,65

2

988

35,30

34,05 32,95

31,85 4,80

3

1028

36,70

35,45 34,25 33,15

5,00

4

1074 38,35

37,05

35,80

34,65 5,30

Tabell till löneplan nr 4, lönegrupp IV

Löneldass, nr

Månads­ lön, kronor

Daglön i kalendermånad om

A-avdrag för dag, kronor

28 dagar, kronor

29 dagar, kronor

30 dagar, kronor

31 dagar, kronor

1 1 041 37,20

35,90

34,70

33,60 4,65

2

1074 38,35

37,05

35,80 34,65

4,80

3

1 114 39,80

38,40

37,15

35,95 5,00

4 1160

41,45

40,00

38,65

37,40 5,30

12

Kungl. Maj:ts proposition nr 217

Tabell till löneplan nr 4, lönegrupp V

Löne-

klass,

nr

Månads­

lön,

kronor

Daglön i kalendermånad om

A-avdrag

lör dag,

kronor

28 dagar,

kronor

29 dagar,

kronor

30 dagar,

kronor

31 dagar,

kronor

1

1127

40,25

38,85

37,55

36,35

4,65

2

1160

41,45

40,00

38,65

37,40

4*80

3

1200

42,85

41,40

40,00

38,70

5,00

4

1246

44,50

42,95

41,55

40,20

5,30

Tabell till löneplan nr 5, avdelning A

Löne-

klass,

nr

Månads­

lön,

kronor

Daglön i kalendermånad om

A-avdrag

lör dag,

kronor

28 dagar,

kronor

29 dagar,

kronor

30 dagar,

kronor

31 dagar,

kronor

1

186

6,65

6,45

6,20

6,00

1,15

2

206

7,40

7,10

6,85

6,65

i;*6

3

226

8,05

7,80

7,50

7,30

1,40

4

246

8,80

8,50

8,20

7,90

1*60

5

266

9,50

9,20

8,85

8,60

1,75

6

293

10,45

10,10

9,80

9,45

2j00

7

319

11,35

11,05

10,65

10,30

2i20

Tabell till löneplan nr 5, avdelning B, ortsgrupp 2

Löne-

klass,

nr

Månads­

lön,

kronor

Daglön i kalendermånad om

A-avdrag

för dag,

kronor

28 dagar,

kronor

29 dagar,

kronor

30 dagar,

kronor

31 dagar,

kronor

1

247

8,85

8,50

8,25

7,95

1,35

2

267

9,55

9,25

8,90

8,65

1^45

3

287

10,25

9,90

9,55

9,25

i

;

öo

4

307

10,95

10,55

10,25

9,90

l’80

5

327

11,70

11,30

10,90

10,55

1,95

6

354

12,65

12,20

11,80

11,45

245

7

380

13,55

13,10

12,70

12,30

2,40

Kungl. Maj:ts proposition nr 217 13

Tabell till löneplan nr 5, avdelning B, ortsgrupp 3

Löneklass, nr

Månads­ lön, kronor

Daglön i kalendermånad om

A-avdrag för dag, kronor

28 dagar, kronor

29 dagar, kronor

30 dagar, kronor

31 dagar, kronor

1 266

9,50

9,20

8,85

8,60 1,40

2

286 10,25

9,85

9,50

9,25

1,55

3

306 10,90

10,60 10,20

9,85 1,65

4 326

11,65 11,25

10,85 10,50

1,85

5 346

12,40 11,90

11,50 11,20

2,00

6 372

13,30 12,80

12,40 12,00 2,25

7 399

14,25

13,75

13,30 12,90 2,45

Tabell till löneplan nr 5, avdelning B, ortsgrupp 4

Löneklass, nr

Månads­ lön, kronor

Daglön i kalendermånad om

A-avdrag för dag, kronor

28 dagar, kronor

29 dagar, kronor

30 dagar, kronor

31 dagar, kronor

1

285 10,20

9,85

9,50

9,20 1.45

2

305

10,90 10,50 10,20

9,85 1,60

3 325

11,60 11,20

10,85 10,45

1,80

4 344

12,30 11,90

11,50 11,10

1,95

5 364

13,00 12,55

12,15 11,75

2,05

6 391

13,95 13,50

13,05 12,65 2,35

7 418 14,90

14,45 13,90

13,50 2,60

Tabell till löneplan nr 5, avdelning B, ortsgrupp 5

Löneklass, nr

Månads­ lön, kronor

Daglön i kalendermånad om

A-avdrag för dag, kronor

28 dagar, kronor

29 dagar, kronor

30 dagar, kronor

31 dagar, kronor

1 303

10,85 10,45

10,10

9,75

1,55

2 323

11,55

11,15 10,-5 10,45

1,65

3

343

12,25 11,85

11,45 11,05 1,85

4 363

12,95 12,50

12,10 11,70 2,00

5

383 13,70

13,25

12,75 12,35 2,20

6

410

14,65 14,10

13,65 13,25 2,40

7

436 15,55

15,00 14,55

14,10 2,65

14

Kungl. Maj:ts proposition nr 217

4 §.

Tabeller och anvisningar

Vid denna förordning må fogas tabeller och anvisningar, som Kungl. Ma:jt finner lämpligt utfärda till hjälp vid tillämpningen av bestämmelserna i vederbörande avlöningsreglementen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1955, från och med vilken dag statens löneplansförordning den 30 juni 1947 (nr 376) ävensom kungö­ relsen den 1 juni 1951 (nr 466) angående vissa tabellbilagor till statens löneplansförordning skola upphöra att gälla.

Kungl. Maj.ts proposition nr 217 15

Förslag

till

kungörelse om ändrad lydelse av 20 § 1 mom. och 32 § 1947 års all­

männa tjänstepensionsreglemente den 30 juni 1947 (nr 416)

Härigenom förordnas, att 20 § 1 mom. och 32 § 1947 års allmänna tjänste­ pensionsreglemente den 30 juni 19471 skola erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives.

20

§.

1 mom. Å tjänstepensionens grundbelopp eller, där mer än eu pension enligt reglementet åtnjutes, å de sammanlagda grundbeloppen må utgå rör­ ligt tillägg enligt grunder, fastställda av Kungl. Maj :t med stöd av riksda­ gens beslut.

32 §.

Åttonde huvudtiteln.

1 mom. Musikaliska akademien med musikhögskolan.

1. För innehavare-------------levnadsåldern uppnås.

2. Vid tjänstårsberäkning jämlikt 15 § 1 mom. skall tid, varunder tjäns­ teman innehaft befattning vid musikhögskolan såsom lärare eller ackom- panjatör och varunder den för vederbörande löneklass gällande månadslö­ nen med hänsyn till tjänstgöringsskyldighetens omfattning minskats enligt föreskrifterna i 26 § statens allmänna avlöningsreglemente, minskas med samma bråktal som det, varmed månadslönen av berörda anledning mins­ kats. Vid bedömande------------- stycket sägs.

3. Vad i 17 och 18 §§ sägs om bestämmande av grundbelopp av invalid­ pension eller sjukpension för icke-ordinarie tjänsteman med avkortad tjänst­ göringstid skall beträffande ordinarie lärare samt extra ordinarie lärare eller ackompanjatör vid musikhögskolan äga tillämpning för det fall, att den för vederbörande löneklass gällande månadslönen vid avgången med hänsyn till tjänstgöringsskyldighetens omfattning minskats enligt före­ skrifterna i 26 § statens allmänna avlöningsreglemente. Härvid förekom­ mande reduktion av tjänstepensionsunderlaget skall ske med samma bråk­ tal som det, varmed månadslönen av berörda anledning minskats.

4. I den------------- berörda tjänstgöring. 2 mom. De allmänna läroverken, statens skolköksseminarium, folkskoleseminarierna, småskoleseminarierna, läroanstalterna för blinda, vårdanstal-

1 Senaste lydelse av 32 §, se 1948: 589 och 1950: 418.

16

Kungl. Maj. ts proposition nr 217

ten för blinda med komplicerat lyte, skolorna för döva samt de högre tek­

niska läroverken.

1. För innehavare------------ levnadsåldern uppnås.

2. Beträffande innehavare------------ - äga tillämpning.

I fråga------------ beräknade beloppen.

3. Övergår rektor ------------ äga tillämpning.

Har med------- • — frånträdda rektor stjänsten.

4. Vid tjänstårsberäkning jämlikt 15 § 1 inom. skall tid, varunder tjäns­

teman innehaft extra ordinarie befattning såsom övningslärare och varun­

der den för vederbörande löneklass gällande månadslönen med hänsyn till

undervisningsskyldighetens omfattning minskats enligt föreskrifterna i av-

löningsreglem entet för övningslärare, minskas med samma bråktal som det,

varmed månadslönen av berörda anledning minskats.

Vid bedömande ------------- stycket sägs.

5. Vad i 17 och 18 §§ sägs om bestämmande av grundbelopp av invalid-

pension eller sjukpension för icke-ordinarie tjänsteman med avkortad

tjänstgöringstid skall beträffande extra ordinarie övningslärare äga tillämp­

ning för det fall, att den för vederbörande löneklass gällande månadslönen

vid avgången med hänsyn till undervisningsskyldighetens omfattning

minskats enligt föreskrifterna i avlöningsreglementet för övningslärare. Här­

vid förekommande reduktion av tjänstepensionsunderlaget skall ske med

samma bråktal som det, varmed månadslönen av berörda anledning min­

skats.

6. Vad i------------detta reglemente.

3 mom. Konstfackskolan.

1. I fråga------------ motsvarande tillämpning.

2. För innehavare — -------- levnadsåldern uppnås.

3. Vid tjänstårsberäkning jämlikt 15 § 1 mom. skall tid, varunder tjänste­

man innehaft befattning såsom facklärare eller biträdande facklärare och

varunder den för vederbörande löneklass gällande månadslönen med hän­

syn till tjänstgöringsskyldighetens omfattning minskats enligt föreskrif­

terna i 26 § statens allmänna avlöningsreglemente, minskas med samma

bråktal som det, varmed månadslönen av berörda anledning minskats.

Vid bedömande------------stycket sägs.

4. Vad i 17 och 18 §§ sägs om bestämmande av grundbelopp av invalid­

pension eller sjukpension för icke-ordinarie tjänsteman med avkortad tjänst­

göringstid skall beträffande ordinarie facklärare samt extra ordinarie fack-

lärare eller biträdande facklärare äga tillämpning för det fall, att den för

vederbörande löneklass gällande månadslönen vid avgången med hänsyn till

tjänstgöringsskyldighetens omfattning minskats enligt föreskrifterna i 26 §

statens allmänna avlöningsreglemente. Härvid förekommande reduktion av

tjänstepensionsunderlaget skall ske med samma bråktal som det, varmed

månadslönen av berörda anledning minskats.

5. Utan hinder —■ •—- — tio år.

6. Tid, varunder befattning såsom huvudlärare innehafts och varunder

den för vederbörande löneklass gällande månadslönen med hänsyn till

tjänstgöringsskyldighetens omfattning minskats enligt föreskrifterna i 26 §

statens allmänna avlöningsreglemente, skall vid bestämmande på sätt i 23 §

3 mom. första stycket sägs av grundbelopp av uppskjuten pension för hu­

vudläraren ävensom vid tjänstårsberäkning jämlikt 15 § 1 mom., där så­

dan beräkning förekommer, minskas med samma bråktal som det, varmed

månadslönerna av berörda anledning minskats.

Kungl. Maj:ts proposition nr 217 17

7. Vid bestämmande på sätt i 23 § 3 mom. första stycket sägs av grund­ belopp av invalidpension eller sjukpension för huvudlärare, för vilken den för vederbörande löneklass gällande månadslönen vid avgången med hän­ syn till tjänstgöringsskyldighetens omfattning minskats enligt föreskrif­ terna i 26 § statens allmänna avlöningsreglemente, skall tjänstepensions- underlaget reduceras med samma bråktal som det, varmed månadslönen av berörda anledning minskats.

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1955.

Förslag

till

kungörelse om ändrad lydelse av 11 § 1 mom. och 21 § 1947 års all­

männa familjepensionsreglemente den 30 juni 1947 (nr 417)

Härigenom förordnas, att 11 § 1 mom. och 21 § 1947 års allmänna familje­ pensionsreglemente den 30 juni 19471 skola erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives.

11

§.

1 mom. Å familjepensionens grundbelopp eller, där mer än en pension enligt reglementet åtnjutes, å de sammanlagda grundbeloppen må utgå rör­ ligt tillägg enligt grunder, fastställda av Kungl. Maj :t med stöd av riksda­ gens beslut.

21

§.

Åttonde huvudtiteln.

1 mom. De allmänna läroverken, statens skolköksseminarium, folkskoleseminarierna, småskoleseminarierna, läroanstalterna för blinda, vårdanstal­ ten för blinda med komplicerat lyte, skolorna för döva samt de högre tek­ niska läroverken.

1. Vid bestämmande — — — utgöra 30. Där avliden -— --------beräknade familjepensionstalen.

2. Beträffande avliden------------ äga tillämpning. Där den — — — från trädda rektorstjänsten.

3. Vad i------- — detta reglemente. 2 mom. Konstfackskolan.

1. I fråga------------ motsvarande tillämpning.

2. Vid bestämmande av familjepensionstal för familjepension eller fa­ miljelivränta skall tid, varunder tjänsteman innehaft befattning såsom hu­ vudlärare och varunder den för vederbörande löneklass gällande månads­ lönen minskats enligt föreskrifterna i 26 § statens allmänna avlöningsregle­ mente med hänsyn till tjänstgöringsskyldighetens omfattning, minskas med samma bråktal som det, varmed månadslönen av berörda anledning mins­ kats.

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1955.

1 Senaste lydelse av 21 §, se 1948: 590 och 19a0: 419.

2 Dihang till riksdagens protokoll 195b. 1 samt. Nr 217

18

Kungl. Maj:ts proposition nr 217

Förslag

till

kungörelse om ändrad lydelse av 18 § 1 mom. 1947 års tjänstepensions-

reglemente för de högre kommunala skolorna den 30 juni 1947 (nr 418)

Härigenom förordnas, att 18 § 1 mom. 1947 års tjänstepensionsreglemente

för de högre kommunala skolorna den 30 juni 1947 skall erhålla ändrad

lydelse på sätt nedan angives.

18 §.

1 mom. Å tjänstepensionens grundbelopp eller, där mer än en pension

enligt reglementet åtnjutes, å de sammanlagda grundbeloppen må utgå rör­

ligt tillägg enligt grunder, fastställda av Kungl. Maj :t med stöd av riksdagens

beslut.

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1955.

Förslag

till

kungörelse om ändrad lydelse av 11 § 1 mom. 1947 års familjepensions-

reglemente för de högre kommunala skolorna den 30 juni 1947 (nr 419)

Härigenom förordnas, att 11 § 1 mom. 1947 års familjepensionsreglemente

för de högre kommunala skolorna den 30 juni 1947 skall erhålla ändrad

lydelse på sätt nedan angives.

11

§•

1 mom. Å familjepensionens grundbelopp eller, där mer än en pension

enligt reglementet åtnjutes, å de sammanlagda grundbeloppen må utgå rör­

ligt tillägg enligt grunder, fastställda av Kungl. Maj :t med stöd av riksdagens

beslut.

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1955.

Kungl. Maj:ts proposition nr 217 19

Förslag

till

kungörelse om ändrad lydelse av 17 § 1 mom. 1947 års tjänstepensions-

reglemente för folkskolan den 30 juni 1947 (nr 420)

Härigenom förordnas, att 17 § 1 mom. 1947 års tjänstepensionsreglemente för folkskolan den 30 juni 1947 skall erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives.

17 §.

1 mom. Å tjänstepensionens grundbelopp eller, där mer än en pension enligt reglementet åtnjutes, å de sammanlagda grundbeloppen må utgå rör­ ligt tillägg enligt grunder, fastställda av Kungl. Maj :t med stöd av riksdagens beslut.

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1955.

Förslag

till

kungörelse om ändrad lydelse av 11 § 1 mom. 1947 års familjepensions-

reglemente för folkskolan den 30 juni 1947 (nr 421)

Härigenom förordnas, att 11 § 1 mom. 1947 års familjepensionsreglemente för folkskolan den 30 juni 1947 skall erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives.

11

§•

1 inom. Å familjepensionens grundbelopp eller, där mer än en pension enligt reglementet åtnjutes, å de sammanlagda grundbeloppen må utgå rör­ ligt tillägg enligt grunder, fastställda av Kungl. Maj :t med stöd av riks­ dagens beslut.

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1955.

20

Kungl. Maj.ts proposition nr 217

Förslag

till

kungörelse om ändrad lydelse av 16 § 1 mom. 1947 års tjänstepensions-

reglemente för arbetare den 30 juni 1947 (nr 422)

Härigenom förordnas, att 16 § 1 mom. 1947 års tjänstepensionsreglemente för arbetare den 30 juni 1947 skall erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives.

16 §.

1 mom. Å tjänstepensionens grundbelopp eller, där mer än en pension enligt reglementet åtnjutes, å de sammanlagda grundbeloppen må utgå rör­ ligt tillägg enligt grunder, fastställda av Kungl. Maj :t med stöd av riks­ dagens beslut.

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1955.

Förslag

till

kungörelse om ändrad lydelse av 10 § 1 mom. 1947 års familjepensions-

reglemente för arbetare den 30 juni 1947 (nr 423)

Härigenom förordnas, att 10 § 1 mom. 1947 års familjepensionsreglemente för arbetare den 30 juni 1947 skall erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives.

10

§.

1 mom. Å familjepensionens grundbelopp må utgå rörligt tillägg enligt grunder, fastställda av Kungl. Maj :t med stöd av riksdagens beslut.

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1955.

Kungl. Maj.ts proposition nr 217 21

Utdrag av protokollet över civilärenden, hållet inför Hans Kungl.

Höghet Regenten, Hertigen av Halland i statsrådet å Stockholms slott den 8 oktober 195b.

Närvarande:

Statsministern

E

rlander

,

statsråden

S

köld

, S

träng

, E

ricsson

, A

ndersson

,

L ingman , N orup , H edlund , P ersson , H jälmar N ilson , L indell , N

ordenstam

.

Efter gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter anmäler che­ fen för civildepartementet, statsrådet Lingman, fråga om statstjänstemannens sjuklöne- och sjukvårdsförmåner efter den allmänna sjukförsäkringens ikraftträdande m. m. samt anför därvid följande.

I. Inledning

Enligt statens allmänna avlöningsreglemente och i anslutning därtill med­ delade bestämmelser är tjänstemän, underkastade nämnda reglemente, be­ rättigade att i viss utsträckning åtnjuta lön under tjänstledighet vid sjuk­ dom. De är vidare enligt reglementet vid sjukdom tillförsäkrade sjukvård och läkemedel i viss omfattning på statens bekostnad. I reglementet stadgas emellertid, att tjänsteman är pliktig att underkasta sig minskning i, upp­ hörande av eller eljest ändrade bestämmelser rörande bl. a. sjukvård och,

i

den mån ändrade bestämmelser påkallas av genomförandet av allmän sjuk­ försäkring, jämväl rörande tjänstledighet för sjukdom m. m.

Vad sålunda föreskrivits för tjänstemän underkastade statens allmänna avlöningsreglemente gäller i tillämpliga delar även för befattningshavare med avlöning enligt andra av staten fastställda reglementen, såsom avlönings- reglementet för folkskolan, avlöningsreglementet för kyrkomusiker, avlö- ningsreglementet för övningslärare, prästlönereglementet och avlöningsregle­ mentet för statsunderstödda folkhögskolor och lantbruksundervisningsanstal- ter m. m. samt, i vad gäller tjänstledighet för sjukdom m. in., polislöneregle- mentet.

Enligt beslut vid 1953 års riksdag träder lagen den 3 januari 1947 (nr 1) om allmän sjukförsäkring i kraft den 1 januari 1955. Samtidigt träder i kraft lagen den 14 maj 1954 (nr 243) om yrkesskadeförsäkring och lagen den 21 maj 1954 (nr 266) om moderskapshjälp. Rörande den inverkan, som genomförandet av de på dessa lagar grundade reformerna kan ha på de statsanställdas sjuklöne- och sjukvårdsförmåner in. in., har särskilda ut­

22

Kungl. Maj:ts proposition nr 217

redningar verkställts. Sålunda tillkallades enligt Kungl. Maj :ts bemyndi­ gande den 20 augusti 1952 en särskild utredningsman (sjukvårdsutred­ ningen)1 för att utreda bl. a. sjukförsäkringsreformens inverkan på de en­ ligt avlöningsreglementena utgående sjukvårdsförmånerna och med stöd av Kungl. Maj :ts bemyndigande den 5 juni 1953 tillkallades särskilda sakkun­ niga (1953 års sjuklönesakkunniga)2 med uppdrag att verkställa utredning rörande sjuklöneförmåner till statsanställda in. fl. efter genomförandet av sjukförsäkringsreformen m. m.

Sjukvårdsutredningen har med skrivelse den 26 februari 1954 avlämnat ett betänkande angående sjukvårdsförmåner för statsanställda m. fl. efter genomförandet av sjukförsäkringsreformen. över betänkandet i vad det­ samma avser organisatoriska eller eljest administrativa frågor har efter re­ miss yttranden avgivits av försvarets civilförvaltning, försvarets sjukvårds­ styrelse, riksförsäkringsanstalten, generalpoststyrelsen, telestyrelsen, järn­ vägstyrelsen, vattenfallsstyrelsen, statskontoret, kammarrätten, domkapitlet i Uppsala, skolöverstyrelsen, domänstyrelsen, medicinalstyrelsen, länsstyrel­ serna i Stockholms, Värmlands och Västerbottens län, statens lönenämnd, Svenska sjukkasseförbundet samt Sveriges läkarförbund. Anledningen till den nyss nämnda begränsningen av remissen till att gälla organisatoriska eller eljest administrativa frågor var den, att förhandlingar i ämnet avsågs skola upptagas med statstjänstemännens huvudorganisationer.

1953 års sjuklönesakkunniga har med skrivelser den 24 mars 1954 resp. den 18 juni 1954 avlämnat betänkande rörande sjuklöneförmåner åt stats­ tjänstemän m. fl. efter genomförandet av sjukförsäkringsreformen och pro­ memoria angående samordning mellan enligt lagen om moderskapshjälp m.m.

utgående förmåner och de förmåner, som enligt de statliga avlöningsregle­ mentena utgå under ledighet för havandeskap eller barnsbörd. Av samma skäl, som föranlett förenämnda inskränkning i remissförfarandet beträf­ fande sjukvårdsutredningens betänkande, har sjuklönesakkunnigas betän­ kande och promemoria icke varit föremål för remissbehandling.

Förhandlingar rörande förevarande spörsmål har under våren och som­ maren 1954 ägt rum med statstjänstemännens huvudorganisationer. För­ handlingarna har lett till att organisationerna den 13 augusti 1954 resp. den 18 september 1954 godkänt vissa inom civildepartementet i ämnet ut­ arbetade förslag.

Innan jag ingår på de framlagda förslagen, torde jag emellertid i anslut­ ning till vad i betänkandena och promemorian därom anförts få närmare redogöra för gällande bestämmelser om de statsanställdas sjuklöne- och sjuk­ vårdsförmåner och för innebörden av de förenämnda reformer, som skall genomföras från och med den 1 januari 1955.

1 Generaldirektören B. A. Nevrell. 2 Byråchefen J. T. A. Broomé, ordförande, ledamoten av riksdagens första kammare C. E. Eskilsson, ledamöterna av riksdagens andra kammare N. G. Hansson och P. S. Lindholm samt ledamoten av riksdagens första kammare G. V. Sundelin.

Kungl. Maj:ts proposition nr 217

23

II. Löneförmåner vid tjänstledighet för sjukdom m. m.

A. Gällande bestämmelser

Allmänna Bestämmelser om löneförmåner vid tjänstledighet

Tjänsteman underkastad statens allmänna avlöningsreglemente (Saar) är

vid tjänstledighet skyldig att vidkännas löneavdrag i den mån ej annat är

stadgat i reglementet eller beslutes med stöd av viss i reglementet meddelad

bestämmelse eller Kungl. Maj :t eller efter Kungl. Maj :ts bemyndigande ve­

derbörande myndighet med hänsyn till särskilda omständigheter finner skäl

att för visst fall annorlunda besluta. För tjänsteman, som innehar arvodes-

anställning, fastställes emellertid såväl löneförmåner som sociala förmå­

ner av vederbörande myndighet, så framt Kungl. Maj :t ej beslutar härut-

innan.

Löneavdragen är av tre slag, betecknade A-, B- och C-avdrag. A-avdragen,

som utgöres av löneklassvis fastställda dagbelopp, är ortsgraderade för

tjänstemän med ortsgraderad lön samt progressiva. För tjänstemän med

lön enligt den allmänna ortsgraderade löneplanen (löneplan nr 1) utgör

A-avdraget sålunda i lägsta löneklassen omkring It procent och i högsta

löneklassen omkring 26 procent av daglönen. För tjänstemän med lön enligt

icke ortsgraderad löneplan har A-avdraget avvägts så att det för lönelägen

jämförliga med dem, som förekommer inom ortsgrupp 5 på löneplan nr 1,

i stort sett motsvarar A-avdraget enligt sistnämnda löneplan och för högre

lönelägen sakta stegras till 27 procent av daglönen. De för närvarande till­

lämpliga A-avdragen finnes angivna i de i bihanget till statsliggaren intagna

lönetabellerna. B-avdraget är dubbelt så stort som A-avdraget. C-avdraget

motsvarar hela lönen och utgör sålunda för dag den kvotdel av månadslönen,

som svarar mot dagantalet i den av ledigheten berörda kalendermånaden.

För tjänsteman, som är anställd för tjänstgöring med avkortad tjänstgö­

ringstid, ävensom för sådana lärare vid konstfackskolan och musikhögsko­

lan, vilkas månadslön minskats med hänsyn till att tjänstgöringsskyldighe­

ten icke uppgår till det för full månadslön erforderliga antalet timmar, skall

tillämpas i förhållande till månadslönens minskning reducerade avdrag.

I det fall tjänstledighet, som medför löneavdrag, omfattar allenast del av

dag, nedsättes avdraget i princip till så stort belopp, som belöper på den

tjänstlediga delen av dagen.

A-avdragets och därmed även B-avdragets storlek bestämmes i det en­

skilda fallet av den löneklass, enligt vilken tjänstemannen åtnjuter lön. För

ordinarie eller extra ordinarie lots, lotsförman eller överlots skall dock till-

lämpas det A-avdrag, som gäller för den löneklass, vars nummer med två

enheter understiger numret för den löneklass, efter vilken lönen utgår. Be­

stämmelsen har tillkommit för att i viss utsträckning kompensera sagda

tjänstemän för den förlust dessa lider vid tjänstledighet med A- eller B-av-

drag därigenom att de under dylik ledighet icke äger uppbära lotslott eller

lotslottsersättning.

24

I fråga om löneavdrag vid tjänstledighet är tjänstemännen enligt 27 § 3 mom. Saar indelade i tre s. k. avdragsgrupper. Fördelningen av tjänstemän­ nen på de olika grupperna har skett på så sätt att till grupp 1 hänförts aspi- ranter och extra tjänstemän med mindre än 6 anställningsmånader, till grupp 2 aspiranter och extra tjänstemän med minst 6 men mindre än 36 an­ ställningsmånader och slutligen till grupp 3 ordinarie och extra ordinarie tjänstemän samt aspiranter och extra tjänstemän med minst 36 anställnings­ månader. För aspirant eller extra tjänsteman, som vid tjänstledighetens början tillhör avdragsgrupp 1 eller 2 men som under pågående ledighet upp­ flyttas i högre avdragsgrupp, skall tillämpas de bestämmelser om löneav­ drag, som gäller för den avdragsgrupp tjänstemannen vid ledighetens bör­ jan tillhör. Vinner tjänstemannen under ledigheten ordinarie eller extra or­ dinarie anställning, blir han däremot berättigad att omedelbart komma i åt­ njutande av de löneförmåner, som gäller för tjänsteman tillhörande av­ dragsgrupp 3.

De grundläggande bestämmelserna om löneavdrag vid olika slag av tjänst­ ledighet är meddelade i 28 § I A Saar. De särskilda bestämmelser i fråga om löneavdrag, som erfordras för vissa förvaltningsområden eller vissa myn­ digheter, har intagits under B i samma paragraf. Undantagna från de i 28 § I Saar intagna bestämmelserna om löneavdrag vid tjänstledighet är justitieråd, regeringsråd, landshövding och överståthållaren.

Kungl. Maj:ts proposition nr 217

Löneförmåner xid tjänstledighet för sjukdom på grund av olycksfall i arbete m. m.

Tjänsteman tillhörande avdragsgrupp 1 skall vid tjänstledighet på grund av sjukdom eller förlust av arbetsförmågan alltid vidkännas C-avdrag. År sjukdomen eller arbetsoförmågan föranledd av olycksfall i arbete, är dylik tjänsteman sålunda icke berättigad att under därav föranledd tjänstledighet bibehålla någon del av lönen. Varar sjukdomen eller arbetsoförmågan mer än två dagar efter dagen för olycksfallet, blir tjänstemannen emellertid be­ rättigad uppbära av riksförsäkringsanstalten fastställd ersättning enligt la­ gen den 17 juni 1916 om försäkring för olycksfall i arbete.

Tjänsteman tillhörande avdragsgrupp 3 äger åtnjuta oavkortad lön utan tidsbegränsning dels vid tjänstledighet för sjukdom eller förlust av arbets­ förmågan, föranledd av i tjänsten inträffad händelse, som enligt allmän lag är att hänföra till olycksfall i arbete, eller av våld eller misshandel, för vil­ ken han blivit utsatt på grund av tjänsten, och dels vid tjänstledighet på grund av i tjänsten ådragen 1) yrkessjukdom, varom förmäles i gällande lag om försäkring för vissa yrkessjukdomar, 2) smittsam sjukdom, som en­ ligt gällande epidemilag skall anmälas till vederbörande myndighet, eller 3) sjukdom, som enligt gällande epizootilag skall anmälas till vederbörande myndighet. Oavkortad lön utgår även till tjänsteman tillhörande avdrags­ grupp 3 med stationering i land med tropiskt eller halvtropiskt klimat vid tjänstledighet för under tjänstgöring å utländsk ort ådragen svårare sjuk­

25

dom, som där uppträder epidemiskt men ej alls eller allenast i sällsynta fall förekommer inom Sverige, eller svårare klimatsjukdom i akut form.

Tjänsteman tillhörande avdragsgrupp 2 äger likaledes att vid tjänstledig­ het på grund av någon av nyss angivna orsaker uppbära oavkortad lön men rätten härtill har begränsats till att omfatta en tid av högst 180 dagar av en och samma tjänstledighetsorsak. För tid därefter skall tjänstemannen vid­ kännas B-avdrag, så framt ej vederbörande myndighet på grund av särskilda förhållanden finner anledning medge, att A-avdrag skall tillämpas eller att avdrag icke skall äga rum.

Med uttrycket »i tjänsten inträffad händelse, som enligt allmän lag är att hänföra till olycksfall i arbete», avses även olycksfall vid färd till eller från tjänstestället, där färden föranledes av och står i omedelbart samband med tjänsteanställningen. Uppkommer tveksamhet om visst olycksfall skall an­ ses som olycksfall i arbete enligt olycksfallsförsäkringslagens mening, sy­ nes myndigheterna i regel avvakta resultatet av riksförsäkringsanstaltens prövning, innan löneförmånerna åt den skadade definitivt bestämmes. Våld eller misshandel, som träffar den anställde under tjänsteutövning, torde utan vidare falla under olycksfallsbegreppet. Bestämmelserna i reglementet innebär emellertid, att därmed jämställes våld eller misshandel, som drab­ bar den anställde under tid han icke är i tjänsteutövning men som han utsät- tes för på grund av sin tjänst.

Kungl. Maj:ts proposition nr 217

Löneförmåner vid tjänstledighet på grund ay annan sjukdom

Vid tjänstledighet för sjukdom i andra fall än i det föregående nämnts eller för tvångsvis anordnad läkarundersökning äger semesterberättigad tjänsteman tillhörande avdragsgrupp 3 i princip att alltefter lönegrad upp­ bära oavkortad lön under följande antal dagar per kalenderår, nämligen

i lönegraderna Ca, Ce, Cf, Cg, Ma, Md, Me, Mf och Mg 1—14 samt Mha 1 och 2: 25 dagar,

i lönegraderna Ca, Ce, Cf, Cg, Ma, Md, Me, Mf och Mg 15—26: 20 dagar samt

i övriga lönegrader: 10 dagar. För sådan tid av tjänstledigheten, varunder tjänstemannen icke är be­ rättigad uppbära oavkortad lön, skall han vidkännas A-avdrag.

Sådan tjänsteman tillhörande avdragsgrupp 3, som i stället för semester har mer än 45 dagars årlig ferietid eller som åtnjuter läsårsdaglön (extra lärare och läraraspiranter), äger vid tjänstledighet för sjukdom av det slag, varom här är fråga, icke bibehålla den fulla lönen utan skall under hela ledigheten vidkännas A-avdrag. Enär läsårsdaglön beräknas för tid termi­ nerna omfattar, är lärare, som vid tjänstgöring uppbär dylik lön, icke be­ rättigad till lön för tid mellan terminerna.

Till förebyggande av att tjänsteman, som under längre tid åtnjutit sjuk­ ledighet eller viss annan tjänstledighet, omedelbart efter kalenderårsskifte skall kunna utnyttja förmånen av ett visst antal avdragsfria sjukledighets-

26

dagar, finnes en spärregel. Denna regel innebär, att tjänsteman, som oav­

brutet eller endast med kortare avbrott för tjänstgöring försöksvis under

tiden 1 juli—31 december av annan anledning än tjänstledighet för offent-

ligt uppdrag vidkänts C-avdrag, åtnjutit tjänstledighet för ej privilegierad

sjukdom, svag hälsas vårdande eller enskild angelägenhet av vikt eller åt­

njutit semester, vid tjänstledighet för sjukdom kommande år icke må åt­

njuta förmånen av visst antal dagar med oavkortad lön förrän han full­

gjort tjänstgöring minst 90 dagar. Även för tjänstemän med rätt till ferier

kan en längre tids tjänstledighet medföra en försämring av eljest utgående

löneförmåner. Sålunda gäller att dylik tjänsteman skall vidkännas A-avdrag

under ferierna, därest han under de båda senaste terminerna före feriernas

början åtnjutit tjänstledighet av här ovan omförmält slag — dock ej en­

skild angelägenhet av vikt — i sådan omfattning att återstoden icke uppgår

till 60 dagar.

För vissa tjänstemän vid försvaret samt lots- och fyrstaten gäller särskil­

da bestämmelser angående antalet dagar, varunder oavkortad lön må åt­

njutas vid sjukdom.

Tjänsteman tillhörande avdragsgrupp 2 skall vid tjänstledighet för sjuk­

dom, som ej är föranledd av olycksfall i arbete eller därmed i förmånshän-

seende likställd sjukdom, ävensom för tvångsvis anordnad läkarundersök­

ning, vidkännas B-avdrag. Tiden, varunder lön med B-avdrag må åtnjutas,

är begränsad till högst 180 dagar av ett och samma kalenderår eller vid

sjukdom, som fortgår över årsskifte, högst 180 dagar i en följd. För tid

därefter skall tjänstemannen vidkännas C-avdrag. För sådan tjänsteman

tillhörande grupp 2, som åtnjuter läsårsdaglön, skall angivna tid av högst

180 dagar beräknas för ett och samma läsår eller, vid sjukledighet såväl vid

slutet av ett läsår som vid början av närmast följande, för anställningstid

vilken bortsett för tiden mellan läsåren fortgått i en följd.

Behovet av sjukledighet skall i regel styrkas genom av verks- eller tjäns-

teläkaren utfärdat intyg. Någon allmän föreskrift härom finnes dock ej med­

delad. Av en av sjukvårdsutredningen gjord undersökning framgår, att ett

stort antal myndigheter icke kräver läkarintyg då fråga är om sjukledighe­

ter om högst 3 dagars varaktighet.

Kungl. Maj:ts proposition nr 217

Löneförmåner vid tjänstledighet för svag hälsas vårdande

Bestämmelserna om lön vid tjänstledighet för svag hälsas vårdande, då

behovet av ledighet härför är behörigen styrkt, har i reglementet samman­

förts med bestämmelserna om lön vid sjukdom. Tjänstemän tillhörande

grupp 3 äger att vid dylik ledighet behålla lönen efter B-avdrag utan tids­

begränsning, medan tjänstemän tillhörande avdragsgrupperna 1 och 2 där­

under skall vidkännas C-avdrag. Ledighet av här ifrågavarande slag torde

i regel beviljas i omedelbar följd med tjänstledighet för sjukdom men kan

även beviljas i annat fall. Detta slag av ledighet torde förekomma i mycket

begränsad omfattning.

Kungl. Maj:ts proposition nr 217

27

Sjuklönebestämmelser i andra författningar än Saar

För sådana speciella grupper av statliga och icke-statliga anställningsha-

vare, som uppbär lön enligt av staten fastställt särskilt avlöningsreglemente

och som innehar däri upptagna lönegradsplacerade tjänster, gäller i allt vä­

sentligt samma bestämmelser i fråga om löneavdrag, indelning i avdrags-

grupper samt löneförmåner vid tjänstledighet för sjukdom, tvångsvis an­

ordnad läkarundersökning eller svag hälsas vårdande som för tjänstemän

underkastade Saar. De avlöningsreglementen som här åsyftas är avlönings-

reglementet för folkskolan, avlöningsreglementet för kgrkomusiker, avlö-

ningsreglementet för övning slärare, prästlönereglementet, avlöningsregle­

mentet för statsunderstödda folkhögskolor och lantbruksundervisningsan-

stalter m. m. samt polislönereglementet.

De i 28 § Saar intagna särskilda bestämmelserna om löneförmåner åt

tjänsteman, som har mer än 45 dagars årlig ferietid eller åtnjuter läsårs­

daglön, äger motsvarande tillämpning i fråga om lärare underkastad avlö­

ningsreglementet för övningslärare eller något av de för det statsunderstödda

skolväsendet gällande avlöningsreglementena. Läsårsdaglön enligt sagda reg­

lementen åtnjutes av extra lärare vid folkskola, extra ordinarie och extra

ämneslärare vid statsunderstödd folkhögskola samt sådan extra ordinarie

eller extra ämneslärare vid lantmannaskola eller lanthushållsskola, vilken

är anställd för kortare tid än 42 veckor för år, dock minst för 21 veckor.

Anställningshavare, som åtnjuter läsårsdaglön, är icke berättigad till ferier.

I fråga om vissa speciella lärargrupper tillämpas bestämmelser, som något

avviker från huvudbestämmelserna. Ordinarie och extra ordinarie övnings­

lärare vid fortsättningsskola eller folkhögskola äger icke rätt till ferier och

ferielön. Den lön, som utgår till extra ordinarie övningslärare vid fortsätt­

ningsskola och till ordinarie eller extra ordinarie övningslärare vid folkhög­

skola, skall anses inbegripa även ersättning för semester. Med hänsyn till

det sätt, på vilket lönen för här omhandlade övningslärare beräknas, skall

för dessa tillämpas ett A-avdrag, som för varje undervisningstimme utgör

en tredjedel av A-avdraget för dag enligt statens löneplansförordning. För

vissa i 13 § avlöningsreglementet för övningslärare närmare angivna lärare

gäller att de, ehuru berättigade till semester, skall vidkännas A-avdrag vid

tjänstledighet för sjukdom, som ej är föranledd av olycksfall i arbete.

De i 25 § I prästlönereglementet intagna bestämmelserna om löneavdrag

vid tjänstledighet äger icke tillämpning å biskop.

Även i andra författningar än avlöningsreglementen har meddelats be­

stämmelser om lön eller arvode under tjänstledighet för sjukdom m. m. Så­

dana bestämmelser återfinnes bl. a. i kungörelsen den 8 september 1950 (nr

495) angåndc timarvoden till vissa lärare vid civila och militära skolor, kun­

görelsen den 6 juni 1952 (nr 466) med vissa avlöningsbestämmelser för be­

fattningshavare vid statens krisorgan, kungörelsen den 4 juni 1954 (nr 533)

angående försvarets reservstater, kungörelsen den 5 juni 1953 (nr 528) an­

gående statsunderstödda handelsgymnasier och kungörelsen den 22 juni 1951

28

(nr 586) angående statsbidrag till centrala verkstadsskolor. Även bestäm­ melserna om löneförmåner för personal vid försvarets reserver innehåller särskilda sjuklöneregler.

Kungl. Maj:ts proposition nr 217

Förhållandet mellan a ena sidan Saar och å andra sidan olycksfallsförsäkringslagen, lagen om

försäkring för yissa yrkessjukdomar samt militärersättningsförordningen

Enligt 3 § nu gällande olycksfallsförsäkringslag äger Kungl. Maj :t från tillämpningen av denna lag undantaga arbetare, som användes till arbete för statens eller kommuns räkning och vilka på grund därav tillförsäkrats ersättningar vid olycksfall i arbete, som finnes väsentligen motsvara ersätt­ ningarna enligt lagen. Bemyndigandet har hittills ej utnyttjats i vidare mån än att viss personal vid försvarsväsendet undantagits från försäkringen. Den­ na personal har i stället hänförts under militärersättningsförordningen.

Genom kungörelse den 30 juni 1942 (nr 678) har förordnats att, då stats­ anställd skadats genom olycksfall i arbete, statsverket skall utge ersättning enligt olycksfallsförsäkringslagen, i den mån ej i anledning av olycksfallet på grund av eljest gällande bestämmelser sådant understöd utgår, som en­ ligt 11 § lagen får avdragas från ersättningen enligt densamma.

Några föreskrifter, som bestämmer förhållandet mellan å ena sidan de löneförmåner, som enligt Saar tillkommer statens tjänstemän, och å andra sidan de ersättningar, som utgår enligt olycksfallsförsäkringslagen eller lagen om försäkring för vissa yrkessjukdomar, har icke intagits i Saar. För sådana icke-statliga anställningshavare, å vilka Saar är tillämpligt, har ett dylikt sammanträffande av förmåner delvis reglerats genom särskilda bestämmelser i 19 § Saar och 10 § TB Saar. Dessa bestämmelser innebär, att lönen till dylik tjänsteman skall, om han uppbär livränta enligt olycksfallsförsäk­ ringslagen eller lagen om försäkring för vissa yrkessjukdomar på grund av arbete i statlig eller kommunal tjänst, nedsättas med belopp motsvarande livräntans storlek, såvida ej Kungl. Maj :t på särskild framställning annat medgiver. Det åligger den som uppbär livränta alt anmäla detta till veder­ börande myndighet. I övriga av staten utfärdade avlöningsreglementen har bestämmelser intagits, som på enahanda sätt reglerar de fall då rätt till lön och livränta samtidigt föreligger.

Är anställningshavare med lön enligt Saar eller annat av staten fastställt avlöningsreglemente berättigad till sjukpenning enligt någon av nyssnämnda lagar eller är statlig tjänsteman berättigad till livränta på grund av olycks­ fall i arbete eller yrkessjukdom, regleras samordningen mellan dessa försäk­ ringsförmåner och de utgående löneförmånerna enbart av bestämmelserna i 11 § olycksfallsförsäkringslagen.

I 1 mom. första stycket av nyssnämnda paragraf stadgas bl. a., att om arbetsgivaren enligt annan lag eller särskild författning eller på grund av egen utfästelse är skyldig att vid skada till följd av olycksfall i arbete ut­ giva avlöning, pension eller annan ersättning, som helt eller delvis utgör understöd på grund av olycksfallet, avdrages från sjukpenning, livränta eller

29

annan ersättning, som utgives enligt olycksfallsförsäkringslagen, vad i an­

ledning av olycksfallet för motsvarande ändamål av arbetsgivaren utgites

för tid, under vilken ersättningen utgår. Avdrag må dock endast äga rum, om

arbetsgivaren på grund av understödet erhållit lindring i försäkringsavgif­

ten. För understöd vid sjukdom, vilket av arbetsgivaren utgives, må avdrag

ske även om motsvarande lindring i försäkringsavgiften ej ägt rum, och äger

arbetsgivaren i dylikt fall att av försäkringsinrättningen återfå vad som

på grund av sålunda utgivet understöd avdragits från ersättningen enligt

olycksfallsförsäkringslagen. I samma moments fjärde stycke stadgas att om

den skadade innehar eller erhåller anställning med lön, bestämd i författning

eller eljest fastställd av statlig myndighet utan att därvid angivits att å lönen

avdrag må göras för livränta i anledning av olycksfall i arbete, skall vid till-

lämpningen av första stycket lönen till den del densamma motsvarar den

skadade tillerkänd dylik livränta anses utgöra understöd på grund av olycks­

fallet, dock må livräntan utgå om och i den mån särskilda förhållanden där­

till föranleda. Sådana särskilda förhållanden har ansetts föreligga dels

då skadan medfört ökade levnadskostnader för den skadade, dels ock då

denne på grund av skadan nödgas avstå från en lönande bisyssla eller blir

oanvändbar i viss kvalificerad tjänstgöring, som är förenad med särskild

ersättning. Prövningen, huruvida dylika förhållanden skall anses föreligga

och med vilket belopp livräntan i förekommande fall skall utbetalas, an­

kommer på riksförsäkringsanstalten.

Såsom tidigare anförts äger anställningshavare underkastad något av de

av staten utfärdade avlöningsreglementena vid tjänstledighet på grund av

olycksfall i arbete eller yrkessjukdom åtnjuta oavkortad lön, anställnings­

havare tillhörande grupp 3 utan tidsbegränsning och anställningshavare

tillhörande grupp 2 under 180 dagar. En jämförelse mellan de enligt regle­

mentena utgående lönebeloppen och de på grund av försäkringen utgående

sjukpenningbeloppen utvisar, att lönebeloppen är betydligt högre. Detta är

förhållandet även om man tager hänsyn till att anställningshavare tillhörande

grupp 2 efter 180-dagarsperiodens utgång vidkännes B-avdrag. Då de löne­

förmåner (understöd), som enligt de av staten fastställda avlöningsregle­

mentena utgår vid tjänstledighet på grund av olycksfall i arbete eller yrkes­

sjukdom, sålunda överstiger den från försäkringen utgående sjukpenningen,

äger tjänstemannen på grund av nyssnämnda bestämmelser i 11 § olycks­

fallsförsäkringslagen icke utfå sjukpenningen. I de fall vederbörande myn­

dighet icke står självrisk äger denna uppbära sjukpenningen. Det må fram­

hållas att bl. a. statsbidrag till lärarlön skall minskas med det belopp, som

huvudmannen äger uppbära i sjukpenning på grund av lärarens olycksfall

i tjänsten eller i tjänsten ådragen yrkessjukdom. Detta gäller även för det

fall att huvudmannen står självrisk.

I fråga om livränta innebär de angivna samordningsreglerna, att en stat­

lig tjänsteman, som tillerkänts livränta av riksförsäkringsanstalten och

som kvarstår i tjänst, äger utbekomma livräntan endast om och i den mån

riksförsäkringsanstalten på grund av särskilda förhållanden så bestäm­

mer. Sådan ickc-statlig anställningshavare, som uppbär lön enligt av staten

Kungl. Maj. ts proposition nr 217

30

fastställt avlöningsreglemente, äger däremot utfå honom tillerkänd livränta

men skall i gengäld vidkännas avdrag å lönen med ett belopp motsvarande

livräntans storlek. Föreligger förenämnda särskilda förhållanden beträf­

fande dylik anställningshavare, beror på Kungl. Maj:ts prövning om och i

vad mån avdrag för livräntan skall göras å lönen.

Såsom förutsättning för att avdrag å sjukpenning skall kunna ske, gäller

enligt 11 § 1 mom. olycksfallsförsäkringslagen bl. a. att arbetsgivaren skall

utge ersättning, som helt eller delvis utgör understöd på grund av olycks­

fallet. Utgår icke avlöning under tid, för vilken rätt till sjukpenning före-

ligger, äger den skadade följaktligen uppbära sjukpenningen. Detta är bl. a.

fallet beträffande dels anställningshavare tillhörande avdragsgrupp 1 och

dels sådana lärare, som är anställda mot läsårsdaglön för tid, som infaller

mellan terminerna.

Slutligen må erinras om att sjukpenningen enligt 25 § olycksfallsför­

säkringslagen kan nedsättas i fall, där olycksfallet föranletts av att den

skadade ej ställt sig till efterrättelse gällande anordning eller föreskrift

om åtgärder för undvikande av olycksfall och omständigheterna är sådana,

att han därigenom måste anses ha gjort sig skyldig till grov vårdslöshet

eller att den skadade varit av starka drycker berusad. Bestämmelsen har

bl. a. tillämpats vid trafikolycksfall. Någon motsvarighet till denna bestäm­

melse finnes ej meddelad i avlöningsreglementena. Kungl. Maj :t torde

emellertid vara oförhindrad att med stöd av stadgandet i 27 § A 1 mom.

andra stycket Saar besluta om nedsättning av lönen i dylikt fall.

Utgår sjukpenning eller livränta enligt förordningen den 2 juni 1950

(nr 261) om ersättning i anledning av kroppsskada, ådragen under militär­

tjänstgöring, och rätt till löneförmåner enligt av staten utfärdat avlönings­

reglemente samtidigt föreligger, regleras sammanträffandet av de olika för­

månerna genom bestämmelserna i 11 § sagda förordning. Denna paragraf

överensstämmer till sitt innehåll med 11 § olycksfallsförsäkringslagen.

B. Lagarna om allmän sjukförsäkring och yrkesskadeförsäkring

Bestämmelser i sjukförsäkringslagen

Enligt lagen om allmän sjukförsäkring (SFL) skall varje i riket bosatt

svensk medborgare i princip vara medlem i allmän sjukkassa och därmed

vara försäkrad enligt lagen. Medlemskapet gäller från och med ingången av

kalendermånaden näst efter den, varunder vederbörande fyllt 16 år. Sjuk-

vårdsförsäkringen är obligatorisk för alla medlemmar i sjukkassan och om­

fattar även barnen till dessa. Medlem, vars årsinkomst av förvärvsarbete

uppgår till minst 1 200 kronor, skall vara sjukpenningförsäkrad. Varje sjuk-

penningförsäkrad medlem är tillförsäkrad grundsjukpenning av 3 kronor

för dag. Till sjukpenningförsäkrad medlem, som har ett eller flera hemma­

varande barn under 16 år, vilka är sjukvårdsförsäkrade såsom barn till

medlemmen, utgår barntillägg till grundsjukpenningen med 1 krona för ett

eller två barn, 2 kronor för tre eller fyra barn samt 3 kronor för fem eller

Kungl. Maj.ts proposition nr 217

Kungl. Maj. ts proposition nr 217 31

flera barn. De sjukkassemedlemmar, som har en årsinkomst av tjänst upp­ gående till minst 1 800 kronor, är obligatoriskt försäkrade för tilläggssjukpenning. Tilläggssjukpenningens storlek är beroende av den sjukpenning­ klass, till vilken medlemmen hör. Sjukkassan skall inplacera medlemmarna i sjukpenningklass alltefter storleken av deras årsinkomst av tjänst. Inpla­ ceringen skall ske på grundval av uppgifter från medlemmarna själva men viss kontroll skall utövas av sjukkassan. Har någon genom oriktiga uppgif­ ter hänförts till för hög sjukpenningklass, kan sjukkassan reducera sjuk­ penningen. Vid inplaceringen i sjukpenningklass skall regelbundet åter­ kommande inkomster av bisysslor, övertidsarbete o. d. medräknas ävensom mera regelbundet återkommande minskningar i arbetsinkomsten på grund av exempelvis deltidsarbete och arbetslöshet. Under tid, då sjukpenningför- säkrad medlem lider av sjukdom eller därav förorsakat tillstånd av arbets­ oförmåga eller nedsatt arbetsförmåga, må hans sjukpenningförsäkring icke ändras, förrän hans rätt till sjukpenning upphört till följd av de i 29 § in­ tagna bestämmelserna om sjukhjälpstid eller på den grund att han efter utgången av den i yrkesskadeförsäkringslagen stadgade samordningstiden blir berättigad till sjukhjälp enligt sistnämnda lag.

Det åligger den försäkrade att inom 14 dagar till kassan anmäla sådan stadig­ varande förändring i inkomsten, som är av betydelse för inplacering i sjukpen­ ningklass. Därest avdrag å arbetstagarens lön göres för pensioneringsändamål, skall vid bestämmandet av årsinkomsten endast räknas med nettoavlö­ ningen. Utgöres lönen helt eller delvis av naturaförmåner, skall dessa upp­ skattas efter de regler, som tillämpas vid taxering till kommunal inkomst­ skatt.

Sjukpenningens storlek varierar enligt följande tabell.

Sjukpen­

Årsinkomsten av tjänst

De första 90 dagarna av Följande dagar

ning-

uppgår

en sjukperiod för vilka

av sjukperioden

klass

till

men ej till

sjukpenning utgår

kr

nr

kr

kr

kr

1

_

1800

3

3

2

1800

2 400

4

4

3

2 400

3 000

5

5

4

3100

3 600

6

5

5

3 600

4 200

7

6

6

4 200

5 000

8

6

7

5 000

5 800

9

7

8

5 800

6 800

10

7

9

6 800

8 400

12

8

10

8 400 10 200

14

9

11

10 200 12 000

16

10

12

12 000 14 000

18

11

13

14 000

20

12

Vid avvägningen av sjukpenningens storlek har eftersträvats att under de första 90 dagarna av sjukhjälpstiden i skalans högre inkomstlägen ernå en kompensation av omkring två tredjedelar av inkomstbortfallet efter käll- skatteavdrag och i skalans lägsta och mellersta inkomstlägen en något bättre kompensation än i de högre. 1 detta sammanhang bör observeras, att sjuk­ penningen är skattefri ävensom att den utgår jämväl för under sjukhjälps­ tiden infallande sön- och helgdagar. Vid bestämmandet av den tid, efter

32

vilken sjukpenningen skall nedsättas, medräknas även tid, för vilken sjuk­

penning utgivits under de 60 dagar, som närmast föregått sjukperioden.

Sjukpenning utgår vid varje sjukdom för högst 730 dagar, dock för högst

90 dagar för tid efter utgången av den månad, varunder försäkrad fyllt 67

år eller varunder försäkrad börjat uppbära folkpensionsförmån i annan form

än ålderspension, så länge denna förmån åtnjutes. Vid beräknandet av sjuk-

hjälpstiden tillämpas en medicinsk sammanläggningsregel, innebärande att

samtliga sjukperioder, som föranletts av en och samma sjukdom, summe­

ras. Såsom undantag härifrån gäller, att därest försäkrad under mer än

två år varit fullt arbetsför (bortsett från kortare medicinskt sett fristående

sjukdom), därefter inträffande sjukdom skall anses utgöra ny sjukdom,

även om medicinskt samband föreligger med en tidigare sjukdom.

Vid varje sjukperiod tillämpas en karenstid av 3 dagar, den dag sjuk­

domsfallet inträffade inräknad. Under denna tid utgår ingen sjukpenning

från försäkringen. Därest ny sjukperiod inträffar inom 20 dagar efter en

föregående sjukperiods slut, skall perioderna i karenshänseende räknas så­

som en sj ukperiod.

Förorsakar sjukdom, utan att medföra förlust av arbetsförmågan, ned­

sättning av denna med minst hälften, skall halv sjukpenning utges.

Då medlemmen är intagen på sjukvårdsanstalt, ersättes sjukpenningen

med hempenning. Hempenningen är lika stor som sjukpenningen, minskad

med 3 kronor om dagen, dock med högst hälften av sjukpenningen. För

kvinna, som har barn under 10 år i hemmet, får hempenningen dock icke

understiga 3 kronor om dagen. Hon skall dessutom äga uppbära barntillägg

till hempenning med 2 kronor om dagen, såframt hon icke har mer än 4

hemmavarande barn under 16 år, som är sjukvårdsförsäkrade såsom barn

till henne, i vilket fall hon på grund av huvudregeln om barntillägg blir

berättigad till sådant tillägg med 3 kronor.

Sjukpenning utgår icke för tid, då försäkrad fullgör värnplikt eller då

han för brott eller alkoholism tagits i förvar på det allmännas bekostnad.

Försäkrad, som äger rätt till grundpenning enligt lagen om moderskaps-

hjälp, må ej uppbära grundsjukpenning för tiden från och med förloss-

ningsdagen till och med den fyrtiofjärde dagen därefter. Tilläggssjukpen-

ning utgår ej för dag, för vilken försäkrad äger rätt till tilläggspenning en­

ligt nyssnämnda lag.

Under vissa förutsättningar kan sjukpenningen innehållas eller reduce­

ras av sjukkassan, exempelvis då försäkrad vid sjukdom vägrar underkas­

ta sig vård av läkare eller gör sig skyldig till grov ovarsamhet ur hälsosyn­

punkt.

Kungl. Maj:t äger från den obligatoriska sjukpenningförsäkringen i dess

helhet eller viss del därav undantaga arbetstagare, som på grund av lag

eller författning, utfärdad av Kungl. Maj :t, eller bestämmelse, som beslutats

av kommun, äger uppbära lön vid sjukdom. Har sådan arbetstagare icke

eller endast delvis undantagits från sjukpenningförsäkringen, äger arbets­

givaren i arbetstagarens ställe hos sjukkassan uppbära arbetstagaren till-

Kungl. Maj:ts proposition nr 217

33

Kungl. Maj.ts proposition nr 217

kommande sjukpenning jämte barntillägg, i den mån nämnda sjukhjälp icke överstiger den utbetalda lönen.

Kostnaderna för den obligatoriska sjukförsäkringen fördelas mellan de försäkrade, arbetsgivarna och staten. Försäkringsavgifterna för den obli­ gatoriska sjukförsäkringen avser dels sjukvårdsförsäkringen, dels försäk­ ringen för grundsjukpenning (jämte barntillägg) och dels försäkringen för tilläggssjukpenning. I kostnaderna för den obligatoriska sjukförsäkringen skall även inräknas kostnaderna för moderskapshjälpen enligt 1954 års lag om moderskapshjälp. Avgift för sjukvårdsförsäkringen skall erläggas av alla sjukkassemedlemmar, vilkas till statlig inkomstskatt taxerade inkomst upp­ går till minst 1 200 kronor (för makar avses härvid den gemensamma in­ komsten) och som icke uppbär folkpensionsförmån. Avgift för försäkringen för grundsjukpenning skall erläggas av de sjukkassemedlemmar, som är sjuk- penningförsäkrade, under förutsättning att deras taxerade inkomst uppgår till nyss angivet belopp. De avgifter, som nu nämnts, skall, om de tillsam­ mans överstiger 2 procent av den taxerade inkomsten (för makar räknas härvid hälften av den sammanlagda taxerade inkomsten belöpa å vardera), nedsättas till 2 procent av nämnda inkomst. Avgift för försäkring för till- läggssjukpenning skall erläggas av medlem, som är försäkrad för sådan sjukpenning.

De nämnda avgifterna skall emot medlemmen framstå såsom en enda avgift. Sjukförsäkringsavgifterna skall uttagas tillsammans med de all­ männa skatterna. De kommer alltså att få preliminärt erläggas under det år de avser och blir slutligt debiterade året därpå. Uppbördsmyndigheterna skall inleverera det påförda beloppet till sjukkassan, varför staten kommer att få svara för restantierna.

Sjukförsäkringsavgifterna kommer att något variera inom olika sjukkas­ sor. Det ankommer på riksförsäkringsanstalten att fastställa dessa avgifter. Något beslut i detta hänseende har ännu icke fattats av anstalten. För be­ räkning av preliminär skatt för år 1955 har anstalten emellertid fastställt följande genomsnittsavgifter.

Kr

Enbart sjukvårdsförsäkrad ...................................................................... 30 Sjukvårds- och sjukpenningförsäkrad Den årliga arbetsförtjänsten Sjukpenninguppgår klass till men ej till kr kr nr

1800

1800

2 400

2 400

3 000

3 000

3 600

3 600

4 200

4 200

5 000

5 C00

5 800

5 800

6 800

6 800

8 400

8 400

10 200

10 200

12 000

12 000 14 000 14 000

1

2 3 4

r>

«

7

8

9

10

11 12 13

58 66 73 78 85 90 98 103 115 127 139 152 164

8 Bihang till riksdagens protokoll 7954. 1 samt. Nr 217

34

Arbetsgivarbidraget till sjukförsäkringen skall utgöra 1,14 procent av

det lönebelopp, som ligger till grund för beräkning av avgifterna till yrkes­

skadeförsäkringen, vilket bl. a. innebär, att hänsyn icke tages till arbets­

tagares lön i vad den överstiger 15 000 kronor för år räknat. Bidraget skall

uttagas tillsammans med sistnämnda avgift och det för varje år inflytande

beloppet skall fördelas mellan centralsjukkassorna.

Statsbidragen till den obligatoriska sjukförsäkringen är av fyra slag, näm­

ligen sjukhjälpsbidrag, medlemsbidrag, avgiftslindringsbidrag och avgifts-

ersättningsbidrag. Sjukhjälpsbidraget utgör 50 procent av utgifterna för lä­

karvård, resor och grundsjukpenning samt 75 procent av utgifterna för

barntillägg. Till ulgifterna för sjukhusvård utgår intet statsbidrag. Med­

lemsbidraget varierar mellan olika delar av riket och utgör 4 kronor, 4 kro­

nor 50 öre eller 5 kronor per medlem och år. Avgiftslindringsbidraget utgår

med det belopp, som erfordras för att såsom förut berörts nedsätta vissa

sjukkassemedlemmars avgifter för sjukvårdsförsäkringen och försäkringen

för grundsjukpenning till 2 procent av den taxerade inkomsten. Avgiftser-

sättningsbidraget utgör 10 kronor för varje sjukkassemedlem, som icke är

skyldig erlägga avgift till sjukvårdsförsäkringen.

Kungl. Maj.ts proposition nr 217

Bestämmelser i yrkesskadeförsäkringslagen

Genom lagen om yrkesskadeförsäkring (YL) har en samordning mellan

sjukförsäkringen och yrkesskadeförsäkringen införts. Enligt lagen skall

person, som är både sjukförsäkrad och obligatoriskt yrkesskadeförsäkrad,

vid yrkesskada erhålla ersättning från yrkesskadeförsäkringen först sedan

viss tid, den s. k. samordningstiden, gått till ända. Samordningstiden omfat­

tar tiden t. o. m. nittionde dagen efter olycksfallsdagen eller, vid annan ska­

da än olycksfallsskada, dagen då skadan yppades; dock skall samordnings­

tiden upphöra senast den dag då rätt till livränta från yrkesskadeförsäk­

ringen föreligger. Under samordningstiden äger den skadade, så framt han

är försäkrad enligt SFL, rätt att erhålla sjukhjälp från allmän sjukkassa en­

ligt sistnämnda lags regler på samma sätt som vid sjukdom i allmänhet. Är

den skadade icke försäkrad enligt sagda lag, t. ex. en här i riket ej mantals­

skriven utlänning, äger han under samordningstiden uppbära ersättning en­

ligt YL med belopp, som han skulle ha uppburit i sjukhjälp från allmän

sjukkassa, därest han omfattats av den obligatoriska sjukförsäkringen.

Enligt YL är i princip varje arbetstagare i allmän eller enskild tjänst för­

säkrad för yrkesskada. Vid bestämmandet av arbetstagarebegreppets inne­

börd skall — enligt uttalande i den till grund för lagen liggande propositio­

nen — de regler, som gäller inom den allmänna civilrätten och som utbildat

sig vid tillämpningen av semesterlagen, vara avgörande.

Försäkringen är dels obligatorisk och dels frivillig. Den äger rum i riks-

försäkringsanstalten men kan på vissa i lagen angivna villkor även ske i

ömsesidigt försäkringsbolag. Kostnaden för den obligatoriska försäkringen

35

bestrides, med bidrag av statsmedel till omkostnaderna, genom försäkrings­ avgifter, som erlägges av arbetsgivaren.

I likhet med vad som gäller enligt 1916 års olycksfallsförsäkringslag äger Kungl. Maj :t från försäkringen undantaga arbetstagare, som är anställda hos staten eller kommun och som på grund härav tillförsäkrats sådana er­ sättningar vid yrkesskada, som finnes väsentligen motsvara försäkrings­ förmånerna. Kungl. Maj:t äger likaledes meddela sådana från lagens be­ stämmelser avvikande föreskrifter, som finnes böra gälla i anledning av att arbetstagare, vilka är anställda hos annan än staten, på grund av sin an­ ställning är tillförsäkrade pensioner av statsmedel vid arbetsoförmåga till följd av yrkesskada eller andra mot försäkringsförmånerna svarande förmå­ ner, som helt eller delvis bekostas av staten.

Med yrkesskada skall enligt lagen förstås

a) skada till följd av olycksfall i arbetet,

b) skada, som eljest orsakats av arbetet och framkallats genom inverkan av ämne eller strålande energi, samt

c) i den mån Kungl. Maj :t så föreskriver skada, som annorledes än ge­ nom olycksfall orsakats av arbetet och framkallats genom inverkan av en­ sidiga, ovanliga eller ovanligt ansträngande rörelser, av fortgående, upprepat eller ovanligt tryck, av skakningar eller vibrationer från maskiner eller verktyg eller av buller eller smitta.

Vilka yrkessjukdomar, som skall anses förorsakade genom inverkan av något av de under c) angivna förhållandena, kommer att anges i en av Kungl. Maj :t fastställd förteckning.

Med skada avses kroppsskada ävensom skada å konstgjord lem eller där­ med jämförlig anordning, som är i bruk för sitt ändamål. Solsting, värme­ slag, förfrysning, inflammation i arbetsvalk ävensom skada genom meka­ nisk inverkan under högst några få dagar skall alltid anses ha uppkommit genom olycksfall.

Till olycksfall i arbetet hänföres jämväl olycksfall vid färd till eller från arbetsstället, såframt färden föranledes av och står i nära samband med ar- betsanställningen.

En viss utvidgning av försäkringsskyddet mot skador till följd av olycks­ fall i arbete har skett genom att skyddet, i motsats till vad nu gäller, ut­ sträckts till att omfatta jämväl olycksfall, som träffar den försäkrade vid utförande i det egna hemmet av arbete för arbetsgivarens räkning. Även i fråga om de s. k. färdolycksfallen har en viss uppmjukning skett genom att nuvarande kravet på omedelbart samband mellan färden och arbetsanställ- ningen ersatts med ett krav på nära samband.

På grund av försäkringen erhåller den skadade ersättning för kostnader för läkarvård o. d. och för inkomstbortfall förorsakat av att arbetsförmågan på grund av yrkesskada helt förlorats eller blivit nedsatt med minst en tion­ del. Ersättningen i vad den avser inkomstbortfallet utgår antingen i form av sjukpenning eller i form av livränta. Storleken av dessa förmåner är lik­

Kungl. Maj.ts proposition nr 217

36

som i nuvarande olycksfallslagstiftning beroende bl. a. av den skadades år­

liga arbetsförtjänst. Såsom årlig arbetsförtjänst skall i princip anses det be­

lopp, vartill den skadades inkomst av förvärvsarbete, utan hänsyn till över­

gående sjukdom, tillfälligt övertidsarbete eller annan särskild omständig­

het, vid tiden för skadans inträffande kan antagas uppgå för år räknat. I

motsats till vad som gäller inom sjukförsäkringen skall vid arbetsför­

tjänstens beräknande hänsyn tagas icke enbart till inkomst av tjänst utan

även till inkomst av arbete i egen rörelse. Uppgår den årliga arbetsför­

tjänsten icke till 1 200 kronor, skall den beräknas till detta belopp. Översti­

ger den årliga arbetsförtjänsten 15 000 kronor, tages överskjutande belopp

icke i beräkning.

Förorsakar yrkesskada efter samordningstidens utgång sjukdom, äger den

skadade uppbära hel sjukpenning för varje dag sjukdomen medför förlust

av arbetsförmågan och halv sjukpenning för varje dag arbetsförmågan till

följd av sjukdomen är nedsatt med minst hälften. Sjukpenningen bestäm­

mes efter den sjukpenningklass, till vilken den skadade med hänsyn till sin

årliga arbetsförtjänst är att hänföra. Sjukpenningklasserna och beloppet av

hel sjukpenning finnes angivna i en i 13 § YL intagen tabell. I fråga om in­

komstgränserna för de olika sjukpenningklasserna samt antalet sjukpen­

ningklasser överensstämmer denna tabell helt med den som gäller inom den

allmänna sjukförsäkringen. De i förstnämnda tabell upptagna sjukpenning­

beloppen motsvarar de belopp, som inom den allmänna sjukförsäkringen ut­

går under de första 90 dagarna av en sjukperiod, för vilka sjukpenning ut-

gives. För tid efter den månad, varunder den försäkrade fyllt 67 år, sker

dock en nedsättning av sjukpenningen. Enär de inom yrkeskadeförsäkring­

en gällande reglerna angående den årliga arbetsförtjänstens beräknande kan

vara förmånligare för den skadade än motsvarande regler inom sjukförsäk­

ringen, kan den skadade komma att inom yrkesskadeförsäkringen hänföras

till högre sjukpenningklass än den som varit bestämmande för hans sjuk­

penning under samordningstiden. Efter samordningstidens utgång må sjuk­

penningen icke utgå efter sjukpenningklass med lägre nummer än den sjuk­

penningklass, till vilken den skadade hör enligt SFL, och ej heller med

lägre belopp än som skulle ha utgått i sjukpenning från allmän sjukkassa,

därest skadan ej utgjort yrkesskada.

För tid, varunder den skadade tillerkänd livränta på grund av sjukdom

skall utbytas mot sjukpenning, må hel sjukpenning jämte barntillägg icke

utgå med lägre belopp än som motsvarar den tillerkända livräntan för dag

räknad.

Bestämmelserna i SFL om barntillägg till sjukpenning samt om hempen­

ning gäller även inom yrkesskadeförsäkringen.

Har yrkesskada efter upphörande av därav förorsakad sjukdom medfört

under längre eller kortare tid bestående förlust av arbetsförmågan eller ned­

sättning av densamma med minst en tiondel, utgives under tiden livränta

till den skadade. Medför samma yrkesskada ånyo sjukdom, på grund varav

Kungl. Maj:ts proposition nr 217

sjukpenning skall utgå, äger den skadade dock icke uppbära livräntan un­ der sjukdomstiden.

I fall då den skadade under längre tid är ur stånd att reda sig själv, kan den skadade tillkommande sjukpenning eller livränta förhöjas med vård­ bidrag.

I 25 § YL har intagits bestämmelser om avdrag från ersättning enligt la­ gen, i fall där den försäkrade genom avlönings- eller pensionsbestämmelser eller dylikt är tillförsäkrad annat understöd av motsvarande slag. Bestäm­ melserna motsvarar i sak dem som är intagna i 11 § nuvarande olycksfalls­ försäkringslag. Beträffande innehållet i sagda paragraf torde få hänvisas till den redogörelse härför, som tidigare lämnats.

Sjukpenning jämte barntillägg samt livränta till den skadade må skäligen nedsättas, såframt den försäkrade ådragit sig skadan vid förövande av hand­ ling, för vilken straff genom lagakraftägande dom ådömts honom, eller, se­ dan skadan inträffat, gör sig skyldig till grov ovarsamhet ur hälsosynpunkt eller medvetet eller av grov vårdslöshet lämnar oriktig eller vilseledande uppgift angående förhållande, som är av betydelse för rätten till ersättning.

I lagen föreskrives skyldighet för arbetstagaren att ofördröjligen under­ rätta arbetsgivaren eller arbetsföreståndaren om inträffad yrkesskada samt för arbetsgivaren att enligt de föreskrifter, som meddelas av Kungl. Maj :t, anmäla skadan till den allmänna sjukkassa, i vilken den skadade är försäk­ rad, eller i förekommande fall direkt till den försäkringsinrättning, som skall utge ersättningen.

Annan enligt YL utgående ersättning än livränta är helt skattefri.

Kungl. Maj:ts proposition nr 217 37

C. Sjuklönesakkunnigas förslag

I sitt den 24 mars 1954 avgivna betänkande förordar sjuklönesakkunniga vissa riktlinjer för lösning av frågan om samordning mellan den obligato­ riska sjukpenningförsäkringens förmåner och de löneförmåner, som enligt bestämmelserna i 28 § I punkt 6 b) Saar utgår till tjänsteman vid tjänstledig­ het för sjukdom. De sakkunniga redovisar även sin inställning till frågan om tjänstemännens löneförmåner vid tjänstledighet på grund av olycksfall i arbete eller därmed i förmånshänseende för närvarande likställda orsaker för tid, varunder yrkesskadeförsäkringen samordnats med den allmänna sjukförsäkringen. De sakkunniga ingår däremot ej på prövning av frågan om eventuell kompensation för de avgifter, tjänstemännen kommer att få erlägga vid ett inordnande i sjukpenningförsäkringen. Denna fråga anser de sakkunniga böra lösas i samband med frågan om kompensation för av­ gifterna för sjukvårdsförsäkringen.

Av sjuklönesakkunniga övervägda alternativ för samordningsfrågans lösning

1. Lösning i enlighet med 1945 års lönekommittés ställningstagande. Vid 1945 års lönekommittés förhandlingar med vederbörande personalorganisa­ tioner rådde enighet om att avlöning vid sjukdom borde utgå även efter det en allmän sjukförsäkring genomförts. Därvid förutsattes dock, att sjukav­ löningen skulle minskas med det belopp, som på grund av sjukförsäkring­ en skulle tillkomma tjänstemannen i form av sjukpenning (inklusive even­ tuella tillägg). Detta belopp borde inlevereras till verket, som till tjänste­ mannen skulle utbetala ett belopp, motsvarande den oreducerade sjukav­ löningen. Sjukavlöningens oreducerade belopp borde icke få understiga sj ukpenningbeloppet.

Sjuklönesakkunniga, som ansett sig i första hand böra taga ställning till frågan huruvida en samordning kan ske i enlighet med 1945 års lönekom- mittés ställningstagande, har funnit, att de förutsättningar, på vilka kom­ mitténs ställningstagande byggde, i väsentlig mån förändrats genom de ändringar, som vid 1953 års riksdag vidtagits i den allmänna sjukförsäk­ ringen. De sakkunniga erinrar härvid om att medan sjukpenningen i den obligatoriska sjukpenningförsäkringen enligt sjukförsäkringslagens tidigare lydelse inskränkte sig till 3 kronor 50 öre för dag jämte maketillägg å 2 kronor och barntillägg med 50 öre för barn och dag, sjukpenningen efter genomförandet av 1953 års ändringsbeslut kommer att uppgå till belopp, som varierar mellan 3 och 20 kronor, vartill kommer barntillägg med 1—3 kronor för dag. Sjukpenningförmånerna kommer sålunda att uppgå till helt andra belopp än dem man räknade med, då 1945 års lönekommitté hade att ta ställning till frågan. Vidare erinras om att i prop. 1954: 64 fram­ lagts förslag om skattefrihet för den del av sjuklönen som motsvarar sjuk­ penningens belopp. Om detta förslag genomföres, skulle, framhåller de sak­ kunniga, vid en samordning på sätt lönekommittén ifrågasatt, en betydan­ de överkompensation komma att uppstå. Vid sjukledighet skulle en tjänste­ man sålunda bli betydligt bättre ställd än om han tjänstgjorde. Med hänsyn härtill har de sakkunniga funnit en lösning av samordningsfrågan i enlig­ het med lönekommitténs ställningstagande icke möjlig. 2

2. Sjuklöneförmånernas slopande. Sjuklönesakkunniga har ansett, att sjukpenningbeloppen genom den vid 1953 års riksdag beslutade höjningen kommer att uppgå till sådan storlek, att i allmänhet ett gott skydd för in­ komstbortfallet under sjukdom skapats i inkomstlägen upp till 16 000 å 17 000 kronor om året. I anledning härav har de till behandling upptagit frågan, om sjuklöneförmåner över huvud taget bör utgå till de anställnings- havare, varom här är fråga, efter det att sjukförsäkringsreformen genomförts.

De sakkunniga har härvid konstaterat, att de för närvarande till de anställda utgående sjuklöneförmånerna i regel är förmånligare än sjukförsäkrings­ lagens sjukpenningförmåner även med hänsyn tagen till sjukpenningens skattefrihet. Endast i vissa undantagsfall, främst avseende de till avdrags- grupp 2 hänförliga tjänstemännen, kan sjukpenningförmånerna komma att

38

Kungl. Maj. ts proposition nr 217

3S

visa sig fördelaktigare än nu utgående sjuklön. Ett borttagande av sjuklöne­

förmånerna liar synts de sakkunniga därför endast böra ske under förut­

sättning, att de anställda försäkringsvägen kan erhålla ersättning för det

skydd de förlorar, därest i stället för hittillsvarande sjuklöneförmåner en­

dast sjukpenningförsäkringens förmåner skulle utgå. De kostnader, som er­

hållandet av detta skydd skulle åsamka tjänstemännen, borde därvid täckas

genom lönekompensation. Då de anställda ur försäkringssynpunkt repre­

senterar olika »risker» alltefter kön, åldersgrupper, hälsotillstånd, m. in.,

torde försäkringspremierna vid »individuella» försäkringar hos försäkrings­

företag komma att variera högst avsevärt. Med hänsyn härtill har de sak­

kunniga bedömt det som omöjligt att på grundval av kostnaderna för »indi­

viduella» försäkringar rättvist kunna kompensera tjänstemännen för de

minskade förmånerna. De sakkunniga framhåller, att det i många fall dess­

utom är tvivelaktigt, om en individuell försäkring med hänsyn exempelvis

till vederbörandes hälsotillstånd överhuvudtaget kan erhållas till överkom­

lig kostnad.

De sakkunniga har även undersökt, huruvida icke de anställda genom

kollektiva försäkringar skulle kunna erhålla det önskade skyddet. I en kol­

lektiv försäkring utjämnas nämligen premierna mellan goda och dåliga

»risker». Denna försäkringsform kräver emellertid en praktiskt taget full­

ständig anslutning av den grupp, som är föremål för försäkringen. En sådan

anslutning torde enligt de sakkunnigas uppfattning knappast kunna ernås

utan en enhetligare organisation av de anställda än som för närvarande

finnes. Vidare framhålles, att vid sådan försäkring bör, om icke administra­

tionskostnaderna skall bli för stora, inkasseringen av försäkringsavgifterna

samt kontakten i övrigt mellan försäkringsföretaget och försäkringstagarna

för de anställdas räkning ombesörjas av något gemensamt organ, närmast

vederbörande personalorganisation. Organisationssplittringen torde medföra

svårigheter även härutinnan. Med hänsyn till det anförda har de sakkunniga

funnit sig kunna utgå från att de anställda genom kollektiva försäkringar icke

kan beredas ett skydd, som kompenserar dem för vad de skulle förlora,

därest endast sjukpenningsförsäkringens förmåner skulle utgå.

Mot bakgrunden av det anförda har de sakkunniga ansett sig icke kunna

förorda ett fullständigt borttagande av sjuklöneförmånerna vid sjukförsäk-

ringsreformens genomförande.

3. Undantagande från den obligatoriska sjukpenningförsäkringen. Enligt

28 § sjukförsäkringslagen äger Kungl. Maj :t från sjukpenningförsäkringen

i dess helhet eller viss del därav undantaga arbetstagare, som på grund av lag

eller författning, utfärdad av Kungl. Maj:t, eller bestämmelse, som beslutats

av kommun, äger uppbära lön vid sjukdom. Efter att ha redogjort för de

uttalanden, som gjorts i denna fråga dels i prop. 1953: 178 angående änd­

ringar i lagen om allmän sjukförsäkring och dels i andra lagutskottets ut­

låtande (nr 35) i anledning av sagda proposition, anför de sakkunniga bl. n.

följande.

Kungl. Maj.ts proposition nr 217

40

Ett undantagande skulle så till vida medföra en förenkling av förevarande

problem som den från arbetsgivaren utgående sjuklönen i så fall komme

att till fullo beskattas, varför de speciella svårigheter, som såsom fram­

går av det följande äro förknippade med värderingen av sjukpenningen

med hänsyn till densammas skattefrihet, skulle minskas.

Betydande administrativa svårigheter skulle emellertid uppkomma vid

en lösning i enlighet med detta alternativ. Då bland ifrågavarande tjänste­

mannakategorier förekomma anställningshavare, vilkas sjuklöneförmåner en­

ligt gällande bestämmelser äro sämre än de som komma att utgå på grund

av sjukpenningförsäkringen, skulle i vart fall icke samtliga ifrågavarande

tjänstemän kunna undantagas. Vissa besvärliga avgränsningsproblem skulle

härigenom uppkomma.

Sjukförsäkringslagen medgiver icke undantagande av den kollektivavtals-

anställda personalen inom statsförvaltningen från någon del av sjukförsäk­

ringen. Detsamma gäller alla i enskild tjänst anställda. Komplikationer

skulle uppstå genom den överflyttning, som på vissa håll inom statsför­

valtningen, särskilt inom försvaret, förekommer från kollektivavtalsanställ-

ning till tjänstemannaanställning samt vice versa. Dessutom äger i icke

obetydlig utsträckning en cirkulation rum mellan statliga och icke-statliga

anställningar. Ett undantagande av de personalgrupper, å vilka de statliga

avlöningsreglementena äro tillämpliga, skulle medföra att i viss utsträck­

ning samma personer än komme att vara sjukpenningförsäkrade, än icke.

Ett sådant förhållande vore enligt de sakkunnigas mening icke tillfredsstäl­

lande och skulle komma att medföra svårigheter såväl för sjukkassorna

som för myndigheterna.

Vidare framhålles att enligt vad de sakkunniga inhämtat från represen­

tanter för sjukkasseverksamheten skulle ett undantagande av vissa katego­

rier från sjukpenningförsäkringen medföra synnerligen stora administrativa

svårigheter för sjukkassorna.

Ett undantagande av tjänstemännen från sjukpenningförsäkringen skulle

även kunna ha vissa psykologiska konsekvenser. De sakkunniga uttalar

sålunda, att det kan komma att framstå såsom svårförståeligt för den en­

skilde tjänstemannen, att han icke kommer i åtnjutande av den skattefria

förmån, som tillkommer tjänstemän på den privata arbetsmarknaden och

att det kan befaras, att detta förhållande skulle skapa viss irritation.

Det förhållandet att tjänstemännen är tillförsäkrade bättre förmåner vid

tjänstledighet för sjukdom än som kommer att utgå enligt sjukpenningför­

säkringen har de sakkunniga icke ansett utgöra ett tillräckligt vägande skäl

för valet av undantagslinjen. Det framhålles i detta sammanhang, att även

ett stort antal privatanställda för närvarande åtnjuter en sjuklön, som är

bättre än den allmänna sjukförsäkringens förmåner. Slutligen erinras om

att SEL icke möjliggör något undantagande av de stats- och kommunal­

anställda tjänstemännen från sjukvårdsförsäkringen.

Av anförda skäl har de sakkunniga funnit, att ifrågavarande tjänstemän

icke bör undantagas från sjukpenningförsäkringen. Då samordningsfrågan

enligt de sakkunnigas uppfattning torde kunna lösas innevarande år, anses

ej heller ett provisoriskt undantagande behöva tillgripas.

Kungl. Maj. ts proposition nr 217

41

4. Sjuklön såsom komplement till sjukförsäkringens förmåner. Efter att ha övervägt olika utvägar för en lösning av de problem, som är förknippade med en samordning mellan sjukpenningförsäkringens förmåner och nuva­ rande sjuklöneförmåner, har de sakkunniga funnit den bästa lösningen ligga däri att för tjänstemännens del ett komplement till sjukförsäkringen skapas. Vid en samordning enligt denna linje kan enligt de sakkunniga två olika metoder väljas. Den ena innebär, att arbetstagaren från arbetsgivaren uppbär lön vid sjukdom och arbetsgivaren i arbetstagarens ställe hos sjuk­ kassan uppbär arbetstagaren tillkommande sjukpenning jämte barntillägg. Detta alternativ till samordningsfrågans lösning har av de sakkunniga be­ nämnts arbetsgivarinträdesalternativet. Enligt den andra metoden skall den anställde själv lyfta sin sjukpenning hos sjukkassan och arbetsgivaren endast ha att utbetala det tillskott till sjukpenningen, som kan befinnas vara er­ forderligt för att de olika förmånerna sammanlagt skall uppgå till den önskade nivån. De sakkunniga framhåller, att båda dessa alternativ kompliceras däri­ genom att skattefrihet avses skola gälla för sjukpenningen eller, i fall av arbetsgivarinträde, den del av sjuklönen, som motsvarar vad arbetsgivaren äger uppbära i sjukpenning från sjukkassan. Vare sig samordningsfrågan löses efter det ena eller det andra av dessa alternativ uppstår likartade av- vägningsproblem med hänsyn till skattefriheten. Sjukpenningens värde blir nämligen, framhåller de sakkunniga, på grund av skattefriheten beroende av en mångfald faktorer, bland vilka nämnes den statliga inkomstskattens uttagningsprocent, den kommunala utdebiteringens storlek, ortsgrupperingen, tjänstemannens civilstånd, förekomsten av sambeskattning eller biinkomster, möjligheterna att göra skatteavdrag samt sjukledigheter nas längd och fördel­ ning på olika kalenderår. De sakkunniga konstaterar i anslutning härtill, att sjukpenningens värde med hänsyn till skattefriheten icke kan generellt fast­ ställas i ett och samma inkomstläge. Förutsättningarna härför är alltför va­ rierande. Att med ett praktiskt användbart system räkna fram en komplette­ rande sjuklön, som tillsammans med sjukpenningens reella värde i de indi­ viduella fallen exakt överensstämmer med de nuvarande sjuklöneförmåner­ nas värde torde enligt de sakkunnigas mening icke låta sig göra. Då det gäller att beräkna sjukpenningens värde med hänsyn till skattefriheten måste därför vissa approximationer tillgripas. Såsom målsättning för sitt arbete har de sakkunniga uppställt skapandet av ett sjuklönesystem, som medför en sjuklön så avvägd, att denna tillsam­ mans med de från sjukpenningförsäkringen utgående förmånerna genom­ snittligt ger tjänstemännen ett skydd vid sjukdom, som så nära som möjligt motsvarar värdet av de nuvarande sjuklöneförmånerna. Samtidigt måste även uppställas krav på att de totala sjukförmånerna om möjligt avväges så, att desamma icke medför en överkompensation. De sakkunniga har slut­ ligen framhållit det angelägna i alt systemet blir enkelt i tillämpningen. Med utgångspunkt från denna målsättning har de sakkunniga övervägt, huruvida eu lösning av samordningsfrågan enligt detta huvudalternativ bör

Kungl. Maj.ts proposition nr 217

42

ske genom arbetsgivarinträde. Genom att vid en dylik anordning den av

staten utgivna sjuklönen avses skola bli skattefri till ett belopp motsvarande

sjukpenningen måste, för att tjänstemannen under sjukdom i avlöningshän-

seende icke skall bli bättre ställd än då han tjänstgör, den eljest utgående

lönen reduceras med minst så stort belopp, att den genom skattefrihe­

ten uppkomna vinsten elimineras. I fråga om avvägningen av det härför

erforderliga avdraget uttalar de sakkunniga att detta icke bör differentieras

efter civilstånd. Då ensamstående i allmänhet beskattas hårdare än gift,

bör vidare avdraget, på grund av i annat fall föreliggande överkompensations-

risker, i allmänhet göras större än vad som är motiverat med hänsyn till den

giftes skatteförhållanden. För att gift tjänsteman med barn skall erhålla

lämpligt avvägda sjukförmåner, har de sakkunniga funnit att det därvid

blir nödvändigt, att det enligt sjukpenningförsäkringen utgående barn till­

lägget utbetalas. Detta skulle kunna tänkas ske antingen genom arbetsgiva­

rens försorg eller ock så, att tillägget lyftes hos sjukkassan av den an­

ställde. De sakkunniga anför, att en lösning efter den förra linjen skulle

förorsaka administrativa svårigheter, varjämte en sådan lösning skulle kunna

medföra, att lönen framstår såsom avvägd efter behovsprövning, något som

icke överensstämmer med nutida lönesättningsprinciper. En lösning på så

sätt att sjukkassorna betalar ut barntilläggen direkt till de anställda skulle

förorsaka en komplicering av sjukkassornas arbete.

Såsom framgår av det tidigare anförda blir icke enbart de från anställ­

ningen utgående fasta löneförmånerna avgörande för en persons placering

i sjukpennmgklass. Placeringen kan nämligen påverkas av stadigvarande

inkomster av bisysslor m. in. En tjänsteman kan sålunda genom inkomster

från bisysslor eller genom att han enligt gällande avlöningsbestämmelser är

berättigad till särskilda ersättningar utöver lönen komma att placeras i högre

sjukpenningklass än vad som följer av hans löneklassplacering. Enligt de

sakkunniga torde detta komma att ske i ett relativt stort antal fall. Vid ett

arbetsgivarinträde skulle det enligt de sakkunnigas mening bli nödvändigt

att i sådana fall dela på sjukpenningen på så sätt, att myndigheten skulle

få behålla den del, som grundar sig på den anställdes lön, medan återstoden

antingen genom myndigheten eller sjukkassan skulle tillgodoföras den an­

ställde. Även denna omständighet finner de sakkunniga verka administrativt

tyngande.

De sakkunniga framhåller slutligen, att en lösning i enlighet med detta

alternativ skulle medföra ett omfattande avräkningsförfarande mellan myn­

digheterna och sjukkassorna. Även om ett mera summariskt avräkningsför­

farande skulle kunna tillämpas, torde myndigheterna bli nödsakade att för

varje sjukledig tjänsteman hos sjukkassan inhämta uppgift om sjukpen­

ningens storlek, då denna måste beaktas såväl vid källskatteavdragets ut­

räknande som då uppgifter lämnas till den årliga taxeringen. Dessutom

torde det, fortsätter de sakkunniga, bli nödvändigt för myndigheten att dag­

ligen mottaga och till vederbörande sjukkassor vidarebefordra sjukanmäl­

ningar, ett arbete, som måste verka tyngande särskilt med hänsyn till att

Kungl. Maj:ts proposition nr 217

43

tjänstemännen på en och samma arbetsplats beroende på mantalsskrivnings­ orten kan vara hänförda till olika sjukkassor.

Med hänsyn till de anförda omständigheterna har de sakkunniga funnit sig icke kunna tillstyrka en lösning av samordningsfrågan efter arbetsgivar- inträdeslinjen.

De administrativa svårigheter, som sålunda befunnits vara förknippade med ett arbetsgivarinträde, har synts de sakkunniga till största delen bli eliminerade, om de anställda får lyfta den sjukpenning, vartill de är berät­ tigade och såsom komplement därtill erhåller en sjuklön från myndigheten. Några svårigheter skulle icke uppstå, om den anställde på grund av inkomst av bisysslor in. in. höjts i sjukpenningklass. Arbetsgivaren skulle ej betung­ as med att stå som mellanhand mellan sjukkassorna och de anställda. Ur sjukkassornas synpunkt skulle, enligt vad de sakkunniga inhämtat från före­ trädare för dessa, detta system medföra avgjorda fördelar framför övriga alternativ till samordningsfrågans lösning. Såvitt de sakkunniga kunnat fin­ na, skulle svårigheterna, om denna linje väljes, begränsas till beräkningen av sjuklöneavdragens storlek. De sakkunniga har emellertid utfört beräk­ ningar, som enligt deras mening utvisar, att ett lämpligt avvägt sjuklöneav­ drag kan konstrueras. Vid prövning av de för- och nackdelar, som är förena­ de med de två linjer, efter vilka samordningen enligt huvudalternativet kan lösas, har de sakkunniga stannat för att förorda den sist angivna linjen, innebärande att de anställda själva lyfter sin sjukpenning hos sjukkassan.

I fråga om den närmare utformningen av samordningen enligt denna linje anför de sakkunniga.

En direkt motsvarighet kan emellertid därvid icke erhållas till de avdrags- fria sjukdagarna i nuvarande lönesystem. I stället har en anknytning till sjukpenningförsäkringens konstruktion måst göras på så sätt, att tjänste­ männen i allmänhet få vidkännas ett mindre löneavdrag under tid, då redu­ cerad sjukpenning utgår, än eljest. Avdraget bör enligt de sakkunnigas me­ ning i ett och samma inkomstläge endast differentieras med hänsyn till om reducerad sjukpenning utgår eller icke men i övrigt göras med lika belopp för dag. Avdragets storlek bör sålunda vara oberoende av om den anställde är gift eller ogift, om han har barn eller icke och utan hänsyn till den kommunala utdebiteringen på den anställdes hemort och den ortsgrupp, efter vilken den anställdes lön utgår in. in. De sakkunniga ha övervägt, huru­ vida en differentiering av sjukavdraget skulle kunna åstadkommas för de dagar i början av en sjukledighetsperiod, då sjukpenning icke utgår. Enligt sjukförsäkringslagen utgår icke sjukpenning för den dag insjuknandet äger rum och två dagar därefter. Dessutom finnas i lagen vissa sammanlägg- ningsregler av innebörd, att sjukperiod, som inträffar inom viss tid efter en föregående sjukperiods slut, icke skall betraktas som ny sjukperiod och därför 'icke medföra att ny karenstid räknas. Skulle den anställde erhålla full lön för de dagar, under vilka sjukpenning icke utgår, måste ur kontroll- synpunkt kontakt för varje sjukledighet äga rum mellan sjukkassan och myndigheten. Genom att sjuktiden i ett aktuellt tall kan komma alt beräk­ nas från olika tidpunkter av sjukkassan och myndigheten skulle det i annat fall kunna inträffa, att full lön och sjukpenning samtidigt utginge, ett för­ hållande, som enligt de sakkunnigas mening icke får förekomma. Det an­

Kungl. Maj. ts proposition nr 217

44

förda må belysas med följande exempel. Om en anställd blir sjuk en lördag­ eftermiddag, räknas sjukdagarna i sjukförsäkringslagens mening från och med lördagen och sjukpenning utgår sålunda från och med tisdagen. Sjuk­ ledighet från arbetet uttages däremot icke förrän på måndagen. I detta fall blir den reella karenstiden för den anställde sålunda blott en dag. Om den anställde blir sjuk en tisdag eftermiddag, utgår sjukpenning från och med fredagen. I arbetet torde regelmässig sjukledighet behöva uttagas från och med onsdagen, varför den verkliga karenstiden endast blir två dagar. Man kan av denna anledning icke välja den vägen att ge den anställde full lön under de tre första sjukdagarna utan att den anställdes sjukpenning­ förhållanden under liden undersökas. Delta skulle medföra en betydande administrativ belastning för såväl myndigheterna som sjukkassorna. En sådan differentiering anse sig de sakkunniga icke kunna förorda.

Som kompensation för den minskning av nu utgående sjuklöneförmåner, som uppstår på grund av att löneavdraget föreslås vara lika stort under den inom sjukförsäkringen gällande karens tiden som under tid då oreducerad sjukpenning utgår, bör enligt de sakkunnigas mening bättre löneförmåner i princip utgå vid vissa längre sjukledigheter. Den fördelning av sjuklönen, som härigenom skulle erhållas, har synts de sakkunniga tilltalande ur so­ cial synpunkt.

Enligt 25 § SFL skall för tid, då sjukpenningförsäkrad medlem åtnjuter sjukhusvård, i stället för sjukpenning utgivas hempenning. Denna utgår lör dag med belopp, motsvarande den sjukpenning, som eljest skolat utgå, minskat med 3 kronor, dock med högst hälften av sjukpenningens belopp. För kvinnlig medlem, som i hemmet har minst ett barn under tio år, vilket är sjukvårdsförsäkrat såsom barn till henne eller hennes make, skall hem­ penning dock utgöra minst 3 kronor för dag.

En lösning av samordningsfrågan på sätt de sakkunniga förordar skulle medföra, att, i fall då tjänsteman är intagen på sjukvårdsanstalt, en viss minskning av de eljest utgående sammanlagda förmånerna skulle inträffa. Minskningen motsvarar skillnaden mellan sjukpenningen och hempenning­ en med inräknande jämväl av värdet av skattefriheten för desamma. Enligt de sakkunnigas mening finnes goda skäl för en dylik minskning med hän­ syn till att den anställde under sjukhusvistelsen, som bekostas av sjukvårds- försäkringen, inbesparar vissa kostnader.

Enligt sjukförsäkringslagen kan sjukpenning utgå under högst 730 dagar vid varje sjukdom. Därefter blir den sjuke utförsäkrad men kan efter viss tid åter bli berättigad till sjukpenning. Beträffande sjuklöneförmåner till en utförsäkrad tjänsteman uttalar de sakkunniga, att vid tidpunkten för ut­ försäkringen förutsättningar i allmänhet bör finnas för ett bedömande av huruvida den anställde, om han har en pensionsgrundande tjänst, bör sjuk­ pensioneras. Enligt de sakkunnigas uppfattning kan det starkt ifrågasättas, om icke från denna tidpunkt, därest sjukpensionering icke anses böra äga rum, den anställdes löneförmåner ändock bör motsvara vad som skulle ha utgått till honom, om han blivit sjukpensionerad. Under hänvisning till att denna fråga nära sammanhänger med frågor, som är under bedömande hos 1951 års pensionsutredning, har de sakkunniga emellertid icke ansett sig

Kungl. Maj:ts proposition nr 217

Kungl. Maj:ts proposition nr 217 45

nu böra föreslå en sådan sjuklön, sedan utförsäkring ägt rum. De sakkun­ niga anser, att nuvarande A-avdrag tills vidare bör tillämpas under utför- säkringstiden.

I fråga om sjukavdragssystemets konstruktion innebär de sakkunnigas för­ slag såsom tidigare nämnts, att tjänsteman vid tjänstledighet för sjukdom skall vidkännas ett för dag beräknat löneavdrag. Löneavdraget föreslås vara lika stort under den inom sjukförsäkringen gällande karenstiden som under tid, då oreducerad sjukpenning utgår, samt vara något lägre under tid, då sjuk­ penningen utgår med belopp, som angives i kolumn 9 i den i 22 § SFL intagna tabellen (reducerad sjukpenning). Nuvarande bestämmelser om lön vid sjukdom skall sålunda enligt förslaget upphöra att gälla från och med tidpunkten för sjukförsäkringsreformens ikraftträdande. Löneavdragen kan enligt vad de sakkunniga uttalar upptagas i en tabell, vari för olika inkomst­ intervall angives de avdrag, som skall göras dels under tid, då reducerad sjukpenning utgår, och dels under annan tid. De sakkunniga framhåller, att såsom avdragstabellen konstrueras erfordras ingen ändring av densam­ ma vid ändring av lönenivån för här ifrågavarande tjänstemannagrupper. Systemet synes vidare bli enkelt att tillämpa.

De förordade riktlinjerna för sjuklönens konstruktion efter sjukförsäk­ ringsreformens genomförande bar, framhåller de sakkunniga, närmast av­ sett tjänstemän hörande till avdragsgrupp 3. De till avdragsgrupp 2 hän­ förliga tjänstemännens sjuklöneförmåner är för närvarande i allmänhet bättre än de förmåner, som skulle utgå på grund av sjukförsäkringslagens sjukpenningförsäkring, men sämre än de nu utgående sjuklöneförmånerna till tjänstemän i avdragsgrupp 3. Särskilt bör dock härvid observeras, att sjuklön till tjänstemän tillhörande avdragsgrupp 2 är begränsad till en tid av 180 dagar av ett och samma kalenderår. De sakkunniga har övervägt, huruvida för denna grupp särskilda sjuklönebestäinmelser bör skapas. De har emellertid funnit, att ett sådant särskilt system för denna mindre grupp skulle vara ägnat att komplicera sjuklönesystemet i sin helhet. Med hänsyn härtill har de sakkunniga ansett sig böra föreslå, att de av dem skisserade sjuklönebestämmelserna skall tillämpas även å de till avdragsgrupp 2 hän­ förliga tjänstemännen. Det förutsättes dock, att tjänsteman tillhörande av­ dragsgrupp 2 icke skall bli berättigad till sjuklön för tid efter det han blivit utförsäkrad. De sakkunniga uttalar, att de är medvetna om att förslaget kommer att innebära en icke oväsentlig förbättring för de anställda. Vad slutligen angår de tjänstemän, som hänföres till avdragsgrupp 1, bör dessa enligt de sakkunnigas mening icke erhålla några sjuklöneförmåner från myndigheten.

Sjuklönebestämmelsernas utformning beträffande lärare m. fl.

De förordade riktlinjerna för samordningsfrågans lösning har enligt vad de sakkunniga anför utformats närmast med tanke på tjänstemän, som åt­ njuter sjuklön enligt huvudbestämmelserna i Saar. I detta reglemente såväl

46

som i andra av staten utfärdade avlöningsreglementen finnes emellertid sjuklönebestämmelser, som avviker från dessa huvudbestämmelser. Sålunda gäller särskilda bestämmelser för dem, som åtnjuter ferier, exempelvis lä­ rare, i det att dessa i allmänhet icke är berättigade till oavkortad lön vid tjänstledighet för sjukdom.

Enligt de sakkunnigas mening bör, när nu ett helt nytt sjuklönesystem skapas, särbestämmelser av den natur, som nyss nämnts, undvikas. De sak­ kunniga föreslår därför, att de angivna riktlinjerna kommer till tillämp­ ning jämväl för sådana personalgrupper, som nu nämnts. Detta skulle, framhåller de sakkunniga, medföra en icke obetydlig förbättring för lärar­ personalen.

Kungl. Maj:ts proposition nr 217

Löneförmåner vid tjänstledighet för olycksfall i arbete och därmed för närvarande

likställd orsak

Enligt YL skall den allmänna sjukförsäkringen under viss tid samordnas med yrkesskadeförsäkringen. Samordningen innebär, såsom förut nämnts, att genom sjukförsäkringen och enligt för denna gällande bestämmelser skall regleras även sjukdomsfall, som föranletts av yrkesskada. Först sedan samordningstiden gått till ända äger arbetstagaren principiellt uppbära er­ sättning från yrkesskadeförsäkringen. Något konstaterande av huruvida yr­ kesskada föreligger eller ej blir på grund härav obehövligt i det stora fler­ talet fall.

Efter att ha erinrat om att enligt de statliga avlöningsbestämmelserna bättre sjuklöneförmåner utgår vid yrkesskador än vid övriga sjukdomar anför de sakkunniga att det, om så skulle ske även i fortsättningen under de första 90 dagarna, skulle bli nödvändigt att för de statsanställdas del all­ tid fastställa om en sjukdom är att hänföra till yrkesskada eller icke. I så fall skulle de åsyftade fördelarna med samordningen av sjuk- och yrkes­ skadeförsäkringarna komma att neutraliseras för en mycket betydande del av de försäkrade. Med hänsyn härtill har de sakkunniga ansett sig icke böra föreslå något avsteg från denna samordning för de statsanställdas del.

Vad sålunda förordats i fråga om yrkesskada under samordningstiden har synts de sakkunniga även böra tillämpas vid tjänstledighet för sådan sjukdom, som föranletts av våld eller misshandel, för vilken tjänstemannen blivit utsatt på grund av tjänsten ävensom vid i tjänsten ådragen smittsam sjukdom in. m.

Kungl. Maj. ts proposition nr 217 47

III. Löneförmåner vid tjänstledighet för havandeskap eller bamsbörd

A. Gällande bestämmelser

Vid tjänstledighet för havandeskap eller barnsbörd är kvinnlig tjänste­ man, underkastad av staten utfärdat avlöningsreglemente och tillhörig nå­ gon av avdragsgrupperna 2 eller 3, berättigad ati för en tid av högst 120 da­ gar uppbära lön, tjänsteman tillhörande grupp 2 med B-avdrag och tjänste­ man tillhörande grupp 3 med A-avdrag. Rätten att under dylik ledighet bibehålla viss del av lönen är begränsad till att gälla t. o. m. 120 :e dftgen från förlossningen. Tjänsteman, som tillhör avdragsgrupp 1, skall vid tjänst­ ledighet, som här avses, vidkännas C-avdrag.

Utöver stadgandet att lön med A- resp. B-avdrag icke må åtnjutas för så­ dan tid av ledigheten, som sträcker sig utöver 120 :e dagen från förlossning­ en, gäller inga särskilda villkor beträffande tjänstledighetens förläggning. Det står tjänstemannen sålunda fritt att helt eller delvis uttaga tjänstledig­

heten före förlossningen ävensom att uttaga ledigheten i ett sammanhang eller i flera perioder.

Därest kvinnlig tjänsteman insjuknar under tid, för vilken hon beviljats tjänstledighet för havandeskap eller barnsbörd, äger hon utbyta den bevil­ jade ledigheten mot sjukledighet. Det bör i detta sammanhang framhållas, att de fysiologiska besvär, som normalt åtföljer havandeskapet och förloss­ ningen, icke faller under begreppet sjukdom. Att avgöra, huruvida en kräm­ pa, som uppträder under havandeskapet eller efter förlossningen,,skall hän­ föras till sjukdom eller till ett mera normalt fysiologiskt besvär, är i många fall mycket vanskligt. Myndigheten torde härvidlag följa vad verksläkaren intygat.

För att tjänsteman vid tjänstledighet för havandeskap eller barnsbörd skall äga bibehålla viss del av lönen erfordras att havandeskapet styrkes, vilket i regel torde ske genom ett av verksläkaren utfärdat intyg härom. Krav på att behov av ledighet samtidigt skall föreligga finnes ej uppställt.

Det må framhållas att tjänstemännen icke är skyldiga underkasta sig ändringar i nu gällande bestämmelser rörande löneförmåner vid tjänstle­ dighet för havandeskap eller barnsbörd.

B. Lagen om moderskapshjälp

Av de nuvarande samhälleliga hjälpformerna vid havandeskap och barns­ börd kommer moderskapshjälpen och moderskapspenningen att upphöra vid ikraftträdandet av 1954 års lag om moderskapshjälp, under det att möd- rahjälpen tills vidare kommer att kvarstå såsom cn behovsprövad hjälpform vid sidan av den generellt utgående nya moderskapshjälpen.

Enligt lagen om moderskapshjälp äger varje kvinna, som är försäkrad enligt SFI-, att på grund av den obligatoriska försäkringen enligt sistnämnda lag vid havandeskap och barnsbörd erhålla moderskapshjälp.

48

Kungl. Maj:ts proposition nr 217

Moderskapshjälpen utgöres dels av ersättning för förlossningsutgifter och

dels kontant bidrag, benämnt moderskapspenning.

Till förlossningsutgifter hänföres utgifter för vård å förlossningsanstalt

samt för resor till och från sådan anstalt ävensom utgifter för läkarvård,

som erfordras vid förlossning annorstädes än å förlossningsanstalt.

Moderskapspenningen är uppdelad i ett fast grundbelopp, grundpenning,

och ett per dag utgående bidrag, tilläggspenning, samt i förekommande fall

barntillägg.

Grundpenning utgår vid enkelbörd med 270 kronor och vid flerbörd med

405 kronor. Av grundpenningen må 135 kronor lyftas förskottsvis, dock

tidigast 90 dagar före den beräknade nedkomsten och återstoden efter för­

lossningen, så snart det konstaterats att rätt därtill föreligger. Av grund­

penningens normalbelopp har 135 kronor beräknats utgöra ersättning för

anskaffningar och andra merutgifter i anledning av barnsbörden och 135

kronor ersättning för minskad arbetsförmåga under tiden närmast före och

efter nedkomsten. Av beloppet vid flerbörd kan ersättningen för anskaff­

ningar in. m. anses utgöra 270 kronor. Det må framhållas, att grundpen­

ningen tillkommer alla barnaföderskor, som är berättigade till moderskaps-

hjälp, och utgår oberoende av om kvinnan avstår från att utföra förvärvs­

arbete eller ej. Grundpenningen i sin helhet har beloppsmässigt avvägts så,

att den motsvarar grundsjukpenningen för 90 dagar. Beträffande grund­

penningens konstruktion har socialförsäkringsutredningen anfört följande.

Man bör hålla i minnet, att sjukpenningförsäkringen för den förvärvsar­

betande kvinnan avser att i första hand ersätta inkomstbortfall och i andra

hand vissa av sjukdomar föranledda utgifter och att samma försäkring för

den gifta hemmakvinnan avser att ersätta förlusten eller en stark nedsätt­

ning av arbetsförmågan och dessutom nyssnämnda utgifter. Även om hjälp­

behoven vid barnsbörd för båda kategorierna företer likheter med dem vid

sjukdom, framträder dock även vissa skillnader, bl. a. däri att kvinnorna

under tiden kring nedkomsten — frånsett barnsängstiden -—- i regel har kvar

en avsevärd del av sin arbetsförmåga och därför själva kan lägga hand vid

åtminstone huvuddelen av hushållsgöromålen och ta vård om barnen o. s. v.

Det synes därför rimligt att för båda kategorierna inrymma det för anskaff­

ningar avsedda beloppet i en grundpenning som motsvarar grundsjukpen­

ning för 90 dagar.

Till kvinna, som tidigare har minst ett hemmavarande barn under tio år,

utgår, om barnet är sjukvårdsförsäkrat såsom barn till henne eller hennes

make, barntillägg med 2 kronor för dag från och med förlossningsdagen till

och med tionde dagen därefter. Åtnjuter kvinnan fortsatt vård å förloss­

ningsanstalt eller sjukhusvård, är hon så länge denna vård varar berätti­

gad till barntillägg, dock högst under 44 dagar från förlossningsdagen.

Tilläggspenning utgår till kvinna, som omedelbart före nedkomsten eller

den beräknade tidpunkten därför under minst 270 dagar i följd varit obli­

gatoriskt försäkrad för tilläggssjukpenning. Tilläggspenning utgår med

samma belopp för dag, som kvinnan äger uppbära i tilläggssjukpenning för

de första 90 dagarna av en och samma sjukperiod. Då tilläggspenningen

Kungl. Maj. ts proposition nr 217 49

avser att i princip ersätta kvinnan för den arbetsinkomst, hon genom barna- födseln går förlustig, gäller såsom villkor för rätt till tilläggspenning att kvinnan, under den tid sådan förmån utgår, avhåller sig från förvärvsar­ bete. För rätt till tilläggspenning gäller dessutom att ledigheten skall utta­ gas i ett sammanhang. Under angivna förutsättningar utgår tilläggspen- ningen under högst 90 dagar med början tidigast från och med den fyrtio- femte dagen före den beräknade tidpunkten för nedkomsten och senast från och med förlossningsdagen. Därest kvinna efter förlossningen icke har barnet i sin vård och detta är beroende av annan orsak än sjukdom, utgår tilläggspenning endast till och med tjugosjunde dagen efter förlossnings­ dagen.

Kvinna, som önskar erhålla tilläggspenning för tid före förlossningen, skall i förväg göra anmälan därom till sjukkassan. I annat fall utgår till- läggspenning från och med förlossningsdagen. Framställning om tilläggs­ penning skall göras skriftligen till sjukkassan och innehålla en av kvinnan på heder och samvete avgiven försäkran om att hon, under de dagar till- läggspenningen avser, icke utför förvärvsarbete. Då det gäller tiden efter tjugosjunde dagen från förlossningen, skall kvinnan även avge försäkran om att hon har barnet i sin vård. Om barnet är intaget på sjukhus men kräver daglig omvårdnad av modern eller eljest endast tillfälligt vårdas av annan, torde detta enligt uttalande i prop. 1954: 144 ej böra medföra att kvin­ nans rätt till tilläggspenning upphör.

Kungl. Maj :t har bemyndigats att från rätten till moderskapspenning helt eller delvis undantaga arbetstagare, som på grund av lag eller författning, utfärdad av Kungl. Maj:t, eller bestämmelse, som beslutats av kommun, äger uppbära lön vid havandeskap eller barnsbörd. I fråga om rätt för arbetsgi­ vare, som utgivit lön till arbetstagare vid ledighet för havandeskap eller barnsbörd, att uppbära moderskapspenning, gäller samma bestämmelser som i fråga om sjukpenning. Bemyndigande för Kungl. Maj:t att undantaga försäkrade från rätten till moderskapspenning kan utnyttjas oberoende av om motsvarande undantagande göres i fråga om sjukpenning.

I 23 § SFL har intagits bestämmelser, som innehåller regler för det fall att rätt till moderskapspenning och sjukpenning skulle komma att föreligga samtidigt. Bestämmelserna innebär, att grundsjukpenning icke skall utgå för tiden från och med förlossningsdagen till och med den fyrtiofjärde da­ gen därefter. För denna tid ersättes kvinnan genom att hon i form av grund­ penning erhåller ett belopp motsvarande grundsjukpenningen för 45 dagar, dvs. med (3 X 45 = ) 135 kronor. Förhållandet mellan tilläggspenningen och tilläggssjukpenningen har reglerats på så sätt att tilläggssjukpenning ej utgår för dag, för vilken kvinna äger rätt till tilläggspenning enligt lagen om moderskapshjälp. Rätt till tilläggspenning föreligger såsom förut nämnts från och med förlossningsdagen eller den tidigare dag, från vilken tilläggs­ penning efter anmälan från kvinnan börjat utgå. Då tilläggspenning skall utgå under 90 dagar i följd, kan kvinna, som börjat lyfta tilläggspenning,

4

Dihang till riksdagens protokoll /954. I sund. .Yr 217

50

icke medgivas utbyte av tilläggspenning mot tilläggssjukpenning. Samord­ ningsreglernas verkan torde belysas av följande exempel.

En kvinna insjuknar 40 dagar före den beräknade nedkomsten och är sjuk till och med sextionde dagen efter nedkomsten. Om hon börjat lyfta tilläggs­ penning på fyrtiofemte dagen före nedkomsten, erhåller hon 1) 135 kronor av grundpenningen, vilket belopp hon kan uttaga tidigast på nittionde dagen före den beräknade nedkomsten samt därutöver 2) för de 5 första dagarna: tilläggspenning, 3) för de följande 40 dagarna: grundsjukpenning (för 37 dagar) -f- tilläggspenning, 4) för förlossningsdagen och därpå följande 44 dagar: grundpenning med 135 kronor + tilläggspenning, 5) för de följande 16 dagarna grundsjukpenning -j- tilläggssjukpenning. Därutöver kan kvin­ nan erhålla barntillägg enligt lagen om moderskapshjälp eller enligt SFL.

De förmåner, som utgår enligt lagen om moderskapshjälp, är skattefria. Moderskapshjälpen finansieras på så sätt alt ersättning för förlossnings- utgifter bestrides genom sjukvårdsförsäkringen, grundpenning genom för­ säkringen för grundsjukpenningen och tilläggspenning genom den obliga­ toriska försäkringen för tilläggssjukpenning. Statsbidrag avseende ersätt­ ning för förlossningsutgilter och grundpenning ävensom barntillägg utgår efter samma grunder, som gäller för sjukförsäkringen, dvs. med 50 pro­ cent av kostnaderna, såvitt angår läkarvård, resor till och från förlossnings- anstalt samt grundpenning och 75 procent av kostnaderna för barntillägg. Till tilläggspenning utgår arbetsgivarbidrag i samma omfattning som till tilläggssjukpenning. Arbetsgivarbidraget till sjukförsäkringen har med an­ ledning härav fastställts till 1,14 procent av de lönesummor — avseende manliga anställda såväl som kvinnliga •—• som enligt SFL skall ligga till grund för arbetsgivarbidragets bestämmande.

Kungl. Maj.ts proposition nr 217

C. Sjuklönesakkunnigas förslag

Sjuklönesakkunniga har i sin promemoria till behandling upptagit de konsekvenser, som skulle uppstå, om ett undantagande av de statsanställ­ da m. fl. från rätten till moderskapspenning icke skulle ske, och konsta­ terar, att de kvinnliga statstjänstemännen vid tjänstledighet för havande­ skap eller barnsbörd i så fall skulle efter sjukförsäkringsreformens genom­ förande komma att åtnjuta förmåner, vilka väsentligt skulle överstiga nu utgående löneförmåner. I den mån moderskapspenningen är avsedd att er­ sätta den förlust, som den kvinnliga tjänstemannen lider på grund av mins­ kad arbetsförmåga, har den ett med nu utgående löneförmåner ensartat syfte. Då dubbelkompensation för denna förlust enligt de sakkunnigas me­ ning icke bör ifrågakomma, måste antingen tjänstemännen helt eller del­ vis undantagas från rätten till moderskapspenningen eller också vidkän­ nas minskning i sina löneförmåner. Beträffande frågan vilken av dessa båda linjer, som bör väljas för den sålunda erforderliga samordningen av förmånerna, framhåller de sakkunniga att moderskapshjälpen utgår såsom obligatorisk förmån på grund av den allmänna sjukförsäkringen och erin­

Kungl. Maj.ts proposition nr 217 51

rar i samband härmed om att de i sitt betänkande den 24 mars 1954 för­ ordat en samordning mellan nu enligt avlöningsreglementena utgående sjuk­ löneförmåner och förmånerna från den allmänna sjukförsäkringen enligt den sist angivna linjen. Med hänsyn härtill har det för de sakkunniga framstått som naturligt, att denna linje även väljes i fråga om samordning­ en mellan löneförmånerna vid tjänstledighet för havandeskap eller barns­ börd och den på grund av den obligatoriska försäkringen utgående moder- skapshjälpen. De sakkunniga förordar därför, att samordningsfrågan i prin­ cip löses efter liknande riktlinjer som de som förordats i sjuklönefrågan. En lösning enligt dessa linjer innebär, att tjänstemannen lyfter moder- skapspenningen hos sjukkassan och att myndigheten såsom komplement härtill utger viss lön.

Vad beträffar den närmare utformningen av de regler, enligt vilka sam­ ordningen bör ske, och avvägningen av de löneförmåner, som bör utgå un­ der ledigheten, erinrar de sakkunniga om att kvinnlig tjänsteman tillhö­ rande avdragsgrupp 2 eller 3 är ,berättigad att vid tjänstledighet för ha­ vandeskap eller barnsbörd bibehålla viss del av lönen under 120 dagar; dock högst till och med 120 :e dagen från förlossningen. De sakkunniga, som icke ifrågasätter någon ändring vare sig ifråga om denna tidsperiod eller det avdrag, som enligt nu gällande bestämmelser skall tillämpas vid le­ dighet av här ifrågavarande slag, föreslår, att tjänstemannen utöver nu utgå­ ende avdrag skall vidkännas ytterligare löneavdrag med ett sammanlagt belopp motsvarande värdet av den del av grundpenningen, 135 kronor, som utgör ersättning för minskad arbetsförmåga, och tilläggspenningen för 90 dagar. Någon minskning av avlöningsförmånerna för den del av grund­ penningen, 135 kronor (vid flerbörd 270 kronor), som schematiskt beräknats utgöra täckning för anskaffningskostnader m. m. i sammanhang med barns­ börd, anser de sakkunniga sålunda icke böra äga rum. Denna del av grund­ penningen har synts de sakkunniga utgöra en social förmån av speciell natur. Vid beräknandet av värdet av förmånerna enligt moderskapshjälps- lagen bör enligt de sakkunnigas mening för enkelhetens skull även bortses från att barntillägg med 2 kronor för dag under i allmänhet 10 dagar ut- gives till kvinna, som tidigare har minst ett hemmavarande barn under 10 år. Beräknandet av avdraget anses i övrigt böra ske enligt i huvudsak sam­ ma grunder som föreslagits i fråga om sjukpenningavdraget. I likhet med vad som gäller för beräknandet av detta avdrag föreslås sålunda, att hän­ syn även skall tagas till den skattefrihet, som gäller för moderskapspen- ningen. Under framhållande av att de tjänstemän det här är fråga om till alldeles övervägande del är sambeskattade förordar de sakkunniga, att av- dragsbeloppet i detta fall beräknas med beaktande av den marginalskatt, som gäller för sambeskattade.

Den tid, varunder förmånerna enligt moderskapslijälpslagen utgår, kom­ mer icke alltid att infalla under tid, då tjänsteman samtidigt åtnjuter lön enligt avlöningsbestämmelserna. Beträffande frågan hur det på grund av moderskapspenningens utgående erforderliga avdragsbeloppet i anledning

52

Kungl. Maj.ts proposition nr 217

härav skall fördelas på de 120 dagar, varunder ledighet för havandeskap eller barnsbörd enligt avlöningsbestämmelserna högst må åtnjutas, uttalar de sakkunniga, att de i första hand undersökt, huruvida avdragsbeloppet bör fördelas med lika belopp för dag under hela nyssnämnda tidsperiod. Fördelen med en sådan anordning skulle, framhåller de sakkunniga, up­ penbarligen ligga däri, att redogöraren i de allra flesta fall skulle kunna tillämpa samma avdrag under hela ledighetsperioden. De sakkunniga har emellertid funnit, att vid en lösning enligt denna linje betydande admini­ strativa olägenheter skulle uppkomma i det fall utbyte av havandeskaps- ledighet mot sjukledighet sker. Med hänsyn till sistnämnda förhållanden har de sakkunniga ansett en fördelning av avdragsbeloppet över hela le­ dighetsperioden icke lämplig.

De sakkunniga har därefter övervägt, huruvida det framräknade totala avdragsbeloppet bör fördelas med lika belopp för dag, då tilläggspenning utgår (alternativ I), eller under de första 90 dagarna av den tidsperiod om 120 dagar, varunder tjänstledighet med A- resp. B-avdrag må åtnjutas (al­ ternativ II). Beträffande alternativ I anför de sakkunniga.

Då något formellt hinder att helt eller delvis uttaga ledigheten före den beräknade tidpunkten för nedkomsten icke föreligger, kan vid en anknyt­ ning av avdraget till de dagar, då tilläggspenning utgår, den situationen uppkomma, att kvinnan under dagar, då hon är berättigad till tilläggspen­ ning, redan uttagit 120 dagars ledighet med A- resp. B-avdrag och därför får vidkännas C-avdrag. Vissa ojämnheter kunna därvid uppkomma förså- vitt icke en reglering av förmånerna i efterhand äger rum. En sådan reg­ lering skulle i allmänhet innebära att tjänstemannen till myndigheten i ef­ terhand finge inbetala vad hon lyft för mycket i lön på grund av att det sär­ skilda avdraget icke eller endast delvis verkställts.

De av de sakkunniga påtalade ojämnheterna vid en lösning enligt alter­ nativ I skulle enligt vad de sakkunniga framhåller icke uppkomma, därest det totala avdragsbeloppet fördelas med lika belopp per dag under de första 90 dagarna av havandeskapsledigheten (alternativ II) och tjänstemannen uppbär tilläggspenning för hela den 90-dagarsperiod, under vilken rätt härtill föreligger, något som väl regelmässigt kommer att ske. Avdragsbe- loppets uttagande kan emellertid komma att i tiden icke alltid sammanfalla med den tid, under vilken tilläggspenning i verkligheten uppbäres. I de fall tjänstemannen icke är berättigad uppbära tilläggspenning för 90 dagar, antingen på den grund att hon inträder i tjänst före utgången av den tid, för vilken hon eljest äger åtnjuta förmånen, eller därför att hon efter tju­ gosjunde dagen från och med förlossningen icke har barnet i sin vård, och hon dessförinnan haft ledighet för havandeskap eller barnsbörd under fle­ ra dagar än vad hon åtnjutit tilläggspenning för, kommer hon, om alterna­ tiv II väljes, på grund av avdragets konstruktion att under ledigheten få vidkännas för stort avdrag. För sådana sannolikt icke ofta förekommande fall finner de sakkunniga det skäligt att återbäring äger rum av det av- dragsbelopp, tjänstemannen fått vidkännas för mycket, sedan hon genom intyg styrkt, för vilka dagar tilläggspenning utgått.

Kungl. Maj:ts proposition nr 217 53

Vid valet mellan de båda alternativen har de sakkunniga funnit över­ vägande skäl tala för alternativ II.

De sakkunniga övergår därefter till att diskutera vissa speciella fall, som kan uppstå vid en samordning i enlighet med alternativ II och beträf­ fande vilka de sakkunniga övervägt, huruvida särskilda föreskrifter bör meddelas.

De sakkunniga framhåller, att fall kan uppkomma, då en kvinnlig tjäns­ teman tillhörande avdragsgrupp 2 eller i undantagsfall avdragsgrupp 3 un­ der ledighet för havandeskap eller barnsbörd icke blir berättigad till till- läggspenning på den grund att hon under 270 dagar omedelbart före ned- komsten icke haft en årsinkomst av tjänst om minst 1 800 kronor. Då avdraget för moderskapspenning enligt vad de sakkunniga föreslagit bör konstrueras med utgångspunkt bl. a. från att kvinnan är berättigad upp­ bära tilläggspenning för 90 dagar, blir avdraget för stort, i de fall tilläggs- penning icke utgår. De sakkunniga har emellertid icke funnit det påkallat, att för de säkerligen mycket få fall det här kan bli fråga om föreslå in­ förandet av ett särskilt avdrag, konstruerat med utgångspunkt från att en­ dast grundpenning utgår. Den försämring, som härigenom skulle uppstå för en del av de kvinnliga tjänstemännen med 6 men ej 9 månaders an­ ställning, anser de sakkunniga vara sådan, att den utan vidare motväges av de väsentliga fördelar för tjänstemännen, som de sakkunnigas förslag i övrigt innebär.

Ett annat fall av sammanträffande förmåner uppstår, om kvinnan in­ sjuknar under tid, då hon åtnjuter tjänstledighet för havandeskap och under sjukledigheten uppbär grundsjukpenning eller tilläggssjukpenning eller båda dessa förmåner samtidigt. De sakkunniga erinrar om att enligt de i SFL intagna samordningsreglerna grundsjukpenningen under en period av 45 dagar räknat från och med förlossningsdagen skall anses avlöst av grundpenningen samt att tilläggssjukpenning ej utgår för dag, för vilken för­ säkrad äger rätt till tilläggspenning, Föreligger under havandeskapslediglie- ten sjukdomstillstånd före eller efter den tidsperiod kvinnan är berättigad till tilläggspenning och uppbär hon i anledning av sjukdomen såväl grund­ sjukpenning som tilläggssjukpenning, erhåller hon enligt vad de sakkunni­ ga uttalar under havandeskapsledigheten försäkringsförmåner, som sam­ manlagt betydligt kan överstiga dem som ligger till grund för avdragets konstruktion. För att kvinnan i sådant fall icke skall erhålla bättre för­ måner än de sakkunniga velat uppnå vid den föreslagna samordningen, bör enligt de sakkunnigas mening föreskrifter utfärdas av innebörd att, om kvinna under beviljad ledighet för havandeskap eller barnsbörd uppbär tilläggssjukpenning, den beviljade ledigheten skall utbytas mot sjukledig­ het och sjukpenningavdrag tillämpas.

Föreligger sjukdomstillstånd under tid kvinnan är berättigad till tilläggs­ penning och uppbär hon i anledning därav grundsjukpenning, erhåller hon

enligt vad de sakkunniga framhåller utöver de förmåner — 135 kronor av grundpenningen jämte 90 X tilläggspenningen —- varpå havandeskaps-

54

avdraget konstruerats ett belopp motsvarande grundsjukpenningen X det

antal dagar, för vilka denna utgår. Detta belopp har av de sakkunniga be­

räknats maximalt kunna uppgå till /3 X (90 — 45) =/ 135 kronor. För

att eliminera denna vinst skulle särskilda avdragsregler behöva utformas,

vilket i hög grad skulle komplicera samordningsbestämmelserna. De sak­

kunniga föreslår därför, att i dylika fall någon reglering icke verkställes.

I de fall sjukdomstillstånd föreligger under tid, då tilläggspenning utgår,

och tjänstemannen önskar utbyta havandeslcapsledigheten mot sjukledig­

het, anser de sakkunniga att detta liksom nu bör få ske och sjukpenning-

avdrag i stället för havandeskapsavdrag tillämpas. För att den kvinnliga

tjänstemannen i dylikt fall icke skall komma i sämre läge än om sjukdom

ej inträffat, har de sakkunniga funnit, att hon för det antal dagar, varmed

havandeskapsledigheten förlänges, måste befrias från havandeskapsavdrag,

trots att hon icke fått vidkännas sådant avdrag under sammanlagt 90 dagar.

De sakkunniga har slutligen framhållit, att tjänstemännen icke är skyl­

diga att underkasta sig ändringar i nu gällande bestämmelser om löneför­

måner vid tjänstledighet för havandeskap eller barnsbörd. För att undvika

den dubbla lönekompensation, som skulle uppkomma, därest tjänsteman vid

dylik ledighet skulle bli berättigad uppbära såväl lön med A- resp. B-avdrag

som moderskapspenning, bör enligt de sakkunnigas mening för sådana

tjänstemän, som icke vill underkasta sig ändring i nu gällande bestämmel­

ser, ett personligt undantagande från rätten till moderskapspenning ske.

Med hänsyn till de fördelar, som en övergång till de föreslagna nya löne-

bestämmelserna innebär för de anställda, kan antalet tjänstemän, som

önskar kvarstå på de gamla bestämmelserna, förväntas bli obetydligt.

Kungl. Maj:ts proposition nr 217

IV. Sjukvårdsförmåner

A. Gällande bestämmelser

Grundläggande bestämmelser i Saar

De i 3 avd. 7 kap. Saar meddelade bestämmelserna om sjukvård äger i

huvudsak tillämpning på tjänstemän tillhörande de i reglementet angivna

avdragsgrupperna 2 och 3. Dessa tjänstemän erhåller — enligt vad som i

sjukvårdskapitlet närmare föreskrives eller av Kungl. Maj :t för särskilt

fall bestämmes —- vid sjukdom på statens bekostnad vissa förmåner i

fråga om läkarvård, specialistvård och tand läkarvård, läkarintyg, sjuk­

husvård, läkemedel, bad och massage m. m. samt sjukresor och sjuk­

transporter. Vid skada till följd av olycksfall i tjänsten och därmed i er-

sättningshänseende jämställda fall erhåller de även vissa särskilda hjälp­

medel.

Tjänstemän tillhörande avdragsgrupp 1, dvs. aspiranter och extra tjäns­

temän med mindre än 6 anställningsmånader, åtnjuter enligt sjukvårds-

bestämmelserna i Saar endast vissa förmåner i fråga om läkarvård och

läkarintyg.

Sjukvårdsbestämmelserna äger inte tillämpning på arvodesanställda

tjänstemän. Deras avlöningsförmåner, häri inräknade sociala förmåner, be­

stämmes av vederbörande myndighet om inte Kungl. Maj :t beslutat härom

(52 § Saar).

Från sjukvårdsbestämmelserna gäller generella undantag i två hänseen­

den. Det ena av dessa undantag avser det fall att tjänsteman under mer än

14 dagar i följd åtnjuter tjänstledighet med C-avdrag av annan anledning

än för offentligt uppdrag. I sådant fall skall han för tiden därefter avstå

från sjukvårdsförmånerna; han kan dock av vederbörande myndighet tillå­

tas behålla förmånerna under högst 3 månader. Det andra undantaget av­

ser tjänstgöring med stationering utomlands. Vid sådan tjänstgöring skall

i fråga om rätt till sjukvård gälla vad som särskilt stadgas därom.

Beträffande vissa grupper av tjänstemän innefattar bestämmelserna i Saar

särskilda regler om sjukvårdsförmåner.

Sjukvårdsbestämmelserna tillhör, liksom sjuklönebestämmelserna, de

stadganden i Saar beträffande vilka tjänsteman är skyldig att underkasta

sig ändring.

Kungl. Maj.ts proposition nr 217

55

Verks- och tjänsteläkare

De enligt bestämmelserna i Saar utgående sjukvårdsförmånerna är i

huvudsak anknutna till en för ändamålet särskilt inrättad verksläkarinsti-

tution. Reglementets bestämmelser om verksläkare innebär i huvudsak, att

erforderlig läkarvård som bekostas av statsmedel i allmänhet skall ombe­

sörjas av sådan läkare, vilken också har att utfärda eller attestera läkar­

intyg som i tjänsten åberopas. Beträffande den sjukvård, som inte utgö-

res av läkarvård meddelad av verksläkaren, gäller i allmänhet att utbetal­

ning av ersättning härför är beroende av hänvisning, godkännande eller

attestering av verksläkaren.

Instruktion för verksläkare utfärdas av Kungl. Maj :t. Sådan instruktion

har meddelats genom kungörelsen den 22 juni 1939 (nr 424) angående

verksläkare vid den civila statsförvaltningen. Denna kungörelse, som ut­

färdats med stöd av riksdagens beslut, har enligt uttalanden i förarbetena

ansetts ha provisorisk karaktär. I organisatoriskt avseende gäller enligt

denna kungörelse i huvudsak följande.

Verksläkare vid myndighet tillhörande den allmänna civilförvaltningen

utses i regel av medicinalstyrelsen. För verksläkaruppdragen anlitas dels

provinsialläkare och extra provinsialläkare, för vilka gäller generellt för­

ordnande, dels särskilt förordnade verksläkare (framför allt i de större

städerna).

Vid statlig anstalt, där läkare finns anställd för sjukvårdande uppgif­

ter i fråga om på anstalten intagna, meddelas förordnande för sådan lä­

kare att vara verksläkare för anstaltens personal av anstaltens styrelse

56

eller direktion. Vid åtskilliga sådana anstalter, huvudsakligen sinnessjuk­ hus, anlitas emellertid numera utanför anstalten verksamma läkare som verksläkare.

På karolinska sjukhusets stat finns upptagen en tjänst som personal­ läkare i lönegrad Ce 29 med uppgift att ombesörja sjukvården för persona­ len vid karolinska sjukhuset och serafimerlasarettet. Denne läkare, som således är avsedd endast för personalsjukvården vid de båda sjukhusen, är i avseende på arbetsuppgifterna att betrakta som verksläkare.

De organisatoriska föreskrifterna i verksläkarkungörelsen äger inte till- lämpning på verksläkarna vid de affärsdrivande verken. Dessa läkare ut­ ses i regel av verken själva.

Vid vissa försvarets förband och institutioner finns tjänsteläkare med motsvarande uppgifter som verksläkare. Kungl. Maj:t har genom brev den 30 juni 1953 (TL A nr 52) meddelat provisoriska bestämmelser angående tjänste- och verksläkare vid försvaret. Bestämmelserna innebär i organi­ satoriskt avseende bl. a. följande. Vid garnisonssjukhus fullgöres nu av­ sedd läkarverksamhet, efter förordnande av sjukhusets förvaltningsmyn­ dighet, av någon där anställd läkare i egenskap av tjänsteläkare. Vid för­ band eller institution där läkare eljest finns anställd för sjukvårdande uppgifter handhaves verksamheten av sådan läkare i egenskap av tjänste­ läkare. Vid vissa smärre förband och institutioner hänvisas personalen till sådan tjänsteläkare som nyss nämnts. I övriga fall — bl. a. vid försvarets centrala förvaltningsmyndigheter — förordnas verksläkare av försvarets sjukvårdsstyrelse.

Saar underkastade tjänstemän vid de högre kommunala skolorna m. fl. statsunderstödda läroanstalter äger för läkarvård på statens bekostnad vända sig till olika statliga och kommunala tjänsteläkare. Härtill återkom­ mer jag i det följande.

Om man bortser från nyss nämnda anordning beträffande viss lärarper­ sonal förutsätter bestämmelserna i Saar som allmän regel, att varje tjäns­ teman hänvisas till viss verks- eller tjänsteläkare. Någon möjlighet till val mellan olika sådana läkare föreligger alltså i princip inte. I de fall då för viss myndighets personal på samma ort anlitas mer än verksläkare, finns dock självfallet viss möjlighet för myndigheten att vid fördelningen av personalen mellan läkarna ta hänsyn till enskild tjänstemans önskemål om val av läkare. I verksläkarkungörelsen finns dessutom föreskrift med­ delad att, där så med hänsyn till belägenheten av tjänstemans bostad be- finnes ändamålsenligt eller eljest av omständigheterna påkallat, verkssty- relsen kan hänvisa tjänsteman till annan verksläkare än den av myndig­ heten regelmässigt anlitade.

Beträffande verksläkarnas arvoden torde här få anföras följande. Tjänsteman äger kostnadsfritt anlita verksläkaren, vilken för fullgö­ randet av sina åligganden åtnjuter ersättning dels per prestation enligt provinsialläkartaxan in. m., dels med särskilda arvoden per hänvisad tjäns­ teman och år. Verksläkare vid statlig anstalt som i det föregående nämnts

Kungl. Maj.ts proposition nr 217

Kungl. Maj.ts proposition nr 217 57

erhåller — utöver lönen i sin tjänst vid anstalten — ersättning (enligt provinsialläkartaxan) endast för läkarvård vid besök i tjänstemannens bo­ stad. Sådan anstaltsverksläkare fullgör således verksläkarbestyren väsent­ ligen såsom tjänsteåliggande.

I fråga om de militära tjänsteläkarnas arvoden för nu avsedd läkar­ verksamhet gäller sammanfattningsvis följande.

Tjänsteläkare vid garnisonssjukhus uppbär ersättning enligt samma grunder som enligt vad nyss sagts gäller för vissa anstaltsverksläkare. Öv­ riga tjänsteläkare ersättes — utöver lönen i vederbörande befattning — dels (enligt provinsialläkartaxan) för läkarvård som meddelas militär eller civil-militär tjänsteman i dennes bostad eller läkarens privata mottag- ningslokal, dels för fullgörandet av tjänsteläkarbestyren i vad avser civil personal enligt huvudsakligen samma grunder som gäller för verksläkare. Detta innebär bl. a. att tjänsteläkarbestyren för den militära och civil­ militära personalen av nyssnämnda läkare i allt väsentligt fullgöres såsom tjänsteåliggande.

Läkarvård

Bestämmelserna om läkarvård genom verksläkare innebär, att tjänste­ man är berättigad att kostnadsfritt anlita verksläkaren för erhållande av läkarvård. Denna förmån åtnjutes som tidigare antytts även av tjänste­ man tillhörande avdragsgrupp 1.

I vissa fall äger tjänsteman rätt till kostnadsfri läkarvård genom annan än verksläkare. I fall då det för ställande av diagnos erfordras röntgen- eller annan undersökning, som inte lämpligen kan utföras av verksläka­ ren, gäller sålunda att även kostnaden för sådan undersökning bestrides av statsmedel. Dessutom gäller, att kostnader för erforderlig läkarvård och för undersökning som nyss sagts får bestridas av statsmedel även i fall, då tjänsteman uppehåller sig på sådan ort att han inte lämpligen kan anlita verksläkaren eller då vid trängande behov av läkarvård denne inte hinner anlitas; i dessa fall bör tjänstemannen i första rummet vända sig till annan av staten eller kommunen anställd läkare. Förstnämnda förmån beträffande läkarundersökning gäller även för tjänsteman i avdragsgrupp

1. Någon utbetalning av ersättning får ej ske förrän verksläkaren attesterat räkning för här avsedd undersökning resp. läkarvård.

Specialistvård

Kostnad för anlitande av läkare, som specialiserat sig på behandling av vissa sjukdomsformer, skall bestridas vid olycksfall i tjänsten o. d. och vid fall av tuberkulos helt och eljest till tre fjärdedelar av statsmedel, under förutsättning att verksläkaren eller annan läkare, som tjänstemannen ägt anlita, förklarat sådan specialistvård nödvändig och verksläkaren antingen själv lämnat anvisning på eller också godkänt valet av specialist. Räkning

58

på kostnad för rådfrågning eller behandling av specialist skall vara attes- terad av verksläkaren innan ersättningen utbetalas.

Utan hinder av nämnda allmänna stadgande skall dock specialistvård, som meddelas på poliklinik vid allmänt sjukhus, bestridas helt av stats­ medel. Närmare föreskrifter härom, som i viss mån utvidgar bestämmel­ sens tillämpning, finns meddelade i TB Saar. Sålunda stadgas, att kostnad för vård, som meddelas på sådan öppen mottagning vid allmänt sjukhus som ej är poliklinik i egentlig mening, får av statsmedel bestridas i Göte­ borg intill det belopp, som skulle ha utgått om vården meddelats på poli­ klinik i egentlig mening i staden, och i övriga delar av landet intill det be­ lopp, som skulle ha utgått om vården meddelats på poliklinik vid karolin­ ska sjukhuset, dock inte i något fall med lägre belopp än som motsvarar tre fjärdedelar av den verkliga vårdkostnaden.

Erfordras i samband med specialistvård för ställande av diagnos röntgen- eller annan undersökning, skall kostnaden för sådan undersökning helt be­ stridas av statsmedel.

Kungl. Maj:ts proposition nr 217

Tandläkarvård

Ersättning för tandvård utgår enligt Saar vid olycksfall i tjänsten o. d. och i övrigt om vården avser botande av sjukdom i tändernas omgivningar eller prövas vara av väsentlig betydelse för botande av annan sjukdom, som står i orsakssammanhang med tändernas tillstånd. Kostnaderna ersättes lik­ som vid annan specialistvård vid olycksfall i tjänsten helt och eljest till tre fjärdedelar. Erforderlig röntgen- eller annan undersökning för ställande av diagnos bekostas likväl helt av statsmedel. En förutsättning för erhål­ lande av ersättning för tandvård är även att verksläkaren eller annan lä­ kare, som tjänstemannen ägt anlita, förklarat sådan vård nödvändig samt att verksläkaren antingen själv lämnat anvisning på eller ock godkänt valet av tandläkare. Räkning på kostnad för rådfrågning eller behandling av tandläkare skall vara attesterad av verksläkaren, innan ersättningen ut­ betalas.

Ersättning för läkares resa

Vid tillämpningen av Saars sjukvårdsbestämmelser bekostar statsverket verksläkares resa för besök hos den sjuke enligt i allmänna resereglementet stadgade grunder. Även resa, som företages av annan läkare som tjänste­ mannen ägt anlita, kan bekostas av statsmedel.

Läkarintyg

Tjänsteman är berättigad att kostnadsfritt anlita verksläkaren för erhål­ lande av läkarintyg, som i tjänsten erfordras rörande hans hälsotillstånd. Vad nu sagts gäller även tjänsteman tillhörande avdragsgrupp 1.

Kostnad för dylikt läkarintyg får bestridas av statsmedel även i de fall

59

då tjänsteman uppehåller sig på sådan ort att han inte lämpligen kan anlita

verksläkaren eller då vid trängande behov av läkarvård läkaren inte hin­

ner anlitas.

Läkarintyg, som i tjänsten åberopas, skall vara utfärdat eller attesterat

av verksläkaren.

Kungl. Maj:ts proposition nr 217

Sjukhusvård

De i Saar meddelade bestämmelserna om sjukhusvård innebär i huvud­

sak, att kostnaden för vård på allmän sal vid allmänt sjukhus ersättes till

hälften av statsmedel; dock svarar statsverket helt för kostnaden för sjuk­

husvård, som föranletts av olycksfall i tjänsten o. d. eller som avser fall av

tuberkulos. En förutsättning för erhållande av ersättning är att verksläka­

ren eller annan läkare, som tjänstemannen ägt anlita, förklarat sjukhus­

vård nödvändig.

Om verksläkaren eller den för vården ansvarige sjukhusläkaren anser,

att den sjukes tillstånd kräver vård i halvenskilt rum eller, vid brist därpå,

i enskilt rum, får dock av statsmedel bestridas den del av vårdkostnaden

som överskjuter halva avgiften för vård på allmän sal eller, där fråga är

om olycksfall i tjänsten eller tuberkulos, hela vårdkostnaden. Här angivna

ersättningsgrunder får även tillämpas, om vederbörande myndighet med

hänsyn till andra särskilda förhållanden — varmed i första hand torde åsyf­

tas fall då tjänstemannen under sjukhusvistelsen kan ägna sig åt tjänste-

göromål — finner vård i halvenskilt (enskilt) rum erforderlig. I fall varom

här är fråga kan bidrag av statsmedel även utgå till arvode, som tjänste­

mannen erlagt till den för vården ansvarige sjukhusläkaren. Bidrag till dy­

likt arvode får icke överstiga lägsta tillämpliga belopp enligt den av me­

dicinalstyrelsen för sjukhuset utfärdade rådgivande taxan. Sistnämnda be­

gränsning gäller ej vid tjänsteolycksfall eller tuberkulos. 1 sådana fall får

bidraget dock icke överstiga i den rådgivande taxan angivet maximibelopp.

Vidare må enligt Saar kostnader för vård på enskild sjukvårdsanstalt be­

stridas av statsmedel intill det belopp, som skulle ha utgått i ersättning vid

vård på allmänt sjukhus. Vid olycksfall i tjänsten kan dock ersättning med

högre belopp medges.

Enligt Saar skall med allmänt sjukhus förstås sjukhus, som tillhör eller

åtnjuter bidrag av staten, landsting eller kommun, Konung Oscar II:s jubi­

leumsfond tillhörigt sanatorium samt kuranstalt, som disponeras för pen-

sionsstyrelsens sjukvårdande verksamhet. Vid tillämpningen av Saar anses

såsom »enskild sjukvårdsanstalt» endast av medicinalstyrelsen godkänd

sjukvårdsanstalt.

Läkemedel

Enligt Saar betalar staten kostnaderna för läkemedel, som föreskrivits av

verksläkaren eller annan läkare, som tjänstemannen ägt anlita, eller av

specialist eller tandläkare, vilken tjänstemannen anlitat enligt bestämmelser­

60

na i reglementet. En särskild förutsättning för att ersättning skall utgå är

regelmässigt att verksläkaren attesterar räkning på läkemedel som föreskri­

vits av annan läkare.

Kungl. Maj. ts proposition nr 217

Bad och massage in. in.

Behandling med bad, massage, elektricitet, hetluft m. m. bekostas enligt

Saar vid olycksfall i tjänsten o. d. helt och eljest till hälften av statsmedel.

En förutsättning för erhållande av sådan förmån är att behandlingen av

verksläkaren ordinerats som nödvändig för botande av viss angiven sjuk­

dom.

Dessutom gäller att konstgjorda lemmar, kirurgiskt bandage och andra

dylika hjälpmedel, som tjänsteman nödgas anlita till följd av tjänsteolycks-

fall, bekostas av statsmedel.

Slutligen skall i de fall, då vederbörande myndighet finner skäl anordna

vaccination mot epidemisk sjukdom, kostnaden härför gäldas av statsmedel.

Sjukresor och sjuktransporter

Enligt Saar må, i den mån så prövas skäligt, av statsmedel bestridas kost­

nad för den sjukes resa eller forslande till och från läkare eller sjukvårds­

inrättning, under förutsättning att verksläkaren eller annan läkare förklarat

resan eller förflyttningen nödvändig för ställande av diagnos eller för sjuk­

domens behöriga behandling. Likaledes må av statsmedel kunna ersättas

skälig kostnad för resa, som tjänsteman nödgats företa för erhållande av

specialistvård och, där fråga är om olycksfall i tjänsten o. d., för erhål­

lande av behandling med bad och massage m. m. ävensom för anskaffande

av proteser m. m.

Även skälig kostnad för läkares resa för besök hos den sjuke i det fall

då denne icke utan våda kan flyttas må kunna ersättas av statsmedel.

Vård vid olycksfall i tjänsten o. d. enligt Saar och olycksfallsförsäkringslagen m. m.

Av den förut lämnade redogörelsen framgår sammanfattningsvis att tjäns­

teman tillhörande avdragsgrupp 2 eller 3 vid olycksfall i tjänsten åtnjuter

följande förmåner enligt Saar.

I fråga om läkarvård, läkarintyg och läkemedel gäller detsamma som vid

sjukdom i allmänhet, dvs. att förmånerna erhålles helt kostnadsfritt. Dess­

utom utgår — till skillnad från vad som gäller vid vanlig sjukdom — i

princip hel ersättning även för specialistvård, tandläkarvård och vårdavgift

vid vård på allmän sal vid allmänt sjukhus samt för behandling med bad,

massage m. m. Om på grund av medicinska eller andra skäl vård på all­

mänt sjukhus meddelas i halvenskilt rum eller, vid bristande tillgång där­

på, i enskilt rum, ersättes även sådan vård helt, och högre honorarsbelopp

än den rådgivande taxans minimibelopp kan därvid beräknas, dock högst

Kungl. Maj. ts proposition nr 217

61

taxans maximibelopp. För vård på enskild sjukvårdsanstalt kan enligt ve­ derbörande myndighets beprövande högre ersättning medges än som eljest utgår. Vid olycksfall i tjänsten skall — till skillnad från vad som gäller be­ träffande andra sjukdomsfall — konstgjorda lemmar, kirurgiskt bandage och andra dylika hjälpmedel bekostas av statsmedel. I fråga om sjukresor gäl­ ler detsamma som vid annan sjukdom, dock utgår vid olycksfall i tjänsten reseersättning i vissa fall då ersättning eljest ej utges.

Av 41 § 2 mom. jämfört med 28 § I punkt 6 a) Saar framgår att nu an­ givna grunder för beräknande av sjukvårdsersättning skall tillämpas även vid sjukdom eller förlust av arbetsförmågan, som förorsakats av våld eller misshandel för vilken tjänstemannen blivit utsatt på grund av tjänsten, ävensom vid i tjänsten ådragna yrkessjukdomar, vissa epidemiska och epizootiska sjukdomar samt vissa under tjänstgöring utomlands ådragna klimatsjukdomar m. m.

Beträffande tjänstemän i avdragsgrupp 1 innehåller Saar inte några sär­ skilda bestämmelser om sjukvårdsförmåner vid tjänsteolycksfall. Dessa tjänstemän åtnjuter alltså enligt bestämmelserna i Saar vid tjänstolycks­ fall endast de förmåner i fråga om läkarvård och läkarintyg som de är be­ rättigade till vid sjukdom i allmänhet.

Vad härefter angår gällande förmåner enligt nuvarande lagar om försäk­ ring för olycksfall i arbete och för vissa yrkessjukdomar torde här få an­ föras följande. Dessa lagar omfattar — såsom närmare utvecklats i sam­ band med redogörelsen för gällande sjuklöneförmåner — i princip också de statsanställda. Kungl. Maj:t äger från tillämpningen av dessa lagar undan­ taga sådana arbetstagare hos staten och kommun som på grund av sin an­ ställning tillförsäkrats ersättningar, vilka väsentligen motsvarar försäkrings­ förmånerna enligt dessa lagar. På grund härav har viss personal vid tör- svarsväsendet hänförts under militärersättningsförordningen den 2 juni 1950 (nr 261). Genom kungörelse den 30 juni 1942 (nr 678) har förordnats att, då statsanställd skådats genom olycksfall i arbete, statsverket skall utge ersättning enligt olycksfallsförsäkringslagen, i den mån ej i anledning av olycksfallet på grund av eljest gällande bestämmelser sådant understöd ut­ går, som enligt 11 § lagen får avdragas från ersättningen enligt densamma. I kungörelsen regleras vidare frågan om den anslagsmässiga täckningen av de utgifter som utgår på grund av olycksfallsförsäkringslagen. Eftersom bestämmelserna i Saar för tjänstemän tillhörande avdragsgrupperna 2 och 3 regelmässigt är minst lika fördelaktiga för en yrkesskadad som bestäm­ melserna i olycksfallsförsäkringslagen och lagen om försäkring för yrkes­ sjukdomar, regleras så gott som undantagslöst ersättningen vid yrkesska­ da, som drabbat en statstjänsteman i någon av dessa avdragsgrupper, i enlighet med bestämmelserna i Saar. Motsvarande gäller även beträffande fast anställt manskap som är underkastat militärersättningsförordningen; så länge sådant manskap är kvar i tjänst regleras sjukvårdsförmånerna regel­ mässigt enligt bestämmelserna i Saar. Tjänstemän i avdragsgrupp 1 —■ vil­ kas sjukvårdsförmåner enligt Saar som nyss nämnts är av begränsad om­

62

Kungl. Maj.ts proposition nr 217

fattning — erhåller däremot vård vid yrkesskada huvudsakligen enligt la­ garna om försäkring för olycksfall i arbete och för vissa yrkessjukdomar.

Särskilda bestämmelser för vissa tjänstemän enligt Saar

Justitieråd, regeringsråd och landshövding (överståthållaren), vilka enligt vad tidigare anförts är undantagna från bestämmelserna om sjuklöneav­ drag, är i konsekvens härmed undantagna även från reglementets bestäm­ melser om sjukvårdsförmåner.

För kontraktsanställl manskap m. fl. vid försvaret gäller vissa särbestäm­ melser. Sålunda stadgas, att innehavare av beställning med lönegradsbe- teckningen Mha — kontraktsanställda meniga, vicekorpraler och korpraler med vederlikar — enligt samma grunder som gäller statstjänstemän i all­ mänhet är berättigade att kostnadsfritt erhålla läkarvård, läkarintyg och läkemedel samt sjukresor. Vården ombesörjes i regel av sådan vid vederbö­ rande förband eller institution anställd tjänsteläkare som tidigare nämnts. I fråga om specialistvård, sjukhusvård samt behandling med bad, massage in. in. är de kontraktsanställda beställningshavarna — till skillnad från statstjänstemän i allmänhet — berättigade till full ersättning oavsett sjuk­ domens art. Därjämte kan kostnader för tandvård ersättas i vidare mån än som är medgivet i fråga om tjänstemän i allmänhet. Härom har närmare föreskrifter meddelats genom Kungl. Maj:ts brev den 29 juni 1945 (TL A nr 55) om provisoriska bestämmelser angående försvarets tandvård i freds­ tid.

I fråga om beställningshavare med lönegradsbeteckning Mha ävensom be­ träffande beställningshavare i lönegrad Mg 10, Me 10 eller Me 11 samt för fältflygare i lönegrad Me 14 eller Me 16 gäller, att rätten till fri sjukvård, om beställningshavaren vid anställningens upphörande är i behov därav, må behållas så länge sjukdomen kvarstår, dock högst ett år efter anställ­ ningens upphörande. Kostnad för sjukvård under tid varom här är fråga er­ sättes, även till den del den avser specialistvård, sjukhusvård och behand­ ling med bad, massage m. m., helt av statsmedel; vissa av de ifrågavarande beställningshavarna åtnjuter således i dylika fall efter anställningens upp­ hörande sjukvårdsförmåner i vidare mån än under anställningstiden. Vad som i förevarande hänseende stadgats i fråga om beställningshavare i löne­ grad Mg 10, Me 10 och Me 11 skall enligt Kungl. Maj:ts brev den 6 februari och den 5 juni 1953 (TL A nr 21 och TS A nr 50) äga motsvarande till- lämpning på instruktörsaspirant vid armén och kustartilleriet samt furirs- aspirant vid flottan (lönegrad Mf 7 och Mf 8).

Med stöd av särskild bestämmelse i Saar har i TB Saar meddelats vissa föreskrifter rörande sjukvård under sjötjänstgöring vid försvaret. Sålunda stadgas, att den som insjuknar under sjötjänstgöring skall, utöver de i all­ mänhet utgående sjukvårdsförmånerna, åtnjuta rätt till kostnadsfri vård på fartygets sjukavdelning (sjukhytt) eller på sjukvårdsfartyg samt att vid allvarligt sjukdomsfall läkare från land får tillkallas utan särskild kostnad

Kungl. Maj. ts proposition nr 217

63

för den sjuke. Vidare gäller, att den som insjuknar under expedition i ut­

ländska farvatten och erhåller erforderlig specialistvård utomlands utan att

avpollettering äger rum skall erhålla denna ATård kostnadsfritt. Blir veder­

börande avpolletterad till sjukhus utomlands, kan fartygschefen efter veder­

börande läkares hörande föreskriva, att kostnadsfri sjukhusvård skall be­

redas den sjuke.

De bestämmelser i Saar, som reglerar sjukvårdsförmånerna åt lärarper­

sonal vid det statsunderstödda undervisningsväsendet, dvs. de högre kom­

munala skolorna, de statsunderstödda privatläroverken, fackskolan för hus­

lig ekonomi i Uppsala, seminariet för huslig utbildning i Umeå samt sin-

nesslöskolorna och epileptikerskolorna, innebär vissa avvikelser från de för

statstjänstemännen gällande sjukvårdsbestämmelserna. Sjukvårdsförmåner­

na är sålunda såsom tidigare berörts icke anknutna till den för statstjänste­

männen inrättade verksläkarinstitutionen. I stället har de befattningsha­

vare varom här är fråga alt vid behov av sjukvård vända sig till tjänste­

läkare. Härmed avses läkare anställd av staten eller av kommun i öppen

sjukvård, skolläkare eller läkare på poliklinik vid allmänt sjukhus, vilken

ombesörjer läkarvård på tjänstemannens stationeringsort, eller, om tillgång

till dylik vård ej finnes därstädes, sådan läkare på närmaste ort. Vidare är

den ifrågavarande personalens rätt till sjukvårdsförmåner mera begränsad

än statstjänstemännens genom särskilda regler om självrisk. Sålunda gäl­

ler, att från det belopp, varmed ersättning av statsmedel eljest skolat utgå

för sjukvårdskostnader — avseende läkarvård, specialistvård, tandvård, lä­

karintyg, sjukhusvård, läkemedel, bad, massage in. m. samt sjukresor —

avdrag skall ske med ett belopp av 100 kronor för redovisningsår, vilket

belopp skall åvila tjänstemannen. Kostnad för sjukvård i samband med

olycksfall i tjänsten och vissa i ersättningshänseende därmed likställda

sjukdomar skall dock, i den mån ersättning icke utgår enligt olycksfalls­

försäkringslagens bestämmelser, alltid ersättas. Även kostnad för vaccina­

tion enligt 47 § 3 mom. Saar skall alltid ersättas. Vid bestämmande av er­

sättning skall hänsyn tagas endast till läkarvård och läkemedel m. in., som

läraren erhållit i enlighet med i Saar meddelade sjukvårdsbestämmelser.

Lärare i avdragsgrupp 1 åtnjuter inga sjukvårdsförmåner.

Beslut om ersättning för läkarvård och läkemedel in. in. åt den sålunda

avsedda lärarpersonalen fattas av skolöverstyrelsen.

Bestämmelser i andra av staten fastställda avlöningsreglementen

Avlöningsreglementet för övningslärare innehåller föreskrift om att öv-

ningslärare skall erhålla sjukvård eller sjukvårdsersättning enligt de grun­

der, som gäller vid den skola där han är anställd. Detta innebär, att exem­

pelvis övningslärare vid allmänt läroverk kommer i åtnjutande av samma

sjukvårdsförmåner som utgår enligt de allmänna bestämmelserna i Saar,

medan övningslärare vid statsunderstött privatläroverk erhåller sjukvård

enligt nyss återgivna regler om självrisk.

Nämnda självrisksystem tillämpas i övrigt enligl bestämmelserna i fler­

64

Kungl. Maj:ts proposition nr 217

talet här avsedda avlöningsreglementen m. m., nämligen avlöningsreglemen-

tet för folkskolan, avlöningsreglementet för kyrkomusiker, prästlönereg-

lementet samt avlöningsreglementet för statsunderstödda folkhögskolor och

lantbruksunder visning sanstalter, ävensom kungörelsen angående statsbidrag

till centrala verkstadsskolor.

Enligt prästlönereglementet gäller beträffande biskop motsvarande un­

dantag från sjukvårdsbestämmelserna som enligt vad tidigare sagts gäller

för justitieråd in. fl.

Beslut om ersättning för läkarvård och läkemedel in. m. fattas vid folk­

skolor och folkhögskolor av skolöverstyrelsen, vid lantbruksundervisnings-

anstalter av lantbruksstyrelsen, vid centrala verkstadsskolor av överstyrel­

sen för yrkesutbildning samt i fråga om präster och kyrkomusiker i allmän­

het av domkapitlen.

Polislönereglementet innehåller icke några bestämmelser om sjukvårdsför­

måner. Emellertid stadgas i övergångsbestämmelserna till reglementet, att

de i Saar meddelade föreskrifterna om sjukvård skall tills vidare äga till-

lämpning i fråga om statligt anställd polisman och att i fråga om kommu­

nalt anställd polisman, som omedelbart före den 1 juli 1954 var berättigad

till sjukvårdsförmån, de kommunala bestämmelserna i ämnet skall äga fort­

satt tillämpning tillsvidare.

B. Lagarna om allmän sjukförsäkring och yrkesskadeförsäkring

Bestämmelser i sjukförsäkringslagen

För sjukvård är i princip alla landets invånare obligatoriskt försäkrade.

Detta gäller sålunda dels alla sjukkassemedlemmar, dels deras barn, adop­

tivbarn och fosterbarn under 16 år. Barn till makar som sammanlever är

i regel försäkrade genom mannens försäkring. I fall då hustruns inkomst

av förvärvsarbete överstiger mannens kan dock sjukkassa på framställning

medge att barnen sjukförsäkras som barn till hustrun.

Sjukvårdsförsäkringen omfattar ersättning för läkarvård, häri inräknat

läkares resa vid hembesök, viss specialistvård och tandläkarvård, läkarintyg

för utfående av sjukpenning, sjukhusvård och vissa sjukresor samt kan en­

ligt särskilt medgivande omfatta även sjukgymnastik, bad, massage etc.

samt konvalescentvård. Enligt den till sjukförsäkringen anknutna läkeme­

delsreformen erhålles dessutom vissa kostnadsfria och prisnedsatta läke­

medel.

Om sjukvård utom riket avses skola gälla de föreskrifter som Kungl.

Maj:t meddelar. I

I SFL finnes vissa föreskrifter om sjukkontroll. Anordningen med sjuk­

kontroll fyller delvis samma syfte som verksläkarinstitutionen enligt Saar.

Beträffande sjukkontröllen stadgas bl. a., att allmän sjukkassa skall genom

anordnande av sjukkontroll tillse att missbruk av försäkringen hindras.

Kungi. Maj. ts proposition nr 217

65

Sjukkontrollen avses bl. a. skola ske genom sjukbesökare. Hos centralsjuk­

kassa skall anställas erforderligt antal förtroendeläkare. Sådan läkare skall

biträda vid sjukkontrollen inom centralsjukkassans verksamhetsområde

och även i övrigt tillhandagå kassan i frågor, som kräver medicinsk sak­

kunskap. Han skall också söka främja samarbetet mellan allmän sjukkassa

och inom dess område verksamma läkare.

Till förhindrande av missbruk av möjligheten till ersättning för läkar­

vård finnes vissa särskilda bestämmelser. Sålunda gäller att, om det är up­

penbart att försäkrad vid samma sjukdom utan fog sökt mer än en läkare

eller att läkare anlitats vid flera tillfällen än som varit behövligt, ersättning

endast utgår för den vård, som lämnas av den först rådfrågade läkaren, eller

för de besök, som skäligen varit behövliga. Har försäkrad, oaktat han uppen­

barligen utan risk för försämring av hälsotillståndet kunnat besöka läkare,

påkallat besök av läkare i sin bostad eller annorstädes, kan ersättningen ned­

sättas till belopp, som av sjukkassan skulle ha utgetts för läkarvård även­

som i resekostnadsersättning för det fall att den försäkrade besökt läkaren.

Ersättning för utgifter för läkarvård utgår vid varje sjukdom, som enligt

läkares utsago kräver sådan vård, med tre fjärdedelar av utgifterna eller,

då dessa överstigit det belopp, vartill de enligt av Kungl. Maj :t fastställd

taxa skall beräknas uppgå, med tre fjärdedelar av sistnämnda belopp. Sådan

taxa, den s. k. sjukkassetaxan, avser såvitt angår läkarvård dels vård —

däri inbegripen röntgen- och annan undersökning — som kan meddelas

av varje läkare, dels röntgenundersökning samt röntgen- och radiumbehand­

ling som utföres av därför särskilt utbildad läkare. Sjukförsäkringen ersätter

alltså inte — med nyss angivna undantag — specialistvård enligt särskilda

grunder.

Såsom utgifter för läkarvård skall även anses utgifter för tandläkarvärd,

avseende sådan behandling, som anges i en av Kungl. Maj :t fastställd för­

teckning och som meddelas vid centraltandpoliklinik, tandläkarhögskola

eller allmänt sjukhus. Denna förteckning, som ingår i sjukkassetaxan, om­

fattar — förutom rådfrågning och undersökning — tand- och käkkirurgi,

käkortopedi, käkprotetik in. m. samt svårare käkskador. Till käkortopedi

hänföres inte tandreglering. Ersättning för tandläkarvård utgår ej till den

som enligt SFL uppbär ersättning för sjukhusvård.

I utgifter för läkarvård skall inräknas kostnader för läkares resa. Dessa

kostnader beräknas jämlikt sjukkassetaxans bestämmelser väsentligen enligt

allmänna resereglementet och ersättes enligt samma grunder som läkarvård.

Även kostnad för läkarintyg, som erfordras för utfående av sjukpenning,

inräknas i utgifter för läkarvård med belopp som framgår av sjukkasse­

taxan och ersättes enligt samma grunder som dessa utgifter. Nu avsedda

läkarintyg infordras i den omfattning, som vederbörande sjukkassa be­

stämmer. I detta hänseende stadgas sålunda i SFL, att sjukkassa må, då

skäl föreligger härtill, påfordra att förlust eller nedsättning av arbetsför­

måga styrkes genom intyg av läkare.

5 llihang till riksdagens protokoll 195b. 1 samt. Nr 217

66

Kungl. Maj:ts proposition nr 217

Enligt SFL:s bestämmelser i fråga om sjukhusvård skall vid vård på hem-

ortssjukhus ersättning utgå med det belopp, som motsvarar vårdavgiften på

allmän sal vid sjukhuset i fråga. Därest erforderlig vård inte kunnat bere­

das den sjuke på hemortssjukhus eller om vårdbehovet uppkommit utan­

för hemorten (det landstingsområde resp. den i landsting ej deltagande stad,

där den sjuke är bosatt) och den sjuke med anledning härav måst intagas

på annat allmänt sjukhus, skall ersättning utges med belopp som motsvarar

den lägsta avgift, mot vilken den sjuke kunnat erhålla vården på sjukhuset.

Då vården annorstädes än på allmänt sjukhus beretts genom pensionssty-

relsens försorg, utgår ersättning med belopp som motsvarar den lägsta för

sådan vård utgående avgiften. I övriga fall skall ersättning utges med belopp,

motsvarande den lägsta avgiften på allmän sal vid ett för sjukdomens be­

handling lämpat hemortssjukhus. Bestämmelserna innebär bl. a., att ersätt­

ning utgår även för vård på de enskilda sjukvårdsinrättningar, som enligt av

Kungl. Maj :t fastställd förteckning skall vara att anse såsom sjukvårdsan-

stalter enligt SFL, dock inte med högre belopp än som skulle ha utgått för

vård på allmänt sjukhus inom hemorten.

Ersättning för sjukhusvård utgår vid varje sjukdom för en sjukhjälps-

tid av högst 730 dagar; för folkpensionärer gäller dock en tid av 90 dagar.

Enligt SFL förstås med allmänt sjukhus sjukvårdsinrättning, som tillhör

staten eller till vars drift statsbidrag utgår eller som drives av landsting

eller stad som ej deltager i landsting och ej är anordnad vid fattigvårdsan-

stalt ävensom sjukvårdsinrättning, varöver pensionsstyrelsen förfogar för

sin sjukvårdande verksamhet.

Enligt förordningen den 4 juni 1954 (nr 519) angående kostnadsfria eller

prisnedsatta läkemedel gäller i huvudsak följande.

Enligt förordningen skall vissa läkemedel, varå recept utfärdats av läka­

re, på apotek utlämnas kostnadsfritt eller till nedsatt pris. Sålunda skall

den som är försäkrad enligt SFL vid särskilt angivna långvariga och allvar­

liga sjukdomar erhålla vissa läkemedel utan kostnad. Ifrågavarande sjuk­

domar och läkemedel anges i kungörelsen den 4 juni 1954 (nr 520) med för­

teckning över kostnadsfria läkemedel. Vid andra än nu avsedda sjukdomar

skall den sjukförsäkrade vid inköp av läkemedel, som är att hänföra till

apoteksvara eller innehåller gift av första klassen, åtnjuta nedsättning av

priset för varje föreskrivet läkemedel med hälften av det belopp, varmed

priset överstiger 3 kronor. Har under en formel föreskrivits flera läkemedel,

skall prisnedsättningen avse den sammanlagda kostnaden. Är ordinationen

avsedd att expedieras mer än en gång, skall nedsättningen hänföra sig till

varje expedition. Prisnedsättning av läkemedel erhåller även den som utan

att omfattas av den allmänna sjukförsäkringen är i allmän eller enskild

tjänst här i riket. Enligt förordningen äger Kungl. Maj:t från prisnedsätt­

ning undantaga visst läkemedel eller viss grupp av läkemedel.

Enligt SFL kan sjukkassa, med tillsynsmyndighetens medgivande och en­

ligt de närmare föreskrifter som meddelas av denna, besluta att ersätt­

Kungl. Maj.ts proposition nr 217 67

ning skall utgå för kostnader för sjukgymnastik eller eljest behandling med bad, massage, elektricitet eller hetluft eller annan därmed jämförlig be­ handling eller för konvalescentvård. I sådant fall skall den obligatoriska sjukvårdsförsäkringen i kassan omfatta även förmån som avses med be­ slutet.

Då försäkrad har rätt till ersättning för läkarvård, föreligger i princip även rätt till ersättning för utgifterna för resor till och från läkaren. Så­ dan ersättning utgår dock endast om resekostnaden överstiger 4 kronor för det första besöket hos läkaren och 1 krona för varje återbesök. Därvid ersättes hela den överskjutande kostnaden, om den försäkrade efter hänvis­ ning av läkare sökt öppen läkarvård vid närmaste allmänna sjukhus där vår­ den kunnat meddelas. I annat fall utgår ersättning med tre fjärdedelar av den överskjutande kostnaden; dock {år högre belopp ej utges än som skulle ha utgått vid besök hos den provinsialläkare eller stadsläkare, inom vars distrikt den försäkrade vistas. Vid återbesök skall den försäkrade själv svara för högst 2 kronor av den ersättningsbara resekostnaden. Resekost- nadsersättning utgår endast när resan föranletts huvudsakligen av behovet av läkarvård och den försäkrade skriftligen betygar att så är fallet. Där­ utöver gäller vissa bestämmelser om hur resekostnaden skall beräknas.

Om försäkrad åtnjutit sjukhusvård som varit erforderlig på grund av sjukdom, utgår ersättning för utgifterna för resor till och från sjukvårds­ inrättningen. Utgifter för försäkrads intagning på sjukvårdsinrättning er­ sättes högst med belopp, som motsvarar kostnaden för resa till närmaste allmänna sjukhus där erforderlig vård kunnat beredas eller, om den sjuke intagits på hemortssjukhus och behovet av sjukhusvård uppkommit vid vistelse inom sjukvårdsområdet eller därtill gränsande kommun, högst med belopp, som motsvarar kostnaden för resa till närmaste hemortssjuk­ hus, där erforderlig vård kunnat beredas. Utgifter för försäkrads återresa från sjukvårdsinrättningen ersättes endast i den mån de överstiger 4 kro­ nor. Ersättning för återresa utgår inte om behovet av sjukhusvård uppkom­ mit under det försäkrad vistats utom det län inom vilket han är bosatt och han i anledning därav intagits på sjukvårdsinrättning belägen utom nämnda län. Kostnad för återresa får ej beräknas högre än för resa från sjukvårds­ inrättningen till den försäkrades hostad. Även i fråga om resor till och från sjukvårdsinrättning gäller vissa närmare bestämmelser rörande resekost- nadsersättningens beräkning.

I vissa fall ersättes även följeslagares eller vårdares resekostnader i sam­ band med här avsedda sjukresor.

Bestämmelser i yrkesskadeförsäkringslagen

Den i det föregående berörda samordningen mellan sjukförsäkringen och yrkesskadeförsäkringen innebär i sjukvårdshänseende i huvudsak följande.

Under samordningstiden, dvs. för lid till och med nittionde dagen efter

68

Kungl. Maj ris proposition nr 217

den, då yrkesskada inträffar eller yppas, dock längst till den dag skadan

medför rätt till livränta, äger den skadade, om han är försäkrad enligt SFL,

rätt till sjukhjälp från allmän sjukkassa enligt vad därom är stadgat i SFL.

Medför yrkesskada under samordningstiden behov av sjukvård utom riket

eller tandläkarvård eller särskilda hjälpmedel, såsom kryckor, konstgjorda

lemmar eller glasögon, skall erforderliga kostnader härför, utgifter för

nödiga resor inräknade, ersättas enligt YL, i den mån ersättning icke utgår

enligt SFL. Detta skall också gälla i fråga om kostnader för särskild vård

som på vederbörande försäkringsinrättnings begäran lämnas den skadade.

Föranleder yrkesskada efter samordningstidens utgång behov av läkar-,

tandläkar- eller sjukhusvärd eller av läkemedel, skall erforderliga kostnader

härför ävensom nödiga utgifter för sjukresor ersättas av försäkringsinrätt-

ningen. Med läkarvård likställes sjukgymnastik eller eljest behandling med

bad, massage, elektricitet eller hetluft eller annan därmed jämförlig be­

handling, som meddelas efter läkares föreskrift. Kan läkarvård ej anskaffas

utan oskälig omgång eller kostnad, må ersättning i stället lämnas för annan

lämplig vård. Ersättning skall också utgå för erforderliga kostnader för

sådana särskilda hjälpmedel som förut nämnts.

I YL har intagits bestämmelser om avdrag från ersättning enligt YL i

fall, då den försäkrade genom avlöningsbesläimnelser e. d. har tillförsäkrats

annat understöd av motsvarande slag.

I SFL har föreskrivits, att vid sjukdom som enligt annan lag än YL eller

enligt särskild författning eller enligt Kungl. Maj :ts förordnande medför

rätt till ersättning som bestämmes av eller utbetalas från riksförsäkringsan-

stalten eller ömsesidigt socialförsäkringsbolag, sjukhjälp från sjukförsäk­

ringen endast skall utges i den mån sjukhjälpen överstiger vad som utgår

från annat håll. Anledning har nämligen inte ansetts föreligga att låta sam­

ordningsreglerna beträffande SFL och YL gälla även här ifrågavarande spe­

cialförfattningar. Till dessa räknas — utom nuvarande lagar om försäk­

ring för olycksfall i arbete och för vissa yrkessjukdomar — bl. a. militär-

ersättningsförordningen och förordningen den 14 maj 1954 (nr 249) om

ersättning i anledning av kroppsskada, ådragen under tjänstgöring i civil­

försvaret.

C. Sjukvårdsutredningens förslag

Statens nuvarande sjukvårdskostnader för de anställda

Som underlag för sitt förslag rörande sjukvårdsförmåner för de statsan­

ställda har sjukvårdsutredningen framlagt resultaten av vissa undersök­

ningar över statens nuvarande kostnader för detta ändamål. Materialet här­

till har i fråga om allmänna civilförvaltningen utgjorts av myndigheternas

till riksräkenskapsverket insända bokföring för budgetåret 1951/52 samt

beträffande försvarsväsendet och affärsverken av motsvarande från myn­

digheterna erhållna uppgifter. Undersökningen avser statens med stöd av

Kungl. Maj.ls proposition nr 217

69

sjukvårdskapitlet i Saar och motsvarande bestämmelser i avlöningsreglemen-

tet för folkskolan utbetalade sjukvårdskostnader under nämnda budgetår.

De innefattar alltså icke avlöningar åt vid vissa anstalter och förband in. in.

tjänstgörande anstaltsverksläkare eller militära tjänsteläkare, som är skyl­

diga att i sin tjänst utan särskild ersättning utöver lönen bestrida sjukvård

åt de anställda, ej heller på anlitade provinsialläkare belöpande löner. Det­

samma gäller avlöningar åt sjukhuspersonal och lokalkostnader för sjuk­

vårdsinrättningar vid sådana anstalter och förband.

Sjukvårdskostnaderna har i den mån så varit möjligt uppdelats på fyra

delposter: ersättningar åt verksläkare (tjänsteläkare), sjukhusvård, medicin

och sjukvård i övrigt. Under posten ersättningar åt verksläkare (tjänste­

läkare) redovisas till dessa läkare utbetalade särskilda arvoden, dvs. presta­

tionsersättning och per capita-arvoden. Posten sjukvård i övrigt omfattar

bl. a. utgifter för specialistvård och tandvård samt bad, massage m. m.

Huvuddelen härav anses vara hänförlig till specialistvård.

Uppgifterna om sjukvårdskostnader har sammanställts med data rörande

antalet sjukvårdsberättigade hos de olika myndigheterna, i allmänhet den

1 oktober 1952.

Resultaten av undersökningen redovisas i ett antal vid utredningens be­

tänkande fogade tabeller, vartill jag torde få hänvisa. Dessa tabeller utvi­

sar bl. a., att betydande skiljaktigheter i fråga om sjukvårdskostnader före­

ligger mellan olika myndigheter. Variationerna säges delvis vara att hän­

föra till det ringa personalbeståndet vid vissa verk, vilket ger stort infly­

tande åt ur kostnadssynpunkt extrema sjukdomsfall. Även medeltalen för

större verk är — heter det vidare i betänkandet — varierande, bl. a. med

hänsyn till sammansättningen av personalbeståndet; de enskilda befatt­

ningshavarnas sjuklighet beror av olika faktorer, såsom ålder, kön, arbets­

förhållanden in. m. Kostnadernas variation säges dessutom i stor utsträck­

ning sammanhänga med arten av den läkarinstitution som förekommer vid

verket och läkarnas växlande praxis.

I en tabell redovisas sammandrag huvudtitelvis över de genomsnittliga

sjukvårdskostnaderna per tjänsteman under året. Tabellen, som avser alla

statliga myndigheter, utom armén, marinen och flygvapnet, garnisonssjuk­

husen, riksdagens verk och affärsverken, innehåller följande uppgifter.

Justitiedepartementet ..............

Utrikesdepartementet ..............

Försvarsdepartementet..............

Socialdepartementet..................

Kommunikationsdepartementet

Finansdepartementet..................

Ecklesiastikdepartementet

Jordbruksdepartementet..........

Handelsdepartementet..............

Inrikesdepartementet..................

Civildepartementet ..................

Summa..........................................

Antal

Ersättningar

Sjuk­

Medicin

Sjuk­

Total­

tjänste­ åt verkslä­

husvård

kr

vård i

kost­

män

kare (tjänste­ kr

övrigt

nader

läkare)

kr

kr

kr

2 881

10,67

3,31

15,05

17,82

46,85

972

8,53

16,30

21,67

69,48

115,98

2186

27,36

6,to

27,45

43,54

104,75

4 546

30,11

6,35

23,25

26,95

86,66

3 639

15,22

4,82

12,62

14,34

47,00

5 916

25,37

5,60

20,53

20,83

72,33

9 311

15,63

6,40

18,08

16,06

56,17

4 298

17,07

4,53

15,88

20,12

57,60

2 825

26,52

5,79

19,53

29,04

80,88

20 809

13,42

5,09

12,79

12,31

43,61

94

15,63

2,29

16,22

32,92

67,06

57 477

17,67

5,58

16,65

18,95

58,85

70

Kungl. Maj. ts proposition nr 217

I anslutning till tabellens innehåll anför utredningen.

Av de skilda huvudtitlarna företer utrikes- och försvarsdepartementen de

högsta genomsnittliga totalkostnaderna, medan de lägsta redovisas av ju-

stitie-, kommunikations- och inrikesdepartementen. Beträffande justitie-

och inrikesdepartementen sammanhänger de låga ersättningsbeloppen del­

vis med det vid fångvårdsanstalterna resp. sinnessjukhusen i stor omfatt­

ning tillämpade systemet med anstaltsverksläkare. Vid väg- och vattenbygg­

nadsverkets lokalförvaltningar anlitas i betydande utsträckning provinsial­

läkare, vilket förklarar det låga ersättningsbeloppet för kommunikations­

departementet.

Som tidigare nämnts inbegriper statens här avsedda sjukvårdskostnader

inte avlöningar till sådana läkare, som helt eller delvis för sin lön bestrider

läkarvård åt statlig personal. Sådana läkare är anstaltsverksläkare, militära

tjänsteläkare och provinsialläkare m. fl. I den mån dessa läkare anlitas för

sjukvård åt de anställda, blir uppenbarligen de redovisade sjukvårdskost­

naderna lägre än i de fall då egentliga verksläkare bestrider vården. Utred­

ningen har ansett det vara av intresse att få kännedom om sjukvårdskost­

nadernas storlek i sistnämnda fall och har därför verkställt en specialun­

dersökning beträffande dessa kostnader. Denna omfattar sammanlagt ett

80-tal myndigheter, tillhörande den centrala förvaltningen, belägna i Stock­

holm med omnejd, med tillhopa drygt 10 000 tjänstemän. Vid dessa myn­

digheter utgjorde de totala sjukvårdskostnaderna per tjänsteman 100: 60

kronor, varav 29: 97 ersättningar åt verksläkare, 6: 41 sjukhusvård, 25: 19

medicin och 39: 03 kronor sjukvård i övrigt. Vid jämförelse med nyss åter­

givna tabell framgår att, utom posten ersättningar åt verksläkare, även

medicinkostnaderna och utgifterna för sjukvård i övrigt ligger på en ej

obetydligt högre nivå. Detta torde bl. a. sammanhänga med de större möj­

ligheterna i huvudstaden att anlita specialister av olika slag.

Sjukvårdskostnaderna vid armén, marinen och flygvapnet har inte kun­

nat särredovisas på tjänstemän och värnpliktiga. I genomsnitt för alla tjäns­

temän och värnpliktiga utgjorde sjukvårdskostnaderna 40:98 kronor. För

de ca 35 000 tjänstemännen har kostnaderna av utredningen enligt vissa be­

räkningar uppskattats till i genomsnitt 35: 61 kronor.

Undersökningen omfattar vid affärsverken ca 100 000 tjänstemän med

en genomsnittlig sjukvårdskostnad av 60: 40 kronor.

För lärarpersonalen vid folk- och småskolor, ca 35 000 personer, är på

grund av bestämmelserna om självrisk statens sjukvårdskostnader av rela­

tivt ringa storlek. Medelkostnaden per tjänsteman är således enligt under­

sökningen endast 6: 73 kronor. Kostnaden är högst i Stockholms stad (20: 55

kronor), där möjligheterna att erhålla specialistvård är stora. I övrigt före-

ligger rätt betydande skiljaktigheter mellan olika län, förmodligen beroende

på den omfattning, i vilken de medgivna sjukvårdsförmånerna utnyttjas av

lärarpersonalen, heter det vidare i betänkandet.

Med utgångspunkt från den gjorda undersökningen har utredningen gjort

följande beräkning av statens nuvarande årliga sjukvårdskostnader för

tjänstemannapersonalen.

Kungl. Maj:ts proposition nr 217

71

Allmänna civilförvaltningen, vissa delar av försvaret....

Armén, marinen, flygvapnet ..................................................

Affärsverken..................................................................................

Garnisonssjukhusen ..................................................................

Riksdagens verk ..........................................................................

S:a för statens tjänstemän ......................................................

Folk- och småskolor..................................................................

Övriga statsunderstödda skolor ..............................................

Präster och kyrkomusiker ......................................................

S:a för övriga tjänstemän..........................................................

S:a för samtliga tjänstemän......................................................

Arvodesreglering för verks- och tjänsteläkare från 1h 1953

Beräknad totalkostnad..............................................................

Antal

Utbetalade

tjänstemän

belopp kr

57 000

3 382 000

35 000

1 234 000

100 000

6 040000

500

8 000

1000

tooooo

193 500

10 764 000

35000

237 000

4 000

28 000

3 200

22 000

42 200

287 000

235 700

11 051 000

_

2 000 000

13 000000

Allmänna synpunkter beträffande sjukvårdsförmånernas utformning

Sjukvårdsutredningen har beträffande frågan om de statsanställdas ställ­

ning till den allmänna sjukförsäkringen anfört i huvudsak följande.

SFL medger inte något undantag för vissa kategorier anställda från sjuk-

vårdsförsäkringen. Då statsmakterna så sent som vid 1953 års riksdag fat­

tat beslut härom, har utredningen utgått från att någon ändring inte skall

ske på denna punkt. Utredningen har därför icke tagit ställning till de

problem som skulle uppstå om statstjänstemannen undantoges från sjuk-

vårdsförsäkringen. De statsanställda — varmed här även avses personal i

statsunderstödd undervisningsverksamhet, präster in. fl. —- kommer alltså

att liksom övriga medborgare i sin egenskap av sjukkassemedlemmar å ena

sidan vara berättigade till de förmåner sjukvårdsförsäkringen medför och

å andra sidan vara skyldiga att betala avgift för denna försäkring.

Den omständigheten att de statsanställda blir obligatoriskt sjukvårdsför-

säkrade behöver inte, om man ser saken rent tekniskt, nödvändiggöra änd­

ring i fråga om de sjukvårdsförmåner som staten lämnar. Om sådan änd­

ring icke sker, skulle sannolikt resultatet i de flesta fall bli att de stats­

anställda bara begagnade sig av sjukförsäkringens sjukvårdsförmåner i den

mån dessa vore mera omfattande än de statliga förmånerna. Emellertid

skulle detta leda till att de statsanställda finge betala avgifter till sjukför­

säkringen utan att från denna komma i åtnjutande av motsvarande för­

måner. Saken kunde också uttryckas så att de allmänna sjukkassorna kom-

me att få väsentligt mindre sjukvårdsutgifter för de statsanställda än för

andra medlemmar. Detta förhållande äger visserligen sin motsvarighet inom

de nuvarande erkända sjukkassorna, men man synes böra göra en bestämd

skillnad mellan en obligatorisk och en frivillig försäkring i detta avseende.

Här torde även böra bemärkas det uttalande, som chefen för socialdeparte­

mentet gjort i propositionen nr 178 till 1953 års riksdag. Departementsche­

fen uttalade sålunda — i anslutning till sitt anförande rörande sjukpenning-

försäkringens utformning — att alla medborgarkategorier såvitt möjligt

bör inta en lika ställning till den allmänna sjukförsäkringen.

De statliga avlöningsreglementena har utformats med tanke på att bl. a.

sjukvårdsförmånerna skall kunna utgå eller ändras, då den allmänna sjuk­

försäkringen träder i kraft. Det må också erinras om att vid förhandlingar

mellan 1945 års lönekommitté och vederbörande personalorganisationer över-

enskommits, att särskild utredning i fråga om sjukvårdsförmånerna borde

72

Kungl. Maj:ts proposition nr 217

verkställas och förhandlingar med tjänstemännens representanter äga rum

i god tid, innan bestämmelserna om allmän sjukförsäkring trädde "i kraft.

I propositionen nr 312 till 1946 års riksdag uttalade chefen för socialde­

partementet att sjukförsäkringens genomförande naturligen icke borde tas

till intäkt för en försämring av de förmåner som utgår enligt gällande avlö-

ningsreglementen. Han lämnade dock frågan öppen om sjukvårdsförmåner

utöver sjukförsäkringens ram skulle utgå i särskild ordning eller kompen­

sation lämnas lönevägen.

Utredningen har på grund av de nu redovisade skälen och uttalandena

kommit till den uppfattningen, att den allmänna sjukförsäkringens sjuk­

vårdsförmåner även för de statsanställdas del skall utgöra utgångspunkten,

då det gäller att bedöma om sjukvårdsförmåner skall utges på grund av

arbetsanställningen.

En jämförelse mellan sjukförsäkringens förmåner och de nuvarande sjuk­

vårdsförmånerna enligt Saar finner utredningen utvisa, att de sistnämnda

är mera omfattande, framförallt i fråga om specialistvård, tandläkarvård

och läkemedel men även beträffande vanlig läkarvård, särskilt om denna

inte kan erhållas till sjukförsäkringens taxebelopp. Ett helt borttagande av

sjukvårdsförmånerna ur avlöningsbestämmelserna skulle därför komma att

för statstjänstemännens del innebära en ej obetydlig försämring, såvida icke

skälig kompensation kan erhållas i annan ordning.

Emellertid anser utredningen det bereda svårigheter att rättvist beräkna

värdet av en bortfallen sjukvårdsförmån, särskilt som behovet av denna

kan variera olika kategorier emellan och beskattningen av kontanta förmå­

ner icke verkar lika i alla inkomstlägen. Utredningen framhåller även, att

man vid bestämmandet av lönevillkoren för de statsanställda brukat fästa

särskilt avseende vid de sociala förmånerna. Ur den berörda personalens

synpunkt kan det enligt utredningens mening med visst fog göras gällande,

att en reform med syfte att tillerkänna medborgarna i allmänhet förbättrade

sociala förmåner inte i och för sig bör medföra en försämring för dem som

redan tillerkänts sådana förmåner i något större omfattning. Vidare erinrar

utredningen att förhandenvaron av sjukvårdsförmåner också är till fördel

för staten som arbetsgivare, bl. a. därigenom att en god sjukvård kan inbe-

spara sjuklöne- och pensionskostnader.

Utredningen har med hänsyn till det anförda ansett sig böra förorda, att

de statsanställda i stort sett får behålla de sjukvårdsförmåner som nu till­

kommer dem och som inte får anses vara i erforderlig mån ersatta genom

den allmänna sjukförsäkringen. Vid utformningen av de sjukvårdsförmå­

ner, som alltså bör finnas i de statliga avlöningsbestämmelserna, bör enligt

utredningens mening hänsyn tagas till de erfarenheter som föreligger rö­

rande tillämpningen av nuvarande bestämmelser. Vidare bör samordning-

ske med yrkesskadeförsäkringen.

Det är givet, framhåller utredningen, att de principer, som utredningen

utgått från vid sjukvårdsförmånernas utformning, leder till en viss reduk­

tion av de nuvarande avlöningsförmånerna. Utredningen anser, att de an­

ställda kan ha befogade krav på kompensation härför, men finner det icke

Kungl. Maj.ts proposition nr 217

73

ankomma på utredningen att framlägga förslag i kompensationsfrågan, som

för övrigt intimt sammanhänger med frågan om utformningen av sjuklö­

nerna. De statistiska uppgifter, som av utredningen sammanställts rörande

statsverkets sjukvårdskostnader, torde enligt utredningen kunna tjäna till

viss ledning vid kompensationsfrågans bedömande.

V erk slä karfrågan

Beträffande verksläkarinstitutionen anför sjukvårdsutredningen inled­

ningsvis följande.

Verksläkarinstitutionen har i vissa avseenden varit föremål för kritik,

närmast från tjänstemannahåll. I motioner till 1952 års riksdag (I: 3 och

II: 1) har bl. a. påtalats, att det antal tjänstemän som hänvisats till sam­

ma verksläkare i vissa fall är alltför stort för att läkaren skall hinna ägna

tillräcklig omsorg åt varje patient och att den tid som åtgår för besök hos

verksläkare med alltför många patienter i väntrummet är lång, vilket med­

för att tjänstemannen onödigt länge är borta från tjänsterummet.

Det är emellertid tydligt att verksläkarinstitutionen innebär avsevärda

fördelar för såväl tjänstemännen som staten-arbetsgivaren.

Då verksläkare står till förfogande, behöver tjänstemannen vid iråkad

sjukdom inte efterforska vilka läkare som finns att tillgå. Han kan utan

större tidsutdräkt — eventuellt per telefon — vända sig till verksläkaren för

erhållande av det bistånd som denne enligt verksläkarinstruktionen är skyl­

dig att lämna. I de fall verksläkaren tidigare undersökt och behandlat tjän­

stemannen och alltså redan äger viss kännedom om patientens hälsotillstånd

och personliga förhållanden, kan erforderliga åtgärder vidtas relativt

snabbt.

Vad beträffar fördelarna för staten som arbetsgivare må framhållas föl­

jande. Genom verksläkarinstitutionen har myndigheterna kunnat få kontroll

över tjänstemännens sjukledigheter och sjukvårdsförmåner. Myndigheter­

nas behov av kontakt med medicinsk sakkunskap i frågor, som rör arbets­

förhållandena, har också kunnat tillgodoses genom de till myndigheterna

knutna verksläkarna. Vid handläggningen av frågor om anställning, sjuk-,

invalid- eller förtidspension m. m. har det varit av största betydelse att

bedömningen av dessa frågor kunnat grunda sig på intyg och utlåtanden

av den med tjänstemännen och deras förhållanden förtrogna verksläkaren.

Även för de berörda läkarna torde verksläkarinstitutionen vara av värde.

Den omständigheten att verksläkarna har ett fast klientel av statstjänste­

män, för vilket de ersättes dels för varje prestation, dels med årliga belopp

per hänvisad befattningshavare, innebär att dessa läkare kan i sin verksam­

het räkna med en relativt jämn sysselsättning och en tämligen konstant

inkomst.

Utredningen omnämner vidare, att Sveriges läkarförbund och Verksläkar-

föreningen vid överläggningar med utredningen framlagt förslag om till­

skapande av en förtroendeläkarinstitution vid statsförvaltningen, i huvud­

sak efter förebild av den läkarinstitution som nu finns vid vissa större pri­

vata företag. Dessa förtroendeläkare skulle väsentligen ha kontrollerande

och hälsovårdande uppgifter avseende rutinmässiga hälsokontroller, hälso­

kortskrivning osv. men inte i sådan egenskap själva meddela läkarvård. I

egenskap av förtroendeläkare skulle de uppbära vissa fasta arvoden. De

74

Kungl. Maj. ts proposition nr 217

skulle dessutom i egenskap av privatpraktiserande läkare stå till förfogande

för meddelande av läkarvård åt verkspersonalen och härvid uppbära ersätt­

ning enligt fri läkartaxa.

Utredningen anser, att stora fördelar ur såväl statsverkets som de an­

ställdas synpunkt visat sig vara förenade med den nuvarande verksläkar-

institutionen. Enligt utredningens mening är den behövlig, om sjukvårds­

förmånerna alltjämt skall ingå bland de statliga avlöningsförmånerna. Med

hänsyn härtill förordar utredningen, att denna institution alltjämt skall äga

bestånd med de jämkningar i fråga om verksläkarnas åligganden m. in.,

som föranledes av sjukvårdsförmånernas anpassning till den allmänna sjuk­

försäkringen.

Med anledning av det väckta förslaget om tillskapande av en förtroende-

läkarinstitution framhåller utredningen, att det ligger utanför dess uppdrag

att ta ställning till frågan om utvidgning av verksläkares arbetsuppgifter till

att omfatta även hälsovård och hälsokontroll. En dylik utvidgning skulle

innebära en ökning av statstjänstemännens sjukvårdsförmåner till att om­

fatta också förebyggande hälsovård på statens bekostnad. Enligt utredning­

ens mening kan en dylik utvidgning, som skulle dra med sig betydande

kostnader, icke ifrågakomma i detta sammanhang.

Sjukvårdsutredningen uttalar vidare bl. a. följande.

Den i motionerna till 1952 års riksdag begärda särskilda utredningen synes

närmast ha åsyftat en partiell reform "i avvaktan på den allmänna sjukför­

säkringens genomförande. De i motionerna påtalade olägenheterna synes

emellertid kunna avsevärt minskas, om antalet till varje verksläkare hänvi­

sade befattningshavare på lämpligt sätt begränsas och den fasta mottagnings-

tiden, såsom redan nu i en del fall skett, helt eller delvis ersättes med mottag-

ningstid efter överenskommelse. Erinras må också att den allmänna sjukför­

säkringen är förenad med fritt läkarval.

De av utredningen nu föreslagna verksläkarnas arbetsuppgifter synes i

huvudsak böra bli desamma som de nuvarande verksläkarnas. Benämningen

»verksläkare» bör härvid bibehållas, då benämningen »förtroendeläkare» sy­

nes böra förbehållas läkare med de uppgifter som anges i SFL.

Verksläkaren avses sålunda skola ha skyldighet att dels meddela läkar-

yård åt de statstjänstemän som önskar anlita honom, dels pröva frågor om

hänvisning till specialist in. in., dels ock fullgöra vissa icke direkt sjukvår­

dande uppgifter. Till sistnämnda uppgifter bör liksom nu hänföras att ut­

färda läkarintyg, som åberopas i tjänsten. I viss omfattning avses verksläka­

ren även skola attestera av andra läkare utfärdade intyg.

Beträffande frågan om verksläkare vid vissa anstalter uttalar utredningen

att nuvarande ordning bör bestå.

Såvitt utredningen kan finna är praktiska fördelar förenade med att tjäns­

teläkare vid vissa anstalter vid sidan av sin egentliga verksamhet tages i an­

språk även för personalsjukvården. Å andra sidan inåste de skäl, som föran­

lett att vid vissa sådana anstalter utomstående läkare förordnats som verks­

läkare, tillmätas betydelse. Enligt utredningens mening bör det därför lik­

som f. n. få bero av omständigheterna, om denna läkarvård skall skötas av

vid anstalten anställd läkare eller om annan läkare skall förordnas som

verksläkare. Vid denna bedömning bör bland andra omständigheter hänsyn

Kungl. Maj:ts proposition nr 217 75

tagas till att verksläkargöromålen inte får lägga hinder i vägen för läkaren att ägna tillräcklig omsorg åt vården av de intagna.

Den vid karolinska sjukhuset och serafimerlasarettet genomförda anord­ ningen med personalläkare har varit förenad med sådana fördelar, att nå­ gon ändring härutinnan icke bör komma till stånd.

Utredningen har inte heller funnit sig böra föreslå någon ändring i nu­ varande anordning beträffande tjänste- och verksläkare vid försvaret. Be­ stämmelserna om tjänste- och verksläkare vid försvaret anses dock med hänsyn till genomförandet av den allmänna sjukförsäkringen böra under­ kastas vissa ändringar.

För att tjänstemännen mera allmänt skall anlita verksläkaren torde det, framhåller utredningen vidare, bli nödvändigt att denne, liksom nu är fallet, har att tillämpa viss behandlingstaxa. Utredningen föreslår därför att verks- läkarna i princip skall vara taxebundna i den mån de meddelar vård åt till dem hänvisade tjänstemän. Detta skulle dock ej gälla nattetid (mellan kl. 22 och 8) och ej heller på sön- och helgdagar.

Verksläkarens ersättning förutsättes enligt förslaget i första hand skola utgöras av de arvoden, han enligt taxa äger uppbära för lämnad vård åt tjänstemännen. Utöver dessa beliandlingsarvoden avses emellertid av stats­ medel skola utgå ett fast arvode, utgörande ersättning för läkarens åliggan­ de att stå till tjänstemännens förfogande på de villkor som anges i verks- läkarkungörelsen och för bestyren med att attestera intyg, biträda myndig­ heten i vissa medicinska frågor in. in. Det fasta arvodet avses lämpligen på samma sätt som f. n. skola utgå med vissa belopp per tjänsteman och år. Utredningen har icke ansett sig böra framlägga något detaljförslag rörande verksläkarnas förmåner utan har förutsatt att dessa frågor göres till före­ mål för förhandlingar med vederbörande läkarorganisationer.

Utredningen gör följande uttalanden beträffande anstaltsverksläkarnas och de militära tjänste- och verksläkarnas arvoden.

I den mån läkarvård åt de anställda meddelas av anstalts- eller personal­ läkare utan att särskild ersättning utgår härför, bör vården liksom nu är fal­ let lämnas utan kostnad för tjänstemannen. Då vården sålunda tillhandahål- les utan särskild kostnad, kommer ersättning till tjänstemannen icke att ut­ gå från den allmänna sjukförsäkringen. Om den nuvarande anordningen med särskilt arvode för hembesök bibehålies, kommer sjukkassan att ersätta på densamma belöpande del av arvodet.

Utredningen finner det naturligt och lämpligt, att den läkarvård, vartill försvarets militära och civilmilitära beställningshavarc är berättigade, om- besörjes som tjänsteåliggande av de vid försvarets förband in. in. anställda militärläkarna. För vård av civil personal bör militärläkarna däremot även i fortsättningen ersättas enligt samma grunder som gäller för verksläkare.

Läkarvård

Sjukvårdsutredningen anför rörande frågan om läkarvård genom verkslä­ kare i huvudsak följande.

I det föregående har föreslagits att verksläkare skall vara skyldig att mot ersättning enligt taxa meddela läkarvård åt de till honom hänvisade tjänste­

76

Kungl. Maj:ts proposition nr 217

män som anlitar honom. Emellertid är det inte givet, att enbart en sådan

taxebundenhet är tillräcklig för att tjänstemännen skall finna det fördelak­

tigt att begagna sig av verksläkarnas tjänster. Utredningen har därför ansett

det böra övervägas om inte tjänstemännen kunde i detta avseende på så sätt

behållas vid sin nuvarande förmån av fri läkarvård att, i de fall vården med­

delas av verksläkaren, staten tillskjuter den fjärdedel av taxebeloppet som

ej ersättes av sjukkassa.

Mot en sådan anordning kan vissa skäl åberopas. Om ersättning för verks-

läkarvården utginge endast från sjukförsäkringen, skulle myndigheterna

befrias från allt arbete med handläggning av ärenden som avser' utbetal­

ning av ersättning för av verksläkare meddelad vård. Vidare kan det göras

gällande att den del av kostnaden som skulle stanna på tjänstemannen i all­

mänhet skulle bli av jämförelsevis ringa storlek, varför det icke skulle vara

av någon större ekonomisk betydelse för honom att få denna del ersatt.

Ett bibehållande i princip av den nuvarande förmånen av fri verksläkar-

vård skulle emellertid vara förenat med vissa fördelar. Tjänstemännen skulie

sålunda få ett direkt intresse av att vid sjukdom anlita verksläkaren. Genom

att tjänstemännen i allmänhet komme att anlita verksläkaren skulle konti­

nuiteten och stadgan i den sjukvårdande och kontrollerande verksamheten

bevaras. Detta är uppenbarligen av stor betydelse för staten-arbetsgivaren

och medför även den fördelen för verksläkaren, att han kan påräkna ett re­

lativt fast klientel. Den här avsedda lösningen resulterar visserligen i att

statstjänstemännen kommer i ett gynnsammare läge än de sjukförsäkrade

i gemen. Det bör dock beaktas att hinder inte föreligger att även andra ar­

betsgivare än staten utfyller sjukförsäkringens läkarvårdsersättning. Den

ifrågasatta anordningen skulle dessutom bäst överensstämma med utred­

ningens principiella uppfattning att de statsanställda i stort sett bör bibe­

hållas vid nu utgående sjukvårdsförmåner.

Med hänsyn till vad sålunda anförts har utredningen funnit övervägande

skäl tala för att staten ersätter den fjärdedel av verksläkarens arvode för lä­

karvården som icke utgår från sjukförsäkringen. Utredningen finner det an­

geläget att ett såvitt möjligt enkelt förfaringssätt kommer till användning vid

utbetalning av ersättning för verksläkarvården. Denna fråga behandlas av

utredningen närmare i ett särskilt avsnitt.

Enligt utredningens förslag skall tjänsteman tillhörande avdragsgrupp 1

i fråga om ersättning för anlitande av verksläkare alltjämt vara likställd med

övriga tjänstemän.

Av den tidigare redogörelsen för sjukvårdsförmåner enligt Saar framgår

att tjänsteman i vissa fall äger åtnjuta förmånen av kostnadsfri läkarvård

genom annan än verksläkare.

Vad först beträffar bestämmelsen att kostnad för röntgen- eller annan

undersökning, som ej lämpligen kan utföras av verksläkaren, skall helt be­

stridas av statsmedel, anföres i betänkandet följande.

Tillämpningen av denna bestämmelse har visat sig medföra svårigheter,

särskilt i de fall då undersökningen verkställts av specialist i samband med

behandling. Det är nämligen ofta icke möjligt för verksläkaren eller den ut­

betalande myndigheten att på grundval av specialistens arvodesräkning be­

döma vad av specialistarvodet som rätteligen bör hänföras till undersök­

ningen resp. behandlingen. I sjukkassetaxan upptas specialistarvoden för

röntgenundersökning som utföres av därför särskilt utbildad läkare. Med

hänsyn till dessa omständigheter och för erhållande av en enkel ersättnings­

77

regel anser utredningen, att undersökning, som verkställts av specialist eller

i annan ordning, exempelvis av laboratorium, bör i ersättningsliänseende lik­

ställas med specialistvård.

Förslaget i denna del innebär bl. a., att den förmån, som i förevarande av­

seende tillkommer tjänsteman i avdragsgrupp 1, helt försvinner.

Vad därefter angår den nuvarande rätten att i vissa fall, då verksläkaren

icke lämpligen kan anlitas, på statens bekostnad vända sig till annan läkare

för erhållande av vård, uttalar utredningen följande.

Det kunde möjligen övervägas att för dessa fall ersätta mellanskillnaden

mellan det faktiska läkararvodet och tre fjärdedelar av sjukktissetaxans be­

lopp. Enligt utredningens mening föreligger emellertid icke något större be­

hov av att för sådana" fall införa särskilda ersättningsbestämmelser, särskilt

som andra taxebundna läkare än verksläkaren ofta finns att tillgå i de fall

denne inte kan anlitas.

Kungl. Maj.ts proposition nr 217

Specialistvård

Beträffande ersättningsfrågan vid anlitande av läkare som specialiserat

sig på behandling av vissa sjukdomsformer anföres i betänkandet bl. a. föl­

jande.

Den nuvarande rätten för statstjänstemännen att åtnjuta bidrag med i re­

gel tre fjärdedelar av kostnaderna för specialistvård är givetvis av stort eko­

nomiskt värde för den som behöver anlita specialist. Enligt SFL kommer

visserligen tjänstemännen att få bidrag från sjukkassa även vid anlitande av

specialist. Då emellertid specialisterna i regel betingar sig högre arvoden än

som utgår för vanlig läkarvård, kommer en i många fall betydande mer­

kostnad att uppstå. I överensstämmelse med sin principiella uppfattning rö­

rande utformningen av de statsanställdas sjukvårdsförmåner och under hän­

visning till vad nyss sagts förordar utredningen, att en förmån i form av er­

sättning för specialistvård alltjämt skall vara tillförsäkrad tjänstemännen.

Att låta denna förmån omfatta fritt val av specialist anser utredningen

ej kunna komma i fråga. En sådan ordning skulle medföra betydande risk

för missbruk och ökade kostnader för statsverket. Rätten till ersättning för

specialistvård bör därför som hittills göras beroende av att verksläkaren för­

klarar vården nödvändig och antingen själv lämnar anvisning på eller god­

känner valet av specialist. Genom verksläkarens medverkan erhålles dels en

prövning av frågan om specialistvård överhuvud behövs, dels ett auktoriserat

val av specialist, vilket kan vara av icke ringa betydelse bl. a. ur kostnads­

synpunkt.

Vad angår storleken av det bidrag, som bör utgå för specialistvård, synes

enligt utredningen anledning saknas att frångå principen om ersättning med

tre fjärdedelar. Emellertid, anföres det, bör bidraget begränsas att avse tre

fjärdedelar av kostnaden, till den del densamma överstiger sjukkassetaxans

ifrågakommande belopp, på sätt följande exempel utvisar.

Specialisten betingar sig ett arvode av 200 kronor. I sjukkassetaxan för

ifrågavarande vård angivet belopp antages utgöra 40 kronor. Från sjukkas­

san äger tjänstemannen uppbära 3/4 av 40 kronor, dvs. 30 kronor. Av stats­

medel ersättes härutöver 3/4 av (200 — 40 = ) 160 kronor, dvs. 120 kronor.

Tjänstemannen får alltså summa 150 kronor eller 3/4 av arvodesbeloppet.

78

Den nuvarande förmånen av hel ersättning vid specialistvård som medde­

las på poliklinik vid allmänt sjukhus synes enligt utredningen med hänsyn

till att fråga i allmänhet är om ringa belopp icke vara av särskilt stor bety­

delse för tjänstemännen. Med hänsyn härtill och för att åstadkomma admi­

nistrativ förenkling föreslår utredningen att bestämmelsen om ersättning en­

ligt särskilda grunder vid poliklinikvård slopas. Nyss nämnda regler om er­

sättning för specialistvård avses således skola tillämpas.

Som tidigare nämnts ersättes kostnad för specialistvård vid fall av tuber­

kulos helt av statsmedel. Ifrågavarande bestämmelse har tillkommit med

hänsyn till vikten av att tjänsteman, som drabbas av tuberkulos, beredes

tillfälle att få fullgod vård. Utredningen har för sin del icke funnit anled­

ning att frångå principen om full ersättning i dessa fall. Detta innebär, att

tjänstemannen erhåller ersättning av statsmedel för den del av kostnaden,

som icke ersättes av sjukkassan, och alltså får hela kostnaden täckt.

Av vad tidigare anförts framgår att enligt utredningens förslag för diagnos

erforderlig röntgen- eller annan undersökning, som verkställts av specialist

eller i annan ordning, skall i ersättningshänseende likställas med specialist­

vård.

Till frågan om ersättning för specialistvård vid yrkesskada torde jag få

återkomma i det följande.

Kungl. Maj.ts proposition nr 217

Tandläkarvård

I fråga om utformningen av förmånerna beträffande tandläkarvård enligt

Saar anföres i sjukvårdsutredningens betänkande bl. a. följande.

De i Saar meddelade bestämmelserna om ersättning för tandvård har er­

bjudit betydande tolkningssvårigheter. Ett särskilt svårt problem har varit

att tolka uttrycket »sjukdom i tändernas omgivningar». De utbetalande myn­

digheterna har ofta vänt sig till medicinalstyrelsen med anhållan om besked

i vilken utsträckning begärd ersättning borde utgå. I de fall samma frågor

sedermera hänskjutits till kammarrättens prövning har det i stor utsträck­

ning visat sig att kammarrätten tolkat bestämmelserna på annat sätt än me­

dicinalstyrelsen. Det har tydligen varit omöjligt att vid bestämmelsernas till-

lämpning förena de medicinska synpunkterna med den restriktiva uppfatt­

ning, åt vilken lagstiftaren gett uttryck i motiven till bestämmelserna.

De nuvarande tandvårdsbestämmelserna har under den tid de tillämpats

utsatts för stark kritik ur skilda synpunkter. Sålunda har medicinalstyrelsen,

som haft att besvara remisser från andra verk i dessa ärenden, uttalat att

mycken arbetstid, som väl skulle behöva ägnas åt större och viktigare arbets-

uppgifter, nu måste tas i anspråk för dessa detaljärenden och att ärendena

av allt att döma åsamkar även kammarrätten en ej ringa arbetsbörda. Även

läkare och tandläkare i ansvarig ställning, $om i sin verksamhet haft att be­

fatta sig med hithörande frågor, har i sina facktidskrifter framfört liknande

synpunkter. Från den odontologiska sakkunskapens sida har vidare fram­

hållits, att de nuvarande bestämmelserna är olämpliga främst därför att de

medger ersättning först då tandsjukdomen nått ett framskridet stadium.

Prövningen av frågan i vad mån tandvårdskostnader skall ersättas av

statsverket har alltsedan bestämmelsernas tillkomst ansetts skola ankomma

på de utbetalande myndigheterna, som därvid haft att bedöma ärendena in

Knngl. Maj. ts proposition nr 217 79

såväl medicinsk som kameral synpunkt. Kammarrätten har emellertid nu­ mera (årsboken 1952 ref. 5) förklarat att, då en tjänsteman av verksläka- ren remitterats till tandläkare för specialistbehandling, tjänstemannen icke kan vägras begärd ersättning även om den av tandläkaren utförda behand­ lingen skulle finnas icke ha varit i förevarande fall erforderlig och ändamåls­ enlig för botande av sjukdomen och oavsett om ett tillfredsställande be­ handlingsresultat kunnat uppnås för en kostnad understigande den debite­ rade.

Den väsentliga innebörden av detta utslag synes vara, att den sakliga pröv­ ningen av frågor om ersättning av statsmedel för utförd tandvård enligt Saar ankommer på verksläkarna och inte på de utbetalande myndigheterna. Den sålunda fastslagna principen medför att av verksläkaren begångna misstag i fråga om vad som är att anse som ersättningsbar tandvård eller i fråga om behandlingsmetoden icke kan läggas till rätta vare sig av de utbetalande myndigheterna eller av vederbörande revisionsorgan. Genom att bedömning­ en lagts på verksläkaren, som i allmänhet ej besitter odontologisk sakkun­ skap, kan sådana misstag befaras bli icke sällan förekommande. En utveck­ ling i enlighet med den princip, som kommit till uttryck i nämnda kammar- rättsutslag, är därför ägnad att medföra väsentligt ökade utgifter för stats­ verket. Nämnas må att i det här avsedda fallet ersättningen utgick med 1 125 kronor, ehuru medicinalstyrelsen tillstyrkt ett bidrag av endast 112 kronor 50 öre.

Utredningen delar den i det föregående uttalade uppfattningen att de nu­ varande tandvårdsbestännnelserna inte är tillfredsställande. Utredningen har därför ansett sig böra undersöka möjligheterna av att som en avlöningsför­ mån behålla tandvårdsbestämmelser av i huvudsak den omfattning, som torde ha avsetts vid de nuvarande bestämmelsernas tillkomst. Härvid skulle dock vissa ändringar vidtagas i syfte att få regler som skulle vara tillräck­ ligt tydliga och samtidigt godtagbara ur medicinsk-odontologisk synpunkt.

Utredningen har i denna fråga haft överläggningar med representanter för medicinalstyrelsen och försvarets sjukvårdsstyrelse. Dessa framhöll i huvud­ sak, att vetenskapligt godtagbara skäl icke kunna förebäras för att tillstyrka ersättning för behandling av vissa tandsjukdomar och avstyrka sådan för behandling av andra. Ersättning borde därför i princip utgå för alla former av tandvård med undantag av tandreglering.

Av överläggningarna framgick, atl en ur medicinsk synpunkt godtagbar bestämmelse i fråga om tandläkarvård åt statstjänstemännen skulle med­ föra en mycket betydande ökning av tandvårdsförmånerna med hänsyn bl. a. till att ersättning skulle komma att utgå vid de apicala tandsjukdomar­ na, vilka är vanligt förekommande, och att profetiska arbeten skulle er­ sättas i större utsträckning än som nu är fallet. Vissa tolkningssvårigheter skulle säkerligen alltjämt uppkomma, särskilt då det gäller att avgöra be­ handlingens kvalitet och omfattning. Ytterligare komplikationer skulle upp­ stå om, såsom av nämnda representanter förutsattes, hänsyn skulle tagas även till tjänstemannens nutritionstillstånd.

Utredningen har ansett det inte förenligt med sitt uppdrag att framlägga förslag, som innebär utbyggnad av statstjänstemännens sjukvårdsförmåner. Med hänsyn härtill har utredningen inte kunnat förorda, att tjänstemännens rätt till ersättning för tandvårdskostnader utsträckes på sält representanterna för den mcdicinsk-odontologiska sakkunskapen ifrågasatt. Då vidare utred­ ningen och dessa representanter är ense om alt de nuvarande tandvårdsbe- stämmelserna i vad de avser ersättning för botande av sjukdom i tändernas

80

Kungi. Maj. ts proposition nr 217

omgivningar är otillfredsställande, har utredningen inte funnit det möjligt

att konstruera en tillfredsställande utformad tandvårdsförmån av den om­

fattning som torde ha avsetts vid den nuvarande bestämmelsens tillkomst.

En framkomlig väg, om man icke vill utbygga den nuvarande tandvårdsför-

månen eller helt slopa denna förmån, är enligt utredningens mening att

begränsa statstjänstemännens rätt till ersättning för tandvård till att avse

endast botande av sjukdom, som står i orsakssammanhang med tändernas

tillstånd. Utredningen föreslår därför, att tandvårdsbestämmelserna utfor­

mas i enlighet härmed. Tandläkarvård skall enligt förslaget, i likhet med

annan specialistvård, ersättas med tre fjärdedelar av kostnaden, efter av­

drag av det belopp tjänstemannen i förekommande fall äger utfå från all­

män sjukkassa.

I fråga om större tandläkararbeten föreslås att behandlings- och kostnads-

förslag infordras. Om därvid kostnaderna kan antagas överstiga visst belopp,

förslagsvis 400 kronor, avses ärendet av verksläkaren skola underställas me­

dicinalstyrelsen. Ur principiell synpunkt tveksamma fall skulle oavsett kost­

nadernas storlek underställas medicinalstyrelsen.

Frågan om ersättning för tandläkarvård i samband med yrkesskada be­

handlas i det följande.

Ersättning för läkares resa

Enligt utredningens mening saknas anledning att i förevarande avseende

tillämpa andra bestämmelser än dem som inrymmes i SFL. I Saar erfordras

alltså icke någon bestämmelse om ersättning för resekostnader vid läkares

sjukbesök. Av utredningens förslag beträffande verksläkare framgår, att av

statsmedel ersättes den del av kostnaden för sådan läkares resa som icke be­

talas av sjukkassa.

Läkarintyg

Sjukvårdsutredningen lämnar följande uppgifter om praxis i förevarande

fråga.

Någon allmän föreskrift att behovet av sjukledighet in. m. skall styrkas

med läkarintyg finns inte meddelad. Det har dock ansetts ligga i sakens na­

tur, att läkarintyg i regel skall företes. Praxis är dock ganska växlande. I

samband med en undersökning rörande sjukledighetsförhållandena bland

statstjänstemännen har sjuklönesakkunniga från ett antal myndigheter in­

fordrat uppgifter, i vilken utsträckning myndigheterna kräver läkarintyg vid

sjukdomsfall.

Av de 83 myndigheter som lämnat svar i denna fråga har några uppgivit,

att olika regler gäller för skilda avdelningar eller skilda personalkategorier

hos myndigheten. Med hänsyn härtill föreligger särskilda uppgifter för 88

olika myndigheter eller avdelningar in. in. inom dessa. Av svaren framgår i

huvudsak följande.

Sjukledighet utan företeende av läkarintyg medges av 40 myndigheter—-

27 ämbetsverk i Stockholm, däribland järnvägsstyrelsen, vattenfallsstyrelsen

Kungl. Mcij.ts proposition nr 217

81

och domänstyrelsen samt 13 länsstyrelser — utan annan begränsning än

att frånvaron omfattar högst 3 dagar i följd.

Hos 13 myndigheter — däribland kammarrätten, medicinalstyrelsen och

8 länsstyrelser — medges ledighet utan intyg, då frånvaron icke överstiger 2

dagar i följd och utan begränsning i övrigt.

9 myndigheter medger sjukledighet utan läkarintyg under förutsättning

dels att frånvaron icke omfattar mer än 3 dagar i följd, dels att den sam­

manlagda tiden för ledigheter, vid vilka läkarintyg ej företes, icke överstiger

visst antal dagar — 6, 7, 8, 10 eller 12 — för år. Härvid tillämpas en maxime-

ring årligen till 6 dagar av arbetarskyddsstyrelsen, riksförsäkringsanstalten

och länsstyrelsen i Stockholms län, till 7 dagar av skolöverstyrelsen, till 8

dagar av bostadsstyrelsen och generalpoststyrelsen i fråga om personalen

inom styrelsen och dess bankavdelning, till 10 dagar av överståthållaräm-

betets skatteavdelning samt till 12 dagar av riksräkenskapsverket och pen-

sionsstyrelsen. Länsstyrelsen i Stockholms län och överståthållarämbetets

skatteavdelning har dessutom begränsat ifrågavarande medgivande till att

gälla vid högst 3 resp. 5 olika tillfällen per år. Inom riksräkenskapsverket

gäller särskilt villkor att sjukledighet utan företeende av läkarintyg får avse

högst 3 dagar av en och samma kalendermånad.

Vid 2 myndigheter — socialstyrelsen och arbetsmarknadsstyrelsen — med­

ges sjukledighet utan intyg under förutsättning dels att frånvaron icke om­

fattar mer än 4 dagar i följd, dels att den sammanlagda tiden för ledigheter,

som icke styrkts med intyg, ej överstiger 8 dagar för år.

Länsstyrelsen i Malmöhus län påfordrar i vad avser personal vid lands-

kansliet läkarintyg vid sjukledighet som varar mer än en dag.

Ett 10-tal myndigheter, däribland generaltullstyrelsen i fråga om personal

på ort där verksläkare finns, samtliga tillfrågade 8 sinnessjukhus och ge­

neralpoststyrelsen beträffande distrikts- och lokalförvaltningarna kräver lä­

karintyg vid all frånvaro på grund av sjukdom.

Tilläggas kan att då fråga är om utbyte av semester eller annan ledighet

mot sjukledighet läkarintyg i allmänhet torde erfordras.

En del myndigheter har föreskrivit, att i de fall sjukledighet medges utan

läkarintyg tjänstemannen skall avge skriftlig försäkran om bortovaron och

om sjukdomens art.

Sjukvårdsutredningen uttalar för egen del den uppfattningen att frånvaro

på grund av sjukdom under icke alltför obetydlig tid bör styrkas med läkar­

intyg. Utredningen anför vidare.

Vid sjukdomsfall, som bedömes vara av allvarligare beskaffenhet, brukar

läkare anlitas och det blir då naturligt att denne i samband med konsultatio­

nen utfärdar intyg om behovet av sjukledighet och om sjukdomens art. An­

norlunda ställer sig saken då fråga är om s. k. förkylningssjukdomar och

andra sjukdomar som erfarenhetsmässigt ofta går till hälsa utan läkarbe­

handling. Att i sådana fall regelmässigt ålägga tjänstemännen att uppsöka

verksläkaren, eventuellt annan läkare, för erhållande av läkarintyg har —

bl. a. med hänsyn till den ökade smittorisken vid epidemier — i allmänhet

inte ansetts nödvändigt eller lämpligt. Kravet på läkarintyg medför även di­

rekta kostnader för statsverket. För ett besök hos verksläkaren i huvudsak­

ligt syfte att få sjukledighetsintyg debiterar denne f. n. dels rådfrågnings-

arvode med i allmänhet 4 kronor, dels intygsersättning med 3 kronor.

Frågan om i vilka fall läkarintyg skall påfordras sammanhänger intimt

med den blivande utformningen av sjuklönebestämmelserna. Någon slutlig

ståndpunkt i denna fråga synes därför icke kunna tagas, förrän resultatet av

6 Iiihang till riksdagens protokoll 195b. 1 samt. Nr 217

82

Kungl. Maj:ts proposition nr 217

sjuklönesakkunnigas arbete föreligger. Här kan endast framhållas att, om statstjänstemännen kommer att omfattas av den obligatoriska sjukpenning­ försäkringen, sjukförsäkringen får ett ekonomiskt intresse av sjukkontrol­ len, som i många fall är större än statens. För staten som arbetsgivare är det dock av stor betydelse att arbetet ej förryckes genom onödiga sjukledigheter. Myndigheterna torde också i många fall ha större möjlighet att bedöma be­ hovet av sjukledighet än sjukkassan. Sjukintygen torde därför i viss utsträck­ ning behövas även om sjuklönen delvis skulle ersättas av sjukpenning. Det bör ej heller bortses från att sjukintygen inte bara är av betydelse ur kon­ trollsynpunkt. Att äga kännedom om tjänstemännens hälsotillstånd är på­ kallat även ur andra synpunkter.

En särskild fråga är, om efter sjukförsäkringsreformens genomförande alltjämt bör gälla att läkarintyg, som är utfärdat av annan läkare än verks- läkaren, skall vara attesterat av denne, framhåller utredningen och fortsät­ ter.

Det fria läkarvalet inom sjukförsäkringen kan beräknas medföra, att tjänstemännen i större utsträckning än vad nu är fallet anlitar andra läkare än verksläkare. Ett bibehållande av ifrågavarande bestämmelse skulle därför medföra merarbete och ökade kostnader för statsverket. Enligt utredningens mening bör därför ledighetsintyg som avges av annan läkare än verksläkare i viss utsträckning kunna godtas utan attest. Myndigheterna bör nämligen äga meddela generella föreskrifter, att läkarintyg under vissa förhållanden, t. ex. vid längre ledigheter eller vid vissa slag av sjukdomar, skall attesteras av verksläkaren och att för vissa fall, då särskild anledning föreligger, be­ stämma att intyget skall attesteras av denne. Verksläkaren bör äga möjlig­ het att, då han anser erforderligt, som villkor för attest uppställa krav att den sjuke underkastar sig undersökning av honom.

Därest sjukpenningförsäkringen göres tillämplig på statstjänstemännen, bör, framhåller utredningen, läkarintyg som påfordras för utfående av sjuk­ penning, i allmänhet kunna användas även som sjukledighetsintyg. Härvid borde förfaras så att tjänstemannen, innan intyget inges till sjukkassan, fö­ reter det för myndigheten, som därest så anses behövligt gör en avskrift härav.

Beträffande ersättningsfrågan anför utredningen. Liksom nu är fallet synes verksläkaren böra ersättas för intygen enligt för honom gällande läkartaxa. Kostnaden för ledighetsintyg som utfärdas av verksläkare bör, i den mån ersättning ej utgår från sjukkassa, bestridas av statsmedel. En sådan anordning torde göra det lättare för vederbörande myndighet att påfordra att behov av sjukledighet styrkes med läkarintyg än om tjänstemannen själv skall vidkännas kostnad för intyget. Sådant av verksläkaren utfärdat läkarintyg, som erfordras för erhållande av annan statstjänst m. m., bör liksom hittills helt bekostas av statsmedel.

I det fall att intyg utfärdas av annan läkare än verksläkaren synes kost­ naden för intyget icke böra ersättas av statsmedel i vidare mån än att sådan kostnad, vilken ingår i av specialist betingat arvode, ersättes enligt de grun­ der som gäller för sådan vård.

Sjuldiusvård

Kungl. Maj:ts proposition nr 217

83

Utredningen anför, att en jämförelse mellan den ersättning för sjukhus­

vård som utgår enligt Saar och enligt SFL visar, att en tillämpning av SFL

medför väsentligt ökade förmåner för tjänstemännen. Den huvudsakliga för­

bättringen ligger däri, att tjänstemännen på grund av SFL:s bestämmelser i

princip beredes full ersättning för kostnaden för vård på allmän sal vid all­

mänt sjukhus i stället för ersättning för halva denna kostnad.

I detta sammanhang erinrar utredningen om de ekonomiska konsekven­

serna av det mellan landsting och städer utanför landsting år 1952 ingångna

avtalet om ersättning för vård av vissa utomlänspatienter (1952 års utom-

länsavtal) och anför härom.

Avtalet, som godkänts av alla ifrågavarande huvudmän, innebär att hu­

vudman är dels förpliktad lämna viss ersättning för vård på annan huvud­

mans sjukvårds- eller förlossningsanstalt av patient från eget sjukvårds­

område, dels berättigad få ersättning enligt samma grunder för vård på egen

sådan anstalt av patient från annan huvudmans område. Avtalet skall gälla

under i huvudsak samma betingelser som i SFL uppställts som villkor för

att sjukvårdsförsäkrad skall vid intagning på utomlänssjukhus få ersätt­

ning för den för utomlänspatient fastställda legosängsavgiften. Den lämnade

subventionen medför i fråga om utomlänspatient som vårdas på allmän sal

att av den f. n. till 50 kronor om dagen för s. k. remissfall och 35 kronor om

dagen för övriga fall fastställda legosängsavgiften patientens hemlandsting

betalar 47 kronor resp. 32 kronor och patienten endast 3 kronor, dvs. i all­

mänhet samma belopp som denne haft att erlägga om han vårdats på hem-

ortssjukhus. Även för patient i halvenskilt eller enskilt rum uppgår subven­

tionen till 47 resp. 32 kronor för dag, varvid den på patienten belöpande de­

len av avgiften i allmänhet utgör 13 kronor i halvenskilt och 23 kronor i en­

skilt rum. Beträffande Stockholm, som tillämpar en något högre hemorts-

taxa än övriga städer och landstingen, gäller motsvarande bestämmelser,

som innebär att en stockholmsbo som meddelas sjukvård utom hemorten

ej drabbas av högre kostnad än som skulle ha uppkommit vid vård på hem-

ortssjukhus.

Den omständigheten att rätten till ersättning för sjukhusvård enligt SFL

begränsats till högst 730 dagar vid varje sjukdom medför, framhåller ut­

redningen, en försämring för tjänstemännen. Utredningen har dock ansett

sig ej böra föreslå bestämmelser om förlängning för statstjänstemännens del

av den i SFL bestämda sjukhjälpstiden.

Den nuvarande befogenheten för verksläkaren, sjukhusläkaren eller myn­

digheten att under vissa förutsättningar bereda tjänsteman vård i halvenskilt

eller, vid hrist därpå, i enskilt rum innebär, heter det vidare i betänkandet,

en förmån för tjänstemännen, som stundom kan medföra direkta fördelar

även för staten. Det kan sålunda i vissa fall vara möjligt för den sjuke att

under sjukhusvistelsen ägna sig åt tjänstegöromål eller att stå till förfogan­

de för överläggningar, om han vårdas i halvenskilt eller enskilt rum. över­

vägande skäl synes utredningen tala för att denna sjukvårdsförmån bibe­

hålies. Detsamma bör, framhålles det, gälla den härtill knutna förmånen av

ersättning för eventuellt utgående arvode till den för vården ansvarige sjuk­

84

Kungl. Maj:ts proposition nr 217

husläkaren enligt lägsta beloppet i rådgivande taxa. I detta sammanhang

upptar utredningen även frågan om ersättning för arvoden till vid opera­

tion assisterande läkare. Att medge ersättning för arvoden till sådana läkare

skulle innebära en icke oväsentlig ökning av förmånerna för den som vår­

das i halvenskilt eller enskilt rum, framhåller utredningen och kan därför

icke tillstyrka att sådan ersättning medges.

Av skäl som anförts i fråga om specialistvård bör, konstaterar utred­

ningen vidare, vid tuberkulos alltjämt gälla att till den som åtnjuter ersätt­

ning för vård i halvenskilt eller enskilt rum högre bidrag skall kunna utgå

till arvode åt den för vården ansvarige sjukhusläkaren än som motsvarar

lägsta tillämpliga beloppet enligt den rådgivande taxan, dock högst med

taxans maximibelopp.

Beträffande vård på enskild sjukvårdsanstalt anför utredningen.

Vid beräkning av ersättning enligt Saar för vård på enskild sjukvårds­

anstalt utgår man i regel från vårdkostnaden på allmänt sjukhus i patien­

tens hemort. Då remiss på grund av sjukdomens art skett till enskild sjuk­

vårdsanstalt utom det län där patienten är hemmahörande, får dock enligt

praxis ersättningen beräknas med utgångspunkt från taxan för utomläns-

patient på allmänt sjukhus inom det län, där den enskilda sjukvårdsanstal-

ten är belägen. Någon motsvarande möjlighet att vid remiss till enskild

sjukvårdsinrättning utom patientens hemort beräkna ersättningen efter

utomlänstaxa finns icke enligt SFL. Ehuru sjukförsäkringen medger hel

ersättning för vård på allmän sal, medan Saar endast medger halv ersätt­

ning för dylik vård, torde det i vissa fall kunna tänkas att en övergång

till SFL:s bestämmelser kommer att medföra minskad ersättning för tjäns­

temannen. Framhållas må dock att de enskilda sjukhusen i jämförelse med

de allmänna är fåtaliga och disponerar ett ringa antal vårdplatser samt att

det förhållandevis sällan torde behöva förekomma att tjänsteman remit­

teras för vård på enskilt sjukhus utom hemorten. Att för sådana undantags­

fall införa regler om merförmån bör enligt utredningens mening ej ifråga-

komma.

I de fall då vård på enskild sjukvårdsanstalt enligt vederbörande läkares

eller myndighets bestämmande meddelas i halvenskilt rum eller, då sådant

ej funnits tillgängligt, i enskilt rum, utgår enligt Saar ersättning med be­

lopp, som skulle ha utgått vid vård i halvenskilt resp. enskilt rum på all­

mänt sjukhus. I detta avseende anser utredningen ändring icke böra vidtas

i annan mån än alt ersättningen anlcnytes till taxan för vård på allmänt

sjukhus i hemorten och att ersättningen även i det fall vården meddelas i

enskilt rum beräknas efter taxan för halvenskilt rum. Erfarenheten har

nämligen visat att möjlighet i regel inte finns att konstatera om halvenskilt

rum på den enskilda sjukvårdsanstalten varit tillgängligt under den tid

tjänstemannen vårdats där.

Vad förut sagts i fråga om ersättning för kostnader vid vård på enskilt

sjukhus har avseende endast på själva vårdavgiften. Vid dessa sjukhus till­

kommer utöver vårdavgiften extra kostnader till icke obetydliga belopp, av­

seende arvoden till behandlande specialist, läkarassistens, operationsar-

liklar och förband, röntgen-, laboratorie- m. fl. undersökningar, bad och

massage samt medicin, lösningar och narkos. Bestämmelserna i SFL medger

ej någon ersättning för dessa kostnader. Däremot har vid tillämpningen av

Saar den praxis utbildat sig att, i fall då verksläkaren förklarat specialist­

vård nödvändig, kostnaderna för specialistbehandlingen — arvode till spe­

85

cialist och assisterande läkare, vissa omkostnader m. in. — ersatts med

tre fjärdedelar av utgiften, för undersökningar för ställande av diagnos

med hela beloppet, för bad och massage med halva utgiften samt för läke­

medel med hela beloppet. I överensstämmelse med sin i det föregående ut­

talade principiella uppfattning förordar utredningen att ifrågavarande för­

måner i huvudsak bibehålies, med undantag dock för kostnadsfria läkeme­

del. Såsom tidigare framhållits föreligger inte skäl att beräkna ersättningen

för undersökning efter andra grunder än för specialistvård. Kostnaderna

för specialistbehandling och undersökning bör därför ersättas med tre

fjärdedelar av utgifterna. Ersättning bör som f. n. utgå endast under förut­

sättning av verksläkarens remiss och attest. Framhållas må att statens bi­

drag till det arvode som den behandlande specialisten debiterar på enskilt

sjukhus vårdad tjänsteman — till skillnad från bidrag som lämnas för

specialistbehandling utom sjukhus — kommer att beräknas på arvodets

hela belopp, enär enligt SFL särskild ersättning för läkarvård icke utgår

till försäkrad, som åtnjuter sjukhusvård. I fråga om ersättning för behand­

ling med bad, massage in. in. bör tillämpas de bestämmelser som eljest

skall gälla i fråga om sådan behandling.

Enligt utredningens mening bör för vinnande av enhetlighet de i SFL in­

tagna definitionerna på sjukvårdsanstalter tillämpas även i fråga om så­

dana sjukvårdsförmåner som skall tillkomma tjänstemännen enligt Saar.

Kungl. Maj:ts proposition nr 217

Läkemedel

Härom anföres i betänkandet bl. a. följande.

Av undersökningen beträffande statsverkets sjukvårdskostnader framgår,

att den genomsnittliga läkemedelskostnaden per tjänsteman kan beräknas

till drygt 16 kronor för år. Om förmånen av fria läkemedel slopades i sam­

band med läkemedelsreformens genomförande, skulle med oförändrad läke-

medelsförbrukning ett än mindre belopp komma att stanna på tjänste­

mannen. Även om det här gäller medeltalsbelopp, bör dock framhållas att

läkemedelskostnaderna torde fördela sig på ett relativt stort antal tjänste­

män och att den enskilde tjänstemannen mera sällan torde belastas av

större läkemedelsutgifter. I det övervägande antalet fall synes det alltså

komma att röra sig om jämförelsevis ringa utgiftsbelopp för den enskilde.

Med hänsyn härtill och med beaktande av att läkemedel för vissa sjukdomar

skall utlämnas kostnadsfritt synes tillräckligt vägande skäl för bibehållande

av den nuvarande rätten till helt fria läkemedel knappast föreligga. Vidare

bör beaktas de olägenheter av administrativ art, som ett bibehållande av

nuvarande läkemedelsförmån skulle medföra. Ett betydande merarbete

måste sålunda uppkomma om man bland de miljontals läkemedelsräkningar

om året som skall ligga till grund för läkeinedelsrabatteringen skulle utsor­

tera och i särskild ordning behandla de räkningar på i allmänhet obetydliga

belopp, som avser statstjänstemän och i sjukvårdshänseende likställda be­

fattningshavare.

Med hänsyn till det anförda förordar utredningen, att statstjänstemännen

i fråga om läkemedel inte skall erhålla några särskilda förmåner utöver

dem som innefattas i den allmänna läkemedelsreformen.

86

Kungl. Maj:ts proposition nr 217

Sjukgymnastik, bad, massage m. m.

Utredningen framhåller, att man ej torde kunna utgå från att alla sjuk­

kassor under de närmaste åren kommer att lämna ersättning för behand­

ling med sjukgymnastik, bad, massage m. fl. här avsedda behandlingsfor­

mer; det kan också antagas att vissa sjukkassor bara lämnar någon eller

några av dessa förmåner. Med hänsyn härtill och då ifrågavarande behand­

lingsformer är av stor betydelse ur medicinsk synpunkt, förordar utred­

ningen att tjänstemännen bibehålies vid den nuvarande rätten till ersätt­

ning för sådan behandling. Staten skulle alltså även i fortsättningen ersätta

halva kostnaden. Härvid skulle ersättningen i förekommande fall minskas

med det belopp tjänstemannen äger utbekomma från sjukkassa. Till frågan

om sådan ersättning vid yrkesskada återkommer utredningen i ett senare

sammanhang.

I fråga om sjukgymnastik föreslår utredningen, under hänvisning till

nuvarande praxis, att uttrycklig bestämmelse om ersättning härför införes.

För vinnande av full överensstämmelse med motsvarande föreskrift i SFL

synes det utredningen lämpligt att bestämmelserna i Saar utformas enligt

vad som stadgas i SFL. Vidare anser utredningen det i Saar använda ut­

trycket »nödvändig för botande av viss angiven sjukdom» vara för snävt.

Ersättning för dessa behandlingsformer torde, framhålles det, f. n. medges

även i de fall behandlingen blott kunnat medföra lindring av sjukdom.

Ifrågavarande uttryck bör därför enligt utredningens mening utbytas mot

»erforderlig vid viss angiven sjukdom».

Nuvarande bestämmelse i Saar, att kostnaden för vaccination mot epide­

misk sjukdom skall gäldas av statsmedel i de fall, då myndigheten finner

skäl härtill, fyller enligt utredningens mening ett praktiskt behov och före­

slås kvarstå.

Sjukresor

Häroin konstateras i betänkandet, att förmånerna enligt Saar är fördelak­

tigare än förmånerna enligt SFL så till vida att den ersättning, som kan

medges enligt Saar i princip avser hela resekostnaden. Då å andra sidan

SFL:s bestämmelser är värdefullare i så måtto att de medger ersättning utan

skälighetsprövning, föreligger enligt utredningen knappast skäl att behålla

särskilda bestämmelser i Saar beträffande resor och sjuktransporter. Utbe­

talning från statsverkets sida i förekommande fall av vissa tillägg till den

reseersättning som lämnas från sjukkassa skulle, framhålles det, för övrigt

medföra oproportionerligt stort administrativt merarbete, bl. a. med hänsyn

till att likviden i flertalet fall skulle gälla småbelopp, som för tjänstemän­

nen rimligen icke kan vara av någon större betydelse.

Under beaktande av dessa omständigheter förordar utredningen att be­

stämmelser om ersättning för sjukresor inte intages i Saar.

87

Vård yid yrkesskada

I denna fråga gör sjukvårdsutredningen följande allmänna uttalanden.

De sjukvårdsförmåner som f. n. utgår enligt Saar vid i tjänsten ådragna

sjukdomar sammanfaller väsentligen med de förmåner som vid olycksfall i

arbete resp. vid vissa yrkessjukdomar — såväl enligt gällande bestämmelser

som på grund av den blivande yrkesskadeförsäkringen —■ tillkommer med­

borgare i allmänhet. Att statstjänstemännen hittills genom bestämmelser i

Saar tillförsäkrats sjukvårdsförmåner -— liksom sjuklön — även vid olycks­

fall i tjänsten torde närmast ha föranletts av administrativa skäl. Att någon

fördelning av härav föranledda kostnader mellan riksförsäkringsanstalten

och vederbörande myndighet i allmänhet ej erfordrats, har nämligen inne­

burit en väsentlig förenkling av ersättningsförfarandet.

Frågan uppkommer nu huruvida efter den allmänna sjukförsäkringens

och yrkesskadeförsäkringens genomförande statstjänstemännen genom be­

stämmelser i Saar alltjämt bör bibehållas vid rätten till i princip full ersätt­

ning för sjukvård som föranletts av yrkesskada. Vid ett ställningstagande till

denna fråga bör främst beaktas, att en grundläggande princip vid utformning­

en av sjuk- och yrkesskadeförsäkringarna varit att sjukförsäkringen skall för

en tid av 90 dagar reglera även sjukdomsfall, som föranletts av olycksfall i

arbete eller eljest av yrkesskada. Samordningen har motiverats med de be­

tydande fördelar som står att vinna därmed, sasom snabbhet vid utbetalning­

ar, starkt minskat behov av utredningsarbete, bortfallet av gränsdragnings-

problem samt möjligheterna till minskning av administrationen. Nämnas må,

att samordningsregeln enligt en av socialförsäkringsutredningen gjord be­

räkning skulle medföra att över 90 procent av olycksfallen komme att stanna

på sjukförsäkringen.

Ett bibehållande i Saar av nuvarande gynnsammare ersättningsgrunder

vid yrkesskador skulle givetvis medföra, att man alltjämt skulle vara tvung­

en att i särskild ordning pröva alla de ersättningsärenden som kunde stå

i samband med yrkesskada. En sådan betydande avvikelse för statst jänste-

männens del från den för anställda i allmänhet gällande ordningen skulle

medföra allvarliga administrativa olägenheter.

Under åberopande av det anförda föreslår utredningen att i Saar inte

intages bestämmelser om merförmåner för sjukvård med anledning av ska­

dor som avses i YL.

Förslaget innebär, att statstjänsteman vid yrkesskada får under samord-

ningstiden åtnjuta de förmåner, som enligt SFL och Saar tillkommer honom

vid sjukdom i allmänhet, och därutöver från riksförsäkringsanstalten en­

ligt YL utgående ersättning för sjukvård utom riket, tandläkarvård, särskil­

da hjälpmedel och särskild vård, som lämnas pa anstaltens begäran. Efter

samordningslidens utgång skall ersättning i huvudsak utga från riksförsäk­

ringsanstalten enligt YL:s bestämmelser.

Utredningen fortsätter.

I Saar har med olycksfall i tjänsten likställts inte bara yrkessjukdomar

utan också vissa andra i tjänsten ådragna sjukdomar. Sistnämnda sjukdo­

mar omfattas i viss utsträckning av den gällande yrkesskadeförsäkringen.

Sålunda omfattar denna delvis men cj helt sjukdomar föranledda av våld

eller misshandel på grund av tjänsten. Detsamma gäller epidemiska sjukdo­

mar. Klimatologiska sjukdomar omfattas inte alls av yrkesskadeförsäkring­

Kungl. Maj:ts proposition nr 217

88

en. Vad angår epizootiska sjukdomar ingår den vanliga mul- och klövsjukan

under den gällande yrkesskadeförsäkringen. Den nya yrkesskadeförsäkring­

en kommer att nära ansluta sig till nu gällande lagstiftning. Emellertid kan

utformningen av tillämpningsbestämmelserna rörande yrkessjukdomarna bli

av viss betydelse ur denna synpunkt. Man synes dock böra utgå ifrån att ej

heller den nya lagstiftningen kommer att helt täcka nämnda i Saar avsedda

sjukdomar.

Enligt utredningens mening bör då det gäller statstjänstemännen de på

grund av tjänsten ådragna sjukdomar, som angives i 28 § I punkt 6 a) Saar,

i ersättningshänseende alltjämt vara likställda med yrkesskador, som om­

fattas av lagstiftningen om yrkesskadeförsäkring. Det synes dock utredning­

en icke lämpligt att låta prövningen av dessa i regel svårbedömda frågor an­

komma på vederbörande myndigheter. Utredningen förordar därför, att riks-

försäkringsanstalten, som besitter sakkunskap och erfarenhet i sådana frå­

gor, skall handha prövningen och regleringen även av de ifrågavarande fallen.

Vid sådant förhållande bör enligt förslaget rätten till nu avsedda särskilda

sjukvårdsförmåner författningsmässigt regleras vid sidan av Saar. Detta tor­

de, framhålles det, kunna ske genom att bestämmelser utfärdas av innebörd

att vad i YL stadgas skall för statstjänstemännens vidkommande äga mot­

svarande tillämpning vid övriga på grund av tjänsten ådragna sjukdomar

varom här är fråga.

Vad som sålunda föreslagits skall, understryker utredningen, inte utgöra

hinder för att statstjänsteman vid yrkesskada, vars verkningar sträcker sig

utöver samordningstiden, för den överskjutande tiden erhåller de förmåner

enligt Saar som kan utgå vid sjukdom i allmänhet, i den mån dessa förmå­

ner är större än motsvarande ersättning enligt YL. Härmed avses bl. a. fall

då tjänstemannen enligt Saar äger rätt till ersättning för vård i halvenskilt

(enskilt) rum på sjukhus. Det nu sagda skulle även gälla vid sjukdom som

enligt vad nyss föreslagits bör likställas med yrkesskada.

Kungl. Maj:ts proposition nr 217

Särskilda bestämmelser för vissa tjänstemän

Beträffande justitieråd m. fl. framhåller utredningen att under förutsätt­

ning att ifrågavarande ämbetsmän även i fortsättningen undantages från

bestämmelserna om löneavdrag vid tjänstledighet — med de jämkningar

som betingas av att sjukpenning enligt SFL kan komma att utgå till dem —

torde de alltjämt böra undantagas från avlöningsreglementenas sjukvårdsbe-

stämmelser. Detta skulle innebära, att de kommer att åtnjuta sjukvårdser­

sättning enbart enligt SFL.

I anslutning till sin redogörelse för sjukvårdsbestämmelser för /contrakts-

anställt manskap m. fl. vid försvaret framhåller utredningen bl. a. att nu av­

sedd personal skall meddelas avsked vid viss tidig levnadsålder — 34 eller

28 år — och redan dessförinnan om vederbörande blir oduglig till krigs­

tjänst.

Med hänsyn till dessa tjänstemäns i förhållande till statstjänstemän i all­

89

mänhet särpräglade anställnings- och avlöningsvillkor anser utredningen

skäl icke föreligga att med anledning av den allmänna sjukförsäkringens ge­

nomförande göra ändring i deras rätt att åtnjuta i princip kostnadsfri sjuk­

vård. Utredningen anför vidare.

Då det gäller att anpassa dessa heställningshavares nuvarande sjukvårds­

förmåner enligt Saar till den allmänna sjukförsäkringen och yrkesskadeför­

säkringen synes i huvudsak två alternativ kunna komma i fråga.

Enligt det ena alternativet skall rätten till kostnadsfri sjukvård eller full

ersättning för vården tillförsäkras beställningshavarna genom bestämmelser,

som innebär att kostnaderna för de nuvarande sjukvårdsförmånerna bestri-

des eller ersättes av statsmedel, i den mån ersättning inte utgår från sjukför­

säkringen eller yrkesskadeförsäkringen eller på grund av bestämmelser om

läkemedelsrabattering.

Enligt det andra alternativet skall sjukvården lämnas av staten som na-

turaprestation. Beställningshavarna skall alltså äga att i första hand anlita

vid förbandet tjänstgörande militärläkare, som har att i tjänsten ombesörja

läkarvården. I den mån sjukvården meddelas i annan ordning och särskilda

kostnader uppkommer, skall dessa ersättas av staten i samma omfattning

som f. n. Då med en sådan ordning sjukkassornas kostnader för dessa be-

ställningshavare i stort sett bortfaller, bör dock övervägas om med tillämp­

ning av 19 § andra stycket SFL överenskommelser bör träffas med sjukkas­

sorna om skälig gottgörelse för statsverkets ifrågavarande kostnader. Even­

tuellt skulle denna fråga kunna tänkas reglerad genom centrala förhand­

lingar.

Båda de här nämnda alternativen medför enligt utredningen att de beställ-

ningshavare varom här är fråga bibehålies vid sin nuvarande rätt till i prin­

cip fri sjukvård. Det första alternativet skulle dock, framhålles det, medföra

betydande administrativa svårigheter vid tillämpningen. Utredningen för­

ordar därför en lösning enligt det sista alternativet, vilket anses medföra

ett avsevärt enklare förfarande för såväl myndigheterna som personalen.

Den författningsmässiga regleringen synes enligt utredningen böra ske

genom att Kungl. Maj :t utfärdar särskilda bestämmelser i ämnet. I Saar

bör enligt förslaget föreskrivas att beställningshavare med lönegradsbeteck-

ningen Mha äger rätt till sjukvård enligt de närmare bestämmelser som med­

delas av Kungl. Maj:t. Utredningen förutsätter att även sjukvård föranledd

av yrkesskada kommer att omfattas av ifrågavarande särbestämmelser.

Den nuvarande särskilda rätten för beställningshavare med lönegrads-

beteckningen Mha in. fl. till fri sjukvård under högst ett år efter avsked ur

tjänst bör enligt utredningens mening kvarstå. Fråga uppkommer då, fram­

hålles det, om kostnaderna härför liksom under anställningstiden skall be­

stridas direkt av staten eller med tillämpning av systemet med merförmå-

ner utöver dem som lämnas av sjuk- resp. yrkesskadeförsäkringen. Ulred-

ningen finner övervägande skäl tala för att även dessa fall regleras genom

att staten ombesörjer vården eller bestrider kostnaden därför.

Enligt utredningens mening bör nuvarande sjukvårdsförmåner under sjö­

tjänstgöring vid försvaret bibehållas. De härmed förenade kostnaderna bör

därför alltjämt i sin helhet bestridas av statsmedel.

Beträffande frågan om utformningen av sjukvårdsförmånerna för lärar­

Kungl. Mnj:ts proposition nr 217

90

Kungl. Maj:ts proposition nr 217

personalen vid det statsunderstödda undervisningsväsendet samt för tjäns­

temän underkastade andra av staten fastställda avlöningsreglementen än

Saar anföres i betänkandet bl. a. följande.

Den av statsmakterna godtagna lösningen av frågan om sjukvårdsförmå­

ner för berörda personalkategorier har endast avsetts utgöra ett proviso­

rium i avvaktan på genomförandet av en allmän obligatorisk sjukförsäkring

och de åtgärder, som med anledning därav kunde komma att vidtagas.

Vid prövningen av frågan om dessa sjukvårdsbestämmelsers anpassning

till den allmänna sjukförsäkringens och yrkesskadeförsäkringens förmåner

har utredningen utgått från att de ersättningsgrunder utredningen föresla­

git i fråga om statstjänstemännen i princip bör gälla även här avsedda

tjänstemän. Fråga uppkommer emellertid härvid om dessa alltjämt skall

stå självrisk för vissa i princip ersättningsbara sjukvårdskostnader. Vidare

uppställer sig spörsmålet om systemet med tjänsteläkare skall bibehållas

eller om rätten till sjukvård skall anknytas till verksläkarinstitutionen.

Vad angår förstnämnda fråga kan framhållas, att ett bibehållande av be­

stämmelsen om självrisk efter den allmänna sjukförsäkringens genomföran­

de skulle få en helt annan innebörd än f. n. Enligt utredningens förslag

skall tjänstemännens behov av sjukvårdsförmåner i första hand tillgodoses

av den allmänna sjukförsäkringen och läkemedelsrabatteringen. Till följd

härav skulle de sjukvårdskostnader som skulle beröras av självkostnads-

regeln avse bara de föreslagna merförmånerna i fråga om tilläggsersättning

för verksläkarvård samt beträffande specialistvård, tandläkarvård, sjuk­

gymnastik, bad, massage m. in. och vägavgifter och läkararvoden vid sådan

sjukhusvård, som lämnas i halvenskilt eller enskilt rum. Det synes utred­

ningen knappast skäligt att i det sålunda uppkomna ändrade läget behålla

bestämmelsen om självrisk.

Ifrågavarande begränsning av ersättningen har i främsta rummet motive­

rats med att svårigheter i administrativt hänseende skulle uppkomma vid

en tillämpning i full utsträckning av de för statstjänstemännen i detta hän­

seende gällande bestämmelserna. Erfarenheten har även visat att bestäm­

melsen om självrisk medfört en kraftig begränsning av antalet ersättnings-

ärenden. Enligt vad utredningen under hand inhämtat från skolöverstyrel­

sen uppgår f. n. antalet sjukvårdsberättigade lärare vid folkskolor, högre

kommunala skolor, privatläroverk och folkhögskolor till i runt tal 35 000,

medan antalet sjukvårdsärenden under år 1952 utgjort omkring 700.

Ett slopande av den nuvarande begränsningen av rätten till ersättning för

sjukvårdskostnader för ifrågavarande personalkategorier skulle uppenbar­

ligen medföra en mycket betydande ökning av antalet ersättningsärenden.

Framhållas må dock, att det nuvarande systemet förutsätter en samlad redo­

visning från tjänstemannens sida av alla under redovisningsåret bestridda

sjukvårdskostnader, vilket föranleder att ett betydande granskningsarbete i

allmänhet måste nedläggas på varje särskilt ärende. De ersättningsärenden

som uppkommer vid ett slopande av självrisken blir däremot i regel enklare

att handlägga.

Den omständigheten att ett administrativt merarbete i fråga om hand­

läggningen av sjukvårdsärenden uppkommer bör dock enligt utredningens

mening inte få utgöra hinder för en ur rättvisesynpunkt påkallad likställig­

het mellan statstjänstemännen och de personalgrupper det här gäller.

För undvikande av att skolöverstyrelsen i alltför stor utsträckning be­

tungas med handläggning av ärenden av förevarande slag föreslår utred­

ningen att prövningen och betalningen av ifrågavarande ersättningar över­

flyttas till länsstyrelserna. Såvitt angår i Stockholm stationerade tjänste­

Kungl. Maj:ts proposition nr 217

91

män synes ersättningsärendena dock alltjämt böra handhavas av skolöver­

styrelsen. Den föreslagna decentraliseringen synes kunna medföra viss ar-

betslättnad och tidsvinst vid erforderliga utredningar m. in.

Med hänsyn till vad sålunda anförts föreslår utredningen, att berörda per­

sonalgrupper tillerkännes sjukvårdsförmåner i samma omfattning som stats-

tjänstemännen, alltså utan självrisk.

Vad angår frågan om systemet med tjänsteläkare alltjämt bör behållas för

här avsedda tjänstemän eller om deras sjukvårdsförmåner bör anknytas

till verksläkarinstitutionen, anför utredningen följande.

Som förut nämnts skall med tjänsteläkare förstås av staten eller av kom­

mun i öppen sjukvård anställd läkare, skolläkare eller läkare på poliklinik

vid allmänt sjukhus. Vid lasarett och andra allmänna sjukhus anställda lä­

kare, som anlitas för öppen vård, är alltså inte att betrakta som tjänste­

läkare. Bland de nämnda tjänsteläkarna är de statsanställda provinsial­

läkarna och extra provinsialläkarna taxebundna. Även vid vård på polikli­

nik debiteras ersättning enligt viss lägre taxa. Skolläkarna, som är anställda

för hälsovårdande uppgifter beträffande skolornas elever, är i de fall de

anlitas av lärarpersonalen för sjukvård inte taxebundna. De kommunalt an­

ställda läkarna (stadsläkare, köpingsläkare, municipalläkare in. fl.) är taxe­

bundna bara i fråga om läkarvård åt mindre bemedlade patienter. Verks-

läkarna förutsättes däremot vara bundna vid viss taxa. Då ersättning från

den allmänna sjukförsäkringen för av läkare lämnad vård inte i något fall

får utgå med högre belopp än tre fjärdedelar av det i sjukkassetaxan eller

annan lägre tillämplig taxa för vården bestämda beloppet, är det givetvis

till fördel för tjänstemannen att vid behov av läkarvård kunna vända sig

till en taxebunden verksläkare.

För tjänstemän som är stationerade på avlägsna orter kan det visserligen

ibland vara en olägenhet att för erhållande av i avlöningsreglementena av­

sedda sjukvårdsförmåner vara hänvisade till en enda läkare. Det torde dock

kunna förutsättas att då vid trängande behov av läkarvård specialist, exem­

pelvis läkare vid länslasarett, anlitas för öppen vård verksläkaren i efter­

hand godkänner valet av specialist. Denna olägenhet, som förefinns också

beträffande andra i lokalt hänseende utspridda tjänstemän, t. ex. vid tull­

verket, lots- och fyrstaten, domänverket och landsfiskalsorganisationen,

synes dock väl uppvägas av de fördelar, som i övrigt är förenade med verks­

läkarinstitutionen. Erinras kan även att tjänsteman, oavsett vilken läkare

som anlitas, har rätt till den ersättning som utgår på grund av den allmän­

na sjukförsäkringen.

Framhållas må vidare, att utredningens förslag om bibehållande som av­

löningsförmån av vissa merprestationer i fråga om specialistvård m. m. byg­

ger på förhandenvaron av särskilda verksläkare. Härtill kommer, att stats­

tjänsteman för läkarvård som meddelas av verksläkare enligt utredningens

förslag skall av staten ersättas för den del av verksläkarens arvode som icke

utgår från sjukförsäkringen. Att utsträcka denna förmån till att avse även

läkarvård som meddelas av annan läkare, även om denne är taxebun­

den, har utredningen icke kunnat förorda. En förutsättning för att ifråga­

varande personalkategorier skall i fråga om sjukvårdsförmåner likställas

med statstjänstemännen är alltså att även dessa befattningshavare hänvisas

till verksläkare.

Av anförda skäl förordar utredningen, att den rätt till sjukvårdsförmåner,

som avses skola tillkomma kommunalanställda lärare, präster in. fl. enligt

92

för dem gällande avlöningsreglementen, skall anknytas till den för statsför­

valtningen i allmänhet avsedda verksläkarinstitutionen.

Utredningen anmärker till slut, att ett genomförande av utredningens bär

framlagda förslag i fråga om sjukvårdsförmåner åt lärare vid det statsun­

derstödda undervisningsväsendet, präster och kyrkomusiker förutsätter, att

ändringar i huvudsak motsvarande dem som utredningen föreslagit i fråga

om Saar vidtages även i de för dessa personalgrupper gällande avlöningsbe-

stämmelserna.

Kungl. Maj:ts proposition nr 217

Vissa utbetalninggfrågor m. m.

Utredningen framhåller i denna del, att vid genomförande av dess förslag

till sjukvårdsförmåner för statstjänstemän m. fl. ersättning i vissa fall kom­

mer att utgå både från sjukförsäkringen och från statsverket. Såväl under

som efter samordningstiden kan ersättning också komma att utgå från yr­

kesskadeförsäkringen. Fråga uppkommer då vilka förfaringssätt som i de

olika fallen bör tillämpas vid ersättningarnas utbetalning och hur utbetal­

ningarna bör verifieras.

Vad först angår arvodet för läkarvård som meddelas av verksläkare synes

enligt utredningen följande förfaringssätt i allmänhet böra tillämpas.

Verksläkaren utskriver med genomskriftskopia räkning på de prestatio­

ner som lämnats tjänstemannen. Räkningen och kopian insändes till den

sjukkassa där tjänstemannen är medlem. Efter granskning och godkännan­

de utbetalar sjukkassan på densamma belöpande andel av räkningsbeloppet

till verksläkaren. Sjukkassan behåller originalet som verifikation. Kopian

förses med bevis om sjukkassans utbetalning och översändes till vederbö­

randemyndighet. Såväl verksläkaren som sjukkassan bör insända räknings-

handlingarna som samlingsräkningar för hel månad eller annan lämplig

period. Utbetalningssättet bör dock inte hårt bindas vid föreskrifter, då även

andra förfaringssätt i vissa fall kan tänkas ifrågakomma.

Det här förordade förfaringssättet medför en betydande tids- och arbets-

besparing såväl för patienten som för sjukkassan och statsmyndigheten.

Även för verksläkarna synes en sådan anordning vara till fördel. Även om

SFL i princip bygger på systemet att ersättning skall lämnas för utgifter

som i första hand gäldats av patienten själv, synes hinder inte böra före­

ligga för tillämpning av ett dylikt förenklat utbetalningssystem.

Då det gäller ersättning för specialistvård, tandläkarvård samt sjukgym­

nastik, bad, massage m. m. förordas i betänkandet följande förfarande.

Det torde vara nödvändigt att sjukkassan på grundval av en av tjänste­

mannen företedd kvitterad räkning först betalar vad på den ankommer och

att myndigheten sedan betalar sin andel av kostnaden. Om sjukkassan skall

behålla originalräkningen som verifikation — vilket synes lämpligt med

hänsyn till att kassan bär övriga räkningar i original -— bör samtidigt en

kopia eller avskrift av räkningen företes för sjukkassan. På sistnämnda

handling bör kassan stämpla eller teckna bevis om att originalet förvaras

hos kassan och att denna på grund av räkningen betalat visst angivet be­

lopp. En sålunda påstämplad eller påtecknad kopia eller avskrift bör kunna

godtas som verifikation för statsverkets del.

Kungl. Maj:ts proposition nr 217

93

Beträffande sjukhusvård anföres följande.

Det är ännu inte klarlagt på vad sätt sjukkassorna kominer att betala

ersättning för sjukhusvård. Emellertid torde man komma att eftersträva

ett system, som i huvudsak innebär att sjukhusen med vissa tidsintervaller

tillställer sjukkassorna specificerade samlingsräkningar. I den mån sjuk­

kassa inte svarar för hela vårdkostnaden — t. ex. vid vård i halvenskilt

eller enskilt rum — debiteras patienten den del av kostnaden som sjukkas­

san icke ersätter. Genom ett särskilt uppgiftsförfarande konstateras om

sjukkassa ej svarar för vårdkostnaden, t. ex. på grund av att sjukhjälps-

tiden tilländalupit. Genomföres ett sådant system, torde det icke bereda

svårigheter ur redovisningssynpunkt att fastställa vad staten har att betala.

Vad i det föregående sagts i fråga om samarbetet i utbetalningsärenden

mellan sjukkassor och myndigheter synes enligt utredningen böra äga mot­

svarande tillämpning i de fall då ersättning betalas från både yrkesskade­

försäkringen och statsverket.

D. Remissyttrandena

Allmänna synpunkter

Såsom tidigare anförts har remissyttrandena skolat begränsas till att gälla

organisatoriska eller eljest administrativa frågor. Några remissorgan har ur

dessa synpunkter uttalat sig beträffande utredningens allmänna upplägg­

ning av sjukvårdsförmånernas utformning.

Sålunda har kammarrätten uttalat bl. a., att det ej synes kunna tagas all­

deles för givet att undantag från sjukvård sförsäkringen inte skulle kunna

medgivas för statstjänstemännens del, helst som ett sådant undantagande

ej tidigare torde ha mera ingående övervägts ur nu aktuella synpunkter.

Kammarrätten har emellertid i och för sig ingenting att erinra mot princi­

pen att de blivande sjukvårdsförmånerna enligt avlöningsreglementena till­

sammans med försäkringsförmånerna enligt SFL och YL samt läkemedels­

förmånerna bör i stort sett motsvara nu gällande sjukvårdsförmåner för de

statsanställda.

Järnvägsstyrelsen anser att den föreslagna begränsningen i vissa fall av

statstjänstemännens sjukvårdsförmåner medför arbetslättnader på väsent­

liga punkter.

Länsstyrelsen i Värmlands län uttalar, att förevarande problem bör så be­

dömas och lösas att inga nu utgående sjukvårdsförmåner borttages eller för­

sämras, om inte antingen så kan anses föranlett av övertygande administra­

tiva skäl eller en förmåns värde är så ringa, att den saknar nämnvärd bety­

delse för de anställda. Länsstyrelsen finner det uppenbart att sjukvårdsför­

månernas ersättande med kontant lön bör så långt möjligt undvikas. Fastan

ett sådant förfaringssätt skulle innebära den ur administrativ synpunkt enk­

laste lösningen, måste det dock avvisas på de skäl utredningen anfört, fram­

håller länsstyrelsen.

94

Försvarets civilförvaltning säger sig ej kunna inse att de administrativa

besvären vid ett bibehållande av nuvarande ordning för statstjänstemännens

sjukvårdsförmåner bör få ha avgörande betydelse för bedömandet av för­

månernas storlek. En liknande uppfattning företrädes av domänstyrelscn,

som anför bl. a. följande.

Frågan om en i och för sig önskvärd minskning av det administrativa

arbetet måste bedömas med hänsyn till de ifrågasatta rationaliseringsåtgär-

dernas återverkningar på bl. a. personalrekryteringen. Styrelsen vill i "an­

slutning härtill framhålla, att här ifrågavarande sociala förmåner är av den

art, att de icke kan ersättas med en på alla anställda utslagen lönekompen­

sation. Den trygghet för de anställda, som nuvarande sjukvårdsförmåner

medför, är en för förvaltningen värdefull tillgång, som icke bör urvattnas

med hänvisning till möjliga administrativa förenklingar.

Sveriges läkarförbund intar en klart avvisande hållning mot förslaget.

SFL baseras på principen om det fria läkarvalet, en princip som förbun­

det sedan gammalt ansett som en av grundförutsättningarna för fullgod

sjukvård. Hindren för förverkligandet av det fria läkarvalet bör i möjligaste

män undanröjas, och SFL:s genomförande synes innebära ett steg i sådan

riktning. Denna ståndpunkt leder till att speciell läkarvård för kategorin

statsanställda, utövad av verksläkare, bör upphöra i och med SFL:s ikraft­

trädande.

Det kan här slutligen nämnas, att sjukvårdsutredningens betänkande inte

föranlett något särskilt uttalande från statens lönenämnds sida och att Svens­

ka sjukkas seförbund et över huvud inte funnit anledning till erinran mot

vad i betänkandet föreslagits.

Kungl. Maj.ts proposition nr 217

Verksläkarfrågan

Av de myndigheter som yttrat sig över sjukvårdsutredningens förslag om

verksläkarinstitutionens bibehållande är flertalet positivt inställda till för­

slaget. Detta gäller bl. a. kammarrätten, som betonar att bibehållande i hu­

vudsak av gällande sociala förmåner vid sjukdom förutsätter att även verks-

läkarinstitutionen framdeles skall äga bestånd. Försvarets sjukvårdsstyrelse

och riksförsäkringsanstalten anser, att utredningen anfört övertygande skäl

för förslaget i denna del. Försvarets civilförvaltning anser det vara av på­

tagligt värde för myndigheterna att denna institution bibehålies. Liknande

synpunkter anföres av länsstyrelsen i Värmlands lön.

Även statskontoret delar uppfattningen att verksläkarinstitutionen är av

värde för staten-arbetsgivaren. Ämbetsverket framhåller emellertid att spörs­

målet om verksläkarorganisationens bibehållande i sista hand måste bli be­

roende av om statstjänstemännen efter sjukförsäkringsreformens ikraft­

trädande tillförsäkras sådana merförmånei, att de av denna anledning sti­

muleras till att vända sig till verksläkaren i stället för till annan allmän­

praktiserande läkare. Därest så icke blir fallet, synes enligt statskontoret

böra övervägas om enbart ur statsverkets intresse anledning finns att be­

hålla en så kostnadskrävande organisation som verksläkarinstitutionen ut­

gör.

Kungl. Maj.ts proposition nr 217

95

Synpunkten att verksläkarinstitutionen innebär vissa fördelar för staten-

arbetsgivaren delas också av medicinalstyrelsen. Det framhålles i styrelsens

yttrande, att myndigheterna genom verksläkarinstitutionen får kontroll över

tjänstemännens hälsotillstånd och sjukledigheter, varjämte behovet av kon­

takt med medicinsk sakkunskap i frågor som rör arbetsförhållandena till­

godoses. Styrelsen omnämner, att från olika håll kritik framförts över att

avsedd kontroll av de anställdas sjukledigheter m. in. utövats i ringa grad

och att i fall, där verksläkare försökt utöva den, detta ofta mötts med miss­

nöje och irritation. Ur denna synpunkt kan det, menar styrelsen, ifråga­

sättas om verksläkarinstitutionen motsvarat förväntningarna eller i nämn­

värd grad medfört besparingar för statsverket. Av de erfarenheter, som vun­

nits av verksläkarinstitutionen, torde dock enligt styrelsens uppfattning

framgå, att den i stort sett fyllt sin uppgift. Medicinalstyrelsen anför vidare

i huvudsak följande.

Efter genomförandet av sjukförsäkringsreformen kan emellertid en verks­

läkarinstitution med nuvarande uppgifter innebära onödiga kostnader för

statsverket. Erforderlig sjukkontroll avses sålunda komma att utövas av

sjukkassorna. I den mån statstjänstemännens sjukförmåner kommer att

ersättas av lönekompensation, blir behovet av verksläkarinstitutionen i dess

nuvarande utformning mindre accentuerat. En verksläkarinstitution kan en­

ligt styrelsens mening visserligen icke helt undvaras, men om verksläkarens

sjukvårdsskyldighet mot befattningshavaren i princip upphäves, kan insti­

tutionen inskränkas till ett fåtal befattningshavare i varje län efter mönster

av 1935 års verksläkarkungörelse (nr 461). I dylika verksläkares uppgifter

skulle framför allt ingå att — med rätt att på statsverkets bekostnad i före­

kommande fall anlita specialist — utfärda läkarintyg, som erfordras för

erhållande av anställning, att avge utlåtande enligt gällande bestämmelser

om skyldighet för tjänsteman att i vissa fall underkasta sig läkarundersök­

ning och för erhållande av sjuk- eller invalidpension samt att i samråd med

förtroendeläkare i centralsjukkassa utreda och föreslå åtgärder i fall, då

myndighet anser sig ha skäl ifrågasätta missbruk av givna sjukvårdsför­

måner. Även vid en verksläkarinstitution med sålunda begränsade uppgif­

ter bör tjänsteman i princip av statsverket kunna åtnjuta hel ersättning för

den del av läkarvården som icke ersättes av sjukkassa.

Medicinalstyrelsen uttalar i anslutning till det sålunda anförda att, sedan

frågan om de statsanställdas sjukvårds- och sjuklöneförmåner efter veder­

börliga förhandlingar blivit lösta, en omprövning av verksläkarinstitutionen

torde böra komma till stånd i syfte att anpassa denna institutions uppgifter

och organisation till omfattningen av nämnda förmåner. De synpunkter

som styrelsen i övrigt framlägger på utredningens betänkande baseras

emellertid på förutsättningen att utredningens förslag i denna del genom­

föres.

Generalpoststyrelsen, som ansluter sig till uppfattningen att, om sjuk­

vårdsförmåner i föreslagen omfattning alltjämt skall tillkomma statsljäns-

temännen, verksläkare med i huvudsak nuvarande uppgifter bör bibehållas,

uttalar i anledning av läkarorganisationernas förslag om s. k. förtroendelä­

kare i huvudsak följande.

96

Kungl. Maj.ts proposition nr 217

Utredningen har ansett sig böra stanna vid att endast föreslå föreskrift

om att verksläkare skall vara skyldig att utan särskild ersättning biträda

vederbörande myndighet beträffande hygieniska och medicinska frågor. En­

ligt styrelsens uppfattning torde de här åsyftade behoven knappast — i

varje fall icke för postverket med dess stora personal —- kunna antas bli

tillfredsställande tillgodosedda genom en dylik anordning. Härför talar sär­

skilt det förhållandet, att det finns anledning förmoda, att verksläkarna en­

dast i undantagsfall besitter den speciella utbildning, som lär erfordras för

hälsovårdande uppgifter av nu avsett slag. Det torde vidare kunna antas att

det stora flertalet verksläkare anser sig icke ha tid att i någon större ut­

sträckning ägna sig åt dylika vid sidan om den egentliga sjukvården lig­

gande uppgifter. Styrelsen anser att hithörande frågor bör bli föremål för

fortsatt utredning.

Statskontoret kan ej tillstyrka förslaget att verksläkare skall vara skyldig

att biträda myndigheten i hygieniska och yrkesmedicinska frågor.

I det av Sveriges läkarförbund avgivna yttrandet avvisas — i anslutning

till förbundets tidigare återgivna principiella ställningstagande — förslaget

om verksläkarnas bibehållande och framföres ånyo förslaget om nyss nämn­

da förtroendeläkare. Förbundet anför bl. a. följande.

Verksläkarinstitutionen är enligt förbundets mening en otidsenlig form

lör meddelande av sjukvård och bör därför avskaffas. Förbundet vill här­

vid erinra om den kritik, som vid upprepade tillfällen framförts mot den­

samma, en kritik som ofta kommit att rikta sig mot den enskilde verks-

läkaren i stället för som rätt vore mot systemet som sådant.

En avlösning av verksläkarinstitutionen med därav betingade förmåner

för de statsanställda förutsätter en kompensation till arbetstagarna, vilken

fråga torde böra lösas genom förhandlingar med personalorganisationerna.

Överenskommelser i sådan riktning skulle likställa de statsanställda vad

beträffar sjukvården med övriga medborgare, varigenom det fria läkarvalet

kan realiseras.

Utredningen har av olika skäl icke ansett sig kunna framlägga förslag i

den riktning som ovan anges. Ett bibehållet system med sjukvårdande verks­

läkare utan kostnader för patienterna attraherar de senare till verksläkarna.

Uppkommer hos patienten — med rätt eller orätt — misstro mot verksläka­

ren och patienten därför önskar vända sig till annan läkare, måste han be­

tala härför. Fritt läkarval i meningen val mellan ekonomiskt jämbördiga

alternativ blir icke möjligt enligt utredningens förslag. Detta innebär att

patienten måste köpa sig till det fria läkarval, som är en grundtanke i SFL.

Läkarvård

Förslaget att tjänsteman för läkarvård genom verksläkare skall erhålla

ersättning för den del av vårdkostnaden som ej ersättes av sjukkassan har

ej föranlett särskilda uttalanden vid remissbehandlingen.

Vad angår förslaget om läkarvård genom annan än verksläkare innehåller

yttrandena följande.

Länsstyrelsen i Värmlands län tillstyrker förslaget, att sådan undersök­

ning för ställande av diagnos, som ej kan utföras av verksläkaren, skall i

ersättningshänseende jämställas med specialistvård. Länsstyrelsen framhål-

Kungl. Maj.ts proposition nr 217

97

ler, att vad utredningen åberopat som skäl för detta förslag bekräftas av

länsstyrelsens erfarenhet av utbetalning av sådana kostnader. Medicinalsty­

relsen är av motsatt uppfattning.

Enligt styrelsens mening har det ur medicinsk synpunkt, speciellt beträf­

fande röntgenundersökning, varit synnerligen värdefullt att för diagnos er­

forderliga undersökningar helt kunnat bestridas av statsmedel. Numera

torde även tillämpningen av gällande bestämmelser i Saar på denna punkt

icke medföra större svårigheter, enär genom praxis vissa riktlinjer erhållits

beträffande vilket belopp av specialistarvode som bör hänföras till undersök­

ningen resp. behandlingen. Tjänsteman bör därför enligt styrelsens mening

för röntgen- eller annan undersökning, som erfordras fcör ställande av dia­

gnos, få ersättning av statsmedel, i den mån ersättning icke utgår från sjuk­

kassa, och sålunda få hela kostnaden täckt.

Försvarets sjukvårdsstyrelse understryker bl. a. följande.

Den omständigheten att läkarundersökningen medför ökade kostnader för

den enskilde kan få till följd att för diagnosens ställande viktiga undersök­

ningar av ekonomiska skäl inte kommer till stånd. Härigenom kan det för

verksläkaren bli svårt eller omöjligt att i rätt tid ställa diagnos och föran­

stalta om adekvat behandling. Styrelsen anser förslaget särskilt betänkligt

då fråga är om röntgenundersökning och sådana laboratorieundersökning-

ar som inte rimligen kan utföras av verksläkaren. Det är härvid att märka,

att sjukhusen på grund av platsbrist i allt mindre utsträckning kan utnytt­

jas för utredningsfall genom inläggning på sjukhusen. Det synes kunna ifrå­

gasättas, om inte de avsedda besparingarna i längden blir illusoriska eller

rentav förbytes i ökade kostnader för staten genom försämrat hälsotillstånd

för statstjänstemännen.

Förslaget om slopande av den nuvarande förmånen att kostnadsfritt anlita

annan läkare i fall då tjänstemannen inte lämpligen kan vända sig till verks­

läkaren har avstyrkts i några yttranden. Medicinalstyrelsen uttalar att, om

utredningens förslag i denna del genomföres, det torde kunna befaras att

den sjuke icke i tid söker erforderlig läkarvård med hänsyn till de därmed

förenade kostnaderna. Styrelsen anser därför behov föreligga, att för de fall,

då den sjuke icke lämpligen kan anlita verksläkare, införa samma ersätt­

ningsbestämmelser som skulle gälla vid anlitande av verksläkare. Länssty­

relsen i Värmlands län anser, att tillräckliga skäl inte anförts för den nuva­

rande förmånens slopande. I varje fall bör enligt länsstyrelsens mening er­

sättning kunna utgå om tjänstemannen anlitar annan verksläkare, t. ex. vid

besök på annan ort närmaste verksläkare. Kammarrätten anför beträffande

utredningens ifrågavarande förslag i huvudsak följande.

Som skäl härför har framhållits att taxebundna läkare i berörda fall ofta

finns att tillgå. Emellertid skulle vid här avsedda, nödtvungna anlitande av

annan taxehunden läkare än verksläkare enligt förslaget inte ges någon er­

sättning utöver sjukkasseersättningen. Då en dylik ordning, som ej ens är

motiverad av organisatoriska skäl, icke synes godtagbar, kan kammarrät­

ten icke biträda förslaget i denna del. I förevarande fall är icke fråga om

elt fritt läkarval utan om eu av omständigheterna, t. ex. vid tjänsteresa eller

eljest vistelse utom stationeringsorten, nödvändiggjord avvikelse från det

regelmässiga förfarandet. Ett slopande av bestämmelsen i fråga medför, att

tjänsteman som i dylika fall drabbas av sjukdom i allmänhet får ersättning

7 B ihan g till riksdagens protokoll 19 54. 1 samt. Nr 217

98

Kungl. Maj.ts proposition nr 217

för sina utgifter då sjukdomen föranleder sjukhusvistelse, medan om endast

läkarbesök erfordras ersättningen skulle begränsas på sätt nämnts. Ett bi­

behållande av rätten till ersättning för utgifter för läkararvodet' och för lä­

karens resa jämte av honom utfärdat intyg — därför samma skäl kan

anföras som i betänkandet angivits för bibehållande av rätten till ersättning

för specialistbehandling — förutsätter givetvis attest av verksläkare före

utbetalningen.

Specialistvård

Utredningens förslag om ersättning vid anlitande av läkare, som speciali-

cerat sig på behandling av vissa sjukdomsformer, har vid remissbehandling­

en ej föranlett särskilda uttalanden ur administrativt-organisatoriska syn­

punkter i annan mån än som framgår av vad nyss anförts rörande ersätt­

ning för vissa undersökningar.

Statskontoret har inte funnit det välbetänkt att, som utredningen föror­

dat, slopa bestämmelsen i Saar om full ersättning för kostnad för specialist­

vård som meddelas på poliklinik vid allmänt sjukhus.

Som framgår av 1936 års lönekommittés betänkande med förslag till civilt

avlöningsreglemente (SOU 1937:48 sid. 212) har stadgandet tillkommit

med hänsyn till att anlitandet av poliklinik i stället för enskild specialist

komme att medföra besparing för statsverket. En dylik bestämmelse synes

alltjämt böra ingå i Saar.

Även länsstyrelsen i Värmlands län motsätter sig ett slopande av denna

särskilda förmån. Länsstyrelsen påpekar, att de nuvarande bestämmelser­

na inte vållat något besvär vid tillämpningen. I landsorten meddelas prak­

tiskt taget all specialistvård på poliklinikerna vid landstingens lasarett

framhåller länsstyrelsen och tillägger, att de där tillämpade taxorna inte tor­

de överstiga avgifterna för vård på poliklinikerna vid karolinska sjukhuset.

Enligt länsstyrelsens mening uppstår därför inga problem rörande dessa

avgifter, utan de kan ersättas till hela sitt belopp.

Tandläkarvård

I medicinalstyrelsens yttrande framföres synpunkter väsentligen liknan­

de dem som inför utredningen redovisats av representanter för medicinal­

styrelsen och försvarets sjukvårdsstyrelse. I väsentliga hänseenden likartade

synpunkter på tandvårdsfrågan framföres av försvarets sjukvårdsstyrelse.

Styrelsen anser, att de av utredningen föreslagna ändringarna i tandvårds-

bestämmelserna inte kan väntas minska nu rådande olägenheter. Även läns­

styrelsen i Stockholms län anför betänkligheter mot förslaget. Enligt länssty­

relsens uppfattning synes den huvudsakligen administrativa synpunkt ut­

redningen lagt på frågan inte utgöra tillräckligt motiv för en ändring. Läns­

styrelsen i Värmlands län finner förslaget i denna del välgrundat.

Läkarintyg

Frågan om i vilken utsträckning läkarintyg bör krävas vid sjukledighet

behandlas i remissyttrandena från medicinalstyrelsen och försvarets sjuk­

vårdsstyrelse. Medicinalstyrelsen yttrar följande.

Då det för staten som arbetsgivare är angeläget att arbetet ej förryckes

genom onödiga sjukledigheter och kännedom om tjänstemännens hälsotill­

stånd även ur andra synpunkter är av betydelse, anser styrelsen att — där­

est enhetliga bestämmelser om läkarintygs avkrävande icke utfärdas genom

sjukkassetillsynsmyndighetens försorg —- dylika böra intas i verkslälcar-

kungörelsen av innebörd att sjukdom, som påkallar tjänstledighet för längre

tid än 3 tjänstgöringsdagar i följd, skall styrkas med läkarintyg; dock att

vederbörande myndighet för särskilda fall bör äga föreskriva att läkarintyg

skall företes även vid kortare ledighet än fyra dagar. Styrelsen vill i detta

sammanhang framhålla, att därest tjänstemännen kommer att omfattas av

sjukpenningförsäkringen, läkarintyg torde komma att påfordras av sjuk­

kassa vid sjukdomsperiod, som överskrider karenstiden.

Försvarets sjukvårdsstyrelse har samma uppfattning som medicinalsty­

relsen och förordar vidare, att den sammanlagda tiden för ledigheter, vid

vilka intyg icke skall behöva företes, ej bör få överstiga 15 dagar per år.

Samma ämbetsverk anser, att verksläkarens attest alltid bör fordras på

läkarintyg som utfärdats av andra läkare. Såsom skäl åberopas att attesten

erfordras för att verksläkaren skall kunna utöva sin viktiga kontrollerande

uppgift och erhålla önskvärd kännedom om personalens hälsotillstånd. Båda

dessa led i verksläkarens verksamhet har, framhåller sjukvårdsstyrelsen,

av utredningen åberopats som skäl för verksläkarinstitutionens bibehål­

lande.

Försvarets civilförvaltning delar däremot utredningens mening att nu av­

sedda intyg i viss utsträckning kan godtagas utan attest. Civilförvaltningen

uttalar att frågan får bedömas med hänsyn till uppkommande kostnader för

statsverket. Ämbetsverket anser det angeläget att ensartade regler skapas

på detta område, närmast genom anvisningar av medicinalstyrelsen.

Skolöverstyrelsen anser det vara av stor vikt att ej absolut krav uppstäl­

les på att läkarintyg skall vara utfärdat eller attesterat av tjänsteläkare.

Kungl. Maj:ts proposition nr 217

99

Sjukhusvård

I anledning av förslaget om bibehållande av möjligheten till ersättning

för vård i halvenskilt eller, vid brist därpå, enskilt rum betonar statskonto­

ret, att angivna bestämmelser bör tydas så, att halvenskilt rum icke skall

finnas disponibelt under hela den tid vederbörande vistas på sjukhuset för

att gottgörelse skall erhållas för vårdkostnaderna i enskilt rum. Om exem­

pelvis vid intagningstillfället halvenskilt rum icke finnes att tillgå men detta

sedermera blir fallet, bör gottgörelse för vård i enskilt rum lämnas bara

fram till den tidpunkt, då halvenskilt rum blir ledigt, uttalar ämbetsverket

och ifrågasätter av denna uppfattning betingad jämkning i författningsbe­

stämmelserna.

100

Kungl. Maj.ts proposition nr 217

Medicinalstyrelsen uttalar, att vid nu avsedd vård ersättning i princip

bör utgå för utbetalade arvoden inte bara till den ansvarige sjukhusläkaren

utan också till assisterande läkare, varvid vederbörande rådgivande taxa

bör kompletteras i detta hänseende. Att assisterande läkare biträder beror

på att läkarnas arbetsbörda fördelats, framhåller styrelsen. Det betonas även

att vederbörande operatör eller behandlingsläkare avgör, om assistens av

narkosläkare eller klinisk laborator erfordras eller icke och att varken pa­

tient eller verksläkare torde kunna inverka på sådant beslut.

Beträffande ersättning för vård på enskild sjukvårdsanstalt utom hem-

ortslänet uttalar försvarets sjukvårdsstyrelse, att man ej bör frångå nuva­

rande praxis enligt vilken ersättningen beräknas med utgångspunkt från

taxan för utomlänspatient på allmänt sjukhus i det län där sjukvårdsan-

sialten är belägen. Det betonas i yttrandet, att med hänsyn till nuvarande

läge på framför allt lung- och hjärtkirurgins samt neurokirurgins områden

fall alltjämt förekommer, då vård på enskilt sjukhus utom hemorten måste

ske på grund av platsbrist på de allmänna sjukhusen.

Statskontoret anser det ur administrativ synpunkt föga lämpligt att —

såsom utredningen förordat — vid vård på enskild sjukvårdsanstalt koppla

samman föreskrifterna om sjukhusvård med specialistvårdsbestämmelserna

och stadgandet om vissa andra behandlingsformer (bad, massage etc.). Detta

nödvändiggör enligt statskontorets uppfattning ett förhållandevis tidsödande

kameralt granskningsarbete från myndigheternas sida vid ersättningsfrå­

gans bedömande. Ämbetsverket anser därför, att gottgörelsen för vård på

enskild sjukvårdsanstalt bör utgå antingen efter de allmänna stadgandena

om vård på allmänt sjukhus eller också efter bestämmelserna om specialist­

vård in. m.

Läkemedel

Vissa remissmyndigheter avvisar utredningens uppfattning att bl. a. ad­

ministrativa olägenheter motiverar att man efter läkemedelsreformens ge­

nomförande icke bibehåller särskilda läkemedelsförmåner för statstjänste-

männen. Detta gäller medicinalstju-elsen, försvarets sjukvårdsstyrelse, vat­

tenfallsstyrelsen, domänstyrelsen och länsstyrelsen i Värmlands län.

Medicinalstyrelsen yttrar bl. a.

Det av utredningen befarade merarbetet beträffande utsortering och

särskild behandling av statstjänstemännens läkemedelsräkningar kan und­

vikas, om tjänsteman erhåller rätt att — mot företeende av kvitto från ve­

derbörande apotek på den del av läkemedelskostnaden som han guldit för

egna medel — få ersättning för resterande belopp. Det arbete som härige­

nom komme att åläggas apoteken torde vara ringa, och det föreslagna för­

farandet torde vara lätt att genomföra i praktiken. För att ytterligare för­

enkla förfarandet kan merersättning begränsas att utgå endast för visst

minimibelopp, förslagsvis 3 kronor per inköpstillfälle, oavsett antalet recipe.

Den enskilde tjänstemannens läkemedelsutgifter kan efter en nedskär­

ning av nuvarande förmån i åtskilliga fall bli mycket betungande. Å andra

sidan kan skäl anföras för en begränsning av denna förmån, främst med

Kungl. Maj.ts proposition nr 217

101

tanke på den överkonsumtion av läkemedel som på många håll förekom­

mer. Detta gäller särskilt om nuvarande verksläkarinstitution skulle er­

sättas av verksläkare med begränsade uppgifter på sätt styrelsen antytt.

Minimibeloppet, för vilket kompensation skulle utgå, borde då höjas till

förslagsvis 5 kronor.

Domänstijrelsen anför följande synpunkter på det administrativa förfa­

randet.

Då det ur praktisk synpunkt måste anses mindre betydelsefullt att exakt

fastställa läkemedelskostnaderna för viss myndighet, torde totalkostnaden

kunna fördelas på myndigheterna med enlila, rent statistiska metoder. Här

antytt tillvägagångssätt skulle även verksamt bidraga till att personalen i

viss mån blir mera benägen anlita verksläkaren, vilket — såsom utredningen

anfört — ur skilda synpunkter måste anses önskvärt.

Länsstyrelsen i Värmlands län håller före, att det torde vara jämförelse­

vis lätt för apotek och sjukkassor att från övriga recept utsortera och hålla

åtskilda verksläkarrecepten.

Sjukgymnastik, bad, massage m. m.

I anslutning till vad utredningen föreslagit om bibehållande av nuvarande

förmån i fråga om vaccination mot epidemisk sjukdom uttalar medicinal­

styrelsen.

Styrelsen förordar för sin del, att uttrycket »epidemisk sjukdom» utbytes

mot »smittosam sjukdom», enär tillförlitligt vaccinationsniedel numera finns

mot tuberkulos och efter hand torde komma att utexperimenteras även för

andra sjukdomar. Den föreslagna ändringen av bestämmelsen torde ej med­

föra någon större kostnad för statsverket.

Vård vid yrkesskada

Utredningens förslag om slopande av gällande särskilda förmåner vid yr­

kesskada tillstyrkes av riksförsäkringsansfalten. Anstalten är i likhet med

utredningen av den uppfattningen, att en effektiv samordning av sjuk- och

yrkesskadeförsäkringarna inte lär kunna komma till stånd om ej förslaget

förverkligas. Anstalten ansluter sig även till förslaget att i 28 § I 6 a) Saar

angivna sjukdomar alltjämt skall i ersättningshänseende likställas med yr­

kesskador, som omfattas av yrkesskadeförsäkringen, och att anstalten skall

pröva dessa ersättningsfrågor.

I ett par yttranden yppas betänkligheter mot förslaget. Sålunda framhål­

ler försvarets sjukvårdsstyrelse, att de avsevärda riskerna för personskador

i den militära tjänsten kan verka hämmande på en i denna tjänst nödvän­

dig framåtanda om sjukvård vid yrkesskada inte helt ersättes av statsme­

del utan delvis måste bekostas av beställningshavaren själv.

Domänstyrelsen yttrar bl. a.

Med hänsyn till att i flertalet skadefall inom domänverkets arbetsområde

ringa eller ingen svårighet föreligger att avgöra om yrkesskada är för han­

102

Kungl. Maj.ts proposition nr 217

den eller icke, synes det styrelsen motiverat ifrågasätta, att i vissa fall myn­

digheterna medges att själva verkställa erforderlig prövning eventuellt efter

samråd med riksförsäkringsanstalten i tveksamma fall. Härigenom skulle

skapas förutsättning för ett bibehållande av nuvarande ersättningsregler

utan att riksförsäkringsanstalten därigenom betungades i större utsträck­

ning. Styrelsen är av den uppfattningen, att ett bibehållande av nuvarande

gynnsamma ersättningsregler vid yrkesskada är av mycket stor betydelse

för personalens trygghetskänsla och därmed för dess arbetsresultat. En så­

dan försämring av arbetsvillkoren som av utredningen föreslagits kan un­

der dessa förhållanden icke motiveras av förenklad administration.

Särskilda bestämmelser för vissa tjänstemän

Skolöverstyrelsen tillstyrker förslaget rörande sjukvårdsförmåner åt lä­

rarpersonalen vid det statsunderstödda skolväsendet m. fl. överstyrelsen

yttrar bl. a., att bortfallet av självrisken för denna personalgrupp torde vara

av stort värde.

Domkapitlet i Uppsala har intet att invända mot att prästerna tillerkän-

nes samma sjukvårdsförmåner som övriga statsanställda och hänvisas till

verksläkare.

Kammarrätten finner det följdriktigt, alt en utvidgning av statstjänste-

männens sjukvårdsförmåner till att omfatta här avsedd lärarpersonal in. fl.

medför att även för dessa personalgrupper förmånerna anknytes till verks-

läkarinstitutionen.

Statskontoret avstyrker däremot utredningens förslag i dessa delar. Äm­

betsverket yttrar i huvudsak följande.

Statskontoret har tidigare i skilda sammanhang gjort gällande, att själv­

risksystemet ur praktiskt administrativa synpunkter vore att föredraga

framför den för statstjänstemännen tillämpade ordningen. Genomförandet av

den allmänna sjukförsäkringen innebär visserligen, att självkostnadsregeln

kommer att få en annan innebörd, i det att den endast kan avse de merför-

måner, som enligt de statliga avlöningsreglementena skulle utgå till befatt­

ningshavarna utöver ersättningen från sjukkassan. Även med beaktande

härav anser sig statskontoret svårligen kunna tillstyrka bifall till en om­

läggning av sjukvårdsförmånerna för nu ifrågavarande tjänstemän i av ut­

redningen angiven riktning. Det må härvid särskilt understrykas, att för­

slaget föga rimmar med den principiella syn på de statsanställdas sjuk­

vårdsförmåner, som utredningen anlagt och som innebär, att befattnings­

havarna i stort sett skulle få behålla de förmåner, som nu tillkommer dem

och som icke får anses vara i erforderlig utsträckning ersatta av sjukför­

säkringens förmåner. Befattningshavarna vid det statsunderstödda skolvä-

sendet samt präster m. fl. skulle i stället komma i ett väsentligt gynnsam­

mare läge i ersättningshänseende med därav följande ökning av statsver­

kets sjukvårdskostnader. I sistnämnda hänseende må påpekas, att enbart

de fasta arvodena till verksläkare för det antal sjukvårdsberättigade lärare,

som funnits anställda vid folk- och småskolorna vid slutet av läsåret 1951/

52, skulle komma att uppgå till 140 000—315 000 kronor för år. I detta sam­

manhang är det av intresse att konstatera, att statsverkets totala sjukvårds­

kostnader för dessa lärare under nämnda budgetår approximativt beräknats

till cirka 236 000 kronor. Ytterligare må uttalas, att det av utredningen skis­

103

serade tillvägagångssättet vid utbetalningen av ersättningen till verksläkare

synes så komplicerat och ur administrativ synpunkt tyngande, att statskon­

toret redan av detta skäl måste ställa sig avvisande mot att självrisksyste­

met slopas beträffande tjänstemän vid det statsunderstödda skolväsendet

in. fl. personalkategorier. Ämbetsverket anser sig således icke kunna till­

styrka bifall till utredningens förslag i denna del. Tilläggas må emellertid,

att det torde kunna övervägas, om icke det nuvarande självriskbeloppet om

100 kronor bör något minskas med hänsyn till att befattningshavarna enligt

SFL skall erlägga en obligatorisk avgift till sjukvårdsförsäkringen.

Statskontoret anser även, att folkskollärare in. fl. tjänstemannagrupper

alltjämt bör vara hänvisade till tjänsteläkare i stället för verksläkare. Medi­

cinalstyrelsen är i avbidan på den av styrelsen ifrågasatta omprövningen

av verksläkarinstitutionen inte beredd att ta ställning till den av utred­

ningen förordade utvidgningen av denna institution.

Förslaget att prövningen av hithörande ersättningsärenden i huvudsak

skall decentraliseras till länsstyrelserna tillstyrkes av skolöverstyrelsen, som

anför bl. a.

Ärenden av detta slag inkommer nu till överstyrelsen till ett antal av

omkring 700 per år. Med ärendenas föredragning sysselsättes en byråsekre­

terare 9—10 månader årligen. Om självrisken slopas, torde det samman­

lagda antalet ärenden komma att mångfaldigas, dels emedan antalet sökan­

de lärare ökar, dels emedan varje lärare kan insända flera ansökningar per

år. Detta gäller under förutsättning att lärarna verkligen anlitar sin verks­

läkare.

Med de nya bestämmelsernas genomförande kommer tidigare anförda

skäl mot en decentralisering att bortfalla. Granskningsarbetet kommer att i

väsentlig grad förenklas, då ersättning skall utgå endast för vissa slag av

kostnader. Vidare bortfaller olägenheterna i samband med anskaffande av

remisser in. in. av tjänsteläkare, ehuru man även torde få räkna med visst

arbete med kontrollerande och infordrande av verksläkares attest. Men i

stället torde man genom verksläkaren få en viss kontroll över utgifterna.

Med hänsyn härtill kan överstyrelsen nu tillstyrka en decentralisering, helst

om den skall ske till länsstyrelserna, som redan nu torde ha viss erfarenhet

av granskningsarbete av ifrågavarande slag. Det är också lämpligare, att

arbetet överföres till länsstyrelserna än till rektorerna och folkskolinspektö­

rerna, emedan det är av vikt, att dessa ej i för hög grad tynges med admi­

nistrativa göromål. Antalet ärenden per länsstyrelse torde även komma att

bli ganska stort, om självrisken bortfaller.

Därest mellaninstanser framdeles inrättas inom skolväsendet, kan det

övervägas, om handläggningen av dessa ärenden skall överflyttas till dem.

Även länsstyrelsen i Värmlands län tillstyrker förslaget i denna del men

betonar, att det innebär en ökning av länsstyrelsernas arbetsbörda. Länssty­

relsen i Stockholms län har i princip intet att erinra men ifrågasätter om

inte skolöverstyrelsen, som har att ombesörja statsbidragsärenden lör de

privata statsunderstödda skolorna, också bör handlägga sjukvårdsärendena

för dessa skolor. Länsstyrelsen i Västerbottens län anför i huvudsak föl­

jande.

Länsstyrelsernas nuvarande personaluppsättning torde icke medge eu ut­

ökning av arbetsbördan i den utsträckning, varom här är fråga, om man

Kungl. Maj.ts proposition nr 217

104

samtidigt tar hänsyn till den merbelastning, sjultvårdsreformen även i öv­

rigt kommer att medföra för länsstyrelsernas del. Det skulle nödvändiggöra

en ökning åtminstone av biträdespersonalen hos länsstyrelserna och möjligen

även av mer kvalificerad personal. Länsstyrelsen får därför föreslå, att läns­

styrelserna om möjligt befrias från den omedelbara prövningen av ersätt-

ningsärendena, antingen på så vis att sjukkassan ombesörjer denna och

länsstyrelsen endast företar kompletterande granskning, där detta är av be­

hovet påkallat, eller också på det sättet att vederbörande kommun eller skol­

myndigheter handhar prövningen och utbetalningen på samma sätt som i

fråga om övriga avlöningsförmåner, varvid länsstyrelsen skulle ha att ta

ställning till utbetalningarna först i samband med den årliga statsbidraes-

rekvisitionen.

Kungl. Maj. ts proposition nr 217

Vissa utbetalningsfrågor m. m.

Utredningens förslag rörande utbetalningssättet har i princip godtagits av

riksförsäkringsanstalten. Skolöverstyrelsen och länsstyrelsen i Värmlands

län ansluter sig till förslaget i dess helhet.

Statskontoret anför vissa allmänna betänkligheter.

Statskontoret finner det synnerligen angeläget, att hithörande spörsmål

ägnas speciell uppmärksamhet efter sjukförsäkringslagens ikraftträdande i

och för ernående av ett enklare utbetalningsförfarande. Om detta icke skulle

betinnas möjligt, synes det icke uteslutet att de rent tekniska utbetalnings-

irågorna kan komma att träda så i förgrunden, att de nödvändiggör en radi­

kal omläggning av tjänstemännens sjukvårdsförmåner i den riktningen, att

tjänstemännens enligt avlöningsförfattningarna utgående sjukvårdsförmå­

ner avvecklas och att skälig kompensation för bortfallet av denna förmån

beredes dem i annan ordning.

Vad särskilt angår förslaget om utbetalande av ersättning för läkarvård,

som meddelas av verksläkare, har detta föranlett uttalanden i ett par ytt­

randen.

Sålunda anser länsstyrelsen i Stockholms län det lämpligt att sjukkassan

iörst gäldar hela beloppet till verksläkaren och sedan av myndigheten en

eller två gånger om året utkräver vad som skall åvila statsverket. Telesty­

relsen uttalar däremot att — åtminstone vid affärsverken — verksläkarnas

ersättning bör i sin helhet betalas av verksmyndigheten, som i sin tur skulle

vända sig till sjukkassan för utbekommande av på denna belöpande del av

ersättningen.

Beträffande ersättning för specialistvård, tandläkarvård samt sjukgymna­

stik, bad, massage m. in. företräder åtskilliga remissmyndigheter likaledes

den uppfattningen, att myndigheten bör svara för hela utbetalningen till

tjänstemannen och att sedan myndigheten bör ha att vända sig till sjukkas­

san (ev. riksförsäkringsanstalten) för erhållande av dess andel i ersätt­

ningen. Såsom motivering anges bl. a., att det av utredningen förordade ut-

betalningssystemet är administrativt tungrott och medför olägenheter för

tjänstemännen i form av fördröjd ersättning. Här angiven anordning med

myndigheten som primär utbetalare av hela ersättningsbeloppet förordas av

105

[örsvarets civilförvaltning, generalpoststyrelsen, telestyrelsen, vattenfalls­

styrelsen, kammarrätten och domänstyrelsen.

Kammarrätten anför bl. a.

Såsom en utväg kunde tänkas alt beslutanderätten i fråga om tjänsteman

tillkommande förmåner enligt SFL tillägges vederbörande statsmyndighet,

vilken därigenom skulle få besluta rörande hela ersättningen vid sjukdoms­

fall och fullgöra utbetalning av ersättningen i dess helhet. Staten, som i en­

lighet härmed skulle förskottera vad som utginge på grund av tjänstemän­

nens försäkringsförmåner, skulle därefter äga att av vederbörande sjukkas­

sor återfå sina utlägg härför. Sjukkassornas likvider kunde ske centralt i

särskilt härför fastställd ordning, med vissa tidsintervaller eller för kalen­

derår. Kammarrätten förutsätter, att allenast de statliga revisionsorganen

skulle äga att granska och framställa anmärkning beträffande statsmyndig­

hets beslut och utbetalning. Härigenom skulle bibehållas den ordning som

för närvarande är gällande i detta hänseende. Några svårigheter för redo-

görarna att tillämpa SFL:s ersättningsregler torde ej komma att uppstå.

I 14 § sista stycket SFL förutsättes viss prövning av sjukkassa före utbetal­

ning av ersättning för utgifter för läkarvård med mera. Dylik provning blir

obehövlig för tjänstemännens del, eftersom sjukvården till dem avses skola

ombesörjas eller förmedlas av verksläkare; av samma skäl torde icke er­

fordras att tjänsteman, på sätt i 16 § andra stycket stadgas, skriftligen be­

tygar att resa till eller från läkare föranletts huvudsakligen av behovet av

läkarvård.

I fråga om ersättning för sjukvård vid yrkesskada är i betänkandet förut­

satt, att såväl under som efter samordningstiden förmåner enligt Saar skall

kunna utgå i den mån de är större än motsvarande ersättning enligt SFL

respektive lagstiftningen om yrkesskadeförsäkring med mera. Om en sådan

med avseende å sjukkassedelen av ersättningen radikal omläggning som

ovan antytts skulle befinnas möjlig att genomföra i fråga om ersättning för

sjukvård i allmänhet, borde det anförda äga motsvarande tillämpning be­

träffande ersättningar för vård av yrkesskadade. Detta skulle innebära, att

de beslutande organens antal här reducerades till två och att ersättnings­

beloppen enligt SFL och Saar skulle fastställas av den statsmyndighet, som

tjänstemannen tillhörde, med beaktande tillika av de föreskrifter som med­

delas i eller utom Saar rörande likställighet med yrkesskador av vissa i

tjänsten ådragna sjukdomar. I detta sammanhang bör bemärkas, att försla­

get om en reviderad olycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring i vad det av­

ser försäkringens administration icke innehåller något slutligt förslag här­

om utan förordar bibehållande tills vidare av de nuvarande organisations­

formerna.

Om förslaget i betänkandet utbyggdes på sätt nu anförts, komme nu gäl­

lande ordning vid bestämmande av ersättning för sjukvård, frånsett vård vid

yrkesskada, att bibehållas med den ändringen att ersättning utginge jämväl

och i första hand enligt SFL och att det tillämpliga författningsmaterialet

således utökades med hithörande bestämmelser i SFL. Tjänstemännens för­

säkringsförmåner enligt SFL komme att tillhandahållas dem i den för Iöne-

ärenden stadgade ordningen. Och besvär över myndigheternas beslut röran­

de samma förmåner komme att behandlas i den ordning som gäller för av-

löningsmål i allmänhet.

Domänstyrelsens yttrande innefattar bl. a. följande.

Ehuru den allmänna sjukvårdsförsäkringen är obligatorisk för alla och så­

lunda icke medger undantag för de statsanställda, anser styrelsen, att detta

Kungl. Maj:ts proposition nr 217

106

icke i och för sig borde utesluta, att statstjänstemannens sjukvårdsförmåner

— i motsats till vad utredningen föreslagit — i sin helhet utbetalas av ve­

derbörande myndighet. Om därjämte myndigheten icke ålades att från sjuk­

kassan återkräva dess andel i kostnaden — givetvis med motsvarande jämk­

ning av eventuellt utgående arbetsgivarbidrag — och förekommande kost­

nader för sjukhusvård och läkemedel betalades direkt av sjukkassa resp.

tillsynsmyndighet samt provisorisk prövningsrätt vid fall av yrkesskada

medgåves vederbörande myndighet, torde härigenom väsentliga administra­

tiva fördelar kunna ernås utan att därvid samtidigt krävdes någon mera

genomgripande omarbetning av nu gällande ersättningsgrunder.

Vare sig det av utredningen eller av nyss nämnda myndigheter förordade

utbetalningssättet väljes kan man enligt vad telestyrelsen uttalar icke räkna

med att tjänstemannen alltid kommer att kunna prestera tillfredsställande

avskrift av räkning på utbetalt specialistarvode m. in. Avskrift bör därför

i stället lämpligen göras av sjukkassan eller verksmyndigheten.

Även riksförsäkringsanstälten anser, att tjänstemannen inte bör betungas

med att göra räkningsavskrift. Detta bör i stället vid bifall till utredningens

förslag om utbetalningsförfarande skötas av sjukkassan. I fråga om samar­

betet mellan riksförsäkringsanstalten, sjukkassan och verksmyndigheten

vid yrkesskada bör, framhålles det, motsvarande gälla. Sjukkassan föreslås

i dessa fall skola upprätta två avskrifter att tillställas riksförsäkringsan­

stalten och verksmyndigheten.

Vad utredningen anfört rörande utbetalning av ersättning för kostnad för

sjukhusvård biträdes av riksförsäkringsanstalten.

Beträffande utbetalningsärenden för lärarpersonal anför länsstyrelsen i

Stockholms län, att skoldistrikten och kommunerna bör åläggas att förskott­

vis förskjuta ersättningarna. Hos länsstyrelsen skulle ersättning rekvireras

endast en gång årligen för vad som icke ersättes genom sjukkassa.

Försvarets civilförvaltning och telestyrelsen anser det nödvändigt att cen­

trala anvisningar lämnas myndigheter, sjukkassor och tjänstemän beträf­

fande tillvägagångssättet för utbekommande av ersättning för sjukvård efter

sjukförsäkringsreformens genomförande.

Kungl. Maj.ts proposition nr 217

V.

I ärendet förda förhandlingar

Förhandlingar i ämnet med statstjänstemännens huvudorganisationer —

Statstjänarkartelten, Statstjänstemännens riksförbund, Sveriges akademi­

kers centralorganisation och Tjänstemännens centralorganisation — påbör­

jades den 29 april 1954 och ledde till att den 14 juli 1954 från civildeparte­

mentets sida, under förbehåll för Kungl. Maj:ts och riksdagens godkännan­

de, framlades ett inom departementet utarbetat förslag, vilket efter vissa

redaktionella jämkningar är av följande lydelse.

Kungl. Maj:ts proposition nr 217

107

Förslag

rörande sjuklöne- och sjukvårdsförmåner till statstjänstemän m. fl. efter

den allmänna sjukförsäkringens genomförande

I. Sjuklöner:

A. Vid tjänstledighet för sjukdom i andra fall än som avses under B

och C:

nuvarande bestämmelser bibehålies med tillägg av innebörd, att för dag,

då sjukpenning eller hempenning enligt lagen om allmän sjukförsäkring

utgår eller skulle ha utgått, om behörig anmälan gjorts till sjukkassan, av­

drag skall göras för sjukpenningens reella värde (sjukpenningavdrag) i en­

lighet med av Kungl. Maj :t fastställd tabell (tabell 1). Vid tillämpning av

tabellen skall i princip hänsyn tagas till sådana vid sidan av månadslön

utgående kontanta avlöningsförmåner, som helt eller delvis får behållas vid

sjukledighet. Förorsakar sjukdom, utan att medföra förlust av arbetsför­

mågan, nedsättning av denna med minst hälften, nedsättes sjukpenningav­

draget till hälften. (I fortsättningen kan endast hel eller halv sjukledighet

ifrågakomma.)

B. Vid tjänstledighet för sjukdom eller förlust av arbetsförmågan, i an­

nat fall än som avses under C, om sjukdomen eller förlusten av arbetsför­

mågan är föranledd av

1. kroppsskada, som ådragits under tjänsteutövning och som av veder­

börande centrala myndighet bedömes vara orsakad av ett uppenbart olycks­

fall, eller

2. våld eller misshandel, för vilken tjänsteman blivit utsatt på grund av-

tjänsten:

i avdragsgrupp 2 och 3 oavkortad lön, dock skall för dag, då sjukpenning

eller hempenning utgår eller skulle ha utgått, om behörig sjukanmälan

gjorts till sjukkassan, sjukpenningavdrag göras.

Med tjänstledighet av angiven orsak jämställes tjänstledighet för annan i

28 § I 6 a) andra stycket Saar omförmäld sjukdom än sådan som avses

under 1) i stadgandet.

C. Vid tjänstledighet för sjukdom eller förlust av arbetsförmågan, för­

anledd av i tjänsten ådragen yrkesskada, som avses i lagen om yrkesskade­

försäkring, för tid efter samordningens utgång:

i avdragsgrupp 2 och 3 lön med avdrag för värdet av- skattefriheten å

sjukpenning enligt lagen om yrkesskadeförsäkring (yrkesskadeavdrag) i

enlighet med av Kungl. Maj :t fastställd tabell (tabell 2); kvarstår arbets­

oförmågan efter samordningstidens utgång, skall tjänsteman, som under

samordningstiden vidkänts A- eller B-avdrag, äga uppbära ett belopp mot­

svarande summan av de gjorda A- eller B-avdragen.

Det förutsättes, att i fall, som avses under B 1, återbetalningsskyldighet i

princip bör föreligga, om riksförsäkringsanstalten eller försäkringsrådet,

108

därest arbetsoförmågan kvarstår efter samordningstidens utgång, bedömer

skadan icke ha orsakats av i tjänsten ådragen yrkesskada.

Kungl. Maj. ts proposition nr 217

II. Lön under tjänstledighet för havandeskap eller barnsbörd:

^ id tjänstledighet, som avses i 28 § I 7 Saar: nuvarande bestämmelser

bibehålies med tillägg av innebörd att fr. o. m. första t. o. m. nittionde da­

gen av ledigheten avdrag skali göras för ntoderskapspenningens reella vär­

de (havandeskapsavdrag) i enlighet med av Kungl. Maj :t fastställd tabell

(tabell 3). Vid tillämpning av tabellen skall hänsyn i princip tagas till så­

dana vid sidan av månadslönen utgående kontanta avlöningsförmåner, som

helt eller delvis får behållas vid tjänstledighet av nu ifrågavarande anled­

ning. Vidare skall iakttagas

1. att i fall, då tjänsteman under beviljad tjänstledighet för havandeskap

eller barnsbörd på grund av sjukdom blir berättigad att under viss tid upp­

bära tilläggssjukpenning, den medgivna ledigheten skall för motsvarande

tid utbytas mot ledighet för sjukdom,

2. att i fall, då tjänsteman på grund av bestämmelserna i 7 § andra styc­

ket lagen om moderskapshjälp icke är berättigad uppbära tilläggspenning

för 90 dagar och hon under ledigheten fått vidkännas havandeskapsavdrag

under flera dagar än dem för vilka hon uppburit tilläggspenning återbäring-

skall ske av det för mycket avdragna beloppet, sedan tjänstemannen medelst

av sjukkassa utfärdat intyg styrkt för vilka dagar tilläggspenning utgått,

3. att tjänsteman, som icke vill underkasta sig ändring i nuvarande

bestämmelser om löneförmåner vid tjänstledighet för havandeskap eller

barnsbörd, skall göra skriftlig anmälan härom (sådan tjänsteman förutsät-

tes komma att genom beslut av Kungl. Maj:t undantagas från rätten till

moderskapspenning).

III. Lön vid annan ledighet:

Om lön helt eller delvis bibehålies vid ledighet av annan anledning än un­

der I och II avses, skall i avdragsgrupp 2 och 3 sjukpenningavdrag göras för

dag, då sjukpenning eller hempenning enligt lagen om allmän sjukförsäk­

ring utgår, yrkesskadeavdrag för dag, då rätt till sjukpenning eller hem­

penning enligt lagen om yrkesskadeförsäkring föreligger, och havandeskaps­

avdrag för dag, då tilläggspenning enligt lagen om moderskapshjälp utgår;

dock skall havandeskapsavdrag icke göras för mer än sammanlagt högst

90 dagar.

IV. Sjukvård:

I avvaktan på en närmare utredning rörande verksläkarinstitutionens av­

skaffande och införande av enhetliga sjukvårdsförmåner enligt enklare reg­

ler erhåller tjänsteman sjukvårdsförmåner i huvudsaklig överensstäm­

melse med sjukvårdsutredningens förslag, dock med följande avvikelser:

Kungl. Maj.ts proposition nr 217

109

1. Nuvarande möjlighet att anlita annan läkare än verksläkare i vissa

fall (43 § 1 inom. andra stycket Saar) bibehålies men med skyldighet att i

dylika fall i första hand hänvända sig till annan av staten eller av kommun

anställd läkare.

2. Möjlighet till full ersättning för specialistvård på poliklinik vid all­

mänt sjukhus bibehålies.

3. På Kungl. Maj:ts prövning skall bero i vad mån ersättning för sjuk­

husvård tills vidare må utgå för tid efter utförsäkring.

4. Vissa beställningshavare, som åtnjuter sjukvårdsförmåner viss tid

efter anställningens upphörande, erhåller därvid icke större förmåner än

under anställningstiden.

5. Befattningshavare med »självrisk» bibehålies vid nuvarande system

men självriskbeloppet nedsättes till 25 kronor utöver vad sjukkassa kan

komma att erlägga.

6. Befattningshavare, underkastad polislönereglementet, erhåller motsva­

rande sjukvårdsförmåner som befattningshavare, som avses under 5).

V. Kompensation för avgifter m. m.:

Kompensation utgår i avdragsgrupp 2 och 3 för avgifterna till sjukpen­

ningförsäkringen, för avgifterna till sjukvårdsförsäkringen och för förlust

av förmånen av fria läkemedel med belopp, som senare fastställes. Dylik

kompensation skall i princip avstås vid tjänstledighet med C-avdrag.

VI. Ändringsskyldighet:

Befattningshavare är skyldig att underkasta sig ändring i de under I—IV

ovan angivna bestämmelserna.

VII. Löneplanerna:

Gällande löneplaner i statens löneplansförordning omarbetas så, att

grundlönerna kommer att utgöras av de under år 1951 utgående lönerna.

Tillägg å dessa löner utgår tills vidare med belopp, som motsvarar de be­

lopp, som utgått som särskilda tillägg fr. o. m. år 1952. Kompensation en­

ligt V ovan »inbakas» icke i grundlönerna.

De i förslaget omnämnda tabellerna torde få fogas vid statsrådsprotokollet

i detta ärende såsom bilagn A—C.

Representanterna för tjänstemännens huvudorganisationer förklarade sig

tillstyrka förslaget under förutsättning att överenskommelse kunde träffas

rörande storleken av den under punkt V i förslaget angivna kompensationen.

Den 13 augusti 1954 godkände huvudorganisationerna förslaget definitivt,

varvid dock gjordes förbehåll för frågan om fria läkemedel. Ställning till

detta spörsmål skulle tagas i samband med de överläggningai-, som förut­

satts under punkt V i förslaget.

no

Förhandlingar rörande frågan om fria läkemedel och om kompensation

för sjukförsäkringsavgifterna upptogs den 10 september 1954, varvid, un­

der förbehåll för Kungi. Maj:ts och riksdagens godkännande, framlades

följande inom civildepartementet utarbetade förslag.

Knngl. Maj:ts proposition nr 217

Förslag

rörande återstående sjuklöne- och sjukvårdsfrågor

I. Fria läkemedel

Nuvarande bestämmelser om fria läkemedel bibehålies med de jämkning­

ar i fråga om utbetalningsföreskrifterna som påkallas av den beslutade all­

männa läkemedelsreformen (särskilt kvittensförfarande förutsättes).

II. Kompensation för avgifter

Kompensation utgår i avdragsgrupp 2 och 3 för avgifterna till sjukvårds-

försäkringen med 30 kronor och för avgifterna till sjukpenningförsäkring­

en å löneplan 1 med belopp, som anges i tabell 4, och å övriga löneplaner

med motsvarande belopp. Kompensationen skall i princip avstås vid tjänst­

ledighet med C-avdrag.

Den i förslaget omnämnda tabellen torde få fogas vid statsrådsprotokollet

i detta ärende såsom bilaga D.

Samma dag tillstyrkte representanterna för tjänstemannaorganisationer­

na förslaget och den 18 september 1954 godkändes detsamma definitivt av

organisationerna. Därmed var den vid den första överenskommelsens träf­

fande från tjänstemannasidan uppställda förutsättningen uppfylld.

Departementschefen

Redan vid tillkomsten av det nu för statens tjänstemän i allmänhet gäl­

lande avlöningsreglementet förutsattes, att i samband med genomförandet

av en allmän sjukförsäkring ändringar skulle behöva göras i reglementets

bestämmelser om löneförmåner vid tjänstledighet för sjukdom in. m. och

om sjukvårdsförmåner. Sålunda anförde 1945 års lönekommitté i sitt den

29 juni 1946 avgivna betänkande med förslag till statliga löneplaner m. m.

(SOU 1946: 48), att vid kommitténs förhandlingar med vederbörande per­

sonalorganisationer enighet rått om att avlöning vid sjukdom borde utgå

även efter det en allmän sjukförsäkring genomförts men att därvid förut­

satts att sjukavlöningen skulle minskas med det belopp, som på grund av

sjukförsäkringen kunde tillkomma tjänstemannen. Beträffande sjukvårds­

förmånerna uttalade kommittén, att de förhandlande parterna varit överens

Kungl. Maj. ts proposition nr 217

in

om att de förmåner av ifrågavarande slag, till vilka tjänstemännen då var

berättigade, borde utgå tills vidare och att, sedan beslut fattats om en all­

män sjukförsäkring, en särskild utredning i ämnet borde verkställas. I en­

lighet härmed infördes i statens allmänna avlöningsreglemente (Saar) en

bestämmelse av innehåll, att tjänsteman är pliktig att underkasta sig minsk­

ning i, upphörande av eller eljest ändrade bestämmelser rörande bl. a.

sjukvård och, i den mån ändrade bestämmelser påkallas av genomföran­

det av allmän sjukförsäkring, jämväl rörande tjänstledighet för sjukdom

in. in. Samma föreskrift gäller i tillämpliga delar även för befattnings­

havare med avlöning enligt andra av staten fastställda avlöningsreglementen.

Såsom inledningsvis nämnts träder lagen den 3 januari 1947 (nr 1) om

allmän sjukförsäkring (SFL) enligt statsmakternas beslut i kraft den 1

januari 1955. I det reformkomplex, varav den allmänna sjukförsäkringen

utgör en del, ingår emellertid även en omläggning av yrkesskadeförsäkring­

en och moderskapshjälpen samt införandet av en allmän läkemedelsrabatte-

ring. Rörande den inverkan, som dessa reformer kan ha på de statsanställ­

das sjuldöne- och sjukvårdsförmåner, har särskilda utredningar verkställts

och förhandlingar i ämnet har ägt rum med statstjänstemännens huvudor­

ganisationer. Dessa förhandlingar har lett till de uppgörelser, som i det

föregående nämnts. Enligt min mening bör dessa uppgörelser godtagas

och underställas riksdagens prövning. Innan jag närmare ingår på för­

handlingsresultatet, torde jag emellertid få något beröra utgångspunkterna

för utredningarna och förhandlingarna.

Av vad jag förut anfört framgår, att det vid 1945 års lönekommittés för­

handlingar med vederbörande personalorganisationer förutsattes, att tjäns­

temännens sjuklöneförmåner icke skulle minskas i anledning av den all­

männa sjukförsäkringens genomförande. I prop. 1946: 312 med förslag till

lag om allmän sjukförsäkring m. in. uttalade vidare dåvarande chefen för

socialdepartementet, att sjukförsäkringsreformen naturligen icke borde ta­

gas till intäkt för en försämring av de förmåner, som utgick enligt gällande

avlöningsreglementen. Detta uttalande, som lämnades utan erinran av riks­

dagen, har sedermera vid flera tillfällen bekräftats från statsmakternas si­

da. Utgångspunkten för såväl de verkställda utredningarna som de förda

förhandlingarna har därför varit att söka åstadkomma ett system, som

medger att de nuvarande sjuklöne- och sjukvårdsförmånernas reella värde

i princip bibehålies oförändrat. Svårigheterna att uppnå ett sådant resultat

ligger givetvis främst i att en individuell »rättvisa» knappast kan skapas

utan att stora administrativa olägenheter uppstår, vare sig man väljer en

samordning mellan reglementenas förmåner och de enligt de beslutade re­

formerna utgående förmånerna eller en total eller partiell avlösning mot

ekonomisk gottgörelse av de förra förmånerna. Båda dessa metoder har

övervägts vid beredningen av förevarande ärende liksom också frågan om

statstjänstemännens undantagande från den allmänna sjukförsäkringen.

Vad sistnämnda spörsmål beträffar torde jag få erinra om att SFL med­

ger att bl. a. statstjänstemannen undantages från sjukpenningförsäkringen..

112

Kungi. Maj.ts proposition nr 217

Något undantagande från sjukvårdsför säkringen kan däremot icke ske. Av

förarbetena till lagen framgår, att ett undantagande från sjukpenningför­

säkringen ansetts kunna äga rum endast såsom ett provisorium i avvaktan

på att de problem, som sjukförsäkringsreformen skapar med avseende å

redan tidigare utgående förmåner, skulle kunna lösas. 1953 års sjuklöne-

sakkunniga har i sitt betänkande avvisat tanken att statstjänstemännen

skulle undantagas från sjukpenningförsäkringen. De skäl, som föranlett

detta ställningstagande från de sakkunnigas sida och som jag i det föregå­

ende redogjort för, har jag ansett mig böra godtaga. Sedan under förhand­

lingarnas gång påvisats, att ett undantagande skulle kunna medföra att en

anställd går miste om sjukförsäkringens förmåner utan att därför vara

berättigad till sjuklöneförmåner enligt avlöningsreglementena, och sedan

det visat sig vilka möjligheter till samordning mellan reglementenas för­

måner och försäkringens förmåner som förefinnes, har tjänstemannaorga­

nisationerna frånfallit sitt ursprungliga yrkande att tjänstemännen skulle

undantagas från sjukpenningförsäkringen. Om statsmakterna bifaller vad

jag i det följande kommer att föreslå, behöver ej heller ett provisoriskt un­

dantagande tillgripas annat än möjligen i fråga om personal, som kvarstår

på äldre avlöningsbestämmelser.

Vid valet mellan de båda övriga i det föregående antydda till buds stå­

ende metoderna för bibehållande av sjuklöne- och sjukvårdsförmånernas

reella värde oförändrat — samordning eller avlösning — är det såsom också

framhållits i vissa yttranden över sjukvårdsutredningens betänkande utan

vidare klart, att en avlösning av förmånerna mot ekonomisk gottgörelse i ad­

ministrativt hänseende är att föredraga framför samordningsmetoden men

att en avlösning av förmånerna icke i samma grad som samordningsmeto­

den tillgodoser de anställdas krav på oförändrade förmåner i det individu­

ella fallet. Jag har därför i likhet med sjuklönesakkunniga och sjukvårds­

utredningen samt tjänstemannaorganisationerna ansett, att avlösningsmeto­

den kunnat upptagas till övervägande endast i fråga om begränsade delar av

förmånskomplexet. Samordningslinjen har alltså vid ärendets beredning

fått utgöra huvudprincipen.

Löneförmåner vid sjukdom

I fråga om sjuklöneförmånerna har målsättningen i överensstämmelse

med sjuklönesakkunnigas förslag vid förhandlingarna varit att utforma

samordningen så, att den utan att vålla onödiga administrativa olägenheter

medför en sjuklön så avvägd, att den tillsammans med den sjukpenning,

som utgår enligt SFL, genomsnittligt ger tjänstemännen ett skydd vid

sjukdom, som så nära som möjligt motsvarar värdet av de nuvarande sjuk­

löneförmånerna. Särskilda komplikationer vållas härvid av den omständig­

heten att sjukpenning och däremot svarande sjuklön är skattefria.

Skattefriheten för sjukpenningen och den vid 1953 års riksdag beslutade

väsentliga höjningen av sjukpenningbeloppen har såsom sjuklönesakkun­

niga framhållit medfört, att de förutsättningar, på vilka 1945 års lönekom-

113

mitté byggde sitt ställningstagande, icke längre är för handen. De riktlinjer

för samordning mellan sjuklön och sjukpenningförsäkring, som angivits

av kommittén, har därför icke varit aktuella. I stället har sjuklönesakkun-

niga med utgångspunkt från nyss angivna målsättning sökt att för stats-

tjänstemännens del skapa ett komplement till sjukpenningförsäkringen.

Härvid har de sakkunniga diskuterat två olika metoder. Den ena innebär,

att arbetstagaren skall från arbetsgivaren uppbära lön vid sjukdom och ar­

betsgivaren skall i arbetstagarens ställe hos sjukkassan uppbära arbetsta­

garen tillkommande sjukpenning jämte barntillägg (arbetsgivarinträde).

Den andra metoden innefattar, att den anställde själv lyfter sin sjukpen­

ning hos sjukkassan och arbetsgivaren utbetalar endast det tillskott till

sjukpenningen, som kan befinnas erforderligt för att de olika förmånerna

tillsammans skall uppgå till den avsedda nivån. I likhet med de sakkunniga

anser jag, att arbetsgivarinträdeslinjen, främst av administrativa skäl, icke

kan komma i fråga utan det andra alternativet för samordningsfrågans lös­

ning synes få väljas.

Vad angår den närmare utformningen av sistnämnda alternativ har de

sakkunniga av administrativa skäl ansett sig ej böra förorda en direkt

motsvarighet till de avdragsfria sjukdagarna i nuvarande lönesystem. De

sakkunniga har föreslagit, att en anknytning till sjukpenningförsäkringens

konstruktion skulle göras på så sätt, att tjänstemännen i allmänhet skulle få

vidkännas ett mindre löneavdrag under tid, då reducerad sjukpenning utgår,

än eljest. Avdraget skulle enligt de sakkunnigas mening i ett och samma

inkomstläge endast differentieras med hänsyn till om reducerad sjukpen­

ning utgår eller icke men i övrigt göras med lika belopp för dag. Någon

differentiering av sjukavdraget skulle således icke ske för de dagar i bör­

jan av en sjukledighetsperiod (karenstiden), då sjukpenning icke utgår.

Som kompensation för de minskade förmåner, som skulle uppstå på grund

härav, skulle enligt förslaget bättre löneförmåner utgå vid längre sjukledig­

heter och tjänstemän tillhörande avdragsgrupp 2 i sjuklönehänseende jäm­

ställas med tjänstemän i avdragsgrupp 3. De sakkunnigas förslag kan alltså

sägas innebära lägre sjuklöner under de första dagarna av en sjukdoms­

period men därefter högre ersättning än för närvarande.

De sakkunnigas förslag avvisades emellertid av statstjänstemännens hu­

vudorganisationer, främst med hänsyn till att de längre sjukdomsperioder­

na är jämförelsevis få, varför den förutsatta kompensationen enligt orga­

nisationernas mening i flertalet fall skulle utebli.

På grundval av de principer, varpå de sakkunnigas förslag bygger, upp­

rättades därefter inom civildepartementet ett nytt förslag. Därvid eftersträ­

vades att i högre grad bibehålla nuvarande sjuklönebestämmelser oföränd­

rade men ändock åstadkomma en anpassning till de förmåner, som utgår

på grund av sjukpenningförsäkringen. Då tjänstemännen förutsatts skola

uppbära sjukpenning från sjukkassa, måste den eljest utgående sjuklönen,

för att icke högre sammanlagd ersättning skall utgå vid sjukdom än vid

tjänstgöring, minskas med ett belopp motsvarande värdet av sjukpenningen.

8 Bihang till riksdagens protokoll 195b. i samt. Nr 217

Kungl. Maj. ts proposition nr 217

114

I anledning härav har i departementsförslaget, som sedermera godkändes av

tjänstemännens huvudorganisationer, angivits, att nuvarande bestämmelser

om lön under tjänstledighet för »vanlig» sjukdom (28 § I 6 b Saar) bibe­

hålies med tillägg av innebörd att för dag, då sjukpenning utgår eller skulle

ha utgått, om behörig anmälan gjorts till sjukkassan, avdrag skall göras

för sjukpenningens reella värde (sjukpenningavdrag). Med sjukpenningens

reella värde förstås härvid summan av sjukpenningen och det beräknade

värdet av skattefriheten för densamma.

Departementsförslaget innebär således, att tjänstemän tillhörande av-

dragsgrupp 3, dvs. ordinarie och extra ordinarie tjänstemän samt extra

tjänstemän med minst 36 anställningsmånader, kommer att vid vanlig sjuk­

dom få åtnjuta avdragsfria sjukdagar, nämligen i lönegraderna 1—14 högst

25 dagar, i lönegraderna 15—26 högst 20 dagar och i högre lönegrader högst

10 dagar av ett och samma kalenderår. För överskjutande tid utgår liksom

nu lön med A-avdrag. För de dagar, då tjänstemannen får sjukpenning från

sjukkassan, göres emellertid ett sjukpenningavdrag, som varierar med in­

komstens storlek. Under de tre första dagarna av en sjukdomsperiod (in-

sjukningsdagen och därpå följande två dagar) utgår icke sjukpenning från

sjukkassan. Under motsvarande dagar göres ej heller sjukpenningavdrag

utan tjänstemannen erhåller därunder liksom för närvarande oavkortad lön,

såvida han icke redan tidigare under kalenderåret tagit i anspråk alla de

avdragsfria sjukdagarna, i vilket fall A-avdrag göres.

Tjänstemän tillhörande avdragsgrupp 2, dvs. aspiranter och extra tjänste­

män med minst 6 men mindre än 36 anställningsmånader, får vid tjänst­

ledighet för sjukdom liksom hittills lön med B-avdrag under högst 180 da­

gar av ett och samma kalenderår. För dag, då sjukpenning utgår från sjuk­

kassan, göres emellertid sjukpenningavdrag. Aspiranter och extra tjänste­

män med mindre än 6 anställningsmånader kommer liksom för närvarande

icke att få sjuklön men erhåller sjukpenning från sjukkassan.

Sjukpenningens reella värde är givetvis olika, då hel sjukpenning (hem­

penning) utgår och då endast reducerad sjukpenning (hempenning) åtnju-

tes. Med hänsyn till skattefriheten för sjukpenningen påverkas emellertid

det reella värdet även av en mångfald andra faktorer, såsom uttagningspro-

centen för den statliga inkomstskatten, den kommunala utdebiteringens

storlek, storleken av de allmänna avdrag och övriga avdrag vederbörande

äger åtnjuta vid inkomsttaxering, tjänstemannens civilstånd och barnantal,

lörekomsten av sambeskattning eller biinkomster samt sjukledighetens

längd och fördelning på olika kalenderår.

Att skapa ett sjuklönesystem, som är sä utformat, att sjuklönen tillsam­

mans med sjukpenningen i varje enskilt fall ger en ersättning vid sjukdom,

som efter skatteavdrag exakt motsvarar den behållna inkomsten vid nuva­

rande system, är väl teoretiskt möjligt. Att tillämpa ett dylikt system är

dock otänkbart. Det har därför varit ofrånkomligt att vid beräknandet av

sjukpenningens reella värde tillgripa vissa schabloner i fråga om de fakto­

rer, som på\ erkar värdet av skattefriheten. Vid de skatteberäkningar, som

Kungl. Maj.ts proposition nr 217

Kungl. Maj. ts proposition nr 217

115

iigger till grund för det i departementsförslaget upptagna sjukpenningav­

draget, har följande allmänna antaganden gjorts.

Tjänstemannen tjänstgör och är bosatt å ort tillhörande ortsgrupp 4 med

en sammanlagd kommunal utdebitering av 12 kronor per skattekrona. Ut-

tagningsprocenten för den statliga inkomstskatten är 110. Tjänstemannen

upptager i sin deklaration förutom avdrag för påförd kommunalskatt och

folkpensionsavgift enligt nu gällande grunder icke andra avdrag än för in­

komstens förvärvande med 100 kronor och för försäkringsavgifter med 850

kronor, om han är gift, och med 175 kronor, om han är ensamstående. Ogift

tjänsteman har icke hemmavarande barn. Sambeskattning äger icke rum.

Tjänstemannen har varit i tjänst hela det år, som föregått insjukningsåret,

och har under förstnämnda år endast uppburit den för honom gällande års­

lönen. Sjukledigheten är sammanhängande qch faller helt inom ett och sam­

ma kalenderår. Under sjukledigheten åtnjuter tjänstemannen icke annan er­

sättning än sjuklön och sjukpenning och uppbär under återstående del av

året endast därpå belöpande del av den ifrågavarande årsinkomsten.

Såsom förut nämnts påverkas sjukpenningens reella värde även av civil­

stånd och barnantal. För tjänstemän i samma inkomstläge kommer därför

det reella värdet vid en och samma sjukledighet att bli olika beroende på

civilstånd och barntillägg enligt SFL. Genom en differentiering av sjuklönen

med hänsyn till sagda förhållanden skulle lönen kunna framstå såsom av­

vägd efter behovsprövning, något som icke överensstämmer med nutida

lönesättningsprinciper. Då en dylik differentiering icke bör ske, skulle man,

om risk för överkompensation under de valda förutsättningarna skulle helt

kunna undvikas, nödgas avväga sjukpenningavdraget med hänsyn tagen

till den kategori i det aktuella inkomstläget, för vilken sjukpenningens reella

värde är högst. För övriga kategorier skulle sjuklönen då bli lägre än som

är motiverat med hänsyn till det reella värde sjukpenningen har för dem.

På grund av angivna förhållanden blir avvägningen av sjukpenningav­

draget i sista hand en fråga om i vilken utsträckning en medveten över­

kompensation skall kunna godtagas. Vid utarbetandet av de sjukpenning­

avdrag, som anges i den vid statsrådsprotokollet i detta ärende såsom Bi­

laga A fogade tabellen, har dels en avvägning skett mellan sjukpenningens

reella värde för den ensamstående och för den gifte utan barn och dels hän­

syn tagits till den uppskattade relationen mellan antalet ensamstående och

gifta inom olika inkomstlägen. Proportionen gifta—ensamstående på 100

tjänstemän har härvid antagits vara i inkomstlägen upp till 4 200 kronor

0—100, i inkomstläget 4 200—5 000 kronor 10—90, i inkomstläget 5 000—

5 800 kronor 20—80, i inkomstläget 5 800—6 800 kronor 80—70, i inkomst­

läget 0 800—8 400 kronor 60—40, i inkomstläget 8 400—10 200 kronor 70—

30, i inkomstläget 10 200—14 000 kronor 80—20 och i högre inkomstlägen

90—10. Dessa relationstal överensstämmer i stort sett med de motsvarande

tal, som ligger till grund för den överenskommelse, som på den enskilda

arbetsmarknaden träffats rörande sjuklöneförmåner till industriens tjänste­

män.

116

Kungl. Maj. ts proposition nr 217

Vid de beräkningar, som ligger till grund för fastställandet av sjukpen­

ningavdraget för tid då hel sjukpenning utgår, har vidare förutsatts, att

tjänstemannen under ett kalenderår är sjuk fyra dagar i en följd och att

han härunder i princip är berättigad till oavkortad lön. För den fjärde da­

gen har tjänstemannen antagits uppbära hel sjukpenning från sjukkassan,

varför avdrag för denna dag skall göras å den oavkortade lönen med ett

belopp motsvarande sjukpenningens reella värde. Detta värde bestämmes

av den marginalskatt, som gäller vid den fulla årslönen.

Till grund för beräkningen av det reella värdet av den reducerade sjuk­

penningen har ansetts böra läggas det reella värdet av de sjukpenningar,

som inom vederbörande inkomstklass utgår under en sammanhängande sjuk­

ledighet av 180 dagar av ett och samma kalenderår. Detta värde anger det

belopp, varmed den nuvarande sjuklönen måste minskas för att tjänsteman­

nen i princip icke skall efter sjukförsäkringens genomförande komma i åt­

njutande av förmåner, som sammanslagna ger en högre behållen inkomst

under sjukledigheten än den han nu uppbär vid en helt beskattad sjuklön.

Det framräknade totala avdragsbeloppet har därefter minskats med summan

av de under 4:e—93 :e dagen av sjukledigheten gjorda sjukpenningavdragen,

varpå det resterande avdragsbeloppet fördelats med lika belopp på de 87

dagar, för vilka reducerad sjukpenning i det antagna fallet förutsatts skola

utgå.

Såsom jag redan tidigare framhållit kan icke ens samordningsmetoden

helt tillgodose kraven på absolut oförändrade förmåner i det individuella

fallet. Ett sjukpenningavdrag avvägt på det sätt jag här angivit medför så­

lunda, att en gift, som icke har barn under 16 år och som icke är föremål

för sambeskattning och som ej heller åtnjuter andra inkomster än de löne­

förmåner i sin tjänst, vilka enligt förslaget skall beaktas vid tillämpningen

av sjukpenningavdragstabellen, undantagsvis kan erhålla en sjuklön, som

något understiger vad som erfordras för att de sammanlagda förmånerna

efter skatteavdrag skall helt uppgå till den behållna inkomsten vid nuva­

rande sjuklönesystem. Å andra sidan uppstår en högre behållen inkomst för

ensamstående, sambeskattade och gifta med barn under 16 år. Överkom-

pensationsriskerna växer vid högre kommunal utdebitering än 12 kronor per

skattekrona och vid en höjning av den statliga inkomstskatten men minskar

vid en lägre kommunal utdebitering än 12 kronor och vid en sänkning av

uttagningsprocenten för den statliga inkomstskatten. Placeringen i ortsgrupp

är däremot av mindre betydelse i detta sammanhang.

Enligt det av statstjänstemännens huvudorganisationer godkända depar-

tementsförslaget skall vid tillämpningen av sjukpenningavdragstabellen i

princip hänsyn tagas till sådana vid sidan av månadslön utgående kontanta

avlöningsförmåner, som helt eller delvis får behållas vid sjukdom. Däremot

skall icke beaktas andra kontanta avlöningsförmåner, såsom t. ex. vikariats-

ersättning, övertidsersättning och obekvämlighetstillägg. Ehuru förekoms­

ten av dylika förmåner påverkar vederbörandes inplacering i sjukpenning­

klass, har hänsyn härtill av administrativa skäl ansetts icke kunna tagas.

117

I fråga om löneförmåner vid tjänstledighet för »vanlig» sjukdom innehål­

ler departementsförslaget vidare en bestämmelse för det fall att sjukdom

utan att medföra förlust av arbetsförmågan förorsakar nedsättning av denna

med minst hälften. I sådant fall skall sjukpenningavdraget nedsättas till

hälften. Med hänsyn till den utformning SFL erhållit för motsvarande fall

har det ur administrativ synpunkt icke ansetts möjligt att reglera andra

fall av partiell sjukledighet än halv ledighet.

Kungl. Maj:ts proposition nr 217

Löneförmåner vid yrkesskada

Vad härefter angår frågan om löneförmåner vid tjänstledighet på grund

av olycksfall i tjänsten (28 § I 6 a Saar) uppstår särskilda problem icke

blott på grund av beskattningsreglerna utan också på grund av den av stats­

makterna beslutade samordningen mellan sjukförsäkringen och yrkesska­

deförsäkringen. Enligt lagen den 14 maj 1954 (nr 243) om yrkesskadeför­

säkring (YL) skall den som är både sjukförsäkrad och obligatoriskt yrkes-

skadeförsäkrad vid yrkesskada erhålla ersättning från yrkesskadeförsäk­

ringen först sedan viss tid, den s. k. samordningstiden, gått till ända. Sam-

ordningstiden omfattar tiden t. o. m. den nittionde dagen efter olycksfalls-

dagen eller, vid annan yrkesskada än olycksfallsskada, dagen då skadan

yppades; dock skall samordningstiden upphöra senast den dag, då rätt till

livränta från yrkesskadeförsäkringen föreligger. Under samordningstiden

äger den skadade, så framt han är försäkrad enligt SFL, rätt till sjukhjälp

från sjukkassa enligt sistnämnda lags regler på samma sätt som vid sjuk­

dom i allmänhet. Denna samordning har motiverats med att något konsta­

terande av huruvida yrkesskada föreligger eller ej i det stora flertalet fall

härigenom skulle bli obehövligt.

Enligt de statliga avlöningsbestämmelserna utgår f. n. bättre sjuklöneför­

måner vid yrkesskador och därmed jämställda sjukdomar än vid andra

sjukdomar. Sålunda åtnjuter tjänsteman tillhörande avdragsgrupp 3 oav­

kortad lön under hela sjukdomstiden och tjänsteman tillhörande avdrags­

grupp 2 oavkortad lön under högst 180 dagar av en och samma tjänstledig-

hetsorsak och därefter i princip lön med B-avdrag. Skulle detta vara förhål­

landet även i fortsättningen under de första 90 dagarna, skulle det bli nöd­

vändigt att för de statsanställdas del alltid fastställa om en sjukdom är att

hänföra till yrkesskada eller ej. I så fall skulle de åsyftade fördelarna med

samordningen mellan sjuk- och yrkesskadeförsäkringen komma att gå för­

lorade beträffande en mycket betydande del av de försäkrade.

Av anförda skäl har det varit nödvändigt att söka åstadkomma en om­

läggning av statstjänstemännens löneförmåner vid tjänstledighet på grund

av yrkesskada. Vid utarbetandet av förslag till sådan omläggning har för­

utsatts, att staten i egenskap av arbetsgivare även efter den nya yrkesskade-

försäkringslagstiftningens ikraftträdande skall stå viss självrisk. Med ut­

gångspunkt härifrån har i det av statstjänstemännens huvudorganisationer

godkända departementsförslaget förordats, att de nu enhetligt reglerade fal­

118

len uppdelas i olika kategorier dels med avseende å huruvida fråga är om

förmåner under samordningstiden eller icke och dels med avseende å om­

ständigheterna vid yrkesskadans uppkomst.

I vad gälier förmåner under samordningstiden skiljer departementsförsla-

get på två grupper av fall. Till den första gruppen har hänförts sjukdom

eller förlust av arbetsförmågan föranledd antingen av kroppsskada, som

ådragits under tjänsteutövning och som av vederbörande centrala myndig­

het bedömes vara orsakad av ett uppenbart olycksfall, eller av våld eller

misshandel, för vilken tjänstemannen blivit utsatt på grund av tjänsten.

Härmed har jämställts vissa i tjänsten ådragna sjukdomar, som för när­

varande i förmånshänseende likställes med olycksfall i tjänsten. I denna

grupp av fall föreslås oavkortad lön skola utgå under samordningstiden i

såväl avdragsgrupp 3 som avdragsgrupp 2; dock skall för dag, då sjukpen­

ning eller hempenning enligt SFL utgår eller skulle ha utgått, om sjukan­

mälan gjorts i behörig ordning till sjukkassan, sjukpenningavdrag göras

enligt de regler, som gäller vid tjänstledighet på grund av vanlig sjukdom.

Den andra gruppen omfattar alla övriga fall av yrkesskada. I dessa fall skall

enligt förslaget samma förmåner utgå och samma avdrag göras som vid

vanlig sjukdom.

För tiden efter utgången av samordningstiden innebär departementsför-

slaget, att vid sjukdom eller förlust av arbetsförmågan, som är föranledd

av yrkesskada som avses i YL, i princip full lön skall utgå. Med hänsyn till

att sådan ersättning, som annorledes än i form av pension eller annan liv­

ränta utbetalats av arbetsgivare vid yrkesskada i de fall, då arbetsgivaren

står självrisk enligt YL, icke skall räknas såsom skattepliktig inkomst i

vidare mån än ersättningen överstiger vad som skulle ha utgått vid försäk­

ring enligt denna lag, måste emellertid, för att tjänstemannen under tjänst­

ledigheten icke skall erhålla högre behållen inkomst än under tjänstgöring,

ett särskilt avdrag göras å lönen (yrkesskadeavdrag). Till konstruktionen av

detta avdrag återkommer jag i det följande. Har tjänstemannen i fall som

här avses under samordningstiden fått vidkännas A- eller B-avdrag på grund

av att fråga icke varit om ett uppenbart olycksfall under tjänsteutövning,

skall enligt förslaget, sedan det konstaterats att yrkesskada föreligger, en

retroaktiv reglering av dessa avdrag äga rum. Har å andra sidan myndig­

het ansett kroppsskada vara orsakad av ett uppenbart olycksfall under tjäns­

teutövning, men riksförsäkringsanstalten eller försäkringsrådet, om arbets­

oförmågan kvarstår efter samordningstidens utgång, bedömer arbetsoför­

mågan icke vara orsakad av yrkesskada, bör i princip föreligga skyldig­

het att återbetala ett belopp motsvarande det A- eller B-avdrag som bor­

de ha gjorts under samordningstiden. År det fråga om sådan i tjänsten ådra­

gen sjukdom, som enligt vad tidigare nämnts skall jämställas med uppen­

bart olycksfall under tjänsteutövning men som icke är att hänföra till yr­

kesskada enligt YL, skall enligt förslaget samma förmåner utgå efter sam­

ordningstidens utgång som under samordningstiden. Detsamma gäller be­

Kungl. Maj.ts proposition nr 217

119

träffande tjänstledighet föranledd av våld eller misshandel, för vilken tjäns­

temannen blivit utsatt på grund av tjänsten men som bedömes icke ha in­

träffat under sådana förhållanden att yrkesskada enligt YL anses föreligga.

Sammanfattningsvis innebär departementsförslaget, jämfört med nuva­

rande förhållanden, att läget blir något oförmånligare för tjänstemän i av-

dragsgrupp 3, nämligen så tillvida att lön med A-avdrag i stället för oav­

kortad lön kommer att utgå under en del av samordningstiden vid sådan

kortare tjänstledighet på grund av yrkesskada, då arbetsoförmågan icke

kvarstår efter samordningstidens utgång och kroppsskadan antingen icke

ådragits under tjänsteutövning, dvs. främst färdolycksfall, eller av veder­

börande centrala myndighet icke bedömes vara orsakad av ett uppenbart

olycksfall, t. ex. vissa ryggskador. För tjänstemän i avdragsgrupp 2 medför

förslaget emellertid en förbättring därigenom, att de i förevarande hänse­

ende jämställes med tjänstemän tillhörande avdragsgrupp 3 och således i

vissa fall erhåller oavkortad lön i stället för som nu lön med B-avdrag.

Att prövningen om kroppsskada är orsakad av ett uppenbart olycksfall

ansetts böra i vissa fall läggas i vederbörande centrala myndighets hand,

sammanhänger med att det i fortsättningen icke kommer att finnas något

centralt organ för fastställande redan under samordningstiden av huruvida

yrkesskada föreligger eller ej. Det hade givetvis varit önskvärt att enhetliga

regler i samband härmed kunnat införas om hur talan skall föras mot beslut,

som här avses. Meddelas icke särskilda bestämmelser, kommer i olika fall

olika myndigheter att ha att upptaga besvär över dessa beslut. Med hänsyn

till att detta spörsmål har betydelse även i andra sammanhang är jag emel­

lertid icke för närvarande beredd att föreslå särskilda regler i förevarande

ämne.

Det yrkesskadeavdrag, som enligt departementsförslaget efter samord­

ningstidens utgång skall göras vid tjänstledighet på grund av yrkesskada

som avses i YL, sammanhänger, såsom förut nämnts, med den skattefrihet,

som åtnjutes för viss ersättning vid yrkesskada. Då de enligt förslaget till

tjänstemän i avdragsgrupperna 2 och 3 utgående löneförmånerna vid tjänst­

ledighet på grund av yrkesskada så gott som undantagslöst är bättre än de

förmåner, som utgår enligt YL, blir tjänstemän tillhörande dessa avdrags-

grupper på grund av bestämmelserna i 25 § YL icke berättigade att uppbära

enligt YL utgående sjukpenning. Av den lön, som på grund av avlönings-

bestämmelserna tillkommer dem vid tjänstledighet för yrkesskada, är emel­

lertid i vad avser tiden efter samordningstidens utgång så stor del skattefri,

som motsvarar den sjukpenning som skulle ha utgått, om sjukpenningen

utbetalats från yrkesskadeförsäkringen direkt till tjänstemannen. För att

eliminera den överkompensation, som härigenom skulle uppkomma, har

yrkesskadeavdraget införts. Detta avdrag motsvarar i princip värdet av

ifrågavarande skattefrihet. Vid bestämmandet av längden av den sjuk­

domsperiod, som skall läggas till grund för beräknandet av skattefrihetens

Kungl. Maj. ts proposition nr 217

120

värde, har valts samma tid, som då det gällde att beräkna det reella värdet

av reducerad sjukpenning enligt SFL. Tillvägagångssättet och de schablon­

mässiga antagandena har även i övrigt varit i huvudsak desamma som vid

beräknandet av sjukpenningavdraget. Med utgångspunkt från den oavkor­

tade lönen har sålunda framräknats det belopp, varmed denna måste mins­

kas för att värdet av skattefriheten skall elimineras. Till det sålunda erhåll­

na beloppet har lagts summan av de sjukpenningar, som tjänstemännen

under samordningstiden uppburit från sjukkassan. Det sammanlagda be­

loppet utvisar det totala avdragsbelopp, som tjänstemannen skall vidkännas

under hela sjukledigheten för att han icke skall komma i åtnjutande av

bättre förmåner än om han i stället fullgjort sin tjänst. Av detta belopp har

under den tid, då sjukpenning utgått från sjukkassan, i form av sjukpen­

ningavdrag uttagits viss del. Resterande belopp har fördelats med lika be­

lopp på de utanför samordningstiden liggande dagarna av den antagna sjuk­

domsperioden.

I detta sammanhang torde jag få erinra om att tjänstemän tillhörande

avdragsgrupp 1 icke är berättigade till lön vid tjänstledighet på grund av

yrkesskada och därför äger att efter samordningstidens utgång utfå av riks-

försäkringsanstalten fastställd sjukpenning.

Kungl. Maj:ts proposition nr 217

Löneförmåner vid havandeskap m. m.

Även avlöningsreglementenas bestämmelser om löneförmåner vid tjänst­

ledighet för havandeskap eller barnsbörd påverkas av de reformer, som av­

ses skola genomföras vid nästa årsskifte. Enligt lagen den 21 maj 1954 (nr

266) om moderskapshjälp må Kungl. Maj:t från rätten till moderskapspen-

ning undantaga arbetstagare, som på grund av lag eller författning, utfär­

dad av Kungl. Maj :t, äger uppbära lön vid havandeskap eller barnsbörd.

Samma skäl som i fråga om sjukförsäkringen talar emellertid för att något

generellt undantagande av statstjänstemännen från rätten till moderskaps-

penning icke göres. För att en överkompensation icke härigenom skall upp­

stå är det därför även på detta område nödvändigt att samordna de olika

förmånerna. En sådan samordning kompliceras emellertid icke blott därav

att de förmåner, som utgår enligt moderskapshjälpslagen, är skattefria utan

också därav att tjänsteman icke är skyldig att underkasta sig ändringar i

nu gällande bestämmelser rörande löneförmåner vid tjänstledighet för

havandeskap eller barnsbörd.

Det förslag till lösning av denna samordningsfråga, som upptagits i det

av statstjänstemännens huvudorganisationer godkända departementsförsla-

get, överensstämmer i allt väsentligt med det av 1953 års sjuklönesakkun-

niga avgivna förslaget. Det innebär sålunda, att nuvarande bestämmelser i

ämnet bibehålies med ett tillägg av innehåll att från och med första till

och med nittionde dagen av ledigheten avdrag skall göras för moderskaps-

penningens reella värde (havandeskapsavdrag). Detta avdrag är konstrue­

Kungl. Maj.ts proposition nr 217

121

rat så, att det i princip motsvarar värdet av dels den del av den i nroder-

skapspenningen ingående grundpenningen, 135 kronor, som utgör ersätt­

ning för minskad arbetsförmåga, och dels den till moderskapspenningen hö­

rande tilläggspenningen. Däremot har vid avdragets beräknande hänsyn icke

tagits till den del av grundpenningen, 135 kronor eller vid flerbörd 270 kro­

nor, som schematiskt beräknats utgöra täckning för anskaffningskostna­

der m. in. i sammanhang med barnsbörd och ej heller till eventuellt ut­

gående barntillägg. Värdet av skattefriheten för de enligt moderskapshjälps-

iagen utgående förmånerna har beaktats. Härvid har följande allmänna an­

taganden gjorts.

Den kvinnliga tjänstemannen förutsätles vara gift och mannens inkomst

har oberoende av den kvinnliga tjänstemannens lönegradsplacering antagits

uppgå till 10 000 kronor. Försäkringsavdragen har upptagits till 200 kro­

nor för vardera maken. Förvärvsavdragen har antagits utgöra för mannen

100 kronor och för kvinnan 300 kronor jämte 10 procent av inkomsten. Be­

träffande övriga avdrag samt ortsgrupp och kommunal utdebitering m. in.

har gjorts samma antaganden som vid beräkningen av sjukpenningavdra­

get. I övrigt förutsättes, att kvinnan tillhör avdragsgrupp 3 och uppbär

tilläggspenning i 90 dagar.

Såsom utgångspunkt för beräkningarna har i enlighet med det förut an­

förda gällt, att en kvinnlig tjänsteman vid tjänstledighet under 120 dagar

för havandeskap eller barnsbörd efter samordningens genomförande skall

äga bibehålla så stor del av den nu vid havandeskapsledighet utgående

lönen, att makarnas gemensamma behållna inkomst tillsammans med det

belopp kvinnan äger uppbära i form av moderskapspenning skall med 135

kronor överstiga makarnas sammanlagda behållna inkomst vid tillämp­

ning av nuvarande bestämmelser. För att denna lönenivå skall uppnås bör

den nu utgående lönen minskas med dels det belopp, som kvinnan utöver

de 135 kronorna äger uppbära i moderskapspenning, och dels ett belopp,

motsvarande värdet av skattefriheten därav. För tjänstemän med årsin­

komster överstigande 12 000 kronor har havandeskapsavdraget ansetts böra

maximeras till att motsvara sjukpenningavdraget för dag då hel sjukpen­

ning utgår.

Såsom förut nämnts är tjänstemännen icke skyldiga underkasta sig änd­

ringar i gällande bestämmelser om löneförmåner vid tjänstledighet för ha­

vandeskap eller barnsbörd. För att undvika den dubbla lönekompensation,

som skulle uppkomma, om tjänsteman vid dylik ledighet skulle bli berät­

tigad uppbära såväl lön med A- resp. B-avdrag som hel moderskapspenning,

har i departementsförslaget i överensstämmelse med sjuklönesakkunnigas

förslag förutsatts att sådan tjänsteman, som icke vill underkasta sig änd­

ring i de nuvarande bestämmelserna, skall personligen undantagas från

rätten till moderskapspenning. Med hänsyn till de fördelar, som en över­

gång till de föreslagna nya bestämmelserna innebär för tjänstemännen, tor­

de endast undantagsvis ifrågakomma, att någon önskar kvarstå på de gamla

bestämmelserna.

122

Kungl. Maj:ts proposition nr 217

Löneförmåner vid annan ledighet

Genom de bestämmelser, som jag i det föregående redogjort för, har

sörjts för att tjänsteman vid tjänstledighet för sjukdom, yrkesskada eller

havandeskap i princip icke kommer att åtnjuta dubbla förmåner. Givet är

emellertid, att de kontanta förmåner, som utgår på grund av sjukförsäk­

ringen, yrkesskadeförsäkringen och lagstiftningen om moderskapshjälp,

kan tillkomma även tjänsteman, som icke åtnjuter tjänstledighet av nå­

gon av angivna orsaker. Så kan vara förhållandet under semester eller

ferier och vid tjänstledighet av annan orsak än nyss nämnts. I åtskilliga

fall av tjänstledighet av sist angivet slag kan vissa löneförmåner få bibehål­

las. Det kan icke anses rimligt att tjänsteman under dylik tjänstledighet

skulle kunna uppbära de skattefria förmåner, som följer av sjuk- och yr­

kesskadeförsäkringarna samt moderskapshjälpslagen, utan att behöva vid­

kännas sådana speciella löneavdrag, som avsetts skola göras vid tjänstledig­

het för sjukdom, yrkesskada eller havandeskap. Ej heller bör vid semes­

ter eller ferier full lön och försäkringsförmånerna utgå samtidigt. På grund

härav har i departementsförslaget förordats, att tjänsteman, som tillhör

avdragsgrupp 2 eller 3, skall under semester eller ferier eller sådan

tjänstledighet av annan orsak än sjukdom, yrkesskada eller havandeskap,

varunder lönen helt eller delvis bibehålies, vidkännas sjukpenningavdrag,

då sjukpenning utgår från sjukkassa, yrkesskadeavdrag, då rätt till sjuk­

penning enligt YL föreligger, och havandeskapsavdrag, då tilläggspenning

utgår enligt lagen om moderskapshjälp. Beträffande sistnämnda avdrag har

dock den begränsningen gjorts, att sådant avdrag enligt denna föreskrift och

de bestämmelser, som jag tidigare redogjort för, icke skall göras för mer

än sammanlagt 90 dagar.

Sjukvårdsförmåner

Vad sjukvårdsförmånerna beträffar har vid ärendets beredning inom ci­

vildepartementet övervägts, om icke de nuvarande förmånerna skulle kunna

avlösas mot ekonomisk gottgörelse. Väsentliga administrativa fördelar skul­

le ha vunnits härigenom. Avsevärda svårigheter möter emellertid att gene­

rellt fastställa vad som skall anses utgöra skälig kompensation för en för­

mån av ifrågavarande slag, särskilt som behovet av denna förmån — vilket

klart framgar av den av sjukvårdsutredningen företagna undersökningen

rörande statens sjukvårdskostnader —• uppvisar mycket starka variationer

olika grupper emellan. Tanken på en avlösning av alla sjukvårdsförmåner

kunde därför icke fullföljas. Också statstjänstemännens huvudorganisatio­

ner ställde sig vid förhandlingarna slutligen avvisande mot denna tanke.

Även på förevarande område har därför samordningslinjen kommit i

förgrunden. Det av sjukvårdsutredningen framlagda förslaget bygger ock­

så i huvudsak på en samordning mellan nuvarande sjukvårdsförmåner och

Kungl. Maj. ts proposition nr 217

123

sjukvårdsförsäkringens förmåner. En av huvudgrunderna i utredningens

förslag är att verksläkarinstitutionen skall bibehållas och ha ungefär sam­

ma funktioner som nu. Under förhandlingarna uppkom emellertid fråga om

verksläkarinstitutionens avskaffande. Sålunda yrkade Statstjänarkartellen,

Statstjänstemännens riksförbund och Tjänstemännens centralorganisation,

att en utredning omedelbart skulle verkställas rörande förutsättningarna för

verksläkarinstitutionens avskaffande. Organisationerna förbehöll sig där­

vid rätt till förhandlingar rörande resultatet av en sådan utredning. Från

Sveriges akademikers centralorganisations sida yrkades å andra sidan, att

verksläkarinstitutionen skulle avskaffas redan från och med sjukförsäk-

ringsreformens genomförande. På grund av dessa yrkanden diskuterades vid

förhandlingarna förutom sjukvårdsutredningens förslag till samordning

också två andra uppslag. Det ena innebar, att alla tjänstemän skulle i sjuk-

vårdshänseende stå viss självrisk i likhet med vad som för närvarande gäl­

ler i fråga om bl. a. vissa kommunala lärare. Självriskbeloppet skulle därvid

utgöra exempelvis 25 kronor för år. Samtliga tjänstemän skulle utöver lö­

nen ei’hålla ett belopp av denna storleksordning men själva ha att svara för

alla sjukvårdskostnader, som utöver ersättningen från sjukkassan uppgick

till detta belopp för år. Överskjutande kostnader skulle ersättas enligt i

huvudsak nuvarande bestämmelser under förutsättning att, liksom nu gäller

för de kommunala lärarna, tjänsteläkare anlitats. Likaså diskuterades en

linje, som i sak innebar, att tjänstemannen skulle utöver den ersättning,

han uppbär från sjukkassan, erhålla en sådan ersättning av statsmedel, att

det sammanlagda beloppet skulle uppgå till högst 100 procent av det i sjuk-

kassetaxan för motsvarande fall upptagna beloppet. Ett visst intresse för

dessa uppslag lorefanns otvivelaktigt hos tjänstemannaorganisationerna.

Även om jag icke är främmande för tanken att verksläkarinstitutionen av­

skaffas, har jag ansett mig icke för närvarande kunna taga ställning till

dessa uppslag med hänsyn till att det utan närmare utredning icke är möj­

ligt att överblicka konsekvenserna därav, särskilt i organisatoriskt hänse­

ende. I detta läge förklarade sig Sveriges akademikers centralorganisation,

till vilken läkarna är anslutna, vilja medverka till att verksläkarinstitutio­

nen bibehålies under år 1955. Organisationen förutsatte därvid, att den ifrå­

gasatta utredningen rörande verksläkarinstitutionens avskaffande kunde

slutföras i så god tid att möjlighet skulle finnas att upptaga förevarande

spörsmål till bedömning under år 1955.

På grundval av vad sålunda förekommit har i det den 14 juli 1954 fram­

lagda departementsförslaget förordats, att i avvaktan på en närmare utred­

ning rörande verksläkarinstitutionens avskaffande tjänsteman skall erhålla

sjukvårdsförmåner i huvudsaklig överensstämmelse med sjukvårdsutred­

ningens förslag till samordning. Detta innebär, att tills vidare nuvarande

förmåner i allt väsentligt bibehålies med de modifikationer, som följer av

att tjänstemännen från sjukkassa erhåller ersättning enligt SFI- för vissa

124

Kungl. Maj:ts proposition nr 217

sjukvårdskostnader. Rörande innebörden härav torde jag få hänvisa till den

föregående redogörelsen för utredningens betänkande. Vissa avvikelser från

utredningens förslag har dock, delvis på grund av vad som förekommit vid

remissbehandlingen, ansetts böra göras. Dessa avvikelser är följande.

Den nuvarande möjligheten att i vissa fall anlita annan läkare än verks-

läkare (43 § 1 mom. andra stycket Saar) bibehålies. I dylika fall skall

tjänstemannen dock, om han vill erhålla annan ersättning än den som kan

utgå från sjukkassan, vara skyldig att i första hand hänvända sig till an­

nan av staten eller av kommun anställd läkare.

Likaså bibehålies den nuvarande möjligheten att erhålla full ersättning

för specialistvård för det fall att denna vård meddelas på poliklinik vid all­

mänt sjukhus.

I avvaktan på en närmare anslutning av sjukpensioneringsbestämmelser-

na till sjukförsäkringsreformen har möjligheten till ersättning för sjukhus­

vård för tid efter det att ersättning för sådan vård ej längre utgår enligt SFL

ansetts icke böra uteslutas. För de jämförelsevis fåtaliga fall, varom här kan

bli fråga, har en författningsmässig reglering icke ansetts behövlig utan i

departementsförslaget har upptagits, att på Kungl. Maj :ts prövning skall

bero i vad mån ersättning för sjukhusvård tills vidare må utgå för tid efter

utlörsäkring. Jag förutsätter, att i allmänhet samma förmåner som för när­

varande skall utgå i dylika fall.

Enligt de i sjukvårdskapitlet i Saar meddelade bestämmelserna för försva­

ret åtnjuter vissa beställningshavare sjukvårdsförmåner även för tid eftei

anställningens upphörande. Dessa förmåner är i vissa fall större än de un­

der vederbörandes anställningstid utgående förmånerna. Det har ansetts

att detta nu bör rättas till.

Sjukvårdsutredningens förslag innebar, att de anställningshavare, som för

närvarande står självrisk av 100 kronor för år i fråga om sjukvårdsförmå­

ner, nu skulle inordnas under de för statstjänstemän i allmänhet gällande

bestämmelserna och således i fortsättningen ha att hänvända sig till verks-

läkare. Vid remissbehandlingen har invändningar gjorts mot detta förslag

med hänsyn till de administrativa olägenheter, som ansetts förknippade där­

med. Från länsstyrelsehåll har också betonats, att en dylik ändring av ifrå­

gavarande personalgruppers sjukvårdsförmåner skulle nödvändiggöra en

personalförstärkning hos länsstyrelserna. Med hänsyn till vad sålunda före­

kommit och i det ovissa läge, vari verksläkarfrågan befinner sig, har dessa

personalgruppers självrisksystem ansetts böra bibehållas tills vidare. Själv-

riskbeloppet har dock befunnits böra nedsättas till 25 kronor per år ut­

över vad som sjukkassan kan komma att erlägga till vederbörande. Det har

i departementsförslaget förutsatts, att vad sålunda förordats skall gälla en­

dast i avvaktan på införandet av enhetliga sjukvårdsförmåner enligt enk­

lare regler än de för närvarande gällande.

Såsom av den föregående redogörelsen för gällande bestämmelser fram­

går, innehåller polislönereglementet icke några föreskrifter om sjukvårds­

förmåner. I stället stadgas i övergångsbestämmelserna till reglementet, att

Kungl. Maj:ts proposition nr 217

125

de i Saar meddelade reglerna om sjukvård skall tills vidare äga tillämpning

i fråga om statligt anställd polisman och att i fråga om kommunalt anställd

polisman, som omedelbart före den 1 juli 1954 var berättigad till sjukvårds­

förmån, de kommunala bestämmelserna skall äga fortsatt tillämpning tills

vidare. Avsikten var vid övergångsbestämmelsernas utfärdande att slutlig

ställning till detta spörsmål skulle tagas vid lösandet av statstjänstemännens

sjukvårdsfråga. Med hänsyn till vad nyss anförts rörande de kommunalt

anställda lärarna in. fl. har emellertid detta ställningstagande måst upp­

skjutas i avvaktan på en närmare utredning rörande verksläkarinstitutionen

och införandet av enhetliga sjukvårdsbestämmelser. Ett bibehållande av de

nuvarande övergångsbestämmelserna bär å andra sidan ansetts icke böra

ifrågakomma, enär så gott som hela den kommunalt anställda polispersona­

len i så fall skulle från nästa årsskifte icke erhålla andra sjukvårdsförmå­

ner än de enligt SFL utgående. I departementsförslaget har därför förordats,

att befattningshavare underkastad polislönereglementet tills vidare skall er­

hålla motsvarande sjukvårdsförmåner som de personalgrupper, vilka för

närvarande har att stå viss självrisk i detta hänseende. Särskilda övergångs­

bestämmelser kan härvid bli erforderliga.

Sjukvårdsutredningens förslag innebar, att förmånen av fria läkemedel

skulle upphöra i och med ikraftträdandet av den beslutade läkemedels­

reformen. Detta spörsmål har emellertid upptagits till ytterligare övervä­

ganden inom civildepartementet, och olika utvägar för lösandet av frågan

om samordning mellan avlöningsreglementets bestämmelser om fria läke­

medel och den allmänna läkemedelsreformen har därvid undersökts. Den vä­

sentligaste svårigheten vid en dylik samordning ligger däri, att apoteken,

om de skall från sjukkassorna kunna erhålla gottgörelse för att läkemedel

utlämnats kostnadsfritt eller till nedsatt pris, måste behålla recepten. I

avvaktan på slutförandet av en inom riksförsäkringsanstalten pågående un­

dersökning om förfarandet, då en ordination är avsedd att expedieras mer

än en gång, synes dock i stort sett följande tillvägagångssätt kunna godta­

gas. Tjänsteman, som önskar åtnjuta förmånen av fria läkemedel, har att å

en särskild kvittoblankett anteckna namnet å den läkare, som utfärdat re­

ceptet, och dagen därför samt att förskaffa sig verksläkarens attest å blan­

ketten; därpå skall han, samtidigt med att receptet avlämnas å apoteket och

kostnaden för medicinen erlägges, förete kvittoblanketten och därpå få

påteckning av apoteket om kostnaden, varefter han mot avlämnande av

det sålunda ifyllda kvittot hos vederbörande myndighet utfår vad han er­

lagt. Har receptet utfärdats av verksläkaren, torde förfarandet icke vålla

större olägenheter. I annat fall är förfarandet däremot ur administrativ

synpunkt mindre tillfredsställande. Vid förhandlingarna framlades ett på

angivna tillvägagångsätt grundat förslag, vilket godkändes av tjänstemanna­

organisationerna.

Den sålunda träffade uppgörelsen innebär, att statstjänstemännen bi­

behåller i princip oförändrade sjukvårdsförmåner. I vissa hänseenden in­

126

Kungl. Maj. ts proposition nr 217

träder dock något försämrade förmåner. Detta är i huvudsak fallet i fråga

om specialistvård vid yrkesskada, i vad avser samordningstiden, och i fråga

om tandläkarvård. I sistnämnda hänseende innebär departementsförslaget

i likhet med utredningens förslag, att förmånen mera avpassas efter vad

som varit avsett vid de nuvarande bestämmelsernas tillkomst och att man

nu frångår den praxis, som utbildat sig oberoende av vad som uttalats i

förarbetena till bestämmelserna. Med hänsyn till konsekvenserna av denna

praxis hade ett närmande till vad som från början avsetts varit nödvändigt,

vare sig sjukförsäkringsreformen nu genomförts eller icke. Förslaget inne­

bär å andra sidan, att avlöningsbestämmelserna och sjukförsäkringen till­

sammans i vissa hänseenden åstadkommer ett för tjänstemännen gynnsam­

mare resultat än för närvarande. Detta är förhållandet dels i fråga om vård

å sjukhus och dels i fråga om sjukvård till de betydande grupper anställ-

ningshavare, som i sjukvårdshänseende nu har att stå viss självrisk.

Ändringsskyldighet

Såsom i det föregående angivits är tjänstemännen för närvarande skyldiga

att underkasta sig ändringar i gällande bestämmelser rörande sjukvård och,

i den mån ändrade bestämmelser påkallas av genomförandet av allmän

sjukförsäkring, även rörande tjänstledighet för sjukdom m. in. Av vad jag

tidigare anfört framgår, att det förslag till reglering av sjukvårdsförmå­

nerna, som upptagits i departementsförslaget, icke är definitivt utan kan

behöva ändras därest verksläkarinstitutionen skulle komma att avskaffas.

Skyldighet att underkasta sig ändringar i sjukvårdsbestämmelserna bör

därför även i fortsättningen åligga tjänstemännen. Detsamma bör gälla de

förmåner, som enligt förslaget skall utgå vid sjukdom in. in. Beräknandet

av de olika avdragen bygger ju på antaganden, som snabbt kan komma att

ändras. I enlighet härmed har departementsförslaget utformats.

Kompensation för sjukförsäkringsavgifterna

Den av mig inledningsvis berörda målsättningen för de verkställda utred­

ningarna och förhandlingarna, nämligen att söka åstadkomma ett system,

som medger att de nuvarande sjuklöne- och sjukvårdsförmånernas reella

värde skall i princip bibehållas oförändrat, skulle icke uppnås, om tjänste­

männen enligt tidigare angivna bestämmelser skulle bibehållas vid sina för­

måner men få vidkännas kostnader för avgifterna till sjukförsäkringen. Den

föreslagna samordningen bygger också på att tjänstemännen skall erhålla

kompensation för dessa avgifter. En sådan kompensation har upptagits i

det den 10 september framlagda och sedermera av tjänstemännens huvud­

organisationer godkända departementsförslaget.

Kompensationen föreslås skola utgöra för avgifterna till sjukvårdsför-

säkringen 30 kronor för år i samtliga löneklasser och ortsgrupper och för

avgifterna till sjukpenningförsäkringen till tjänstemän å löneplan 1 de be­

Kungl. Maj:ts proposition nr 217

127

lopp, som anges i den vid statsrådsprotokollet i detta ärende såsom bilaga

D fogade tabellen, och till tjänstemän å andra löneplaner däremot svarande

belopp. De ifrågavarande beloppen överensstämmer med de avgiftsbelopp,

som riksförsäkringsanstalten fastställt för beräkning av preliminär skatt

för år 1955. Det har förutsatts, att beloppen skall kunna upptagas till om­

prövning dels om det framdeles skulle visa sig att de verkliga sjukförsäk­

ringsavgifterna avsevärt skiljer sig från vad som nu- beräknats och dels om

det av 1950 års skattelagssakkunniga i deras betänkande den 24 juli 1954

(SOU 1954: 18) framlagda förslaget om höjda avdrag för försäkringspre­

mier icke skulle genomföras vid 1955 års riksdag.

Enligt förslaget skall ifrågavarande kompensation utgå endast till tjänste­

män tillhörande avdragsgrupperna 2 och 3. Tjänstemän i avdragsgrupp 1 är

ju icke för närvarande berättigade till lön under tjänstledighet för sjukdom

och endast i begränsad omfattning berättigade till fri sjukvård. Kompensa­

tionen skall i princip avstås vid tjänstledighet med C-avdrag. Den närmare

utformningen av denna bestämmelse bör bli beroende av hur betalningen

av kompensationen skall äga rum. Då kompensationsbeloppen icke avses

skola inarbetas i månadslönerna, kan det tänkas bli ur administrativ syn­

punkt enklare att utbetalningen sker kvartals- eller halvårsvis.

Löneplanerna

Departementsförslaget av den 14 juli 1954 innehåller slutligen en bestäm­

melse om omarbetning av gällande löneplaner. Detta förslag saknar direkt

samband med omläggningen av sjuklöne- och sjukvårdsförmånerna men

har av olika skäl ansetts böra upptagas i förevarande sammanhang.

De nu gällande löneplanerna, som återfinnes i den vid 1947 års riksdag

antagna statens löneplansförordning, innehåller särskilda grundlönetabeller.

I 4 § förordningen stadgas därjämte, att de i tabellerna intagna grundlöne­

beloppen skall höjas eller sänkas i visst förhållande till pristal, fastställda

på grundval av beräkningar över de allmänna levnadskostnaderna. Nämnda

paragraf, enligt vilken lönerna icke skulle kunna höjas med mer än 18 pro­

cent, har aldrig trätt i kraft. I stället har för tiden intill utgången av år 1951

gällt särskilda av Kungl. Maj :t och riksdagen för ett år i sänder fastställda

procenttal för höjning av grundlönerna. Därefter har å 1951 års löner ut­

gått särskilda till beloppet bestämda tillägg i de olika löneklasserna och

ortsgrupperna. Dessa tillägg medför, att de utgående lönerna från och med

år 1952 överstiger grundlönerna med över 50 procent. I anledning av denna

betydande skillnad mellan grundlöner och utgående löner har vid de för­

handlingar, som under de senaste åren förekommit före fastställandet av

lönebeloppen, av statstjänstemännens huvudorganisationer yrkats, att åt­

minstone en del av lönetilläggen skulle inarbetas i grundlönerna. Det yrkan­

de i detta hänseende, som framfördes vid de den 18 december 1953 avslu­

tade överläggningarna om 1954 års löner, ansåg jag mig icke kunna biträda

med hänsyn till att redan då kunde förutses, att vid de kommande för­

128

Kungl. Maj:ts proposition nr 217

handlingarna om sjuklöne- och sjukvårdsförmånerna fråga kunde uppstå

om kompensation för avgifterna till sjukförsäkringen eller för förlust av

vissa förmåner eller för bådadera, vilket eventuellt skulle föranleda om­

arbetning av de till ledning för myndigheterna utfärdade hjälptabellerna.

Kompensationsfrågan har, såsom av den tidigare redogörelsen framgår,

upptagits i departementsförslaget. Jag har därför ansett mig icke vidare

böra motsätta mig att en viss del av lönetilläggen inarbetas i grundlönerna.

Enligt min mening bör emellertid för närvarande icke större del inarbetas

i grundlönerna än att dessa uppnår 1951 års lönenivå. Detta innebär, att

grundlönetabellerna kommer att i princip överensstämma med de hjälpta-

beller, som tillämpades under senare halvåret 1951. Departementsförslaget

bar utformats i enlighet härmed.

Om endast så stor del av lönetilläggen inarbetas i grundlönerna, som här

förordats, synes tillräcklig anledning icke finnas att bestämmelser bibe­

hålies om möjlighet att sänka grundlönerna. I de nya bestämmelserna om

de statliga grundlönerna torde ej heller behöva intagas regler om höjning

av grundlönerna, utan i likhet med vad under de senare åren varit fallet

bör för varje särskilt år genom beslut av Kungl. Maj:t och riksdagen, efter

det statstjänstemannens huvudorganisationer beretts tillfälle till överlägg­

ningar i ämnet, fastställas med vilket belopp de aktuella lönerna bör utgå.

Grundlönetabellerna får härigenom betydelse huvudsakligen endast såsom

en garanti beträffande den lägsta lönenivå, som kan ifrågakomma för stats-

tjänstemännen.

Å de nya grundlönerna bör såsom i departementsförslaget förordats tills

vidare utgå tillägg med belopp, som motsvarar de belopp, som från och med

år 1952 utgått såsom särskilda tillägg å 1951 års löner. Detta innebär samma

utgående löner som nu. Ställning har därmed icke tagits till den lönenivå,

som bör vara gällande under år 1955. I detta sammanhang torde jag få

nämna, att Sveriges akademikers centralorganisation förbehållit sig att vid

överläggningar om 1955 års löner få upptaga fråga om kompensation till

statstjänstemännen för den minskning av nu utgående direkta löneförmå­

ner, som departementsförslaget av den 14 juli 1954 enligt denna organisa­

tions uppfattning skulle innebära. Övriga huvudorganisationer har förkla­

rat sig sakna anledning att i förevarande sammanhang till diskussion upp­

taga frågan om vilka löner som enligt dessa organisationers mening bör

gälla under år 1955.

Departementsförslaget innehåller, att den överenskomna kompensationen

för avgifterna till sjukförsäkringen icke skall inarbetas i grundlönerna.

Enligt min mening bör den ej heller intagas i hjälplönetabellerna för uträk­

ning av utgående löner.

Kungl. Majits proposition nr 217

129

Specialmotivering

Inarbetningen av viss del av de utgående lönerna i grundlönerna föran­

leder, att statens löneplansförordning bör upphävas och ersättas med nya

bestämmelser. Härigenom föranledes ändringar icke blott i gällande avlö-

ningsreglementen utan också i flertalet pensionsförfattningar. Även om­

läggningen av sjuklöne- och sjukvårdsförmånerna påkallar ändringar i av-

löningsreglementena.

På grundval av vad i det föregående anförts har inom civildepartementet

upprättats förslag till statens grundlöneförordning, kungörelse om ändrad

lydelse av 20 § 1 mom. och 32 § 1947 års allmänna tjänstepensionsreglemen-

te den 30 juni 1947 (nr 416), kungörelse om ändrad lydelse av 11 § 1 mom.

och 21 § 1947 års allmänna familjepensionsreglemente den 30 juni 1947

(nr 417), kungörelse om ändrad lydelse av 18 § 1 mom. 1947 års tjänste-

pensionsreglemente för de högre kommunala skolorna den 30 juni 1947 (nr

418) , kungörelse om ändrad lydelse av 11 § 1 mom. 1947 års familjepen­

sionsreglemente för de högre kommunala skolorna den 30 juni 1947 (nr

419) , kungörelse om ändrad lydelse av 17 § 1 mom. 1947 års tjänstepen-

sionsreglemente för folkskolan den 30 juni 1947 (nr 420), kungörelse om

ändrad lydelse av 11 § 1 mom. 1947 års familjepensionsreglemente för folk­

skolan den 30 juni 1947 (nr 421), kungörelse om ändrad lydelse av 16 §

1 mom. 1947 års tjänstepensionsreglemente för arbetare den 30 juni 1947

(nr 422), kungörelse om ändrad lydelse av 10 § 1 mom. 1947 års familje­

pensionsreglemente för arbetare den 30 juni 1947 (nr 423) samt kungörelse

om ändring i statens allmänna avlöningsreglemente den 30 juni 1948 (nr

436). Sistnämnda författningsförslag torde få fogas såsom Bilaga E till

statsrådsprotokollet i detta ärende.

Beträffande det närmare innehållet i de olika författningsförslagen torde

jag få framhålla följande.

Statens grundlöneförordning

1 förevarande författningsförslag har i 1 § i överensstämmelse med vad i

statens löneplansförordning nu stadgas intagits en föreskrift av innehåll,

att de löneplaner med tillhörande lönetabeller, som innehålles i förordning­

en, skall tillämpas i den utsträckning, som anges i avlöningsreglementen

utfärdade av Kungl. Maj :t med stöd av riksdagens beslut.

2 § innehåller i likhet med motsvarande författningsrum i statens löne­

plansförordning årslönetabeller. I 3 § har i överensstämmelse med vad i det

föregående anförts intagits grundlönetabeller, avseende månadslön, daglön,

A-avdrag och övertidsersättning.

4 § slutligen motsvarar 5 § i statens löneplansförordning och innefattar

bemyndigande för Kungl. Maj :t att utfärda de tabeller och anvisningar, som

kan befinnas lämpliga till hjälp vid tillämpningen av bestämmelserna i

vederbörande avlöningsreglementen.

5) Bihang till riksdagens protokoll 195t. i samt. Nr 217

130

Författningsförslaget innehåller icke något stadgande om den förordade

kompensationen för avgifterna till sjukförsäkringen. Det torde få ankomma

på Kungl. Maj :t att utfärda närmare föreskrifter i detta hänseende, innefat­

tande bl. a. bestämmelser om ordningen för utbetalningen av kompensations-

beloppen.

Kungl. Maj. ts proposition nr 217

Pensionsförfattningarna

Förslagen till kungörelser om ändringar i pensionsreglementena berör

huvudsakligen dessa reglementens bestämmelser om rörligt tillägg. I samt­

liga de ifrågavarande reglementena stadgas, att rörligt tillägg utgår å pen­

sionernas grundbelopp under samma förutsättningar och med beräkning en­

ligt samma procenttal, som gäller angående höjning av månadslön, angiven

i de i statens löneplansförordning intagna grundlönetabellerna. Ordinarie

tjänsteman är icke skyldig underkasta sig ändring i tjänstepensionsregle-

mentenas bestämmelser om rörligt tillägg.

Såsom i det föregående nämnts innebär de i löneplansförordningen angiv­

na grunderna för höjning av månadslön, att lönerna skulle kunna höjas med

högst 18 procent. Då dessa grunder aldrig trätt i kraft och då rörligt till-

lägg å pensionerna från och med år 1951 utgått efter högre procenttal än

18, har den i pensionsreglementena intagna hänvisningen till löneplansför­

ordningen saknat betydelse. Att märka är vidare, att från och med år 1952

något procenttal för höjning av månadslönerna icke förekommit, utan å lö­

nerna har utgått särskilda till beloppet bestämda tillägg. Vid bifall till vad

jag i det föregående förordat kommer statens löneplansförordning att upp­

hävas, och den föreslagna statens grundlöneförordning kommer icke att

innehålla några bestämmelser om höjning av grundlönerna. Vid sådant för­

hållande bör även pensionsreglementenas ifrågavarande bestämmelser nu

ändras. Författningsförslagen innehåller i detta hänseende, att rörligt till-

lägg må utgå å grundbeloppen eller i förekommande fall, om mer än en

pension enligt vederbörande reglemente åtnjutes, å de sammanlagda grund­

beloppen enligt grunder, fastställda av Kungl. Maj :t med stöd av riksdagens

beslut. Såsom förut nämnts är ordinarie tjänsteman icke skyldig att under­

kasta sig ändring i tjänstepensionsreglementenas bestämmelser om rörligt

tillägg. Med hänsyn till vad jag förut anfört torde emellertid de angivna änd­

ringarna få anses ha formell karaktär.

I övrigt har i förevarande författningsförslag upptagits förslag till vissa

ändringar i 1947 års allmänna tjänste- och familjepensionsreglementen. Des­

sa ändringar är helt av redaktionell art.

Upphävandet av statens löneplansförordning föranleder ändringar jämväl

i SPA-reglementet den 29 december 1949 (nr 726) samt tjänstepensionsreg-

lementet för präster den 20 september 1951 (nr 667) och familjepensions-

reglementet för präster den 20 september 1951 (nr 668) ävensom i de sum­

mariska arbetarpensionsbestämmelserna och gällande omregleringsbestäm-

melser. Dessa ändringar överensstämmer med eller motsvarar vad som före­

131

slagits i fråga om de förut berörda reglementena. Vad SPA-reglementet

beträffar avser ändringarna icke blott det rörliga tillägget utan också den

rörliga tilläggsavgift, som huvudman har att erlägga.

Statens allmänna avlöningsreglementc (Saar)

I det förut omförmälda förslaget till kungörelse om ändring i statens all­

männa avlöningsreglemente den 30 juni 1948 (nr 436) har medtagits vissa

ändringar av formell natur, vilka med hänsyn till det Kungl. Maj :t genom

riksdagens skrivelse 1948: 351 lämnade bemyndigandet icke torde behöva

underställas riksdagen. För att icke onödigtvis tynga det författningsför-

slag, som framlägges för riksdagen, har jag dock — såvitt avser ändringar

av formell natur eller av samma innebörd, vilka berör ett flertal paragrafer

inom reglementet — inskränkt mig till att i förslaget medtaga endast änd­

ringen i det tidigaste av de berörda författningsrummen. De övriga stad-

ganden, i vilka motsvarande ändring bör ske, har anmärkts i motivering­

en. Ändringar i sist angivna stadganden avses skola verkställas vid den slut­

liga redigeringen av ändringskungörelsen.

Beträffande det närmare innehållet i de föreslagna reglementsbestämmel-

serna torde jag få lämna följande redogörelse.

I 2 § har gjorts den ändring, som erfordras genom att statens grundlöne-

förordning träder i stället för statens löneplansförordning. Motsvarande

ändring förordas i 27 § 2 mom. och avses vid den slutliga redigeringen av

författningen skola göras i 3 § 5 mom., 26 § 1 mom. och B., 31 § 2 mom.

samt 32 § 3 mom.

Enligt 21 § SFL och 13 § YL utgår halv sjukpenning i de fall arbetsför­

mågan utan att vara helt borta är nedsatt med minst hälften. Av admini­

strativa skäl och för att få en överensstämmelse mellan sjuklönebestämmel-

serna och nyssnämnda stadganden har i 10 § intagits ett fjärde moment,

innehållande föreskrift om att tjänstledighet för sjukdom m. m. i regel skall

omfatta hela eller hälften av den för tjänstemannen eljest gällande tjänst­

göringstiden. Då det i vissa fall, bl. a. i fråga om lärarpersonalen, på grund

av tjänstgöringsförhållandena kan uppstå svårigheter för myndigheten att

bereda tjänstemannen tjänstgöring i en omfattning, som exakt motsvarar

hälften av den för honom eljest gällande, har författningsförslaget utfor­

mats så att myndigheten i dylikt fall har möjlighet medge tjänstledighet för

tid, som något över- eller understiger hälften av tjänstemannens normala

arbetstid. Jag vill i detta sammanhang framhålla att frågan, huruvida hel

eller halv sjukpenning skall utgå och därmed även om helt eller halvt sjuk­

penningavdrag skall göras, är beroende av det beslut, vartill sjukkassan

kan komma med stöd av vad läkaren i lämnat intyg angivit beträffande

arbetsförmågan, under det att frågan om storleken av det A- eller B-avdrag,

som skall tillämpas, uteslutande är beroende av i vilken omfattning tjänst­

göringstiden nedsätles på grund av den minskade arbetsförmågan. Är denna

exempelvis nedsatt med en fjärdedel och tjänstemannen av denna anledning

Kungl. Maj:ts proposition nr 217

132

Kungi. Maj:ts proposition nr 217

medgivits halvtidstjänstgöring, skall i förekommande fall 1/2 A- resp. 1/2

B-avdrag tillämpas men inget sjukpenningavdrag, eftersom sjukpenning

icke utgår vid endast en fjärdedels nedsättning av arbetsförmågan.

I de särskilda bestämmelserna i 19 § har vissa redaktionella ändringar

vidtagits i anledning av yrkesskadeförsäkringslagens ikraftträdande.

I 27 § angivna löneavdrag har kompletterats med de speciella avdrag, som

enligt vad jag i den allmänna motiveringen anfört är betingade av att tjäns­

temännen från och med den 1 januari 1955 blir berättigade till förmånerna

från de vid denna tidpunkt ikraftträdande obligatoriska försäkringarna.

Paragrafen innefattar vidare bemyndigande för Kungl. Maj :t att utfärda

tabeller upptagande sjukpenningavdragets, yrkesskadeavdragets och havan-

deskapsavdragets belopp. I författningsförslaget har även intagits bestäm­

melse av innebörd, att dylikt avdrag i förekommande fall i förening med

A- eller B-avdrag icke må överstiga daglönen.

28 § reglerar de fall, då löneavdrag skall tillämpas. Beträffande de före­

slagna ändringarna i de allmänna bestämmelserna i förevarande paragraf

torde jag få hänvisa till vad jag anfört i den allmänna motiveringen. Det

bör ankomma på Kungl. Maj :t att utfärda de tillämpningsföreskrifter, som

kan befinnas erforderliga. Dessa föreskrifter avses skola innefatta icke blott

bestämmelser rörande tillämpningen av de i 27 § omförmälda avdrags-

tabellerna m. in. utan även anvisningar rörande samarbetet mellan myndig­

heterna och de allmänna sjukkassorna. Också frågan om återbetalnings-

skyldighet i vissa fall synes böra upptagas i tillämpningsföreskrifterna.

I paragrafen har införts en ny underavdelning betecknad V med bestäm­

melse av innebörd att sjukpenningavdrag, yrkesskadeavdrag eller havan-

deskapsavdrag skall göras jämväl för dag, varunder tjänsteman åtnjuter

ledighet av annan anledning än sjukdom eller havandeskap med bibehållan­

de helt eller delvis av lönen och samtidigt uppbär dagersättning enligt SFL

eller lagen om moderskapshjälp eller är berättigad till sjukpenning enligt

YL. I tilläggsbestämmelserna till Saar avses skola intagas föreskrift om an­

mälningsskyldighet för tjänsteman i här avsedda fall.

Under de särskilda bestämmelserna bar förutom vissa redaktionella änd­

ringar införts föreskrift om att i de fall justitieråd, regeringsråd eller lands­

hövding uppbär sjukpenning eller hempenning enligt SFL eller YL sjuk­

penningavdrag resp. yrkesskadeavdrag skall tillämpas.

Enligt de särskilda bestämmelserna för lots- och fyrstaten gäller, att

extra ordinarie tjänsteman, som är anställd å sådant tjänstefartyg eller fyr­

skepp, vilket är upplagt under viss del av året, skall vidkännas B-avdrag

för tid, under vilken han till följd av uppläggningen ej tjänstgör och var­

under han ej åtnjuter semester. Detta stadgande har kompletterats med

föreskrift, att bestämmelserna under V skall äga motsvarande tillämpning

under ifrågavarande tid.

De i 29 § 2 mom. c) företagna ändringarna är av redaktionell natur.

Kungl. Maj:ts proposition nr 217

133

M § innehåller de grundläggande bestämmelserna om sjukvård. I 1 mom.

första stycket anges huvudprincipen för utformningen av de föreslagna

sjukvårdsförmånerna. Denna innebär i överensstämmelse med vad i det fö­

regående anförts, att tjänstemannen, utöver den ersättning för olika sjuk­

vårdskostnader som han äger uppbära enligt SFL, skall av statsmedel till­

försäkras sådana förmåner, att vad han sammanlagt erhåller från allmän

sjukkassa och enligt Saar i huvudsak motsvarar de sjukvårdsförmåner, var­

till han nu är berättigad.

Sjukvårdsbestämmelserna skall, liksom nu är fallet, i huvudsak avse tjäns­

temän tillhörande avdragsgrupperna 2 och 3. Tjänstemän i avdragsgrupp

1 erhåller enligt förslaget endast läkarvård och läkarintyg genom vederbö­

rande verksläkare. Nuvarande förmån för tjänsteman i avdragsgrupp 1, i

vad avser undersökning genom annan än verksläkaren för ställande av

diagnos, bortfaller till följd av förslaget att i ersättningshänseende jämställa

sådan undersökning med specialistvård (jfr 43 § 2 mom.).

Samordningen mellan SFL och YL innebär bl. a., att ersättning för sjuk­

vård vid yrkesskada skall under samordningstiden, dvs. i regel tiden t. o. in.

nittionde dagen efter det skadan yppats, i huvudsak utgå enligt SFL. I dy­

lika fall regleras statstjänstemännens sjukvårdsförmåner följaktligen enligt

huvudregeln i första stycket av förevarande moment. I de fall då sådan sam­

ordning icke är för handen, dvs. då sjukvårdsersättning skall utgå enligt YL

eller annan motsvarande författning, t. ex. militärersättningsförordningen,

föreligger — liksom nu är fallet i fråga om tjänsteolycksfall o. d. — för

statstjänstemännens del behov av en särskild reglering. Denna reglering

avses, på sätt i andra stycket av förevarande moment sägs, skola ske genom

av Kungl. Maj :t meddelade bestämmelser. Dessa bestämmelser bör i prin­

cip innebära, att tjänstemannen skall i fall, som avses i 11 § tredje stycket

YL, äga rätt till ersättning för där angivna slag av sjukvård — sjukvård

utom riket, tandläkarvård, särskilda hjälpmedel och viss speciell vård

— samt att han efter samordningstidens utgång skall äga generell rätt till

ersättning för sjukvårdskostnader som anges i 12 § YL. Motsvarande bör,

oberoende av om rätt till ersättning enligt YL eller annan motsvarande för­

fattning föreligger, gälla vid skada föranledd av våld eller misshandel, som

tjänstemannen blivit utsatt för på grund av tjänsten, samt vissa epidemiska

och epizootiska sjukdomar in. m.

Även i fall, som omfattas av den tillämnade särskilda regleringen av

sjukvårdsersättning vid yrkesskada, bör tjänsteman vara tillförsäkrad de i

Saar angivna sjukvårdsförmånerna. Detta innebär att, om förmånerna en­

ligt Saar på någon punkt skulle överstiga förmånerna enligt YL in. m.,

tjänstemannen bör äga rätt även till sålunda överskjutande förmån. Vad nu

sagts torde väsentligen ha tillämpning på de enligt Saar gällande särskilda

förmånerna beträffande vård i halvenskilt eller enskilt rum på sjukhus.

Det föreslagna 2 inom. är lika med nuvarande 3 mom.

I 28 § III andra stycket Saar finnes bestämmelser meddelade rörande lön

134

Kungl. Maj:ts proposition nr 217

vid avstängning från tjänstgöring in. m. Däremot saknas nu föreskrifter om

hur i sådant fall skall förfaras med övriga med tjänsten förenade förmå­

ner. I sistnämnda hänseende uttalade 1936 års lönekommitté (SOU 1937:

48, sid. 160), att tjänsteman som avstängts från tjänstgöring borde förplik­

tas att avstå ifrågavarande förmåner, t. ex. rätten till läkarvård på statens

bekostnad. Vid tillämpningen av Saar torde i allmänhet ha förfarits i en­

lighet härmed. Med hänsyn till dessa förhållanden har i 3 mom. föreslagits

bestämmelser om avstående av sjukvårdsförmåner i dylikt fall. Med av­

stängning från tjänstgöring har i förevarande hänseende ansetts böra jäm­

ställas fall, då tjänsteman utan giltigt förfall avhåller sig från tjänstgöring.

I fråga om 4 mom. torde jag få hänvisa till den allmänna motiveringen.

5 mom. överensstämmer med nuvarande 4 mom.

Punkten 1 av de särskilda bestämmelserna för försvaret överensstämmer

med sjukvårdsutredningens förslag. Beträffande jämkningen av de i punk­

ten 2 för försvaret meddelade bestämmelserna angående rätt för vissa be-

ställningshavare vid försvaret att behålla sjukvårdsförmåner under högst ett

år efter anställningstidens slut torde jag få hänvisa till den allmänna mo­

tiveringen.

I fråga om minskningen av självriskbeloppet för lärarpersonalen vid vissa

statsunderstödda skolor torde likaledes få hänvisas till den allmänna moti­

veringen. Föreskrifterna har i övrigt förenklats och anpassats till de före­

slagna allmänna bestämmelserna.

De särskilda bestämmelserna i 41 § är i övrigt oförändrade.

Det föreslagna 1 mom. första stycket i 42 § motsvarar i huvudsak nuva­

rande 42 § och 43 § 1 mom. första stycket första punkten och överensstäm­

mer med sjukvårdsutredningens förslag. Beträffande ställningstagandet till

verksläkarinstitutionen hänvisas i övrigt till den allmänna motiveringen.

Andra stycket överensstämmer i sak med sjukvårdsutredningens förslag.

Ersättningen för av verksläkare meddelad läkarvård och utfärdade läkar­

intyg avses således, liksom hittills, skola utgå enligt av Kungl. Maj :t med­

delade bestämmelser. Av statsmedel skall enligt huvudregeln i 41 § 1 mom.

utgå ersättning i den mån kostnaden överstiger vad som må uppbäras från

allmän sjukkassa. Det har ansetts böra uttryckligen anges, att läkarvårds-

ersättningen även innefattar ersättning för verksläkares resa.

Bestämmelsen i tredje stycket överensstämmer likaledes med utredning­

ens förslag. Ersättning för sjukintyg lämnas av allmän sjukkassa endast i

de fall kassan påfordrat sådant intyg för utbetalning av sjukpenning. Det

föreslagna stadgandet medför att, om sjukkassa icke ersätter någon del av

kostnaden för det av verksläkaren utfärdade intyget, ersättning av statsme­

del utgår för hela kostnaden. Bestämmelsen i sista meningen avser dels

intyg, som erfordras för styrkande av tjänstemannens behov av ledighet vid

havandeskap eller barnsbörd, dels ock intyg beträffande tjänstemannens häl­

sotillstånd, som påfordras för erhållande av annan tjänst än den han inne­

har (befordran, transport m. m.) eller för fullgörande av viss tjänstgöring.

135

Enligt praxis äger tjänsteman för närvarande kostnadsfritt anlita verksläka-

ren för erhållande av intyg, varom här är fråga. I sistnämnda fall ersättes

intyget helt av statsmedel.

I anslutning till bestämmelserna i förevarande moment förtjänar an­

märkas, att i fall som här avses är fråga om av verksläkare mot särskild

gottgörelse meddelad läkarvård och utfärdade läkarintyg. I den mån verks-

iäkare i egenskap av anstalts-, militär- eller personalläkare är skyldig att i

sin tjänst ombesörja nu avsedda sjukvårdsprestationer, kommer dessa att

tillhandahållas tjänstemannen utan särskild kostnad och ersättning kom­

mer då icke att utgå från den allmänna sjukförsäkringen.

Bestämmelsen i

2

mom. motsvarar i huvudsak nuvarande

43 § 1

mom.

andra stycket. Sjukvårdsutredningens förslag att slopa nuvarande förmån

att i vissa fall kostnadsfritt anlita annan läkare än verksläkaren har av­

styrkts i flera remissyttranden. Förmånen har som framgår av den allmänna

motiveringen ansetts böra bibehållas.

3

mom. motsvarar i huvudsak nuva­

rande 43 § 2 mom. och överensstämmer med sjukvårdsutredningens förslag.

De särskilda bestämmelserna för försvaret och läroverk m. fl. anstalter i

42 §

är i sak oförändrade. Bestämmelsen om personalläkare vid karolinska

sjukhuset är ny och överensstämmer med sjukvårdsutredningens förslag.

I fråga om innehållet i den föreslagna 43 § torde jag få hänvisa till sjuk­

vårdsutredningens förslag ävensom till vad jag anfört i den allmänna moti­

veringen.

44 § innehåller med visst förtydligande utredningens förslag till bestäm­

melser om tandläkarvård. En förutsättning för att ersättning skall utgå av

statsmedel är enligt förslaget att verksläkaren själv hänvisat patienten till

viss tandläkare. I fall då hänvisning skett till folktandvården, behöver hän­

visningen icke avse viss namngiven tandläkare. Ett godkännande i efter­

hand beträffande valet av tandläkare avses ej — till skillnad från vad som

föreslagits beträffande val av specialist — skola kunna ifrågakomma. Den

föreslagna begränsningen är motiverad av dessa ärendens i regel svårbe­

dömda beskaffenhet.

45 och 46 §§

motsvarar nuvarande

46

och

47 §§.

Beträffande innehållet

torde jag få hänvisa till den allmänna motiveringen resp. till sjukvårdsut­

redningens förslag.

47 och 48 §§,

som i huvudsak motsvarar nuvarande

45 §,

överensstämmer helt med utredningens förslag.

I fråga om 51 § torde jag få hänvisa till den allmänna motiveringen.

Övriga avlöningsreglcmenten m. m.

Vissa ändringar erfordras jämväl i avlöningsregleinentet för folkskolan

den 30 juni 1948 (nr 437), avlöningsreglementet för kyrkomusiker den 9

juni 1950 (nr 385), avlöningsreglementet för övningslärare den 9 juni 1950

Kungl. Maj:ts proposition nr 217

136

(nr 386), prästlönereglementet den 29 juni 1951 (nr 577), avlöningsregle-

inentet för statsunderstödda folkhögskolor och lantbruksundervisningsan-

stalter m. in. den 27 augusti 1951 (nr 615) samt polislönereglementet den

14 maj 1954 (nr 226).

I fråga om samtliga angivna avlöningsreglementen gäller, att deras lydelse

icke har fastställts av riksdagen. Med hänsyn härtill och då de ändringar,

som påkallas i reglementena, överensstämmer med eller motsvarar vad som

föreslagits beträffande Saar, synes det icke erforderligt att jag i detta sam­

manhang redogör för innebörden av de ifrågavarande ändringarna annat

än såvitt angår sjukvårdsförmånerna.

I avlöningsreglementet för övningslärare stadgas i angivna hänseende

endast, att lärare erhåller sjukvårdsförmåner enligt de grunder, som gäller

för andra lärare vid den skola, där han är anställd. Någon ändring av denna

bestämmelse erfordras icke. För befattningshavare underkastade övriga här

avsedda avlöningsreglementen avses skola gälla det självrisksystem, som

förordats beträffande vissa Saar underkastade tjänstemän i statsunderstödd

verksamhet. Polislönereglementet innehåller nu icke några sjukvårdsbe-

stämmelser. Vid bifall till vad jag i det föregående förordat i fråga om

sjukvårdsförmåner till polismän torde det få ankomma på Kungl. Maj :t att

avgöra, huruvida de erforderliga bestämmelserna skall intagas i polislöne­

reglementet eller meddelas i särskild författning.

Bestämmelser rörande sjuklöne- och sjukvårdsförmåner finnes medde­

lade även i andra författningar än avlöningsreglementen. Så t. ex. innehåller

kungörelsen den 22 juni 1951 (nr 586) angående statsbidrag till centrala

verkstadsskolor bestämmelser i angivna hänseende. Det torde få ankomma

på Kungl. Maj :t att i dylika bestämmelser vidtaga motsvarande ändringar

som i avlöningsreglementena.

Kungl. Maj. ts proposition nr 217

Anslagsfrågor m. m.

Den allmänna sjukförsäkringsreforinen och vad därmed sammanhänger

samt de av statstjänstemännens huvudorganisationer godkända departe-

mentsförslagen påverkar i princip såväl avlöningsanslagen som omkostnads-

anslagen å riksstaten. Sålunda beröres avlöningsanslagen av ändringen av

grundlönerna och av de kompensationsbelopp, som förutsatts skola utgå

för avgifterna till sjukförsäkringen. Belastningen på sistnämnda anslag

påverkas vidare av att i vissa fall av tjänstledighet särskilda löneavdrag

(sjukpenning-, yrkesskade- och havandeskapsavdrag) kommer att göras. På

samma sätt röner anslagsposten till sjukvård under omkostnadsanslagen

inverkan av att vissa av de sjukvårdskostnader, som hittills bestritts från

denna anslagspost, i fortsättningen betalas av sjukkassan.

Enligt gjorda beräkningar kommer den totala kostnaden för kompensa-

tionsbeloppen till tjänstemännen att uppgå till ca 34 miljoner kronor per år,

varav 13 miljoner kronor hänför sig till de affärsdrivande verken. Jag har

härvid förutsatt, att kompensationsbeloppen skall i statsbidragshänseende

Kungl. Maj:ts proposition nr 217

137

betraktas såsom en direkt avlöningskostnad. Innan närmare erfarenheter

vunnits rörande storleken av den besparing å avlöningsanslagen, som er-

hålles till följd av sjukpenning-, yrkesskade- och havandeskapsavdragen, är

det icke möjligt att nedräkna dessa anslag. Såvitt kunnat beräknas på

grundval av det bristfälliga statistiska material, som förefinnes rörande

statstjänstemännens löneförmåner vid tjänstledighet, torde emellertid kost­

naden för kompensationsbeloppen icke komma att i väsentligare omfatt­

ning avvika från beloppet av nämnda besparing å avlöningsanslagen. Detta

förhållande tillåter, utan att hudgetens totala omslutning för den skull för-

ryckes, att vid beräkningen av de olika avlöningsanslagen för budgetåret

1955/56 såsom ett provisorium bortses från såväl kostnaden för kompensa­

tionsbeloppen som från väntad utgiftsminskning till följd av nyssnämnda

avdrag. På grund härav bör kompensationsbeloppen få bestridas från ve­

derbörande avlöningsanslagsposter på samma sätt som lönerna i övrigt. Be­

sparing, som uppstår under maximerad anslagspost på grund av verkställda

sjukpenning-, yrkesskade- eller havandeskapsavdrag, bör icke av myndig­

heterna få utnyttjas till större del än som motsvaras av på anslagsposten be­

löpande del av kompensationsbeloppen. I konsekvens härmed bör myndig­

heterna medges att, i fall då summan av kompensationsbeloppen överstiger

summan av ifrågavarande avdrag, överskrida maximerad anslagspost med

belopp, som motsvarar på anslagsposten belöpande del av skillnaden mellan

dessa summor. Riksdagens bemyndigande för Kungl. Maj :t att generellt

medge sådant överskridande torde böra utverkas.

Ändringen av grundlönebeloppen förutsätter, att anslagsposterna under

avlöningsanslagen omräknas med utgångspunkt från de nya grundlönerna.

Anslagsposten till rörligt tillägg skall därvid i princip beräknas med ledning

av skillnadsbeloppen mellan nu utgående löner och de nya grundlönerna.

I flertalet fall synes dock för nästa budgetår kunna tillämpas det tillväga­

gångssättet, att ordinarie- och icke-ordinarieposterna uppräknas med 32,5

procent samt posten till rörligt tillägg minskas med motsvarande belopp.

I fråga om innevarande budgetår synes det av budgettekniska skäl vara

lämpligast att, om riksdagen icke har någon erinran häremot, de nuvarande

bokföringsföreskrifterna om i vilken utsträckning utbetalda löner skall

bestridas från de olika anslagsposterna tills vidare bibehålies även efter den

1 januari 1955 trots ändringen av grundlönerna.

Såsom av departementsförslaget framgår förutsättes, att frågan om verks-

läkarinstitutionen göres till föremål för särskild utredning. Med hänsyn till

det ovissa läge, vari verksläkarfrågan härigenom befinner sig, och även

med hänsyn till svårigheterna att beräkna myndigheternas sjukvårdskost­

nader för tiden efter årsskiftet torde någon nedräkning av sjukvårdsposten

under omkostnadsanslagen tills vidare icke böra företagas. Å andra sidan

saknas givetvis anledning att öka medelsanvisningen för ifrågavarande än­

damål.

138

Kungl. Maj:ts proposition nr 217

Enligt SFL skall sjukförsäkringen delvis finansieras genom bidrag från

arbetsgivarna. Sådant bidrag skall också erläggas för de statsanställda.

Enligt uttalande i prop. 1954: 167, som lämnats utan erinran av riksdagen,

bör i huvudsak affärsverken, riksbanken och riksgäldskontoret betala på

dem ankommande arbetsgivarbidrag, medan sådant bidrag för statens verk

och inrättningar i övrigt skall bestridas från ett för samtliga huvudtitlar

gemensamt anslag. Detta anslag bör lämpligen uppföras under tolfte hu­

vudtiteln. Anslag för ändamålet erfordras dock först för budgetåret

1955/56.

Den allmänna sjukförsäkringsreformen och de justeringar av sjuklöner­

na m. m., som denna ger upphov till, kan i vissa fall komma att påverka de

ekonomiska förutsättningarna för verksamhet, som bedrives med statsbi­

drag. Arbetsgivarbidragen till sjukförsäkringen och de föreslagna kompen-

sationsbeloppen för sjukförsäkringsavgifterna kommer sålunda att för ve­

derbörande huvudmän medföra en kostnadsökning, som i varierande omfatt­

ning kan komma att bli kompenserad genom sjukpenning-, yrkesskade- och

havandeskapsavdrag. De problem, som är förknippade härmed, är för

närvarande föremål för övervägande inom de departement, som beröres

därav, och torde få upptagas till behandling i samband med framläggandet

av riksstatsförslaget för nästa budgetår.

Hemställan

Det förut omförmälda förslaget till statens grundlöneförordning torde

böra underställas riksdagen för antagande och de upprättade förslagen till

ändringar i pensionsreglementena föreläggas riksdagen för godkännande.

Bemyndigande bör utverkas för Kungl. Maj :t att i huvudsaklig överensstäm­

melse med vad jag tidigare förordat vidtaga erforderliga ändringar i nuva­

rande avlöningsreglementen och återstående pensionsreglementen samt de

summariska arbetarpensionsbestämmelserna och gällande omregleringsbe-

stämmelser. Det bör också få ankomma på Kungl. Maj :t att vidtaga mot­

svarande ändringar i de övriga författningar, som innehåller bestämmelser

om sjuklöne- eller sjukvårdsförmåner, t. ex. kungörelsen den 22 juni 1951

(nr 586) angående statsbidrag till centrala verkstadsskolor. Riksdagens

medgivande torde böra inhämtas att utge kompensation för avgifterna till

sjukförsäkringen i enlighet med vad i det föregående förordats, och att med­

ge de överskridanden av maximerade anslagsposter, som med hänsyn härtill

kan befinnas påkallade. Det torde få ankomma på Kungl. Maj :t att utfärda

de övergångsbestämmelser, som kan bli erforderliga i anledning av vad här

föreslagits.

Under åberopande av vad jag i det föregående i skilda hänseenden anfört

hemställer jag, att Kungl. Maj :t måtte föreslå riksdagen att

139

I. antaga förenämnda förslag till statens grundlönef ör-

ordning,

II. godkänna i det föregående omförmälda förslag till

1) kungörelse om ändrad lydelse av 20 § 1 mom. och 32 §

1947 års allmänna tjänstepensionsreglemente den 30 juni

1947 (nr 416),

2) kungörelse om ändrad lydelse av 11 § 1 mom. och 21 §

1947 års allmänna familjepensionsreglemente den 30 juni

1947 (nr 417),

3) kungörelse om ändrad lydelse av 18 § 1 mom. 1947 års

tjänstepensionsreglemente för de högre kommunala skolorna

den 30 juni 1947 (nr 418),

4) kungörelse om ändrad lydelse av 11 § 1 mom. 1947 års

familjepensionsreglemente för de högre kommunala skolorna

den 30 juni 1947 (nr 419),

5) kungörelse om ändrad lydelse av 17 § 1 mom. 1947 års

tjänstepensionsreglemente för folkskolan den 30 juni 1947

(nr 420),

6) kungörelse om ändrad lydelse av 11 § 1 mom. 1947 års

familjepensionsreglemente för folkskolan den 30 juni 1947

(nr 421),

7) kungörelse om ändrad lydelse av 16 § 1 mom. 1947 års

tjänstepensionsreglemente för arbetare den 30 juni 1947 (nr

422) samt

8) kungörelse om ändrad lydelse av 10 § 1 mom. 1947 års

familjepensionsreglemente för arbetare den 30 juni 1947 (nr

423) ,

III. bemyndiga Kungl. Maj :t att vidtaga ändringar i statens

allmänna avlöningsreglemente den 30 juni 1948 (nr 436) i

huvudsaklig överensstämmelse med det såsom bilaga E vid

statsrådsprotokollet i ärendet fogade författningsförslaget,

IV. bemyndiga Kungl. Maj:t att i huvudsaklig överens­

stämmelse med vad i det föregående förordats

1) vidtaga ändringar i avlöningsreglementet för folkskolan

den 30 juni 1948 (nr 437), avlöningsreglementet för kyrko­

musiker den 9 juni 1950 (nr 385), avlöningsreglementet för

övningslärare den 9 juni 1950 (nr 386), prästlönereglementet

den 29 juni 1951 (nr 577), avlöningsreglementet för statsun­

derstödda folkhögskolor och lantbruksundervisningsanstal-

ter den 27 augusti 1951 (nr 615), polislönereglementet den

14 maj 1954 (nr 226), de övriga författningar, som inne­

håller bestämmelser om sjuklöne- och sjukvårdsförmåner,

SPA-reglementet den 29 december 1949 (nr 726), tjänste-

pensionsreglementet för präster den 20 september 1951

Kungl. Maj:ts proposition nr 217

140

(nr 667), familjepensionsreglementet för präster den 20 sep­

tember 1951 (nr 668) samt de summariska arbetarpensions-

bestämmelserna och gällande omregleringsbestämmelser,

2) meddela bestämmelser om sjukvårdsförmåner till be­

fattningshavare underkastade polislönereglementet den 14

maj 1954 (nr 226), därest dylika föreskrifter ej anses böra

intagas i reglementet, samt

3) meddela bestämmelser om kompensation för avgifterna

till den allmänna sjukförsäkringen,

V. bemyndiga Kungl. Maj :t att medge de överskridanden

av maximerade anslagsposter, som kan befinnas erforderliga

med hänsyn till vad i det föregående förordats, samt

VI. bemyndiga Kungl. Maj :t att utfärda de övergångsbe­

stämmelser, som kan bli erforderliga i anledning av före-

nämnda förslag.

Med bifall till denna av statsrådets övriga ledamöter

biträdda hemställan förordnar Hans Kungl. Höghet Re-

genten, att proposition av den lydelse, bilaga till detta

protokoll utvisar, skall avlåtas till riksdagen.

Ur protokollet:

Jan-Chr. Montelius

Kungl. Maj.ts proposition nr 217

Kungl. Maj.ts proposition nr 217 141

Bilaga A

Tabell 1

Sjukpenningavdrag

Med reducerad sjukpenning förstås den sjukpenning, som för varje sjukpenningklass

finnes angiven i kol. 9 i den i 22 § SFI, intagna tabellen

Inkomstgränser

Sjukpenningavdrag för dag då Inkomstgränser Sjukpenningavdrag för dag då

hel sjukpenning (hempenning) utgår

reducerad sjukpenning (hempenning) utgår

hel sjukpenning (hempenning) utgår

reducerad sjukpenning (hempenning) utgår

1 800— 2 400

4: —

4: —

14 000-16 000 28: 50

14

_

2 400— 3000

6: —

5: —

16 000-18 OOo 30: 25

14

3 000— 3 600 7: 50

5: 75 18 000-20 000 32: 25

14

3 600— 4 200 9:25

7: — 20 000—22 000 32:50

14

4 200— 5 000

10:50

7: 75 22 000—24 000 32: 50

16

5 000— 5 800 12: —

8: 75 24 000-28 000 34:50

16

5 800— 6 800

13: 50

8:75

28 000—32 000 37: —

16

6 800— 8 400 16: 35

10:-

32 000—34 000 37: —

18

8 400-10 200

19: 35

11:50 34 000—38 000

37: —

20 —

10 200—12 000 22: —

13: — 38000—

41: —

20 —

12 000—14 000 24: 75

14: —

Bilaga B

Tabell 2

Y rkesskadea vdrag

Inkomstgränser

Yrkesskadeavdrag för hel dag då rätt till hel sjukpenning (hem­ penning) enligt lagen om yrkesskadeförsäk­ ring föreligger

Inkomstgränser Yrkesskadeavdrag för hel dag då rätt till hel sjukpenning (hem­ penning) enligt lagen om yrkesskadeförsäk­ ring föreligger

1800— 2 400

12 000—14 000

)

2 400— 3 000

0:75

14 000—16 000

\ 0.

3 000— 3 600

1:50 16 000—18 000

1

3 600- 4 200

2: —

18 000-20 000

1

4 200— 5 000

2:50 20 000—22 000

8: 50

5 000— 5 800

2: 50

22 000—24 000

10:75

5 800— 6 800

2: 75

24 000—28 000

11:25

6 800— 8 400

3: 50

28 000—32 000

12: 50

8 400—10 200

4: 50 32 000—34 000

15: 50

10 200-12 000

5: 25

34 000—38 000

17: -

38 000-

17: —

142

Kungi. Maj:ts proposition nr 217

Bilaga C

Tabell 3

Havandeskapsavdrag

Inkomstgränser

Havandeskapsavdrag

för dag under 1—90:e

dagen av ledighet för

havandeskap eller

barnsbörd

Inkomstgränser

Havandeskapsavdrag

för dag under 1—90:e

dagen av ledighet för

havandeskap eller

barnsbörd

1 800— 2 400 ..............

4: —

10 200—12 000 ..........

22: —

2 400— 3 000 ..............

5: —

12 000—14 000 ..........

24:75

3 000— 3 600 ..............

6: —

14 000—16 000 ..........

28:50

3 600— 4 200 ..............

7:25

16 000—18 000 ..........

30:25

4 200— 5000 ..............

8: 75

18 000—20000 ..........

32:25

5000— 5 800 ..............

10: 25

20 000—24 000 ..........

32:50

5 800— 6 800 ..............

11:75

24 000—28 000 ..........

34:50

6 800— 8 400 ..............

15: —

28 000— ..........

37: —

8 400-10 200 ..............

18:25

Bilaga D

Tabell 4

Kompensation för avgifter till sjukpenningförsäkringen

Löne-

klass

nr

Sjukpenningavgift för år i ortsgrupp

Löne-

klass

nr

Sjukpenningavgift för år i ortsgrupp

2

3

4

5

2

3

4

5

1

60

60

68

68

14

97

97

97

97

2

60

68

68

68

15

97

97

97

97

3

68

68

68

73

16

97

97

97

109

4

68

68

73

73

17

97

97

109

109

5

68

73

73

73

18

97

109

109

109

6

73

73

73

73

19

109

109

109

109

7

73

73

85

85

20

109

109

109

122

8

73

85

85

85

21

109

122

122

122

9

85

85

85

85

22

122

122

122

122

10

85

85

85

85

23

122

122

134

134

11

85

85

85

97

24

122

134

134

134

12

85

85

97

97

25-40

134

134

134

134

13

85

97

97

97

Kungl. Maj:ts proposition nr 217 143

Bilaga E

Förslag

till

kungörelse om ändring i statens allmänna avlöningsreglemente

den 30 juni 1948 (nr 436)

Härigenom förordnas, att följande författningsrum i statens allmänna avlöningsreglemente den 30 juni 19481 skola erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives, nämligen dels de allmänna bestämmelserna i 2 §, 27 § 2 mom., 28 §, 29 § 2 mom. och 51 § 1 mom., dels de särskilda bestämmelserna i 19 och 28 §§, dels ock 41— 48 §§,

samt att till 10 § reglementet skall fogas ett nytt moment, betecknat 4 mom., av nedan angiven lydelse.

2

§.

Lönegrader

De i 1 § 2 mom. a)—e) avsedda tjänsterna hänföras till lönegrader med de beteckningar och nummer, som framgå av följande sammanställningar, i vilka jämväl angives tillämplig löneplan i statens grundlöneförordning.

Tjänster (beställningar), vid vilka lön utgår enligt löneplan nr 1 eller 2

Tjänster (beställningar), vid vilka lön utgår enligt löneplan nr 3, 4 eller 5

10

§.

Tjänstgöringsföreskrifter. Tjänstgöringstidens längd

och fördelning

A. Allmänna bestämmelser

k mom. Tjänstledighet, som avses i 28 § I, punkt 6, skall omfatta hela eller hälften av den för tjänstemannen gällande tjänstgöringstiden, dock må vederbörande myndighet i fall, då eljest ledighet under hälften av tjänstgö­ ringstiden skolat ifrågakomma, medgiva viss jämkning av ledighetens om­ fattning, därest tjänstgöringsförhållandena det påkalla.

' * Senaste lydelse, se beträffande de allmänna bestämmelserna i 2 och 46 §§ samt 51 § 1 mom. 1952: 454, beträffande de allmänna bestämmelserna i 10 och 28 §§ 1952: 740, samt be­ träffande de särskilda bestämmelserna i 19, 28, 41 och 42 §§ 1954: 342.

19 §.

Avlöningsförmåner av olika slag. Sammanträffande av förmåner

B. Särskilda bestämmelser

Försvaret.

144

Kungl. Maj.ts proposition nr 217

Universiteten och vissa högskolor.

1. Innehavare av-----------sådant avdrag.

2. Vad i 5 mom. sägs skall äga motsvarande tillämpning, då tjänsteman vid Stock­

holms högskola uppbär livränta enligt lagen om yrkesskadeförsäkring eller där­

emot svarande äldre lag på grund av arbete i statlig eller kommunal tjänst eller i

tjänst hos privat läroanstalt, som avses i detta reglemente.

Läroverk m. fl. läroanstalter.

1. Innehavare av----------- sådant avdrag.

2. Vad i 5 mom. sägs skall äga motsvarande tillämpning, då rektor eller lärare

vid högre kommunal skola eller privatläroverk, rektor eller ämneslärare vid fack­

skolan för huslig ekonomi i Uppsala, rektor vid seminariet för huslig utbildning

i Umeå eller ock rektor eller lärare vid sinnesslöskola eller epileptikerskola uppbär

livränta enligt lagen om yrkesskadeförsäkring eller däremot svarande äldre lag på

grund av arbete i statlig eller kommunal tjänst eller i tjänst hos privat läroanstalt,

som avses i detta reglemente.

Hushållningssällskapen. Skogsvårdsstyrelserna.

Vad i 5 mom. sägs skall äga motsvarande tillämpning, då tjänsteman uppbär

livränta enligt lagen om yrkesskadeförsäkring eller däremot svarande äldre lag på

grund av arbete i statlig eller kommunal tjänst.

Lots- och fyrstaten.

Landsfogdarna. Landsfiskalerna.

Statens af färs drivande verk.

27 §.

Tid varunder lön utgår. Löneavdrag och avdragsgrupper

A. Allmänna bestämmelser

2 mom. Löneavdragen äro A-, B- och C-avdrag, sjukpenningavdrag, yr-

kesskadeavdrag samt havandeskapsavdrag.

A-avdraget framgår av statens grundlöneförordning. För icke-ordinarie

tjänsteman, som är anställd för avkortad tjänstgöring, skall tillämpas ett i

förhållande till månadslönens minskning reducerat A-avdrag, i förekomman­

de fall jämkat på sätt i 26 § 2 mom. andra stycket stadgas i fråga om dag­

lön.

145

B-avdraget är dubbelt så stort som A-avdraget.

C-avdraget är lika med lönen, i förekommande fall bestämd under iaktta­

gande av föreskrifterna i 26 § 2 mom.

Sjukpenningavdraget, grkesskadeavdraget och havandeskapsavdraget

framgå av särskilda av Kungl. Maj :t utfärdade tabeller.

Då tjänstledighet eller annat förhållande, som skall medföra löneavdrag,

föreligger under allenast del av dag (partiell tjänstledighet m. m.), tilläm­

pas det A-, B- eller C-avdragsbelopp, som belöper på denna del av dagen.

Då rätt till halv sjukpenning föreligger på grund av bestämmelserna i 21 §

andra stycket lagen om allmän sjukförsäkring eller 13 § första stycket lagen

om yrkesskadeförsäkring, skall tillämpas halvt sjukpenningavdrag respek­

tive halvt yrkesskadeavdrag, i förekommande fall jämkat på sätt i 26 §

2 mom. andra stycket stadgas i fråga om daglön.

Det sammanlagda löneavdraget för viss dag må icke verkställas med stor­

re belopp än som motsvarar daglönen.

Kungl. Maj.ts proposition nr 217

28 §.

De fall då löneavdrag skall tillämpas

A. Allmänna bestämmelser

1. Tjänstledighet: Tjänsteman äger åtnjuta lön under de förutsättningar

och i den omfattning, som framgå av efterföljande tabell, men skall i öv­

rigt vidkännas C-avdrag. För aspirant eller extra tjänsteman skola tillämpas

bestämmelserna för den avdragsgrupp tjänstemannen vid tjänstledighetens

början tillhör.

Tjänstledighetsorsak

Löneförmån

6. Sjukdom m. m.

a) Sjukdom i andra fall än under b)

och c) avses eller tvångsvis anordnad

läkarundersökning.

Grupp 2: Lön med B-avdrag högst 180

dagar av ett och samma kalenderår eller,

vid sjukdom som fortgår över årsskifte,

högst 180 dagar i en följd.

Grupp 3: Oavkortad lön under högst

följande antal dagar av ett och samma

kalenderår:

25 dagar för tjänstemän tillhörande lö­

negraderna Ca, Ce, Cf, Cg, Ma, Md, Me,

Mf och Mg 1—14 samt Mha 1 och 2,

20 dagar för tjänstemän tillhörande

lönegraderna Ca, Ce, Cf, Cg, Ma, Md, Me,

Mf och Mg 15—20,

10 dagar för tjänstemän tillhörande öv­

riga lönegrader.

Oavkortad lön må likväl icke utgå,

därest tjänstledigheten åtnjutes å tid, då

tjänstemannen på grund av föreskriften

i 29 § 2 mom. c) andra stycket icke

skulle hava varit berättigad åtnjuta se­

mester.

Lön med A-avdrag i övrigt.

10

Bihang till riksdagens protokoll 1951. 1 sand. Nr 217

146

Kungl. Maj.ts proposition nr 217

Tjänstledighetsorsak

b) Sjukdom eller förlust av arbetsför­

mågan i annat fall än som avses under

c), därest densamma är föranledd av el­

ler fråga är om

1) kroppsskada, som ådragits under

tjänsteutövning och som av vederböran­

de centrala myndighet bedömes vara or­

sakad av ett uppenbart olycksfall,

2) våld eller misshandel, för vilken

tjänstemannen blivit utsatt på grund av

tjänsten,

3) i tjänsten ådragen smittsam sjuk­

dom, som enligt gällande epidemilag

skall anmälas till vederbörande myndig­

het, eller sjukdom, som enligt gällande

epizootilag skall anmälas till vederbö­

rande myndighet, eller

4) under tjänstgöring å utländsk ort

ådragen svårare sjukdom, som där upp­

träder epidemiskt men ej alls eller alle­

nast i sällsynta fall förekommer inom

Sverige, eller svårare klimatsjukdom i

akut form, som tjänsteman med statio-

nering i land med tropiskt eller halvtro-

piskt klimat ådragit sig.

Så vitt avser tid efter utgången av den

i 11 § lagen om yrkesskadeförsäkring an­

givna samordningstiden skall i fråga om

ovan under 1) avsedd tjänstledighetsor­

sak, i den mån densamma icke hänföres

till c), tillämpas bestämmelserna under

a).

Med tjänsten skall likställas annan stat­

lig anställning, sådan icke-statlig anställ­

ning, vid vilken avlöning utgår enligt

av Kungl. Maj:t meddelade bestämmelser,

samt uppdrag för statens räkning.

c) Sjukdom eller förlust av arbetsför­

mågan, föranledd av i tjänsten ådragen

yrkesskada, varom förmäles i lagen om

yrkesskadeförsäkring, så vitt avser tid

efter utgången av den i 11 § nämnda lag

angivna samordningstiden.

Med tjänsten skall likställas annan

Löneförmån

Grupp 2 och 3: För dag, då sjukpen­

ning (hempenning) enligt lagen om all­

män sjukförsäkring utgår eller skolat ut­

gå, därest sjukanmälan i behörig ord­

ning gjorts till sjukkassan, skall å den

sjuklön, som utgår enligt ovanstående fö­

reskrifter, verkställas sjukpenningavdrag

enligt av Kungl. Maj:t meddelade bestäm­

melser.

Grupp 2 och 3: Oavkortad lön; dock

skall för dag, då sjukpenning (hempen­

ning) enligt lagen om allmän sjukför­

säkring utgår eller skolat utgå, därest

sjukanmälan i behörig ordning gjorts till

sjukkassan, sjukpenningavdrag verkstäl­

las enligt av Kungl. Maj :t meddelade be­

stämmelser.

Grupp 2 och 3: Lön med yrkesskade-

avdrag enligt av Kungl. Maj:t meddelade

bestämmelser. Har tjänstemannen under

samordningstiden vidkänts A- eller Bi­

drag, äger han uppbära ett belopp mot­

svarande summan av de verkställda A-

eller B-avdragen.

147

Kungl. Maj.ts proposition nr 217

T j änstledighetsorsak

statlig anställning, sådan icke-statlig an­ ställning, vid vilken avlöning utgår en­ ligt av Kungl. Maj:t meddelade bestäm­ melser, samt uppdrag för statens räk­ ning,

d) Svag hälsas vårdande, då behovet av ledighet härför är behörigen styrkt.

7. Havandeskap eller barnsbörd.

Löneförmån

Grupp 3: Lön med B-avdrag.

Grupp 2: Lön med B-avdrag högst 120 dagar, dock ej för tid efter 120 :e dagen från förlossningen.

Grupp 3: Lön med A-avdrag högst 120 dagar, dock ej för tid efter 120:e dagen från förlossningen.

Grupp 2 och 3: I den mån ej annat följer av vad nedan under V stadgas, skall under de första 90 dagarna av le­ digheten å den lön, som utgår enligt ovanstående föreskrifter, verkställas ha- vandeskapsavdrag enligt av Kungl.

Maj:t meddelade bestämmelser.

V. Tjänsteman, tillhörande avdragsgrupp 2 eller 3, åtnjuter med bibehål­ lande helt eller delvis av lönen semester, ferier eller tjänstledighet av annan anledning än som avses under I, punkt 6 a)c) eller punkt 7: Tjänsteman­ nen skall vidkännas sjukpenningavdrag för dag, då sjukpenning (hempen­ ning) utgår från allmän sjukkassa, yrkesskadeavdrag för dag, då rätt till sjukpenning (hempenning) enligt lagen om yrkesskadeförsäkring förelig­ ger, samt havandeskapsavdrag för dag, då tilläggspenning utgår från all­ män sjukkassa; dock skall havandeskapsavdrag enligt denna föreskrift och bestämmelserna under I, punkt 7, ovan icke verkställas för mer än samman­ lagt 90 dagar.

B. Särskilda bestämmelser

Högsta domstolen. Regeringsrätten. Häradsrätterna.

Bestämmelserna under I och V äga icke tillämpning å justitieråd eller regerings­ råd, dock skall sådan ämbetsman vidkännas sjukpenningavdrag för dag, då han uppbär sjukpenning (hempenning) från allmän sjukkassa, och yrkesskadeavdrag för dag, då rätt till sjukpenning (hempenning) enligt lagen om yrkesskadeförsäkring föreligger.

Vid tjänstledighet ------------oavkortad lön.

Försvaret.

1. a) Vad under----------- avse försvarsväsendet. I fråga---------- meddelade bestämmelser. b)Vid tjänstledighet, som avses under I, punkt 6a), äger beställningshavare med lön enligt avdelning A av löneplan nr 5 åtnjuta oavkortad lön, i förekommande fall lön med sjukpenningavdrag, under högst 45 dagar av ett och samma kalenderår. Har för beställningshavare, som åtnjuter lön enligt avdelning B av nämnda löne­ plan, under sjötjänstgöring yppats behov av dylik ledighet, äger han åtnjuta

148

oavkortad lön, i förekommande fall lön med sjukpenningavdrag, dock må han icke

i följd härav och av vad i sagda punkt sägs åtnjuta sådan lön mer än sammanlagt

45 dagar under ett och samma kalenderår.

c) Där sådant —-------av kalenderåret.

2. Vad under III föreskrives----------- i förvarsarrest.

Vad under III sägs-----------för krigsmän.

Kon junkturinstitutet.

Kungl. Maj:ts proposition nr 217

Läroverk m. fl. läroanstalter. Statens skolor tillhörande barna- och ungdomsvår­

den.

1. a) I stället-----------visst ämne.

I nästföregående ----------- samma ordningsnummer.

b) Vid tjänstledighet, som avses under I, punkt 6 a), skall i stället för vad där

stadgas gälla, att A-avdrag jämte i förekommande fall sjukpenningavdrag tillämpas

för sådan till grupp 3 hörande tjänsteman, som har mer än 45 dagars årlig ferietid

eller åtnjuter läsårsdaglön. Den i nämnda punkt för grupp 2 angivna tid av högst

180 dagar, varunder lön med B-avdrag må utgå, beräknas för den, som åtnjuter

läsårsdaglön, för ett och samma läsår eller, vid sjukledighet såväl vid slutet av ett

läsår som vid början av det närmast följande, för anställningstid vilken bortsett

från tiden mellan läsåren fortgått i en följd.

Vid tjänstledighet, som avses i nästföregående stycke, skall sådan rektor i löne­

grupp I eller II vid sinnesslöskola eller epileptikerskola, som är hänförd till av-

dragsgrupp 3, till och med det redovisningsår, varunder han fyller 39 år, äga åt­

njuta oavkortad lön, i förekommande fall lön med sjukpenningavdrag, under högst

10 dagar av ett och samma redovisningsår.

c) Vad under —■ ■—- — samma redovisningsår.

2. I den mån icke vederbörande myndighet annat medgiver, skall tjänsteman

med rätt till ferier därunder vidkännas A-avdrag, om han under innehav av statlig

anställning eller icke-statlig anställning med avlöning enligt av Kungl. Maj:t medde­

lade bestämmelser under de båda senaste terminerna före feriernas början vidkänts

C-avdrag av annan anledning än offentligt uppdrag eller åtnjutit under I, punkt

6 a) eller d) avsedd tjänstledighet så lång tid, att återstoden icke uppgår till 60

dagar. Vad nu sagts avser icke fall, då på grund av tjänstledighet under ferierna

eller av annan anledning större löneavdrag än A-avdrag är tillämpligt. Vid statens

skolor tillhörande barna- och ungdomsvården, de högre kommunala skolorna, pri­

vatläroverken, fackskolan för huslig ekonomi i Uppsala, sinnesslöskolorna och epi-

leptikerskolorna skall härutöver gälla att, om tjänsteman under berörda två ter­

miner vidkänts C-avdrag mer än 120 dagar, det ankommer på skolöverstyrelsen

eller, vad angår statens skolor tillhörande barna- och ungdomsvården, på social­

styrelsen att bestämma, huruvida större löneavdrag än A-avdrag skall tillämpas

under ferietiden.

Vad i----------- är terminsindelad.

3. Lärare eller ----------- eller avkortad.

Inställes, inskränkes------- -—- annorlunda föreskriver.

Konsthögskolan. Musikaliska akademien med musikhögskolan. Universiteten och

vissa högskolor. Farmacevtiska institutet. Gymnastiska centralinstitutet. Alnarps

lantbruks-, mejeri- och trädgårdsinstitut. Statens anstalt för fallandesjuka.

Provinsialläkarstaten. Veterinärstaten.

Kungl. Maj:ts proposition nr 217 149

Lots- och fyrstaten.

1. Vid tjänstledighet, som avses under I, punkt 6a), äger å fyrskepp anställd ordinarie eller extra ordinarie tjänsteman ävensom sådan annan å fyrskepp an­ ställd tjänsteman, som vid tjänstledighetens början tillhör grupp 3, åtnjuta oav­ kortad lön, i förekommande fall lön med sjukpenningavdrag, under högst det antal dagar av ett och samma kalenderår, varmed hans antal semesterdagar understiger 55, dock under minst 10 och högst 25 dagar. I övrigt skall tjänstemannen vid sådan ledighet vidkännas A-avdrag jämte i förekommande fall sjukpenningavdrag.

2. Extra ordinarie tjänsteman, som är anställd å sådant tjänstefartyg eller fyr­ skepp, vilket är upplagt under viss del av året, skall vidkännas B-avdrag för tid, under vilken han till följd av uppläggningen ej tjänstgör och varunder han ej åtnjuter semester, varjämte bestämmelserna under V skola äga motsvarande till- lämpning.

Länsstyrelserna.

Bestämmelserna under I och V äga icke tillämpning å landshövding, dock skall landshövding vidkännas sjukpenningavdrag för dag, då han uppbär sjukpenning (hempenning) från allmän sjukkassa, och yrkesskadeavdrag för dag, då rätt till sjukpenning (hempenning) enligt lagen om yrkesskadeförsäkring föreligger.

Statens affärsdrivande verk.

29 §.

Semester och däremot svarande annan ledighet

A. Allmänna bestämmelser

2 mom. Vid semesterns bestämmande skall iakttagas följande.

a) Innehaves i —--------semesterersättning utgått.

b) Har den------------ semesterersättning uppburits.

c) Vidkännes tjänsteman -------------på avdragstiden. Har tjänsteman under innehav av anställning hos staten eller av icke­ statlig anställning med avlöning enligt av Kungl. Maj :t meddelade bestäm­ melser — oavbrutet eller endast med kortare avbrott för tjänstgöring för­ söksvis — under tiden 1 juli—31 december av annan anledning än tjänst­ ledighet för offentligt uppdrag vidkänts C-avdrag å lönen, åtnjutit tjänst­ ledighet, som avses i 28 § I, punkt 6 a) eller d) eller punkt 11, eller åt­ njutit semester, må han ej, med mindre vederbörande myndighet finner skäl därtill lämna medgivande, därefter erhålla semester förrän han minst 90 dagar tjänstgjort i anställning, som nyss nämnts, eller fullgjort uppdrag för statens räkning.

d) Om semester — --------- nämnda dag.

41

Grundläggande bestämmelser om sjukvård

A. Allmänna bestämmelser

1 inom. Tjänsteman äger erhålla ersättning för kostnader för sjukvård i den omfattning och under de villkor, som i detta kapitel stadgas eller av

Kungl. Maj:t för särskilt fall bestämmas; dock erhåller tjänsteman tillhoran-

150

Kungl. Maj.ts proposition nr 217

de den i 27 § 3 inom. angivna gruppen 1 ersättning enligt bestämmelserna i

detta kapitel allenast för läkarvård och läkarintyg, som avses i 42 § 1 mom.

Av ersättning, beräknad enligt 42—44 §§, 46 § 1 mom. samt 47 och 48 §§,

utgår av statsmedel endast det belopp, varmed sagda ersättning i förekom­

mande fall överstiger vad tjänstemannen för vården må äga uppbära från

allmän sjukkassa enligt lagen om allmän sjukförsäkring.

Kungl. Maj:t äger meddela särskilda föreskrifter rörande ersättning för

kostnader för sjukvård vid sjukdom eller skada, som enligt lagen om yrkes­

skadeförsäkring eller annan författning medför rätt till ersättning, vilken

bestämmes av eller utbetalas från riksförsäkringsanstalten, eller som, utan

att dylik rätt föreligger, omfattas av bestämmelserna i 28 § I, punkt 6 b).

2 mom. Då tjänsteman av annan anledning än för offentligt uppdrag åt­

njuter tjänstledighet mer än 14 dagar i en följd med skyldighet att därun­

der vidkännas C-avdrag å lönen, skall han för tiden efter nämnda 14 dagar

avstå från ersättning av statsmedel, varom i detta kapitel förmäles; veder­

börande myndighet likväl obetaget att medgiva, att sådan ersättning må bi­

behållas för en tid av högst tre månader.

3 mom. I fall, som avses i 28 § III andra stycket och IV, skall tjänsteman

avstå från ersättning av statsmedel, varom i detta kapitel förmäles.

4 mom. På Kungl. Maj :ts prövning skall bero i vad mån ersättning för

kostnader för sjukhusvård må utgå efter det att rätt till ersättning för dylik

vård upphört enligt lagen om allmän sjukförsäkring.

5 mom. I fråga om rätt till sjukvård under tjänstgöring med stationering

utomlands gäller vad därom särskilt stadgas.

B. Särskilda bestämmelser

Högsta domstolen. Regeringsrätten.

Bestämmelserna i detta kapitel äga icke tillämpning å justitieråd eller regerings­

råd.

Försvaret.

1. Beställningshavare med lönegradsbeteckningen Mlia äger rätt till sjukvård

enligt de närmare bestämmelser, som meddelas av Kungl. Maj:t.

2. Beställningshavare med lönegradsbeteckningen Mha, beställningshavare i löne­

graden Mg 10, Me 10 eller Me 11 samt fältflygare i lönegraden Me 14 eller Me 16,

som vid anställningens upphörande är i behov av sjukvård, äger enligt de när­

mare bestämmelser, som meddelas av Kungl. Maj:t, bibehållas vid sin rätt till

ersättning för kostnader för sjukvård så länge sjukdomen varar, dock högst ett år