Prop. 1955:207

('med förslag till lag om reglering av förbrukningen av elektrisk kraft',)

Kungl. Maj:ts proposition nr 207

1

Nr 207

Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om

reglering av förbrukningen av elektrisk kraft; given Stockholms slott den li oktober 1955.

Under åberopande av bilagda i statsrådet och lagrådet förda protokoll vill Kungl. Maj :t härmed jämlikt § 87 regeringsformen föreslå riksdagen att an­ taga härvid fogade förslag till lag om reglering av förbrukningen av elektrisk kraft.

Under Hans Maj :ts

Min allernådigste Konungs och Herres frånvaro:

BERTIL

Herman Zetterberg

Propositionens huvudsakliga innehåll

Genom propositionen framlägges förslag till lag, som möjliggör reglering av förbrukningen av elektrisk kraft. Förslaget är utformat i nära överens­ stämmelse med den lag i ämnet som gällde under åren 1949—1954. Giltig­ hetstiden för den nya lagen begränsas till den 30 juni 1956.

t

Bihang till riksdagen protokoll 1955. 1 saml. Nr 207

2

Kungl. Maj:ts proposition nr 207

Förslag

till

Lag

om reglering av förbrukningen av elektrisk kraft

Härigenom förordnas som följer.

1

§•

Därest på grund av bristande tillgång på vattenkraft eller av annan orsak

tillgången på elektrisk kraft inom riket under viss tidsperiod kan förutses

ej komma att förslå för att tillgodose behovet därav, må reglering av för­

brukningen av dylik kraft ske i enlighet med vad i denna lag sägs.

2

§.

Förordnande om åtgärder, som i 1 § avses, meddelas av Konungen samt

må innefatta föreskrift såväl om kraftens fördelning mellan förbrukarna

som om användningen i övrigt av tillgänglig kraft.

Konungen äger uppdraga åt myndighet eller annat för ändamålet lämpat

organ, som Konungen bestämmer, att meddela närmare föreskrifter om till-

lämpningen av förordnande, som avses i första stycket.

3 §•

Vid meddelandet av föreskrift enligt 2 § skall tillses, att behov, vilkas

täckande är av särskild vikt för befolkningen eller produktionen eller eljest

för det allmänna, i främsta rummet bliva tillgodosedda.

4 §.

Meddelas föreskrift enligt 2 §, åligger det ägare eller innehavare av så­

dan anläggning för alstrande eller tillhandahållande av elektrisk kraft

(kraftföretag), som avses med föreskriften eller som tillhandahåller kraft

åt förbrukare vilka beröras av föreskriften, att enligt anvisningar av Konung­

en eller organ, som i 2 § sägs, vidtaga åtgärder för att i görligaste mån för­

hindra överträdelser av föreskriften.

5 §•

Förbrukare av elektrisk kraft, som uttager större myckenhet kraft än han

enligt föreskrift jämlikt 2 § äger uttaga, skall där Konungen så förordnar

Iiungl. Maj:ts proposition nr 207

3

vara skyldig att för den myckenhet kraft, som uttages utöver den enligt föreskriften medgivna, erlägga förutom till kraftföretaget utgående avgift en särskild överuttagningsavgift.

överuttagningsavgift utgår enligt grunder, som Konungen bestämmer, samt tillfaller kronan.

6

§•

Det åligger ägare eller innehavare av kraftföretag att enligt bestämmel­ ser, som meddelas av Konungen eller organ som i 2 § sägs, uppbära och redovisa överuttagningsavgifter för elektrisk kraft, som för mycket uttagits från företaget.

Underlåter förbrukare av elektrisk kraft att i föreskriven ordning erlägga överuttagningsavgift, åligger det ägaren eller innehavaren av kraftföretaget att enligt anvisningar av Konungen eller organ som i 2 § sägs avstänga förbrukaren från vidare kraftuttag.

Konungen må, då särskilda skäl därtill föranleda, befria förbrukare från skyldighet att erlägga överuttagningsavgift, som påförts honom.

7 §•

Har ägare eller innehavare av kraftföretag eller av sådan järnvägs- eller spårvägsanläggning eller industriell eller därmed jämförlig anläggning, vid vilken elektrisk kraft användes för annat ändamål än för belysning, upp- såtligen eller av grov oaktsamhet åsidosatt beträffande företaget eller an­ läggningen meddelad föreskrift enligt 2 §, dömes till dagsböter eller fäng­ else.

Har annan förbrukare av kraft än i första stycket avses uppsåtligen eller av grov oaktsamhet använt kraft för annat ändamål än sådant, vartill han enligt meddelad föreskrift äger använda kraft, dömes som i första stycket sägs.

8

§•

Underlåter ägare eller innehavare av kraftföretag att fullgöra vad honom åligger enligt 4 eller 6 §, må organ, som i 2 § sägs, vid vite tillhålla den försumlige att fullgöra dylikt åliggande.

9 §.

Vad i denna lag är stadgat angående ägare eller innehavare av kraftföre­ tag eller av anläggning, varom förmäles i 7 §, skall, såvitt angår kommunalt kraftföretag eller kommunal anläggning, i stället äga tillämpning å före­ ståndaren.

10 §.

Konungen äger meddela närmare föreskrifter angående tillämpningen av denna lag.

4

Kungl. Maj:ts proposition nr 207

Denna lag träder i kraft dagen efter den, då lagen enligt därå meddelad

uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling, och gäller till

och med den 30 juni 1956. Föreskrift, som meddelas med stöd av lagen,

skall ej gälla längre än lagen äger giltighet.

Vad i lagen stadgas i fråga om sådant under tiden för lagens giltighet be­

gånget brott, som i lagen avses, skall dock äga tillämpning även efter det

lagen i övrigt upphört att gälla. Vad nu sagts skall ock, i den mån Konung­

en ej annorledes förordnar, äga tillämpning i fråga om skyldighet att er­

lägga överuttagningsavgift för elektrisk kraft, som uttagits under tid, då

föreskrift jämlikt 5 § om dylik avgift varit gällande.

Kungl. Maj.ts proposition nr 207

5

Utdrag av protokollet över justitiedepartementsärenden, hållet

inför Hans Maj:t Konungen i statsrådet å Stockholms slott den 7 oktober 1955.

Närvarande:

Statsministern

Erlander,

statsråden

Torsten Nilsson, Sträng, Ericsson,

Hedlund, Persson, Hjälmar Nilson, Lindell, Nordenstam, Lange, Lindholm.

Efter gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter anmäler t. f. chefen för justitiedepartementet, statsrådet Lindell, fråga om lagstiftning angående reglering av förbrukningen av elektrisk kraft och anför därvid följande.

Tidigare lagstiftning. Med anledning av bristen på kraft och bränsle un­ der det senaste kriget genomfördes lagen den 12 december 19Al (nr 925) om reglering av förbrukningen av elektrisk kraft och gas (prop. 1941: 347, första lagutskottets utlåtande 1941: 49). Enligt denna lag ägde Kungl. Maj :t eller, efter Kungl. Maj :ts bemyndigande, statens bränslekommission vid behov meddela föreskrift om kraftens och gasens fördelning mellan förbrukarna samt om användningen i övrigt av tillgänglig kraft och gas. I likhet med ett flertal andra av de lagar av kristidslags natur som tillkom under kriget skulle lagen äga tillämpning först efter särskilt förordnande. Sådant för­ ordnande meddelades av Kungl. Maj :t, efter inhämtande av riksdagens sam­ tycke, samtidigt med lagens utfärdande. Lagen gällde till en början till och med den 30 juni 1943, men den förlängdes sedermera successivt med ett år i sänder, sista gången till och med den 30 juni 1949.

Med stöd av 1941 års lag utfärdades vid ett flertal tillfällen av Kungl. Maj :t och bränslekommissionen föreskrifter angående inskränkningar i och reglering av förbrukningen av kraft och gas.

Från och med den 1 juli 1949 ersattes 1941 års lag med lagen den 6 maj 19A9 (nr 182) om reglering av förbrukningen av elektrisk kraft (prop. 1949: 82, andra lagutskottets utlåtande 1949: 9). I denna lag stadgades, i 1 §, att därest på grund av bristande tillgång på vattenkraft eller av annan orsak tillgången på elektrisk kraft inom riket under viss tidsperiod kunde förutses ej komma att förslå för att tillgodose behovet därav, reglering av förbruk­

6

ningen av dylik kraft finge ske i enlighet med vad i lagen föreskrevs. För­

ordnande om reglering fick enligt 2 § meddelas av Kungl. Maj:t och kunde

innefatta föreskrift såväl om kraftens fördelning mellan förbrukarna som

om användningen i övrigt av tillgänglig kraft. Kungl. Maj :t ägde vidare upp­

draga åt myndighet som Kungl. Maj :t bestämde att meddela närmare före­

skrifter om tillämpningen av sådant förordnande. I 3 § stadgades, att vid

meddelande av föreskrifter skulle tillses, att behov vilkas täckande var av

särskild vikt för befolkningen eller produktionen eller eljest för det allmän­

na, i främsta rummet blev tillgodosedda. Kraftföretagarna ålades enligt 4 §

att vidtaga åtgärder för att i görligaste mån förhindra överträdelser av med­

delade föreskrifter. Bestämmelser om skyldighet för förbrukare, som uttog

för mycket kraft, att erlägga särskild överuttagningsavgift meddelades i 5

och 6 §§. I 7—11 §§ slutligen meddelades vissa ansvars- och vitesbestäm­

melser och i övrigt föreskrifter av formell natur.

Den år 1949 utfärdade lagen gällde till och med den 30 juni 1954. Lagen

har icke sedermera förlängts. Det må anmärkas, att vattenfallsstyrelsen —

i samråd med svenska elverksföreningen och svenska vattenkraftföreningen

— i skrivelse till handelsdepartementet den 25 november 1953 uttalade, att

en förlängning av 1949 års lag icke syntes erforderlig, dock under förutsätt­

ning att kraftverksbyggnader och sjöregleringar skulle kunna genomföras

enligt föreliggande planer och att behovet av elektrisk kraft icke skulle sti­

ga i snabbare takt än som kunde förväntas av utförda prognosstudier.

Framställning av centrala driftledningen. I framställning till Kungl. Maj:t

den 16 september 1955 har centrala driftledningen — i samråd med vatten­

fallsstyrelsen, svenska elverksföreningen och svenska vattenkraftförening­

en — hemställt om åtgärder för att ånyo möjliggöra en reglering av elektri-

citetsförbrukningen.

I framställningen anföres:

Situationen är för dagen den, att belastningsökningen särskilt under det

sist förflutna året vida överstigit den prognos man arbetat efter vid bestäm­

mande av utbyggnadstakten och att de senaste månadernas ihärdiga torka

avsevärt försämrat möjligheterna att uppnå balans mellan tillgång och kraft­

behov under vinterhalvåret 1955/56. Belastningsökningen har det senaste

året uppgått till ett ca 50 % högre värde än enligt den prognos man arbeta­

de med, när nu för idrifttagning aktuella kraftstationer påbörjades. Neder­

börden har under sommaren varit exceptionellt låg. En jämförelse mellan å

ena sidan tillgängliga produktionsresurser genom tillgång på produktions­

maskinen och vatten i magasinen och å andra sidan väntad belastningsök­

ning under det kommande vinterhalvåret bär gett vid handen, att det för

dagen är en avsevärd risk för att under detta vinterhalvår tillgången icke

skall räcka till för att tillgodose behovet av elkraft även om all tillgänglig

reservkraft och möjlighet till kraftimport från Danmark utnyttjas.

Genom kraftförsörjningens struktur kan en kraftbrist drabba olika lands­

delar i olika hög grad, varför risken för bristande balans kan vara större i

vissa landsdelar än på andra håll. I själva verket har inskränkningar redan

måst göras hos en del storindustrier, belägna i trakter, som drabbats sär­

skilt svårt av torkan.

Kungl. Maj:ts proposition nr 207

7

Centrala driftledningen bedömer läget så, att den genomsnittliga risken för att inskränkningar av kraftleveranser måste göras är så stor, att man till den kommande vintern måste göra sig beredd att kunna genomföra en statlig reglering av kraftförbrukningen. Därjämte har numera även situatio­ nen på längre sikt klarnat så till vida, att man icke under den närmaste femårsperioden kommer att uppnå tillräcklig balans gentemot den väntade belastningsökningen. Detta sammanhänger med eftersläpningar i utbygg- nadsprogrammet till följd av dels investeringsbegränsningar och kreditre­ striktioner, dels svårigheterna för vattendomstolarna att med nuvarande om­ fattning av arbetskraften och det växande motståndet mot vattenkraftutbygg­ nader i Norrland i tid genomföra sin andel av arbetsprogrammet. Uppträ­ der torrår under denna tid, torde belastningsinskränkningar bli ofrånkom­ liga.

Då sålunda de förutsättningar, som föranledde kraftindustrien att icke förorda en förlängning av 1949 års lag nu icke till någon del är uppfyllda, och man sålunda befinner sig i ungefär samma läge, som när 1949 års lag kom till, får det anses nödvändigt att ånyo erhålla de möjligheter till regle­ ring av kraftförbrukningen, som denna lag erbjöd. Lämpligen kunde detta ske genom att lagen åter antogs i oförändrat skick. Med hänsyn till att kraft­ situationen redan nu är prekär, bör lagen träda i kraft snarast och senast den 1 december 1955. Den bör gälla under återstående del av belastningsåret 1955/56, d. v. s. till och med den 30 juni 1956. För dagen är i stort sett pla­ nerna klara för vilka kraftstationsutbyggnader som beräknas komma i drift senast år 1960. Även om detta program genomföres planenligt, vilket förut­ sätter att inga svårigheter av finansiell natur uppträder och att icke begräns­ ningen av vattendomstolarnas kapacitet lägger hinder i vägen, uppnås icke någon gång under den mellanvarande tiden sådan balans mellan väntad be­ lastning och krafttillgången, att belastningen kan täckas av tillgängliga vat­ ten- och värmekraftresurser under dåliga vattenår. Lagen synes emellertid nu böra ta sikte på de aktuella svårigheterna innevarande budgetår. Centrala driftledningen vill i anslutning härtill understryka nödvändigheten av att utbyggnadsverksamhetens planenliga genomförande icke äventyras genom svårigheter i form av kreditrestriktioner och investeringsbegränsningar el­ ler genom begränsningen i vattendomstolarnas kapacitet. Eljest riskerar man att det redan nu föreliggande och i och för sig otillräckliga utbyggnadspro- grammet icke kan fullföljas.

Med hänsyn till att det kan bli aktuellt att genomföra en reglering av kraftförbrukningen redan denna vinter, kan det bli nödvändigt att inom snar framtid taga ställning till genom vilken myndighet en sådan reglering bör äga rum. Någon nu befintlig myndighet har icke nu och har icke heller tidi­ gare haft Kungl. Maj :ts uppdrag att handha en dylik reglering. Den myn­ dighet, som skulle ligga närmast till hands, torde vara statens handels- och industrikommission, som övertagit en del av förutvarande bränslekom­ missionens uppgifter. Emellertid har Kungl. Maj :t i nådig skrivelse den 22 april 1955 till riksnämnden för ekonomisk försvarsberedskap godkänt, att planläggningsarbetet rörande hushållningen av elektrisk kraft under krig får bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med de riktlinjer, som föresla­ gits av riksnämnden. Enligt dessa riktlinjer skulle frågor rörande hushåll­ ningen av elkraft under krig handhas av eu myndighet, som i viss mån kan sägas utgöra en ombildning av den nuvarande centrala driftledningen, vil­ ken ju annars icke har myndighets karaktär. Centrala driftledningen vill deklarera, alt den, om så befinncs önskvärt, är beredd alt efter en liknande ombildning handha även den statliga reglering av elektrisk kraft, som kan komma alt erfordras vintern 1955/56. Väljcs denna lösning, torde myndig­

Kungl. Maj:ts proposition nr 207

8

hetens sammansättning böra göras något annorlunda än vad som föreslagits

för »centrala driftledningen i krig», eftersom under fredstid såsom nu andra

hänsyn torde böra väga tyngre vid myndighetens bedömanden av angelä­

genheten hos olika konsumtionsbehov än under ett krig. Förutom ordföran­

den, vilken såsom för krigsorganisationen förutsättes vara chefen för sta­

tens vattenfallsverk, bör därför ingå representanter för ansvariga organ inom

de områden, som närmast kommer att beröras av en reglering. Sålunda synes

statens handels- och industrikommission, arbetsmarknadsstyrelsen, Sveriges

industriförbund och kraftföretagen, statens såväl som de enskilda, böra vara

representerade.

Framställningen utmynnar i en hemställan, att Kungl. Maj :t måtte dels

vidtaga sådana åtgärder, att en reglering av den elektriska kraftförsörjning­

en i den omfattning och under de förutsättningar, som angavs i 1949 års lag,

kan bli möjlig med verkan senast från och med den 1 december 1955 och

med giltighet till och med den 30 juni 1956, dels omedelbart uppdraga åt

centrala driftledningen att vidtaga förberedande åtgärder för en reglering.

Yttranden. Över centrala driftledningens framställning har efter remiss

yttranden avgivits av arbetsmarknadsstyrelsen, kommerskollegiet, statens

handels- och industrikommission och Sveriges industriförbund.

Samtliga remissinstanser uttalar sig för att åtgärder snarast måtte vid­

tagas för att möjliggöra en statlig reglering av kraftförsörjningen. Kom­

merskollegiet anför sålunda, att centrala driftledningen i sin framställning

anfört övertygande skäl för att det kan bli nödvändigt inom en snar fram­

tid att reglera förbrukningen av elektrisk kraft. Såvitt av framställningen

kan utläsas torde läget vara sådant, att en på frivillighetens väg genomförd

ransonering icke kan förordas utan att en sådan måste ske under statens

ledning. Statens handels- och industrikommission framhåller i sitt yttrande,

att enligt uppgift kraftleveranskontrakten numera, i motsats till vad fallet

var vid tillkomsten av 1949 års lag, i allt större utsträckning innehåller force

majeure-klausuler så avfattade, att leverantörerna icke blir skadestånds-

skyldiga vid minskade leveransmöjligheter. Med hänsyn härtill torde en viss

nedskärning av förbrukningen av elektrisk kraft kunna genomföras utan att

en ransoneringslag finnes. Om en starkare nedskärning av förbrukningen

måste genomföras, synes det dock mindre tillfredsställande att fördelningen

av tillgänglig kraft skall ske genom leverantörernas försorg. Fn mer central

planering torde då vara att föredraga, särskilt med hänsyn till den bättre

överblick av behoven som därvid synes möjlig. En förutsättning för en så­

dan ransonering är att lagstiftning av nu föreslagen art kommer till stånd.

Sveriges industriförbund uttalar att — även om det ännu icke torde vara

uteslutet att en förbättring i vattentillgången kan komma att inträda, som

gör en allmän inskränkning av kraftförbrukningen onödig — möjligheter

dock snarast bör skapas för att genomföra en statlig reglering av kraftför­

brukningen. Detta torde lämpligen kunna ske genom en lagstiftning med

samma innehåll som 1949 års lag. Förbundet delar centrala driftledningens

uppfattning, att det icke för närvarande finns anledning att giva lagen längre

Kungl. Maj:ts proposition nr 207

Kungl. Maj.ts proposition nr 207

9

giltighetstid än till den 30 juni 195G. Vidare understryker förbundet, att ransonering icke bör tillgripas utan att först alla möjligheter att på frivil­ lighetens väg uppnå besparing av kraft tillvaratagits. Blir en kraftransone­ ring trots allt nödvändig, är det givetvis av vitalt intresse för landets eko­ nomi att begränsningen av kraftförbrukningen genomföres på sådant sätt, att inskränkningar i den industriella produktionen så långt som möjligt undvikes.

Vad beträffar frågan om handhavandet av en reglering biträder kommerskollegiet förslaget, att centrala driftledningen skall utnyttjas i detta avseende. Enligt kollegiets mening bör en statlig nämnd tillsättas, vars ord­ förande och ledamöter utses av Kungl. Maj :t. I nämnden bör ingå represen- ianter för den centrala driftledningen samt för olika förbrukarkategorier och allmänna intressen. En på detta sätt sammansatt nämnd kan begagna sig av den centrala driftledningens organisation vid fullgörandet av det er­ hållna uppdraget. Statens handels- och industrikommission anför att prin­ cipiella betänkligheter kan resas mot att för en kortare period ombilda cen­ trala driftledningen till en myndighet. Som en lämplig anordning synes kunna ifrågakomma, att ransoneringens handhavande uppdrages åt en särskild av Kungl. Maj :t tillsatt statlig styrelse eller nämnd, som förfogar över centrala driftledningens organisation för utrednings- och verkställig­ hetsuppgifter. Denna styrelse eller nämnd bör under Kungl. Maj :t ha att med­ dela närmare föreskrifter rörande ransoneringen och även kunna taga emot klagomål över ransoneringens handhavande. Över dess beslut bör besvär kunna anföras hos Kungl. Maj :t. I styrelsen eller nämnden bör lämpligen centrala driftledningen vara representerad, men härutöver bör även ingå företrädare för olika konsumentkategorier och för allmänna intressen. Utan att i övrigt ingå på sammansättningen fäster kommissionen uppmärksam­ heten på att en ransonering och dess utformning, särskilt om ransoneringen blir hård, i hög grad berör landets försörjning med olika varor och även kan, genom att leda till minskade exportmöjligheter och ökat importbehov be­ träffande vissa varor, påverka handelsbalansen. Sveriges industriförbund ifrågasätter, om det icke ur juridiskt-administrativa synpunkter skulle vara till fördel, om en reglering omhänderhaves av en för ändamålet särskilt tillskapad nämnd, som intager en i förhållande till centrala driftledningen fristående ställning. En sådan nämnd bör givetvis representera olika intres­ sen, som kan komma att beröras av kraftregleringen. Den bör å andra sidan icke göras för stor. Förbundet tillstyrker att nämnden i huvudsak får den sammansättning centrala driftledningen tänkt sig i sitt förslag till ombild­ ning av själva centrala driftledningsorganisationen. 1 nämnden bör även ingå representant för den s. k. borgerliga förbrukningen. På vilken myndighet ansvaret för regleringen än kommer att läggas utgår förbundet från att cen­ trala driftledningens organisation kommer att utnyttjas för förberedande åtgärder, utredningar och det huvudsakliga handhavandet av det löpande arbetet med ransoneringen. Genom sina personella resurser och ingående kännedom om ifrågavarande produktions- och konsumtionsförhållanden har

10

nämligen centrala driftledningen bättre möjligheter än något annat befint­

ligt organ att snabbt och effektivt genomföra de åtgärder som en ransonering

inom olika förbrukningsområden skulle kräva. Arbetsmarknadsstyrelsen

understryker angelägenheten av att styrelsen under alla förhållanden blir

lepresenterad i det organ som skall handhava regleringen.

Föredraganden. Såsom framgår av den föregående redogörelsen har 1949

års lag om reglering av elektricitetsförbrukningen numera upphört att

gälla. Då giltighetstiden för lagen utlöpte förra året, räknade man icke

med att det i fortsättningen skulle föreligga behov av ransonering. De

förutsättningar på vilka detta antagande byggdes har dock nu väsentligt

ändrats. Kraftbehovet har stegrats i en takt som icke varit väntad, och den

långvariga torkan under den förflutna sommaren har ytterligare skärpt

läget. Om icke en väsentlig förbättring i vattentillgången inträder under den

närmaste tiden, måste man räkna med att åtgärder för en reglering av för­

brukningen åter blir påkallade. Det torde visserligen icke vara uteslutet

att den nu akuta bristsituationen skall kunna bemästras på frivillighetens

väg. Såsom handels- och industrikommissionen påpekat innehåller kraftleve­

ranskontrakten numera ofta klausuler om force majeure, vilka möjliggör

en nedskärning av leveranserna utan att skadeståndsskyldighet för leve­

rantören inträder. Uppenbarligen skulle det också vara mest tilltalande om

en särskild ransoneringslagstiftning kunde undvikas. Jag anser mig dock

nödsakad att — i överensstämmelse med centrala driftledningens av sakkun­

niga myndigheter och organisationer understödda framställning — såsom

en beredskapsåtgärd föreslå genomförandet av en dylik lagstiftning, så att

möjlighet föreligger att införa en statlig reglering om en sådan skulle visa

sig påkallad. Lagstiftningen bör träda i kraft snarast möjligt. Den bör

emellertid få provisorisk karaktär, varför dess giltighetstid torde få be­

gränsas till den 30 juni 1956.

Vid utformningen av den nya lagen bör 1949 års lag i ämnet i allt väsent­

ligt kunna tjäna såsom förebild. Handhavandet av regleringen kan lämp­

ligen uppdragas åt ett för ändamålet särskilt bildat organ med nära anknyt­

ning till centrala driftledningen. I detta organ bör ingå representanter för

de olika intressen som kan komma att beröras av en reglering; även den s. k.

borgerliga förbrukningen synes härvid böra vara representerad. Närmare

bestämmelser härom liksom beträffande tillämpningen i övrigt av lagen

torde få meddelas av Kungl. Maj :t. I själva lagen synes i det angivna hän­

seendet tillfyllest att stadga, att Kungl. Maj :t äger uppdraga handhavandet

av regleringen åt myndighet eller annat för ändamålet lämpat organ som

Kungl. Maj :t bestämmer.

I likhet med 1949 års lag torde den nya lagen böra medgiva åläggande av

överuttagningsavgift, då för mycket kraft uttages. Denna avgift är inte av

den karaktär, att den bör inräknas i det beskattningsvärde, som ligger till

grund för uttagandet av elskatt enligt 1951 års elskatteförordning.

Enligt vad jag erfarit av chefen för kommunikationsdepartementet är det

Kungl. Maj:ts proposition nr 207

Kungl. Maj:ts proposition ni 207

11

avsett, att kostnaderna för en eventuell reglering skall förskotteras av vat­ tenfallsstyrelsens driftmedel. Något anslag för ändamålet behöver alltså icke nu begäras av riksdagen. Om en reglering skulle komma att genomfö­ ras, torde frågan om det slutliga bestridandet av kostnaderna få upptagas till särskild prövning.

I överensstämmelse med vad sålunda anförts har inom justitiedeparte­ mentet upprättats förslag till lag om reglering av förbrukningen av elektrisk kraft.

Föredraganden hemställer, att lagrådets yttrande över förslaget, av den lydelse bilaga till detta protokoll utvisar1, måtte för det i § 87 regerings­ formen omförmälda ändamålet inhämtas genom utdrag av protokollet.

Denna av statsrådets övriga ledamöter biträdda hemstäl­ lan bifaller Hans Maj :t Konungen.

Ur protokollet:

Sven Fischier

1 Denna bilaga, som är likalydande med det vid propositionen fogade lagförslaget, har här ute­ slutits.

12

Kungl. Maj:ts proposition nr 207

Utdrag av protokollet, hållet i Kungl. Maj:ts lagråd den U okto­

ber 1955.

Närvarande:

justitieråden Lech,

Regner,

Lind,

regeringsrådet Lorichs.

Enligt lagrådet den 13 oktober 1955 tillhandakommet utdrag av protokoll

över justitiedepartementsärenden, hållet inför Hans Maj :t Konungen i stats­

rådet den 7 oktober 1955, hade Kungl. Maj :t förordnat, att lagrådets utlå­

tande skulle för det i § 87 regeringsformen omförmälda ändamålet inhämtas

över upprättat förslag till lag om reglering av förbrukningen av elektrisk

kraft.

Förslaget, som finnes bilagi detta protokoll, föredrogs inför lagrådet av

byråchefen för lagärenden i justitiedepartementet P. Bergsten.

Lagrådet lämnade förslaget utan erinran.

Ur protokollet:

Sverker Jonson

Kungl. Maj:ts proposition nr 207

13

Utdrag av protokollet över justitiedepartementsärenden, hållet in­

för Hans Kungl. Höghet Regenten, Hertigen av Hal­ land, i statsrådet å Stockholms slott den 74 oktober 1955.

Närvarande:

Statsministern

Erlander,

statsråden

Zetterberg, Torsten Nilsson, Sträng,

Ericsson, Andersson, Hedlund, Persson, Hjälmar Nilson, Lindell, Nordenstam, Lange, Lindholm.

Efter gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter anmäler che­ fen för justitiedepartementet, statsrådet Zetterberg, lagrådets den 14 oktober 1955 avgivna utlåtande över det till lagrådet den 7 oktober 1955 remitterade förslaget till lag om reglering av förbrukningen av elektrisk kraft.

Med förmälan, att förslaget av lagrådet lämnats utan erinran, hemställer föredraganden, att förslaget måtte jämlikt § 87 regeringsformen genom pro­ position föreläggas riksdagen till antagande.

Med bifall till denna av statsrådets övriga ledamöter bi­ trädda hemställan förordnar Hans Kungl. Höghet Regenten, att till riksdagen skall avlåtas proposition av den lydelse bi­ laga till detta protokoll utvisar.

Ur protokollet:

Chr. af Winklerfelt